Sinsen Refstad IL Stiftet Org.nr Rammeplan, med sportslig plan og dommerplan, for Sinsen-Refstad Håndball 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sinsen Refstad IL Stiftet 27.05.2013 Org.nr 912 183 610. Rammeplan, med sportslig plan og dommerplan, for Sinsen-Refstad Håndball 2015"

Transkript

1 Sinsen Refstad IL Stiftet Org.nr Rammeplan, med sportslig plan og dommerplan, for Sinsen-Refstad Håndball 2015 Begeistring Innsatsvilje Respekt Fair Play

2 Innholdsfortegnelse Innledning:... 3 Kortsiktig hovedmål:... 4 Langsiktig hovedmål:... 4 Styret i SRIL:... 4 Sportslig utvalg:... 5 Trenere i SRIL:... 5 Trenere og foreldreroller:... 5 Mål og retningslinjer for støtteapparat i SRIL:... 6 Hva kan trenere, foreldre og øvrig støtteapparat forvente av styret i SRIL?... 6 Hva kan klubb og foreldre forvente av trenere i SRIL?... 6 Hva forventer SRIL av sine spillere?... 6 Hva forventer SRIL av foreldre?... 7 Minihåndball/barnehåndball:... 8 Mål og retningslinjer for håndballskolene i SRIL:... 8 Mål og retningslinjer for alderstrinnene 8-9 år:... 8 Kampgjennomføring og spill:... 8 Mål og retningslinjer for alderstrinnene år:... 9 Kampgjennomføring og spill:... 9 Hospiteringsordninger:... 9 Dommerplan for SRIL: Mål og retningslinjer for dommerarbeidet i SRIL: Hva forventer SRIL av sine dommere/barnekampledere? Hva kan dommere/barnekampledere forvente av SRIL? Dommerkontakt/dommeransvarlig:

3 Innledning: Sinsen-Refstad IL (heretter kalt SRIL) ble stiftet av en gruppe engasjerte foreldre. Klubben tilbyr håndball for barn i aldersgruppen 6-12 år. Fra oppstart av første trening i august 2013 har SRIL hatt en eksplosiv utvikling, og teller pr barn som betalte treningskontingent. I tillegg har vi mange barn som trener gratis på håndballskolene på Sinsen og Løren skoler. Antall barn i klubben antas å være ca. 120 pr. januar Klubben disponerer ikke egen hall. Halltid leies i privat bedriftsidrettshall underlagt Aker sykehus. Fra høsten 2014 fikk SRIL kommunal halltid i flerbrukshallen på F21. Med veksten av barn trenger vi bedre plass og så mye halltid som mulig. Organisatorisk oppbygging av SRIL: 3

4 Kortsiktig hovedmål: SRIL har som hovedmål å leve opp til mottoet håndball for alle. Alle som ønsker det skal få mulighet til å spille håndball i SRIL, og klubben skal etterstrebe å tilrettelegge for inkludering, integrering, samhold og mestring på tvers av barnas kultur, etnisitet og bakgrunn. SRIL skal gi et mangfoldig tilbud, som sørger for positive opplevelser for den enkelte. Videre skal SRIL legge vekt på at glede, samhold og trivsel skal gjøre håndballbanen til en arena barna trives på, og med håndball som en idrett de ønsker å drive med i mange år fremover. Målene klubben setter seg skal nåes innenfor sunne sportslige, sosiale og økonomiske rammer. SRIL som klubb, er basert på gjensidig respekt og likeverd, for medspillere, trenere, støtteapparat, dommere og motstandere. Vår virksomhet er videre basert på frivillig innsats, og vår hovedmotivasjon skal være et felles ønske om å gjøre en innsats for barn og unge i vårt nærmiljø. Langsiktig hovedmål: Siden SRIL er en relativt nystartet klubb ønsker vi å jobbe etter to hovedmål, ett kortsiktig og ett langsiktig. SRILs langsiktige hovedmål skal være bred rekruttering til klubben, samt utvikle spillere og lag med spilleglede, håndballforståelse og god sportslig oppførsel både på og utenfor banen. For de yngste lagene skal det fokuseres på bredde, mens for de eldre (fra 12 år) skal det fokuseres både på bredde og satsing. SRIL ønsker å ha med oss både de som har ambisjoner og som ønsker å satse, samt de som spiller håndball som en fritidsaktivitet i et godt klubbmiljø. SRIL har som målsetting å kunne stille minst to lag på hvert alderstrinn, og på sikt kunne kvalifisere lag til eks. Peter Wessel-cup (u.off NM), Grensemesterskapet, og etter hvert landsomfattende serier som Bringserien, Postenserien, Landsserien osv. SRIL skal ha som langsiktig målsetting å utvikle gode spillere som på sikt vil kunne spille på et høyere nivå i større klubber. SRILs slagord/motto: Samhold (samhold i lag, blant trenere, blant foreldre og i styret) Respekt (alle skal ha respekt for hverandre, både barn og voksne, i alle SRIL-ledd!) Innsatsvilje (vi forventer innsatsvilje fra alle; spillere, trenere, foreldre og støtteapparat) Lagånd (lagånd og fellsskap skal være fremtredende i alt arbeid som gjøres i/for SRIL) Styret i SRIL: Styret i SRIL er sammesatt på følgende måte (for perioden ): Leder: Nestleder: Medlem: Medlem: Kasserer: Sportslig leder: Sekretær: Vara: Vara: Øvrige verv i SRIL: Dommerkontakt: Sponsoransvarlig: Camilla Børresen Tjelflåt Beate Nordbø Marianne Berget Gro Bjørnerud Rønning My Askevold Kjetil Andersen Anette Gulbrandsen Rune Bruksås Tomas Labråten Sissel Watz Ragnhild Bårdsen 4

5 Styrets hovedoppgave er å sørge for god og sikker drift av håndballklubben, samt sørge for at klubben har god likviditet, og jevn tilstrøm av barn. Oppgavene for styret i SRIL er fordelt og omtalt i dokumentet Arbeidsbeskrivelse for styret og støtteapparat i SRIL, som også er tilgjengelig på hjemmesidene våre. Sportslig utvalg: Sportslig utvalg ledes av sportslig leder, og består ellers av trenerforum. Trenerforum består av alle hoved- og hjelpetrenere. Sportslig utvalg skal ha fokus på sportslig utvikling for lag og enkeltspillere, herunder inndeling etter alders- og mestringsnivå. Utvalget skal ha særlig fokus på at barna møtes på det nivået de er, og at det legges til rette for hospitering på på tvers av lag/aldersnivå for spillere som trenger eller ønsker utfordring. Utvalget skal være en viktig støttespiller og premissgiver for spillere, lag og trenere. Leder for sportslig utvalg skal ha det overordnede administrative ansvaret rundt lagene, herunder oppmelding til seriespill. minirunder og loppetass, samt sørge for for at klubben tildeles tilstrekkelig treningstid i kommunal hall og/eller privat hall. Leder skal også sørge for gjennomføring av trenerforum 3-4 ganger pr. år. Sportslig utvalg skal, i samråd med sportslig leder, også holde oversikt over, og ta initiativ til klubbdeltakelse i cup og turnering utover ordinært seriespill. Trenere i SRIL: Trenerrollen for SRIL er basert på frivillig arbeid, dvs. at ingen trenere lønnes. Dette er i tråd med klubbens relativt korte levetid, og økonomiske ramme. Trenere i SRIL har det utøvende ansvaret for gjennomføring av sportslig plan, i samarbeid med sportslig leder. SRIL ønsker trenere som er engasjerte og som ønsker egenutvikling og nye håndballmessige opplevelser. SRIL skal så langt det er mulig støtte opp om kompetanseheving for trenere, både i form av økonomisk støtte til kurs i regi av NHF el., evt. ved intern opplæring. Videre forventer SRIL at trenere tar ansvar for og initiativ til å holde seg oppdatert på de til en hver tid gjeldende regler for håndball og barneidrett, samt på eget initiativ søke egen faglig utvikling. Trenere og foreldreroller: Svært mange av SRILs trenere har selv barn i klubben, enten på eget lag eller andres lag. Når det gjelder utvikling for eget barn, er det viktig at trener følger de premisser som er satt av sportslig utvalg, for utvikling av lag og enkeltspillere, samt evne å skille mellom trener- og foreldrerollen. Forfordeling av eks. spilletid, fordeler mv. for eget barn aksepteres ikke. SRIL forventer at foresatte som trener egne barn evner å opptre upartisk og behandler alle spillere på eget lag likt. Som trener skal man ha fokus på laget som helhet. 5

