Putnam World Trust. Halvårsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Putnam World Trust. Halvårsrapport"

Transkript

1 Putnam World Trust Halvårsrapport Rapport og urevidert regnskap for perioden som ble avsluttet. Et Paraplyfond autorisert av den irske sentralbanken og stiftet som et foretak for kollektiv investering i omsettelige verdipapirer i samsvar med EUs regulativer (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) av 2011 ( Forskriftene ).

2 Innhold Innhold Side Innhold Side Bakgrunn for Investeringsselskapet 3 Investeringsmål 4 Politikk 5 Investeringsforvalterens rapport 6 Total kostnadsprosent (TER) 15 Porteføljens omløpsrate (PTR) 15 Oversikt over investeringer Putnam Asia Pacific (Ex-Japan) Equity Fund 16 Putnam Emerging Markets Equity Fund 19 Putnam Global Core Equity Fund 22 Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S1 27 Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S2 56 Putnam Global High Yield Bond Fund 86 Noter til regnskapene 150 Oversikt over porteføljeendringer Putnam Asia Pacific (Ex-Japan) Equity Fund 171 Putnam Emerging Markets Equity Fund 171 Putnam Global Core Equity Fund 172 Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S1 172 Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S2 173 Putnam Global High Yield Bond Fund 173 Putnam Global Liquidity Fund 174 Putnam Total Return Fund 174 Viktig informasjon for tyske investorer 175 Tilleggsinformasjon for spanske investorer 176 Organisasjon 177 Putnam Global Liquidity Fund 99 Putnam Total Return Fund 100 Resultatregnskap 131 Balanseregnskap 139 Oversikt over endringer i netto forvaltningskapital som kan tilskrives eiere av innløselige deltakende Andeler 147 Denne Rapporten inneholder blant annet informasjon om Putnam Asia Pacific (Ex-Japan) Equity Fund, Putnam Emerging Markets Equity Fund, Putnam Global Core Equity Fund, Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S1, Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S2 og Putnam Global Liquidity Fund, som det ikke er blitt innlevert varsel om offentlig distribusjon for til finanstilsynsmyndigheten i Tyskland (BaFin) i henhold til paragraf 132 av den tyske investeringsloven. Andelene i disse ene kan ikke markedsføres offentlig overfor investorer som omfattes av den tyske investeringsloven. 2 Putnam World Trust

3 Bakgrunn for Investeringsselskapet Putnam World Trust ( Investeringsselskapet ) er et paraplyfond stiftet som et foretak for kollektiv investering i omsettelige verdipapirer i samsvar med EUs direktiv ( Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities ) fra 2011 ( direktivet ) og godkjent av den irske sentralbanken ( Sentralbanken ). Investeringsselskapet ble stiftet 18. februar 2000 og kom i drift 22. februar Investeringsselskapet er et paraplyfond som består av. Med jevne mellomrom kan det utstedes ulike klasser av Andeler i ene. Hvert representerer en eierinteresse i et investeringsselskap som utgjør en adskilt og separat portefølje av verdipapirer. Investeringsforvalteren kan utstede ulike Andelsklasser i hvert. Samtlige vil bære sine egne forpliktelser og skal ikke bære forpliktelsene for andre. Putnam World Trust-fondene (bortsett fra Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S1, Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S2 og Putnam Global Liquidity Fund) er notert på Irish Stock Exchange. Per er følgende og Andelsklasser i omløp: Klasser av Andeler utstedt for øyeblikket ets basisvaluta Putnam Asia Pacific (Ex-Japan) Equity Fund Klasse A, B, C, I, M og T USA-dollar Putnam Emerging Markets Equity Fund Klasse A, B, C, I, M og T USA-dollar Putnam Global Core Equity Fund Klasse A, B, C, I, M og T USA-dollar Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S1 Klasse S Britisk pund Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S2 Klasse S Britisk pund Putnam Global High Yield Bond Fund Klasse A, B, C, E, I og S USA-dollar Putnam Global Liquidity Fund Klasse P USA-dollar Putnam Total Return Fund Klasse A, B, C, M og S USA-dollar For med Andeler i Klasse E og Andeler i Klasse M er Andelene oppgitt i euro ( ) i hele denne rapporten. For med Andeler i Klasse S og Andeler i Klasse T er Andelene oppgitt i pund ( ) gjennom hele denne rapporten. Putnam World Trust 3

4 Investeringsmål Aktivaene i hvert vil bli investert separat i samsvar med ets investeringsmål og -politikk. Hvert har sitt eget investeringsmål og sin egen strategi for å oppnå det. Putnam Asia Pacific (Ex-Japan) Equity Fund ets investeringsmål er kapitalvekst. et søker å nå målet ved å investere minst to tredjedeler av samlede aktiva (etter fratrekk av supplerende likvide midler) i egenkapitalpapirer og egenkapitalrelaterte papirer som warrants, konvertible aksjer eller preferanseaksjer som er utstedt av selskaper i Asia- og Stillehavsregionen (unntatt Japan). Putnam Emerging Markets Equity Fund et investeringsmål er å oppnå kapitalvekst. et søker målet ved å investere minst to tredjedeler av sine samlede aktiva (etter fratrekk av supplerende likvide midler) i egenkapitalpapirer og egenkapitalrelaterte papirer som warrants, konvertible aksjer eller preferanseaksjer som er utstedt av selskaper i utviklingseller vekstmarkeder. Med vekstmarkeder menes land som er med i MSCI Emerging Market Free Index. Sammensetningen av denne indeksen kan endres fra tid til annen. Investeringsrådgiveren bruker følgende kriterier for å avgjøre om et selskap er basert i et vekstmarked: hvor selskapets verdipapirer blir omsatt, hvor selskapet befinner seg eller er registrert, eller hvor selskapet genererer inntekter eller fortjeneste. Putnam Global Core Equity Fund et investeringsmål er å oppnå kapitalvekst. et søker målet ved å investere minst to tredjedeler av sine samlede aktiva (etter fratrekk av supplerende likvide midler) i egenkapitalpapirer og egenkapitalrelaterte papirer som warrants, konvertible aksjer eller preferanseaksjer som er utstedt over hele verden. et vil ikke investere mer enn 20 sin forvaltningskapital på kjøpstidspunktet utenfor de landene som omfattes av MSCI All Country World Index. Sammensetningen av denne indeksen kan endre seg fra tid til annen. I tillegg vil et ikke investere mer enn 20 prosentpoeng mer enn vektingen i MSCI All Country World Index, i verdipapirer i vekstmarkedsland, beregnet på kjøpstidspunktet. Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S1 ets investeringsmål er å oppnå en årlig samlet avkastning som overstiger seksmåneders Sterling LIBOR med 1,0 % eller mer, målt over rullerende treårsperioder. et søker å nå dette målet ved å investere hovedsakelig og med minst to tredjedeler av ets samlede aktiva (etter fratrekk av supplerende likvide midler) i obligasjoner utstedt av stater, statlige organer, overnasjonale organer og selskaper og verdipapiriserte obligasjoner (herunder lånesertifikater og konvertible obligasjoner), sikrede pantelånsobligasjoner, aktiva- og pantesikrede verdipapirer, sikrede verdipapirer, verdipapiriserte lånerenter, banksertifikater og andre instrumenter med kort løpetid og andre lignende instrumenter av investeringsgrad og ikke-investeringsgrad, som beskrevet nærmere nedenfor. et kan investere i enhver større sektor i det globale rentemarkedet. ets høyeste nettoeksponering mot pante- og aktivasikrede verdipapirer skal ikke overstige 75 ets netto aktiva. Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S2 ets mål er å oppnå en årlig samlet avkastning som overstiger seksmåneders Sterling LIBOR med 2,0 % eller mer, målt over rullerende treårsperioder. et søker å nå dette målet ved å investere hovedsakelig og med minst to tredjedeler av ets samlede aktiva (etter fratrekk av supplerende likvide midler) i noterte omsettelige verdipapirer, dvs. obligasjoner utstedt av stater, statlige organer, overnasjonale organer og selskaper og verdipapiriserte obligasjoner (herunder lånesertifikater og konvertible obligasjoner), sikrede pantelånsobligasjoner, aktiva- og pantesikrede verdipapirer, sikrede verdipapirer, verdipapiriserte lånerenter, banksertifikater og andre instrumenter med kort løpetid. Det er heller ingen grense for hvor stor andel av ets aktiva som kan være plassert i noen kredittrating-kategori eller i kategorier uten rating, og dermed kan ets rentepapirer kunne omfatte plasseringer i gjeldspapirer med høy avkastning og lavere rating, som papirer med lavere rating enn BBB fra Standard & Poor s (S&P) eller tilsvarende fra Moody s Investor Services (Moody s) eller Fitch Ratings eller etter Investeringsrådgiverens oppfatning av tilsvarende kvalitet. Putnam Global High Yield Bond Fund et prøver å oppnå høy løpende inntekt. Kapitalvekst er et sekundært mål når dette er forenelig med målet om høy løpende inntekt. et søker å oppnå målet ved å investere minst to tredjedeler av samlede aktiva (etter fratrekk av supplerende likvide midler) i gjeldspapirer fra hele verden med høy avkastning og lavere rating, for eksempel verdipapirer som har en lavere rating enn S&Ps BBB eller Moodys Baa, og er notert eller omsettes på Anerkjente børser (herunder ugirede, fritt omsettelige deler av syndikaliserte lån som er verdipapirisert og omsatt på en Anerkjent børs, nullkupongobligasjoner og obligasjoner som betaler rente i form av obligasjoner av samme slag) og som sammen utgjør en portefølje som Investeringsrådgiveren mener ikke medfører utilbørlig risiko for inntekter eller innskutt kapital. Putnam Global Liquidity Fund ets investeringsmål er en så høy løpende inntekt som Investeringsrådgiveren mener er forenlig med å bevare kapitalen og opprettholde likviditeten. et søker å nå målet ved å investere minst to tredjedeler av forvaltningskapitalen (etter fratrekk av supplerende likvide midler) i en portefølje av høykvalitets pengemarkedsinstrumenter i US dollar utstedt av utstedere både i og utenfor USA. Instrumentene kan være stats- og/eller selskapsobligasjoner med fast og/eller flytende rente som minst er vurdert til investeringsgrad. et er et kortsiktig pengemarkedsfond som oppfyller forskriftene fra European Securities and Markets Authority ( ESMA-retningslinjene ) med virkning fra 1. juli For investeringer kjøpt før denne datoen vil fondet overholde ESMA-retningslinjene som er gjeldende fra. Putnam Total Return Fund ets investeringsmål er å gi positiv samlet avkastning, både relativt og absolutt, under varierende markedsforhold. et søker å nå dette målet ved å investere forvaltningskapitalen i en diversifisert portefølje som består av flere aktivaklasser. Investeringene vil spre seg over flere kilder som har til hensikt å heve ets risikojusterte avkastning, herunder eksponering mot egenkapitalpapirer (f.eks. USA, utenfor USA, vekstmarkeder, store og små selskaper), rentepapirer (f.eks. USA, utenfor USA, høyrentepapirer og vekstmarkeder), valuta og alternative aktivaklasser (f.eks. REIT eller andre eiendomsinstrumenter, inflasjonsindekserte obligasjoner (i USA: TIPS ). Porteføljen vil også benytte diverse aktivasikringsteknikker (f.eks. taktisk aktivaallokering, valuta- og indeksopsjoner) for å prøve å generere ytterligere avkastning for porteføljen som helhet. 4 Putnam World Trust

