Sinsen Refstad IL Stiftet Org.nr Rammeplan, med sportslig plan og dommerplan, for Sinsen-Refstad Håndball 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sinsen Refstad IL Stiftet 27.05.2013 Org.nr 912 183 610. Rammeplan, med sportslig plan og dommerplan, for Sinsen-Refstad Håndball 2014"

Transkript

1 Sinsen Refstad IL Stiftet Org.nr Rammeplan, med sportslig plan og dommerplan, for Sinsen-Refstad Håndball 2014 Begeistring Innsatsvilje Respekt Fair Play

2 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Kortsiktig hovedmål... 4 Langsiktig hovedmål... 4 Styret i SRIL... 4 Sportslig utvalg... 5 Trenere i SRIL... 5 Trenere og foreldreroller... 5 Mål og retningslinjer for støtteapparat i SRIL... 6 Hva kan trenere, foreldre og øvrig støtteapparat forvente av styret i SRIL?... 6 Hva kan klubb og foreldre forvente av trenere i SRIL?... 6 Hva forventer SRIL av sine spillere?... 6 Hva forventer SRIL av foreldre?... 7 Sportslig plan for SRIL Mål og retningslinjer for håndballskole i SRIL... 7 Mål og retningslinjer for alderstrinnene 8-9 år... 7 Kampgjennomføring og spill... 8 Mål og retningslinjer for alderstrinnene år... 8 Kampgjennomføring og spill... 8 Hospiteringsordninger... 9 Litt om de ulike nivåene i håndball, lover, regler og retningslinjer:... 9 Minihåndball/barnehåndball... 9 Dommerplan for SRIL Mål og retningslinjer for dommerarbeidet i SRIL Hva forventer SRIL av sine dommere/barnekampledere? Hva kan dommere/barnekampledere forvente av SRIL? Dommerkontakt/dommeransvarlig

3 Innledning: Sinsen-Refstad IL (heretter kalt SRIL) ble stiftet av en gruppe engasjerte foreldre. Klubben tilbyr håndball for barn i aldersgruppen Fra oppstart av første trening i august 2013 har SRIL hatt en eksplosiv utvikling, med en økning fra ca. 15 barn på første trening til godt over 70 barn i mars Og økningen fortsetter. Klubben disponerer ikke egen hall, og må dermed leie halltid i privat hall. Trening foregår i Akerhallen på Aker Sykehus område. Fra høsten 2014 vil klubben, på lik linje med andre klubber, få tildelt halltid i kommunal hall. SRIL skal også opprettholde leieforholdet i Akerhallen. Med veksten av barn trenger vi bedre plass og så mye halltid som mulig. I tillegg til ordinær trening for barn i ovennevnte aldersgrupper, har SRIL håndballskole på Sinsen skole i AKStiden og hvor skolens gymsal benyttes. Tilsvarende tilbud iverksettes for Løren skole som åpner fra høsten Organisatorisk oppbygging av SRIL: 3

4 Kortsiktig hovedmål: SRIL har som hovedmål å leve opp til mottoet håndball for alle. Alle som ønsker det skal få mulighet til å spille håndball i SRIL, og klubben skal etterstrebe å tilrettelegge for inkludering, integrering, samhold og mestring på tvers av barnas kultur, etnisitet og bakgrunn. SRIL skal gi et mangfoldig tilbud, som sørger for positive opplevelser for den enkelte. Videre skal SRIL legge vekt på at glede, samhold og trivsel skal gjøre håndballbanen til en arena barna trives på, og med håndball som en idrett de ønsker å drive med i mange år fremover. Målene klubben setter seg skal nåes innenfor sunne sportslige, sosiale og økonomiske rammer. SRIL som klubb, er basert på gjensidig respekt og likeverd, for medspillere, trenere, støtteapparat, dommere og motstandere. Vår virksomhet er videre basert på frivillig innsats, og vår hovedmotivasjon skal være et felles ønske om å gjøre en innsats for barn og unge i vårt nærmiljø. Langsiktig hovedmål: Siden SRIL er en relativt nystartet klubb ønsker vi å jobbe etter to hovedmål, ett kortsiktig og ett langsiktig. SRILs langsiktige hovedmål skal være bred rekruttering til klubben, samt utvikle spillere og lag med spilleglede, håndballforståelse og god sportslig oppførsel både på og utenfor banen. For de yngste lagene skal det fokuseres på bredde, mens for de eldre (fra 12 år) skal det fokuseres både på bredde og satsing. SRIL ønsker å ha med oss både de som har ambisjoner og som ønsker å satse, samt de som spiller håndball som en fritidsaktivitet i et godt klubbmiljø. SRIL har som målsetting å kunne stille minst to lag på hvert alderstrinn, og på sikt kunne kvalifisere lag til eks. Peter Wessel-cup (u.off NM), Grensemesterskapet, og etter hvert landsomfattende serier som Bringserien, Postenserien, Landsserien osv. SRIL skal ha som langsiktig målsetting å utvikle gode spillere som på sikt vil kunne spille på et høyere nivå i større klubber. SRILs slagord/motto: Samhold (samhold i lag, blant trenere, blant foreldre og i styret) Respekt (alle skal ha respekt for hverandre, både barn og voksne, i alle SRIL-ledd!) Innsatsvilje (vi forventer innsatsvilje fra alle; spillere, trenere, foreldre og støtteapparat) Lagånd (lagånd og fellsskap skal være fremtredende i alt arbeid som gjøres i/for SRIL) Styret i SRIL: Styret i SRIL er sammesatt på følgende måte (for perioden ): Leder: Nestleder: Medlem: Medlem: Kasserer: Sportslig leder: Sekretær: Vara: Vara: Dommerkontakt: Camilla Børresen Tjelflåt Beate Nordbø Marianne Berget Gro Bjørnerud Rønning My Askevold Kjetil Andersen Anette Gulbrandsen Rune Bruksås Tomas Labråten Sissel Watz Styrets hovedoppgave er å sørge for god og sikker drift av håndballklubben, samt sørge for at klubben har god likviditet, og jevn tilstrøm av barn. Oppgavene for styret i SRIL er fordelt og omtalt i dokumentet Arbeidsbeskrivelse for styret og støtteapparat i SRIL, som også er tilgjengelig på hjemmesidene våre. 4

5 Sportslig utvalg: Sportslig utvalg består av sportslig leder og trenerforum. Trenerforum består av alle hoved- og hjelpetrenere. Sportslig utvalg skal ha fokus på sportslig utvikling for lag og enkeltspillere, herunder inndeling etter alders- og mestringsnivå. Utvalget skal ha særlig fokus på at barna møtes på det nivået de er, og at det legges til rette for hospitering på på tvers av lag/aldersnivå for spillere som trenger eller ønsker utfordring. Utvalget skal være en viktig støttespiller og premissgiver for spillere, lag og trenere. Leder for sportslig utvalg skal ha det overordnede administrative ansvaret rundt lagene, herunder oppmelding til seriespill, minirunder og loppetass, samt sørge for for at klubben tildeles tilstrekkelig treningstid i kommunal hall og/eller privat hall. Leder skal også sørge for gjennomføring av trenerforum 3-4 ganger pr. år. Sportslig utvalg skal, i samråd med sportslig leder, også holde oversikt over, og ta initiativ til klubbdeltakelse i cup og turnering utover ordinært seriespill. Trenere i SRIL: Trenerrollen for SRIL er basert på frivillig arbeid, dvs. at ingen trenere lønnes. Dette er i tråd med klubbens relativt korte levetid, og økonomiske ramme. Trenere i SRIL har det utøvende ansvaret for gjennomføring av sportslig plan, i samarbeid med sportslig leder. SRIL ønsker trenere som er engasjerte og som ønsker egenutvikling og nye håndballmessige opplevelser. SRIL skal så langt det er mulig støtte opp om kompetanseheving for trenere, både i form av økonomisk støtte til kurs i regi av NHF el., evt. ved intern opplæring. Videre forventer SRIL at trenere tar ansvar for og initiativ til å holde seg oppdatert på de til en hver tid gjeldende regler for håndball og barneidrett, samt på eget initiativ søke egen faglig utvikling. Trenere og foreldreroller: Svært mange av SRILs trenere har selv barn i klubben, enten på eget lag eller andres lag. Når det gjelder utvikling for eget barn, er det viktig at trener følger de premisser som er satt av sportslig utvalg, for utvikling av lag og enkeltspillere, samt evne å skille mellom trener- og foreldrerollen. 5

