Søknad om serverings og skjenkebevilling - QA restaurantdrift S.U.S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søknad om serverings og skjenkebevilling - QA restaurantdrift S.U.S"

Transkript

1 Hammerfest kommune Møteprotokoll 07/05 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Formannskapssalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl. 11:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Kristine Jørstad Bock, nestleder Willy Olsen, Hanne Husvik, Trygve Paulsen, Liv Lorentzen, Bjarne Hansen, Ole I. Hansen ( for Nina Jørgensen) og Leif Småback. Fra SV: Gunnar Knutsen (for Bente Orvik). Fra Høyre: Olav Tessem og Kristel Monique Jørgensen. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Nina Jørgensen (AP) og Bente Orvik (SV) Følgende varamedlemmer møtte i stede: Ole I. Hansen(AP) og Gunnar Knutsen (SV) Fra administrasjonen møtte: Rådmann, kultursjef Gerd Hagen, kulturskolerektor Tom Wullf, plansjef Bjørg Kippersund, økonomisjef Hugo Pedersen, økonomikonsulent Thone Bjørklund og rådgiver Per Arnesen. Sektorledere: Sektorleder Steinar Paulsen, Else Karin Strømme, Odd Edvardsen og Arvid Isaksen. Under behandling av årsmeldingene fra skolene (057/05) møtte rektorene ved følgende skoler: Forsøl, Reindalen, Breilia, Fjordtun, Baksalen og Kårhamn. 11 representanter (av 11) til stede. 10 representanter Leif Småbach fikk innvilget permisjon fra kl (før vedtak i sak 058/05) 8 representanter Trygve Paulsen og Kristine Jørstad Bock fikk innvilget permisjon fra kl Kristine Jørstad Bock leder Svanhild Moen Formannskapssekretær Innkallingen enstemmig vedtatt. Sakslista/dagsorden: Den oppsatte sakslista har sakene 053/05 til og med 062/05.

2 Leder fremmet et ønske om å behandle en tilleggssøknad: Søknad om tilskudd - Hammerfest sjakklubb. Godkjent og får saksnummer 063/05. Hanne Husvik (AP) stilte spørsmål til administrasjonen om den økonomiske ramme og om den videre driften til Vest Finnmark Krisesenter. Rådmann besvarte spørsmålet til slutt i møtet. Vedtak: Sakslista har sakene 053/05 til og med 063/05 enstemmig vedtatt. 11 representanter (av 11) til stede. PS 053/05 Søknad om serverings og skjenkebevilling - QA restaurantdrift S.U.S Styret for kultur, omsorg og undervisning gir kommunal serveringsbevilling til QA restaurantdrift S.U.S. Styret for kultur, omsorg og undervisning har ingen innvendinger mot at QA restaurantdrift S.U.S. får innvilget skjenkebevilling. Hammerfest, den Lone Bruvold Nilsen saksbehandler Hammerfest, den XX.XX.XX Willy Olsen fremmet på vegne av AP følgende tilleggforslag:, med åpningstid på hverdager fra kl til for servering av alkoholholdig drikke under 22 %, og fra kl til fro alkoholholdig drikke over 22 %. For øvrig følges søn- og helgedagsbestemmelser om skjenking. Votering: Som innstilling enstemmig vedtatt. Tilleggsforslag fra AP - enstemmig vedtatt. Styret for kultur, omsorg og undervisning gir kommunal serveringsbevilling til QA restaurantdrift S.U.S. Styret for kultur, omsorg og undervisning har ingen innvendinger mot at QA restaurantdrift S.U.S. får innvilget skjenkebevilling, med åpningstid på hverdager fra kl til for servering av alkoholholdig drikke under 22 %, og fra kl til fro alkoholholdig drikke over 22 %. For øvrig følges søn- og helgedagsbestemmelser om skjenking.

3 PS 054/05 Søknad om bevilling for sluttet selskap-serveringspartner Styret for Kultur, omsorg og undervisning har ingen innvendinger mot at Serveringspartner AS får skjenkebevilling for sluttede selskaper på administrasjonsbygget på Melkøya. Hammerfest, den Lone Bruvold Nilsen saksbehandler Hammerfest, den XX.XX.XX Som innstillingen enstemmig vedtatt. Styret for Kultur, omsorg og undervisning har ingen innvendinger mot at Serveringspartner AS får skjenkebevilling for sluttede selskaper på administrasjonsbygget på Melkøya. PS 055/05 Kommuneplan - Rullering av langsiktig del - orientering og diskusjon Saken tas til orientering. Administrasjonen tar innspill i diskusjonen med i arbeidet videre. Hammerfest, den Etatsjefs innstilling: Hammerfest, den Bjørg Kippersund plansjef Odd Edvardsen Sektorleder plan, kultur, utvikling Hammerfest, den Som innstillingen enstemmig vedtatt. Saken tas til orientering. Administrasjonen tar innspill i diskusjonen med i arbeidet videre. PS 056/05 Revisjon av retningslinjer for sosialhjelp Styret for kultur, omsorg og undervisning vedtar administrasjonens forslag til retningslinjer for sosialhjelp i Hammerfest kommune.

4 Hammerfest, den Saksbehandlers innstilling tiltres Else-Karin Strømme sektorleder Hammerfest, den Gunnar Knutsen fremmet på vegne av SV/AP/H/FRP følgende tilleggsforslag: KOU vedtar at satsene for sosialhjelp i Hammerfest Kommune økes med 2.7 % fra og med 1/1-06. Votering: Som innstillingen enstemmig vedtatt. SV/AP/H/FRP s forslag enstemmig vedtatt Styret for kultur, omsorg og undervisning vedtar administrasjonens forslag til retningslinjer for sosialhjelp i Hammerfest kommune. KOU vedtar at satsene for sosialhjelp i Hammerfest Kommune økes med 2.7 % fra og med 1/1-06. PS 057/05 Skolenes årsmeldinger for skoleåret 2004/2005. KOU-styret tar skolenes årsmeldinger for skoleåret 2004/2005 til orientering. Hammerfest, den Steinar Paulsen sektorleder Innstillingen tiltredes Hammerfest, den Som innstillingen enstemmig vedtatt. KOU-styret tar skolenes årsmeldinger for skoleåret 2004/2005 til orientering. PS 058/05 Byggeprosjektet Arktisk KulturSenter; fastsettelse av investeringsramme og godkjennelse av fremdriftsplan Hammerfest kommunestyret vedtar å bygge Arktisk KulturSenter slik det nå er prosjektert og innenfor en økonomisk ramme på ,- mill kr.

