Sinsen Refstad IL Stiftet Org.nr Rammeplan, med sportslig plan og dommerplan, for Sinsen-Refstad Håndball 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sinsen Refstad IL Stiftet 27.05.2013 Org.nr 912 183 610. Rammeplan, med sportslig plan og dommerplan, for Sinsen-Refstad Håndball 2015"

Transkript

1 Sinsen Refstad IL Stiftet Org.nr Rammeplan, med sportslig plan og dommerplan, for Sinsen-Refstad Håndball 2015 Begeistring Innsatsvilje Respekt Fair Play

2 Innholdsfortegnelse Innledning:... 3 Kortsiktig hovedmål:... 4 Langsiktig hovedmål:... 4 Styret i SRIL:... 4 Sportslig utvalg:... 5 Trenere i SRIL:... 5 Trenere og foreldreroller:... 5 Mål og retningslinjer for støtteapparat i SRIL:... 6 Hva kan trenere, foreldre og øvrig støtteapparat forvente av styret i SRIL?... 6 Hva kan klubb og foreldre forvente av trenere i SRIL?... 6 Hva forventer SRIL av sine spillere?... 6 Hva forventer SRIL av foreldre?... 7 Minihåndball/barnehåndball:... 8 Mål og retningslinjer for håndballskolene i SRIL:... 8 Mål og retningslinjer for alderstrinnene 8-9 år:... 8 Kampgjennomføring og spill:... 8 Mål og retningslinjer for alderstrinnene år:... 9 Kampgjennomføring og spill:... 9 Hospiteringsordninger:... 9 Dommerplan for SRIL: Mål og retningslinjer for dommerarbeidet i SRIL: Hva forventer SRIL av sine dommere/barnekampledere? Hva kan dommere/barnekampledere forvente av SRIL? Dommerkontakt/dommeransvarlig:

3 Innledning: Sinsen-Refstad IL (heretter kalt SRIL) ble stiftet av en gruppe engasjerte foreldre. Klubben tilbyr håndball for barn i aldersgruppen 6-12 år. Fra oppstart av første trening i august 2013 har SRIL hatt en eksplosiv utvikling, og teller pr barn som betalte treningskontingent. I tillegg har vi mange barn som trener gratis på håndballskolene på Sinsen og Løren skoler. Antall barn i klubben antas å være ca. 120 pr. januar Klubben disponerer ikke egen hall. Halltid leies i privat bedriftsidrettshall underlagt Aker sykehus. Fra høsten 2014 fikk SRIL kommunal halltid i flerbrukshallen på F21. Med veksten av barn trenger vi bedre plass og så mye halltid som mulig. Organisatorisk oppbygging av SRIL: 3

4 Kortsiktig hovedmål: SRIL har som hovedmål å leve opp til mottoet håndball for alle. Alle som ønsker det skal få mulighet til å spille håndball i SRIL, og klubben skal etterstrebe å tilrettelegge for inkludering, integrering, samhold og mestring på tvers av barnas kultur, etnisitet og bakgrunn. SRIL skal gi et mangfoldig tilbud, som sørger for positive opplevelser for den enkelte. Videre skal SRIL legge vekt på at glede, samhold og trivsel skal gjøre håndballbanen til en arena barna trives på, og med håndball som en idrett de ønsker å drive med i mange år fremover. Målene klubben setter seg skal nåes innenfor sunne sportslige, sosiale og økonomiske rammer. SRIL som klubb, er basert på gjensidig respekt og likeverd, for medspillere, trenere, støtteapparat, dommere og motstandere. Vår virksomhet er videre basert på frivillig innsats, og vår hovedmotivasjon skal være et felles ønske om å gjøre en innsats for barn og unge i vårt nærmiljø. Langsiktig hovedmål: Siden SRIL er en relativt nystartet klubb ønsker vi å jobbe etter to hovedmål, ett kortsiktig og ett langsiktig. SRILs langsiktige hovedmål skal være bred rekruttering til klubben, samt utvikle spillere og lag med spilleglede, håndballforståelse og god sportslig oppførsel både på og utenfor banen. For de yngste lagene skal det fokuseres på bredde, mens for de eldre (fra 12 år) skal det fokuseres både på bredde og satsing. SRIL ønsker å ha med oss både de som har ambisjoner og som ønsker å satse, samt de som spiller håndball som en fritidsaktivitet i et godt klubbmiljø. SRIL har som målsetting å kunne stille minst to lag på hvert alderstrinn, og på sikt kunne kvalifisere lag til eks. Peter Wessel-cup (u.off NM), Grensemesterskapet, og etter hvert landsomfattende serier som Bringserien, Postenserien, Landsserien osv. SRIL skal ha som langsiktig målsetting å utvikle gode spillere som på sikt vil kunne spille på et høyere nivå i større klubber. SRILs slagord/motto: Samhold (samhold i lag, blant trenere, blant foreldre og i styret) Respekt (alle skal ha respekt for hverandre, både barn og voksne, i alle SRIL-ledd!) Innsatsvilje (vi forventer innsatsvilje fra alle; spillere, trenere, foreldre og støtteapparat) Lagånd (lagånd og fellsskap skal være fremtredende i alt arbeid som gjøres i/for SRIL) Styret i SRIL: Styret i SRIL er sammesatt på følgende måte (for perioden ): Leder: Nestleder: Medlem: Medlem: Kasserer: Sportslig leder: Sekretær: Vara: Vara: Øvrige verv i SRIL: Dommerkontakt: Sponsoransvarlig: Camilla Børresen Tjelflåt Beate Nordbø Marianne Berget Gro Bjørnerud Rønning My Askevold Kjetil Andersen Anette Gulbrandsen Rune Bruksås Tomas Labråten Sissel Watz Ragnhild Bårdsen 4