6 Mål og retningslinjer for støtteapparat i SRIL: Hvert lag skal ha en hovedtrener og en hjelpetrener (eller flere). Trenere til lagene skal dekkes gjennom rekruttering blant foreldrene (frivillig innsats). Nye trenere vil bli tilbudt kurs, enten i regi av klubben (internkurs) eller via trenerkursene til Norges Håndballforbund. Videre skal hvert lag ha en oppmann/lagleder som skal håndtere alt praktisk rundt laget (sende ut informasjon om kamper, sørge for innlevering av spillerliste til sekretariatene, sørge for at nødvendig utstyr er med til kamp osv). Hvert lag skal også ha sin egen foreldrekontakt, som skal fungere som et bindeledd mellom foreldre og trenere der det er behov. Det er hver hovedtreners ansvar å sørge for sin oppmann/ lagleder og foreldrekontakt. SRIL skal ha et dommerutvalg, som består av en dommerkontakt og det antall barnekampledere og dommere som kreves ift den til en hver tid gjeldene dommerkvote (fastsatt av Norges Håndballforbund). Dommerkontakt, dommere og barnekampledere rekrutteres blant foreldre (frivillig innsats). Nye dommere og barnekampledere vil bli tilbudt kurs i regi av Norges Håndballforbund. I tillegg til støtteapparat rundt lagene, skal klubben ha grupper og komiteer som skal håndtere annet praktisk og grunnleggende arbeid for at klubben skal utvikle seg. Dette er nødvendig også for å avlaste styret og sportslig utvalg. Som nevnt tidligere i rammeplanen, er all drift av SRIL basert på frivillighet, og det forventes at foreldre bidrar der det trengs. SRIL skal ha følgende grupper/komiteer som skal bestå av foresatte: Arrangementskomité (skal sørge for alt praktisk rundt planlegging og gjennomføring av klubbens arrangement, både interne og på sikt eksterne) Sponsorgruppe (skal sørge for alternative inntektsmuligheter for klubben) Hva kan trenere, foreldre og øvrig støtteapparat forvente av styret i SRIL? Styrets primæroppgave er å sørge for god og sikker drift av håndballklubben, samt sørge for at klubben har god likviditet, og jevn tilstrøm av barn. Styret skal ha en holdning om åpenhet rundt drift og utvikling av klubben. Dette skal ivaretas gjennom god dialog og kommunikasjon med foreldre og øvrig støtteapparat. Styret plikter å holde foreldre orientert om utvikling og fremtidige planer, samt andre forhold som vil ha innvirking på dette. Det skal være en lav terskel for å komme til styret for foreldre eller andre som ønsker ting tatt opp. Styret skal bistå med tilrettelegging og støtte for sportslig utvalg etter behov. Hva kan klubb og foreldre forvente av trenere i SRIL? Som trener i SRIL er man klubbens ansikt utad, og vi ønsker at våre trenere skal fremstå som positive representanter for klubben. De skal møte spillere, motspillere, foreldre, arrangører og dommere med vennlighet og respekt. Trenere i SRIL har ansvar for håndheving og oppfølging av sportslig plan. Alle trenere i SRIL skal fremvise politiattest ved oppstart. Trenere skal arbeide målbevisst for godt samhold i laget, samt ta ansvar for at målsettinger kommuniseres ut til trenerforum v/sportslig leder samt til foreldre. Ved forfall til kamp eller trening, skal trener selv sørge for vikar/erstatter samt melde fravær til sportslig leder. Vi stiller samme krav til trenere som til spillere hva angår oppmøte. Trener skal sikre, gjennom dialog og observasjon av den enkelte spiller, at alle får utfordringer som står i forhold til kapasitet, ferdigheter og motivasjon. For øvrig vises til dokumentet Arbeidsbeskrivelser for styre og støtteapparat i SRIL, hvor SRILs krav til trenere er nedfelt. Hva forventer SRIL av sine spillere? Som spiller i SRIL er du klubbens ansikt utad, og vi ønsker at våre spillere skal fremstå som utadvendte og positive representanter for klubben. Møt medspillere, motspillere, arrangører og dommere med vennlighet og respekt. Vær miljøskapende selv dette er positivt både for deg selv og for de som er rundt deg. Vær fokusert og gjør ditt beste i trenings- og kampsituasjoner. Vær positiv til 6

7 medspillere og gi hverandre ros. Dere skal gjøre hverandre gode. Vi forventer at spillere møter på alle treninger, det skal være gyldig grunn for å melde forfall, og dette skal gjøres til aktuell trener i god tid. Husk at håndball er en lagidrett, og at fravær også rammer dine medspillere. For å delta i kamp er det en forutsetning at du deltar på treninger og oppvarming. Kom alltid forberedt til trening, dvs. kom i god tid, ha med treningstøy, sko og drikkeflaske. Hva forventer SRIL av foreldre? Som foreldre i klubben, er du vår viktigste støttespiller og ressurs. Alt arbeid i SRIL er basert på frivillighet og dugnad, og det forventes at foreldre påtar seg verv i klubben (alt fra styre, lagleder, trener osv) samt bidrar i andre oppgaver (utvalg: arrangement, sponsor mv). Som forelder skal man støtte opp rundt lagene og klubben der det trengs, ikke kun eget barn! SRIL forventer at foreldre er med og motiverer barna, samt sørger for at også barna yter sitt beste og bidrar til å skape et godt miljø i klubben. Vi forventer at du som forelder snakker positivt og viser gode holdninger overfor trenere, lagledere, klubb og spillere når du er sammen med ditt eget barn. Spillere og trenere bruker mye tid sammen, og det er viktig at eventuelle misforståelser/uenigheter tas mellom voksne slik at barna har sitt eget forhold til trenere, og som kun skal være basert på trening og kamp. Har foreldre noe de ønsker å meddele, si det til den det gjelder! For øvrig vises det til NIFs og NHFs foreldrevettregler : Møt opp på trening og kamper barna ønsker det Gi oppmuntring til alle spillerne under kamp Gi oppmuntring i både medgang og motgang ikke gi kritikk Hjelp ditt barn til å tåle både seier og tap Støtt dommeren ikke kritiser dommeravgjørelser Respekter lagleders bruk av spillere Vis respekt for det arbeidet klubben gjør tilby din hjelp Husk at det er barnet ditt som spiller håndball ikke du Sportslig plan for SRIL: Mål og retningslinjer for håndballskole i SRIL: SRIL håndball har tilbud om gratis håndballskole i gymsal for 6-7 åringer på Sinsen skole, og fra høsten 2014 på Løren skole. Håndballskolen skal være klubbens rekrutteringskilde, både av spillere men også for tilførsel av fremtidig trenere og støtteapparat. Håndballskolen starter opp samtidig med skolestart i august. Barna som deltar på håndballskolen skal få tilbud om spill i Loppetass og evt. Bamsecup (da treningstilbudet i seg selv er gratis, vil dette måtte dekkes inn via egenandel pr barn). Det er ingen nivådeling i håndballskolen. Opptak til håndballskolen skjer ved oppmøte i gymsal på skolen. Ansvarlig trener for håndballskolen, får ansvar for registrering av barna for evt. senere innmelding som ordinære medlemmer av klubben. Kompetansemål for håndballskole: barna skal kunne sprette, kaste og ta i mot ball. Være dus med ball. Mål og retningslinjer for alderstrinnene 8-9 år: SRIL skal primært fokusere på bredde for denne aldersgruppen. Samhold skal vektlegges og stimuleres slik at dette skaper lagånd. Inndeling i rene årsklasser og kjønnsinndeling skal prioriteres der dette er naturlig og det er nok spillere. Det skal være mulig å fravike fra rene årsklasser slik at alle føler seg sportslig hjemme på trening og på banen. Dette vil også gjelde overlapp mellom årsklassen 8-9 år opp mot år. SRIL skal ha fokus på tilrettelegging samt å møte barnet på det nivået det er. 7

