Søknad om tillatelse i ett trinn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søknad om tillatelse i ett trinn"

Transkript

1 Søknad om tillatelse i ett trinn etter plan- og bygningsloven (pbl) 20-3, jf Søknaden gjelder Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf annet ledd, oppfylles ikke. Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden vil bli registrert i matrikkelen Eiendom/Byggested Kommune Hurum Gnr. 25 Bnr. 1 Andre Gnr/bnr 25/1/ 50, 100 og 101 Festenr. 46 Adresse Sandtangen 5, 3, 11 og 13, 3484 HOLMSBU Tiltakets art Søknadstype Ettrinnssøknad Tiltakstype Veg Næringsgruppekode X Bolig Anleggstype veier Tiltakshaver Partstype privatperson Navn Berit Røhne Adresse Ringeriksveien 1207, 3330 SKOTSELV Telefon e-postadresse Ansvarlig søker Navn ROKKESTAD MASKIN AS Organisasjonsnummer Adresse Mølleveien 4, 3490 KLOKKARSTUA Kontaktperson Pål Rokkestad Telefon Mobiltelefon e-postadresse Varsling Tiltaket krever nabovarsling Det foreligger ingen merknader fra naboer eller gjenboere Følgebrev Søknaden gjelder bygging av vei fram til fire hytter. Veien legges gjennom friområde i en trase som allerede er hogget ut som atkomst for anleggsarbeider i forbindelse med etablering av vann- og avløpsnett i området. I følge reguleringsbestemmelsenes pkt. 4.b "kan stier/veier etableres og vedlikeholdes slik de er i dag. I forlengelsen av veien Sandtangen kan det anlegges atkomstvei hvis det gjennom egen prosjektering kan dokumenteres at inngrepene ikke gir store og uheldige terrengmessige konsekvenser." I bestemmelsenes pkt. 7.f står det dessuten: "Adkomst til hyttene kan gå gjennom friluftsområdene." De fire hyttene har i dag atkomst fra Sandtangen, men det er ikke hensiktsmessig å legge vei fram til disse hyttene fra Sandtangen. Foreslått atkomst vil bli via Aasskogveien. Det gir lettere tilgang til området og mindre naturinngrep. Dessuten legges vegen altså i en trase som allerede skal benyttes som anleggsvei i forbindelse med bygging av VA-nett. Vegen prosjekteres med bratteste stigning på 12,5 %. For å få til gode stigningsforhold må vegen legges på ei fylling. Fyllingshøyden på den bratteste delen varierer fra 0 til 1,75 m, med et gjennomsnitt på ca 80 cm. For resten av veg- og parkeringsanlegget blir oppfyllingen ca 30 cm. Siden dette jo først og fremst er en vei som brukes på sommerstid kan en stykkevis akseptere at vegen blir brattere enn 12,5% dersom det er ønskelig og hensiktsmessig for å begrense oppfylling/inngrep. Vegen blir liggende slik at den vil være bare synlig for de hyttene som ligger helt inntil veien. Fra sjøen vil den ikke synes. Parkeringsplassene er markert med en størrelse i samsvar med gjeldende normer. 2 plasser for hver av hyttene som ikke kan parkere på egen tomt. Plassene forutsettes enkelt opparbeidet til en standard som er tilstrekkelig for formålet. Det betyr enkel grøfting og grusing slik at bilene ikke setter seg fast. Målet er best mulig tilpasning og hensyntagen til naturen. Dispensasjonsøknad Plan-og bygningsloven Kapittel 19 Det søkes dispensasjon fra bestemmelsene i:arealplaner Direktoratet for byggkvalitet ByggSøkID: Utskriftstidsdato: Side 1 av 3

2 Søknad om tillatelse i ett trinn etter plan- og bygningsloven (pbl) 20-3, jf Begrunnelse for dispensasjon: De fire hyttene har i ingen kjøreatkomst fram til hytta. Ved vurdering av dispensasjon fra planen mener vi det bør legges vekt på følgende: - Reguleringsbestemmelsene åpner for å tillate forlengelse av veien Sandtangen. Denne veien er en løsning for hytter med adresse Sandtangen. Løsningen som her ønskes gir en mer skånsom og hensiktsmessig løsning enn å direkte forlenge Sandtangen. - Veien legges slik at den ikke vil synes fra sjøen eller andre punkter langt unna. - Det benyttes en trase der det allerede er godkjent inngrep for anleggsvei i forbindelse med legging av VAledninger. - Hytteeierne vil få bedret tilgjengelighet til hyttene med tilhørende øket bruk og turisme i kommunen. Arealdisponering Planstatus mv. Type plan Reguleringsplan Reguleringsformål Friluftsområde Navn på plan Reguleringsplan for Aas hytteområde Plassering av tiltaket Høyspent kraftlinje er ikke i konflikt med tiltaket. Vann og avløpsledninger er ikke i konflikt med tiltaket. Krav til byggegrunn Flom Byggverket skal IKKE plasseres i flomutsatt område Skred Byggverket skal IKKE plasseres i skredutsatt område Andre natur- og miljøforhold (plan- og bygningsloven 28-1) Det foreligger IKKE fare eller vesentlig ulempe som følge av andre natur- og miljøforhold. Tilknytning til veg og ledningsnett Adkomst Tiltaket gir ny/endret adkomst. Tomta har adkomst til privat veg som er opparbeidet og åpen for alminnelig ferdsel.tinglyst erklæring foreligger IKKE. Vedlegg Vedleggstype Gruppe Beskrivelse av vedlegget Hvordan oversendes vedlegget? Kvittering for nabovarsel C Vedlagt søknaden Situasjonsplan D Vedlagt søknaden Tegning ny snitt E Lengdeprofil og tverrprofil av veg Vedlagt søknaden Søknad/erklæring om ansvarsrett G Vedlagt søknaden Annet Q Atkomstvei markert på reguleringsplankart Vedlagt søknaden Direktoratet for byggkvalitet ByggSøkID: Utskriftstidsdato: Side 2 av 3

3 Søknad om tillatelse i ett trinn etter plan- og bygningsloven (pbl) 20-3, jf Annet Q Atkomstvei markert på flyfoto Vedlagt søknaden Annet Q Gjennomføringsplan Vedlagt søknaden Annet Q Grunneiers godkjenning av at vegen legges på gnr 25 bnr 1 i Hurum Vedlagt søknaden Erklæring og signering Ansvarlig søker bekrefter at hele tiltaket belegges med ansvar, og dekker kravene i henhold til plan- og bygningsloven. En er kjent med reglene om straff og sanksjoner i plan- og bygningsloven kap. 32 og at det kan medføre reaksjoner dersomn det gis uriktige opplysninger. Foretaket forplikter seg til å stille med nødvendig kompetanse i tiltaket, jf. SAK10 kap. 10 og 11. Ansvarlig søker Tiltakshaver Dato. Dato. Signatur. Gjentas med blokkbokstaver. Signatur. Gjentas med blokkbokstaver. Direktoratet for byggkvalitet ByggSøkID: Utskriftstidsdato: Side 3 av 3

