Det frivillige Skyttervesen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det frivillige Skyttervesen"

Transkript

1 Det frivillige Skyttervesen ELEKTRONISKE SKIVER Skytterkontoret, anleggsavdelingen

2 Elektroniske skiver luli,200j ELEKTRONISKE SKIVER DFS, Skytterkontoret, anleggsavdelingen - Dette skrivet inneholder vare anbefalinger vedrørende løsninger for elektroniske skiver og forskriftenes krav om -sikkerhet. ENDRINGER VED OVERGANG FRA PAPPSKIVER. Ved overgang 1il elektroniske sleiver vil behov fo~i11anm::k:ap igrava forsvinne. Avlesning.~v :resultatet kan utføres hurtigere, og medfører som regel at antallet skiver kan reduseres noe. Dette fører 1ilendringer både inne på standplass og:iden ~isterende en oppbygging av ny skivevoll med skiv~tativ. grava, eventuelt DE ULIKE LEVERANDØRER. Det er noen variasjoner iskivene og de tekniske komponentene fra de ulike leverandørene. -Tenk derfor nøye igjennom hva lagets spesielle behov er og klargjør ~vilke endridgc?lsom eventuelt ml foretas' pa standplass og ved grav! kuiefang. Sett opp f?tbudsjett som ikke bare dekker innkjøp av sleiver med nødvendig tilbehør. men ogsa prisen for endringene. Leverandørene' har alle bred erfaring i ulike baneaniegg 9g kan gi råd og tips om oppsett av skiver og monitorer. God kommljni1ca.qjon mellom leverandør og skytterlag er viktig spesielt i tidsrommet fra varen er bestilt og til den ankommer. Idenne. perioden gjør skytterlaget gjeme klart skivestativ, strømtilførsevbatteri i grav, kabelgrøft og monitor/strømuttak inne på standplass. Husk derfor bla. l sjekke: Hvor store er skivene, beinplassering, hvor høyt oppe fra bakken og hvor langt fra hverandre bør de stå, hvor sitter mikrofonen, hva slag~ tilkobling trenger de igrava, skal det være jordpunict for overspenning, hvor mange monitoruttak blir det inne pastandplass, hvor bør disse sitte, osv. Alle mål; antall og andre detaljer laget er usikker pabør de ringe leverandøren om og dobbelsjekke. Det er ingenting sairriterende som dugnadsarbeid som må gjøres panytt igjen. Ellers bør laget høre med leverandøren om vedlikehold. slitasje og leveringstid for slitedeler. Blir det benyttet mange ulike kaliber gjennom jegere, heimevern og forsvar, vill dette også øke slitasjen paskivene.. Mange lag har samkjørt med nabolaget ved valg av skiver. Slik kan de samordne utstyr ved større stevner.....'

3 Elektroniske sldver Juli KRÅ V TIL SIKKERHET: Sikkerhetskravene i forbindelse med skytebaner sth i "Forskrifter om anlegg av, -_kontroll med og godkjennelse av sivile skytebaner av 1. juli 1988". Kapittel 2 i vedlegget, "Indre sikkerhet", tar for-seg skivevoil, anvisergrav og kulefang~ Alle nødvendige punkt fra forskriftene er lagt ved bak:i dette heftet. Underpunkt sier at siden det ikke er folk ved skivene nal det benyttes elektronisk anvisersystem stilles det ikke krav til anvisergrav/skivevoh. Det er altså ingen ved skivene lenger som trenger beskyttelse tinder skyting, men hensynet til rikosjettfare ut i omkringliggende terreng skal fremdeles tas hensyn.til. Krav ved bruk av eksisterende grav og ved nybygg Under står de deler av kravene som skal følges både ved bruk:av eksisterende grav og ved nybygg av slcivevolvslciveoppsett.kravene er om slcivevoll, pkt. 2.3, anvisergrav, pkt. 2.4 og kulefang, pkt Dette skal følges fra pkt. 'om skivevoll: Skivevollen skal være horisontal i lengderetningen og mest mulig parallell med standpiassen. Det skal være tilstrekkelig med mas~e foran forstøtningsmuren. De øverste 2Ocmo av vollen skal ha kornstørrelse ikke over Snnn. VoUens ytre skråning skal ha en stigning på nunimum 300. DeQ.skal dekkes med SOcmjord, torv, sand eller tilsvarende. Vol1kronen skal rekk:e minst 20cm hø,yerø enn overkarit av forstøtningsmure~ Mot anvisergraven legges en rad torv eller trematerialer (holdestok:k:)ca locm tykk:for å holde kronen på plass. Punktets krav om tykk:elsepå voll kan altså ses bort fra. Toppen av vollen kan også dekk:esmed plank og lignende (uten spiker eller metall) for Ahindre sprut på skivene dersom det ikke skulle være avstand nok fra voll1croneog bort til skiver. - Ut til siden av vollen rnamassen ha en slik stigning at den blir liggende, og ikke glir ned fra forstøtningsmurens sider. Hele forstøtningsmurenldekningsmuren skal til enhver tid være tilfredstiliende dekket. Ved nybygg kan en skivevoll bli forholdsvis lav. Den skal likevel dekkes til forskriftsmessig. Det stilles som sagt ikke krav til voll ved elektroniske skiver, men forskriftenes vedlegg kapittel30m "Ytre sikkerhet" sier det skal være minst 0,7 meter fra terreng og opp til underkant skiver for å ivareta krav om rikosjettfritt område i. dybden på 100m hold, l Am på 200m og 2, l m på 300m hold. Det vil derfor nesten alltid bli en skråning fra terrenget og opp, og denne skal dekkes til med rikosjettfri finmasse. T " ~

4 '. Elektroniske skiver Juli,2001 Dette skal følges fra pkt. om anvisergrav: Skivestativene må ikke rage høyere opp enn dekningsmuren. Skiveramme skal være av materialer som ikke gir rikosjetter og må ikke inneholde beslag eller deler av metall større enn 2" t:radstift... Skivene nummereres fra venstre. Nummerskiltene bør henge ca SOcm rett over skivene øvre kant i høyeste stilling. NummerskiItene skal lages av tre eller annet materiale som ikke forhsaker splinter. Punktet 2.7 om kulefang skal følges i sin helhet. Punktene 2.5 og 2.6 går ut. Hele punkt 2.1 følges. PLASSERING AV SKIVER I TERRENGET: Ved nyplassering av skiver/voll/fundament bør følgende tas hensyn til: Avvik istigning eller fall bør ikke overstige 390. Dvs 3 meter på 100meters hold. StØrre avvik gjør banen "mer bmgskutt". - Avstanden til skivene bør ikke avvike mer en +/ Dvs avstanden ~ til 100 meters skivene bør ikke være under 97 meter eller over 103 meter. Avstanden på 200 m hold blir +/- 6 meter og på 300 m hold +/- 9 meter. - Husk l beregne høyden overkant skiver ut fra summen av fundamentering, betongsåle, høyden Opp til underkant skive og skive. Nødvendig bakgrunnshøyde beregnes_ut fra en tenkt linje, grunnlinjen, som er en linje trukket fra 1,2ril over standplass gulv og gjennom overlcant skive~ Bakgrunnshøyden skal IIiåles 4 opp fra denne,linjen.. - Ved plassering skal det tas hensyn til!it det er delming for sidespredningsvinkelen, rikosjettvinkelen og bakgrunnshøyden i forbindelse med farlig område omkring skytebanen. Hvis naturlig bakgrunnshøyde ikke kan nyttes, kan det bygges opp et kunstig kulefang bale skivene. Skytterkontoret er behjelpelig med inntegning av farlig omrlde for skytebanen, skulle dette være nødvendig. For øvrig skai vedleggets kapittel 3 i forskriftene om ''Ytre sikkerhet skal følges". SIKKERHETSMERKING Når det er personer ved skivene skai det være satt opp et s~rhetsmerke. Merket kan befmne seg framme ved skivene permanent og settes fram synlig når noen skal oppholde seg ved skivene. Dette står beskrevet i Skytterboka, pkt Sikkerhetsrnerke: Ide tilfeller det nyttes faststående skiver. skal den som går fram for å anvise. lia med seg godt synlig sikkerhetsmerke som settes opp foran skiva som tegn på at det ikke skal skytes.. Dette vil være et signal til skyttere som kommer på banen at d~t er personer ved skivene. Denne ordningen må også klart komme fram i instruksen, som skal være oppslått på standplass.

5 Elektroniske skiver Juli,2001 TEKNISKE BESKRIVELSER OG SKISSER AV SKIVEVOLL, BETONGSÅLE MED FORSTØTNINGSMUR, KULEFANG OG SKIVEBESKY1TELSE.. Vi har her beskrevet alternativ skivevoll og fundament for elektroniske skiver hvis dette skal bygges opp fra bunnen av,.og eksisterende grav ikke skal benyttes. Ved planlegging av betongsåle og oppsett av skivestativ bør skytterlagene konferere med skiveleverandørene om hvilken løsning som passer best for skiyene. SkivestørreIsene fra de ulike leverandørene varierer noe, badei bredde og høyde. Sjekk derfor nøye mål og anbefalt p~assering.av innstøpte faste anordninger og andre innretninger før igangsetting. Sk:ytterlagene kan også selv finne alternative måter å bygge pl, så lenge de sikkerhetsmessige kravene vedrørende rikosjettfare og sikkerhetsmcrlång tas med i vurderingene. Vi har i vartforslag her gått ut fra en 100meter, med tenkt flatt terreng helt fram til fot skivevoll. Høyde terreng - underkant synlig. skive er O,7~ som fyller tidligere nevnte krav om rikosjettfrl nedre sone. Høyden på forstøtningsmuren kan reguleres opp eller ned etter terreng og valgt elektronisk utstyr. IvArt forslag skiveoppsett under har vi valgt en høyde på 6OOmm. Skjeberg skytterlag har valgt-en lavere høyde, se ber vedlagte bilder. Merk på bildet at når lemmene slås opp, dekker de singelen framfor sldvehuset og vil ta av for sprut på skivene. Grunnarbeidetlfundamenteringen: Se vedlagte skisser.. Plassen avrettes, og veiduk legges ut hvis grunnen tilsier det Fundamenteringen under voll og såle bygges deretter opp av grove masser før det avrettes med noe fmere masser. Under sålen avrettes det med singel før forskaling og støping. Masser mot skivevollen må være godt chynerende. Husk at vollen også skal ha en skråning ut fra sidene. Dette må planlegges allerede ved fundamenteringen. Massen i vollen foran skivene skal dekke all synlig betong i såle og forstøtningsmur/dekningsmur som beslaevet i utdraget fra punkt 2.3. Se her bilder fra Øymark skytterlags bane. Det bør også i hvert enkelt tilfelle vurderes om det er nødvendig med drenering rundt såle, da det har en tendens til å samle seg-vann mellom skivestativ og kulefang som ligger bak. SkivevolIen: Til de øverste 20cm på skivevollen benyttes det masser med komstørreise mindre enn 5mm. VoUen mot skytterne tildekkes med jord, torv, sand eller lignende. På toppen av vollen legges det ned i finsanden 4 stk. 48x98 mm impregnerte bord for å hindre sprut på skivene ved bomskudd. 1