8 Kompetansemål for alderstrinnene 8-9 år: barna skal kunne grunnleggende håndballregler, mestre minimum én finte, mestre minimum 2 skuddformer samt kunne froskeskudd. Kampgjennomføring og spill: For 8 årsklassen tilbys primært spill i minirunde, på liten bane. For 9 årsklassen tilbys spill på stor bane (seriespill) for øvede, og minirunde på liten bane for uøvede. Alle spillere som følger klubbens treninger skal spille tilnærmet like mange kamper og spilletiden skal fordeles mest mulig likt. Mindre avvik i enkeltkamper er akseptabelt. Trenere er ansvarlig for disponering av laget og gjennomføring av kamper. Mål og retningslinjer for alderstrinnene år: SRIL skal fokusere på både bredde og satsing for denne aldersgruppen. Samhold skal vektlegges og stimuleres slik at dette skaper lagånd. Inndeling i rene årsklasser og kjønnsinndeling skal prioriteres der dette er naturlig og det er nok spillere. Overlapp mellom årsklasser skal vektlegges for å imøtekomme enkeltspilleres utvikling. SRIL skal ha fokus på tilrettelegging, utvikling samt å møte barnet på det nivået det er. Kompetansemål for alderstrinnene år: barna skal kunne forsvarsformasjoner, bevegelsesmønstre, minimum 3 finter, minimum 3 skuddformer samt forstå og gjennomføre samspill/samhandling. Kampgjennomføring og spill: For 10 og 11 årsklassen tilbys seriespill med nivådeling. Fra 12 årsklassen og oppover er ikke lenger NIFs regler for barneidrett gjeldende, og det vil åpnes for mer konkurranse, samt at det blir tabell i serie. Fra denne årsklassen vil lagene inndeles i 1. og 2. lag. Utgangspunktet for dette vil være spillernes nedlagte arbeid så langt, samt egne ambisjoner for tiden fremover. I tillegg vil det her startes en vurdering av den enkelte spillers ferdigheter med tanke på sportslig utvikling. Denne vurderingen vil fortsette i årene fremover, i det unge utvikler seg i svært forskjellig tempo i årsklassene fra 12 og oppover. 8

9 Hospiteringsordninger: Hospitering vil være et tilbud til barn som viser tydelig fremskritt, og egeninteresse for utvikling. Klubben skal tilrettelegge for at barn som ønsker og som mestrer det, skal få delta på en eller flere treninger med lag som har utøvere som er ett til to år eldre. Det er treners oppgave å se og følge opp barn som trenger utfordring ift dette tilbudet. Kriterier som skal følges for å kunne flytte spillere opp i aldersklasser (overlapp og hospitering): Spillerens egeninteresse Oppmøtestatistikk Spilleren må være sportslig klar for oppflytting/mestre nivå Litt om de ulike nivåene i håndball, samt hvilke lover, regler og retningslinjer SRIL skal forholde seg til: Minihåndball/barnehåndball: Målet med mini- og barnehåndball opp til 12 år, er å gi et tilbud der spillerne opplever trivsel, trygghet og mestring. I denne alderen skal alle behandles likt uten tanke på prestasjonspress og elitetenkning. Topping av lag hører ikke hjemme i barnehåndballen, dog kan det fokuseres på nivådeling. Dvs. at barn møtes på det nivået de er, da barn tross alt er forskjellig. Utvikling tilpasset barnets behov har sterkt fokus i SRIL. Fra 12 år er ikke lenger regler om barneidrett gjeldende. SRIL skal etterstrebe og arbeide etter følgende lover, regler og rutiner, fastsatt av Norges Idrettsforbund (NIF) og Norges Håndballforbund (NHF): Idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett: Barneidrett er idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 12 år. Idrettens barnerettigheter gjelder for alle barn, uten forskjellsbehandling og uten hensyn til barnet og dets foreldres kjønn, etniske bakgrunn, livssyn, seksuelle orientering, vekt, fysiske utvikling og funksjonshemning. Barnerettighetene og bestemmelser om barneidrett skal sees i sammenheng, og kan leses på NIFs hjemmeside: default.aspx 9

10 SRIL forholder seg til regler for barnehåndball fastsatt av NHF Region Øst. Regler for barnehåndball alder 6-10 år kan leses her: Regler for alder 11 år leses her: For minihåndball vises til NHF region Østs regler: 10

11 11

12 12

13 Dommerplan for SRIL: SRIL skal ha som mål å være selvforsynt med dommere fra egen klubb, og at våre spillere på sikt skal kunne ha som alternativt valg til spillerkarriere, å kunne utvikle seg til å bli dommere. Kortsiktig målsetting skal være å få til en god rekruttering av barnekampledere og dommere blant foreldremassen, da våre spillere enda er alt for unge til å kunne brukes som dommere. SRIL ønsker og forutsetter stabilitet blant de foreldre som rekrutteres inn til barnekampleder- og dommerroller. Mål og retningslinjer for dommerarbeidet i SRIL: For å nå målene for rekruttering, skal SRIL kontinuerlig være pro-aktive, og informere foreldre om viktigheten av at vi har tilstrekkelig med dommere og barnekampledere. Vi skal også ta godt vare på de vi rekrutterer, da dommerfunksjonen er den viktigste funksjonen i kampsammenheng. Fra sesongen 2015/16 er SRIL pålagt dommerkvoten fra NHF. Dommere på kvote, forplikter seg til å dømme kamper satt opp av NHF Region Øst, men for første sesong vil SRIL søke om at kvoten benyttes kun for dømming av egne kamper (barnekampveiledere). Hva forventer SRIL av sine dommere/barnekampledere? Vi forventer at dommere og barnekampledere stiller godt forberedt og i god tid før kamp. Dommer/barnekampleder skal sjekke kamprapportene ift mål, lag, antall spillere, lagledere, draktfarger osv. Når dommerkvoten trer i kraft forventer vi at våre dommere stiller på alle kamper oppsatt av regionen og/eller SRIL. Ved forfall til kamp forventes det at dommer/barnekampleder skaffer godkjent stedfortreder. Som dommer i SRIL, er du klubbens ansikt utad, og vi forventer gode holdninger, samt at du viser meddommere- og observatører, spillere, lagledere og trenere respekt og vennlighet. Vi forventer respekt for klubbens interne regler, samt NHFs og NIFs lover, regler og beslutninger. Vi forventer også at våre dommere deltar på dommerkurs, dommersamlinger og regelkvelder i regi av håndballforbundet. Videre skal våre dommere ta initiativ og ansvar for egen faglig utvikling og oppdatering. På sikt er det også ønskelig at dommere vurderer muligheten for å videreutvikle seg til observatører. Hva kan dommere/barnekampledere forvente av SRIL? SRIL skal dekke kurs og pålagt lisens, samt utgifter til drakt og fløyte. Vi skal sørge for at våre dommere og barnekampledere til en hver tid er faglig oppdatert, gjennom kurs, dommersamlinger, regelkvelder i regi av forbundet osv. I samarbeid med NHF skal SRIL sørge for tilstrekkelig og lovpålagt utdanning av barnekampledere og dommere etter følgende nivåer: Barnekamplederkurs: alle som rekrutteres til et barnekamplederverv skal delta på dette kurset. Dommer 1: barnekampledere som har fått god trening i å dømme, skal få tilbud om oppgradering til Dommer. Dommer 2: for dommere som har vært kvotedommere i minst ett år, gis tilbud om videreutvikling via kurs for Dommer 2. Dommerkontakt/dommeransvarlig: SRIL skal ha én dommerkontakt, som skal ha det overordnede ansvaret for barnekampledere og dommere i klubben. Dommerkontakten skal ha ansvaret for kontakten med NHF Region Øst. Det er også dommerkontaktens ansvar å følge opp barnekampledere og dommere ift videreutvikling, kurs osv. Dommerkontakten skal til en hver tid være oppdatert på informasjon om kurs og øvrige regler og rutiner for dommerarbeid i regionen. SRILs motto for dommerarbeidet: Ingen kamp uten dommer! 13

