VALUTARESERVENE. Forvaltningen av Norges Banks valutareserver MAI 2017 RAPPORT FOR FØRSTE KVARTAL 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VALUTARESERVENE. Forvaltningen av Norges Banks valutareserver MAI 2017 RAPPORT FOR FØRSTE KVARTAL 2017"

Transkript

1 VALUTARESERVENE Forvaltningen av Norges Banks valutareserver 1 17 MAI 17 RAPPORT FOR FØRSTE KVARTAL 17

2 Innhold Forvaltningen av valutareservene... 3 Valutareservene... Renteinvesteringer... Aksjeinvesteringer... Petrobufferporteføljen... 7 Risiko... 7 Internasjonale forpliktelser S Nøkkeltall... 1 Regnskapsrapportering valutareservene... 1 Resultatregnskap... 1 Balanse... 1 Noter... 1

3 Forvaltningen av valutareservene Norges Banks valutareserver skal kunne brukes som ledd i gjennomføringen av pengepolitikken, ut fra hensynet til finansiell stabilitet og for å møte Norges Banks internasjonale forpliktelser overfor IMF. Reservene er delt inn i en aksjeportefølje, en renteportefølje og en petrobufferportefølje. Aksjeporteføljen forvaltes av Norges Bank Investment Management, mens renteporteføljen og petrobufferporteføljen forvaltes av Norges Bank Markeder og Banktjenester S Valutareservene skal være plassert slik at minst 1 milliarder SDR innen en handledag skal kunne benyttes uten å måtte realisere tap av betydning. Valutareservene kan plasseres i kontantinnskudd, pengemarkedsinstrumenter, obligasjoner, sertifikater og aksjer notert på regulert markedsplass. Renteporteføljens referanseindeks er en markedsverdivektet indeks av alle statsobligasjoner med gjenværende løpetid fra 1 måned til 1 år utstedt av Frankrike, Tyskland, Japan, Storbritannia og USA. Aksjeporteføljens referanseindeks er en global aksjeindeks for mid- og large-capselskaper som er begrenset til ni valutaer. Eksponeringen i aksjeporteføljen skal maksimalt utgjøre 5 prosent av den samlede eksponeringen i aksje- og renteporteføljen. Petrobufferporteføljen skal motta statens kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten og eventuelle overføringer fra Statens pensjonsfond utland (SPU). Formålet med porteføljen er å sørge for en hensiktsmessig håndtering av statens behov for veksling mellom valuta og norske kroner. Petrobufferporteføljen plasseres i kortsiktige renteinstrumenter. Det er ikke fastsatt noen referanseindeks for petrobufferporteføljen. Hovedpunkter fra første kvartal 17 Valutareservenes markedsverdi var 95,1 milliarder kroner ved utgangen av første kvartal 17, en økning på 1, milliarder kroner i løpet av kvartalet. Avkastningen på valutareservene, eksklusive petrobufferporteføljen, var, prosent, målt i internasjonal valuta. Avkastningen var 5, prosent for aksjeinvesteringer og om lag null for renteinvesteringer. Målt i norske kroner var valutareservenes avkastning, prosent. Valutareservenes størrelse og likviditet anses som tilstrekkelig til å møte Norges Banks forpliktelser. De likvide plasseringene var,3 milliarder SDR. Den 31. mars ble det overført valuta tilsvarende 1, milliarder kroner fra aksje- til renteporteføljen som følge av rebalanseringsregimet i valutareservene. 3

4 Valutareservene Valutareservenes markedsverdi var 95,1 milliarder kroner ved utgangen av første kvartal 17, fordelt på renteinvesteringer med 3,7 milliarder kroner, aksjeinvesteringer med 1,7 milliarder kroner og petrobufferporteføljen med 1, milliarder kroner. Totalt økte valutareservene med 1, milliarder kroner i løpet av kvartalet. Reservene hadde en avkastning målt i internasjonal valuta på, prosent, som bidro med om lag 9, milliarder kroner. Netto innflyt tilførte om lag 1, milliarder kroner, mens resterende verdiendring i reservene skyldes en svakere krone. Som følge av rebalansering tilbake til strategisk aksjevekt på 35 prosent ble det overført valuta tilsvarende 1, milliarder kroner fra aksjeporteføljen til renteporteføljen ved utgangen av kvartalet S Tabell 1 Markedsverdi av valutareservene. Milliarder kroner 17.kv. 1 Aksje- og renteinvesteringer 73,3,3 Endring i markedsverdi 13,1 Avkastning i norske kroner 1,7 Avkastning i internasjonal valuta 9, Svingninger i kronekursen 3,7 Netto tilførsel, Figur 1 Valutareservenes sammensetning. Milliarder kroner Renteinvesteringer Aksjeinvesteringer 5 Petrobufferporteføljen Petrobufferporteføljen 1,,7 Endring i markedsverdi 1,1 Avkastning i norske kroner,1 Netto tilførsel 1, Valutareservene 95,1, Avkastning målt i internasjonal valuta Valutareservenes avkastning måles primært i internasjonal valuta, det vil si en vektet sammensetning av valutaene i porteføljenes referanseindekser. Denne sammensetningen betegnes som valutakurven, og består av 9 og valutaer for henholdsvis aksje- og renteinvesteringer. Om ikke annet er oppgitt, er resultatmålingen gjort i internasjonal valuta. Renteinvesteringer Renteinvesteringenes markedsverdi var ved utgangen av første kvartal 3,7 milliarder kroner, en økning på 3,7 milliarder kroner i løpet av kvartalet. Dette skyldes hovedsakelig overføringen fra aksje- til renteporteføljen på siste dag i kvartalet. Resterende endring skyldes en svakere kronekurs. Renteinvesteringene hadde en avkastning tilnærmet null i løpet av kvartalet. Utviklingen i de internasjonale rentemarkedene ble i første kvartal preget av politisk usikkerhet. I de europeiske markedene kan rentebevegelsene i stor grad knyttes til den franske valgkampen. Dette, samt gode nøkkeltall og signaler fra ECB om redusert deflasjonsfare, trakk tyske og franske renter opp i første kvartal. Franske renter steg markert mer enn de tyske, og avkastningen for europorteføljen endte på minus, prosent målt i euro. I Storbritannia har den økonomiske utviklingen vært overraskende god i en tid med stor usikkerhet knyttet til hvordan utmeldingen av EU vil påvirke vekstutsiktene. Mens de korte rentene har blitt trukket noe opp av høyere internasjonale renter, har de lengste

5 rentene falt på «trygg havn»-strømmer i tilknytning til Brexit. Den absolutte avkastningen for pundporteføljen endte på, prosent målt i britiske pund. Usikkerhet knyttet til gjennomføring av finanspolitiske planer trakk lange amerikanske renter noe ned i første kvartal. Korte amerikanske renter har derimot steget som følge av gode nøkkeltall og signaler fra Fed om at de ser for seg en videre normalisering av pengepolitikken med tre rentehevinger i 17. Rentefallet i lange amerikanske renter er hovedårsaken til at avkastningen for dollarporteføljen endte på,5 prosent målt i amerikanske dollar S I Japan har Bank of Japan videreført den ekspansive pengepolitikken med rentekurvekontroll som sikter mot å holde 1-årsrenten rundt null prosent. En nær uendret japansk rentekurve kan forklare at avkastningen var nær null målt i yen. Porteføljen hadde en mindreavkastning på 1 basispunkt i første kvartal 17. Tabell Absolutte størrelser i renteinvesteringene ved utgangen av første kvartal. Markedsverdi i milliarder kroner Figur Kontantstrømmer fra renteinvesteringene. Milliarder kroner Markedsverdi Andel Durasjon Yield Totalt 3,7 1, 3,57,75 USD 153, 5,7 3,9 1, 5 JPY GBP EUR USD 5 EUR 1,3 33,99 3,9 -,3 3 3 GBP, 7,97 3,9, JPY, 7,97 3, -, Tabell 3 Absolutt avkastning på renteinvesteringene 17 1 Målt i internasjonal valuta Avkastning i prosent -,1 1,17 Avkastning i mill. kroner Målt i norske kroner Avkastning i prosent,7-3,9 Avkastning i mill. kroner Figur 3 Absolutt avkastning målt i internasjonal valuta. Renteinvesteringer. Prosent Kvartalsvis avkastning Årlig akkumulert 1. kv. kv 3. kv. kv 1. kv. kv 3. kv. kv 1. kv. kv 3. kv. kv 1. kv Tabell Relativ avkastning på renteinvesteringene. Målt i internasjonal valuta 17 1 Relativ avkastning i prosentpoeng -,1,7 Relativ avkastning i mill. kroner - 19 Referanseindeks Den strategiske referanseindeksen for renteinvesteringene leveres av Bloomberg og er en markedsverdivektet indeks av alle statsobligasjoner med gjenværende løpetid fra 1 måned til 1 år utstedt av Frankrike, Tyskland, Japan, Storbritannia og USA. Valutavektene i renteindeksen er 5 prosent amerikanske dollar, 3 prosent euro, prosent britiske pund og prosent japanske yen. Figur Relativ avkastning målt i internasjonal valuta. Renteinvesteringer. Basispunkter Kvartalsvis relativ avkastning Årlig akkumulert 1. kv. kv 3. kv. kv 1. kv. kv 3. kv. kv 1. kv. kv 3. kv. kv 1. kv