5 Hammerfest kommunestyret vedtar å bygge nødvendig utomhusareal/ infrastruktur slik at AKS kan være operativ fra den dagen huset åpner i Med forbehold om endringer som følge av reguleringsplan for Findusområdet settes foreløpig kostnadsramme til ,- mill kr. Hammerfest kommunestyret ber administrasjonen se på en mulig samordningsgevinst for infrastrukturen knyttet til AKS og infrastrukturen for hele Findusområdet i h.h. til de premisser som blir lagt i den ferdige reguleringsplanen. Hammerfest kommunestyre har som intensjon å igangsette byggingen fra 15. september Imidlertid vil kommunestyret se endelig fremdriftsplan og finansiering av de totale kostnadene i sammenheng med det øvrige investeringsbudsjett for økonomplanperioden Hammerfest, den Sektorleders innstilling: Saksbehandlers innstilling tiltres. Hammerfest, den Sektorleders innstilling tiltres. Gerd Hagen kultursjef Odd Edvardsen sektorleder Hammerfest, den Kristine Jørstad Bock fremmet på vegne av AP følgende endret innstilling: Hammerfest kommunestyre vedtar å bygge Arktisk KulturSenter innenfor en økonomisk ramme på brutto 187 mill kr. Kostnader utover dette må plan- og byggekomiteen enten innarbeide i prosjektet ved å gjøre andre kostnadsreduserende tiltak eller komme tilbake til kommunestyret gjennom en egen sak (Jmfr. kommunestyrets vedtak i sak 47/05 i forbindelse med budsjettreguleringer 1.tertial 2005). Kommunestyret viser til KOU-styrets vedtak av i forhold til å se på ulike alternativer for kostnadsreduserende tiltak og ber igjen om at plan- og byggekomiteen ser på arealreduksjoner uten at dette går på bekostning av nødvendig funksjonalitet og funksjoner, herunder hva det er mulig å redusere prosjektets arealramme (spesielt fellesfunksjoner) ved eventuelt å ha et samarbeid med et tilstøtende hotellprosjekt. Hammerfest kommunestyre har som intensjon å igangsette byggingen media september Imidlertid vil kommunestyret se endelig fremdriftsplan og finansiering av de totale kostnadene i sammenheng med det øvrige investeringsbudsjett for økonomiplanperioden Votering: Som innstillingen fikk ikke stemmer 1. avsnitt 8 stemmer for og 2 stemmer mot. 2. avsnitt - enstemmig 3. avsnitt enstemmig.

6 Hammerfest kommunestyre vedtar å bygge Arktisk KulturSenter innenfor en økonomisk ramme på brutto 187 mill kr. Kostnader utover dette må plan- og byggekomiteen enten innarbeide i prosjektet ved å gjøre andre kostnadsreduserende tiltak eller komme tilbake til kommunestyret gjennom en egen sak (Jmfr. kommunestyrets vedtak i sak 47/05 i forbindelse med budsjettreguleringer 1.tertial 2005). Kommunestyret viser til KOU-styrets vedtak av i forhold til å se på ulike alternativer for kostnadsreduserende tiltak og ber igjen om at plan- og byggekomiteen ser på arealreduksjoner uten at dette går på bekostning av nødvendig funksjonalitet og funksjoner, herunder hva det er mulig å redusere prosjektets arealramme (spesielt fellesfunksjoner) ved eventuelt å ha et samarbeid med et tilstøtende hotellprosjekt. Hammerfest kommunestyre har som intensjon å igangsette byggingen media september Imidlertid vil kommunestyret se endelig fremdriftsplan og finansiering av de totale kostnadene i sammenheng med det øvrige investeringsbudsjett for økonomiplanperioden PS 059/05 Tertial - 2.tertial 2005 Tertialrapport 2.tertial 2005 tas til etterretning. Hammerfest, den Hugo Pedersen Økonomisjef Hammerfest, den Som innstillingen enstemmig vedtatt. Tertialrapport 2.tertial 2005 tas til etterretning. PS 060/05 Gebyr- og avgiftsregulativ 2006 IV. Saksbehandlers innstilling: Hammerfest Kommunestyre fastsetter følgende gebyr- og avgiftsregulativ for 2006: 1. Gebyrer og avgifter økes med 2,7 % i forhold til satsene i 2005, jamfør heftet Gebyrog avgiftsregulativ 2006 med unntak for avrundinger og endringene som er nevnt nedenfor. 2. Eiendomsskatten settes til 7 o/oo av takstgrunnlaget. Bunnfradrag for boliger settes til kr per boenhet. For boliger som er bygd i løpet av de siste 15 årene skal følgende skattesats gjelde: For boliger som er mellom 0-5 år gamle settes skattesatsen til 4 o/oo. For boliger som er mellom 6-10 år gamle settes skattesatsen til 5 o/oo. For boliger som er mellom år gamle settes skattesatsen til 6 o/oo.

7 3. Bevillingsgebyr for skjenkebevillinger og salg av alkohol. Bevillingsgebyr for skjenkebevillinger fastsettes slik: a) Salg av alkohol: kr 0,17 per vareliter for alkoholholdig drikke som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol. b) Alminnelig skjenkebevilling: kr 0,34 per vareliter for alkoholholdig drikke som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol. kr 0,94 per vareliter for alkoholholdig drikke som inneholder over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol. kr 3,07 per vareliter for alkoholholdig drikke som inneholder mellom 22 og 60 volumprosent alkohol. c) Bevillingsgebyret utgjør minimum kr per år for salg og kr for skjenking. d) Bevillingsgebyret for ambulerende skjenkebevilling fastsettes til kr 250 per gang. e) Bevillingsgebyret for enkeltanledninger med og uten skjenkebevilling fastsettes til kr 250 per anledning per dag. f) Gebyr for avlagt kunnskapsprøve etter serveringsloven fastsettes til kr Skolefritidsordningene. Gebyr for sent hentet barn per påbegynte halvtime: kr Kulturskolen. Materialavgift for elever på kunstfag: kr 350. Kurs av inntil 10 ukers/gangers varighet, voksne inklusiv materialavgift kr 200 : kr Ungdomstjenesten. Utleiesatsene for Bootleg endres ikke. 7. Sektor for barnehager. Barnehageavgiftene endres ikke. 8. Hammerfest kino. Satsene for leie av kino og lysutstyr forblir uendret. For utleie til næringsliv får vi følgende satser: Dagtid (det kan kjøres film om kvelden) kr 1000 Hele dagen (ingen film om kvelden) kr 5000 Det innføres gebyr ved billettsalg til kulturarrangement som følger: Lokale lag og foreninger billettpris kr kr 3 per solgte billett Lokale lag og foreninger billettpris kr kr 4 per solgte billett Lokale lag og foreninger billettpris kr 201 og oppover kr 5 per solgte billett Lokale næringsliv uansett billettpris kr 5 per solgte billett Eksterne/profesjonelle aktører uansett billettpris kr 5 per solgte billett 9. Hammerfest bibliotek. Satsene endres ikke. 10. Sektor for helse. Prisene på medisiner reguleres i takt med innkjøpsprisene multiplisert med 1, Sektor for pleie og omsorg. Satsene for praktisk bistand reguleres i takt med G (grunnbeløpet i Folketrygden). Timesats for selvkost fastsettes til kr 172 (uendret). Satsene for korttidsopphold i institusjon forblir endret.