5 Politikk Utbyttepolitikk Hvert underfond er sertifisert som et Reporting Fund iht. forskrift 51 i britisk lov om Offshore Funds (Tax), forskrift Hvert har sin egen spesifikke utbyttepolitikk. Hvis Investeringsforvalteren beslutter å utbetale utbytte, vil det skje etter Investeringsforvalterens skjønn slik det er beskrevet i det relevante prospekttillegget for et. For enkelte vil Investeringsforvalteren dele ut all netto investeringsinntekt til et ikke sjeldnere, og noen ganger oftere, enn én gang om året slik det spesifiseres i det relevante tillegget. Utbytte skal deles ut til Andelseierne som står oppført i registeret på utbyttedatoen, i samsvar med antall Andeler som eies i det enkelte et. Utbyttet som deles ut til Andelseierne, vil bli reinvestert i Andelsklassene i det relevante et med mindre Andelseieren ber om noe annet. Utbytte kan utbetales til Andelseiere som har valgt å motta utbytte i kontanter ved overføring av midler (overføringskostnader dekkes av Andelseieren), med mindre utbyttebeløpet er 50 eller mindre, eller et annet beløp som Investeringsforvalteren måtte fastsette fra tid til annen. Slike beløp vil ikke bli utdelt, men blir holdt tilbake og reinvestert. Investeringsrådgiveren har i skrivende stund ikke til hensikt å distribuere netto investeringsinntekt for følgende og Klasser. Ikke alle klassene som står oppfør under, er for øyeblikket i sirkulasjon. Se side 3. Andeler i Klasse E, Klasse I og Klasse Y i Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S1 og Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S2 og Andeler i Klasse A, Klasse B, Klasse C, Andeler i Klasse E, Klasse I, Klasse M og Klasse Y i Putnam Total Return Fund, Putnam Asia Pacific (Ex-Japan) Equity Fund, Putnam Emerging Markets Equity Fund og Putnam Global Core Equity Fund. Hvis man i fremtiden beslutter at disse Klassene skal dele ut netto investeringsinntekt, vil beløpet som skal deles ut til Andelseierne, bli fastsatt av Investeringsforvalteren. Beregning av netto forvaltningskapital Hvert s netto forvaltningskapital vil bli uttrykt i basisvalutaen for det relevante et og vil bli beregnet på hver Handelsdag ved å fastsette verdien av ets aktiva på hver slik Handelsdag og trekke fra forpliktelsene til et på denne Handelsdagen. Netto andelsverdi beregnes ved å dele det relevante ets netto forvaltningskapital på antall utestående Andeler i et på det relevante tidspunktet eller den delen av netto forvaltningskapital for det relevante et som kan tilskrives Andelsklassen, på antall Andeler i denne Klassen som er utstedt eller anses for å være utstedt på denne Handelsdagen, og runde av resultatet til nærmeste valutaenhet. Den siste tilgjengelige Netto andelsverdien og Netto andelsverdien for hver Klasse på hver Handelsdag vil bli offentliggjort på hovedkontoret til administratoren og på følgende nettområde: (for alle investorer, bortsett fra østerrikske, franske, tyske og sveitsiske investorer) og/eller eventuelle andre publikasjoner som Investeringsforvalteren fra tid til annen måtte fastsette. Franske investorer kan henvende seg til webområdet for informasjon om netto forvaltningskapital for ene som er registrert for offentlig salg i Frankrike. Den siste tilgjengelige Netto andelsverdien og Netto andelsverdien for hver Klasse på hver Handelsdag vil bli offentliggjort for østerrikske, tyske og sveitsiske investorer på følgende nettområde: Beregning av tegningsgebyr Etter Investeringsforvalterens skjønn kan det ilegges et første tegningsgebyr på opptil 6,25 Netto andelsverdi for visse klasser, eller et betinget utsatt tegningsgebyr ( BUT ) på opptil 4 Netto andelsverdi. Andeler i Klasse A, Andeler i Klasse M og Andeler i Klasse T kan for tiden belastes for et tegningsgebyr på opptil 6,25 Netto andelsverdi. For enkelte Andeler i Klasse A som er en del av en tegning på minst 1 million (med virkning fra 1. november 2010, eller mer for Putnam Global High Yield Bond Fund og Putnam Total Return Fund), kan det belastes et BUT på 1,00 % hvis Andelene innløses innen ni måneder etter kjøpet. Dette forutsetter at det ikke er blitt pålagt noe annet første tegningsgebyr for Andeler i Klasse A som belastes for BUT. Andeler i Klasse B og Klasse C tilbys for tiden uten første tegningsgebyr på kjøpstidspunktet, men det betales et høyere løpende forvaltningsgebyr av aktivaene som er allokert til det aktuelle et og Klassen. Andelseiere som kjøper Andeler i Klasse B, kan belastes for BUT på opptil 4 % hvis Andelene innløses innen fire år, slik det fremgår av Prospektet. Andelseiere som kjøper Andeler i Klasse C, kan belastes for et BUT på 1 % hvis Andelene innløses innen ett år. Andeler i Klasse E, Andeler i Klasse I, Andeler i Klasse P, Andeler i Klasse S og Andeler i Klasse Y belastes ikke med ordinære eller utsatte tegningsgebyrer. Eventuelt tegningsgebyr belastes før pengene skytes inn i et. Finansielle derivatinstrumenter Investeringsforvalteren kan, på vegne av hvert, benytte teknikker og instrumenter som er relaterte til omsettelige verdipapirer og pengemarkedsinstrumenter under og i samsvar med betingelsene og kravene til Sentralbanken. Derivatene som ene benytter, kan inkludere futures, swaps, swapsjoner, kjøp og salg av TBA-papirer (to be announced), terminkontrakter og differansekontrakter. Disse kan brukes til sikrings- og investeringsformål, inkludert som erstatning for direkte plasseringer i verdipapirer eller for å oppnå ytterligere eksponering utover det som kan oppnås med en portefølje av tradisjonelle verdipapirer. Bruken av derivater er hele tiden underlagt begrensningene og kravene til Sentralbanken. Opplysninger om derivatene som kan brukes, finnes i risikostyringsprosessen for derivater, som er oversendt Sentralbanken. ene kan også bruke valutaterminkontrakter og andre valutainstrumenter for sikring eller for å justere valutaeksponeringen for omsettelige verdipapirer som et eier, som en alternativ styringsstrategi for valutaeksponering. Teknikkene og instrumentene som Investeringsforvalteren kan bruke på vegne av Investeringsselskapet eller et, er beskrevet i Vedlegg II til Prospektet og eventuelt i det relevante Tillegget for et bestemt. For å kunne stille margin eller sikring for transaksjoner med teknikker og instrumenter kan Depotmottakeren overføre, pantsette, belåne eller behefte alle aktiva eller kontanter som utgjør deler av det relevante et Putnam World Trust 5

6 Investeringsforvalterens rapport Til Andelseierne: Global økonomisk usikkerhet og den europeiske gjeldskrisen fortsatte å skape volatilitet og risikoaversjon i markedene verden over i løpet av de seks månedene frem til. Under disse betingelsene oppnådde amerikanske statsobligasjoner og obligasjoner av investeringsgrad solide gevinster, mens amerikanske og internasjonale aksjer ga tap. Inntil det blir funnet en varig og meningsfull løsning for det europeiske gjeldsproblemet og den amerikanske økonomien kommer ordentlig på fote igjen, er det vår oppfatning at denne volatiliteten og usikkerheten vil vedvare, i hvert fall på kort sikt. I et slikt marked er Putnams porteføljeforvaltere og analytikere fast innstilt på å finne muligheter, samtidig som de søker å beskytte mot nedsiderisiko. I perioder med usikkerhet i markedene er det spesielt viktig å stole på råd og ekspertise fra din finansielle rådgiver, som kan hjelpe deg med å holde et langsiktig fokus og en balansert investeringsstrategi som passer til dine mål. Jeg ønsker å benytte meg av denne anledningen til å ønske nye andelseiere velkommen til Investeringsselskapet. På vegne av alle i Putnam Investments (Ireland) Limited takker jeg alle våre investorer for at dere fortsatt har tillit til fondsfamilien Putnam World Trust. Med vennlig hilsen Joseph T. Phoenix Styremedlem Putnam Investments (Ireland) Limited 24. januar 2012 Synspunktene som uttrykkes her, er kun Putnams synspunkter per 24. januar De er ikke ment som investeringsråd. Forventninger om fremtidig markedsutvikling kan endres. 6 Putnam World Trust

7 Total Return* for perioden som ble avsluttet Klasse A Klasse B Klasse C Klasse E Klasse I Klasse M Klasse P Klasse S Klasse T NF % NF % BUT NF % BUT NF % NF % NF % NF % NF % NF % Putnam Asia Pacific (Ex-Japan) Equity Fund 6 måneder (22,11) (22,33) (25,43) (22,13) (22,91) (21,88) (31,38) (25,29) 1 år (20,26) (20,64) (23,81) (20,34) (21,14) (19,71) (24,17) (21,24) ets levetid (siden 30/10/2008) Kumulativ 77,90 75,00 74,00 76,60 76,60 82,10 69,91 59,39 Annualisert 19,91 19,29 19,08 19,64 19,64 20,80 18,19 15,83 Putnam Emerging Markets Equity Fund 6 måneder (24,78) (24,99) (27,99) (24,81) (25,57) (24,45) (34,00) (27,99) 1 år (26,37) (26,77) (29,70) (26,52) (27,26) (25,69) (30,30) (27,49) ets levetid (siden 30/10/2008) Kumulativ 53,30 50,70 49,70 52,10 52,10 58,20 44,99 36,15 Annualisert 14,42 13,80 13,56 14,13 14,13 15,56 12,42 10,22 Putnam Global Core Equity Fund 6 måneder (14,81) (15,01) (18,41) (14,86) (15,71) (14,53) (25,20) (18,24) 1 år (5,55) (6,00) (9,76) (5,67) (6,61) (4,87) (10,51) (6,79) ets levetid (siden 16/10/2008) Kumulativ 24,30 22,30 21,30 23,20 23,20 27,10 11,04 4,30 Annualisert 7,01 6,47 6,20 6,72 6,72 7,76 3,32 1,32 Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S1 6 måneder (3,30) 1 år (2,45) ets levetid (siden 21/02/2008) Kumulativ 10,69 Annualisert 2,67 Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S2 6 måneder (4,25) 1 år (1,88) ets levetid (siden 25/02/2008) Kumulativ 10,53 Annualisert 2,63 Putnam Global High Yield Bond Fund 6 måneder (3,34) (3,54) (7,25) (3,58) (4,51) (13,92) (3,15) (6,38) 1 år 0,78 0,42 (3,32) 0,32 (0,61) (2,29) 1,45 0,98 5 år Kumulativ 26,63 23,47 23,47 24,11 24,11 28,39 29,43 5,33 Annualisert 4,84 4,31 4,31 4,41 4,41 5,13 5,29 1,04 10 år Kumulativ 88,23 79,07 79,07 81,76 81,76 95,60 Annualisert 6,53 6,00 6,00 6,16 6,16 6,94 ets levetid (siden 18/02/2000) Kumulativ 73,63 63,36 63,36 66,90 66,90 96,11 81,01 42,60 Annualisert 4,76 4,22 4,22 4,41 4,41 8,14 5,13 4,58 Putnam Global Liquidity Fund 6 måneder 1 år 0,01 ets levetid (siden 22/09/2008) Kumulativ 0,87 Annualisert 0,26 Putnam Total Return Fund** 6 måneder (2,47) (2,77) (6,66) (2,56) (3,53) (13,17) (5,51) 1 år 2,15 1,54 (2,46) 1,91 0,91 (1,65) 2,29 5 år Kumulativ 33,90 26,19 9,93 Annualisert 6,01 4,76 1,91 ets levetid (siden 30/06/2006) Kumulativ 41,47 24,41 24,41 25,86 25,86 36,00 7,99 Annualisert 6,51 5,00 5,00 5,27 5,27 5,75 1,52 * Samlet avkastning ( Total return ) er lik endringen i Andelsverdien og forutsetter at alt utbytte reinvesteres i et. Avkastningsdata representerer historisk utvikling. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning, og verdien av investeringen er utsatt for svingninger. En investors Andeler kan derfor, når de selges, være mer eller mindre verdt enn hva de opprinnelig kostet. ets avkastningsdata tar ikke hensyn til eventuelle justeringer for skatt på reinvestert utbytte. Alle avkastningstall i denne tabellen er basert på verdier i US dollar, unntatt for Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S1 og Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S2, som vises i britiske pund, disse fondenes basisvaluta. ** Andeler i Klasse A (tidligere Klasse l) og Klasse M i Putnam Total Return Fund lansert 30. juni Andeler i Klasse B og C i Putnam Total Return Fund lansert 10. juli Andeler i Klasse S i Putnam Total Return Fund lansert 30. november Avkastningen som vises for Andeler i Klasse C og Klasse I for periodene før lansering, er hentet fra den historiske avkastningen til Andeler i Klasse A justert for å gjenspeile de lavere driftskostnadene for slike Andeler. Andeler i Klasse C ble lansert 27. februar Andeler i Klasse I ble lansert 8. juni Andeler i Klasse E ble lansert 23. mai Andeler i Klasse S ble lansert 30. januar Putnam World Trust 7