6 Mål og retningslinjer for støtteapparat i SRIL: Hvert lag skal ha en hovedtrener og en hjelpetrener (eller flere). Trenere til lagene skal dekkes gjennom rekruttering blant foreldrene (frivillig innsats). Nye trenere vil bli tilbudt kurs, enten i regi av klubben (internkurs) eller via trenerkursene til Norges Håndballforbund. Videre skal hvert lag ha en oppmann/lagleder som skal håndtere alt praktisk rundt laget (sende ut informasjon om kamper, sørge for innlevering av spillerliste til sekretariatene, sørge for at nødvendig utstyr er med til kamp osv). Hvert lag skal også ha sin egen foreldrekontakt, som skal fungere som et bindeledd mellom foreldre og trenere der det er behov. Det er hver hovedtreners ansvar å sørge for sin oppmann/ lagleder og foreldrekontakt. SRIL skal ha et dommerutvalg, som består av en dommerkontakt og det antall barnekampledere og dommere som kreves ift den til en hver tid gjeldene dommerkvote (fastsatt av Norges Håndballforbund). Dommerkontakt, dommere og barnekampledere rekrutteres blant foreldre (frivillig innsats). Nye dommere og barnekampledere vil bli tilbudt kurs i regi av Norges Håndballforbund. I tillegg til støtteapparat rundt lagene, skal klubben ha grupper og komiteer som skal håndtere annet praktisk og grunnleggende arbeid for at klubben skal utvikle seg. Dette er nødvendig også for å avlaste styret og sportslig utvalg. Som nevnt tidligere i rammeplanen, er all drift av SRIL basert på frivillighet, og det forventes at foreldre bidrar der det trengs. SRIL skal ha følgende grupper/komiteer som skal bestå av foresatte: Arrangementskomité (skal sørge for alt praktisk rundt planlegging og gjennomføring av klubbens arrangement, både interne og på sikt eksterne) Sponsorgruppe (skal sørge for alternative inntektsmuligheter for klubben) Hva kan trenere, foreldre og øvrig støtteapparat forvente av styret i SRIL? Styrets primæroppgave er å sørge for god og sikker drift av håndballklubben, samt sørge for at klubben har god likviditet, og jevn tilstrøm av barn. Styret skal ha en holdning om åpenhet rundt drift og utvikling av klubben. Dette skal ivaretas gjennom god dialog og kommunikasjon med foreldre og øvrig støtteapparat. Styret plikter å holde foreldre orientert om utvikling og fremtidige planer, samt andre forhold som vil ha innvirking på dette. Det skal være en lav terskel for å komme til styret for foreldre eller andre som ønsker ting tatt opp. Styret skal bistå med tilrettelegging og støtte for sportslig utvalg etter behov. Hva kan klubb og foreldre forvente av trenere i SRIL? Som trener i SRIL er man klubbens ansikt utad, og vi ønsker at våre trenere skal fremstå som positive representanter for klubben. De skal møte spillere, motspillere, foreldre, arrangører og dommere med vennlighet og respekt. Trenere i SRIL har ansvar for håndheving og oppfølging av sportslig plan. Alle trenere i SRIL skal fremvise politiattest ved oppstart. Trenere skal arbeide målbevisst for godt samhold i laget, samt ta ansvar for at målsettinger kommuniseres ut til trenerforum v/sportslig leder samt til foreldre. Ved forfall til kamp eller trening, skal trener selv sørge for vikar/erstatter samt melde fravær til sportslig leder. Trener skal sikre, gjennom dialog og observasjon av den enkelte spiller, at alle får utfordringer som står i forhold til kapasitet, ferdigheter og motivasjon. For øvrig vises til dokumentet Arbeidsbeskrivelser for styre og støtteapparat i SRIL, hvor SRILs krav til trenere er nedfelt. Det vises også til eget punkt som beskriver forventninger til trenere som trener eget/egne barn (Trenere og foreldreroller). Hva forventer SRIL av sine spillere? Som spiller i SRIL er du klubbens ansikt utad, og vi ønsker at våre spillere skal fremstå som utadvendte og positive representanter for klubben. Møt medspillere, motspillere, arrangører og dommere med vennlighet og respekt. Vær miljøskapende selv dette er positivt både for deg selv og 6

7 for de som er rundt deg. Vær fokusert og gjør ditt beste i trenings- og kampsituasjoner. Vær positiv til medspillere og gi hverandre ros. Dere skal gjøre hverandre gode. Husk at håndball er en lagidrett, og at fravær også rammer dine medspillere. Kom alltid forberedt til trening, dvs. kom i god tid, ha med treningstøy, sko og drikkeflaske. Hva forventer SRIL av foreldre? Som foreldre i klubben, er du vår viktigste støttespiller og ressurs. Alt arbeid i SRIL er basert på frivillighet og dugnad, og det forventes at foreldre påtar seg verv i klubben (alt fra styre, lagleder, trener osv) samt bidrar i andre oppgaver (utvalg: arrangement, sponsor mv). Som forelder skal man støtte opp rundt lagene og klubben der det trengs, ikke kun eget barn! SRIL forventer at foreldre er med og motiverer barna, samt sørger for at også barna yter sitt beste og bidrar til å skape et godt miljø i klubben. Vi forventer at du som forelder snakker positivt og viser gode holdninger overfor trenere, lagledere, klubb og spillere når du er sammen med ditt eget barn. Spillere og trenere bruker mye tid sammen, og det er viktig at eventuelle misforståelser/uenigheter tas mellom voksne slik at barna har sitt eget forhold til trenere, og som kun skal være basert på trening og kamp. Har foreldre noe de ønsker å meddele, si det til den det gjelder! SRIL har for øvrig mange kanaler som kan brukes for saker man ønsker tatt opp, og i tilefeller der man ikke har lyst/anledning til å ta det direkte med den det gjelder. Foreldrekontakter, styremedlemmer, andre trenere osv kan bidra til god intern dialog. Det er ikke akseptabelt at foreldre danner egne grupper innad i lagene som medfører at enkeltspillere med foresatte holdes utenfor/blir ekskludert. SRIL krever inkluderende holdninger fra foresatte, og respekt for de avgjørelser trener/lagleder til en hver tid tar for lag og enkeltspillere. For øvrig vises det til NIFs og NHFs foreldrevettregler : Møt opp på trening og kamper barna ønsker det Gi oppmuntring til alle spillerne under kamp Gi oppmuntring i både medgang og motgang ikke gi kritikk Hjelp ditt barn til å tåle både seier og tap Støtt dommeren ikke kritiser dommeravgjørelser Respekter lagleders bruk av spillere Vis respekt for det arbeidet klubben gjør tilby din hjelp Husk at det er barnet ditt som spiller håndball ikke du Sportslig plan for SRIL: SRIL skal etterstrebe og arbeide etter følgende lover, regler og rutiner, fastsatt av Norges Idrettsforbund (NIF) og Norges Håndballforbund (NHF): Idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett: Barneidrett er idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 11 år. Idrettens barnerettigheter gjelder for alle barn, uten forskjellsbehandling og uten hensyn til barnet og dets foreldres kjønn, etniske bakgrunn, livssyn, seksuelle orientering, vekt, fysiske utvikling og funksjonshemning. Barnerettighetene og bestemmelser om barneidrett skal sees i sammenheng, og kan leses på NIFs hjemmeside: default.aspx 7