8 12. Sektor for plan, kultur og utvikling. Under 9.3 Gebyr for behandling av byggesøknader, punkt 3 endres gebyr for behandling av søknad om riving av bygg betales 20 % av basisgebyret, minimum kr 965. Under 9.5 Gebyr for kart, punkt 3 endres gebyr for kopi til: 2006 Avgiftsart A2 A1 A0 Kopi av kart/planer/tegning (større enn A3) sort/vitt Kopi av kart/planer/tegning (større enn A3) farge Sektor for teknisk drift. Idrettsanlegg. Leie av uteanlegg for idrett: Trening per time, alle idretter, voksne kr 70 Per kamp, full bane, voksne kr 400 Per kamp, halv bane, voksne kr 200 Per kamp, aldersbestemte klasser kr 40 Friidrettsarrangement og lignende, voksne, per dag kr 400 Friidrettsarrangement og lignende av varighet mindre enn 3 timer, voksne, per gang kr 100 Leie av Isbjørnhallen, Breidablikkhallen og Helsebadet: Trening på hverdager, hele hallen, per time kr 120 Trening på hverdager, 2/3 av hallen, per time kr 80 Trening på hverdager, 1/3 av hallen, per time kr 50 Bedrifter, hele hallen, per time kr 300 Trening i helgene, voksne per time kr 180 Trening i helgene, aldersbestemte klasser per time kr 100 Turneringer i helgene, voksne/barn (i hallene) per time kr 180 Styrketreningsrommet Isbjørnhallen per time kr 80 Klubbrom/kontor/annet lokale per m2 per mnd kr 12 Svømmehallene, voksne billetter per time kr 40 Svømmehallene, barn, pensjonister, funksjonshemmede, billetter per time kr 15 Trening på hverdager, svømmehallen, voksne per time kr 120 Trening i helger, svømmehallen per time kr 180 Leie av Helsebadet, lag, foreninger og privatpersoner per time kr 240 Leie av Helsebadet, bedrifter per time kr 300 Leie av svømmehaller til bedrifter per time kr 300 Utleie til salgsmesser per time kr 400 Leie av skoler (gymnastikksaler, aula) til trening, turneringer, overnattinger: Trening på hverdager, voksne, gymnastikksaler per time kr 50 Trening på hverdager, voksne, aula per time kr 100 Trening i helgene, voksne, aula per time kr 180 Trening i helgene, voksne, gymnastikksaler per time kr 180 Turneringer i helgene, voksne per time kr 180 Skoler/gymnastikksaler til overnatting, voksne per gruppe kr 277 Ungdomstiltak, punkt Uendret sats for uteleie av grendehus.

9 14. Sektor for teknisk drift. Vann, avløp og renovasjon. Årsgebyrer vann, avløp og renovasjon: Gebyr for avlesning, kontroll og plombering av vannmåler: kr 300 Tilknytningsgebyrene for vann og avløp endres i takt med gebyrene for vann og avløp. For midlertidig tilknytning til vann/avløp betales det et depositum på kr for vann og kr for avløp. 15. Sektor for teknisk drift. Tilskudd til bygging i distriktene (punkt 10.9) endres ikke. 16. Parkering Parkeringsavgiftene fastsettes slik: Sone 1 indre sone. Pris per time, 1. time: kr 12 Sone 1 indre sone. Pris per time, 2. time: kr 13 Sone 1 indre sone. Pris per time, time: kr 17 Sone 2 midtre sone. Pris per time kr 8 Avgiftene for parkeringskort fastsettes slik: Parkeringskort næringsdrivende, service per år kr Parkeringskort sentrum, sone 2 per år kr Parkeringskort beboere i sentrum/fuglenesveien kr Avgiftene for parkulator for næringsdrivende/service fastsettes slik: Lading avgift kr 0 Parkering sone 1: 1. time kr 12 Parkering sone 1: Per time time kr 17 Parkering sone 2: Per time kr 8 Avgiftene for Smart Park for næringsdrivende/service fastsettes slik: Elektronisk parkeringskort kr Parkeringsavgiftene er lik de for parkulator. 17. Torgavgiften fastsettes slik: Salg fra bil per dag for 12.5 m2 kr 215,- Salg fra bil per dag per m2 kr 17,25 Salg fra utleid telt per dag kr 280,- Salg fra eget telt per dag per m2 kr 17,25 Salg fra egen hytte kr 345,- Helårsplass for egen hytte inklusiv utstillingsplass kr Hammerfest, den Som saksbehandler. Per Arnesen rådgiver Hammerfest, den Rådmannen ønsket å få behandlet innstillingen utenom pkt 2.

10 Pkt 10.4 strykes. Willy Olsen fremmet på vegne av AP følgende endring side 4/5: Skjenking tredje pkt. (fra kr 3.07) til kr 5,- enstemmig Kunnskapsprøver (fra kr 300,-) til 500,- enstemmig Gunnar Knutsen fremmet på vegne av SV følgende endringsforslag: Pkt. 4: Skolefritidsordningene. Satsene for heldagsplass og halvdagsplass beholdes uendret, dvs. på 2005-nivå. 8 stemme for og 1 stemme mot. Pkt. 5: Kulturskolen Satsene for elevkontigent barn beholdes uendret, dvs. på nivå. 3 stemme for og 6 stemme mot. Pkt. 7: Sektor for barnehager. Flat sats for barnehageavgiften kr ,- 3 stemme for og 6 stemme mot. Pkt. 8: Hammerfest kino. Gebyr ved billettsalg til kulturarrangementer. Forhåndssalg/salg av billetter til kulturarrangementer tilbys av servicekontoret og kinoen. Ordningen er frivillig for leietakere av kinoen og bestilles hos kinoen. Ordningen er gratis for lokale lag og foreninger uansett billettpris. Lokalt næringsliv betaler kr. 5,- pr. solgte billett uansett billettpris. Eksterne/profesjonelle aktører betaler kr. 5,- pr. solgte billett uansett billettpris. 2 stemme for og 7 stemme mot. Pkt. 11: Sektor for pleie og omsorg Egenandelene for matombringing, tygghetsalarm samt snømåking beholdes uendret, dvs. på nivå 1 stemme for og 8 stemme mot. Votering: Innstillingen m/endringer - enstemmig Hammerfest Kommunestyre fastsetter følgende gebyr- og avgiftsregulativ for 2006: 1. Gebyrer og avgifter økes med 2,7 % i forhold til satsene i 2005, jamfør heftet Gebyrog avgiftsregulativ 2006 med unntak for avrundinger og endringene som er nevnt nedenfor. 2. Eiendomsskatten settes til 7 o/oo av takstgrunnlaget. Bunnfradrag for boliger settes til kr per boenhet. For boliger som er bygd i løpet av de siste 15 årene skal følgende skattesats gjelde: For boliger som er mellom 0-5 år gamle settes skattesatsen til 4 o/oo. For boliger som er mellom 6-10 år gamle settes skattesatsen til 5 o/oo. For boliger som er mellom år gamle settes skattesatsen til 6 o/oo. Utsetter behandling av pkt. 2 til budsjettbehandlingen 3. Bevillingsgebyr for skjenkebevillinger og salg av alkohol. Bevillingsgebyr for skjenkebevillinger fastsettes slik: g) Salg av alkohol: kr 0,17 per vareliter for alkoholholdig drikke som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol. h) Alminnelig skjenkebevilling: kr 0,34 per vareliter for alkoholholdig drikke som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol.

