Pedagogikk og lærerutdanning. Nyheter 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pedagogikk og lærerutdanning. Nyheter 2010"

Transkript

1 Pedagogikk og lærerutdanning Nyheter 2010

2 Sara Irisdotter Aldenmyr, Ann Paulin, Kirsten Grönlien Zetterqvist Profesjonsetikk for lærere Gjennom en vanlig skoledag oppstår det ofte krevende situasjoner, hvor lærere må handle raskt og mange ganger alene. Dette krever en etisk beredskap. Denne boken viser hvordan lærere gjennom refleksjon og kommunikasjon kan forberede seg for profesjonsetiske utfordringer. Gjennom tre situasjonsbeskrivelser belyser forfatterne ulike dilemmaer og verdikonflikter hentet fra lærerens og skolens virkelighet. Forfatterne beskriver og drøfter løsningsforslag, både for den enkelte lærer og for personalgruppen som en helhet. En felles og bevisstgjørende profesjonsetikk vil gi lærerne støtte og inspirasjon i deres daglige virke, og det vil bidra til utvikling av deres etiske kompetanse. Bjørnar Alseth, Gunnar Nordberg, Ida Heiberg Solem Tall og tanke ISBN utg s. Kr 298,- Hvordan opplever elevene sitt møte med matematikkfaget i skolen? Hvordan kan lærere støtte opp om og øke elevenes matematiske forståelse og kompetanse? Hvordan kan matematikkundervisningen bidra til å skape gode læreprosesser? I Tall og tanke skriver forfatterne om matematikken, elevene og undervisningen. De viser hvordan lærere i matematikk på barnetrinnet kan inspirere, motivere, utfordre og støtte elevene. Forskning og teorier om matematikk, om barns læring av matematikk og om undervisning i matematikk ligger til grunn for innholdet, men fremstillingen er først og fremst praktisk basert. Beskrivelser, analyser og diskusjoner springer ut av klasserommets praksis, konkrete eleveksempler og praktiske undervisningssituasjoner. Forfatterne gir også forslag til undervisningsaktiviteter og spørsmål til diskusjon med elevene. Med grundig teoretisk forankring og gode praktiske eksempler er dette en viktig bok for lærere som vil bidra til å utvikle elevenes matematikkunnskap og gi barna et positivt møte med matematikkfaget. ISBN utg s. Kr 499,- Astrid Haukland Andresen, Barbro Helgesen, Marit Larsen Frydenborg Ny som lærer For tida er det stor oppmerksomhet i skoledebatten på de utfordringene lærerstudenter møter når de begynner som lærere, ofte omtales dette som «praksissjokket». Oppmerksomheten er også rettet mot hvordan lærerutdanningen kan forberede studentene bedre til sitt framtidige arbeid i skolen. Dette er temaer som tas opp i denne boka. Tre erfarende lærere og skoleledere, belyser en rekke forhold knyttet til nye læreres møte med elevene, foreldrene og kollegaen: Hvordan møter du din nye klasse? Hvordan ivaretar du alle elevene? Hvordan arrangerer du foreldremøter? Hvordan takler du vanskelige foreldresamtaler? Hvordan blir du en god samarbeidspartner? Hvordan kan du bevare entusiasme og pågangsmot? Hele tida ser forfatterne saken ut fra det praktiske arbeide i skolen. Framstillingen er preget av entusiasme og glede over å arbeide i skolen. Denne positive tonen smitter over på leserne. Boka gir derfor leseren økt tiltro og forutsetninger til å unngå «praksis-sjokket». Boka henvender seg til studenter som er i ferd med å avslutte sin lærerutdanning, og nye lærere. Skoleledere bør tilby alle nye lærere denne boka. ISBN utg s. Kr 198,- Leif Askland, Svein Ole Sataøen Utviklingspsykologiske perspektiver på barns oppvekst Fagfolk måte å forstå barns utvikling har endret seg mye de seinere årene. Leif Askland og Svein Ole Sataøen viser her hvordan nye perspektiver og teorier om barns utvikling kan nyttes i arbeidet med barn i barnehage og skole i dag. De legger stor vekt på at pedagoger må ha en fortolkende tilnærming til det enkelte barnet. Boka gir en grunnleggende innføring i barns utvikling og deres samspill med omgivelsene. Stoffet er organisert etter livstema som representerer de store menneskelige utfordringene barn møter gjennom oppveksten sin. De aktuelle livstemaene å forstå omverden, å oppleve seg selv som selv og å være i samspill med andre blir grundig behandlet og satt inn i en pedagogisk kontekst. 1