6 Aksjeinvesteringer Aksjeinvesteringenes markedsverdi var 1,7 milliarder kroner ved utgangen av første kvartal. Dette var en nedgang på 1, milliarder kroner i løpet av kvartalet. Avkastning i internasjonal valuta økte markedsverdien med 9, milliarder kroner og en svakere krone økte porteføljens verdi med ytterligere 1, milliarder kroner. Ved kvartalsslutt ble det overført 1, milliarder til renteporteføljen S Aksjeporteføljen hadde en avkastning på 5, prosent i første kvartal, målt i internasjonal valuta. Europeiske aksjer hadde den høyeste avkastningen i kvartalet med, prosent. Investeringer i asiatiske og nord-amerikanske aksjer hadde en avkastning på henholdsvis 5, prosent og, prosent. Teknologi var den sektoren som hadde høyest avkastning i første kvartal med 11,7 prosent. Videre hadde helsesektoren en avkastning på 7,5 prosent. Sektoren olje og gass hadde svakest avkastning med minus 5, prosent. Porteføljen hadde en mindreavkastning på basispunkter i første kvartal 17. Tabell 5 Aksjeinvesteringer fordelt på valuta ved utgangen av første kvartal. Markedsverdi i milliarder kroner ekskl. kontanter Tabell Aksjeinvesteringer fordelt på industri ved utgangen av første kvartal. Markedsverdi i milliarder kroner Markedsverdi Andel Markedsverdi Andel Totalt 171,9 1, Olje og gass 11,5,7 USD 13,,3 Materialer 7,,5 EUR 1, 1, Industri 1, 1,3 GBP 11,3, Konsumvarer, 1, JPY 1, 9, Helse 1, 1, CAD 5,3 3,1 Konsumtjenester 19, 11,1 DKK 1,1, Telekommunikasjon 5, 3, CHF,1 3, Kraft,,7 SEK, 1,1 Finans 3,1, AUD,7, Teknologi,7 13, Tabell 7 Absolutt avkastning på aksjeinvesteringene Målt i internasjonal valuta Avkastning i prosent 5, 1,5 Avkastning i mill. kroner Målt i norske kroner Avkastning i prosent, 5,59 Avkastning i mill. kroner Figur 5 Absolutt avkastning målt i internasjonal valuta. Aksjeinvesteringer. Prosent Kvartalsvis avkastning Årlig akkumulert 1. kv. kv 3. kv. kv 1. kv. kv 3. kv. kv 1. kv. kv 3. kv. kv 1. kv Tabell Relativ avkastning på aksjeinvesteringene. Målt i internasjonal valuta 17 1 Relativ avkastning i prosentpoeng -,,5 Relativ avkastning i mill. kroner Referanseindeks Den strategiske referanseindeksen for aksjeinvesteringene er skattejustert versjon av FTSE All-World Developed Market Index, begrenset til land i Eurosonen, USA, Storbritannia, Japan, Canada, Australia, Sveits, Sverige og Danmark. Figur Relativ avkastning målt i internasjonal valuta. Aksjeinvesteringer. Basispunkter Kvartalsvis relativ avkastning Årlig akkumulert 1. kv. kv 3. kv. kv 1. kv. kv 3. kv. kv 1. kv. kv 3. kv. kv 1. kv

7 Petrobufferporteføljen Petrobufferporteføljens markedsverdi var ved kvartalsslutt 1, milliarder kroner. I løpet av kvartalet ble det overført valuta fra SPU tilsvarende 3, milliarder kroner som inkluderte godtgjørelse for forvaltning av SPU i 1 på 3,7 milliarder kroner. I tillegg ble det kjøpt valuta fra Statens Direkte Økonomiske Engasjement (SDØE) for 39,1 milliarder kroner. Gjennom kvartalet solgte Norges Bank valuta tilsvarende om lag 1, milliarder kroner S Risiko Valutareservene er plassert i utenlandsk valuta, mens Norges Banks gjeldsposter hovedsakelig er i norske kroner. Utviklingen i kronekursen har derfor stor betydning for Norges Banks resultat målt i kroner. En styrking av kronen reduserer kroneverdien av valutareservene, mens en svekkelse av kronen øker kroneverdien. For beredskapsformål vil valutareservenes kroneverdi derimot være av underordnet betydning. Finansiell risiko knyttet til valutareservene, sett bort i fra endringer i kroneverdien, består av markeds-, kreditt- og motpartsrisiko. Sammensetningen av investeringene og svingninger i aksjekurser, rentenivå og kredittrisikopåslag bestemmer reservenes markedsrisiko. Det finnes ikke noe enkeltmål som fullt ut kan beskrive markedsrisikoen. Her måles markedsrisiko ved standardavviket til avkastningen 1. Risikomålet gir et estimat på hvor mye man kan forvente at porteføljens verdi vil endres i løpet av et år. For aksje- og renteinvesteringer var forventet absolutt volatilitet, ekskludert kronekursbevegelser, henholdsvis 13,1 og 1,5 prosent ved utgangen av første kvartal. Dette tilsvarer en forventet årlig verdisvingning, ekskludert kronekursbevegelser, på 1, og,7 milliarder kroner. Mens absolutt volatilitet sier noe om hvor mye valutareservene forventes å svinge i verdi, sier relativ volatilitet noe om hvor mye porteføljene kan forventes å svinge i verdi i forhold til tilhørende referanseindeks. Ved utgangen av første kvartal var forventet relativ volatilitet for henholdsvis aksje- og renteinvesteringer,3 og,7 prosentpoeng. Kreditt- og motpartsrisiko er definert som risiko for tap knyttet til at en utsteder eller motpart ikke kan oppfylle sine betalingsforpliktelser. Obligasjons- og sertifikatinvesteringene i valutareservene har lav kredittrisiko. Amerikansk og tysk stat har kredittvurdering AAA, britisk og fransk stat har AA, og japansk stat har A. Figur 7 Absolutt volatilitet. Ekskludert kronekursbevegelser. Prosent. Renteinvesteringer f.o.m. desember 1 på grunn av endring i forvaltningen 1 1 Figur Relativ volatilitet. Inkludert kronekursbevegelser. Basispunkter. Renteinvesteringer f.o.m. desember 1 på grunn av endring i forvaltningen Renteinvesteringer Aksjeinvesteringer jan. 1 mar. 1 mai. 1 jul. 1 sep. 1 nov. 1 jan. 17 mar Renteinvesteringer Aksjeinvesteringer jan. 1 mar. 1 mai. 1 jul. 1 sep. 1 nov. 1 jan. 17 mar Benevnes også absolutt volatilitet I sentralbanksjefens retningslinjer for aksje- og renteinvesteringer er maksimal forventet relativ volatilitet satt til,5 prosentpoeng. Relativ volatilitet på 5 basispunkter innebærer at porteføljens meravkastning forventes å ligge innenfor intervallet ±,5 prosentpoeng i to av tre år. 7

