Forslag til ny struktur ved sammenslåing av Mandal I KFUK-KFUM og Mandal 3 KFUK-KFUM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forslag til ny struktur ved sammenslåing av Mandal I KFUK-KFUM og Mandal 3 KFUK-KFUM"

Transkript

1 Mandal I KFUK-KFUM-speidere 3. Mandal KFUK-KFUM-speidere Forslag til ny struktur ved sammenslåing av Mandal I KFUK-KFUM og Mandal 3 KFUK-KFUM Dette dokumentet er skrevet som et resultat av beslutning på felles ledermøte for Mandal I KFUK- KFUM og 3. Mandal KFUK-KFUM i august 2007 om å sette ned en strukturkomite for å utrede hvordan de to speidergruppene kan slås sammen og hvordan strukturen kan være. Strukturkomiteen bestod av: Randi Kjøstvedt Olsen Elisabeth Mo Bakklund Arnfinn Mo Øyvind A. Landsnes Mandal, 22/

2 Side 2 av 14 Innhold Visjon...3 Motivasjon...3 Komiteens innstilling...4 Tilnærming til oppgaven...4 Prosessen videre...4 Dagens struktur...5 Forslag til ny struktur...6 Organisering av enheter...7 Gutte- og jenteenheter eller miksede enheter?...7 Antall enheter pr. alderstrinn...7 Oppdagere...7 Stifinnere...8 Vandrere...8 Førerpatruljene...8 Rovere...9 Lederforum...9 Lederforum på enhetsnivå...9 Lederforum på gruppenivå...9 Organisering på gruppenivå...10 Gruppeting...10 Posisjoner på valg...10 Funksjoner på gruppenivå...10 Gruppeleder...10 Kasserer...11 Materialforvalter...11 Webmaster...11 Sekretær...11 Gruppestyret...11 Foreldregruppe...12 Lederomsorg...12 Økonomi og eiendeler...12 Forbundets regler og krav...13 Formålsparagraf...13 Fra Organisasjonsbestemmelsene...13

3 Side 3 av 14 Visjon Det kan være bra å se for seg hva vi egentlig prøver å få til med KFUK-KFUM speiderarbeid i Mandal. Komiteen utarbeidet derfor følgende visjon for hva vi håper at en sammenslåing og omstrukturering kan føre til: Å skape et levende og aktivt speiderarbeid for jenter og gutter som: er attraktivt å være med i for gutter og jenter med ulik bakgrunn er et viktig alternativ og supplement til annet, kristent barne- og ungdomsarbeid har et ledermiljø som tiltrekker seg nye ledere viser igjen i byens organisasjonsliv driver et speiderarbeid i tråd med Norges KFUK-KFUM-speideres formålsparagraf og organisasjonsbestemmelser Motivasjon Hvorfor endre på struktren? Det er mange grunner til å endre strukturen og det kan variere fra person til person hvilke grunner som er viktigst, men her er det listet opp en del grunner uten at rekkefølgen er ment som en indikasjon på hva some er viktig og mindre viktig: Norges KFUK-KFUM speidere endrer navn og aldersinndeling for de ulike arbeidsgrenene Norges KFUK-KFUM-speidere utarbeider nytt, spennede program tilpasset den nye inndelingen En sammenslåing og omstrukturering av K og M speiderene i Mandal kan gi en rasjonaliseringsgevinst på gruppenivå, som igjen vil gi redusert arbeidsmengde En omstrukturering gir mulighet for vekst og frigjøring av interesse, kreativitet, lyst til å være leder Arrangement på krets- og landsnivå legges opp etter ny aldersinndeling Ny aldersinndeling muliggjør ny/annen aktivitet i dagens speidertropp Oppdagere og stifinnere er kun to årskull etter den nye inndelingen. Dette muliggjør gjenbruk av probram med en to-års syklus Mer aldershomogene enheter Tilsvarende er det også en del grunner til å holde på strukturen som den er: Vi vet hva vi har, men ikke hva vi går til Omstruktureringer er arbeidskrevende mens de står på Det fungerer bra slik det er nå Det kan være en det problemstillinger som er svært vanskelige å løse i forbindelse med en sammenslåing, f.eks. store kulturforskjeller

