Rektor Arve Paulsen orienterte om utbyggingsprosjektet ved Fuglenes skole.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rektor Arve Paulsen orienterte om utbyggingsprosjektet ved Fuglenes skole."

Transkript

1 Møteprotokoll 4/06 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag Tidspunkt: Kl. 12:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen, varaordfører Kristine Jørstad Bock, Snorre Sundquist, Solbjørg Mikkelsen, John Wahl, Hanne Husvik og Jarle Edvardsen. Fra H: Bjørn Ottem Hansen. Fra SV: Reidar Johansen Fra administrasjonen møtte: Rådmann Dagny Haga, plansjef Bjørg Kippersund, økonomisjef Hugo Pedersen, kultursjef Gerd Hagen, sektorledere Else Karin Strømme og Arvid Isaksen. I tillegg møtte rektor Arve Paulsen ved Fuglenes skole. 9 representanter (av 9) til stede. Alf E. Jakobsen Ordfører Svanhild Moen formannskapssekretær Innkallingen enstemmig godkjent Sakslista/dagsorden: Den oppsatte sakslisten har sakene 026/06 og 028/06. Ordfører ønsket i tillegg til det ordinære sakskartet å behandle en tilleggssak godkjent og får saksnummer: PS 029/06 Uttalelse luftambulansen i Finnmark Rektor Arve Paulsen orienterte om utbyggingsprosjektet ved Fuglenes skole. Kultursjef Gerd Hagen orienterte om løsning av driftsbudsjettet for Arktisk Kultursenter blir det orientering om kultursal og ev. mobilt amfi i formannskapet med representanter fra KOU til stede. Orienteringssak om utbyggingsprosjektet ved Fjordtun skole utsettes til senere. Det forutsettes deretter følgende politisk behandling av utsatt sak Realitetsbehandling av driftsutredningen for Arktisk kultursenter :

2 behandling av saken i KOU behandling av saken i F.sk behandling av saken i K-styret 2 Rådmann Dagny Haga orientere om KS-forvaltningsreform. Fremmes senere som egen sak. Jarle Edvardsen (AP) stilte spørsmål om praksis for datasikkerhet i kommunen. Videre ble det orientert om Folkemøtene i Kårhamn 9. mars og i Akkarfjord 29. mars. Vedtak: Sakslista med sakene 026/06 og 029/05 enstemmig godkjent. PS 026/06 Intensjonsavtale mellom strandparken 1 AS SUS og Hammerfest kommune - godkjenning IV. Saksbehandler innstilling: Formannskapet godkjenner Intensjonsavtalen mellom Strandparken 1 AS SUS og Hammerfest kommune. Merkostnader forbundet med leie av lokaler tas inn i økonomi- og handlingsprogrammet for kommunen beregnet fra det tidspunkt bygget er ferdigstilt for innflyttting. Hammerfest, den Dagny Haga rådmann Else-Karin Strømme sektorleder Rådmannen framla forslag til konkrete endringer i selve intensjonsavtalen (omfordelt på møte) : Spesifisering av krav Intensjonsavtale NAV Hammerfest Vi ønsker et avsnitt om driftskostnader administrasjon, renovasjon, forsikring, avgifter, vaktmester, snørydding etc.. Hva er brukeravhengige og skal betales av leietaker? Hva er ikke brukeravhengige og skal betales av utleier? Vi ønsker en pris med øvre grense. Vi ønsker at det tas med noe om indre vedlikehold, inkludert eller betales av oss? Pris? Vi ønsker følgende avsnitt tatt med under pkt. 5 Lokalene skal være i samsvar med de krav som følger av gjeldende lover og forskrifter, herunder arbeidsmiljø-, bygningslovgivning og brannforskrifter. Lokalene skal være i vanlig god, nøktern standard, i henhold til normal byggingsmessig standard; ferdig malt og med hardt gulvbelegg (linoleum e.l.) i alle rom. Lokalene skal tilrettelegges for funksjonshemmede i henhold til arbeidsmiljøloven, plan og bygningsloven, samt gjeldende bygningsforskrifter. Prinsippene for universell utforming av byggverk og uteområder skal være ivaretatt. Utleier skal legge til rette for fremføring av spredenett for EDB, intern kommunikasjon, telefon m.v. (kanaler).

