Økning av styrelederhonorar til kr brutto og at det dekkes opptil kr i tillegg for faktiske utgifter mot bilag.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Økning av styrelederhonorar til kr.15.000 brutto og at det dekkes opptil kr. 10.000 i tillegg for faktiske utgifter mot bilag."

Transkript

1 Følgende forslag er mottatt i forkant av årsmøtet i fotballgruppen: Sak.nr.1 STYRET I FOTBALLGRUPPEN FREMMER FØLGENDE FORSLAG TIL FOTBALLGRUPPENS ÅRSMØTE, 14.MARS 2012 Styremedlemmer godgjøres på samme måte som lagledere og trener, se nedenfor. Vintertrening; *2 aktive trenere pr årsklasse/skole får fri treningsavgift for eget barn. Sommertrening;(uendret fra 2011) Klubben godtgjør en trener og en lagleder pr. lag med følgende: * Medlemsavgift, 300,- til lagleder/trener. * Treningskontingent (sommertrening)for eget barn på samme lag * Trenerjakke. Vedkommende må levere politiattest. Lagene oppgir annet støttepersonell til styret. Disse trenger ikke å levere politiattest. Lagledere og trenere må meldes inn sammen med lagslister i mai Sak.nr.2 STYRET I FOTBALLGRUPPEN FREMMER FØLGENDE FORSLAG TIL FOTBALLGRUPPENS ÅRSMØTE, 14.MARS 2012 Økning av styrelederhonorar til kr brutto og at det dekkes opptil kr i tillegg for faktiske utgifter mot bilag. Økning av kassererhonorar til kr ,-. Materialforvalter; kr 4000,- Dette for å honorere de tyngste ansvarsposisjonene i styret, og et ønske om at det da blir lettere å rekruttere personer til de ulike vervene. Samt dekke de faktiske utgifter til telefon, kopiering og div. andre utgifter. Sak nr.3 Styret i FAF skal bestå av minimum 2 foreldre fra Vettre barnekole og minimum to foreldre fra Blakstad barneskole (evt 2 foreldre fra Bondi Skole,såfremt det rekrutteres fra Bondi skole, som FAF også kan rekruttere 1.klasse spillere ifra). Da opprettholdes interesserene til barna i idrettslaget fra alle de skolene klubben rekreutterer nye 1.klasse spillere fra. Det stemmes over at styret til FAF skal bestå av minimum 2 foreldre hver barneskole som FAF rekrutterer 1.klasse spillere fra. Styrets kommentarer: Styret mener at dette vil komplisere valgkomiteens arbeid, og anbefaler å ikke stemme for forslaget.

2 Sak nr.4 Formann i klubben skal enten være foreldre fra Blakstad skole,vettre skole,eller Bondi skole,forutsett at de har egnebarn som er aktive fotballspillere i klubben FAF og medlemmer av IF Frisk Asker Ail.. Styrets kommentarer: Styret mener at dette vil komplisere valgkomiteens arbeid, og anbefaler å ikke stemme for forslaget. Sak nr.5 Mistillitsforslag til det sittende styret i FAF, da sannsynligheten for gjentatte utførte brudd på NIF`s lover, og et sannsynlig brudd på Norges lover er overhengende stor. Styret/styrene blir sannsynligvis anmeldt til Politiet og Domsutvalget i NIF med begjæring om straff/påtale/erstatning. Det også en stor sannsynlighet for at kan bli tatt ut en forliksklage mot det sittende styret i FAF,da styret har brutt eget årsmøtevedtak,samt at klubben sannsynligvis har brutt NIF`s lov. Generalforsamlingen stemmer over om klubben skal velge et nytt styre Styrets kommentar: Alle i styret er for øyeblikket på valg, og det er opptil generalforsamlingen å stemme over de kandidatene som foreligger. Sak nr.6 a) Old Boys laget er ihht til FAF sine vedtekter ikke endel av idrettslaget FAF. Old Boys må finne seg ny annen klubb å være i FAF er lovregulert i våre retningslinjer som en klubb kun for barn og ungdom. Old boys laget har aldri vært endel av FAF sine vedtekter/retningslinjer. Old Boys har uriktig vært medlemmer av et barne og ungdomsdrettslag(faf) i mange år. Old Boys har ingen rettighet til hverken å delta eller spille for klubben FAF. Styrets kommentar: Old boys laget har selvfølgelig alle muligheter for å delta med lag i seriespill som et lag fra Frisk Asker. Styret anbefaler å ikke stemme for forslaget. b) Mistillitforslag til Old Boys gruppen da sannsynligheten er stor for at de har brutt Nifs lover over mange år. Generalforsamlingen stemmer over at Old Boys laget fra finner seg en ny klubb. Styrets kommentar: Dette er samme forslag som ovenfor. Styret anbefaler å ikke stemme for forslaget. Sak nr.7 Styret har den 12.april 2011 i et åpent brev på klubbens egen hjemmeside prøvd ubegrunnet å avskjedige en lagleder/trenerassistent til å nekte pappa`n å inneha trener,leder,og eller andre tillitsverv i klubben.. Hvorpå det ble fred og forsoning på informasjonsmøtet som styret arangererte dagen etter