4 Side 4 av 14 Komiteens innstilling Gjennom grundig arbeid som er dokumentert i de neste kapitlene er komiteens innstilling følgende: 1. Mandal I KFUK-KFUM og 3. Mandal KFUK-KFUM slås sammen til en gruppe. 2. På bakgrunn av 1.2 i organisasjonsbestemmelsene, foreslår vi at gruppas navn blir: Mandal KFUK-KFUM-speidere 3. Gruppa har som ambisjon å drive to enheter på hvert av alderstrinnene Oppdager, Stifinner og Vandrer. Disse enhetene vil være kjønnssparert, d.v.s. en jente- og en gutteenhet på hvert alderstrinn. 4. For Rover-trinnet har gruppa en enhet felles for gutter og jenter 5. Hvis man av kapasitetshensyn ikke klarer å drive alle nevnte enheter f.o.m. høsten 2008, så bør Stifinner- og Vandrerenhetene prioriteres for jentene, mens Oppdager- og Vandrerenhetene bør prioriteres for guttene. I tillegg prioriteres Roverenheten. Tilnærming til oppgaven Komiteen gikk fram på følgende måte for å løse oppgaven: 1. Fant en felles forståelse av dagens struktur. Denne er vist i eget organisasjonskart under. 2. Så på forbundets beskrivelse av og motivasjon for den nye aldersinndelingen. 3. Utarbeidet forslag til ny struktur i form av et organisasjonskart, samt en nærmere beskrivelse av hver enhet. 4. Utarbeidet forslag til gruppefunksjoner basert på organisasjonsbestemmelsene og egne vurderinger av hva som kan være hensiktsmessig for oss i Mandal. De følgende kapitlene inneholder: Prossessen videre Organsisasjonskart av dagens struktur og forslaget til ny struktur Nærmere beskrivelse av de ulike enhetene Beskrivelse og anbefalinger i.f.m. gruppefunksjoner Utdrag av organisasjonsbestemmelsene Prosessen videre Velger gruppene å gå videre i henhold til dette dokumentet, vil det være naturlig å gå frem på følgende måte: 1. Hver gruppe kaller inn til hvert sitt gruppeting, behandler saken og fatter vedtak om at gruppa legges med den hensikt å etableres en ny, felles gruppe for jenter og gutter 2. Det kalles inn til konstituerende gruppeting i den nye gruppa der det må velges gruppestyre, gruppeleder og andre posisjoner som krevd i 1.3 i organisasjonsbestemmelsene og som vi selv finner hensiktsmessige 3. Starte arbeidet med å planlegge og bygge organisasjonen og finne lederressurser til det arbeidet vi velger å priortere. Tidsmessig bør vedtak fattes på nyåret og ny organisasjon fungere f.o.m. oppstart høsten 2008.

5 Dagens struktur Side 5 av 14

6 Forslag til ny struktur Side 6 av 14

7 Side 7 av 14 Organisering av enheter Gutte- og jenteenheter eller miksede enheter? Vi står fritt fra forbundets side til å velge hvordan vi vil organsere enhetene når det gjelder kjønn. Komiteens anbefaling er at vi beholdere separate gutte- og jenteenheter, bortsett fra Rover-enheten. Det er naturlig at enheter på samme alderstrinn samarbeider på ledernivå og eventuelt på førerpatruljenivå. Hvorfor beholde sparate gutte- og jenteenheter? Få arenaer igjen der man er bare gutter eller bare jenter (inspirert av erfaringer fra Island, har det i det siste dukket opp noen få barnehager som kjører organisert aktivitet helt eller delvis kjønnsseparert) Få rom til å utvikle seg som gutt / jente Ivareta ideen om at jenter og gutter kan gjøre alle ting selv. Antall enheter pr. alderstrinn Forbundet anbefaler et maksimumsantall speidere pr. enhet som varier noe med alder. For f.eks for Oppdagere ligger anbefalt maks på 20 speidere. I en by av Mandals størrelse blir det lite med bare en enhet (f.eks med gutter og jenter sammen). Vi ser derfor et behov for minst to enheter pr. alderstrinn, bortsett fra Rover hvor det kan være tilstrekkelig med en. Basert på erfaring fra andre steder, tilsier befolkningstallet i selve Mandal by at vi lett kunne hatt fire enheter på hvert alderstrinn. Oppdagere trinn Jenter Gutter Antall i dag Antall som går til neste alderstrinn fra neste høst Antall som er igjen 0 6 Ledere fra neste høst Øyvind A. L. Brynjulf B. Udekket lederbehov fra neste høst 1 Hvis vi ikke tar inn nye Oppdagere på jentesiden, vil vi fra høsten 2008 ikke ha noen jenteoppdagere. Alle jenteoppdagere vi har i dag kommer opp i stifinneralder. Et uferdig utkast til oppdagerprogrammet ligger på forbundets nettsider.

