Det frivillige Skyttervesen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det frivillige Skyttervesen"

Transkript

1 Det frivillige Skyttervesen ELEKTRONISKE SKIVER Skytterkontoret, anleggsavdelingen

2 Elektroniske skiver luli,200j ELEKTRONISKE SKIVER DFS, Skytterkontoret, anleggsavdelingen - Dette skrivet inneholder vare anbefalinger vedrørende løsninger for elektroniske skiver og forskriftenes krav om -sikkerhet. ENDRINGER VED OVERGANG FRA PAPPSKIVER. Ved overgang 1il elektroniske sleiver vil behov fo~i11anm::k:ap igrava forsvinne. Avlesning.~v :resultatet kan utføres hurtigere, og medfører som regel at antallet skiver kan reduseres noe. Dette fører 1ilendringer både inne på standplass og:iden ~isterende en oppbygging av ny skivevoll med skiv~tativ. grava, eventuelt DE ULIKE LEVERANDØRER. Det er noen variasjoner iskivene og de tekniske komponentene fra de ulike leverandørene. -Tenk derfor nøye igjennom hva lagets spesielle behov er og klargjør ~vilke endridgc?lsom eventuelt ml foretas' pa standplass og ved grav! kuiefang. Sett opp f?tbudsjett som ikke bare dekker innkjøp av sleiver med nødvendig tilbehør. men ogsa prisen for endringene. Leverandørene' har alle bred erfaring i ulike baneaniegg 9g kan gi råd og tips om oppsett av skiver og monitorer. God kommljni1ca.qjon mellom leverandør og skytterlag er viktig spesielt i tidsrommet fra varen er bestilt og til den ankommer. Idenne. perioden gjør skytterlaget gjeme klart skivestativ, strømtilførsevbatteri i grav, kabelgrøft og monitor/strømuttak inne på standplass. Husk derfor bla. l sjekke: Hvor store er skivene, beinplassering, hvor høyt oppe fra bakken og hvor langt fra hverandre bør de stå, hvor sitter mikrofonen, hva slag~ tilkobling trenger de igrava, skal det være jordpunict for overspenning, hvor mange monitoruttak blir det inne pastandplass, hvor bør disse sitte, osv. Alle mål; antall og andre detaljer laget er usikker pabør de ringe leverandøren om og dobbelsjekke. Det er ingenting sairriterende som dugnadsarbeid som må gjøres panytt igjen. Ellers bør laget høre med leverandøren om vedlikehold. slitasje og leveringstid for slitedeler. Blir det benyttet mange ulike kaliber gjennom jegere, heimevern og forsvar, vill dette også øke slitasjen paskivene.. Mange lag har samkjørt med nabolaget ved valg av skiver. Slik kan de samordne utstyr ved større stevner.....'

3 Elektroniske sldver Juli KRÅ V TIL SIKKERHET: Sikkerhetskravene i forbindelse med skytebaner sth i "Forskrifter om anlegg av, -_kontroll med og godkjennelse av sivile skytebaner av 1. juli 1988". Kapittel 2 i vedlegget, "Indre sikkerhet", tar for-seg skivevoil, anvisergrav og kulefang~ Alle nødvendige punkt fra forskriftene er lagt ved bak:i dette heftet. Underpunkt sier at siden det ikke er folk ved skivene nal det benyttes elektronisk anvisersystem stilles det ikke krav til anvisergrav/skivevoh. Det er altså ingen ved skivene lenger som trenger beskyttelse tinder skyting, men hensynet til rikosjettfare ut i omkringliggende terreng skal fremdeles tas hensyn.til. Krav ved bruk av eksisterende grav og ved nybygg Under står de deler av kravene som skal følges både ved bruk:av eksisterende grav og ved nybygg av slcivevolvslciveoppsett.kravene er om slcivevoll, pkt. 2.3, anvisergrav, pkt. 2.4 og kulefang, pkt Dette skal følges fra pkt. 'om skivevoll: Skivevollen skal være horisontal i lengderetningen og mest mulig parallell med standpiassen. Det skal være tilstrekkelig med mas~e foran forstøtningsmuren. De øverste 2Ocmo av vollen skal ha kornstørrelse ikke over Snnn. VoUens ytre skråning skal ha en stigning på nunimum 300. DeQ.skal dekkes med SOcmjord, torv, sand eller tilsvarende. Vol1kronen skal rekk:e minst 20cm hø,yerø enn overkarit av forstøtningsmure~ Mot anvisergraven legges en rad torv eller trematerialer (holdestok:k:)ca locm tykk:for å holde kronen på plass. Punktets krav om tykk:elsepå voll kan altså ses bort fra. Toppen av vollen kan også dekk:esmed plank og lignende (uten spiker eller metall) for Ahindre sprut på skivene dersom det ikke skulle være avstand nok fra voll1croneog bort til skiver. - Ut til siden av vollen rnamassen ha en slik stigning at den blir liggende, og ikke glir ned fra forstøtningsmurens sider. Hele forstøtningsmurenldekningsmuren skal til enhver tid være tilfredstiliende dekket. Ved nybygg kan en skivevoll bli forholdsvis lav. Den skal likevel dekkes til forskriftsmessig. Det stilles som sagt ikke krav til voll ved elektroniske skiver, men forskriftenes vedlegg kapittel30m "Ytre sikkerhet" sier det skal være minst 0,7 meter fra terreng og opp til underkant skiver for å ivareta krav om rikosjettfritt område i. dybden på 100m hold, l Am på 200m og 2, l m på 300m hold. Det vil derfor nesten alltid bli en skråning fra terrenget og opp, og denne skal dekkes til med rikosjettfri finmasse. T " ~

