Til andelseierne i Rognerud Borettslag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til andelseierne i Rognerud Borettslag"

Transkript

1 1 Rognerud Borettslag Til andelseierne i Rognerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse for borettslaget ved å møte opp på generalforsamlingen. Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte ditt bomiljø i det kommende året. Hvem kan delta på generalforsamlingen? Alle andelseiere har rett til å være med i generalforsamlingen med forslags-, taleog stemmerett. Det er kun én stemme pr. andel. Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens husstand har rett til å være til stede og til å uttale seg. Styremedlemmer, forretningsfører og leier av bolig i borettslaget har også rett til å være til stede i generalforsamlingen og til å uttale seg. En andelseier kan ta med en rådgiver til generalforsamlingen. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det. En andelseier kan møte ved fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn én andelseier, men der flere eier en andel sammen kan de ha samme fullmektig. En fullmakt kan trekkes tilbake når som helst. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

2 2 Rognerud Borettslag Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling i Rognerud Borettslag avholdes onsdag 30 april 2014 kl. 18:00 i Manglerud kirke lille sal. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse C) Valg av referent og minst en andelseier til å underskrive protokollen D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2013 A) Årsberetning og regnskap for 2013 B) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 3. GODTGJØRELSER A) Styret B) Andre godtgjørelser 4. INNKOMNE FORSLAG A) Forslag om nødbad B) Forsalg om ombygging av kjellerrom til verkstedsrom C) Forslag fra styret om salg av tomteareal D) Forslag om endring av husordensregler. Innkomne forslag er tatt inn som egne vedlegg. 5. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av styreleder for 1 år B) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år C) Valg av 4 varamedlemmer for 1 år D) Valg av valgkomité for 1 år E) Valg av 1 delegert(e) med vara til OBOS generalforsamling for 1 år Oslo, Styret i Rognerud Borettslag Knut Wilhelmsen /s/ Anne Britt Høivang /s/ Lars Henrik Kristiansen /s/ Karin Nevermo /s/ Bjørn Tveit /s/

3 3 Rognerud Borettslag ÅRSBERETNING FOR 2013 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: Styret Leder Knut Wilhelmsen Otto Sogns Vei 14 Nestleder Anne Britt Høivang Otto Sogns Vei 9 Styremedlem Lars Henrik Kristiansen Otto Sogns Vei 15 Styremedlem Karin Nevermo Otto Sogns Vei 9 Styremedlem Bjørn Tveit Otto Sogns Vei 15 Varamedlem Bjarne Danielsen Otto Sogns Vei 8 Varamedlem Brit Grendar Otto Sogns Vei 4 Varamedlem Liss Merethe Jarvang Otto Sogns Vei 27 Varamedlem Andreas Mørkved Otto Sogns Vei 15 Delegert til generalforsamlingen i OBOS Delegert Knut Wilhelmsen Otto Sogns Vei 14 Varadelegert Anne Britt Høivang Otto Sogns Vei 9 Valgkomiteen Knut Bjørn Flom Otto Sogns Vei 23 Styrets medlemmer består i dag av 2 kvinner og 3 menn. Borettslaget sørger for at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. Generelle opplysninger om borettslaget Borettslaget består av 177 andelsleiligheter.borettslaget er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , og ligger i bydel 13 Østensjø i Oslo kommune. Adresse: Otto Sogns Vei Gårds- og bruksnummer : Første innflytting skjedde i Tomten, kjøpt i 1986 er på m2. Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom (borett), og å drive virksomhet som står i sammenheng med dette. Borettslaget driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Borettslaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad.