6 " Elektroniske skiver Juli,2oo1 SAle og forstøtningsmur:. Sålen bør Støpes først. Bredden på denne platen bør være 1,2Om. Det armeres med Kl31 nett ibunnen. Bøyde IOmm kamstål med eie 25crn føres opp av platen ca 35cm -.fra den enden av plata som stikker mot standplass. Tykkelsen på platen bør være 150mm der forstøtningsmuren stikker opp. Samtidig bør det være et lite fall på ea 3ern til hver side slik at vann renner av platen.. " Forskal forstøtningsmuren. Den er 20cm tykk og her satt til en høyde av 6Ocm. Mot standplass auneres jemene, som er ført opp av platen, med horisontale 10mri1kamstM med elc ca 25cm. På siden mot "skivenearmeres det med 5Scm brede K131 nett (rester fra bunnplaten). Kulefang og spmt: For å unngå sprot på skivene fra kulefang anbefaler vi å la kulefanget begynne stigningen minimum 5 meter bak skivestativene. KuIefanget skal ellers utføres som i punkt 27; og vi minner om at bildekk: er miljøavfall som ikke skal nyttes. Skulle det ikke være tilstrekkelig bakgrunnshøyde kan det bygges kunstig bakgrunn. Dette gjøres ved å bygge kulefanget ytterligere 1,5 meter opp. Sett fra standplass skal da kuiefanget rage 3 meter over overlcant skive og 3 meter ut til sidene. Se punkt For enkelt å sjekke om kulefanget er høyt nok settes en målestokk: på høyde l,5m opp fra overkant skiver. Dette gjelder for vanlig kulefang~ SjC(kkså fra liggende skytestilling på standplass om kulefanget Dk opp til topp maiestokk. Det samme gjøres ut til sidene. Her er malet 2m sett fra fløyskytter standplass. Beskyttelse av skivene Skiver kan godt stå ubeskyttet for vær og vind uten å ta skade. De fleste foretrekker likevel å bygge inn skivene, felle skivene ned i grava eller å ta skivene inn i"eiskivebu. Alle overbygg må bygges uten f~ for rikosjett, alle metalldeler større enn 2" tradstift og alle betongflater skal ~kkes over. Husk: skivehuset må ikke bygges for tett. Det er viktig for elektronikken i mikrofonlister og bokser at det er god lufting, da det kan bygge seg opp kondens etter normal varmeutvikling. -. _I -~

7 ~ : ø.1o~ c:,/c, '-So , t.:lco l' {Loa ~L. -ioo 1>~:: -1QJ't\YtI. bsbil, cfc...asd ~ I 1.,. (;0.. 1'100 /f\wt 'Pl. : 10 ~ ~, C/c.~SoW\,Wl I L =.booo ~

8 r t - ~ '8 o. -4-

9 II.11 LJ l, Ul J> I 1. " - ' t 1/1 - ~ ro il rt1di DI-t ~::J01~,oD!" ~ -. DI ID 1/1 p ~.. \!!.S- Il ':tir 3... :;: 3: Oro if 5" a.,,0, VI, o 'D Il Il... III <, :!! <? NO 7:' S- ODI OOlD ~3: 0-. IV -.. O. æ: U:J c: I-n- 1/1 :;:» Cl... ;r.- z o1/1 Dc: J ~ III ;!. l>- ~ ift' rt..:.. " 'Il: ~ l Fine Masser Overkant Skivevoll skive Grove Masser u. Kunstig kulefa.ng sett Fra. sidert. KuleFa.nget skal nd 31'1over overka.nt skive sett Fra. sta.ndplass. De øverste 50CMskal være dekket Med Fine Masser Med kornstørrelse Mindre enn 101'11'1, F.eks. steinfri Jord, torv, sand eller Ioa.rk. KuleFa.nget Ioygges I 30 vinkel. AnloeFa.lt a.vsta.nd Fra. skiver til kule Fang er MiniMUM5Meter. +-

10 . -- ( J> -» I L -I m GI ;z Z::o N O"~ -"-- -.JO ::J ""T"> III " p.,. :J.. ::... IJ., " Ul < p s;. VI a:. " g ;J IJ ar. ::J ID :-.0 :Il"'::J o ID ::J -!" III OJ:': : ~ :l";;' 13: o n" ID lj - lj " III :o;- æ: If VI o ~ il. ~ VI 7: <' "., ;::li;; Crl"T1 -n»zel ;3 ::J ar <? -- rr-3:...aqlo g~1 I 'lo 011I ;;;.. ~ili~c ", -J", OVCirkQnt skive Skive voll o VQnUg kulefo.ngsett fro. siden. KulefQnget sko.l nd 1,51'1over overkqnt skive sett fro. stqndplqss. De øverste 50CM skql være dekket Med fine MQSSer Med kornstørrelse Mindre enn 101'11'1, f.eks. steinfri Jord, torv, so.nd eller Ioo.rk... Kulefo.nget bygges I 30 vinkel. Anloef'Qlt QvstQncf MellOMskiver og kulevou er MiniMUMSMeter. 200 Fine Mo.sser Grove MQSSe,

11 I Vedlegg I 1.3. Nedslagsområdet er det området som det tulates skutt mot Oadd vipen rattet mot) uten at det effare for at ekade skal kunne oppsta utenfor det førllgeomrldetsor1 følge av splinter. rikosjetter og/eller spredning MllornrAdet er den del av nedslagsomridet hvor mai tillates stilt opp eller angitt. Rlkos}ellvlnkel a 221 Målområde Nedslagsområde r----lidseklor I I L_.. Su:fespredOingsvinkel W r Figur 1 Eksempel pl BIkkemetamai for Ikytebana Amin L_ Standplass Sikkerhetsbestemmelser for sivil skyting 1. DEFINISJONER Amax 1.1. Standplass er et avgrenset område hvorfra en kan skyte med ett eller flere våpen Fa~lig område er det omradet pl skytebanen hvor personell eller materiell kan bli påført skade som følge av skyting. Grensene for det farlige området kalles det farlige områdets hitre. bortre. høyre og venstre begrensning, sett fra standplass.. h Sidespredningavinkel (W)efen vinkel med toppunkt ved ytre kant av standplass med venstre ban gjennom ytre kant av høyre skive eller høyre ben gjennom ytre kant av venstre skive. Forgeværbaner er vinkelen eo og for villmaisbaner RlkosJettvlnkel (Q) er en vinkel pl 22- med toppunkt der rikosjetter kan oppstl og med respektive høyre/venstre ben sammenfallende med sidespredningsvinkelens høyre/venstre ben IIdsektoren (høyre. venstre begrensning) angir største (minste) tillatte overlegning I elde og angle enten direkte I lendet. med kompassretnlng eller med rettepunkt og overlegning fra dette MaksimumsskuddvIdd. (D max) er den største skyteavstand som kan oppnåes med en bestemt ammunlsjqilstype Skyteavstand CA) er den horisontale avstand fra standplass til målet Største (minste) tillatte skyteavsmnd ved en bestemt skyting. A max (A min). er avstanden fra standplass til den bortre (hure) begrensning av nadslagsomrldel Farlig avstand I skuddretningen (h) er avstanden (radien) fra vlpenet til bortre begrensning av det området hvor det er mulighet for at nedslag (eventuelt rikosjett) kan forekomme Farlig avstand for nedslag bortenfor nedslagsområdet (1) er den avstand bortenfor nedslagsamrådet Innen hvilke det erfare for nedslag som følge av sprednlng unøyaktlg Innretting og rikosjetter Fastsetteis. av lerllg område er en vurdering av kjente data for vedkommende vipen og ammunisjon og den bakgrunn det skytes mot samt topografiske forhold forøvrlg Indre.'kkerhet er sikkerheten for anvisere. sj<yttere og personell pa banen forøvrig. Ytre slkkerhst er sikkerhet for omgivelsene OruMlinje. Grunnlinjen for beregning av vørukalvlnkier er linje fra 1.2 m. over standplsss gjemom overkant av maiet I øvre stilling. 6 7