8 SRIL forholder seg til regler for barnehåndball fastsatt av NHF Region Øst. Regler for barnehåndball alder 6-10 år kan leses her: Regler for alder 11 år leses her: Minihåndball/barnehåndball: Målet med mini- og barnehåndball opp til 12 år, er å gi et tilbud der spillerne opplever trivsel, trygghet og mestring. I denne alderen skal alle behandles likt uten tanke på prestasjonspress og elitetenkning. Topping av lag hører ikke hjemme i barnehåndballen, dog kan det fokuseres på nivådeling. Dvs. at barn møtes på det nivået de er, da barn tross alt er forskjellig. Utvikling tilpasset barnets behov har sterkt fokus i SRIL. Fra og med det året barna fyller 12 år er ikke lenger regler om barneidrett gjeldende, da er man over i ungdomsidretten. For minihåndball vises til NHF region Østs regler i heftet Velkommen til minihåndball. Det vises også til NHFs nye hefte om barnehåndball som kan lastes ned fra region Østs sider: Mål og retningslinjer for håndballskolene i SRIL: SRIL håndball har tilbud om gratis håndballskole i gymsal for 6-7 åringer på Sinsen og Løren skoler. Håndballskolen skal være klubbens rekrutteringskilde, både av spillere men også for tilførsel av fremtidig trenere og støtteapparat. Håndballskolene starter opp samtidig med skolestart i august. Barna som deltar på håndballskolene skal få tilbud om spill i Loppetass og evt. Bamsecup (da treningstilbudet i seg selv er gratis, vil dette ev. måtte dekkes inn via egenandel pr barn). Det er ingen nivådeling i håndballskolene. Opptak til håndballskolene skjer ved oppmøte i gymsal på skolene. Ansvarlig trener for håndballskolene, får ansvar for registrering av barna for evt. senere innmelding som ordinære medlemmer av klubben. Kompetansemål for håndballskole: barna skal kunne sprette, kaste og ta i mot ball. Være dus med ball. Mål og retningslinjer for alderstrinnene 8-9 år: SRIL skal primært fokusere på bredde for denne aldersgruppen. Samhold skal vektlegges og stimuleres slik at dette skaper lagånd. Inndeling i rene årsklasser og kjønnsinndeling skal prioriteres der dette er naturlig og det er nok spillere. Det skal være mulig å fravike fra rene årsklasser slik at alle føler seg sportslig hjemme på trening og på banen. Dette vil også gjelde overlapp mellom årsklassen 8-9 år opp mot år. SRIL skal ha fokus på tilrettelegging samt å møte barnet på det nivået det er. Kompetansemål for alderstrinnene 8-9 år: barna skal kunne grunnleggende håndballregler, mestre minimum én finte, mestre minimum 2 skuddformer samt kunne froskeskudd. Kampgjennomføring og spill: For 8 årsklassen tilbys primært spill i minirunde, på liten bane. For 9 årsklassen tilbys spill på stor bane (seriespill) for øvede, og minirunde på liten bane for uøvede. Alle spillere som følger klubbens treninger skal spille tilnærmet like mange kamper og spilletiden skal fordeles mest mulig likt. Mindre avvik i enkeltkamper er akseptabelt. Trenere er ansvarlig for disponering av laget og gjennomføring av kamper. 8

9 Mål og retningslinjer for alderstrinnene år: SRIL skal fokusere på både bredde og noe satsing for denne aldersgruppen. Samhold skal vektlegges og stimuleres slik at dette skaper lagånd. Inndeling i rene årsklasser og kjønnsinndeling skal prioriteres der dette er naturlig og det er nok spillere. Overlapp mellom årsklasser skal vektlegges for å imøtekomme enkeltspilleres utvikling. SRIL skal ha fokus på tilrettelegging, utvikling samt å møte barnet på det nivået det er. Kompetansemål for alderstrinnene år: barna skal kunne forsvarsformasjoner, bevegelsesmønstre, minimum 3 finter, minimum 3 skuddformer samt forstå og gjennomføre samspill/samhandling. Kampgjennomføring og spill: For 10 og 11 årsklassen tilbys seriespill med nivådeling. Mål og retningslinjer for alderstrinnene 12- år: Fra 12 årsklassen og oppover er ikke lenger NIFs regler for barneidrett gjeldende, og det vil åpnes for mer konkurranse, samt at det blir tabell i serie og med A- og B-sluttspill. Fra denne årsklassen vil lagene inndeles i 1. og 2. lag. Utgangspunktet for dette vil være spillernes nedlagte arbeid så langt, kompetanse og ferdighet, samt egne ambisjoner for tiden fremover. I tillegg vil det her startes en vurdering av den enkelte spillers ferdigheter med tanke på sportslig utvikling. Denne vurderingen vil fortsette i årene fremover, i det unge utvikler seg i svært forskjellig tempo i årsklassene fra 12 og oppover. Kampgjennomføring og spill: For 12 årsklassen tilbys seriespill med nivådeling. Hospiteringsordninger: Hospitering vil være et tilbud til barn som viser tydelig fremskritt, og egeninteresse for utvikling. Klubben skal tilrettelegge for at barn som ønsker og som mestrer det, skal få delta på en eller flere treninger med lag som har utøvere som er ett til to år eldre. Det er treners oppgave å se og følge opp barn som trenger utfordring ift dette tilbudet. Det er trener for det aktuelle barnet, i samråd 9

10 med sportslig leder og trener for laget som skal ta i mot hospitant som må enes om hvordan dette praktisk skal gjennomføres. Det er også viktig at dette skal være i dialog med, og i tråd med hva foresatte selv ønsker for sitt barn. Kriterier som skal følges for å kunne flytte spillere opp i aldersklasser (overlapp og hospitering): Spillerens egeninteresse Spilleren må være sportslig klar for oppflytting/mestre nivå Foreldre må samtykke i/ønske dette Dommerplan for SRIL: SRIL skal ha som mål å være selvforsynt med dommere fra egen klubb, og at våre spillere på sikt skal kunne ha som alternativt valg til spillerkarriere, å kunne utvikle seg til å bli dommere. Kortsiktig målsetting skal være å få til en god rekruttering av barnekampledere og dommere blant foreldremassen, da våre spillere enda er alt for unge til å kunne brukes som dommere. SRIL ønsker og forutsetter stabilitet blant de foreldre som rekrutteres inn til barnekampleder- og dommerroller. Mål og retningslinjer for dommerarbeidet i SRIL: For å nå målene for rekruttering, skal SRIL kontinuerlig være pro-aktive, og informere foreldre om viktigheten av at vi har tilstrekkelig med dommere og barnekampledere. Vi skal også ta godt vare på de vi rekrutterer, da dommerfunksjonen er den viktigste funksjonen i kampsammenheng. Fra sesongen 2015/16 er SRIL pålagt dommerkvoten fra NHF. Dommere på kvote, forplikter seg til å dømme kamper satt opp av NHF Region Øst, men for første sesong vil SRIL søke om at kvoten benyttes for dømming av egne kamper. For dømming i 12-års klassen er det påkrevet med Dommer 1 kurs, og det må stilles 2 dommere pr kamp som dømmes. Hva forventer SRIL av sine dommere/barnekampledere? Vi forventer at dommere og barnekampledere stiller godt forberedt og i god tid før kamp. Dommer/barnekampleder skal sjekke kamprapportene ift mål, lag, antall spillere, lagledere, draktfarger osv. Når dommerkvoten trer i kraft forventer vi at våre dommere stiller på alle kamper oppsatt av regionen og/eller SRIL. Ved forfall til kamp forventes det at dommer/barnekampleder skaffer godkjent stedfortreder. Som dommer i SRIL, er du klubbens ansikt utad, og vi forventer gode holdninger, samt at du viser meddommere- og observatører, spillere, lagledere og trenere respekt og vennlighet. Vi forventer respekt for klubbens interne regler, samt NHFs og NIFs lover, regler og beslutninger. Vi forventer også at våre dommere deltar på dommerkurs, dommersamlinger og regelkvelder i regi av håndballforbundet. Videre skal våre dommere ta initiativ og ansvar for egen faglig utvikling og oppdatering. På sikt er det også ønskelig at dommere vurderer muligheten for å videreutvikle seg til observatører. Hva kan dommere/barnekampledere forvente av SRIL? SRIL skal dekke kurs og pålagt lisens, samt utgifter til drakt og fløyte. Vi skal sørge for at våre dommere og barnekampledere til en hver tid er faglig oppdatert, gjennom kurs, dommersamlinger, regelkvelder i regi av forbundet osv. I samarbeid med NHF skal SRIL sørge for tilstrekkelig og lovpålagt utdanning av barnekampledere og dommere etter følgende nivåer: 10