4 4 Rognerud Borettslag Borettslaget har ingen ansatte. Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen er utført av OBOS i henhold til kontrakt. Borettslaget har ordinær forretningsførerkontrakt. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. Borettslagets revisor er PricewaterhouseCoopers AS. KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2013 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av borettslagets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om borettslagets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkt om budsjett for Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2013 er satt opp under denne forutsetning. Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene, og at virkelig verdi av bygningene er høyere enn den bokførte verdien. Inntekter Driftsinntekter i 2013 var til sammen kr ,-. Andre inntekter består i hovedsak av innbetalt leie fra Telenor og diverse andre salg Kostnader Driftskostnadene i 2013 var til sammen kr ,- Resultat Årets resultat på kr fremkommer i resultatregnskapet og foreslås overført til egenkapital. Disponible midler Borettslagets disponible midler per utgjorde kr ,- For øvrig vises det til de enkelte tallene i resultatregnskapet, balansen og notene. Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad. KOMMENTARER TIL BUDSJETT FOR 2014 Til orientering for generalforsamlingen legger styret fram budsjettet for Tallene er vist som egen kolonne til høyre i resultatoppstillingen. I posten drift og vedlikehold er det beregnet kr ,- til ordinær drift av borettslaget. Kommunale avgifter i Oslo kommune Vann- og avløpsavgiften øker med 3,5 %, mens renovasjonsavgiften øker med 8 %, og ingen endring i feieravgiften.

5 5 Rognerud Borettslag Energikostnader Energikostnadene har historisk sett vært variable og vanskelige å anslå. I tråd med estimater fra aktuelle leverandører har styret budsjettert med samme energikostnader som for Forsikring Premieendringen reflekterer byggekostnadsindeksen som har økt med 1,0 %, samt forsikringsselskapets individuelle prisjustering basert på borettslagets skadehistorikk. Lån Borettslaget har 2 lån i Terra Boligkreditt til en flytende rentesats 3,85 % pr For opplysninger om opprinnelig lånebeløp og restsaldo henvises til note i regnskapet. Innskuddsrente i OBOS-banken (pr ) Driftskonto: 0,35 % for alle innskudd Sparekonto: 3,30 % for innskudd under kr ,35 % for innskudd fra kr til kr ,40 % for innskudd over kr Forretningsførerhonorar Det har vært en økning av forretningsførerhonoraret for 2014 med 3%. Medlemskontingent Medlemskontingenten til OBOS er kr 200 pr. andelsleilighet for Felleskostnader I budsjettet har styret tatt hensyn til ovennevnte, samt øvrige prisendringer knyttet til produkter og tjenester borettslaget anskaffer. Dette danner grunnlaget for foreløpig fastsettelse av felleskostnader for Driften i 2014 forutsetter en økning av felleskostnadene på 5% fra For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet. Oslo, Styret i Rognerud Borettslag Knut Wilhelmsen /s/ Anne Britt Høivang /s/ Lars Henrik Kristiansen /s/ Karin Nevermo /s/ Bjørn Tveit /s/

6 Til generalforsamlingen i Rognerud Borettslag Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Rognerud Borettslag, som viser et overskudd på kr Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2013, resultatregnskap, oppstilling over endring av disponible midler for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styret og forretningsførers ansvar for årsregnskapet Styret og forretningsfører er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og forretningsfører finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for borettslagets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av borettslagets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Rognerud Borettslag per 31. desember 2013, og av resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. PricewaterhouseCoopers AS, Postboks 748 Sentrum, NO-0106 Oslo T: 02316, org. no.: MVA, Statsautoriserte revisorer, medlemmer av Den norske Revisorforening og autorisert regnskapsførerselskap

7 Andre forhold Budsjettallene som fremkommer i årsregnskapet er ikke revidert. Uttalelse om øvrige forhold Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon, mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av borettslagets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Oslo, 11. mars 2014 PricewaterhouseCoopers AS Anders Grini /s/ Statsautorisert revisor