11 kr 0,94 per vareliter for alkoholholdig drikke som inneholder over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol. kr 5,- per vareliter for alkoholholdig drikke som inneholder mellom 22 og 60 volumprosent alkohol. i) Bevillingsgebyret utgjør minimum kr per år for salg og kr for skjenking. j) Bevillingsgebyret for ambulerende skjenkebevilling fastsettes til kr 250 per gang. k) Bevillingsgebyret for enkeltanledninger med og uten skjenkebevilling fastsettes til kr 250 per anledning per dag. l) Gebyr for avlagt kunnskapsprøve etter serveringsloven fastsettes til kr Skolefritidsordningene. Gebyr for sent hentet barn per påbegynte halvtime: kr 200. Satsene for heldagsplass og halvdagsplass beholdes uendret, dvs. på 2005-nivå. 5. Kulturskolen. Materialavgift for elever på kunstfag: kr 350. Kurs av inntil 10 ukers/gangers varighet, voksne inklusiv materialavgift kr 200 : kr Ungdomstjenesten. Utleiesatsene for Bootleg endres ikke. 7. Sektor for barnehager. Barnehageavgiftene endres ikke. 8. Hammerfest kino. Satsene for leie av kino og lysutstyr forblir uendret. For utleie til næringsliv får vi følgende satser: Dagtid (det kan kjøres film om kvelden) kr 1000 Hele dagen (ingen film om kvelden) kr 5000 Det innføres gebyr ved billettsalg til kulturarrangement som følger: Lokale lag og foreninger billettpris kr kr 3 per solgte billett Lokale lag og foreninger billettpris kr kr 4 per solgte billett Lokale lag og foreninger billettpris kr 201 og oppover kr 5 per solgte billett Lokale næringsliv uansett billettpris kr 5 per solgte billett Eksterne/profesjonelle aktører uansett billettpris kr 5 per solgte billett 9. Hammerfest bibliotek. Satsene endres ikke. 10. Sektor for helse. Prisene på medisiner reguleres i takt med innkjøpsprisene multiplisert med 1, Sektor for pleie og omsorg. Satsene for praktisk bistand reguleres i takt med G (grunnbeløpet i Folketrygden). Timesats for selvkost fastsettes til kr 172 (uendret). Satsene for korttidsopphold i institusjon forblir endret. 12. Sektor for plan, kultur og utvikling. Under 9.3 Gebyr for behandling av byggesøknader, punkt 3 endres gebyr for behandling av søknad om riving av bygg betales 20 % av basisgebyret, minimum kr 965. Under 9.5 Gebyr for kart, punkt 3 endres gebyr for kopi til:

12 Avgiftsart 2006 A2 A1 A0 Kopi av kart/planer/tegning (større enn A3) sort/vitt Kopi av kart/planer/tegning (større enn A3) farge Sektor for teknisk drift. Idrettsanlegg. Leie av uteanlegg for idrett: Trening per time, alle idretter, voksne kr 70 Per kamp, full bane, voksne kr 400 Per kamp, halv bane, voksne kr 200 Per kamp, aldersbestemte klasser kr 40 Friidrettsarrangement og lignende, voksne, per dag kr 400 Friidrettsarrangement og lignende av varighet mindre enn 3 timer, voksne, per gang kr 100 Leie av Isbjørnhallen, Breidablikkhallen og Helsebadet: Trening på hverdager, hele hallen, per time kr 120 Trening på hverdager, 2/3 av hallen, per time kr 80 Trening på hverdager, 1/3 av hallen, per time kr 50 Bedrifter, hele hallen, per time kr 300 Trening i helgene, voksne per time kr 180 Trening i helgene, aldersbestemte klasser per time kr 100 Turneringer i helgene, voksne/barn (i hallene) per time kr 180 Styrketreningsrommet Isbjørnhallen per time kr 80 Klubbrom/kontor/annet lokale per m2 per mnd kr 12 Svømmehallene, voksne billetter per time kr 40 Svømmehallene, barn, pensjonister, funksjonshemmede, billetter per time kr 15 Trening på hverdager, svømmehallen, voksne per time kr 120 Trening i helger, svømmehallen per time kr 180 Leie av Helsebadet, lag, foreninger og privatpersoner per time kr 240 Leie av Helsebadet, bedrifter per time kr 300 Leie av svømmehaller til bedrifter per time kr 300 Utleie til salgsmesser per time kr 400 Leie av skoler (gymnastikksaler, aula) til trening, turneringer, overnattinger: Trening på hverdager, voksne, gymnastikksaler per time kr 50 Trening på hverdager, voksne, aula per time kr 100 Trening i helgene, voksne, aula per time kr 180 Trening i helgene, voksne, gymnastikksaler per time kr 180 Turneringer i helgene, voksne per time kr 180 Skoler/gymnastikksaler til overnatting, voksne per gruppe kr 277 Ungdomstiltak, punkt Uendret sats for uteleie av grendehus. 14. Sektor for teknisk drift. Vann, avløp og renovasjon. Årsgebyrer vann, avløp og renovasjon: Gebyr for avlesning, kontroll og plombering av vannmåler: kr 300 Tilknytningsgebyrene for vann og avløp endres i takt med gebyrene for vann og avløp.