3 den 13.april 2011 i Festus sine lokaler i Asker, og den pappan fikk lov til å forsette treningene, lede kampene, være lagleder for klubblaget G99 ut hele sesongen Dette laget hadde samme pappa vært med på drifte i ca 6 år, utelukkende med solide skriftlige positive refareranser fra flere foreldre som vet hvor mange timer fritid den samme pappa`n hadde laget ned for dette laget og klubben i de siste 6 årene. Jeg vil informere generalforsamlingen og styret om er idrettslag kompetanse tl å ilegge disiplinærreaksjoner, i NIF`s lov omtalt som "alminneelige disipinærforføyninger" er regulert, både martielt og prosessulet, i NIF`s lov For det første stilles det krav til til saksbehandlingen, herunder medlemmets rett til å uttale seg før vedtak fattes. Dernest skal en sanksjon som avskjedigelse(betegnet som utelukkelse i 11-1 (1( bokstav c)) tidsbegrenses til maksimalt en måned. I foreliggende tilfelle er utelukkelsen uten tidsbegrenseing. Jo mer inngripende et vedtak er, jo større krav stilles det til saksbehandlingen. Det fremgår av bestemmelsen forarbeider, inntatt i Vedlegg 2 til Idrettstinget 2011, side 78, siste avsnit samt uskrevne foreningsrettslige regler. Med utelukkelse i strid med NIF`s lov og som oppslag på klubbens hjemmeside, (det sterkt nedsettende brevet fra styret om denne pappa`n har nå ligget ute i snart 1 år å nett) har klubben og de eventuellt fornærmede gått langt ut over sin kompetanse både matrielt og prosessuelt. De har på en helt urimelig måte stillt denne pappa`n i en moderne gapastokk uten mulighet til motmæle, forsvare seg eller påklage/anke vedtaket. Idrettlagets styre har mer enn gjengjeldt den eventuele urett som den pappa`n har begått overfor idrettlaget. Idrettslaget etterfølgende handlinger og overtramp er så grove at det bør belyses. Dessuten så har styret akseptert på informasojnsmøtet den at pappa`n fikk lov til å forsette lagleder/trener assistent for G99 laget og forsette sitt frivillige arbeide idrettslaget ut hele sesongen Men styret nekter pappa`n trenergodtgjørelse som styret selv og gen.forsamlingen vedtok dette enstemmig på FAF sitt årsmøte Dette er brudd på NIF`s lov og brudd på eget FAF årsmøtevedtak Styret har begått en uriktig handling, og de har brutt NIFs lov, som de selv må ta ansvar for. Generalforsamlingen stemmer over om klubben ikke har noen rettigheter til å bryte NIF`s lover. Styrets kommentar: Ingen klubber har rett til å bryte NIF's lover. Styret ser ikke at dette er et reelt forslag til vedtak, men legger til at de er uenige i fremstillingen. Styret anbefaler å avvise punktet. Sak nr.8 Generalforsamlingen protokollerte og vedtok enstemmig på årsmøte for FAF 2011 en trenergodtgjørelse for en trener og en lagleder pr.lag ned følgende: A) Medlemsavgift/klubbkontigent kr 300,- B) Treningsavgift(hele sommer treningsavgift) for eget barn dekket, C) Samt at personen skulle få en trenerjakke fra styret. Hvilke personer/trenere og legledere i klubben FAF har har fått dette, og hvilke personer i klubben har styret betalt medlemsavifter for? Generalforsamlingen stemmer over om klubben skal vedta denne samme økonomiske støtte. Styrets kommentar: Dette forslaget ble vedtatt ved årsmøtet for Styret har fremmet forslag om en utvidelse av ordningen for avstemming på kommende årsmøte.