8 . 8 Rognerud Borettslag 247 ROGNERUD BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god Regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag. Regnskapsloven stiller strenge krav til hvordan et regnskap skal føres og presenteres. I tillegg krever forskriften om årsregnskap og årsberetning i borettslag at man må gi mer informasjon. Dette innebærer blant annet at man må gi informasjon i form av noter, og utarbeide en oversikt over de disponible midlene i årsregnskapet. Det vil også være informasjon om borettslagets økonomi i styrets årsmelding. På de neste sidene presenteres borettslagets resultatregnskap, balanse og tilhørende noter. Årsregnskapet gir imidlertid ikke en fullstendig oversikt over borettslagets disponible midler ved årsskiftet. I resultatregnskapet presenteres det en oversikt over borettslagets inntekter og kostnader. Det regnskapsmessige overskuddet tar ikke hensyn til en del viktige økonomiske forhold som påvirker borettslagets disponible midler. Dette gjelder for eksempel avskrivninger, opptak og avdrag på lån, samt kjøp og salg av anleggsmidler. Borettslagets disponible midler er de økonomiske midlene som borettslaget har til rådighet, og de defineres som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld. Størrelsen på de disponible midlene kan blant annet benyttes til å vurdere om det er nødvendig å endre størrelsen på innkrevde felleskostnader som den enkelte beboer betaler, og om det er behov for å ta opp lån eller om det er mulighet til å betale ned ekstra på eksisterende gjeld. DISPONIBLE MIDLER Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note A. DISP. MIDLER PR B. ENDRING I DISP. MIDLER: Årets resultat (se res.regnskapet) Tilbakeføring av avskrivning Fradrag kjøpesum anl.midler Økning annen langsiktig gjeld Fradrag for avdrag på langs. lån Red. annen langs. gjeld Innsk. øremerk. bankkto B. ÅRETS ENDR. I DISP. MIDLER C. DISP. MIDLER PR SPESIFIKASJON AV DISPONIBLE MIDLER: Omløpsmidler Kortsiktig gjeld C. DISP. MIDLER PR

9 9 Rognerud Borettslag ROGNERUD BORETTSLAG RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader Parkeringsanlegg Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Avskrivninger Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Kontingenter Drift og vedlikehold Forsikringer Kommunale avgifter Andre anlegg Energi Kabel-/TV-anlegg Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT./-KOSTNADER ÅRSRESULTAT Overføringer: Til opptjent egenkapital

10 10 Rognerud Borettslag ROGNERUD BORETTSLAG BALANSE EIENDELER Note ANLEGGSMIDLER Bygninger Tomt Andre varige driftsmidler Øremerkede bankinnskudd SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Kundefordringer Kortsiktige fordringer Energiregnskap Driftskonto i OBOS-banken/OBOS Sparekonto i OBOS-banken/OBOS SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital 177 * Opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD Pante- og gjeldsbrevlån Borettsinnskudd Annen langsiktig gjeld SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Energiregnskap SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD

11 11 Rognerud Borettslag Pantstillelse Garantiansvar 0 0 OSLO, , STYRET FOR ROGNERUD BORETTSLAG KNUT WILHELMSEN /S/ LARS HENRIK KRISTIANSEN /S/ KARIN NEVERMO /S/ BJØRN TVEIT /S/ ANNE BRITT HØIVANG /S/

12 Rognerud Borettslag NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, god regnskapsskikk for små foretak og etter forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag. INNTEKTER Felleskostnadene inntektsføres månedlig. HOVEDREGEL FOR KLASSIFISERING OG VURDERING AV EIENDELER OG GJELD Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til anskaffelseskost. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Bygninger er ikke avskrevet da det er gjennomført vedlikehold som oppveier for verdiforringelse. Tomter avskrives ikke. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid. FORDRINGER Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. SKATTETREKKSKONTO OBOS-konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DNB som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven Forskuddstrekk blir overført til nevnte konto ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Felleskostnader Lokaler Balkongtillegg Ekstra kjellerbod SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER REDUKSJON GRUNNET TOMME LEIEFORHOLD Lokaler Ekstra kjellerbod SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER

13 13 Rognerud Borettslag NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Arbeid på bad Leieinntekt Telenor Salg av røykvarslerbatterier og vaskerilås 300 Salg av nøkler SUM ANDRE INNTEKTER NOTE: 4 PERSONALKOSTNADER Arbeidsgiveravgift SUM PERSONALKOSTNADER Det har verken vært ansatte eller lønnsutbetalinger i selskapet gjennom året. Selskapet er derav ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Arbeidsgiveravgiften knytter seg til styrehonoraret. NOTE: 5 STYREHONORAR Honorar til styret gjelder for perioden 2012/2013, og er på kr NOTE: 6 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr NOTE: 7 KONSULENTHONORAR Juridisk bistand OBOS -830 OPAK AS Møteledelse Fritz Huitfeldt Befaring med ISTAD SUM KONSULENTHONORAR