8 Side 8 av 14 Stifinnere trinn Jenter Gutter Antall i dag 17 0 Antall som går til neste alderstrinn fra neste høst? 0 Antall som er igjen? 0 Antall som kommer opp fra alderstrinnet under Ledere fra neste høst Elisabeth B. Øyvind S. Kjetil O. Udekket lederbehov fra neste høst 2 1 Anbefalinger: Begynn med voksne ledere eller rovere som PFer for å få bygd opp identitet og kultur. Utfordringen blir å få etablert stifinnere for både jenter og gutter. Stifinnerprogrammet er ferdig fra forbundet og ligger på nettet. Vandrere trinn Jenter Gutter Antall i dag 18 Antall som går til neste alderstrinn fra neste høst 2 Antall som er igjen 16 Antall som kommer opp fra alderstrinnet under 0 Ledere fra neste høst Jan B. Arnfinn Mo Geir G. Udekket lederbehov fra neste høst 2 De nye vandrerene er ett år eldre når de begynner. Dette gir muligheter til å ha andre aktiviteter enn i dag. Nytt program for vandrerene kommer på nyåret. Førerpatruljene Førerpatruljene består av patruljeførere og patruljeførerassistenter. Førerpatruljearbeidet har en svært viktig ledertreningsfunksjon samtidig som det blir et fellesskap for å dra på mer utfordrende turer og kurs sammen med jevaldrende. Geir G. ivrer for førerpatruljearbeidet.

9 Side 9 av 14 Rovere Fra fullført 10. trinn, med mulighet for aspiranttid i andre halvdel av 10. trinn Jenter Gutter Antall i dag 16 5 Antall som forsvinner f.o.m. neste høst?? Antall som er igjen?? Antall som kommer opp fra alderstrinnet under? 2 Ledere fra neste høst Arild Storaker Magnus Dyrstad Udekket lederbehov fra neste høst Komiteen ser det som viktig å ha med rovere i lederforum på vandrer og gruppenivå. Det vil ha flere gevinster: Lederfellesskap Delta på hverandres turer Lære opp rovere til å bli ledere Beholde roverene lengre i gruppa Lederforum Vi ser på lederforum på enhetsnivå som et hjelpemiddel til å utnytte lederressursene best mulig og redusere belastningen på hver enkelt leder. Lederforum på enhetsnivå Graden av samarbeid kan variere etter behov og ønsker, men vi ser for oss følgende: - Turer - Fellesarrangement - Kurs - Program - Erfaringsutveksling - Utnyttelse av spesialkompetanse - o.l. Lederforum på gruppenivå - Gruppearrangementer - Lederomsorg - Lederkurs - Vedta større innkjøp og investeringer - Forum for forvaltning av lederressurser - Gruppeting med tillegg av alle medlemmer f.o.m. 15 år - m.m.

10 Side 10 av 14 Organisering på gruppenivå Gruppeting Ref. Organisasjonsbestemmelsene 1.3. Ved gjennomføringen av en omstrukturering er gruppetinget svært viktig. Det må derfor legges vekt på å få til et godt fungerende gruppeting. Husk at gruppetinget er åpent for alle medlemmer f.o.m. 15 år. Inkluderes de yngste på en god måte, danner det et utmerket grunnlag for lederutvikling og rekruttering. Det er svært mye energi, kreativitet og pågangsmot å hente hvis vi klarer å skape et miljø der de yngste føler at de har noe å si, og får lov til å prøve og feile. Klarer vi dette blir det: Flere å fordele oppgaver på Redusert fare for utbrenthet og overbelastning Ansvarsbeviste tenåringer Følelse av verdi og betydning Posisjoner på valg Historisk sett har gjennomføring av gruppeting og valg til lederposisjoner variert sterkt. Komiteen mener at et viktig resultat av å gjennomføre valg, er å få en fordeling/rotasjon av oppgaver over tid som kan motvirke at man mister motivasjon og glede i arbeidet og som bidrar til en mer dynamisk organisasjon hvor ting ikke stivnir så lett i faste mønstre. I følge. Organisasjonsbestemmelsene 1.3. skal gruppetinget velge personer til å fylle følgende posisjoner: Gruppestyre inkludert gruppeleder og eventuelt visegruppeleder Revisor Enhetsledere og medledere i gruppen Gruppens representanter til kretsting Funksjoner på gruppenivå Gruppeleder Gruppeleders viktigste oppgaver er: Kalle inn til og lede gruppeting Kalle inn til og lede møter i gruppestyret Lederomsorg Sørge for at det blir gjenomført ledersamtaler med nye ledere Kommunikasjonsledd mot omverdenen (krets, forbund, presse,...) For å kunne gjøre en god jobb, er det viktig at gruppeleder få frigjort tid til å gjøre disse oppgavene. En Gruppeleder kan gjerne også være aktiv i en enhet, man da helst som medleder og ikke enhetsleder. Gruppeleder står også i følge Organisasjonsbestemmelsene ( 1.4) ansvarlig for at det blir ført regnskap. Denne oppgaven vil det ofte være en fordel å delegere til en egen kasserer.

