VALUTARESERVENE. Forvaltningen av Norges Banks valutareserver AUGUST 2017 RAPPORT FOR ANDRE KVARTAL 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VALUTARESERVENE. Forvaltningen av Norges Banks valutareserver AUGUST 2017 RAPPORT FOR ANDRE KVARTAL 2017"

Transkript

1 VALUTARESERVENE Forvaltningen av Norges Banks valutareserver 17 AUGUST 17 RAPPORT FOR ANDRE KVARTAL 17

2 Innhold Forvaltningen av valutareservene... 3 Valutareservene... Renteinvesteringer... Aksjeinvesteringer... Petrobufferporteføljen... 7 Finansiell risiko... 7 Internasjonale forpliktelser Nøkkeltall... 1 Regnskapsrapportering... 1 Resultatregnskap... 1 Balanse... 1 Noter... 1

3 Forvaltningen av valutareservene Norges Banks valutareserver skal kunne brukes som ledd i gjennomføringen av pengepolitikken, ut fra hensynet til finansiell stabilitet og for å møte Norges Banks internasjonale forpliktelser overfor IMF. Reservene er delt inn i en aksjeportefølje, en renteportefølje og en petrobufferportefølje. Aksjeporteføljen forvaltes av Norges Bank Investment Management, mens renteporteføljen og petrobufferporteføljen forvaltes av Norges Bank Markeder og Banktjenester. 17 Valutareservene skal være plassert slik at minst 1 milliarder SDR innen en handledag skal kunne benyttes uten å måtte realisere tap av betydning. Valutareservene kan plasseres i kontantinnskudd, pengemarkedsinstrumenter, obligasjoner, sertifikater og aksjer notert på regulert markedsplass. Renteporteføljens referanseindeks er en markedsverdivektet indeks av alle statsobligasjoner med gjenværende løpetid fra 1 måned til 1 år utstedt av Frankrike, Tyskland, Japan, Storbritannia og USA. Aksjeporteføljens referanseindeks er en global aksjeindeks for mid- og large-capselskaper som er begrenset til ni valutaer. Eksponeringen i aksjeporteføljen skal maksimalt utgjøre 5 prosent av den samlede eksponeringen i aksje- og renteporteføljen. Petrobufferporteføljen skal motta statens kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten og eventuelle overføringer fra Statens pensjonsfond utland (SPU). Formålet med porteføljen er å sørge for en hensiktsmessig håndtering av statens behov for veksling mellom valuta og norske kroner. Petrobufferporteføljen plasseres i kortsiktige renteinstrumenter. Det er ikke fastsatt noen referanseindeks for petrobufferporteføljen. Hovedpunkter fra andre kvartal 17 Valutareservenes markedsverdi var 51,3 milliarder kroner ved utgangen av andre kvartal 17, en økning på, milliarder kroner i løpet av kvartalet. Avkastningen på valutareservene, eksklusive petrobufferporteføljen, var 1, prosent, målt i internasjonal valuta. Avkastningen var, prosent for aksjeinvesteringer og,3 prosent for renteinvesteringer. Målt i norske kroner var valutareservenes avkastning,7 prosent. Valutareservenes størrelse og likviditet anses som tilstrekkelig til å møte Norges Banks forpliktelser. De likvide plasseringene var,3 milliarder SDR. 3

4 Valutareservene Valutareservenes markedsverdi var 51,3 milliarder kroner ved utgangen av andre kvartal 17, fordelt på renteinvesteringer med 3,7 milliarder kroner, aksjeinvesteringer med 19, milliarder kroner og petrobufferporteføljen med 5, milliarder kroner. Totalt økte valutareservene med, milliarder kroner i løpet av kvartalet. Reservene hadde en avkastning målt i internasjonal valuta på 1, prosent, som bidro med om lag 5, milliarder kroner. Netto innflyt tilførte om lag 3, milliarder kroner i løpet av kvartalet. Isolert sett, falt verdien av reservene med om lag, milliarder kroner som følge av en sterkere krone. 17 Tabell 1 Markedsverdi av valutareservene. Milliarder kroner. kv kv. 17 Aksje- og renteinvesteringer 7,1 73,3 Endring i markedsverdi, Avkastning i norske kroner 3, Avkastning i internasjonal valuta 5, Svingninger i kronekursen -, Netto tilførsel -, Figur 1 Valutareservenes sammensetning. Milliarder kroner 5 3 Renteinvesteringer Aksjeinvesteringer Petrobufferporteføljen 5 3 Petrobufferporteføljen 5, 1, Endring i markedsverdi 3, Avkastning i norske kroner -, Netto tilførsel 3, 1 1 Valutareservene 51,3 95, Avkastning målt i internasjonal valuta Valutareservenes avkastning måles primært i internasjonal valuta, det vil si en vektet sammensetning av valutaene i porteføljenes referanseindekser. Denne sammensetningen betegnes som valutakurven, og består av 9 og valutaer for henholdsvis aksje- og renteinvesteringer. Om ikke annet er oppgitt, er resultatmålingen gjort i internasjonal valuta. Renteinvesteringer Renteinvesteringenes markedsverdi var ved utgangen av andre kvartal 3,7 milliarder kroner, om lag uendret siden utgangen av forrige kvartal. Avkastning målt i internasjonal valuta bidro med, milliarder kroner, mens en sterkere kronekurs trakk verdien målt i norske kroner ned med om lag, milliarder kroner. I kvartalet hadde renteinvesteringene en netto utflyt på, milliarder kroner. Renteinvesteringene hadde en avkastning på om lag,3 prosent i løpet av kvartalet. I april og mai fortsatte politisk usikkerhet å prege utviklingen i de internasjonale rentemarkedene. Franske statsrenter falt betydelig i tiden etter presidentvalget, mens tyske statsrenter steg på redusert politisk usikkerhet i eurosonen. Mot slutten av kvartalet kom ECBs sentralbanksjef med noe mer optimistiske uttalelser om inflasjonsutviklingen fremover, og dette førte til en bred renteoppgang i europeiske renter. Avkastningen på europorteføljen var,1 prosent målt i euro, som skyldes fall i franske renter. I begynnelsen av andre kvartal falt lange amerikanske renter. Dette kan forklares av økt geopolitisk usikkerhet, tegn til svakere økonomisk aktivitet og redusert tro på finanspolitiske tiltak fra Washington. Utover i kvartalet minsket disse bekymringene noe. Den amerikanske sentralbanken fortsatte å normalisere pengepolitikken i andre kvartal, og ved junimøtet ble styringsrenten hevet. Fed har framstått som positive til den økonomiske utviklingen og virker trygg på planen om en gradvis mindre ekspansiv