11 Barnekamplederkurs: alle som rekrutteres til et barnekamplederverv skal delta på dette kurset. Dommer 1: barnekampledere som har fått god trening i å dømme, skal få tilbud om oppgradering til Dommer. Dommer 2: for dommere som har vært kvotedommere i minst ett år, gis tilbud om videreutvikling via kurs for Dommer 2. Dommerkontakt/dommeransvarlig: SRIL skal ha én dommerkontakt, som skal ha det overordnede ansvaret for barnekampledere og dommere i klubben. Dommerkontakten skal ha ansvaret for kontakten med NHF Region Øst. Det er også dommerkontaktens ansvar å følge opp barnekampledere og dommere ift videreutvikling, kurs osv. Dommerkontakten skal til en hver tid være oppdatert på informasjon om kurs og øvrige regler og rutiner for dommerarbeid i regionen. SRILs motto for dommerarbeidet: Ingen kamp uten dommer! Det skal være gøy å spille håndball for SRIL!! Rammeplan for SRIL, utarbeidet av styret og vedtatt første gang på ekstraordinær generalforsamling Revidert Rammeplan med sportslig plan og dommerplan gjelder fra sesongen

Sinsen Refstad IL Stiftet 27.05.2013 Org.nr 912 183 610. Rammeplan, med sportslig plan og dommerplan, for Sinsen-Refstad Håndball 2014

Sinsen Refstad IL Stiftet 27.05.2013 Org.nr 912 183 610. Rammeplan, med sportslig plan og dommerplan, for Sinsen-Refstad Håndball 2014 Sinsen Refstad IL Stiftet 27.05.2013 Org.nr 912 183 610 Rammeplan, med sportslig plan og dommerplan, for Sinsen-Refstad Håndball 2014 Begeistring Innsatsvilje Respekt Fair Play Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan

HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan Side 1 av 7 HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan 2014-2016 Sak 4.1 på årsmøtet 2014 (styrets innstilling) Hovedsponsor 2012-2014 Side 2 av 7 Innledning Handlingsplanen skal være styrende for den aktiviteten

Detaljer

Sinsen Refstad IL. Arbeidsbeskrivelser følger vedlagt for styrets medlemmer som følger:

Sinsen Refstad IL. Arbeidsbeskrivelser følger vedlagt for styrets medlemmer som følger: Arbeidsbeskrivelse for styret i SRIL Arbeidsbeskrivelsen er ment som et utgangspunkt for arbeidsfordeling mellom de ulike rollene i klubbstyret. Hensikten er en jevn fordeling slik at byrden på enkeltmedlemmer

Detaljer

Håndbok for Bøler I.F. Håndball

Håndbok for Bøler I.F. Håndball Håndbok for Bøler I.F. Håndball Målsetning: Håndballgruppa skal ha et tilbud til alle barn i bydelen fra de er 6 år gamle, 1.klassetrinn. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Innledning... 3 1) Styrets oppgaver:...

Detaljer

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag Overordnet sportslig rammeplan Flisa Allianseidrettslag Utarbeidet av: Stein Johannesen, fagansvarlig toppidrett/idrett, Solør videregående skole Morten I. Schei, daglig leder Sist oppdatert: 04.09.2013

Detaljer

Arbeidsbeskrivelse for roller i Hasle Løren Håndballgruppe. Basert på forslag lagt ut på Norges Håndballforbund Region Øst sin hjemmeside

Arbeidsbeskrivelse for roller i Hasle Løren Håndballgruppe. Basert på forslag lagt ut på Norges Håndballforbund Region Øst sin hjemmeside Arbeidsbeskrivelse for roller i Hasle Løren Håndballgruppe Basert på forslag lagt ut på Norges Håndballforbund Region Øst sin hjemmeside Pr 21. mai 2014 Forslag til arbeidsinstruks for leder Er ansvarlig

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Besluttes årsmøtet 2015. Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016

Besluttes årsmøtet 2015. Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Besluttes årsmøtet 2015 Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Innhold Innledning... 2 Visjon... 2 Løfter... 2 Overordnende mål... 3 Grunnleggende verdier... 3 Organisasjon... 3 Sportslig...

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1 Innhold Organisasjonshåndbok for Ullensaker Issportklubb (UISK)... 2 Ullensaker Issportklubb er... 2 Organisering av klubben... 2 Hovedstyret (HS)... 2 Valgkomiteen... 4 Sportslig utvalg... 4 Klubbens

Detaljer

Målsettinger. Overordnede mål

Målsettinger. Overordnede mål Retningslinjer for foreldre på lukkede partier Målsettinger Overordnede mål Hovedmålet for Hammer Turn er å gi medlemmene, uansett alder og kjønn, et best mulig tilpasset sportslig tilbud. Klubben er en

Detaljer

SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN. Revidert på årsmøte 30.01.2005

SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN. Revidert på årsmøte 30.01.2005 SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN Revidert på årsmøte 30.01.2005 1. FORORD Behovet for felles retningslinjer for trening, kamper og holdninger har lenge vært et savn i Selbu Ballklubb. Denne planen er utarbeidet

Detaljer

Forslag til arbeidsbeskrivelser for håndballstyre

Forslag til arbeidsbeskrivelser for håndballstyre Forslag til arbeidsbeskrivelser for håndballstyre Dette forslaget til arbeidsbeskrivelser er basert på et dokument som er laget av håndballgruppa i Nordby IL. Arbeidsbeskrivelsene er ment som et forslag

Detaljer

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Dette dokumentet beskriver forutsetninger og retningslinjer for all aktivitet i Mjøndalen IF Fotball underlagt Utviklingsavdelingen. VISJON OG VERDIER MIF Fotball

Detaljer

Styrets funksjon og sammensetning

Styrets funksjon og sammensetning Styrets funksjon og sammensetning (hentet fra www.klubbguiden.no) Her sier vi litt om hvordan et styre kan settes sammen. Minimums krav til styrets sammensetning er leder, nestleder, 1 styremedlem og 1

Detaljer

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN SPORTSPLAN 2015 2019 1 Eidskog Fotball skal ha fokus på fire grunnverdier: 1. Trygghet 2. Trivsel 3. Mestring 4. Gode holdninger 2 Holdningsmål for spillerne: 1. Fair Play (Fair Play kontrakt) 2. Være

Detaljer

Holdningsavtale mellom

Holdningsavtale mellom Holdningsavtale mellom GØIF Fotball og Navn.. Dato GØIF Fotball om verdier og holdninger I GØIF Fotball ønsker vi å skape et godt miljø for våre medlemmer, hvor idrett og sosialt fellesskap kan bidra til

Detaljer

Rollebeskrivelser TIL BREDDE

Rollebeskrivelser TIL BREDDE Rollebeskrivelser TIL BREDDE Medlemmer 1. SPORTSLIG UTVALG BREDDE 4 representanter fra styret de som har et sportslig ansvar. Administrasjon er representert ved sportslig og adminstrativt ansatte samt

Detaljer

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev 0 12-05-2015 VISJON:

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev 0 12-05-2015 VISJON: Sportsplan bandy Rev 0 12-05-2015 VISJON: «Fremst på aktiviteter for alle som vil» VIRKSOMHETSIDÈ: «Tilrettelagte aktiviteter for alle som vil med spesielt fokus på barn og ungdom» HOVEDMÅL: «Alle i Skiold

Detaljer

Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen

Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen Fra NFFs Handlingsplan 2004-2007 Barnefotball 6-12 år Hovedmål Gi så mange barn som mulig et fotballtilbud og en fotballopplevelse

Detaljer

Foreldremøte 3/6. Målsetning med møte Finne en organisering som motiverer alle både når det gjelder trenings omfang, kampsituasjon og ferdigheter.