14 Det skal være gøy å spille håndball for SRIL!! Rammeplan for SRIL, utarbeidet av styret og vedtatt på ekstraordinær generalforsamling Rammeplan med sportslig plan gjelder fra sesongen 2014, og kan endres etter vedtak på årsmøte eller på ekstraordinær generalforsamling. 14

Sinsen Refstad IL Stiftet 27.05.2013 Org.nr 912 183 610. Rammeplan, med sportslig plan og dommerplan, for Sinsen-Refstad Håndball 2015

Sinsen Refstad IL Stiftet 27.05.2013 Org.nr 912 183 610. Rammeplan, med sportslig plan og dommerplan, for Sinsen-Refstad Håndball 2015 Sinsen Refstad IL Stiftet 27.05.2013 Org.nr 912 183 610 Rammeplan, med sportslig plan og dommerplan, for Sinsen-Refstad Håndball 2015 Begeistring Innsatsvilje Respekt Fair Play Innholdsfortegnelse Innledning:...

Detaljer

Sinsen Refstad IL Stiftet Org.nr Rammeplan, med sportslig plan og dommerplan, for Sinsen-Refstad Ha ndball 2016-

Sinsen Refstad IL Stiftet Org.nr Rammeplan, med sportslig plan og dommerplan, for Sinsen-Refstad Ha ndball 2016- Sinsen Refstad IL Stiftet 27.05.2013 Org.nr 912 183 610 Rammeplan, med sportslig plan og dommerplan, for Sinsen-Refstad Ha ndball 2016- Begeistring Innsatsvilje Respekt Fair Play Innholdsfortegnelse Innledning:...

Detaljer

Sinsen Refstad IL. Arbeidsbeskrivelser følger vedlagt for styrets medlemmer som følger:

Sinsen Refstad IL. Arbeidsbeskrivelser følger vedlagt for styrets medlemmer som følger: Arbeidsbeskrivelse for styret i SRIL Arbeidsbeskrivelsen er ment som et utgangspunkt for arbeidsfordeling mellom de ulike rollene i klubbstyret. Hensikten er en jevn fordeling slik at byrden på enkeltmedlemmer

Detaljer

HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan

HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan Side 1 av 7 HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan 2014-2016 Sak 4.1 på årsmøtet 2014 (styrets innstilling) Hovedsponsor 2012-2014 Side 2 av 7 Innledning Handlingsplanen skal være styrende for den aktiviteten

Detaljer

Sinsen Refstad IL. Arbeidsbeskrivelser følger vedlagt for styrets medlemmer som følger:

Sinsen Refstad IL. Arbeidsbeskrivelser følger vedlagt for styrets medlemmer som følger: Arbeidsbeskrivelse for styret i SRIL Arbeidsbeskrivelsen er ment som et utgangspunkt for arbeidsfordeling mellom de ulike rollene i klubbstyret. Hensikten er en jevn fordeling slik at byrden på enkeltmedlemmer

Detaljer

Sportslig utviklingsplan Sportslige retningslinjer. Tønsbergs Turn håndballgruppe

Sportslig utviklingsplan Sportslige retningslinjer. Tønsbergs Turn håndballgruppe Sportslig utviklingsplan Sportslige retningslinjer Tønsbergs Turn håndballgruppe 2016-2019 Visjon TT er og skal være en breddeklubb. I dette ligger: TT skal gi et godt sportslig tilbud til alle som ønsker

Detaljer

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag Overordnet sportslig rammeplan Flisa Allianseidrettslag Utarbeidet av: Utarbeidet: 06.06.2013 Revidert: 06.07.2017 Målsetting: Flisa AIL skal utøve idrettsaktiviteter på best mulig nivå og gi utøverne

Detaljer

Njård Håndball SPORTSLIG RAMMEPLAN Mål og retningslinjer

Njård Håndball SPORTSLIG RAMMEPLAN Mål og retningslinjer Njård Håndball SPORTSLIG RAMMEPLAN Mål og retningslinjer Årlig handlingsplan i eget dokument 31.8.2016 2.0 1 av 9 Innhold 1 Formål... 2 1.1 Visjon... 3 1.2 Hovedmål... 3 1.3 Etiske retningslinjer... 3

Detaljer

Håndbok for Bøler I.F. Håndball

Håndbok for Bøler I.F. Håndball Håndbok for Bøler I.F. Håndball Målsetning: Håndballgruppa skal ha et tilbud til alle barn i bydelen fra de er 6 år gamle, 1.klassetrinn. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Innledning... 3 1) Styrets oppgaver:...

Detaljer

Sportsplan yngre lag

Sportsplan yngre lag Sportsplan yngre lag Ullern Håndball Vedtatt i styremøte 12.05.16 Forord Sportsplanen for yngre lag gir felles kjøreregler for trenere og ledere for lag opp til og med 15 år. Sportsplanen suppleres med

Detaljer

Profil- og målsetningsplan

Profil- og målsetningsplan www.avaldsnes.no AVALDSNES IDRETTSLAG Stiftet 16. juni 1937 Profil- og målsetningsplan 2011-2017. Vår visjon: AIL skal gi klubbens medlemmer glede, muligheter og utfordringer uansett talent og ambisjoner.

Detaljer

Målsettinger. Overordnede mål

Målsettinger. Overordnede mål Retningslinjer for foreldre på lukkede partier Målsettinger Overordnede mål Hovedmålet for Hammer Turn er å gi medlemmene, uansett alder og kjønn, et best mulig tilpasset sportslig tilbud. Klubben er en

Detaljer

Besluttes årsmøtet 2015. Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016

Besluttes årsmøtet 2015. Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Besluttes årsmøtet 2015 Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Innhold Innledning... 2 Visjon... 2 Løfter... 2 Overordnende mål... 3 Grunnleggende verdier... 3 Organisasjon... 3 Sportslig...