4 Opplysninger gitt i nabovarsel Sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av nabovarsel) Ved riving skal kreditorer med pengeheftelser i eiendommen varsles, plan- og bygningsloven 21-3 Tiltak på eiendommen Kommune Hurum Gnr. 25 Bnr. 1 Andre Gnr./Bnr. 25/1/ 50, 100 og 101 Festenr. 46 Adresse Sandtangen 5, 3, 11 og 13, 3484 HOLMSBU Eier/fester Berit Røhne Det varsles herved om Søknadstype søknad i ett trinn Tiltakstype Veg Næringsgruppekode X Bolig Anleggstype veier Dispensasjonsøknad etter Plan-og bygningsloven Kapittel 19 Det søkes dispensasjon fra bestemmelsene i:arealplaner Begrunnelse for dispensasjon: De fire hyttene har i ingen kjøreatkomst fram til hytta. Ved vurdering av dispensasjon fra planen mener vi det bør legges vekt på følgende: - Reguleringsbestemmelsene åpner for å tillate forlengelse av veien Sandtangen. Denne veien er en løsning for hytter med adresse Sandtangen. Løsningen som her ønskes gir en mer skånsom og hensiktsmessig løsning enn å direkte forlenge Sandtangen. - Veien legges slik at den ikke vil synes fra sjøen eller andre punkter langt unna. - Det benyttes en trase der det allerede er godkjent inngrep for anleggsvei i forbindelse med legging av VAledninger. - Hytteeierne vil få bedret tilgjengelighet til hyttene med tilhørende øket bruk og turisme i kommunen. Arealdisponering Planstatus mv. Gjeldende plan Reguleringsplan Navn på plan Reguleringsplan for Aas hytteområde Nabovarselet gjelder Søknaden gjelder bygging av vei fram til fire hytter. Veien legges gjennom friområde i en trase som allerede er hogget ut som atkomst for anleggsarbeider i forbindelse med etablering av vann- og avløpsnett i området. I følge reguleringsbestemmelsenes pkt. 4.b "kan stier/veier etableres og vedlikeholdes slik de er i dag. I forlengelsen av veien Sandtangen kan det anlegges atkomstvei hvis det gjennom egen prosjektering kan dokumenteres at inngrepene ikke gir store og uheldige terrengmessige konsekvenser." I bestemmelsenes pkt. 7.f står det dessuten: "Adkomst til hyttene kan gå gjennom friluftsområdene." De fire hyttene har i dag atkomst fra Sandtangen, men det er ikke hensiktsmessig å legge vei fram til disse hyttene fra Sandtangen. Foreslått atkomst vil bli via Aasskogveien. Det gir lettere tilgang til området og mindre naturinngrep. Dessuten legges vegen altså i en trase som allerede skal benyttes som anleggsvei i forbindelse med bygging av VA-nett. Vegen prosjekteres med bratteste stigning på 12,5 %. For å få til gode stigningsforhold må vegen legges på ei fylling. Fyllingshøyden på den bratteste delen varierer fra 0 til 1,75 m, med et gjennomsnitt på ca 80 cm. For resten av veg- og parkeringsanlegget blir oppfyllingen ca 30 cm. Siden dette jo først og fremst er en vei som brukes på sommerstid kan en stykkevis akseptere at vegen blir brattere enn 12,5% dersom det er ønskelig og hensiktsmessig for å begrense oppfylling/inngrep. Vegen blir liggende slik at den vil være bare synlig for de hyttene som ligger helt inntil veien. Fra sjøen vil den ikke synes. Direktoratet for byggkvalitet ByggSøkID: Utskriftstidsdato: Side 1 av 2

5 Opplysninger gitt i nabovarsel Sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av nabovarsel) Parkeringsplassene er markert med en størrelse i samsvar med gjeldende normer. 2 plasser for hver av hyttene som ikke kan parkere på egen tomt. Plassene forutsettes enkelt opparbeidet til en standard som er tilstrekkelig for formålet. Det betyr enkel grøfting og grusing slik at bilene ikke setter seg fast. Målet er best mulig tilpasning og hensyntagen til naturen. Spørsmål og merknader vedrørende nabovarsel Ansvarlig søker navn ROKKESTAD MASKIN AS Kontaktperson navn Pål Rokkestad e-postadresse Telefon Mobiltelefon Søknaden kan ses på hjemmeside: Merknadene sendes: Eventuelle merknader skal være mottatt innen 2 uker etter at dette varsel er sendt. Ansvarlig søker/tiltakshaver skal sammen med søknad sende innkomne merknader og redegjøre for eventuelle endringer. Navn ROKKESTAD MASKIN AS Postadresse Mølleveien 4, 3490 KLOKKARSTUA e-postadresse Vedlegg Vedleggstype Gruppe Beskrivelse av vedlegget Situasjonsplan D Signering Tilsvarende opplysninger med vedlegg er sendt i nabovarsel til berørte naboer og gjenboere. Mottagere av nabovarsel fremgår av kvittering for nabovarsel. Ansvarlig søker Dato. Signatur. Gjentas med blokkbokstaver. Direktoratet for byggkvalitet ByggSøkID: Utskriftstidsdato: Side 2 av 2

6 Kvittering for nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden Nabovarsel kan enten sendes som rekommandert sending, overleveres personlig mot kvittering eller sendes på e- post mot kvittering. Med kvittering for mottatt e-post menes en e-post fra nabo/gjenboer som bekrefter å ha mottatt nabovarselet. Ved personlig overlevering vil signatur gjelde som bekreftelse på at varslet er mottatt. Det kan også signeres på at man gir samtykke til tiltaket. Tiltak på eigedommen Kommune Hurum Gnr. 25 Bnr. 1 Festenr. 46 Adresse Sandtangen 5, 3, 11 og 13, 3484 HOLMSBU Andre Gnr./Bnr. 25/1/ 50, 100 og 101 Eier/fester Berit Røhne Hurum kommune, Gnr. 25, Bnr. 101 Randi Irene Andersen, Adresse HENRIK IBSENS GATE 14, 3022 DRAMMEN Hurum kommune, Gnr. 25, Bnr. 1 Halvor Aas, Adresse AAS GÅRDS VEI 27, 3484 HOLMSBU Hurum kommune, Gnr. 25, Bnr. 1, Festenr. 44 Odd Myhre, Adresse JERNBANEGATA 8, 3044 DRAMMEN Direktoratet for byggkvalitet ByggSøkID: Utskriftstidsdato: Side 1 av 4

7 Kvittering for nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden Hurum kommune, Gnr. 25, Bnr. 1, Festenr. 79 Bente Carlson, Adresse VESLEBAKKEN 2 A, 3047 DRAMMEN Hurum kommune, Gnr. 25, Bnr. 1, Andre Gnr./Bnr. 25/1/46, Festenr. 50 Andreas Ernest Joyce Nygaard og Heidi Pettersvold Nygaard, Adresse MONOLITVEIEN 18, 0375 OSLO Hurum kommune, Gnr. 25, Bnr. 1, Festenr. 78 Olav Paul Fjældberg, Adresse ÅSAVEIEN 22, 0362 OSLO Hurum kommune, Gnr. 25, Bnr. 1, Festenr. 81 Sissel Gro Svantorp og Toril Iren Lien, Adresse FRENNINGS VEI 31, 0588 OSLO Direktoratet for byggkvalitet ByggSøkID: Utskriftstidsdato: Side 2 av 4

8 Kvittering for nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden Hurum kommune, Gnr. 25, Bnr. 1, Festenr. 145 Erling Diesen, Adresse ASKERJORDET 32, 1383 ASKER Hurum kommune, Gnr. 25, Bnr. 1, Festenr. 126 Ingjerd Hagen, Adresse SKOGBRYNET 24, 3032 DRAMMEN Hurum kommune, Gnr. 25, Bnr. 1, Festenr. 126 Geir Odd Johansen, Adresse KRINGLEBOTN 270, 5225 NESTTUN Hurum kommune, Gnr. 25, Bnr. 1, Festenr. 126 Morten Johansen, Adresse VALMUEVEIEN 15, 3050 MJØNDALEN Direktoratet for byggkvalitet ByggSøkID: Utskriftstidsdato: Side 3 av 4

9 Kvittering for nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden For postverket Det er per dags dato innlevert rekommandert sending til ovennevnte adressater. Samlet antall sendinger: Sign. Direktoratet for byggkvalitet ByggSøkID: Utskriftstidsdato: Side 4 av 4

10 1: ,94 mm Omtrentlig plassering av eksisterende hyttevei P P Tverrprofil 33 Tegnforklaring 34 Koter nytt terreng Veg m senterlinje 35 Koter eksisterende terreng Stikkrenne Parkering Mål 50,00 m ATKOMSTVEI FOR FRITIDSBOLIGER Situasjonsplan Gnr 25 bnr 1 FNR 46, 50, 100 og 101,Hurum Sandtangen 3, 5, 11 og 13, Holmsbu Dato Norkart AS Siv.ing. Gjermund Stuvøy AS Det gjøres oppmerksom på at kartgrunnlaget kun er veiledene og kan inneholde mangler. Kartgrunnlaget er ikke juridisk bindene.