13 For midlertidig tilknytning til vann/avløp betales det et depositum på kr for vann og kr for avløp. 15. Sektor for teknisk drift. Tilskudd til bygging i distriktene (punkt 10.9) endres ikke. 16. Parkering Parkeringsavgiftene fastsettes slik: Sone 1 indre sone. Pris per time, 1. time: kr 12 Sone 1 indre sone. Pris per time, 2. time: kr 13 Sone 1 indre sone. Pris per time, time: kr 17 Sone 2 midtre sone. Pris per time kr 8 Avgiftene for parkeringskort fastsettes slik: Parkeringskort næringsdrivende, service per år kr Parkeringskort sentrum, sone 2 per år kr Parkeringskort beboere i sentrum/fuglenesveien kr Avgiftene for parkulator for næringsdrivende/service fastsettes slik: Lading avgift kr 0 Parkering sone 1: 1. time kr 12 Parkering sone 1: Per time time kr 17 Parkering sone 2: Per time kr 8 Avgiftene for Smart Park for næringsdrivende/service fastsettes slik: Elektronisk parkeringskort kr Parkeringsavgiftene er lik de for parkulator. 17. Torgavgiften fastsettes slik: Salg fra bil per dag for 12.5 m2 kr 215,- Salg fra bil per dag per m2 kr 17,25 Salg fra utleid telt per dag kr 280,- Salg fra eget telt per dag per m2 kr 17,25 Salg fra egen hytte kr 345,- Helårsplass for egen hytte inklusiv utstillingsplass kr Gebyr- og avgiftsregulativet: Pkt 10.4 strykes i sin helhet. PS 061/05 Diverse referatsaker til møte i KOU RS 024/05 Miljørettet helsevern, referat fra møte den Referatsakene tas til orientering. Hammerfest, den Svanhild Moen formannskapssekretær Som innstillingen enstemmig vedtatt.

14 Referatsakene tas til orientering. PS 062/05 Godkjenning av protokoll - fra møte i KOU den Protokoll fra møte i Styret for Kultur, omsorg og undervisning den godkjennes. Hammerfest, den Svanhild Moen Formannskapssekretær Korriger under pkt. vararepresentanter møtte: Wendy Hansen for AP. Som innstillingen med endring enstemmig vedtatt. Protokoll fra møte i Styret for Kultur, omsorg og undervisning den godkjennes. Tilleggssak PS 063/05 Legges frem på møte. Søknad om tilskudd - Hammerfest sjakklubb Willy Olsen fremmet på vegne av AP følgende forslag: Styret for Kultur, oppvekst og undervisning imøtekommer sjakklubbens søknad om sponsormidler med kr ,-, som utbetales når arrangementet er gjennomført. Reguleres fra KOU - styrets kto Votering: Som forslaget enstemmig vedtatt. Styret for Kultur, oppvekst og undervisning imøtekommer sjakklubbens søknad om sponsormidler med kr ,-, som utbetales når arrangementet er gjennomført. Kristine Jørstad Bock og Trygve Paulsen fikk innvilget permisjon fra kl representanter til stede. Møte slutt: Rett utskrift:

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Formannskapssalen Dato: Tirsdag 18.10.05 Tidspunkt: Kl. 10:00.

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Formannskapssalen Dato: Tirsdag 18.10.05 Tidspunkt: Kl. 10:00. Hammerfest kommune Møteprotokoll 09/05 Utvalg: Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Formannskapssalen Dato: Tirsdag 18.10.05 Tidspunkt: Kl. 10:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Jarle Edvardsen,

Detaljer

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag 06.06.05 Tidspunkt: Kl. 11:00

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag 06.06.05 Tidspunkt: Kl. 11:00 Hammerfest kommune Møteprotokoll 04/05 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag 06.06.05 Tidspunkt: Kl. 11:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Kristine

Detaljer

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Ungdommens hus Bootleg Dato: Tirsdag Tidspunkt: Kl. 11:00

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Ungdommens hus Bootleg Dato: Tirsdag Tidspunkt: Kl. 11:00 Hammerfest kommune Møteprotokoll 6/05 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Ungdommens hus Bootleg Dato: Tirsdag 19.09.2005 Tidspunkt: Kl. 11:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP:

Detaljer

Møteprotokoll. Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: 20.03.2006 Tidspunkt: 11:00.

Møteprotokoll. Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: 20.03.2006 Tidspunkt: 11:00. Møteprotokoll 3/06 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: 20.03.2006 Tidspunkt: 11:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Kristine Jørstad Bock, Jorun Flåten

Detaljer

Møteprotokoll. Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: 03.05.2006 Tidspunkt: 11:00.

Møteprotokoll. Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: 03.05.2006 Tidspunkt: 11:00. Møteprotokoll 4/06 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: 03.05.2006 Tidspunkt: 11:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Kristine Jørstad Bock, Willy Olsen,

Detaljer

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl. 11:00

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl. 11:00 Hammerfest kommune Møteprotokoll 5/05 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag 22.08.05 Tidspunkt: Kl. 11:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Kristine

Detaljer

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Formannskapssalen Dato: Tirsdag 08.06.04 Tidspunkt: Kl. 17:00

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Formannskapssalen Dato: Tirsdag 08.06.04 Tidspunkt: Kl. 17:00 Hammerfest kommune Møteprotokoll 4/04 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Formannskapssalen Dato: Tirsdag 08.06.04 Tidspunkt: Kl. 17:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Kristine

Detaljer

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl. 11:00

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl. 11:00 Hammerfest kommune Møteprotokoll 03/05 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag 09.05.05 Tidspunkt: Kl. 11:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Kristine

Detaljer

Konklusjon: Sakslista med sakene 047/06 til og med 055/06 - godkjent.

Konklusjon: Sakslista med sakene 047/06 til og med 055/06 - godkjent. Møteprotokoll 7/06 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Onsdag 25.10.2006 Tidspunkt: Kl. 12:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Kristine Jørstad Bock,

Detaljer

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag 03.05.2004 Tidspunkt: Kl. 11:00

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag 03.05.2004 Tidspunkt: Kl. 11:00 Hammerfest kommune Møteprotokoll 3/04 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag 03.05.2004 Tidspunkt: Kl. 11:00 Følgende medlemmer til stede: Fra AP: Leder

Detaljer

Konklusjon: Sakslista med sakene 033/06 til og med 040/06- godkjent.

Konklusjon: Sakslista med sakene 033/06 til og med 040/06- godkjent. Møteprotokoll 5/06 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tirsdag 12.06.2006 Tidspunkt: 11:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Kristine Jørstad Bock,

Detaljer

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 27.01.05 Tidspunkt: Kl. 12:00.