Detaljer

Arbeidsbeskrivelse for roller i Hasle Løren Håndballgruppe. Basert på forslag lagt ut på Norges Håndballforbund Region Øst sin hjemmeside

Arbeidsbeskrivelse for roller i Hasle Løren Håndballgruppe. Basert på forslag lagt ut på Norges Håndballforbund Region Øst sin hjemmeside Arbeidsbeskrivelse for roller i Hasle Løren Håndballgruppe Basert på forslag lagt ut på Norges Håndballforbund Region Øst sin hjemmeside Pr 21. mai 2014 Forslag til arbeidsinstruks for leder Er ansvarlig

Detaljer

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 28 februar 2013

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 28 februar 2013 Årsmøte Håndball gruppe Hasle Løren klubbhus 28 februar 2013 Innledning Vi kjører årsmøte med standard agenda, ingen saker er meldt inn i forkant Reglene er at det kun er medlemmer som kan være med å stemme

Detaljer

Den lille oransje. Slik gjør vi det i Utleira IL

Den lille oransje. Slik gjør vi det i Utleira IL Den lille oransje Slik gjør vi det i Utleira IL De viktigste punktene 1) Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem av Utleira IL, men er du med følger du den lille oransje. 2) Vis respekt

Detaljer

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Dette dokumentet beskriver forutsetninger og retningslinjer for all aktivitet i Mjøndalen IF Fotball underlagt Utviklingsavdelingen. VISJON OG VERDIER MIF Fotball

Detaljer

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1 Innhold Organisasjonshåndbok for Ullensaker Issportklubb (UISK)... 2 Ullensaker Issportklubb er... 2 Organisering av klubben... 2 Hovedstyret (HS)... 2 Valgkomiteen... 4 Sportslig utvalg... 4 Klubbens

Detaljer

Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen

Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen Fra NFFs Handlingsplan 2004-2007 Barnefotball 6-12 år Hovedmål Gi så mange barn som mulig et fotballtilbud og en fotballopplevelse

Detaljer

Holdningsavtale mellom

Holdningsavtale mellom Holdningsavtale mellom GØIF Fotball og Navn.. Dato GØIF Fotball om verdier og holdninger I GØIF Fotball ønsker vi å skape et godt miljø for våre medlemmer, hvor idrett og sosialt fellesskap kan bidra til

Detaljer

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag Overordnet sportslig rammeplan Flisa Allianseidrettslag Utarbeidet av: Stein Johannesen, fagansvarlig toppidrett/idrett, Solør videregående skole Morten I. Schei, daglig leder Sist oppdatert: 04.09.2013

Detaljer

Forslag til arbeidsbeskrivelser for håndballstyre

Forslag til arbeidsbeskrivelser for håndballstyre Forslag til arbeidsbeskrivelser for håndballstyre Dette forslaget til arbeidsbeskrivelser er basert på et dokument som er laget av håndballgruppa i Nordby IL. Arbeidsbeskrivelsene er ment som et forslag

Detaljer

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben.

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben. Gaula Fotballklubb www.gaulafk.no Sportsplan Sportsplan for Gaula Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben på en

Detaljer

-Gauldal Fotballklubb skal gi et tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben

-Gauldal Fotballklubb skal gi et tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben Gauldal Fotballklubb www.gauldalfk.no Sportsplan Sportsplan for Gauldal Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Sportslig rammeplan Utleira IL Håndball

Sportslig rammeplan Utleira IL Håndball Sportslig rammeplan Utleira IL Håndball Vedtatt av håndballstyret 2017.02.26 Sportslig rammeplan Sportslig rammeplan er avdelingens styringsdokument. Sportslig rammeplan gir retningslinjer for spillere,

Detaljer

Romsås IL - Fotball -

Romsås IL - Fotball  - Sportslig plan 1. Innledning Sportsplanen for Romsås fotball er ment som et hjelpemiddel for trenere og lagledere. Den har en funksjon som et bindeledd i klubben som skal sørge for at alle trenere og lagledere

Detaljer

SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN. Revidert på årsmøte 30.01.2005

SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN. Revidert på årsmøte 30.01.2005 SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN Revidert på årsmøte 30.01.2005 1. FORORD Behovet for felles retningslinjer for trening, kamper og holdninger har lenge vært et savn i Selbu Ballklubb. Denne planen er utarbeidet

Detaljer

FORELDREVETT. VEILEDER n

FORELDREVETT. VEILEDER n FORELDREVETT VEILEDER n Håndball som lagspill Idretten vår er en lagidrett. LAGET står i sentrum under selve håndballspillet. Dette betyr at samarbeid, felles innsats og oppmuntring fra kameratene er viktig

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Retningslinjer barnefotball Nordre Holsnøy IL (NHIL)

Retningslinjer barnefotball Nordre Holsnøy IL (NHIL) Retningslinjer barnefotball Nordre Holsnøy IL (NHIL) Barnefotball, 6-12 år. I Nordre Holsnøy IL skal barnefotballen bygge på disse verdigrunnlagene: - Fotball for alle - Trygghet - Mestring = Trivsel og

Detaljer

Strategisk plan. Arbeidsdokument

Strategisk plan. Arbeidsdokument Strategisk plan Arbeidsdokument 2012-2015 2012-2015 Innledning Planens virkeområder Punkt 1 Kjerneverdier.. Punkt 2 Hovedmål.. Punkt 3 Generelt. Punkt 3.1 Hovedmål Damer. Punkt 3.2 Hovedmål Herrer. Punkt

Detaljer

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015 ABC-Lagleder FUTSAL barn 5. Oktober 2015 Velkommen! Knut Norstrøm Tore Bråteng Tone Holm Dagsvold Serie og kamp. adm Daglig leder Klubbutvikler Program NFF verdigrunnlag Hvorfor lagleder? Administrativ

Detaljer

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN SPORTSPLAN 2015 2019 1 Eidskog Fotball skal ha fokus på fire grunnverdier: 1. Trygghet 2. Trivsel 3. Mestring 4. Gode holdninger 2 Holdningsmål for spillerne: 1. Fair Play (Fair Play kontrakt) 2. Være

Detaljer

Verdidokument. for Åsane Håndball

Verdidokument. for Åsane Håndball Verdidokument for Åsane Håndball Åsane Håndball ble som en del av Åsane Idrettslag stiftet i 1971, men ble 26. januar1997 stiftet som en selvstendig enhet blant flere enheter etter fleridrettsmodellen

Detaljer

HOLDNINGSAVTALE MELLOM

HOLDNINGSAVTALE MELLOM HOLDNINGSAVTALE MELLOM NAMSOS IL FOTBALL OG.. NAMSOS IL FOTBALL OM VERDIER OG HOLDNINGER * I NIL FOTBALL skal vi støtte og styrke hverandre, og være positive! * I NIL FOTBALL skal vi gjøre hverandre gode!

Detaljer

Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016

Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Besluttes årsmøtet 2015 og oppe til revisjon årsmøtet 2016 Innhold Innledning... 2 Visjon... 2 Løfter... 2 Overordnende mål... 3 Grunnleggende verdier...

Detaljer

Sportsplan Junior fotball Barkåker idrettsforening. Fotball til glede for alle!

Sportsplan Junior fotball Barkåker idrettsforening. Fotball til glede for alle! Sportsplan Junior fotball Barkåker idrettsforening Fotball til glede for alle! Barkåker 27.01.2015 1 Visjon og misjon Sportsplanen er koblet til klubbens visjon og misjon som er: Visjon: Fotball til glede

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017 LOGO HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017 INNHOLD: 1. HOVEDMÅL FOR FOTBALLGRUPPA 2. HANDLINGSMÅL OG AKTIVITETSPLANER 3. SPORTSLIGE AKTIVITETER 3.1. Barnefotball 3.2. Ungdomsfotball 3.3. Junior/rekrutteringsfotball

Detaljer

REGLER FOR ASKER INNEBANDYKLUBB

REGLER FOR ASKER INNEBANDYKLUBB REGLER FOR ASKER INNEBANDYKLUBB 1. DRAKTER Asker IBK s farger er røde trøyer med sorte shorts og sorte strømper. Reservedrakter er sorte og disse brukes sammen med den sorte shortsen og sorte strømpene.

Detaljer

BSK s hustavle. Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet. Best på Samhold og Kommunikasjon!