3 3 Bygget skal ha tilfredsstillende solavskjerming. Dette kan være utvendige persienner eller markiser som skal være montert på alle vindusflater som er eksponert for sollys, unntatt på de vindusflater partene er enige om ikke er nødvendig å skjerme mot sollys. Utleier skal sørge for at Leietaker kan holde en tilfredsstillende temperatur i lokalene; minimum 20 o C og maksimum 25 o C. Sistnevnte temperatur kan over skrides med inntil 50 timer i året. Leietaker har rett til å foreta utvendig skilting for egne lokaler. Vi ønsker følgende presisering tatt med under pkt. 6 Uteområdet skal ha handicap-parkering for 2 kjøretøy i tilknytting til inngangspartiet. Vi ønsker følgende presisering tatt med under pkt. 8 Trygdeetaten og aetat skal betale arkitektkostnader kun om det ikke blir leieavtale. Ad pkt. 9 Uforholdsmessig høy leiepris må presiseres. Vi synes en økning på 10 % skal gi grunnlag for heving av kontrakten. Behandling i Formannskapet : Kristine Jørstad Bock fremmet på vegne av AP følgende forslag: Nytt 2. avsnitt som tillegg til administrasjonens innstilling. Dette under forutsetning av at administrasjonens foreslåtte endringer i avtalen innarbeides. Resten av innstillingen som foreslått fra administrasjonen. Votering: Som innstillingen enstemmig vedtatt. 2. avsnitt som forslaget Vedtak i Formannskapet : Formannskapet godkjenner Intensjonsavtalen mellom Strandparken 1 AS SUS og Hammerfest kommune. Merkostnader forbundet med leie av lokaler tas inn i økonomi- og handlingsprogrammet for kommunen beregnet fra det tidspunkt bygget er ferdigstilt for innflyttting. Dette under forutsetning av at administrasjonens foreslåtte endringer i avtalen innarbeides. Dette omhandler følgende: Spesifisering av krav Intensjonsavtale NAV Hammerfest Vi ønsker et avsnitt om driftskostnader administrasjon, renovasjon, forsikring, avgifter, vaktmester, snørydding etc.. Hva er brukeravhengige og skal betales av leietaker? Hva er ikke brukeravhengige og skal betales av utleier? Vi ønsker en pris med øvre grense. Vi ønsker at det tas med noe om indre vedlikehold, inkludert eller betales av oss? Pris? Vi ønsker følgende avsnitt tatt med under pkt. 5 Lokalene skal være i samsvar med de krav som følger av gjeldende lover og forskrifter, herunder arbeidsmiljø-, bygningslovgivning og brannforskrifter. Lokalene skal være i vanlig god, nøktern standard, i henhold til normal byggingsmessig standard; ferdig malt og med hardt gulvbelegg (linoleum e.l.) i alle rom.

4 4 Lokalene skal tilrettelegges for funksjonshemmede i henhold til arbeidsmiljøloven, plan og bygningsloven, samt gjeldende bygningsforskrifter. Prinsippene for universell utforming av byggverk og uteområder skal være ivaretatt. Utleier skal legge til rette for fremføring av spredenett for EDB, intern kommunikasjon, telefon m.v. (kanaler). Bygget skal ha tilfredsstillende solavskjerming. Dette kan være utvendige persienner eller markiser som skal være montert på alle vindusflater som er eksponert for sollys, unntatt på de vindusflater partene er enige om ikke er nødvendig å skjerme mot sollys. Utleier skal sørge for at Leietaker kan holde en tilfredsstillende temperatur i lokalene; minimum 20 o C og maksimum 25 o C. Sistnevnte temperatur kan over skrides med inntil 50 timer i året. Leietaker har rett til å foreta utvendig skilting for egne lokaler. Vi ønsker følgende presisering tatt med under pkt. 6 Uteområdet skal ha handicap-parkering for 2 kjøretøy i tilknytting til inngangspartiet. Vi ønsker følgende presisering tatt med under pkt. 8 Trygdeetaten og aetat skal betale arkitektkostnader kun om det ikke blir leieavtale. Ad pkt. 9 Uforholdsmessig høy leiepris må presiseres. Vi synes en økning på 10 % skal gi grunnlag for heving av kontrakten. PS 027/06 RS 008/06 RS 009/06 Diverse referatsaker Prekær situasjon for oppdrettsnæringa i Finnmark Særutskrift : Sykehusdebatten i Vest - Finnmark IV. Saksbehandler innstilling: Referatsaker tas til orientering. Hammerfest, den Behandling i Formannskapet : Som innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak i Formannskapet : Referatsaker tas til orientering. Svanhild Moen formannskapskontoret PS 028/06 Godkjenning av protokoll fra møte i formannskapet IV. Saksbehandler innstilling: Protokoll fra møte den godkjennes. Hammerfest, den Svanhild Moen