3 2 Boka er en revisjon av Å høyre til, Utviklingspsykologiske perspektiv på barns oppvekst som kom ut i ISBN utg s. Kr 360,- Halvor Bjørnsrud Skoleutvikling Tre reformer for en lærende skole Skoleutvikling innebærer læring og endring for skoleledere og lærere. Dette for å tilrettelegge for stadig bedre tilpasset opplæring. Halvor Bjørnsrud trekker her fram ulike sider ved de tre siste læreplanreformene og drøfter realiteter i skolen. Oppmerksomheten er særlig rettet mot reformenes intensjoner om lærersamarbeid og tilpasset opplæring. Forfatteren mener at lærerfellesskapet er en viktig arena for å skape en bedre skole for elevene gjennom inkludering og læring av grunnleggende ferdigheter. Han vektlegger også at skoler har ulik kultur og lærere har ulik kompetanse og erfaringer. Skoleutvikling innebærer derfor å legge vekt på den enkelte lærers kunnskap og pedagogiske skjønn for å fremme fellesskapets læring. ISBN utg s. Kr 298,- Olav Dalland Pedagogiske utfordringer for helse- og sosialarbeidere Helse- og sosialarbeidere møter daglig mennesker som har fått endret sin livssituasjon og som trenger hjelp til å orientere seg på nytt. Det handler om å gå inn i et samarbeid med den hjelpsøkende pasienten eller klienten for å finne ut hva den enkelte trenger. Behovene er mangfoldige, men i store trekk dreier det seg om informasjon, opplæring, trening og veiledning. For at den hjelpsøkende skal få fullt utbytte av helse- og sosialarbeiderens oppfølging, er det viktig at hjelperen har forståelse og kunnskap til å gi riktig hjelp. Pedagogiske utfordringer for helse- og sosialarbeidere tar utgangspunkt i situasjoner som helse- og sosialarbeidere står i til daglig. Eksemplene i boka viser hva pedagogikken kan bidra med i arbeidet med klienter og pasienter, enkeltvis og igrupper. Forfatteren drøfter pedagogikk, menneskesyn og verdier, og sosialisering som grunnlag fordet pedagogiske møtet. Videre behandles temaer som kunnskap, læring, undervisning, veiledning og vurdering. I de avsluttende kapitlene «Teamarbeidets pedagogikk» og «Pedagogikk i praksis» gir boka viktige perspektiver på hvordan pedagogikk kommer til nytte i det tverrfaglige samarbeidet. Boka dekker det pedagogiske fagområdet for de helse- og sosialfaglige utdanningene. Stephen Dobson, Astrid B. Eggen, Kari Smith Vurdering, prinsipper og praksis Nye perspektiver på elev- og læringsvurdering Vurdering er et viktig pedagogisk verktøy alle lærere må kunne bruke for å fremme elevenes læring. Bokas hensikt er å utvikle leserens kunnskap om vurdering, både teoretisk og praktisk. Vurderingskompetanse er grunnleggende for utvikling av gode vurderingskulturer. Temaer som er tatt opp i boka er blant annet: Teori om vurdering og vurderingsprinsipper hensikten bak ulike former for vurdering valg mellom vurderingsformer fagdidaktiske og pedagogiske utfordringer for lærere og skoleledere ideologiske og politiske debatter Forfatterne reflekterer rundt nye trender, både her hjemme og i utlandet, som kan sees som et resultat av den økende bruken av ekstern vurdering gjennom nasjonale og internasjonale tester, men også som følge av større fokus på læringsfremmende vurdering. ISBN utg s. Kr 420,- ISBN utg s. Kr 275,-

4 Morten Fastvold Kritisk tenkning Sokratisk samtaleledelse i skolen I skolens nye formålsparagraf og i læringsplakaten står det at elevene skal lære å tenke kritisk. Men hva vil det si å tenke kritisk? Og på hvilken måte kan lærere undervise i kritisk tenkning? Denne boka tar sikte på å besvare begge deler. Den påpeker at kritisk tenkning er et sentralt uttrykk i filosofien samt nært beslektet med den vitenskapelige tenkemåten som elevene også skal tilegne seg. Målgruppen for boka er lærere og lærerstudenter som ønsker å drive samtalebasert filosofiundervisning i grunnskolen og i videregående skole. Forfatteren presenterer noen grunnleggende grep for sokratisk samtaleledelse som gjelder for alle klassetrinn, og som kan brukes i de fleste fag. Ved hjelp av slike grep vil lærere flest kunne gjøre en gruppesamtale filosofisk interessant. ISBN utg s. Kr 359,- Geir Haugsbakk ) Digital skole på sviktende grunn - om nye muligheter og dilemmaer VResultatene av de store satsningene på IKT i norsk skole, svarer sjelden til de ambisiøse målene i planene. Dette har i liten grad redusert optimismen i nye planer, viser Geir Haugsbakk i denne boka. Forfatteren peker på at visjonen om den digitale skolen bygger på et snevert teknologisyn der IKT bidrar til forenkling og effektivisering, og et ensidig elev- og læringsperspektiv framheves. Lærerne og de didaktiske refleksjonene «forsvinner». En ser det også i språkbruken, før omtaltes den nye teknologien som undervisningshjelpemiddel, nå snakker en om læringsverktøy. Forfatteren drøfter hvilke forutsetninger som bør legges til grunn for en mer konstruktiv og inkluderende tilnærming til ny teknologi i skolen. Boka henvender seg til lærere og studenter i lærerutdanning og pedagogikk, og til alle dem som er interessert i pedagogisk bruk av IKT i norsk skole. ISBN utg s. Kr 325- Åsmund Hennig Litterær forståelse Litteraturdidaktiske utfordringer i gamle og nye medier Å lese betyr også å forstå teksten, seg selv og verden rundt. I klasserommet kan læreren legge til rette for et fellesskap av lesere som utvikler stadig større litterær forståelse. - Hva er målene for litteraturundervisningen i skolen? - Hvorfor ønsker vi å gjøre elevene til gode lesere? - Hvordan kan elevene bygge litterær kompetanse? - Hva er litterær kompetanse? Dette er er noen av spørsmålene denne boken gir svar på. Hennig argumenterer for en litteraturdidaktikk som tar vare på den enkelte elevens lystbetonte litterære opplevelse, samtidig som han viser at det å lese også er en sosial handling. Klasserommet byr på unike muligheter som læreren bør ta vare på for å fostre elevenes litterære kunnskaper og ferdigheter og evnen til å kommunisere med andre lesere. Boken er bygget opp i tre deler: Del I dreier seg om det å lese litteratur som fenomen, lesingens verdi og barn og unges leseutvikling. Del II skisserer en litteraturdidaktikk for i dag og i morgen, med vekt på elevene som engasjerte, effektive og bevisste lesere, sosio-kulturelle forhold, leselyst og tekstvalg, utviklingen av teksttyper og medier. Del III presenterer aktuelle tilnærminger til undervisningen, slik som litterære samtaler, forholdet mellom lesing og skriving, bruk av drama osv. Vurdering blir også drøftet. ISBN utg s. Kr 395,- Hilde Hiim Pedagogisk aksjonsforskning Tilnærminger, eksempler og kunnskapsfilosofisk grunnlag Pedagogisk aksjonsforskning handler om å utvikle læreres profesjonskunnskap gjennom systematisk, forskningsbasert utvikling av lærerpraksis. Det er en økende interesse for praksisbasert forskning i forhold til lærerprofesjonen. Bakgrunnen er relevansproblemer en møter i lærerutdanningene og i læreryrkets kunnskapsgrunnlag. forfatteren gir en grundig presentasjon av ulike tilnærminger til pedagogisk aksjons- 3

5 4 forskning, med vekt på en didaktisk innfallsvinkel. Det kunnskapsfilosofiske grunnlaget i slik forskning blir inngående drøftet. Her går forfatteren inn på Habermas, Wittgenstein og Heideggers filosofi. Hiim gir en rekke eksempler fra konkrete aksjonsforskningsprosjekter, og hun relaterer dem til sentrale metodologiske prinsipper i denne typen forskning. Boka henvender seg til studenter i lærerutdanning og pedagogikk, og alle som arbeider med utdanning og forskning knyttet til lærerprofesjonen. ISBN utg s. kr 450,- Hilde Hiim, Else Hippe Undervisningsplanlegging for yrkesfaglærere Dette er den tredje utgaven av Undervisningsplanlegging for yrkesfaglærere. Boka er gitt ut i flere opplag både i Norge og Danmark. Den gir en grunndig innføring i yrkespedagogisk arbeid, på en måte som integrerer pedagogisk teori og praksis - noe som har ført til at studenter, lærere og opplæringsansvarlige i bedrifter opplever boka som nyttig og meningsfylt. Boka inneholder en didaktisk relasjonsmodell som gjør det mulig å utvikle et bevisst og reflektert forhold til utdanning, undervisning og læring. Elevenes læreforutsetninger, rammefaktorer, mål, innhold, læreprosess og vurdering er hovedbegreper i modellen. Gjennom systematisk didaktisk analyse og refleksjon over utdanningsarbeid kan lærerstudenter og lærere oppnå pedagogisk utviklingskompetanse og profesjonalitet. Denne nye utgaven av boka fokuserer på utfordringer i Kunnskapsløftet om å utvikle relevant og meningsfylt utdanning knyttet til elevenes yrkesvalg og arbeidslivets behov for kompetanse. Analyser av læreplanen blir sett i sammenheng med yrkespedagogisk utviklingsarbeid. Et hovedanliggende med boka er at leseren lærer å analysere og utvikle yrkespadagogisk praksis. ISBN utg s. Kr 328,- Eva Johannessen, Erling Kokkersvold, Liv Vedeler Rådgivning Tradisjoner, teoretiske perspektiver og praksis Boka gir en samlet presentasjon av viktige tradisjoner og sentrale teorier innenfor pedagogisk rådgivning, et område som blant annet inkluderer veiledning og konsultasjon. Innovasjon og systemrettede rådgivningsstrategier, som er viktige områder i pedagogisk rådgivning, tas også opp. Det faglige perspektivet er det eksistensielle, det økologiske og det kommunikasjonsteoretiske. Forfatterne legger vekt på å vise sammenhengen mellom verdisyn, teori og valg av metoder i praktisk rådgivningsarbeid, og gir en oppdatert presentasjon av det aktuelle lov- og regelverket i tilknytning til tverretatlig samarbeid. Boka henvender seg til studenter og praktiserende rådgivere i barnehage, skole, pedagogisk-psykologisk tjeneste, kompetansesentre og spesialpedagogiske fagteam. De som arbeider med rådgivning innenfor helse, omsorg og velferd vil også ha nytte av Rådgivning. ISBN utg s. Kr 439,- Emilie Kinge Hvor er hjelpen når den trengs? Om relasjonskompetanse Om foreldresamarbeid Denne boken handler om barn og unge som av ulike grunner strever i samhandling med andre. Og den handler om foreldrene og deres erfaringer fra møtet med hjelpeapparat, barnehage og skole. Kinge belyser hvordan profesjonelle gjennom en holdning av empati og anerkjennelse, kan øke sin forståelse for situasjonen barna og foreldrene befinner seg i, og dermed gi dem hjelp i tråd med deres behov og ønsker. Lykkes du som fagperson i dette vil du kunne bidra til å styrke foreldre - barn relasjonen, som i bunn og grunn gir barn de viktigste forutsetninger for god læring og utvikling. Betydningen av refleksjon, veiledning og egenutvikling understrekes. Videre fremhever Kinge hvordan ulike fagpersoner kan nyttiggjøre seg hverandres kompetanse i et samarbeid der de utfyller og beriker hverandre. Barnet og barnets foreldre står i sentrum og utgjør hovedpersonene i dette samarbeidet. Som ansatt i skole og barnehage kan du påvirke utviklingen av barns selvbilde. God hjelp gis gjennom kontakt og kommunikasjon med barna selv, med deres omsorgspersoner/foreldre og med andre fagpersoner, gjennom et utvidet tverrfaglig samarbeid. ISBN utg s. Kr 398,-

6 Øyvind Kvello (red.) Målsettinger, føringer og rammer for barnehagen Hvordan kan barnehager gi barn en trygg og stimulerende hverdag og samtidig ta hensyn til alle målsettinger, rammer og føringer de er pålagt? Boka viser hvordan barnehagen i samsvar med lovverket, dagsaktuell kunnskap og forskning, kan utvikle og legge til rette for en praksis som gir barnet trygghet og stimulans, og som ivaretar barnets behov i en særlig viktig utviklingsfase. Rammeplan for barnehagen (2006), Barnehageloven og sentrale stortingsmeldinger er viktige referanser gjennomgående i boken. Noen av perspektivene som drøftes i boken er: kvalitet i barnehagen læring i barnehagen organisering i barnehagen ledelse i barnehagen dokumentasjon i barnehagen barnehagens arkitektur, inne og ute barns medvirning i barnehagen foreldresamarbeid i barnehagen overgangen fra barnehage til skole I serien Barnas barnehage. ISBN utg s. Kr 459,- Øyvind Kvello (red.) Barn i utvikling Ved å sette fokus på kvalitet kan barnehageansatte gi barn i barnehagen en sterk og positiv utvikling. Denne boka tematiserer og drøfter teoretiske og praktiske aspekter ved kvaliteten i barnehagens praksis. Gjennom eksempler, teori og forskning viser forfatterne hvordan kvalitet i barnehagens innhold og praksis er knyttet til det enkelte barns utvikling. Noen av temaene som blir belyst er: personlighetsutvikling språkutvikling utviklingsstøttende samspill utvikling av motoriske ferdigheter betydningen av risikofylt lek sosialisering sosial kompetanse mangfold og inkludering foreldresamarbeid I serien Barnas barnehage. ISBN utg s. Kr 469,- W W W Ellen Beate Hansen Sandseter, Trond Løge Hagen, Thomas Moser (red.) Kroppslighet i barnehagen - pedagogisk arbeid med kropp, bevegelse og helse Denne boken handler om betydningen av barns kropp, bevegelse og helse i tiden de tilbringer i barnehagen. Hvilken betydning har barns kroppslighet for omsorg, oppdragelse, lek, læring, utvikling og dannelse i barnehagen? Hvordan kan barnehagen legge til rette for en utviklende og stimulerende bevegelseslek for barna ute, inne, gjennom dans, ved vann, vinter, sommer, høst og vår? Forfatterne tematiserer og drøfter teoretiske og praktiske aspekter ved barns kroppslighet og viser hvordan barnehagen kan tilrettelegge for livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter for barna, i trygge og samtidig utfordrende omgivelser. Gjennom eksempler, teori og forskning viser forfatterne hvordan barns fysiske utfoldelse og kroppslighet er knyttet til det enkelte barns utvikling. Boken er særlig aktuell for faget fysisk fostring i førskolelærerutdanningen, ansatte i barnehagen og andre studieretninger med fokus på barns bevegelse, helse og utvikling. I serien Barnas barnehage. 5 ISBN utg s. Kr 499,-

7 6 Liv Lassen, Nils Breilid Den gode elevsamtaleni Hva kjennetegner de gode elevsamtalene? Hvordan kan lærere og førskolelærere bruke elevsamtaler som verktøy for å fremme elevers vekst og læring? Hvilke muligheter finnes i samtalene? Forfatterne tar for seg rammene for elevsamtaler, gjør rede for aktuell teori om vekst hos barn og unge, og viser gjennom eksempler hvordan lærere kan påvirke vekst i praksis. Den gode elevsamtalen gir deg som arbeider og snakker med barn en metode for hvordan du kan bli god til å anvende mulighetene i elevsamtalene. I hvert kapittel finner leseren både praksisfortellinger og relevante refleksjons- og øvingsoppgaver..isbn utg s. kr 269,- Vibeke Moe, Kari Slinning, Marit Bergum Hansen (red.)) Håndbok i sped- og småbarns psykiske helse Denne boken handler om barns utvikling og psykiske helse i de første leveårene. Psykisk helse hos spedog småbarn er et ungt fagområde, men forskning har gitt oss økt forståelse for at spedbarnet har en langt større kapasitet for læring, hukommelse og sosialt samspill helt fra fødselen av enn tidligere antatt. Forskning omkring betydningen av prenatale forhold og den tidlige sentralnervøse utviklingen, og ikke minst betydningen av det tidlige samspillet, er noen av de viktige aspektene i så henseende, og som presenteres og diskuteres i denne håndboken. Boken består av 39 kapitler tematisk fordelt på fire bolker: Grunnleggende teori og modeller for tidlig utvikling Barn i risiko Kartlegging og diagnostisering Tiltak og behandling ISBN utg s. Kr 549- Harald Martinsen, Terje Nærland Sosial utvikling i førskolealder Vennskap, konflikter og kommunikasjon i barnehagen I løpet av førskolealderen utvikler barn seg mer enn de gjør i andre tilsvarende tidsperioder. De går fra å være verbalt språkløse til avanserte språkbrukere. De etablerer et stadig mer stabilt atferds- og reaksjonsmønster, og de tilegner seg mer kunnskap om hvordan mennesker reagerer og oppfører seg i ulike situasjoner. Etter hvert som barna blir eldre, orienterer de seg stadig mer mot sine jevnaldrende og etablerer nære sosiale relasjoner. Sosial utvikling i førskolealderen belyser hvordan sosiale ferdigheter og sosial forståelse utspiller seg i barnehagen gjennom vennskap, kommunikasjon, konflikter, trøst og omsorg. Boka viser hvordan voksnes atferd påvirker samspillet mellom barn, og hvordan de voksne kan legge til rette for læring og trivsel i barnehagen. Forfatterne tar utgangspunkt i observerte fenomen fra barnehagen, og belyser disse gjennom relevant litteratur. Boka er bygget opp i to deler. Del 1 tar for seg utvikling av barns forståelse av seg selv og andre, og hvordan dette viser seg i forståelse av konvensjoner og moral. Del 2 av boka ser på hvordan barnas samspill og samhandling forandres gjennom førskolealderen. I denne delen belyses vennskap, konflikter og hvordan barn henvender seg til jevnaldrende og voksne. Til slutt oppsummerer forfatterne den voksnes rolle i den sosiale utviklingen som foregår i førskolealderen. ISBN utg s. Kr 420,- Berit Molander, Inger Lise Skauge Lese Lære Lykkes Reading is like furnishing your head inside, hevder J.K. Rawlings, suksessforfatteren av Harry Potter-bøkene. Nettopp det å skape gode og rike bilder i elevenes hoder, er ett av hovedtemaene i denne boka. Spesielt spennende og utfordrende er dette i leseopplæringen for minoritetselever, men alle lærere som har elever i begynnerfasen i lesing, vil ha nytte av boka. Lese Lære Lykkes dekker leseopplæring og det flerkulturelle aspektet i Rammeplan for allmennlærerutdanningen. Den gir eksempler og svar på mange av de spørsmålene skolen stiller: Hvordan kan vi gjøre nytte av elevenes bakgrunn, deres kunnskaper og erfaringer i opplæringen? Hvordan kan vi få deres egne erfaringer til å bli et godt grunnlag for læring av norske ord og nye begreper? Lese Lære Lykkes er en praktisk bok som drøfter og anbefaler metoder som kan brukes i ulike faser av leseopplæringen. Den gir eksempler på og forslag til arbeidsmåter og ulike læringsarenaer i leseopplæringen. Kartlegging av lese- og språkferdigheter, og

8 organisering av opplæringen er også tema som tas opp. Dette er en bok som er aktuell både for studenter ved allmennlærerutdanningene og for lærere i praksisfeltet. ISBN utg s. Kr 430,- Terje Ogden Sosial kompetanse og problematferd i skolen Boka tar for seg hva atferdsproblemer og sosial kompetanse blant barn og unge er, og hvilke muligheter en har i arbeidet med å skape et godt læringsmiljø for alle elever også de vanskelige. Ved å kombinere et problem- og ressursorientert perspektiv forklarer forfatteren hvordan barn og unges sosiale fungering påvirkes av deres sosiale ferdigheter, men også av deres problematferd. Sosial kompetanse går som en rød tråd gjennom boka, enten det dreier seg om læreres kompetanse i undervisnings- og læringsledelse, elevers sosiale og skolefaglige kompetanse eller foreldres oppdragelseskompetanse. Boka presenterer et alternativt perspektiv på elevproblemer i skolen, og viser hvordan en kan styrke elevenes selvregulering gjennom sosial læring og positiv atferdsstøtte. I denne andre utgaven av boka presenteres nyere norsk og internasjonal forskning som har relevans for det praktiske arbeidet i skolen, både på skole-, klasse- og elevnivå. Boka er betydelig oppdatert og har blant annet fått nye kapitler om alvorlige atferdsproblemer og om kartlegging og risikovurdering. Ved siden av nyere forskning om barns atferdsutvikling, gjennomgås lovende tiltak som bygger på forskning, systematisert kunnskap og erfaring. Boka henvender seg til lærere og andre ansatte i skolen, til studenter i lærerutdanning, pedagogikk og psykologi, men også andre yrkesgrupper og foreldre som ønsker å holde seg oppdatert vil finne mye interessant og praktisk anvendbart her. ISBN utg s. Kr 398,- Lisbeth Iglum Rønhovde...og noen går det trill rundt for! Om hjernen, tenåringer og pedagogisk praksis Tenåringers reaksjoner og handlinger påvirker daglig lærere, foreldre og andre som på nært hold får oppleve ungdomshjernens modning og utvikling. Ikke sjelden får hjem og skole reaksjoner i form av en berg-ogdal-bane av følelser og kaos fra de unge, som ofte var både rolige og samlet før puberteten kom dundrende inn. Konklusjoner i nyere forskning på tenåringshjernen gir et viktig og spennende utgangspunkt for problemstillinger som: Hvordan gi ungdom et godt utgangspunkt for læring og emosjonell vekst? Hvordan hente frem det beste i den enkelte tenåring? Hvordan få ungdom som trøbler til å ta ut mer av sitt positive potensial? Noen forskere peker på at det skjer så mye med hjernen i denne perioden at det nærmest kunne vært aktuelt med varselskilt av typen Ombyggingsarbeid pågår, en del besvær må påregnes! ISBN utg s. Kr 350,- Geir Salvesen, Jon Helge Sætre l Allmenn musikkundervisning - Perspektiver på praksis Denne boken gir en praksisnær, erfaringsog forskningsbasert framstilling av allmennfaget musikk i grunnskolen Nye læreplaner, ny teknologi, nye aktører og framveksten av et flerkulturelt samfunn, fører til nye muligheter også for musikkundervisningen. Kapitlene i denne boka dekker et vidt spekter av temaer, formidlet gjennom eksempler, oppgaver og intervjuer som er relevante for musikklærerens arbeid. Forfatterne representerer ulike musikksyn og tradisjoner, og understreker nødvendigheten av å reflektere over egen praksis. Koblingen mellom teori og praksis, refleksjon og eksempler vil gi næring til god undervisningspraksis. Boken består av tre deler: Første del har fokus på musikkopplevelse, estetikk og læring, læreplan, vurdering og mangfold. I den andre delen drøfter forfatterne hvordan ulike sjangre som folkemusikk, jazz, klassisk, pop og rock kan jobbes med i musikkundervisningen. Bokens siste del er viet praktisk arbeid med sang, spill, dans, lytting, komponering og IKT.!. ISBN utg s. kr 430,- 7

9 8 Svein Sjøberg Naturfag som allmenndannelse Naturfag som allmenndannelse er blitt et standardverk ikke bare i Norge, men også i Danmark og Sverige. Hva er naturvitenskap? Hvilken betydning har naturfag som allmenndannelse i dagens skole og samfunn? Hvordan skal man forholde seg kritisk til media og interessegrupper som både bruker og misbruker forskning og vitenskap i sine forsøk på å fremme spesielle interesser? Naturfagene er viktige! Ikke bare som nyttefag, men som kultur- og dannelsesfag, og som ballast for å kunne fungere i er moderne samfunn. Denne tredje utgaven er gjennomgående revidert. Blant annet har det samfunnsmessige perspektivet og ungdommens verdier, erfaringer og interesser både til skole, miljø og naturfag fått en bred plass. Boka gir også en interessant presentasjon av nyere teori og forskning om barns og unges læring. ISBN utg s. Kr 498,- Trude Slemmen Vurdering for læring i klasserommet Vurdering FOR læring handler om at lærere og elever bruker vurdering som redskap til å justere opplæringen underveis. Lærere kan bruke vurdering i arbeidet med å tilpasse opplæringen. Elever kan bruke informasjon. om egen læring til å få innsikt i hvor de er og hvor de skal i sin læringsprosess. Boken gir en teoretisk innføring i hvordan man kan tilrettelegge for dette i praksis. Den introduserer ti veiledende prinsipper som tar for seg hvordan vurdering kan brukes som et redskap for læring. Prinsippene tar utgangspunkt i internasjonal forskning i feltet og illustreres med praktiske eksempler fra klasserommet. Prinsippene og innholdet i boka knyttes til de krav som stilles til underveisvurdering i Kunnskapsløftet. Denne 2. utgaven er oppdatert ut fra endringene som ble gjort i forskrift til opplæringsloven om individuell vurdering i Boken henvender seg til lærere i grunnskolen, studenter i lærerutdanning og annen pedagogisk utdanning. ISBN utg s Dag Einar Sommervoll Mattespettboka Matematikk - helt enkelt Mange sliter med de matematiske basisferdighetene, men hvorfor er det slik? Denne boka gir en muntlig og lettere humoristisk framstilling av matematiske basiskunnskaper. Vi senker skuldrene og søker å (gjen)oppdage matematikkverdenen. Her får leseren forståelsen av matematikk gjennom relevante og enkle eksempler. For at vi skal tenke og ikke minst regne riktig, knyttes den abstrakte symbolverdenen til noe konkret og visuelt. For eksempel deler vi pizzaer, vi tenker på et likhetstegn som en dumphuske og en parentes som en sekk. Poenget er at ferdigheter skapes gjennom forståelse. ISBN utg s. Kr 199,- Ray Svanberg, Hans Petter Wille (red.) LA STÅ! Læring - på veien mot den profesjonelle lærer Dette er en innføringsbok i pedagogikk for lærerutdanningen. La stå! er skrevet med studenten som utgangspunkt. Boka fokuserer på sentrale og viktige tema om skolen og elevene for lærerstudenten, med særlig vekt på læring og den praktiske utførelsen av lærergjerningen. Forfatterne ønsker å gi lærerstudentene innsikt i pedagogikkfaget og redskapene som skal til for å gjøre dem til dyktige og profesjonelle lærere. Boka er satt sammen av mange ulike emner som er viktig å få et forhold til tidlig i lærerstudiet. I hvert kapittel er viktige nøkkelord fremhevet og en egen nettressurs for boka er under utarbeidelse. ISBN utg s. Kr 459,-

10 Anne Marit Valle, Lise Olvik, Ann Karin Orset l Tall- og språksprell Soilikki Vettenranta Mediegrafi Andreas Wahl Nært - sært - spektakulært Denne boka viser hvordan man kan styrke barns språklige og matematiske ferdigheter gjennom engasjerende og morsomme leker. Tallog språksprell har en god struktur og tilpasset progresjon. Dette gjør det enkelt å tilpasse aktivitetene til den barnegruppa man til enhver tid jobber med. Det metodiske opplegget er prøvd ut i mange barnehager, med svært gode resultater. Boka presenterer det faglige grunnlaget for Tall- og språksprell. Den gir innsikt i hvordan barn utvikler seg språklig og matematisk, og viser hvordan man gjennom ulike dramapedagogiske arbeidsmåter kan gi lekene en skapende og sanselig dimensjon. Boka tar også opp hvordan bruk av spørsmål kan stimulere barns evne til undring og refleksjon. Den faglige framstillingen tar utgangspunkt i praktiske eksempler. Dette gir leseren en helhetlig forståelse for å arbeide med Tall- og språksprell i barnehagen. ISBN utg s. kr 250,- En metode for å forske på og å undervise i globalisering Viktigheten av å undervise i medier og globalisering er opplagt, men hvordan? Globale begivenheter trenger seg inn i vår hverdag gjennom aviser, TV og Internett. Globaliseringsteorier er tungt fordøyelig stoff. Hvordan kan studentene ved universiteter, høyskoler og i videregående skoler knytte abstrakte globaliseringsteorier til sosiale, historiske og kulturelle erfaringer i sin mediehverdag? Soilikki Vettenranta introduserer i denne boken en ny metode i Norge, global mediegrafi, som undervisnings- og forskningsverktøy. Boken belyser hvordan studenter og elever kan få innsikt i den medierte globaliseringsprosessen ved å skrive sin slektskrønike bestående av familiemedlemmenes livshistorier i lys av epokegjørende begivenheter i samtiden. Boken bygger på forfatterens undervisningspraksis, kombinert med mediegrafier til masterstudenter. Forfatteren går nærmere inn på ulike sider av det globale mediesamfunnets utfordringer, drøfter teoretiske tilnærminger og presenterer praktiske eksempler. Boken har også diskusjonsoppgaver og intervjuspørsmål til inspirasjon for undervisningen. ISBN utg s. kr 289,- -63 naturfaglige triks og eksperimenter Vi mennesker har alltid utforsket våre omgivelser. Det ligger dypt i oss. Denne boka lar deg utforske. Ikke på et laboratorium, men hjemme på kjøkkenbenken, i garasjen, i hagen eller andre steder. Det handler om å utforske verden rundt oss. Sammen. Boka inneholder 63 engasjerende og underholdende eksperimenter med gjenstander du omgås til daglig. Her er også forklaringer på hva som skjer. La deg overraske, og overrask andre. Eksperimentene kan gjøres alene, men sammen med andre blir det dobbelt så gøy. Da har du også noen å skylde på hvis det går galt. Lykke til!. ISBN utg s. kr 250,- Svein Østerud (red.) ENTER Veien mot en IKT didaktikk Hva skjer med elevens læring når IKT tas i bruk i undervisningen? Hvilke konsekvenser får nettbaserte læringsressurser for måten elevene arbeider på? Hvordan mestrer lærerne å komme forventningene om den digitale skolen i møte? Forfatterne hevder at klasserommet blir utvidet med et virtuelt rom der elevene kan oppsøke kunnskapsbaser og faglig ekspertise 9

11 utenfor skolen. I dette rommet kan de dele sine læringserfaringer med andre. Digitalisering i skole og samfunn får konsekvenser for måten lærere underviser på. I denne boka utvikler forfatterne en didaktikk som er tilpasset den digitale mediekulturen. Videre beskriver de hvordan elevenes egen erfaringsverden kan tas på alvor og brukes som plattform for læringsaktivitetene. I boken finner du eksempler på undervisningsforløp som viser hvordan IKT kan integreres i læringsprosessene. Gjennom beskrivelser av ulike typer klasseromsundervisning analyserer forfatterne elevenes og lærernes samarbeidsformer og måter de benytter digital teknologi på. ISBN utg s Kr 395,- 10 Willy Aagre (red.) Lærerutdanning for ungdomstrinnet Lærerutdanningen står overfor en avgjørende kursendring. Utdanningen skal i større grad rettes mot barne- og ungdomstrinnets elevgrupper. Dette innebærer nye utfordringer for pedagogikkfagets utforming, og for hvordan lærerstudentene tilegner seg kunnskap om alderstilpasset fagdidaktisk praksis ute i skolene. Som den første høgskolen i landet startet Høgskolen i Vestfold opp med en lærerutdanning rettet mot ungdomstrinnet allerede i I denne boka redegjør lærerne bak dette fagtilbudet for de erfaringene som er høstet etter to års utviklingsarbeid. Boka er inndelt i tre bolker, Lærerutdanning i takt med samtiden, Bedre læreprosesser i skolefagene og Pedagogikk og elevkunnskap. ISBN utg s Kr 350,-

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Innholdsfortegnelse Del 1 Felles retningslinjer for lærerutdanning trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer...

Detaljer

Vi har prøvd alt! Systemblikk på pedagogiske utfordringer

Vi har prøvd alt! Systemblikk på pedagogiske utfordringer Vi har prøvd alt! Systemblikk på pedagogiske utfordringer En artikkelsamling om tilpasset opplæring, inkludering og atferd i skolen 1 Redaksjon: Elin Kragset Vold, redaktør, Lillegården kompetansesenter

Detaljer

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Yngve Lindvig Jarl Inge Wærness Rannveig Andresen 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HISTORIEN

Detaljer

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post»

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Edith Husby «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Om ledelse av implementeringa av utviklingsarbeidet «Plan for lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag» i grunnskolen

Detaljer

Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det?

Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det? Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det? Masterstudie i spesialpedagogikk Våren 2012 Trine Merete Brandsdal DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram: Master i spesialpedagogikk

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Mellom to skoler. En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn. Hanne O. Fauske

Mellom to skoler. En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn. Hanne O. Fauske Mellom to skoler En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn Hanne O. Fauske Master i skoleledelse NTNU 2014 «Den nære sammenhengen forskningen har vist mellom ferdigheter fra barnetrinnet,

Detaljer

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte.

