Hvordan motvirke læringshemmende atferd i klasserommet av Jens Aasheim 163 Veileder: Cecilie Dalland, Pedagogikk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvordan motvirke læringshemmende atferd i klasserommet av Jens Aasheim 163 Veileder: Cecilie Dalland, Pedagogikk"

Transkript

1 Hvordan motvirke læringshemmende atferd i klasserommet av Jens Aasheim 163 Veileder: Cecilie Dalland, Pedagogikk Bacheloroppgave i GLU 1-7 G1PEL3900 Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier Høgskolen i Oslo og Akershus 22/04, 2014 Antall ord: 6577

2 Sammendrag Denne oppgaven handler om hvordan læreren skal jobbe for å motvirke bråk og uro i klasserommet. I oppgaven vil jeg bruke betegnelsen lærings- og undervisnings hemmende atferd om bråk og uro. Oppgaven er basert både på teori som er utarbeidet av norske og internasjonale pedagoger og fagfolk, samt egen forskning i form av to kvalitative intervjuer. Hovedfokuset i oppgaven er hvordan læreren best mulig kan skape gode relasjoner til elevene sine, da dette er en svært viktig forutsetning for et godt arbeidsmiljø i klasserommet. Det vil også bli drøftet om hvordan læreren kan gjøre undervisningen best mulig for å fange oppmerksomheten og vekke læringslysten til elevene. I tillegg har jeg gjort rede for teori som beskriver hva læreren kan gjøre i forkant av undervisningen, for å proaktivt motarbeide uønsket bråk og uro. Her vil jeg ta for meg hvordan man best mulig lager effektive klasseregler og hvilke retningslinjer man burde følge når man innreder klasserommet.

3 Table of Contents 1. Innledning Avgrensninger Teori Proaktiv jobbing Klasseregler Klasserommets fysiske utforming Klasseledelse Lærer elev relasjon Hvordan håndtere læringshemmende atferd Metode Intervju Data og analyse Drøfting Lærer elev relasjon Hvordan håndtere læringshemmende atferd Klasseledelse Proaktiv jobbing Konklusjon Litteraturliste Vedlegg Intervjuguide... 24

4 1. Innledning Denne oppgaven skal ta for seg temaet bråk og uro i klasserommet. Fokuset vil være på læreren og hvordan han kan jobbe med å redusere bråk og uro i et vanlig norsk klasserom.. Læringshemmende atferd kan være veldig skadelig for læringsmiljøet og kan slite både på læreren og elevene. Derfor vil det være viktig for læreren å ha kunnskap om dette temaet. Ved å ha kunnskap er det lettere å både forstå og motvirke problemet. John Hattie skriver at enhver vellykket lærer må inneha en evne til å redusere læringshemmende atferd (Hattie, 2013). Mange klasserom i Norge er preget av mye bråk og uro, Pisa-undersøkelsen fra 2009 viste at 39 prosent av elevene rapporterte om mye bråk og uro. Den norske skolen hadde de samme resultatene både i 2000 og Disse tallene bet den norske pressen seg merke i, og bråk og uro har blitt et hett tema i den norske samfunnsdebatten (Ogden, 2012). Motivasjonen min for å skrive denne oppgaven er først og fremst å skaffe meg et innsyn i hvorfor denne typen atferd oppstår og hva læreren kan gjøre, både på forhånd og underveis for å begrense slik atferd. Som nyutdannet lærer vil det være gunstig å ha kunnskap om dette, slik at man lettere kan jobbe med å skape et godt læringsmiljø. Problemstillingen min lyder som følger: Hvordan kan en lærer jobbe for å redusere bråk og uro? 1.1 Avgrensninger Temaet bråk og uro er et svært omfattende felt og det er skrevet mye litteratur om dette. Jeg må selvsagt gjøre ganske mange avgrensningen i denne oppgaven. Siden jeg bruker den norske skolen som utgangspunkt, og at jeg selv kommer til å jobbe der, velger jeg å benytte meg mest av norsk forskning. Oppgaven vil derimot ikke utelukkende være basert på dette, jeg supplerer med utenlands forskning der jeg føler det passer. Bråk og uro berører mange felt innenfor skolen, jeg velger å fokusere mye på selve undervisningen og hvilken rolle relasjonen mellom lærer og elev spiller for elevens atferd. Oppgaven skal handle om det Terje Ogden og Mari- Anne Sørlie kategoriserer som lærings- og undervisningshemmende atferd. Denne typen atferd er bråk, uro og avbrytelser mellom flere elever som fører til dårligere arbeidsro og innsats, som igjen 1

5 fører til et svekket læringsmiljø (Ogden, 2009). Hovedvekten vil ligge på gjennomsnittslæreren og hans eller hennes opplevelser i et klasserom preget av læringshemmende atferd forårsaket av vanlige elever. Begrepet klasseledelse er sterkt knyttet til bråk og uro i skolen. Det har i de siste 10 årene vært mye oppmerksomhet rundt læreren som klasseleder, både i skoledebatten og i fagmiljøene (Christensen & Ulleberg, 2013). Selve begrepet klasseledelse er definert på en mengde måter og har flere betydninger. I denne oppgaven velger jeg å bruke Kunter, Baumert og Køller sin definisjon av klasseledelse; klasseledelse kan defineres som det lærere gjør for å sikre god orden og utnyttelse av tiden i timene (Ogden, 2012). Denne definisjonen går under Teacher- effectivness tradisjonen, som er kjennetegnes ved at hovedvekten er lagt på lærernes arbeid i klasserommet (Christensen & Ulleberg, 2013). I denne oppgaven vil jeg starte med å presentere relevant teori for min problemstilling. Deretter vil jeg forklare hvordan og hvorfor jeg gjennomførte intervjuet og beskrive hvilke intervjupersoner jeg brukte. Dette vil bli fulgt av en analyse av selve intervjuet, der jeg vil gjøre rede for det mest interessante og relevante fra intervjuene. Jeg vil videre ha en del der jeg drøfter mine funn fra både intervjuene og teoridelen. Som en avslutning vil jeg oppsummere min erfaring fra denne oppgaven og gi en noen avsluttende kommentarer. 2