11 HOH Profiler for ny atkomstvei til hytter på gnr 25 bnr 1 fnr 46, 50, 100 og 101 Dato: Siv.ing. Gjermund Stuvøy AS 39 Lengdeprofil Avstand fra veikant, m

12 HOH Tverrprofil Avstand fra uthus, m Se plassering av tverrprofil på situasjonsplan

13 Erklæring om ansvarsrett etter plan- og bygningslovens 23-3 Erklæringen gjelder Eiendom/Byggested Kommune Hurum Gnr. 25 Bnr. 1 Andre Gnr/bnr 25/1/ 50, 100 og 101 Festenr. 46 Adresse Sandatangen 5, 3, 11 og 13, 3484 HOLMSBU Foretak Organisasjonsnummer Navn ROKKESTAD MASKIN AS Adresse Mølleveien 4, 3490 KLOKKARSTUA Kontaktperson Pål Rokkestad Telefon Mobiltelefon e-postadresse Ansvarsområde Søker Ansvarsområde Ansvarlig søker Ansvarsområdet er ikke dekket av den sentrale godkjenningen. Erklæring og signering Foretaket er kjent med reglene om straff og sanksjoner i plan- og bygningsloven kap 32 og at det kan medføre reaksjoner dersom det gis uriktige opplysninger. Foretaket forplikter seg til å stille med nødvendig kompetanse i tiltaket, jf.sak10 kap. 10 og 11. Ansvarlig foretak Dato. Signatur. Direktoratet for byggkvalitet ByggSøkID: Utskriftstidsdato: Side 1 av 1

14 Erklæring om ansvarsrett etter plan- og bygningslovens 23-3 Erklæringen gjelder Eiendom/Byggested Kommune Hurum Gnr. 25 Bnr. 1 Andre Gnr/bnr 25/1/ 50, 100 og 101 Festenr. 46 Adresse Sandatangen 5, 3, 11 og 13, 3484 HOLMSBU Foretak Organisasjonsnummer Navn SIV.ING. GJERMUND STUVØY AS Adresse Åsveien 9, 3475 SÆTRE Kontaktperson Gjermund Stuvøy Telefon Mobiltelefon e-postadresse Foretaket har sentral godkjenning for funksjon fagområde tiltaksklasse Søker Andre 1 Ansvarsområde Prosjekterende Ansvarsområde Prosjektering av vei Tiltakskl. 1 Samsvarserklæring foreligger ved Igangsetting Ansvarsområdet er ikke dekket av sentral godkjenning. Utførelse Ansvarsområde Bygging av atkomstvei Tiltakskl. 1 Ansvarsområdet er ikke dekket av sentral godkjenning. Erklæring og signering Foretaket er kjent med reglene om straff og sanksjoner i plan- og bygningsloven kap 32 og at det kan medføre reaksjoner dersom det gis uriktige opplysninger. Foretaket forplikter seg til å stille med nødvendig kompetanse i tiltaket, jf.sak10 kap. 10 og 11. Ansvarlig prosjekterende erklærer at prosjekteringen skal være planlagt, gjennomført og kvalitetssikret i henhold til plan- og bygningsloven jf. SAK Ansvarlig utførende erklærer at arbeidet ikke skal starte før det foreligger kvalitetssikret produksjonsunderlag for respektive del av utførelsen, jf. SAK Ansvarlig foretak Dato. Signatur. Direktoratet for byggkvalitet ByggSøkID: Utskriftstidsdato: Side 1 av 1

15 1: Omtrentlig plassering av eksisterende hyttevei P Ny vei P Denne delen av regulert vei blir ikke bygget. Benytter eksisterende i steden. Knyttes til eksisterende vei her. ATKOMSTVEI FOR FRITIDSBOLIGER Markert på reguleringsplan Gnr 25 bnr 1 FNR 46, 50, 100 og 101,Hurum Sandtangen 3, 5, 11 og 13, Holmsbu Dato Siv.ing. Gjermund Stuvøy AS Norkart AS Det gjøres oppmerksom på at kartgrunnlaget kun er veiledene og kan inneholde mangler. Kartgrunnlaget er ikke juridisk bindene.

16 1: Omtrentlig plassering av eksisterende hyttevei ATKOMSTVEI FOR FRITIDSBOLIGER Markert på flyfoto Gnr 25 bnr 1 FNR 46, 50, 100 og 101,Hurum Sandtangen 3, 5, 11 og 13, Holmsbu Dato Norkart AS Siv.ing. Gjermund Stuvøy AS Det gjøres oppmerksom på at kartgrunnlaget kun er veiledene og kan inneholde mangler. Kartgrunnlaget er ikke juridisk bindene.

17 Gjennomføringsplan Søknaden gjelder Eiendom/Byggested Kommune Hurum Gnr. 25 Bnr. 1 Festenr. 46 Adresse Sandatangen 5, 3, 11 og 13, 3484 HOLMSBU Dato Sign.Ansv.søker Beskrivelse fagområde Prosjektering Fagområde Beskrivelse av ansvarsområde, hentet fra søknad/erklæring om ansvarsrett Foretakets navn X Tiltaksklasse Søknad om rammetillatelse Søknad om igangsettings tillatelse /ett-trinn søknad Søknad om midlertidig bruks tillatelse Søknad om ferdigattest Arbeidet innenfor ansvarsretten er avsluttet Prosjektering av atkomstvei Prosjektering av vei SIV.ING. GJERMUND STUVØY AS Utførelse Fagområde Ansvarsområde Foretakets navn X Tiltaksklasse Søknad om rammetillatelse Søknad om igangsettings tillatelse /ett-trinn søknad Søknad om midlertidig bruks tillatelse Søknad om ferdigattest Arbeidet innenfor ansvarsretten er avsluttet Bygging av vei Bygging av atkomstvei SIV.ING. GJERMUND STUVØY AS Direktoratet for byggkvalitet ByggSøkID: Utskriftstidsdato: Side 1 av 1

18 Gjermund Stuvøy Fra: Halvor Aas Sendt: lørdag 25. mars Til: Gjermund Stuvøy Kopi: Andreas Nygaard "Berit Røhne Emne: Re: Spørsmål om bygging av atkomstveie på gnr 25 bnr 1, Hurum Jeg viser til hyggelig befaring på området, og beklager at det har tatt tid å komme tilbake til dette. Tanken om atkomstvei som planlagt synes fornuftig. Det bør imidlertid tas inn en klausul om at vi/parkeringsarealer kan flyttes innen rimelige grenser, og uten kostnad for hytteeierne, ved en behov - feks ved omdisponering av arealet der veien er tenkt. Videre antar jeg at hytteeierne har gjort seg noen tanker om betaling for arealbruken? Mvh Halvor Aas 10. nov kl skrev Gjermund Stuvøy Hei Halvor Jeg syne det er fornuftig at du ser nærmere på det. Som jeg nevner i søknadsdokumentene så er det mulig å begrense oppfyllinga noe, men da får vi en brattere veg enn det som er normen. Jeg vet at det er veger andre steder i hyttefeltet som er betydelig brattere, men vi bør nok unngå å kopiere de bratteste av disse og det er neppe nødvendig heller. Oppfyllinga blir jo inne i skogen og ca. 1,6 m på det høyeste med tilhørende skråningsutslag, slik jeg har vist det. Når det gjelder parkerings så forutsettes det at festetomtene 46, 50 og 100 ikke får parkere på egen tomt, dvs. i alt 6 plasser. Festetomt 101 kan parkere på egen tomt. I tillegg har jeg forstått at festetomt 145 også blir med og der kan de parkere på egen tomt. Jeg forutsetter en enkel opparbeiding av plassene. De måla jeg tegner er slik vi formelt må gjøre det i forbindelse med reguleringsplaner og veiplaner. Den praktiske utformingen bør kunne være enklere enn det som vises på kartet her. Jeg lar nå bare saken ligge til jeg hører fra deg. Hilsen Gjermund <image002.jpg> 1