4 '. Elektroniske skiver Juli,2001 Dette skal følges fra pkt. om anvisergrav: Skivestativene må ikke rage høyere opp enn dekningsmuren. Skiveramme skal være av materialer som ikke gir rikosjetter og må ikke inneholde beslag eller deler av metall større enn 2" t:radstift... Skivene nummereres fra venstre. Nummerskiltene bør henge ca SOcm rett over skivene øvre kant i høyeste stilling. NummerskiItene skal lages av tre eller annet materiale som ikke forhsaker splinter. Punktet 2.7 om kulefang skal følges i sin helhet. Punktene 2.5 og 2.6 går ut. Hele punkt 2.1 følges. PLASSERING AV SKIVER I TERRENGET: Ved nyplassering av skiver/voll/fundament bør følgende tas hensyn til: Avvik istigning eller fall bør ikke overstige 390. Dvs 3 meter på 100meters hold. StØrre avvik gjør banen "mer bmgskutt". - Avstanden til skivene bør ikke avvike mer en +/ Dvs avstanden ~ til 100 meters skivene bør ikke være under 97 meter eller over 103 meter. Avstanden på 200 m hold blir +/- 6 meter og på 300 m hold +/- 9 meter. - Husk l beregne høyden overkant skiver ut fra summen av fundamentering, betongsåle, høyden Opp til underkant skive og skive. Nødvendig bakgrunnshøyde beregnes_ut fra en tenkt linje, grunnlinjen, som er en linje trukket fra 1,2ril over standplass gulv og gjennom overlcant skive~ Bakgrunnshøyden skal IIiåles 4 opp fra denne,linjen.. - Ved plassering skal det tas hensyn til!it det er delming for sidespredningsvinkelen, rikosjettvinkelen og bakgrunnshøyden i forbindelse med farlig område omkring skytebanen. Hvis naturlig bakgrunnshøyde ikke kan nyttes, kan det bygges opp et kunstig kulefang bale skivene. Skytterkontoret er behjelpelig med inntegning av farlig omrlde for skytebanen, skulle dette være nødvendig. For øvrig skai vedleggets kapittel 3 i forskriftene om ''Ytre sikkerhet skal følges". SIKKERHETSMERKING Når det er personer ved skivene skai det være satt opp et s~rhetsmerke. Merket kan befmne seg framme ved skivene permanent og settes fram synlig når noen skal oppholde seg ved skivene. Dette står beskrevet i Skytterboka, pkt Sikkerhetsrnerke: Ide tilfeller det nyttes faststående skiver. skal den som går fram for å anvise. lia med seg godt synlig sikkerhetsmerke som settes opp foran skiva som tegn på at det ikke skal skytes.. Dette vil være et signal til skyttere som kommer på banen at d~t er personer ved skivene. Denne ordningen må også klart komme fram i instruksen, som skal være oppslått på standplass.

5 Elektroniske skiver Juli,2001 TEKNISKE BESKRIVELSER OG SKISSER AV SKIVEVOLL, BETONGSÅLE MED FORSTØTNINGSMUR, KULEFANG OG SKIVEBESKY1TELSE.. Vi har her beskrevet alternativ skivevoll og fundament for elektroniske skiver hvis dette skal bygges opp fra bunnen av,.og eksisterende grav ikke skal benyttes. Ved planlegging av betongsåle og oppsett av skivestativ bør skytterlagene konferere med skiveleverandørene om hvilken løsning som passer best for skiyene. SkivestørreIsene fra de ulike leverandørene varierer noe, badei bredde og høyde. Sjekk derfor nøye mål og anbefalt p~assering.av innstøpte faste anordninger og andre innretninger før igangsetting. Sk:ytterlagene kan også selv finne alternative måter å bygge pl, så lenge de sikkerhetsmessige kravene vedrørende rikosjettfare og sikkerhetsmcrlång tas med i vurderingene. Vi har i vartforslag her gått ut fra en 100meter, med tenkt flatt terreng helt fram til fot skivevoll. Høyde terreng - underkant synlig. skive er O,7~ som fyller tidligere nevnte krav om rikosjettfrl nedre sone. Høyden på forstøtningsmuren kan reguleres opp eller ned etter terreng og valgt elektronisk utstyr. IvArt forslag skiveoppsett under har vi valgt en høyde på 6OOmm. Skjeberg skytterlag har valgt-en lavere høyde, se ber vedlagte bilder. Merk på bildet at når lemmene slås opp, dekker de singelen framfor sldvehuset og vil ta av for sprut på skivene. Grunnarbeidetlfundamenteringen: Se vedlagte skisser.. Plassen avrettes, og veiduk legges ut hvis grunnen tilsier det Fundamenteringen under voll og såle bygges deretter opp av grove masser før det avrettes med noe fmere masser. Under sålen avrettes det med singel før forskaling og støping. Masser mot skivevollen må være godt chynerende. Husk at vollen også skal ha en skråning ut fra sidene. Dette må planlegges allerede ved fundamenteringen. Massen i vollen foran skivene skal dekke all synlig betong i såle og forstøtningsmur/dekningsmur som beslaevet i utdraget fra punkt 2.3. Se her bilder fra Øymark skytterlags bane. Det bør også i hvert enkelt tilfelle vurderes om det er nødvendig med drenering rundt såle, da det har en tendens til å samle seg-vann mellom skivestativ og kulefang som ligger bak. SkivevolIen: Til de øverste 20cm på skivevollen benyttes det masser med komstørreise mindre enn 5mm. VoUen mot skytterne tildekkes med jord, torv, sand eller lignende. På toppen av vollen legges det ned i finsanden 4 stk. 48x98 mm impregnerte bord for å hindre sprut på skivene ved bomskudd. 1

6 " Elektroniske skiver Juli,2oo1 SAle og forstøtningsmur:. Sålen bør Støpes først. Bredden på denne platen bør være 1,2Om. Det armeres med Kl31 nett ibunnen. Bøyde IOmm kamstål med eie 25crn føres opp av platen ca 35cm -.fra den enden av plata som stikker mot standplass. Tykkelsen på platen bør være 150mm der forstøtningsmuren stikker opp. Samtidig bør det være et lite fall på ea 3ern til hver side slik at vann renner av platen.. " Forskal forstøtningsmuren. Den er 20cm tykk og her satt til en høyde av 6Ocm. Mot standplass auneres jemene, som er ført opp av platen, med horisontale 10mri1kamstM med elc ca 25cm. På siden mot "skivenearmeres det med 5Scm brede K131 nett (rester fra bunnplaten). Kulefang og spmt: For å unngå sprot på skivene fra kulefang anbefaler vi å la kulefanget begynne stigningen minimum 5 meter bak skivestativene. KuIefanget skal ellers utføres som i punkt 27; og vi minner om at bildekk: er miljøavfall som ikke skal nyttes. Skulle det ikke være tilstrekkelig bakgrunnshøyde kan det bygges kunstig bakgrunn. Dette gjøres ved å bygge kulefanget ytterligere 1,5 meter opp. Sett fra standplass skal da kuiefanget rage 3 meter over overlcant skive og 3 meter ut til sidene. Se punkt For enkelt å sjekke om kulefanget er høyt nok settes en målestokk: på høyde l,5m opp fra overkant skiver. Dette gjelder for vanlig kulefang~ SjC(kkså fra liggende skytestilling på standplass om kulefanget Dk opp til topp maiestokk. Det samme gjøres ut til sidene. Her er malet 2m sett fra fløyskytter standplass. Beskyttelse av skivene Skiver kan godt stå ubeskyttet for vær og vind uten å ta skade. De fleste foretrekker likevel å bygge inn skivene, felle skivene ned i grava eller å ta skivene inn i"eiskivebu. Alle overbygg må bygges uten f~ for rikosjett, alle metalldeler større enn 2" tradstift og alle betongflater skal ~kkes over. Husk: skivehuset må ikke bygges for tett. Det er viktig for elektronikken i mikrofonlister og bokser at det er god lufting, da det kan bygge seg opp kondens etter normal varmeutvikling. -. _I -~

7 ~ : ø.1o~ c:,/c, '-So , t.:lco l' {Loa ~L. -ioo 1>~:: -1QJ't\YtI. bsbil, cfc...asd ~ I 1.,. (;0.. 1'100 /f\wt 'Pl. : 10 ~ ~, C/c.~SoW\,Wl I L =.booo ~

8 r t - ~ '8 o. -4-

9 II.11 LJ l, Ul J> I 1. " - ' t 1/1 - ~ ro il rt1di DI-t ~::J01~,oD!" ~ -. DI ID 1/1 p ~.. \!!.S- Il ':tir 3... :;: 3: Oro if 5" a.,,0, VI, o 'D Il Il... III <, :!! <? NO 7:' S- ODI OOlD ~3: 0-. IV -.. O. æ: U:J c: I-n- 1/1 :;:» Cl... ;r.- z o1/1 Dc: J ~ III ;!. l>- ~ ift' rt..:.. " 'Il: ~ l Fine Masser Overkant Skivevoll skive Grove Masser u. Kunstig kulefa.ng sett Fra. sidert. KuleFa.nget skal nd 31'1over overka.nt skive sett Fra. sta.ndplass. De øverste 50CMskal være dekket Med Fine Masser Med kornstørrelse Mindre enn 101'11'1, F.eks. steinfri Jord, torv, sand eller Ioa.rk. KuleFa.nget Ioygges I 30 vinkel. AnloeFa.lt a.vsta.nd Fra. skiver til kule Fang er MiniMUM5Meter. +-

10 . -- ( J> -» I L -I m GI ;z Z::o N O"~ -"-- -.JO ::J ""T"> III " p.,. :J.. ::... IJ., " Ul < p s;. VI a:. " g ;J IJ ar. ::J ID :-.0 :Il"'::J o ID ::J -!" III OJ:': : ~ :l";;' 13: o n" ID lj - lj " III :o;- æ: If VI o ~ il. ~ VI 7: <' "., ;::li;; Crl"T1 -n»zel ;3 ::J ar <? -- rr-3:...aqlo g~1 I 'lo 011I ;;;.. ~ili~c ", -J", OVCirkQnt skive Skive voll o VQnUg kulefo.ngsett fro. siden. KulefQnget sko.l nd 1,51'1over overkqnt skive sett fro. stqndplqss. De øverste 50CM skql være dekket Med fine MQSSer Med kornstørrelse Mindre enn 101'11'1, f.eks. steinfri Jord, torv, so.nd eller Ioo.rk... Kulefo.nget bygges I 30 vinkel. Anloef'Qlt QvstQncf MellOMskiver og kulevou er MiniMUMSMeter. 200 Fine Mo.sser Grove MQSSe,