5 formannskapssekretær 5 Behandling i Formannskapet : Som innstilling med følgende rettelse i sak 019/06 under behandling til Mimmi Bæivi enstemmig vedtatt. Vedtak i Formannskapet : Protokoll fra møte den godkjennes med følgende rettelse i sak 019/06 under behandling til Mimmi Bæivi PS 029/06 Uttalelse Luftambulansetjenesten i Finnmark IV. Ordførerens innstilling: Hammerfest formannskap har med sterk uro registrert at luftambulansetjenesten i Finnmark ikke benyttes i tråd med intensjonen. Dette medfører at det oppstår situasjoner med fare for liv og helse på grunn sein responstid da flyene nyttes i rene transportoppdrag i Nord-Norge som ikke er akutt betinget. Dette er etter formannskapets mening uholdbart. De 3 flyene i Finnmark med 24 timers beredskap må føres tilbake til fylket ved at AMKsentralene i Hammerfest og Kirkenes sammen forvalter ressursene. Antall akutte primæroppdrag i vårt fylke har i en årrekke vært mellom 800 og 900 pasienter. Statistikken fra år til år viser stabile tall frem til 2003 og faller deretter til dagens nivå på 694. En av grunnene til dette er at svært dårlige pasienter må overføres til ambulansebil grunnet manglende eller for sein respons på rekvirering av ambulansefly. Mange av disse oppdragene kommer samtidig og 3 fly er ikke en urimelig dekning i Finnmark. Med 3 fly forbeholdt Finnmark kan vi også holde beredskapen stabil når tekniske feil oppstår. Hammerfest formannskap vil understreke at flyene i Finnmark og Nord-Norge for øvrig skal være landsdelens erstatning for de flotte legehelikoptrene som Sør-Norge får benytte seg av. Luftambulanseflyene skal også benyttes til å fly stadig flere pasienter fra Hammerfest og Kirkenes sykehus for akutte, alvorlige tilstander som skal behandles ved UNN. Det er ingen andre grunner enn bedriftsøkonomiske som skal tilsi at AMK-UNN skal komme inn som et svært forsinkende ledd mellom rekvirent og ressurs. Det vil fortsatt være 3 ambulansefly igjen i Nord-Norge som kan disponeres av AMK-UNN. Hvis dette er for få må flere fly skaffes til dette formål uten at dette skal svekke Finnmark. Hammerfest formannskap vil for øvrig både av hensynet til generell samferdsel og hensynet til luftambulansetjenesten kreve at de regionale flyplassene i fylkes må bestå, oppgraderes og ikke legges ned. Dersom det skjer en nedbygging av de regionale flyplassene, vil dette få store konsekvenser for liv og helse ikke minst på kysten som i dag har regionale flyplasser. I klartekst vil dette bety at befolkningen ved akutte sykdommer i de områder flyplassene legges ned ikke vil få det samme akutt-tilbudet som resten av landet. Hammerfest, den Formannskapet : Som innstillingen enstemmig vedtatt. Alf E. Jakobsen ordførerbehandling i