19 Fra: Halvor Aas Sendt: torsdag 10. november Til: Gjermund Stuvøy Emne: Re: Spørsmål om bygging av atkomstveie på gnr 25 bnr 1, Hurum Hei, Gjermund. Jeg beklager at det har tatt noen dager å komme tilbake til dette, jeg er midt i en svært krevende sak på jobben, men som nærmer seg slutten. Når det gjelder plasseringen ved eksisterende vei mot 25/1/26, skal det være en jordskiftesak der til uken for å se på grensene, herunder grensene mot øst. som du ser, ligger uthuset der på utsiden av de ikke innmålte grensene, og det kan være tale om en grensejustering der. Det kan være greit å ha det avklart først. Jeg har også lyst til å se på terrenget der det er snakk om den største fyllingen, som er noe mer enn jeg antok. Det ser for meg ut som om det legges opp til at ingen av tomtene skal parkere på egen grunn, men at det skal være parkeringsplass for fire tomter (8 plasser?) mellom. Det har jeg også lyst til å se i terrenget, da det er en del annerledes enn jeg forstod den tidligere henvendelsen fra fester av 25/1/100. Jeg antar ut fra værmeldingen at snøen går igjen, og det er kanskje mulig å ta en befaring med deg i løpet av høsten? Jeg er borte i uke 47, men bør kunne få det til etter det. Mvh Halvor Aas <image001.jpg> 4. nov kl skrev Gjermund Stuvøy Hei Halvor Første forsøk kom ikke fram pga. for gammel adresse. Prøver igjen. Hilsen Gjermund Fra: Gjermund Stuvøy Sendt: fredag 4. november Til: Halvor Aas Kopi: Berit Røhne Andreas Nygaard Emne: Spørsmål om bygging av atkomstveie på gnr 25 bnr 1, Hurum Hei Halvor Jeg har laga søknad om legging av atkomstvei til hyttene på bnr 25, 50, 100 og 101. Berit Røhne har hatt kontakt med deg tidligere i år om dette. Veien blir jo liggende på din grunn og da bør jo du ha godkjent det før vi sender inn søknaden. Jeg vedlegger komplett søknad slik den foreligger nå, til din orientering. Har du merknader så hører vi selvfølgelig på det. Det er Berit som står som søker, men jeg 2

20 bør ha din bekreftelse på at dette er greit. Hvis du kan sende meg en e post om det så er det fint. Da vil den følge søknaden som vedlegg. Mine kontakter er altså Berit Røhne og Andreas Nygård Hilsen Gjermund <image001.jpg> <Søknad atk.pdf><gjermund Stuvøy.vcf> <Gjermund Stuvøy2.vcf> 3

Søknad om tillatelse i ett trinn

Søknad om tillatelse i ett trinn Søknad om tillatelse i ett trinn etter plan- og bygningsloven 20-3, jf. 20-1 Søknaden gjelder Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, oppfylles ikke. Opplysninger gitt i søknad eller

Detaljer

Søknad om endring av gitt tillatelse

Søknad om endring av gitt tillatelse Søknad om endring av gitt tillatelse etter plan- og bygningsloven Søknaden gjelder Eiendom/Byggested Kommunens saksnummer 89/2015 Kommune Meland Gnr. 23 Bnr. 527 Adresse 5918 FREKHAUG Arbeidstilsynet Endringen

Detaljer

Søknad om rammetillatelse

Søknad om rammetillatelse etter plan- og bygningsloven (pbl) 2-1 Søknaden gjelder Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden, herunder oppretting eller endring av matrikkelenhet, vil bli registrert i matrikkelen. Eiendom/Byggested

Detaljer

Søknad om tillatelse i ett trinn

Søknad om tillatelse i ett trinn Søknaden gjelder Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, oppfylles ikke. Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden vil bli registrert i matrikkelen Eiendom/Byggested Kommune

Detaljer

Opplysninger gitt i nabovarsel

Opplysninger gitt i nabovarsel Ved riving skal kreditorer med pengeheftelser i eiendommen varsles, plan- og bygningsloven 21-3 Tiltak på eiendommen Kommune Rissa Gnr. 20 Bnr. 150 Adresse Eier/fester Det varsles herved om Søknadstype

Detaljer

Opplysninger gitt i nabovarsel

Opplysninger gitt i nabovarsel Opplysninger gitt i nabovarsel Sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av nabovarsel) Ved riving skal kreditorer med pengeheftelser i eiendommen varsles, pbl 21-3 Tiltak på eiendommen Eier/fester

Detaljer

Søknad om tiltak uten ansvarsrett

Søknad om tiltak uten ansvarsrett Søknad om tiltak uten ansvarsrett Plan- og bygningsloven 20-4 og SAK kap. 3 Søknaden gjelder Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, OPPFYLLES. Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg

Detaljer

Søknad om tiltak uten ansvarsre

Søknad om tiltak uten ansvarsre Søknad om tiltak uten ansvarsre y Kvinnherad kommune 18 JUL;20- aksns /77.0 Saksbeh ' ij cff BYGGSOK Søknaden gjelder Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, OPPFYLLES. Opplysninger

Detaljer

Sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av na ovarsel) 2 2 JUNI 2017 NEW

Sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av na ovarsel) 2 2 JUNI 2017 NEW Opplysninger gitt i nabovarsel..,kvinnherad kommune Sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av na ovarsel) 2 2 JUNI 2017 NEW Saksnr-' H3 310 Saksbehf," Lb Kopi: U.off: Ved riving skal kreditorer

Detaljer

Søknadstype Tiltakstype Næringsgruppekode Bygningstypekode Formål Melding Nytt bygg under 70 m2 - ikke boligformål X Bolig 181 garasje

Søknadstype Tiltakstype Næringsgruppekode Bygningstypekode Formål Melding Nytt bygg under 70 m2 - ikke boligformål X Bolig 181 garasje t4b(s(z, Søknad om tiltak uten ansvarsrett BYGCSOK.911 Søknaden gjelder Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, OPPFYLLES. Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden, herunder

Detaljer

Søknad om rammetillatelse

Søknad om rammetillatelse Søknaden gjelder Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden vil bli registrert i matrikkelen Eiendom/Byggested Kommune Kvinnherad Gnr. 186 Bnr. 31 Rosendal, 5470 ROSENDAL Tiltakets art Søknadstype

Detaljer

Vedlegg i sak 201408157-5 Nr Beskrivelse Avsender Dato Filnavn

Vedlegg i sak 201408157-5 Nr Beskrivelse Avsender Dato Filnavn Saksnr: 201408157-5 Side 2 av 2 VEDLEGG: Vedlegg i sak 201408157-5 Nr Beskrivelse Avsender Dato Filnavn 1 Anmodning om uttalelse - 1_Anmodning om uttallelse - Fagerheimgata 2-11 Fagerheimgata 2-11 (Dette

Detaljer

Kvamsøy Org.nr.: Søker om igangsettingstillatelse for utfylling ved hamna utanfor GBNR: 93/64 i Sula Kommune.

Kvamsøy Org.nr.: Søker om igangsettingstillatelse for utfylling ved hamna utanfor GBNR: 93/64 i Sula Kommune. Støylen Service AS www.stoylenservice.no Rada post@stoylenservice.no 6087 Kvamsøy Org.nr.: 916866267 Sula Kommune Postboks 280 6039 LANGEVÅG 16.02.2017 Søknad om ignagsettingstillatelse Søker om igangsettingstillatelse

Detaljer

Søknad om rammetillatelse

Søknad om rammetillatelse Søknaden gjelder Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden vil bli registrert i matrikkelen Eiendom/Byggested Kommune Bergen Gnr. 166 Bnr. 1676 Ingen reg. adresser, 5015 BERGEN Andre Gnr/bnr

Detaljer

A I. Søknad om tillatelse i ett trinn. Søknaden gjelder

A I. Søknad om tillatelse i ett trinn. Søknaden gjelder A I Søknad om tillatelse i ett trinn BYGCSOK Søknaden gjelder Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, OPPFYLLES. Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden, herunder oppretting

Detaljer

Søknad om tillatelse i ett trinn

Søknad om tillatelse i ett trinn Søknad om tillatelse i ett trinn Søknaden gjelder Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, OPPFYLLES. Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg om rammetillatelse vil bli registrert i

Detaljer

Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg om rammetillatelse vil bli registrert:i matrikkelen

Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg om rammetillatelse vil bli registrert:i matrikkelen Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, oppfylles ikke. - Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg om rammetillatelse vil bli registrert:i matrikkelen Eiendom/Byggested Kommune Gnr.