5 Styrets hovedoppgave er å sørge for god og sikker drift av håndballklubben, samt sørge for at klubben har god likviditet, og jevn tilstrøm av barn. Oppgavene for styret i SRIL er fordelt og omtalt i dokumentet Arbeidsbeskrivelse for styret og støtteapparat i SRIL, som også er tilgjengelig på hjemmesidene våre. Sportslig utvalg: Sportslig utvalg ledes av sportslig leder, og består ellers av trenerforum. Trenerforum består av alle hoved- og hjelpetrenere. Sportslig utvalg skal ha fokus på sportslig utvikling for lag og enkeltspillere, herunder inndeling etter alders- og mestringsnivå. Utvalget skal ha særlig fokus på at barna møtes på det nivået de er, og at det legges til rette for hospitering på på tvers av lag/aldersnivå for spillere som trenger eller ønsker utfordring. Utvalget skal være en viktig støttespiller og premissgiver for spillere, lag og trenere. Leder for sportslig utvalg skal ha det overordnede administrative ansvaret rundt lagene, herunder oppmelding til seriespill. minirunder og loppetass, samt sørge for for at klubben tildeles tilstrekkelig treningstid i kommunal hall og/eller privat hall. Leder skal også sørge for gjennomføring av trenerforum 3-4 ganger pr. år. Sportslig utvalg skal, i samråd med sportslig leder, også holde oversikt over, og ta initiativ til klubbdeltakelse i cup og turnering utover ordinært seriespill. Trenere i SRIL: Trenerrollen for SRIL er basert på frivillig arbeid, dvs. at ingen trenere lønnes. Dette er i tråd med klubbens relativt korte levetid, og økonomiske ramme. Trenere i SRIL har det utøvende ansvaret for gjennomføring av sportslig plan, i samarbeid med sportslig leder. SRIL ønsker trenere som er engasjerte og som ønsker egenutvikling og nye håndballmessige opplevelser. SRIL skal så langt det er mulig støtte opp om kompetanseheving for trenere, både i form av økonomisk støtte til kurs i regi av NHF el., evt. ved intern opplæring. Videre forventer SRIL at trenere tar ansvar for og initiativ til å holde seg oppdatert på de til en hver tid gjeldende regler for håndball og barneidrett, samt på eget initiativ søke egen faglig utvikling. Trenere og foreldreroller: Svært mange av SRILs trenere har selv barn i klubben, enten på eget lag eller andres lag. Når det gjelder utvikling for eget barn, er det viktig at trener følger de premisser som er satt av sportslig utvalg, for utvikling av lag og enkeltspillere, samt evne å skille mellom trener- og foreldrerollen. Forfordeling av eks. spilletid, fordeler mv. for eget barn aksepteres ikke. SRIL forventer at foresatte som trener egne barn evner å opptre upartisk og behandler alle spillere på eget lag likt. Som trener skal man ha fokus på laget som helhet. 5