5 pengepolitikk. Gjennom andre kvartal steg korte statsrenter, mens lange renter endte noe ned, til tross for å ha blitt trukket opp av utviklingen i Europa mot slutten av kvartalet. Avkastningen på dollarporteføljen endte på, prosent målt i amerikanske dollar, som hovedsakelig knyttes til fall i lange renter. I Storbritannia ble utviklingen i statsrentene preget av usikkerhet knyttet til effekter av utmeldingen av EU og parlamentsvalget i juni. I kombinasjon med skuffende nøkkeltall, førte usikkerheten til at britiske renter falt. Bank of England holdt fast ved den pengepolitiske linjen på rentemøtet i mai, mens ved junimøtet stemte tre av åtte medlemmer i den pengepolitiske komitéen for å heve renten. Den overraskende stemmegivningen og påfølgende kommunikasjon fra medlemmene sørget for at britiske renter steg markert mot slutten av kvartalet. Den absolutte avkastningen for pundporteføljen endte på minus,5 prosent målt i britiske pund som følge av rentestigningen mot slutten av kvartalet. 17 I Japan har sentralbanken videreført den ekspansive pengepolitikken med rentekurvekontroll som sikter mot å holde 1-årsrenten rundt null prosent. Avkastningen for yenporteføljen endte på minus, prosent målt i japansk yen, som skyldes en jevn stigning i renter med løpetider under 1 år. Avkastningen på renteinvesteringene var om lag på linje med referanseindeksen i andre kvartal. Tabell Absolutte størrelser i renteinvesteringene ved utgangen av kvartalet. Markedsverdi i milliarder kroner Figur Kontantstrømmer fra renteinvesteringene. Milliarder kroner Verdi Andel Durasjon Yield Totalt 3,7 1, 3,55, USD 153, 5,7 3,5 1, 5 JPY GBP EUR USD 5 EUR 1,3 3,1 3,9 -, GBP, 7,95 3,39,55 JPY, 7,9,9 -, Tabell 3 Absolutt avkastning på renteinvesteringene Målt i internasjonal valuta. kv. 17 Hittil i 17 Avkastning i prosent,,5 Avkastning i mill. kroner 5 7 Figur 3 Absolutt avkastning målt i internasjonal valuta. Renteinvesteringer. Prosent Målt i norske kroner Avkastning i prosent,,9 Avkastning i mill. kroner Kvartalsvis avkastning Årlig akkumulert 1. kv. kv 3. kv. kv 1. kv. kv 3. kv. kv 1. kv. kv 3. kv. kv 1. kv. kv Tabell Relativ avkastning på renteinvesteringene Målt i internasjonal valuta. kv. 17 Hittil i 17 Relativ avkastning (prosentpoeng), -,1 Relativ avkastning (mill. kroner) Referanseindeks Den strategiske referanseindeksen for renteinvesteringene leveres av Bloomberg og er en markedsverdivektet indeks av alle statsobligasjoner med gjenværende løpetid fra 1 måned til 1 år utstedt av Frankrike, Tyskland, Japan, Storbritannia og USA. Valutavektene i renteindeksen er 5 prosent amerikanske dollar, 3 prosent euro, prosent britiske pund og prosent japanske yen. Figur Relativ avkastning målt i internasjonal valuta. Renteinvesteringer. Basispunkter Kvartalsvis relativ avkastning Årlig akkumulert 1. kv. kv 3. kv. kv 1. kv. kv 3. kv. kv 1. kv. kv 3. kv. kv 1. kv. kv

6 Aksjeinvesteringer Aksjeinvesteringenes markedsverdi var 19, milliarder kroner ved utgangen av andre kvartal. Dette var en økning på, milliarder kroner i løpet av kvartalet. Avkastning i internasjonal valuta økte markedsverdien med,7 milliarder kroner, mens en sterkere krone reduserte porteføljens verdi med om lag, milliarder kroner. Aksjeporteføljen hadde en avkastning på, prosent i andre kvartal, målt i internasjonal valuta. Avkastningen ble drevet av fortsatt god vekst i verdensøkonomien. Flere makroøkonomiske nøkkeltall, særlig for den amerikanske økonomien, var likevel svakere enn markedet hadde forventet. 17 Europeiske aksjer hadde den høyeste avkastningen i kvartalet med, prosent. Investeringer i asiatiske og nord-amerikanske aksjer hadde en avkastning på henholdsvis,3 prosent og 1, prosent. I løpet av kvartalet hadde helsesektoren høyest avkastning med 5, prosent. Videre hadde finanssektoren en avkastning på 3,7 prosent. Sektoren olje og gass hadde den svakeste avkastningen i kvartalet med minus 5, prosent. Porteføljen hadde en meravkastning på basispunkter i andre kvartal 17. Tabell 5 Aksjeinvesteringer ekskl. kontanter fordelt på industri ved utgangen av kvartalet. Verdi i milliarder kroner Tabell Aksjeinvesteringer ekskl. kontanter fordelt på valuta ved utgangen av kvartalet. Verdi i milliarder kroner Markedsverdi Andel Totalt 19,9 1, Olje og gass 1,5, Materialer 7,3,3 Industri 1,3 1,5 Konsumvarer, 1,1 Helse 1, 1, Konsumtjenester 19, 11, Telekommunikasjon 5,1 3, Kraft,5,7 Finans 3,,3 Teknologi,7 13,3 Tabell 7 Absolutt avkastning på aksjeinvesteringene Målt i internasjonal valuta. kv. 17 Hittil i 17 Avkastning i prosent,5, Avkastning i mill. kroner Målt i norske kroner Avkastning i prosent 1,7 7,77 Avkastning i mill. kroner Markedsverdi Andel Totalt 19,9 1, USD 11,1 59,5 EUR 1,5 1,7 GBP 11,,7 JPY 1,9 9,9 CAD 5,3 3,1 DKK 1,,7 CHF 5,9 3,5 SEK, 1, AUD,,7 Figur 5 Absolutt avkastning målt i internasjonal valuta. Aksjeinvesteringer. Prosent Kvartalsvis avkastning Årlig akkumulert 1. kv. kv 3. kv. kv 1. kv. kv 3. kv. kv 1. kv. kv 3. kv. kv 1. kv. kv Tabell Relativ avkastning på aksjeinvesteringene. Målt i internasjonal valuta. kv. 17 Hittil i 17 Relativ avkastning (prosentpoeng), -, Relativ avkastning (mill. kroner) 7-3 Referanseindeks Den strategiske referanseindeksen for aksjeinvesteringene er skattejustert versjon av FTSE All-World Developed Market Index, begrenset til land i Eurosonen, USA, Japan, Storbritannia, Canada, Australia, Sveits, Sverige og Danmark. Figur Relativ avkastning målt i internasjonal valuta. Aksjeinvesteringer. Basispunkter Kvartalsvis relativ avkastning Årlig akkumulert 1. kv. kv 3. kv. kv 1. kv. kv 3. kv. kv 1. kv. kv 3. kv. kv 1. kv. kv

7 Petrobufferporteføljen Petrobufferporteføljens markedsverdi var ved kvartalsslutt 5, milliarder kroner. I løpet av kvartalet ble det overført valuta fra SPU tilsvarende 1,3 milliarder kroner. I tillegg ble det kjøpt valuta fra SDØE for om lag 35, milliarder kroner. Gjennom kvartalet solgte Norges Bank valuta tilsvarende om lag,5 milliarder kroner. Finansiell risiko Valutareservene er plassert i utenlandsk valuta, mens Norges Banks gjeldsposter hovedsakelig er i norske kroner. Utviklingen i kronekursen har derfor stor betydning for Norges Banks resultat målt i kroner. En styrking av kronen reduserer kroneverdien av valutareservene, mens en svekkelse av kronen øker kroneverdien. For beredskapsformål vil valutareservenes kroneverdi derimot være av underordnet betydning. Finansiell risiko knyttet til valutareservene, sett bort i fra endringer i kroneverdien, består av markeds-, kreditt- og motpartsrisiko. 17 Sammensetningen av investeringene og svingninger i aksjekurser, rentenivå og kredittrisikopåslag bestemmer reservenes markedsrisiko. Det finnes ikke noe enkeltmål som fullt ut kan beskrive markedsrisikoen. Her måles markedsrisiko ved standardavviket til avkastningen 1. Risikomålet gir et estimat på hvor mye man kan forvente at porteføljens verdi vil endres i løpet av et år. For aksje- og renteinvesteringer var forventet absolutt volatilitet, ekskludert kronekursbevegelser, henholdsvis 1, og 1,3 prosent ved utgangen av andre kvartal. Dette tilsvarer en forventet årlig verdisvingning, ekskludert kronekursbevegelser, på om lag og milliarder kroner. Mens absolutt volatilitet sier noe om hvor mye valutareservene forventes å svinge i verdi, sier relativ volatilitet noe om hvor mye porteføljene forventes å svinge i verdi i forhold til tilhørende referanseindeks. Ved utgangen av andre kvartal var forventet relativ volatilitet for henholdsvis aksje- og renteinvesteringer,9 og, prosentpoeng. Nedgangen i forventet relativ volatilitet for aksjeinvesteringene fra,3 prosentpoeng i forrige kvartal, skyldes at porteføljen hadde en ekstraordinær negativ kontantbeholdning på om lag 5 milliarder kroner i forbindelse med rebalanseringen ved utgangen av første kvartal. Kreditt- og motpartsrisiko er definert som risiko for tap knyttet til at en utsteder eller motpart ikke kan oppfylle sine betalingsforpliktelser. Obligasjons- og sertifikatinvesteringene i valutareservene har lav kredittrisiko. Amerikansk og tysk stat har kredittvurdering AAA, britisk og fransk stat har AA, og japansk stat har A. Figur 7 Absolutt volatilitet. Ekskludert kronekursbevegelser. Valutareservene. Prosent 1 1 Figur Relativ volatilitet. Inkludert kronekursbevegelser. Valutareservene. Basispunkter Renteinvesteringer Aksjeinvesteringer jan. 1 apr. 1 jul. 1 okt. 1 jan. 17 apr Renteinvesteringer Aksjeinvesteringer jan. 1 apr. 1 jul. 1 okt. 1 jan. 17 apr Benevnes også absolutt volatilitet I sentralbanksjefens retningslinjer for aksje- og renteinvesteringer er maksimal forventet relativ volatilitet satt til,5 prosentpoeng. Relativ volatilitet på 5 basispunkter innebærer at porteføljens meravkastning forventes å ligge innenfor intervallet ±,5 prosentpoeng i to av tre år. 7