Detaljer

Situasjonskart. 53 349 Karlsminnegata 47 Kwong Lok Lee Zhilian Zhai. Gnr: Bnr: Eiendommens adresse: Hjemmelshavere: Nei 184

Situasjonskart. 53 349 Karlsminnegata 47 Kwong Lok Lee Zhilian Zhai. Gnr: Bnr: Eiendommens adresse: Hjemmelshavere: Nei 184 4 700 1,300 3,100 Situasjonskart Gnr: Bnr: Eiendommens adresse: Hjemmelshavere: 53 349 Karlsminnegata 47 Kwong Lok Lee Målebrev koordinatbestemt: Eiendommens areal (m²): Nei 184 Servicetorget 18.06.24

Detaljer

i y izvanlaiiéaega n Søknad om tillatelse i ett trinn l l Gili. 23:3 Søknaden gjelder Kvinnherad Uskedalsvegen 144, 5463 USKEDALEN fritidsbolig

i y izvanlaiiéaega n Søknad om tillatelse i ett trinn l l Gili. 23:3 Søknaden gjelder Kvinnherad Uskedalsvegen 144, 5463 USKEDALEN fritidsbolig i y izvanlaiiéaega n Søknad om tillatelse i ett trinn l l Gili. 23:3 etter plan- og bygningsloven (pbl) 20-3, jf. 20-1 SHKS" U Ås,; uc" u

Detaljer

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Søkes det om dispensasjon fra plan- og bygningsloven, forskrift eller arealplan? Er det behov for tillatelse/samtykke/uttalelse

Detaljer

Qéasplan viak RISSA KOMMUNE OPPGRADERING TRAFIKKFORHOLD, STADSBYGD SKOLE SØKNAD OM RAMMETILLATELSE UL JAN ä RISSA K()M.\1LT.VF.

Qéasplan viak RISSA KOMMUNE OPPGRADERING TRAFIKKFORHOLD, STADSBYGD SKOLE SØKNAD OM RAMMETILLATELSE UL JAN ä RISSA K()M.\1LT.VF. Qéasplan viak ä RISSA K()M.\1LT.VF. UL JAN 2015 Saksnr.: Øl 8)' ø 2- RISSA KOMMUNE OPPGRADERING TRAFIKKFORHOLD, STADSBYGD SKOLE iii' f C RISSA KOMMUNE STADSBYGD SKOLE - OPPGRADERING TRAFIKKFORHOLD Innholdsfortegnelse

Detaljer

Gjenpart av nabovarsel

Gjenpart av nabovarsel Gjenpart av nabovarsel plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 21-3 Tiltak på eiendommen Kommune Oslo 191/ Korsvollbakken 2 / Maridalsvn.306, 0880 OSLO Det varsles herved om Søknadstype søknad i

Detaljer

Gjenpart av nabovarsel

Gjenpart av nabovarsel Gjenpart av nabovarsel plan- og bygningsloven av 27. juni 200 nr. 71 21-3 Tiltak på eiendommen Kommune Hurdal 13 Adresse Gransvegen 4, 2090 HURDAL Det varsles herved om Søknadstype Søknad om tiltak uten

Detaljer

Opplysninger gitt i nabovarsel

Opplysninger gitt i nabovarsel t Opplysninger gitt i nabovarsel Sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av nabovarsel) BYGGSOK Ved riving skal kreditorer med pengeheftelser i eiendommen varsles, plan- og bygningsloven 21-3 Tiltak

Detaljer

Søknad om igangsettingstillatelse

Søknad om igangsettingstillatelse igangsettings etter plan-og bygningsloven 20-1, jf 21-2 Søknaden gjelder ns saksnummer 2008/356 Ansvarlig søker 960949412 Kontaktperson Vibeke Kristoffersen Telefon 73873800 Mobiltelefon 73873800 e-postadresse

Detaljer

. Søknad om tiltak uten ansvarsrett

. Søknad om tiltak uten ansvarsrett l. Søknad om tiltak uten ansvarsrett. Plan- og bygningsloven 20-4 og SAK kap. 3 Søknaden gjelder Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, OPPFYLLES. -.. ' Opplysninger gitt i søknad eller

Detaljer

Søknad om tillatelse i ett trinn

Søknad om tillatelse i ett trinn etter plan- og bygningsloven (pbl) SS 20-f Søknaden gjelder Saksnr Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf.$ 21-7 annel ledd, OPPFYLLES. Opplysninger gitt í søknad eller vedlegg til søknaden, herunder

Detaljer

Ved riving skal kreditorer med pengeheftelser i eiendommen varsles, plan- og bygningsloven 21-3

Ved riving skal kreditorer med pengeheftelser i eiendommen varsles, plan- og bygningsloven 21-3 Opplysninger gitt i nabovarsel Sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av nabovarsel) Ved riving skal kreditorer med pengeheftelser i eiendommen varsles, plan- og bygningsloven 21-3 Tiltak på eiendommen

Detaljer

Søknad om rammetillatelse

Søknad om rammetillatelse Søknaden gjelder Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden vil bli registrert i matrikkelen Eiendom/Byggested Kommune Bærum Tiltakets art nr. 82 Søknadstype Rammetillatelse Bnr. 7 Adresse Bjørnegårdsvingen

Detaljer

Søknadstype Tiltakstype Næringsgruppekode Bygningstypekode. privatperson Ask, Øyvind Eplehagen 44, 5451 VALEN

Søknadstype Tiltakstype Næringsgruppekode Bygningstypekode. privatperson Ask, Øyvind Eplehagen 44, 5451 VALEN Y Kvinnherad kommune _ I5 SEPl. zms Søknad om tillatelse l ett trinn,.,, _ U O etter plan- og bygningsloven (pbl) 20-3, jf. 20-1 G b ] 335?" i "grensa; SaksberT-F O Kopii Søknaden gjelder Vilkårene for

Detaljer

Søknad om rammetillatelse

Søknad om rammetillatelse Søknaden gjelder Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden, herunder oppretting eller endring av matrikkelenhet, vil bli registrert i matrikkelen. Eiendom/Byggested Kommune Oslo Gnr. 102 Bnr.

Detaljer

Søknad om tillatelse i ett trinn

Søknad om tillatelse i ett trinn Søknad om tillatelse i ett trinn Søknaden gjelder Kvinnher3d kornrnune Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, OPPF Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden, herunder o

Detaljer

Søknad om tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Oppfylles vilkårene for 3 ukers

Søknad om tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Oppfylles vilkårene for 3 ukers Søknad om tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Oppfylles vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 andre ledd? - tiltaket er i samsvar med arealplaner, plan- og bygningsloven

Detaljer

Viser til epost under vedrørende byggesøknad på Renndølsetra i Innerdalen, Sunndal kommune.

Viser til epost under vedrørende byggesøknad på Renndølsetra i Innerdalen, Sunndal kommune. Fra: Moen, Hege Sæther[fmmrheme@fylkesmannen.no] Dato: 20. apr 2017 15.01.00 Til: 'guro.dehli.sanden@mrfylke.no'; 'Toril.moltubakk@mrfylke.no'; 'post@mrfylke.no' Tittel: VS: Renndølsetra - nybygg Viser

Detaljer

Opplysninger gitt i nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden

Opplysninger gitt i nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden Vedlegg nr. C Opplysninger gitt i nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av nabovarsel) Pbl 21-3 DIREKTORATET FOR SYGGKVAL Tiltak på eiendommen: Seksjonsnr. Eiendommens adresse 36 67

Detaljer

Opplysninger gitt i nabovarsel

Opplysninger gitt i nabovarsel Opplysninger gitt i nabovarsel Sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av nabovarsel) Ved riving skal kreditorer med pengeheftelser i eiendommen varsles, pbl 21-3 Tiltak på eiendommen Kommune Gnr.