6 Mål og retningslinjer for støtteapparat i SRIL: Hvert lag skal ha en hovedtrener og en hjelpetrener (eller flere). Trenere til lagene skal dekkes gjennom rekruttering blant foreldrene (frivillig innsats). Nye trenere vil bli tilbudt kurs, enten i regi av klubben (internkurs) eller via trenerkursene til Norges Håndballforbund. Videre skal hvert lag ha en oppmann/lagleder som skal håndtere alt praktisk rundt laget (sende ut informasjon om kamper, sørge for innlevering av spillerliste til sekretariatene, sørge for at nødvendig utstyr er med til kamp osv). Hvert lag skal også ha sin egen foreldrekontakt, som skal fungere som et bindeledd mellom foreldre og trenere der det er behov. Det er hver hovedtreners ansvar å sørge for sin oppmann/ lagleder og foreldrekontakt. SRIL skal ha et dommerutvalg, som består av en dommerkontakt og det antall barnekampledere og dommere som kreves ift den til en hver tid gjeldene dommerkvote (fastsatt av Norges Håndballforbund). Dommerkontakt, dommere og barnekampledere rekrutteres blant foreldre (frivillig innsats). Nye dommere og barnekampledere vil bli tilbudt kurs i regi av Norges Håndballforbund. I tillegg til støtteapparat rundt lagene, skal klubben ha grupper og komiteer som skal håndtere annet praktisk og grunnleggende arbeid for at klubben skal utvikle seg. Dette er nødvendig også for å avlaste styret og sportslig utvalg. Som nevnt tidligere i rammeplanen, er all drift av SRIL basert på frivillighet, og det forventes at foreldre bidrar der det trengs. SRIL skal ha følgende grupper/komiteer som skal bestå av foresatte: Arrangementskomité (skal sørge for alt praktisk rundt planlegging og gjennomføring av klubbens arrangement, både interne og på sikt eksterne) Sponsorgruppe (skal sørge for alternative inntektsmuligheter for klubben) Hva kan trenere, foreldre og øvrig støtteapparat forvente av styret i SRIL? Styrets primæroppgave er å sørge for god og sikker drift av håndballklubben, samt sørge for at klubben har god likviditet, og jevn tilstrøm av barn. Styret skal ha en holdning om åpenhet rundt drift og utvikling av klubben. Dette skal ivaretas gjennom god dialog og kommunikasjon med foreldre og øvrig støtteapparat. Styret plikter å holde foreldre orientert om utvikling og fremtidige planer, samt andre forhold som vil ha innvirking på dette. Det skal være en lav terskel for å komme til styret for foreldre eller andre som ønsker ting tatt opp. Styret skal bistå med tilrettelegging og støtte for sportslig utvalg etter behov. Hva kan klubb og foreldre forvente av trenere i SRIL? Som trener i SRIL er man klubbens ansikt utad, og vi ønsker at våre trenere skal fremstå som positive representanter for klubben. De skal møte spillere, motspillere, foreldre, arrangører og dommere med vennlighet og respekt. Trenere i SRIL har ansvar for håndheving og oppfølging av sportslig plan. Alle trenere i SRIL skal fremvise politiattest ved oppstart. Trenere skal arbeide målbevisst for godt samhold i laget, samt ta ansvar for at målsettinger kommuniseres ut til trenerforum v/sportslig leder samt til foreldre. Ved forfall til kamp eller trening, skal trener selv sørge for vikar/erstatter samt melde fravær til sportslig leder. Trener skal sikre, gjennom dialog og observasjon av den enkelte spiller, at alle får utfordringer som står i forhold til kapasitet, ferdigheter og motivasjon. For øvrig vises til dokumentet Arbeidsbeskrivelser for styre og støtteapparat i SRIL, hvor SRILs krav til trenere er nedfelt. Det vises også til eget punkt som beskriver forventninger til trenere som trener eget/egne barn (Trenere og foreldreroller). Hva forventer SRIL av sine spillere? Som spiller i SRIL er du klubbens ansikt utad, og vi ønsker at våre spillere skal fremstå som utadvendte og positive representanter for klubben. Møt medspillere, motspillere, arrangører og dommere med vennlighet og respekt. Vær miljøskapende selv dette er positivt både for deg selv og 6

7 for de som er rundt deg. Vær fokusert og gjør ditt beste i trenings- og kampsituasjoner. Vær positiv til medspillere og gi hverandre ros. Dere skal gjøre hverandre gode. Husk at håndball er en lagidrett, og at fravær også rammer dine medspillere. Kom alltid forberedt til trening, dvs. kom i god tid, ha med treningstøy, sko og drikkeflaske. Hva forventer SRIL av foreldre? Som foreldre i klubben, er du vår viktigste støttespiller og ressurs. Alt arbeid i SRIL er basert på frivillighet og dugnad, og det forventes at foreldre påtar seg verv i klubben (alt fra styre, lagleder, trener osv) samt bidrar i andre oppgaver (utvalg: arrangement, sponsor mv). Som forelder skal man støtte opp rundt lagene og klubben der det trengs, ikke kun eget barn! SRIL forventer at foreldre er med og motiverer barna, samt sørger for at også barna yter sitt beste og bidrar til å skape et godt miljø i klubben. Vi forventer at du som forelder snakker positivt og viser gode holdninger overfor trenere, lagledere, klubb og spillere når du er sammen med ditt eget barn. Spillere og trenere bruker mye tid sammen, og det er viktig at eventuelle misforståelser/uenigheter tas mellom voksne slik at barna har sitt eget forhold til trenere, og som kun skal være basert på trening og kamp. Har foreldre noe de ønsker å meddele, si det til den det gjelder! SRIL har for øvrig mange kanaler som kan brukes for saker man ønsker tatt opp, og i tilefeller der man ikke har lyst/anledning til å ta det direkte med den det gjelder. Foreldrekontakter, styremedlemmer, andre trenere osv kan bidra til god intern dialog. Det er ikke akseptabelt at foreldre danner egne grupper innad i lagene som medfører at enkeltspillere med foresatte holdes utenfor/blir ekskludert. SRIL krever inkluderende holdninger fra foresatte, og respekt for de avgjørelser trener/lagleder til en hver tid tar for lag og enkeltspillere. For øvrig vises det til NIFs og NHFs foreldrevettregler : Møt opp på trening og kamper barna ønsker det Gi oppmuntring til alle spillerne under kamp Gi oppmuntring i både medgang og motgang ikke gi kritikk Hjelp ditt barn til å tåle både seier og tap Støtt dommeren ikke kritiser dommeravgjørelser Respekter lagleders bruk av spillere Vis respekt for det arbeidet klubben gjør tilby din hjelp Husk at det er barnet ditt som spiller håndball ikke du Sportslig plan for SRIL: SRIL skal etterstrebe og arbeide etter følgende lover, regler og rutiner, fastsatt av Norges Idrettsforbund (NIF) og Norges Håndballforbund (NHF): Idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett: Barneidrett er idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 11 år. Idrettens barnerettigheter gjelder for alle barn, uten forskjellsbehandling og uten hensyn til barnet og dets foreldres kjønn, etniske bakgrunn, livssyn, seksuelle orientering, vekt, fysiske utvikling og funksjonshemning. Barnerettighetene og bestemmelser om barneidrett skal sees i sammenheng, og kan leses på NIFs hjemmeside: default.aspx 7