12 2. INDRESIKKERHETo 2.1. Generelt. Med den indre sikkerhet forståå sikkerhet for anvisere, skyttere og personell på banen forøvrfg. ' Et områ~e begrenset av standplass og linjer 2 m. ut Ul sidene for fløyskytterne og videre 6 m. ut for fløyskivene skal være oversiktlig og ryddet for busker og trær slik at skyteleder og skytterne har full oversikt Dersom rikosjettvlnkelen beregnes ut fra et punkt mellom standplass og skivevollen, skal grav for personell ha beakyltelsesultak. Jfr punkt Skivetrekk stiller Ingen krav om anvlsergrav/sklvevoll. Ved fastsettelse av farug område skal det taes hensyn Ulkorteste skyteavstand slik at rikosjettvinkel a regnes fra skivene pa den korteste skyteavstand. Det fastsettes I Instruks hvilke hold trekket er tillatt for Standplas,. Det skal være minimum 1m. avstand mellom hver skytter Dersom det skytes fra flere standpluser som ligger ~aj(og utsiden for hverandre. skal standplasseneligge utenfor hverandres farlige område. ' 2.3. Skivevoll. Skivevoll skal bygges etter følgende retningslinjer: Vollkronen skal være minst 2.30 m. over bunnen av graven. Dvs. at forstøtningsmurens høyde blir minst 2.10 m. over bunnen nar anvisergraven Ikke er tildekket med tak Skivevollen skal være horisontalllengderetnlngen og mest mulig, parallell med stand plassen Vollkronen skal være minst 1 m. bred nar forstøtningsmurens tykkelse I overkant er minimum 60 cm. Ved mindre tykkelse av forstøtningsmur (minimum 16 cm betong) må vollkronen være minst 1.50 m. I overkant Se figur 2 a og b. Forstøtningsmur av steinblokker skal være dobbeltrnurt og fugene, som ikke må være gjennomgående. skal være teltet med sement. De øverste 20 cm av vollen skal bestå av muse med kornstørrelse Ikke over 5 mm. Vollens ytre skråning skal ha en sugnlng pa minimum 300 Den skal dekkes med 50 cm jord. torv. sand eller tilsvarende. Vollen skal ni minimum 1m. utenfor fløyskivene... VoliJeronen skaj rekke minst 20 Dm. høyere enn overkant av forstøt, nlngsmuren. Mot anvisergraven legges en rad torv e1lertremat.~rlaler ca 100m. tykk for A holde kronen pa plass. I 15DCIlI 'I N (SOcm r- 21l1cm Flgur2A Krav to t.ridwi pa vollkronen nlr fal'8t81nlnglmurenl tykkel er mindre enn 10 om. IOICIlII. " e 1! o Of.". ~ '~cm r- ZllIcm Flgur2B KnIv til tykke". pa vollkronen nar forstøtnlng. na tykkel er 60 om eller mer Anvisergrav. Overbygg for anvisere skal være fra 80 Ul 100 cm bredt, og så sterkt at man kan ga over det. Lages det av tre. rna det Ikke festes høyere em 10 cm under murens kanl I betong kan det gjeme støpes jevnhøyt med mufen og med svakt fall mot muren. men Ikke høyere. Overbygget skal Ikke tildekkes og det rna ha avløpsrenne for nedbør AnvIsergrav skal forsynes med endevegger for l hindre bl.a. &nvlserpersonellet fra uforvarend!, A komme ut I skuddfeitel SkivestaUver av stal rna Ikke rage høyere opp enn dekningsmuren. Mellom stauvene og kanten pa taket over grava rna det være minimum 50 cm.' SkJveramme skal være av materialer som" Ikke gir rikosjetter og rna Ikke 1Meholde beslag eller deler av metall sl4jrre enn 2" trldstlft. Selve skivepappen festes med kobberøuft eller pappstift Skivene nummeres fra vensire. NummerskIltene blir henge ca 50 cm rett over skiveneslm8 kant I høyeste stilling. Nummerskiltene skal lages avtre eller annet materlaje80m Ikke forårsaker splinter. 8 9

13 ~ J Når det ligger bergnabber høyere og til siden fqr grav for personell og nærmere enn 6 m skal graven utføres med betong sidevegg og tak. Det skal videre bygges beskyttelsesvegg som I utstrekning hindrer at berget er synlig for anvisere. ' Dersom det nyttes elektronisk anvisersystem og det Ikke skal være folk ved skivene under skyting. stilles det Ikke kr!svom anvisergrav! skive voll Skal det settes opp mil foran vollen skal vollkronen være minimum 2 m. bred I overkant, se figur 3 a. Istedet for A øke tykkelsen av vollkronen kan det legges opp et kulefang for slike mai. Det skal være så høyt at det er synlig over de malene som settes opp. men Ikke høyere enn 25 cm under linjen standpl888 - vollkrone. 8e figur 3 b. Kulefanget skal ha gjeldende dekningstykkelse for det anvendte materiale. -~ ror r.n of,/."..'-.'..'.. Flgur3A Krav til tykkelse pa vollkronen nar det setles opp mai foran skivevollen. F1gur3a Maksimal og minimal høyde far kul.feng for mil pl rt foran aldy8yollln Nedslagsfelt Sak graven for 'jjersonell skal terrenget bearbeides slik at sprut fra kuleanslagene ikke generer personellet I graven dersom anslagsamrådet ligger nærmere graven enn 20 m. Enten anvendes et forskriftsmessig kulefang, S8 punkt 2,7., eller terrenget der anslagene kommer. ryddes for stein 0.1. eller dekkes med sand og Jord. Der det ansees nødvendig, skal det bygges en vegg I graven mellom skivene og anslagsamrådel Denne malkke være høyere enn ugunstige siktelinje skytter - toppen av forstøtningsmuren I gråven:veggen kan bygges av 1" bord BlenderInger for beskyttelse av personell. Ved feltmessige skytinger skal anvisere som oppholder seg Innenfor farlig ornrade ha dekning bak oppbygget eller natur1lg voll med følgende mlnlmumstykkelsb:, - vanlig anvlbergrav cm betong med minimum 50 cm Jord eller sand cm sand.- 150cmJord Vollen skal na minimum 2.3 m. over bumlvåel Hvis vollen ligger Innenfor banens farlige omrade skal det være tak og sidevegger pa dekningen for A skjenne personellet mot rikosjetter. Ubeskyttet personell skal være utenfor de farlige omnlder 6g Ikke ne~rmere enn 50 m. vinkelrett pa skyterøtnlngen. ' 2.7. Kulefang. Kulefang er nødvendig ved nærliggende bakgrunnshøyde og ved oppbygget bakgrunn. ',' Kulefang som nyttes lammen med bakgrunnshøyde for geværbane. Kulefanget skal være bygget etter følgende retningslinjer: - det skal nå minimum 1.5 m. over skivene I øvre stilling sett fra enhver skytesuliing - de øverste 60 cm kan utgjøres av 'skjerm beslående av 30 cm armert betong - anvende. skjenn kan denne feøtes til forstøtningsmuren - det skal ni minimum 2 m. til hver side for fløyskivene sett fra standplassens høyre (venstre) fløy - toppen skall påbudt høyde ha minimum tykkelse pa 1 m. - kulefanget skal ha stigning pa minimum det lkal dekkes av et 60 cm lag m888e med komstørreise mindre enn 10 mm., f.eks. steinfri Jord. torv. sand eller bark. - kulefanget skal holdes fritt for Iteln., Kulefang for feltmessige mai. Kulefanget ma Ikke gl rikosjetter. Kulefanget skal na 0,6. % av avstanden ut til siden og over maiet sett fra standplass (se figur 4 a og b)

14 j7~~ Figur4A Snitt I vertikalplanet 80mvlser hvordan høyden pa kuleranget males. f ~~~ Flgur4B. Figuren tt fra 8t8ridpll.8 med avmerket minstehøyd. pl kulef8nget og mlnlte'8lde.mand. - en trekker en linje standplb88 - vollkrone. Fra standplass måles en 8ektor under denne linje pa 0.4D (TI,.). dog Ikke mindre enn 0.5 m. senest 2 m. foran standplass (figur 6). 'I side gjejder samme begrensning som I pkt j S."l~..;r tir. tand~a'l. IkIY.llaIt." I '. I Q.SIll Sele liilire 117 ".-,..... lem,., ISo ' M,.., 61t. "Il OIl 1.1 ' n, milt l O."',, lllkulefang kan benyttes: - kulefanget på gevmrbane eller' kortholdsbane. - skivevollen hvis denne er etter punkt naturlig bakke nar denne er fri for stein aj.som kan gl rikosjetter og hjelpevinkelen er minimum ao'. - kulefang kan bygges av m~er som er ang/u I punkt kulefang kan bygges av,snø. MInimumstykkelse skal da være 3m. 3. YTRESIKKERHET 3.1. Generell. Se punkt 1.14., Det farlige områdets utstrekning er I dybde maksimal skuddvldde for vedkommende ammunisjon nar skuddet har vært I berøring med terrenget og I side rikosjettvinkelens ytre ben med toppunkt I standplass. Under visse forutsetninger kad det farllge område begrenses BegrensnIng av det farlige område I side I side begrenses det farlige omradet normalt av sidespredningsvinkel W og rikosjettv/nkel Q Fastsettelse av toppunkt for rlkosjettvinkelen Q. Toppunkt for a kan beregnes fra skivekontroll dersom det Ikke. oppstår rikosjetter mellom standplass og ma/omda. For 4 kunne se bort fra rikosjettfare I dette område rna omradet tilfredsstille følgende krav:. 12 Figur" S.lltonn. h ftd.,.11i11 andt' Ira I'andplall. - Terrenget skal ryddes for stein' og andre materialer som gir rikosjetter slik at disse Ikke nar opp I sektoren. Er dette Ikke mulig. skal stein og IIgnende'tlldekkes med et 50 cm tykt lag. f.eks. sand eller egnet materiale. - Området som rna ryddes skal strøkke eeg 2 m. ut t/l siden for standplass og 5 m. ut for ytterkant av fløyskive Hvis det Ikke er r1kosjettfri gruan mellom skiver og standplass leggu toppunkt for Q fra det punkt 10m først stikker opp I sektoren (h). Se figur Begrensningav det farlige omdat I dybde I dybde begrenses det farlige område ved kulefang eller bakgrunnshøyde som fanger opp skudd og rikosjetter. KRlvene til bakgrunn &høyden er angitt I en vinkel eller I m~ter vertikalt på grunnlinjen. Denne høyde skal holdes til den skjæres av sldesprødnlngsvlnkelen W. Fra dette punkt kan den skrane ned I vertikalplanet til høyde med :OnJenstandplass - overkant skiver der den skjærer rikosjettvinkelen Q. Se figur m