4 Sak nr.9 Generalforsamlingen protokollerte og vedtok enstemmig på årsmøte for FAF 2011 at de skulle utbetale kr 2.000,- til hver ungdomstrener i trenergodtgjørelse for drift av 7èr og drift av 11èr lag. Hvilke personer i støtteapparatet som trenere og lagledere har styret utbetalt kr 2.000,- i økonomisk kompensasjon/lønn/trenerstøtte til? Ønsker årsmøtet å vedta det samme i år? Generalforsamlingen stemmer over om klubben skal betale trenerlønn kr 2.000,- til ungdomstrenere for alle 7`er og 11`lag som trener et ungdomslag i hele sesongen fra april-oktober. Styrets kommentar: Dette forslaget ble vedtatt på årsmøtet for 2010, men beløpet gjaldt inntil 4000,- for en ungdomstrener pr.lag. Se forøvrig dette i årsmøtedokumentene for Styret anbefaler å ikke stemme over forslaget. Sak nr.10 Avslutningstøtte pr lag. Styret forskjellsbehandler lagene,da styret har bekreftet at de yder kr 1.000,- pr lag i avslutningstøtte pr sesong. Hvilke lag har fått ubetalt avslutningstøtten? Ønsker årsmøtet å vedta det samme i år? Generalforsamlingen stemmer over om klubben skal yde kr 1.000,- i avslutningstøtte etter endt sesong pr lag. Styrets kommentar: Dette har vært gjeldene praksis i Frisk Asker fotball i flere år. Merk at dette gjelder kun for de lag som er påmeldt i den årsklassen det er ment de skal delta i. Lag som stiller i flere årsklasser, får ikke tildelt 1000,- pr.lag, da dette også vil medføre en økt treningsavgift for disse spillerene. Styret mener at dette vil slå uheldig ut for de foreldrene dette vil angå. Styret er derimot positive til å vedta gjeldende ordning. Sak nr.11 Blir alle klubbmedlemmer i IF Frisk Asker Ail,lagledere,trenere og foreldre til barna invitert til årsmøte uten stemmrett? Generalforsamlingen stemmer over at styret er plikitig til invitere alle medlemmene og alle foreldre til alle barna i idrettlaget til årsmøter. For å iverta alle barna under 15 år sine interesser i klubben. Styrets kommentar: Styret har invitert til årsmøtet i henhold til NIF's lover, og henviser også til loven for det som omfatter stemmerett. Styret har heller ikke praktisert lukkede årsmøter. Styret oppfatter at dette ikke er et reelt forslag til vedtak, og anbefaler å avvise punktet. Sak nr.12

