EVRY Group Directive Code of Conduct - Forretningsetiske retningslinjer. Group Legal Februar 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EVRY Group Directive Code of Conduct - Forretningsetiske retningslinjer. Group Legal Februar 2017"

Transkript

1 EVRY Group Directive Code of Conduct - Forretningsetiske retningslinjer Group Legal Februar 2017

2 OM DETTE DOKUMENTET Dokument Tittel EVRY Code of Conduct NO Dokumenteier EVRY Group Legal Formål Gi retningslinjer for forretningsetikk Definisjonsområde Alle fast ansatte og konsulenter i EVRY Godkjent Utløper Versjon Forfatter Kommentar OS Initial version Vennligst sjekk EVRY Comply for siste versjon dersom du leser en tidligere nedlastet kopi eller en papirkopi. OM DETTE DOKUMENTET 2 1 Allmenne retningslinjer Menneskeverd Arbeidsmiljø Helse og miljø Organisasjonsrett og rett til kollektive lønnsforhandlinger Tvangsarbeid Barnearbeid Lojalitet, habilitet og interessekonflikt Taushetsplikt Beskyttelse av personlige data Immatrielle verdier Eiendom og eiendeler Natur og miljø Informasjon, kommunikasjon og mediekontakt Kompetanse og fullmakt Regnskapsføring og rapportering Rapportering og offentliggjøring Intern kontroll 5 2 Forhold til kunder, leverandører, konkurrenter og offentlige myndigheter Konkurranse Korrupsjon og bestikkelser Gaver og høflighetsgester Hvitvasking 6 3 Forhold til medarbeidernes private interesser og handlinger Verv, posisjoner og eierskap i ekstern virksomhet Politisk aktivitet 7 4 Rapportering 7 EVRY Code of Conduct NO EVRY Protect 2

3 1 ALLMENNE RETNINGSLINJER Forretningsetikk dreier seg om mer enn å unngå lovovertredelser. Forretningsetikk handler om hvordan vi oppfører oss mot hverandre og overfor omverdenen. Alle tilknyttet EVRY har et ansvar for å følge de regler og retningslinjer som bygger opp under EVRYs verdigrunnlag, og som skaper holdninger vi kan være stolte av. EVRY er opptatt av at alle engasjerer seg i dette, og at hver enkelt gjennom fellesskapet bidrar til en god bedriftskultur preget av trivsel og trygghet. EVRYs forretningsetiske retningslinjer gjelder primært for styremedlemmer, ledere, medarbeidere, innleide konsulenter, og andre som opptrer på vegne av EVRY. De gjelder også for konsernets datterselskaper. Det er linjeledelsens ansvar å gjøre disse retningslinjene kjent og sørge for etterlevelse. Som medarbeider i eller tilknyttet EVRY har du plikt til å sette deg inn i og overholde retningslinjene. Den som overtrer EVRYs regler eller retningslinjer må være forberedt på å bli møtt med reaksjon tilpasset overtredelsens art og omfang. EVRY skal overholde alle gjeldende offentlige lover og regler. Det samme gjelder internt fastsatte retningslinjer. Det er den enkelte ansattes personlige ansvar å sette seg inn i, samt å overholde de krav lover, regler og retningslinjer fastsetter, inklusive krav til regnskapsforhold. 1.1 Menneskeverd EVRY støtter de internasjonale menneskerettighetene slik de blant annet er nedfelt i FNs deklarasjon med tilhørende konvensjoner. Ingen skal på noen måte forårsake eller medvirke til brudd eller omgåelse av menneskerettighetene. Vi legger spesielt vekt på å sikre overholdelse av medarbeideres grunnleggende rettigheter, slik disse er nedfelt i ILOs kjernekonvensjoner. Vi skal overholde de lover og regler som til enhver tid gjelder for distribusjon av innholdstjenester, og utvise en ansvarlig holdning i forhold til samfunnsskadelig innhold som for eksempel barnepornografi og rasehets. 1.2 Arbeidsmiljø EVRY skal være en god og profesjonell arbeidsplass med et inkluderende arbeidsmiljø. Derfor skal du opptre med respekt og integritet overfor enhver du kommer i kontakt med gjennom arbeidet. Du skal medvirke til et arbeidsfellesskap fritt for diskriminering, det være seg på grunn av forhold som religion, hudfarge, kjønn, seksuell legning, alder, nasjonal eller etnisk opprinnelse eller funksjonshemming. Du skal også medvirke til et arbeidsfellesskap fritt for mobbing, sjikane, trakassering og liknende. Vi tolererer ikke at noen utviser adferd som kan oppfattes som nedverdigende eller truende. 1.3 Helse og miljø EVRY skal være en foregangsbedrift innen helse, miljø og sikkerhet (HMS) for å fremme god helse og et trygt arbeidsmiljø i samsvar med internasjonale standarder. Du har et medansvar for at denne målsettingen oppnås. Vi skal gjøre vårt beste for å kontrollere HMS-risiko på arbeidsplassen. Vi skal også ta nødvendige forholdsregler for å forebygge ulykker og yrkessykdommer. 1.4 Organisasjonsrett og rett til kollektive lønnsforhandlinger EVRY anerkjenner retten til organisasjonsfrihet og kollektive lønnsforhandlinger der hvor det er et velutviklet arbeidsliv. Hvis det ikke strider mot nasjonale lover og regler og arbeidslivet er velutviklet, skal EVRY tillate egne ansatte fritt å velge representanter blant de ansatte. Slike ansatterepresentanter skal kunne utføre sine verv uhindret på arbeidsplassen. Du har et medansvar for å unngå diskriminering av ansatterepresentanter. 1.5 Tvangsarbeid Alle arbeidsforhold til EVRY skal inngås frivillig og uten trusler. EVRY tar avstand fra tvangsarbeid, herunder arbeid utført som betaling av gjeld. Alle ansatte skal stå fritt til å avslutte arbeidsforholdet etter rimelig oppsigelsesfrist. EVRY skal ikke pålegge noen å deponere penger, identitetsdokumenter eller lignende for å få eller beholde arbeidet. EVRY Code of Conduct NO EVRY Protect 3