15 Bakorunn Bakgrunnshll)'de 10.&0...".. l _, 20 l åO~ 1l1Qo ~-- "lio IQ anm...,. flgur7a Krav til fjerntliggende bakgrunnlh.e nlr bllkgrunnen er fro en mark. ~..at ~ '.Zm STANDPLASS, :L.. ""slang " IOØ~~ ~-1liD -~ l&og "DO litunn.",.", j Figur 6 Krav til høyde pa bakgrunn W - Sld prednlnglvlnkel Q - RlkosJettvlnkel FjernllIggende bakgrunnshøyde. En fjerntliggende bakgrunnshl/jyde ligger alltid minimum 600 m. fra standplass. Kravene til høydenivået over gnnn"n]en følger kurve som vist på figur 7a og 7b. Når banen oppfyller betingelsene I figur 7a kan den benyttes hele året uansett terrengets beskaffenhet. 14 Flgur7B Krev til fjemtllggende b.akgrul1l1lhøydeuten froat I telt8nget Nærliggende bakgrunnshøyde. En nærliggende bakgrumahøyde ligger alltid nærmere standplass enn 600 m. Når bakgrunnshøyden er 4 eller mer kan banen brukes hele året. For geværbaner med kulefang I henhold til punkt 2.7. kan en lavere bakgnnnhøyde enn 4 godkjennes dersom: - bakgnnnshøyden er minst 2 og området bak er ubebodd og lite brukt. - bakgrunnshøyden er minst 3 og omradet bak har spredt hyttebebyggelse og er noe brukt. For begge disse alternativer gjelder: - autornatvlpen tillates Ikke bnkt. - banen ~enyttes Ikke nar kulefanget er frossent. 15

16 Alle baner med nærliggende bakgrunnshøyde krever kuletang. Kulefang kan bygges etter bestemmelsene I punkt 2.7. ej/er det kan legges som en del av bakgrunnshøyden. Brukes bakgrunnshøyden som kulefang rna omradet bak og 2 m. ut til sidene for fløyskivene og 1,5 m. over målet sett fra standplass. være fritt for stein 0.1. som kan gl rikosjetter. Innenfor sanvne område må høyden ha en sugnlngsvinkei pa 30" eller mer Kunstig bakgrunn. Dersom bakgrunnen Ikke tilfredsstiller kravene foran kan det bygges kunstig bakgrunn. Grunnen mellom standplass og skriver ma være rlkosjeturl, jfr. punkt Kulefanget utføres som beskrevet I punkt 2.7. Det skal allikevel nå 3 m. over øvre skive og 3 m. til hver side forfjøysldvene. Hvis banen skal brukes hele Aret ma kulefanget være teiefritt. Fra kulefangets begrensning til sidespredningsvinkelens ytre ben skal det bygges kulefangerskjerm hvis det Ikke er tilsvarende naturlig terrengformasion. Overkanten av kulefangerskjermen skal minimum være i samme plan som overkant av skivene. Dersom det av terrengmesslge forhold er ønskelig kan kulefangerskjermen deles opp slik at deler av denne blir liggende nærmere standplass enn skivevollen (se figur 8). Ved 6 sette opp dragere kan det hindres skyting I sektoren over skivene. Forøvrlg gjelder kravene beekrevet foran. Dragerne utføres av materiale som er sikkert mot gjemomskyting og settes ppp Uke Qver høyeste siktelinje. Oppsetting av 2-3 dragere mellom skiver og standplasa vii være det normale. Eksempel pa skytebane med dragere er vist I alternativ 7 punkt 4.8. KULEFANG Kulefangørskjørm Kulefang;rskjerm."'.. w Kulefangerskjerm STANDPLASS.. FIgur 8 Figuren vl.er at det er benyttet tre kule'angel'llk!ermer. Sammen dekker. de hele sldesprednlngsvlnk.len W. 16

17 Bildereksempler på montering av elektroniske skiver og skivevoll

18

19

Sjekkliste ved sikkerhetsinspeksjon av skytebane

Sjekkliste ved sikkerhetsinspeksjon av skytebane Sjekkliste ved sikkerhetsinspeksjon av skytebane Bane/skuddhold: 100m og 200m Inspeksjon utført dato: 15.06.12 Lag: Ådal skytterlag Samlag: Ringerike Inspeksjon utført av: Leif Hagen og Stein R Tjernseth

Detaljer

Sjekkliste ved sikkerhetsinspeksjon av skytebane

Sjekkliste ved sikkerhetsinspeksjon av skytebane Sjekkliste ved sikkerhetsinspeksjon av skytebane Bane/skuddhold: Lag: Samlag: Inspeksjon utført dato: Inspeksjon utført av: Orientering Forskrift Sikkerheten ved sivile skytebaner er regulert gjennom Forskrifter

Detaljer

D Nei ~ Hvis "Nei". skal det foreligge en plan for utbedring hvor prioritering fremgår Foreligger det en utbedringsplan?

D Nei ~ Hvis Nei. skal det foreligge en plan for utbedring hvor prioritering fremgår Foreligger det en utbedringsplan? Sjekkliste ved sikkerhetsinspeksjon av skytebane Bane/skuddhold: utført av:, Inspeksjon Inspeksjon utført dato: Sammendraq Er alle sikkerhetsmessige forhold i orden? D Nei ~ Hvis "Nei". skal det foreligge

Detaljer

Utgifter i fbm. virksomheten refunderes iht. de til enhver tid gjeldende ordninger.

Utgifter i fbm. virksomheten refunderes iht. de til enhver tid gjeldende ordninger. Banekontakten i Salten Banekontakten for Salten Skyttersamlag er Thor-Arne Tobiassen. Thor-Arne er medlem av Bodø Østre skytterlag og har mangeårig bakgrunn i skytterbevegelsen. Thor-Arne ble oppnevnt

Detaljer

Forskrifter om anlegg av, kontroll med og godkjennelse av sivile skytebaner av 1. juli 1988

Forskrifter om anlegg av, kontroll med og godkjennelse av sivile skytebaner av 1. juli 1988 Forskrifter om anlegg av, kontroll med og godkjennelse av sivile skytebaner av 1. juli 1988 INNHOLD SIDE Justisdepartementets rundskriv av 1. juli 1988........ 3 Justisdepartementets forskrifter om anlegg

Detaljer

Forslag til ny skiveløsning på 100m

Forslag til ny skiveløsning på 100m Forslag til ny skiveløsning på 100m Dette dokumentet forsøker å beskrive et forslag til en permanent skiveløsning på 100m. Jeg har kommet med et konkret forslag i slutten av dette dokumentet til hvordan

Detaljer

Notat Vegard Meland Svein Hjort, Vegard Meland Skiskytterforbundet REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Notat Vegard Meland Svein Hjort, Vegard Meland Skiskytterforbundet REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Lokalt skianlegg Franskleiv DOKUMENTKODE 124250-NOT-PLAN-01 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER IL Jardar og Bærums Skiklub OPPDRAGSLEDER Vegard Meland KONTAKTPERSON SAKSBEH Vegard Meland

Detaljer

Dette notatet tar for seg beregning av fareområder rundt de ulike skytebanene i Løten skytebaneanlegg.

Dette notatet tar for seg beregning av fareområder rundt de ulike skytebanene i Løten skytebaneanlegg. NOTAT Til: Løten kommune Fra: Rieber Prosjekt AS, v/ Dag Rieber Dato: 19. oktober 2014 Emne: Løten skytebaneanlegg - Fareområder 1 Orientering Dette notatet tar for seg beregning av fareområder rundt de

Detaljer

Beredskapssenterets skytebaner - Farevurdering

Beredskapssenterets skytebaner - Farevurdering Vedlegg 14-3 Vedlegg til Risiko- og sårbarhetsanalyse: Beredskapssenterets skytebaner - Farevurdering Vedlegg nr. 14-3 til reguleringsplan for Politiets nasjonale beredskapssenter Utarbeidet av: Rieber

Detaljer

Støygrensene kommer til anvendelse ved etablering av ny støyende virksomhet.

Støygrensene kommer til anvendelse ved etablering av ny støyende virksomhet. NOTAT Til: Det frivillige Skyttervesen, v/ Anleggssjefen Kopi: Bamble kommune, v/ Kjell Sverre Rogn Fra: Rieber Prosjekt AS, v/ Dag Rieber Dato: 31. mai 2012 Emne: Bamble skytterlag - Mulig område for

Detaljer

Til: Arkitektene Astrup og Hellern AS Fra: Rieber Prosjekt AS, v/ Dag Rieber Dato: 2. mai 2015 Emne: Ringerike skytterlag - Ombygging og støydemping

Til: Arkitektene Astrup og Hellern AS Fra: Rieber Prosjekt AS, v/ Dag Rieber Dato: 2. mai 2015 Emne: Ringerike skytterlag - Ombygging og støydemping NOTAT Til: Arkitektene Astrup og Hellern AS Fra: Rieber Prosjekt AS, v/ Dag Rieber Dato: 2. mai 2015 Emne: Ringerike skytterlag - Ombygging og støydemping 1 Orientering I forbindelse med regulering av

Detaljer

Bruksanvisning. Slik skal fremtiden bygges. Nå også NBI-godkjent for fiberarmert betong. Kan lastes ned på www.bewi.com

Bruksanvisning. Slik skal fremtiden bygges. Nå også NBI-godkjent for fiberarmert betong. Kan lastes ned på www.bewi.com Bruksanvisning Slik skal fremtiden bygges Nå også NBI-godkjent for fiberarmert betong Kan lastes ned på www.bewi.com Grunnarbeidet Grunnarbeidet Side 2 Fleksibel bredde Side 3 Fleksibel høyde Side 4 Bankett/såle

Detaljer

Feltåret 2017 Hva er det?

