SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK PÅ GNR 12/256 DUOVVIGEAIDNU 25 - OPPFØRING AV ENEBOLIG OG GARASJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK PÅ GNR 12/256 DUOVVIGEAIDNU 25 - OPPFØRING AV ENEBOLIG OG GARASJE"

Transkript

1 BTEK DA Mádiijárbálggis Karasjok NO MVA Deanu gielda Tana kommune Rådhusveien Tana Dato: Våres ref:2025/16/05 Deres ref: Våres kontakt: Nils Asgeir Samuelsen Tlf: , epost: Deres kontakt: SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK PÅ GNR 12/256 DUOVVIGEAIDNU 25 - OPPFØRING AV ENEBOLIG OG GARASJE For vedleggoversikt, se søknadsskjema NBR Jfr SAK Opplysninger som skal gis ved søknad om tillatelse til tiltak Søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven 20-2 og 20-4 skal inneholde opplysninger som nevnt nedenfor i tredje ledd bokstav a) til q) i den utstrekning de er relevante for tiltaket og nødvendige for kommunens behandling. a) Tiltakshaver Byggeplass Duovvigeaidnu 25 Eiendom Gnr: 12 Bnr: 256 Fnr: Tiltakshaver Målfrid Kitti Adresse Lallusluohkka 15, 9845 Tana Søker BTEK DA Adresse Mádiijárbálggis 16, 9730 Karasjok Tiltakstype Ett trinns søknad Tiltakets art Oppføring av enebolig og garasje b) Eiendom og eksisterende bebyggelse som berøres av tiltaket Gjelder eiendom 12/256, Duovvigeaidnu 25. (Se pkt c). Eiendommen er ubebygd. c) Beskrivelse av tiltakets art Tiltaket gjelder oppføring av ny enebolig på ett plan og garasje d) Tiltakets størrelse og grad av utnytting Se tabell på neste side vedrørende arealer og BYA med utnyttelsesgrad. 1

2 BTEK DA Mádiijárbálggis Karasjok NO MVA BYA byggesak BRA byggesak Etasjeplan U-grad byggesak U-grad plan Enebolig: 102 kvm 1 50 % Garasje: 42,2 kvm 1 NS 3940: 15,19 I hht til NS 3940 Sum total: 198,4 Sum total: 144,2 kvm e) Forhold til plangrunnlaget og plan- og bygningsloven 1-8 Gjeldene reguleringsplan for området heter Sieiddajohguolbba Vest, datert Med planidentifikasjon: Tiltakshaver har i søknad datert , søkt om å slippe kravet om 1 ½ etg. I svar fra kommunen stod følgende anført vedrørende dette: «Eiendommen ligger i Sieiddajohguolbba bolig felt, der omsøkte tomt er avsatt/beregnet for hus i 1 ½ etasje. I plan bestemmelsene for området 3.3 er det åpnet for å kunne tillate boligbygg i 1 etg. Dersom det ikke bryter med helhetsinntrykket i feltet. I tidligere saker-er det gitt. tillatelse til oppføring av bolig i en etasje med takvinkel mellom grader. Ved søknad om tillatelse til tiltak må det søkes om dispensasjon fra gjeldende planbestemmelse jfr. pbl 19-2 ang. bolig i en etasje.» Det vil med dette bli fremmet en søknad om dispensasjon. Se k) i dette dokumentet. f) Ivaretakelse av krav til universell utforming og arkitektonisk utforming, herunder visuelle kvaliteter Kravene for universell utforming ivaretatt. Se tegning. Ellers så følger utformingen og det arkitektoniske uttrykket alle bestemmelser i reguleringsplanen. g) Tiltakets sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold, og behov for eventuelle sikringstiltak Ingen. Ivaretatt i reguleringsplanen. h) Konsekvensanalyse som framgår av byggteknisk forskrift 9-4 Ingen. Ivaretatt i reguleringsplanen. 2

3 BTEK DA Mádiijárbálggis Karasjok NO MVA i) Minsteavstand til annen bebyggelse, kraftlinjer, vegmidte, vann- og avløpsledninger Se situasjonsplan. Avstander i henhold til gjeldende byggelinje og planbestemmelser. Garasjen plasseres 0,5 i fra tomtegrensen. j) Atkomst, vannforsyning, avløp og fjernvarmetilknytning Fjernvarme er ikke aktuelt. Vann og avløp er ført frem til eiendommen. Atkomst er inntegnet på situasjonsplanen. k) Eventuelt behov og grunnlag for dispensasjon Tiltakshaver ønsker ikke å oppføre en bolig med 1 ½ etasje. Det søkes derfor om dispensasjon i fra planbestemmelsen. Se vedlegg. B_1_1. l) Avholdt forhåndskonferanse Det er ikke avholdt forhåndskonferanse. m) Tegninger og målsatt situasjonsplan Følgende tegninger er vedlagt byggesaken. (3 stk tegninger og 1 stk situasjonsplan.) Hovedplan og Snitt Fasader Garasjetegning, plan, fasader og snitt D1_L76A_Situasjonsplan_Gnr_12_256_1:500 n) Redegjørelse for nabovarsling og nabomerknader, samt kvittering for nabovarsel Se naboliste. Tana kommune og FEFO som grunneier varsles ikke særskilt. o) Forholdet til andre myndigheter Ingen p) Gjennomføringsplan Se vedlegg G_1_1_Gjennomføringsplan. 3

4 BTEK DA Mádiijárbálggis Karasjok NO MVA q) Erklæringer om ansvarsretter Se gjennomføringsplan Avsluttende kommentarer BTEK DA ber Tana kommune om å ta kontakt omgående dersom noe mangler eller er uklart. Det bes også at det settes vilkår i tillatelsen, i stedet for avslag for mindre feil og mangler. Nils Asgeir Samuelsen Sivilingeniør Vedlegg: Søknad om tillatelse til tiltak rammetillatelse NBR 5174 med tilhørende vedleggoversikt. 4

5 Søknad om tillatelse i ett trinn etter plan- og bygningsloven (pbl) 20-3, jf Søknaden gjelder Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf annet ledd, oppfylles ikke. Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden vil bli registrert i matrikkelen Eiendom/Byggested Kommune Deatnu - Tana Gnr. 12 Bnr. 256 Adresse Duovvegeaidnu 25, 9845 TANA Tiltakets art Søknadstype Ettrinnssøknad Tiltakstype Nytt bygg - Boligformål Parkeringsplass Næringsgruppekode X Bolig Anleggstype veier Bygningstypekode 111 Formål bolig garasje Tiltakshaver Partstype privatperson Navn Målfrid Kitti Adresse Lallusluohkka 15, 9845 TANA Telefon e-postadresse Ansvarlig søker Navn BTEK DA Organisasjonsnummer Adresse Mádiijárbálggis 16, 9730 KARASJOK Kontaktperson Nils Asgeir Samuelsen Telefon Mobiltelefon e-postadresse Varsling Tiltaket krever nabovarsling Det foreligger ingen merknader fra naboer eller gjenboere Dispensasjonsøknad Plan-og bygningsloven Kapittel 19 Det søkes dispensasjon fra bestemmelsene i:arealplaner Begrunnelse for dispensasjon: Se vedlegg B1-1 Arealdisponering Planstatus mv. Type plan Reguleringsplan Navn på plan Sieiddajohguolbba boligfelt Reguleringsformål Bolig Beregningsregel angitt i gjeldende plan %BYA Grad av utnytting iht. gjeldende plan 50% Tomtearealet Byggeområde/grunneiendom 1306,40 m² - Ev. areal som trekkes fra iht. beregningsregler 0,00 m² = Beregnet tomteareal 1306,40 m² Direktoratet for byggkvalitet ByggSøkID: Utskriftstidsdato: Side 1 av 3

6 Søknad om tillatelse i ett trinn etter plan- og bygningsloven (pbl) 20-3, jf Bebyggelsen Beregnet maksimalt byggeareal iht. plan 653,20 m² Areal eksisterende bebyggelse 0,00 m² - Areal som skal rives 0,00 m² + Areal ny bebyggelse 198,40 m² + Parkeringsareal 100,00 m² = Sum areal 298,40 m² Grad av utnytting Beregnet grad av utnytting 22,84 Plassering av tiltaket Høyspent kraftlinje er ikke i konflikt med tiltaket. Vann og avløpsledninger er ikke i konflikt med tiltaket. Bygningsopplysninger m² BYA m² BRA Antall bruksenheter Bolig Annet I alt Bolig Annet I alt Eksisterende bebyggelse 0,00 0,00 0,00 0, Ny bebyggelse 198,40 102,00 48,00 150, Av dette åpne arealer 0,00 0,00 0,00 0, Sum 198,40 102,00 48,00 150, Antall etasjer etter at tiltaket er gjennomført: 1 Krav til byggegrunn Flom Byggverket skal IKKE plasseres i flomutsatt område Skred Byggverket skal IKKE plasseres i skredutsatt område Andre natur- og miljøforhold (plan- og bygningsloven 28-1) Det foreligger IKKE fare eller vesentlig ulempe som følge av andre natur- og miljøforhold. Tilknytning til veg og ledningsnett Adkomst Tiltaket gir ny/endret adkomst. Tomta har adkomst til kommunal veg som er opparbeidet og åpen for alminnelig ferdsel.avkjørselstillatelse er gitt. Vannforsyning Tomta er tilknyttet offentlig vannverk Avløp Tomta er tilknyttet offentlig avløpsanlegg Ikke relevant Direktoratet for byggkvalitet ByggSøkID: Utskriftstidsdato: Side 2 av 3

7

8 BTEK DA Mádiijárbálggis Karasjok NO MVA VEDLEGG: B_1_0 Deanu gielda Tana kommune Rådhusveien Tana Dato: Våres ref: 2025/16/05 Deres ref: Våres kontakt: Nils Asgeir Samuelsen Tlf: , epost: Deres kontakt: Søknad om dispensasjon fra gjeldende planbestemmelse jfr. pbl 19-2 angående oppføring av bolig i 1 etasje Tiltakshaver Byggeplass Duovvigeaidnu 25 Eiendom Gnr: 12 Bnr: 256 Fnr: Tiltakshaver Målfrid Kitti Adresse Lallusluohkka 15, 9845 Tana Søker BTEK DA Adresse Mádiijárbálggis 16, 9730 Karasjok Tiltakstype Ett trinns søknad Tiltakets art Oppføring av enebolig og garasje 1. Bakgrunn Det vises til søknad om rammetillatelse på vegne av tiltakshaver Målfrid Kitti om tillatelse til oppføring av enebolig og garasje på eiendom gnr 12/256 Duovvigeaidnu 25, 9845 Tana I forbindelse med tilsagnet på eiendommen 12/256 har tiltakshaver søkt om å slippe kravet om 1 ½ etg bolig. I svar fra kommunen den , sak 2016/2745, står følgende anført vedrørende dette kravet. «Viser til ditt brev av med tittel «Søker endring av fasade i Duovvegeaidnu 25.»Tana kommune oppfatter brevet/søknaden som søknad om endring av bygningstype fra bolig i 1½ etg til bolig i 1 etg. for gbnr. 12 /256. Eiendommen ligger i Sieiddajohguolbba bolig felt, der omsøkte tomt er avsatt/beregnet for hus i 1½ etasje. I plan bestemmelsene for området 3.3 er det åpnet for å kunne tillate boligbygg i 1 etg. Dersom det ikke bryter med helhetsinntrykket i feltet. I tidligere saker det gitt tillatelse til oppføring av bolig i 1 etasje med takvinkel mellom grader. epost:

9 BTEK DA Mádiijárbálggis Karasjok NO MVA VEDLEGG: B_1_0 Ved søknad om tillatelse til tiltak må det søkes om dispensasjon fra gjeldende planbestemmelse jfr. pbl 19-2 ang. bolig i en etasje. Søknad om tiltak på gbnr 12 /256 er etter plan-og bygningsloven et søknadspliktig tiltak med krav om ansvarlige foretak jfr pbl Søknad om dispensasjon fra gjeldende planbestemmelser I henhold til plan og bygningslovens 19, Dispensasjon, søkes med dette om dispensasjons fra gjeldende planbestemmelser for: Krav om oppføring av bolig i 1 ½ etg på gnr 12/256 Duovvigeaidnu Særlige grunner for dispensasjon I plan og bygningslovens 19-1, må det begrunnes om hvorfor dispensasjons må innvilges. Fordelen med dispensasjonen må være større enn ulempen. I utgangspunktet er stilt krav til en takvinkel på mellom grader i området. Med 25 grader vil ikke gesimshøyde og mønehøyde berøres i negativ retning. Ingen naboer blir heller berørt av tiltaket Kort oppsummert vil ikke en dispensasjon medføre til noen ulemper for området. Ved at det tidligere er innvilget dispensasjon fra denne planbestemmelsen, vil dette tiltaket bli en del av eksisterende bygningsmasse. 4. Avsluttende kommentarer BTEK DA ber Tana kommune om å ta kontakt omgående dersom noe mangler eller er uklart. Torgeir Kaaby Daglig leder BTEK DA Nils Asgeir Samuelsen Sivilingeniør epost:

10

11

12 Kvittering for nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden Nabovarsel kan enten sendes som rekommandert sending, overleveres personlig mot kvittering eller sendes på e post mot kvittering. Med kvittering for mottatt e-post menes en e-post fra nabo/gjenboer som bekrefter å ha mottatt nabovarselet. Ved personlig overlevering vil signatur gjelde som bekreftelse på at varslet er mottatt. Det kan også signeres på at m an gir samtykke til tiltaket.., ' < i i,' 1 l,, I L, Tiltak på eigedommen ' ' Kommune Gnr. Bnr. Adresse Eier/fester 1 Deatnu - Tana Duovvegeaidnu 25, 9845 TANA Tana kommune I ;...,m,., -= "'.,,,,...,.", o,.. +,-,...,.,...,.,, -n,...,,.,.... i,-, 4JIOII.:-=-= =--=- - "''"""., ' --..."""""""'--_,,.,,,,,.._.,.,""*,._"'"""" _, e,;,-, "*'._,,._ ' >'.! j l t ',. -{- _( =- --- ' """"'' '',,_,_......,.,=:! ' I., l j! I i ' Nabo/eiendom Deatnu - Tana kommune, Gnr. 12, Bnr. 217 Breivik Christoffer, Adresse Langnesveien 401, 9845 TANA D Varsel er sendt rekommandert D Varslet er sendt på e-post Poststedets reg.nr: Dato: ---- D Kvittering vedlegges D Varslet er mottatt D Samtykker i tiltaket Dato: -----'-- Signatur: Dato: ---- Signatur: Denne del klistres på kvittering RR NO I Nabo/eiendom Y. Deatnu - Tana kommune, Gnr. 12, Bnr. 220 Tana Komminale Eiendomsselskap, Adresse Rådhuset, 9845 TANA D Varsel er sendt rekommandert Poststedets reg.nr: X Varslet er sendt på e-post D Dato: x Kvittering vedlegges l, t ' I Varslet er mottatt D Samtykker i tiltaket Dato: ---- Signatur: Dato: ---- Signatur: I ' Nabo/eiendom Deatnu - Tana kommune, Gnr. 12, Bnr. 236 Henriksen Hans Henry, Adresse Deanugeaidnu 3035, 9845 TANA f.. ' l l j, ;! j ;' D Varsel er sendt rekommandert Poststedets reg.nr: D Varslet er sendt på e-post Dato: ---- D Kvittering vedlegges i!'! ' D Varslet er mottatt Dato: Signatur: D Samtykker i tiltaket Dato: ---- Denne del klistres på kvittering Signatur" RR a No J ' I I i For postverket i.. I I!' Det er per dags dato innlevert rekommandert sending til ovennevnte adressater eo \. o. 2,,).o5 Sign ' I i. ; ', Direktoratet for byggkvalitet ByggSøklD: Utskriftstidsdato: Side 1 av 1

13 Fra: Jon Arild Aslaksen Til: BTEK_NilsAsgeirSamuelsen Emne: SV: Nabovarsel_12_256_Målfrid Kitti Dato: 24. mai :09:05 Hei Nabovarsel er mottatt her. Mvh Jon Arild Fra: BTEK_NilsAsgeirSamuelsen Sendt: 24. mai :13 Til: Jon Arild Aslaksen Emne: Nabovarsel_12_256_Målfrid Kitti Bekreft mottatt nabovarsel BTEK DA Nils Asgeir Samuelsen Sivilingeniør Tlf: Epost: Postadresse: Mádiijárbálggis 16, 9730 Karasjok Org.nr: NO MVA

14 M x F X x F X x D H 5, 4 % x m m N Ø / N Ø x F X G a r a s j e 1 2 / , 8 1 3, / N N x T A x T A x x x B o l i g h u s x F X x F X x x D H x D H 9, 8 1 3, 3 7, x T 6 A 0 0 x T A 1 2 / / / Ø Ø T i l t a k s h a v e r : å l f r i d K i t t i T a n a P r o s j e k t : B O L I G O G G A R A S J E P r. n r : - S i t u a s j o n s p l a n T e g n. n r : D 1 _ L 7 6 A M å l : T e g n. a v : T o m t e k a r t 1 : D a t o : R e v. 1 : R e v. 2 : R e v. 3 : T e g n i n g e n e r b e s k y t t e t e t t e r l o v o m o p p h a v s r e t t o g s k a l i k k e b e n y t t e s u t e n v å r t i l l a t e l s e. T K B y g g e k o m m u n e : T a n a G. n r : 1 2 B. n r : F. n r : T o m t a s a d r : B T E K D A b y g g e p l a n l e g g i n g M a d i i j a r b a l g g i s K a r a s j o k A r e a l b e r e g n i n g i h t. N S K j e l l e r / U n d e r e t g. A R E A L B E R E G N I N G E R B o l i g G a r a s j e 2 B R A m 2 B R A m 2 B R A T o t a l t 2 B R A e t a s j e 1 0 2, 0 4 2, , D u o v v e g e a i d n u 2. e t a s j e T a n a S u m B R A 1 4 4, 2 E - p o s t : p o s b t e k - d a. n o T o m t e a r e a l : , 4 m 2 H j e m m e s i d e : b t e k - d a. n o B Y A i h t. N S , 4 m 2 U t n y t t e t : 1 5, 1 9 % U t n y t t e l s e s g r a d : O r g. n r : N O M V A B Y A i h t. T E K 1 0 m 2 U t n y t t e t : %

15 A A H W % m % % x F X B o d 5, x T r a m 1 3, 2 R u l l e s t o l r a m p e S t i g n i n g m a x 1 : x D H x D H B o d / S o v. 2 6, 4 S o v. 3 6, 9 V e n t. a n l x x F X x F X E n t r e 3, 7 k j ø l. F r y s. O p p v. m a s k. K j ø k k e n K o m f. T o p p x T A 2 5 * K l e s b o d 2, x x x K o r r i d o r 8, x x x x G a n g 3, x T o t a l t 3 3, x T A x D H S o v , 0 B a d s t u B a d m / B a d s t u 8, x V W - V V a s k e r o m 8, 3 S t u e x F X x F X S n i t t A - A x x x x T A x T A B a l k o n g 2 0, T i l t a k s h a v e r : M å l f r i d K i t t i T a n a P r o s j e k t : P r. n r : B O L I G H U S A n m e l d e l s e s t e g n i n g e r - P l a n t e g n i n g - S n i t t A - A T e g n. n r : E 1 _ A M å l : 1 : T e g n. a v : S E D a t o : R e v. 1 : R e v. 2 : R e v. 3 : T e g n i n g e n e r b e s k y t t e t e t t e r l o v o m o p p h a v s r e t t o g s k a l i k k e b e n y t t e s u t e n v å r t i l l a t e l s e. B y g g e k o m m u n e : T a n a G. n r : B. n r : F. n r : T o m t a s a d r : D u o v v e g e a i d n u T a n a T o m t e a r e a l : U t n y t t e l s e s g r a d : m 2 B T E K b y g g e p l a n l e g g i n g M a d i i j a r b a l g g i s K a r a s j o k D A , E - p o s t : p o s b t e k - d a. n o H j e m m e s i d e : b t e k - d a. n o O r g. n r : N O M V A A R E A L B E R E G N I N G E R A r e a l b e r e g n i n g i h t. N S m 2 B R A m 2 B R A m 2 B R A K j e l l e r / U n d e r e t g. 1. e t a s j e 2. e t a s j e S u m B R A B Y A i h t. N S B Y A i h t. T E K 1 0 E 1 _ A , 4 m 2 m 2 T o t a l t 2 B R A 1 0 2, , 0 U t n y t t e t : 1 1, 7 4 U t n y t t e t :

16 W % m % % F a s a d e m o t v e s t F a s a d e m o t n o r d F a s a d e m o t ø s t F a s a d e m o t s ø r T i l t a k s h a v e r : M å l f r i d K i t t i T a n a P r o s j e k t : P r. n r : B O L I G H U S A n m e l d e l s e s t e g n i n g e r B y g g e k o m m u n e : T a n a G. n r : - F a s a d e t e g n i n g e r B. n r : F. n r : T e g n. n r : D a t o : T o m t a s a d r : E 3 _ A D u o v v e g e a i d n u T a n a M å l : 1 : T e g n. a v : S E R e v. 1 : R e v. 2 : R e v. 3 : T e g n i n g e n e r b e s k y t t e t e t t e r l o v o m o p p h a v s r e t t o g s k a l i k k e b e n y t t e s u t e n v å r t i l l a t e l s e. T o m t e a r e a l : U t n y t t e l s e s g r a d : m 2 B T E K b y g g e p l a n l e g g i n g M a d i i j a r b a l g g i s K a r a s j o k D A E - p o s t : p o s b t e k - d a. n o H j e m m e s i d e : b t e k - d a. n o O r g. n r : N O M V A A R E A L B E R E G N I N G E R A r e a l b e r e g n i n g i h t. N S m 2 B R A m 2 B R A m 2 B R A K j e l l e r / U n d e r e t g. 1. e t a s j e 2. e t a s j e S u m B R A B Y A i h t. N S B Y A i h t. T E K 1 0 E 3 _ A , 4 m 2 m 2 U t n y t t e t : U t n y t t e t : T o t a l t 2 B R A 1 0 2, , 0

17 A A W % m % % x F X B o d 1 3, x x F X x G a r a s j e 2 8, x F X x F X F a s a d e m o t ø s t F a s a d e m o t s ø r x P l a n t e g n i n g 2 5 * F a s a d e m o t v e s t F a s a d e m o t n o r d S n i t t A - A T i l t a k s h a v e r : M å l f r i d K i t t i T a n a P r o s j e k t : P r. n r : G A R A S J E A n m e l d e l s e s t e g n i n g e r - P l a n t e g n i n g - S n i t t A - A - F a s a d e t e g n i n g e r T e g n. n r : E 1 _ A M å l : 1 : T e g n. a v : S E D a t o : R e v. 1 : R e v. 2 : R e v. 3 : T e g n i n g e n e r b e s k y t t e t e t t e r l o v o m o p p h a v s r e t t o g s k a l i k k e b e n y t t e s u t e n v å r t i l l a t e l s e. B y g g e k o m m u n e : T a n a G. n r : B. n r : F. n r : T o m t a s a d r : D u o v v e g e a i d n u T a n a T o m t e a r e a l : U t n y t t e l s e s g r a d : m 2 B T E K b y g g e p l a n l e g g i n g M a d i i j a r b a l g g i s K a r a s j o k D A , E - p o s t : p o s b t e k - d a. n o H j e m m e s i d e : b t e k - d a. n o O r g. n r : N O M V A A R E A L B E R E G N I N G E R A r e a l b e r e g n i n g i h t. N S m 2 B R A m 2 B R A m 2 B R A K j e l l e r / U n d e r e t g. 1. e t a s j e 2. e t a s j e S u m B R A B Y A i h t. N S B Y A i h t. T E K 1 0 E 1 _ A , 0 m 2 m 2 U t n y t t e t : U t n y t t e t : T o t a l t 2 B R A 4 2, 2 4 2, 2 3, 4 4

18

19

20

21

22 Erklaring om ansvarsrett etter plan- og bygningslovens $23-3 Erkleringen gjelder Eiendom/Byggested Kommune Gnr. Bnr. Adresse Deatnu - Tana Duovvegeaidnu 25, 9845 TANA Foretak Organisasjonsnummer Navn Adresse EDVARD ANTI AS M6diijdrbdlggis 21,9730 KARASJOK Kontaktperson Telefon Mobiltelefon e-postadresse EdvardAnti Foretaket har sentral godkjenning for funksjon Utforelse Utforelse Prosjektering Prosjektering fagomrade Varme- og kuldeinstallasjoner. Sanitarinstallasjoner. Varme- og kuldeinstallasjoner. Saniterinstallasioner tiltaksklasse I AnsvarsomrAde Prosjekterende Ansvarsomr6de Saniterinstallasjon bolig 1 Tiltakskl. Samsvarserklaring foreligger ved Ferdigatt. AnsvarsomrAdet er dekket av sentral godkjenning. Utforelse AnsvarsomrAde Sanitarinstallasjonerbolig 1 Tiltakskl. AnsvarsomrAdet er dekket av sentral godkjenning. Erklering og signering Foretaket er kjent med reglene om straff og sanksjoner i plan- og bygningsloven kap 32 og at det kan medfore reaksjoner dersom det gis uriktige opplysninger. Foretaket forplikter seg til 6 stille med nodvendig kompetanse i tiltaket, jf.sak10 kap. 10 og 1'1. Ansvarlig prosjekterende erklarer at prosjekteringen skal vare planlagt, gjennomfort og kvalitetssikret i henhold til plan- og bygningsloven jf. SAK10 S12-3. Ansvarlig utfsrende erklarer at arbeidet ikke skal starte fsr det foreligger kvalitetssikret produksjonsunderlag for respektive del av utforelsen, jf. SAK10 S 12-4 \ Direktoratet for byggkvalitet ByggSoklD: Utskriftstidsdato: Side 1 av 2

23 Erklaring om ansvarsrett etter plan- og bygningslovens $23-3 Ansvarlig foretak Q^Lba6tk Elrilro iilh fa ^/ Direktoratet for byggkvalitet ByggSoklD: Utskriftstidsdato: Side 2 av 2

24

25

26

27 Boligspesifikasjon i Matrikkelen Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) nr kap 2 og kap 5 Søknaden gjelder Eiendom/Byggested Kommune Deatnu - Tana Gnr. 12 Bnr. 256 Adresse Duovvegeaidnu 25, 9845 TANA Boligspesifikasjon Bolignummer Bruksareal rom Kjøkkenkode bad WC Tilhørende adresse Tilhørende eiendom Etasjekode Løpenr. Navn nr. Bokstav Gnr. Bnr. Festenr. kode Seksjonsnr. H ,00 4 kjøkken 1 1 Duovvegeaidnu Direktoratet for byggkvalitet ByggSøkID: Utskriftstidsdato: Side 1 av 1

Søknad om endring av gitt tillatelse

Søknad om endring av gitt tillatelse Søknad om endring av gitt tillatelse etter plan- og bygningsloven Søknaden gjelder Eiendom/Byggested Kommunens saksnummer 89/2015 Kommune Meland Gnr. 23 Bnr. 527 Adresse 5918 FREKHAUG Arbeidstilsynet Endringen

Detaljer

Søknad om rammetillatelse

Søknad om rammetillatelse etter plan- og bygningsloven (pbl) 2-1 Søknaden gjelder Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden, herunder oppretting eller endring av matrikkelenhet, vil bli registrert i matrikkelen. Eiendom/Byggested

Detaljer

Søknadstype Tiltakstype Næringsgruppekode Bygningstypekode Formål Melding Nytt bygg under 70 m2 - ikke boligformål X Bolig 181 garasje

Søknadstype Tiltakstype Næringsgruppekode Bygningstypekode Formål Melding Nytt bygg under 70 m2 - ikke boligformål X Bolig 181 garasje t4b(s(z, Søknad om tiltak uten ansvarsrett BYGCSOK.911 Søknaden gjelder Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, OPPFYLLES. Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden, herunder

Detaljer

Søknad om rammetillatelse

Søknad om rammetillatelse Søknaden gjelder Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden vil bli registrert i matrikkelen Eiendom/Byggested Kommune Kvinnherad Gnr. 186 Bnr. 31 Rosendal, 5470 ROSENDAL Tiltakets art Søknadstype

Detaljer

Søknad om tillatelse i ett trinn

Søknad om tillatelse i ett trinn Søknaden gjelder Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, oppfylles ikke. Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden vil bli registrert i matrikkelen Eiendom/Byggested Kommune

Detaljer

Situasjonskart. 53 349 Karlsminnegata 47 Kwong Lok Lee Zhilian Zhai. Gnr: Bnr: Eiendommens adresse: Hjemmelshavere: Nei 184

Situasjonskart. 53 349 Karlsminnegata 47 Kwong Lok Lee Zhilian Zhai. Gnr: Bnr: Eiendommens adresse: Hjemmelshavere: Nei 184 4 700 1,300 3,100 Situasjonskart Gnr: Bnr: Eiendommens adresse: Hjemmelshavere: 53 349 Karlsminnegata 47 Kwong Lok Lee Målebrev koordinatbestemt: Eiendommens areal (m²): Nei 184 Servicetorget 18.06.24

Detaljer

A I. Søknad om tillatelse i ett trinn. Søknaden gjelder

A I. Søknad om tillatelse i ett trinn. Søknaden gjelder A I Søknad om tillatelse i ett trinn BYGCSOK Søknaden gjelder Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, OPPFYLLES. Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden, herunder oppretting

Detaljer

Søknad om tiltak uten ansvarsre

Søknad om tiltak uten ansvarsre Søknad om tiltak uten ansvarsre y Kvinnherad kommune 18 JUL;20- aksns /77.0 Saksbeh ' ij cff BYGGSOK Søknaden gjelder Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, OPPFYLLES. Opplysninger

Detaljer

Sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av na ovarsel) 2 2 JUNI 2017 NEW

Sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av na ovarsel) 2 2 JUNI 2017 NEW Opplysninger gitt i nabovarsel..,kvinnherad kommune Sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av na ovarsel) 2 2 JUNI 2017 NEW Saksnr-' H3 310 Saksbehf," Lb Kopi: U.off: Ved riving skal kreditorer

Detaljer

Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg om rammetillatelse vil bli registrert:i matrikkelen

Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg om rammetillatelse vil bli registrert:i matrikkelen Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, oppfylles ikke. - Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg om rammetillatelse vil bli registrert:i matrikkelen Eiendom/Byggested Kommune Gnr.

Detaljer

Søknad om tillatelse i ett trinn

Søknad om tillatelse i ett trinn etter plan- og bygningsloven (pbl) SS 20-f Søknaden gjelder Saksnr Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf.$ 21-7 annel ledd, OPPFYLLES. Opplysninger gitt í søknad eller vedlegg til søknaden, herunder

Detaljer

Vedlegg i sak 201408157-5 Nr Beskrivelse Avsender Dato Filnavn

Vedlegg i sak 201408157-5 Nr Beskrivelse Avsender Dato Filnavn Saksnr: 201408157-5 Side 2 av 2 VEDLEGG: Vedlegg i sak 201408157-5 Nr Beskrivelse Avsender Dato Filnavn 1 Anmodning om uttalelse - 1_Anmodning om uttallelse - Fagerheimgata 2-11 Fagerheimgata 2-11 (Dette

Detaljer

Opplysninger gitt i nabovarsel

Opplysninger gitt i nabovarsel Opplysninger gitt i nabovarsel Sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av nabovarsel) Ved riving skal kreditorer med pengeheftelser i eiendommen varsles, pbl 21-3 Tiltak på eiendommen Eier/fester

Detaljer

Søknad om tillatelse i ett trinn

Søknad om tillatelse i ett trinn Søknad om tillatelse i ett trinn Søknaden gjelder Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, OPPFYLLES. Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg om rammetillatelse vil bli registrert i

Detaljer

Søknad om tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Oppfylles vilkårene for 3 ukers

Søknad om tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Oppfylles vilkårene for 3 ukers Søknad om tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Oppfylles vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 andre ledd? - tiltaket er i samsvar med arealplaner, plan- og bygningsloven

Detaljer

Søknad om rammetillatelse

Søknad om rammetillatelse Søknaden gjelder Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden, herunder oppretting eller endring av matrikkelenhet, vil bli registrert i matrikkelen. Eiendom/Byggested Kommune Oslo Gnr. 102 Bnr.

Detaljer

Søknad om tillatelse i ett trinn

Søknad om tillatelse i ett trinn Søknad om tillatelse i ett trinn Søknaden gjelder Kvinnher3d kornrnune Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, OPPF Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden, herunder o

Detaljer

Gjenpart av nabovarsel

Gjenpart av nabovarsel Gjenpart av nabovarsel plan- og bygningsloven av 27. juni 200 nr. 71 21-3 Tiltak på eiendommen Kommune Hurdal 13 Adresse Gransvegen 4, 2090 HURDAL Det varsles herved om Søknadstype Søknad om tiltak uten

Detaljer

Gjenpart av nabovarsel

Gjenpart av nabovarsel Gjenpart av nabovarsel plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 21-3 Tiltak på eiendommen Kommune Oslo 191/ Korsvollbakken 2 / Maridalsvn.306, 0880 OSLO Det varsles herved om Søknadstype søknad i

Detaljer

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Søkes det om dispensasjon fra plan- og bygningsloven, forskrift eller arealplan? Er det behov for tillatelse/samtykke/uttalelse

Detaljer

Søknad om tillatelse i ett trinn

Søknad om tillatelse i ett trinn Søknad om tillatelse i ett trinn etter plan- og bygningsloven 20-3, jf. 20-1 Søknaden gjelder Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, oppfylles ikke. Opplysninger gitt i søknad eller

Detaljer

Søknad om tiltak uten ansvarsrett

Søknad om tiltak uten ansvarsrett Søknad om tiltak uten ansvarsrett Plan- og bygningsloven 20-4 og SAK kap. 3 Søknaden gjelder Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, OPPFYLLES. Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg

Detaljer

Søknad om rammetillatelse

Søknad om rammetillatelse Søknaden gjelder Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden vil bli registrert i matrikkelen Eiendom/Byggested Kommune Bærum Tiltakets art nr. 82 Søknadstype Rammetillatelse Bnr. 7 Adresse Bjørnegårdsvingen

Detaljer

Søknad om rammetillatelse

Søknad om rammetillatelse Søknad om rammetillatelse etter plan- og bygningsloven (pbl) 20-1 Søknaden gjelder Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden, herunder oppretting eller endring av matrikkelenhet, vil bli registrert

Detaljer

Opplysninger gitt i nabovarsel

Opplysninger gitt i nabovarsel Ved riving skal kreditorer med pengeheftelser i eiendommen varsles, plan- og bygningsloven 21-3 Tiltak på eiendommen Kommune Rissa Gnr. 20 Bnr. 150 Adresse Eier/fester Det varsles herved om Søknadstype

Detaljer

Qéasplan viak RISSA KOMMUNE OPPGRADERING TRAFIKKFORHOLD, STADSBYGD SKOLE SØKNAD OM RAMMETILLATELSE UL JAN ä RISSA K()M.\1LT.VF.

Qéasplan viak RISSA KOMMUNE OPPGRADERING TRAFIKKFORHOLD, STADSBYGD SKOLE SØKNAD OM RAMMETILLATELSE UL JAN ä RISSA K()M.\1LT.VF. Qéasplan viak ä RISSA K()M.\1LT.VF. UL JAN 2015 Saksnr.: Øl 8)' ø 2- RISSA KOMMUNE OPPGRADERING TRAFIKKFORHOLD, STADSBYGD SKOLE iii' f C RISSA KOMMUNE STADSBYGD SKOLE - OPPGRADERING TRAFIKKFORHOLD Innholdsfortegnelse

Detaljer

. Søknad om tiltak uten ansvarsrett

. Søknad om tiltak uten ansvarsrett l. Søknad om tiltak uten ansvarsrett. Plan- og bygningsloven 20-4 og SAK kap. 3 Søknaden gjelder Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, OPPFYLLES. -.. ' Opplysninger gitt i søknad eller

Detaljer

Søknad om rammetillatelse

Søknad om rammetillatelse Søknaden gjelder Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden vil bli registrert i matrikkelen Eiendom/Byggested Kommune Bergen Gnr. 166 Bnr. 1676 Ingen reg. adresser, 5015 BERGEN Andre Gnr/bnr

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Bydel Grünerløkka Postboks 2129 Grünerløkka 0505 OSLO Dato: 26.03.2014 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201403300-5 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Tone Christine

Detaljer

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Søkes det om dispensasjon fra plan- og bygningsloven, forskrift eller arealplan? r det behov for tillatelse/samtykke/uttalelse

Detaljer

Søknadstype Tiltakstype Næringsgruppekode Bygningstypekode. privatperson Ask, Øyvind Eplehagen 44, 5451 VALEN

Søknadstype Tiltakstype Næringsgruppekode Bygningstypekode. privatperson Ask, Øyvind Eplehagen 44, 5451 VALEN Y Kvinnherad kommune _ I5 SEPl. zms Søknad om tillatelse l ett trinn,.,, _ U O etter plan- og bygningsloven (pbl) 20-3, jf. 20-1 G b ] 335?" i "grensa; SaksberT-F O Kopii Søknaden gjelder Vilkårene for

Detaljer

Søknad om rammetillatelse

Søknad om rammetillatelse Sammendrag EIENDOM/BYGGESTED: Gnr: 111/Bnr: 133/148/Kokstadflaten., 5257 Kokstad, Kommune: Bergen TILTAKETS ART: Tiltakstype og formål: Nytt bygg - ikke boligformål over 70 m2. Søknadstype: Rammetillatelse.

Detaljer

Søknad om tillatelse i ett trinn

Søknad om tillatelse i ett trinn Sammendrag EIENDOM/BYGGESTED: Gnr: 121/Bnr: 624/Nordåshøgda 57., 5235 Rådal, Kommune: Bergen TILTAKETS ART: Tiltakstype og formål: Nytt bygg - boligformål. Søknadstype: Ett trinns søknad. Bygningstypekode:

Detaljer

Til Ringsaker Kommune Søknad om tilbygg. Ref vedlegg listet til høyre.

Til Ringsaker Kommune Søknad om tilbygg. Ref vedlegg listet til høyre. 12.08.2016 Til Ringsaker Kommune postkb@ringsaker.kommune.no Søknad om tilbygg Ref vedlegg listet til høyre. Undertegnede søker med dette om tillatelse til oppføring av tilbygg på eksisterende hytte: Gnr:

Detaljer

Søknad om rammetillatelse

Søknad om rammetillatelse Søknad om rammetillatelse etter plan- og bygningsloven (pbl) 20-1 SYGGSOK Søknaden gjelder Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden, herunder oppretting eller endring av matrikkelenhet, vil

Detaljer

Saksbehandler: Ingvill Granodd Arkiv: GNR 15/2443 Arkivsaksnr.: 17/1281. Hovedutvalg teknisk og miljø Hovedutvalg teknisk og miljø

Saksbehandler: Ingvill Granodd Arkiv: GNR 15/2443 Arkivsaksnr.: 17/1281. Hovedutvalg teknisk og miljø Hovedutvalg teknisk og miljø SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingvill Granodd Arkiv: GNR 15/2443 Arkivsaksnr.: 17/1281 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk og miljø Hovedutvalg teknisk og miljø 15/2443 - JORUNDVEGEN, ÅKRA - NYBYGG ENEBOLIG

Detaljer

Sandvoll, GBNR 240/7 Søknad om fradeling av tomt til boligformål

Sandvoll, GBNR 240/7 Søknad om fradeling av tomt til boligformål Byggeadministrasjon Eiendomsrådgivning Reguleringsarbeid Taksering Prosjektering Bygg og eiendomsjuss Landmåling, kart og deling HMS arbeid www. skadberg.no Dato: 30.01.2015 Deres ref.: Vår ref.: 1154b11450.docx

Detaljer

Opplysninger gitt i nabovarsel

Opplysninger gitt i nabovarsel t Opplysninger gitt i nabovarsel Sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av nabovarsel) BYGGSOK Ved riving skal kreditorer med pengeheftelser i eiendommen varsles, plan- og bygningsloven 21-3 Tiltak

Detaljer

Kvamsøy Org.nr.: Søker om igangsettingstillatelse for utfylling ved hamna utanfor GBNR: 93/64 i Sula Kommune.