8 SRIL forholder seg til regler for barnehåndball fastsatt av NHF Region Øst. Regler for barnehåndball alder 6-10 år kan leses her: Regler for alder 11 år leses her: Minihåndball/barnehåndball: Målet med mini- og barnehåndball opp til 12 år, er å gi et tilbud der spillerne opplever trivsel, trygghet og mestring. I denne alderen skal alle behandles likt uten tanke på prestasjonspress og elitetenkning. Topping av lag hører ikke hjemme i barnehåndballen, dog kan det fokuseres på nivådeling. Dvs. at barn møtes på det nivået de er, da barn tross alt er forskjellig. Utvikling tilpasset barnets behov har sterkt fokus i SRIL. Fra og med det året barna fyller 12 år er ikke lenger regler om barneidrett gjeldende, da er man over i ungdomsidretten. For minihåndball vises til NHF region Østs regler i heftet Velkommen til minihåndball. Det vises også til NHFs nye hefte om barnehåndball som kan lastes ned fra region Østs sider: Mål og retningslinjer for håndballskolene i SRIL: SRIL håndball har tilbud om gratis håndballskole i gymsal for 6-7 åringer på Sinsen og Løren skoler. Håndballskolen skal være klubbens rekrutteringskilde, både av spillere men også for tilførsel av fremtidig trenere og støtteapparat. Håndballskolene starter opp samtidig med skolestart i august. Barna som deltar på håndballskolene skal få tilbud om spill i Loppetass og evt. Bamsecup (da treningstilbudet i seg selv er gratis, vil dette ev. måtte dekkes inn via egenandel pr barn). Det er ingen nivådeling i håndballskolene. Opptak til håndballskolene skjer ved oppmøte i gymsal på skolene. Ansvarlig trener for håndballskolene, får ansvar for registrering av barna for evt. senere innmelding som ordinære medlemmer av klubben. Kompetansemål for håndballskole: barna skal kunne sprette, kaste og ta i mot ball. Være dus med ball. Mål og retningslinjer for alderstrinnene 8-9 år: SRIL skal primært fokusere på bredde for denne aldersgruppen. Samhold skal vektlegges og stimuleres slik at dette skaper lagånd. Inndeling i rene årsklasser og kjønnsinndeling skal prioriteres der dette er naturlig og det er nok spillere. Det skal være mulig å fravike fra rene årsklasser slik at alle føler seg sportslig hjemme på trening og på banen. Dette vil også gjelde overlapp mellom årsklassen 8-9 år opp mot år. SRIL skal ha fokus på tilrettelegging samt å møte barnet på det nivået det er. Kompetansemål for alderstrinnene 8-9 år: barna skal kunne grunnleggende håndballregler, mestre minimum én finte, mestre minimum 2 skuddformer samt kunne froskeskudd. Kampgjennomføring og spill: For 8 årsklassen tilbys primært spill i minirunde, på liten bane. For 9 årsklassen tilbys spill på stor bane (seriespill) for øvede, og minirunde på liten bane for uøvede. Alle spillere som følger klubbens treninger skal spille tilnærmet like mange kamper og spilletiden skal fordeles mest mulig likt. Mindre avvik i enkeltkamper er akseptabelt. Trenere er ansvarlig for disponering av laget og gjennomføring av kamper. 8