Foreldremøte 3/6. Målsetning med møte Finne en organisering som motiverer alle både når det gjelder trenings omfang, kampsituasjon og ferdigheter. Foreldremøte 3/6 Agenda for møte Lite motiverende resultater i vår sesongen, varierende engasjement på trening som resulterer i ulike ferdigheter på gutta. Det er også ulikt ønske om hvor mye tid man ønsker

Detaljer

BSK s hustavle. Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet. Best på Samhold og Kommunikasjon!

BSK s hustavle. Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet. Best på Samhold og Kommunikasjon! BSK s hustavle Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet Best på Samhold og Kommunikasjon! 2 Kjære BSK medlem For alle BSK ere gjelder BSKs verdier: Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet

Detaljer

HOLDNINGSAVTALE MELLOM

HOLDNINGSAVTALE MELLOM HOLDNINGSAVTALE MELLOM NAMSOS IL FOTBALL OG.. NAMSOS IL FOTBALL OM VERDIER OG HOLDNINGER * I NIL FOTBALL skal vi støtte og styrke hverandre, og være positive! * I NIL FOTBALL skal vi gjøre hverandre gode!

Detaljer

SPORTSLIG PLAN. Otta håndball

SPORTSLIG PLAN. Otta håndball SPORTSLIG PLAN Otta håndball Visjon: «Best i Norddalen» Hvorfor ha en sportslig plan? Den gir veiledning for trenere, ressurspersoner i klubben. Det er nødvendig at alle trenere, oppmenn, foreldrekontakter,

Detaljer

Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016

Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Besluttes årsmøtet 2015 og oppe til revisjon årsmøtet 2016 Innhold Innledning... 2 Visjon... 2 Løfter... 2 Overordnende mål... 3 Grunnleggende verdier...

Detaljer

Håndball. Lek og spill i skole og SFO. Håndball for alle

Håndball. Lek og spill i skole og SFO. Håndball for alle Håndball Lek og spill i skole og SFO Håndball for alle Håndball Lek og spill i skole og SFO Heftet kan også lastes ned fra Fagsiden på www.handball.no. Heftet er utarbeidet av Norges Håndballforbund: Øktinnslag:

Detaljer

SPORTSPLAN HÅNDBALL. IK Gimletroll, håndballutvalget februar 2010.

SPORTSPLAN HÅNDBALL. IK Gimletroll, håndballutvalget februar 2010. SPORTSPLAN HÅNDBALL IK Gimletroll, håndballutvalget februar 2010. Innholdsfortegnelse: Formål med Gimletrolls aktiviteter.. s 3 Målsetting.s 3 Organisering av håndballgruppa..s 5 Generelle forutsetninger

Detaljer

Sportsplan for Jevnaker IF Fotball

Sportsplan for Jevnaker IF Fotball Sportsplan for Jevnaker IF Fotball SPORTSPLAN FOR JEVNAKER FOTBALL. Generelt: Den overordnede målsetting til klubben er å legge forholdene til rette for at alle som ønsker å spille fotball får et godt

Detaljer

GNEIST. Håndball. Foreldrehåndbok

GNEIST. Håndball. Foreldrehåndbok GNEIST Håndball Foreldrehåndbok Kort om håndboken Styret i håndballgruppen med ansvarsfordeling (se Gneist hjemmeside) Lagsoversikt med trenere og foreldrekontakter (se Gneist hjemmeside) Treningstider

Detaljer

SPORTSPLAN ØIL INNHOLD INTRODUKSJON 2 MÅLSETTING 3 UTDANNING OG OPPLÆRING 4 SKOLERINGSPLANER 5 REKRUTTERING OG AMBISJONSNIVÅ 6 ØKONOMI 7 ANLEGG 8

SPORTSPLAN ØIL INNHOLD INTRODUKSJON 2 MÅLSETTING 3 UTDANNING OG OPPLÆRING 4 SKOLERINGSPLANER 5 REKRUTTERING OG AMBISJONSNIVÅ 6 ØKONOMI 7 ANLEGG 8 FORORD VED LEDER ØIL SPORTSPLAN ØIL INNHOLD INTRODUKSJON 2 MÅLSETTING 3 UTDANNING OG OPPLÆRING 4 SKOLERINGSPLANER 5 REKRUTTERING OG AMBISJONSNIVÅ 6 ØKONOMI 7 ANLEGG 8 HOLDNINGER OG MILJØ 9 TRENERE 11 ØIL

Detaljer

SPORTSPLAN. Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL

SPORTSPLAN. Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL SOTRA SPORTSKLUBB En klubb for alle SPORTSPLAN Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL Innledning Sportsplan for Sotra SK gjelder for alle som driver med håndball i klubben Visjonen er

Detaljer

Lørenskog Idrettsforening

Lørenskog Idrettsforening Lørenskog Idrettsforening DET HANDLER OM RESPEKT, IKKE SANT? Fair Play handler om hvordan vi oppfører oss mot hverandre, både på og utenfor banen! Verdigrunnlag I LIF har vi valgt tre verdier vi ønsker

Detaljer

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 26. februar 2015

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 26. februar 2015 Årsmøte Håndball gruppe Hasle Løren klubbhus 26. februar 2015 Innledning Vi kjører årsmøte med standard agenda, ingen saker er meldt inn i forkant Reglene er at det kun er medlemmer som kan være med å

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017 LOGO HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017 INNHOLD: 1. HOVEDMÅL FOR FOTBALLGRUPPA 2. HANDLINGSMÅL OG AKTIVITETSPLANER 3. SPORTSLIGE AKTIVITETER 3.1. Barnefotball 3.2. Ungdomsfotball 3.3. Junior/rekrutteringsfotball

Detaljer

Verdidokument. for Åsane Håndball

Verdidokument. for Åsane Håndball Verdidokument for Åsane Håndball Åsane Håndball ble som en del av Åsane Idrettslag stiftet i 1971, men ble 26. januar1997 stiftet som en selvstendig enhet blant flere enheter etter fleridrettsmodellen

Detaljer

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015 ABC-Lagleder FUTSAL barn 5. Oktober 2015 Velkommen! Knut Norstrøm Tore Bråteng Tone Holm Dagsvold Serie og kamp. adm Daglig leder Klubbutvikler Program NFF verdigrunnlag Hvorfor lagleder? Administrativ

Detaljer

Fair Play Handlingsplan. For MFK Bredde

Fair Play Handlingsplan. For MFK Bredde Fair Play Handlingsplan For MFK Bredde Mai 2011 Innhold Innledning... 3 Tilbud til alle... 4 Alle må bidra... 4 Til deg som spiller... 4 Til foresatte, foreldre og besteforeldre... 5 Til trenere og ledere...

Detaljer

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball IL VAREGG JUNIORGRUPPEN Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball Utarbeidet og vedtatt av juniorstyret høsten 1999 ORGANISASJON Juniorstyret er underlagt klubbens hovedstyre

Detaljer

SPORTSLIG PLAN 01.01.2014

SPORTSLIG PLAN 01.01.2014 SPORTSLIG PLAN 01.01.2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING SIDE 2 2. VÅR VISJON.....SIDE3 3. VÅRE VERDIER.... SIDE 3 4. VÅR HOVDEMÅLSETTING SIDE 3 5. VÅRT HOVEDFOKUS SIDE 4 6. FAIR PLAY SIDE 4 7. DEL

Detaljer

Sportsplan for Randesund IL Håndball!

