Putnam World Trust. Halvårsrapport

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Putnam World Trust. Halvårsrapport"

Transkript

1 Putnam World Trust Halvårsrapport Rapport og urevidert regnskap for perioden som ble avsluttet. Et Paraplyfond autorisert av den irske sentralbanken og stiftet som et foretak for kollektiv investering i omsettelige verdipapirer i samsvar med EUs regulativer (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) av 2011 ( Forskriftene ).

2 Innhold Innhold Side Innhold Side Bakgrunn for Investeringsselskapet 3 Investeringsmål 4 Politikk 5 Investeringsforvalterens rapport 6 Total kostnadsprosent (TER) 15 Porteføljens omløpsrate (PTR) 15 Oversikt over investeringer Putnam Asia Pacific (Ex-Japan) Equity Fund 16 Putnam Emerging Markets Equity Fund 19 Putnam Global Core Equity Fund 22 Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S1 27 Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S2 56 Putnam Global High Yield Bond Fund 86 Noter til regnskapene 150 Oversikt over porteføljeendringer Putnam Asia Pacific (Ex-Japan) Equity Fund 171 Putnam Emerging Markets Equity Fund 171 Putnam Global Core Equity Fund 172 Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S1 172 Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S2 173 Putnam Global High Yield Bond Fund 173 Putnam Global Liquidity Fund 174 Putnam Total Return Fund 174 Viktig informasjon for tyske investorer 175 Tilleggsinformasjon for spanske investorer 176 Organisasjon 177 Putnam Global Liquidity Fund 99 Putnam Total Return Fund 100 Resultatregnskap 131 Balanseregnskap 139 Oversikt over endringer i netto forvaltningskapital som kan tilskrives eiere av innløselige deltakende Andeler 147 Denne Rapporten inneholder blant annet informasjon om Putnam Asia Pacific (Ex-Japan) Equity Fund, Putnam Emerging Markets Equity Fund, Putnam Global Core Equity Fund, Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S1, Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S2 og Putnam Global Liquidity Fund, som det ikke er blitt innlevert varsel om offentlig distribusjon for til finanstilsynsmyndigheten i Tyskland (BaFin) i henhold til paragraf 132 av den tyske investeringsloven. Andelene i disse ene kan ikke markedsføres offentlig overfor investorer som omfattes av den tyske investeringsloven. 2 Putnam World Trust

3 Bakgrunn for Investeringsselskapet Putnam World Trust ( Investeringsselskapet ) er et paraplyfond stiftet som et foretak for kollektiv investering i omsettelige verdipapirer i samsvar med EUs direktiv ( Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities ) fra 2011 ( direktivet ) og godkjent av den irske sentralbanken ( Sentralbanken ). Investeringsselskapet ble stiftet 18. februar 2000 og kom i drift 22. februar Investeringsselskapet er et paraplyfond som består av. Med jevne mellomrom kan det utstedes ulike klasser av Andeler i ene. Hvert representerer en eierinteresse i et investeringsselskap som utgjør en adskilt og separat portefølje av verdipapirer. Investeringsforvalteren kan utstede ulike Andelsklasser i hvert. Samtlige vil bære sine egne forpliktelser og skal ikke bære forpliktelsene for andre. Putnam World Trust-fondene (bortsett fra Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S1, Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S2 og Putnam Global Liquidity Fund) er notert på Irish Stock Exchange. Per er følgende og Andelsklasser i omløp: Klasser av Andeler utstedt for øyeblikket ets basisvaluta Putnam Asia Pacific (Ex-Japan) Equity Fund Klasse A, B, C, I, M og T USA-dollar Putnam Emerging Markets Equity Fund Klasse A, B, C, I, M og T USA-dollar Putnam Global Core Equity Fund Klasse A, B, C, I, M og T USA-dollar Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S1 Klasse S Britisk pund Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S2 Klasse S Britisk pund Putnam Global High Yield Bond Fund Klasse A, B, C, E, I og S USA-dollar Putnam Global Liquidity Fund Klasse P USA-dollar Putnam Total Return Fund Klasse A, B, C, M og S USA-dollar For med Andeler i Klasse E og Andeler i Klasse M er Andelene oppgitt i euro ( ) i hele denne rapporten. For med Andeler i Klasse S og Andeler i Klasse T er Andelene oppgitt i pund ( ) gjennom hele denne rapporten. Putnam World Trust 3

