Handlingsprogram for kollektivtransport Godkjent i fylkestinget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsprogram for kollektivtransport 2014-2017. Godkjent i fylkestinget 5.12.2013"

Transkript

1 Handlingsprogram for kollektivtransport Godkjent i fylkestinget Buskerud fylkeskommune Samferdselsavdelingen januar 24

2 Forord Fylkestinget i Buskerud vedtok den 4. juni 22 Kollektivtransportplan Buskerud utvikling mot 23. På bakgrunn av de målsettinger og strategier som ble vedtatt i planen, er det utarbeidet forslag til Handlingsprogram for kollektivtransport for perioden Fylkestinget i Buskerud vedtok følgende den 5. desember 23: Handlingsprogram for kollektivtransport 24-7 godkjennes med følgende endring/tillegg: - Tiltak nr. 5. Endre "påvirke" til "styrke samarbeidet med" NSB - Nytt tiltak: Bedre samkjøring mellom skolestart/slutt og skoleskyss i dialog mellom skole og Brakar. Justeringene er redigert inn i kapittel 4, tiltak 5 og nytt tiltak 9 b). Handlingsprogrammet viser hvordan fylkeskommunen og fylkeskommunens administrasjonsselskap Brakar AS, skal følge opp de målsettinger og strategier som er fastsatt for kollektivtransporten gjennom reelle handlinger og tiltak. Handlingsprogrammet viser også hvordan fylkeskommunen og Brakar skal arbeide for å få andre aktører som for eksempel kommuner og statlige etater, til å legge forholdene til rette for kollektivtransporten. Dette gjelder f.eks. infrastruktur, holdeplasser, knutepunkter, fremkommelighetstiltak, kommunenes arealplaner, parkeringspolitikk og skolestruktur, som påvirker kollektivtransportens utvikling. I Lier, Drammen, N.Eiker, Ø. Eiker og Kongsberg ivaretas dette i sterk grad gjennom Buskerudbysamarbeidet. Handlingsprogrammet for kollektivtransport følges opp gjennom fylkestingets behandling av de årlige budsjett og langsiktige handlingsprogram for hele den fylkeskommunale virksomhet. Fylkestinget vedtok den 5. desember 23 i sak 75/23 om fylkeskommunens handlingsprogram for 24-7 at kollektivtransporten skal styrkes slik i kommende år: - 24: 2, mill kr - 25: 23,5 mill kr - 26: 25, mill kr - 27: 25, mill kr: Samtidig vedtok fylkestinget konkrete prioriteringer av tiltak fra handlingsprogrammet for kollektivtransport (vedtakspunkt 2). De prioriterte tiltakene er følgende: - A) Innføre nytt pris- og sonesystem i Buskerud med færre/større soner uten økt minstepris fra august 24. (Tiltak a) Samordne ruter til/fra Oslo og Akershus bedre med Ruter fra Ringerike, Kongsberg og Drammen (Tiltak 2, jf også tiltak 22 og 32,) - B) Kontantfrie busser bl.a. gjennom tiltak med betaling via mobiltelefon, etablere kommisjonærnett som kan håndtere forhåndsbetaling samt nettbutikk med salg av billetter. (Tiltak 8) - C) Etablere et system for bestillingstransport som erstatning for ordinære bussruter med lavt belegg. Starte pilotprosjekt i 24 som videreutvikling i 25. (Tiltak 3 a og 3 b) 2

3 - D) Bedre informasjon på viktige holdeplasser og knutepunkter (sanntidsinformasjon) både for fylkesdrevne og kommersielle ruter. Egen applikasjon på smart-telefon. (Tiltak a, c og tiltak 4) - E) Bedre rutetilbud i bynære områder samt Røyken og Hurum. (Tiltak 2, 3 og 4/4) Utrede pendlerbuss i Hallingdal og Numedal (Tiltak 52) samt sikre flybusstilbudet Ringerike-Gardermoen. (Tiltak 55) 3

4 Innhold. SAMMENDRAG KOLLEKTIVTRANSPORTPLAN BUSKERUD MOT ØKONOMISKE FORUTSETNINGER HANDLINGER OG TILTAK Felles for Buskerud fylke Buskerudbyen Ringeriksregionen Røyken og Hurum Distriktene og reiselivet VEDLEGG VEDTATTE MÅL OG STRATEGIER

5 . Sammendrag Kollektivtransportplanen som ble vedtatt i fylkestinget den 4. juni.22, er en strategisk plan med en lang tidshorisont fram mot 23. Visjonene og overordnede målsettinger vises i vedlegget til dette handlingsprogram. Utdrag fra planen er gjengitt i kapittel 2 og i vedlegg. Forslag til Handlingsprogram for kollektivtransport 24-7 var på høring hos kommuner og interesseorganisasjoner våren 22.. Høringsuttalelsene viser stor tilslutning til forslagene. Oppsummering av høringen og alle enkeltstående innspill finnes på Buskerud fylkeskommunes hjemmeside: mendrag%2-%2handlingsprogram%2for%2kollektivtransport%224-7.pdf Kollektivtransportplanens målsettinger og strategier er lagt til grunn for handlingsprogrammet. Dette er tydeliggjort i tabellene i kapittel der første kolonne gir en henvisning til aktuell strategi som leder til den aktuelle handlingen. Nedenfor følger en oppsummering av hva man kan få gjennomført hvis man legger økonomiske rammer på 286 mill kr i 23 til grunn og hvilke nye tiltak som kan gjennomføres med henholdsvis, 2 eller 3 mill kr i tillegg. Detaljene framgår av kapittel 4 i handlingsprogrammet. Det presiseres at tiltakene i hovedsak er rettet mot driften av kollektivtransport. Vegtiltak for kollektivtrafikken inngår i vegbudsjett. Dersom det gis økte rammer til utvikling av kollektivtransporten foreslås disse midlene brukt til tiltak som er av betydning i hele fylket. Det gjelder blant annet bedre informasjon, enklere pris- og sonesystem, muligheter til forhåndsbetaling av billett, etablering av flere bestillingsruter og bedre tilbud for pendlere. Alternativ (dagens økonomiske rammer) I alternativ er det lagt til grunn at dagens økonomiske rammer, med justering for økte skoleskyssbehov m.m., skal videreføres. Rutetilbud: o Videreføre dagens tilbud. o Endringer i rutetilbud gjøres med omdisponeringer. Informasjon om kollektivtilbud: o Informasjonen om tilbudene videreføres som tidligere. Forsøket med sanntidsinformasjonen i Buskerudbyen videreføres. Utredning og planlegging (men ikke gjennomføring): o Kollektivtilbud (for pendlere, i Buskerudbyen, reiselivets transportbehov, på ny Rv7 Sokna- Ørgenvika og flybuss Hallingdal/Ringerike Gardermoen), bestillingstransport, miljøvennlige busser og bidra i konseptvalgutredning for Ringeriksregionen. o Utrede og planlegge Buskerudbypakke 2 med midler fra belønningsordningen eller Buskerudbypakke 2. 5

6 Alternativ (+ mill kr) I alternativ er det listet opp hvilke nye tiltak som kan gjennomføres med mill. kr i tillegg pr år. Alle tiltak som inngår i alternativ og i tillegg: Rutetilbudet: o Utrede, planlegge og gjennomføre endringer i kollektivtilbudet i Røyken/Hurum fra august 24. o Forsterke tilbudet i Buskerudbyen. I tillegg videreføres økt tilbud med belønningsmidler. o Etablere et system for bestillingstransport samt starte pilotprosjekt i 24. Videreutvikles fra 25. Priser og betalingssystem: o Taksttiltak for å motvirke behovet for takstøkning. o Billettering på mobiltelefon (smart-telefon) Informasjon om kollektivtilbud: o Bedre informasjon på viktige holdeplasser og knutepunkter. Utredning og planlegging (ikke gjennomføring): o Utrede pendlerbuss i Hallingdal og Numedal 24. Utrede/planlegge kollektivtilbudet i Ringerike og Ringerike - Oslo i 25. Alternativ 2 (+ 2 mill kr) I alternativ 2 er det listet opp hva som kan gjennomføres med ytterligere mill. kr pr år i tillegg til de tiltak som er beskrevet i alternativ og. Priser og betalingssystem: o Nytt pris- og sonesystem i Buskerud fra august 24. o Etablering av kommisjonærnett for salg av billetter. o Nettbutikk med salg av billetter. Bedre informasjon om kollektivtilbud: o Sanntidsinformasjon i hele fylket. Investering i system avhengig av finansiering fra Buskerudbyen eller låneopptak. o Sanntidsinformasjon som egen applikasjon på smart-telefon. Alternativ 3 (+ 3 mill kr) I alternativ 3 er satsingen økt med ytterligere mill. kr utover og da kan det gjennomføres enda flere nye tiltak. Bedre rutetilbud: o Utvidet rutetilbud i Ringeriksregionen fra 26. o Rom for ytterligere satsing på kollektivtransport i fylket allerede fra 24. Oversikten foran viser at det vil være behov for økte tilskudd/bidrag til kollektivtransporten dersom man skal ha mulighet til å følge opp målsettingene og strategiene fra kollektivtransportplanen. En mulighet som kan vurderes er en gradvis oppjustering av tilskuddene de neste årene. 6