BSK s hustavle. Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet. Best på Samhold og Kommunikasjon! BSK s hustavle Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet Best på Samhold og Kommunikasjon! 2 Kjære BSK medlem For alle BSK ere gjelder BSKs verdier: Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet

Detaljer

Foreldremøte

Foreldremøte Foreldremøte 98 18.09.08 Klubbvisjon CSK fotballavdelingen skal gjennom sine tilbud bidra til at så mange som mulig stimuleres til å spille fotball så lenge som mulig. Klubben skal være et sosialt knutepunkt

Detaljer

Styrets funksjon og sammensetning

Styrets funksjon og sammensetning Styrets funksjon og sammensetning (hentet fra www.klubbguiden.no) Her sier vi litt om hvordan et styre kan settes sammen. Minimums krav til styrets sammensetning er leder, nestleder, 1 styremedlem og 1

Detaljer

Foreldremøte 3/6. Målsetning med møte Finne en organisering som motiverer alle både når det gjelder trenings omfang, kampsituasjon og ferdigheter.

Foreldremøte 3/6. Målsetning med møte Finne en organisering som motiverer alle både når det gjelder trenings omfang, kampsituasjon og ferdigheter. Foreldremøte 3/6 Agenda for møte Lite motiverende resultater i vår sesongen, varierende engasjement på trening som resulterer i ulike ferdigheter på gutta. Det er også ulikt ønske om hvor mye tid man ønsker

Detaljer

Innhold Overordnede mål:... 2

Innhold Overordnede mål:... 2 Innhold Overordnede mål:... 2 Plan for Seniorlag:... 2 Damelag:... 2... 2... 2... 2 Herrelag:... 3... 3... 3... 3 Rekruttering/barnehåndball:... 3 Trenere i klubben... 4... 4... 4 Strategi for måloppnåelse...

Detaljer

V e l k o m m e n t il H å n d b a l l g r u p p e n Romsås Idrettslag Styret ønsker deg velkommen i den største gruppa, i den største frivillige

V e l k o m m e n t il H å n d b a l l g r u p p e n Romsås Idrettslag Styret ønsker deg velkommen i den største gruppa, i den største frivillige Velko mmen til Håndballgruppen I Romsås Idrettslag Styret ønsker deg velkommen i den største gruppa, i den største frivillige organisasjonen på Romsås. Vi håper medlemskapet blir til like stor glede for

Detaljer

Rollebeskrivelser TIL BREDDE

Rollebeskrivelser TIL BREDDE Rollebeskrivelser TIL BREDDE Medlemmer 1. SPORTSLIG UTVALG BREDDE 4 representanter fra styret de som har et sportslig ansvar. Administrasjon er representert ved sportslig og adminstrativt ansatte samt

Detaljer

STYRETS SAMMENSETNING

STYRETS SAMMENSETNING STYRETS SAMMENSETNING og ARBEIDSOPPGAVER LEDER ØKONOMI ANSVARLIG BARNE ANSVARLIG SEKRETÆR ARRANGEMENT ANSVARLIG SU LEDER MATERIALFORVALTER KONTRAKTANSVARLIG UNGDOMSREPRESENTANT UNGDOMSREPRESENTANT UNGDOMSREPRESENTANT

Detaljer

VISJON, MOTTO, POLICY, VERDIER OG IDENTITET

VISJON, MOTTO, POLICY, VERDIER OG IDENTITET VISJON, MOTTO, POLICY, VERDIER OG IDENTITET Bøler Basket ble stiftet i 1996 og er en frivillig organisasjon, drevet med frivillig arbeidsinnsats og dugnad. Bøler Basket ønsker å etablere en felles plattform

Detaljer

Astor gutter 03 19.05.2011

Astor gutter 03 19.05.2011 Astor gutter 03 19.05.2011 Status gutter 03 Aktiviteter sesongen 2011 Retningslinjer barnefotball Sosialt miljø Drakter Trenerne har ordet Økonomi, valg av ny økonomiansvarlig Sosiale aktiviteter evt.

Detaljer

GNEIST. Håndball. Foreldrehåndbok

GNEIST. Håndball. Foreldrehåndbok GNEIST Håndball Foreldrehåndbok Kort om håndboken Styret i håndballgruppen med ansvarsfordeling (se Gneist hjemmeside) Lagsoversikt med trenere og foreldrekontakter (se Gneist hjemmeside) Treningstider

Detaljer

Honningsvåg Turn- og Idrettsforening

Honningsvåg Turn- og Idrettsforening Honningsvåg Turn- og Idrettsforening Klart vi e fra Honningsvåg Vi skaper idrettsglede Verdigrunnlag og holdningsdokument www.htif.no 1.4.2011 Verdigrunnlag All aktivitet i HT&IF skal være tuftet på disse

Detaljer

Langhus IL håndball: Sportslig utvalg - mandat og rollefordeling

Langhus IL håndball: Sportslig utvalg - mandat og rollefordeling Langhus IL håndball: Sportslig utvalg - mandat og rollefordeling INNLEDNING Langhus IL Håndball sin visjon, grunnleggende prinsipp og mål er grunnlaget for vår aktivitet, og vi ønsker at alle lagene i

Detaljer

Jardar Strategiarbeid 2016

Jardar Strategiarbeid 2016 Jardar Strategiarbeid 2016 Visjon for Jardar Jardar klubben for idrettsglede, fellesskap og vennskap Idrettsglede - Glede for alle, gir idrettslige prestasjoner, personlig vekst Fellesskap - Alle bidrar,

Detaljer

SPORTSPLAN HÅNDBALL. IK Gimletroll, håndballutvalget februar 2010.

SPORTSPLAN HÅNDBALL. IK Gimletroll, håndballutvalget februar 2010. SPORTSPLAN HÅNDBALL IK Gimletroll, håndballutvalget februar 2010. Innholdsfortegnelse: Formål med Gimletrolls aktiviteter.. s 3 Målsetting.s 3 Organisering av håndballgruppa..s 5 Generelle forutsetninger

Detaljer

Revidert/Styrebehandlet ILROS Fotball Page 1

Revidert/Styrebehandlet ILROS Fotball Page 1 SPORTSPLAN ROS FOTBALL 2016 Sportslige rammer, 3, 5 & 7 fotball Revidert/Styrebehandlet 3.11.2015 ILROS Fotball Page 1 Idrettsglede Barnefotball skal være lekbetont. Vi ser hver spiller og gir spillerne

Detaljer

SPORTSLIG PLAN. Otta håndball

SPORTSLIG PLAN. Otta håndball SPORTSLIG PLAN Otta håndball Visjon: «Best i Norddalen» Hvorfor ha en sportslig plan? Den gir veiledning for trenere, ressurspersoner i klubben. Det er nødvendig at alle trenere, oppmenn, foreldrekontakter,

Detaljer

Formålet med sportslig plan

Formålet med sportslig plan Formålet med sportslig plan Bakgrunnen for dokumentet er at vi ønsker en helhetlig linje for ØHIL Bandy Vi ønsker å oppnå forutsigbarhet for utøvere, foreldre, trenere og lagledere i forhold til treningstilbud,

Detaljer

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag Overordnet sportslig rammeplan Flisa Allianseidrettslag Utarbeidet av: Utarbeidet: 06.06.2013 Revidert: 24.11.2016 Målsetting: Flisa AIL skal utøve idrettsaktiviteter på høyt faglig nivå og gi utøverne

Detaljer

Fair Play Handlingsplan. For MFK Bredde

Fair Play Handlingsplan. For MFK Bredde Fair Play Handlingsplan For MFK Bredde Mai 2011 Innhold Innledning... 3 Tilbud til alle... 4 Alle må bidra... 4 Til deg som spiller... 4 Til foresatte, foreldre og besteforeldre... 5 Til trenere og ledere...