8 Internasjonale forpliktelser Etter sentralbankloven skal Norges Bank oppfylle forpliktelsene som følger av deltagelse i IMF. Medlemskapet innebærer at Norges Bank har en stående forpliktelse til å stille valuta til disposisjon for fondets utlån til andre medlemsland. Tabell 9 oppsummerer hva som er balanseført tilknyttet IMF ved utgangen av første kvartal 17. Valutareservenes størrelse og likviditet vurderes som tilstrekkelig til å møte Norges Banks internasjonale forpliktelser, se side S Tabell 9 Fordringer og gjeld på Det internasjonale valutafondet (IMF) ved utgangen av første kvartal 17. Millioner kroner Finansielle eiendeler Forpliktet lånetilsagn Trekk på lånetilsagn Balanseført Kapitalinnskudd 3 SDR Sum balanseført Medlemsinnskudd i IMF (kvoten) Beholdning av SDR Låneordning med IMF NAB Låneordning med IMF Bilateral utlån Låneordning med IMF PRGT Fordringer på IMF Finansiell gjeld Kronegjeld til IMF Motverdien av tildelte SDR Gjeld til IMF Netto posisjoner mot IMF IMF tildeler medlemslandene kvoter som hovedsakelig reflekterer landets relative størrelse i verdensøkonomien. Kvoten danner grunnlaget for andel stemmer et land har i IMF, hvor mye medlemslandet må yte til finansiering av IMF, hvor store lån landet kan få dersom det får betalingsproblemer, samt hvor mange SDR medlemslandet tildeles. Forpliktende avtaler som gir IMF en låneadgang hos Norges Bank oppad til avtalt beløp. Kun trukket andel blir balanseført. Norges Banks forpliktelser overfor IMF er i SDR. Beløpene er omregnet til norske kroner. 3 Netto kapitalinnskudd betegnes reserveposisjonen og er Norges kvote fratrukket vår kronegjeld til IMF, dvs. nettobeløpet nederst i kolonnen.

9 Oversikt Norges Banks forpliktelser knyttet til IMF Kvoten IMF vedtok i 1 den 1. kvotereform. Reformen innebar at kvotene i IMF ble doblet. Innbetalingen ble gjennomført 17. februar 1. Norges kvote økte da til millioner SDR 3. Trukket beløp økte etter finanskrisen, men har de senere årene falt tilbake igjen. Ved utgangen av første kvartal 17 utgjorde trukket beløp 3 millioner SDR, se figur 9. NAB Samme dag som Norges Bank innbetalte kvoteøkningen ble Norges forpliktelser til å stille midler til disposisjon i NABordningen 5 redusert om lag tilsvarende. Dette innebar ingen transaksjoner. Norges Banks forpliktelser gjennom utlånsprogrammet ble redusert til 1 97 millioner SDR, se figur 1. Utestående trekk var 5 millioner SDR ved utgangen av første kvartal 17. Figur 9 Kvoten og reserveposisjonen. Millioner SDR Kvote Reserveposisjon S Når IMF har behov for midler, trekkes det normalt på kvoteforpliktelsen og NAB. Forpliktelsene gjennom kvoten og NAB er 5 71 millioner SDR. Ved utgangen av første kvartal hadde IMF trukket 515 millioner SDR. Ytterligere 5 7 millioner SDR kan dermed bli trukket på gjennom disse ordningene. Etter kvoteøkningen har NAB en mer tradisjonell rolle som støtte til kvotebasert finansiering. Figur 1 NAB. Millioner SDR 5 Forpliktet lånetilsagn Trukket beløp 5 Bilaterale avtaler Norges Bank ga i 1 IMF et lånetilsagn gjennom et bilateralt lån på millioner SDR, som kun ville trekkes på i helt spesielle tilfeller. Denne avtalen løp ut i november 1. I desember ba Regjeringen Stortinget godkjenne at Norges Bank inngår en ny bilateral avtale som gir IMF adgang til å trekke tilsvarende beløp som tidligere fram til utgangen av PRGT I juni 1 undertegnet Finansdepartementet og IMF en avtale der Norge stiller 3 millioner SDR til disposisjon som lånemidler for IMFs ordninger for fattige land (PRGT ). Norges Bank er agent for lånet og ivaretar forpliktelsene. Denne låneordningen er nå trukket fullt ut, og under avtalen fra 1 vil det nå kun komme tilbakebetalinger. I november 1 ble det undertegnet en ny låneavtale, der Norge stiller ytterligere 3 millioner SDR til disposisjon for PRGT. Det var ved utgangen av første kvartal 17 ikke trukket midler på den nye låneavtalen. Beholdning av SDR IMF har tildelt medlemslandene SDR. Medlemslandene kan endre sin beholdning av SDR ved å kjøpe fra eller selge til medlemsland som har sagt seg villig til å være motpart i transaksjoner med SDR. Norges Bank inngikk i 9 en ny avtale med IMF om frivillig kjøp og salg av SDR så lenge beholdning er innenfor 5-15 prosent av tildelt SDR. I 9 ble tildelt SDR økt fra 1 til 1 53 millioner SDR. Norges Bank kan dermed, om andre land ønsker å selge SDR, måtte øke beholdningen av SDR til 35 millioner SDR. Kjøp av SDR belastes valutareservene. Avtalen innebærer også en rett for Norges Bank til å selge SDR. Ved utgangen av første kvartal 17 var beholdningen av SDR 1 31 millioner SDR, se figur Figur 11 Beholdning og tildelt SDR. Millioner SDR 5 5 Beholdning SDR Tildelt SDR 5-15 prosent av tildelt kvote Special Drawing Rights IMFs spesielle trekkrettigheter. SDR er et instrument IMF kan bruke for å tildele internasjonal likviditet. Verdien av SDR blir utregnet av en valutakurv av USD ( prosent), EUR (31 prosent), JPY ( prosent), GBP ( prosent) og CNY (11 prosent). Per var 1 SDR = 11,7 NOK. Trukket beløp er lik reserveposisjonen. 5 New Arrangements to Borrow (NAB) Poverty Reduction and Growth Trust (PRGT) 9

10 Nøkkeltall Tabell 1 Markedsverdier i valutareservene. Milliarder kroner 17. kv kv. 1. kv. 1 Rente- og aksjeinvesteringenes markedsverdi 73,3,3 37,3,,7 Endring i markedsverdi 13,1,9-11,1 7,7 -,7 Avkastning i norske kroner 1,7 3,7-11, 7,7 -, Avkastning i internasjonal valuta 9, 5,,, 1, Endring som skyldes svingninger i kronekursen 3,7 17,9-19, 3,3 -, Netto tilførsel, -,7,1,1 -, S Petrobufferporteføljens markedsverdi 1,,7 1,1 1,, Endring i markedsverdi 1,1, -,1 -, 11,9 Avkastning i norske kroner,1, -, -,3 -, Netto tilførsel 1,, -3,7 -,1 1,3 Kjøp av valuta fra SDØE 39,1,9, 9,7 33, Kjøp av valuta i markedet -1, -9,5-59, -55, -, Overføring fra SPU 3, 7, 9,5,,7 Valutareservenes markedsverdi 95,1,9 51,, 1,3 Tabell 11 Avkastning i valutareservene målt i internasjonal valuta. Prosent 17. kv kv. 1. kv. 1 1 Avkastning på renteinvesteringer -,1-1,57,7,5 1,5 Avkastning på aksjeinvesteringer 5,,1 5,1 1, -,1 Avkastning på valutareservene*, 1, 1,7 1,1,3 Avkastning på referanseindeksen for renteinvesteringer, -1,,5,5 1,3 Avkastning på referanseindeksen for aksjeinvesteringer 5,9 5,9 5, 1,31 -,1 Relativ avkastning på renteinvesteringer -,1,3,1,, Relativ avkastning på aksjeinvesteringer -,,,1 -,3, *Eksklusiv petrobufferporteføljen. Tabell 1 Avkastning i valutareservene målt i norske kroner. Prosent 17. kv kv. 1. kv. 1 1 Avkastning på renteinvesteringer,7,55 -,3 1,57-3,5 Avkastning på aksjeinvesteringer, 1,35,1,3 -,79 Avkastning på valutareservene*,75 5,1 -,5 1,7 -, Avkastning på referanseindeksen for renteinvesteringer,73,51 -, 1,57-3,7 Avkastning på referanseindeksen for aksjeinvesteringer,7 1,13,5, -,99 Relativ avkastning på renteinvesteringer -,1,,1,, Relativ avkastning på aksjeinvesteringer -,7,3,9 -,3,19 *Eksklusiv petrobufferporteføljen. 1