Detaljer

Opplysninger gitt i nabovarsel

Opplysninger gitt i nabovarsel Opplysninger gitt i nabovarsel Sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av nabovarsel) Ved riving skal kreditorer med pengeheftelser i eiendommen varsles, plan- og bygningsloven 2-3 Tiltak på eiendommen

Detaljer

Opplysninger gitt i nabovarsel

Opplysninger gitt i nabovarsel Opplysninger gitt i nabovarsel Sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av nabovarsel) Ved riving skal kreditorer med pengeheftelser i eiendommen varsles, plan- og bygningsloven 21-3 Tiltak pà eiendommen

Detaljer

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Søkes det om dispensasjon fra plan- og bygningsloven, forskrift eller arealplan? r det behov for tillatelse/samtykke/uttalelse

Detaljer

Sandvoll, GBNR 240/7 Søknad om fradeling av tomt til boligformål

Sandvoll, GBNR 240/7 Søknad om fradeling av tomt til boligformål Byggeadministrasjon Eiendomsrådgivning Reguleringsarbeid Taksering Prosjektering Bygg og eiendomsjuss Landmåling, kart og deling HMS arbeid www. skadberg.no Dato: 30.01.2015 Deres ref.: Vår ref.: 1154b11450.docx

Detaljer

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Pbl 20-4 og SAK kap. 3

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Pbl 20-4 og SAK kap. 3 Søknad o tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Pbl 20-4 og SAK kap. 3 Søkes det o dispensasjon fra plan- og bygningsloven, forskrift eller arealplan? r det behov for tillatelse/satykke/uttalelse fra annen

Detaljer

Opplysninger gitt i nabovarsel

Opplysninger gitt i nabovarsel Opplysninger gitt i nabovarsel Sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av nabovarsel) Ved riving skal kreditorer med pengeheftelser i eiendommen varsles, plan- og bygningsloven 21-3 Tiltak på eiendommen

Detaljer

Søknad om rammetillatelse

Søknad om rammetillatelse Søknad om rammetillatelse etter plan- og bygningsloven (pbl) 20-1 Søknaden gjelder Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden, herunder oppretting eller endring av matrikkelenhet, vil bli registrert

Detaljer

Søknad om tillatelse i ett trinn

Søknad om tillatelse i ett trinn Søknad om tillatelse i ett trinn etter plan- og bygningsloven (pbl) 20-1 Søknaden gjelder Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, OPPFYLLES. Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg

Detaljer

SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK PÅ GNR 12/256 DUOVVIGEAIDNU 25 - OPPFØRING AV ENEBOLIG OG GARASJE

SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK PÅ GNR 12/256 DUOVVIGEAIDNU 25 - OPPFØRING AV ENEBOLIG OG GARASJE BTEK DA Mádiijárbálggis 16 9730 Karasjok NO 915 450 733 MVA Deanu gielda Tana kommune Rådhusveien 24 9845 Tana postmottak@tana.kommune.no Dato: 18.5.2016 Våres ref:2025/16/05 Deres ref: Våres kontakt:

Detaljer

'Geir Enes' Hei. Bekrefterat vi har mottatt nabovarsel,det er heilt ok for oss. Mvh Josteinog RandiAlmås

'Geir Enes' Hei. Bekrefterat vi har mottatt nabovarsel,det er heilt ok for oss. Mvh Josteinog RandiAlmås Geir Enes Fra: Randi Almås Sendt: onsdag 27. januar 2016 22:45 Til: 'Geir Enes' Emne: SV:Nabovarsel, 131/3 Hei Bekrefterat vi har mottatt nabovarsel,det er heilt ok for oss Josteinog

Detaljer

Søknad om rammetillatelse

Søknad om rammetillatelse Søknad om rammetillatelse etter plan- og bygningsloven (pbl) 20-1 SYGGSOK Søknaden gjelder Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden, herunder oppretting eller endring av matrikkelenhet, vil

Detaljer

4111 Varsling Tiltaket krever nabovarsling Det foreligger ingen merknader fra naboer eller gjenboere

4111 Varsling Tiltaket krever nabovarsling Det foreligger ingen merknader fra naboer eller gjenboere Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, OPPFYLLES. Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg om rammetillatelse vil bli registrert i matrikkelen Eiendom/Byggested Kommune Gnr. Bnr. Adresse

Detaljer

Opplysninger gitt i nabovarsel

Opplysninger gitt i nabovarsel Opplysninger gitt i nabovarsel Sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av nabovarsel) Ved riving skal kreditorer med pengeheftelser i eiendommen varsles, pbl 2-3 Tiltak på eiendommen Frogn 33 Nesoddveien

Detaljer

2 NOV,2012 HedatmAnebyhusAS

2 NOV,2012 HedatmAnebyhusAS Kvinnherad kommune Hedalm Kvinherad Kommune Rosendalsvegen 10 5470 Rosendal Saksnr 2 NOV,2012 HedatmAnebyhusAS -5 51-U off Hovedkontor 2344 Ilseng Tlf.: 62 58 00 00 Saksceh 1.,NI Kopl Fax: 62 58 35 58

Detaljer

Søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20, 20-3.

Søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20, 20-3. tillatelse til tiltak etter plan og bygningsloven kapittel 20, 203. Kommunens stempel Saksnr / VA anlegg/ tekniske installasjoner sanitærabonnement Etttrinns søknadsbehandling. Oppfylles vilkårene for

Detaljer

Erklæring om ansvarsrett

Erklæring om ansvarsrett Erklæring om ansvarsrett etter plan- og bygningslovens 23-3 Erklæringen gjelder Eiendom/Byggested Kommune Rissa Gnr. 70 Bnr. 268 Varghattveien 35, 74 RÅKVÅG Foretak Organisasjonsnummer 975955885 Navn ÄLVSBYHUS

Detaljer

/ W. Sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av nabovarsel) V

/ W. Sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av nabovarsel) V {W Opplysninger gitt i nabovarsel / W. W Sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av nabovarsel) V Ved riving skal kreditorer med pengehetelser i eiendommen varsles, plan og bygningsloven 21-3 Tiltak

Detaljer

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Pbl 20-4 og SAK kap. 3

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Pbl 20-4 og SAK kap. 3 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Pbl 20-4 og SAK kap. 3 Søkes det om dispensasjon fra plan- og bygningsloven, forskrift eller arealplan? Er det behov for tillatelse/samtykke/uttalelse fra

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Bydel Grünerløkka Postboks 2129 Grünerløkka 0505 OSLO Dato: 26.03.2014 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201403300-5 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Tone Christine

Detaljer

Til Ringsaker Kommune Søknad om tilbygg. Ref vedlegg listet til høyre.

Til Ringsaker Kommune Søknad om tilbygg. Ref vedlegg listet til høyre. 12.08.2016 Til Ringsaker Kommune postkb@ringsaker.kommune.no Søknad om tilbygg Ref vedlegg listet til høyre. Undertegnede søker med dette om tillatelse til oppføring av tilbygg på eksisterende hytte: Gnr:

Detaljer

Søknad om tillatelse i ett trinn

Søknad om tillatelse i ett trinn Søknad om tillatelse i ett trinn etter plan- og bygningsloven (pbl) 20-3, jf. 20-1 Søknaden gjelder Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet Iedd, OPPFYLLES. Opplysninger gitt i søknad eller

Detaljer

SØKNADSPAKKEN for søknad om tiltak uten ansvarsrett

SØKNADSPAKKEN for søknad om tiltak uten ansvarsrett SØKNADSPAKKEN for søknad om tiltak uten ansvarsrett INNHOLD Generell informasjon Veiledning for utfylling av blankett 5153. Eksempel på fasade- og snittegninger. Eksempel på situasjonsplan. Ferdigattest

Detaljer

Gjenpart av nabovarsel

Gjenpart av nabovarsel plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 21-3 Tiltak på eiendommen Kommune Hol Gnr. 65 Bnr. 139 Festenr. 12 Adresse Hyttegrende 5, 3580 GEILO Det varsles herved om Søknadstype Søknad i ett trinn