7 2. Kollektivtransportplan Buskerud mot 23 Fylkestinget behandlet Kollektivtransportplan for Buskerud den 4. juni 22 og vedtok følgende:. Fylkestinget godkjenner at "Kollektivtransportplan for Buskerud", datert 29. november 2, legges til grunn for regionale organers virksomhet og for kommunal og statlig planlegging og virksomhet i regionen. 2. Det utarbeides et handlingsprogram for oppfølging av planen. Handlingsprogrammet startes opp i Buskerud fylkeskommunes arbeid med gjennomføring av planen skal skje i nært samarbeid med andre regionale aktører, statlige etater, kommuner og interkommunale samarbeid. 4. Reiselivsnæringens behov for samordnet kollektivtransport, innarbeides i kollektivtransportplanen for Buskerud. Innunder her er det viktig at også flybusstilbudet mellom Ringerike/Hallingdal og Gardermoen blir omtalt. Fylkeskommunen har som mål at Buskerud skal være et attraktivt sted for bosetting og arbeid, og at befolkningen skal gis et best mulig tjenestetilbud. Kollektivtransporttilbudet er en viktig faktor for å dekke innbyggernes transportbehov og bidrar til Buskerudsamfunnets utvikling og verdiskapning. Kollektivtransportplanen er en strategisk plan som viser dagens og fremtidens situasjon og utfordringer. I planen beskrives mål for kollektivtransporten og det vises ulike fremtidsbilder ut fra grad av satsing på dette området. Målsettingene og strategiene i kollektivtransportplanen er i tråd med Buskerudbysamarbeidets mål om at vekst i motorisert transport skal tas med kollektivtransport. Alle målsettinger og strategier er gjengitt i vedlegg til Handlingsprogrammet. Korte utdrag fra planen gjengis her: - Det skal primært satses på tilbudsforbedringer der behovet er størst, og der man kan høste miljøgevinster av satsingen, det vil si i byområdene. I satsingsområdene stilles det krav om kommunalt engasjement. Kommunene i disse områdene må vedta utbyggingsstrategier med arealdisponeringer som støtter opp om kollektivtrafikken. Innføring av en form for trafikantbetaling som f.eks vegprising, bompenger eller økte parkeringsavgifter, vil være nødvendig dersom man skal oppnå sterk vekst i kollektivtrafikken i disse områdene. - I distriktene skal det gjøres innsats for å utnytte ressursene bedre. Mange steder kan det være tjenlig med smartere løsninger slik som bestillingstransport eller bruk av 7

8 minibuss eller drosje framfor å kjøre ordinære bussruter. I slike områder oppnås ikke miljøgevinster av tradisjonell kollektivtransportsatsing. Nye løsninger skal primært bidra til å dekke innbyggernes grunnleggende behov for mobilitet. - Det legges opp til at en større andel av pendlertrafikken mot Oslo og Akershus skal tas kollektivt. Fylkeskommunens engasjement skal forsterkes på dette punkt. - Mulighetene for bedre tilbringerordninger til Gardermoen fra Hallingdal og Ringerike skal utredes. - Påvirkerrollen overfor blant annet NSB og Jernbaneverket skal forsterkes. Buskerud er et viktig jernbanefylke både for pendlere og for reiselivet. Det anses derfor viktig at fylkeskommunen bruker mer energi for å påvirke til sterkere jernbanesatsing i fylket. 8

9 3. Økonomiske forutsetninger Handlingsprogrammets kapittel 4 om handlinger og tiltak bygger på de strategiene som er vedtatt i Kollektivtransportplanen. Om økonomi heter det følgende i planen: O.3 Finansiering av kollektivtransporten I tettbygde områder (med sterk satsing på kollektivtransport) innføres det en tilleggsfinansiering av kollektivtransport, som samtidig bidrar til å redusere bruken av privatbil, som for eksempel bompenger, vegprising, køprising og/eller parkeringsrestriksjoner. I distriktene satses det på utvikling av kollektivtransporten innenfor dagens tilskuddsnivå. Finansiering må omfatte både et forbedret kollektivtransporttilbud og et hensiktsmessig kollektivtransportsystem. Kollektivtransportplanen har et langsiktig perspektiv mot år 23. Handlingsprogrammet gjelder kun for de første årene, det vil si perioden Rammer fra Buskerud fylkeskommune: Fylkeskommunens budsjett/handlingsprogram for 23-6 legges til grunn for kollektivtransportens utvikling. De årlige økonomiske rammene dekker dagens drift/nivå i tilbudet. Innenfor disse rammene kan det være mulig å gjennomføre endringer, omprioriteringer og effektiviseringer som synliggjøres i handlingsprogrammets - alternativ. Utviklingsmulighetene blir noe større dersom man legger til grunn økt finansiering. Derfor er det lagt inn 3 alternativ med økt finansiering på mill. kr pr år i alternativ 2 mill. kr pr år i alternativ 2 3 mill. kr pr år i alternativ 3 Buskerudbyen: Belønningsmidler fra den statlige insentivordningen er foreløpig avtalt for perioden fram til 3. desember 23, men med fullføring og drift i ytterligere seks måneder til.juli 24. Av belønningsmidlene er det i perioden 2-3 lagt inn ca. 2 mill. kr pr år til finansiering av nye rutetilbud og driftsrelaterte tiltak. Det arbeides aktivt for å få videreført midler til økt drift også for årene Det legges derfor til grunn at finansieringen av økt tilbud og tilbudsrelaterte tiltak videreføres på samme nivå. Trafikantbetaling fra 27: I Buskerudbyen skal det legges til rette for finansiering av en betydelig satsing gjennom trafikantbetaling (Buskerudbypakke 2). Dette vil imidlertid ikke være på plass før tidligst fra 27. I perioden 24-6 utarbeides og vedtas planene for tilbudsutvikling i Buskerudbyen. De økonomiske/finansielle beregningene gjennomføres samtidig. I handlingsprogrammet er økt drift fra 27 illustrert med en vekst i tilbudet som vil koste 3 mill. mer enn i 26. Det presiseres at det er stor usikkerhet knyttet til dette beløpet. 9

10 De omtalte midlene fra Buskerudbyen er, sammen med rammene i fylkeskommunens handlingsprogram 23-6, lagt til grunn i -alternativet. Ringerikspakke: Konseptvalgutredning (KVU) for transportsystemet i Ringeriksområdet ble startet i desember 22. Resultatet av KVU vil bli lagt til grunn for kollektivtransportsatsingen i dette området. KVU-arbeidet er forutsatt sluttført høsten 24. Røyken og Hurum: Røyken/Hurum-området har betydelige transportutfordringer som følge av sterk økning i innbyggertall og pendling mot Oslo og Akershus. Dette området omtales derfor i handlingsprogrammet som et område med muligheter for sterkere satsing på kollektive transportløsninger. Mer effektiv drift og omprioriteringer: En av kollektivtransportplanens strategier er å gjennomføre tiltak som gir mer effektiv utnyttelse av kollektivmidlene. Dette innebærer at det skal gis mulighet for å omprioritere, legge ned ruter der behovet er lavt og heller satse i områder der behovet er større. Satsing som gir økt belegg på bussrutene, spesielt utenom rushtid, kan også gi bedre ressursutnyttelse og miljøgevinster. Effektiviseringstiltak vil kunne gjennomføres i hele fylket. Infrastrukturtiltak i kollektivtransportsystemet: Bedre infrastruktur for kollektivtrafikken som veger, holdeplasser, kollektivfelt, informasjonssystem og lignende omtales i kollektivtransportplanen som viktige tiltak for å gjøre kollektivtilbudet mer attraktivt. I handlingsprogrammet for kollektivtransport tas primært opp infrastruktur som Brakar har ansvaret for, for eksempel informasjonssystem og billetteringsordning. Handlingsprogrammet inneholder lite om infrastrukturtiltak på vegnettet. Tiltak på vegnettet er vegeierens ansvar. Vegeier har for eksempel. ansvaret for holdeplasser, drift/vedlikehold, fremkommelighetstiltak m.m. Tiltak på fylkesvegnettet blir behandlet i handlingsprogrammet for fylkesvegene. Statens vegvesen og kommunene må også følge opp kollektivtransportplanens intensjoner ved å tilrettelegge for kollektivtrafikk på de veger som disse forvaltningsnivåene har ansvaret for. Annet som påvirker kollektivtransportens utvikling. Arealplanlegging, parkeringspolitikk, skolepolitikk etc. er av stor betydning for kollektivtransporten. Det er derfor behov for å videreføre et tett samarbeid med kommunene for at de skal legge til rette for en effektiv kollektivtransport og for at målene i planen skal kunne nås.

11 De økonomiske forutsetningene som er beskrevet foran er vist i tabellen nedenfor i 23- kroner. Økonomi - mulig utvikling Basert på vedtak om handlingsprogram 23-6 (mill. kr) Referanseår Bevilgning fra Buskerud fylkeskommune (inkl skoleskyss) *) Belønningsmidler/Buskerudbypakke **) 2 Fase Buskerudbypakke 2 **) 2 2 Fase 2 Buskerudbypakke 2 **) (med trafikantbetaling) 5 O-alternativet Alternativ = + mill Alternativ 2 = + 2 mill Alternativ 3 = + 3 mill *) Inklusiv lovpålagt skoleskyss, men ikke kostnader knyttet til fritt skolevalg og krav om sitteplasser på skoleskyss **) Avhengig av innretningen på avtale om Buskerudbypakke alternativet alt alt 2 alt 3 5 År 24 År 25 År 26 År 27

12 4. Handlinger og tiltak Tiltakene er systematisert i forhold til kollektivtransportplanens målsettinger, strategier og hovedinnretning, jf kapittel 3. Tiltakene er inndelt i fem kapitler, som må ses i sammenheng dersom man skal få en helhetlig oversikt.. Tiltak som er felles for Buskerud fylke. 2. Tiltak som er spesielle for Buskerudbyen. 3. Tiltak som er spesielle for Ringerike. 4. Tiltak som er spesielle for Røyken og Hurum. 5. Tiltak som er spesielle for distriktene. FORKLARINGER TIL TABELLENE Alternativ 3: = Dagens tilskuddsnivå og tilskudd fra belønningsordningen og Buskerudbypakke 2. = Dagens tilskuddsnivå og tilskudd fra belønningsordningen og Buskerudbypakke 2 + mill. pr år. 2 = Dagens tilskuddsnivå og tilskudd fra belønningsordningen og Buskerudbypakke mill. pr år. 3 = Dagens tilskuddsnivå og tilskudd fra belønningsordningen og Buskerudbypakke mill. pr år. Tiltakstype: U = Utredningsoppdrag. E = Etablere, investere og klargjøre for tiltak. O = Oppstart av tiltak. D = Drift varig drift. A = Andre oppgaver. Forkortelser: BFK = Buskerud fylkeskommune BK = Buskerud kollektivtrafikk AS (Brakar) BB = Buskerudbyen KVU = Konseptvalgutredning som gjennomføres før planlegging av store tiltak. SVV = Statens vegvesen 2