4 Investeringsmål Aktivaene i hvert vil bli investert separat i samsvar med ets investeringsmål og -politikk. Hvert har sitt eget investeringsmål og sin egen strategi for å oppnå det. Putnam Asia Pacific (Ex-Japan) Equity Fund ets investeringsmål er kapitalvekst. et søker å nå målet ved å investere minst to tredjedeler av samlede aktiva (etter fratrekk av supplerende likvide midler) i egenkapitalpapirer og egenkapitalrelaterte papirer som warrants, konvertible aksjer eller preferanseaksjer som er utstedt av selskaper i Asia- og Stillehavsregionen (unntatt Japan). Putnam Emerging Markets Equity Fund et investeringsmål er å oppnå kapitalvekst. et søker målet ved å investere minst to tredjedeler av sine samlede aktiva (etter fratrekk av supplerende likvide midler) i egenkapitalpapirer og egenkapitalrelaterte papirer som warrants, konvertible aksjer eller preferanseaksjer som er utstedt av selskaper i utviklingseller vekstmarkeder. Med vekstmarkeder menes land som er med i MSCI Emerging Market Free Index. Sammensetningen av denne indeksen kan endres fra tid til annen. Investeringsrådgiveren bruker følgende kriterier for å avgjøre om et selskap er basert i et vekstmarked: hvor selskapets verdipapirer blir omsatt, hvor selskapet befinner seg eller er registrert, eller hvor selskapet genererer inntekter eller fortjeneste. Putnam Global Core Equity Fund et investeringsmål er å oppnå kapitalvekst. et søker målet ved å investere minst to tredjedeler av sine samlede aktiva (etter fratrekk av supplerende likvide midler) i egenkapitalpapirer og egenkapitalrelaterte papirer som warrants, konvertible aksjer eller preferanseaksjer som er utstedt over hele verden. et vil ikke investere mer enn 20 sin forvaltningskapital på kjøpstidspunktet utenfor de landene som omfattes av MSCI All Country World Index. Sammensetningen av denne indeksen kan endre seg fra tid til annen. I tillegg vil et ikke investere mer enn 20 prosentpoeng mer enn vektingen i MSCI All Country World Index, i verdipapirer i vekstmarkedsland, beregnet på kjøpstidspunktet. Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S1 ets investeringsmål er å oppnå en årlig samlet avkastning som overstiger seksmåneders Sterling LIBOR med 1,0 % eller mer, målt over rullerende treårsperioder. et søker å nå dette målet ved å investere hovedsakelig og med minst to tredjedeler av ets samlede aktiva (etter fratrekk av supplerende likvide midler) i obligasjoner utstedt av stater, statlige organer, overnasjonale organer og selskaper og verdipapiriserte obligasjoner (herunder lånesertifikater og konvertible obligasjoner), sikrede pantelånsobligasjoner, aktiva- og pantesikrede verdipapirer, sikrede verdipapirer, verdipapiriserte lånerenter, banksertifikater og andre instrumenter med kort løpetid og andre lignende instrumenter av investeringsgrad og ikke-investeringsgrad, som beskrevet nærmere nedenfor. et kan investere i enhver større sektor i det globale rentemarkedet. ets høyeste nettoeksponering mot pante- og aktivasikrede verdipapirer skal ikke overstige 75 ets netto aktiva. Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S2 ets mål er å oppnå en årlig samlet avkastning som overstiger seksmåneders Sterling LIBOR med 2,0 % eller mer, målt over rullerende treårsperioder. et søker å nå dette målet ved å investere hovedsakelig og med minst to tredjedeler av ets samlede aktiva (etter fratrekk av supplerende likvide midler) i noterte omsettelige verdipapirer, dvs. obligasjoner utstedt av stater, statlige organer, overnasjonale organer og selskaper og verdipapiriserte obligasjoner (herunder lånesertifikater og konvertible obligasjoner), sikrede pantelånsobligasjoner, aktiva- og pantesikrede verdipapirer, sikrede verdipapirer, verdipapiriserte lånerenter, banksertifikater og andre instrumenter med kort løpetid. Det er heller ingen grense for hvor stor andel av ets aktiva som kan være plassert i noen kredittrating-kategori eller i kategorier uten rating, og dermed kan ets