6 Vedtak i Formannskapet : Hammerfest formannskap har med sterk uro registrert at luftambulansetjenesten i Finnmark ikke benyttes i tråd med intensjonen. Dette medfører at det oppstår situasjoner med fare for liv og helse på grunn sein responstid da flyene nyttes i rene transportoppdrag i Nord-Norge som ikke er akutt betinget. Dette er etter formannskapets mening uholdbart. De 3 flyene i Finnmark med 24 timers beredskap må føres tilbake til fylket ved at AMKsentralene i Hammerfest og Kirkenes sammen forvalter ressursene. Antall akutte primæroppdrag i vårt fylke har i en årrekke vært mellom 800 og 900 pasienter. Statistikken fra år til år viser stabile tall frem til 2003 og faller deretter til dagens nivå på 694. En av grunnene til dette er at svært dårlige pasienter må overføres til ambulansebil grunnet manglende eller for sein respons på rekvirering av ambulansefly. Mange av disse oppdragene kommer samtidig og 3 fly er ikke en urimelig dekning i Finnmark. Med 3 fly forbeholdt Finnmark kan vi også holde beredskapen stabil når tekniske feil oppstår. Hammerfest formannskap vil understreke at flyene i Finnmark og Nord-Norge for øvrig skal være landsdelens erstatning for de flotte legehelikoptrene som Sør-Norge får benytte seg av. Luftambulanseflyene skal også benyttes til å fly stadig flere pasienter fra Hammerfest og Kirkenes sykehus for akutte, alvorlige tilstander som skal behandles ved UNN. Det er ingen andre grunner enn bedriftsøkonomiske som skal tilsi at AMK-UNN skal komme inn som et svært forsinkende ledd mellom rekvirent og ressurs. Det vil fortsatt være 3 ambulansefly igjen i Nord-Norge som kan disponeres av AMK-UNN. Hvis dette er for få må flere fly skaffes til dette formål uten at dette skal svekke Finnmark. Hammerfest formannskap vil for øvrig både av hensynet til generell samferdsel og hensynet til luftambulansetjenesten kreve at de regionale flyplassene i fylkes må bestå, oppgraderes og ikke legges ned. Dersom det skjer en nedbygging av de regionale flyplassene, vil dette få store konsekvenser for liv og helse ikke minst på kysten som i dag har regionale flyplasser. I klartekst vil dette bety at befolkningen ved akutte sykdommer i de områder flyplassene legges ned ikke vil få det samme akutt-tilbudet som resten av landet. Møte slutt: Rett utskrift: 6

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Møtested: Kopmmunesstyresalen Dato: Torsdag 09.06.05 Tidspunkt: Kl. 12:00.

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Møtested: Kopmmunesstyresalen Dato: Torsdag 09.06.05 Tidspunkt: Kl. 12:00. Hammerfest kommune Møteprotokoll 8/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kopmmunesstyresalen Dato: Torsdag 09.06.05 Tidspunkt: Kl. 12:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen, Tom Mortensen

Detaljer

Fra Ytre Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS møtte Tor-Otto Gamst. Fra Hammerfest Eiendom KF møtte Jon E. Hansen.

Fra Ytre Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS møtte Tor-Otto Gamst. Fra Hammerfest Eiendom KF møtte Jon E. Hansen. Møteprotokoll 05/06 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 28.09.2006 Tidspunkt: Kl. 09:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen, Kristine Jørstad Bock, Snorre

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30.

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30. 4/06 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30 Møteprotokoll Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen,

Detaljer

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tid: 10:00 13:55 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tid: 10:00 13:55 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tid: 10:00 13:55 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Nestleder AP Snorre Sundquist

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.04.2007 Tidspunkt: 9:00. Utvalg: 03/07

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.04.2007 Tidspunkt: 9:00. Utvalg: 03/07 Møteprotokoll 03/07 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.04.2007 Tidspunkt: 9:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Kristine Jørstad Bock, setteordfører Jarle Edvardsen, Haldis

Detaljer

Sakslista/dagsorden: Sakslisten har sakene 030/07 til og med 039/07. Saken 039/07 er unntatt offentlighet og behandles for lukkede dører.