6 2. Teori 2.1 Proaktiv jobbing I dette avsnittet vil jeg presentere metoder lærere kan bruke i forkant av undervisningen for å kunne jobbe proaktiv mot læringshemmende atferd. En proaktiv tilnærming handler om å være i forkant av den negative atferden og det finnes flere grep læreren kan ta for å øke sannsynligheten for mindre bråk og uro (Ogden, 2009). Viktigheten av dette underbygges av undersøkelser som viser at det er enklere å forebygge uro, enn å stoppe det når det først har oppstått (Ogden, 2012) Klasseregler Å ha fungerende regler i klasserommet, som elevene er klar over og følger, vil bidra til å skape et bedre læringsmiljø og forhindre bråk. Ogden fremhever at en regelstyrt atferd forenkler hverdagen til både læreren og elevene. For å forebygge uro, er det viktig at reglene er knyttet til atferd som kan føre til forstyrrelser og bråk (Ogden, 2009). Samtidig som man skal etablere klare regler, er det å ha positive forventinger, til elevens atferd, helt sentralt for et positivt læringsmiljø. Dette kan blant annet gjøres ved å formulere reglene positivt og foreslå ønsket atferd istedenfor forbudt atferd. snakk lavt når klassen arbeider er en positivt formulert, mens Ikke lov å snakke høyt når klassen arbeider er formulert som et forbud. Positivt formulerte regler er mer hjernevennlige, fordi de gir eleven et bilde i hodet av hva som ønskes (Bergkastet, Dahl, & Hansen, 2009). Det er viktig at skolen i felleskap har et mål med klassereglene. I LK06 (2008) påpekes det spesifikt at lærerne er et felleskap og har et samlet ansvar for elevens utvikling. Klasseregler kan derfor ikke bli laget av en lærer alene, det må være full enighet blant lærerne om hvilken type atferd som skal reguleres ved hjelp av klasseregler. Inger Bergkastet, Lasse Dahl og Kjetil Hansen hevder at på skoler der personalet har en felles holdning om regler, regelbrudd, atferd og forventinger til positiv atferd har lavere andel problematferd (Bergkastet et al., 2009; Overland, 2007). 3

7 Når lærerne lager klasseregler finnes det en rekke aspekter som man burde være bevisst på. Det burde ikke være mer enn fem regler og de må være korte og presise. Korte og presise regler blir enklere for elevene å forstå. Få regler blir færre for elevene å huske på og lettere for læreren å administrere (Ogden, 2009; Overland, 2007). Det er også viktig å involvere elevene i arbeidet om reglene. Dette gir elevene mulighet til å influere sin egen hverdag, og klasserommet vil oppleves mer demokratisk (Lindahl, 2007). Selv om man skal involvere elevene, må lærerens stemme veie tyngst. Det er svært viktig at læreren på forhånd ha konkrete forslag og forventinger før det skal diskuteres i plenum (Bergkastet et al., 2009) Klasserommets fysiske utforming Hvordan klasserommet rent fysisk er organisert kan være avgjørende for læringsmiljøet og læreren kan påvirke elevens atferd gjennom hvordan man innreder (Ogden, 2009). Det er svært viktig at klasserommet er møblert slik at læreren kan bevege seg fritt rundt i klasserommet. Jo oftere læreren er fjernet fra elevene, som for eksempel å stå bak kateteret, jo større er faren for læringshemmende atferd hos elevene (Bergkastet et al., 2009). Å bevege seg rundt i klasserommet er derfor meget viktig, læreren viser da at han har kontroll over situasjonen ved at alle elevene blir sett, samtidig som læreren er lett tilgjengelig for å hjelpe elevene. Læreren må også tenke på at alle elevene skal ha mulighet til å få øyenkontakt med læreren når undervisning skjer i plenum. Har man øyenkontakt vil dette bidra med å holde på oppmerksomheten til elevene og læreren får bedre oversikt (Bergkastet et al., 2009). En skoledag vil bestå av mange overgangssituasjoner. En overgangssituasjon vil si endring av aktivitet. I overgangssituasjoner kan det fort oppstå knuffing og bråk (Ogden, 2009). Læreren burde være oppmerksom på hvordan han tilrettelegger for trafikken som vil oppstå i klasserommet, under disse overgangssituasjonene. Utstyr som sakser, lim og teip burde plasseres på flere steder i klasserommet. Hyllene til elevene bør også være spredt og være enkelt tilgjengelig. Jo færre medelever som må passeres på vei til hyllen sin, jo større sjanse er det for at eleven ikke besøker en kamerat og skaper uro (Bergkastet et al., 2009) 4