5 Styret kan ikke forskjellsbehandle medlemmer i eget idrettslag: Sender styret grupp til alle lagledere,trenere, og foreldre med informasjon om NIF`s lover for stemmerett med en anmodning om å melde seg inn i klubben senest 30 dager føre årsmøtet. Slik at demokratiet til foreldre i klubben blir ivaretatt? Generalforsamlingen stemmer over at styret er pliktig til invitere alle medlemmene og alle foreldre til alle barna i idrettlaget til alle aktivitetene i idrettslaget. Styrets kommentar: All informasjon om klubbens aktiviteter blir sendt ut til lagenes kontaktpersoner, som har ansvar for å distribuere dette til eget lag, samtidig som de blir lagt ut på nettsiden. Styret oppfatter ikke dette som et reelt forslag til vedtak, og anbefaler å avvise punktet. Sak nr.13 Styret kan ikke forskjellsbehandle medlemmer i eget idrettslag: Har styret gitt skriftlig beskjed om at de har en stemmerett i år til alle lagledere og trenere som styret har betalt klubbkontigenten for? Slik at alle de trenere/lagledere blir invitert til årsmøte,og de er informert om de har en stemmrett, da styret har betalt klubbkontigenten for de? Generalforsamlingen stemmer for at styret er pliktig til informere og invitere alle medlemmene og alle trenere/lagleder senest 40 dager føre årsmøtet hvert år, om at de som lagleder og trener har en stemmerett på årsmøtet, eller at de må melde seg inn senest 30 dager føre årsmøtet. Styrets kommentar: Dette er en delvis gjentagelse av pkt.9. Se dette. Styret forstår ikke hensikten med dette forslaget, da medlemskapet er ivaretatt av klubben. Styret anbefaler å avvise punktet. Sak nr.14 Hvorfor fjerner styret noen lagledere/medlemmer i idrettlaget fra sin informasjonslister og grupp ingutsendinger. Slik at de ikke blir invitert til lagleder møter, årsmøter og ikke får informasjon om hva som skjer i eget idrettslag. Styret har ingen rettinghet til å fjerne trenere/lagledere fra grupp utsendinger som omhandler klubbens drift eller klubbens aktiviteter. Generalforsamlingen stemmer over om klubben skal invitere alle klubbmedlemmer til samtlige FAF aktiviteter i klubben. Styrets kommentar: Dette er en gjentagelse av pkt.10. Se dette. Sak nr.15 Hvilke trenere har klubben utdannet for år 2010 og år 2011? Generalforsamlingen stemmer over om klubben skal utdanne trenere fra egen klubb

6 Styrets kommentar: Frisk Asker oppfordrer de som ønsker det, til å ta trenerkurs. Klubben dekker kostnadene for dette. Dette har vært gjeldende praksis i flere år. Styret forstår ikke hensikten med punktet, og anbefaler å avvise punktet. Sak nr.16 Fra hvilke andre idrettslag har FAF hentet inn trenere fra? Generalforsamlingen stemmer over om klubben skal betale eksterne trener fra andre klubber til å trene våre 7`er og 11`er fotball lag inntill kr 2.000,- pr sesong får å trene et lag i en hel sesong fra apriloktober. Styrets kommentar: Styret benytter seg ikke av trenere fra andre klubber, men satster på å utdanne egne. Se forøvrig kommentarer til punkt 13. Styret har handlingsrom for å ansette trenere, og lønne de, om det er behov for dette, og anser dette forslaget for unødvendig. Styret anbefaler å avvise punktet.

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter for Taekwondo Team Stjørdal - stiftet 2012. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå. (1)

Detaljer

Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA

Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA Vedtatt på generalforsamling 2. mai 1966 med endringer fram til og med generalforsamling 16.04.2015. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Boligbyggelaget

Detaljer

Velkommen som medlem av et norsk idrettslag!

Velkommen som medlem av et norsk idrettslag! Velkommen som medlem av et norsk idrettslag! Denne brosjyrens formål NIF Denne brosjyren skal gi deg tydelig informasjonen om hva medlemskapet i et idrettslag innebærer for deg. Idrettslaget ditt er medlem

Detaljer

Innkomne saker til Årsmøte 2009 Agder Bandykrets

Innkomne saker til Årsmøte 2009 Agder Bandykrets Innkomne saker til Årsmøte 2009 Agder Bandykrets 10.1: Forslag fra Kretsstyret Endring av system for kjøregodtgjørelse. All kjøregodtgjørelse i regi av kretsen skal følge samme satser og benytte samme