Kvamsøy Org.nr.: Søker om igangsettingstillatelse for utfylling ved hamna utanfor GBNR: 93/64 i Sula Kommune. Støylen Service AS www.stoylenservice.no Rada post@stoylenservice.no 6087 Kvamsøy Org.nr.: 916866267 Sula Kommune Postboks 280 6039 LANGEVÅG 16.02.2017 Søknad om ignagsettingstillatelse Søker om igangsettingstillatelse

Detaljer

Søknad om rammetillatelse

Søknad om rammetillatelse Sammendrag EIENDOM/BYGGESTED: Gnr: 11/Bnr: 390/Nordre Nattlandsfjellet 14., 5098 BERGEN, Kommune: Bergen TILTAKETS ART: Tiltakstype og formål: Endring av bygg bolig - utvendig tilbygg større enn 50 m2,

Detaljer

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Pbl 20-4 og SAK kap. 3

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Pbl 20-4 og SAK kap. 3 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Pbl 20-4 og SAK kap. 3 Søkes det om dispensasjon fra plan- og bygningsloven, forskrift eller arealplan? Er det behov for tillatelse/samtykke/uttalelse fra

Detaljer

i y izvanlaiiéaega n Søknad om tillatelse i ett trinn l l Gili. 23:3 Søknaden gjelder Kvinnherad Uskedalsvegen 144, 5463 USKEDALEN fritidsbolig

i y izvanlaiiéaega n Søknad om tillatelse i ett trinn l l Gili. 23:3 Søknaden gjelder Kvinnherad Uskedalsvegen 144, 5463 USKEDALEN fritidsbolig i y izvanlaiiéaega n Søknad om tillatelse i ett trinn l l Gili. 23:3 etter plan- og bygningsloven (pbl) 20-3, jf. 20-1 SHKS" U Ås,; uc" u

Detaljer

Søknad om tillatelse i ett trinn

Søknad om tillatelse i ett trinn Søknad om tillatelse i ett trinn etter plan- og bygningsloven (pbl) 20-1 Søknaden gjelder Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, OPPFYLLES. Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg

Detaljer

Viser til epost under vedrørende byggesøknad på Renndølsetra i Innerdalen, Sunndal kommune.

Viser til epost under vedrørende byggesøknad på Renndølsetra i Innerdalen, Sunndal kommune. Fra: Moen, Hege Sæther[fmmrheme@fylkesmannen.no] Dato: 20. apr 2017 15.01.00 Til: 'guro.dehli.sanden@mrfylke.no'; 'Toril.moltubakk@mrfylke.no'; 'post@mrfylke.no' Tittel: VS: Renndølsetra - nybygg Viser

Detaljer

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Pbl 20-4 og SAK kap. 3

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Pbl 20-4 og SAK kap. 3 Søknad o tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Pbl 20-4 og SAK kap. 3 Søkes det o dispensasjon fra plan- og bygningsloven, forskrift eller arealplan? r det behov for tillatelse/satykke/uttalelse fra annen

Detaljer

Ved riving skal kreditorer med pengeheftelser i eiendommen varsles, plan- og bygningsloven 21-3

Ved riving skal kreditorer med pengeheftelser i eiendommen varsles, plan- og bygningsloven 21-3 Opplysninger gitt i nabovarsel Sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av nabovarsel) Ved riving skal kreditorer med pengeheftelser i eiendommen varsles, plan- og bygningsloven 21-3 Tiltak på eiendommen

Detaljer

SØKNADSPAKKEN for søknad om tiltak uten ansvarsrett

SØKNADSPAKKEN for søknad om tiltak uten ansvarsrett SØKNADSPAKKEN for søknad om tiltak uten ansvarsrett INNHOLD Generell informasjon Veiledning for utfylling av blankett 5153. Eksempel på fasade- og snittegninger. Eksempel på situasjonsplan. Ferdigattest

Detaljer

4111 Varsling Tiltaket krever nabovarsling Det foreligger ingen merknader fra naboer eller gjenboere

4111 Varsling Tiltaket krever nabovarsling Det foreligger ingen merknader fra naboer eller gjenboere Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, OPPFYLLES. Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg om rammetillatelse vil bli registrert i matrikkelen Eiendom/Byggested Kommune Gnr. Bnr. Adresse

Detaljer

Opplysninger gitt i nabovarsel

Opplysninger gitt i nabovarsel Opplysninger gitt i nabovarsel Sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av nabovarsel) Ved riving skal kreditorer med pengeheftelser i eiendommen varsles, plan- og bygningsloven 2-3 Tiltak på eiendommen

Detaljer

Stempel. Driftsbygning i landbruket Midlertidige eller transportable bygninger, konstruksjoner og anlegg Mindre byggearbeid

Stempel. Driftsbygning i landbruket Midlertidige eller transportable bygninger, konstruksjoner og anlegg Mindre byggearbeid Stempel etter plan og bygningsloven 8, 85, 86 a Til kommune: erører tiltaket eksisterende eller fremtidige arbeidsplasser? Hvis ja, skal NR nr 577 med vedlegg sendes til Arbeidstilsynet Meldingen gjelder

Detaljer

Søknad om tillatelse i ett trinn

Søknad om tillatelse i ett trinn Søknaden gjelder Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, OPPFYLLES. Tiltaket skal prosjekteres og utføres i samsvar med TEK10, i henhold til overgangsbestemmelsen i TEK17 17-2. Opplysninger

Detaljer

Søknad om tillatelse i ett trinn

Søknad om tillatelse i ett trinn Søknad om tillatelse i ett trinn etter plan- og bygningsloven (pbl) 20-3, jf. 20-1 Søknaden gjelder Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, oppfylles ikke. Opplysninger gitt i søknad

Detaljer

Opplysninger gitt i nabovarsel

Opplysninger gitt i nabovarsel Opplysninger gitt i nabovarsel Sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av nabovarsel) Ved riving skal kreditorer med pengeheftelser i eiendommen varsles, pbl 21-3 Tiltak på eiendommen Kommune Gnr.

Detaljer

Opplysninger gitt i nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden

Opplysninger gitt i nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden Vedlegg nr. C Opplysninger gitt i nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av nabovarsel) Pbl 21-3 DIREKTORATET FOR SYGGKVAL Tiltak på eiendommen: Seksjonsnr. Eiendommens adresse 36 67

Detaljer

1. Veiledning på utfylling av blankett 5153

1. Veiledning på utfylling av blankett 5153 SØKNADSPAKKEN for søknad om tiltak uten ansvarsrett, Pbl 20 2 INNHOLD Søknadsblanketter: Søknadskjema for tiltak uten ansvarsrett (blankett 5153). Søknad om ferdigattest (blankett 5167). Nabovarslingsblanketter:

Detaljer

S knad!om!rammetillatelse

S knad!om!rammetillatelse S knaden!gjelder Opplysninger gitt i s!knad eller vedlegg til s!knaden, herunder oppretting eller endring av matrikkelenhet, vil bli registrert i matrikkelen. Eiendom/Byggested Kommune Oslo Gnr. 228 Bnr.

Detaljer

Vedlegg nr. A- Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon Vedlegg til Byggblankett 5174 Beskrivelse av hvordan tiltaket oppfyller byggesaksbestemmelsene, planbestemmelsene og planvedtak

Detaljer

Opplysninger gitt i nabovarsel

Opplysninger gitt i nabovarsel Opplysninger gitt i nabovarsel Sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av nabovarsel) Ved riving skal kreditorer med pengeheftelser i eiendommen varsles, pbl 2-3 Tiltak på eiendommen Frogn 33 Nesoddveien

Detaljer

Søknad om tillatelse i ett trinn

Søknad om tillatelse i ett trinn Søknad om tillatelse i ett trinn etter plan- og bygningsloven 20-3, jf. 20-1 Søknaden gjelder Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet Iedd, OPPFYLLES.~- e- Opplysninger gitt i søknad eller

Detaljer

SØKNADSPAKKEN for søknad om tiltak uten ansvarsrett

SØKNADSPAKKEN for søknad om tiltak uten ansvarsrett SØKNADSPAKKEN for søknad om tiltak uten ansvarsrett INNHOLD Søknadsblanketter: Søknadskjema for tiltak uten ansvarsrett (blankett 5153). Søknad om ferdigattest (blankett 5167). Nabovarslingsblanketter:

Detaljer

Søknad om rammetillatelse

Søknad om rammetillatelse Søknaden gjelder Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden vil bli registrert i matrikkelen Eiendom/Byggested Kommune Ås Gnr. 73 Bnr. 192 Kroerveien, 1430 ÅS Tiltakets art Søknadstype Rammetillatelse

Detaljer

5-4. Opplysninger som skal gis ved søknad om tillatelse til tiltak

5-4. Opplysninger som skal gis ved søknad om tillatelse til tiltak 5-4. Opplysninger som skal gis ved søknad om tillatelse til tiltak Publisert dato 21.10.2015 5-4. Opplysninger som skal gis ved søknad om tillatelse til tiltak (1) Søknad om tillatelse til tiltak etter

Detaljer

Opplysninger gitt i nabovarsel

Opplysninger gitt i nabovarsel Opplysninger gitt i nabovarsel Sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av nabovarsel) Ved riving skal kreditorer med pengeheftelser i eiendommen varsles, plan- og bygningsloven 21-3 Tiltak på eiendommen

Detaljer

Søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20, 20-3.

Søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20, 20-3. tillatelse til tiltak etter plan og bygningsloven kapittel 20, 203. Kommunens stempel Saksnr / VA anlegg/ tekniske installasjoner sanitærabonnement Etttrinns søknadsbehandling. Oppfylles vilkårene for

Detaljer

Søknad om tillatelse i ett trinn

Søknad om tillatelse i ett trinn Søknad om tillatelse i ett trinn etter plan- og bygningsloven (pbl) 20-3, jf. 20-1 Søknaden gjelder Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet Iedd, OPPFYLLES. Opplysninger gitt i søknad eller

Detaljer

Opplysninger gitt i nabovarsel

Opplysninger gitt i nabovarsel Opplysninger gitt i nabovarsel Sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av nabovarsel) Ved riving skal kreditorer med pengeheftelser i eiendommen varsles, plan- og bygningsloven 21-3 Tiltak pà eiendommen

Detaljer

KARIN L ROLVSJ ORD. Postmottak Meland

KARIN L ROLVSJ ORD. Postmottak Meland 2 6-November-201 5 Postmottak Meland Fra: Sendt: Til: Emne: Vedlegg: Karin Rolvsjord 25. november 201515:30 Postmottak Meland Gnr 51, bnr 64, Naustvika 35 Rive-/byggesøknaci

Detaljer

Søknad om rammetillatelse

Søknad om rammetillatelse Sammendrag EIENDOM/BYGGESTED: 164/556/Harald Hårfagresgt 6, 5007 Bergen, Kommune: Bergen TILTAKETS ART: Tiltakstype og formål: Endring av bygg bolig - utvendig tilbygg mindre enn 50 m2. Søknadstype: Rammetillatelse.

Detaljer

Opplysninger gitt i nabovarsel

Opplysninger gitt i nabovarsel Opplysninger gitt i nabovarsel Sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av nabovarsel) Ved riving skal kreditorer med pengeheftelser i eiendommen varsles, pbl 2-3 Tiltak på eiendommen 32 Eier/fester

Detaljer

Berører tiltaket eksisterende eller fremtidige arbeidsplasser? Hvis ja, skal byggblankett 5177 med vedlegg sendes til Arbeidstilsynet

Berører tiltaket eksisterende eller fremtidige arbeidsplasser? Hvis ja, skal byggblankett 5177 med vedlegg sendes til Arbeidstilsynet beskriv Melding om tiltak etter plan- og bygningsloven 81,85, 86 a Til kommune: Berører tiltaket eksisterende eller fremtidige arbeidsplasser? Ja i:i Nei Hvis ja, skal byggblankett 5177 med vedlegg sendes

Detaljer

SØKNAD OM RAMMETILATELSE, RESTAURERING NAUST, KLEPPFESKVIKA

SØKNAD OM RAMMETILATELSE, RESTAURERING NAUST, KLEPPFESKVIKA SØKNAD OM RAMMETILLATELSE; Restaurering naust i Kleppfeskvika 23.02.2015 Åfjord kommune 7170 Åfjord ARKITEKTKONTOR AS Trondheim, 23.02.15 SØKNAD OM RAMMETILATELSE, RESTAURERING NAUST, KLEPPFESKVIKA På

Detaljer

5-4. Opplysninger som skal gis ved søknad om tillatelse til tiltak

5-4. Opplysninger som skal gis ved søknad om tillatelse til tiltak 5-4. Opplysninger som skal gis ved søknad om tillatelse til tiltak Publisert dato 07.11.2011 5-4. Opplysninger som skal gis ved søknad om tillatelse til tiltak (1) Søknad om tillatelse til tiltak etter

Detaljer

(-1(5)zi, . 211rn. Planstatus mv. Eiendom/Byggested Levanger Kommune, Gnr. 330, Bnr. 1,Festenr. 1,Adresse BERGHAUGEN, 7629 YTTERØY.

(-1(5)zi, . 211rn. Planstatus mv. Eiendom/Byggested Levanger Kommune, Gnr. 330, Bnr. 1,Festenr. 1,Adresse BERGHAUGEN, 7629 YTTERØY. (-1(5)zi,. 211rn Eiendom/Byggested Levanger Kommune, Gnr. 330, Bnr. 1,Festenr. 1,Adresse BERGHAUGEN, 7629 YTTERØY. Tiltakets art Søknadstype Ett-trinns søknad. Tiltakstype og formål Nytt bygg - ikke boligformål

Detaljer

SØKNADSPAKKEN. for søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett INNHOLD:

SØKNADSPAKKEN. for søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett INNHOLD: SØKNADSPAKKEN for søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett INNHOLD: Blanketter: -Søknadskjema for tiltak uten ansvarsrett (blankett 5153) -Søknadsskjema for ferdigattest (blankett 5167) -Nabovarsel

Detaljer

Søknad om rammetillatelse

Søknad om rammetillatelse Søknad om rammetillatelse etter plan- og bygningsloven (pbl) SS 20-1 Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden, herunder opp eller endring av matrikkelenhet, vil bli registrert i matrikkelen.

Detaljer

2 NOV,2012 HedatmAnebyhusAS

2 NOV,2012 HedatmAnebyhusAS Kvinnherad kommune Hedalm Kvinherad Kommune Rosendalsvegen 10 5470 Rosendal Saksnr 2 NOV,2012 HedatmAnebyhusAS -5 51-U off Hovedkontor 2344 Ilseng Tlf.: 62 58 00 00 Saksceh 1.,NI Kopl Fax: 62 58 35 58

Detaljer

Røros kommune Prosjektnr. Arkivnummer

Røros kommune Prosjektnr. Arkivnummer Røros kommune Prosjektnr. Arkivnummer SJEKKLISTE / REFERAT FOR FORHÅNDSKONFERANSE I BYGGESAKER I h.h.t. plan- og bygningsloven 21-1, jf. byggesaksforskriften 6-1, kan tiltakshaver eller plan- og bygningsmyndighetene

Detaljer

Saksbehandler: Ingvill Granodd Arkiv: GNR 15/2320 Arkivsaksnr.: 16/1012. Hovedutvalg teknisk og miljø Hovedutvalg teknisk og miljø

Saksbehandler: Ingvill Granodd Arkiv: GNR 15/2320 Arkivsaksnr.: 16/1012. Hovedutvalg teknisk og miljø Hovedutvalg teknisk og miljø SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingvill Granodd Arkiv: GNR 15/2320 Arkivsaksnr.: 16/1012 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk og miljø Hovedutvalg teknisk og miljø 15/2320 - MYRDALVEGEN, ÅKRA - RIVING AV

Detaljer

Hvilke garasjer, boder og lignende er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om?

Hvilke garasjer, boder og lignende er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om? Garasje og bod Hvilke garasjer, boder og lignende er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om? Når du skal bygge frittstående garasje, bod eller lignende er det tre ulike kategorier som er aktuelle.