8 2.2 Klasseledelse Niels Egelund, Helle Jensen og Erik Sigsgaard hevder at uro i klasserommet nesten utelukkende er lærerens feil. De betrakter urolige elever som brannalarmer, når disse får utslag er det et tegn på noe galt i undervisningen, og at læreren burde endre sin klasseledelse (Egelund, Jensen, & Sigsgaard, 2006). Marzano derimot mener det er en myte at en lærer kan unngå læringshemmende atferd ved å undervise på en levende og spennende måte. Elevene har et liv utenfor klasserommet, og dette livet vil kunne påvirke deres atferd i undervisningstilfeller. En lærer må derfor ta hensyn til at vanskelig atferd kan oppstå i enhver situasjon uansett hvor god undervisningen er (Ogden, 2009). Nordahl og Sørlies forskningsrapport (1998) viser klart at atferden har en sammenheng med undervisningen. De fant ut at høy rapportert forekomst av læringshemmende atferd var knyttet til et negativt syn på undervisningen. Som en konsekvens av dette, mener de at elevenes stemmer skal bli oftere hørt angående den pedagogiske praksisen. Deres opplevelser og erfaringer burde tas til etterretning, når lærere planlegger undervisningen. Elevens stemme kan bli hørt via elevevalueringer, å benytte seg av dette er ifølge Hattie (2013) omstridt, men flere studier peker imot at de både er pålitelige, troverdige og gyldige. Cohens forskning viser at når elevene får evaluere undervisningen, forbedrer undervisningen seg. Man skal ikke undervurdere elevens evne til å vurdere undervisningen (Hattie, 2013). Det er viktig for læreren å være klar over hva som er god, engasjerende og motiverende undervisning. Nordahl (2002) hevder at undervisningen må være elevsentrert og at elevenes personlige forutsetninger for læring må være et utgangspunkt for undervisningen. For å gjennomføre dette i praksis må læreren bevisst inkludere elevenes interesser og verdier i undervisningen. Den elevsentrerte undervisningen er en nøkkelfaktor for å gjære undervisningen mer relevant og motiverende. Ogden (2009) graderer en times vellykkethet ut ifra hvor oppmerksomme og engasjerte elevene er. Han hevder at mange elevers engasjement er knyttet opp mot hvor interessant de finner temaet det undervises om. For å engasjere de umotiverte elevene vil det være givende å forklare temaets relevans eller gjøre undervisningen mer elevsentrert ved å knytte den til hverdagssituasjoner. Ikke alle er enige om at skolen ofte skal sette eleven i sentrum. David Hargreaves mener at skolen og samfunnet ukritisk benytter seg av en elevsentrert undervisning. Han mener 5

9 at dette i fremtiden kan påvirke samfunnets evne til å ta vare på seg selv, fordi skolen kun utdanner individualister (Imsen, 2005). For å skape et godt læringsmiljø er elevenes forventing om mestring essensielt. Elever med høy forventing om mestring bidrar til å skape et positivt læringsmiljø. Elever med en lav forventing om mestring har en tendens til å unngå oppgavene ved å vise læringshemmende atferd (Manger, 2009). LK06 (2008) setter det som et krav, for god undervisning at læreren skal gi elevene tro på sine egne evner. Det er en av flere viktige årsaker til at læreren skal jobbe med å øke elevenes forventing om mestring. Albert Banduras teori om mestring forklarer hvordan en lærer kan påvirke hvor mye tid og energi eleven legger i arbeidet. Om eleven skal mestre en utfordring er basert på fem kriterier (Imsen, 2005). Læreren kan legge til rette for høyere forventinger ved å demonstrere hvordan man løser oppgaven, dette kalles vikarierende erfaringer. Læreren kan også benytte seg av verbal overbevisning, ved å støtte eleven og gi han tro på at han vil klare oppgaven, øker sannsynligheten for at han vil prøve. Det er viktig at læreren er klar over hva eleven er i stand til å mestre, dette må baseres på tidligere erfaringer. Det er derfor viktig at oppgavene ligger rett ovenfor det nivået eleven befinner seg på. Læreren burde også være klar over om eleven har et emosjonelt forhold til faget eller oppgaven. Det siste kriteriet handler om elevens syn på egen mestring, en elev med tro på egne evner vil ha større motivasjon til å jobbe med oppgavene som blir gitt (Imsen, 2005). Ros er et kjent verktøy for lærere. Ogden (2009) skriver at det er stor uenighet blant forskere hvordan ros bør brukes, men han skriver at det er mye som taler for at det kan ha en positiv effekt på barns innsats i skolen. Ros kan bli brukt som atferdsmodifikasjon. Prinsippet om atferdsmodifikasjon samsvarer med Skinners teori om operant betinging. Dersom man ønsker å endre atferden til en elev, vil man belønne handling man setter pris på. Dette vil føre til det er større mulighet for at eleven gjentar denne typen handling i fremtiden (Imsen, 2005). Det er viktig å poengtere at undervisning ikke er en instrumentell virksomhet. Nordahl og Sørlie (1998) skriver at undervisningen er en dialektisk prosess, elevene påvirker og deltar og undervisningen og er ikke noe som utøves kun av læreren. 6

10 2.3 Lærer elev relasjon Paul Willis sitt undervisningsparadigme lyder som følger; Undervisningen er i sitt vesen et forhold mellom to parter som kjemper om overtaket, det kjennes som å vinne eller tape (Fuglestad, 1993, p. 98). Anne- Harriet Bergers forskning tar opp temaet bråk og uro fra elevenes perspektiv. Hennes forskning peker på at den viktigste årsaken til læringshemmende atferd er nettopp dette motsetningsforholdet mellom lærere og elever. Videre konkluderer hun med at det er de menneskelige relasjonene mellom lærer og elev som har størst betydning i forhold til atferd (Berger, 2000). Nordahl (2002) påstår at lærerens relasjon til elevene er helt avgjørende for at en lærer skal lykkes i yrket sitt. Lærer- elev relasjonen spiller en stor rolle når det kommer til hvordan elevene handler i klasserommet. Lærere som oppnår gode relasjoner med elevene skal ifølge Nordahl (2002) oppleve mindre atferdsproblemer hos elevene sine. Ogden (2009) hevder at en mangelfull eller sviktende relasjon mellom læreren og elevene ofte fører til bråk og uro. Et godt forhold til læreren kan virke motiverende for mange elever. Forskning viser at elever som har et godt forhold til læreren, ofte vurderer denne lærerens undervisning som engasjerende og variert (Overland, 2007). Overland (2007) foreslår at relasjonen til læreren faktisk er like viktig som hvordan læreren faktisk underviser. Gode relasjoner kan altså forbedre elevens syn på undervisningen, elevens syn på skolesituasjonen og elevens atferd på skolen. Hattie (2013) viser til Cornelius White sin forskning at i klasser med personsentrerte lærere, er det mer respekt for hverandre i klasserommet, det er mindre motstandsatferd fra elevene og jevnt over et bedre arbeidsmiljø. Christensen og Ulleberg (2013) hevder at det er i overkant mye fokus på relasjonen mellom lærer og elev. De hevder at en overdreven fokus på relasjonen, lærer og elev, vil gjøre undervisningen om til en toleddet relasjon. De fremhever at undervisning skal være en treleddet relasjon, mellom læreren, elevene og lærestoffet eller aktiviteten. De mener at man ikke skal glemme lærerens og elevens relasjon til faget. Dersom man klarer balansere fokuset på relasjonene til elevene og til fagene vil læreren oppnå en god blanding av fag- og elevsentrert undervisning. 7

11 Å oppnå gode relasjoner stiller en del mellommenneskelige krav til læreren. Peter Woods skriver at den beste måten å oppnå gode relasjoner til elevene, for en lærer, er at de må forstå elevene sine interesser, deres kultur, sosiale bakgrunn og elevene sin kontekst i skolen (Fuglestad, 1993). Ogden (2009) anbefaler lærere å fortelle mer om seg selv, snakke med elevene om ikke- fagrelaterte temaer, bli godt kjent med elevene, og viktigst av alt, vise at du bryr deg om dem. Dette samsvarer med Nel Noddings begrep care. For å kunne etablere gode og solide relasjoner, må læreren kunne vise omsorg for elevene (Pettersson, 2004). Dersom en elev er bråkete og urolig, vil læreren omsorgsfullt hjelpe eleven til å finne ut av hvorfor han viser denne atferden, dette bidrar også til at eleven vil lære seg selv å kjenne bedre (Pettersson, 2004). Forskning viste at et så enkelt grep som å ta seg bryet med å håndhilse på elevene hver morgen, reduserte atferdsvansker i klasserommet (Ogden, 2009). Dersom læreren skal kunne motarbeide læringshemmende atferd, er det viktig at man avdekker årsaken til atferden. Nordahls (2002) teori om eleven som aktør kan gi læreren hjelp. En elev styrer sitt eget liv og forsøker å skape mening i sin skoletilværelse. For å forstå elevenes handlinger må læreren plassere seg i hodet til elevene og få kjennskap til deres bevissthet. Læreren må ha en innstilling om at eleven handler rasjonelt. De ønsker å oppnå noe med handlingene sine. For å kunne utnytte denne teorien til å bedre læringshemmende atferd, må læreren få tilgang til elevens virkelighetsoppfatning. Dette mener Nordahl (2002) kan gjøres via kommunikasjon. Man må forsøke å snakke med eleven og på den måten avdekke hvordan han tenker og oppfatter de forskjellige situasjonene som oppstår i et klasserom. En annen metode er å forstå gjennom observasjon. 2.4 Hvordan håndtere læringshemmende atferd Ingen klasser er like, og noen er mer utfordrende enn andre. Det finnes hele klasser som utfordrer både læreren og undervisningen. Nordahl (2002) mener det ikke finnes en bestemt metode å møte slike klasser på. Hvordan man skal takle klassen vil være situasjonsavhengig. Jeg vil legge frem noen teorier som gir en pekepinn på hvordan en lærer skal agere i en klasse der læringshemmende atferd foregår. 8

12 Ogdens (2009) prinsipp om lavest mulig inngrepsnivå er gjengitt i flere bøker. Prinsippet handler om at læreren i større grad skal fokusere på undervisningen og aktivitetene. Dersom læreren klarer å få flyt og skape en interessant undervisning vil han få med seg elevene. Hvis elevene ikke responderer og fortsetter med læringshemmende atferd, skal læreren korrigere atferden på roligst mulig måte uten å forstyrre resten av klassen. Det siste nivået er det mest drastiske, der griper læreren direkte inn og stopper uroen, slik at arbeidsroen blir gjenopprettet (Ogden, 2009; Pettersson, 2004). Nordahl (2002) oppfordrer til å ikke utpeke syndebukker og sette merkelapper på elevene. Å gjøre noen elever til syndebukker vil fjerne oppmerksomheten fra omgivelsene og læreren, over til eleven. Istedenfor å sette merkelapper skal man arbeide aktivt med elevene og vanskelighetene. På den måten kan man hindre at merkelappene blir selvoppfyllende profetier. Et alternativ kan ifølge Ogden (2012) være at læreren ser på egen praksis. Han anbefaler lærere å samarbeide med andre lærere. Kollegaer kan observere hverandres timer, og sammen finne ut av hvorfor den undervisningshemmende atferden oppstår. Nordahl (2002) sin teori om å isolere situasjonen og atferden baserer seg mye på av prinsippet om lavest mulig inngrepsnivå. Den handler om å så fort som mulig bli ferdig med utfordrende atferd. Læreren skal kommentere fort og bestemt, deretter fortsette med undervisningen. På den måten gir eleven klassen beskjed om at det er undervisningen som er viktigst. 9

13 3. Metode Denne oppgaven er i hovedsak basert på tidligere forskning, både av norske og internasjonale fagpersoner. Det er mye referert til Nordahl (2002) og Ogden (2009, 2012), begge er anerkjente pedagoger, og spesielt Ogden har skrevet flere bøker om elever og atferdsvansker. Jeg har arbeidet aktivt med å finne andre kilder til å supplere disse to. På den måten vil oppgaven få et mer nyansert tilsnitt. Det har på ingen måte vært noe problem å finne litteratur til denne oppgaven. Bråk og uro har vært et aktuelt tema over en lengre periode både innenfor den pedagogiske fagmiljøet og i media. 3.1 Intervju Jeg har gjennomført to kvalitative intervjuer med praktiserende lærere. På denne måten vil ikke oppgaven kun være teoriforankret, intervjuene vil også gjøre den profesjonsforankret slik at man får et innblikk i hverdagen til vanlige lærere. Målet med disse var å forstå bråk og uro ut ifra lærerens erfaringer og opplevelser. Å intervjue følte jeg var den beste metoden for å samle inn data. Det ga meg en god mulighet til å få innsikt i lærerens oppfattelse av mitt valgte tema, på en enkel og grei måte. Jeg valgte å ha et semistrukturert kvalitativt intervju. Dette passer bra når temaer fra dagliglivet skal forstås fra intervjuobjektets perspektiv (Kvale, Brinkmann, Rygge, & Anderssen, 2009). At elever bråker og er urolige tilhører hverdagen til mange norske lærere. Derfor antok jeg at mine intervjuobjekter ville ha både erfaring og kjennskap til dette temaet. Jeg valgte å gjøre intervjuet semistrukturert fordi jeg følte at de ga samtalen et større potensiale. I et slikt intervju har intervjueren større frihet, man følger en intervjuguide med spørsmål og underspørsmål, men man er ikke tvunget til å stille alle spørsmålene i intervjuguiden (Kvale et al., 2009). Spørsmålene jeg skrev var formulert relativt åpne. Dette var fordi temaet bråk og uro er stort og gjeldende på mange områder, derfor ønsket jeg gi intervjupersonene stor frihet. Dalland (2012) skriver at jo mer åpen intervjusituasjonen er, jo større sjanse er det å få spontane svar. 10

14 Jeg valgte å intervjue relativt sent i skrivingsprosessen. Årsaken til det var at jeg ønsket å stille mest mulig relevante spørsmål for min oppgave. Problemstillingen i oppgaven har gått igjennom flere forandringer i løpet av prosessen, og det var først da jeg følte meg sikker på at jeg hadde funnet riktig problemstilling at jeg valgte å intervjue. En annen årsak var at jeg var av den oppfatning at jeg kunne stille bedre spørsmål, etter at jeg hadde arbeidet med og skaffet meg grundige kunnskaper om temaet, læringshemmende atferd. Kvale m.fl. (2009) nevner at intervjueren burde være velinformert om temaet det intervjues om. Jeg valgte å intervjue to lærere. Når jeg valgte intervjupersoner hadde jeg en klar tanke om hva jeg ønsket å vite noe om. Ifølge Dalland (2012) utførte jeg et strategisk valg, fordi jeg var av den oppfatning at disse innehar både erfaringer og kunnskaper som kunne belyse mitt tema. Først og fremst var det viktig at intervjupersonene jobbet på trinnene 1-7 klasse, da dette er essensielt for min problemstilling. Jeg valgte en som er kontaktlærer og en nyutdannet faglærer. Bakgrunnen for dette var at disse to rollene kan møte forskjellige utfordringer, og på den måten følte jeg at det var større mulighet å få belyst en større del av skolehverdagen. Intervjupersonene ble på forhånd informert at dette skulle bli brukt til en bachelor oppgave om bråk og uro. De ble også fortalt at ingen navn ville bli nevnt og at de var fullstendig anonyme. Før selve intervjuet var jeg bevisst på at å finne et rolig sted til intervjuet var viktig. Å ha riktige forhold under intervjuet kan bety mye for kvaliteten (Dalland, 2012). Derfor ble intervjuene gjennomført på et kontor der vi anså at det var liten mulighet for å bli forstyrret. Jeg tok opp intervjuet på mobilen, og transkriberte det i ettertid for å forsøke å gjengi det så korrekt som mulig. For at intervjuet skal være troverdig må kravene til validitet og reliabilitet være oppfylt (Dalland, 2012). Validitet handler om i hvilken grad den valgte metoden undersøker de fenomenene som den var ment til å undersøke (Kvale et al., 2009). Etter å ha intervjuet begge lærerne vil jeg påstå at mesteparten av dataene jeg besitter er valide. Selv om spørsmålene stort sett var knyttet opp mot problemstillingen, fantes det ingen garanti at intervjupersonenes svar ville belyse problemstillingen. Alle svarene gjorde selvsagt ikke det, men jeg besitter mye relevant data. 11

15 I tillegg til validitet, må intervjue også oppfylle kravene om reliabilitet. Dette handler om hvor troverdige og pålitelige forskningsresultatene er. Kvale m.fl. (2009) påpeker at svarene fra intervjupersonen må kunne gjenproduseres i en annen sammenheng. For å sikre meg at intervjuet oppfylte kravene om reliabilitet valgte jeg å ikke sende intervjupersonene spørsmålene på forhånd. De ble informert om temaet for intervjuet, og man må selvsagt ta høyde for at de har lest seg opp på temaet før intervjuet. Siden temaet i oppgaven er svært bredt, tror jeg uansett at dette ikke kan ha påvirket intervjuets reliabilitet. 12