Feltåret 2017 Hva er det? Feltåret 2017 FELTÅRET 2017 Feltåret 2017 Hva er det? I 2017 skal vi sette økt fokus på våre feltmessige øvelser. Dette gjelder alle ledd i organisasjonen, og vi håper derfor dere i skytterlagene vil bli

Detaljer

Skyteskole. Kveld 1. Denne siden står fremme når deltakerne ankommer. Ønsk de velkommen med denne siden fremme.

Skyteskole. Kveld 1. Denne siden står fremme når deltakerne ankommer. Ønsk de velkommen med denne siden fremme. Denne siden står fremme når deltakerne ankommer. - - Ønsk de velkommen med denne siden fremme. Denne PowerPointen er ment brukt til. Om PowerPointen: PowerPointen er lagt opp slik at det er kommentarer

Detaljer

1. Lite sannsynlig Hendelsen inntreffer sjeldnere enn en gang pr. 50 år

1. Lite sannsynlig Hendelsen inntreffer sjeldnere enn en gang pr. 50 år Vurdering av risiko og sårbarhet Risikoanalysen er utført med utgangspunkt i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sitt temahefte «Samfunnssikkerhet i arealplanlegging, Kartlegging av risiko

Detaljer

REDI STØTTEMUR FRA AAS BETONG PRODUKTINFORMASJON LEGGEANVISNING ET UTEMILJØ Å VÆRE STOLT AV!

REDI STØTTEMUR FRA AAS BETONG PRODUKTINFORMASJON LEGGEANVISNING ET UTEMILJØ Å VÆRE STOLT AV! REDI STØTTEMUR FRA AAS BETONG PRODUKTINFORMASJON LEGGEANVISNING ET UTEMILJØ Å VÆRE STOLT AV! 1 INNHOLD 3 Innledning 4 Fasade 5 Ensidig Redi Støttemur 6 Tosidig Redi Støttemur / Redi Topplate 7 Redi Portstolpe

Detaljer

Finja Betong. Grenseløs

Finja Betong. Grenseløs Mur Finja Betong Grenseløs Grenseløs Grenseløs er et fleksibelt og lettmontert mursystem av blokker, søyler og murlokk av betong. Muren bygger du stabilt og enkelt der du ønsker det. Blokkene er hule,

Detaljer

Instruks om skyteprøve for storviltjegere

Instruks om skyteprøve for storviltjegere Instruks om skyteprøve for storviltjegere Fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning (DN) 1. februar 2013. Generelt Denne instruks gjelder lokale lag og foreninger tilsluttet Det frivillige Skyttervesen

Detaljer

NOTAT. 1 Orientering. 2 Problemstillingen

NOTAT. 1 Orientering. 2 Problemstillingen NOTAT Til: Det frivillige Skyttervesen, v/anleggssjefen Fra: Rieber Prosjekt AS, v/ Dag Rieber Dato: 23. januar 2017 Emne: Finnøy skytterlag - Mulig løsning for Miljøpakken 1 Orientering Dette notatet

Detaljer

Miniblokk og Dekorativ blokk

Miniblokk og Dekorativ blokk og blokk og den enkle og sikre muren til alle prosjekter! Dette er en klassisk støttemur for private og offentlige rom. Muren har et komplett tilbehørsprogram som inkluderer kurver og hjørner. Det anbefales

Detaljer

:skaper løsninger MONTERINGSVEILEDNING GARDEROBEINNREDNINGER. NØDVENDIG VERKTØY FOR MONTERING: Vinkel, vater, meter, skrutrekker, blyant og evt. bor.

:skaper løsninger MONTERINGSVEILEDNING GARDEROBEINNREDNINGER. NØDVENDIG VERKTØY FOR MONTERING: Vinkel, vater, meter, skrutrekker, blyant og evt. bor. MONTERINGSVEILEDNING GARDEROBEINNREDNINGER NØDVENDIG VERKTØY FOR MONTERING: Vinkel, vater, meter, skrutrekker, blyant og evt. bor. NB! Du finner også filmer på www.langlo.no som viser montering av en del

Detaljer

OPPDRAGSGIVER Fiskeridirektoratet, Bergen. OPPDRAGSGIVERS KONTAKTPERSON Tor-Arne Helle

OPPDRAGSGIVER Fiskeridirektoratet, Bergen. OPPDRAGSGIVERS KONTAKTPERSON Tor-Arne Helle Norconsult AS, Lakselv Kirkeveien 5, Pb 279, 9711 Lakselv Telefon: 78 46 08 88 Telefax: 78 46 08 89 E-post: firmapost@norconsult.no www.norconsult.no Foretaksreg.: NO 962392687 MVA RAPPORT TITTEL Vurdering

Detaljer

STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2013 INNHOLD

STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2013 INNHOLD STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2013 INNHOLD 1 HV-CUPEN (TIDLIGERE TV-CUPEN ETABLERT 1999... 3 2 HV-CUPENS STYRE... 3 3 KVALIFISERING TIL FINALEN... 3 4 ANTALL FINALISTER... 4 5 FINALEPROGRAM... 4

Detaljer

STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2014 INNHOLD

STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2014 INNHOLD STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2014 INNHOLD 1 HV-CUPEN (TIDLIGERE TV-CUPEN ETABLERT 1999... 3 2 HV-CUPENS STYRE... 3 3 KVALIFISERING TIL FINALEN... 3 4 ANTALL FINALISTER... 4 5 FINALEPROGRAM... 4

Detaljer

støping av platting Før Handicare kan montere din løfteplattform, må det støpes en platting.

støping av platting Før Handicare kan montere din løfteplattform, må det støpes en platting. støping av platting Før Handicare kan montere din løfteplattform, må det støpes en platting. Grunnarbeid før montering av løfteplattform Plattformen skal monteres på et egnet, stabilt fundament. For å

Detaljer

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Trondheim kommune, datert 27.03.12, senest endret 20.09.12.

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Trondheim kommune, datert 27.03.12, senest endret 20.09.12. Byplankontoret Planident: r20090020 Arkivsak: 11/47634 Digresmyra skyteanlegg, områderegulering Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 21.11.2013 Dato for godkjenning av bystyret

Detaljer

Kaninens bolig. - noen råd og tips, med tegninger og bilder av burmodeller

Kaninens bolig. - noen råd og tips, med tegninger og bilder av burmodeller Kaninens bolig - noen råd og tips, med tegninger og bilder av burmodeller Innledning: Utformingen og bygging av bur til kaniner, har opp gjennom årene i de aller fleste tilfeller, blitt utført etter burbyggerens

Detaljer

JACKON GARASJEELEMENT

JACKON GARASJEELEMENT Monteringsanvisning JACKON GARASJEELEMENT 12-2017 erstatter 09-2016 jackon.no Lette løsninger for et bedre klima! JACKON GARASJEELEMENT - RINGMUR FOR GARASJER OG BODER Jackon garasjeelement er et fleksibelt

Detaljer

Støysone. Lden 45 LAFmax 75. Aktivitet bør ikke foregå

Støysone. Lden 45 LAFmax 75. Aktivitet bør ikke foregå NOTAT Til: Skedsmo skytterlag Fra: Rieber Prosjekt AS, v/ Dag Rieber Dato: 13. februar 2017 Emne: Beregninger av støy fra Lahaug skytebane 1 Orientering Dette notatet tar for seg beregninger av støy fra

Detaljer

Viktig: Skive vedlikehold

Viktig: Skive vedlikehold Viktig: Skiven, som er et lydkammer med en målestav, er hoveddelen i SIUS electronic scoring system. Selv ikke det mest effektive elektroniske målesystem kan kompensere for manglende og godt vedlikehold.

Detaljer

ENDRINGER ETTER IBU KONGRESEN

ENDRINGER ETTER IBU KONGRESEN ENDRINGER ETTER IBU KONGRESEN 1.3.6 Ungdom menn (M 17, M 18, M 19) a) 12,5 km normal ( 45 sek tillegg) b) 7,5 km sprint c) 10 km jaktstart d) 3 x 7,5 km stafett (NM 4 x 7,5 km) e) 10 km fellesstart f)

Detaljer

Tilbud på elektron isk ski vem ateri ell

Tilbud på elektron isk ski vem ateri ell Tilbud på elektron isk ski vem ateri ell Balsfjord skytterlag Tilbudsnr. 2 607 Gyldig til 30.05.2011 Deres kontakt i Megalink AS Øyvind Johannessen Megalink AS Postboks 1051 NO-1442 DRØBAK Telefon: +47

Detaljer

Maskinentreprenør. vedlegg og sjekkliste

Maskinentreprenør. vedlegg og sjekkliste Maskinentreprenør vedlegg og sjekkliste Beregninger iht. Eurokode 1 for last på konst. Eurokode 2 for betong konstruksjoner. VEDLEGG 1 Graveskråning max 1:1 om massene tilsier dette. Dersom massene tilsier

Detaljer

UM_0097990024_00 Vedlikehold og tekniske spesifikasjoner Skive Modell H2C. MpX97

UM_0097990024_00 Vedlikehold og tekniske spesifikasjoner Skive Modell H2C. MpX97 1 av 16 Vedlikehold og tekniske spesifikasjoner Skive Modell H2C. MpX97 Sammendrag: Dette er en vedlikeholdsveiledning for Skive Modell H2C. Dokumentet beskriver hvordan og hvor ofte denne skivemodellen

Detaljer

Vær lur, bygg mur! Bygg mur

Vær lur, bygg mur! Bygg mur Vær lur, bygg mur! Bygg mur 1 2 Bygg mur Vi gir deg mulighetene. Du velger. En mur kan være så mangt. Den kan fungere som støtte, som skille eller den kan rett og slett være bare til pynt og glede. Den

Detaljer

Støy- og sikkerhetsvurdering for ny skytebane Ullensaker kommune

Støy- og sikkerhetsvurdering for ny skytebane Ullensaker kommune Oppdragsnummer : 5140166 Ullensaker kommune Støy- og sikkerhetsvurdering for ny skytebane Ullensaker kommune Utredning av fire ulike alternativer for lokalisering av skytebanen 2014-02-14 Oppdragsnummer:

Detaljer

NOTAT. 1 Orientering. 2 Forutsetninger

NOTAT. 1 Orientering. 2 Forutsetninger NOTAT Til: Lunner kommune Fra: Rieber Prosjekt AS, v/ Dag Rieber Dato: 5. juni 2014 Emne: Skytebane på Brovoll - Planskisse 1 Orientering Det vises til referat fra Ad Hoc-utvalgets møte i Lunner rådhus

Detaljer

1. Undertak BYTT TAK AKKURAT SOM PROFFEN SELVBYGGERSERVICE

1. Undertak BYTT TAK AKKURAT SOM PROFFEN SELVBYGGERSERVICE 1. Undertak BYTT AKKURAT SOM PROFFEN SELVBYGGERSERVICE 2 Undertak 02-1 Når du skal legge et tak, kommer du ofte til vanskelige områder som sjelden er beskrevet andre steder. Det er her vi hjelper deg å

Detaljer

SKJØTER MONTERING AV OLDROYD RADONTETT OG RADONBRØNN PLASSERING I BYGGEGROPEN

SKJØTER MONTERING AV OLDROYD RADONTETT OG RADONBRØNN PLASSERING I BYGGEGROPEN MONTERING AV OLDROYD RADONTETT OG RADONBRØNN Oldroyd membraner produsert av myk PP (TPO) gir en optimal løsning for radonsikring. Vi har tilpassede membraner for både bruksgruppe A og B. Oldroyd RMA Radontett

Detaljer

Ì FORSKALINGSELEMENT FOR GARASJER OG BODER Ì JUSTERBAR BREDDE I TOPP FOR SVILL Ì ENKELT OG TIDSBESPARENDE

Ì FORSKALINGSELEMENT FOR GARASJER OG BODER Ì JUSTERBAR BREDDE I TOPP FOR SVILL Ì ENKELT OG TIDSBESPARENDE Monteringsanvisning JACKON RINGMURSELEMENT TIL GARASJE Ì FORSKALINGSELEMENT FOR GARASJER OG BODER Ì JUSTERBAR BREDDE I TOPP FOR SVILL Ì ENKELT OG TIDSBESPARENDE 07-2015 erstatter 05-2015 www.jackon.no

Detaljer

GENERALINSPEKTØREN FOR HEIMEVERNET

GENERALINSPEKTØREN FOR HEIMEVERNET GENERALINSPEKTØREN FOR HEIMEVERNET BESTEMMELSER FOR SAMARBEID MED DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN OM SKYTTERHUS OG SKYTEBANER Generalinspektøren for Heimevernet fastsetter Bestemmelser for samarbeid med Det

Detaljer

MONTERINGSRÅD GRUNN DELTA MS GRUNNMUR- OG TORVTAKSPLATE TAK GRUNN

MONTERINGSRÅD GRUNN DELTA MS GRUNNMUR- OG TORVTAKSPLATE TAK GRUNN MONTERINGSRÅD DELTA MS GRUNNMUR- OG TORVTAKSPLATE TAK GRUNN GRUNN NOVEMBER 2014 MONTERINGSANVISNING - TORVTAK Takfall Takfall på torvtak bør ligge mellom 15 35. Ved takfall over 23 bør det brukes lekter

Detaljer

Monteringsanvisning. Rampline slakklinesystem, modell Rampline Park

Monteringsanvisning. Rampline slakklinesystem, modell Rampline Park Rampline 092017 Monteringsanvisning Rampline Park Rampline slakklinesystem, modell Rampline Park Produktet er utviklet og levert av Rampline AS, 4163 Talgje tlf 924 27 602 e-post kontakt@rampline.no www.rampline.no

Detaljer

INSTRUKS FOR AVVIKLING AV SAMLAGSMESTERSKAP I TROMS SKYTTERSAMLAG

INSTRUKS FOR AVVIKLING AV SAMLAGSMESTERSKAP I TROMS SKYTTERSAMLAG INSTRUKS FOR AVVIKLING AV SAMLAGSMESTERSKAP I TROMS SKYTTERSAMLAG Vinterfelt, bane (inkl. stang og felthurtig) og miniatyr Hensikten med denne instruks er å kvalitetssikre samlagsstevnene i vinterfelt,

Detaljer

Monteringsanvisning. Rampline slakklinesystem, modell Rampline Park

Monteringsanvisning. Rampline slakklinesystem, modell Rampline Park Rampline 092017 Monteringsanvisning Rampline Park Rampline slakklinesystem, modell Rampline Park Produktet er utviklet og levert av Rampline AS, 4163 Talgje tlf 924 27 602 e-post kontakt@rampline.no www.rampline.no

Detaljer

4K560-8. Bruksområde: ISSF godkjent for 25 og 50m. Rifle 50m Pistol 25m, 50m Løpende 50m

4K560-8. Bruksområde: ISSF godkjent for 25 og 50m. Rifle 50m Pistol 25m, 50m Løpende 50m 4K560-8 Bruksområde: Rifle 50m Pistol 25m, 50m Løpende 50m ISSF godkjent for 25 og 50m fase II Bilder av 4K560-8 Spesifikasjoner: Godkjennelser ISSF fase II 25,50 NSF, SvSf, SSF 10,15,25,50 Deteksjonsområde

Detaljer

Graving og kabling Brukerveiledning

Graving og kabling Brukerveiledning FASETT JUNI 2010 Altibox fra [partnerens navn her] er en fiberløsning tilpasset morgendagens muligheter. I en og samme fiberkabel får du raske internettlinjer, et variert tv- og filmtilbud pluss sikker

Detaljer

EKSAMEN RF3100 Matematikk og fysikk

EKSAMEN RF3100 Matematikk og fysikk Side 1 av 5 Oppgavesettet består av 5 (fem) sider. EKSAMEN RF3100 Matematikk og fysikk Tillatte hjelpemidler: Kalkulator, vedlagt formelark Varighet: 3 timer Dato: 4.juni 2015 Emneansvarlig: Lars Sydnes

Detaljer

Tilbud på elektronisk skivemateriell

Tilbud på elektronisk skivemateriell Tilbud på elektronisk skivemateriell Jämtlands läns Skytteförbund Tilbudsnr. 3 066 Gyldig til 21.03.2013 Deres kontakt i Megalink AS Øyvind Johannessen Megalink AS Postboks 1051 NO-Postboks 1051, 1442

Detaljer

Byggeanvisning for PRECUT garasjen.

Byggeanvisning for PRECUT garasjen. Byggeanvisning for PRECUT garasjen. Denne byggeanvisning beskriver en anbefalt metode for bygging av vår PRECUT garasje og er en supplerende anvisning til vår Monteringsanvisning. Følg Monteringsanvisningen

Detaljer

Hva er feltskyting? Skyting på forskjellige figurer istedenfor en rund blink.

Hva er feltskyting? Skyting på forskjellige figurer istedenfor en rund blink. FELTSKYTING Hva er feltskyting? Skyting på forskjellige figurer istedenfor en rund blink. Finfelt For klassene: ASP, R, ER, J, V65, V73 5 hold 6 skudd pr figur, totalt 30 skudd Ikke alltid innskyting (prøveskudd)

Detaljer

Skogsløp med skyting en aktivitet for skytterlaget

Skogsløp med skyting en aktivitet for skytterlaget Skogsløp med skyting en aktivitet for skytterlaget SKOGSLØP MED SKYTING ER MORO! Sjelden er det så mye latter og glede på skytebanen som når det arrangeres skogsløp med skyting. Skogsløp med skyting er

Detaljer

Knibe Gnr 52 Bnr 1 Søgne kommune

Knibe Gnr 52 Bnr 1 Søgne kommune R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Knibe Gnr 52 Bnr 1 Søgne kommune Rapport ved Hege Andreassen R A P P O RT F R A A R K E O L O G I S

Detaljer

Ì FORSKALINGSELEMENT FOR GARASJER OG BODER Ì JUSTERBAR BREDDE I TOPP FOR SVILL Ì ENKELT OG TIDSBESPARENDE

Ì FORSKALINGSELEMENT FOR GARASJER OG BODER Ì JUSTERBAR BREDDE I TOPP FOR SVILL Ì ENKELT OG TIDSBESPARENDE Monteringsanvisning JACKON RINGMURSELEMENT TIL GARASJE Ì FORSKALINGSELEMENT FOR GARASJER OG BODER Ì JUSTERBAR BREDDE I TOPP FOR SVILL Ì ENKELT OG TIDSBESPARENDE 12-2015 erstatter 07-2015 www.jackon.no

Detaljer

Transport- og nedleggingsanvisning BIOVAC FD15N GRP. minirenseanlegg for i. Revidert

Transport- og nedleggingsanvisning BIOVAC FD15N GRP. minirenseanlegg for i. Revidert Transport- og nedleggingsanvisning BIOVAC FD15N GRP minirenseanlegg for i Revidert 14.12.2017 1. Generelt Bestemte krav stilles til installasjon av glassfibertanker. Ved nedgraving kan uforsiktig nedlegging

Detaljer

I ; I ~~:~.:~~~~!!.':~o~~:.;e~

I ; I ~~:~.:~~~~!!.':~o~~:.;e~ MEWING FRA FISKERIDIREKTØREN J-39-93 (J-4-91 UTGÅR) I ; I :.:!!.':o:.;e Telex 42 151 Telefax (5) 23 8 9 Tif.(5) 23 8 Saksnr. I ArVv D.nr. Bergen, 16.3.1993 HY/BJ FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT AV 2.