14 14 Rognerud Borettslag NOTE: 8 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold bygninger Drift/vedlikehold VVS Drift/vedlikehold elektro Drift/vedlikehold utvendig anlegg Drift/vedlikehold brannsikring Drift/vedlikehold vaskerianlegg Egenandel forsikring Kostnader dugnader -950 SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene. NOTE: 9 KOMMUNALE AVGIFTER Vann- og avløpsavgift Feieavgift Renovasjonsavgift SUM KOMMUNALE AVGIFTER NOTE: 10 PARKERINGSANLEGG IB Parkeringsanlegg= kto 1320 ( UB 2012) Overført resultat og 2012 til øremerkede midler Leieinntekter Leie fritak Renteinntekter øremerkede midler SUM INNTEKTER KOSTNADER Forsikring Rep./vedlikehold Administrasjon Diverse kostnader SUM KOSTNADER ÅRETS RESULTAT PARKERINGSANLEGG UB Parkeringsanlegg = kto 1320 ( IB ) Årets resultat - renteinntekter vil bli overført øremerkede midler i 2013.

15 15 Rognerud Borettslag NOTE: 11 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Lokalleie Containerleie Skadedyrarbeid Verktøy og redskaper -990 Driftsmateriell Lyspærer og sikringer Vaktmestertjenester Vakthold Renhold ved firmaer Snørydding/gressklipping Andre fremmede tjenester Kontor- og datarekvisita Kopieringsmateriell Trykksaker Aviser, tidsskrifter, faglitteratur -681 Møter, kurs, oppdateringer mv Andre kontorkostnader Telefon, annet Porto Drivstoff biler, maskiner osv Forsikringer, avgifter biler Gaver -350 Bank- og kortgebyr Velferdskostnader Konstaterte tap SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER NOTE: 12 FINANSINNTEKTER Renter av øremerkede midler Renter av driftskonto i OBOS-banken/OBOS Renter av sparekonto i OBOS-banken/OBOS SUM FINANSINNTEKTER NOTE: 13 FINANSKOSTNADER Renter på lån EIKA (1) Renter på lån EIKA (2) Termingebyrer på lån EIKA(1) -600 Termingebyrer på lån EIKA(2) -600 SUM FINANSKOSTNADER

16 16 Rognerud Borettslag NOTE: 14 BYGNINGER Kostpris/Bokf.verdi Tilgang Tilgang SUM BYGNINGER Tomten ble kjøpt i Gnr.148/bnr.334,336 og 339. Bygningene er ikke avskrevet. Styret har i stedet vurdert at tilstrekkelig vedlikehold er gjennomført, jf. noten om drift og vedlikehold. NOTE: 15 VARIGE DRIFTSMIDLER Gressklipper Kostpris Avskrevet tidligere Avskrevet i år Snøfreser Tilgang Avskrevet tidligere Avskrevet i år -1 1 Traktor Kostpris Tilgang Avskrevet tidligere Avskrevet i år Vaskemaskin Tilgang Avskrevet i år Kopieringsmaskin Tilgang Avskrevet i år Garasjeanlegg Kostpris Traktorgarasje Kostpris SUM VARIGE DRIFTSMIDLER SUM ÅRETS AVSKRIVNINGER

17 17 Rognerud Borettslag NOTE: 16 KORTSIKTIGE FORDRINGER Andre forskuddsbetalte kostnader (vil bli kostnadsført i 2014) SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER NOTE: 17 PANTE- OG GJELDSBREVLÅN EIKA BOLIGKREDITT AS Lånet er et serielån med flytende rente. Renter : 3,85%, løpetid 6 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år EIKA BOLIGKREDITT AS Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renter : 3,85%, løpetid 13 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år SUM PANTE- OG GJELDSBREVLÅN NOTE: 18 BORETTSINNSKUDD Opprinnelig Tilført SUM BORETTSINNSKUDD NOTE: 19 ANNEN LANGSIKTIG GJELD Depositum garasjer Innskudd Handikappleiligheter Innskudd garasjer 55 stk a`kr SUM ANNEN LANGSIKTIG GJELD