11 I Vedlegg I 1.3. Nedslagsområdet er det området som det tulates skutt mot Oadd vipen rattet mot) uten at det effare for at ekade skal kunne oppsta utenfor det førllgeomrldetsor1 følge av splinter. rikosjetter og/eller spredning MllornrAdet er den del av nedslagsomridet hvor mai tillates stilt opp eller angitt. Rlkos}ellvlnkel a 221 Målområde Nedslagsområde r----lidseklor I I L_.. Su:fespredOingsvinkel W r Figur 1 Eksempel pl BIkkemetamai for Ikytebana Amin L_ Standplass Sikkerhetsbestemmelser for sivil skyting 1. DEFINISJONER Amax 1.1. Standplass er et avgrenset område hvorfra en kan skyte med ett eller flere våpen Fa~lig område er det omradet pl skytebanen hvor personell eller materiell kan bli påført skade som følge av skyting. Grensene for det farlige området kalles det farlige områdets hitre. bortre. høyre og venstre begrensning, sett fra standplass.. h Sidespredningavinkel (W)efen vinkel med toppunkt ved ytre kant av standplass med venstre ban gjennom ytre kant av høyre skive eller høyre ben gjennom ytre kant av venstre skive. Forgeværbaner er vinkelen eo og for villmaisbaner RlkosJettvlnkel (Q) er en vinkel pl 22- med toppunkt der rikosjetter kan oppstl og med respektive høyre/venstre ben sammenfallende med sidespredningsvinkelens høyre/venstre ben IIdsektoren (høyre. venstre begrensning) angir største (minste) tillatte overlegning I elde og angle enten direkte I lendet. med kompassretnlng eller med rettepunkt og overlegning fra dette MaksimumsskuddvIdd. (D max) er den største skyteavstand som kan oppnåes med en bestemt ammunlsjqilstype Skyteavstand CA) er den horisontale avstand fra standplass til målet Største (minste) tillatte skyteavsmnd ved en bestemt skyting. A max (A min). er avstanden fra standplass til den bortre (hure) begrensning av nadslagsomrldel Farlig avstand I skuddretningen (h) er avstanden (radien) fra vlpenet til bortre begrensning av det området hvor det er mulighet for at nedslag (eventuelt rikosjett) kan forekomme Farlig avstand for nedslag bortenfor nedslagsområdet (1) er den avstand bortenfor nedslagsamrådet Innen hvilke det erfare for nedslag som følge av sprednlng unøyaktlg Innretting og rikosjetter Fastsetteis. av lerllg område er en vurdering av kjente data for vedkommende vipen og ammunisjon og den bakgrunn det skytes mot samt topografiske forhold forøvrlg Indre.'kkerhet er sikkerheten for anvisere. sj<yttere og personell pa banen forøvrig. Ytre slkkerhst er sikkerhet for omgivelsene OruMlinje. Grunnlinjen for beregning av vørukalvlnkier er linje fra 1.2 m. over standplsss gjemom overkant av maiet I øvre stilling. 6 7

12 2. INDRESIKKERHETo 2.1. Generelt. Med den indre sikkerhet forståå sikkerhet for anvisere, skyttere og personell på banen forøvrfg. ' Et områ~e begrenset av standplass og linjer 2 m. ut Ul sidene for fløyskytterne og videre 6 m. ut for fløyskivene skal være oversiktlig og ryddet for busker og trær slik at skyteleder og skytterne har full oversikt Dersom rikosjettvlnkelen beregnes ut fra et punkt mellom standplass og skivevollen, skal grav for personell ha beakyltelsesultak. Jfr punkt Skivetrekk stiller Ingen krav om anvlsergrav/sklvevoll. Ved fastsettelse av farug område skal det taes hensyn Ulkorteste skyteavstand slik at rikosjettvinkel a regnes fra skivene pa den korteste skyteavstand. Det fastsettes I Instruks hvilke hold trekket er tillatt for Standplas,. Det skal være minimum 1m. avstand mellom hver skytter Dersom det skytes fra flere standpluser som ligger ~aj(og utsiden for hverandre. skal standplasseneligge utenfor hverandres farlige område. ' 2.3. Skivevoll. Skivevoll skal bygges etter følgende retningslinjer: Vollkronen skal være minst 2.30 m. over bunnen av graven. Dvs. at forstøtningsmurens høyde blir minst 2.10 m. over bunnen nar anvisergraven Ikke er tildekket med tak Skivevollen skal være horisontalllengderetnlngen og mest mulig, parallell med stand plassen Vollkronen skal være minst 1 m. bred nar forstøtningsmurens tykkelse I overkant er minimum 60 cm. Ved mindre tykkelse av forstøtningsmur (minimum 16 cm betong) må vollkronen være minst 1.50 m. I overkant Se figur 2 a og b. Forstøtningsmur av steinblokker skal være dobbeltrnurt og fugene, som ikke må være gjennomgående. skal være teltet med sement. De øverste 20 cm av vollen skal bestå av muse med kornstørrelse Ikke over 5 mm. Vollens ytre skråning skal ha en sugnlng pa minimum 300 Den skal dekkes med 50 cm jord. torv. sand eller tilsvarende. Vollen skal ni minimum 1m. utenfor fløyskivene... VoliJeronen skaj rekke minst 20 Dm. høyere enn overkant av forstøt, nlngsmuren. Mot anvisergraven legges en rad torv e1lertremat.~rlaler ca 100m. tykk for A holde kronen pa plass. I 15DCIlI 'I N (SOcm r- 21l1cm Flgur2A Krav to t.ridwi pa vollkronen nlr fal'8t81nlnglmurenl tykkel er mindre enn 10 om. IOICIlII. " e 1! o Of.". ~ '~cm r- ZllIcm Flgur2B KnIv til tykke". pa vollkronen nar forstøtnlng. na tykkel er 60 om eller mer Anvisergrav. Overbygg for anvisere skal være fra 80 Ul 100 cm bredt, og så sterkt at man kan ga over det. Lages det av tre. rna det Ikke festes høyere em 10 cm under murens kanl I betong kan det gjeme støpes jevnhøyt med mufen og med svakt fall mot muren. men Ikke høyere. Overbygget skal Ikke tildekkes og det rna ha avløpsrenne for nedbør AnvIsergrav skal forsynes med endevegger for l hindre bl.a. &nvlserpersonellet fra uforvarend!, A komme ut I skuddfeitel SkivestaUver av stal rna Ikke rage høyere opp enn dekningsmuren. Mellom stauvene og kanten pa taket over grava rna det være minimum 50 cm.' SkJveramme skal være av materialer som" Ikke gir rikosjetter og rna Ikke 1Meholde beslag eller deler av metall sl4jrre enn 2" trldstlft. Selve skivepappen festes med kobberøuft eller pappstift Skivene nummeres fra vensire. NummerskIltene blir henge ca 50 cm rett over skiveneslm8 kant I høyeste stilling. Nummerskiltene skal lages avtre eller annet materlaje80m Ikke forårsaker splinter. 8 9