Detaljer

Monterings og bruksanvisning til rustfrie rustjebaner av typen DPP og Basic

Monterings og bruksanvisning til rustfrie rustjebaner av typen DPP og Basic Monterings og bruksanvisning til rustfrie rustjebaner av typen DPP og Basic Takk for di tillit. Belønningen vil være et kvalitetsprodukt og tilfredsstillelse av deres barn. Innledning Her får du informasjon

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUND. Reglement for NAIS 300 M RIFLE 10 M OG 15 M RIFLE 25 M PISTOL OG LUFTPISTOL LERDUE (NORDISK TRAP) 10 M VILTMÅL KVARTMATCH

NORGES SKYTTERFORBUND. Reglement for NAIS 300 M RIFLE 10 M OG 15 M RIFLE 25 M PISTOL OG LUFTPISTOL LERDUE (NORDISK TRAP) 10 M VILTMÅL KVARTMATCH NORGES SKYTTERFORBUND Reglement for NAIS 300 M RIFLE 10 M OG 15 M RIFLE 25 M PISTOL OG LUFTPISTOL LERDUE (NORDISK TRAP) 10 M VILTMÅL og KVARTMATCH Oslo, 29. november 2011 2 NAIS Historikk NAIS står for

Detaljer

Sjekkliste før arrangering av stevner

Sjekkliste før arrangering av stevner Sjekkliste før arrangering av stevner KM Part No: UM_0097990058_01 24.04.06 Innledning INNLEDNING Behovet for vedlikehold og ettersyn av elektroniske skyteskiver har økt i takt med utbredelsen av slikt

Detaljer

190 cm. 158 cm. Bredde av laftaplank 7cm

190 cm. 158 cm. Bredde av laftaplank 7cm 190 cm 158 cm Bredde av laftaplank 7cm 255 67 71 225 66 73 190 cm 158 cm Bredde av laftaplank 7cm 3 fase strømledning fra stolpe 25 mm i ytre diameter kapasitet skal stå på ledningen Stuevindu 3x6 ruter

Detaljer

NOTAT. 1 Orientering. 2 Grenseverdier for støy

NOTAT. 1 Orientering. 2 Grenseverdier for støy NOTAT Til: Det frivillige Skyttervesen og Hjartdal skytterlag Fra: Rieber Prosjekt AS, v/ Dag Rieber Dato: 9. november 2014 Emne: Ombygging av skytebanen i Hjartdal 1 Orientering I forbindelse med at det

Detaljer

Betongstøttevegger. Produktark og vedlegg

Betongstøttevegger. Produktark og vedlegg Produktark og vedlegg Støttevegger i betong VEDLEGG 1 Beregninger iht. Eurokode 1 for last på konst. Eurokode 2 for betong konstruksjoner. Standard løsning for intilfylling av bakre yttervegg med forsterkning

Detaljer

Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv og Hul. 12.03.2011 TerrasseSpesialisten AS Arne Franck-Petersen

Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv og Hul. 12.03.2011 TerrasseSpesialisten AS Arne Franck-Petersen Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv og Hul 12.03.2011 Arne Franck-Petersen Side 2 av 7 Les vedlagt instruksjon før montering starter. Legg spesielt merke til avstanden mellom bordene, og hvordan

Detaljer

Monterings og bruksanvisning til rustfrie rustjebaner av typen TS og TS Scandi

Monterings og bruksanvisning til rustfrie rustjebaner av typen TS og TS Scandi Monterings og bruksanvisning til rustfrie rustjebaner av typen TS og TS Scandi Takk for di tillit. Belønningen vil være et kvalitetsprodukt og tilfredsstillelse av deres barn. Innledning Her får du informasjon

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Norges mest solgte sykkelstativ som innfrir både estetiske og funksjonelle krav. I den genialt enkle formen får syklene nødvendig støtte, og du får låst både hjul og ramme til stativet

Detaljer

NOTAT. 1 Orientering. 2 Grenseverdier for støy

NOTAT. 1 Orientering. 2 Grenseverdier for støy NOTAT Til: Det frivillige Skyttervesen, v/ Anleggssjefen Fra: Rieber Prosjekt AS, v/ Dag Rieber Dato: 4. juni 2012 Emne: Flatanger skytterlag - Støyberegninger 1 Orientering Dette notatet tar for seg beregninger

Detaljer

Herman Brunbäck Larsen Betong og Tre AS 2BATAP

Herman Brunbäck Larsen Betong og Tre AS 2BATAP Praksislogg uke 5 Fravær: 0 timer Timer: 37,5 timer Jeg var stasjonert på Borg Havn (Øra, Fredrikstad) denne uka. Vi har forskalt og støpt plater og fundamenter, samt såkalte «trekkebrønner», og det hele

Detaljer

Megaloc. Megaloc viser seg alltid fra sin beste side BENDERS MARK

Megaloc. Megaloc viser seg alltid fra sin beste side BENDERS MARK viser seg alltid fra sin beste side En frittstående tosidig mur som alltid viser seg fra sin beste side. Takket være en unik konstruksjon som låser blokkene i hverandre, bygger du enkelt en stabil mur.

Detaljer

Graving og kabling Brukerveiledning

Graving og kabling Brukerveiledning Graving og kabling Brukerveiledning 1 Dette må gjøres før hjemmesentralen installeres 2 Graving av grøft og legging av utvendig kabel 3 Boring og trekking av rør inn i huset 4 Plassering av hjemmesentral

Detaljer

Plate på mark fundament. www.ranahytta.no

Plate på mark fundament. www.ranahytta.no Plate på mark fundament Kombinert løsning ved at det etableres en ringmur på tomten med støpt gulv i hele bygget. Ringmuren fylles opp med masse og komprimeres. www.ranahytta.no Plate på mark fundament

Detaljer

U4E. Vedlikehold og tekniske spesifikasjoner. www.kme.no. KM Part No: UM_0097990018_01 10.11.05

U4E. Vedlikehold og tekniske spesifikasjoner. www.kme.no. KM Part No: UM_0097990018_01 10.11.05 U4E Vedlikehold og tekniske spesifikasjoner KM Part No: UM_0097990018_01 10.11.05 www.kme.no MpX-97 2 www.kme.no Dette er en vedlikeholdsveiledning for Skive Modell U4E. Dokumentet beskriver hvordan og

Detaljer

Monteringsanvisning Solid

Monteringsanvisning Solid Monteringsanvisning Solid På Solid 12,5 sammenføyes sokkelprofilene med aluminiumsplaten innvendig i profilen. De andre modellene har hel profil. Husk å ta diagonalmål av sokkelen. De to målene må være

Detaljer

Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv (Rustikk) TerrasseSpesialisten AS Arne Franck-Petersen

Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv (Rustikk) TerrasseSpesialisten AS Arne Franck-Petersen Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv (Rustikk) 15.10.2016 Arne Franck-Petersen Side 2 av 7 Les vedlagt instruksjon før montering starter. Legg spesielt merke til avstanden mellom bordene, og

Detaljer

Reglement for pistol 9mm x 19 P-80 Hefte 3 - Videregående skyterekker

Reglement for pistol 9mm x 19 P-80 Hefte 3 - Videregående skyterekker Reglement for pistol 9mm x 19 P-80 Hefte 3 - Videregående skyterekker Generalinspektøren for Hæren fastsetter Reglement for pistol 9mm x 19 P-80 Hefte 3 - Videregående skyterekker for bruk i Hæren. Rena,

Detaljer

MONTERING TJ-14N/TJ-15N -TJ-15D TJ-16N/TJ-17N

MONTERING TJ-14N/TJ-15N -TJ-15D TJ-16N/TJ-17N MONTERING TJ-14N/TJ-15N -TJ-15D TJ-16N/TJ-17N Standard metode for å montere levegg i jord innebærer at stolpene støpes direkte fast i bakken. De fleste velger likevel å benytte Norgesgjerdes metallføtter

Detaljer

Skyting og sikkerhet En trygg sport et felles ansvar

Skyting og sikkerhet En trygg sport et felles ansvar Skyting og sikkerhet En trygg sport et felles ansvar Vår sikkerhet ditt ansvar 1 Gå ut fra at ethvert våpen kan være ladd. Behandle det derfor alltid som om det er ladd. 2 Ta eller overta aldri et våpen,

Detaljer

recostal Fundamentforskaling

recostal Fundamentforskaling recostal Fundamentforskaling Tekniske detaljer Tekniske gjennomføring Vi mottar formtegningene fra kunden enten i form av E-mail eller post. Tegningene blir siden returnert til kunden med alle løsninger

Detaljer

NOTAT. 1 Orientering. 2 Grenseverdier for støy

NOTAT. 1 Orientering. 2 Grenseverdier for støy NOTAT Til: Det frivillige Skyttervesen, v/ Anleggssjefen Fra: Rieber Prosjekt AS, v/ Dag Rieber Dato: 9. oktober 2013 Emne: Nordbygda og Rand skytterlag - Støyberegninger 1 Orientering Dette notatet tar

Detaljer

Metall Waterstop type ACE

Metall Waterstop type ACE Metall Waterstop type ACE Tekniske detaljer Contaflexactiv utvendig hjørneløsning contaflex Bentoseal innvendig tettingsmasse hjørneløsning contaflexactiv utvendig hjørneprofil for overgang dekke/vegg

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUND. Reglement for NAIS. 300 m RIFLE 10M og 15 M RIFLE 25 M PISTOL OG LUFTPISTOL LERDUE VILTMÅL og KVARTMATCH

NORGES SKYTTERFORBUND. Reglement for NAIS. 300 m RIFLE 10M og 15 M RIFLE 25 M PISTOL OG LUFTPISTOL LERDUE VILTMÅL og KVARTMATCH NORGES SKYTTERFORBUND Reglement for NAIS 300 m RIFLE 10M og 15 M RIFLE 25 M PISTOL OG LUFTPISTOL LERDUE VILTMÅL og KVARTMATCH 2 NAIS Historikk NAIS. står for Norsk Avdeling av Den Internasjonale Skytterunion.