11 Tabell 13 Nøkkeltall ved utgangen av første kvartal 17. Målt i internasjonal valuta. Annualisert. Siste år Siste 3 år Siste 5 år Siste 1 år Avkastning på valutareservene (prosent),9, 5,9,7 Renteinvesteringer: Avkastning på renteinvesteringer (prosent) -,7 1,95 1,9 3,77 Avkastning på referanseindeksen (prosent) -,71, 1,93 3,51 Relativ avkastning (prosentpoeng), -,5,5, 1 17 S Realisert absolutt volatilitet (prosent) 1 1,7 1,9, 3,3 Realisert relativ volatilitet (prosentpoeng) 1,,,1 1,5 Informasjonsrate 1,1 -,,51,1 Aksjeinvesteringer: Avkastning på aksjeinvesteringer (prosent) 1,9 9,7 1,1 5, Avkastning på referanseindeksen (prosent) 1,7 9, 1,33 5,71 Relativ avkastning (prosentpoeng),5,1,,1 Realisert absolutt volatilitet (prosent) 1 5,9 1, 9,93 1,9 Realisert relativ volatilitet (prosentpoeng) 1,15,1,1,1 Informasjonsrate 1, 1,33 1,7,3 1 Realisert volatilitet er et mål på svingningene i de månedlige avkastningstallene, her uttrykt ved annualisert empirisk standardavvik. Absolutt/relativ volatilitet uttrykker risiko knyttet til absolutt/relativ avkastning. Informasjonsrate (IR) er et mål på risikojustert avkastning. IR beregnes som forholdstallet mellom meravkastningen og den realiserte relative markedsrisikoen (målt ved relativ volatilitet). 11

12 Regnskapsrapportering valutareservene Resultatregnskap 1 17 S Beløp i millioner kroner 17. kv. 1 Hele 17 Hele 1 NETTO INNTEKT/KOSTNAD FRA FINANSIELLE INSTRUMENTER Netto inntekt/kostnad fra: Aksjer og andeler Obligasjoner Finansielle derivater Utlån med sikkerhetsstillelse Renteinntekter og -kostnader fra innskudd og innlån banker Skattekostnad Andre finansielle inntekter/kostnader Netto inntekt/kostnad fra finansielle instrumenter før gevinst/tap valuta Gevinst/tap valuta Netto inntekt/kostnad fra finansielle instrumenter Balanse Beløp i millioner kroner FINANSIELLE EIENDELER Innskudd i banker Utlån med sikkerhetsstillelse Uoppgjorte handler Aksjer og andeler Utlånte aksjer Obligasjoner Finansielle derivater 1 Andre finansielle eiendeler Sum finansielle eiendeler FINANSIELL GJELD Innlån med sikkerhetsstillelse 73 1 Uoppgjorte handler Finansielle derivater 3 - Sum finansiell gjeld 7 95 Netto valutareserver Noter Note 1 Regnskapsprinsipper, vesentlige estimater og skjønnsmessige vurderinger Denne regnskapsrapporteringen gjelder kun Norges Banks valutareserver per 31. mars 17. Norges Banks regnskap er, i henhold til sentralbankloven 3, annet ledd, avlagt etter regnskapsloven og forskrift om årsregnskap m.m. for Norges Bank, som er fastsatt av Finansdepartementet. Forskriften krever at Norges Banks regnskap skal utarbeides i samsvar 1

13 med International Financial Reporting Standards (IFRS) som fastsatt av EU. For beskrivelse av regnskapsprinsipper og beregningsmetoder henvises til Norges Banks årsregnskap for 1. Regnskapsrapporteringen for Norges Banks valutareserver inkluderer ikke kontantstrømoppstilling og egenkapitaloppstilling og er således ikke fullt ut i samsvar med IFRS. Regnskapet er presentert i norske kroner og avrundet til nærmeste million, mindre avrundingsdifferanser kan forekomme. Utarbeidelsen av regnskapsrapporteringen for Norges Banks valutareserver innebærer bruk av estimater og skjønnsmessig vurderinger som kan påvirke verdsettelsen av eiendeler, gjeld, inntekter og kostnader. Estimatene er basert på beste skjønn, men faktisk resultat kan avvike fra estimatene. For ytterligere beskrivelse om vesentlige estimater og skjønnsmessig vurderinger henvises til årsregnskap for S Note Kvartalsresultat per portefølje Renteporteføljen Sum valutareserver Beløp i millioner kroner NETTO INNTEKT/KOSTNAD FRA FINANSIELLE INSTRUMENTER Netto inntekt/kostnad fra: Aksjer og andeler Obligasjoner Finansielle derivater Utlån med sikkerhetsstillelse Renteinntekter og -kostnader fra innskudd og innlån i banker Skattekostnad Andre finansielle inntekter/kostnader Netto inntekt/kostnad fra finansielle instrumenter før gevinst/tap valuta Gevinst/tap valuta Netto inntekt/kostnad fra finansielle instrumenter Note 3 Balanse per portefølje Renteporteføljen Aksjeporteføljen Petrobufferporteføljen Aksjeporteføljen Petrobufferporteføljen Sum valutareserver Beløp i millioner kroner FINANSIELLE EIENDELER Innskudd i banker Utlån med sikkerhetsstillelse Uoppgjorte handler Aksjer og andeler Utlånte aksjer Obligasjoner Finansielle derivater Andre finansielle eiendeler Sum finansielle eiendeler FINANSIELL GJELD Innlån med sikkerhetsstillelse Uoppgjorte handler Finansielle derivater Sum finansiell gjeld Netto valutareserver

VALUTARESERVENE. Forvaltningen av Norges Banks valutareserver NOVEMBER 2017 RAPPORT FOR TREDJE KVARTAL 2017

VALUTARESERVENE. Forvaltningen av Norges Banks valutareserver NOVEMBER 2017 RAPPORT FOR TREDJE KVARTAL 2017 VALUTARESERVENE Forvaltningen av Norges Banks valutareserver 3 17 NOVEMBER 17 RAPPORT FOR TREDJE KVARTAL 17 Innhold Forvaltningen av valutareservene... 3 Valutareservene... Renteinvesteringer... Aksjeinvesteringer...

Detaljer

VALUTARESERVENE. Forvaltningen av Norges Banks valutareserver AUGUST 2017 RAPPORT FOR ANDRE KVARTAL 2017

VALUTARESERVENE. Forvaltningen av Norges Banks valutareserver AUGUST 2017 RAPPORT FOR ANDRE KVARTAL 2017 VALUTARESERVENE Forvaltningen av Norges Banks valutareserver 17 AUGUST 17 RAPPORT FOR ANDRE KVARTAL 17 Innhold Forvaltningen av valutareservene... 3 Valutareservene... Renteinvesteringer... Aksjeinvesteringer...

Detaljer

VALUTARESERVENE. Forvaltningen av Norges Banks valutareserver FEBRUAR 2017 RAPPORT FOR FJERDE KVARTAL 2016

VALUTARESERVENE. Forvaltningen av Norges Banks valutareserver FEBRUAR 2017 RAPPORT FOR FJERDE KVARTAL 2016 VALUTARESERVENE Forvaltningen av Norges Banks valutareserver 4 16 FEBRUAR 17 RAPPORT FOR FJERDE KVARTAL 16 Innhold Forvaltningen av valutareservene... 3 Valutareservene... 4 Renteinvesteringer... 4 Aksjeinvesteringer...