Detaljer

Søknad om utslippstillatelse for mindre avløpsanlegg

Søknad om utslippstillatelse for mindre avløpsanlegg Postadresse: Pb 602, 9306 Finnsnes Besøksadresse: Rådhusveien 8 Telefon: 77 87 10 00 Epost: postmottak@lenvik.kommune.no utslippstillatelse for mindre avløpsanlegg Søknadsskjema gjelder for utslipp fra

Detaljer

SØKNAD OM RAMMETILATELSE, RESTAURERING NAUST, KLEPPFESKVIKA

SØKNAD OM RAMMETILATELSE, RESTAURERING NAUST, KLEPPFESKVIKA SØKNAD OM RAMMETILLATELSE; Restaurering naust i Kleppfeskvika 23.02.2015 Åfjord kommune 7170 Åfjord ARKITEKTKONTOR AS Trondheim, 23.02.15 SØKNAD OM RAMMETILATELSE, RESTAURERING NAUST, KLEPPFESKVIKA På

Detaljer

Østre Toten Kommune Postboks Lena

Østre Toten Kommune Postboks Lena Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkelenhet (deling). Pbl 20-1 m Krav om matrikulering av enhet(er) som ikke krever behandling etter pbl 20-1 m, eller oppmålingsforretning etter ml 33.

Detaljer

Opplysninger gitt i nabovarsel

Opplysninger gitt i nabovarsel Opplysninger gitt i nabovarsel Sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av nabovarsel) Ved riving skal kreditorer med pengeheftelser i eiendommen varsles, pbl 2-3 Tiltak på eiendommen 32 Eier/fester

Detaljer

Søknad om ansvarsrett

Søknad om ansvarsrett Søknad om ansvarsrett etter plan- og bygningsloven Søknaden gjelder Eiendom/Byggested Kommune Oppdal Gnr. 280 Bnr. 240 Trondheimsvegen 8, 7340 OPPDAL Foretak Organisasjonsnummer 962392687 Kontaktperson

Detaljer

S knad!om!rammetillatelse

S knad!om!rammetillatelse S knaden!gjelder Opplysninger gitt i s!knad eller vedlegg til s!knaden, herunder oppretting eller endring av matrikkelenhet, vil bli registrert i matrikkelen. Eiendom/Byggested Kommune Oslo Gnr. 228 Bnr.

Detaljer

Stempel. Driftsbygning i landbruket Midlertidige eller transportable bygninger, konstruksjoner og anlegg Mindre byggearbeid

Stempel. Driftsbygning i landbruket Midlertidige eller transportable bygninger, konstruksjoner og anlegg Mindre byggearbeid Stempel etter plan og bygningsloven 8, 85, 86 a Til kommune: erører tiltaket eksisterende eller fremtidige arbeidsplasser? Hvis ja, skal NR nr 577 med vedlegg sendes til Arbeidstilsynet Meldingen gjelder

Detaljer

Søknad om tillatelse i ett trinn

Søknad om tillatelse i ett trinn Søknad om tillatelse i ett trinn etter plan- og bygningsloven 20-3, jf. 20-1 Søknaden gjelder Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet Iedd, OPPFYLLES.~- e- Opplysninger gitt i søknad eller

Detaljer

Søknad om ansvarsrett

Søknad om ansvarsrett Søknaden gjelder Eiendom/Byggested Kommune Gnr. Bnr. Adresse Balsfjord 39 7 9050 STORSTEINNES Foretak Organisasjonsnummer Navn Adresse 98750515 BALSFJORD WS AS Grindbakken 0, 9050 STORSTEINNES Kontaktperson

Detaljer

Underskrift. Underskrift. Underskrift. Underskrift. Selvstendig. bruksenhet Tilleggsparsell Tilleggsparsell til gnr/bnr.

Underskrift. Underskrift. Underskrift. Underskrift. Selvstendig. bruksenhet Tilleggsparsell Tilleggsparsell til gnr/bnr. Søknad o deling/justering av grunneiendo Søknaden/rekvisisjonen frasettes i edhold av plan- og bygningslovens (pbl) 20-1, 1. ledd, bokstav og lov o eiendosregistrering (atrikkelloven) kapittel 3 og 7.

Detaljer

Saksbehandler: Ingvill Granodd Arkiv: GNR 15/2443 Arkivsaksnr.: 17/1281. Hovedutvalg teknisk og miljø Hovedutvalg teknisk og miljø

Saksbehandler: Ingvill Granodd Arkiv: GNR 15/2443 Arkivsaksnr.: 17/1281. Hovedutvalg teknisk og miljø Hovedutvalg teknisk og miljø SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingvill Granodd Arkiv: GNR 15/2443 Arkivsaksnr.: 17/1281 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk og miljø Hovedutvalg teknisk og miljø 15/2443 - JORUNDVEGEN, ÅKRA - NYBYGG ENEBOLIG

Detaljer

Kvittering for nabovarsel sendes kommunensammenmed søknaden

Kvittering for nabovarsel sendes kommunensammenmed søknaden á Kvittering for nabovarsel sendes kommunensammenmed søknaden Nabovarselkan enten sendessom rekommandertsending,overleverespersonligmot kvitteringeller sendespå e- postmot kvittering.med kvitteringfor

Detaljer

Søknad om rammetillatelse

Søknad om rammetillatelse Sammendrag EIENDOM/BYGGESTED: Gnr: 111/Bnr: 133/148/Kokstadflaten., 5257 Kokstad, Kommune: Bergen TILTAKETS ART: Tiltakstype og formål: Nytt bygg - ikke boligformål over 70 m2. Søknadstype: Rammetillatelse.

Detaljer

KARIN L ROLVSJ ORD. Postmottak Meland

KARIN L ROLVSJ ORD. Postmottak Meland 2 6-November-201 5 Postmottak Meland Fra: Sendt: Til: Emne: Vedlegg: Karin Rolvsjord 25. november 201515:30 Postmottak Meland Gnr 51, bnr 64, Naustvika 35 Rive-/byggesøknaci

Detaljer

Det søkes om dispensasjon til å sette opp et orangeri/drivhus innenfor 100-meters belte.

Det søkes om dispensasjon til å sette opp et orangeri/drivhus innenfor 100-meters belte. 17 AUG. 2017 Line S. A. Kristiansen Setretangen 14 3950 BREVIK Brevik, 16.08.17. Byggesaksavdelingen Postboks 128 3901 PORSGRUNN SØKNAD OM DISPENSASJON JF. 1-8 PLAN OG BYGGNINGSLOVEN Det søkes om dispensasjon

Detaljer

Kommune. Antennesystem

Kommune. Antennesystem C 1 Opplysninger gitt i nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av nabovarsel) ier/fester et varsles herved om ndring av fasade ruksendring ispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel

Detaljer

Søknad om ansvarsrett

Søknad om ansvarsrett ø MOLDSKREDAS ø Søknad om ansvarsrett etter plan- og bygningsloven Søknaden gjelder Eiendom/Byggested Kommune Gnr. Bnr. Adresse Bjugn 20 104 Høydebasseng Botngård, 7160 BJUGN Foretak Organisasjonsnummer

Detaljer

Søknad om tillatelse i ett trinn

Søknad om tillatelse i ett trinn Sammendrag EIENDOM/BYGGESTED: Gnr: 121/Bnr: 624/Nordåshøgda 57., 5235 Rådal, Kommune: Bergen TILTAKETS ART: Tiltakstype og formål: Nytt bygg - boligformål. Søknadstype: Ett trinns søknad. Bygningstypekode:

Detaljer

Opplysninger gitt i nabovarsel

Opplysninger gitt i nabovarsel Opplysninger gitt i nabovarsel Sendes kommunen sammen med seknaden (Gjenpart av nabovarsel) Ved nving skal kredltorer med pengeheftelserierendomrnen varsles pb1 21-3 Tittak på anandommen Kcenrnene Gre

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 79/13 Plan- og miljøutvalget 24.04.2013

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 79/13 Plan- og miljøutvalget 24.04.2013 Søgne kommune Arkiv: 20/6 Saksmappe: 2013/540-12670/2013 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 09.04.2013 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra LNF-formålet - Telekommunikasjonsmast - GB 20/6 - Årosveten

Detaljer

Søknad om tillatelse i ett trinn

Søknad om tillatelse i ett trinn Søknaden gjelder Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, OPPFYLLES. Tiltaket skal prosjekteres og utføres i samsvar med TEK10, i henhold til overgangsbestemmelsen i TEK17 17-2. Opplysninger

Detaljer

y Kvinnherad komniune I

y Kvinnherad komniune I Vedlegg til søknad om mindre justeringar av reuleringsplan Borvik, 144/39. TEIGEN Kvinnherad kommune Samfunnsutvikling Rådhuset 5470 Rosendal Saksnr y Kvinnherad komniune I I i i 1?2 NOV,2012 akkcp,p...