Sakslista/dagsorden: Sakslisten har sakene 030/07 til og med 039/07. Saken 039/07 er unntatt offentlighet og behandles for lukkede dører. Møteprotokoll 4/07 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 22.03.2007 Tidspunkt: Kl. 12:00 Følgende medlemmer møtte: Fra Ap: Ordfører Kristine Jørstad Bock, Snorre Sundquist, Solbjørg

Detaljer

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 25.03.2010 Tid: 11:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 25.03.2010 Tid: 11:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 25.03.2010 Tid: 11:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Nestleder AP John Wahl Medlem AP

Detaljer

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møteprotokoll 8/06 Utvalg: Møtested: Bystyresalen Dato: 20.11.2006 Tidspunkt: 12:00 Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Kristine Jørstad Bock, Hanne Husvik,

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 21.06.2007 Tidspunkt: 9:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 21.06.2007 Tidspunkt: 9:00 Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 21.06.2007 Tidspunkt: 9:00 Følgende medlemmer møtte: AP: Ordfører Kristina Jørstad Bock, setteordfører Jarle Edvardsen, Svein A. Pederseen,

Detaljer

Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Snorre Sundquist Medlem

Detaljer

Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.03.2008 Tid: 09:00 15.45

Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.03.2008 Tid: 09:00 15.45 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.03.2008 Tid: 09:00 15.45 Faste medlemmer som møtte: Navn Alvin Vaséli Medlem RØDT Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist Nestleder

Detaljer

Møteprotokoll. Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 20.03.2007 Tidspunkt: 10:00. Utvalg: 3/07

Møteprotokoll. Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 20.03.2007 Tidspunkt: 10:00. Utvalg: 3/07 Møteprotokoll 3/07 Utvalg: Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 20.03.2007 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Jarle Edvardsen, Frank Hansen, Bjørn D. Johansen

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Fjordtun skole, oppmøte hovedinngang. Dato: 26.11.2007 Tidspunkt: 12:00

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Fjordtun skole, oppmøte hovedinngang. Dato: 26.11.2007 Tidspunkt: 12:00 Møteprotokoll Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Fjordtun skole, oppmøte hovedinngang. Dato: 26.11.2007 Tidspunkt: 12:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Hanne Husvik, Tone

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Settevaraordfører

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet Dato: 20.12.2010 Tid: 09:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet Dato: 20.12.2010 Tid: 09:00 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet Dato: 20.12.2010 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Varaordfører AP Snorre Sundquist Medlem AP John Wahl

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Samisk kultursenter Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 11:30 11:45.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Samisk kultursenter Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 11:30 11:45. Side 1 av 7 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Samisk kultursenter Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 11:30 11:45 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) SV Bjørnar Hansen (varaordfører)

Detaljer

Møtested: Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord Troms OBS! Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: Kl. 12:30 OBS!

Møtested: Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord Troms OBS! Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: Kl. 12:30 OBS! Hammerfest kommune 1 6/04 Utvalg: Kommunestyret Møteinnkalling Møtested: Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord Troms OBS! Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: Kl. 12:30 OBS! Forfall meldes snarest mulig

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 15.03.2012 Tid: 12:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 15.03.2012 Tid: 12:00 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 15.03.2012 Tid: 12:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 784 02502 som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tid: 10:30 14:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tid: 10:30 14:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tid: 10:30 14:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/16 Innklaget virksomhet: Klager: NAV Buskerud, Saksnummer: 2009/16 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status:

Detaljer

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tid: 10:00 14:45 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tid: 10:00 14:45 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tid: 10:00 14:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Varaordfører AP John Wahl Medlem

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 10.11.2011 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 10.11.2011 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 10.11.2011 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

I tillegg forberedes det sak om budsjettregulering og forprosjekt parkering Ricaparken. Tilleggssakene sendes ut på fredag.

I tillegg forberedes det sak om budsjettregulering og forprosjekt parkering Ricaparken. Tilleggssakene sendes ut på fredag. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 8/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunesstyresalen Dato: Torsdag 09.06.05 Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502 som sørger for innkalling

Detaljer

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Onsdag 25.03.2009 NB møtedagen er endret fra torsdag til onsdag Tidspunkt: 11:00

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Onsdag 25.03.2009 NB møtedagen er endret fra torsdag til onsdag Tidspunkt: 11:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Onsdag 25.03.2009 NB møtedagen er endret fra torsdag til onsdag Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 24.11.2008 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Marianne Sivertsen Næss Medlem AP Tor-Ivar Heggelund

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 11.04.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 11.04.2013 Tidspunkt: 09:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 11.04.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer