Søknad om tillatelse i ett trinn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søknad om tillatelse i ett trinn"

Transkript

1 Søknad om tillatelse i ett trinn etter plan- og bygningsloven (pbl) 20-1 Søknaden gjelder Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf annet ledd, OPPFYLLES. Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden, herunder oppretting eller endring av matrikkelenhet, vil bli registrert i matrikkelen. Eiendom/Byggested Kommune Hurum Gnr. 24 Bnr. 97 Adresse Skolegaten 10, 3484 HOLMSBU Tiltakets art Søknadstype Ettrinnssøknad Tiltakstype Grunneiendom Næringsgruppekode X Bolig Tiltakshaver Partstype privatperson Navn Adresse Skolegaten 10, 3484 HOLMSBU Telefon e-postadresse Varsling Tiltaket krever nabovarsling Det foreligger ingen merknader fra naboer eller gjenboere Følgebrev Det søkes med dette om fradeling av ei boligtomt på ca. 670m2. Eiendommen er en liten del av område B13 i reguleringsplan for Holmsbu. Hele B13 med unntak av eiendommene gnr 24 bnr 83 og 97 dekkes av to bebyggelsesplaner. Den første, godkjent , gjelder omsorgsboligene på gnr/bnr 24/53 og 131 og hytte på 24/123. Den andre, godkjent , gjelder utbyggingsplanene på 24/9 og boligene på 24/132. Kommunen har i disse planene godkjent bebyggelsesplaner for det enkelte byggeprosjekt i samsvar med intensjonene i reguleringsplanene. Gjeldende reguleringsplan fra 1988 forutsatte bebyggelsesplan etter datidens regler. Det vil si direkte behandling i det som nå er det kommunale planutvalget. Her vedlegges tilsvarende en bebyggelsesplan for gnr/bnr 24/97. Som illustrasjon til denne vedlegges et situasjonsplankart som viser omsøkt tomtedeling med mulig plassering av bolig, garasje og parkeringsplass. Det søkes om godkjenning av bebyggelsesplan for og godkjenning av deling av gnr/bnr 24/97. Nabovarsel som sendes ut gjelder både plan og deling. Vi mener søknaden med dette tilfredsstiller alle planer og krav og at det følgelig ikke er behov for noen dispensasjoner for denne saken. Hvis kommunen likevel skulle finne at det er behov for dispensasjon fra noen regler her skal nabovarslet i så fall også oppfattes som varsel om dispensasjonssøknad. Arealdisponering Planstatus mv. Type plan Reguleringsplan Navn på plan Holmsbu sentrum Reguleringsformål Boliger Beregningsregel angitt i gjeldende plan %BYA Grad av utnytting iht. gjeldende plan 20% Andre relevante krav Reguleringsbestemmelsenes pkt. 1.7 sier det skal utarbeides bebyggelsesplan før søknad om fradeling/byggetillatelse tas opp til behandling. Direktoratet for byggkvalitet ByggSøkID: Utskriftstidsdato: Side 1 av 3

2 Søknad om tillatelse i ett trinn etter plan- og bygningsloven (pbl) 20-1 Tomtearealet Byggeområde/grunneiendom 670,00 m² - Ev. areal som trekkes fra iht. beregningsregler 0,00 m² = Beregnet tomteareal 670,00 m² Bebyggelsen Beregnet maksimalt byggeareal iht. plan 134,00 m² Areal eksisterende bebyggelse 0,00 m² - Areal som skal rives 0,00 m² + Areal ny bebyggelse 0,00 m² + Parkeringsareal 36,00 m² = Sum areal 36,00 m² Grad av utnytting Beregnet grad av utnytting 5,37 Plassering av tiltaket Høyspent kraftlinje er ikke i konflikt med tiltaket. Vann og avløpsledninger er ikke i konflikt med tiltaket. Krav til byggegrunn Flom Byggverket skal IKKE plasseres i flomutsatt område Skred Byggverket skal IKKE plasseres i skredutsatt område Andre natur- og miljøforhold (pbl 28-1) Det foreligger IKKE fare eller vesentlig ulempe som følge av andre natur- og miljøforhold. Tilknytning til veg og ledningsnett Adkomst Tiltaket gir ikke ny/endret atkomst. Tomta har adkomst til kommunal veg som er opparbeidet og åpen for alminnelig ferdsel.avkjørselstillatelse er gitt. Vannforsyning Tomta er tilknyttet offentlig vannverk Vanntilførsel krysser IKKE annens grunn. Avløp Tomta er tilknyttet offentlig avløpsanlegg Avløpsanlegg krysser annens grunn.tinglyst erklæring foreligger IKKE. Overvann Takvann/overvann føres til terreng Direktoratet for byggkvalitet ByggSøkID: Utskriftstidsdato: Side 2 av 3

3 Søknad om tillatelse i ett trinn etter plan- og bygningsloven (pbl) 20-1 Vedlegg Vedleggstype Gruppe Beskrivelse av vedlegget Hvordan oversendes vedlegget? Kvittering for nabovarsel C Ettersendes per post Situasjonsplan D Ettersendes per post Annet Q Rekvisisjon av kartforretning Ettersendes per post Annet Q Bebyggeslesplan Ettersendes per post Erklæring og signering Ansvarlig søker bekrefter at hele tiltaket belegges med ansvar, og dekker kravene i henhold til plan- og bygningsloven. En er kjent med reglene om straff og sanksjoner i pbl. Kap. 32 og at det kan medføre reaksjoner dersom det gis uriktige opplysninger Ansvarlig søker Tiltakshaver Dato. Dato. Signatur. Gjentas med blokkbokstaver. Signatur. Gjentas med blokkbokstaver. Direktoratet for byggkvalitet ByggSøkID: Utskriftstidsdato: Side 3 av 3

4 Opplysninger gitt i nabovarsel Sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av nabovarsel) plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr Tiltak på eiendommen Kommune Hurum Gnr. 24 Bnr. 97 Adresse Skolegaten 10, 3484 HOLMSBU Eier/fester Det varsles herved om Søknadstype søknad i ett trinn Tiltakstype Grunneiendom Næringsgruppekode X Bolig Arealdisponering Planstatus mv. Gjeldende plan Reguleringsplan Navn på plan Holmsbu sentrum Nabovarselet gjelder Det søkes med dette om fradeling av ei boligtomt på ca. 670m2. Eiendommen er en liten del av område B13 i reguleringsplan for Holmsbu. Hele B13 med unntak av eiendommene gnr 24 bnr 83 og 97 dekkes av to bebyggelsesplaner. Den første, godkjent , gjelder omsorgsboligene på gnr/bnr 24/53 og 131 og hytte på 24/123. Den andre, godkjent , gjelder utbyggingsplanene på 24/9 og boligene på 24/132. Kommunen har i disse planene godkjent bebyggelsesplaner for det enkelte byggeprosjekt i samsvar med intensjonene i reguleringsplanene. Gjeldende reguleringsplan fra 1988 forutsatte bebyggelsesplan etter datidens regler. Det vil si direkte behandling i det som nå er det kommunale planutvalget. Her vedlegges tilsvarende en bebyggelsesplan for gnr/bnr 24/97. Som illustrasjon til denne vedlegges et situasjonsplankart som viser omsøkt tomtedeling med mulig plassering av bolig, garasje og parkeringsplass. Det søkes om godkjenning av bebyggelsesplan for og godkjenning av deling av gnr/bnr 24/97. Nabovarsel som sendes ut gjelder både plan og deling. Vi mener søknaden med dette tilfredsstiller alle planer og krav og at det følgelig ikke er behov for noen dispensasjoner for denne saken. Hvis kommunen likevel skulle finne at det er behov for dispensasjon fra noen regler her skal nabovarslet i så fall også oppfattes som varsel om dispensasjonssøknad. Spørsmål og merknader vedrørende nabovarsel Tiltakshaver navn Kontaktperson navn e-postadresse Telefon Mobiltelefon Søknaden kan ses på hjemmeside: Direktoratet for byggkvalitet ByggSøkID: Utskriftstidsdato: Side 1 av 2

5 Opplysninger gitt i nabovarsel Sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av nabovarsel) Merknadene sendes: Eventuelle merknader skal være mottatt innen 2 uker etter at dette varsel er sendt. Ansvarlig søker/tiltakshaver skal sammen med søknad sende innkomne merknader og redegjøre for eventuelle endringer. Navn Postadresse Skolegaten 10, 3484 HOLMSBU e-postadresse Vedlegg Vedleggstype Gruppe Beskrivelse av vedlegget Situasjonsplan D Annet Q Bebyggeslesplan Signering Tilsvarende opplysninger med vedlegg er sendt i nabovarsel til berørte naboer og gjenboere. Mottagere av nabovarsel fremgår av kvittering for nabovarsel. Tiltakshaver Dato. Signatur. Gjentas med blokkbokstaver. Direktoratet for byggkvalitet ByggSøkID: Utskriftstidsdato: Side 2 av 2

6 Kvittering for nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden Nabovarsel kan enten sendes som rekommandert sending eller overleveres personlig mot kvittering. Ved personlig overlevering vil signatur gjelde som bekreftelse på at varselet er mottatt. Det kan også signeres på at man gir samtykke til tiltaket. Tiltak på eiendommen Kommune Hurum Gnr. 24 Bnr. 97 Adresse Skolegaten 10, 3484 HOLMSBU Eier/fester Hurum kommune, Gnr. 24, Bnr. 1 Hurum Eiendomsselskap KF, Adresse Øvre Skoledalen 12, 3482 TOFTE Hurum kommune, Gnr. 24, Bnr. 9 PRO3484 AS, Adresse c/o Anders Bøhn, Althornet 3, 3033 DRAMMEN Hurum kommune, Gnr. 24, Bnr. 83 Petter Søhoel, Adresse Eddaveien 13, 0772 OSLO Hurum kommune, Gnr. 24, Bnr. 106 Martina Cabo og Aksel Hugo, Adresse Skolegaten 9, 3484 HOLMSBU Direktoratet for byggkvalitet ByggSøkID: Utskriftstidsdato: Side 1 av 4

7 Kvittering for nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden Hurum kommune, Gnr. 24, Bnr. 131 Skolehagen borettslag, Adresse c/o Usbl Lier, Postboks 100, 3401 Lier Hurum kommune, Gnr. 24, Bnr. 132, Festenr. 0, Seksjonsnr. 1 Dag Birkeland og Elisabeth Slinde, Adresse Sørengkaia 67, 0194 OSLO Hurum kommune, Gnr. 24, Bnr. 132, Festenr. 0, Seksjonsnr. 3 Grete Huseby Fosli og Knut Fosli, Adresse Kirkeveien 99 E, 1344 HASLUM Hurum kommune, Gnr. 24, Bnr. 132, Festenr. 0, Seksjonsnr. 4 Anne Haug Hansen, Adresse Skolegaten 14 F, 3484 HOLMSBU Hurum kommune, Gnr. 24, Bnr. 132, Festenr. 0, Seksjonsnr. 5 Anne K Dalen Nyborg, Adresse Borgentoppen 8, 1388 BORGEN Direktoratet for byggkvalitet ByggSøkID: Utskriftstidsdato: Side 2 av 4

8 Kvittering for nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden Hurum kommune, Gnr. 24, Bnr. 132, Festenr. 0, Seksjonsnr. 6 Ragnhild Molstad, Adresse Grønsundveien 37, 1394 NESBRU Hurum kommune, Gnr. 24, Bnr. 132, Festenr. 0, Seksjonsnr. 8 Ellen Gullerud og Espen Arne Hoel, Adresse Skolegaten 14B, 1384 ASKER Hurum kommune, Gnr. 24, Bnr. 135 Camilla Raade Holmemo, Adresse World bank Office, Ethiopia, Africa AV, PB 5515 Addis Abeba Ethiopia Hurum kommune, Gnr. 24, Bnr. 135 Lars Andreas Holmemo, Adresse Kniveåsen Terrasse 41, 3036 DRAMMEN Hurum kommune, Gnr. 24, Bnr. 135 Marit Ingeborg Raade, Adresse Øvre Haave gård, Lisleherad, 3680 NOTODDEN Direktoratet for byggkvalitet ByggSøkID: Utskriftstidsdato: Side 3 av 4

9 Kvittering for nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden For postverket Det er per dags dato innlevert rekommandert sending til ovennevnte adressater. Samlet antall sendinger: Sign. Direktoratet for byggkvalitet ByggSøkID: Utskriftstidsdato: Side 4 av 4

10 1: Norkart AS Det gjøres oppmerksom på at kartgrunnlaget kun er veiledene og kan inneholde mangler. Kartgrunnlaget er ikke juridisk bindene.

11

12 Byggblankett 5880 Rekvisisjon av oppmålingsforretning Søknadspliktige tiltak etter pbl 20-1 bokstav m Vedlegg J: Kommunens sak-/journalnr. Oppdragnr. Eiendom, byggested Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr Adresse Postnr. Poststed Skolegaten Holmsbu Oppretting av matrikkelenhet Grunneiendom Anleggseiendom Festegrunn over 10 år Arealoverføring Saksbehandling A. B. C. Rekvisisjon av oppmålingsforretning ved opprettelse eller endring av matrikkelenhet. Utsettelse av oppmålingsforretning etter pbl 21-9 siste ledd. Søknad om matrikulering med utsatt oppmålingsforretning (jf. matrikkelloven 6 andre ledd, forskriften 25). Kommunen setter en frist for når oppmålingsforretningen skal være fullført (fristen er maksimalt 2 år fra tillatelsesdato). Ønsket dato for forretningen i C: Snarest mulig Kommentarer til avkryssingene A og B med begrunnelse for søknad i pkt. C Her skal det fradeles ei boligtomt fra eksisterende boligeiendom. Underskrift/Fakturaadresse * Registrert eier/fester Fakturaadresse Postnr. Poststed Skolegaten Holmsbu Ev. org.nr. Telefon Faks E-postadresse Sted Dato Underskrift Holmsbu * Gjelder tiltaket/forretningen "arealoverføring", underskriver andre aktuelle parter på side 2 Veiledning i bruk av rekvisisjon for søknadspliktige tiltak Sakstype A Sakstype B Sakstype C Utfylt rekvisisjon vedlegges byggesøknaden (vedlegg J) i underskrevet stand. Avkryssing for sakstype A medfører iverksetting av arbeid med oppmålingsforretning fra det tidspunkt tillatelse om oppretting eller endring av matrikkelenhet etter pbl 20-1 pkt. m gis og/ eller at vedtatt forhåndsbetalt gebyr er betalt. Det kan etter matrikkellovas 35 avtales matrikkulering ut over leveringstiden på 16 uker, men ikke lengre enn 2 år. Oppmålingsforretningen tar utgangspunkt i relevante saksdokumenter fra byggesaken. Utfylt rekvisisjon vedlegges byggesøknaden (vedlegg J) i underskrevet stand. Avkryssing for sakstype B medfører at iverksetting av arbeid med oppmålingsforretning, ut fra søkers valg jf. pbl 21-9, utsettes i inntil tre år fra det tidspunkt tillatelse etter pbl 20-1 pkt. m gis. Oppmålingsforretningen tar utgangspunkt i de relevante saksdokumentene fra byggesaken. På det tidspunkt rekvirenten ønsker å iverksette oppmålingsforretning, må en kopi av rekvisisjonen, med ønsket iverksettingstidspunkt, saks- og journalnummer samt rekvirentens adresse og underskrift, påføres rekvisisjonen og sendes inn til kommunen på nytt med avkryssing i boks A. NB! Ved oversittelse av fristen jf. pbl 21-9 siste ledd, faller tillatelsen etter pbl 20-1 bokstav m bort. Utfylt rekvisisjon vedlegges byggesøknaden (vedlegg J) i underskrevet stand. Avkryssing for sakstype C innebærer at rekvirenten samtidig med søknad om opprettelse eller endring av matrikkelenhet etter plan- og bygningsloven, søker om matrikkelføring med utsettelse av oppmålingsforretning etter matrikkellovens 6 med tilhørende forskrift 25, i inntil to år. NB! Kommunen er ansvarlig for iverksetting av oppmålingsforretningen når fristen utløper. Standard Norge. Byggblankett 5880 Fastsatt av Statens kartverk juli 2010, utgave 1 Side 1 av 2

13 1. Rekvisisjonen gjelder oppretting eller endring av følgende matrikkelenhet(er) Gnr./Bnr./Festenr. Eiendommens adresse Postnr. Poststed 24/97 Skolegaten Holmsbu Underskrift registrert eier 2. Spesifikasjon av matrikkelenhet(er) som søkes opprettet Opprinnelig eiendom(mer) Gnr./Bnr./Festenr. 24/7 Areal Fradelt areal Parsell 1763 m2 670 m Areal Bolig Ny eiendom *Formål/næringsgruppe **Areal status Navn og adresse på registrert eier Skolegaten 10, 3484 Holmsbu * Formål/Næringsgruppe = se opplysningsblanketten side 2 ** Arealstatus = a) Egen eiendom, b) Tilleggsareal (ved tilleggsareal angi Gnr/Bnr til mottakereiendom), c) Sammenslåing (ved sammenslåing oppgi på egen linje areal og nr. på parseller i ny matrikkelenhet) Standard Norge. Byggblankett 5880 Fastsatt av Statens kartverk juli 2010, utgave 1 Side 2 av 2

14 1: Norkart AS Det gjøres oppmerksom på at kartgrunnlaget kun er veiledene og kan inneholde mangler. Kartgrunnlaget er ikke juridisk bindene.

VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN

VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN RANDABERG KOMMUNE VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK VEILEDNING + Tilbygg Garasje Bod / Hagestue Gjerde / Levegg VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN En veileder for deg som har byggeplaner

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Del 1 Utfylling Del 2 Signering Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad... 3 1.1 Brukernavn og passord... 3 1.2 Rettighet

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad uten ansvarsrett... 3 2 Innlogging... 6 3 Endring av brukerprofil... 6 4 Utfylling

Detaljer

Journalnummer D E. Reguleringsplan Bebyggelsesplan Godkjent tomtedelingsplan Privat forslag

Journalnummer D E. Reguleringsplan Bebyggelsesplan Godkjent tomtedelingsplan Privat forslag Rekvisisjon av kartforretning Søknad om deling av grunneiendom jf. kap 2 og 3 i delingsloven av 23. juni 1978 med tilhørende forskrifter og 63 og 66 i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 Journalnummer

Detaljer

VEILEDER FOR 'MELDING TIL TINGLYSING'

VEILEDER FOR 'MELDING TIL TINGLYSING' VEILEDER FOR 'MELDING TIL TINGLYSING' Utarbeidet av: Matrikkel- og stedsnavnavdelingen og Tinglysingen ENDRINGSLOGG Versjon Dato Utført av Endring 1.2 2014-02-17 Even S. Enger 4.1.5 Ny anleggseiendom fra