13 ~ J Når det ligger bergnabber høyere og til siden fqr grav for personell og nærmere enn 6 m skal graven utføres med betong sidevegg og tak. Det skal videre bygges beskyttelsesvegg som I utstrekning hindrer at berget er synlig for anvisere. ' Dersom det nyttes elektronisk anvisersystem og det Ikke skal være folk ved skivene under skyting. stilles det Ikke kr!svom anvisergrav! skive voll Skal det settes opp mil foran vollen skal vollkronen være minimum 2 m. bred I overkant, se figur 3 a. Istedet for A øke tykkelsen av vollkronen kan det legges opp et kulefang for slike mai. Det skal være så høyt at det er synlig over de malene som settes opp. men Ikke høyere enn 25 cm under linjen standpl888 - vollkrone. 8e figur 3 b. Kulefanget skal ha gjeldende dekningstykkelse for det anvendte materiale. -~ ror r.n of,/."..'-.'..'.. Flgur3A Krav til tykkelse pa vollkronen nar det setles opp mai foran skivevollen. F1gur3a Maksimal og minimal høyde far kul.feng for mil pl rt foran aldy8yollln Nedslagsfelt Sak graven for 'jjersonell skal terrenget bearbeides slik at sprut fra kuleanslagene ikke generer personellet I graven dersom anslagsamrådet ligger nærmere graven enn 20 m. Enten anvendes et forskriftsmessig kulefang, S8 punkt 2,7., eller terrenget der anslagene kommer. ryddes for stein 0.1. eller dekkes med sand og Jord. Der det ansees nødvendig, skal det bygges en vegg I graven mellom skivene og anslagsamrådel Denne malkke være høyere enn ugunstige siktelinje skytter - toppen av forstøtningsmuren I gråven:veggen kan bygges av 1" bord BlenderInger for beskyttelse av personell. Ved feltmessige skytinger skal anvisere som oppholder seg Innenfor farlig ornrade ha dekning bak oppbygget eller natur1lg voll med følgende mlnlmumstykkelsb:, - vanlig anvlbergrav cm betong med minimum 50 cm Jord eller sand cm sand.- 150cmJord Vollen skal na minimum 2.3 m. over bumlvåel Hvis vollen ligger Innenfor banens farlige omrade skal det være tak og sidevegger pa dekningen for A skjenne personellet mot rikosjetter. Ubeskyttet personell skal være utenfor de farlige omnlder 6g Ikke ne~rmere enn 50 m. vinkelrett pa skyterøtnlngen. ' 2.7. Kulefang. Kulefang er nødvendig ved nærliggende bakgrunnshøyde og ved oppbygget bakgrunn. ',' Kulefang som nyttes lammen med bakgrunnshøyde for geværbane. Kulefanget skal være bygget etter følgende retningslinjer: - det skal nå minimum 1.5 m. over skivene I øvre stilling sett fra enhver skytesuliing - de øverste 60 cm kan utgjøres av 'skjerm beslående av 30 cm armert betong - anvende. skjenn kan denne feøtes til forstøtningsmuren - det skal ni minimum 2 m. til hver side for fløyskivene sett fra standplassens høyre (venstre) fløy - toppen skall påbudt høyde ha minimum tykkelse pa 1 m. - kulefanget skal ha stigning pa minimum det lkal dekkes av et 60 cm lag m888e med komstørreise mindre enn 10 mm., f.eks. steinfri Jord. torv. sand eller bark. - kulefanget skal holdes fritt for Iteln., Kulefang for feltmessige mai. Kulefanget ma Ikke gl rikosjetter. Kulefanget skal na 0,6. % av avstanden ut til siden og over maiet sett fra standplass (se figur 4 a og b)