8 Dataene er historiske. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Avkastningsdataene tar ikke hensyn til provisjoner og kostnader ved utstedelse og innløsning av andeler. Aktuell avkastning kan være høyere eller lavere enn det som vises. Avkastningen på investeringen, netto forvaltningskapital og markedskurs utsettes for svingninger, og du vil kanskje realisere et tap eller en gevinst når du selger Andelene. Avkastningsdataene forutsetter reinvestering av utbytte til Netto andelsverdi og tar ikke hensyn til eventuelle justeringer for skatt eller tegningsgebyr. Betaling av eventuelle tegningsgebyrer vil redusere avkastningen. Forskjellen på et gitt tidspunkt mellom utstedelses- og innløsningskursen for Andeler i et innebærer at investeringer i et bør gjøres med en tidshorisont på fra mellomlang til lang sikt. Hos fond som har som målsetning å oppnå inntekt, vil denne inntekten kunne svinge i samsvar med markedsforhold og skatteordninger. Endringer i valutakurser kan ha en negativ påvirkning på verdien, kursen eller inntekten til ene. ene er underfond i Putnam World Trust, et paraplyfond hjemmehørende i Irland. Før 22. februar 2000 var Putnam Global High Yield Bond Fund hjemmehørende på Caymanøyene og pålagt lavere honorarer og utgifter. Investeringsselskapet er etablert som et foretak for kollektiv investering i omsettelige verdipapirer i henhold til direktivet. 8 Putnam World Trust

9 Putnam Asia Pacific (Ex-Japan) Equity Fund I omgivelser som har vært utfordrende for aksjer verden over, ga et mindreavkastning i forhold til referanseindeksen i de seks månedene fram til. Halvårsperioden medførte betydelig turbulens som følge av ulike makroøkonomiske og politisk utviklingstendenser. Økende uro knyttet til muligheten for at statsgjeldsproblemene skulle bre seg videre i Europa, en fastlåst tilstand i den amerikanske Kongressen vedrørende reduksjon av underskuddet i USA og økende bekymring for en global økonomisk nedgang var blant faktorene som skapte volatilitet og en generell flukt bort fra risiko. Sett i et landsperspektiv utgjorde overvektet eksponering mot Kina, samt aksjeutvelgelsen i dette landet, den største negative faktoren. På sektornivå var ugunstig utvelgelse av verdipapirer innen finans, materialer og telekommunikasjonstjenester samt ugunstig posisjonering i sykliske forbruksvarer, noe som bidro mest til ets mindreavkastning. Når det gjelder de enkelte aksjepostene var flere kinesiske banker blant de viktigste negative faktorene. Her ble aksjene skadelidende på grunn av inflasjonsfrykt og nye regler knyttet til statlige lån. Som en følge av dette ble ets relative resultater hemmet av overvektede posisjoner i Industrial & Commercial Bank of China, Agricultural Bank of China og China Construction Bank. Andre negative faktorer omfattet: China National Building Material, manglende beholdning av den ledende telekommunikasjonsleverandøren China Mobile og bilindustriselskapene Hyundai Mobis og KIA Motors. På den positive siden har aksjeutvelgelse innen industri og informasjonsteknologi bidratt til en god utvikling i forhold til referanseindeksen. De viktigste enkeltbidragsyterne var: Investeringer utenfor referanseindeksen i sørkoreanske KEPCO Engineering & Construction og KEPCO Plant Service & Engineering, Samsung Electronics og Hollysys Automation. I løpet av perioden genererte et følgende avkastning etter andelsklasse: -22,11 % for Andeler i Klasse A, -22,33 % for Andeler i Klasse B, -22,13 % for Andeler i Klasse C, -21,88 % for Andeler i Klasse I, -31,38 % (-23,03 % uttrykt i EUR) for Andeler i Klasse M og -25,29 % (-22,71 % uttrykt i ) for Andeler i Klasse T, alle til netto andelsverdi (eller uten tegningsgebyr), ets referanseindeks, MSCI All-Country Pacific ex. Japan Index, falt -16,02 %, uttrykt i. Når vi ser fremover, tror vi at de utviklede europeiske økonomiene har falt inn i resesjon, mens den amerikanske økonomien fortsetter å bedre seg, om enn i et svært langsomt tempo. Mens vi ser at veksten i Asia blir stadig mer selvdrevet, er global etterspørsel fra Europa, USA og øvrige områder viktige kilder til etterspørsel for regionen. Likevel: selv om det er sannsynlig at vi fortsatt opplever volatilitet i markedene, tror vi at mange selskaper som er i stand til å levere over gjennomsnittlig inntjeningsvekst er attraktivt verdsatt og ved utgangen av perioden posisjonerte vi porteføljen slik at den potensielt kan dra nytte av disse mulighetene. Klasse A Klasse B Klasse C Klasse I Klasse M* Klasse T** Andelsverdi NF NF NF NF NF NF 30/06/2011 $22,84 $22,53 $22,68 $23,31 22,10 21,30 31/12/ ,79 17,50 17,66 18,21 17,01 16,15 Utbytte Antall Inntekter Kapitalgevinst Sum Klasse T** 1 0,3140 0,3140 * er oppgitt i euro. ** er oppgitt i britiske pund. Internasjonale investeringer innebærer en viss risiko, for eksempel valutasvingninger, økonomisk ustabilitet og politiske hendelser. papirer i vekstmarkeder utsettes for ytterligere risiko, inkludert illikviditet og volatilitet. et investerer noen eller alle av sine aktiva i mindre og/eller mellomstore selskap. Slike investeringer øker risikoen for større kurssvingninger. et investerer i færre utstedere eller konsentrerer investeringene i regioner eller bransjer og eksponerer investoren mot høyere risiko enn fond som er bredere investert. Oppfatningen som uttrykkes her, er kun Putnams oppfatning per 24. januar Den er ikke ment å utgjøre et investeringsråd. Det tas forbehold om endringer i forventningene til den fremtidige markedsutviklingen. Putnam Emerging Markets Equity Fund I omgivelser som verden over var utfordrende for aksjer, ga et mindreavkastning i forhold til referanseindeksen i de seks månedene fram til. Halvårsperioden medførte betydelig turbulens som følge av ulike makroøkonomiske og politiske hendelser. Økende uro knyttet til muligheten for at statsgjeldsproblemene skulle bre seg videre i Europa, en fastlåst tilstand i den amerikanske Kongressen vedrørende reduksjon av underskuddet i USA og økende bekymring for en global økonomisk nedgang var blant faktorene som skapte volatilitet og en generell flukt bort fra risiko. Sett i et landsperspektiv utgjorde overvektet eksponering mot Kina, samt aksjeutvelgelsen i dette landet, den største negative faktoren. På sektornivå var ugunstig utvelgelse av verdipapirer innen informasjonsteknologi, finans, sykliske forbruksvarer og materialer viktige årsaker til ets mindreavkastning. Når det gjelder de enkelte aksjepostene var flere kinesiske banker blant de viktigste negative faktorene. Her ble aksjene skadelidende på grunn av inflasjonsfrykt og nye regler knyttet til statlige lån. Som et resultat av dette har overvektede posisjoner i Industrial & Commercial Bank of China og China Construction Bank hemmet ets relative resultater. Andre negative faktorer omfattet: China National Building Material, leverandør av telekommunikasjonsprogramvare AsiaInfo-Linkage, spillprogramvareutvikler Perfect World og den Brasilbaserte eiendomsutvikleren PDG Realty og Rossi Residencial. På plussiden viste overvekt for BR Malls Participacoes, også i Brasil, seg å være fordelaktig, det samme gjorde undervektsposisjoner og unngåelse av flere kinesiske finansiselskaper. Andre bidragsytere omfattet flyprodusenten Embraer, elektronikkprodusenten Samsung Electronics og energiselskapet Lukoil. I løpet av perioden genererte et følgende avkastning etter andelsklasse: -24,78 % for Andeler i Klasse A, -24,99 % for Andeler i Klasse B, -24,81 % for Andeler i Klasse C, -24,45 % for Andeler i Klasse I, -34,00 % (-25,92 % uttrykt i EUR) for Andeler i Klasse M og -27,99 % (-25,52 % uttrykt i ) for Andeler i Klasse T, alle til netto andelsverdi (eller uten tegningsgebyr), ets referanseindeks, MSCI Emerging Markets, ga en avkastning på -19,13 %, uttrykt i. Aksjer i fremvoksende markeder reagerte på den globale bevegelsen bort fra risiko med større volatilitet enn aksjer i utenlandske utviklede markeder og hadde en betydelig dårligere utvikling, særlig uttrykt i amerikanske dollar. Etter hvert som 2012 skrider frem, vil vi følge nøye med på utviklingen i Kina og Brasil ettersom disse nasjonene fører en strammere pengepolitikk med sikte på å holde inflasjonen i sjakk. I tillegg er 2012 et år med politisk overgang i Kina, så klare politiske tiltak vil sannsynligvis ikke iverksettes før den nye regjeringen overtar makten senere i år. På bakgrunn av dette tar vi for tiden en moderat forsiktig tilnærming på kort sikt, men er fortsatt svært positive når det gjelder de langsiktige utsiktene for aksjer i fremvoksende markeder. Klasse A Klasse B Klasse C Klasse I Klasse M* Klasse T** Andelsverdi NF NF NF NF NF NF 30/06/2011 $20,38 $20,09 $20,23 $20,94 19,60 19,09 31/12/ ,33 15,07 15,21 15,82 14,52 14,15 Utbytte Antall Inntekter Kapitalgevinst Sum Klasse T** 1 0,0680 0,0680 * er oppgitt i euro. ** er oppgitt i britiske pund. Internasjonale investeringer innebærer en viss risiko, for eksempel valutasvingninger, økonomisk ustabilitet og politiske hendelser. papirer i vekstmarkeder utsettes for ytterligere risiko, inkludert illikviditet og volatilitet. et investerer noen eller alle av sine aktiva i mindre og/eller mellomstore selskap. Slike investeringer øker risikoen for større kurssvingninger. et investerer i færre utstedere eller konsentrerer investeringene i regioner eller bransjer og eksponerer investoren mot høyere risiko enn fond som er bredere investert. Oppfatningen som uttrykkes her, er kun Putnams oppfatning per 24. januar Den er ikke ment å utgjøre et investeringsråd. Det tas forbehold om endringer i forventningene til den fremtidige markedsutviklingen. Putnam World Trust 9