Detaljer

VALUTARESERVENE. Forvaltning av Norges Banks valutareserver KVARTALSRAPPORT AUGUST 2015 RAPPORT FOR ANDRE KVARTAL 2015

VALUTARESERVENE. Forvaltning av Norges Banks valutareserver KVARTALSRAPPORT AUGUST 2015 RAPPORT FOR ANDRE KVARTAL 2015 Forvaltning av Norges Banks valutareserver KVARTALSRAPPORT 1 AUGUST 1 RAPPORT FOR ANDRE KVARTAL 1 INNHOLD Forvaltning av valutareservene... 3 Størrelse og sammensetning... 4 Avkastning... 4 Risikostyring...

Detaljer

VALUTARESERVENE. Forvaltning av Norges Banks valutareserver KVARTALSRAPPORT MAI 2016 RAPPORT FOR FØRSTE KVARTAL 2016

VALUTARESERVENE. Forvaltning av Norges Banks valutareserver KVARTALSRAPPORT MAI 2016 RAPPORT FOR FØRSTE KVARTAL 2016 Forvaltning av Norges Banks valutareserver KVARTALSRAPPORT 1 1 MAI 1 RAPPORT FOR FØRSTE KVARTAL 1 INNHOLD Forvaltning av valutareservene... 3 Størrelse og sammensetning... Avkastning... Risikostyring...

Detaljer

VALUTARESERVENE. Forvaltningen av Norges Banks valutareserver NOVEMBER 2016 RAPPORT FOR TREDJE KVARTAL 2016

VALUTARESERVENE. Forvaltningen av Norges Banks valutareserver NOVEMBER 2016 RAPPORT FOR TREDJE KVARTAL 2016 VALUTARESERVENE Forvaltningen av Norges Banks valutareserver 3 1 NOVEMBER 1 RAPPORT FOR TREDJE KVARTAL 1 INNHOLD Forvaltningen av valutareservene... 3 Størrelse og sammensetning... 3 Avkastning... Risikostyring...

Detaljer

VALUTARESERVENE. Forvaltning av Norges Banks valutareserver KVARTALSRAPPORT AUGUST 2016 RAPPORT FOR ANDRE KVARTAL 2016

VALUTARESERVENE. Forvaltning av Norges Banks valutareserver KVARTALSRAPPORT AUGUST 2016 RAPPORT FOR ANDRE KVARTAL 2016 Forvaltning av Norges Banks valutareserver 1 AUGUST 1 RAPPORT FOR ANDRE KVARTAL 1 KVARTALSRAPPORT INNHOLD Forvaltningen av valutareservene... 3 Størrelse og sammensetning... 3 Avkastning... Risikostyring...

Detaljer

VALUTARESERVENE. Forvaltningen av Norges Banks valutareserver 1 2014 MAI 2014 RAPPORT FOR FØRSTE KVARTAL 2014

VALUTARESERVENE. Forvaltningen av Norges Banks valutareserver 1 2014 MAI 2014 RAPPORT FOR FØRSTE KVARTAL 2014 VALUTARESERVENE Forvaltningen av Norges Banks valutareserver 4 MAI 4 RAPPORT FOR FØRSTE KVARTAL 4 Hovedpunkter Valutareservenes markedsverdi var 347,3 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet, tilsvarende

Detaljer

VALUTARESERVENE. Forvaltning av Norges Banks valutareserver KVARTALSRAPPORT MARS 2016 RAPPORT FOR FJERDE KVARTAL 2015

VALUTARESERVENE. Forvaltning av Norges Banks valutareserver KVARTALSRAPPORT MARS 2016 RAPPORT FOR FJERDE KVARTAL 2015 Forvaltning av Norges Banks valutareserver KVARTALSRAPPORT 15 MARS 1 RAPPORT FOR FJERDE KVARTAL 15 INNHOLD Forvaltning av valutareservene... 3 Størrelse og sammensetning... Avkastning... Risikostyring...

Detaljer

VALUTARESERVENE. Forvaltning av Norges Banks valutareserver KVARTALSRAPPORT APRIL 2015 RAPPORT FOR FØRSTE KVARTAL 2015

VALUTARESERVENE. Forvaltning av Norges Banks valutareserver KVARTALSRAPPORT APRIL 2015 RAPPORT FOR FØRSTE KVARTAL 2015 Forvaltning av Norges Banks valutareserver KVARTALSRAPPORT 1 21 APRIL 21 RAPPORT FOR FØRSTE KVARTAL 21 HOVEDPUNKTER Valutareservenes markedsverdi var 479,7 milliarder kroner ved utgangen av første kvartal,

Detaljer

VALUTARESERVENE. Forvaltningen av Norges Banks valutareserver 2 2014 JULI 2014 RAPPORT FOR ANDRE KVARTAL 2014

VALUTARESERVENE. Forvaltningen av Norges Banks valutareserver 2 2014 JULI 2014 RAPPORT FOR ANDRE KVARTAL 2014 VALUTARESERVENE Forvaltningen av Norges Banks valutareserver 14 JULI 14 RAPPORT FOR ANDRE KVARTAL 14 Hovedpunkter Valutareservenes markedsverdi var 366,3 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet, tilsvarende

Detaljer

VALUTARESERVENE. Forvaltningen av Norges Banks valutareserver FEBRUAR 2014 RAPPORT FOR FJERDE KVARTAL 2013

VALUTARESERVENE. Forvaltningen av Norges Banks valutareserver FEBRUAR 2014 RAPPORT FOR FJERDE KVARTAL 2013 VALUTARESERVENE Forvaltningen av Norges Banks valutareserver 4 13 FEBRUAR 14 RAPPORT FOR FJERDE KVARTAL 13 Hovedpunkter Valutareservenes markedsverdi var 39,6 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet,

Detaljer

Valutareservene. Forvaltningen av Norges Banks valutareserver. August Rapport for andre kvartal 2013

Valutareservene. Forvaltningen av Norges Banks valutareserver. August Rapport for andre kvartal 2013 2 2 Valutareservene August 2 Forvaltningen av Norges Banks valutareserver Rapport for andre kvartal 2 Hovedpunkter i andre kvartal 2 Valutareservenes markedsverdi var 319 milliarder kroner ved utgangen

Detaljer

VALUTARESERVENE. Forvaltning av Norges Banks valutareserver KVARTALSRAPPORT MARS 2015 RAPPORT FOR FJERDE KVARTAL 2014

VALUTARESERVENE. Forvaltning av Norges Banks valutareserver KVARTALSRAPPORT MARS 2015 RAPPORT FOR FJERDE KVARTAL 2014 Forvaltning av Norges Banks valutareserver MARS RAPPORT FOR FJERDE KVARTAL KVARTALSRAPPORT HOVEDPUNKTER Valutareservenes markedsverdi var, milliarder kroner ved årsskiftet, en økning på 7,9 milliarder

Detaljer

Forvaltningen av Statens petroleumsforsikringsfond. Årsrapport for 2010

Forvaltningen av Statens petroleumsforsikringsfond. Årsrapport for 2010 Forvaltningen av Statens petroleumsforsikringsfond Årsrapport for 21 April 211 Forvaltningen av Statens petroleumsforsikringsfond Årsrapport for 21 Ved utløpet av 21 ble Statens petroleumsforsikringsfond

Detaljer

Forvaltningen av Norges Banks valutareserver. Rapport for første kvartal 2009

Forvaltningen av Norges Banks valutareserver. Rapport for første kvartal 2009 Forvaltningen av Norges Banks valutareserver Rapport for første kvartal 29 2 mai 29 Forvaltningen av Norges Banks valutareserver Rapport for første kvartal 29 Valutareservene skal kunne brukes til intervensjoner

Detaljer

Forvaltningen av Norges Banks valutareserver Rapport for første kvartal 2012

Forvaltningen av Norges Banks valutareserver Rapport for første kvartal 2012 Forvaltningen av Norges Banks valutareserver Rapport for første kvartal 2012 Valutareservene skal kunne brukes til intervensjoner i valutamarkedet som ledd i gjennomføringen av pengepolitikken eller ut