9 Mål og retningslinjer for alderstrinnene år: SRIL skal fokusere på både bredde og noe satsing for denne aldersgruppen. Samhold skal vektlegges og stimuleres slik at dette skaper lagånd. Inndeling i rene årsklasser og kjønnsinndeling skal prioriteres der dette er naturlig og det er nok spillere. Overlapp mellom årsklasser skal vektlegges for å imøtekomme enkeltspilleres utvikling. SRIL skal ha fokus på tilrettelegging, utvikling samt å møte barnet på det nivået det er. Kompetansemål for alderstrinnene år: barna skal kunne forsvarsformasjoner, bevegelsesmønstre, minimum 3 finter, minimum 3 skuddformer samt forstå og gjennomføre samspill/samhandling. Kampgjennomføring og spill: For 10 og 11 årsklassen tilbys seriespill med nivådeling. Mål og retningslinjer for alderstrinnene 12- år: Fra 12 årsklassen og oppover er ikke lenger NIFs regler for barneidrett gjeldende, og det vil åpnes for mer konkurranse, samt at det blir tabell i serie og med A- og B-sluttspill. Fra denne årsklassen vil lagene inndeles i 1. og 2. lag. Utgangspunktet for dette vil være spillernes nedlagte arbeid så langt, kompetanse og ferdighet, samt egne ambisjoner for tiden fremover. I tillegg vil det her startes en vurdering av den enkelte spillers ferdigheter med tanke på sportslig utvikling. Denne vurderingen vil fortsette i årene fremover, i det unge utvikler seg i svært forskjellig tempo i årsklassene fra 12 og oppover. Kampgjennomføring og spill: For 12 årsklassen tilbys seriespill med nivådeling. Hospiteringsordninger: Hospitering vil være et tilbud til barn som viser tydelig fremskritt, og egeninteresse for utvikling. Klubben skal tilrettelegge for at barn som ønsker og som mestrer det, skal få delta på en eller flere treninger med lag som har utøvere som er ett til to år eldre. Det er treners oppgave å se og følge opp barn som trenger utfordring ift dette tilbudet. Det er trener for det aktuelle barnet, i samråd 9

10 med sportslig leder og trener for laget som skal ta i mot hospitant som må enes om hvordan dette praktisk skal gjennomføres. Det er også viktig at dette skal være i dialog med, og i tråd med hva foresatte selv ønsker for sitt barn. Kriterier som skal følges for å kunne flytte spillere opp i aldersklasser (overlapp og hospitering): Spillerens egeninteresse Spilleren må være sportslig klar for oppflytting/mestre nivå Foreldre må samtykke i/ønske dette Dommerplan for SRIL: SRIL skal ha som mål å være selvforsynt med dommere fra egen klubb, og at våre spillere på sikt skal kunne ha som alternativt valg til spillerkarriere, å kunne utvikle seg til å bli dommere. Kortsiktig målsetting skal være å få til en god rekruttering av barnekampledere og dommere blant foreldremassen, da våre spillere enda er alt for unge til å kunne brukes som dommere. SRIL ønsker og forutsetter stabilitet blant de foreldre som rekrutteres inn til barnekampleder- og dommerroller. Mål og retningslinjer for dommerarbeidet i SRIL: For å nå målene for rekruttering, skal SRIL kontinuerlig være pro-aktive, og informere foreldre om viktigheten av at vi har tilstrekkelig med dommere og barnekampledere. Vi skal også ta godt vare på de vi rekrutterer, da dommerfunksjonen er den viktigste funksjonen i kampsammenheng. Fra sesongen 2015/16 er SRIL pålagt dommerkvoten fra NHF. Dommere på kvote, forplikter seg til å dømme kamper satt opp av NHF Region Øst, men for første sesong vil SRIL søke om at kvoten benyttes for dømming av egne kamper. For dømming i 12-års klassen er det påkrevet med Dommer 1 kurs, og det må stilles 2 dommere pr kamp som dømmes. Hva forventer SRIL av sine dommere/barnekampledere? Vi forventer at dommere og barnekampledere stiller godt forberedt og i god tid før kamp. Dommer/barnekampleder skal sjekke kamprapportene ift mål, lag, antall spillere, lagledere, draktfarger osv. Når dommerkvoten trer i kraft forventer vi at våre dommere stiller på alle kamper oppsatt av regionen og/eller SRIL. Ved forfall til kamp forventes det at dommer/barnekampleder skaffer godkjent stedfortreder. Som dommer i SRIL, er du klubbens ansikt utad, og vi forventer gode holdninger, samt at du viser meddommere- og observatører, spillere, lagledere og trenere respekt og vennlighet. Vi forventer respekt for klubbens interne regler, samt NHFs og NIFs lover, regler og beslutninger. Vi forventer også at våre dommere deltar på dommerkurs, dommersamlinger og regelkvelder i regi av håndballforbundet. Videre skal våre dommere ta initiativ og ansvar for egen faglig utvikling og oppdatering. På sikt er det også ønskelig at dommere vurderer muligheten for å videreutvikle seg til observatører. Hva kan dommere/barnekampledere forvente av SRIL? SRIL skal dekke kurs og pålagt lisens, samt utgifter til drakt og fløyte. Vi skal sørge for at våre dommere og barnekampledere til en hver tid er faglig oppdatert, gjennom kurs, dommersamlinger, regelkvelder i regi av forbundet osv. I samarbeid med NHF skal SRIL sørge for tilstrekkelig og lovpålagt utdanning av barnekampledere og dommere etter følgende nivåer: 10