Detaljer

Klikk for å redigere tittelstil Klikk for å redigere tittelstil Velkommen! Oppstartsmøte for Minihåndball 6-7 år 4 er håndball

Klikk for å redigere tittelstil Klikk for å redigere tittelstil Velkommen! Oppstartsmøte for Minihåndball 6-7 år 4 er håndball Klikk for å redigere tittelstil Klikk for å redigere tittelstil Velkommen! Oppstartsmøte for Minihåndball 6-7 år 4 er håndball Klikk for å redigere undertittelstil i malen Plan for kvelden Barnehåndballens

Detaljer

SPORTSPLAN. Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL

SPORTSPLAN. Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL SOTRA SPORTSKLUBB En klubb for alle SPORTSPLAN Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL Innledning Sportsplan for Sotra SK gjelder for alle som driver med håndball i klubben Visjonen er

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL

RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL HVORFOR: 1) ønsker å være aktive og gode på hospitering i henhold til NFF`s ønske om differensiering både i barne- og ungdomsfotballen. 2)

Detaljer

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 26. februar 2015

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 26. februar 2015 Årsmøte Håndball gruppe Hasle Løren klubbhus 26. februar 2015 Innledning Vi kjører årsmøte med standard agenda, ingen saker er meldt inn i forkant Reglene er at det kun er medlemmer som kan være med å

Detaljer

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev 0 12-05-2015 VISJON:

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev 0 12-05-2015 VISJON: Sportsplan bandy Rev 0 12-05-2015 VISJON: «Fremst på aktiviteter for alle som vil» VIRKSOMHETSIDÈ: «Tilrettelagte aktiviteter for alle som vil med spesielt fokus på barn og ungdom» HOVEDMÅL: «Alle i Skiold

Detaljer

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Sportsplan Revidert 11. juni 2013 Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Innhold www.ilflint.no 1 ORGANISASJONEN... 5 1.1 Fotballstyret... 5 1.2 Sportslig Utvalg... 5 2 SPORTSLIGE MÅL... 6

Detaljer

Sola Håndball strategi- og handlingsplan 2010-2015

Sola Håndball strategi- og handlingsplan 2010-2015 Sola Håndball strategi- og handlingsplan 2010-2015 Norsk håndball- og Sola Håndballs visjon Sola Håndball skal oppleves som en energisk og utviklende trenings- og kampaktivitet der spillere, trenere, dommere,

Detaljer

Informasjonsmøte. Barnehåndball

Informasjonsmøte. Barnehåndball Klikk for å redigere tittelstil Klikk for å redigere tittelstil Klikk for å redigere undertittelstil i malen Informasjonsmøte Barnehåndball 1 1 BARNEHÅNDBALL Agenda Intensjon med barnehåndball Spilltilbudet

Detaljer

Sportsplan for FK BODØ/GLIMT. Håndboka. - Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball - Generalsponsor: Hovedsponsorer:

Sportsplan for FK BODØ/GLIMT. Håndboka. - Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball - Generalsponsor: Hovedsponsorer: Sportsplan for FK BODØ/GLIMT Håndboka - Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball - Generalsponsor: Hovedsponsorer: Bodø/Glimts hovedmål: 1. Gi alle spillerne i ungdomsavdelingen en fotballopplevelse

Detaljer

V e l k o m m e n t il H å n d b a l l g r u p p e Romsås Idrettslag Styret ønsker deg velkommen i den største gruppa, i den største frivillige

V e l k o m m e n t il H å n d b a l l g r u p p e Romsås Idrettslag Styret ønsker deg velkommen i den største gruppa, i den største frivillige Velko mmen til Håndballgruppe I Romsås Idrettslag Styret ønsker deg velkommen i den største gruppa, i den største frivillige organisasjonen på Romsås. Vi håper medlemskapet blir til like stor glede for

Detaljer

Sportsplan for Jevnaker IF Fotball

Sportsplan for Jevnaker IF Fotball Sportsplan for Jevnaker IF Fotball SPORTSPLAN FOR JEVNAKER FOTBALL. Generelt: Den overordnede målsetting til klubben er å legge forholdene til rette for at alle som ønsker å spille fotball får et godt

Detaljer

Lørenskog Idrettsforening

Lørenskog Idrettsforening Lørenskog Idrettsforening DET HANDLER OM RESPEKT, IKKE SANT? Fair Play handler om hvordan vi oppfører oss mot hverandre, både på og utenfor banen! Verdigrunnlag I LIF har vi valgt tre verdier vi ønsker

Detaljer

Orkanger IF håndballavdelingen MØTE 14.AUGUST 2017

Orkanger IF håndballavdelingen MØTE 14.AUGUST 2017 MØTE 14.AUGUST 2017 Lag, trenere, lagledere, treningstider og kamper Oversikt legges ut på hjemmesida Treningstider avklart, endelige terminlister 25.august Endringer i treningstider pga kamper sendes

Detaljer

SPORTSLIG PLAN. Vålerenga Innebandy junior

SPORTSLIG PLAN. Vålerenga Innebandy junior SPORTSLIG PLAN Vålerenga Innebandy junior 2016-2020 1 Innledning Dette dokumentet gir rammene for det sportslige tilbudet og er ment å være en rettesnor for alle trenere, ledere og utøvere i Vålerenga

Detaljer

SPORTSPLAN TORVASTAD IL

SPORTSPLAN TORVASTAD IL SPORTSPLAN TORVASTAD IL INNHOLD VISJON, VERDIER OG MÅLSETTINGER 2 BARNEFOTBALLENS VERDIGRUNNLAG 2 BARNEFOTBALL 4-12 ÅR 3 UNGDOMSFOTBALL 13-19 ÅR 4 DIFFERENSIERING OG JEVNBYRDIGHET 5 DIFFERENSIERING I PRAKSIS

Detaljer

Håndball. Lek og spill i skole og SFO. Håndball for alle

Håndball. Lek og spill i skole og SFO. Håndball for alle Håndball Lek og spill i skole og SFO Håndball for alle Håndball Lek og spill i skole og SFO Heftet kan også lastes ned fra Fagsiden på www.handball.no. Heftet er utarbeidet av Norges Håndballforbund: Øktinnslag:

Detaljer

Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS. lille grønne. Slik gjør vi det i Heming

Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS. lille grønne. Slik gjør vi det i Heming Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS lille grønne Slik gjør vi det i Heming Kjære Hemingmedlemmer, foreldre og trenere Hemings lille grønne er en veileder for alle som har noe med Heming å gjøre

Detaljer

NHIL er Meland Kommunes eneste håndballklubb, og vi har en fin mix av medlemmer fra hele kommunen.

NHIL er Meland Kommunes eneste håndballklubb, og vi har en fin mix av medlemmer fra hele kommunen. NHIL håndball Nordre Holsnøy Idrettslag (NHIL) håndball skal være et tilbud til alle håndballinteresserte i Meland Kommune. For tiden er det bare jentelag i NHIL. NHIL Håndball trener i Meland Aktiv på

Detaljer

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby:

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby: Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og voksne som hører hjemme i Dale boområde i Kristiansund. Klubben har en visjon om ha et godt tilbud til alle sine medlemmer, med mål om å skape et livslangt

Detaljer

Strategiplan_ Sportslige Målsetninger

Strategiplan_ Sportslige Målsetninger Sesongene: 2017/18 2018/19 2019/20 Innholdsfortegnelse 1 Innledning - Verdigrunnlag - Visjon - Hovedmål og prinsipper - Miljø og trygghet 2 Sportslig målsetting - Hoved og delmål, senior, junior og barn

Detaljer

Strategiplan Strategiplan

Strategiplan Strategiplan Strategiplan 2016-2018 Strategiplan 2016-2018 1 2 Strategiplan 2016-2018 1 Innledning Elverum Fotball er en av Norges største fotballklubber, med over 1100 spillende medlemmer fra 35 ulike nasjoner. Tilbud