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK

KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK Klubbhåndbok Tjensvoll FK Side 1 GENERELL KLUBBINFORMASJON Tjensvoll FK ble stiftet 1. november 1980 Tjensvoll FK har klubbkontor på Tjensvoll bydelshus Dan Pedersen er ansatt

Detaljer

H E D D A L I L F O T B A L L

H E D D A L I L F O T B A L L H E D D A L I L F O T B A L L O R G A N I S ASJONSSPLAN R E V 2 0 1 5 Dokumentet er vedtatt i årsmøte: 03.03.2015 INNLEDNING Heddal IL Fotball har de siste årene hatt en positiv utvikling. Nytt anlegg

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Kvalitshåndbok Hasundgot IL vedlegg 1. Side 1 av 8 Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1

Innholdsfortegnelse. Side 1 Innholdsfortegnelse Programoversikt...side 2 Forslag til forretningsorden...side 2 Forslag til dagsorden...side 3 Kommentarer til dagsorden...side 3 Kommentarer til budsjett for 2006 og 2007...side 4 Forslag

Detaljer

Håndball for alle, - i KIF. KIF Håndball mot 2018. Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1

Håndball for alle, - i KIF. KIF Håndball mot 2018. Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1 KIF Håndball mot 2018 Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1 KIF Håndball er en tradisjonsrik klubb. Prestasjonene har svingt sportslig og organisasjonsmessig. Fra å være den første klubb som under siste

Detaljer

Laglederhåndbok for Amasone Fotballklubb 2013

Laglederhåndbok for Amasone Fotballklubb 2013 Laglederhåndbok for Amasone Fotballklubb 2013 www.amasone.no Innhold laglederhåndbok for Amasone FK 1. Klubbadresse og annen info... 3 2. Organisasjon og arbeidsrutiner... 4 2.1. Organisering... 4 2.2.

Detaljer

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20..

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 Signatur: ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Innholdsfortegnelse. ORGANISASJONSPLAN... 2 Innholdsfortegnelse....

Detaljer

Lov for Gjø-Vard Orienteringslag, stiftet 13.12.1949

Lov for Gjø-Vard Orienteringslag, stiftet 13.12.1949 Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret, jf. NIFs lov 10-5 og 2-15.

Detaljer

Informasjon for oppmenn i BIL Fotball

Informasjon for oppmenn i BIL Fotball Informasjon for oppmenn i BIL Fotball Instrukser i rødt viser til hvor du kan finne informasjon som ligger på hjemmesiden til BIL Fotball 1) ADMINISTRATIV INFORMASJON Styret i Blindheim Fotball Oversikt

Detaljer

FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK

FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK 1 Innledning 1.1 Forord 1.2 FIF s historie 1.3 Visjon, målsetninger og verdier 1.4 Rekruttering og medlemskap 1.5 Æresmedlemmer 1.6 FIF s lover

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Organisasjonsplan. Shorin Ryu Karatedo. Tålmodighet Innsatsvilje - Høflighet

Organisasjonsplan. Shorin Ryu Karatedo. Tålmodighet Innsatsvilje - Høflighet Organisasjonsplan Shorin Ryu Karatedo Tålmodighet Innsatsvilje - Høflighet Vedtatt på Årsmøtet 19.02.2014 Organisasjonsplan for Side 2 av 25 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 1.1. Organisasjonsplanen...

Detaljer

TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK. Godkjent i årsmøte 10/2/2015

TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK. Godkjent i årsmøte 10/2/2015 TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK Godkjent i årsmøte 10/2/2015 Innhold Innledning... 3 Historikk... 3 Lovverk... 3 Idrettslagets formål... 3 Verdier... 4 Klubbens målsetning... 4 Sportslig målsetning...