11 Side 11 av 14 Kasserer Kasserers oppgaver er Føre regnskap Kontrollere forbruk i forhold til budsjett og virkelige inntekter. Fremlegge regnskap godkjent av revisor på årsmøtet. Materialforvalter Komiteen mener det er hensiktsmessig med minst en, kanskje flere materialforvaltere på gruppenivå. Materialforvalters oppgaver er: - Ha oversikt over gruppas utstyr - Påse at utstyr blir behandlet og ivaretatt på en ordentlig måte - Initiere nødvendige reperasjoner - Erstatte utrangert/utslitt utstyr - Administrere utlån internt og eksternt - Foreslå nyinvisteringer I tillegg til materialforvalter på gruppenivå, kan det være hensiktsmessig å ha egne materialforvaltere på enhetsnivå. Dette må hver enhet avgjøre selv. Webmaster Komiteen mener det kan være bra å ha en egen webmaster som vedlikeholder gruppas nettsider. Blant fordelene med oppdaterte og velformede nettsider nevnes: Forenkle kommunikasjonsflyt utover til ledere, speidere og foreldre Identitesskapende Et ansikt utad i rekrutteringssammenheng Kanskje er oppgaven som webmaster noe for en eller flere rovere. Sekretær Oppgaver: - Møtereferat - Arkivering Hvis det ikke utnevnes sekretær må denne funksjonen fylles av gruppleder. Gruppestyret Vi bestemmer selv sammensetningen av gruppestyret, men det anbefales at alle enheter er representert. Gruppestyrets oppgaver: - Utsendelse av kontingentkrav - Oppdatering av medlemsdatabasen - Kontakt med kretsen og forbundet og videreformidle aktuell informasjon - Lederomsorg - Utføre større innkjøp og investeringer - Arrangere lederforum på gruppenivå

12 Side 12 av 14 - Arrangere årlig gruppeting - Regnskap og budsjett Foreldregruppe Komiteen mener at man bør vurdere å starte en foreldregruppe. Hensikten med denne gruppa er: Enklere å organisere dugnad, kjøring o.l. Kontaktpersoner blant foreldere i.f.m. turer og leirer Et fora for tilbakemelding fra foreldre til gruppa Lederomsorg Gruppestyret har et spesielt ansvar for å tilrettelegge for kursing og kompetanseheving av ledere, samt ivareta det sosiale aspektet blant lederne. - Ledersamtaler - Sosiale sammenkomster - Forebygge utbrenthet - Motiviere til videre innsats - Motivere til nye arbeidsoppgaver - Konfliktløsning I oppstarten av en ny struktur er det spesielt viktig å satse på å utvikle et godt lederfellesskap. Dette blir en av de viktigste oppgavene for gruppestyret i startfasen i tillegg til å bygge strukturen. Økonomi og eiendeler Ved sammenslåing, får vi en felles økonomi og felles eiendeler som materialforvalter(e) og kasserer forvalter i følge gruppetingets vedtatte budsjett og retningslinjer