18 Rognerud Borettslag NOTE: 20 PANTSTILLELSE Av anleggets bokførte gjeld er følgende sikret ved pant: Borettsinnskudd: Pantelån: Påløpne avdrag: 0 TOTALT Eiendommen som er stillet som sikkerhet hadde pr følgende bokførte verdi: Bygninger: Tomt: TOTALT NOTE: 21 ØREMERKEDE BANKINNSKUDD Øremerkede bankinnskudd er avsatte midler som kun skal brukes til formål som generalforsamlingen har fastsatt.

19 19 Rognerud Borettslag A) Forslag om nødbad Forslag til vedtak Styret skal før generalforsamling 2015 utrede hva det vil koste andelseierne i økte månedlige fellesutgifter å gjennomføre følgende tiltak: Å bygge om et av kjellerrommene til et bad m/dusj og toalett for 1 person. Mere informasjon om saken: Ved å bygge om et av kjellerrommene til et bad m/dusj og toalett for 1 person, vil andelseierne ha et nødbad som kan benyttes ved rehabilitering av eget bad eller ved uforutsette problemer med eget bad. Det kan selvfølgelig gå svært lang tid mellom hver gang den enkelte andelseier vil få behov for et slikt nødbad, men det vil utvilsomt, i et borettslag, blant alle andelseierne være behov for et slikt nødbad. For den enkelte andelseier som i fremtiden skulle få behov for et slikt nødbad, vil dette være en stor lettelse i en ellers utfordrende tid. Rognerud, Med vennlig hilsen Madeleine Viking og Martin Kirkerød, Otto Sogns v. 25. Styrets innstilling: Styret kan ikke støtte dette forslaget og mener at bygging av et slikt nødbad vil bli meget kostbart. Vi har toaletter ved alle vaskeriene som kan brukes ved nødsfall og vi mener at det ikke er behov for nødbad som foreslått. Det vil dessuten medføre et stort administrasjonsarbeid ved nøkkelutlevering og renhold. Styret anbefaler generalforsamlingen om ikke å stemme for forslaget. B) Forsalg om ombygging av kjellerrom til verkstedsrom Forslag til vedtak Styret skal før generalforsamling 2015 utrede hva det vil koste andelseierne i økte månedlige fellesutgifter å gjennomføre følgende tiltak: Å bygge om et av kjellerrommene til et verksted med god plass. Mere informasjon om saken: Ved å bygge om et av kjellerrommene til et verkstedsrom med god plass, vil andelseierne få et rom som kan benyttes for mindre trearbeid, pussearbeid, slipearbeid, malearbeid reparasjonsarbeid etc. Et slikt rom kan gjerne være enkelt innredet med et arbeidsbord m/skrustikke, evnt. med andre rimelige innredninger for felles benyttelse. Rognerud, Med vennlig hilsen Madeleine Viking og Martin Kirkerød, Otto Sogns v. 25.