Sportsplan for Randesund IL Håndball! Sportsplan for Randesund IL Håndball! Styret i RIL håndball har satt en visjon vi ønsker alle i RIL Håndball skal strekke seg etter, og verdier som skal følges i jobben i å nå visjonen og målene vi har

Detaljer

Info før sesongstart - 5er-fotball

Info før sesongstart - 5er-fotball KIF Fotball Info før sesongstart - 5er-fotball Agenda Barnefotballutvalget Praktisk informasjon Kongsberg Liga 2012 Materiell til hvert lag Fair Play Treningsøkta som verktøy for trenere Diverse informasjon

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK FOR SKI IL HÅNDBALL

KLUBBHÅNDBOK FOR SKI IL HÅNDBALL KLUBBHÅNDBOK FOR SKI IL HÅNDBALL Vedtatt av årsmøte 24. april 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 2 VISJON... 3 3 MOTTO... 3 4 OVERORDNEDE MÅL... 3 5 GRUNNLEGGENDE VERDIER... 3 6 DELMÅL... 4 6.1

Detaljer

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Sportsplan Revidert 11. juni 2013 Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Innhold www.ilflint.no 1 ORGANISASJONEN... 5 1.1 Fotballstyret... 5 1.2 Sportslig Utvalg... 5 2 SPORTSLIGE MÅL... 6

Detaljer

Sportsplan Hållingen fotball

Sportsplan Hållingen fotball Sportsplan Hållingen fotball IL Hållingen Samlende og engasjert 1 Holdninger og verdier Hållingen fotball følger Fair Play reglene: Foreldre: Vi har engasjerte foreldre som den viktigste ressursen i klubben.

Detaljer

FORELDREVETT. VEILEDER n

FORELDREVETT. VEILEDER n FORELDREVETT VEILEDER n Håndball som lagspill Idretten vår er en lagidrett. LAGET står i sentrum under selve håndballspillet. Dette betyr at samarbeid, felles innsats og oppmuntring fra kameratene er viktig

Detaljer

Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1:

Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1: Evaluering Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1: - Opplever dere at Frogner håndball har et godt tilbud til barna? Ja- 16 Nei- 1 Tja-

Detaljer

Nye TUIL lag 15.10.2014

Nye TUIL lag 15.10.2014 Nye TUIL lag 15.10.2014 Vi skal utvikle mennesker, og dersom noen av dem blir gode fotballspillere er det bra. Per Høgmo, tidligere TUIL trener Idrettens (våre) verdier Klubbens verdier Trygg Utviklende

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL

RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL HVORFOR: 1) ønsker å være aktive og gode på hospitering i henhold til NFF`s ønske om differensiering både i barne- og ungdomsfotballen. 2)

Detaljer

VISJON, MOTTO, POLICY, VERDIER OG IDENTITET

VISJON, MOTTO, POLICY, VERDIER OG IDENTITET VISJON, MOTTO, POLICY, VERDIER OG IDENTITET Bøler Basket ble stiftet i 1996 og er en frivillig organisasjon, drevet med frivillig arbeidsinnsats og dugnad. Bøler Basket ønsker å etablere en felles plattform

Detaljer

Astor gutter 03 19.05.2011

Astor gutter 03 19.05.2011 Astor gutter 03 19.05.2011 Status gutter 03 Aktiviteter sesongen 2011 Retningslinjer barnefotball Sosialt miljø Drakter Trenerne har ordet Økonomi, valg av ny økonomiansvarlig Sosiale aktiviteter evt.

Detaljer

Velkommen som lagleder/trener i Vigra IL!

Velkommen som lagleder/trener i Vigra IL! Velkommen som lagleder/trener i Vigra IL! I vedlagte hefte gies det tips, og føringer til trenere og støtteapperat i Vigra IL relatert til hvordan klubben ønsker at virksomheten skal gjennomføres. UTKAST

Detaljer

VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB

VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB 02/2015 SPORTSPLAN VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB Hunstad Fotballklubb er en bydelsklubb for Hunstadområdet. Hovedaktiviteten i klubben er fotball, men vi tilbyr også håndball og svømming, samt at

Detaljer

Honningsvåg Turn- og Idrettsforening

Honningsvåg Turn- og Idrettsforening Honningsvåg Turn- og Idrettsforening Klart vi e fra Honningsvåg Vi skaper idrettsglede Verdigrunnlag og holdningsdokument www.htif.no 1.4.2011 Verdigrunnlag All aktivitet i HT&IF skal være tuftet på disse

Detaljer

Sportsplan for Heming Fotball

Sportsplan for Heming Fotball Sportsplan for Heming Fotball - slik gjør vi det på barnetrinnet S M L BARNETRINNET Sportsplan for Heming Fotball er et veiledningshefte for alle aktører på barnetrinnet i fotballavdelingen i Heming.

Detaljer

Strategiplan for SKI IL HÅNDBALL. Sesongen 2015-2016 Sesongen 2016-2017 Sesongen 2017-2018

Strategiplan for SKI IL HÅNDBALL. Sesongen 2015-2016 Sesongen 2016-2017 Sesongen 2017-2018 Strategiplan for SKI IL HÅNDBALL Sesongen 2015-2016 Sesongen 2016-2017 Sesongen 2017-2018 Kommende status: Vedtatt på Årsmøtet i Ski IL Håndball 17. mars 2015 0 Innledning Denne strategiplanen skal være

Detaljer

REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL

REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL Vedtatt av styret i NIL Fotball 4. februar 2015 Side 1 av 7 Innhold 1. Innledning... 2 2. Hvordan klubben ønsker å rekruttere nye årskull... 3 2.1. Bydelserie lag:... 3 2.2.

Detaljer

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG Utkast utarbeidet februar 2011 av Olaf Knai og Rune Nordgård. 1 Innholdsfortegnelse: VISJON.. ANSVARS- OG MYNDIGHETSFORHOLD FOR:.. Hovedstyret (HS) Herunder leder,

Detaljer

Sola Håndball strategi- og handlingsplan 2010-2015

Sola Håndball strategi- og handlingsplan 2010-2015 Sola Håndball strategi- og handlingsplan 2010-2015 Norsk håndball- og Sola Håndballs visjon Sola Håndball skal oppleves som en energisk og utviklende trenings- og kampaktivitet der spillere, trenere, dommere,

Detaljer

Sportslig rammeplan - Del I Innledning og grunnleggende forutsetning om profesjonalitet

Sportslig rammeplan - Del I Innledning og grunnleggende forutsetning om profesjonalitet Side 1 av 5 Innledning Rammeplanen bygger på strategien for Asker Skiklubb Håndball (Asker Håndball) vedtatt av styret november 2006, og er ment å være et arbeidsverktøy: Et arbeidsverktøy for lagledelsen

Detaljer

Skaun ballklubb SPORTSLIGE RETNINGSLINJER

Skaun ballklubb SPORTSLIGE RETNINGSLINJER Skaun ballklubb SPORTSLIGE RETNINGSLINJER Innhold INNLEDNING...3 MÅLSETTING...3 HOLDNING, INNSTILLING OG MILJØ...3 ANSVAR, RESPEKT, DISIPLIN OG TOLERANSE....4 KLUBBENS FORVENTNINGER...5 TIL TRENERE/LAGLEDERE

Detaljer

dhk DRAMMEN HÅNDBALLKLUBB Stillingsinstruks og adm. rutiner junior elite Revidert 1.7.2007

dhk DRAMMEN HÅNDBALLKLUBB Stillingsinstruks og adm. rutiner junior elite Revidert 1.7.2007 DRAMMEN HÅNDBALLKLUBB Stillingsinstruks og adm. rutiner junior elite Revidert 1.7.2007 Innhold Innhold...2 1. Stillingsinstruks DHK rekrutt...3 1.1 Sportslig leder (rekrutt)...3 1.2 Trener...3 1.3 Assistent

Detaljer

SIF Håndball. Oppsummering og aksjonspunkter etter møte for etablering av sportslig utvalg fra mini 18 år