Detaljer

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann veiledning (gjelder utslipp mindre enn 50 pe)

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann veiledning (gjelder utslipp mindre enn 50 pe) Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann veiledning (gjelder utslipp mindre enn 50 pe) Hvem har søknadsplikt? Når du skal etablere et utslipp av sanitært avløpsvann eller vil øke et eksisterende utslipp

Detaljer

Plan og bygningsloven, Hvem, hva, hvordan og ikke minst NÅR? Øyvind Beyer Sivilarkitekt MNAL

Plan og bygningsloven, Hvem, hva, hvordan og ikke minst NÅR? Øyvind Beyer Sivilarkitekt MNAL Plan og bygningsloven, Hvem, hva, hvordan og ikke minst NÅR? Øyvind Beyer Sivilarkitekt MNAL Plan og Bygningsloven hva er det? Planverket Planer Lovens krav til funksjoner: Hvem deltar i byggesaken Hva

Detaljer

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 06.07.2015 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse (1) Oppføring, endring, fjerning, riving og opparbeidelse

Detaljer

Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende

Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Kommentarer til Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Det er kommunen som svarer på henvendelser vedrørende forurensningsforskriften kapittel 12. Fylkesmannen

Detaljer

VEILEDER TIL SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT

VEILEDER TIL SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT VEILEDER TIL SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT Søknad om tillatelse uten ansvarsrett uten ansvarsrett Hva kan søkes uten ansvarlig søker Tiltak som krever søknad og tillatelse (tidligere

Detaljer

Føringsinstruks. for. matrikkelen

Føringsinstruks. for. matrikkelen Kartverket 3507 Hønefoss Føringsinstruks for matrikkelen Versjon: 3.4 Oppdatert dato: 2015.02.11 Forfatter: Godkjenner: Matrikkel- og stedsnavnavdelingen Sti og filnavn: ENDRINGSLOGG FØR 1.1.2011 ENDRINGSLOGG

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE. er det inngått følgende avtale om utbygging av (navn på regulert område).

UTBYGGINGSAVTALE. er det inngått følgende avtale om utbygging av (navn på regulert område). UTBYGGINGSAVTALE 1. PARTER Mellom...(senere kalt utbygger) NO *** MVA og Songdalen kommune (senere kalt kommunen) NO 963 296 746 MVA er det inngått følgende avtale om utbygging av (navn på regulert område).

Detaljer

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann Søknadsskjemaet skal benyttes ved etablering av nye utslipp og vesentlig økning av eksisterende utslipp av avløpsvann jf. Forskrift om begrensning av forurensning

Detaljer

Arbeiderpartiet og Venstres gruppe møter kl. 11.00 Høyre, Fremskrittspartiets og Kristelig Folkepartis gruppe møter kl. 11.30

Arbeiderpartiet og Venstres gruppe møter kl. 11.00 Høyre, Fremskrittspartiets og Kristelig Folkepartis gruppe møter kl. 11.30 Møteinnkalling Ekstraordinært møte Utvalg: Plan - og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 11.01.2012 (Onsdag ) Tid spunkt : 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57

Detaljer

Endelig rapport etter undersøkelse av Stor-Elvdal kommune som matrikkelmyndighet

Endelig rapport etter undersøkelse av Stor-Elvdal kommune som matrikkelmyndighet Endelig rapport etter undersøkelse av Stor-Elvdal kommune som matrikkelmyndighet Kommunens navn: Stor-Elvdal kommune Saksnummer: 15/00121 Virksomhetens adresse: Storgata 12, 2480 Koppang Tidsrom for undersøkelsen:

Detaljer

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Eksempler på unntak etter plan- og bygningsloven 31-2 1. utgave, april 2015 Kunnskapsdeling for et bedre samfunn FORORD Bygningsmassen i Norge utgjør omtrent