Detaljer

Fotballtrenerkontrakten - Innholdsoversikt

Fotballtrenerkontrakten - Innholdsoversikt Kr.: 50,- Fotballtrenerkontrakten - Innholdsoversikt 1 INNLEDNING... 2 1.1 Formålet med veiledningen... 2 1.2 Rettslig plassering av "Fotballtrenerkontrakten"... 2 1.3 Om trenerforeningen, og medlemsbistand

Detaljer

Vedtekter for HBRS. Endret 26. april 2015. Basis

Vedtekter for HBRS. Endret 26. april 2015. Basis Basis Harry Benjamin Ressurssenter (HBRS) skal ledes av medlemmer som har som mål og arbeide for og fremme mennesker som søker, har eller har hatt diagnosen transseksualisme og som går igjennom en kjønnskorrigerende

Detaljer

Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932.

Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932. Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932. Vedtekter bygger på lovnorm utgitt av Norges Idrettsforbund og Olympiske komité i 2012. Erstatter lagets tidligere vedtekter og

Detaljer

Velkommen til Gresvik IF. Klubbhåndboken

Velkommen til Gresvik IF. Klubbhåndboken Velkommen til Gresvik IF Hensikten med denne lille infoen er å gi litt informasjon om foreningen vår til nye medlemmer og kanskje til foreldre som tenker å melde barna sine inn i Gresvik IF. Gresvik Idrettsforening

Detaljer

VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT.

VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT. VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT. NGTFS FORBUNDSTING vedtok innføringen av Mysoft Idrett for alle lag tilsluttet NGTF på forbundstinget i 2012. Vedtaket

Detaljer

Lov for Asker Trial Klubb (ATK)

Lov for Asker Trial Klubb (ATK) Lov for Asker Trial Klubb (ATK) Lov for Asker Trial Klubb 1, stiftet 1999, Vedtatt 25. januar 2006 med senere endringer, senest av 14. februar 2012. Godkjent av Akershus Idrettskrets den 9. mars 2012.

Detaljer

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 2 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

LOVNORM FOR GOLFKLUBBER (Vedtatt av Idrettstyret 28. november 2011 og NIFs generalsekretær 14. mai 2012)

LOVNORM FOR GOLFKLUBBER (Vedtatt av Idrettstyret 28. november 2011 og NIFs generalsekretær 14. mai 2012) LOVNORM FOR GOLFKLUBBER (Vedtatt av Idrettstyret 28. november 2011 og NIFs generalsekretær 14. mai 2012) Lov for Ballerud Golfklubb (heretter klubben), stiftet 1.8.1992, med senere endringer, senest av

Detaljer

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF).

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). LOV FOR VAREGG ALLIANSE-IDRETTSLAG Lov for Varegg allianse-idrettslag, stiftet 11.04.1947 Vedtatt den 01.02.2006 Godkjent av Idrettsstyret den.. 1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag

Detaljer

VEDTEKTER. Som revidert av generalforsamlingen 23. mars 2004 og 14. mars 2011 KAPITTEL I. NAVN, ADRESSE, FORMÅL OG VIRKSOMHET. Artikkel 1. Navn.

VEDTEKTER. Som revidert av generalforsamlingen 23. mars 2004 og 14. mars 2011 KAPITTEL I. NAVN, ADRESSE, FORMÅL OG VIRKSOMHET. Artikkel 1. Navn. VEDTEKTER Som revidert av generalforsamlingen 23. mars 2004 og 14. mars 2011 KAPITTEL I. NAVN, ADRESSE, FORMÅL OG VIRKSOMHET Artikkel 1. Navn. Under navnet Den norske klubben Costa Blanca opprettes nærværende

Detaljer

DRIFTSREGLER/RETNINGSLINJER SVOLVÆR IL - FOTBALLGRUPPA

DRIFTSREGLER/RETNINGSLINJER SVOLVÆR IL - FOTBALLGRUPPA DRIFTSREGLER/RETNINGSLINJER SVOLVÆR IL - FOTBALLGRUPPA VARIGHET: Disse reglene evalueres/revideres av styret etter sesongslutt, og senest innen desember hvert år og er gjeldende fra signaturdato og frem

Detaljer