4 1.6 Barnearbeid EVRY skal ikke benytte barnearbeid. Med barnearbeid menes arbeid utført av barn og ungdom, med mindre arbeidet regnes som akseptabelt i henhold til ILOs konvensjon om minstealder for adgang til sysselsetting 1973 (nr. 138). Med barn menes noen under 15 år. Hvis nasjonal eller lokal lovgivning fastsetter en høyere minstealder for sysselsetting eller høyere alder for fullføring av obligatorisk skolegang enn 15 år, skal den høyeste alderen legges til grunn. Dersom du blir oppmerksom på en ansettelse som bryter med standarden nevnt ovenfor, skal dette umiddelbart rapporteres til nærmeste overordnede eller annen leder i hans sted. Ansettelsessituasjonen skal umiddelbart rettes på til barnets beste interesse. 1.7 Lojalitet, habilitet og interessekonflikt EVRY respekterer den enkelte medarbeiders rett til privatliv og private interesser, men krever åpenhet og lojalitet overfor konsernet og konsernets interesser. Du skal ikke la egne personlige interesser påvirke ditt arbeid eller la personlig interesse eller vinning komme foran ditt arbeid i EVRY. Du skal heller aldri ta del i eller prøve å påvirke en beslutning eller avgjørelse hvis det foreligger interessekonflikt eller andre forhold som kan svekke tillit til uavhengigheten. Interessekonflikt skal unngås eller avverges. Interessekonflikt kan inkludere for eksempel kunde, leverandør, samarbeidspartner, nåværende eller potensielle ansatte, konkurrenter eller annen forretningsvirksomhet. Forhold som utgjør en interessekonflikt for deg, vil sannsynligvis også utgjøre en interessekonflikt dersom det gjelder noen i din familie. Dersom det er fare for en interessekonflikt, eller om du er i tvil om dette er tilfelle, skal du på eget initiativ forelegge problemstillingen for din nærmeste overordnede. 1.8 Taushetsplikt Alle ansatte og tilknyttede i konsernet har taushetsplikt basert på lov og/eller skriftlig avtale, samt i henhold til disse Forretningsetiske retningslinjer. Du skal bevare taushet om alle forretnings- og andre forhold som kan gi utenforstående uberettiget tilgang til taushetsbelagt informasjon, og være varsom med å diskutere konsernets indre anliggender under slike forhold at diskusjonen kan overhøres av uvedkommende. Prinsippet om "need-to-know" skal legges til grunn i alle sammenhenger. Taushetsplikten gjelder også etter avsluttet arbeids- eller kontraktsforhold så lenge informasjonen må anses for å være konkurranseømfintlig eller på annen måte fortrolig. 1.9 Beskyttelse av personlige data EVRYs behandling av personlige data skal utføres med den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves av lover og forskrifter, og med spesiell oppmerksomhet knyttet til informasjon som kan være sensitiv, uavhengig om disse data refererer til kunder, ansatte eller andre. Behandling av personlige data skal begrenses til det som er nødvendig med tanke på effektiv kundebehandling, relevante markedsmessige aktiviteter og korrekt administrasjon av menneskelige ressurser. I EVRY forvalter vi sensitive data for våre kunder og deres kunder. Vi har derfor etablert strenge retningslinjer, rutiner og løsninger for å skjerme disse mot uautorisert innsyn og tyveri. Som EVRY medarbeider er det viktig at du setter deg godt inn i dette og aktivt bidrar til å sikre at alle våre løsninger har slike sikringer på plass og at de løpende er effektive i forhold til de trusler vi ser og forventer Immatrielle verdier Immaterielle verdier, slik som spesiell kunnskap (knowhow), metoder, konsepter og ideer, er en viktig del av EVRYs forutsetninger for å lykkes i markedet. Har du befatning med konsernets immaterielle verdier, skal du verne om og forvalte disse verdiene i konsernets interesse og i henhold til de retningslinjer som er fastsatt. Du skal også respektere andres immaterielle rettigheter, og unngå krenkelse av slike rettigheter. Med mindre annet følger av lov eller pålegg fra offentlig myndighet, skal du ikke gjøre forretningshemmeligheter eller annen viktig informasjon tilgjengelig for utenforstående før du har innhentet samtykke fra overordnet. EVRY Code of Conduct NO EVRY Protect 4

5 1.11 Eiendom og eiendeler EVRYs eiendom og eiendeler, som bygninger og utstyr, skal forvaltes og sikres på behørig måte. Du skal overholde konsernets krav til sikkerhet rundt adgang til og bruk av konsernets fasiliteter, IT-ressurser og tilgang til elektroniske ressurser og dokumenter. Konsernets utstyr og eiendom kan du bare bruke til personlige formål hvis dette er avtalt i tilknytning til ansettelsesforholdet eller det er tillatt i EVRYs regler eller retningslinjer Natur og miljø EVRY skal være en foregangsbedrift i å ta vare på natur og miljø. EVRY skal tilslutte seg både lokale og internasjonale standarder, både ved å minimere egne miljøbelastninger og ved å utvikle, promotere og selv ta i bruk miljøvennlig teknologi. Du deler et ansvar for å nå disse målene Informasjon, kommunikasjon og mediekontakt All informasjon fra EVRY skal være etterrettelig og korrekt, og holde høy faglig og etisk standard. Alle som i sitt arbeid har befatning med informasjon, har medansvar for at dette etterleves. Kommunikasjon mot media, offentlighet og kapitalmarked skal skje i henhold til etablerte retningslinjer og prosedyrer, og tilfredsstille de regler og den praksis som gjelder for børsnoterte selskap. En god regel er, dersom du blir kontaktet av journalister, utenforstående konsulenter, analytikere etc. og du er i tvil om du kan eller bør uttale deg, at du kontakter stabsområdet Kommunikasjon for veiledning Kompetanse og fullmakt Enhver beslutning skal fattes på riktig nivå i henhold til gjeldende fullmaktsregler. Du kan kun treffe interne beslutninger og/eller forplikte EVRY vis a vis andre dersom du er tildelt særskilt fullmakt, og du må alltid overholde den fullmaktsramme som du har fått Regnskapsføring og rapportering EVRYs regnskapsføring skal sikre at alle transaksjoner blir korrekt registrert i overensstemmelse med lov og god regnskapsskikk. Du må følge konsernets regler om registrering av transaksjoner og fremleggelse av bilag og ta medansvar for å sikre at forretningstransaksjoner bokføres og dokumenteres fullstendig og korrekt i tråd med gjeldende regnskapsprinsipper. Årsregnskap og delårsregnskap skal være i henhold til lov, god regnskapsskikk og de regnskapsstandarder som for øvrig er fastsatt i og for EVRY Rapportering og offentliggjøring EVRYs rapportering skal være i overensstemmelse med gjeldende lover og regler, og være fullstendig, forsvarlig, korrekt, aktuell og forståelig. Hvis du er involvert i EVRYs finansielle rapportering, skal du være kjent med og følge EVRYs prosedyre for finansiell rapportering, slik at EVRYs rapporter til offentlig kommunikasjon, er i overensstemmelse med gjeldende offentlige lover og regler Intern kontroll Alle deler av EVRY skal ha god intern kontroll som sikrer at konsernets mål og strategier oppfylles og etterleves. Den interne kontrollen skal sikre at forretningsprosesser til enhver tid er effektive og innenfor akseptable risikogrenser, at fysiske og immaterielle verdier sikres og utnyttes, at økonomisk informasjon er korrekt og rettidig, og at lover, regler og retningslinjer overholdes. Intern kontroll er et lederansvar, men et medansvar hviler likevel på den enkelte. EVRY Code of Conduct NO EVRY Protect 5

6 2 FORHOLD TIL KUNDER, LEVERANDØRER, KONKURRENTER OG OFFENTLIGE MYNDIGHETER Kunder skal møtes med innsikt, respekt og forståelse. Du skal alltid søke å ivareta kundens behov på beste måte innen de forretningsetiske rammer som gjelder for virksomheten. Kunders personvern skal ivaretas i henhold til gjeldende personvernlovgivning. Leverandører skal behandles upartisk og rettferdig. Leverandører som konkurrerer om kontrakter med EVRY skal alltid kunne ha tillit til integriteten i EVRYs utvelgelsesprosess. Ved valg mellom leverandører skal du derfor alltid følge konsernets etablerte retningslinjer og prosedyrer. EVRYs konkurransedyktighet i markedet baseres på gode produkter og tjenester til riktig pris. Du skal alltid møte konsernets konkurrenter på en redelig og profesjonell måte. Offentlige myndigheter skal møtes på en korrekt og åpen måte. Offentlig informasjon om konsernet skal kun gis av EVRYs ledelse eller informasjonsansvarlige med mindre annet er avtalt. 2.1 Konkurranse EVRY ønsker rettferdig og åpen konkurranse i alle markeder nasjonalt så vel som internasjonalt. Du skal ikke under noen omstendighet forårsake eller bidra til brudd på alminnelige og spesielle konkurranseregler, ved for eksempel ulovlig prissamarbeid, ulovlig markedsdeling eller annen adferd i strid med gjeldende konkurranselovgivning. 2.2 Korrupsjon og bestikkelser EVRY tar avstand fra alle former for korrupsjon. Du skal aldri tilby eller motta ulovlige eller urettmessige pengegaver eller andre godtgjørelser for å oppnå forretningsmessige eller private fordeler for deg eller andre. EVRY har en streng holdning til gaver eller ytelser eller aktiviteter som kan oppfattes å ha et gaveelement i seg. Dette gjelder både i forhold til vår håndtering av våre kunder og hvordan våre medarbeidere og samarbeidspartnere skal forholde seg til denne type oppmerksomhet fra andre. Det er fastsatt en særskilt veiledning for hvordan hver enkelt skal forholde seg til denne type forhold og du har plikt til å sette deg inn i denne veiledningen og å etterleve den i praksis. Du skal heller ikke bruke avtaler med mellommenn til å kanalisere betaling til noen på en slik måte at dette kan anses som delaktighet i korrupsjon. 2.3 Gaver og høflighetsgester Du skal alltid utvise varsomhet i forhold til å tilby eller ta i mot gaver og høflighetsgester. Du skal ikke under noen omstendighet motta gaver eller andre godtgjørelser dersom det er rimelig å anta at dette er egnet til å påvirke forretningsmessige beslutninger. Det vises til en særskilt veiledning om hvordan hver enkelt skal forholde seg til denne type forhold og du har plikt til å sette deg inn i denne veiledningen og å etterleve den i praksis. Tvilstilfelle må du alltid forelegge for nærmeste overordnede. 2.4 Hvitvasking EVRY tar avstand fra alle former for hvitvasking av penger, og skal forebygge at økonomiske transaksjoner med konsernet kan misbrukes av andre til hvitvasking av penger. EVRY Code of Conduct NO EVRY Protect 6

7 3 FORHOLD TIL MEDARBEIDERNES PRIVATE INTERESSER OG HANDLINGER Som ansatt i EVRY skal du ikke inneha annen stilling eller utføre arbeid for andre i arbeidstiden uten særskilt forhåndssamtykke fra overordnet. Dersom du er ansatt på et nivå hvor du har en konserndirektør som din nærmeste overordnede, skal slikt forhåndssamtykke også innhentes fra konsernsjef. 3.1 Verv, posisjoner og eierskap i ekstern virksomhet Engasjement i eksterne verv og posisjoner er positivt, men må ikke ha et omfang eller være av en slik art at det går ut over arbeidsforholdet eller kommer i konflikt med konsernets næringsinteresser. Styreverv i, rådgivning for eller eierskap i kunders, leverandørers, samarbeidspartneres eller konkurrenters virksomhet, samt verv og posisjoner som er av et omfang eller av en slik art at det kan innvirke på arbeidsforholdet, forutsetter at du har fått særskilt forhåndssamtykke fra overordnedes leder. Dersom du er ansatt på et nivå hvor du har en konserndirektør som din nærmeste overordnede, skal slikt forhåndssamtykke også innhentes fra konsernsjef. 3.2 Politisk aktivitet EVRY gir ikke støtte til politiske partier, verken i form av direkte økonomisk støtte eller betalt arbeidstid. Ansatte som deltar i det politiske liv får permisjon fra arbeid i henhold til lov og avtale. 4 RAPPORTERING Skulle du oppdage overtredelse av EVRYs regler eller retningslinjer, skal du ta dette opp med nærmeste overordnede. Ønsker du å ta opp et forhold anonymt, kan du rapportere dette til Compliance Officer eller benytte EVRY konsernets "whistleblower"-ordning (omhandlet i egen dokument). Målet er at medarbeidere ikke skal frykte for konsekvensene ved å melde fra om noe man ser eller hører. Å unnlate å gjøre dette anses i seg selv et brudd på retningslinjene. Rapportering til Compliance Office in EVRY: Tel: EVRY tillater ikke noen form for represalier overfor den som i god tro rapporterer om overtredelse eller mistanke om overtredelse av regler eller retningslinjer. Eventuelle spørsmål om hvordan retningslinjene tolkes eller praktiseres kan rettes til Compliance Officer. Styret i EVRY skal sette i gang de tiltak styret finner hensiktsmessig for å undersøke brudd eller mistanke om brudd som blir rapportert til styret. Dersom brudd forekommer, vil EVRY treffe de disiplinære og forebyggende tiltak som anses nødvendig. Hvis forholdet gjelder et styremedlem eller noen i konsernledelsen, skal styret konsulteres, og hvis det gjelder andre ansatte, skal Compliance Officer konsulteres, før avgjørelse tas. Endringer i eller fritak fra disse retningslinjene for styremedlemmer, ledere eller ansatte i EVRY, kan bare innvilges av styret. *** EVRY Code of Conduct NO EVRY Protect 7

8 Versjon: 1.0 (EDB Business Partner ASA version 7.0) Godkjent av : Styret i EVRY 16 December 2010 Policy ansvarlig: CEO Revisjonsansvarlig: Compliance Officer Informasjon om dette dokumentet: EVRY Code of Conduct EVRY Code of Conduct EVRY Code of Conduct NO EVRY Protect 8

Forretningsetiske retningslinjer i EVRY (Code of Conduct)

Forretningsetiske retningslinjer i EVRY (Code of Conduct) Forretningsetiske retningslinjer i EVRY (Code of Conduct) 1. ALLMENNE RETNINGSLINJER Forretningsetikk dreier seg om mer enn å unngå lovovertredelser. Forretningsetikk handler om hvordan vi oppfører oss

Detaljer

Forretningsetiske retningslinjer i EVRY (Code of Conduct)

Forretningsetiske retningslinjer i EVRY (Code of Conduct) Forretningsetiske retningslinjer i EVRY (Code of Conduct) 1. ALLMENNE RETNINGSLINJER Forretningsetikk dreier seg om mer enn å unngå lovovertredelser. Forretningsetikk handler om hvordan vi oppfører oss

Detaljer

Etikk i Secora. Vedtatt av styret 25.11.08

Etikk i Secora. Vedtatt av styret 25.11.08 Etikk i Secora Vedtatt av styret 25.11.08 Etiske retningslinjer i Secora Secora AS utøver i hovedsak sin virksomhet i Norge. I tillegg gjennomføres det prosjekter i noen land i Europa. Secora skal i alle

Detaljer

PEGASUS INDUSTRIER OPPSUMMERING AV ETISKE RETNINGSLINJER

PEGASUS INDUSTRIER OPPSUMMERING AV ETISKE RETNINGSLINJER PEGASUS INDUSTRIER OPPSUMMERING AV ETISKE RETNINGSLINJER 1. INNLEDNING En forutsetning for en velfungerende desentralisert organisasjonsstruktur er at etiske retningslinjer etterleves av ansatte i både

Detaljer

FORRETNINGSPRINSIPPER...

FORRETNINGSPRINSIPPER... Retningslinjer Side: 1 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 2 2 FORRETNINGSPRINSIPPER... 2 3 OMFANG OG ANSVAR... 3 4 PERSONLIG ADFERD... 3 5 INTEGRITET OG INTERESSEKONFLIKT... 3 6 LOVER OG BESTEMMELSER...

Detaljer

Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS

Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS Sertifikater SERTIFIKAT Ledelsessystemet ved Sarpsborg AB Mölndal, Sverige Sarpsborg AS Sarpsborg, Norge Ingår i Frigaardgruppen oppfyller kravene i

Detaljer

Etiske retningslinjer for NSB konsernet.

Etiske retningslinjer for NSB konsernet. Etiske retningslinjer for NSB konsernet. NSB-konsernets omdømme og tillit er avhengig av medarbeidernes profesjonalitet og dyktighet, og et høyt etisk nivå. Dette gjelder både konsernets forretningsdrift

Detaljer

Forretningetiske retningslinjer Code of Conduct

Forretningetiske retningslinjer Code of Conduct Forretningetiske retningslinjer Code of Conduct Forretningsetiske retningslinjer beskriver hvordan vi som selskap og individer tilknyttet dette skal forholde oss til hverandre og til andre mennesker og

Detaljer

Leveregler for leverandører

Leveregler for leverandører Leveregler for leverandører Melding til våre leverandører... 2 Del I: Forståelse og anvendelse av leverandørreglene... 2 1. Skagerak Energis forpliktelse... 2 2. Virkeområde... 2 3. Gjeldende lover...

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS. Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS. Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012 ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012 Revidert: 30.april 2015 Hovedprinsipper Norway Seafoods skal opptre i tråd med

Detaljer

Etikk Gasnor AS: Gasnors forpliktelser:

Etikk Gasnor AS: Gasnors forpliktelser: Etikk Gasnor AS: Vi ser etikk som en integrert del av Gasnors virksomhet, og vi er fast bestemt på at Gasnor skal være kjent for høy etisk standard. Gasnors etiske retningslinjer beskriver kravene som

Detaljer

Etiske retningslinjer. Gode rom

Etiske retningslinjer. Gode rom Etiske retningslinjer Gode rom Innhold 1. Forståelse og anvendelse av Moelvens etiske retningslinjer... 3 Formål... 3 Hvem omfattes av retningslinjene?... 3 Gjeldende lover... 3 Personlig ansvar... 3 Lederansvar...

Detaljer

Sandefjord Lufthavn AS

Sandefjord Lufthavn AS Styringspolicy Dokument nr.: 10 203 Utg.nr.: 001 Policyeier: Administrerende direktør Dato: 21.3.2013 Godkjent av: Styret Dato: 21.3.2013 Dokumentnavn: 1. Introduksjon fra administrerende direktør (SLH)

Detaljer

«DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME»

«DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME» ETISKE REGLER «DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME» Eidsivas etiske regelverk omfatter regler for god personlig adferd, god forretningspraksis, for varsling og håndtering av eventuelle

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER 1. FORMÅL Kommunalbanken skal ivareta sin rolle og sitt samfunnsansvar gjennom å opptre i samsvar med god forretningsskikk og gjeldende lovgivning. Retningslinjene

Detaljer

IndustriConsults etiske retningslinjer

IndustriConsults etiske retningslinjer IndustriConsults etiske retningslinjer Gjeldende fra 7. mai 2012 Innhold 1. Lojalitet... 2 2. Uavhengighet... 3 3. Forretningsskikk... 3 4. Respekt for individet... 4 5. Helse, miljø og sikkerhet... 4

Detaljer

Statkrafts leveregler. www.statkraft.no

Statkrafts leveregler. www.statkraft.no Statkrafts leveregler www.statkraft.no 2 Statkrafts Leveregler Innhold Konsernsjefen har ordet................ 3 Del I: Forståelse og anvendelse av Statkrafts leveregler 1. Statkrafts forpliktelse.................

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR LEVERANDØRER

ETISKE RETNINGSLINJER FOR LEVERANDØRER INNHOLD INNHOLD...1 1. FORHOLD TIL NATIONALE LOVER OG REGLER...2 2. MILJØ OG KLIMA...2 3. MENNESKERETTIGHETER...2 4. ARDBEIDSSTANDARDER...2 4.1. Organisasjonsfrihet og retten til kollektive forhandlinger...2

Detaljer

Statkrafts leveregler for leverandører

Statkrafts leveregler for leverandører Statkrafts leveregler for leverandører www.statkraft.com 2 STATKRAFTS LEVEREGLER FOR LEVERANDØRER Innhold Melding til våre leverandører... 3 Del I: Forståelse og anvendelse av leverandørreglene 1. Statkrafts

Detaljer

DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING

DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING 1 / 4 Kjære verdsatte leverandør! Sapa er en variert gruppe av industriselskaper med global virksomhet. Sapas verdier og kultur med bærekraftig utvikling

Detaljer

1. LOJALITET Alle medarbeidere skal være lojale overfor selskapet og arbeide med Future Subseas beste for øyet.

1. LOJALITET Alle medarbeidere skal være lojale overfor selskapet og arbeide med Future Subseas beste for øyet. FUTURE SUBSEA AS ETISKE RETNINGSLINJER -vedtatt av styret 17.3.2011, revidert 27.10.2014 Future Subsea er avhengig av omverdens tillit. Kunder, leverandører, samarbeidspartnere, forbindelser, offentlige

Detaljer

Etiske retningslinjer i Avinorkonsernet

Etiske retningslinjer i Avinorkonsernet Etiske retningslinjer i Avinorkonsernet 7 Respekt Integritet Likeverd Kommunikasjon Lojalitet Varsling 9 Etiske retningslinjer i avinorkonsernet Styrke etisk bevissthet og redusere mulighetsrisiko Etiske

Detaljer

Folkevalgte og ansatte skal være seg bevisst at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning til kommunen.

Folkevalgte og ansatte skal være seg bevisst at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning til kommunen. Reglement for etikk Kommunestyrets vedtak 18. september 2007 1. Generelle bestemmelser 1.1. Generelle holdninger Siljan kommune legger stor vekt på at folkevalgte og ansatte framstår med redelighet, ærlighet

Detaljer

KONGSBERG GRUPPENS FORRETNINGSETISKE RETNINGSLINJER

KONGSBERG GRUPPENS FORRETNINGSETISKE RETNINGSLINJER KONGSBERG GRUPPENS FORRETNINGSETISKE RETNINGSLINJER 2 INNHOLD 0 BAKGRUNN 1 BEDRIFTSINTERNE FORHOLD 1.1 Menneskerettigheter og menneskeverd 1.2 Arbeidsmiljø - personalpolitikk 1.3 Helse og sikkerhet 1.4

Detaljer

NTEs etiske plattform Revidert august 2016

NTEs etiske plattform Revidert august 2016 NTEs etiske plattform Revidert august 2016 1 Innhold Introduksjon... 3 Slik forholder vi oss til omverdenen... 3 Vi følger lover og regler... 3 Vi tar vare på miljø og omgivelser... 3 Vi kommuniserer tydelig

Detaljer

Etiske retningslinjer. Have a safe journey

Etiske retningslinjer. Have a safe journey Etiske retningslinjer Have a safe journey Nøkkelprinsipper Saferoad skal drive sin virksomhet etter sunne og etiske forretningsprinsipper. Vi skal sette høye krav til oss selv og være bevisst innflytelsen

Detaljer

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAU- ALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER

Detaljer

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år)

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) 1 Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) I tråd med Olav Thons visjon skal vi ha våre etiske retningslinjer med oss når vi skaper verdier. Dette er viktig for å bygge tillit blant våre medarbeidere, gjester,

Detaljer

Vi skal ivareta deres helse og sikkerhet på en slik måte at det skapes høy trivsel, et sunt arbeidsmiljø og en arbeidsplass fri for rusmidler.

Vi skal ivareta deres helse og sikkerhet på en slik måte at det skapes høy trivsel, et sunt arbeidsmiljø og en arbeidsplass fri for rusmidler. ETISKE REGLER I ATHENE PROSJEKTLEDELSE Bedriftsinterne forhold Menneskerettigheter og menneskeverd ATHENE PROSJEKTLEDELSE skal bidra til å fremme internasjonalt anerkjente menneskerettigheter. Vår virksomhet

Detaljer

DACHSERs etiske retningslinjer

DACHSERs etiske retningslinjer DACHSERs etiske retningslinjer 1. Forord Grunnlaget for all virksomhet i Dachser er vår oppslutning om juridisk bindende regelverk på nasjonalt og internasjonalt nivå samt eventuelle forpliktelser inngått

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER (CODE OF CONDUCT) FOR INFRATEK

ETISKE RETNINGSLINJER (CODE OF CONDUCT) FOR INFRATEK ETISKE RETNINGSLINJER (CODE OF CONDUCT) FOR INFRATEK Innhold 01 DETTE ER KODEN 03 02 FORHOLD INNEN INFRATEK 2.1. Arbeidsforhold og arbeidsmiljøet 2.2. Helse og sikkerhet 2.3. Sensitiv informasjon og taushetsplikt

Detaljer

Etiske retningslinjer pr 27.11.12

Etiske retningslinjer pr 27.11.12 Etiske retningslinjer pr 27.11.12 «Høy etisk standard i alt vi gjør er avgjørende for at Eksportkreditt Norge AS lykkes. Vi har alle plikt til og ansvar for å etterleve dette ved å opptre aktsomt, redelig

Detaljer

Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011. www.kommunalbanken.no

Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011. www.kommunalbanken.no Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011 www.kommunalbanken.no Innhold Etiske retningslinjer Revidert 24.6.05 Revidert 17.10.05 Revidert 12.10.11 Etikk 3 Interessekonflikter og habilitet 3 Gaver og andre fordeler

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer for Hitra kommune Vedtatt av Hitra kommunestyre den 13.12.12 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning.... 3 2. Generelt... 3 3. Omdømme myndighetsmisbruk... 3 4. Åpenhet og varsling...

Detaljer

Etiske retningslinjer for JobbIntro AS

Etiske retningslinjer for JobbIntro AS Etiske retningslinjer for JobbIntro AS INNLEDNING Generelt JobbIntro er avhengig av tillit og et positivt omdømme for å kunne bistå mennesker med oppfølgingsbehov i arbeidslivet. For å kunne oppnå dette

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 29.03.2016 ETISKE RETNINGSLINJER For ansatte og folkevalgte i Modum kommune Virksomhetskulturen i Modum kommune skal gjenspeile etiske kjerneverdier.

Detaljer

ETIKK I AGDER ENERGI ETIKK I AGDER ENERGI 1

ETIKK I AGDER ENERGI ETIKK I AGDER ENERGI 1 1 KJÆRE KOLLEGA! INNHOLD: KJÆRE KOLLEGA! Etikk og etiske retningslinjer dreier seg om regler, normer og prinsipper. Agder Energis etiske retningslinjer, samlet i denne lille publikasjonen, viser hvordan

Detaljer

Policyer. Policy for etikk og samfunnsansvar

Policyer. Policy for etikk og samfunnsansvar Policyer Policy for etikk og samfunnsansvar Policy for etikk og samfunnsansvar er godkjent av styret. Brev fra konsernsjef Bane NOR har en viktig samfunnsoppgave som forvalter av jernbaneinfrastrukturen

Detaljer

Karmsund Havnevesen IKS Killingøy P.b. 186 N-5501 Haugesund T: +47 52 70 37 50 F: +47 52 70 37 69 www.karmsund-havn.no

Karmsund Havnevesen IKS Killingøy P.b. 186 N-5501 Haugesund T: +47 52 70 37 50 F: +47 52 70 37 69 www.karmsund-havn.no Karmsund Havnevesen IKS Killingøy P.b. 186 N-5501 Haugesund T: +47 52 70 37 50 F: +47 52 70 37 69 www.karmsund-havn.no Vå rt etiske ånsvår Kårmsund Håvn sine regler for årbeidsetikk ETISKE RETNINGSLINJER

Detaljer

Etisk platform introduskjon Ærlighet Integritet Anti-korrupsjon og interessekonflikter Leverandørkontakt...

Etisk platform introduskjon Ærlighet Integritet Anti-korrupsjon og interessekonflikter Leverandørkontakt... Etisk Plattform Innhold Etisk platform introduskjon... 2 Ærlighet... 2 Integritet... 2 Anti-korrupsjon og interessekonflikter... 2 Leverandørkontakt... 3 Gaver og bidrag til og fra forrentingsforbindelser...

Detaljer

NSG Group Regler for god forretningsskikk for leverandører

NSG Group Regler for god forretningsskikk for leverandører NSG Group Regler for god forretningsskikk for leverandører Innledning NSG Group har som målsetning å ha det beste omdømmet på verdensbasis når det gjelder den profesjonelle, juridiske og etiske måten vi

Detaljer

Policy for etikk og forretningsatferd

Policy for etikk og forretningsatferd Åpen 1/ 6 Policy for etikk og forretningsatferd 1. Formål Dette dokumentet definerer Skandiabanken ASA ( Banken ), sine etiske retningslinjer. De etiske retningslinjene er utformet på et overordnet nivå

Detaljer

Etiske retningslinjer for Vestby kommune

Etiske retningslinjer for Vestby kommune Etiske retningslinjer for Vestby kommune Vedtatt av kommunestyret 9. desember 2016 1. INNLEDNING Etiske retningslinjer kan sies å danne en norm for hva som er god og ansvarlig opptreden. Målet med de etiske

Detaljer

Etisk regelverk for konsernets medarbeidere * Med rutine for varsling av kritikkverdige forhold

Etisk regelverk for konsernets medarbeidere * Med rutine for varsling av kritikkverdige forhold Etisk regelverk for konsernets medarbeidere * Med rutine for varsling av kritikkverdige forhold 1 0. BAKGRUNN Arcus-Gruppen arbeider kontinuerlig med å utvikle holdninger og oppfølgingssystemer i konsernet

Detaljer

Enovas etiske retningslinjer

Enovas etiske retningslinjer Enovas etiske retningslinjer Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet 2 DEL 1: FORSTÅELSE OG ANVENDELSE AV ENOVAS ETISKE RETNINGSLINJER 3 DEL 2: ENOVAS ETISKE RETNINGSLINJER 4 1. Likeverd

Detaljer

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar LillestrømBankens samfunnsansvar Innhold LILLESTRØMBANKENS SAMFUNNSANSVAR 2 Innledning... 2 Banken og menneskerettighetene... 2 Banken og miljøet... 2 Banken og myndighetene... 3 Banken og samfunnet...

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER for ULLENSAKER KOMMUNE Vedtatt av Ullensaker herredstyre 29.06.99 i sak 36/99. Sist endret 03.09.07 i HST sak 76/07. 1 Verdigrunnlag og formål Ullensaker kommune legger stor vekt

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ETIKK OG SAMFUNNSANSVAR

RETNINGSLINJER FOR ETIKK OG SAMFUNNSANSVAR RETNINGSLINJER FOR ETIKK OG SAMFUNNSANSVAR Vedtatt av konsernstyret i Amedia 20. mars 2014 1 Innledning Amedia er en betydelig samfunnsaktør som gjennom sine virksomheter ivaretar pressens samfunnsrolle.

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER SELSKAPER I NORDIC CRANE GROUP AS

ETISKE RETNINGSLINJER SELSKAPER I NORDIC CRANE GROUP AS KS/HMS Styringssystem Nordic Crane Group Dokumenttittel Etiske retningslinjer Utarbeidet av/dato Cecilie Sandvik/10.10.11 Dokumenttype Dokument Dok.Nr. 2-NCG-D80 Firmanavn Nordic Crane Group AS Godkjent

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NEDRE EIKER KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NEDRE EIKER KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER FOR NEDRE EIKER KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 15. juni 2016 1 Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Nedre Eiker kommune. Etiske normer uttrykker hva som er rett og

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR VÅRE MEDARBEIDERE. Side 4 av 15

ETISKE RETNINGSLINJER FOR VÅRE MEDARBEIDERE. Side 4 av 15 Side 4 av 15 INNLEDNING I din jobb kommer du av og til i en situasjon hvor det kan være vanskelig å bestemme hva som er rett eller galt. Våre etiske retningslinjer skal hjelpe deg med å ta de rette beslutningene.

Detaljer

Retningslinjer for identifisering og håndtering av interessekonflikter i Sbanken ASA

Retningslinjer for identifisering og håndtering av interessekonflikter i Sbanken ASA Intern 1/ 5 Retningslinjer for identifisering og håndtering av interessekonflikter i Sbanken ASA Besluttet av Daglig leder Dato for beslutning 02.06.2016 Frekvens beslutning Årlig Erstatter Nytt dokument

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Disse etiske retningslinjer beskriver generelt de etiske prinsippene som Incus Investor skal styre virksomheten etter, måten samarbeidspartnere skal behandles på og den atferden som

Detaljer

«Det du gjør som tjenestemann i Alvdal kommune skal til enhver tid tåle offentlighetens lys»

«Det du gjør som tjenestemann i Alvdal kommune skal til enhver tid tåle offentlighetens lys» 1 ALVDAL KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER «Det du gjør som tjenestemann i Alvdal kommune skal til enhver tid tåle offentlighetens lys» Retningslinjene er ment som et supplement til lovverket som styrer kommunens

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Alltid Ved Din Side. www.polygongroup.no Our Responsibility Introduksjon til Polygons etiske retningslinjer Polygons etiske retningslinjer angir hovedprinsippene for Polygons samfunnsansvar,

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer GROUP POLICIES Etiske retningslinjer Alltid Ved Din Side. www.polygongroup.no Innhold Introduksjon 3 Polygons etiske retningslinjer Forretningsetikk 4 Antikorrupsjon og konkurranse Ansatte 5 Profesjonell

Detaljer

April 2011. for leverandører Etiske retningslinjer

April 2011. for leverandører Etiske retningslinjer April 2011 for leverandører Etiske retningslinjer for leverandører INNLEDNING For Sodexo er det grunnleggende å drive virksomheten i henhold til høye etiske standarder. På bakgrunn av dette har vi utarbeidet

Detaljer

BAMAs ETISKE RETNINGSLINJER

BAMAs ETISKE RETNINGSLINJER BAMAs ETISKE RETNINGSLINJER Hvordan vi sammen skal bygge BAMA videre BAMA har hatt en solid vekst, ikke bare i kilo og tonn, kroner og øre. Viktigere er det at vi har vokst i kunnskap og klokskap. Vi har

Detaljer

CODE OF CONDUCT. Coor Group ODE. Denne retningslinjen ble godkjent av styret i Coor den 11 desember 2014.

CODE OF CONDUCT. Coor Group ODE. Denne retningslinjen ble godkjent av styret i Coor den 11 desember 2014. ODE CODE OF CONDUCT Coor Group Denne retningslinjen ble godkjent av styret i Coor den 11 desember 2014. UTTALELSE FRA KONSERNSJEF SPILLEREGLENE Etikk og moral handler i bunn og grunn om hvilke handlinger

Detaljer

ETISKE RETINGSLINJER FOR ANSKAFFELSER I VÆRNESREGIONEN

ETISKE RETINGSLINJER FOR ANSKAFFELSER I VÆRNESREGIONEN ETISKE RETINGSLINJER FOR ANSKAFFELSER I VÆRNESREGIONEN Formål Etiske retningslinjer for Værnesregionen skal bidra til at Værnesregionen opptrer med stor integritet, slik at allmennheten har tillit til

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER (Code of Conduct) Goodtech ASA

ETISKE RETNINGSLINJER (Code of Conduct) Goodtech ASA ETISKE RETNINGSLINJER (Code of Conduct) Goodtech ASA 1. Introduksjon Goodtech skal drive forretningsmessig virksomhet av en høy etisk standard, basert på åpen og ærlig konkurranse. Vi skal ha en åpen kultur

Detaljer

Alle medarbeidere i Eterni er derfor forpliktet til å overholde ti grunnleggende prinsipper for etikk. 1 God rekrutteringsskikk

Alle medarbeidere i Eterni er derfor forpliktet til å overholde ti grunnleggende prinsipper for etikk. 1 God rekrutteringsskikk Eterni`s visjon, verdier og etikk skal styre vår adferd ovenfor våre oppdragsgivere, kollegaer og medarbeidere. Visjonen er å skape en ledende spesialist av bemanningstjenester, og gjennom verdiene Engasjement,

Detaljer

Versjon: Dato: Forfatter: Avdeling: 1.0

Versjon: Dato: Forfatter: Avdeling: 1.0 ATFERDSREGLER Versjon: Dato: Forfatter: Avdeling: 1.0 Oktober 2011 Kathrin Aigner Etisk atferd på konsernnivå INNLEDNING Monier-gruppen tror på en verden der takets potensial realiseres for å forbedre

Detaljer

KS Glitre Energi AS ETISKE RETNINGSLINER

KS Glitre Energi AS ETISKE RETNINGSLINER KS Område: HR Ansvarlig: EVAELL Opprettet: 10.10.2016 KS Hovedprosedyre: Etiske Retningslinjer Godkjent: HR fagansvarlig Godkjent: 14.12.2016 KS Rutine: Etiske retningslinjer Revidert: 14.12.2016 ETISKE

Detaljer

Etiske retningslinjer for kjøp av varer og tjenester Formål

Etiske retningslinjer for kjøp av varer og tjenester Formål Etiske retningslinjer for kjøp av varer og tjenester Formål Etiske retningslinjer for Universitetet i Oslo (UiO) skal bidra til at UiO opptrer med stor integritet, slik at allmennheten har tillit til at

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2016 ETISKE RETNINGSLINJER For ansatte og folkevalgte i Modum kommune Virksomhetskulturen i Modum kommune skal gjenspeile etiske kjerneverdier.

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE I TYSFJORD KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret den , sak 71/16

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE I TYSFJORD KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret den , sak 71/16 ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE I TYSFJORD KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret den 13.12.2016, sak 71/16 Vedtatt av kommunestyret i sak 71/16, versjon 1, dato 13.12.2016 Innledning Målet med etiske

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE I TYSFJORD KOMMUNE (arbeidsgruppens forslag) Vedtatt av kommunestyret den xx.xx.

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE I TYSFJORD KOMMUNE (arbeidsgruppens forslag) Vedtatt av kommunestyret den xx.xx. ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE I TYSFJORD KOMMUNE (arbeidsgruppens forslag) Vedtatt av kommunestyret den xx.xx.2016, sak xx/16 Vedtatt av kommunestyret i sak xx/16, versjon 1+n, dato xx.xx.2016

Detaljer

Etiske regler for ansatte i Oslo kommune. hjelp til å ta de riktige valgene

Etiske regler for ansatte i Oslo kommune. hjelp til å ta de riktige valgene Etiske regler for ansatte i Oslo kommune hjelp til å ta de riktige valgene ETISKE REGLER HJELP TIL Å HANDLE RIKTIG Etikk i Oslo kommune handler om at vi skal kunne stå for de valgene vi gjør i jobbsituasjonen.

Detaljer

Dette er en oversettelse av et engelsk dokument som kun er oversatt for å gjøre det lettere for deg. Den engelske originalteksten skal i alle

Dette er en oversettelse av et engelsk dokument som kun er oversatt for å gjøre det lettere for deg. Den engelske originalteksten skal i alle Dette er en oversettelse av et engelsk dokument som kun er oversatt for å gjøre det lettere for deg. Den engelske originalteksten skal i alle tilfeller være gjeldende i forbindelse med dine rettigheter

Detaljer

GAVER, REPRESENTASJON OG UTGIFTSDEKNING Særskilt veiledning til forretningsetiske retningslinjer i EVRY

GAVER, REPRESENTASJON OG UTGIFTSDEKNING Særskilt veiledning til forretningsetiske retningslinjer i EVRY GAVER, REPRESENTASJON OG UTGIFTSDEKNING Særskilt veiledning til forretningsetiske retningslinjer i EVRY BAKGRUNN Forretningsetiske retningslinjer Korrupsjon og bestikkelser 2.6 EVRY tar avstand fra alle

Detaljer

Hel ved Verdidokument for Mjøsen Skog Vedtatt 28. oktober 2010

Hel ved Verdidokument for Mjøsen Skog Vedtatt 28. oktober 2010 1 Hel ved Verdidokument for Mjøsen Skog Vedtatt 28. oktober 2010 2 Forord En framgangsrik bedrift trenger mer enn en god forretningsidé. Den trenger også en bedriftskultur som skaper inspirasjon og bygger

Detaljer

Etiske retningslinjer for Herøy kommune. -Å pen og redelig-

Etiske retningslinjer for Herøy kommune. -Å pen og redelig- Etiske retningslinjer for Herøy kommune. -Å pen og redelig- Innhold 1. Generelt... 2 1.1. Ansvar... 2 1.2. Hensynet til innbyggerne... 2 1.3. Hensynet til kommunens omdømme... 2 1.4. Hensynet til kolleger

Detaljer

ETIKK OG MILJØ I BRAVIDA

ETIKK OG MILJØ I BRAVIDA ETIKK OG MILJØ I BRAVIDA ADM. DIR. HAR ORDET Det er viktig at verden rundt oss kan stole på oss. Stole på vår profesjonalitet og integritet. Derfor må vi alltid være profesjonelle i vår opptreden overfor

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer SIRDAL KOMMUNE Etiske retningslinjer For folkevalgte og medarbeidere i Sirdal kommune Vedtatt i kommunestyre 26.06.10, sak 10/53 Etiske retningslinjer for folkevalgte og medarbeidere i Sirdal kommune 1.

Detaljer

Etiske retningslinjer for ansatte i Eidsberg Kommune.

Etiske retningslinjer for ansatte i Eidsberg Kommune. Etiske retningslinjer for ansatte i Eidsberg Kommune. Vedtatt i Arbeidsmiljøutvalgets møte den.. Innholdsfortegnelse Forord... 3 Hensynet til innbyggerne... 3 Hensynet til kommunens omdømme... 3 Lojalitet...

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Versjons nr.: Gyldig fra dato: Dokument type: Dokument nr.: 5 27.10.2015 S-RA-0010 Utarbeidet av: Dokumenteier: Godkjent av: Jens Solli Tore Amundsen Styret Endringskontroll Versjons

Detaljer

Elteco AS. Atferdskodeks

Elteco AS. Atferdskodeks Elteco AS Atferdskodeks Innledning Elteco er et teknikkhandelsselskap som tilfører både teknisk og økonomisk merverdi i kjeden mellom produsent og kunde. Selskapet konsentrer seg om nøye utvalgte markedsnisjer

Detaljer

Etiske retningslinjer for samarbeidspartnere til Norsk Tipping

Etiske retningslinjer for samarbeidspartnere til Norsk Tipping Etiske retningslinjer for samarbeidspartnere til Norsk Tipping Innhold 1 INNLEDNING OG ANVENDELSESOMRÅDE... 3 2 INNKJØP... 3 3 MENNESKERETTIGHETER... 3 4 ARBEIDSLIVSSTANDARDER... 3 4.1 RETNINGSLINJER...

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER OG SAMFUNNSANSVAR I RBI INTERIØR AS

ETISKE RETNINGSLINJER OG SAMFUNNSANSVAR I RBI INTERIØR AS ETISKE RETNINGSLINJER OG SAMFUNNSANSVAR I RBI INTERIØR AS 1.0 FORMÅL Formålet med disse retningslinjene er å klargjøre RBI s forventinger til at virksomheten skal drives i overensstemmelse med prinsipper

Detaljer

Etiske retningslinjer hos Kruse Smith

Etiske retningslinjer hos Kruse Smith Etiske retningslinjer hos Kruse Smith 2016 2 / 6 Etiske retningslinjer hos Kruse Smith Tillit, troverdighet og det gode omdømmet er noe vi kontinuerlig må gjøre oss fortjent til gjennom våre handlinger.

Detaljer

Enovas etiske retningslinjer

Enovas etiske retningslinjer Enovas etiske retningslinjer 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon til virksomheten og hovedtall 3 4 7 Administrerende direktør har ordet Del I: Forståelse og anvendelse av Enovas etiske retningslinje Del

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Først og fremst Muligheter for alle! Fremtidsrettet Respekt Engasjement Mangfold www.bodoind.no Hensikten med våre etiske retningslinjer Disse etiske retningslinjer er utarbeidet

Detaljer

Etiske retningslinjer 5. desember 2014

Etiske retningslinjer 5. desember 2014 Etiske retningslinjer 5. desember 2014 «Høy etisk standard i alt vi gjør er avgjørende for at Eksportkreditt Norge AS lykkes. Vi har alle plikt til og ansvar for å etterleve dette ved å opptre aktsomt,

Detaljer

Vedlegg A01 Skanskas etiske retninslinjer

Vedlegg A01 Skanskas etiske retninslinjer Vedlegg A01 Skanskas etiske retninslinjer Innhold Innledning... 1 Grunnlaget for de Etiske retningslinjene for leverandører... 1 Hvem de Etiske retningslinjene for leverandører gjelder for... 2 Overholdelse

Detaljer

Etiske retningslinjer i Standard Norge

Etiske retningslinjer i Standard Norge Etiske retningslinjer i Standard Norge Etiske retningslinjer i Standard Norge 1 Generelt 3 2 Hvem omfattes av de etiske retningslinjene 3 3 Etiske prinsipper 4 4 Forventet atferd 4 Tillit og respekt 4

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Vestre jobber for å fremme til gode arbeids- og miljøforhold i våre leverandørkjeder. Dette ønsker vi å gjøre i nært samarbeid med våre leverandører og samarbeidspartnere. For å tydeliggjøre

Detaljer

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Hol kommune

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Hol kommune Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Hol kommune Vedtatt av kommunestyret 31.01.2008, sak nr. 3/08 1 1. GENERELT... 3 2. OMDØMME... 3 3. TAUSHETSPLIKT... 3 4. INTEGRITET / INTERESSEKONFLIKTER

Detaljer

1 Innledning. 2 Vår arbeidsplass. 3 Forretningsmessig atferd. 4 Personlig atferd

1 Innledning. 2 Vår arbeidsplass. 3 Forretningsmessig atferd. 4 Personlig atferd CODE OF CONDUCT 1 Innledning 1.1 Konsernsjefens ord 4 1.2 Våre verdier 4 1.3 Omfang og ansvar 5 2 Vår arbeidsplass 2.1 Åpen, ærlig og tydelig kommunikasjon 7 2.2 Diskriminering og trakassering 7 2.3 Personvern

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER For medarbeidere og folkevalgte i Østre Toten kommune Ill: KS Kommunesektorens organisasjon Vedtatt i Kommunestyret i Østre Toten, 19. mai 2015. Revidert etter kommunestyrets behandling

Detaljer

Mandal kommune. Etiske regler For ansatte og folkevalgte i Mandal kommune. Vedtatt av bystyret:

Mandal kommune. Etiske regler For ansatte og folkevalgte i Mandal kommune. Vedtatt av bystyret: Mandal kommune Etiske regler For ansatte og folkevalgte i Mandal kommune Vedtatt av bystyret: Hvorfor etiske regler? Etikk handler om at vi skal kunne stå for valgene vi gjør som ansatt eller i rollen

Detaljer

Gjelder fra 01.12.2011. KLPs etiske retningslinjer

Gjelder fra 01.12.2011. KLPs etiske retningslinjer KLPs etiske retningslinjer Gjelder fra 01.12.2011 Godkjent av styret 1. desember 2011 Innhold 1. Introduksjon og formål 3 2. Hvem retningslinjene gjelder 4 3. Forhold som berøres av KLPs etiske retningslinjer

Detaljer

Codes of Conduct for NTC Profil AS

Codes of Conduct for NTC Profil AS Codes of Conduct for NTC Profil AS Introduksjon NTC Profil AS har sterk tro på ansvarsfull handel.det er derfor viktig for oss å ta ansvar for alle våre handlinger, inkludert arbeids-og miljø vilkårene

Detaljer

Etiske retningslinjer for leverandører til Norsk Tipping

Etiske retningslinjer for leverandører til Norsk Tipping Etiske retningslinjer for leverandører til Norsk Tipping Innhold 1 INNLEDNING OG ANVENDELSESOMRÅDE... 3 2 MENNESKERETTIGHETER... 3 3 ARBEIDSLIVSSTANDARDER... 3 3.1 RETNINGSLINJER... 3 3.2 ARBEIDSFORHOLD...

Detaljer

KONTRAKT FMA IKT/2016/K Bilag 11 Legale og etiske krav Side 1 av 5 LEGALE OG ETISKE KRAV

KONTRAKT FMA IKT/2016/K Bilag 11 Legale og etiske krav Side 1 av 5 LEGALE OG ETISKE KRAV Bilag 11 Legale og etiske krav Side 1 av 5 LEGALE OG ETISKE KRAV Bilag 11 Legale og etiske krav Side 2 av 5 1. VARSOMHET, TAUSHETSPLIKT OG HABILITET 1.1 Formål Forsvarsdepartementet og forsvarssektoren

Detaljer

Etiske retningslinjer for ansatte i Sandnes Sparebank

Etiske retningslinjer for ansatte i Sandnes Sparebank Etiske retningslinjer for ansatte i Sandnes Sparebank Versjon: 3.1 Gitt av: Styret i Sandnes Sparebank Gjelder fra: Sist oppdatert mai 2017 Dokumenteier: HR v/ HR Manager, Sandnes Sparebank Hovedprinsipp

Detaljer

Kongsberg Gruppen ASA Etiske retningslinjer 0. INTRODUKSJON... 4. 0.1 Formål... 4 0.2 Virkeområde... 4 0.3 Avvik... 4 0.4 Roller og ansvar...

Kongsberg Gruppen ASA Etiske retningslinjer 0. INTRODUKSJON... 4. 0.1 Formål... 4 0.2 Virkeområde... 4 0.3 Avvik... 4 0.4 Roller og ansvar... Side 2 av 14 Innhold 0. INTRODUKSJON... 4 0.1 Formål... 4 0.2 Virkeområde... 4 0.3 Avvik... 4 0.4 Roller og ansvar... 4 1. BEDRIFTSINTERNE FORHOLD... 5 1.1 Menneskerettigheter og menneskeverd... 5 1.2

Detaljer

Disse etiske retningslinjer er vedtatt av styret i Innovasjon Norge.

Disse etiske retningslinjer er vedtatt av styret i Innovasjon Norge. ETISKE RETNINGSLINJER FOR INNOVASJON NORGE 1. INNLEDNING 1.1 Generelt Innovasjon Norge er avhengig av tillit og et positivt omdømme for å kunne bidra til innovasjon, internasjonalisering og profilering.

Detaljer

Etiske retningslinjer 1

Etiske retningslinjer 1 Etiske retningslinjer 1 2 Vi har alle et ansvar Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Vi er bokstavelig talt med på å bygge samfunnet og vi er en viktig bidragsyter

Detaljer

Innledning I. Etiske retningslinjer Helse Midt Norge. Versjon 1.0

Innledning I. Etiske retningslinjer Helse Midt Norge. Versjon 1.0 Innledning I Etiske retningslinjer Helse Midt Norge Versjon 1.0 Innledning Innbyggerne i Møre og Romsdal, Sør Trøndelag og Nord Trøndelag skal føle seg trygge på at de får de spesialisthelsetjenester de

Detaljer