SIF Håndball. Oppsummering og aksjonspunkter etter møte for etablering av sportslig utvalg fra mini 18 år Oppsummering og aksjonspunkter etter møte for etablering av sportslig utvalg fra mini 18 år Agenda Etablere sportslig utvalg med deltakere Etablere arbeidsgrupper med konkrete oppgaver og tidsfrist: Sportslig

Detaljer

Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden

Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden Utgitt dato: 28.02.2012 Revidert dato: 29.05.2013 1 HENSIKT Hensikten med dette policydokument er å beskrive hvilke retningslinjer klubben skal jobbe etter

Detaljer

IDRETTENS BARNERETTIGHETER BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT

IDRETTENS BARNERETTIGHETER BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT IDRETTENS BARNERETTIGHETER BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT Vedtatt på Idrettstinget 2007 2 idrettens barnerettigheter bestemmelser om barneidrett idrettens barnerettigheter bestemmelser om barneidrett 3 Idrettens

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN BJERKE FOTBALL 2014 2015. Organisasjonsplan for Bjerke il Fotball 2014-2015

ORGANISASJONSPLAN BJERKE FOTBALL 2014 2015. Organisasjonsplan for Bjerke il Fotball 2014-2015 Organisasjonsplan for Bjerke il Fotball 2014-2015 Bjerke il Fotball (heretter kalt BIL) har som formål er å gi et tilbud til flest mulig barn i aldersgruppen 6-14 år. Det legges vekt på å gi et likeverdig

Detaljer

mot mobbing og rasisme KLUBBENS VERDIGRUNNLAG Idrettsglede for alle...

mot mobbing og rasisme KLUBBENS VERDIGRUNNLAG Idrettsglede for alle... mot mobbing og rasisme KLUBBENS VERDIGRUNNLAG Idrettsglede for alle... Basert på Idrettsforbundets lovverk (NIF s lov) sist endret 12. mai 2007 - og Idrettens barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett

Detaljer

FAIR PLAY - PLAN FOR IL SØYA FOTBALL Felles spilleregler det handler om RESPEKT

FAIR PLAY - PLAN FOR IL SØYA FOTBALL Felles spilleregler det handler om RESPEKT FAIR PLAY - PLAN FOR IL SØYA FOTBALL Felles spilleregler det handler om RESPEKT Dokumentet skal gjennomgås før sesongstart sammen med trenere/lagleder, spillere og foreldre. Planen revideres hvert år og/eller

Detaljer

Møte referat. Agenda. Foreldremøte Strindheim Fotball G98 Åsvang Møtedato: 4. april 2011

Møte referat. Agenda. Foreldremøte Strindheim Fotball G98 Åsvang Møtedato: 4. april 2011 Møte referat Foreldremøte Strindheim Fotball G98 Åsvang Møtedato: 4. april 2011 Deltakere: Neste møte: 21 oppmøtte foreldre (spillergruppe=28) Ikke avtalt Sted: Viva Italia Jonsvannsveien 137 Agenda 1)

Detaljer

Virksomhetsplanen beskriver mål og planer som skal evalueres og revideres hvert år.

Virksomhetsplanen beskriver mål og planer som skal evalueres og revideres hvert år. VIRKSOMHETSPLAN FOR SPORTSLIG UTVALG 2. ktber 2008 Innledning Virksmhetsplanen beskriver mål g planer sm skal evalueres g revideres hvert år. Aktiviteten i Egge håndball baserer seg i hvedsak på frivillig

Detaljer

Ny utfyllende Dommerkontakts abc

Ny utfyllende Dommerkontakts abc Ny utfyllende Dommerkontakts abc Region SørVest-Norge har for få dommere til å dekke det antall kamper som skal avvikles i løpet av en sesong. For at vi skal kunne opprettholde aktivitetsnivået blir det

Detaljer

SKEDSMO TIUR ÅRSPLAN SESONGEN 2015

SKEDSMO TIUR ÅRSPLAN SESONGEN 2015 SKEDSMO TIUR ÅRSPLAN SESONGEN 2015 Dette dokumentet omhandler mål, ambisjoner og treningsopplegg for Skedsmo Tiur sesongen 2015. Fokuset i denne sesongen vil være å opprettholde trivselen og fotballgleden

Detaljer

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE Velkommen til Gresvik IF Hensikten med denne lille infoen er å gi litt informasjon om foreningen vår til nye medlemmer og kanskje til foreldre som tenker å melde barna sine inn i Gresvik IF. Gresvik Idrettsforening

Detaljer

SPORTSPLAN BARNEFOTBALLEN MALVIK IL 2012

SPORTSPLAN BARNEFOTBALLEN MALVIK IL 2012 SPORTSPLAN BARNEFOTBALLEN MALVIK IL 2012 Verdier og holdninger Hovedmål barnefotball: Gi så mange barn som mulig et kamptilbud og en fotballopplevelse preget av trygghet, mestring og trivsel gjennom både

Detaljer

I tillegg er det utviklet en mer detaljert treningsplan som beskriver øvelsene som de respektive aldersklassene skal benytte.

I tillegg er det utviklet en mer detaljert treningsplan som beskriver øvelsene som de respektive aldersklassene skal benytte. Kjære Hasle Løren medspiller! Du leser nå Hasle Lørens sportslige plan. Planen er ment å være et verktøy for deg som er trener for et aldersbestemt lag, og som informasjon til deg som er forelder eller

Detaljer

LANGEVÅG IL HÅNDBALL Glede Vilje - Styrke ************************ Lagleder perm. Langevåg IL Håndball GLEDE VILJE -STYKRE

LANGEVÅG IL HÅNDBALL Glede Vilje - Styrke ************************ Lagleder perm. Langevåg IL Håndball GLEDE VILJE -STYKRE LANGEVÅG IL HÅNDBALL Glede Vilje - Styrke ************************ Lagleder perm Langevåg IL Håndball GLEDE VILJE -STYKRE Velkommen Velkommen til Langevåg IL Håndball og tusen takk for at du har valgt

Detaljer

HANDLINGSPLAN HÅNDBALLKLUBBEN EIDSBERG

HANDLINGSPLAN HÅNDBALLKLUBBEN EIDSBERG HANDLINGSPLAN HÅNDBALLKLUBBEN EIDSBERG 2016-2019 Innledning; Handlingsplanen skal være styrende for den aktiviteten HK Eidsberg ønsker å tilby spillere, trenere, dommere, ledere og foresatte. Planen skal

Detaljer

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Opprettet 01.01.2014 Revidert 13.10.2014 Klubbdokumentet inneholder viktige instrukser, dokumentasjon og vedlegg for å drifte klubben. Målgruppen er spillere,

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BARNEFOTBALLEN. Vedlegg til sportslig plan

RETNINGSLINJER FOR BARNEFOTBALLEN. Vedlegg til sportslig plan RETNINGSLINJER FOR BARNEFOTBALLEN Vedlegg til sportslig plan INNLEDNING Dette dokumentet er en revidert utgave av retningslinjene for barnefotball som ble lansert i høsten 2013. Dokumentet har vært diskutert

Detaljer

1. Innledning 2. 2. Overordnet målsetning for klubben 2. 3. Treningsinnhold 3 3.1 Treningsmengde 4 4. Keepertrening 4. 5. Utviklingstreninger 4

1. Innledning 2. 2. Overordnet målsetning for klubben 2. 3. Treningsinnhold 3 3.1 Treningsmengde 4 4. Keepertrening 4. 5. Utviklingstreninger 4 2015-2019 Innhold 1. Innledning 2 2. Overordnet målsetning for klubben 2 3. Treningsinnhold 3 3.1 Treningsmengde 4 4. Keepertrening 4 5. Utviklingstreninger 4 6. Talenttreninger 4 7. Spillestil 5 7.1 Vestfold

Detaljer

SESONGEN 2015-16 Velkommen! Klubb/Lag oppstartsmøter

SESONGEN 2015-16 Velkommen! Klubb/Lag oppstartsmøter Håndballens verdier Klikk for redigere tittelstil Klikk for å redigere tittelstil Klikk for å redigere undertittelstil i malen SESONGEN 2015-16 Velkommen! Klubb/Lag oppstartsmøter Håndballens verdier Hovedoppgaver

Detaljer

- på lag med lokalsamfunnet - for et bedre oppvekst- og nærmiljø

- på lag med lokalsamfunnet - for et bedre oppvekst- og nærmiljø Vedlegg 1. Barnefotballens tre grunnverdier: http://www.fotball.no/barn_og_ungdom/barnefotball/ Likhetsprinsippet Gjelder innad i et lag. Bygger på filosofien om at alle barn skal gis like muligheter til

Detaljer

Sportsplan Hamna IL 2010-2012. Fotball for alle!