13 4. Felles for Buskerud fylke Tiltak hjemlet i strategi Innhold i oppgaven Tiltak Ansvar Tiltak nr : Pendlerruter til Oslo og Akershus. Strategi H.2 Tiltak nr 2: Samordne ruter til/fra og med ruter i Oslo og Akershus. Strategi H.2 Tiltak nr 3 a): Bestillingstransport fase. Strategi H.3 Utrede mulighetene og kostnadene ved å overta ansvaret for flere pendlerruter mot Oslo og Akershus (Gjelder f.eks. TIMekspressen linje 4 Hønefoss Oslo og linje Vikersund Drammen - Oslo). Samordne Oslo- og Akershusrettede rutetilbud. Ambisjonsnivå og økonomiske muligheter må avklares. Utrede, eventuelt planlegge og etablere system og drift av bestillingstransport. Igangsett ett eller flere pilotprosjekt. U BK og BFK A BK U E O D BK - - Tiltak nr 3 b): Bestillingstransport fase 2. Strategi H.3 Utrede i 23, investere i system i 24 og etablere pilotdrift og eventuelt permanent drift i perioden Utvikle bestillingsruter som erstatning for ordinære bussruter med lavt belegg (se også distriktspakke). D BK Tiltak nr 4 a): Informasjon om kommersielle ekspressbussruter. Strategi H.5 Usikkerhet knyttet til økonomisk behov. Bidra med informasjon om tilbud. Tilby tilslutning til sanntidsinformasjonssystem mot vederlag. D BK 3

14 Tiltak hjemlet i strategi Innhold i oppgaven Tiltak Ansvar Tiltak nr 4 b): Løyvesaksbehandling for kommersielle ekspressbussruter. Strategi H.5 Tiltak nr 4 c): Infrastruktur for kommersielle ekspressbussruter. Utøve løyvemyndighetsrollen på en god måte. Rask saksbehandling med brukernes interesser i fokus. Samordning med lokale ruter. Bidra med bedre infrastruktur (holdeplasser etc.). A BFK E Veg-eier Strategi H.5. Tiltak nr 5: Styrke samarbeidet med NSB. Strategi H.6 Se også H2.4 Tiltak nr 6: Miljøvennlig bussmateriell. Mål: O. Strategi: H2.5 Tiltak nr 7 a): Informasjon om retningslinjer for arealutvikling. Mål O..2 Retningslinje og 2 Forsterke påvirkerollen. Ha regelmessige møter med NSB. Samråd med kommuner og kommuneregioner. Fase inn busser med lavere klima og miljøutslipp og annen forurensing. Stilles som standardkrav i alle kontrakter med bussoperatører. Informere kommuner om vedtatte retningslinjer for arealutvikling som støtter opp om kollektivtrafikk. Gjelder kommunene i Buskerudbyen, Ringerike, Hole og Røyken. A U D BFK og BK BK BK A BFK Tiltak nr 7 b): Oppfølging av retningslinjer for arealutvikling. Mål..2 Retningslinje og 2 Tiltak nr 8 a): Gjennomgå linjenettet. Strategi H2. Skal også følges opp i regional areal- og transportstrategi. Påse at kommunene følger opp retningslinjene i sine arealplaner. Gjennomgå linjenett med sikte på å få en enklere, mer kundevennlig og robust struktur. Kontinuerlig prosess. A BFK A BK 4

15 Tiltak hjemlet i strategi Innhold i oppgaven Tiltak Ansvar Tiltak nr 8 b): Kollektivknutepunktutvikling. Strategi H2. Fylkeskommunen skal ta et særskilt pådriveransvar for utvikling av knutepunkter og innfartsparkering. Det vises til Nasjonal Transportplan og kollektivtransportplanen. Rollen avklares i 23. A BFK Tiltak nr 9 a): Sitteplass/setebelter for skoleskyss. Strategi H2.3 og H2.5 Tiltak nr 9 b): Bedre samkjøring mellom skolestart/slutt og skoleskyss i dialog mellom skole og Brakar. Oppfylle sentrale krav om dimensjonering av bussmateriell på strekninger med skoleskyss. Bedre samkjøring mellom skolestart/slutt og skoleskyss i dialog mellom skole og Brakar. D BK D BK Strategi H.3 Tiltak nr a) Bedre informasjon. Strategi H2.3. Tiltak nr b) Bedre landsdekkende informasjon. Strategi H2.3 Tiltak nr c) Sanntidsinformasjon. Strategi H2.3 Tiltak nr a): Nytt pris og sonesystem. Strategi H2.3 Tiltak nr b): Billettpriser Strategi H2.3 Forbedre og modernisere informasjonen om rutetilbud. Tradisjonelle medier, holdeplasser, trykksaker, oppslag etc. Internett. SMS/app. Koble seg opp mot nasjonal reiseplanlegger. Avklares i 23. Det legges til rette for utvikling av sanntidsinformasjon i hele fylket. Pilotprosjekt er gjennomført i Buskerudbyen og videreføres/utvides. *) Merknad: Belønningsmidler/BBpakke 2 og/eller lånfinansering til å investere i tekniske løsninger. Innføre nytt pris- og sonesystem i Buskerud med færre/større soner uten økt minstepris. Kan innføres tidligst fra august 24. Gi et prissystem som favoriserer kunder som reiser ofte, uten at det samtidig avviser nye kunder og kunder som reiser sjelden. D BK D BK E D BK 2*) 2*) 2*) 2*) D BK D BK 5

16 Tiltak hjemlet i strategi Innhold i oppgaven Tiltak Ansvar Tiltak nr 2: Universell utforming av busser. Strategi H2.3 og H2.5 Tiltak nr 3: Vegdekke i kollektivtraséer. Universell utforming av busser implementeres i anbudskontraktene. Prioritere høy standard på vegdekke i kollektiv traséer. D BK UE Vegeier Mål: H2, Strategi H2.4 og H2.5 Tiltak nr 4: Gangruter til bussholdeplasser. Mål: H2, Strategi H2.4 og H2.5 Tiltak nr 5 Bedre fremkommelighet Mål: H2, Strategi H2.4 og H2.5 Tiltak nr 6 Finansiering av jernbaneinfrastruktur. Strategi H2.4 Tiltak nr 7: Ringeriksbanen/Bergensbanen. Strategi H2.4 Ha sterkere fokus på gangruter til bussholdeplasser. Prioritere fremkommelighet for buss, om nødvendig på bekostning av biltrafikk. Spesielt i byer og sentrale tettsteder. Forsterke påvirkerrollen. Sterkere engasjement i tiltak knyttet til finansiering av statlig jernbaneinfrastruktur. Påvirke til bygging av Ringeriksbanen og tiltak som gir kortere reisetid på Bergensbanen. UE Vegeier UE Vegeier A BFK og kommune ne A BFK Tiltak nr 8: Kontantfri buss. Strategi H2.3 Gradvis innføring av enklere billetteringsordninger med forhåndsbetaling på mobiltelefon, UEO D BK internett, billettautomater, kommisjonærer o.l

17 4.2 Buskerudbyen Tiltak hjemlet i strategi Innhold i oppgaven Tiltak Ansvar Tiltak nr 2: Videreføre og forsterke rutetilbudet. Buskerudbypakke. Videreføre eksisterende rutetilbud og utvide tilbudet. D BK/BFK Hovedmål H, Strategi H. Tiltak nr 2: Planlegge ytterligere forbedring av rutetilbudet i Buskerudbyen. Hovedmål H, Strategi H. Tiltak nr 22: Gjennomføre ytterligere forbedring av rutetilbudet i Buskerudbyen. Finansieres også med belønningsmidler. Buskerudbypakke 2. Utrede og planlegge forbedringer i tilbudene som skal komme når ny/økt finansiering er på plass fra 27. Merknad: Finansieres med midler fra belønningsordningen og/eller Buskerudbypakke 2. Buskerudbypakke 2. Forsterke busstilbudet internt i Buskerudbyen og til/fra Oslo og Akershus. U BK D BK Hovedmål H, Strategi H. og H.2 Tiltak nr 23: Bedre togtilbud i Buskerudbyen. Strategi H2.4 og H.6 Påvirke NSB og Jernbaneverket til økt satsing på korridoren Kongsberg Oslo/Gardermoen. A BFK/ kommune ne i BB 7

18 4.3 Ringeriksregionen Tiltak hjemlet i strategi Innhold i oppgaven Tiltak Ansvar Tiltak nr 3: Konseptvalgutredning (KVU) for transportsystemet i Ringeriksregionen. Hovedmål H, Strategi H. Tiltak nr 3: Lokalt busstilbud i Ringerike. Hovedmål H, Strategi H. Tiltak nr 32: Pendlingsreiser. Hovedmål H, Strategi H.2 Bidra i arbeidet med konseptvalgutredning (KVU) for Ringeriksregionen. I KVUen inngår konsepter med økt kollektivtrafikk. KVU ferdigstilles høsten 24. Planlegge og utvikle busstilbudet internt i regionen. Utrede alternative løsningsmuligheter for kollektivtransport på strekningen Ringerike Akershus/Oslo. Må avklares før neste anbudsrunde. Se også tiltak. Fylkestingets vedtak pkt 4. Flybuss.. Se tiltak Røyken og Hurum U U D U D BFK/ SVV BK BK - BK/BFK Tiltak hjemlet i strategi Innhold i oppgaven Tiltak Ansvar Tiltak nr 4: Gjennomgå kollektivsystemet. Hovedmål H, Strategi H.2 Gjennomgå kollektivtilbudet (på systemnivå) i og til/fra Røyken/Hurum. I gjennomgangen inngår arbeidsdeling mellom buss, båt og tog og behov for kollektivknutepunkter. Foreslå endringer i rutetilbud. Arbeidet er satt i gang i 23. U BK Tiltak hjemlet i strategi Innhold i oppgaven Tiltak Ansvar Tiltak nr 4: Etablere bedre kollektivtilbud i Røyken og Hurum. Hovedmål H, Strategi H.2 Iverksette endringer i kollektivtilbudet i Røyken/Hurum og til/fra Oslo/Akershus og Lier/Drammen. D BK 8