8 Internasjonale forpliktelser Etter sentralbankloven skal Norges Bank oppfylle forpliktelsene som følger av deltagelse i IMF. Medlemskapet innebærer at Norges Bank har en stående forpliktelse til å stille valuta til disposisjon for fondets utlån til andre medlemsland. Tabell 9 oppsummerer hva som er balanseført tilknyttet IMF ved utgangen av andre kvartal 17. Valutareservenes størrelse og likviditet vurderes som tilstrekkelig til å møte Norges Banks internasjonale forpliktelser, omtalt på side Tabell 9 Fordringer og gjeld på Det internasjonale valutafondet (IMF) ved utgangen av andre kvartal 17. Millioner kroner Finansielle eiendeler Forpliktet lånetilsagn Trekk på lånetilsagn Balanseført Kapitalinnskudd 3 SDR Sum balanseført Medlemsinnskudd i IMF (kvoten) Beholdning av SDR Låneordning med IMF NAB Låneordning med IMF Bilateral utlån Låneordning med IMF PRGT Fordringer på IMF Finansiell gjeld Kronegjeld til IMF Motverdien av tildelte SDR Gjeld til IMF Netto posisjoner mot IMF IMF tildeler medlemslandene kvoter som hovedsakelig reflekterer landets relative størrelse i verdensøkonomien. Kvoten danner grunnlaget for andel stemmer et land har i IMF, hvor mye medlemslandet må yte til finansiering av IMF, hvor store lån landet kan få dersom det får betalingsproblemer, samt hvor mange SDR medlemslandet tildeles. Forpliktende avtaler som gir IMF en låneadgang hos Norges Bank oppad til avtalt beløp. Kun trukket andel blir balanseført. Norges Banks forpliktelser overfor IMF er i SDR. Beløpene er omregnet til norske kroner. 3 Netto kapitalinnskudd betegnes reserveposisjonen og er Norges kvote fratrukket vår kronegjeld til IMF, dvs. nettobeløpet nederst i kolonnen.

9 Oversikt Norges Banks forpliktelser knyttet til IMF Kvoten IMF vedtok i 1 den 1. kvotereform. Reformen innebar at kvotene i IMF ble doblet. Norge betalte inn sin kvoteøkning 17. februar 1. Norges kvote økte da til millioner SDR 3. Ved utgangen av andre kvartal 17 utgjorde trukket beløp 3 millioner SDR, se figur 9. NAB Samme dag som Norges Bank innbetalte kvoteøkningen ble Norges forpliktelser til å stille midler til disposisjon i NABordningen 5 redusert om lag tilsvarende. Dette innebar ingen transaksjoner. Norges Banks forpliktelser gjennom utlånsprogrammet ble redusert til 1 97 millioner SDR, se figur 1. Utestående trekk var 99 millioner SDR ved utgangen av andre kvartal 17. Når IMF har behov for midler, trekkes det normalt på kvoteforpliktelsen og NAB. Forpliktelsene gjennom kvoten og NAB er 5 71 millioner SDR. Ved utgangen av andre kvartal hadde IMF trukket 59 millioner SDR. Ytterligere 5 19 millioner SDR kan dermed bli trukket på gjennom disse ordningene. Etter kvoteøkningen har NAB en mer tradisjonell rolle som støtte til kvotebasert finansiering. Bilaterale avtaler Norges Bank ga i 1 IMF en trekkadgang ved et bilateralt lån på millioner SDR, som kun skulle trekkes på i helt spesielle tilfeller. Avtalen utløp i november 1 og ble aldri trukket på. Finansdepartementet har godkjent at Norges Bank inngår en ny låneavtale med IMF på et tilsvarende beløp. Avtalen ble undertegnet 1. april 17 og løper fram til utgangen av 19, med mulighet for et års forlengelse. PRGT I juni 1 undertegnet Finansdepartementet og IMF en avtale der Norge stiller 3 millioner SDR til disposisjon som lånemidler for IMFs ordninger for fattige land (PRGT ). Norges Bank er agent for lånet og ivaretar forpliktelsene. Denne låneordningen er nå trukket fullt ut, og under avtalen fra 1 vil det nå kun komme tilbakebetalinger. I november 1 ble det undertegnet en ny låneavtale, der Norge stiller ytterligere 3 millioner SDR til disposisjon for PRGT. Det var ved utgangen av andre kvartal 17 ikke trukket midler på den nye låneavtalen. Beholdning av SDR IMF har tildelt medlemslandene SDR. Medlemslandene kan endre sin beholdning av SDR ved å kjøpe fra eller selge til medlemsland som har sagt seg villig til å være motpart i transaksjoner med SDR. Norges Bank inngikk i 9 en ny avtale med IMF om frivillig kjøp og salg av SDR så lenge beholdning er innenfor 5-15 prosent av tildelt SDR. I 9 ble tildelt SDR økt fra 1 til 1 53 millioner SDR. Norges Bank kan dermed, om andre land ønsker å selge SDR, måtte øke beholdningen av SDR til 35 millioner SDR. Kjøp av SDR belastes valutareservene. Avtalen innebærer også en rett for Norges Bank til å selge SDR. Ved utgangen av andre kvartal 17 var beholdningen av SDR 1 9 millioner SDR, se figur 11. Figur 9 Kvoten og reserveposisjonen. Millioner SDR Kvote Reserveposisjon Figur 1 NAB. Millioner SDR 5 5 Forpliktet lånetilsagn Trukket beløp Figur 11 Beholdning og tildelt SDR. Millioner SDR 5 5 Beholdning SDR Tildelt SDR 5-15 prosent av tildelt kvote Special Drawing Rights IMFs spesielle trekkrettigheter. SDR er et instrument IMF kan bruke for å tildele internasjonal likviditet. Verdien av SDR blir utregnet av en valutakurv av USD ( prosent), EUR (31 prosent), JPY ( prosent), GBP ( prosent) og CNY (11 prosent). Per var 1 SDR = 11,5 NOK. Trukket beløp er lik reserveposisjonen. 5 New Arrangements to Borrow (NAB) Poverty Reduction and Growth Trust (PRGT) 9