14 j7~~ Figur4A Snitt I vertikalplanet 80mvlser hvordan høyden pa kuleranget males. f ~~~ Flgur4B. Figuren tt fra 8t8ridpll.8 med avmerket minstehøyd. pl kulef8nget og mlnlte'8lde.mand. - en trekker en linje standplb88 - vollkrone. Fra standplass måles en 8ektor under denne linje pa 0.4D (TI,.). dog Ikke mindre enn 0.5 m. senest 2 m. foran standplass (figur 6). 'I side gjejder samme begrensning som I pkt j S."l~..;r tir. tand~a'l. IkIY.llaIt." I '. I Q.SIll Sele liilire 117 ".-,..... lem,., ISo ' M,.., 61t. "Il OIl 1.1 ' n, milt l O."',, lllkulefang kan benyttes: - kulefanget på gevmrbane eller' kortholdsbane. - skivevollen hvis denne er etter punkt naturlig bakke nar denne er fri for stein aj.som kan gl rikosjetter og hjelpevinkelen er minimum ao'. - kulefang kan bygges av m~er som er ang/u I punkt kulefang kan bygges av,snø. MInimumstykkelse skal da være 3m. 3. YTRESIKKERHET 3.1. Generell. Se punkt 1.14., Det farlige områdets utstrekning er I dybde maksimal skuddvldde for vedkommende ammunisjon nar skuddet har vært I berøring med terrenget og I side rikosjettvinkelens ytre ben med toppunkt I standplass. Under visse forutsetninger kad det farllge område begrenses BegrensnIng av det farlige område I side I side begrenses det farlige omradet normalt av sidespredningsvinkel W og rikosjettv/nkel Q Fastsettelse av toppunkt for rlkosjettvinkelen Q. Toppunkt for a kan beregnes fra skivekontroll dersom det Ikke. oppstår rikosjetter mellom standplass og ma/omda. For 4 kunne se bort fra rikosjettfare I dette område rna omradet tilfredsstille følgende krav:. 12 Figur" S.lltonn. h ftd.,.11i11 andt' Ira I'andplall. - Terrenget skal ryddes for stein' og andre materialer som gir rikosjetter slik at disse Ikke nar opp I sektoren. Er dette Ikke mulig. skal stein og IIgnende'tlldekkes med et 50 cm tykt lag. f.eks. sand eller egnet materiale. - Området som rna ryddes skal strøkke eeg 2 m. ut t/l siden for standplass og 5 m. ut for ytterkant av fløyskive Hvis det Ikke er r1kosjettfri gruan mellom skiver og standplass leggu toppunkt for Q fra det punkt 10m først stikker opp I sektoren (h). Se figur Begrensningav det farlige omdat I dybde I dybde begrenses det farlige område ved kulefang eller bakgrunnshøyde som fanger opp skudd og rikosjetter. KRlvene til bakgrunn &høyden er angitt I en vinkel eller I m~ter vertikalt på grunnlinjen. Denne høyde skal holdes til den skjæres av sldesprødnlngsvlnkelen W. Fra dette punkt kan den skrane ned I vertikalplanet til høyde med :OnJenstandplass - overkant skiver der den skjærer rikosjettvinkelen Q. Se figur m

15 Bakorunn Bakgrunnshll)'de 10.&0...".. l _, 20 l åO~ 1l1Qo ~-- "lio IQ anm...,. flgur7a Krav til fjerntliggende bakgrunnlh.e nlr bllkgrunnen er fro en mark. ~..at ~ '.Zm STANDPLASS, :L.. ""slang " IOØ~~ ~-1liD -~ l&og "DO litunn.",.", j Figur 6 Krav til høyde pa bakgrunn W - Sld prednlnglvlnkel Q - RlkosJettvlnkel FjernllIggende bakgrunnshøyde. En fjerntliggende bakgrunnshl/jyde ligger alltid minimum 600 m. fra standplass. Kravene til høydenivået over gnnn"n]en følger kurve som vist på figur 7a og 7b. Når banen oppfyller betingelsene I figur 7a kan den benyttes hele året uansett terrengets beskaffenhet. 14 Flgur7B Krev til fjemtllggende b.akgrul1l1lhøydeuten froat I telt8nget Nærliggende bakgrunnshøyde. En nærliggende bakgrumahøyde ligger alltid nærmere standplass enn 600 m. Når bakgrunnshøyden er 4 eller mer kan banen brukes hele året. For geværbaner med kulefang I henhold til punkt 2.7. kan en lavere bakgnnnhøyde enn 4 godkjennes dersom: - bakgnnnshøyden er minst 2 og området bak er ubebodd og lite brukt. - bakgrunnshøyden er minst 3 og omradet bak har spredt hyttebebyggelse og er noe brukt. For begge disse alternativer gjelder: - autornatvlpen tillates Ikke bnkt. - banen ~enyttes Ikke nar kulefanget er frossent. 15

16 Alle baner med nærliggende bakgrunnshøyde krever kuletang. Kulefang kan bygges etter bestemmelsene I punkt 2.7. ej/er det kan legges som en del av bakgrunnshøyden. Brukes bakgrunnshøyden som kulefang rna omradet bak og 2 m. ut til sidene for fløyskivene og 1,5 m. over målet sett fra standplass. være fritt for stein 0.1. som kan gl rikosjetter. Innenfor sanvne område må høyden ha en sugnlngsvinkei pa 30" eller mer Kunstig bakgrunn. Dersom bakgrunnen Ikke tilfredsstiller kravene foran kan det bygges kunstig bakgrunn. Grunnen mellom standplass og skriver ma være rlkosjeturl, jfr. punkt Kulefanget utføres som beskrevet I punkt 2.7. Det skal allikevel nå 3 m. over øvre skive og 3 m. til hver side forfjøysldvene. Hvis banen skal brukes hele Aret ma kulefanget være teiefritt. Fra kulefangets begrensning til sidespredningsvinkelens ytre ben skal det bygges kulefangerskjerm hvis det Ikke er tilsvarende naturlig terrengformasion. Overkanten av kulefangerskjermen skal minimum være i samme plan som overkant av skivene. Dersom det av terrengmesslge forhold er ønskelig kan kulefangerskjermen deles opp slik at deler av denne blir liggende nærmere standplass enn skivevollen (se figur 8). Ved 6 sette opp dragere kan det hindres skyting I sektoren over skivene. Forøvrlg gjelder kravene beekrevet foran. Dragerne utføres av materiale som er sikkert mot gjemomskyting og settes ppp Uke Qver høyeste siktelinje. Oppsetting av 2-3 dragere mellom skiver og standplasa vii være det normale. Eksempel pa skytebane med dragere er vist I alternativ 7 punkt 4.8. KULEFANG Kulefangørskjørm Kulefang;rskjerm."'.. w Kulefangerskjerm STANDPLASS.. FIgur 8 Figuren vl.er at det er benyttet tre kule'angel'llk!ermer. Sammen dekker. de hele sldesprednlngsvlnk.len W. 16