11 Barnekamplederkurs: alle som rekrutteres til et barnekamplederverv skal delta på dette kurset. Dommer 1: barnekampledere som har fått god trening i å dømme, skal få tilbud om oppgradering til Dommer. Dommer 2: for dommere som har vært kvotedommere i minst ett år, gis tilbud om videreutvikling via kurs for Dommer 2. Dommerkontakt/dommeransvarlig: SRIL skal ha én dommerkontakt, som skal ha det overordnede ansvaret for barnekampledere og dommere i klubben. Dommerkontakten skal ha ansvaret for kontakten med NHF Region Øst. Det er også dommerkontaktens ansvar å følge opp barnekampledere og dommere ift videreutvikling, kurs osv. Dommerkontakten skal til en hver tid være oppdatert på informasjon om kurs og øvrige regler og rutiner for dommerarbeid i regionen. SRILs motto for dommerarbeidet: Ingen kamp uten dommer! Det skal være gøy å spille håndball for SRIL!! Rammeplan for SRIL, utarbeidet av styret og vedtatt første gang på ekstraordinær generalforsamling Revidert Rammeplan med sportslig plan og dommerplan gjelder fra sesongen

Sportslig plan. Visjon: Snarøya Sportsklubb for alle - lengst mulig, best mulig. Verdier: Glede Øve Yte. SSK Håndballgruppa Sportslig plan 2014/2015

Sportslig plan. Visjon: Snarøya Sportsklubb for alle - lengst mulig, best mulig. Verdier: Glede Øve Yte. SSK Håndballgruppa Sportslig plan 2014/2015 Sportslig plan Visjon: Snarøya Sportsklubb for alle - lengst mulig, best mulig. Verdier: Glede Øve Yte Side 1 av 18 1. Snarøya Sportsklubb - Håndballgruppa... 3 2. Formål... 3 3. Målsetting... 3 4. Hvordan

Detaljer

SU presenterer med dette en komplettering og revidering av Sportsplanen som ble fremlagt og vedtatt høsten 2013.

SU presenterer med dette en komplettering og revidering av Sportsplanen som ble fremlagt og vedtatt høsten 2013. Revidert juni 2014 Innledning SU presenterer med dette en komplettering og revidering av Sportsplanen som ble fremlagt og vedtatt høsten 2013. I tillegg til å favne også ungdomshåndballen fra 13-18 år,

Detaljer

Barnehåndball 1. Håndball for alle. Barnehåndball. Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år

Barnehåndball 1. Håndball for alle. Barnehåndball. Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år Barnehåndball 1 Håndball for alle Barnehåndball Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år Barnehåndball - 2 BRUK TID TIL Å SNAKKE MED DEN ENKELTE SPILLER Barnehåndballens

Detaljer

Sportsplan. (Barne- og ungdomsfotballen samlet på det nye kunstgresset i Sørreisa) 3`stjernes idrettsglede vokser trygt i en solid klubb

Sportsplan. (Barne- og ungdomsfotballen samlet på det nye kunstgresset i Sørreisa) 3`stjernes idrettsglede vokser trygt i en solid klubb Sportsplan (Barne og ungdomsfotballen samlet på det nye kunstgresset i Sørreisa) 3`stjernes idrettsglede vokser trygt i en solid klubb Verdigrunnlag All aktivitet i SIL Fotball skal være basert på følgende;

Detaljer

LISLEBY FOTBALLKLUBB

LISLEBY FOTBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK HÅNDBALLGRUPPA LISLEBY FOTBALLKLUBB Begeistring i nærmiljøet! 1 Vår hovedmålsetting er at Lisleby Fotballklubb skal være et viktig samlingspunkt i nærområdet, preget av stabilitet og kontinuitet.

Detaljer

Organisasjonsplan. Organisasjonsplan for Ringvassøy Idrettslag, vedtatt på årsmøtet 14.03.13

Organisasjonsplan. Organisasjonsplan for Ringvassøy Idrettslag, vedtatt på årsmøtet 14.03.13 Organisasjonsplan 2013 Organisasjonsplan for Ringvassøy Idrettslag, vedtatt på årsmøtet 14.03.13 1 Innholdsfortegnelse Innhold Historisk... 4 Visjon.... 4 Verdigrunnlag... 4 Virksomhetsideen.... 5 Hovedmål

Detaljer

Håndbok for Randaberg HK DEN RETTE LINJE 2014/2015

Håndbok for Randaberg HK DEN RETTE LINJE 2014/2015 Håndbok for Randaberg HK DEN RETTE LINJE 2014/2015 1 Innholdsfortegnelse: 1 Formålet med håndboken 2 Styret og komitéer i Randaberg HK 3 Styrets oppgaver 4 Retningslinjer for klubbens ulike komitéer og

Detaljer

TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK. Godkjent i årsmøte 10/2/2015

TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK. Godkjent i årsmøte 10/2/2015 TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK Godkjent i årsmøte 10/2/2015 Innhold Innledning... 3 Historikk... 3 Lovverk... 3 Idrettslagets formål... 3 Verdier... 4 Klubbens målsetning... 4 Sportslig målsetning...