13 Side 13 av 14 Forbundets regler og krav Norges-KFUK-KFUM-speidere har en formålsparagraf og et sett av organisasjonsbestemmelse som setter rammene for hvordan vi skal/bør drive speiderarbeid. Formålsparagrafen og utdrag fra Organisasjonsbestemmelsene er gjengitt under. Enkelte tekster er uthevet av komiteen for å understreke eller peke på momenter vi mener er viktige i en forestående omstrukturering.. Formålsparagraf Norges KFUK-KFUM-speideres mål er å fremme og drive et speiderarbeid for å hjelpe barn og unge til å utvikle en kristen tro og oppdra dem til ansvarsbevissthet, selvstendighet, samfunnsmessig engasjement, mellomfolkelig forståelse og respekt for naturens verdi. Fra Organisasjonsbestemmelsene 1 GRUPPE... Den enkelte gruppe avgjør selv i hvilken grad den vil drive integrert arbeid for gutter og jenter i gruppen, den enkelte enhet og i den enkelte patrulje. 1.2 GRUPPENAVN Gruppen har navn etter hjemsted, menighet eller skolekrets: stedsnavn KFUK-KFUM-speidere.... Har flere grupper samme navn, nummereres de fortløpende med tallet etter stedsnavnet: stedsnavn+ nr KFUK-KFUM-speidere. Landsstyret kan gi dispensasjon fra denne bestemmelsen. 1.3 GRUPPETING Gruppens besluttende organ er gruppeting. Alle medlemmer som er fylt 15 år har møte, tale og stemmerett. Gruppeting kan vedta å gi møte- og talerett til andre. Dersom noen av gruppetingets medlemmer anmoder om det, kan kretsstyret unntaksvis godkjenne en stemmefordeling etter medlemstallet i enhetene. Gruppetingets møter ledes av gruppeleder. Avgjørelser fattes med alminnelig flertall. Gruppetingets oppgaver: - avholde årsmøte, behandle regnskap og årsmelding - velge gruppestyre med gruppeleder og eventuelt visegruppeleder - velge revisor. Medlemmer i gruppen kan ikke velges som revisor. Revisor skal være myndig. - planlegge gruppens arbeid og budsjett - fastsette gruppekontingent - ha ansvar for at det skapes et godt speider- og ledermiljø i gruppen - velge enhetsledere og medledere i gruppen - ha ansvar for gruppens økonomi og eiendeler - velge gruppens representanter til kretsting Fra grupper med både gutter og jenter skal det velges representanter av begge kjønn. Det bør tilstrebes at alle enheter er representert i gruppens delegasjon til kretsting. Gruppeting kalles inn av gruppeleder eller når minst halvparten av tingets medlemmer ber om det.

14 Side 14 av 14 I grupper med både gutter og jenter tilstrebes det ledere av begge kjønn. 1.4 GRUPPESTYRE Gruppestyret velges av gruppeting og bør ordinært bestå av representanter fra alle enheter. Gruppestyret leder gruppens arbeid mellom gruppetingene. Gruppeleder leder møtene i gruppestyret og leder gruppens arbeid mellom gruppestyremøtene. Gruppeleder har ansvar for at det blir ført regnskap over gruppens eiendeler og gjeld og dens inntekter og utgifter. Regnskapet skal følge kalenderåret og skal avsluttes senest 3 måneder etter årets utgang. Gruppeleder plikter å sørge for at regnskap og bilag oppbevares i 10 år etter utgangen av regnskapsåret. 1.5 ENHETSINNDELING Den lokale speidergruppe blir normalt delt inn i enheter som følger forbundets arbeidsgrener. Disse er ved stiftelsen harekull, meisering, ulveflokk, speidertropp, stifinnertropp, vandrertropp, roverlag og rangerlag. (Kommentar: nye enhetsnavn vedtas på neste landsting: oppdager, stifinner, vandere og rover). 1.9 NEDLEGGING AV GRUPPE Har en speidergruppe i tre år ikke hatt vanlig speideraktivitet med medlemmer under 26 år, skal kretsen vurdere om gruppa skal legges ned. Er en gruppe lagt ned etter vedtak i gruppen eller etter foregående ledd, forvalter kretsen dens formue (penger, fordringer, løsøre, fast eiendom og eventuell gjeld), herunder også underavdelingenes utstyr og eventuelle støttegruppers formue. Forvaltingen kan også omfatte rimelig bruk av løsøre og fast eiendom. Formuen skal brukes til gjenoppstart av speiderarbeid i det området den tidligere gruppen virket. Er det ikke opprettet nytt speiderarbeid i løpet av de første åtte årene etter at vanlig speideraktivitet opphørte, kan kretsen disponere formuen til gagn for annet speiderarbeid i kretsen. Landsstyret kan fastsette nærmere retningslinjer for nedleggelse av grupper, herunder også nedleggelse av spesialgrupper for voksne. Når spesielle forhold gjør det ønskelig, kan landsstyret dispensere fra bestemmelsene i denne paragraf.

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Tillitsvalgtguiden Innhold NJFFs oppbygning... 5 NJFFs historie... 5 NJFFs formålsparagraf... 8 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning for lokalforeningen... 9 Organisering...10

Detaljer

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Innholdsfortegnelse 1. Fakta om Det norske hageselskap 2. Vedtekter 3. Organisasjonsoppbygging 4. Drift av fylkesavdelinger 5. Drift av lokallag

Detaljer

NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04

NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04 NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04 KJÆRE LANDSTINGSDELEGAT 6. mars 2015 Velkommen til landsting! Landsting er KFUK-KFUM-speidernes viktigste beslutningsarena.