Sportsplan Hamna IL 2010-2012. Fotball for alle! 1-12 Sportsplan Hamna IL 2010-2012. Fotball for alle! Hamna IL skal gi et tilbud til alle barn og ungdom som ønsker å spille fotball uavhengig av alder, kjønn, ferdighetsnivå og kulturell bakgrunn. Hamna

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020 HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020 INNHOLD: 1. HOVEDMÅL FOR FOTBALLGRUPPA 2. HANDLINGSMÅL OG AKTIVITETSPLANER 3. SPORTSLIGE AKTIVITETER 3.1. Barnefotball 3.1.1. 6 og 7 åringer 3.1.2. 8-10

Detaljer

Sportslig utviklingsplan for SIF. Sportslig utviklingsplan for SIF

Sportslig utviklingsplan for SIF. Sportslig utviklingsplan for SIF Sportslig utviklingsplan for SIF Innholdsfortegnelse: 1 Innledning... 3 2 Formålet med sportslig utviklingsplan... 3 3 Sportslige målsettinger... 3 3.1 G/J 16 18... 3 3.2 G/J 12 15... 4 3.3 G/J 9 11...

Detaljer

Foreldremøte J11 28.10.14 Skogenhallen. Med blikk for de beste og rom for alle

Foreldremøte J11 28.10.14 Skogenhallen. Med blikk for de beste og rom for alle Foreldremøte J11 28.10.14 Skogenhallen Med blikk for de beste og rom for alle Trener Evelyn Håvik 996 18 698 evelynhavik@gmail.com Trener Heidi Hagen Dahl 975 29 716 heidi.hagen.dahl@lillehammer.kommune.no

Detaljer

SPORTSPLAN FOTBALL HURINGEN IF

SPORTSPLAN FOTBALL HURINGEN IF SPORTSPLAN FOTBALL HURINGEN IF Forord Huringen IF ønsker som klubb å gjøre mer for å utvikle aldersbestemt fotball. Et steg i denne retning er å utvikle noen grunnleggende felles holdninger omkring barneog

Detaljer

Handlingsplan FAIR PLAY 2012-2014

Handlingsplan FAIR PLAY 2012-2014 FOTBALL Handlingsplan FAIR PLAY 2012-2014 Det handler om respekt, ikke sant? Surnadal IL Fotball vil i løpet av vinteren og våren 2012 igangsette forskjellige tiltak for å bli en foregangsklubb når det

Detaljer

Fotballklubben Landsås Postboks 645 9486 Harstad ROLLEBESKRIVELSER

Fotballklubben Landsås Postboks 645 9486 Harstad ROLLEBESKRIVELSER ROLLEBESKRIVELSER Styret: Mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben. Visjon- og verdiarbeid. Økonomisk -/ og drifts kontroll. Organisering og styresammensetning underutvalg og roller. Følge

Detaljer

- trivsel - trygghet - tilhørighet - www.tsk-swimclub.no. Lille blå. Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb

- trivsel - trygghet - tilhørighet - www.tsk-swimclub.no. Lille blå. Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb - trivsel - trygghet - tilhørighet - Lille blå Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb Tromsø svømmeklubb - TSK er Nord-Norges største svømmeklubb har 634 medlemmer. Av disse er 354 aktive medlemmer og

Detaljer

Håndbok for Lagledere 2009/2010

Håndbok for Lagledere 2009/2010 Håndbok for Lagledere 2009/2010 Desember 2009 Rev 0 Innholdsfortegnelse Lagleders oppgaver... 3 Administrativt... 3 Sosialt miljø... 3 Trening... 4 Kamper... 4 Før kamp... 4 Under kamp... 4 Etter kamp...

Detaljer

Sportsplan for Nordby IL!

Sportsplan for Nordby IL! Sportsplan for Nordby IL! Dette er den overordnede sportsplanen for idrettslaget og omhandler verdier og målsetninger. De enkelte gruppene i Idrettslaget skal etter behov utarbeide egen sportsplaner, som

Detaljer

Sportsplan for Mathopen IL Fotballgruppen

Sportsplan for Mathopen IL Fotballgruppen Sportsplan for Mathopen IL Fotballgruppen Rev. mars 2010 Sportsplan for Mathopen Fotball 1. Innledning 2. Organisasjonskart for Mathopen IL 3. Økonomi 4. Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball 4.1.

Detaljer

SPORTSPLAN EGERSUNDS IK

SPORTSPLAN EGERSUNDS IK SPORTSPLAN EGERSUNDS IK MED FOKUS PÅ BREDDE -men det er lov å bli god i EIK! EIK er med sine cirka 1300 medlemmer Egersund og Dalanes største idrettslag. Utallige timer frivillig arbeid blir lagt ned hver

Detaljer

Gutteløftet 2015-2017 i Spjelkavik Handball

Gutteløftet 2015-2017 i Spjelkavik Handball Gutteløftet 2015-2017 i Spjelkavik Handball Oddbjørn Johansen Thomas Buchardt Torbjørn Ness Tor Rønnestad SPJELKAVIK IDRETTSLAG Stiftet 18. mars 1932 Gutteløftet 2015-2017 1 Vi har noe unikt! SPJELKAVIK

Detaljer

Planen er revidert av barneidrettskomiteen i Nord-Trøndelag Idrettskrets. Komiteen består av representanter fra Trøndelag Fotballkrets, NT Skikrets

Planen er revidert av barneidrettskomiteen i Nord-Trøndelag Idrettskrets. Komiteen består av representanter fra Trøndelag Fotballkrets, NT Skikrets Planen er revidert av barneidrettskomiteen i Nord-Trøndelag Idrettskrets. Komiteen består av representanter fra Trøndelag Fotballkrets, NT Skikrets NHF Region Midt-Norge, NT Friidrettskrets, NT Orienteringskrets,

Detaljer

Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS. lille grønne. Slik gjør vi det i Heming

Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS. lille grønne. Slik gjør vi det i Heming Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS lille grønne Slik gjør vi det i Heming Kjære Hemingmedlemmer, foreldre og trenere Hemings lille grønne er en veileder for alle som har noe med Heming å gjøre

Detaljer

Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av

Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av Trener- og Lagledermøte 23. Oktober 2013 Frisk Asker Fotball 2013 Agenda Informasjon fra styreformann Oppsummering 2013 Gruppearbeid Fokusområder Samarbeid

Detaljer

SIF Håndball Strategi og organisasjonsplan 2016-2020. Til beslutning årsmøtet 2016

SIF Håndball Strategi og organisasjonsplan 2016-2020. Til beslutning årsmøtet 2016 SIF Håndball Strategi og organisasjonsplan 2016-2020 Til beslutning årsmøtet 2016 Strategisk mål og retning 2016 2020 SIF Håndball skal være en av Norges ledende elite- og største breddeorienterte håndballklubber.

Detaljer

Innhold ... 13 ... 5 ... 6 ... 8 ... 9 ... 10... 12 ... 14. Sportsplan Egge il fotball. Versjon: 1.0

Innhold ... 13 ... 5 ... 6 ... 8 ... 9 ... 10... 12 ... 14. Sportsplan Egge il fotball. Versjon: 1.0 S Innhold... 3... 3... 3... 3... 5... 5... 5... 5... 5... 6... 6... 6... 8... 8... 9... 9... 10... 12... 13... 14 Sportsplanen er et overordnet arbeidsverktøy for den sportslige virksomheten i klubben.

Detaljer