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Miljøvernavdelingen Saksbehandler Torstein Martinussen Beitstad skytterlag v/morten Tessem 7730 BEITSTAD Deres ref Søknad av 6/1 99. Vår ref. 1998/07029 Vår dato 23.02.99

Detaljer

2. Lekting av tak og beslag for takstein BYTT TAK AKKURAT SOM PROFFEN SELVBYGGERSERVICE

2. Lekting av tak og beslag for takstein BYTT TAK AKKURAT SOM PROFFEN SELVBYGGERSERVICE 2. Lekting av tak og beslag for takstein BYTT AKKURAT SOM PROFFEN SELVBYGGERSERVICE 2 Montering av sløyfer og lekter Har du lagt nytt undertak, også kalt sekundærtak, er som regel både mønekam og forkantbord

Detaljer

Lattix Montasjebeskrivelse. Lattix. April Montasjebeskrivelse. Prefabrikkert Plass-støpt Fjellfeste. Brokar Mast Skiltklammer

Lattix Montasjebeskrivelse. Lattix. April Montasjebeskrivelse. Prefabrikkert Plass-støpt Fjellfeste. Brokar Mast Skiltklammer Lattix Montasjebeskrivelse April 2010 Prefabrikkert Plass-støpt Fjellfeste Brokar Mast Skiltklammer Prefabrikkert betongfundament Installasjon av fundament Isolasjon under fundamentet etter behov. For

Detaljer

FORSKALINGSBLOKKER STATISKE BEREGNINGER PROSJEKTERING OG UTFØRELSE FORSKALINGSBLOKKER 01-04-2011 1 (10) Oppdragsgiver Multiblokk AS

FORSKALINGSBLOKKER STATISKE BEREGNINGER PROSJEKTERING OG UTFØRELSE FORSKALINGSBLOKKER 01-04-2011 1 (10) Oppdragsgiver Multiblokk AS 1 (10) FORSKALINGSBLOKKER Oppdragsgiver Multiblokk AS Rapporttype Dokumentasjon 01-04-2011 FORSKALINGSBLOKKER STATISKE BEREGNINGER PROSJEKTERING OG UTFØRELSE PROSJEKTERING OG UTFØRELSE 2 (10) Oppdragsnr.:

Detaljer

Malthus forskaling. Norges mest solgte forskalingssystem er fleksibelt, høyner kvaliteten på arbeidet, sparer tid og har lang levetid.

Malthus forskaling. Norges mest solgte forskalingssystem er fleksibelt, høyner kvaliteten på arbeidet, sparer tid og har lang levetid. Malthusstag Malthuskassetter Hjørnelåser Kiler Støpetrakter Malthusknekter Grunnmursventiler Armeringsstoler Radonprodukter Plastprodukter EPS produkter Malthus forskaling 1 23 XPS produkter Formolje Finèr

Detaljer

05 Betong. Prosjektnummer 344013003 Prosjektnavn GE20 Lillestrøm hensetting Prosjektfil GE20 Lillestrøm hensetting Beskrivelse

05 Betong. Prosjektnummer 344013003 Prosjektnavn GE20 Lillestrøm hensetting Prosjektfil GE20 Lillestrøm hensetting Beskrivelse 25(555) 05 Betong 02.05.23.1.1 under terreng (grubevegger) Tykkelse vegg: 250 mm 42,3 m2 02.05.23.1.2 under terreng (grubevegger) Tykkelse vegg: 450 mm 19 m2 02.05.23.1.3 under terreng (grubevegger) Tykkelse

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Risiko- og sårbarhetsanalyse Hauerseter skytebane i Ullensaker kommune Rieber Prosjekt AS Dato: 13.05.2017 Risiko- og sårbarhetsanalyse Rieber Prosjekt AS Side 1 av 8 1. Orientering Det planlegges etablering

Detaljer

I tillegg til å beregne dagens støysituasjon er det også sett på hva som kan oppnås av støyreduksjon ved å støydempe standplassene.

I tillegg til å beregne dagens støysituasjon er det også sett på hva som kan oppnås av støyreduksjon ved å støydempe standplassene. NOTAT Til: Det frivillige Skyttervesen, v/ Anleggssjefen Fra: Rieber Prosjekt AS, v/ Dag Rieber Dato: 10. juni 2016 Emne: Nøtterø skytterlag - Støy fra skytebanen 1 Orientering Dette notatet tar for seg

Detaljer

SG: Spinn og fiktive krefter. Oppgaver

SG: Spinn og fiktive krefter. Oppgaver FYS-MEK1110 SG: Spinn og fiktive krefter 04.05.017 Oppgaver 1 GYROSKOP Du studerer bevegelsen til et gyroskop i auditoriet på Blindern og du måler at presesjonsbevegelsen har en vinkelhastighet på ω =

Detaljer

Håndbok for ML2000 Huskelister

Håndbok for ML2000 Huskelister Håndbok for ML2000 Huskelister Innholdsfortegnelse 8 Huskelister...2 8.1 Oppgradering av ML2000 programvare...2 8.1.1 Skjermenhet...2 8.1.2 Skiveelektronikk...2 8.2 Installasjon av programvare...3 8.2.1

Detaljer

Skyteskole. Elevhefte

Skyteskole. Elevhefte Skyteskole Elevhefte Velkommen Har du hørt om gutten som begynte på skyting for å treffe nye venner? Skyteskolen består av fem kvelder med følgende temaer: Kveld 1: Kveld 2: Kveld 3: Kveld : Kveld : Sikkerhet

Detaljer

Transport- og nedleggingsanvisning BIOVAC FD 40N (GRP) minirenseanlegg for i

Transport- og nedleggingsanvisning BIOVAC FD 40N (GRP) minirenseanlegg for i Transport- og nedleggingsanvisning BIOVAC FD 40N (GRP) minirenseanlegg for i Goodtech Environmenttal Technology AS Farexvegen 19 NO-2016 Frogner Norway Tlf: +47 63 86 64 60 NO 985 660 492 MVA kontakt@biovac.no

Detaljer

Murt basseng. Dette trenger du: Verktøy

Murt basseng. Dette trenger du: Verktøy Murt basseng Murt basseng Med et helt eget basseng blir oppfriskende morgendupp og etterlengtede kveldsdupp en del del av hverdagen. I pent vær er det kort vei til sol og bad, og middagen kan med fordel

Detaljer

LEGGEANVISNING. Bedriften Produktene Mulighetene. www.benders.se. Heller det til takstein? Besikt innvendig og utvendig

LEGGEANVISNING. Bedriften Produktene Mulighetene. www.benders.se. Heller det til takstein? Besikt innvendig og utvendig LEGGEANVISNING Bedriften Produktene Mulighetene Heller det til takstein? Iblandt kan det være fallet på taket som er avgjørende for valget av taktekking. Benders takstein kan legges på takfall ned til

Detaljer

V Å T R. Monteringsanvisning. Jackon våtrom. Fuktsikring Isolasjon Vegger Innbygging. www.jackon.no

V Å T R. Monteringsanvisning. Jackon våtrom. Fuktsikring Isolasjon Vegger Innbygging. www.jackon.no Monteringsanvisning Jackon våtrom V Å T R 0 M Fuktsikring Isolasjon Vegger Innbygging 08-2007 erstatter 02-2007 Jackon våtrom Produktbeskrivelse Jackon våtromsplate består av: Platene leveres i tykkelse

Detaljer

BYTT TAK. 4. Takdetaljer. Frontbord Mønekam Forlengelse av takutspring Vindskier Gesimskasser Takrenner Takrennebeslag og fuglelister Vannbord

BYTT TAK. 4. Takdetaljer. Frontbord Mønekam Forlengelse av takutspring Vindskier Gesimskasser Takrenner Takrennebeslag og fuglelister Vannbord 4. Takdetaljer BYTT AKKURAT SOM PROFFEN Frontbord Mønekam Forlengelse av takutspring Vindskier Gesimskasser Takrenner Takrennebeslag og fuglelister Vannbord SELVBYGGERSERVICE 2 Forkantbord 02-1 Fest forkantbordene,

Detaljer

Lister: 3 stk på 110 cm og 1 stk på 102 cm. 4 stk på 42 cm og 2 stk på 52 cm. 5 stk bord på 53 cm til front.

Lister: 3 stk på 110 cm og 1 stk på 102 cm. 4 stk på 42 cm og 2 stk på 52 cm. 5 stk bord på 53 cm til front. Bygging av enkelt bur Materialer: En finérplate (vannfast) størrelse: 122 x 244 cm, tykkelse 12 mm. Denne sages opp etter de angitte mål, og da vil en ha tak, golv, bakvegg og to sidevegger. Så trenger

Detaljer

BYGG SLIK. Tilleggsisoler kjellerveggen. utvendig innvendig

BYGG SLIK. Tilleggsisoler kjellerveggen. utvendig innvendig STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2011 6 Rekv.nr 3042NO desember 2011 BYGG SLIK Tilleggsisoler kjellerveggen utvendig innvendig Informasjonen i denne brosjyren er en beskrivelse av de vilkårene og tekniske

Detaljer

Vedlikehold og tekniske spesifikasjoner - Skive modell H1A. KM Part No: UM_0097990008_02 07.05.07. www.kme.no

Vedlikehold og tekniske spesifikasjoner - Skive modell H1A. KM Part No: UM_0097990008_02 07.05.07. www.kme.no Vedlikehold og tekniske spesifikasjoner - Skive modell H1A KM Part No: UM_0097990008_02 07.05.07 www.kme.no Dette er en vedlikeholdsveiledning for Skive Modell H1A. Dokumentet beskriver hvordan og hvor

Detaljer

Monteringsanvisning. Produktet er utviklet og levert av Rampline AS, 4163 Talgje tlf e-post

Monteringsanvisning. Produktet er utviklet og levert av Rampline AS, 4163 Talgje tlf e-post Rampline 112017 Monteringsanvisning Rampball Produktserien Rampball balansekuler Rampball 70R (vipper/roterer) Rampball 50R (vipper/roterer) Rampball 50 (vipper) Rampball 35 (vipper) Produktet er utviklet

Detaljer