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

EIERSTRUKTUR OG EIERFORMER MENIGHETS- OG ORGANISASJONSBARNEHAGER. Medlemsinformasjon IKOs Barnehagekontor

EIERSTRUKTUR OG EIERFORMER MENIGHETS- OG ORGANISASJONSBARNEHAGER. Medlemsinformasjon IKOs Barnehagekontor EIERSTRUKTUR OG EIERFORMER MENIGHETS- OG ORGANISASJONSBARNEHAGER Medlemsinformasjon IKOs Barnehagekontor ORGANISERING AV EIERSKAP OG DRIFT AV MENIGHETS- OG ORGANISASJONSBARNEHAGER Utarbeidet av Øystein

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

TIL KRETSMØTET I NRI 2015

TIL KRETSMØTET I NRI 2015 1 TIL KRETSMØTET I NRI 2015 Dokumentet NRI- veien videre er kretsstyrets innstilling til årsmøtet 2015 og beskriver tiltak og satsingsområder for arbeidet videre. Dokumentet er utarbeidet i samråd med

Detaljer

BLI FLERE! ET HEFTE OM VEKST

BLI FLERE! ET HEFTE OM VEKST BLI FLERE! ET HEFTE OM VEKST 1 Innhold Forord 3 Bli flere - et hefte om vekst KFUK-KFUM-speiderne 2011 Utgiver: Norges KFUK-KFUM-speidere Postboks 6810 St. Olavs plass 0130 OSLO Tlf: 22 99 15 50 Faks:

Detaljer

Håndbok. for. lokalforeningene

Håndbok. for. lokalforeningene Håndbok for lokalforeningene Håndbok for lokalforeningene INNHOLD: FORORD 1 ORGANISASJONEN 1.1 OM AFASIFORBUNDET 1.2 AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER 1.3 LOKALFORENINGEN 1.3.1 Lokalforeningens arbeid 1.3.2 Lokalforeningens

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20..

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 Signatur: ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Innholdsfortegnelse. ORGANISASJONSPLAN... 2 Innholdsfortegnelse....

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

En speider søker sin tro og respekterer andres. Ein speidar søkjer si tru og respekterer andre si

En speider søker sin tro og respekterer andres. Ein speidar søkjer si tru og respekterer andre si Sak 8 Vedlegg: Speiderlovskomiteens forklaringer til lovforslagene 1 En speider søker sin tro og respekterer andres Ein speidar søkjer si tru og respekterer andre si I speiderløftet lover jeg: å tjene

Detaljer

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN 1 2 organisatorisk opplæring 1 innføring i høyres organisasjon 1.1 Innledning 03 1.2 Høyres organisasjon 04 1.3 Lokalforeningene 06 1.4 Styret 07 2 veien til foreningens

Detaljer

Administrativ håndbok NBF Midt-Trøndelag. Et år med kretsen. Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag

Administrativ håndbok NBF Midt-Trøndelag. Et år med kretsen. Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag j Et år med kretsen Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag Org.nr.: 992 222 123 Hjemmeside: http://mtbridge.org/ EtÅrMedKretsen2014 Side 1 av 45 Godkjent 17.03.2014 Innhold 1 Innledning... 4 2 Kretsåret...

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Håndball for alle, - i KIF. KIF Håndball mot 2018. Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1

Håndball for alle, - i KIF. KIF Håndball mot 2018. Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1 KIF Håndball mot 2018 Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1 KIF Håndball er en tradisjonsrik klubb. Prestasjonene har svingt sportslig og organisasjonsmessig. Fra å være den første klubb som under siste

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

Statutter for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitets idrettsforening. Vedtatt den 10. november 2009 Oppdatert 21.

Statutter for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitets idrettsforening. Vedtatt den 10. november 2009 Oppdatert 21. Statutter for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitets idrettsforening Vedtatt den 10. november 2009 Oppdatert 21. februar 2012 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Statutter for medlemskap...

Detaljer

ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1

ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1 ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1 Ungdomsfotball Råd og retningslinjer 13-19 år ungdom3 18-05-05 12:31 Side 2 Bakgrunn Norges Fotballforbund har to utviklingsmål med ungdomsfotballen Utvikle gode spillere

Detaljer