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Master i skoleledelse NTNU 2014 Hilde Iren Meringdal i Forord Denne masteroppgaven skriver jeg som avsluttende oppgave i et fireårig

Detaljer

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NINA E. AANDAL «HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET PROGRAM

Detaljer

PROSJEKT: KVALIFIKASJONER BARNEHAGEBARN MÅ HA FØR SKOLESTART

PROSJEKT: KVALIFIKASJONER BARNEHAGEBARN MÅ HA FØR SKOLESTART PROSJEKT: KVALIFIKASJONER BARNEHAGEBARN MÅ HA FØR SKOLESTART Klar til start? Laura, Annabelle og Emma INNHOLD: Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6 Side 7 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 14 Side 15 Side

Detaljer

Flere hoder tenker bedre enn ett. Rapport fra et prosjekt der en prøver ut noen utvalgte læringsstrategier for elever med AD/HD

Flere hoder tenker bedre enn ett. Rapport fra et prosjekt der en prøver ut noen utvalgte læringsstrategier for elever med AD/HD Flere hoder tenker bedre enn ett Rapport fra et prosjekt der en prøver ut noen utvalgte læringsstrategier for elever med AD/HD Grete Hoven Anne Lise Angen Rye STATPED SKRIFTSERIE NR. 30, Trøndelag kompetansesenter,

Detaljer

Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune

Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune 1 Innhold Om denne planen 3 Del 1. Grunnlaget for samarbeid og sammenheng 4 Samarbeid, sammenheng og overgang 4 Samarbeidet mellom

Detaljer

FLERKULTURELL BARNEHAGE. det starter med foreldresamarbeidet

FLERKULTURELL BARNEHAGE. det starter med foreldresamarbeidet Flerkulturell pedagogikk i barnehagen, 15stp. Fredrikstad 2008 Høgskolen i Østfold FLERKULTURELL BARNEHAGE det starter med foreldresamarbeidet Ann Kristin Amdahl Gøthberg, Rolvsøy barnehage Astrid Kristine

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Innhold DEL I Felles nasjonale retningslinjer for trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer... 4 3 Fra rammeplan til programplan... 4

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk Språk i barnehagen Mye Utdanningsspeilet mer enn bare prat 2011 Språkstimulering En veileder om Dokumentasjon og vurdering av språk språktilegnelse Forord Jeg er glad for å kunne presentere en veileder

Detaljer

En helhetlig tilnærming til lærerutdanning

En helhetlig tilnærming til lærerutdanning En helhetlig tilnærming til lærerutdanning Rapport fra en arbeidsgruppe nedsatt av Nasjonalt råd for lærerutdanning Oslo 1. september 2011 1 1 1. versjon som ble sendt til KD var datert 15.08.2011. En

Detaljer

Hvordan blir flinke elever ivaretatt?

Hvordan blir flinke elever ivaretatt? Hvordan blir flinke elever ivaretatt? Er det forskjell på offentlige og private skoler? Nils Georg Hansen og Torfinn Hansen Veileder Professor Gjert Langfeldt Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen

Detaljer

Bjørn Hauger. Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder.

Bjørn Hauger. Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder. Bjørn Hauger Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder. Det gode elevmøtet! Forfatter og redaktør: Bjørn Hauger

Detaljer

Hvordan motvirke læringshemmende atferd i klasserommet av Jens Aasheim 163 Veileder: Cecilie Dalland, Pedagogikk

Hvordan motvirke læringshemmende atferd i klasserommet av Jens Aasheim 163 Veileder: Cecilie Dalland, Pedagogikk Hvordan motvirke læringshemmende atferd i klasserommet av Jens Aasheim 163 Veileder: Cecilie Dalland, Pedagogikk Bacheloroppgave i GLU 1-7 G1PEL3900 Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning Fakultet

Detaljer

Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre

Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre Dramaturgi i distribuert læring April 2005 Jon Hoem Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre Sammendrag Det er relativt bred enighet om at IKT kan bidra til å stimulere til endring i skolen. Spørsmålet

Detaljer

2009 Skolens digitale tilstand

2009 Skolens digitale tilstand 2009 Skolens digitale tilstand ISBN 82-7947-040-9 ITU 2009 Design, layout og produksjon: Gazette Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning (ITU) ble opprettet i 1997 som en del av KUFs handlingsplan

Detaljer

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 Innhold Forord...7 Innledning...8 Fokusområder og skolenes planer... 10 Læringsplakaten...11 Lesing,

Detaljer

Ressurshefte. for flerspråklig arbeid i barnehagen

Ressurshefte. for flerspråklig arbeid i barnehagen Ressurshefte for flerspråklig arbeid i barnehagen Ressurshefte for flerspråklig arbeid i barnehagen Basert på NAFOs kompetanseutviklingsprosjekt for barnehageansatte 2005-10 Marit Gjervan, Gro Svolsbru

Detaljer

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Tegn på god praksis Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Forord Dette er et hefte om skolevurderingsmetodikken slik den brukes av det nasjonale Veilederkorpset. Heftet

Detaljer

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Av Kristian Holte Mastergrad i spesialpedagogikk Universitetet i Stavanger, våren 2008 Forord Det hadde nok vært

Detaljer

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Sammen om språk. Språkløftet og Utviklingsprosjektet

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Sammen om språk. Språkløftet og Utviklingsprosjektet Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring Sammen om språk Erfaringer fra prosjektene Språkløftet og Utviklingsprosjektet Forsidefoto: Marte Garmann forord Språk og språkutvikling er et viktig satsningsområde

Detaljer

Bacheloroppgave. Hvordan tilrettelegge for selvbestemmelse i samhandling. How to facilitate for self-determination in interaction

Bacheloroppgave. Hvordan tilrettelegge for selvbestemmelse i samhandling. How to facilitate for self-determination in interaction KANDIDATNUMMER: 427 AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG Bacheloroppgave Hvordan tilrettelegge for selvbestemmelse i samhandling. How to facilitate for self-determination in interaction Innleveringsdato: 26.05.2011

Detaljer