19 4.5 Distriktene og reiselivet Tiltak hjemlet i strategi Innhold i oppgaven Tiltak Ansvar Tiltak nr 5: Skoleruter for andre. Strategi H.3 Gjennomføre pålagt skoleskyss. Åpne skoleruter for andre passasjerer. D BK Tiltak nr 5: Bestillingstransport i distriktene. Strategi H.3. Legge om til bestillingstransport der det er behovsdekkende og mer rasjonelt enn ordinær rutekjøring. D BK Tiltak nr 52: Pendlingsreiser i distriktene. Strategi H.3 Tiltak nr 53: Nye muligheter for kollektivbetjening når Rv. 7 Sokna-Ørgenvika åpnes. Strategi H.5 Tiltak nr 54: Reiselivets behov. Fylkestingets vedtak pkt 4. Tiltak nr 55: Kollektivtilbud til/fra Gardermoen. Fylkestingets vedtak pkt 4. (Investering og etablering inngår i fellestiltak.) Utrede behov og potensiale for pendlerbusser: Mellom kommunene i Hallingdal. Mellom Flesberg og Kongsberg. Samarbeide med operatørene for å avklare fremtidig ekspressbusstilbud når ny Rv. 7 Sokna Ørgenvika åpnes i 24. Stikkord til utredningen er f.eks.: - Hallingbussen - Betjene Oslo eller Drammen eller begge deler. - Morgenbuss. Arbeidet bør starte i 23. Drøfte reiselivets behov med bransjen og kommuneregionene/kommunene. Vurdere spleiselag som en mulig løsning for konkrete tiltak. Flybuss Hallingdal - Ringerike Gardermoen. Utredningen avklarer behov for eventuell etablering og drift. U BK U BK og BFK U BFK U E D BFK

20 5. Vedlegg vedtatte mål og strategier Overordnet mål for kollektivtransporten O Kollektivtransport i 23 Kollektivtransporten (tog og buss) i Buskerud har en sentral rolle i å dekke befolkningens ulike behov for persontransport, gjennom et velfungerende samspill med andre trafikkarter som gange, sykkel, bil og fly. Kollektivtransporten er tilrettelagt for å redusere negative miljøvirkninger fra samferdsel ved at tilbudet er best i tettbygde områder, mens tilbudet i distriktene primært sikrer befolkningens grunnleggende mobilitet. Satsing i byer og tettbygde områder har fått økt finansiering. I distriktene utvikles kollektivtransporten innenfor tilskuddsnivået slik det var i 22 (da planen ble vedtatt). Strategier for å nå overordnet mål O. Kollektivtransport og miljøvirkninger Kollektivtransporten utvikles og tilrettelegges med et godt tilbud i tettbygde områder for å bidra til å redusere negative miljøvirkninger fra persontransport. O.2 Kollektivtransport og arealbruk Fremtidig arealbruk skal bidra til å redusere det daglige transportbehovet og styrke bruk av kollektivtransport i de områder i fylket hvor det satses sterkest. O.3 Finansiering av kollektivtransporten I tettbygde områder (med sterk satsing på kollektivtransport) innføres det en tilleggsfinansiering av kollektivtransport, som samtidig bidrar til å redusere bruken av privatbil, som for eksempel bompenger, vegprising, køprising og/ eller parkeringsrestriksjoner. I distriktene satses det på utvikling av kollektivtransporten innenfor dagens tilskuddsnivå. Finansiering må omfatte både et forbedret kollektivtransporttilbud og et hensiktsmessig kollektivtransportsystem. Retningslinjer for arealplanlegging Retningslinje : I kommuneplaner og reguleringsplaner skal det i kommunene Røyken, Lier, Drammen, Nedre Eiker, Øvre Eiker, Kongsberg, Ringerike og Hole legges til rette for korte reiseavstander og redusert behov for bruk av bil gjennom lokalisering av boliger, skoler, arbeidsplasser, servicetilbud og infrastrukturtiltak. Retningslinje 2: I kommuneplaner og reguleringsplaner skal det i kommunene Røyken, Lier, Drammen, Nedre Eiker, Øvre Eiker, Kongsberg, Ringerike og Hole tilrettelegges for betjening med kollektivtransport. I planene skal det vises en grunnstruktur for kollektivtransporten som er lett å bruke og som kan opprettholdes over tid. 2

21 Hovedmål for kollektivtransporttilbudet H Kollektivtransporttilbudet i 23 Kollektivtransporttilbudet er betydelig øket i byer og sentrale tettsteder internt i fylket og for fylkeskryssende reiser mot Akershus og Oslo. Strategier for å nå hovedmål for kollektivtransporttilbudet H. Kollektivtransporttilbud for betjening av byer og sentrale tettsteder For betjening av byer og sentrale tettsteder som Drammensdalen (Lier Hokksund), Kongsberg og Hønefoss skal veksten i motoriserte reiser, som følge av forventet befolkningsøkning, tas av kollektivtransport. Tilbudet skal være godt og tilpasset lokale behov. H.2 Kollektivtransporttilbud mot Akershus og Oslo I Drammensdalen (Lier Hokksund), Kongsberg, Ringerike/Hole og Røyken, skal veksten i motoriserte reiser mot Akershus/Oslo, som følge av forventet befolkningsøkning, tas av kollektivtransport. Tilbudet skal være godt og koordinert med Ruter sitt tilbud i Akershus/ Oslo. H.3 Busstilbud lokalt i distriktene Lokalt i distriktene skal kollektivtransport med buss utvikles innenfor dagens tilskuddsnivå. Lokalt i distriktene skal kollektivtransport med buss primært utvikles med basis i behovet for skolekjøring. Det legges vekt på å utvikle et smart kollektivtransporttilbud som er med på å sikre innbyggerne en grunnleggende mobilitet. H.4 Lange reiser med buss internt i Buskerud Lange reiser med buss internt i Buskerud skal utvikles innenfor dagens tilskuddsnivå. Reisene skal samordnes med andre lokale busstilbud, komplettere togtilbudet og bygge opp under jernbanens hovedknutepunkt. H.5 Lange fylkeskryssende reiser med buss Lange gjennomgående reiser med buss (starter og slutter utenfor Buskerud) skal som i dag drives uten tilskudd. H.6 Togtilbud Buskerud fylkeskommune skal påvirke staten til å gi tilbud med lokaltog, regiontog og fjerntog som bygger opp under overordnet mål. 2

Handlingsprogram for kollektivtransport 2014-2017. Høringsversjon mars 2013

Handlingsprogram for kollektivtransport 2014-2017. Høringsversjon mars 2013 Handlingsprogram for kollektivtransport Høringsversjon mars 213 Buskerud fylkeskommune Samferdselsavdelingen mars 213 Forord Fylkestinget i Buskerud vedtok den 14.6.212 Kollektivtransportplan Buskerud

Detaljer

FYLKESVEGER OG KOLLEKTIVTRANSPORT I MODUM, SIGDAL OG KRØDSHERAD GRO R. SOLBERG 23.OKTOBER 2014

FYLKESVEGER OG KOLLEKTIVTRANSPORT I MODUM, SIGDAL OG KRØDSHERAD GRO R. SOLBERG 23.OKTOBER 2014 FYLKESVEGER OG KOLLEKTIVTRANSPORT I MODUM, SIGDAL OG KRØDSHERAD GRO R. SOLBERG 23.OKTOBER 2014 Samferdsel - organisering i fylkeskommunen Politisk: Hovedutvalg for samferdsel bestående av 15 politikere

Detaljer

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: N02 &13 Arkivsaksnr.: 12/669-2 Dato:

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: N02 &13 Arkivsaksnr.: 12/669-2 Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: N02 &13 Arkivsaksnr.: 12/669-2 Dato: 07.03.12 HØRING - KOLLEKTIVTRANSPORTPLAN BUSKERUD INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET OG BYSTYRET: Buskerudbyrådmennenes forslag

Detaljer

Kollektivstrategi for Hordaland. Fagseminar 14. februar 2013

Kollektivstrategi for Hordaland. Fagseminar 14. februar 2013 Kollektivstrategi for Hordaland Fagseminar 14. februar 2013 Kollektivstrategi for Hordaland Henry Gaarde Adm. direktør i Brakar fra mars 2010 Arbeidet med samferdsel siden 1975 Tidligere arbeidsgivere:

Detaljer

BELØNNINGSORDNINGEN FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK/BUSKERUDBYPAKKE 1.

BELØNNINGSORDNINGEN FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK/BUSKERUDBYPAKKE 1. Felles saksfremlegg om BELØNNINGSORDNINGEN FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK/BUSKERUDBYPAKKE 1. REVIDERT HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 MED PRINSIPPER FOR BILTRAFIKKREDUSERENDE TILTAK. Forslag

Detaljer

UTTALE HANDLINGSPROGRAM FOR KOLLEKTIVTRANSPORT 2014-2017

UTTALE HANDLINGSPROGRAM FOR KOLLEKTIVTRANSPORT 2014-2017 SAK 19/13 UTTALE HANDLINGSPROGRAM FOR KOLLEKTIVTRANSPORT Saksopplysning Bakgrunn Buskerud fylkeskommune har sendt forslag til handlingsprogram for kollektivtransport 2014-2017 ut på høyring. Regionrådet

Detaljer

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: NAVN Arkivsaksnr.: 10/ Dato:

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: NAVN Arkivsaksnr.: 10/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: NAVN Arkivsaksnr.: 10/2021-6 Dato: 23.11.2010 BELØNNINGSORDNINGEN FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK/BUSKERUDBYPAKKE 1. REVIDERT HANDLINGSPROGRAM

Detaljer

Kollektivtransportplan for Buskerud

Kollektivtransportplan for Buskerud Kollektivtransportplan for Buskerud Regional plan, 9. november 0 Utvikling mot 030 Underlag for høring med høringsfrist. februar 0 Innhold Forord... 4 Anbefalt kollektivtransportstrategi for Buskerud...