Detaljer

Forvaltningen av Statens petroleumsforsikringsfond Rapport for andre kvartal 2008

Forvaltningen av Statens petroleumsforsikringsfond Rapport for andre kvartal 2008 Forvaltningen av Statens petroleumsforsikringsfond Rapport for andre kvartal 28 Statens petroleumsforsikringsfond skal være en reserve for utbetalinger til å dekke skader og ansvar forbundet med at staten

Detaljer

Forvaltningen av Norges Banks valutareserver. Rapport for fjerde kvartal 2008

Forvaltningen av Norges Banks valutareserver. Rapport for fjerde kvartal 2008 Forvaltningen av Norges Banks valutareserver Rapport for fjerde kvartal 28 13 mars 29 Valutareservene skal kunne brukes til intervensjoner i valutamarkedet som ledd i gjennomføringen av pengepolitikken

Detaljer

Pengemarkedsporteføljen

Pengemarkedsporteføljen 212 2 Pengemarkedsporteføljen September 212 Forvaltningen av Norges Banks pengemarkedsportefølje og petrobufferportefølje Rapport for andre kvartal 212 Forvaltningen av Norges Banks pengemarkedsportefølje

Detaljer

Forvaltningen av Norges Banks valutareserver. Rapport for kvartal 2010

Forvaltningen av Norges Banks valutareserver. Rapport for kvartal 2010 Forvaltningen av Norges Banks valutareserver Rapport for kvartal 21 21 Forvaltningen av Norges Banks valutareserver Rapport for fjerde kvartal 21 Valutareservene skal kunne brukes til intervensjoner i

Detaljer

Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i tredje kvartal 2006

Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i tredje kvartal 2006 Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i tredje kvartal 2006 Pressekonferanse 21. november 2006 1 Utvikling i beløp under forvaltning 2 500 Statens petroleumsforsikringsfond 2 000 Noregs

Detaljer

Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i første kvartal 2007

Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i første kvartal 2007 Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i første kvartal 2007 Pressekonferanse 22. mai 2007 1 Verdiutviklingen på Lehman Global Aggregate statsobligasjonsindekser i første kvartal 2007

Detaljer

VALUTARESERVENE. Forvaltning av Norges Banks valutareserver KVARTALSRAPPORT OKTOBER 2015 RAPPORT FOR TREDJE KVARTAL 2015

VALUTARESERVENE. Forvaltning av Norges Banks valutareserver KVARTALSRAPPORT OKTOBER 2015 RAPPORT FOR TREDJE KVARTAL 2015 Forvaltning av Norges Banks valutareserver KVARTALSRAPPORT 3 15 OKTOBER 15 RAPPORT FOR TREDJE KVARTAL 15 INNHOLD Forvaltning av valutareservene... 3 Størrelse og sammensetning... 4 Avkastning... 4 Risikostyring...

Detaljer

Forvaltningen av Norges Banks valutareserver. Rapport for fjerde kvartal 2009

Forvaltningen av Norges Banks valutareserver. Rapport for fjerde kvartal 2009 Forvaltningen av Norges Banks valutareserver Rapport for fjerde kvartal 2009 23. mars 2010 Forvaltningen av Norges Banks valutareserver Rapport for fjerde kvartal 2009 Valutareservene skal kunne brukes

Detaljer

VALUTARESERVENE. Forvaltning av Norges Banks valutareserver KVARTALSRAPPORT OKTOBER 2014 RAPPORT FOR TREDJE KVARTAL 2014

VALUTARESERVENE. Forvaltning av Norges Banks valutareserver KVARTALSRAPPORT OKTOBER 2014 RAPPORT FOR TREDJE KVARTAL 2014 Forvaltning av Norges Banks valutareserver KVARTALSRAPPORT 3 OKTOBER RAPPORT FOR TREDJE KVARTAL Hovedpunkter Valutareservenes markedsverdi var 37, milliarder kroner ved utgangen av kvartalet, tilsvarende

Detaljer

Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i første kvartal 2006

Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i første kvartal 2006 Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i første kvartal 2006 Pressekonferanse 23. mai 2006 1 Porteføljene NBIM forvalter pr. 31.03.2006 Portefølje Størrelse Eier Aksjei mrd. NOK andel

Detaljer

Forvaltning av Norges Banks valutareserver Rapport for første kvartal 2002

Forvaltning av Norges Banks valutareserver Rapport for første kvartal 2002 Forvaltning av Norges Banks valutareserver Rapport for første kvartal 2002 1. Innledning Valutareservene er inndelt i ulike r avhengig av det formålet de skal ivareta. Samlet verdi av de fire forvaltede

Detaljer

Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i andre kvartal 2006

Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i andre kvartal 2006 Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i andre kvartal 2006 Pressekonferanse 22. august 2006 1 Utvikling i beløp under forvaltning 2 000 1 800 1 600 1 400 Statens petroleumsforsikringsfond

Detaljer

3. kv. Pressekonferanse 28. oktober 2011 STATENS PENSJONSFOND UTLAND TREDJE KVARTAL 2011

3. kv. Pressekonferanse 28. oktober 2011 STATENS PENSJONSFOND UTLAND TREDJE KVARTAL 2011 3. kv. 211 Pressekonferanse 28. oktober 211 STATENS PENSJONSFOND UTLAND TREDJE KVARTAL 211 1 Fondets markedsverdi Kvartalstall. Milliarder kroner 3 5 3 55 3 5 3 2 5 Rente Aksje 3 2 5 2 2 1 5 1 5 1 1 5

Detaljer

Statens pensjonsfond Norge. Hovedpunkter Kommentarer fra Folketrygdfondets styre Regnskap

Statens pensjonsfond Norge. Hovedpunkter Kommentarer fra Folketrygdfondets styre Regnskap Statens pensjonsfond Norge Tredje kvartal 2015 KORT FORTALT Folketrygdfondet er et særlovsselskap som forvalter Statens pensjonsfond Norge og kan ta andre forvalteroppdrag gitt av Finansdepartementet.

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND

STATENS PENSJONSFOND UTLAND 213 STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 28. FEBRUAR 214 Fondets markedsverdi Milliarder kroner 6 6 5 5 38 5 Eiendomsinvesteringene Renteinvesteringene 4 3 816 4 Aksjeinvesteringene

Detaljer

Statens pensjonsfond Norge. Hovedpunkter Kommentarer fra Folketrygdfondets styre Regnskap

Statens pensjonsfond Norge. Hovedpunkter Kommentarer fra Folketrygdfondets styre Regnskap Statens pensjonsfond Norge Første kvartal 2015 KORT FORTALT Folketrygdfondet er et særlovsselskap som forvalter Statens pensjonsfond Norge og tar andre forvalteroppdrag gitt av Finansdepartementet. Kapitalen

Detaljer

Pressekonferanse 13. mai 2011. 1.kv.