Detaljer

Informasjonshefte. Håndballsesongen 08/09 STYRKE IDRETTSGLEDE LAGÅND. www.silhandball.no

Informasjonshefte. Håndballsesongen 08/09 STYRKE IDRETTSGLEDE LAGÅND. www.silhandball.no Informasjonshefte www.silhandball.no Håndballsesongen 08/09 STYRKE IDRETTSGLEDE LAGÅND Sarpsborg IL ble stiftet 12. november 1931. Som en av Østolds første klubber innførte de håndball i 1940. Sist sesong

Detaljer

SPORTSPLAN SUNDE IL HÅNDBALLAVDELING

SPORTSPLAN SUNDE IL HÅNDBALLAVDELING SPORTSPLAN SUNDE IL HÅNDBALLAVDELING SPORTSLIG UTVALG Rev. 2012 Innhold: Innhold:... 2 1. Innledning... 4 2. Sunde IL: Sportslige målsettinger & verdigrunnlag... 4 3. Fair Play... 5 4. Retningslinjer trening

Detaljer

VELKOMMEN TIL. En enkel innføring til nye foreldre og spillere i Oppsal Håndball, og kanskje for deg som har vært med en stund!

VELKOMMEN TIL. En enkel innføring til nye foreldre og spillere i Oppsal Håndball, og kanskje for deg som har vært med en stund! VELKOMMEN TIL En enkel innføring til nye foreldre og spillere i Oppsal Håndball, og kanskje for deg som har vært med en stund! 2 Dette står vi for: Tilhørighet og samhold Vinnerkultur Respekt og likeverd

Detaljer

Informasjonshefte Håndballsesongen 12/13

Informasjonshefte Håndballsesongen 12/13 Informasjonshefte Håndballsesongen 12/13 Sarpsborg IL Håndball er allianseidrettslag med Sarpsborg IL. Sarpsborg IL ble stiftet 12. november 1931. Som en av Østfolds første klubber ble håndball innført

Detaljer

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1 Innhold Organisasjonshåndbok for Ullensaker Issportklubb (UISK)... 2 Ullensaker Issportklubb er... 2 Organisering av klubben... 2 Hovedstyret (HS)... 2 Valgkomiteen... 4 Sportslig utvalg... 4 Klubbens

Detaljer

Praktisk Håndbok CSK Fotball

Praktisk Håndbok CSK Fotball Praktisk Håndbok CSK Fotball CSK Fotball sin overordnede målsetning er: Flest mulig så lenge som mulig Vår målsetning er å være en sosial motor i nærmiljøet. Venner for livet! Er et begrep vi ønsker å

Detaljer

INNHOLD KLUBBHÅNDBOK. Side:1

INNHOLD KLUBBHÅNDBOK. Side:1 INNHOLD 1 Generell klubbinformasjon... 3 1.1 Visjon... 3 1.2 Mål for VBK... 3 1.3 Historie... 3 1.4 Organisasjon... 3 1.5 Daglig leder... 5 2 Ansvarsbeskrivelse og arbeidsoppgaver... 5 2.1 Arbeidsoppgaver

Detaljer

Mjøndalen Fotball - Laglederhåndbok Versjon 0.1. Mjøndalen idrettsforening. Laglederhåndbok MIF breddefotball - 2014. Mjøndalen Fotball Side 2 av 19

Mjøndalen Fotball - Laglederhåndbok Versjon 0.1. Mjøndalen idrettsforening. Laglederhåndbok MIF breddefotball - 2014. Mjøndalen Fotball Side 2 av 19 Versjon 0.1 Mjøndalen idrettsforening Laglederhåndbok MIF breddefotball - 2014 Mjøndalen Fotball Side 2 av 19 Versjon 0.1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 4 1.1 Organisasjon og roller... 4 1.2 Styrets

Detaljer

LAGPERM Flint Tønsberg Håndball

LAGPERM Flint Tønsberg Håndball LAGPERM Flint Tønsberg Håndball «Det er meg - Det er oss Det er viljen til å slåss Åååååå Flint!» «Flint Tønsberg Sha-la-la, Flint Tønsberg Sha-la-la. Ååå-Eee-Ooo - Flint Tønsberg Sha-la-la» FLINT TØNSBERG

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK Fotballgruppen

KLUBBHÅNDBOK Fotballgruppen KLUBBHÅNDBOK Fotballgruppen LISLEBY FOTBALLKLUBB Begeistring i nærmiljøet! 1 Vår hovedmålsetting er at Lisleby Fotballklubb skal være et viktig samlingspunkt i nærområdet, preget av stabilitet og kontinuitet.