Detaljer

Hvaler kommune. Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2015. Vedlegg 2 til Økonomiplan 2015 2018 og Årsbudsjett 2015

Hvaler kommune. Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2015. Vedlegg 2 til Økonomiplan 2015 2018 og Årsbudsjett 2015 Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2015 Vedlegg 2 til Økonomiplan 2015 2018 og Årsbudsjett 2015 Innhold SAMMENDRAG... 2 1. BARNEHAGE OG SKOLEFRITIDSORDNINGER FOR BARN OG UNGE... 3 1.1 Betalingsordning

Detaljer

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Kapittel 12. Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6

Detaljer

Forslag til revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt

Forslag til revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt Forslag til revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt Høringsfrist 31. mai 2015 For mer informasjon, se http://www.miljodirektoratet.no/horing2015-2860 Innholdsfortegnelse Kapittel 1. Formål og

Detaljer

Forurensningsforskriften sentral

Forurensningsforskriften sentral Forurensningsforskriften sentral Kapittel 12. Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall

Detaljer

Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord

Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord Stortingsgaten 28 Postboks 8140 Dep N-0033 Oslo Telefon 24 13 10 00 Telefaks 24 13 10 05 postmottak@slf.dep.no Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord

Detaljer

Prosjektnotat: Kontroll av grunneiendommer

Prosjektnotat: Kontroll av grunneiendommer Prosjektnotat: Kontroll av grunneiendommer Versjon 1.33 21.01.2014 SIM_Prosjektnotat: Kontroll av grunneiendommer_versjon 1.33_21.01.2014 Side 1 av 41 I N H O L D S F O R T E G N E L S E: FORORD... 4 ENDRINGSLOGG...

Detaljer

Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen

Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen - med særlig vekt på Sivilombudsmannens praksis Kandidatnummer: 682 Leveringsfrist: 25.11.08 Til sammen 17.929 ord 24.11.2008 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Fradeling til uendret bruk v/ seniorrådgiver Renate Kristiansen

Fradeling til uendret bruk v/ seniorrådgiver Renate Kristiansen Fradeling til uendret bruk v/ seniorrådgiver Renate Kristiansen Rettslig utgangspunkt Pbl. 1-6. Tiltak Med tiltak etter lovene menes ( ) opprettelse og endring av eiendom ( ). Iverksetting av tiltak som

Detaljer

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 10.12.08 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Ansvarsfordeling på området... 1 1.2 Problemstillinger... 1 1.3 Høringssvar fra Asker og Bærum brannvesen og rådmannen... 1 2. KRAV

Detaljer

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Arkivsak dok. 11/03897 21 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Planutvalget i Gran

Detaljer

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR APLAND OG HEIBØ AS 7.MAI 2015 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført

Detaljer

Veileder. Godkjenning av barnehager

Veileder. Godkjenning av barnehager Veileder Godkjenning av barnehager Innhold 1. Innledning 5 2. Lovgrunnlaget 7 2.1. Bestemmelser i barnehageregelverket 7 2.2. Bestemmelser i annet regelverk 9 3. Ansvarsforhold 11 3.1. Barnehageeierens

Detaljer

SALG. Sent ralt og nært Ski. Haugenveien, t omt 4 & 5. Megler: Jacob A. L'Orsa Tlf: 23 23 89 40 Espen Larsen Tlf: 23 23 89 65

SALG. Sent ralt og nært Ski. Haugenveien, t omt 4 & 5. Megler: Jacob A. L'Orsa Tlf: 23 23 89 40 Espen Larsen Tlf: 23 23 89 65 SALG Sent ralt og nært Ski To næringstomter for salg Haugenveien, t omt 4 & 5 Megler: Jacob A. L'Orsa Tlf: 23 23 89 40 Espen Larsen Tlf: 23 23 89 65 Solberg Næringspark, ved innkjøringen til Ski.. Ås kommune

Detaljer