20 20 Rognerud Borettslag Styrets innstilling: Styret kan heller ikke støtte dette forslaget. Vi mener at det ikke kan være et borettslags oppgave å opprette slike verksteder. Et slikt verksted vil nødvendigvis medføre mye bråk som vil høres i oppgangen og i leilighetene oppover i etasjene. Styret anbefaler generalforsamlingen om ikke å stemme for forslaget. C) Forslag fra styret om salg av tomteareal I forbindelse med opprettelsen av kollektivfelt langs Ringveien, forbi vårt borettslag, ønsker Statens Vegvesen å kjøpe arealet mellom støyskjermen og kollektivfeltet av borettslaget. Støyskjermen skal fornyes og forlenges så borettslaget vil ikke få noe nytte og glede av dette arealet. Vi vil heller ikke få tilkomst til arealet når den nye støyskjermen er satt opp. Det kan opplyses at et tidligere styre i borettslaget allerede har solgt den grunnen som støyskjermen står på. Statens Vegvesen mener at borettslaget neppe faller i verdi ved salg av dette arealet, så det korrekte hadde vært å tilby noe ned mot null, men de ønsker å komme til en god minnelig løsning og tilbyr allikevel kr ,- for det aktuelle arealet. Statens Vegvesen dekker tinglysningsgebyr og alle omkostninger ved et evnt. salg. Styrets innstilling. Styret anbefaler generalforsamlingen å vedta at tomtearealet kan selges. D) Forandring av husordensreglenes Pkt. 3 Regler om ro i leilighetene. Jeg foreslår at avsnittet om musikkøvelser i borettslagets husordensregler som i dag lyder: Sang og bruk av musikkinstrumenter er ikke tillatt før kl Musikkøvelser er ikke tillatt etter kl på hverdager, og kun mellom kl og kl på søndager og helligdager. Musikkøvelser skal maksimum vare 3 timer. Forandres til: Sang og bruk av musikkinstrumenter er ikke tillatt før kl Musikkøvelser er ikke tillatt etter kl på hverdager, og er ikke tillatt på søndager og helligdager. Musikkøvelser skal maksimum vare 3 timer. Begrunnelse: Undertegnede har forståelse for at musikkglade har behov for tider de kan få utøve sin interesse, men andre beboere ønsker å få slippe musikkøvelser på søn- og helligdager for å kunne ha det rolig på disse dagene. Rognerud, Med vennlig hilsen Bente Sørensen, Otto Sogns v. 7. Styrets innstilling: Styret støtter ordlyden om at det ikke skal være tillatt med musikkøvelser på søn- og helligdager.

21 21 Rognerud Borettslag VALGKOMITEEN INNSTILLER FØLGENDE PERSONER: A. Som styreleder for 2 år foreslås: Lars Henrik Kristiansen Otto Sogns vei 15 B. Som styremedlemmer for 2 år foreslås: Hilde Skar Otto Sogns vei 23 Frode Aas Otto Sogns vei 29 Styremedlemmer som ikke er på valg: Anne Britt Høivang Otto Sogns vei 9 Bjørn Tveit Otto Sogns vei 15 C. Som varamedlemmer for 1 år foreslås: 1. Karin Nevermo Otto Sogns vei 9 2. Andreas Mørkved Otto Sogns vei Liss Merethe Jarvang Otto Sogns vei Bjarne Danielsen Otto Sogns vei 8 D. Som valgkomité for 1 år foreslås: Morten Eggum Otto Sogns vei 14 Knut Bjørn Flom Otto Sogns vei 23 E. Som delegert til OBOS generalforsamling foreslås: Lars Henrik Kristiansen Otto Sogns vei 15 Som vara for delegert til OBOS generalforsamling foreslås: Anne Britt Høivang Otto Sogns vei 9 Oslo, I valgkomiteen for Rognerud Borettslag Knut Bjørn Flom