10 Putnam Global Core Equity Fund I omgivelser som verden over var utfordrende for aksjer, ga et mindreavkastning i forhold til referanseindeksen i de seks månedene fram til. Halvårsperioden medførte betydelig turbulens som følge av ulike makroøkonomiske og politiske hendelser. Økende uro knyttet til muligheten for at statsgjeldsproblemene skulle bre seg videre i Europa, en fastlåst tilstand i den amerikanske Kongressen vedrørende reduksjon av underskuddet i USA og økende bekymring for en global økonomisk nedgang var blant faktorene som skapte volatilitet og en generell flukt bort fra risiko. Sett i et landsperspektiv var overvektseksponering mot Kina og Japan hemmende for den relative avkastningen. På sektornivå var svak utvelgelse av verdipapirer i informasjonsteknologi og materialer og ugunstig posisjonering i ikke-sykliske forbruksvarer, de primære negative faktorene. Med hensyn til de enkelte aksjepostene, var de største negative faktorene blant annet: GT Advanced Technology, manglende beholdning av Apple, Newcrest Mining, CF Industries og Potash. På den positive siden finner vi aksjeutvelgelse innen telekommunikasjonstjenester, spesielt overvektede posisjoner i China Mobile og Verizon Communications. I løpet av perioden genererte et følgende avkastning etter andelsklasse: -14,81 % for Andeler i Klasse A, -15,01 % for Andeler i Klasse B, -14,86 % for Andeler i Klasse C, -14,53 % for Andeler i Klasse I, -25,20 % (-16,09 % uttrykt i EUR) for Andeler i Klasse M og -18,24 % (-15,41 % uttrykt i ) for Andeler i Klasse T, alle til netto andelsverdi (eller uten tegningsgebyr), ets referanseindeks, MSCI World Index, ga en avkastning på -10,29 %, uttrykt i. Etter vårt syn ble volatiliteten vi var vitne til i perioden frembrakt av overgangen fra global oppgang til et mer avdempet, men variert, økonomisk bilde på tvers av en rekke land og regioner. Vi tror Europa er krumtappen på dette stadiet og den stadig dystrere finanspolitiske situasjonen i Europas perifere land vil ha ringvirkninger for markedene globalt. Spørsmålet er hvor dypt disse forstyrrelsene vil bli følt av resten av Europa og verden. Ved utgangen av perioden søker vi å utnytte muligheter i landbruk, kraftproduksjon, Internett, det amerikanske boligmarkedet og forbrukersegmentet i fremvoksende markeder. Våre største overvektsposisjoner var innen teknologi, sykliske forbruksvarer og energi, hvor vi anser at verdivurderingene er overbevisende. Visse områder av markedet, for eksempel høyt belånte finansselskaper, er mest sårbare for en avmatting og derfor hadde et undervektet eksponering mot disse typer institusjoner. På grunn av vår fortsatte bekymring for likviditeten og kapitaliseringskravene for banker i Europa, samt risiko knyttet til statsgjeld, reduserte vi våre posisjoner i europeisk finanssektor. Klasse A Klasse B Klasse C Klasse I Klasse M* Klasse T** Andelsverdi NF NF NF NF NF NF 30/06/2011 $14,59 $14,39 $14,47 $14,87 13,80 13,53 31/12/ ,43 12,23 12,32 12,71 11,58 11,34 Utbytte Antall Inntekter Kapitalgevinst Sum Klasse T** 1 0,1050 0,1050 * er oppgitt i euro. ** er oppgitt i britiske pund. Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S1 Usikkerheten i markedet forble høy i løpet av de seks månedene frem til, ettersom de betydelige makroøkonomiske utfordringene som dominerte overskriftene gjennom året fortsatt demper investorenes tillit. På denne bakgrunn ga ets Andeler i Klasse S en avkastning på -3,30 % (-6,45 % uttrykt i ) av netto andelsverdi (uten tegningsgebyr), og ets referanseindeks, seksmåneders LIBOR-indeks gav en avkastning på 0,28 % (0,60 % uttrykt i ). De viktigste faktorene bak ets mindreavkastning var terminstrukturen (dvs. rentekurven) og strategiene for førtidig boliglånsinnfrielse samt aktiv valutaforvaltning. ets durasjon eller følsomhet for renteendringer - var lavere enn referanseindeksen, noe som var ugunstig for utviklingen da rentene falt. I tillegg har vi taktisk justert ets rentekurveeksponering med en svak tendens mot en brattere kurve. Denne posisjoneringen innvirket også negativt, ettersom rentene falt i den delen av kurven med mellomlang løpetid, men lå fast i den korte enden, noe som ga en flatere kurve. Vår terminstrukturposisjonering utenfor USA var også en netto negativ faktor, ettersom fordelen ved en lang durasjonsstrategi i Storbritannia, kombinert med korte durasjonsstrategier i Spania og Frankrike, ble oppveid av ugunstig rentekurveposisjonering i Sveits, Canada, Australia og Sverige. Vår strategi for førtidig innfrielse, som ble uttrykt gjennom eksponering mot offentlige interest-only (IO)-papirer, ga mindreavkastning på grunn av fallende rente, spekulasjoner om et statlig støttet refinansieringsprogram og fornyet risikoaversjon i løpet av de siste månedene av perioden. Aktiv valutaforvaltning utgjorde en negativ påvirkning med hensyn til de relative resultatene, som følge av en netto kort posisjon i australske dollar og en lang posisjon i norske kroner. Dette ble delvis motvirket av positive bidrag fra en kort posisjon i euro og en lang posisjon i japanske yen. På plussiden har vår eksponering mot AAA-graderte kommersielle boliglånsobligasjoner, høyrenteobligasjoner og kredittobligasjoner av investeringsgrad bidratt positivt til ets relative avkastning. Når vi ser fremover, tror vi den amerikanske økonomien vil fortsette å vokse i beskjedent tempo i løpet av Men siden høy arbeidsledighet fortsetter å legge en demper på forbruket, synes det lite sannsynlig at veksten vil akselerere med det første. Risiko med hensyn til amerikansk vekst omfatter usikkerhet over finanspolitikken, økonomisk nedgang i Europa og spenning i Midtøsten. På samme måte som for gjeldskrisen i eurosonen, gikk den europeiske sentralbanken (ESB) inn for å minske noe av presset mot banksystemet ved å tilby likviditet, noe som har bidratt til å gjenopprette en viss grad av tillit, i alle fall på kort sikt. På bakgrunn av dette fortsetter vi ved utgangen av perioden å begrense ets eksponering mot renterisiko. Mens renter over hele kurven er nærmest historisk lave, mener vi den potensielle gevinsten med strategier med lang durasjon er minimal. Når det er sagt, fortsetter vi å overvåke det globale landskapet for taktiske rentekurvemuligheter. I forhold til referanseindeksen representerte ets beholdning av verdipapiriserte boliglånsobligasjoner den største overvekten. Internasjonale investeringer innebærer en viss risiko, for eksempel valutasvingninger, økonomisk ustabilitet og politiske hendelser. papirer i ekstmarkeder utsettes for ytterligere risiko, inkludert illikviditet og volatilitet. et investerer noen eller alle av sine aktiva i mindre og/eller mellomstore selskap. Slike investeringer øker risikoen for større kurssvingninger. Oppfatningen som uttrykkes her, er kun Putnams oppfatning per 24. januar Den er ikke ment å utgjøre et investeringsråd. Det tas forbehold om endringer i forventningene til den fremtidige markedsutviklingen. 10 Putnam World Trust

11 Klasse S* Andelsverdi NF 30/06/ ,39 31/12/2011 9,88 Utbytte Antall Inntekter Kapitalgevinst Sum Klasse S* 1 0,1675 0,1675 * er oppgitt i britiske pund. Globale investeringer innebærer en viss risiko, for eksempel valutasvingninger, økonomisk ustabilitet og politiske hendelser. Obligasjoner med lavere kredittvurdering kan gi høyere effektiv rente i bytte mot større risiko. som investerer i statspapirer, er ikke garanterte. MBS-papirer (mortgagebacked securities) er utsatt for risiko for førtidig innfrielse. Derivater innebærer spesiell risiko og kan påføre et tap. som investerer i obligasjoner, er utsatt for en viss risiko, inkludert renterisiko, kredittrisiko og inflasjonsrisiko. Når rentene stiger, synker obligasjonskursene. Obligasjoner med lang løpetid er mer eksponert mot renterisiko enn obligasjoner med kort løpetid. I motsetning til obligasjoner har obligasjonsfond løpende gebyrer og utgifter. Oppfatningen som uttrykkes her, er kun Putnams oppfatning per 24. januar Den er ikke ment å utgjøre et investeringsråd. Det tas forbehold om endringer i forventningene til den fremtidige markedsutviklingen. Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S2 Usikkerheten i markedet forble høy i løpet av de seks månedene frem til, ettersom de betydelige makroøkonomiske utfordringene som dominerte overskriftene gjennom året fortsatt demper investorenes tillit. På denne bakgrunn ga ets Andeler i Klasse S en avkastning på -4,25 % (-7,34 % uttrykt i ) av netto andelsverdi (uten tegningsgebyr), og ets referanseindeks, seksmåneders LIBOR-indeks gav en avkastning på 0,28 % (0,60 % uttrykt i ). De viktigste faktorene bak ets mindreavkastning var terminstrukturen (dvs. rentekurven) og strategiene for førtidig boliglånsinnfrielse samt aktiv valutaforvaltning. ets durasjon eller følsomhet for renteendringer - var lavere enn referanseindeksen, noe som var ugunstig for utviklingen da rentene falt. I tillegg har vi taktisk justert ets rentekurveeksponering med en svak tendens mot en brattere kurve. Denne posisjoneringen innvirket også negativt, ettersom rentene falt i den delen av kurven med mellomlang løpetid, men lå fast i den korte enden, noe som ga en flatere kurve. Vår terminstrukturposisjonering utenfor USA var også en netto negativ faktor, ettersom fordelen ved en lang durasjonsstrategi i Storbritannia, kombinert med korte durasjonsstrategier i Spania og Frankrike, ble oppveid av ugunstig rentekurveposisjonering i Sveits, Canada, Australia og Sverige. Vår strategi for førtidig innfrielse, som ble uttrykt gjennom eksponering mot offentlige interest-only (IO)-papirer, ga mindreavkastning på grunn av fallende rente, spekulasjoner om et statlig støttet refinansieringsprogram og fornyet risikoaversjon i løpet av de siste månedene av perioden. Aktiv valutaforvaltning utgjorde en negativ påvirkning med hensyn til de relative resultatene, som følge av en netto kort posisjon i australske dollar og en lang posisjon i norske kroner. Dette ble delvis motvirket av positive bidrag fra en kort posisjon i euro og en lang posisjon i japanske yen. På plussiden har vår eksponering mot AAA-graderte kommersielle boliglånsobligasjoner, høyrenteobligasjoner og kredittobligasjoner av investeringsgrad bidratt positivt til ets relative avkastning. Når vi ser fremover, tror vi den amerikanske økonomien vil fortsette å vokse i beskjedent tempo i løpet av Men siden høy arbeidsledighet fortsetter å legge en demper på forbruket, synes det lite sannsynlig at veksten vil akselerere med det første. Risiko med hensyn til amerikansk vekst omfatter usikkerhet over finanspolitikken, økonomisk nedgang i Europa og spenning i Midtøsten. På samme måte som for gjeldskrisen i eurosonen, gikk den europeiske sentralbanken (ESB) inn for å minske noe av presset mot banksystemet ved å tilby likviditet, noe som har bidratt til å gjenopprette en viss grad av tillit, i alle fall på kort sikt. På bakgrunn av dette fortsetter vi ved utgangen av perioden å begrense ets eksponering mot renterisiko. Mens renter over hele kurven er nærmest historisk lave, mener vi den potensielle gevinsten med strategier med lang durasjon er minimal. Når det er sagt, fortsetter vi å overvåke det globale landskapet for taktiske rentekurvemuligheter. I forhold til referanseindeksen representerte ets beholdning av verdipapiriserte boliglånsobligasjoner den største overvekten. Putnam World Trust 11

12 Putnam Global High Yield Bond Fund Klasse S* Andelsverdi NF 30/06/2011 7,45 31/12/2011 6,52 Utbytte Antall Inntekter Kapitalgevinst Sum Klasse S* 1 0,6134 0,6134 * er oppgitt i britiske pund. Globale investeringer innebærer en viss risiko, for eksempel valutasvingninger, økonomisk ustabilitet og politiske hendelser. Obligasjoner med lavere kredittvurdering kan gi høyere effektiv rente i bytte mot større risiko. som investerer i statspapirer, er ikke garanterte. MBS-papirer (mortgagebacked securities) er utsatt for risiko for førtidig innfrielse. Derivater innebærer spesiell risiko og kan påføre et tap. som investerer i obligasjoner, er utsatt for en viss risiko, inkludert renterisiko, kredittrisiko og inflasjonsrisiko. Når rentene stiger, synker obligasjonskursene. Obligasjoner med lang løpetid er mer eksponert mot renterisiko enn obligasjoner med kort løpetid. I motsetning til obligasjoner har obligasjonsfond løpende gebyrer og utgifter. Oppfatningen som uttrykkes her, er kun Putnams oppfatning per 24. januar Den er ikke ment å utgjøre et investeringsråd. Det tas forbehold om endringer i forventningene til den fremtidige markedsutviklingen. I et miljø preget av betydelig uro som følge av ulike makroøkonomiske og politiske utviklingstrekk, hadde globale obligasjoner med høy kredittrisiko en svak negativ utvikling i de seks månedene fram til. Økende uro knyttet til muligheten for at statsgjeldsproblemene skulle bre seg videre i Europa, en fastlåst tilstand i den amerikanske Kongressen vedrørende reduksjon av underskuddet i USA og økende bekymring for en global økonomisk nedgang var blant faktorene som skapte volatilitet og en generell flukt bort fra risiko. På bakgrunn av dette ble et liggende etter sin referanse for seksmånedersperioden. Overvekt innen kabel og satellitt, spill, overnatting og teletjenester innvirket negativt på den relative avkastningen, det samme gjorde utvelgelsen av verdipapirer innen tjenesteytende næringer. Spesifikke negative faktorer omfattet satellittoperatøren Intelsat, telekommunikasjonsoperatørene Sprint Nextel og CenturyLink og Travelport, som leverer databaserte registreringssystemer og andre tjenester til reiselivsbransjen. Gunstige posisjoner i bil, bolig og papir/emballasje og sterk utvelgelse av verdipapirer blant energiselskaper har bidratt positivt til ets relative resultater. De fremste enkeltbidragsytere omfattet det Texas-baserte forsyningsselskapet Energy Future Holdings, bilprodusenten Fiat, olje- og gassleteselskapet Brigham Exploration og byggematerialprodusenten Cemex. I løpet av perioden genererte et følgende avkastning etter andelsklasse: -3,34 % for Andeler i Klasse A, -3,54 % for Andeler i Klasse B, -3,58 % for Andeler i Klasse C, -13,92 % (-3,41 % uttrykt i EUR) for Andeler i Klasse E, -3,15 % for Andeler i Klasse I og -6,38 % (-3,20 % uttrykt i ) for Andeler i Klasse S, alle til netto andelsverdi (uten tegningsgebyr). ets referanse, BoA Merrill Lynch Global High Yield Constrained-indeksen, ga en avkastning på -1,64 %, uttrykt i. Ved utgangen av perioden fortsatte nye offentliggjorte data å skildre en amerikansk økonomi som vokser, om enn sakte. Selv om vi ikke forventer noen spesielt kraftig bedring, mener vi de grunnleggende kravene for fortsatt moderat ekspansjon er på plass. Utenfor USA er vi fortsatt bekymret for den stadige usikkerheten rundt Europas gjeldskrise. Når mange økonomier over hele Europa dessuten muligens allerede inne i en resesjon, er vi bevisst på at presset på de europeiske bankene øker risikoen for smitte til USA. Især i det globale høyrentemarkedet hadde traumet fra finanskrisen , alvorlig som den var, en gunstig effekt for å rense markedene for de minst kredittverdige selskapene. Sagt på en annen måte er flesteparten av dagens utstedere av høyrenteobligasjoner blitt sterkere etter å ha kommet seg gjennom lavkonjunkturen. De fleste har bedre balanseregnskaper, med betydelige kontantbeløp og mer stabile kapitalstrukturer. Med slike utsikter har vi, blant andre tiltak, i noen grad redusert ets risiko ved å øke eksponeringen mot kontanter moderat. Taktisk økning av kontantbeholdninger gjør oss i stand til å styre volatiliteten mer effektivt og ha nok krutt tilgjengelig for nye investeringsmuligheter. 12 Putnam World Trust