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 27.01.05 Tidspunkt: Kl. 12:00. Hammerfest kommune Møteprotokoll 2/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 27.01.05 Tidspunkt: Kl. 12:00 Følgende medlemmer til stede: Fra AP: Varaordfører Kristine Jørstad Bock,

Detaljer

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Onsdag Tidspunkt: Kl. 11:00

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Onsdag Tidspunkt: Kl. 11:00 Hammerfest kommune Møteprotokoll 5/04 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Onsdag 25.08.04 Tidspunkt: Kl. 11:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Kristine

Detaljer

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl. 11:00

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl. 11:00 Hammerfest kommune Møteprotokoll 001/04 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag 26.01.04 Tidspunkt: Kl. 11:00 Følgende medlemmer til stede: Fra AP: Nestleder

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.10.2007 Tidspunkt: 12:00

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.10.2007 Tidspunkt: 12:00 Møteprotokoll Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.10.2007 Tidspunkt: 12:00 Følgende medlemmer møtte: AP: Leder Hanne Husvik, nestleder Tor Ivar Heggelund,

Detaljer

Møteprotokoll. Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tirsdag 12.02.2007 Tidspunkt: Kl. 12:00.

Møteprotokoll. Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tirsdag 12.02.2007 Tidspunkt: Kl. 12:00. Møteprotokoll 02/07 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tirsdag 12.02.2007 Tidspunkt: Kl. 12:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Willy Olsen, Hanne

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 30.08.2010 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Marianne Sivertsen Næss Medlem AP

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 24.08.2009 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Marianne Sivertsen Næss Medlem AP Tor-Ivar Heggelund Nestleder

Detaljer

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl. 11:00

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl. 11:00 Hammerfest kommune Møteprotokoll 2/04 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag 23.02.2004 Tidspunkt: Kl. 11:00 Følgende medlemmer til stede: Fra AP: Leder

Detaljer

11 representanter (av 11) til stede. Bjarne Hansen fikk innvilget permisjon fra kl representanter (av 11) til stede.

11 representanter (av 11) til stede. Bjarne Hansen fikk innvilget permisjon fra kl representanter (av 11) til stede. Møteprotokoll 05/07 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag 21.05.2007 Tidspunkt: Kl. 12:00 Følgende medlemmer møtte: Ap: Leder Willy Olsen, nestleder

Detaljer

Møteprotokoll. Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag 16.04.2007 Tidspunkt: Kl. 12:00.

Møteprotokoll. Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag 16.04.2007 Tidspunkt: Kl. 12:00. Møteprotokoll 04/07 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag 16.04.2007 Tidspunkt: Kl. 12:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Willy Olsen, Hanne

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 01.12.2015 Tid: 09:00 11:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Håvard Hargaut-Jensen Leder AP Nina Onsaker Skjelbred

Detaljer

Følgende tilleggssak ble ettersendt pr. e-post: 064/07 Søknad om serveringsbevilling Fuglenes Restaurant AS

Følgende tilleggssak ble ettersendt pr. e-post: 064/07 Søknad om serveringsbevilling Fuglenes Restaurant AS Møteprotokoll Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag 27.08.2007 Tidspunkt: Kl. 12:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Willy Olsen, nestleder Hanne

Detaljer

Varaordfører ønsket i tillegg til det ordinære sakskartet å behandle en tilleggssak godkjent og får saksnummer:

Varaordfører ønsket i tillegg til det ordinære sakskartet å behandle en tilleggssak godkjent og får saksnummer: Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 23.03.2006 Tidspunkt: 12:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: varaordfører Kristine Jørstad Bock, Tom Mortensen (for ordfører Alf E.

Detaljer

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Formannskapssalen Dato: Mandag 25.10.04 Tidspunkt: Kl. 09:00

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Formannskapssalen Dato: Mandag 25.10.04 Tidspunkt: Kl. 09:00 Hammerfest kommune Møteprotokoll 7/04 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Formannskapssalen Dato: Mandag 25.10.04 Tidspunkt: Kl. 09:00 Følgende medlemmer til stede: Fra AP: Leder

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 27.01.2014 Tid: 09:00 10:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Berit Hågensen Nestleder AP

Detaljer

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 22.09.05 Tidspunkt: Kl. 12:00.

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 22.09.05 Tidspunkt: Kl. 12:00. Hammerfest kommune Møteprotokoll 11/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 22.09.05 Tidspunkt: Kl. 12:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen, varaordfører

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 01.09.2014 Tid: 09:00 12:15 Faste medlemmer som møtte: Berit Hågensen Nestleder AP Tom Kristian Hermo

Detaljer

Fra Helse Finnmark møtte økonomisjef Jan- Erik Hansen og nestleder i styret Kjetil Holmgren.

Fra Helse Finnmark møtte økonomisjef Jan- Erik Hansen og nestleder i styret Kjetil Holmgren. Møteprotokoll 11/06 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 14.09.2006 Tidspunkt: Kl. 12:00 15:15 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen, Kristine Jørstad Bock,

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 21.09.2009 Tid: 09:00 12:00 12:00 orientering fra Kommunepatruljen for psykisk helsevern Faste medlemmer som

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 24.11.2014 Tid: 09:00 11:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Berit Hågensen Leder AP Willy Olsen Nestleder

Detaljer

Sakslista /dagsorden: Sakslista har sakene 052/07 til og med sak 058/07. Sak 058/07 er unntatt offentlighet og behandles for lukkede dører.

Sakslista /dagsorden: Sakslista har sakene 052/07 til og med sak 058/07. Sak 058/07 er unntatt offentlighet og behandles for lukkede dører. Møteprotokoll 06/07 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag 07.05.2007 Tidspunkt: Kl. 08:30 Følgende medlemmer møtte: AP: Ordfører Kristine Jørstad Bock, varaordfører Snorre Sundquist,

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 26.11.2013 Tid: 09:00-14:40 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Håvard Hargaut-Jensen Leder AP Kurt

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 11.05.2009 Tid: 11:00 Faste medlemmer som møtte: Marianne Sivertsen Næss Medlem AP Tor-Ivar Heggelund Nestleder

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Arktisk kultursenter, Magnus Larsensalen Dato 28.11.2011 Tid: 09:00 14:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Ronny Holm Leder AP Tom

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 27.10.2008 Tid: 11:00 15:20 Faste medlemmer som møtte: Tor-Ivar Heggelund Nestleder AP Bente Orvik

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus - kommunestyresalen, Dato: 31.10.2011 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Ronny Holm Leder AP Berit Hågensen

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Tor-Ivar Heggelund NESTL AP Ronny Holm MEDL AP Steve Sivertsen MEDL FRP

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Tor-Ivar Heggelund NESTL AP Ronny Holm MEDL AP Steve Sivertsen MEDL FRP Utvalg: Styret for kultur, omsorg og undervisning Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 28.01.2008 Tid: 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Hanne Marion Husvik Leder AP Bente Orvik Medlem SV Håkon

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.01.2012 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Ronny Holm Leder AP Tom Kristian

Detaljer

Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: Tid: 11:00 13:15. Faste medlemmer som møtte: Navn

Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: Tid: 11:00 13:15. Faste medlemmer som møtte: Navn Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 11.12.2008 Tid: 11:00 13:15 Faste medlemmer som møtte: Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Marta Andersensalen, Arktisk kultursenter (flyttet fra Magnus Larsensalen) Dato: 06.10.2008 Tid: 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Grethe

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: kommunestyreslaen, Hammerfest rådhus Dato: 26.09.2011 Tid: 09:00 13:50 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Bente Orvik Medlem SV Håkon Rønbeck

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 22.03.2010 Tid: 09:00 12: 45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Marianne Sivertsen Næss Medlem

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 02.06.2014 Tid: 09:00 11:55 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Ronny Holm Leder AP Tom

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 24.11.2008 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Marianne Sivertsen Næss Medlem AP Tor-Ivar Heggelund

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Auditoriet, Breilia skole Dato: 01.09.2008 Tid: 11:00 15.30 Faste medlemmer som møtte: Tor-Ivar Heggelund Nestleder AP Håkon Rønbeck Medlem H

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestsyresalen Dato: 07.05.2012 Tid: 09:00 13:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Ronny Holm Leder AP Berit Hågensen

Detaljer

Varamedlemmer som møtte: Navn Berit Hågensen Frank Hansen AP Jarle Edvardsen Kristine Jørstad Bock AP Svein Aspelund Reidar Johansen SV

Varamedlemmer som møtte: Navn Berit Hågensen Frank Hansen AP Jarle Edvardsen Kristine Jørstad Bock AP Svein Aspelund Reidar Johansen SV Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 12.03.2009 Tid: 11:00 14.00 Faste medlemmer som møtte: Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Medlem

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 20.04.2009 Tid: 11:00 Faste medlemmer som møtte: Marianne Sivertsen Næss Medlem AP Tor-Ivar Heggelund Nestleder

Detaljer

Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg., Gjenreisningsmuseet. Dato: 28.10.2010 Tid: 10:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg., Gjenreisningsmuseet. Dato: 28.10.2010 Tid: 10:00 15:15 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg., Gjenreisningsmuseet. Dato: 28.10.2010 Tid: 10:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Nestleder AP John Wahl Medlem

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 28.04.2015 Tid: 09:00 11:50 Faste medlemmer som møtte: Håvard Hargaut-Jensen Leder AP Kurt Methi Nestleder AP

Detaljer

Rektor Arve Paulsen orienterte om utbyggingsprosjektet ved Fuglenes skole.

Rektor Arve Paulsen orienterte om utbyggingsprosjektet ved Fuglenes skole. Møteprotokoll 4/06 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 09.03.06 Tidspunkt: Kl. 12:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen, varaordfører Kristine Jørstad

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 28.05.2009 Tid: 09:00 13.30

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 28.05.2009 Tid: 09:00 13.30 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 28.05.2009 Tid: 09:00 13.30 Faste medlemmer som møtte: Navn Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl Medlem AP Wenche Stenvoll Medlem AP

Detaljer

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møteprotokoll 8/06 Utvalg: Møtested: Bystyresalen Dato: 20.11.2006 Tidspunkt: 12:00 Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Kristine Jørstad Bock, Hanne Husvik,

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 29.08.2017 Tid: 09:00 11:45 Faste medlemmer som møtte: Kurt Methi Leder AP Anne-Mette Bæivi Nestleder AP Andreas

Detaljer

Utvalg: Møtested: Musikkrom - 2.etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 22.10.2009 Tid: 11:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Musikkrom - 2.etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 22.10.2009 Tid: 11:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrom - 2.etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 22.10.2009 Tid: 11:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Snorre Sundquist Medlem AP John Wahl Medlem AP Frank Hansen

Detaljer

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 12:00. Utvalg: 10/05

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 12:00. Utvalg: 10/05 Hammerfest kommune Møteprotokoll 10/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 25.08.05 Tidspunkt: 12:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen, varaordfører Kristine

Detaljer

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Onsdag 24.11.04 Tidspunkt: Kl. 11:00

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Onsdag 24.11.04 Tidspunkt: Kl. 11:00 Hammerfest kommune Møteprotokoll 08/04 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Onsdag 24.11.04 Tidspunkt: Kl. 11:00 Følgende medlemmer til stede: Fra AP: Kristine

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 24.03.2014 Tid: 16:00 19:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Ronny Holm Leder AP Berit Hågensen

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: Tid: 10:00 12:40 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: Tid: 10:00 12:40 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 29.09.2011 Tid: 10:00 12:40 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Kristine Jørstad Bock Varaordfører AP Snorre Sundquist Medlem

Detaljer

Alf E. Jakobsen ordfører Svanhild Moen formannskapssekretær

Alf E. Jakobsen ordfører Svanhild Moen formannskapssekretær Hammerfest kommune Møteprotokoll 6/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 06.05.2004 Tidspunkt: Kl. 12:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen, varaordfører

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Harald Rognes MEDL BL Erling Lenvik ORD AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Harald Rognes MEDL BL Erling Lenvik ORD AP Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 25.02.2013 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Aina Midthjell Reppe

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 19.04.2007 Tidspunkt: 12:00. Utvalg: 05/07

Møteprotokoll. Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 19.04.2007 Tidspunkt: 12:00. Utvalg: 05/07 Møteprotokoll 05/07 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 19.04.2007 Tidspunkt: 12:00 Følgende medlemmer møtte: AP: Ordfører Kristine Jørstad Bock, varaordfører Snorre Sundquist, Solbjørg

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Fjordtun skole, oppmøte hovedinngang. Dato: 26.11.2007 Tidspunkt: 12:00

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Fjordtun skole, oppmøte hovedinngang. Dato: 26.11.2007 Tidspunkt: 12:00 Møteprotokoll Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Fjordtun skole, oppmøte hovedinngang. Dato: 26.11.2007 Tidspunkt: 12:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Hanne Husvik, Tone

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: musikkrommet, Gjenreisningsmuseet Dato: 24.01.2011 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Marianne Sivertsen Næss Medlem AP

Detaljer

Stor-Elvdal kommune. Møteprotokoll

Stor-Elvdal kommune. Møteprotokoll Stor-Elvdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Skole, kultur, omsorg-utvalget Møtested: Formannskapssalen, Storstua Dato: 15.11.2016 Tidspunkt: 10:00-13:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara

Detaljer

Utvalg: Møtested: Auditoriet 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: Tid: 09:00 14:45 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Auditoriet 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: Tid: 09:00 14:45 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Auditoriet 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 05.11.2009 Tid: 09:00 14:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alvin Vaséli Medlem RØDT Alf E. Jakobsen Ordfører

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 16.03.2009 Tid: 11:00 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Marianne Sivertsen Næss Medlem AP Tor-Ivar Heggelund