10 Nøkkeltall Tabell 1 Markedsverdier i valutareservene. Milliarder kroner. kv kv. 17. kv kv. 1 Rente- og aksjeinvesteringenes markedsverdi 7,1 73,3, 37,3, Endring i markedsverdi, 13,1,9-11,1 7,7 Avkastning i norske kroner 3, 1,7 3,7-11, 7,7 Avkastning i internasjonal valuta 5, 9, 5,7,, Endring som skyldes svingninger i kronekursen -, 3,7 17,9-19, 3,3 Netto tilførsel -,, -,7,1,1. kv Petrobufferporteføljens markedsverdi 5, 1,,7 1,1 1, Endring i markedsverdi 3, 1,1, -,1 -, Avkastning i norske kroner -,,1, -, -,3 Netto tilførsel 3, 1,, -3,7 -,1 Kjøp av valuta fra SDØE 35, 39,1,9, 9,7 Kjøp av valuta i markedet -,5-1, -9,5-59, -55, Overføring fra SPU 1,3 3, 7, 9,5, Valutareservenes markedsverdi 51,3 95,1,9 51,, Tabell 11 Avkastning i valutareservene målt i internasjonal valuta. Prosent. kv kv. 17. kv kv. 1. kv. 1 Avkastning på renteinvesteringer, -,1-1,57,7,5 Avkastning på aksjeinvesteringer,5 5,,1 5,1 1, Avkastning på valutareservene* 1,17, 1, 1,7 1,1 Avkastning på referanseindeksen for renteinvesteringer,, -1,,5,5 Avkastning på referanseindeksen for aksjeinvesteringer,1 5,9 5,9 5, 1,31 Relativ avkastning på renteinvesteringer, -,1,3,1, Relativ avkastning på aksjeinvesteringer, -,,,1 -,3 *Eksklusiv petrobufferporteføljen. Tabell 1 Avkastning i valutareservene målt i norske kroner. Prosent. kv kv. 17. kv kv. 1. kv. 1 Avkastning på renteinvesteringer,,7,5 -,3 1,57 Avkastning på aksjeinvesteringer 1,7, 1,35,1,3 Avkastning på valutareservene*,7,75 5,1 -,5 1,7 Avkastning på referanseindeksen for renteinvesteringer,,73,51 -, 1,57 Avkastning på referanseindeksen for aksjeinvesteringer 1,,7 1,13,5, Relativ avkastning på renteinvesteringer, -,1,3,1, Relativ avkastning på aksjeinvesteringer, -,7,3,9 -,3 *Eksklusiv petrobufferporteføljen. 1

11 Tabell 13 Nøkkeltall ved utgangen av kvartalet. Målt i internasjonal valuta. Annualisert. Siste år Siste 3 år Siste 5 år Siste 1 år Avkastning på valutareservene (prosent),5,33,5,59 Renteinvesteringer: Avkastning på renteinvesteringer (prosent) -1,7 1, 1,7 3,9 Avkastning på referanseindeksen (prosent) -1,9 1,5 1,5 3,7 Relativ avkastning (prosentpoeng),3 -,5,5,5 17 Realisert absolutt volatilitet (prosent) 1 1,5 1,9,3 3,3 Realisert relativ volatilitet (prosentpoeng) 1,,5,1 1,5 Informasjonsrate,73 -,9,,1 Aksjeinvesteringer: Avkastning på aksjeinvesteringer (prosent),79 9, 1,19 5,1 Avkastning på referanseindeksen (prosent),5, 13,91 5,3 Relativ avkastning (prosentpoeng),3,,,9 Realisert absolutt volatilitet (prosent) 1 5,9 1,1 9,1 1,9 Realisert relativ volatilitet (prosentpoeng) 1,1,15,1, Informasjonsrate,3 1,3 1,9, 1 Realisert volatilitet er et mål på svingningene i de månedlige avkastningstallene, her uttrykt ved annualisert empirisk standardavvik. Absolutt/relativ volatilitet uttrykker risiko knyttet til absolutt/relativ avkastning. Informasjonsrate (IR) er et mål på risikojustert avkastning. IR beregnes som forholdstallet mellom meravkastningen og den realiserte relative markedsrisikoen (målt ved relativ volatilitet). 11

12 Regnskapsrapportering Resultatregnskap 17 Beløp i millioner kroner. kv kv. 17 Hele 17 Hele 1 NETTO INNTEKT/KOSTNAD FRA FINANSIELLE INSTRUMENTER Netto inntekt/kostnad fra: Aksjer og andeler Obligasjoner Finansielle derivater Utlån med sikkerhetsstillelse Renteinntekter og -kostnader fra innskudd og innlån banker Skattekostnad Andre finansielle inntekter/kostnader Netto inntekt/kostnad fra finansielle instrumenter før gevinst/tap valuta Gevinst/tap valuta Netto inntekt/kostnad fra finansielle instrumenter Balanse Beløp i millioner kroner FINANSIELLE EIENDELER Innskudd i banker Utlån med sikkerhetsstillelse Uoppgjorte handler Aksjer og andeler Utlånte aksjer Obligasjoner Finansielle derivater 7 1 Andre finansielle eiendeler Sum finansielle eiendeler FINANSIELL GJELD Innlån med sikkerhetsstillelse Uoppgjorte handler Finansielle derivater 1 3 Annen finansiell gjeld 1 - Sum finansiell gjeld Netto valutareserver Noter Note 1 Regnskapsprinsipper, vesentlige estimater og skjønnsmessige vurderinger Denne regnskapsrapporteringen gjelder kun Norges Banks valutareserver per 3. juni 17. Norges Banks regnskap er, i henhold til sentralbankloven 3, annet ledd, avlagt etter regnskapsloven og forskrift om årsregnskap m.m. for Norges Bank, som er fastsatt av Finansdepartementet. Forskriften krever at Norges Banks regnskap skal utarbeides i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) som fastsatt av EU. For beskrivelse av 1

13 regnskapsprinsipper og beregningsmetoder henvises til Norges Banks årsregnskap for 1. Regnskapsrapporteringen for Norges Banks valutareserver inkluderer ikke kontantstrømoppstilling og egenkapitaloppstilling og er således ikke fullt ut i samsvar med IFRS. Regnskapet er presentert i norske kroner og avrundet til nærmeste million, mindre avrundingsdifferanser kan forekomme. Utarbeidelsen av regnskapsrapporteringen for Norges Banks valutareserver innebærer bruk av estimater og skjønnsmessig vurderinger som kan påvirke verdsettelsen av eiendeler, gjeld, inntekter og kostnader. Estimatene er basert på beste skjønn, men faktisk resultat kan avvike fra estimatene. For ytterligere beskrivelse om vesentlige estimater og skjønnsmessig vurderinger henvises til årsregnskap for Note Kvartalsresultat per portefølje Renteporteføljen Aksjeporteføljen Petrobufferporteføljen Sum valutareserver Beløp i millioner kroner. kv. 17. kv. 17. kv. 17. kv. 17 NETTO INNTEKT/KOSTNAD FRA FINANSIELLE INSTRUMENTER Netto inntekt/kostnad fra: Aksjer og andeler - - Obligasjoner Finansielle derivater Utlån med sikkerhetsstillelse Renteinntekter og -kostnader fra innskudd og innlån i banker - - Skattekostnad Andre finansielle inntekter/kostnader Netto inntekt/kostnad fra finansielle instrumenter før gevinst/tap valuta Gevinst/tap valuta Netto inntekt/kostnad fra finansielle instrumenter Note 3 Balanse per portefølje Renteporteføljen Aksjeporteføljen Petrobufferporteføljen Sum valutareserver Beløp i millioner kroner FINANSIELLE EIENDELER Innskudd i banker Utlån med sikkerhetsstillelse Uoppgjorte handler - - Aksjer og andeler Utlånte aksjer Obligasjoner Finansielle derivater Andre finansielle eiendeler Sum finansielle eiendeler FINANSIELL GJELD Innlån med sikkerhetsstillelse Uoppgjorte handler Finansielle derivater Annen finansiell gjeld Sum finansiell gjeld Netto valutareserver

VALUTARESERVENE. Forvaltningen av Norges Banks valutareserver NOVEMBER 2017 RAPPORT FOR TREDJE KVARTAL 2017

VALUTARESERVENE. Forvaltningen av Norges Banks valutareserver NOVEMBER 2017 RAPPORT FOR TREDJE KVARTAL 2017 VALUTARESERVENE Forvaltningen av Norges Banks valutareserver 3 17 NOVEMBER 17 RAPPORT FOR TREDJE KVARTAL 17 Innhold Forvaltningen av valutareservene... 3 Valutareservene... Renteinvesteringer... Aksjeinvesteringer...