13 Putnam Global Liquidity Fund Klasse A Klasse B Klasse C Klasse E* Klasse I Klasse S** Andelsverdi NF NF NF NF NF NF 30/06/2011 $6,79 $6,75 $8,59 7,87 $2,60 4,94 31/12/2011 6,33 6,27 7,98 7,30 2,42 4,60 Utbytte Antall Inntekter Kapitalgevinst Sum Klasse A 6 $0,2310 $0,2310 Klasse B 7 0,2394 0,2394 Klasse C 7 0,3002 0,3002 Klasse E* 6 0,2980 0,2980 Klasse I 6 $0,0970 $0,0970 Klasse S** 6 0,1800 0,1800 * er oppgitt i euro. ** er oppgitt i britiske pund. Internasjonale investeringer innebærer en viss risiko, for eksempel valutasvingninger, økonomisk ustabilitet og politiske hendelser. papirer i vekstmarkeder er utsatt for ytterligere risiko, inkludert illikviditet og volatilitet. Obligasjoner med lavere kredittvurdering kan gi høyere effektiv rente i bytte mot større risiko. som investerer i obligasjoner, er utsatt for en viss risiko, inkludert renterisiko, kredittrisiko og inflasjonsrisiko. Når rentene stiger, synker obligasjonskursene. Obligasjoner med lang løpetid er mer eksponert mot renterisiko enn obligasjoner med kort løpetid. I motsetning til obligasjoner har obligasjonsfond løpende gebyrer og utgifter. Oppfatningen som uttrykkes her, er kun Putnams oppfatning per 24. januar Den er ikke ment å utgjøre et investeringsråd. Det tas forbehold om endringer i forventningene til den fremtidige markedsutviklingen. I løpet av de seks månedene fram til, førte den globale flukten mot sikkerhet til rentenedgang og økte priser på amerikansk statsgjeld, herunder inflasjonsbeskyttede verdipapirer (TIPS). TIPS gjorde det bedre enn obligasjonsmarkedet sett under ett, ikke på grunn av økninger i inflasjonsforventningene, men på grunn av deres generelt lengre durasjon, noe som gjør dem svært følsomme for rentebevegelser. Kommunale høykvalitetsobligasjoner og kredittobligasjoner av investeringsgrad har også hatt en god utvikling. Utenfor USA har obligasjoner av investeringsgrad og gjeldspapirer fra vekstmarkeder også oppnådd positiv avkastning, men blitt hengende etter amerikanske statsobligasjoner uttrykt i. Rentekurven for amerikansk statsgjeld flatet ut, og rentene falt over alle løpetider, noe som gir vind i seilene for bedre avkastning på obligasjonsinvesteringer. I andre del av perioden lanserte den amerikanske sentralbanken Operation Twist. Programmet innebærer salg av kortsiktige statsobligasjoner for 400 milliarder og kjøp av en tilsvarende mengde langsiktige statsobligasjoner med mål om å redusere de langsiktige rentene. Sentralbanken har håp om at gjennom forsøket på å senke rentene på boliglån og næringslivslån, vil forbrukere og bedrifter svare ved å låne mer og dermed bidra til å stimulere økonomien. Sentralbanken annonserte også planer om å holde den føderale styringsrenten fast nær null frem til midten På bakgrunn av dette opprettholdt vi ets konservative fokus på høy kvalitet og unngikk de kriseutsatte segmentene av de globale pengemarkedene. ets utvikling var i tråd med gjeldende renteforhold og endte på 0,00 %, mens ets referanse, Lipper Institutional Money Market Funds Average i gjennomsnitt ga 0,02 % uttrykt i amerikanske dollar. Klasse P Andelsverdi NF 30/06/2011 $1,00 31/12/2011 1,00 Utbytte Antall Inntekter Kapitalgevinst Sum Klasse P 6 $0,0001 $0,0001 Selv om fondet søker å holde en konstant andelspris på 1,00, er det mulig å tape penger ved å investere i et. et er ikke forsikret av noen offentlig instans. Oppfatningen som uttrykkes her, er kun Putnams oppfatning per 24. januar Den er ikke ment å utgjøre et investeringsråd. Det tas forbehold om endringer i forventningene til den fremtidige markedsutviklingen. Putnam World Trust 13

14 Putnam Total Return Fund Usikkerheten i markedet forble høy i løpet av de seks månedene frem til, ettersom de betydelige makroøkonomiske utfordringene som dominerte overskriftene gjennom året fortsatt demper investorenes tillit. I dette miljøet ga et mindreavkastning i forhold til referanseindeksen. Porteføljens girede eksponering mot et mangfold av aktivaklasser skapte ikke verdi, ettersom de fleste mer risikofylte kategoriene ble solgt i perioden. Dynamisk aktivaklassetiming skapte marginal verdi, mens utvelgelsen av verdipapirer innvirket negativt på de relative resultatene. I løpet av perioden genererte et følgende avkastning etter andelsklasse: -2,47 % for Andeler i Klasse A, -2,77 % for Andeler i Klasse B, -2,56 % for Andeler i Klasse C, -13,17 % (-2,56 % uttrykt i EUR) for Andeler i Klasse M og -5,51 % (-2,55 % uttrykt i ) for Andeler i Klasse S, alle til netto andelsverdi (uten tegningsgebyr). ets referanse, BoA Merrill Lynch 1-Month LIBOR-indeksen, ga en avkastning på 0,11 %. Ved først å se på ets betakomponent, avsluttet policyporteføljen perioden med røde tall. Amerikanske statsobligasjoner og andre obligasjonskategorier av høyere kvalitet har bidratt positivt til porteføljens utvikling, men dette ble mer enn oppveid av negativ avkastning fra aksjer og råvarer, både i USA, internasjonalt og i vekstmarkeder. Som for dynamisk aktivaklasseposisjonering, ble den positive effekten av undervektsposisjoner i globale aksjemarkeder i stor grad oppveid av undervektsposisjoner i amerikansk statsgjeld og obligasjoner av investeringsgrad. Aktiv utvelgelse av verdipapirer innvirket negativt, på grunn av sammensetningen av råvareporteføljen samt vår globale alfastrategi. Obligasjonsutvelgelsen i kategoriene for amerikanske obligasjoner av investeringsgrad og høyrenteobligasjoner hemmet også resultatene. På plussiden overgikk våre beholdninger av amerikanske aksjer med lavere volatilitet det brede aksjemarkedet. Ved utgangen av perioden fortsatte makroøkonomiske problemer å dominere landskapet for amerikanske aksjer. Men etter vårt syn vil økonomien trolig forbli gunstig i de kommende månedene, selv om veksten er lavere enn mange kunne ønske. Selskapenes fortjenestemarginer er høye, og bortsett fra en kort periode tidlig i 2009, har amerikanske aksjer ikke vært så billig priset siden 1980-tallet og kan nå utgjøre et historisk inngangspunkt for langsiktige investorer. I Europa vil forverrede økonomiske rammebetingelser ramme perifere europeiske land relativt hardt, og dette kan legge dempe global vekst. I fremvoksende markedene har vi sett statlig politikk i stadig større grad være gunstig for økt vekst, særlig når den europeiske trusselen mot eksportledet vekst har vokst seg sterkere. Vi tror fortsatt de fundamentale faktorene på tvers av en rekke obligasjonssektorer er attraktive. Selskapenes mislighold av gjeld ligger godt under det langsiktige gjennomsnittet. I mellomtiden har inntjeningen nådd rekordnivåer, og vi tror denne kombinasjonen utgjør et overbevisende argument for investering. Innenfor boliglånssektoren fortsetter vi å finne muligheter både innenfor RMBS og interest-only pantesikrede boliglånobligasjoner. På bakgrunn av den pågående statsgjeldskrisen fortsetter vi å ha et pessimistisk syn på europeisk statsgjeld. Til sist skaper utviklingstrenden for amerikanske dollar potensiell motbør for råvarer, ettersom de fleste råvarer er priset i amerikanske dollar. Som en følge av dette opprettholder vi for tiden en undervektet eksponering mot råvarer. Klasse A Klasse B Klasse C Klasse M* Klasse S** Andelsverdi NF NF NF NF NF 30/06/2011 $12,16 $10,84 $10,94 8,99 3,18 31/12/ ,86 10,54 10,66 8,76 3,03 Utbytte Antall Inntekter Kapitalgevinst Sum Klasse S** 1 0,0690 0,0690 * er oppgitt i euro. ** er oppgitt i britiske pund. Globale investeringer innebærer en viss risiko, for eksempel valutasvingninger, økonomisk ustabilitet og politiske hendelser. et investerer noen eller alle av sine aktiva i mindre og/eller mellomstore selskap. Slike investeringer øker risikoen for større kurssvingninger. Obligasjoner med lavere kredittvurdering kan gi høyere effektiv rente i bytte mot større risiko. et kan plassere en betydelig andel av sine eiendeler i obligasjoner. Derivater innebærer spesiell risiko og kan påføre et tap. som investerer i obligasjoner, er utsatt for en viss risiko, inkludert renterisiko, kredittrisiko og inflasjonsrisiko. Når rentene stiger, synker obligasjonskursene. Obligasjoner med lang løpetid er mer eksponert mot renterisiko enn obligasjoner med kort løpetid. I motsetning til obligasjoner har obligasjonsfond løpende gebyrer og utgifter. Diversifisering er ikke noen garanti for gevinst og heller ikke mot tap. Det er mulig å tape penger på en diversifisert portefølje. Oppfatningen som uttrykkes her, er kun Putnams oppfatning per 24. januar Den er ikke ment å utgjøre et investeringsråd. Det tas forbehold om endringer i forventningene til den fremtidige markedsutviklingen. 14 Putnam World Trust

15 Total kostnadsprosent (TER)* Nedenfor vises total kostnadsprosent (TER Total Expense Ratio) for hvert for perioden fra 1. juli 2011 til : Klasse A Klasse B Klasse C Klasse E Klasse I Klasse M Klasse P Klasse S Klasse T % % % % % % % % % Putnam Asia Pacific (Ex-Japan) Equity Fund 1,80 2,30 2,05 1,10 1,80 1,80 Putnam Emerging Markets Equity Fund 2,05 2,55 2,30 1,10 2,05 2,05 Putnam Global Core Equity Fund 1,80 2,30 2,05 1,10 1,80 1,80 Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S1 0,40 Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S2 0,40 Putnam Global High Yield Bond Fund 1,54 2,04 1,94 0,84 0,84 0,84 Putnam Global Liquidity Fund 0,05 Putnam Total Return Fund 1,80 2,30 2,05 1,80 1,10 * Total kostnadsprosent (TER) beregnes som de totale driftskostnadene for hver Andelsklasse i hvert i ets regnskapsvaluta for den relevante perioden som en prosentandel av ets gjennomsnittlige nettoaktiva i den relevante perioden. Under vises totalt kostnadsforhold (TER Total Expense Ratio) for hvert, ikke medregnet suksesshonorar for perioden som ble avsluttet : Klasse S % Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S1 0,40 Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S2 0,40 Gjennomsnittlig nettoformue beregnes ved hjelp av tall som bygger på det godkjente ets nettoformue ved hver beregning av netto andelsverdi. Det beregnes netto andelsverdi daglig for alle unntatt Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S1 og Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S2, som beregnes en gang i uken. Per utgjorde suksesshonorarene for Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S1 og Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S2 hhv. null % (30. juni 2011: 0,31 %) og null % (30. juni 2011: 0,44 %). Porteføljens omløpsrate (PTR)* Porteføljens omløpsrate (PTR) for hvert av ene for perioden fra 1. juli 2011 til vises nedenfor: PTR % Putnam Asia Pacific (Ex-Japan) Equity Fund 75 Putnam Emerging Markets Equity Fund 80 Putnam Global Core Equity Fund 135 Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S1 325 Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S2 458 Putnam Global High Yield Bond Fund 45 Putnam Global Liquidity Fund 152 Putnam Total Return Fund 130 * Omløp er et s samlede verdi for de totale kostnadene av kjøpte verdipapirer pluss de totale inntektene fra salg av verdipapirer minus den samlede verdien av ets innløselige deltakende andeler pluss innløsninger i løpet av regnskapsperioden. Alle verdiene i omløpsberegningene er oppgitt i basisvalutaen for det relevante et. Putnam World Trust 15

16 Putnam Asia Pacific (Ex-Japan) Equity Fund IKKE-AMERIKANSKE AKSJER (98,38 %) Antall andeler Flyselskaper (0,92 %) China Eastern Airlines Corporation Limited (Hongkong) ,92 Bil (2,71 %) Bank (23,77 %) 16 Putnam World Trust , Hyundai Motor Company (Sør-Korea) , Kia Motors Corporation (Sør-Korea) , , Agricultural Bank of China Limited (Kina) , Australia & New Zealand Banking Group Limited (Australia) , Bank Mandiri Persero Tbk PT (Indonesia) , China Construction Bank Corporation (Kina) , China Merchants Bank Company Limited (Kina) , DBS Group Holdings Limited (Singapore) , Fubon Financial Holding Company Limited (Taiwan) , Industrial and Commercial Bank of China Limited (Kina) , Industrial Bank of Korea (IBK) (Sør-Korea) , Kasikornbank PCL NVDR (Thailand) , National Australia Bank Limited (Australia) , PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Indonesia) , United Overseas Bank Limited (Singapore) ,88 Kringkasting (1,05 %) , Television Broadcasts Limited (Hongkong) ,05 Kjemikalier (2,32 %) Kull (3,21 %) , Formosa Chemicals & Fibre Corporation (Taiwan) ,11 89 LG Chemical Limited (Sør-Korea) , Nufarm Limited (Australia) , , China Shenhua Energy Company Limited (Kina) , PT Adaro Energy Tbk (Indonesia) , Straits Asia Resources Limited (Singapore) ,81 Kommersielle tjenester og forbrukertjenester (0,75 %) , Flight Centre Limited (Australia) ,75 Kommunikasjonsutstyr (0,63 %) , Wistron NeWeb Corporation (Taiwan) ,63 Datamaskiner (0,76 %) , Lenovo Group Limited (Kina) ,76 Konglomerater (0,44 %) , Noble Group Limited (Hongkong) ,44 Bygg (5,40 %) , Asia Cement Corporation (Taiwan) , Asian Property Development PCL (Thailand) , BBMG Corporation (Kina) , China National Building Material Company Limited (Kina) , China National Materials Company Limited (Kina) , China Shanshui Cement Group Limited (Kina) , Siam Cement PCL NVDR (Thailand) , ,40 IKKE-AMERIKANSKE AKSJER forts. Antall andeler Elektrisk utstyr (0,78 %) Harbin Equipment Company Limited (Kina) ,78 Elektronikk (11,88 %) , Hollysys Automation Technologies Limited (Kina) , Hon Hai Precision Industry Company Limited (Taiwan) , HTC Corporation (Taiwan) , Samsung Electronics Company Limited (Sør-Korea) , Skyworth Digital Holdings Limited (Kina) , Tripod Technology Corporation (Taiwan) , Unimicron Technology Corporation (Taiwan) ,79 Bygg og anlegg (3,63 %) Finans (1,86 %) , Daelim Industrial Company Limited (Sør-Korea) , KEPCO Engineering & Construction Company Incorporated (Sør-Korea) , KEPCO Plant Service & Engineering Company Limited (Sør-Korea) , Samsung Engineering Company Limited (Sør-Korea) , , KB Financial Group Incorporated (Sør-Korea) , Yuanta Financial Holding Company Limited (Taiwan) ,61 Matvarer (1,85 %) , CJ CheilJedang Corporation (Sør-Korea) , Zhongpin Incorporated (Kina) ,86 Industri (1,07 %) , Keppel Corporation Limited (Singapore) ,07 Forsikring (0,42 %) , China Life Insurance Company (Taiwan) ,42 Investeringsbanker/meglere (0,91 %) , Macquarie Group Limited (Australia) ,91 Losji/turisme (3,33 %) , Genting Bhd (Malaysia) , Home Inns & Hotels Management Incorporated ADR (Kina) , SJM Holdings Limited (Hongkong) ,89 Maskineri (0,46 %) , Changsha Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Development Company Limited (Kina) ,46 Media (0,82 %) , Media Nusantara Citra Tbk PT (Indonesia) ,82 Medisinsk teknologi (0,52 %) , Biosensors International Group Limited (Singapore) ,52 Metaller (8,43 %) , BHP Billiton Limited (Australia) , Fortescue Metals Group Limited (Australia) , Rio Tinto Limited (Australia) , Xstrata PLC (Storbritannia) , ,43

17 Putnam Asia Pacific (Ex-Japan) Equity Fund IKKE-AMERIKANSKE AKSJER forts. Antall andeler Olje og gass (3,57 %) CNOOC Limited (Kina) , PTT Exploration & Production PCL (Thailand) , Santos Limited (Australia) ,27 Energiprodusenter (0,39 %) , China WindPower Group Limited (Kina) ,39 Eiendom (5,52 %) , C C Land Holdings Limited (Kina) , Cheung Kong Holdings Limited (Hongkong) , China Overseas Land & Investment Limited (Kina) , Guangzhou R&F Properties Company Limited (Kina) , Henderson Land Development Company Limited (Hongkong) , Midland Holdings Limited (Hongkong) , Westfield Retail Trust (Australia) R ,90 Privat (1,54 %) , Hyundai Department Store Company Limited (Sør-Korea) , PCD Stores Group Limited (Kina) ,76 Halvledere (1,27 %) , Advanced Semiconductor Engineering Inc. (Taiwan) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (Taiwan) ,63 Skipsfart (1,59 %) , Samsung Heavy Industries Company Limited (Sør-Korea) , SembCorp Marine Limited (Singapore) ,81 Programvare (1,60 %) , Tencent Holdings Limited (Kina) ,60 Teknologitjenester (0,70 %) , Perfect World Company Limited ADR (Kina) ,70 Telekommunikasjon (2,06 %) , China Mobile Limited (Kina) ,06 Tobakk (0,88 %) , KT&G Corporation (Sør-Korea) ,88 Lastebiler og deler (1,34 %) , Hyundai Mobis (Sør-Korea) , ,34 Sum ikke-amerikanske aksjer ,38 Kollektive investeringsordninger (1,65 %) Putnam World Trust Global Liquidity Fund ,65 Sum kollektive investeringsordninger ,65 Samlet verdi av investeringer ,03 Putnam World Trust 17

18 Putnam Asia Pacific (Ex-Japan) Equity Fund VALUTATERMINKONTRAKTER (-0,46 %) Samlet pålydende verdi Urealisert verdiøkning/(-tap) Motpart Valuta Kontraktstype Leveringsdato Bank of America, N.A. Britisk pund Salg 18/01/ (314) (0,01) Britisk pund Kjøp 18/01/ (72) Euro Salg 18/01/ ,01 Barclays Bank PLC Britisk pund Kjøp 18/01/ (389) (0,01) Euro Salg 18/01/ ,07 Citibank, N.A. Euro Kjøp 18/01/ (6 019) (0,15) Credit Suisse First Boston Britisk pund Kjøp 18/01/ (405) (0,01) Britisk pund Kjøp 18/01/ (149) Euro Kjøp 18/01/ (1 475) (0,04) Deutsche Bank, London Britisk pund Kjøp 18/01/ (83) Euro Salg 18/01/ ,05 Goldman Sachs International Britisk pund Salg 18/01/ (13) Britisk pund Kjøp 18/01/ (290) (0,01) Britisk pund Kjøp 18/01/ (729) (0,02) Britisk pund Kjøp 18/01/ (605) (0,02) Euro Salg 18/01/ Euro Kjøp 18/01/ (4 154) (0,10) Euro Kjøp 18/01/ (150) HSBC Bank USA, N.A. Britisk pund Kjøp 18/01/ (81) Euro Salg 18/01/ ,11 JPMorgan Chase Bank, N.A. Britisk pund Kjøp 18/01/ (6) Euro Kjøp 18/01/ (871) (0,02) Royal Bank of Scotland PLC (The) Australsk dollar Kjøp 18/01/ Britisk pund Kjøp 18/01/ (104) Euro Salg 18/01/ ,05 Euro Kjøp 18/01/ (919) (0,02) State Street Bank and Trust Co. Euro Kjøp 18/01/ (4 068) (0,10) Euro Salg 18/01/ UBS AG Australsk dollar Kjøp 18/01/ ,01 Britisk pund Kjøp 18/01/ (53) Euro Salg 18/01/ ,01 Euro Kjøp 18/01/ (4 950) (0,13) Westpac Banking Corp. Britisk pund Kjøp 18/01/ Britisk pund Kjøp 18/01/ (235) (0,01) Euro Kjøp 18/01/ (4 889) (0,12) Urealisert verdiøkning på valutaterminkontrakter ,31 Urealisert verditap på valutaterminkontrakter (31 023) (0,77) Netto urealisert verditap på valutaterminkontrakter (18 440) (0,46) Sum finansielle aktiva til virkelig verdi i resultatregnskapet ,34 Sum finansielle forpliktelser til virkelig verdi i resultatregnskapet (31 023) (0,77) Analyse av sum aktiva sum aktiva (a) Omsettelige verdipapirer notert ved en offisiell børs 96,22 (b) Kollektive investeringsordninger 1,62 (c) Finansielle derivatinstrumenter OTC (omsatt utenfor børs) 0,31 (d) Andre aktiva 1,85 Sum aktiva 100,00 18 Putnam World Trust

19 Putnam Emerging Markets Equity Fund 31. desember 201 IKKE-AMERIKANSKE AKSJER (97,33 %) Antall andeler Luftfart og forsvar (1,08 %) Embraer SA ADR (Brasil) ,08 Flyselskaper (0,62 %) Bil (2,57 %) , Cebu Air Incorporated (Filippinene) ,62 Bank (22,71 %) , Kia Motors Corporation (Sør-Korea) , Localiza Rent a Car SA (Brasil) , , Agricultural Bank of China Limited (Kina) , Banco Bradesco SA ADR (Brasil) , Bank Mandiri Persero Tbk PT (Indonesia) , China Construction Bank Corporation (Kina) , Industrial and Commercial Bank of China Limited (Kina) , Industrial Bank of Korea (IBK) (Sør-Korea) , Itau Unibanco Holding SA ADR (Fortrinnsrett) (Brasil) , Kasikornbank PCL NVDR (Thailand) , PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Indonesia) , Sberbank of Russia ADR (Russland) ,67 Drikkevarer (0,77 %) , Grupo Modelo SA de CV Ser. C (Mexico) ,77 Kjemikalier (2,65 %) Kull (1,15 %) , Formosa Chemicals & Fibre Corporation (Taiwan) , Sasol Limited (Sør-Afrika) , , New World Resources PLC (Klasse A) (Republikken Tsjekkia) , PT Adaro Energy Tbk (Indonesia) ,77 Kommunikasjonsutstyr (0,55 %) , Wistron NeWeb Corporation (Taiwan) ,55 Datamaskiner (0,72 %) , Lenovo Group Limited (Kina) ,72 Bygg (5,10 %) , Asia Cement Corporation (Taiwan) , BBMG Corporation (Kina) , China National Building Material Company Limited (Kina) , China National Materials Company Limited (Kina) , China Shanshui Cement Group Limited (Kina) , Siam Cement PCL NVDR (Thailand) ,14 Forbrukerfinans (2,16 %) , African Bank Investments Limited (Sør-Afrika) , LIC Housing Finance Limited (India) ,20 Elektrisk utstyr (0,53 %) , Harbin Equipment Company Limited (Kina) , ,53 IKKE-AMERIKANSKE AKSJER forts. Antall andeler Elektronikk (11,39 %) Hollysys Automation Technologies Limited (Kina) , Hon Hai Precision Industry Company Limited (Taiwan) , HTC Corporation (Taiwan) , Samsung Electronics Company Limited (Sør-Korea) , Skyworth Digital Holdings Limited (Kina) , Tripod Technology Corporation (Taiwan) , Unimicron Technology Corporation (Taiwan) ,86 Energi (oljefelt) (0,77 %) , Eurasia Drilling Company Limited (Russland) ,77 Bygg og anlegg (3,30 %) Finans (1,95 %) , Daelim Industrial Company Limited (Sør-Korea) , KEPCO Engineering & Construction Co. Incorporated (Sør-Korea) , KEPCO Plant Service & Engineering Company Limited (Sør-Korea) , Samsung Engineering Company Limited (Sør-Korea) , , KB Financial Group Incorporated (Sør-Korea) , Yuanta Financial Holding Company Limited (Taiwan) ,54 Matvarer (0,99 %) , Zhongpin Incorporated (Kina) ,99 Losji/turisme (2,17 %) , Genting Bhd (Malaysia) ,37 Media (0,84 %) Home Inns & Hotels Management Incorporated ADR (Kina) , , Media Nusantara Citra Tbk PT (Indonesia) ,84 Metaller (4,79 %) , Gold Fields Limited (Sør-Afrika) , Sterlite Industries (India) Limited (India) , Sterlite Industries (India) Limited ADR (India) , Vale SA ADR (Brasil) , Vale SA ADR (Fortrinnsrett) (Brasil) ,47 Olje og gass (11,39 %) , CNOOC Limited (Kina) , Gazprom OAO ADR (Russland) , Lukoil OAO ADR (Russland) , OGX Petroleo e Gas Participacoes SA (Brasil) , Pacific Rubiales Energy Corporation (Colombia) , Petroleo Brasileiro SA ADR (Brasil) , Petroleo Brasileiro SA ADR (Fortrinnsrett) (Brasil) ,55 Energiprodusenter (0,51 %) , China WindPower Group Limited (Kina) , ,51 Putnam World Trust 19

20 Putnam Emerging Markets Equity Fund IKKE-AMERIKANSKE AKSJER forts. Antall andeler Eiendom (2,08 %) C C Land Holdings Limited (Kina) , China Overseas Land & Investment Limited (Kina) , Guangzhou R&F Properties Company Limited (Kina) , LSR Group OJSC GDR (Russland) ,31 Restauranter (0,65 %) Privat (3,68 %) , Arcos Dorados Holdings Incorporated (Klasse A) (Argentina) , , BR Malls Participacoes SA (Brasil) , Hyundai Department Store Company Limited (Sør-Korea) , Lewis Group Limited (Sør-Afrika) , PCD Stores Group Limited (Kina) ,55 Halvledere (0,56 %) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (Taiwan) ,56 Skipsfart (0,66 %) , Samsung Heavy Industries Company Limited (Sør-Korea) ,66 Programvare (1,33 %) , Tencent Holdings Limited (Kina) ,33 Teknologitjenester (0,72 %) , Perfect World Company Limited ADR (Kina) ,72 Telekommunikasjon (4,66 %) , Bharti Airtel Limited (India) , China Mobile Limited (Kina) , Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA (ENTEL) (Chile) , Tim Participacoes SA ADR (Brasil) ,10 Tekstiler (0,98 %) , Cia Hering (Brasil) ,98 Dekk og gummi (0,68 %) , Apollo Tyres Limited (India) ,68 Tobakk (1,36 %) , KT&G Corporation (Sør-Korea) ,36 Lastebiler og deler (1,26 %) , Hyundai Mobis (Sør-Korea) , ,26 Sum ikke-amerikanske aksjer ,33 Kollektive investeringsordninger (2,08 %) Putnam World Trust Global Liquidity Fund ,08 Sum kollektive investeringsordninger ,08 Samlet verdi av investeringer ,41 20 Putnam World Trust

Putnam World Trust. Årsrapport

Putnam World Trust. Årsrapport Putnam World Trust 30 06 11 Årsrapport Rapport og reviderte regnskap for året som ble avsluttet. Et Paraplyfond autorisert av den irske sentralbanken og stiftet som et foretak for kollektiv investering

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Uro i det norske markedet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med ett kursfall på 0,25 prosentpoeng. Indeksen økte med 0,15 prosentpoeng i samme periode.

Detaljer

Makrokommentar. August 2016

Makrokommentar. August 2016 Makrokommentar August 2016 Aksjer opp i august Aksjemarkedene har kommet tilbake og vel så det etter britenes «nei til EU» i slutten av juni. I august var børsavkastningen flat eller positiv i de fleste

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Rentene opp mot slutten av året Desember var en travel måned for flere sentralbanker Den europeiske sentralbanken satte ned styringsrenten med 0,1 prosentpoeng

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 Utsikter til enda mer lettelser SKAGEN Avkastning økte med 0,16 prosentpoeng i oktober. Indeksen falt med 0,27 prosentpoeng i samme periode. De utenlandske

Detaljer

SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008. Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008. Porteføljeforvalter Torgeir Høien SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Investeringsfilosofien SKAGEN Tellus investerer i kredittsikre obligasjoner utstedt av myndigheter i land med sunn pengepolitikk

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Eurolandinvesteringene løftet kursen SKAGEN Avkastning økte med 0,21 prosentpoeng i november. Indeksen økte med 0,43 prosentpoeng i samme periode. De europeiske

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport mars 2017

SKAGEN Avkastning Statusrapport mars 2017 SKAGEN Avkastning Statusrapport mars 2017 Ser til andre kontinenter I mars hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,36 prosent, mens referanseindeksen fikk en avkastning på 0,09 prosent. Kursgevinster

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Blandet i mars SKAGEN Avkastning hadde en moderat positiv avkastning på 0,1 prosent i mars. Indeksen falt med 0,3 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hovedpunkter SKAGEN Avkastnings fondskurs steg 0,4 prosent

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016 Post-Brexit rentefall Juli ble en god måned for fondet. Fondskursen til SKAGEN Avkastning var opp 0,41 prosent i juli, mens indeksen var opp 0,11 prosent. Rentene

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stemning i mars 2 Mars var en god måned i de internasjonale finansmarkedene, og markedsvolatiliteten falt tilbake fra de høye nivåene i januar og februar. Oslo Børs hadde en

Detaljer

MGI FUNDS PLC MGI DAM MULTI-MANAGER GLOBAL EQUITY FUND FORENKLET PROSPEKT, DATERT 15. NOVEMBER 2011

MGI FUNDS PLC MGI DAM MULTI-MANAGER GLOBAL EQUITY FUND FORENKLET PROSPEKT, DATERT 15. NOVEMBER 2011 MGI FUNDS PLC MGI DAM MULTI-MANAGER GLOBAL EQUITY FUND FORENKLET PROSPEKT, DATERT 15. NOVEMBER 2011 Dette forenklede prospektet inneholder nøkkelinformasjon om MGI DAM Multi-Manager Global Equity Fund

Detaljer

ChinaAMC China Opportunities Fund - Class A Accumulation USD (ISIN: LU )

ChinaAMC China Opportunities Fund - Class A Accumulation USD (ISIN: LU ) Nøkkelinformasjon for investorer Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette fondet for investorer. Det er ikke markedsføringsmateriell. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg til å forstå

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet og tar også utenlandsk

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for oktober 7. november 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for oktober 7. november 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for oktober 7. november 2008 Porteføljeforvalter

Detaljer

ChinaAMC China Opportunities Fund - Class A Accumulation USD (ISIN: LU )

ChinaAMC China Opportunities Fund - Class A Accumulation USD (ISIN: LU ) Nøkkelinformasjon for investorer Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette fondet for investorer. Det er ikke markedsføringsmateriell. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg til å forstå

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 En svakere måned SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,1 prosent. Indeksen økte med 0,1 prosentpoeng i samme periode. Det var svak

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for mai 2. juni 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Avkastningen målt i euro SKAGEN Tellus hadde en avkastning på 2,4 prosent i mai. Referanseindeksens

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015 Rammet av gresk usikkerhet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,4 prosent. Indeksen økte med 0,4 prosentpoeng i samme periode. Rentene

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

3. kv. Pressekonferanse 28. oktober 2011 STATENS PENSJONSFOND UTLAND TREDJE KVARTAL 2011

3. kv. Pressekonferanse 28. oktober 2011 STATENS PENSJONSFOND UTLAND TREDJE KVARTAL 2011 3. kv. 211 Pressekonferanse 28. oktober 211 STATENS PENSJONSFOND UTLAND TREDJE KVARTAL 211 1 Fondets markedsverdi Kvartalstall. Milliarder kroner 3 5 3 55 3 5 3 2 5 Rente Aksje 3 2 5 2 2 1 5 1 5 1 1 5

Detaljer

Makrokommentar. September 2014

Makrokommentar. September 2014 Makrokommentar September 2014 Svake markeder i september Finansmarkedene var også i september preget av geopolitisk uro, og spesielt Emerging Markets hadde en svak utvikling. Oslo Børs holdt seg relativt

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2017

SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2017 SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2017 Et lettelsens sukk i Europa I april hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,35 prosent, mens referanseindeksen var omtrent uendret. Det var kursgevinster

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport desember 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport desember 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport desember 2016 Stigende renter I desember hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,03 prosent, mens referanseindeksen falt med 0,08 prosent. Det norske bankmarkedet

Detaljer

ChinaAMC China Opportunities Fund - Class A Accumulation USD (ISIN: LU )

ChinaAMC China Opportunities Fund - Class A Accumulation USD (ISIN: LU ) Nøkkelinformasjon for investorer Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette fondet for investorer. Det er ikke markedsføringsmateriell. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg til å forstå

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2017

Makrokommentar. Januar 2017 Makrokommentar Januar 2017 Rolig start på aksjeåret Det var få store bevegelser i finansmarkedene i januar, men aksjer hadde i hovedsak en positiv utvikling. Markedsvolatiliteten, her vist ved den amerikanske

Detaljer

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. April 2012

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. April 2012 Månedsrapport Selecta Ltd. og Multi Strategy Ltd. April 2012 Selecta Ltd. faktaark 2 Multi Strategy Ltd. faktaark 3 Verdijustert egenkapital per andelsklasse 4 Definisjoner 5 Selecta Ltd. April 2012 VEK

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2016

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2016 Skagen Avkastning Statusrapport mars 2016 En knallbra måned Fondskursen til SKAGEN Avkastning var opp 0,73 prosentpoeng i mars. Indeksen økte med 0,36 prosentpoeng i samme periode. Som ventet kom det mer

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport september 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport september 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport september 2016 Blandet utvikling I september utviklet fondskursen til SKAGEN Avkastning seg omtrent flatt med en månedsavkastning på -0,03%, mens indeksen falt med 0,43

Detaljer

SKAGEN Avkastning Månedsrapport oktober 2007

SKAGEN Avkastning Månedsrapport oktober 2007 SKAGEN Avkastning Månedsrapport oktober 2007 Kort oppsummering fundamentale forhold SKAGEN Avkastning hadde en avkastning på 0,8 prosent i oktober mot 0,1 prosent for referanseindeksen og 0,4 prosent for

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2015 2015 ble et turbulent år for verdens finansmarkeder. Vi har i perioder av året hatt til

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2017

Makrokommentar. Juli 2017 Makrokommentar Juli 2017 Flere børsrekorder i juli Oslo Børs var en av børsene som steg mest i juli, med en månedlig oppgang på 4,9 prosent og ny toppnotering ved utgangen av måneden. Høyere oljepris og

Detaljer

FORTE Obligasjon. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Obligasjon. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Obligasjon Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 102,0 101,5 101,0 2,50 % 2,00 % 100,5 100,0 1,50 % 99,5 99,0 1,00 % 98,5 98,0 0,50 % 97,5 FORTE Obl. Indeksert ST4X Indeksert 0,00 % siden

Detaljer

SKAGEN Avkastning Månedsrapport september 2007

SKAGEN Avkastning Månedsrapport september 2007 SKAGEN Avkastning Månedsrapport september 2007 Kort oppsummering fundamentale forhold SKAGEN Avkastning hadde en avkastning på 0,4 prosent i september mot 0,5 prosent for referanseindeksen og 0,3 prosent

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2017

SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2017 SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2017 Portugal i vinden I mai hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,35 prosent, mens referanseindeksen var opp 0,37 prosent. Det var kursgevinster på den utenlandske

Detaljer

NORCAP Markedsrapport. Juni 2010

NORCAP Markedsrapport. Juni 2010 NORCAP Markedsrapport Juni 2010 Utvikling i mai Mai Hittil i år Oslo Børs -10,1% -7,4% S&P 500-8,2% -2,3% FTSE All World -9,9% -7,5% FTSE Emerging -7,5% -3,2% Olje (Brent) -14,9% -3,2% NORCAP Aksjefondsp.