16 4. Data og analyse Som nevnt har jeg intervjuet to lærere om hvordan de opplever bråk og uro i deres undervisning. Lærer. Lærer 1 jobber som kontaktlærer i 3 klasse. Hun har jobbet i tre år som lærer, og alle årene i den samme klassen. Lærer 2 jobber som faglærer. Hun har fem forskjellige klasser i både 4 og 7 klasse. Hun er nyutdannet og dette er hennes første år som lærer. Grunnet denne oppgavens størrelse må jeg selvsagt unnlate å inkludere store deler av intervjuet, jeg tar med det som er mest relevant for min problemstilling. Lærer 2 opplevde spesielt en 7.klasse som svært bråkete og vanskelig å håndtere. Hun forklarer at det tar mye lengre tid å komme i gang med arbeidet. Årsaken til at hun opplever den mengde med læringshemmende atferd, tror hun i stor grad skyldes relasjonen til elevene. Klassen har et par elever som både er sterke sosialt og faglig, men de står også bak en del bråk og uro. En metode læreren bruker, er å bevisst jobbe med å snu atferden til spesielt en elev. Hun opplever denne eleven som en leder i klassen, og ut i fra Banduras teori om sosial læring, vil han fremstå som en modell for de andre elevene i klassen. Dersom hun greier å få han over på sitt lag, vil hans holdninger bli tatt opp av resten av klassen. Hun håper at de andre elevene vil slutte med den læringshemmende atferden, fordi de ser at denne eleven har sluttet med den, eller gir dem negative tilbakemeldinger dersom de viser slik atferd. Lærer 1 har også hatt erfaring med læringshemmende atferd. Hun har hatt den samme klassen i tre år på rad, og føler at hun har god kontroll over den. Hun opplever selvfølgelig tilløp av bråk og uro innimellom. I hennes klasse var det spesielt en elev som slet med å innfinne seg skolens krav om ro og orden. Denne eleven var ingen lederperson i klassen, men påvirket klassens læringsmiljø i negativ grad. For å snu elevens atferd hadde hun en veldig behavioristisk tilnærming til problemet, hun gikk inn for å rose denne eleven så mye som mulig. Hun hadde reflektert over at hun stort sett hadde negative følelser ovenfor denne eleven, og at deres relasjon var svært betent. Hun bestemte seg for å rose eleven minst tre ganger hver dag. I begynnelsen av denne prosessen var det sjelden eleven gjorde mye positivt, derfor måtte hun rose han for mer overfladiske årsaker, klærne, frysere osv. Hun merket at eleven satt pris 13

17 på disse komplementene, og at han ønsket dem. Dette førte til at han etter hvert tilpasset seg klassenes normer, for å få de positive forsterkerne. Begge lærerne ble spurt om klasseregler og hvilken effekt disse har for læringsmiljøet. Lærer 2 trakk frem at klassereglene fungerte og var et effektivt tiltak mot uro i fire av fem klasser. I de fire klassene kunne hun vise til klassereglene hvis elever var bråkete, og i mange tilfeller hadde dette en positiv effekt på atferden. I den siste klassen hadde ikke reglene noe særlig virkning. Lærer 1 har selv vært med på å utforme reglene. Da hun var ny som kontaktlærer for denne klassen, var klassereglene til stor hjelp. Både elevene og hun selv hadde godt av noen skrevne retningslinjer, og det var enkelt å vise til dem dersom noen brøt reglene. Etter tre år i den samme klassen, tenker hun ikke så mye på klassereglene lengre. Hun forklarer at reglene er blitt implementert i klassen og alle følger de stort sett uten å tenke seg om. Lærer 1 forteller om viktigheten av å kjenne sine elever. Hun legger stor vekt på å skape gode relasjoner til elevene sine og dette er noe av det viktigste for å skape et godt læringsmiljø. Hun forteller at det ikke er lett å skape gode relasjoner til alle, noen elever stikker seg frem, er åpne, utadvendte og lette og forholde seg til, da er det lett å skape en bra relasjon. Andre er mer anonyme, stille eller utagerende. Jeg fikk ikke noe konkret svar på hvordan lærer 1 går frem for å skape de gode relasjonene, men hun nevner at man må ha tro og positive forventninger til elevene. Videre sier hun at hun tror at alle barn egentlig ønsker å lære innerst inne. Jeg var interessert å finne ut om lærer 2 gjorde noe annerledes i timene hun hadde den utfordrende 7.klassen. Det var ingen tvil om at hun forberedte seg på en annen måte til disse timene. Hun sier hun planlegger timen nøye og følger planen mer slavisk. Overgangene er nøye planlagt og hun prøver å ha så få overganger som mulig. Det er også viktig å alltid ha en plan b, dersom det tenkte opplegget ikke fungerer. De fikk spørsmålet om hvilke metoder de brukte for å stoppe bråk i timen. Lærer 2 forklarte en metode som var svært lik Ogdens (2009) prinsipp om lavest mulig inngrepsnivå. Dersom hun opplevde at noen forstyrret undervisningen, startet hun å gi et lite blikk til eleven. Dersom atferden fortsatte, gikk hun rolig bort å ba eleven om å fokusere. Hun forsøkte sa langt det lot seg gjøre, å ikke heve stemmen, bli 14

18 unødvendig streng eller å avbryte undervisningen slik at de andre elevene ble mer forstyrret enn nødvendig. Lærer 1 brukte en metode der hun snakket kollektivt til klassen. Hun spilte på deres fornuft og forklarte rolig, men bestemt, at ved å bråke, sløste de bort sin egen tid. Jo mindre vi får gjort i timen, jo mer lekser får dere. Denne metoden fungerte i fire av fem klasser. 15