Pressekonferanse 13. mai 2011. 1.kv. 211 Pressekonferanse 13. mai 211 1.kv. Fondets markedsverdi Kvartalstall. Milliarder kroner 3,5 3, 3 12 3,5 3, 2,5 2,5 2, 2, 1,5 1,5 1, 1, 5 5 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 Kilde: NBIM Endring i markedsverdi

Detaljer

1.KV. 15 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 29. APRIL 2015

1.KV. 15 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 29. APRIL 2015 1.KV. 15 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 29. APRIL 215 Markedsverdi Per 31.3.215. Milliarder kroner 8 7 6 Verdi Prosentandel fond Aksjeinvesteringene 4 38 62,5 Renteinvesteringene

Detaljer

PRESSEKONFERANSE - 9. august 2013 2. KVARTAL 2013. www.nbim.no

PRESSEKONFERANSE - 9. august 2013 2. KVARTAL 2013. www.nbim.no PRESSEKONFERANSE - 9. august 213 2. KVARTAL 213 www.nbim.no Fondets markedsverdi Kvartalstall. Milliarder kroner, 3. juni 213 4 5 4 397 4 5 4 Aktivaklasse Verdi Prosentandel fond 4 3 5 Aksjer 2 785 63,4%

Detaljer

3.KV. 14 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 29. OKTOBER 2014

3.KV. 14 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 29. OKTOBER 2014 3.KV. 14 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 29. OKTOBER 214 Markedsverdi Per 3.9.214. Milliarder kroner 6 5 534 6 Verdi Prosentandel fond 4 5 Aksjeinvesteringene 3 396 61,4 Renteinvesteringene

Detaljer

Statens pensjonsfond Norge. Porteføljeutvikling

Statens pensjonsfond Norge. Porteføljeutvikling Statens pensjonsfond Norge OPPGANG I MARKEDENE Avkastningen for Statens pensjonsfond Norge var på 5,8 prosent i første kvartal. Det var 0,2 prosentpoeng bedre enn referanseindeksens avkastning. Aksjeandelen

Detaljer

Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i 2007

Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i 2007 Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i 2007 Pressekonferanse 4. mars 2008 1 Aksje- og rentemarkedene 2 1 Positiv kursutvikling i aksjemarkedene i 2007 Kursoppgang i de fleste hovedgrupper

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Statens pensjonsfond Norge. Hovedpunkter Kommentarer fra Folketrygdfondets styre Regnskap

Statens pensjonsfond Norge. Hovedpunkter Kommentarer fra Folketrygdfondets styre Regnskap Statens pensjonsfond Norge Andre kvartal 2015 KORT FORTALT Folketrygdfondet er et særlovsselskap som forvalter Statens pensjonsfond Norge og kan ta andre forvalteroppdrag gitt av Finansdepartementet. Kapitalen

Detaljer

1. KV. 14 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 30. APRIL 2014

1. KV. 14 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 30. APRIL 2014 1. KV. 14 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 3. APRIL 214 Markedsverdi Milliarder kroner 6 6 Verdi Prosentandel fond 511 4 5 Aksjeinvesteringene 3124 61,1 % Renteinvesteringene

Detaljer

INVESTERINGSMANDAT STATENS PENSJONSFOND NORGE (SPN)

INVESTERINGSMANDAT STATENS PENSJONSFOND NORGE (SPN) INVESTERINGSMANDAT STATENS PENSJONSFOND NORGE (SPN) Finansdepartementet har plassert SPN som et kapitalinnskudd i Folketrygdfondet og Folketrygdfondet skal forvalte innskuddet i henhold til Mandat for

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for mai 2. juni 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Avkastningen målt i euro SKAGEN Tellus hadde en avkastning på 2,4 prosent i mai. Referanseindeksens

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Prop. 114 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 114 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 114 S (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Samtykke til at Norges Bank inngår en avtale med Det internasjonale valutafondet (IMF) om å stille nye lånemidler til disposisjon

Detaljer

SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008. Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008. Porteføljeforvalter Torgeir Høien SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Investeringsfilosofien SKAGEN Tellus investerer i kredittsikre obligasjoner utstedt av myndigheter i land med sunn pengepolitikk

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Folketrygdfondets Investeringsresultat

Folketrygdfondets Investeringsresultat Folketrygdfondets Investeringsresultat Fra 31.12.1997 til 31.12.2007 Folketrygdfondet har utarbeidet denne rapporten i samsvar med Global Investment Performance Standards (GIPS ) Side Porteføljegruppens

Detaljer

Statens pensjonsfond Norge Porteføljeutvikling

Statens pensjonsfond Norge Porteføljeutvikling STATENS PENSJONSFOND NORGE PORTEFØLJEUTVIKLING GOD MERAVKASTNING I TREDJE KVARTAL Avkastningen for Statens pensjonsfond Norge var på 0,4 prosent i tredje kvartal. Det var 0,8 prosentpoeng bedre enn referanseindeksens

Detaljer

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for oktober 7. november 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for oktober 7. november 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for oktober 7. november 2008 Porteføljeforvalter

Detaljer

Kap 3. Kapitalforvaltningen

Kap 3. Kapitalforvaltningen 64 Kap 3. Kapitalforvaltningen Ved utløpet av 2003 forvaltet Norges Bank midler for over 1000 milliarder kroner i de internasjonale kapitalmarkedene. Hovedparten av dette var Statens petroleumsfond, som

Detaljer

Markedskommentar. 1. kvartal 2014

Markedskommentar. 1. kvartal 2014 Markedskommentar. kvartal des. jan. jan. jan. jan. feb. feb. feb. feb. mar. mar. mar. mar. Aksjemarkedet Utviklingen i aksjemarkedene har vært relativt flat dersom man ser. tertial under ett. Oslo Børs

Detaljer

Statens pensjonsfond Norge Porteføljeutvikling

Statens pensjonsfond Norge Porteføljeutvikling STATENS PENSJONSFOND NORGE PORTEFØLJEUTVIKLING GOD UTVIKLING I ANDRE KVARTAL Avkastningen for Statens pensjonsfond Norge var på 6,7 prosent i andre kvartal, og kapitalen var 183,5 milliarder kroner per

Detaljer

1.KV. 14 PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT

1.KV. 14 PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT 1.KV. 14 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT Hovedpunkter Tall og fakta for 1. kvartal 2014 Statens pensjonsfond utland fikk en avkastning på 1,7 prosent, eller 78 milliarder kroner, i første kvartal

Detaljer

Statens pensjonsfond Norge. Hovedpunkter Kommentarer fra Folketrygdfondets styre Regnskap

Statens pensjonsfond Norge. Hovedpunkter Kommentarer fra Folketrygdfondets styre Regnskap Statens pensjonsfond Norge Kort fortalt Folketrygdfondet er et særlovsselskap som forvalter Statens pensjonsfond Norge og tar andre forvalteroppdrag gitt av Finansdepartementet. Kapitalen står som innskudd

Detaljer

Forvaltningen av Statens pensjonsfond utland i 2009

Forvaltningen av Statens pensjonsfond utland i 2009 5/3/21 STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 29 Vår målsetting er å ivareta eiernes langsiktige finansielle interesser ved aktiv forvaltning og eierskapsutøvelse. 1 Forvaltningen av Statens pensjonsfond

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Døråpner til globale renter

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Døråpner til globale renter Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for september 3. oktober 2008 Porteføljeforvalter

Detaljer

Forvaltningen av Statens pensjonsfond Utland 3. kvartal 2009. Pressekonferanse 10. november 2009

Forvaltningen av Statens pensjonsfond Utland 3. kvartal 2009. Pressekonferanse 10. november 2009 1 Forvaltningen av Statens pensjonsfond Utland 3. kvartal 2009 Pressekonferanse 10. november 2009 Fondets markedsverdi Milliarder kroner 3 000 2 500 2 549 3 000 2 500 2 000 2 000 1 500 1 500 1 000 1 000

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Statens pensjonsfond Norge. Hovedpunkter Kommentarer fra Folketrygdfondets styre Regnskap

Statens pensjonsfond Norge. Hovedpunkter Kommentarer fra Folketrygdfondets styre Regnskap Statens pensjonsfond Norge Kort fortalt Folketrygdfondet er et særlovsselskap som forvalter Statens pensjonsfond Norge og tar andre forvalteroppdrag gitt av Finansdepartementet. Kapitalen står som innskudd

Detaljer

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter

Detaljer

Statens pensjonsfond Norge. Porteføljeutvikling

Statens pensjonsfond Norge. Porteføljeutvikling Statens pensjonsfond Norge Andre kvartal AVVENTENDE MARKEDER Avkastningen for Statens pensjonsfond Norge var på -0,3 prosent i andre kvartal. Det var 0,1 prosentpoeng svakere enn referanseindeksens avkastning.