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Internasjonal økonomi; - Fortsatt vekst men betydelig nedsiderisiko. Sjeføkonom Inge Furre Storaksjekvelden 12. oktober 2011

Internasjonal økonomi; - Fortsatt vekst men betydelig nedsiderisiko. Sjeføkonom Inge Furre Storaksjekvelden 12. oktober 2011 Internasjonal økonomi; - Fortsatt vekst men betydelig nedsiderisiko Sjeføkonom Inge Furre Storaksjekvelden 12. oktober 2011 Vekst er helt avgjørende for aksjemarkedet Viktige årsaker til oppgangen siden

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2016 Blandet utvikling I oktober hadde fondskursen til SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,11 prosent, mens indeksen falt med 0,07 prosent. Kredittpåslaget

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport juni 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport juni 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport juni 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 30.06.2017 Markedskommentar for juni De globale aksjemarkedene beveget seg sidelengs i juni og måneden

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport februar 2016

Skagen Avkastning Statusrapport februar 2016 Skagen Avkastning Statusrapport februar 2016 En volatil måned Fondskursen til SKAGEN Avkastning endte måneden omtrent uendret sammenlignet med utgangen av januar. Indeksen økte med 0,30 prosentpoeng i

Detaljer

Makrokommentar. April 2017

Makrokommentar. April 2017 Makrokommentar April 2017 God stemning i finansmarkedene De globale aksjemarkedene hadde i hovedsak en positiv utvikling i april. Gode makroøkonomiske nøkkeltall, samt gode kvartalsresultater fra mange

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2017

Makrokommentar. Februar 2017 Makrokommentar Februar 2017 Positive markeder i februar Aksjer hadde i hovedsak en god utvikling i februar, med oppgang både for utviklede og fremvoksende økonomier. Et unntak var Oslo Børs, som falt 0,4

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2014

Makrokommentar. Februar 2014 Makrokommentar Februar 2014 Bred oppgang i februar Februar har vært preget av forhandlingene mellom den nye greske regjeringen og den såkalte Troikaen bestående av EU, IMF og den europeiske sentralbanken

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport juni 2016 (Kurser per )

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport juni 2016 (Kurser per ) PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport juni 2016 (Kurser per 27.06.16) Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2016 Markedskommentar for juni De internasjonale aksjemarkedene falt med

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Døråpner til globale renter

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Døråpner til globale renter Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for september 3. oktober 2008 Porteføljeforvalter

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport august 2016

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport august 2016 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport august 2016 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2016 Markedskommentar for august De internasjonale aksjemarkedene hadde en marginal oppgang

Detaljer

ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont

ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont Fondskommentarer februar 2014 Bra februar Øker i Europa og forsikring ODIN-fond i topp Gode resultater i Februar Februar var en positiv måned for kombinasjonsfondene,

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport august 2015

Skagen Avkastning Statusrapport august 2015 Skagen Avkastning Statusrapport august 2015 Tilbake i periferien SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med en avkastning på 0 prosent. Indeksen økte med 0,4 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

SKAGEN Tellus mars 2007. Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Tellus mars 2007. Porteføljeforvalter Torgeir Høien SKAGEN Tellus s Porteføljeforvalter Torgeir Høien Investeringsfilosofien SKAGEN Tellus investerer i kredittsikre obligasjoner utstedt av myndigheter i land med sunn pengepolitikk, åpne kapitalkeder og

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice 2015 ble et godt år for aksjeinvestorer som hadde investert i en veldiversifisert portefølje, både som følge av positiv børsutvikling, og ikke minst

Detaljer

Makrokommentar. September 2016

Makrokommentar. September 2016 Makrokommentar September 2016 Markedsuro i september Aksjemarkedene hadde i sum en tilnærmet flat utvikling i september, til tross for perioder med markedsuro. Aktørene i finansmarkedet etterlyser flere

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport pr august 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport pr august 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport pr august 2016 God avkastning på norske bankpapirer August ble også en god måned for fondet. Fondskursen til SKAGEN Avkastning var opp 0,38 prosent, mens indeksen falt med

Detaljer

Forvaltningen av Statens petroleumsforsikringsfond Rapport for andre kvartal 2008

Forvaltningen av Statens petroleumsforsikringsfond Rapport for andre kvartal 2008 Forvaltningen av Statens petroleumsforsikringsfond Rapport for andre kvartal 28 Statens petroleumsforsikringsfond skal være en reserve for utbetalinger til å dekke skader og ansvar forbundet med at staten

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2015

Makrokommentar. Juli 2015 Makrokommentar Juli 2015 Store svingninger i juli 2 Etter at 61 prosent av det greske folk stemte «nei» til forslaget til gjeldsavtale med EU, ECB og IMF i starten av juli, gikk statsminister Tsipras inn

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport juni 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport juni 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport juni 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hovedpunkter SKAGEN Avkastnings fondskurs steg 0,4 prosent

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

Forvaltningen av Statens petroleumsforsikringsfond. Årsrapport for 2010

Forvaltningen av Statens petroleumsforsikringsfond. Årsrapport for 2010 Forvaltningen av Statens petroleumsforsikringsfond Årsrapport for 21 April 211 Forvaltningen av Statens petroleumsforsikringsfond Årsrapport for 21 Ved utløpet av 21 ble Statens petroleumsforsikringsfond

Detaljer

Forvaltningen av Norges Banks valutareserver Rapport for første kvartal 2012

Forvaltningen av Norges Banks valutareserver Rapport for første kvartal 2012 Forvaltningen av Norges Banks valutareserver Rapport for første kvartal 2012 Valutareservene skal kunne brukes til intervensjoner i valutamarkedet som ledd i gjennomføringen av pengepolitikken eller ut

Detaljer

VALUTARESERVENE. Forvaltningen av Norges Banks valutareserver 2 2014 JULI 2014 RAPPORT FOR ANDRE KVARTAL 2014

VALUTARESERVENE. Forvaltningen av Norges Banks valutareserver 2 2014 JULI 2014 RAPPORT FOR ANDRE KVARTAL 2014 VALUTARESERVENE Forvaltningen av Norges Banks valutareserver 14 JULI 14 RAPPORT FOR ANDRE KVARTAL 14 Hovedpunkter Valutareservenes markedsverdi var 366,3 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet, tilsvarende

Detaljer

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter

Detaljer

Markedsrapport 3. kvartal 2016

Markedsrapport 3. kvartal 2016 Markedsrapport 3. kvartal 2016 Oppsummering 3. kvartal Kvartalet startet bra og juli ble en god måned i aksjemarkedene. Etter at britene besluttet å tre ut av EU i slutten av juni, falt aksjemarkedene

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2016

Makrokommentar. Mai 2016 Makrokommentar Mai 2016 Norske aksjer opp i mai 2 Oslo Børs hadde også i mai en positiv utvikling, med en oppgang på 1,8 prosent. Oljeprisen fortsatte opp, og Iå ved utgangen av måneden på rundt 50 USD

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport april 2016

Skagen Avkastning Statusrapport april 2016 Skagen Avkastning Statusrapport april 2016 En god måned Fondskursen til SKAGEN Avkastning var opp 0,22 prosentpoeng i april. Norske lange statsrenter økte i takt med statsrentene globalt, noe som førte

Detaljer

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. Oktober 2013

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. Oktober 2013 Månedsrapport Selecta Ltd. og Multi Strategy Ltd. Oktober 2013 Selecta Ltd. faktaark 2 Multi Strategy Ltd. faktaark 3 Verdijustert egenkapital per andelsklasse 4 Definisjoner 5 Selecta Ltd. Oktober 2013

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2016

Makrokommentar. Desember 2016 Makrokommentar Desember 2016 God måned i aksjemarkedet Desember var en god måned i de fleste aksjemarkeder, og i Europa var flere av de brede aksjeindeksene opp 7-8 prosent. Også i USA og i Japan ga markedene

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2015

BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2015 BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2015 Markedsutvikling September var nok en måned der finansielle markeder var preget av uroligheter. Steg markedet den ene dagen, falt det litt mer den andre. Den volatile

Detaljer

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. Februar 2013

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. Februar 2013 Månedsrapport Selecta Ltd. og Multi Strategy Ltd. Februar 2013 Selecta Ltd. faktaark 2 Multi Strategy Ltd. faktaark 3 Verdijustert egenkapital per andelsklasse 4 Definisjoner 5 12.03 06.04 12.04 06.05

Detaljer

Makrokommentar. August 2017

Makrokommentar. August 2017 Makrokommentar August 2017 Flatt i aksjemarkedet August var en måned med forholdsvis flat utvikling i aksjemarkedene, men med til dels store forskjeller mellom de ulike regionene. Generelt var Europa og

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2017

Makrokommentar. Mars 2017 Makrokommentar Mars 2017 Marsoppgang i Europa Økonomiske nøkkeltall som har kommet hittil i 2017 har i stor grad overrasket positivt og bidratt til god stemning i finansmarkedene. Spesielt har det vært

Detaljer

ChinaAMC China Opportunities Fund Klasse A Akkumulerende USD (ISIN: LU )

ChinaAMC China Opportunities Fund Klasse A Akkumulerende USD (ISIN: LU ) Nøkkelinformasjon for investorer Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette fondet for investorer. Det er ikke markedsføringsmateriell. Informasjonen er lovpålagt for åhjelpe deg til å forståtypen

Detaljer

PARVEST EURO CORPORATE BOND

PARVEST EURO CORPORATE BOND Underfond i SICAV-selskapet PARVEST, et investeringsselskap med variabel kapital Forenklet prospekt NOVEMBER 2009 Dette forenklede prospektet inneholder generelle opplysninger om PARVEST (SICAV-selskapet)

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet SKAGEN Vekst forvaltes av forvaltningsselskapet SKAGEN AS (SKAGEN). Fondet er godkjent i

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport 4. februar 2010 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport 4. februar 2010 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport 4. februar 2010 Porteføljeforvalter

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014

BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014 BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014 Markedsutvikling Det var store regionale forskjeller i utviklingen i aksjemarkedene i september. Markedene sett under ett viser liten endring med en oppgang i verdensindeksen

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2017

Makrokommentar. Mai 2017 Makrokommentar Mai 2017 Nok en god måned i aksjemarkedet 2 De globale aksjemarkedene hadde også i mai en positiv utvikling, riktignok med enkelte geografiske forskjeller. Blant indeksene som steg mest

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport februar 2017

SKAGEN Avkastning Statusrapport februar 2017 SKAGEN Avkastning Statusrapport februar 2017 Hellas tilbake i sporet I februar hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,46 prosent, mens referanseindeksen fikk en avkastning på 0,39 prosent. Fallende

Detaljer

SKAGEN Credit Plukker de beste eplene fra den globale frukthagen Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Credit Plukker de beste eplene fra den globale frukthagen Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Credit Plukker de beste eplene fra den globale frukthagen Kunsten å bruke sunn fornuft Epletrær, 1907. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tillhører Skagens Museum (beskåret). Det beste

Detaljer

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. 2. desember 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. 2. desember 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hjemvendende fiskere, 1879. Utsnitt. Av Frits Thaulow, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. SKAGEN Avkastning 2. desember 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Aktiv renteforvaltning Hovedtrekkene

Detaljer

SKAGEN Avkastning. Mai 2008 Porteføljeforvalter Ross Porter

SKAGEN Avkastning. Mai 2008 Porteføljeforvalter Ross Porter SKAGEN Avkastning Mai 2008 Porteføljeforvalter Ross Porter Kort oppsummering fundamentale forhold SKAGEN Avkastning hadde en avkastning på 1,6 prosent i mai mot 0,4 prosent for norsk pengemarked og en

Detaljer

SKAGEN Credit NOK Et globalt kredittobligasjonsfond Månedsrapport august 2015

SKAGEN Credit NOK Et globalt kredittobligasjonsfond Månedsrapport august 2015 SKAGEN Credit NOK Et globalt kredittobligasjonsfond Månedsrapport august 2015 SKAGEN Credit NOK Nøkkeltall Nøkkeltall pr 31. august SKAGEN Credit NOK Referanseindeks (ST3X) Avkastning siste måned - 2,1

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2016

Makrokommentar. Oktober 2016 Makrokommentar Oktober 2016 Blandete markeder i oktober Oslo Børs hadde en god utvikling i oktober, med en oppgang på drøye 2 prosent. Internasjonalt var bildet noe blandet - i Kina og Japan var Shanghai-

Detaljer