Detaljer

VALUTARESERVENE. Forvaltningen av Norges Banks valutareserver MAI 2017 RAPPORT FOR FØRSTE KVARTAL 2017

VALUTARESERVENE. Forvaltningen av Norges Banks valutareserver MAI 2017 RAPPORT FOR FØRSTE KVARTAL 2017 VALUTARESERVENE Forvaltningen av Norges Banks valutareserver 1 17 MAI 17 RAPPORT FOR FØRSTE KVARTAL 17 Innhold Forvaltningen av valutareservene... 3 Valutareservene... Renteinvesteringer... Aksjeinvesteringer...

Detaljer

VALUTARESERVENE. Forvaltningen av Norges Banks valutareserver FEBRUAR 2017 RAPPORT FOR FJERDE KVARTAL 2016

VALUTARESERVENE. Forvaltningen av Norges Banks valutareserver FEBRUAR 2017 RAPPORT FOR FJERDE KVARTAL 2016 VALUTARESERVENE Forvaltningen av Norges Banks valutareserver 4 16 FEBRUAR 17 RAPPORT FOR FJERDE KVARTAL 16 Innhold Forvaltningen av valutareservene... 3 Valutareservene... 4 Renteinvesteringer... 4 Aksjeinvesteringer...

Detaljer

VALUTARESERVENE. Forvaltning av Norges Banks valutareserver KVARTALSRAPPORT AUGUST 2015 RAPPORT FOR ANDRE KVARTAL 2015

VALUTARESERVENE. Forvaltning av Norges Banks valutareserver KVARTALSRAPPORT AUGUST 2015 RAPPORT FOR ANDRE KVARTAL 2015 Forvaltning av Norges Banks valutareserver KVARTALSRAPPORT 1 AUGUST 1 RAPPORT FOR ANDRE KVARTAL 1 INNHOLD Forvaltning av valutareservene... 3 Størrelse og sammensetning... 4 Avkastning... 4 Risikostyring...

Detaljer

VALUTARESERVENE. Forvaltning av Norges Banks valutareserver KVARTALSRAPPORT MAI 2016 RAPPORT FOR FØRSTE KVARTAL 2016

VALUTARESERVENE. Forvaltning av Norges Banks valutareserver KVARTALSRAPPORT MAI 2016 RAPPORT FOR FØRSTE KVARTAL 2016 Forvaltning av Norges Banks valutareserver KVARTALSRAPPORT 1 1 MAI 1 RAPPORT FOR FØRSTE KVARTAL 1 INNHOLD Forvaltning av valutareservene... 3 Størrelse og sammensetning... Avkastning... Risikostyring...

Detaljer

VALUTARESERVENE. Forvaltning av Norges Banks valutareserver KVARTALSRAPPORT AUGUST 2016 RAPPORT FOR ANDRE KVARTAL 2016

VALUTARESERVENE. Forvaltning av Norges Banks valutareserver KVARTALSRAPPORT AUGUST 2016 RAPPORT FOR ANDRE KVARTAL 2016 Forvaltning av Norges Banks valutareserver 1 AUGUST 1 RAPPORT FOR ANDRE KVARTAL 1 KVARTALSRAPPORT INNHOLD Forvaltningen av valutareservene... 3 Størrelse og sammensetning... 3 Avkastning... Risikostyring...

Detaljer

VALUTARESERVENE. Forvaltningen av Norges Banks valutareserver NOVEMBER 2016 RAPPORT FOR TREDJE KVARTAL 2016

VALUTARESERVENE. Forvaltningen av Norges Banks valutareserver NOVEMBER 2016 RAPPORT FOR TREDJE KVARTAL 2016 VALUTARESERVENE Forvaltningen av Norges Banks valutareserver 3 1 NOVEMBER 1 RAPPORT FOR TREDJE KVARTAL 1 INNHOLD Forvaltningen av valutareservene... 3 Størrelse og sammensetning... 3 Avkastning... Risikostyring...

Detaljer

VALUTARESERVENE. Forvaltningen av Norges Banks valutareserver 1 2014 MAI 2014 RAPPORT FOR FØRSTE KVARTAL 2014

VALUTARESERVENE. Forvaltningen av Norges Banks valutareserver 1 2014 MAI 2014 RAPPORT FOR FØRSTE KVARTAL 2014 VALUTARESERVENE Forvaltningen av Norges Banks valutareserver 4 MAI 4 RAPPORT FOR FØRSTE KVARTAL 4 Hovedpunkter Valutareservenes markedsverdi var 347,3 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet, tilsvarende

Detaljer

VALUTARESERVENE. Forvaltning av Norges Banks valutareserver KVARTALSRAPPORT MARS 2016 RAPPORT FOR FJERDE KVARTAL 2015

VALUTARESERVENE. Forvaltning av Norges Banks valutareserver KVARTALSRAPPORT MARS 2016 RAPPORT FOR FJERDE KVARTAL 2015 Forvaltning av Norges Banks valutareserver KVARTALSRAPPORT 15 MARS 1 RAPPORT FOR FJERDE KVARTAL 15 INNHOLD Forvaltning av valutareservene... 3 Størrelse og sammensetning... Avkastning... Risikostyring...

Detaljer

VALUTARESERVENE. Forvaltningen av Norges Banks valutareserver 2 2014 JULI 2014 RAPPORT FOR ANDRE KVARTAL 2014

VALUTARESERVENE. Forvaltningen av Norges Banks valutareserver 2 2014 JULI 2014 RAPPORT FOR ANDRE KVARTAL 2014 VALUTARESERVENE Forvaltningen av Norges Banks valutareserver 14 JULI 14 RAPPORT FOR ANDRE KVARTAL 14 Hovedpunkter Valutareservenes markedsverdi var 366,3 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet, tilsvarende

Detaljer

VALUTARESERVENE. Forvaltning av Norges Banks valutareserver KVARTALSRAPPORT APRIL 2015 RAPPORT FOR FØRSTE KVARTAL 2015

VALUTARESERVENE. Forvaltning av Norges Banks valutareserver KVARTALSRAPPORT APRIL 2015 RAPPORT FOR FØRSTE KVARTAL 2015 Forvaltning av Norges Banks valutareserver KVARTALSRAPPORT 1 21 APRIL 21 RAPPORT FOR FØRSTE KVARTAL 21 HOVEDPUNKTER Valutareservenes markedsverdi var 479,7 milliarder kroner ved utgangen av første kvartal,

Detaljer

VALUTARESERVENE. Forvaltningen av Norges Banks valutareserver FEBRUAR 2014 RAPPORT FOR FJERDE KVARTAL 2013

VALUTARESERVENE. Forvaltningen av Norges Banks valutareserver FEBRUAR 2014 RAPPORT FOR FJERDE KVARTAL 2013 VALUTARESERVENE Forvaltningen av Norges Banks valutareserver 4 13 FEBRUAR 14 RAPPORT FOR FJERDE KVARTAL 13 Hovedpunkter Valutareservenes markedsverdi var 39,6 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet,

Detaljer

VALUTARESERVENE. Forvaltning av Norges Banks valutareserver KVARTALSRAPPORT MARS 2015 RAPPORT FOR FJERDE KVARTAL 2014

VALUTARESERVENE. Forvaltning av Norges Banks valutareserver KVARTALSRAPPORT MARS 2015 RAPPORT FOR FJERDE KVARTAL 2014 Forvaltning av Norges Banks valutareserver MARS RAPPORT FOR FJERDE KVARTAL KVARTALSRAPPORT HOVEDPUNKTER Valutareservenes markedsverdi var, milliarder kroner ved årsskiftet, en økning på 7,9 milliarder