Detaljer

UTTALE, KOLLEKTIVTRAFIKKPLAN FOR BUSKERUD

UTTALE, KOLLEKTIVTRAFIKKPLAN FOR BUSKERUD SAK 03/12 UTTALE, KOLLEKTIVTRAFIKKPLAN FOR BUSKERUD Saksopplysning Fylkesutvalet har vedteke å legge forslag til Kollektivtransportplan for Buskerud ut på høyring. Kollektivtransportplanen er ein langsiktig

Detaljer

Buskerudbysamarbeidets oppgaver

Buskerudbysamarbeidets oppgaver Arbeidet med lokalt / regionalt forslag til BBP2 Innledning v/ leder adm. styringsgruppe Runar Hannevold 1. Hva er levert av resultater? 2. Buskerudbypakker i flere stadier 3. Statlig prosess, lokal/regional

Detaljer

Høringsuttalelse til Konseptvalgutredning for Buskerudbypakke 2

Høringsuttalelse til Konseptvalgutredning for Buskerudbypakke 2 Høringsuttalelse til Konseptvalgutredning for Buskerudbypakke 2 Hensikten med saken er å gi en felles høringsuttalelse fra de 5 kommunene og Buskerud fylkeskommune til Konseptvalgutredning for Buskerudbypakke

Detaljer

Buskerud fylkeskommune Kollektivtransportplan 1

Buskerud fylkeskommune Kollektivtransportplan 1 Buskerud fylkeskommune Kollektivtransportplan Kollektivtransportplan Buskerud fylkeskommune Kollektivtransportplan Buskerud Utvikling mot 030 Buskerud fylkeskommune Kollektivtransportplan 3 Innhold Forord

Detaljer

Forprosjekt: 10.03.04 Kollektivtrafikkplan for Drammensregionen

Forprosjekt: 10.03.04 Kollektivtrafikkplan for Drammensregionen Forprosjekt: 10.03.04 Kollektivtrafikkplan for Drammensregionen 1. Sammendrag Drammensområdet hadde en positiv utvikling i kollektivtrafikken i Ny Giv perioden på 1990 tallet. Etter dette har utviklingen

Detaljer

Belønningsmidler for bedre kollektivtransport, sykkel og redusert biltrafikk i Buskerudbyen

Belønningsmidler for bedre kollektivtransport, sykkel og redusert biltrafikk i Buskerudbyen Belønningsmidler for bedre kollektivtransport, sykkel og redusert biltrafikk i Buskerudbyen Revidert handlingsprogram 2010-2013 Buskerudbypakke 1 Versjon 19.11.2010 For behandling i kommunestyrer og fylkesting

Detaljer

Møtedato 15.6.2010 HANDLINGSPROGRAM FOR KOLLEKTIVTRANSPORT 2010-2013.

Møtedato 15.6.2010 HANDLINGSPROGRAM FOR KOLLEKTIVTRANSPORT 2010-2013. Sentraladministrasjonen Samferdselsavdelinga Arkivsak: 09/01280 Arkivkode: _ Saksbeh: David Karlsen Ugradert Saksgang Fylkestinget Møtedato 15.6.2010 Saksnr. 10/22 HANDLINGSPROGRAM FOR KOLLEKTIVTRANSPORT

Detaljer

Fremtidens transportløsninger i byområdene. Bypakke Buskerudbyen. Terje Moe Gustavsen Statens vegvesen Drammen - 28.November 2011

Fremtidens transportløsninger i byområdene. Bypakke Buskerudbyen. Terje Moe Gustavsen Statens vegvesen Drammen - 28.November 2011 Fremtidens transportløsninger i byområdene Bypakke Buskerudbyen Terje Moe Gustavsen Statens vegvesen Drammen - 28.November 2011 Trender og drivkrefter Sterk befolkningsvekst i byområdene Befolkningen ventes

Detaljer

Belønningsmidler for bedre kollektivtransport, sykkel og redusert biltrafikk i Buskerudbyen

Belønningsmidler for bedre kollektivtransport, sykkel og redusert biltrafikk i Buskerudbyen Belønningsmidler for bedre kollektivtransport, sykkel og redusert biltrafikk i Buskerudbyen Revidert handlingsprogram 2010-2013 Buskerudbypakke 1 Revidert 09.02.2011 I tråd med 4-årig avtale (2010-2013)

Detaljer

04.09.2014. Buskerudbypakke 2

04.09.2014. Buskerudbypakke 2 04.09.2014 Buskerudbypakke 2 Felles areal- og transportplan er vedtatt Fremlagt skisse er grunnlag for drøfting og forhandling med staten Buskerudbypakke 2 finansiering Statlige midler Bymiljøavtalemidler

Detaljer

Buskerudbysamarbeidet. Hva er Buskerudbyen - og hvorfor Buskerudbyen?

Buskerudbysamarbeidet. Hva er Buskerudbyen - og hvorfor Buskerudbyen? Buskerudbysamarbeidet Hva er Buskerudbyen - og hvorfor Buskerudbyen? Reis smartere lev bedre Buskerudbysamarbeidet Hva er Buskerudbyen - og hvorfor Buskerudbyen? Buskerudbyen - fra Lier til Kongsberg Buskerudbysamarbeidet

Detaljer

Bransjetreff Arendal 11.11.2013 Bypakker og bymiljøavtaler i Region sør. Avdelingsdirektør Dagfinn Fløystad Styring- og strategistaben

Bransjetreff Arendal 11.11.2013 Bypakker og bymiljøavtaler i Region sør. Avdelingsdirektør Dagfinn Fløystad Styring- og strategistaben Bransjetreff Arendal 11.11.2013 Bypakker og bymiljøavtaler i Region sør Avdelingsdirektør Dagfinn Fløystad Styring- og strategistaben 1 NTP 2014-2023: Bymiljøavtaler Mål i NTP 2014-2023 og Klimameldingen

Detaljer

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive Offentlig informasjon Hva vil Buskerudbysamarbeidet? Vi vil bidra til at du effektivt kan reise til jobb eller fritidsaktiviteter, selv om vi blir mange flere

Detaljer

Folkevalgtopplæringen 2015, Drammen kommune DRAMMEN KOMMUNE OG BUSKERUDBYSAMARBEIDET

Folkevalgtopplæringen 2015, Drammen kommune DRAMMEN KOMMUNE OG BUSKERUDBYSAMARBEIDET Folkevalgtopplæringen 2015, Drammen kommune DRAMMEN KOMMUNE OG BUSKERUDBYSAMARBEIDET Drammen kommune og Buskerudbysamarbeidet Innledning: Drammen kommune i ulike samarbeidsrelasjoner 1. Buskerudbysamarbeidets

Detaljer

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive Offentlig informasjon Hva vil Buskerudbysamarbeidet? Vi vil bidra til at du effektivt kan reise til jobb eller fritidsaktiviteter, selv om vi blir mange flere

Detaljer

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive Offentlig informasjon Hva vil Buskerudbysamarbeidet? Vi vil bidra til at du effektivt kan reise til jobb eller fritidsaktiviteter, selv om vi blir mange flere

Detaljer

Forslag til rådmennenes felles saksfremlegg i kommunene og fylkeskommunen. Godkjenning av areal- og transportplan for Buskerudbyen

Forslag til rådmennenes felles saksfremlegg i kommunene og fylkeskommunen. Godkjenning av areal- og transportplan for Buskerudbyen Forslag til rådmennenes felles saksfremlegg i kommunene og fylkeskommunen Dato 12.11.2012 Godkjenning av areal- og transportplan for Buskerudbyen 2013-2023 1. Sammendrag I samsvar med inngåtte avtaler

Detaljer

Kollektivbetjening av nytt sykehus på Kalnes fra 2015

Kollektivbetjening av nytt sykehus på Kalnes fra 2015 Saksnr.: 2013/2695 Løpenr.: 19006/2013 Klassering: N02 Saksbehandler: Kjetil Gaulen Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Samferdsel, miljø og klimakomiteen 24.04.2013 Fylkesutvalget

Detaljer

Strategi for biltrafikkreduserende tiltak i Buskerudbyen Kunnskapsgrunnlag.

Strategi for biltrafikkreduserende tiltak i Buskerudbyen Kunnskapsgrunnlag. Strategi for biltrafikkreduserende tiltak i Buskerudbyen Kunnskapsgrunnlag. Sammendrag. November 2010 Utredning på oppdrag av Buskerudbysamarbeidet. et samarbeid om areal, transport og miljø. Oppsummering

Detaljer

BUSKERUDBYPAKKE 1- INNSPILL TIL HANDLINGSPROGRAMMET 2010-2013 20.NOVEMBER 2010- SAMMENDRAG

BUSKERUDBYPAKKE 1- INNSPILL TIL HANDLINGSPROGRAMMET 2010-2013 20.NOVEMBER 2010- SAMMENDRAG BUSKERUDBYPAKKE 1- INNSPILL TIL HANDLINGSPROGRAMMET 2010-2013 20.NOVEMBER 2010- SAMMENDRAG Utredning på oppdrag av Buskerudbysamarbeidet. Utredning på oppdrag av Buskerudbysamarbeidet. et samarbeid om

Detaljer

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive Offentlig informasjon Hva vil Buskerudbysamarbeidet? Vi vil bidra til at du effektivt kan reise til jobb eller fritidsaktiviteter, selv om vi blir mange flere

Detaljer

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 026 N00 &13 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: HØRINGSUTTALELSE TIL KONSEPTVALGUTREDNING FOR BUSKERUDBYPAKKE 2

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 026 N00 &13 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: HØRINGSUTTALELSE TIL KONSEPTVALGUTREDNING FOR BUSKERUDBYPAKKE 2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 026 N00 &13 Arkivsaksnr.: 13/5869-2 Dato: 27.05.2013 HØRINGSUTTALELSE TIL KONSEPTVALGUTREDNING FOR BUSKERUDBYPAKKE 2 â INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET/BYSTYRET:

Detaljer

Kollektivtransporten i

Kollektivtransporten i Kollektivtransporten i Grenland Hvor står vi? Hva vil vi? Muligheter Utfordringer Status hvor står vi? Reisevaner: Godt over 50 % av turene våre er som bilfører Kollektivtransport benyttes for ca 1 av

Detaljer

Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF Høring

Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF Høring Saknr. 16/17052-1 Saksbehandler: Øystein Sjølie Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF 2018-2021 - Høring Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar at vedlagte høringsversjon av Tiltaksplan for Hedmark Trafikk

Detaljer

Kollektivutredning Orientering til: Formannskapet 07.05.2013 Bystyrekomite byutvikling og kultur 07.05.2013

Kollektivutredning Orientering til: Formannskapet 07.05.2013 Bystyrekomite byutvikling og kultur 07.05.2013 Kollektivutredning Orientering til: Formannskapet 07.05.2013 Bystyrekomite byutvikling og kultur 07.05.2013 Behandling i Bystyrekomiteen og Bystyret i juni Ansvarsdeling for kollektivtilbudet Fylkeskommunen:

Detaljer

Transport i by 19. september 2005. Vegpakke. Tønsberg. Utfordringer knyttet til samordning kollektivtransport, gang og sykkel

Transport i by 19. september 2005. Vegpakke. Tønsberg. Utfordringer knyttet til samordning kollektivtransport, gang og sykkel Transport i by 19. september 2005 Vegpakke Tønsberg Utfordringer knyttet til samordning kollektivtransport, gang og sykkel Helhetlige transportløsninger Definere klare mål/strategier Kollektivtrafikk og

Detaljer

Plan for utbyggingsmønster, arealbruk og transport i Bergensområdet. - Innspill fra Skyss. Oddmund Sylta, direktør i Skyss

Plan for utbyggingsmønster, arealbruk og transport i Bergensområdet. - Innspill fra Skyss. Oddmund Sylta, direktør i Skyss Plan for utbyggingsmønster, arealbruk og transport i Bergensområdet - Innspill fra Skyss Oddmund Sylta, direktør i Skyss Om Skyss Buss 11 kontrakter 762 busser Bybane Ferge 1 kontrakt 17 bybanevogner 4

Detaljer

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUD HALLINGDAL 27. MAI 2016. Hensikt med møtet: Informasjon Dialog og innspill

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUD HALLINGDAL 27. MAI 2016. Hensikt med møtet: Informasjon Dialog og innspill REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUD HALLINGDAL 27. MAI 2016 Hensikt med møtet: Informasjon Dialog og innspill Stikkord og dato Regional areal- og transportplan for Buskerud Utarbeides med bakgrunn

Detaljer

Prinsippvedtak trafikantbetaling og videreføring avtale om belønningsmidler

Prinsippvedtak trafikantbetaling og videreføring avtale om belønningsmidler Prinsippvedtak trafikantbetaling og videreføring avtale om belønningsmidler Hensikten med saken er todelt: 1) Å avklare om trafikantbetaling prinsipielt anses som et aktuelt virkemiddel for kommuner i

Detaljer

Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram for samferdsel november 2016

Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram for samferdsel november 2016 Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram for samferdsel 2017-2020 7. november 2016 Agenda 09.00 09.15 Velkommen ved Fylkesrådmann Tron Bamrud 09.15 09.45 Presentasjon av handlingsprogram for samferdsel

Detaljer

Buskerudbyen: Regionalt samarbeid om bærekraftig areal- og transportpolitikk

Buskerudbyen: Regionalt samarbeid om bærekraftig areal- og transportpolitikk Buskerudbyen: Regionalt samarbeid om bærekraftig areal- og transportpolitikk Avtalepartnerne i Buskerudbyen Drammen kommune Lier kommune Kongsberg kommune Nedre Eiker kommune Øvre Eiker kommune Buskerud

Detaljer

Styrket togtilbud på Kongsbergbanen; to tog per time

Styrket togtilbud på Kongsbergbanen; to tog per time NOTAT Dato: Forslag 27.05.13 Buskerudbysamarbeidet Styrket togtilbud på Kongsbergbanen; to tog per time Underlag for Buskerud fylkeskommunes henvendelse til SD 1. juni 2013 om kjøp av persontransport med

Detaljer

Grunnlag for søknad om videreføring av belønningsordningen 2014-2017.

Grunnlag for søknad om videreføring av belønningsordningen 2014-2017. Buskerudbysamarbeidet, sekretariatet. Dato 29.11.2013 Underlag for drøftingsmøter i kommunene Kongsberg, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Drammen, Lier og Buskerud fylkeskommune Saksdokument Grunnlag for søknad

Detaljer

Oslopakke 3 - innhold og prosess. Møte i arbeidsutvalget Plansamarbeid om areal og transport i Oslo og Akershus 11. november 2009

Oslopakke 3 - innhold og prosess. Møte i arbeidsutvalget Plansamarbeid om areal og transport i Oslo og Akershus 11. november 2009 Oslopakke 3 - innhold og prosess Møte i arbeidsutvalget Plansamarbeid om areal og transport i Oslo og Akershus 11. november 2009 Oslopakke 3 innhold Agenda målsetting (foreløpig) organisering hovedtrekk

Detaljer

KOLUMBUS STRATEGI

KOLUMBUS STRATEGI STRATEGI 2016-2021 Strategien danner en ramme for hva vi har som mål å arbeide systematisk med på kort og lang sikt for å skape et attraktiv Rogaland med god mobilitet. KOLUMBUS Kolumbus strategiplan 2016-2021

Detaljer

Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Saksframlegg Referanse 2012/920-3 Vår saksbehandler Runar Stustad, tlf 32808687 Saksgang: Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalget for samferdselssektoren 29.05.2012 Fylkesutvalget

Detaljer

Samordna areal- og transportplanlegging: Infrastruktur, knutepunkt, kollektivløsninger med mer.

Samordna areal- og transportplanlegging: Infrastruktur, knutepunkt, kollektivløsninger med mer. Samordna areal- og transportplanlegging: Infrastruktur, knutepunkt, kollektivløsninger med mer. Steinar Simonsen Statens vegvesen Region midt Regional kollektivtransportkoordinator Innhold NTP 2014-23

Detaljer

Helhetlig tilrettelegging av kollektivtransporten www.vaf.no

Helhetlig tilrettelegging av kollektivtransporten www.vaf.no Foto: Bragdøya kystlag Helhetlig tilrettelegging av kollektivtransporten NASJONALE STYRINGSSIGNALER Nasjonal transportplan 2010-2019 Et av hovedmålene: Universelt utformet transportsystem Lov om forbud

Detaljer

SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN, KOMMUNENS UTTALELSE

SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN, KOMMUNENS UTTALELSE ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 212/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.11.2015 81/15 Kommunestyret 17.11.2015 SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN,

Detaljer

Mulighetsstudie Bymiljøpakke arendal- og grimstadregionen - høring

Mulighetsstudie Bymiljøpakke arendal- og grimstadregionen - høring Saksframlegg Arkivsak-dok. 17/8582-1 Saksbehandler Arild Richard Syvertsen Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 27.06.2017 Mulighetsstudie Bymiljøpakke arendal- og grimstadregionen - høring 1. FORSLAG TIL VEDTAK

Detaljer

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Kommunehuset, Engerdal Dato: kl

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Kommunehuset, Engerdal Dato: kl Fylkesrådet Møteinnkalling Sted: Kommunehuset, Engerdal Dato: 19.08.2013 kl. 09.30 Forfall meldes snarest til tlf. @ eller @ Vararepresentanter møter etter særskilt innkalling. HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet

Detaljer

Tilgjengelighet til kollektivtilbud

Tilgjengelighet til kollektivtilbud Tilgjengelighet til kollektivtilbud Orientering i PSN 7. november 2013 Politisk vedtak av 28. februar 2012 TILTAK 1 Handlingsplan for innfartsparkeringsplasser, innenfor rammen av gjeldende eier- og planstrukturer

Detaljer

7. September 2017 Bypakkekonferansen BUSKERUDBYPAKKE 2

7. September 2017 Bypakkekonferansen BUSKERUDBYPAKKE 2 7. September 2017 Bypakkekonferansen BUSKERUDBYPAKKE 2 Buskerudbyen er Norges femte største byområde Staten, fylkeskommunen og kommunene har et felles mål om å utvikle byområdet. Buskerudbypakke 2 og statens

Detaljer

Osmund Kaldheim rådmann Arild Eek byutviklingsdirektør

Osmund Kaldheim rådmann Arild Eek byutviklingsdirektør SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: 110 Arkivsaksnr.: 10/16868-1 Dato: 23.11.2010 SAMORDNET PARKERINGSPOLITIKK I BUSKERUDBYEN INNSTILLING TIL: Formannskapet, Bystyret Administrasjonens

Detaljer

Nasjonal transportplan 2014-2023 Utfordringer og strategier i Oslo og Akershus

Nasjonal transportplan 2014-2023 Utfordringer og strategier i Oslo og Akershus Nasjonal transportplan 2014-2023 Utfordringer og strategier i Oslo og Akershus PF Samferdsel 26. april 2012 Hans Silborn Statens vegvesen Vegdirektoratet Befolkningsvekst Byene vokser Flere eldre Befolkningsutvikling

Detaljer

Innspill og supplement til aktuelle tiltak i lokalt/regionalt forslag til Buskerudbypakke2 (BBP2)

Innspill og supplement til aktuelle tiltak i lokalt/regionalt forslag til Buskerudbypakke2 (BBP2) Notat Til: Kommunene og fylkeskommunen i Buskerudbysamarbeidet 7. august 2012 Fra: Buskerudbysekretariatet Innspill og supplement til aktuelle tiltak i lokalt/regionalt forslag til Buskerudbypakke2 (BBP2)

Detaljer

1 Innledning... 1 2 Metode... 2 2.1 Om ATP-modellen... 2 2.2 Beregningsgrunnlag... 2 3 Tilgjengelighetsanalyser... 5

1 Innledning... 1 2 Metode... 2 2.1 Om ATP-modellen... 2 2.2 Beregningsgrunnlag... 2 3 Tilgjengelighetsanalyser... 5 Oppdragsgiver: Buskerudbysamarbeidet Oppdrag: 529589 Tilgjengelighetskart Buskerudbyen Del: Dato: 2012-05-09 Skrevet av: Øyvind Dalen Kvalitetskontroll: Anne Merete Andersen TILGJENGELIGHETSKART FOR BUSKERUDBYEN

Detaljer

Buskerudbyens areal- og transportarbeid status og fremdrift

Buskerudbyens areal- og transportarbeid status og fremdrift Buskerudbyens areal- og transportarbeid status og fremdrift - Areal- og transportplan - Buskerudbypakke 2 Areal- og transportplan ATM-utvalg 15. juni: Utkast til areal- og transportplan legges frem, for

Detaljer

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 121 Arkivsaksnr.: 13/ Dato:

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 121 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 121 Arkivsaksnr.: 13/6768-2 Dato: 27.05.13 PRINSIPPVEDTAK TRAFIKANTBETALING OG VIDEREFØRING AV AVTALE OM BELØNNINGSMIDLER â INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET

Detaljer

Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2018 2029. Høringsuttalelse behandlet i Vestregionens rådmannsgruppe 28.4.

Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2018 2029. Høringsuttalelse behandlet i Vestregionens rådmannsgruppe 28.4. Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2018 2029 Høringsuttalelse behandlet i Vestregionens rådmannsgruppe 28.4. 2016 Vestregionen er et strategisk samarbeid som omfatter kommunene Asker,

Detaljer

Kollektivtransport - Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder. Kollektivforum 8. juni 2017, Malin Bismo Lerudsmoen, Statens vegvesen

Kollektivtransport - Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder. Kollektivforum 8. juni 2017, Malin Bismo Lerudsmoen, Statens vegvesen Kollektivtransport - Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder Kollektivforum 8. juni 2017, Malin Bismo Lerudsmoen, Statens vegvesen Mye av kollektivtransport ruller på vegnettet Over 50 % av

Detaljer

Oftere, raskere og mer miljøvennlig

Oftere, raskere og mer miljøvennlig Oftere, raskere og mer miljøvennlig Undertittel Innspill fra NSB AS til Nasjonal Transportplan 2014-2023 Befolkningsveksten krever ekstraordinær satsing på jernbane Norge passerte fem millioner mennesker

Detaljer

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for samferdselssektoren

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for samferdselssektoren Saksframlegg Vår saksbehandler Erling Stein Aass, tlf. 32808699 Vår referanse 2013/3273-11 UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO Hovedutvalget for samferdselssektoren 11.09.2014 Vedlegg 1 Rapport. Fv. 283 Rosenkrantzgata.

Detaljer

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 121 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: VIDEREFØRING AV AVTALEN OM BUSKERUDBYSAMARBEIDET

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 121 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: VIDEREFØRING AV AVTALEN OM BUSKERUDBYSAMARBEIDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 121 Arkivsaksnr.: 13/6768-8 Dato: 24.01.14 VIDEREFØRING AV AVTALEN OM BUSKERUDBYSAMARBEIDET INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET OG BYSTYRET: Rådmannens forslag

Detaljer

Storbyer i utakt med Klimameldingen

Storbyer i utakt med Klimameldingen Biltrafikken skal reduseres kraftig, men: Storbyer i utakt med Klimameldingen Av Bård Norheim og Katrine Kjørstad Norheim er daglig leder i Urbanet Analyse og medlem av MD s faglige råd for bypolitikk.

Detaljer

Kollektivtransport i byområder

Kollektivtransport i byområder Kollektivtransport i byområder Europapolitisk Forum 6. 7. november 2007 Presentasjon av Interreg IIIB prosjektet HiTrans ved Hans Magnar Lien leder for bybanekontoret på Nord Jæren HiTrans Bakgrunn Biltrafikkens

Detaljer

Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram for samferdsel oktober 2015

Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram for samferdsel oktober 2015 Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram for samferdsel 2016-19 22. oktober 2015 Strategier og gjennomføring Samferdselsplan 2016-2025 vedtatt våren 2015 Strategiene i samferdselsplanen er lagt til

Detaljer

Miljøløftet Tiltak og virkemidler

Miljøløftet Tiltak og virkemidler Miljøløftet Tiltak og virkemidler Adelheid Nes, sekretariatsleder. 07.11.2017 Innhold Kort om byvekstavtalen i Bergen Målsettinger og porteføljestyring Tiltak og virkemidler Måloppnåelse 07.11.2017 Kort

Detaljer

Saknr. 12/846-48. Ark.nr. Q60 Saksbehandler: Per Olav Bakken REGIONAL SAMFERDSELSPLAN 2012-2021. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 12/846-48. Ark.nr. Q60 Saksbehandler: Per Olav Bakken REGIONAL SAMFERDSELSPLAN 2012-2021. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 12/846-48 Ark.nr. Q60 Saksbehandler: Per Olav Bakken REGIONAL SAMFERDSELSPLAN 2012-2021 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken

Detaljer

Nasjonal transportplan : Bysatsing gjennom byvekstavtaler. Bjørne Grimsrud. Formannskapet i Kongsberg kommune

Nasjonal transportplan : Bysatsing gjennom byvekstavtaler. Bjørne Grimsrud. Formannskapet i Kongsberg kommune Nasjonal transportplan 2018-2029: Bysatsing gjennom byvekstavtaler Bjørne Grimsrud Formannskapet i Kongsberg kommune 18.10.2017 Strategiske mål 2030 Tilrettelegge for framtidens transportsystem Utvikle

Detaljer

Administrativt forslag Buskerudbypakke2. Saksordfører: Hans Kristian Sveaas

Administrativt forslag Buskerudbypakke2. Saksordfører: Hans Kristian Sveaas ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Morten Lauvbu Saksmappe: 2013/4191-9166/2016 Arkiv: Q10 Administrativt forslag Buskerudbypakke2. Saksordfører: Hans Kristian Sveaas Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 27/16 Formannskapet

Detaljer

Da vi startet arbeidet: En forstudie for et evt videre KVU arbeid

Da vi startet arbeidet: En forstudie for et evt videre KVU arbeid PF/NVTF Møte om nye Oslo-tunneler 26. april 2012 Arne Stølan, prosjektleder Jernbaneverket Da vi startet arbeidet: En forstudie for et evt videre KVU arbeid Hva handler spørsmålet om en ny jernbanetunnel

Detaljer

Saksbehandler: Trygve Johnsen / Liv Marit Carlsen Arkiv: Q10 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Trygve Johnsen / Liv Marit Carlsen Arkiv: Q10 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Trygve Johnsen / Liv Marit Carlsen Arkiv: Q10 Arkivsaksnr.: 14/9438-30 Dato: 29.09.2014 HØRING: ROSENKRANTZGATA - MULIGHETSSTUDIE â INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET/BYSTYRET Rådmannens

Detaljer

Behov for bedre framkommelighet for kollektivtrafikken i bygater!

Behov for bedre framkommelighet for kollektivtrafikken i bygater! Behov for bedre framkommelighet for kollektivtrafikken i bygater! NVTF-Østlandet 19. november Kjersti Midttun, Ruter millioner flere påstigninger sammenlignet med 2012 Fra 2012 til 2013 har veksten i trafikken

Detaljer

Byvekstavtaler og arealplanlegging

Byvekstavtaler og arealplanlegging Kommunal- og moderniseringsdepartementet Byvekstavtaler og arealplanlegging Tore Leite, utredningsleder, Planavdelingen/byutviklingsseksjonen Bakgrunn for byvekstavtaler og byutviklingsavtaler Befolkningsveksten

Detaljer

PLAN FOR KOLLEKTIVTRANSPORTEN I VEST-AGDER; - FORSLAG TIL MÅLSTRUKTUR, STATUS FOR, OG NOTATER FRA, DRØFTINGSFASE

PLAN FOR KOLLEKTIVTRANSPORTEN I VEST-AGDER; - FORSLAG TIL MÅLSTRUKTUR, STATUS FOR, OG NOTATER FRA, DRØFTINGSFASE Arkivsak-dok. 14/19198-28 Saksbehandler Mette Kirkhus Johansen Saksgang Møtedato Saknr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 04.03.2015 Fylkeseldrerådet i Vest-Agder 23.03.2015 Ungdommens fylkesutvalg

Detaljer

Saksframlegg. BELØNNINGSTILSKUDD TIL BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK 2009-2012 Arkivsaksnr.: 09/27972

Saksframlegg. BELØNNINGSTILSKUDD TIL BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK 2009-2012 Arkivsaksnr.: 09/27972 Saksframlegg BELØNNINGSTILSKUDD TIL BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK 2009-2012 Arkivsaksnr.: 09/27972 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet er fornøyd

Detaljer

Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023. Terje Moe Gustavsen Vegdirektør

Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023. Terje Moe Gustavsen Vegdirektør Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Terje Moe Gustavsen Vegdirektør Mandatet Transportetatenes faglige anbefalinger til regjeringens arbeid med Nasjonal transportplan 2014 2023

Detaljer

Protokoll fra møte i Eldrerådet 04.05.2015 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato: 04.05.2015 Tid: 10:15 11:15

Protokoll fra møte i Eldrerådet 04.05.2015 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato: 04.05.2015 Tid: 10:15 11:15 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Eldrerådet 04.05.2015 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato: 04.05.2015 Tid: 10:15 11:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Astri

Detaljer

Positiv utvikling i 2015

Positiv utvikling i 2015 Positiv utvikling i 2015 100 000 flere reiser i Buskerud 3,5 % eller nær 0 000 flere registrerte reiser i Buskerudbyen Høyere tilfredshet i kundemålinger Brakars strategi 1. Et mer markeds- og kundeorientert