Detaljer

Fotball for alle og Fotball er moro.

Fotball for alle og Fotball er moro. Sportsplan Lysekloster Idrettslag Fotball 2015 1. Innledning 2. Ansvar og roller 3. Retningslinjer for opplæring 4. Oversikt over trenere og treningstider 5. Organisasjonsoppbygging 6. Målsetning 1. Innledning

Detaljer

Rammeplan for aldersbestemt håndball i Stjørdalsføret. Et samarbeidsprosjekt for å fremme håndballen i Stjørdalsføret

Rammeplan for aldersbestemt håndball i Stjørdalsføret. Et samarbeidsprosjekt for å fremme håndballen i Stjørdalsføret Rammeplan for aldersbestemt håndball i Stjørdalsføret. Et samarbeidsprosjekt for å fremme håndballen i Stjørdalsføret Håndbok og oppslagsverk for håndballklubbene i Stjørdalsføret. Formålet med denne rammeplanen

Detaljer

AGENDA ÅRSMØTET 2013 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992

AGENDA ÅRSMØTET 2013 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 AGENDA ÅRSMØTET 2013 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 1. Registrering av frammøtte og stemmeberettigede medlemmer 2. Åpning av møtet 3. Valg av Møteleder, Møtesekretær og tellekorps 4. Godkjenning

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK TERTNES IL ALLIANSE

KLUBBHÅNDBOK TERTNES IL ALLIANSE KLUBBHÅNDBOK TERTNES IL ALLIANSE Dato KLUBBHÅNDBOK 2 av 72 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Velkommen til Tertnes IL Allianse side 4 1.1. Tertnes Idrettslag blir startet 1.2. Virksomheten den første tiden 1.3. Tertnes

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK FOR BYÅSEN IDRETTSLAG. KLUBBHÅNDBOK FOR Byåsen idrettslag

KLUBBHÅNDBOK FOR BYÅSEN IDRETTSLAG. KLUBBHÅNDBOK FOR Byåsen idrettslag KLUBBHÅNDBOK FOR Byåsen idrettslag Oppdatert 10-04-2014 1 Klubbinformasjon Klubbnavn: Byåsen idrettslag- allianseidrettslag Stiftet: 26.10.1921 Idrett(er): Postadresse: Pb. 9266-7024 Trondheim E-postadresse:

Detaljer

SPORTSPLAN HÅNDBALL. IK Gimletroll, håndballutvalget februar 2010.

SPORTSPLAN HÅNDBALL. IK Gimletroll, håndballutvalget februar 2010. SPORTSPLAN HÅNDBALL IK Gimletroll, håndballutvalget februar 2010. Innholdsfortegnelse: Formål med Gimletrolls aktiviteter.. s 3 Målsetting.s 3 Organisering av håndballgruppa..s 5 Generelle forutsetninger

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK

KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK Klubbhåndbok Tjensvoll FK Side 1 GENERELL KLUBBINFORMASJON Tjensvoll FK ble stiftet 1. november 1980 Tjensvoll FK har klubbkontor på Tjensvoll bydelshus Dan Pedersen er ansatt

Detaljer

AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992

AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 1. Registrering av frammøtte og stemmeberettigede medlemmer 2. Åpning av møtet 3. Valg av Møteleder, Møtesekretær og tellekorps 4. Godkjenning

Detaljer

LISLEBY FOTBALLKLUBB

LISLEBY FOTBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK LISLEBY FOTBALLKLUBB Begeistring i nærmiljøet! 1 5 Vår hovedmålsetting er at Lisleby Fotballklubb skal være et viktig samlingspunkt i nærområdet, preget av stabilitet og kontinuitet. Vi skal

Detaljer

Info til spillere og foresatte 2009/10

Info til spillere og foresatte 2009/10 Info til spillere og foresatte 2009/10 F E L L E S S K A P, H U M Ø R O G U T V I K L I N G R Velkommen til ny sesong i Rælingen Håndballklubb ælingen Håndballklubb ble stiftet i 1977 og er et av kommunes

Detaljer

GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball

GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball Trygghet og utvikling i et sosialt miljø DEL I Første delen av håndboken skal inneholde en kort introduksjon av gruppa og den skal gjøre rede for gruppens målsetninger og

Detaljer

SPORTSPLAN. Versjon 1.3 1

SPORTSPLAN. Versjon 1.3 1 SPORTSPLAN Versjon 1.3 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning... 4 2 Formålsparagraf, verdigrunnlag og mål... 6 2.1 Vår formålsparagraf... 6 2.2 Våre verdier og verdigrunnlag... 6 2.2.1 Positive ishockeyopplevelser...

Detaljer