Detaljer

Erklæring om ansvarsrett

Erklæring om ansvarsrett Erklæring om ansvarsrett etter plan- og bygningslovens 23-3 Erklæringen gjelder Eiendom/Byggested Kommune Rissa Gnr. 70 Bnr. 268 Varghattveien 35, 74 RÅKVÅG Foretak Organisasjonsnummer 975955885 Navn ÄLVSBYHUS

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for heving av tomt, underetasje, samt forstøtningsmur mot vei - GB 31/123 - Oftenesheia 17

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for heving av tomt, underetasje, samt forstøtningsmur mot vei - GB 31/123 - Oftenesheia 17 Søgne kommune Arkiv: 31/123 Saksmappe: 2012/3612-8370/2013 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 04.06.2013 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for heving av tomt, underetasje, samt forstøtningsmur

Detaljer

Søknad om ansvarsrett

Søknad om ansvarsrett Søknad om ansvarsrett etter plan- og bygningsloven Søknaden gjelder Eiendom/Byggested Kommune Oppdal Gnr. 280 Bnr. 240 Trondheimsvegen 8, 7340 OPPDAL Foretak Organisasjonsnummer 962392687 Kontaktperson

Detaljer

Søknad om deling av grunneiendom Etter plan- og bygningslovens 20-1 bokstav m, jf. 26-1, 27-1 til 4, og matrikkelloven

Søknad om deling av grunneiendom Etter plan- og bygningslovens 20-1 bokstav m, jf. 26-1, 27-1 til 4, og matrikkelloven Søknad om deling av grunneiendom Etter plan- og bygningslovens 20-1 bokstav m, jf. 26-1, 27-1 til 4, og matrikkelloven Opprettelse av ny grunneiendom Bortfeste Bodø Kommune Arealoverføring Byggesakskontoret

Detaljer

Østre Toten Kommune Postboks Lena

Østre Toten Kommune Postboks Lena Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkelenhet (deling). Pbl 20-1 m Krav om matrikulering av enhet(er) som ikke krever behandling etter pbl 20-1 m, eller oppmålingsforretning etter ml 33.

Detaljer

Søknad om igangsettingstillatelse

Søknad om igangsettingstillatelse igangsettings etter plan-og bygningsloven 20-1, jf 21-2 Søknaden gjelder ns saksnummer 2008/356 Ansvarlig søker 960949412 Kontaktperson Vibeke Kristoffersen Telefon 73873800 Mobiltelefon 73873800 e-postadresse

Detaljer

/ W. Sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av nabovarsel) V

/ W. Sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av nabovarsel) V {W Opplysninger gitt i nabovarsel / W. W Sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av nabovarsel) V Ved riving skal kreditorer med pengehetelser i eiendommen varsles, plan og bygningsloven 21-3 Tiltak

Detaljer

GRUPPE F: Redegjørelser/ kart. Prosjektnavn: Marina Solutions- SØK hurtigbåtkaier Gnr. /Bnr. 132/13 Rissa kommune

GRUPPE F: Redegjørelser/ kart. Prosjektnavn: Marina Solutions- SØK hurtigbåtkaier Gnr. /Bnr. 132/13 Rissa kommune Prosjektnavn: 11722001 Marina Solutions- SØK hurtigbåtkaier Gnr. /Bnr. 132/13 Rissa kommune GRUPPE F: Redegjørelser/ kart O TILTAKSHAVAR: Rissa kommune O ANSVARLEG SØKJAR: Sweco Norge AS Iettendocx 201342-16

Detaljer

Kvittering for nabovarsel sendes kommunensammenmed søknaden

Kvittering for nabovarsel sendes kommunensammenmed søknaden á Kvittering for nabovarsel sendes kommunensammenmed søknaden Nabovarselkan enten sendessom rekommandertsending,overleverespersonligmot kvitteringeller sendespå e- postmot kvittering.med kvitteringfor

Detaljer

Underskrift. Underskrift. Underskrift. Underskrift. Selvstendig. bruksenhet Tilleggsparsell Tilleggsparsell til gnr/bnr.

Underskrift. Underskrift. Underskrift. Underskrift. Selvstendig. bruksenhet Tilleggsparsell Tilleggsparsell til gnr/bnr. Søknad o deling/justering av grunneiendo Søknaden/rekvisisjonen frasettes i edhold av plan- og bygningslovens (pbl) 20-1, 1. ledd, bokstav og lov o eiendosregistrering (atrikkelloven) kapittel 3 og 7.

Detaljer

Definisjoner. Hvilke tilbygg er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om?

Definisjoner. Hvilke tilbygg er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om? Søknad sendes til: Vestre Toten Kommune, Pb 84, 2831 Raufoss eller post@vestre toten.kommune.no Definisjoner Mange tror at tilbygg og påbygg er det samme. Det er det ikke. Tilbygg; er en utvidelse som

Detaljer

GRANDE. ' i -1 - - Vedrørende Tronfoten Eiendom AS, Kjønstadmarka boligområde, felt Bl. Søknad om dispensasjon. Levanger Kommune Rådhuset

GRANDE. ' i -1 - - Vedrørende Tronfoten Eiendom AS, Kjønstadmarka boligområde, felt Bl. Søknad om dispensasjon. Levanger Kommune Rådhuset GRANDE Levanger Kommune Rådhuset 7600 LEVANGER Att.: Hilde Rostad Deres ref: Vår ref: /HJBA Dato: 9. februar 200 - Vedrørende Tronfoten Eiendom AS, Kjønstadmarka boligområde, felt Bl. Søknad om dispensasjon.

Detaljer

Hvilke tilbygg er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om?

Hvilke tilbygg er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om? Tilbygg til bolig Definisjoner Mange tror at tilbygg og påbygg er det samme. Det er det ikke. Tilbygg: er en utvidelse som normalt medfører en økning av husets grunnflate, altså bebygde areal (BYA). Påbygg:

Detaljer

f I (É 20 FEB. 201 KR0DSHERAD KOMMUNE ADVOKAT BJØRE AS Krødsherad kommune vi Jan Rundtom Kommunehuset 3536 NORESUND Noresund, 20.

f I (É 20 FEB. 201 KR0DSHERAD KOMMUNE ADVOKAT BJØRE AS Krødsherad kommune vi Jan Rundtom Kommunehuset 3536 NORESUND Noresund, 20. ADVOKAT BJØRE AS MEDLEM AV DEN NORSKE AOVOKATEORENNG Krødsherad kommune vi Jan Rundtom Kommunehuset 3536 NORESUND Noresund, 20. februar 2013 KR0DSHERAD KOMMUNE Arkvkode P Ç.? L i. f (É Arkvkode S Etat

Detaljer

Osterøy kommune PUBLIKUMSINFO BYGGESAK. Tiltak utan ansvarsrett. Utdrag frå:

Osterøy kommune PUBLIKUMSINFO BYGGESAK. Tiltak utan ansvarsrett. Utdrag frå: Søknad om løyve til tiltak utan ansvarsrett ( 20-4) Side 1 av 11 Osterøy kommune PUBLIKUMSINFO BYGGESAK Tiltak utan ansvarsrett Utdrag frå: og Forskrift om byggesak (byggesaksforskrifta) (SAK) 26.03.2010

Detaljer

SØKNADSPAKKEN for søknad om tiltak uten ansvarsrett

SØKNADSPAKKEN for søknad om tiltak uten ansvarsrett SØKNADSPAKKEN for søknad om tiltak uten ansvarsrett Innhold Generell informasjon Veiledning for utfylling av blankett 5153. Eksempel på tegninger. Ferdigattest Søknadsblanketter: Søknadsskjema for tiltak

Detaljer

TILLATELSE TIL TILTAK, FORETAK OG ANSVARSRETT Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat

TILLATELSE TIL TILTAK, FORETAK OG ANSVARSRETT Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat Drift- og utbyggingssektoren Oppmåling og byggesak Byggtec Entreprenør Myggveien 6 9514 ALTA Deres ref: Jørn H. Hanssen Vår ref Arkivkode Sak/Saksb Dato 11668/13 GNR/B 32/524 13/107-7/ATBA ALTA, 12.07.2013

Detaljer

Spørsmålsliste_Funksjonsrelatert med kravsreferanse til SAK

Spørsmålsliste_Funksjonsrelatert med kravsreferanse til SAK Frammøtte fra ansvarlig foretak: Funksjon Tidligere tilsyn: : Deler av og 4.216 FBT_Mal for spoersmaalsliste_kravsreferanse SAK.doc Side 1 av 8 Saksopplysninger og kravsreferanser. Levert søknad. Funn,

Detaljer

TEKNISK FORVALTNING HAR I DAG FATTET FØLGENDE VEDTAK I SAKEN:

TEKNISK FORVALTNING HAR I DAG FATTET FØLGENDE VEDTAK I SAKEN: MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning Svein Høksaas AS Langåsen 2 4513 MANDAL DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2015/692-2 Eirik Skogstad Nilsen 160/164/L42 10.03.2015 Tiltakshaver:Marianne

Detaljer