19 5. Drøfting Hvordan kan en lærer jobbe for å motvirke og redusere læringshemmende atferd hos elevene? Etter å ha satt meg inn i aktuell teori, gjennomført to intervjuer og selv ha erfart lærerrollen, foreligger det flere likhetstrekk på hva læreren skal fokusere på. Begrepet lærer-elev relasjon ser ut til å være en av de faktorene som spiller sterkest inn. Å bygge gode relasjoner til elevene er en av lærerens sterkeste og mest effektive verktøy for å forhindre læringshemmende atferd. En positiv relasjon er altså den en av de viktigste motivasjonsfaktoren for at eleven skal ville lære eller vise akseptabel atferd (Lindahl, 2007). 5.1 Lærer elev relasjon For å bygge disse gode relasjonene stiller det krav til læreren. En god relasjon er avhengig av læreren blir kjent med eleven og la eleven bli kjent med deg (Ogden, 2009). Han må ha kunnskap om hvordan elevene reagerer under visse omstendigheter. Som lærer 1 nevnte, må hun behandle klassene sine annerledes. Hun har gjort seg såpass kjent med den utfordrende klassen at hun vet at den klassen trenger strammere tøyler og takler færre overganger enn de resterende fire klassene. Fordi klasseledelse er situasjonsbestemt må hun derfor tilpasse sin lærerstil ovenfor denne klassen. Å lede en klasse på en mest mulig effektiv måte setter altså et krav på læreren om at han må ha en høy bevissthet om hva som foregår i elevgruppen (Nordahl, 2002; Ogden, 2009). Grunnet viktigheten av relasjonsferdigheter, spiller lærerens personlighet og lærerstil en viktig rolle i kampen for et godt arbeidsmiljø. Forskning er jevnt over enige om at den autoritative tilnærmingen er den beste (Nordahl, 2002). En slik lærer har omsorg og bryr seg om elevene, samtidig som han klarer å fremstå som en tydelig voksen. Dette er en tilnærming som går godt overens når man skal etablere gode relasjoner. Lærer 1 snakker om den vanskelige balansen mellom å være autoritær og autoritativ i utfordrende klasser. Som nevnt endrer hun måten hun underviser på i denne klassen, men hun må også endre sin lederstil og bli strengere. Dette er fordi elevene i denne klassen kan utnytte en ettergivende leder, og selv ta kontroll. Dersom læreren mister 16

20 denne kontrollen over til elevene, vil den være svært vanskelig å ta tilbake (Nordahl, 2002) 5.2 Hvordan håndtere læringshemmende atferd Hvordan læreren skal agere i en klasse der undervisningshemmende atferd forekommer, er svært vanskelig å gi et entydig svar på. Undervisning er en kompleks situasjon. Læreren må samhandle med opptil 30 elever. Metoder som fungerer på noen klasser eller elever kan ha motsatt effekt på en annen. At en elev får kjeft av læreren kan faktisk være positivt for noen elever. Læreren må se på eleven som et individ som handler rasjonelt. Dersom klassen har et sosialt miljø som ikke verdsetter skolearbeid, kan det å vise problematferd gi sosial status blant medelevene. Dermed blir problematferden en intensjonell handling (Nordahl, 2002). For å mest effektivt håndtere bråk og uro må læreren altså forstå elevens virkelighetsoppfatning. Dette forutsetter at læreren tar seg god tid til å bli kjent med elevene, at de forsøker å forstå hvordan elevene tenker, og hvilket forhold de har til skolen og undervisningen (Nordahl, 2002). Flere norske forskere trekker frem Ogdens (2009) prinsipp om minste mulig inngrepsnivå som den beste tilnærmingen for å redusere bråk og uro når det først har oppstått. Det er vanskelig å argumentere imot dette prinsippet. Selv om man velger å bruke prinsippet som utgangspunkt gir det læreren et stort handlingsrom. Ogden (2009) gir ingen detaljert handlingsplan, og det lar seg heller ikke gjøre da slike situasjoner er avhengige av konteksten. 5.3 Klasseledelse Forskningen til Nordahl og Sørlie (1998) konkluderte med at lærerens undervisning var en betydelig årsaksforklaring på læringshemmende atferd. Forskerne gir masse råd om hvordan læreren burde undervise for å skape engasjement og motivasjon hos elevene. Ogden (2009) oppfordrer til å skape en flyt i undervisningen. Dersom man klarer å holde på elevenes oppmerksomhet vil de ikke ha tid til å vise problematferd (Ogden, 2009). Her kan man kjenne igjen hva lærer 1 fortalte om sin utfordrende klasse. Hun var opptatt av å ha så få overganger som mulig, og forsøkte og holde på 17

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NINA E. AANDAL «HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET PROGRAM

Detaljer

HENRIKS UTFORDRINGER SOM NY LEDER

HENRIKS UTFORDRINGER SOM NY LEDER HENRIKS UTFORDRINGER SOM NY LEDER Anne Marie Sidsel Petrine Terje Trude Vi kan ikke gi deg oppskriften på suksess som leder. Vi kan gi deg oppskriften på å feile: prøv å gjøre alle fornøyde Sims og Lorenzi

Detaljer

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte.

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Master i skoleledelse NTNU 2014 Hilde Iren Meringdal i Forord Denne masteroppgaven skriver jeg som avsluttende oppgave i et fireårig

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Av Kristian Holte Mastergrad i spesialpedagogikk Universitetet i Stavanger, våren 2008 Forord Det hadde nok vært

Detaljer

Bacheloroppgave. Hvordan tilrettelegge for selvbestemmelse i samhandling. How to facilitate for self-determination in interaction

Bacheloroppgave. Hvordan tilrettelegge for selvbestemmelse i samhandling. How to facilitate for self-determination in interaction KANDIDATNUMMER: 427 AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG Bacheloroppgave Hvordan tilrettelegge for selvbestemmelse i samhandling. How to facilitate for self-determination in interaction Innleveringsdato: 26.05.2011

Detaljer

Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus. OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune

Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus. OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus UTDANNING I ET MULTIETNISK SAMFUNN OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus UTDANNING

Detaljer

Vi har prøvd alt! Systemblikk på pedagogiske utfordringer

Vi har prøvd alt! Systemblikk på pedagogiske utfordringer Vi har prøvd alt! Systemblikk på pedagogiske utfordringer En artikkelsamling om tilpasset opplæring, inkludering og atferd i skolen 1 Redaksjon: Elin Kragset Vold, redaktør, Lillegården kompetansesenter

Detaljer

Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det?

Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det? Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det? Masterstudie i spesialpedagogikk Våren 2012 Trine Merete Brandsdal DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram: Master i spesialpedagogikk

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Emnekode: LU2-PEL415 Emnenavn: Pedagogikk og elevkunnskap 2b 5-10 Vurderingsform: Bacheloroppgave Kandidatnr: Lisbeth Olsen og Kristine Kleppe Leveringsfrist: 16.05.2014 Ordinær eksamen

Detaljer

Tilpasset opplæring i ulik skolearkitektur

Tilpasset opplæring i ulik skolearkitektur Erlend Vinje Tilpasset opplæring i ulik skolearkitektur Sammendrag: I denne artikkelen har jeg undersøkt ulike læreres opplevelser av, forestillinger om og preferanser til to ulike former for skolearkitektur.

Detaljer

Mellom to skoler. En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn. Hanne O. Fauske

Mellom to skoler. En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn. Hanne O. Fauske Mellom to skoler En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn Hanne O. Fauske Master i skoleledelse NTNU 2014 «Den nære sammenhengen forskningen har vist mellom ferdigheter fra barnetrinnet,

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Yngve Lindvig Jarl Inge Wærness Rannveig Andresen 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HISTORIEN

Detaljer

Sammenhenger meellom elevenes opplevelse av læringsmiljøet og deres egen motivasjon for skolearbeidet.

Sammenhenger meellom elevenes opplevelse av læringsmiljøet og deres egen motivasjon for skolearbeidet. Sammenhenger mellom elevene es opplevelse av læringsmiljøet og deres egen motivasjon for skolearbeidet. Gunn Junker Masteroppgave i spesialpedagogikkk våren 2012 Universite etet i Stavavanger DET HUMANISTISKE

Detaljer

Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn av organisasjonens kontekst?

Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn av organisasjonens kontekst? Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

De trenger veldig mye ros når de gjør noe bra

De trenger veldig mye ros når de gjør noe bra De trenger veldig mye ros når de gjør noe bra Skoleassistenten i møte med elever som viser problematferd på barnetrinnet Helen Martinsen Masteroppgave i spesialpedagogikk ved Det utdanningsvitenskapelige

Detaljer

Hvordan kan interaktive tavler forbedre teoriundervisningen i den yrkesrettede opplæringen?

Hvordan kan interaktive tavler forbedre teoriundervisningen i den yrkesrettede opplæringen? Hvordan kan interaktive tavler forbedre teoriundervisningen i den yrkesrettede opplæringen? Et yrkesdidaktisk utviklingsprosjekt fra det praktisk-pedagogiske studiet ved Høgskolen i Akershus 2008-2010

Detaljer

Hvorfor kommer de ikke? Minoritetsspråklige foreldres erfaringer med hjem skole-samarbeid Tone Evensen

Hvorfor kommer de ikke? Minoritetsspråklige foreldres erfaringer med hjem skole-samarbeid Tone Evensen Hvorfor kommer de ikke? Minoritetsspråklige foreldres erfaringer med hjem skole-samarbeid Tone Evensen Innledning Både internasjonal og nyere norsk forskning mener å kunne vise at foreldrenes involvering

Detaljer

Betydningen av relasjon i møte mellom fysioterapeut og pasient sett fra et systemisk perspektiv.

Betydningen av relasjon i møte mellom fysioterapeut og pasient sett fra et systemisk perspektiv. Betydningen av relasjon i møte mellom fysioterapeut og pasient sett fra et systemisk perspektiv. Master i familieterapi og systemisk praksis ved Diakonhjemmets høgskole 2008-2012 Masteroppgave i familieterapi

Detaljer

PÅVIRKNING MULIGHETER OG FARER. AV: Angermo, Per Gjesdal, Clara Gram Gullhav, Elin Stenseth, Ola

PÅVIRKNING MULIGHETER OG FARER. AV: Angermo, Per Gjesdal, Clara Gram Gullhav, Elin Stenseth, Ola PÅVIRKNING MULIGHETER OG FARER AV: Angermo, Per Gjesdal, Clara Gram Gullhav, Elin Stenseth, Ola Innholdsfortegnelse INNLEDNING...3 HISTORIE...4 PROBLEMSTILLING...5 TEORI...6 HVA ER RELASJONEN MELLOM LEDELSE

Detaljer

Du kommer ikke ut uten at det blir brukt vold

Du kommer ikke ut uten at det blir brukt vold Kriminologiska institutionen Du kommer ikke ut uten at det blir brukt vold En kvalitativ studie om menns forståelse rundt vold i den utsatte drabantbyen Groruddalen Examensarbete 15 hp Kriminologi Kriminologi,

Detaljer

Flere hoder tenker bedre enn ett. Rapport fra et prosjekt der en prøver ut noen utvalgte læringsstrategier for elever med AD/HD

Flere hoder tenker bedre enn ett. Rapport fra et prosjekt der en prøver ut noen utvalgte læringsstrategier for elever med AD/HD Flere hoder tenker bedre enn ett Rapport fra et prosjekt der en prøver ut noen utvalgte læringsstrategier for elever med AD/HD Grete Hoven Anne Lise Angen Rye STATPED SKRIFTSERIE NR. 30, Trøndelag kompetansesenter,

Detaljer

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post»

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Edith Husby «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Om ledelse av implementeringa av utviklingsarbeidet «Plan for lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag» i grunnskolen

Detaljer

Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn

Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn Holbergprisen i skolen Innhold Innledning 4 1. Valg av tema og problemstilling 5 1.1 Forskning gir deg ny kunnskap.........................................6

Detaljer

Jeg gidder ikke bry meg mer!

Jeg gidder ikke bry meg mer! Jeg gidder ikke bry meg mer! En studie av hva åtte ungdomsskolelever mener påvirker deres læring i matematikk. Mona Røsseland Veileder Marit Johnsen-Høines Toril Eskeland Rangnes Masteroppgaven er gjennomført

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Reservestyrken av lærere

Reservestyrken av lærere Reservestyrken av lærere Utdannede lærere som ikke jobber i skolen. Hva kan bringe dem tilbake? Markedsundersøkelse gjennomført av TNS Gallup på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet Kvalitativ del utarbeidet

Detaljer