Detaljer

Se eiendom Side 1 av 1

Se eiendom Side 1 av 1 Se eiendom Side 1 av 1 i I II 2 4 5 7 9 10 11 12 13 14 15 16 1 4 Kart levert av: Topografisk norgeskart 2 Kartverket http://ww w.seeiendom.no/ 06.09.2012 Se eiendom Side 1 av 1 Dato: 06/09 2012 Gårds-/bruksnr:

Detaljer

Nabovarsel sendes til berørte naboer og gjenboere plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 21-3

Nabovarsel sendes til berørte naboer og gjenboere plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 21-3 yggesaksblankett 5154 ier/fester et varsles herved om ndring av fasade ruksendring ispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel 19 Arealdel av kommuneplan Reguleringsplan ebyggelsesplan på plan Kontaktperson,

Detaljer

Endhng av fasade Innhegning mot veg

Endhng av fasade Innhegning mot veg 1 ( standard \s. norge Gjenpart av nabovarsel plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 21-3 Tiltak på eiendommen: Gnr Bnr Festenr Seksjonsnr Eiendommens adresse Postrir Poststed it \ Kommune Eler/fester

Detaljer

Gjenpart av nabovarsel

Gjenpart av nabovarsel Gjenpart av nabovarsel plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 21-3 Tiltak på eiendommen Kommune Sørum Gnr. 90 Bnr. Adresse trondheimsveien 577, 2016 FROGNER Det varsles herved om Søknadstype Søknad

Detaljer

Søknad om igangsettingstillatelse

Søknad om igangsettingstillatelse igangsettings etter plan-og bygningsloven 20-1, jf 21-2 Søknaden gjelder Eiendom/Byggested Kommunens saksnummer 2013/536 Kommune Ørland Gnr. 68 Bnr. 261 Adresse Maren Juelsgate 2, 7130 BREKSTAD Ansvarlig

Detaljer

Søknad om ansvarsrett

Søknad om ansvarsrett BRIMERAS Søknad om ansvarsrett etter plan- og bygningsloven Søknaden gjelder Eiendom/Byggested Kommune Gnr. Bnr. Adresse Bjugn 20 104 Høydebasseng Botngård, 7160 BJUGN Foretak Organisasjonsnumrner Navn

Detaljer

Søknad om tillatelse i ett trinn

Søknad om tillatelse i ett trinn Søknad om tillatelse i ett trinn etter plan- og bygningsloven (pbl) 20-1 Søknaden gjelder Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, oppfylles ikke. Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg

Detaljer

Opplysninger gitt i nabovarsel

Opplysninger gitt i nabovarsel Opplysninger gitt i nabovarsel Sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av nabovarsel) plan- og bygningslovenav 27. juni2008 nr. 71 21-3 Tiltak på eiendommen Kommune Gnr. Bnr. Adresse Eier/fester

Detaljer

Pos, 3go Festenr. nr, Komrnune. Endring av fasade. lnnhegning mot veg. Antennesystem. Arealplaner. E-post, tairi '14._.e 1/(4)

Pos, 3go Festenr. nr, Komrnune. Endring av fasade. lnnhegning mot veg. Antennesystem. Arealplaner. E-post, tairi '14._.e 1/(4) Nabovarsel (1/t7- send, iii berørte naboer og gjenboere plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 21-3 Til (nabo/gjenboer) Som eier/fester av: Gnr. Bnr. Eiendommens adres Det varsles herved bm Tiltak

Detaljer

Gjennomføringsplan. Søknaden gjelder. Eiendom/Byggested. Beskrivelse fagområde. Prosjektering. Overordnetansvarfor prosjektering

Gjennomføringsplan. Søknaden gjelder. Eiendom/Byggested. Beskrivelse fagområde. Prosjektering. Overordnetansvarfor prosjektering Gjennomføringsplan BYGGSOK Søknaden gjelder Dato4qt. Sign. v.søk Oppdal 194 1 Olbu,7340 OPPDAL 4/ 3 cfr' Beskrivelse fagområde Prosjektering Fagområde cn ets navn cs) Overordnetansvarfor prosjektering

Detaljer

Søknad om rammetillatelse

Søknad om rammetillatelse Sammendrag EIENDOM/BYGGESTED: Gnr: 11/Bnr: 390/Nordre Nattlandsfjellet 14., 5098 BERGEN, Kommune: Bergen TILTAKETS ART: Tiltakstype og formål: Endring av bygg bolig - utvendig tilbygg større enn 50 m2,

Detaljer

Søknad om ansvarsrett

Søknad om ansvarsrett Søknad om ansvarsrett etter plan- og bygningsloven Søknaden gjelder Eiendom/Byggested Kommune Gnr. Bnr. Adresse Ørland 79 38 7140 OPPHAUG Organisasjonsnummer Navn 919709340 SYSTEMBYGG AS Kontaktperson

Detaljer

Alle felt merket grønt må i de følgende dokumenter fylles ut av dine respektive underentreprenører.

Alle felt merket grønt må i de følgende dokumenter fylles ut av dine respektive underentreprenører. igangsettingstillatelse Som kunde av Alvsbyhus har du ansvar for alle tomtearbeider. For å kunne søke kommunen om igangsettingstillatelse trenger vi, som ansvarlig søker, derfor en del papirer fra dine

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for heving av tomt, underetasje, samt forstøtningsmur mot vei - GB 31/123 - Oftenesheia 17

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for heving av tomt, underetasje, samt forstøtningsmur mot vei - GB 31/123 - Oftenesheia 17 Søgne kommune Arkiv: 31/123 Saksmappe: 2012/3612-8370/2013 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 04.06.2013 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for heving av tomt, underetasje, samt forstøtningsmur

Detaljer

Berører tiltaket eksisterende eller fremtidige arbeidsplasser? Hvis ja, skal byggblankett 5177 med vedlegg sendes til Arbeidstilsynet

Berører tiltaket eksisterende eller fremtidige arbeidsplasser? Hvis ja, skal byggblankett 5177 med vedlegg sendes til Arbeidstilsynet beskriv Melding om tiltak etter plan- og bygningsloven 81,85, 86 a Til kommune: Berører tiltaket eksisterende eller fremtidige arbeidsplasser? Ja i:i Nei Hvis ja, skal byggblankett 5177 med vedlegg sendes

Detaljer

Søknad om rammetillatelse

Søknad om rammetillatelse Søknad om rammetillatelse etter plan- og bygningsloven (pbl) SS 20-1 Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden, herunder opp eller endring av matrikkelenhet, vil bli registrert i matrikkelen.

Detaljer

f I (É 20 FEB. 201 KR0DSHERAD KOMMUNE ADVOKAT BJØRE AS Krødsherad kommune vi Jan Rundtom Kommunehuset 3536 NORESUND Noresund, 20.

f I (É 20 FEB. 201 KR0DSHERAD KOMMUNE ADVOKAT BJØRE AS Krødsherad kommune vi Jan Rundtom Kommunehuset 3536 NORESUND Noresund, 20. ADVOKAT BJØRE AS MEDLEM AV DEN NORSKE AOVOKATEORENNG Krødsherad kommune vi Jan Rundtom Kommunehuset 3536 NORESUND Noresund, 20. februar 2013 KR0DSHERAD KOMMUNE Arkvkode P Ç.? L i. f (É Arkvkode S Etat

Detaljer