17 Bildereksempler på montering av elektroniske skiver og skivevoll

18

19

GENERALINSPEKTØREN FOR HEIMEVERNET

GENERALINSPEKTØREN FOR HEIMEVERNET GENERALINSPEKTØREN FOR HEIMEVERNET BESTEMMELSER FOR SAMARBEID MED DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN OM SKYTTERHUS OG SKYTEBANER Generalinspektøren for Heimevernet fastsetter Bestemmelser for samarbeid med Det

Detaljer

SETTE OPP TERRASSE M/SØYLE EN KOMPLETT GJENNOMGANG FRA START TIL SLUTT

SETTE OPP TERRASSE M/SØYLE EN KOMPLETT GJENNOMGANG FRA START TIL SLUTT SETTE OPP M/SØYLE EN KOMPLETT GJENNOMGANG FRA START TIL SLUTT MATERIALLISTE DEL 1 / 18 HVA TRENGER DU AV VERKTØY? Jordbor Vater Håndsag Metermål Slegge, hakke og spade Kapp- og gjærsag Batteridrill Sirkelsag

Detaljer

TREN MOT TOPPEN I PISTOLSKYTING

TREN MOT TOPPEN I PISTOLSKYTING 1 1 TREN MOT TOPPEN I PISTOLSKYTING Denne oppgaven tar utgangspunkt i et utvalg av aktuell litteratur om pistolskyting og utdyper sider ved sentral skyteteknikk. Den viser hvilke utfordringer pistolskyting

Detaljer

Graving og avstiving av grøfter

Graving og avstiving av grøfter Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 151 Forskrift om Graving og avstiving av grøfter Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet 19. november 1985, nr. 2105 Utgitt januar

Detaljer

VEILEDNING FOR BANEBYGGERE

VEILEDNING FOR BANEBYGGERE VEILEDNING FOR BANEBYGGERE Denne veiledningen er ment som en rettesnor til alle banebyggere og banemannskaper. Den følger de normene og reglene som NRYF har lagt opp til, og er et supplement til KR II.

Detaljer

REGLER FOR JAKTSKYTING: GYLDIG FRA 01.01.2015 HAGLE OG RIFLE WWW.NJFF.NO NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND

REGLER FOR JAKTSKYTING: GYLDIG FRA 01.01.2015 HAGLE OG RIFLE WWW.NJFF.NO NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND REGLER FOR JAKTSKYTING: HAGLE OG RIFLE GYLDIG FRA 01.01.2015 WWW.NJFF.NO NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND 1 REGLER FOR JAKTSKYTING Gjeldende fra 01.01.2015 til 31.12.2019 Godkjent av NJFFs jaktskytterutvalg.

Detaljer

Boligtilskudd, bostøtte og ikke-kommersielle utleieboliger

Boligtilskudd, bostøtte og ikke-kommersielle utleieboliger Viggo Nordvik Boligtilskudd, bostøtte og ikke-kommersielle utleieboliger 361 Prosjektrapport 2004 Prosjektrapport 361 Viggo Nordvik Boligtilskudd, bostøtte og ikke-kommersielle utleieboliger Emneord: boligtilskudd,

Detaljer

Planlegging og utførelse av komprimeringsarbeid

Planlegging og utførelse av komprimeringsarbeid Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Vegteknologi Februar 2014 Planlegging og utførelse av komprimeringsarbeid Varige veger 2011-2014 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 284 Foto:

Detaljer

Varmehåndboka 2013/2014 Komfort, snøsmelting og frostsikring

Varmehåndboka 2013/2014 Komfort, snøsmelting og frostsikring Varmehåndboka 2013/2014 Komfort, snøsmelting og frostsikring www.nexans.no Varmekabler fra Nexans Stadig flere mennesker rundt om i verden opp dager hvor komfortabelt det er å ha varme gulv. Den behagelige

Detaljer

Et inkluderende samfunn

Et inkluderende samfunn Et inkluderende samfunn Håndbok om synshemmedes krav til tilgjengelighet Norges Blindeforbund Tittel: Et inkluderende samfunn. Håndbok om synshemmedes krav til tilgjengelighet Utgiver: Norges Blindeforbund

Detaljer

Sparkelveiledning 5.2 For manuell sparkling av gipsplater August 2004

Sparkelveiledning 5.2 For manuell sparkling av gipsplater August 2004 05.81 Sparkelv. A5 08/09/04 9:48 Side 1 Sparkelveiledning 5.2 For manuell sparkling av gipsplater August 2004 GIPS VEGGER & TAK SPARKLING FOR HÅND Introduksjon side 2-3 Hvor finnes det - stikkord side

Detaljer

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN Innholdsfortegnelse: 1. Innledning s.2 2. Når skal vi bruke spørreskjema? s.2 3. Hvem skal spørreskjemaet rettes til?