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

Statens pensjonsfond Norge. Porteføljeutvikling

Statens pensjonsfond Norge. Porteføljeutvikling Statens pensjonsfond Norge Tredje kvartal NEDGANG I AKSJEMARKEDET OG ØKNING I KREDITT- PÅSLAG I TREDJE KVARTAL Nedgang i aksjemarkedet førte til at avkastningen for Statens pensjonsfond Norge var på -2,4

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2016

Makrokommentar. Mai 2016 Makrokommentar Mai 2016 Norske aksjer opp i mai 2 Oslo Børs hadde også i mai en positiv utvikling, med en oppgang på 1,8 prosent. Oljeprisen fortsatte opp, og Iå ved utgangen av måneden på rundt 50 USD

Detaljer

Opplysninger om markedsrisiko

Opplysninger om markedsrisiko Opplysninger om markedsrisiko Når det gjelder beskrivelse av Telenors markedsrisiko henviser vi til note 20 og 21 i årsregnskapet. De følgende tabeller gir en oversikt over våre markedssensitive finansielle

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2016

Makrokommentar. Januar 2016 Makrokommentar Januar 2016 Svak åpning på børsåret 2 Det nye året startet med mye turbulens og dårlig stemning i finansmarkedene. Igjen var det uro omkring den økonomiske situasjonen i Kina og fallende

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2014

Makrokommentar. Februar 2014 Makrokommentar Februar 2014 Bred oppgang i februar Februar har vært preget av forhandlingene mellom den nye greske regjeringen og den såkalte Troikaen bestående av EU, IMF og den europeiske sentralbanken

Detaljer

SKAGEN Tellus mars 2007. Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Tellus mars 2007. Porteføljeforvalter Torgeir Høien SKAGEN Tellus s Porteføljeforvalter Torgeir Høien Investeringsfilosofien SKAGEN Tellus investerer i kredittsikre obligasjoner utstedt av myndigheter i land med sunn pengepolitikk, åpne kapitalkeder og

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

2.KV. 14 PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT

2.KV. 14 PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT 2.KV. 14 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT Hovedpunkter Tall og fakta for 2. kvartal 2014 Statens pensjonsfond utland fikk en avkastning på 3,3 prosent, eller 192 milliarder kroner, i andre kvartal

Detaljer

FORVALTNING AV OLJEFONDET VISESENTRALBANKSJEF EGIL MATSEN

FORVALTNING AV OLJEFONDET VISESENTRALBANKSJEF EGIL MATSEN FORVALTNING AV OLJEFONDET VISESENTRALBANKSJEF EGIL MATSEN Oslo, 30. mars 2017 Fondsmekanismen Petroleumsinntekter og fondets avkastning Inntekter utenom petroleumsinntekter Statens pensjonsfond Statens

Detaljer

SPARING FOR FREMTIDIGE GENERASJONER VISESENTRALBANKSJEF EGIL MATSEN

SPARING FOR FREMTIDIGE GENERASJONER VISESENTRALBANKSJEF EGIL MATSEN SPARING FOR FREMTIDIGE GENERASJONER VISESENTRALBANKSJEF EGIL MATSEN Trondheim 2. november 2017 Disposisjon Verktøy for offentlig sparing Norges Banks forvaltning av pengene Avkastning Rådgivning - obligasjoner

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet og tar også utenlandsk

Detaljer

Statens pensjonsfond Norge. Porteføljeutvikling

Statens pensjonsfond Norge. Porteføljeutvikling Statens pensjonsfond Norge NEDGANG I AKSJEMARKEDET OG LAVERE RENTER I FØRSTE KVARTAL Nedgang i aksjemarkedet førte til at avkastningen for Statens pensjonsfond Norge var på -2,2 prosent i første kvartal.

Detaljer

Makrokommentar. August 2016

Makrokommentar. August 2016 Makrokommentar August 2016 Aksjer opp i august Aksjemarkedene har kommet tilbake og vel så det etter britenes «nei til EU» i slutten av juni. I august var børsavkastningen flat eller positiv i de fleste

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 Utsikter til enda mer lettelser SKAGEN Avkastning økte med 0,16 prosentpoeng i oktober. Indeksen falt med 0,27 prosentpoeng i samme periode. De utenlandske

Detaljer

NBIM forvaltningsrapport 1. kvartal 2008

NBIM forvaltningsrapport 1. kvartal 2008 NBIM forvaltningsrapport 1. kvartal 2008 Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Investeringsporteføljen Petrobufferporteføljen Statens petroleumsforsikringsfond Norges Bank er landets

Detaljer

2.KV. 15 PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT

2.KV. 15 PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT 2.KV. 15 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT HOVEDPUNKTER TALL OG FAKTA FOR 2. KVARTAL 2015 STATENS PENSJONSFOND UTLAND FIKK EN AVKASTNING PÅ -0,9 PROSENT, ELLER -73 MILLIARDER KRONER, I ANDRE

Detaljer

Makrokommentar. September 2017

Makrokommentar. September 2017 Makrokommentar September 2017 Septemberoppgang på Oslo Børs Oslo Børs steg med hele 5,8 prosent i september, godt hjulpet av en oljepris som steg fra 53 til 57 USD per fat. Også i Europa forøvrig var det

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL

STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2013 1 HOVEDPUNKTER I FØRSTE KVARTAL 2013 Statens pensjonsfond utland fikk en avkastning på 5,4 prosent, eller 219 milliarder kroner, i første kvartal

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport mars 2017

SKAGEN Avkastning Statusrapport mars 2017 SKAGEN Avkastning Statusrapport mars 2017 Ser til andre kontinenter I mars hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,36 prosent, mens referanseindeksen fikk en avkastning på 0,09 prosent. Kursgevinster

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Rentene opp mot slutten av året Desember var en travel måned for flere sentralbanker Den europeiske sentralbanken satte ned styringsrenten med 0,1 prosentpoeng

Detaljer

Folketrygdfondets Investeringsresultat

Folketrygdfondets Investeringsresultat Folketrygdfondets Investeringsresultat Fra 31.12.1998 til 31.12.2008 Folketrygdfondet har utarbeidet denne rapporten i samsvar med Global Investment Performance Standards (GIPS ) Side Porteføljegruppens

Detaljer

Folketrygdfondets Investeringsresultat

Folketrygdfondets Investeringsresultat Folketrygdfondets Investeringsresultat Fra 31.12.1999 til 31.12.2009 Folketrygdfondet har utarbeidet denne rapporten i samsvar med Global Investment Performance Standards (GIPS ) Side Porteføljegruppens

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2015

Makrokommentar. Mars 2015 Makrokommentar Mars 2015 QE i gang i Europa I mars startet den europeiske sentralbanken sitt program for kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner, såkalte kvantitative lettelser (QE). Det har bidratt

Detaljer

1.KV. 15 PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT

1.KV. 15 PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT 1.KV. 15 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT HOVEDPUNKTER TALL OG FAKTA FOR 1. KVARTAL 2015 STATENS PENSJONSFOND UTLAND FIKK EN AVKASTNING PÅ 5,3 PROSENT, ELLER 401 MILLIARDER KRONER, I FØRSTE

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Blandet i mars SKAGEN Avkastning hadde en moderat positiv avkastning på 0,1 prosent i mars. Indeksen falt med 0,3 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 4. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet 20 var stort sett et svakt år på verdens børser. Foruten en svak oppgang i USA, falt de sentrale aksjemarkedene i resten av verden. Målt i NOK var det

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - januar 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - januar 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - januar 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond

Detaljer

Resultatrapport per 1. kvartal 2017

Resultatrapport per 1. kvartal 2017 Resultatrapport per 1. kvartal 2017 Nedenfor presenteres DNKs resultat per 1. kvartal 2017. Beløp angis i millioner amerikanske dollar (USDm). Sammenlignbare tall for tilsvarende periode året før er i

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Uro i det norske markedet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med ett kursfall på 0,25 prosentpoeng. Indeksen økte med 0,15 prosentpoeng i samme periode.

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016 Post-Brexit rentefall Juli ble en god måned for fondet. Fondskursen til SKAGEN Avkastning var opp 0,41 prosent i juli, mens indeksen var opp 0,11 prosent. Rentene

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2016

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2016 Skagen Avkastning Statusrapport mars 2016 En knallbra måned Fondskursen til SKAGEN Avkastning var opp 0,73 prosentpoeng i mars. Indeksen økte med 0,36 prosentpoeng i samme periode. Som ventet kom det mer

Detaljer