Detaljer

Valutareservene. Forvaltningen av Norges Banks valutareserver. August Rapport for andre kvartal 2013

Valutareservene. Forvaltningen av Norges Banks valutareserver. August Rapport for andre kvartal 2013 2 2 Valutareservene August 2 Forvaltningen av Norges Banks valutareserver Rapport for andre kvartal 2 Hovedpunkter i andre kvartal 2 Valutareservenes markedsverdi var 319 milliarder kroner ved utgangen

Detaljer

Forvaltningen av Statens petroleumsforsikringsfond. Årsrapport for 2010

Forvaltningen av Statens petroleumsforsikringsfond. Årsrapport for 2010 Forvaltningen av Statens petroleumsforsikringsfond Årsrapport for 21 April 211 Forvaltningen av Statens petroleumsforsikringsfond Årsrapport for 21 Ved utløpet av 21 ble Statens petroleumsforsikringsfond

Detaljer

Forvaltningen av Norges Banks valutareserver. Rapport for første kvartal 2009

Forvaltningen av Norges Banks valutareserver. Rapport for første kvartal 2009 Forvaltningen av Norges Banks valutareserver Rapport for første kvartal 29 2 mai 29 Forvaltningen av Norges Banks valutareserver Rapport for første kvartal 29 Valutareservene skal kunne brukes til intervensjoner

Detaljer

Forvaltningen av Norges Banks valutareserver Rapport for første kvartal 2012

Forvaltningen av Norges Banks valutareserver Rapport for første kvartal 2012 Forvaltningen av Norges Banks valutareserver Rapport for første kvartal 2012 Valutareservene skal kunne brukes til intervensjoner i valutamarkedet som ledd i gjennomføringen av pengepolitikken eller ut

Detaljer

Forvaltningen av Statens petroleumsforsikringsfond Rapport for andre kvartal 2008

Forvaltningen av Statens petroleumsforsikringsfond Rapport for andre kvartal 2008 Forvaltningen av Statens petroleumsforsikringsfond Rapport for andre kvartal 28 Statens petroleumsforsikringsfond skal være en reserve for utbetalinger til å dekke skader og ansvar forbundet med at staten

Detaljer

Pengemarkedsporteføljen

Pengemarkedsporteføljen 212 2 Pengemarkedsporteføljen September 212 Forvaltningen av Norges Banks pengemarkedsportefølje og petrobufferportefølje Rapport for andre kvartal 212 Forvaltningen av Norges Banks pengemarkedsportefølje

Detaljer

Forvaltningen av Norges Banks valutareserver. Rapport for fjerde kvartal 2008

Forvaltningen av Norges Banks valutareserver. Rapport for fjerde kvartal 2008 Forvaltningen av Norges Banks valutareserver Rapport for fjerde kvartal 28 13 mars 29 Valutareservene skal kunne brukes til intervensjoner i valutamarkedet som ledd i gjennomføringen av pengepolitikken

Detaljer

Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i første kvartal 2007

Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i første kvartal 2007 Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i første kvartal 2007 Pressekonferanse 22. mai 2007 1 Verdiutviklingen på Lehman Global Aggregate statsobligasjonsindekser i første kvartal 2007

Detaljer

Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i tredje kvartal 2006

Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i tredje kvartal 2006 Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i tredje kvartal 2006 Pressekonferanse 21. november 2006 1 Utvikling i beløp under forvaltning 2 500 Statens petroleumsforsikringsfond 2 000 Noregs

Detaljer

Forvaltningen av Norges Banks valutareserver. Rapport for kvartal 2010

Forvaltningen av Norges Banks valutareserver. Rapport for kvartal 2010 Forvaltningen av Norges Banks valutareserver Rapport for kvartal 21 21 Forvaltningen av Norges Banks valutareserver Rapport for fjerde kvartal 21 Valutareservene skal kunne brukes til intervensjoner i

Detaljer

VALUTARESERVENE. Forvaltning av Norges Banks valutareserver KVARTALSRAPPORT OKTOBER 2015 RAPPORT FOR TREDJE KVARTAL 2015

VALUTARESERVENE. Forvaltning av Norges Banks valutareserver KVARTALSRAPPORT OKTOBER 2015 RAPPORT FOR TREDJE KVARTAL 2015 Forvaltning av Norges Banks valutareserver KVARTALSRAPPORT 3 15 OKTOBER 15 RAPPORT FOR TREDJE KVARTAL 15 INNHOLD Forvaltning av valutareservene... 3 Størrelse og sammensetning... 4 Avkastning... 4 Risikostyring...

Detaljer

Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i første kvartal 2006

Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i første kvartal 2006 Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i første kvartal 2006 Pressekonferanse 23. mai 2006 1 Porteføljene NBIM forvalter pr. 31.03.2006 Portefølje Størrelse Eier Aksjei mrd. NOK andel

Detaljer

Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i andre kvartal 2006

Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i andre kvartal 2006 Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i andre kvartal 2006 Pressekonferanse 22. august 2006 1 Utvikling i beløp under forvaltning 2 000 1 800 1 600 1 400 Statens petroleumsforsikringsfond

Detaljer

Forvaltningen av Norges Banks valutareserver. Rapport for fjerde kvartal 2009

Forvaltningen av Norges Banks valutareserver. Rapport for fjerde kvartal 2009 Forvaltningen av Norges Banks valutareserver Rapport for fjerde kvartal 2009 23. mars 2010 Forvaltningen av Norges Banks valutareserver Rapport for fjerde kvartal 2009 Valutareservene skal kunne brukes

Detaljer

VALUTARESERVENE. Forvaltning av Norges Banks valutareserver KVARTALSRAPPORT OKTOBER 2014 RAPPORT FOR TREDJE KVARTAL 2014

VALUTARESERVENE. Forvaltning av Norges Banks valutareserver KVARTALSRAPPORT OKTOBER 2014 RAPPORT FOR TREDJE KVARTAL 2014 Forvaltning av Norges Banks valutareserver KVARTALSRAPPORT 3 OKTOBER RAPPORT FOR TREDJE KVARTAL Hovedpunkter Valutareservenes markedsverdi var 37, milliarder kroner ved utgangen av kvartalet, tilsvarende

Detaljer

3. kv. Pressekonferanse 28. oktober 2011 STATENS PENSJONSFOND UTLAND TREDJE KVARTAL 2011

3. kv. Pressekonferanse 28. oktober 2011 STATENS PENSJONSFOND UTLAND TREDJE KVARTAL 2011 3. kv. 211 Pressekonferanse 28. oktober 211 STATENS PENSJONSFOND UTLAND TREDJE KVARTAL 211 1 Fondets markedsverdi Kvartalstall. Milliarder kroner 3 5 3 55 3 5 3 2 5 Rente Aksje 3 2 5 2 2 1 5 1 5 1 1 5

Detaljer

Forvaltning av Norges Banks valutareserver Rapport for første kvartal 2002

Forvaltning av Norges Banks valutareserver Rapport for første kvartal 2002 Forvaltning av Norges Banks valutareserver Rapport for første kvartal 2002 1. Innledning Valutareservene er inndelt i ulike r avhengig av det formålet de skal ivareta. Samlet verdi av de fire forvaltede

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND

STATENS PENSJONSFOND UTLAND 213 STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 28. FEBRUAR 214 Fondets markedsverdi Milliarder kroner 6 6 5 5 38 5 Eiendomsinvesteringene Renteinvesteringene 4 3 816 4 Aksjeinvesteringene

Detaljer

3.KV. 14 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 29. OKTOBER 2014

3.KV. 14 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 29. OKTOBER 2014 3.KV. 14 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 29. OKTOBER 214 Markedsverdi Per 3.9.214. Milliarder kroner 6 5 534 6 Verdi Prosentandel fond 4 5 Aksjeinvesteringene 3 396 61,4 Renteinvesteringene