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 22.02.2010 Tid: 09:00 13:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 13.05.2013 Tid: 09:00 13:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Ronny Holm Leder AP Berit Hågensen

Detaljer

Faste medlemmer som har meldt forfall: Navn Randi Simonsen Medlem PENSJFOR Egil Jeremiassen Medlem PENSJFOR

Faste medlemmer som har meldt forfall: Navn Randi Simonsen Medlem PENSJFOR Egil Jeremiassen Medlem PENSJFOR Eldrerådet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 21.11.2016 Tid: 11:00 12:30 Faste medlemmer som møtte: Tor Magne Olsen Leder PENSJFOR Eva Gebhardt Sjøtun Nestleder AP Petter Karlsen

Detaljer

Ordfører ønsket i tillegg til det ordinære sakskartet følgende tilleggssak: 132/06 Inndragning av skjenkebevilling Bægge Dela AS

Ordfører ønsket i tillegg til det ordinære sakskartet følgende tilleggssak: 132/06 Inndragning av skjenkebevilling Bægge Dela AS Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 13.12.2006 Tidspunkt: 12:00 Følgende medlemmer møtte: AP: Ordfører Kristine Jørstad Bock, Snorre Sunquist, Solbjørg Mikkelsen, John

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 30.08.2017 Tid: 09:00 11:00 Faste medlemmer som møtte: Berit Hågensen Leder AP Tom-Kristian Tommen

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 24.03.2015 Tid: 09:00 12.:40 Faste medlemmer som møtte: Anne Grethe Pedersen Medlem FRP/KYST Håvard Hargaut-Jensen

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 24.08.2016 Tid: 09:00 11:40 Faste medlemmer som møtte: Berit Hågensen Leder AP Tarjei Jensen Bech

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 29.10.2013 Tid: 09:00 12:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Håvard Hargaut-Jensen Leder AP Kurt

Detaljer

Fra konsulentfirma Byggtjeneste møtte Georg Liland Nytilsatte Plan og utviklingssjef Arild Johansen hospiterte på møte.

Fra konsulentfirma Byggtjeneste møtte Georg Liland Nytilsatte Plan og utviklingssjef Arild Johansen hospiterte på møte. Møteprotokoll 6/06 Utvalg: Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 13.06.2006 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Jarle Edvardsen, Wenche Stenvoll, Frank Hansen,

Detaljer

Utvalg: Møtested: Kommunestyresal, Hammerfest rådhus Dato: 02.03.2011 Tid: 09:00 13:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Kommunestyresal, Hammerfest rådhus Dato: 02.03.2011 Tid: 09:00 13:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresal, Hammerfest rådhus Dato: 02.03.2011 Tid: 09:00 13:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Kristine Jørstad Bock Varaordfører (innhabil i sak 11/11) AP

Detaljer

Muntlig orientering: - om medarbeiderundersøkelsen - 10 faktor, resultat og prosessen videre.

Muntlig orientering: - om medarbeiderundersøkelsen - 10 faktor, resultat og prosessen videre. Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 26.01.2017 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 16.02.2009 Tid: 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Marianne Sivertsen Næss Medlem AP Tor-Ivar Heggelund

Detaljer

Jarle Edvardsen Leder Svanhild Moen formannskapssekretær. Sakslisten/dagsorden: Den oppsatte sakslisten har sakene 009/04 til og med 014/04

Jarle Edvardsen Leder Svanhild Moen formannskapssekretær. Sakslisten/dagsorden: Den oppsatte sakslisten har sakene 009/04 til og med 014/04 Hammerfest kommune Møteprotokoll 2/04 Utvalg: Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tirsdag 24.02.04 Tidspunkt: Kl. 10:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Jarle Edvardsen,

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Britt-Jorunn Sjøtun MEDL AP Monique Jørgensen MEDL H Daniel Packard Randolph MEDL SV

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Britt-Jorunn Sjøtun MEDL AP Monique Jørgensen MEDL H Daniel Packard Randolph MEDL SV Utvalg: Styret for miljø og utvikling Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 13.03.2012 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Erik Johannessen Leder AP Kurt Methi Nestleder

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 02.09.2014 Tid: 09:00 11:40 Faste medlemmer som møtte: Håvard Hargaut-Jensen Leder AP Kurt Methi Nestleder AP

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.12.2012 Tid: Fra kl.: 12.00 - til kl. 14.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Robert Wilhelmsen

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.06.2012 Tid: 09:00 13:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kurt Methi Nestleder AP Håvard Hargaut-Jensen

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 10.06.2013 Tid: 09:00 11:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Ronny Holm Leder AP Tom Kristian

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 6/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.08.2005 Tid: Fra kl.: 10.30 - til kl. 14.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER: PROTOKOLL:

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus - Kommunestyresalen Dato: 18.02.2013 Tid: 09:00 12:05 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Ronny Holm Leder AP Berit Hågensen

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 08.10.2013 Tid: 09:00 14:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Sara Myrvoll Medlem Kurt Methi Nestleder

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 16.05.2013 Tid: 10:00 13:45 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 16.05.2013 Tid: 10:00 13:45 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 16.05.2013 Tid: 10:00 13:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Alf E. Jakobsen ordfører Svanhild Moen Formannskapssekretær. Sakslisten/dagsorden: Den oppsatte sakslisten har sakene 018/04 til og med 023/04.

Alf E. Jakobsen ordfører Svanhild Moen Formannskapssekretær. Sakslisten/dagsorden: Den oppsatte sakslisten har sakene 018/04 til og med 023/04. Hammerfest kommune Møteprotokoll 3/04 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 26.02.2004 Tidspunkt: Kl. 12:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen, varaordfører

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 07.06.2011 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Marianne Sivertsen Næss Medlem

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 25.10.2016 Tid: 09:00 11:00 Faste medlemmer som møtte: Kurt Methi Leder AP Anne-Mette Bæivi Nestleder AP Andreas

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 30.09.2015 Tid: 09:00 14:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Berit Hågensen Leder AP Willy Olsen Nestleder

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 02.09.2008 Tid: 10:00 14:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Wenche Stenvoll Nestleder AP Frank Hansen Medlem AP

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 26.08.2015 Tid: 09:00 10:25 Faste medlemmer som møtte: Berit Hågensen Leder AP Willy Olsen Nestleder

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.05.2017 Tid: 13:00 15:35 Faste medlemmer som møtte: Berit Hågensen Leder AP Christian Bergeton

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 27.04.2010 Tid: 09:00 10:20 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Jarle Edvardsen Leder AP Wenche Stenvoll

Detaljer

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tid: 10:00 14:45 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tid: 10:00 14:45 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tid: 10:00 14:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Varaordfører AP John Wahl Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 2/2005 HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.04.2005 Utsatt til 2.5.05 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER:

Detaljer