Detaljer

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 11. februar 2016

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 11. februar 2016 Årsmøte Håndball gruppe Hasle Løren klubbhus 11. februar 2016 Innledning Vi kjører årsmøte med standard agenda, ingen saker er meldt inn i forkant Reglene er at det kun er medlemmer som kan være med å

Detaljer

SPORTSLIG PLAN FOR BARNEIDRETTEN

SPORTSLIG PLAN FOR BARNEIDRETTEN SPORTSLIG PLAN FOR BARNEIDRETTEN INNLEDNING Det er viktig å etablere en felles strategi for barneidrettens sportslige aktiviteter som strekker seg fra 5 år til det året de fyller 12. Her skapes grunnlaget

Detaljer

SPORTSPLAN SK BAUNE. Trygghet, trivsel, mestring

SPORTSPLAN SK BAUNE. Trygghet, trivsel, mestring SPORTSPLAN SK BAUNE Trygghet, trivsel, mestring RETNINGSLINJER FOR STYREMEDLEMMER, TRENERE, LAGLEDERE OG FORESATTE FOR FOTBALLAKTIVITETEN I SK BAUNE. SPORTSPLANEN SKAL FUNGERE SOM ET VERKTØY FOR Å KVALITETSSIKRE

Detaljer

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby:

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby: Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og voksne som hører hjemme i Dale boområde i Kristiansund. Klubben har en visjon om ha et godt tilbud til alle sine medlemmer, med mål om å skape et livslangt

Detaljer

TRENERHÅNDBOK SOLA TURN 2016/2017

TRENERHÅNDBOK SOLA TURN 2016/2017 TRENERHÅNDBOK FOR SOLA TURN 2016/2017 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Velkommen... 3 Historikk... 3 Sola Turns formål... 3 Visjon... 3 Verdigrunnlaget... 3 Regler for Sola Turn... 3 Vi ønsker

Detaljer

SPORTSPLAN ØIL INNHOLD INTRODUKSJON 2 MÅLSETTING 3 UTDANNING OG OPPLÆRING 4 SKOLERINGSPLANER 5 REKRUTTERING OG AMBISJONSNIVÅ 6 ØKONOMI 7 ANLEGG 8

SPORTSPLAN ØIL INNHOLD INTRODUKSJON 2 MÅLSETTING 3 UTDANNING OG OPPLÆRING 4 SKOLERINGSPLANER 5 REKRUTTERING OG AMBISJONSNIVÅ 6 ØKONOMI 7 ANLEGG 8 FORORD VED LEDER ØIL SPORTSPLAN ØIL INNHOLD INTRODUKSJON 2 MÅLSETTING 3 UTDANNING OG OPPLÆRING 4 SKOLERINGSPLANER 5 REKRUTTERING OG AMBISJONSNIVÅ 6 ØKONOMI 7 ANLEGG 8 HOLDNINGER OG MILJØ 9 TRENERE 11 ØIL

Detaljer

Klubbhåndbok FK Sparta Sarpsborg

Klubbhåndbok FK Sparta Sarpsborg Klubbhåndbok 2017 FK Sparta Sarpsborg Innhold Visjon og mål... 2 Mål... 2 Visjon... 2 Verdier... 3 Den røde tråden:... 4 Side 1 av 4 Visjon og mål Visjonen er grunnlaget for å skape fotballglede, hvor

Detaljer

Nye TUIL lag 15.10.2014

Nye TUIL lag 15.10.2014 Nye TUIL lag 15.10.2014 Vi skal utvikle mennesker, og dersom noen av dem blir gode fotballspillere er det bra. Per Høgmo, tidligere TUIL trener Idrettens (våre) verdier Klubbens verdier Trygg Utviklende

Detaljer

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball IL VAREGG JUNIORGRUPPEN Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball Utarbeidet og vedtatt av juniorstyret høsten 1999 ORGANISASJON Juniorstyret er underlagt klubbens hovedstyre

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK FOR SKI IL HÅNDBALL

KLUBBHÅNDBOK FOR SKI IL HÅNDBALL KLUBBHÅNDBOK FOR SKI IL HÅNDBALL Vedtatt av årsmøte 24. april 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 2 VISJON... 3 3 MOTTO... 3 4 OVERORDNEDE MÅL... 3 5 GRUNNLEGGENDE VERDIER... 3 6 DELMÅL... 4 6.1

Detaljer

INNLEDNING VISJON OG VERDIER

INNLEDNING VISJON OG VERDIER SPORTSPLAN 1 INNLEDNING - Formålet med sportsplanen er å skape retningslinjer for aktiviteten vi har i klubben og dermed utvikle klubben og spillere i en positiv retning. Det er viktig at trenere og lagledere

Detaljer

Info før sesongstart - 5er-fotball

Info før sesongstart - 5er-fotball KIF Fotball Info før sesongstart - 5er-fotball Agenda Barnefotballutvalget Praktisk informasjon Kongsberg Liga 2012 Materiell til hvert lag Fair Play Treningsøkta som verktøy for trenere Diverse informasjon

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR JAR HÅNDBALL

STRATEGIPLAN FOR JAR HÅNDBALL STRATEGIPLAN FOR JAR HÅNDBALL SESONGEN [2014 2017] Jar April 2014 1 Vedtatt på Årsmøtet 31. mars 2014 1. Innledning Denne strategiplanen skal være et styrende dokument for den aktiviteten Jar Håndball

Detaljer

Januar 2017 IL ROS FOTBALL ROS TIL ALLE. flest mulig best mulig lengst mulig SPORTSLIGE RAMMER 2017 BARNEFOTBALL (6-12 ÅR)

Januar 2017 IL ROS FOTBALL ROS TIL ALLE. flest mulig best mulig lengst mulig SPORTSLIGE RAMMER 2017 BARNEFOTBALL (6-12 ÅR) Januar 2017 IL ROS FOTBALL ROS TIL ALLE flest mulig best mulig lengst mulig SPORTSLIGE RAMMER 2017 BARNEFOTBALL (6-12 ÅR) INNLEDNING Dette dokumentet beskriver sportslige rammer for barnefotballen i ROS

Detaljer

Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1:

Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1: Evaluering Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1: - Opplever dere at Frogner håndball har et godt tilbud til barna? Ja- 16 Nei- 1 Tja-

Detaljer

Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av

Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av Trener- og Lagledermøte 23. Oktober 2013 Frisk Asker Fotball 2013 Agenda Informasjon fra styreformann Oppsummering 2013 Gruppearbeid Fokusområder Samarbeid

Detaljer

GNEIST. Håndball. Foreldrehåndbok

GNEIST. Håndball. Foreldrehåndbok GNEIST Håndball Foreldrehåndbok Kort om håndboken Årshjul Håndballgruppen i håndballgruppen med ansvarsfordeling (se Gneist hjemmeside) Lagsoversikt med trenere og foreldrekontakter (se Gneist hjemmeside)

Detaljer

SPORTSLIG PLAN 01.01.2014

SPORTSLIG PLAN 01.01.2014 SPORTSLIG PLAN 01.01.2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING SIDE 2 2. VÅR VISJON.....SIDE3 3. VÅRE VERDIER.... SIDE 3 4. VÅR HOVDEMÅLSETTING SIDE 3 5. VÅRT HOVEDFOKUS SIDE 4 6. FAIR PLAY SIDE 4 7. DEL

Detaljer

Retningslinjer i Kåsen IL

Retningslinjer i Kåsen IL Retningslinjer i Kåsen IL Dette er et dokument som er vedtatt av årsmøtet i Kåsen IL og er retningslinjer for hvordan personer tilknyttet idrettslaget skal oppføre seg og hvilket ansvar en har som leder,

Detaljer