Detaljer

Avklaring og finansiering av fylkeskryssende busstilbud mellom Indre Østfold og Oslo/Akershus

Avklaring og finansiering av fylkeskryssende busstilbud mellom Indre Østfold og Oslo/Akershus Saksnr.: 2010/1607 Løpenr.: 33355/2014 Klassering: 223 Saksbehandler: Kjetil Gaulen Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Eldrerådet 28.05.2014 Flerkulturelt råd 28.05.2014 Fylkesrådet

Detaljer

Fagdag «Universell utforming» NTP Knut Hågensen Miljø og trafikksikkerhet

Fagdag «Universell utforming» NTP Knut Hågensen Miljø og trafikksikkerhet Fagdag «Universell utforming» NTP 2014-23 Knut Hågensen Miljø og trafikksikkerhet Målstruktur Målsetninger Målsetninger Målsetninger Målsetninger Målsetninger Målsetninger Behov for samarbeid Behov for

Detaljer

Infrastrukturutvikling og kundeorientering Hvordan skal vi gi jernbanen i Norge et løft? Stein Nilsen, leder NSB Persontog

Infrastrukturutvikling og kundeorientering Hvordan skal vi gi jernbanen i Norge et løft? Stein Nilsen, leder NSB Persontog Infrastrukturutvikling og kundeorientering Hvordan skal vi gi jernbanen i Norge et løft? Stein Nilsen, leder NSB Persontog Hverdagen for kundene i Norsk Jernbane Utstabil kvalitet i det norske jernbanesystemet

Detaljer

Mobilitet, helhetlig transportsystem og rolledeling

Mobilitet, helhetlig transportsystem og rolledeling Mobilitet, helhetlig transportsystem og rolledeling Sari Wallberg, Vegdirektoratet Sara Brøngel Grimstad, Jernbanedirektoratet Nasjonal transportplan 2018-2029 1 Stortingsmeldingen om NTP 2018-2029 Hovedpunkter

Detaljer

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen Meld.St. 26 om Nasjonal transportplan Terje Moe Gustavsen, vegdirektør

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen Meld.St. 26 om Nasjonal transportplan Terje Moe Gustavsen, vegdirektør Vegdirektør Terje Moe Gustavsen Meld.St. 26 om Nasjonal transportplan 2014-2023 12.04.2013 Eskild Jensen (1925-2013) Vegdirektør 1980-1992 Hva er Nasjonal transportplan? Nasjonal transportplan 2014-2023

Detaljer

Mobilitet 2011. Fra lokal og regional til nasjonal takstsamordning utfordringer og muligheter

Mobilitet 2011. Fra lokal og regional til nasjonal takstsamordning utfordringer og muligheter Mobilitet 2011 Fra lokal og regional til nasjonal takstsamordning utfordringer og muligheter Utviklingsdirektør 1 Tore Kåss, Ruter AS 2 Nytt, felles, forenklet prisog sonesystem og (nesten) full e-billettering

Detaljer

Kommentarer til NTP i vegsektoren

Kommentarer til NTP i vegsektoren 1 Kommentarer til NTP i vegsektoren 29. februar 2012 ble transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2014-2023 presentert. Kommentarer/synspunkter fra Vegaksjonen og Sørlandets

Detaljer

Reisevaner i Region sør

Reisevaner i Region sør 1 Om Reisevaneundersøkelsen Den nasjonale Reisevaneundersøkelsen (NRVU2005) ble gjennomført i perioden januar 2005 til februar 2006. I denne brosjyren presenterer vi hovedresultatene for Region sør som

Detaljer

Sømløst i sør. Mobilitet 2015. Plandirektør Tore Kåss. 6.4.2015

Sømløst i sør. Mobilitet 2015. Plandirektør Tore Kåss. 6.4.2015 Sømløst i sør Mobilitet 2015. Plandirektør Tore Kåss. 6.4.2015 Sør Oslo syd Follo i Akershus Østfold Ca. 470 000 innbyggere Ca. 50 millioner kollektivtrafikkreiser årlig Kostnad ca. 2,5 milliarder kroner

Detaljer

SAKSFREMLEGG KONSEPTVALGUTREDNING FOR INTER CITY-STREKNINGEN OSLO - HALDEN HØRINGSUTTALELSE

SAKSFREMLEGG KONSEPTVALGUTREDNING FOR INTER CITY-STREKNINGEN OSLO - HALDEN HØRINGSUTTALELSE Behandles i: Formannskapet KONSEPTVALGUTREDNING FOR INTER CITY-STREKNINGEN OSLO - HALDEN HØRINGSUTTALELSE Dokumenter Dato Trykt vedlegg til 1 Offentlig høring av konseptutvalgutredning for ICstrekningene

Detaljer

stat, fylkeskommune og kommune Forpliktende samarbeid mellom transportutvikling i byregionene for bærekraftig areal- og

stat, fylkeskommune og kommune Forpliktende samarbeid mellom transportutvikling i byregionene for bærekraftig areal- og Forpliktende samarbeid mellom stat, fylkeskommune og kommune for bærekraftig areal- og transportutvikling i byregionene Ragnar Evensen, Teknisk Direktør Eksempel fra Kristiansandsregionen Areal- og transportprosjektet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 31.10.2007 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 31.10.2007 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal 31.10.2007 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksdokumentene

Detaljer

Arbeid med 4-årig avtale med Buskerudbyen. Seminar om Buskerudbyen 12.10.2009 Statssekretær Erik Lahnstein

Arbeid med 4-årig avtale med Buskerudbyen. Seminar om Buskerudbyen 12.10.2009 Statssekretær Erik Lahnstein Arbeid med 4-årig avtale med Buskerudbyen Seminar om Buskerudbyen 12.10.2009 Statssekretær Erik Lahnstein Sammenheng i Areal- og transportpolitikken 2 Endring i veglova (Ot.prp. nr. 15 (2007-2008)): Etablering

Detaljer

Nasjonal transportplan (NTP) 2014-23 - betydning for Buskerudbypakke 2 Notat 22. april 2013, til ATM-rådets møte 29. april 2013,

Nasjonal transportplan (NTP) 2014-23 - betydning for Buskerudbypakke 2 Notat 22. april 2013, til ATM-rådets møte 29. april 2013, Nasjonal transportplan (NTP) 2014-23 - betydning for Buskerudbypakke 2 Notat 22. april 2013, til ATM-rådets møte 29. april 2013, Innhold 1 Bakgrunn... 2 1.1 Arbeid med lokalt / regionalt forslag til Buskerudbypakke

Detaljer

Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info:

Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Statlig bidrag til E6 Sør Tonstad- Jaktøyen Nytt knutepunkt for godstransport Videre kollektivsatsing i Miljøpakken Dobbeltspor til Stjørdal og elektrisk

Detaljer

Hva er viktig å jobbe med i forhold til nullvekstmålet og Bymiljøavtale?

Hva er viktig å jobbe med i forhold til nullvekstmålet og Bymiljøavtale? Hva er viktig å jobbe med i forhold til nullvekstmålet og Bymiljøavtale? Olav Fosli Oslopakke 3-sekretariatet ATP-nettverkssamling Fremtidens byer Tromsø 25. mars 2014 1 Felles mål Målet om nullvekst i

Detaljer

KVU Buskerudbypakke 2 Møte i samarbeidsgruppa

KVU Buskerudbypakke 2 Møte i samarbeidsgruppa KVU Buskerudbypakke 2 Møte i samarbeidsgruppa 23. september 2011 Inger Kammerud, Statens vegvesen Region Sør Saksliste 1. Verkstedet 1. -2.september 2. Informasjon om KVUen - Verkstedsrapport - Ferdigstilt

Detaljer

Saksbehandler: Kirsten Vaaje / Liv Marit Carlsen Arkiv: N02 Arkivsaksnr.: 08/ Dato:

Saksbehandler: Kirsten Vaaje / Liv Marit Carlsen Arkiv: N02 Arkivsaksnr.: 08/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kirsten Vaaje / Liv Marit Carlsen Arkiv: N02 Arkivsaksnr.: 08/14093-4 Dato: 24.11.2008 KOMMUNENS PRIORITERINGER - BELØNNINGSORDNINGEN FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE

Detaljer

Arbeidsnotat Byutvikling og regionale virkninger

Arbeidsnotat Byutvikling og regionale virkninger Arbeidsnotat Byutvikling og regionale virkninger KVU for transportsystemet i Hønefossområdet Januar 20150 Notat: Byutvikling og regionale virkninger Byutvikling og regionale virkninger er et samlebegrep

Detaljer

Planlegging for nullvekst i biltrafikk i by Bymiljøavtaler State of the Art

Planlegging for nullvekst i biltrafikk i by Bymiljøavtaler State of the Art Planlegging for nullvekst i biltrafikk i by Bymiljøavtaler State of the Art Tore Leite By- og regionutvikling det regionale nivås rolle Nettverkssamling regional planlegging 2014 Kristiansand, 17 19.06.2014

Detaljer

MELDING. Møts. oe d. presiseringer som fras a. de " arie ' ""'"""" '"''"^'^^ '" "''"'""'' "«-«l'<»-2009

MELDING. Møts. oe d. presiseringer som fras a. de  arie ' ' '''^'^^ ' ''''' «-«l'<»-2009 MELDING 1. Generelt Møts "" WS^Sl^^^^^^^ S Trondheimsregionen belønningstosd «^^^^^^ ^ Trondheim kommunf om ønnmgstilskudd til bedre kollektivtransport og mindre bilbruk 2009-2012 onno. 2009.... 60 mill.

Detaljer

HØRING FORSLAG TIL NY TAKSTMODELL FOR KOLLEKTIVTRANSPORTEN

HØRING FORSLAG TIL NY TAKSTMODELL FOR KOLLEKTIVTRANSPORTEN Saksframlegg HØRING FORSLAG TIL NY TAKSTMODELL FOR KOLLEKTIVTRANSPORTEN Arkivsaksnr.: 10/32778 Saksbehandler: Tore Langmyhr ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: 1) Trondheim

Detaljer