Detaljer

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser Veileder Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser 2 SSØ 10/2010, 1. opplag 1500 eks. Forord Det er viktig at statlige tiltak er velbegrunnede og gjennomtenkte. Samfunnsøkonomisk analyse er en metode for

Detaljer

Kuldebroer Beregning, kuldebroverdier

Kuldebroer Beregning, kuldebroverdier Arild Gustavsen, jan Vincent thue, peter blom, arvid dalehaug, tormod aurlien, steinar grynning og Sivert Uvsløkk Kuldebroer Beregning, kuldebroverdier og innvirkning på energibruk Prosjektrapport 25 2008

Detaljer

Kristin Margarete Crawford. Veien til tilgjengelighet - en håndbok for deg som skal jobbe med tilgjengelighet og universell utforming

Kristin Margarete Crawford. Veien til tilgjengelighet - en håndbok for deg som skal jobbe med tilgjengelighet og universell utforming Kristin Margarete Crawford Veien til tilgjengelighet - en håndbok for deg som skal jobbe med tilgjengelighet og universell utforming Bildene er hentet fra Lillehammer kommunes bildearkiv. Opplag: 3.000

Detaljer

Universalkabelhåndbok. Kostnadseffektiv og driftssikker eldistribusjon

Universalkabelhåndbok. Kostnadseffektiv og driftssikker eldistribusjon Universalkabelhåndbok Kostnadseffektiv og driftssikker eldistribusjon Universalkabelhåndboken Ensto Nor AS Ensto Nor AS er et handelsfirma med en rekke velrenommerte agenturer på energiverksmateriell og

Detaljer

EN LEKEPLASS FOR ALLE - utformet etter prinsippene om universell utforming

EN LEKEPLASS FOR ALLE - utformet etter prinsippene om universell utforming Prosjektoppgave for videreutdanningskurset: UNIVERSELL UTFORMING skap ett bedre samfunn for alle Fordypning i byrom og uteområder EN LEKEPLASS FOR ALLE - utformet etter prinsippene om universell utforming

Detaljer

Veiledning om lakkblanderom

Veiledning om lakkblanderom Veiledning om lakkblanderom Veiledningen gir en oversikt over de reglene som gjelder for et lakkblanderom og i noen utstrekning hvordan reglene skal tolkes Norges Bilbransjeforbund Januar 2000 Noen av

Detaljer

Beslutninger på lang sikt prosjektanalyse

Beslutninger på lang sikt prosjektanalyse kapittel 4 Beslutninger på lang sikt prosjektanalyse Investeringsbeslutninger er langsiktige og gjerne betydelige i størrelse. Det krever helt andre analyseverktøy enn beslutninger på kort sikt. Når vi

Detaljer

Renovasjonsløsninger ved nybygging og rehabilitering av boligbebyggelse Retningslinjer for utbyggere, arealplanleggere og byggesaksbehandlere

Renovasjonsløsninger ved nybygging og rehabilitering av boligbebyggelse Retningslinjer for utbyggere, arealplanleggere og byggesaksbehandlere Renovasjonsløsninger ved nybygging og rehabilitering av boligbebyggelse Retningslinjer for utbyggere, arealplanleggere og byggesaksbehandlere September 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE0 01. INNLEDNING... 3 1.1

Detaljer

3. utgave, ny versjon

3. utgave, ny versjon 3. utgave, ny versjon Høgskolen i Oslo Avdeling for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag 2005 Innhold. Hvorfor statistikk for bibliotekarer?............................................... 4.. Hva

Detaljer

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HVORDAN NÅ DINE MÅL http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Dersom du har et ønske om å oppnå mye i livet, er du nødt til å sette deg ambisiøse mål. Du vil ikke komme særlig langt dersom du ikke aner

Detaljer

SINTEF Byggforsk. TPF informerer nr 9. En temaveileder. Flate tak Om utførelse av flate, aktive tak

SINTEF Byggforsk. TPF informerer nr 9. En temaveileder. Flate tak Om utførelse av flate, aktive tak SINTEF Byggforsk TPF informerer nr 9 En temaveileder. Flate tak Om utførelse av flate, aktive tak En sammenfatning av preaksepterte løsninger med eksempler på utførelse Forfattere: Knut Noreng, Britt Galaasen

Detaljer

Publikasjon nr. 268-2008 Anleggsmaskiner og elektriske anlegg

Publikasjon nr. 268-2008 Anleggsmaskiner og elektriske anlegg Publikasjon nr. 268-2008 Anleggsmaskiner og elektriske anlegg Publikasjon nr. 268-2008 Anleggsmaskiner og elektriske anlegg Energi Norge AS EnergiAkademiet EBL Kompetanse AS Besøksadresse: Besøksadresse:

Detaljer

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 06.07.2015 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse (1) Oppføring, endring, fjerning, riving og opparbeidelse

Detaljer

Ett-lags takbelegg. Leggeveiledning. - for skrå og flate tak. Juni 2015

Ett-lags takbelegg. Leggeveiledning. - for skrå og flate tak. Juni 2015 Ett-lags takbelegg - for skrå og flate tak Juni 2015 Leggeveiledning Ett-lags takbelegg for skrå og flate tak Et tak har som viktigste oppgave å beskytte og sikre verdiene i et bygg. Icopal har produsert

Detaljer

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Informasjon, tips og gode råd UNN HF Raskere tilbake Ortopedi

Detaljer

LENGDE PÅ NYE TRIKKER /// FORSTUDIE

LENGDE PÅ NYE TRIKKER /// FORSTUDIE LENGDE PÅ NYE TRIKKER /// FORSTUDIE RAPPORT /// NOVEMBER 2011 OPPDRAGSGIVER Ruter AS KONSULENT Plan Urban Storgata 8 0155 Oslo www.planurban.no Forsidebilde: Strasbourg Alle fotografier: Plan Urban Kartgrunnlag:

Detaljer

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever MED UNDRING SOM DRIVKRAFT Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever O M D E T T E H E F T E T Hensikten med dette heftet er å gi elever i ungdoms- og videregående skole

Detaljer