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

1. KV. 14 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 30. APRIL 2014

1. KV. 14 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 30. APRIL 2014 1. KV. 14 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 3. APRIL 214 Markedsverdi Milliarder kroner 6 6 Verdi Prosentandel fond 511 4 5 Aksjeinvesteringene 3124 61,1 % Renteinvesteringene

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

1.KV. 15 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 29. APRIL 2015

1.KV. 15 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 29. APRIL 2015 1.KV. 15 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 29. APRIL 215 Markedsverdi Per 31.3.215. Milliarder kroner 8 7 6 Verdi Prosentandel fond Aksjeinvesteringene 4 38 62,5 Renteinvesteringene

Detaljer

PRESSEKONFERANSE - 9. august 2013 2. KVARTAL 2013. www.nbim.no

PRESSEKONFERANSE - 9. august 2013 2. KVARTAL 2013. www.nbim.no PRESSEKONFERANSE - 9. august 213 2. KVARTAL 213 www.nbim.no Fondets markedsverdi Kvartalstall. Milliarder kroner, 3. juni 213 4 5 4 397 4 5 4 Aktivaklasse Verdi Prosentandel fond 4 3 5 Aksjer 2 785 63,4%

Detaljer

Pressekonferanse 13. mai 2011. 1.kv.

Pressekonferanse 13. mai 2011. 1.kv. 211 Pressekonferanse 13. mai 211 1.kv. Fondets markedsverdi Kvartalstall. Milliarder kroner 3,5 3, 3 12 3,5 3, 2,5 2,5 2, 2, 1,5 1,5 1, 1, 5 5 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 Kilde: NBIM Endring i markedsverdi

Detaljer

Statens pensjonsfond Norge. Hovedpunkter Kommentarer fra Folketrygdfondets styre Regnskap

Statens pensjonsfond Norge. Hovedpunkter Kommentarer fra Folketrygdfondets styre Regnskap Statens pensjonsfond Norge Første kvartal 2015 KORT FORTALT Folketrygdfondet er et særlovsselskap som forvalter Statens pensjonsfond Norge og tar andre forvalteroppdrag gitt av Finansdepartementet. Kapitalen

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i 2007

Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i 2007 Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i 2007 Pressekonferanse 4. mars 2008 1 Aksje- og rentemarkedene 2 1 Positiv kursutvikling i aksjemarkedene i 2007 Kursoppgang i de fleste hovedgrupper

Detaljer

Statens pensjonsfond Norge. Hovedpunkter Kommentarer fra Folketrygdfondets styre Regnskap

Statens pensjonsfond Norge. Hovedpunkter Kommentarer fra Folketrygdfondets styre Regnskap Statens pensjonsfond Norge Tredje kvartal 2015 KORT FORTALT Folketrygdfondet er et særlovsselskap som forvalter Statens pensjonsfond Norge og kan ta andre forvalteroppdrag gitt av Finansdepartementet.

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Markedskommentar. 1. kvartal 2014

Markedskommentar. 1. kvartal 2014 Markedskommentar. kvartal des. jan. jan. jan. jan. feb. feb. feb. feb. mar. mar. mar. mar. Aksjemarkedet Utviklingen i aksjemarkedene har vært relativt flat dersom man ser. tertial under ett. Oslo Børs

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

Statens pensjonsfond Norge. Porteføljeutvikling

Statens pensjonsfond Norge. Porteføljeutvikling Statens pensjonsfond Norge OPPGANG I MARKEDENE Avkastningen for Statens pensjonsfond Norge var på 5,8 prosent i første kvartal. Det var 0,2 prosentpoeng bedre enn referanseindeksens avkastning. Aksjeandelen

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

INVESTERINGSMANDAT STATENS PENSJONSFOND NORGE (SPN)

INVESTERINGSMANDAT STATENS PENSJONSFOND NORGE (SPN) INVESTERINGSMANDAT STATENS PENSJONSFOND NORGE (SPN) Finansdepartementet har plassert SPN som et kapitalinnskudd i Folketrygdfondet og Folketrygdfondet skal forvalte innskuddet i henhold til Mandat for

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Døråpner til globale renter

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Døråpner til globale renter Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for september 3. oktober 2008 Porteføljeforvalter

Detaljer

Makrokommentar. August 2016

Makrokommentar. August 2016 Makrokommentar August 2016 Aksjer opp i august Aksjemarkedene har kommet tilbake og vel så det etter britenes «nei til EU» i slutten av juni. I august var børsavkastningen flat eller positiv i de fleste

Detaljer

SKAGEN Tellus mars 2007. Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Tellus mars 2007. Porteføljeforvalter Torgeir Høien SKAGEN Tellus s Porteføljeforvalter Torgeir Høien Investeringsfilosofien SKAGEN Tellus investerer i kredittsikre obligasjoner utstedt av myndigheter i land med sunn pengepolitikk, åpne kapitalkeder og

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for mai 2. juni 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Avkastningen målt i euro SKAGEN Tellus hadde en avkastning på 2,4 prosent i mai. Referanseindeksens

Detaljer

Statens pensjonsfond Norge. Hovedpunkter Kommentarer fra Folketrygdfondets styre Regnskap

Statens pensjonsfond Norge. Hovedpunkter Kommentarer fra Folketrygdfondets styre Regnskap Statens pensjonsfond Norge Andre kvartal 2015 KORT FORTALT Folketrygdfondet er et særlovsselskap som forvalter Statens pensjonsfond Norge og kan ta andre forvalteroppdrag gitt av Finansdepartementet. Kapitalen

Detaljer

SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008. Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008. Porteføljeforvalter Torgeir Høien SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Investeringsfilosofien SKAGEN Tellus investerer i kredittsikre obligasjoner utstedt av myndigheter i land med sunn pengepolitikk

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2015

Makrokommentar. Mars 2015 Makrokommentar Mars 2015 QE i gang i Europa I mars startet den europeiske sentralbanken sitt program for kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner, såkalte kvantitative lettelser (QE). Det har bidratt

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for oktober 7. november 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for oktober 7. november 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for oktober 7. november 2008 Porteføljeforvalter

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet og tar også utenlandsk

Detaljer

Kap 3. Kapitalforvaltningen

Kap 3. Kapitalforvaltningen 64 Kap 3. Kapitalforvaltningen Ved utløpet av 2003 forvaltet Norges Bank midler for over 1000 milliarder kroner i de internasjonale kapitalmarkedene. Hovedparten av dette var Statens petroleumsfond, som

Detaljer

Statens pensjonsfond Norge Porteføljeutvikling

Statens pensjonsfond Norge Porteføljeutvikling STATENS PENSJONSFOND NORGE PORTEFØLJEUTVIKLING GOD MERAVKASTNING I TREDJE KVARTAL Avkastningen for Statens pensjonsfond Norge var på 0,4 prosent i tredje kvartal. Det var 0,8 prosentpoeng bedre enn referanseindeksens

Detaljer

Folketrygdfondets Investeringsresultat

Folketrygdfondets Investeringsresultat Folketrygdfondets Investeringsresultat Fra 31.12.1997 til 31.12.2007 Folketrygdfondet har utarbeidet denne rapporten i samsvar med Global Investment Performance Standards (GIPS ) Side Porteføljegruppens

Detaljer

Forvaltningen av Statens pensjonsfond Utland 3. kvartal 2009. Pressekonferanse 10. november 2009

Forvaltningen av Statens pensjonsfond Utland 3. kvartal 2009. Pressekonferanse 10. november 2009 1 Forvaltningen av Statens pensjonsfond Utland 3. kvartal 2009 Pressekonferanse 10. november 2009 Fondets markedsverdi Milliarder kroner 3 000 2 500 2 549 3 000 2 500 2 000 2 000 1 500 1 500 1 000 1 000

Detaljer

Statens pensjonsfond Norge Porteføljeutvikling

Statens pensjonsfond Norge Porteføljeutvikling STATENS PENSJONSFOND NORGE PORTEFØLJEUTVIKLING GOD UTVIKLING I ANDRE KVARTAL Avkastningen for Statens pensjonsfond Norge var på 6,7 prosent i andre kvartal, og kapitalen var 183,5 milliarder kroner per