22 22 Rognerud Borettslag Orientering om borettslagets drift. Styrets arbeid Det siste året har vært et forholdsvis normalt år uten de store hendelser når det gjelder reparasjoner og vedlikehold. Vi håper at vi også det kommende år slipper unna større uforutsette arbeider, selv om det av og til dukker opp utskiftinger og reparasjoner som må utføres. Det er avholdt 9 styremøter siden forrige generalforsamling og vi har behandlet over 75 små og store saker. Det foreligger godkjente referater fra alle møtene. Styret har også det siste året utført arbeider av mindre karakter utenom vanlig styrearbeid, så som forskjellige utearbeider, lyspæreskifting i helgene, flaggheising o.a. Vi har også bestilt nødvendige arbeider og administrert og fulgt opp disse. Mye arbeid kunne også i år vært unngått dersom beboere hadde vært flinkere til å rette seg etter husordensreglene. Vi henstiller til alle beboere å holde oppgangsdører og kjellerdører lukket og låst til en hver tid. Vi er godt fornøyd med vaktmestertjenesten og synes den fungerer godt til borettslagets behov. Vaktmester Svein har fulgt godt opp snøbrøytingen i vinter. Så fort det har vært nødvendig har han stilt opp og fått snøen unna. Borettslags-service har også utført andre oppdrag for oss utover vanlig vaktmestertjeneste. Noen av de saker styret har vært spesielt opptatt av det siste året kan nevnes her: Ny hjemmeside Styret har den siste tiden jobbet mye med å få opprettet en ny hjemmeside for borettslaget. Vi ønsker at hjemmesiden vår skal være et nyttig oppslagsverk for våre beboere, en informasjonskilde for fremtidige boligkjøpere, og et presentasjonsverktøy overfor forbipasserende nettsurfere. Hjemmesiden skal være et nyttig oppslagsverk hvor du enklest mulig skal kunne finne informasjon. Som boligkjøper eller tilfeldig besøkende kan man bli kjent med borettslaget vårt. Vi håper å tilrettelegge for at du enklest mulig skal kunne finne informasjon om boligselskapet. Adressen til vår nye hjemmeside er: Vi oppfordrer de av andelseierne som har mulighet til å besøke hjemmesiden og se hva den inneholder. Utvidet avtale med Canal Digital Som vi tidligere har opplyst så har styret inngått en utvidet avtale med Canal Digital. Denne utvidelsen inneholder en rekke nye og nyttige tjenester, samt flere valgfrie kanaler som vi håper at beboerne kommer til å få glede av. Nå har du anledning til å se programmene fra begynnelsen dersom du kommer for sent hjem, og du kan leie filmer. Dette er tjenester som mange er interessert i. Nye røkvarslere. Styret arbeider med å få byttet ut alle røkvarslerne. Det skal også foretas kontroll av brannslangen som skal være på plass og tilkoblet i hver leilighet. Varsel om dette og hvordan du skal forholde deg blir sendt ut senere. For øvrig har vi hatt de samme problemene det siste året som de foregående, og kan bare gjenta mye av det vi skrev i fjor:

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Rognerud Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 21. april

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 20.05.2009

Detaljer

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag 1 Kolåsbakken Borettslag Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Til beboerne i Vålen Borettslag

Til beboerne i Vålen Borettslag 1 Vålen Borettslag Til beboerne i Vålen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Til beboerne i Storgården Borettslag

Til beboerne i Storgården Borettslag 1 Storgården Borettslag Til beboerne i Storgården Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 212. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Nylænde Borettslag

Til andelseierne i Nylænde Borettslag 1 Nylænde Borettslag Til andelseierne i Nylænde Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Til beboerne i Flaen Borettslag

Til beboerne i Flaen Borettslag 1 Flaen Borettslag Til beboerne i Flaen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Høgdaveien Borettslag

Til andelseierne i Høgdaveien Borettslag Til andelseierne i Høgdaveien Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Jacob Meyer Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Til beboerne i Torgveien Borettslag

Til beboerne i Torgveien Borettslag Til beboerne i Torgveien Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling! Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og

Detaljer

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag 1 Ola Narr Borettslag Til andelseierne i Ola Narr Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Side 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 211. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag 1 Innspurten 4 Borettslag Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag

Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag

Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag 1 Mølletoppen Borettslag Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Det vil som vanlig bli servert kaffe/te, brus og noe å bite i fra kl 18.00

Det vil som vanlig bli servert kaffe/te, brus og noe å bite i fra kl 18.00 1 Rabben Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling onsdag 13. mai kl. 18.30 i Lambertseter Kirke. Det vil som vanlig bli servert kaffe/te, brus og noe å bite i fra kl 18.00

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag

Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag 1 Etterstad Vest Borettslag Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 22. mai 2013 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole. Det vil bli

Detaljer

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til beboerne i Enerhaugen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64

Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 1 Borettslaget Maridalsveien 64 Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Marmorberget Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Til andelseierne i Nordskrenten Borettslag

Til andelseierne i Nordskrenten Borettslag 1 Nordskrenten Borettslag Til andelseierne i Nordskrenten Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Keyserløkka Øst Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Løren Torg Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt

Detaljer