Detaljer

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2016

Makrokommentar. Januar 2016 Makrokommentar Januar 2016 Svak åpning på børsåret 2 Det nye året startet med mye turbulens og dårlig stemning i finansmarkedene. Igjen var det uro omkring den økonomiske situasjonen i Kina og fallende

Detaljer

Statens pensjonsfond Norge. Hovedpunkter Kommentarer fra Folketrygdfondets styre Regnskap

Statens pensjonsfond Norge. Hovedpunkter Kommentarer fra Folketrygdfondets styre Regnskap Statens pensjonsfond Norge Kort fortalt Folketrygdfondet er et særlovsselskap som forvalter Statens pensjonsfond Norge og tar andre forvalteroppdrag gitt av Finansdepartementet. Kapitalen står som innskudd

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2016

Makrokommentar. Juni 2016 Makrokommentar Juni 2016 Nei til EU i Storbritannia Hele juni var preget av opptakten til og ettervirkningene av folkeavstemningen om Storbritannias medlemskap i EU. Den 23. juni stemte britene for «Brexit»,

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2014

Makrokommentar. Februar 2014 Makrokommentar Februar 2014 Bred oppgang i februar Februar har vært preget av forhandlingene mellom den nye greske regjeringen og den såkalte Troikaen bestående av EU, IMF og den europeiske sentralbanken

Detaljer

1.KV. 14 PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT

1.KV. 14 PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT 1.KV. 14 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT Hovedpunkter Tall og fakta for 1. kvartal 2014 Statens pensjonsfond utland fikk en avkastning på 1,7 prosent, eller 78 milliarder kroner, i første kvartal

Detaljer

Prop. 114 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 114 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 114 S (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Samtykke til at Norges Bank inngår en avtale med Det internasjonale valutafondet (IMF) om å stille nye lånemidler til disposisjon

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Rentene opp mot slutten av året Desember var en travel måned for flere sentralbanker Den europeiske sentralbanken satte ned styringsrenten med 0,1 prosentpoeng

Detaljer

Statens pensjonsfond Norge. Porteføljeutvikling

Statens pensjonsfond Norge. Porteføljeutvikling Statens pensjonsfond Norge Andre kvartal AVVENTENDE MARKEDER Avkastningen for Statens pensjonsfond Norge var på -0,3 prosent i andre kvartal. Det var 0,1 prosentpoeng svakere enn referanseindeksens avkastning.

Detaljer

Forvaltningen av Statens pensjonsfond utland i 2009

Forvaltningen av Statens pensjonsfond utland i 2009 5/3/21 STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 29 Vår målsetting er å ivareta eiernes langsiktige finansielle interesser ved aktiv forvaltning og eierskapsutøvelse. 1 Forvaltningen av Statens pensjonsfond

Detaljer

Statens pensjonsfond Norge. Porteføljeutvikling

Statens pensjonsfond Norge. Porteføljeutvikling Statens pensjonsfond Norge Tredje kvartal NEDGANG I AKSJEMARKEDET OG ØKNING I KREDITT- PÅSLAG I TREDJE KVARTAL Nedgang i aksjemarkedet førte til at avkastningen for Statens pensjonsfond Norge var på -2,4

Detaljer

Makrokommentar. September 2014

Makrokommentar. September 2014 Makrokommentar September 2014 Svake markeder i september Finansmarkedene var også i september preget av geopolitisk uro, og spesielt Emerging Markets hadde en svak utvikling. Oslo Børs holdt seg relativt

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Blandet i mars SKAGEN Avkastning hadde en moderat positiv avkastning på 0,1 prosent i mars. Indeksen falt med 0,3 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

Makrokommentar. April 2017

Makrokommentar. April 2017 Makrokommentar April 2017 God stemning i finansmarkedene De globale aksjemarkedene hadde i hovedsak en positiv utvikling i april. Gode makroøkonomiske nøkkeltall, samt gode kvartalsresultater fra mange

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2017

Makrokommentar. Desember 2017 Makrokommentar Desember 2017 Aksjer og kryptovaluta opp i desember Det var aksjeoppgang i USA også i desember, og nye toppnoteringer for de amerikanske børsene. Oppgangen var imidlertid mer begrenset enn

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 Utsikter til enda mer lettelser SKAGEN Avkastning økte med 0,16 prosentpoeng i oktober. Indeksen falt med 0,27 prosentpoeng i samme periode. De utenlandske

Detaljer

Statens pensjonsfond Norge. Hovedpunkter Kommentarer fra Folketrygdfondets styre Regnskap

Statens pensjonsfond Norge. Hovedpunkter Kommentarer fra Folketrygdfondets styre Regnskap Statens pensjonsfond Norge Kort fortalt Folketrygdfondet er et særlovsselskap som forvalter Statens pensjonsfond Norge og tar andre forvalteroppdrag gitt av Finansdepartementet. Kapitalen står som innskudd

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2016

Makrokommentar. Oktober 2016 Makrokommentar Oktober 2016 Blandete markeder i oktober Oslo Børs hadde en god utvikling i oktober, med en oppgang på drøye 2 prosent. Internasjonalt var bildet noe blandet - i Kina og Japan var Shanghai-

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond

Detaljer

Makrokommentar. September 2017

Makrokommentar. September 2017 Makrokommentar September 2017 Septemberoppgang på Oslo Børs Oslo Børs steg med hele 5,8 prosent i september, godt hjulpet av en oljepris som steg fra 53 til 57 USD per fat. Også i Europa forøvrig var det

Detaljer

FORVALTNING AV OLJEFONDET VISESENTRALBANKSJEF EGIL MATSEN

FORVALTNING AV OLJEFONDET VISESENTRALBANKSJEF EGIL MATSEN FORVALTNING AV OLJEFONDET VISESENTRALBANKSJEF EGIL MATSEN Oslo, 30. mars 2017 Fondsmekanismen Petroleumsinntekter og fondets avkastning Inntekter utenom petroleumsinntekter Statens pensjonsfond Statens

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - januar 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - januar 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - januar 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2016

Makrokommentar. Mai 2016 Makrokommentar Mai 2016 Norske aksjer opp i mai 2 Oslo Børs hadde også i mai en positiv utvikling, med en oppgang på 1,8 prosent. Oljeprisen fortsatte opp, og Iå ved utgangen av måneden på rundt 50 USD

Detaljer

Markedsrapport. 3. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 3. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 3. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet Aksjemarkedene har vært svært volatile i tredje kvartal. Statsgjeldsproblemer og politisk uro har medført store svingninger i aksjemarkedene både internasjonalt

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport mars 2017

SKAGEN Avkastning Statusrapport mars 2017 SKAGEN Avkastning Statusrapport mars 2017 Ser til andre kontinenter I mars hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,36 prosent, mens referanseindeksen fikk en avkastning på 0,09 prosent. Kursgevinster

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2017

Makrokommentar. Mai 2017 Makrokommentar Mai 2017 Nok en god måned i aksjemarkedet 2 De globale aksjemarkedene hadde også i mai en positiv utvikling, riktignok med enkelte geografiske forskjeller. Blant indeksene som steg mest

Detaljer

Statens pensjonsfond Norge. Porteføljeutvikling

Statens pensjonsfond Norge. Porteføljeutvikling Statens pensjonsfond Norge NEDGANG I AKSJEMARKEDET OG LAVERE RENTER I FØRSTE KVARTAL Nedgang i aksjemarkedet førte til at avkastningen for Statens pensjonsfond Norge var på -2,2 prosent i første kvartal.

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 En svakere måned SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,1 prosent. Indeksen økte med 0,1 prosentpoeng i samme periode. Det var svak

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport juni 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport juni 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport juni 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hovedpunkter SKAGEN Avkastnings fondskurs steg 0,4 prosent

Detaljer