rentepapirer kunne omfatte plasseringer i gjeldspapirer med høy avkastning og lavere rating, som papirer med lavere rating enn BBB fra Standard & Poor s (S&P) eller tilsvarende fra Moody s Investor Services (Moody s) eller Fitch Ratings eller etter Investeringsrådgiverens oppfatning av tilsvarende kvalitet. Putnam Global High Yield Bond Fund et prøver å oppnå høy løpende inntekt. Kapitalvekst er et sekundært mål når dette er forenelig med målet om høy løpende inntekt. et søker å oppnå målet ved å investere minst to tredjedeler av samlede aktiva (etter fratrekk av supplerende likvide midler) i gjeldspapirer fra hele verden med høy avkastning og lavere rating, for eksempel verdipapirer som har en lavere rating enn S&Ps BBB eller Moodys Baa, og er notert eller omsettes på Anerkjente børser (herunder ugirede, fritt omsettelige deler av syndikaliserte lån som er verdipapirisert og omsatt på en Anerkjent børs, nullkupongobligasjoner og obligasjoner som betaler rente i form av obligasjoner av samme slag) og som sammen utgjør en portefølje som Investeringsrådgiveren mener ikke medfører utilbørlig risiko for inntekter eller innskutt kapital. Putnam Global Liquidity Fund ets investeringsmål er en så høy løpende inntekt som Investeringsrådgiveren mener er forenlig med å bevare kapitalen og opprettholde likviditeten. et søker å nå målet ved å investere minst to tredjedeler av forvaltningskapitalen (etter fratrekk av supplerende likvide midler) i en portefølje av høykvalitets pengemarkedsinstrumenter i US dollar utstedt av utstedere både i og utenfor USA. Instrumentene kan være stats- og/eller selskapsobligasjoner med fast og/eller flytende rente som minst er vurdert til investeringsgrad. et er et kortsiktig pengemarkedsfond som oppfyller forskriftene fra European Securities and Markets Authority ( ESMA-retningslinjene ) med virkning fra 1. juli For investeringer kjøpt før denne datoen vil fondet overholde ESMA-retningslinjene som er gjeldende fra. Putnam Total Return Fund ets investeringsmål er å gi positiv samlet avkastning, både relativt og absolutt, under varierende markedsforhold. et søker å nå dette målet ved å investere forvaltningskapitalen i en diversifisert portefølje som består av flere aktivaklasser. Investeringene vil spre seg over flere kilder som har til hensikt å heve ets risikojusterte avkastning, herunder eksponering mot egenkapitalpapirer (f.eks. USA, utenfor USA, vekstmarkeder, store og små selskaper), rentepapirer (f.eks. USA, utenfor USA, høyrentepapirer og vekstmarkeder), valuta og alternative aktivaklasser (f.eks. REIT eller andre eiendomsinstrumenter, inflasjonsindekserte obligasjoner (i USA: TIPS ). Porteføljen vil også benytte diverse aktivasikringsteknikker (f.eks. taktisk aktivaallokering, valuta- og indeksopsjoner) for å prøve å generere ytterligere avkastning for porteføljen som helhet. 4 Putnam World Trust

5 Politikk Utbyttepolitikk Hvert underfond er sertifisert som et Reporting Fund iht. forskrift 51 i britisk lov om Offshore Funds (Tax), forskrift Hvert har sin egen spesifikke utbyttepolitikk. Hvis Investeringsforvalteren beslutter å utbetale utbytte, vil det skje etter Investeringsforvalterens skjønn slik det er beskrevet i det relevante prospekttillegget for et. For enkelte vil Investeringsforvalteren dele ut all netto investeringsinntekt til et ikke sjeldnere, og noen ganger oftere, enn én gang om året slik det spesifiseres i det relevante tillegget. Utbytte skal deles ut til Andelseierne som står oppført i registeret på utbyttedatoen, i samsvar med antall Andeler som eies i det enkelte et. Utbyttet som deles ut til Andelseierne, vil bli reinvestert i Andelsklassene i det relevante et med mindre Andelseieren ber om noe annet. Utbytte kan utbetales til Andelseiere som har valgt å motta utbytte i kontanter ved overføring av midler (overføringskostnader dekkes av Andelseieren), med mindre utbyttebeløpet er 50 eller mindre, eller et annet beløp som Investeringsforvalteren måtte fastsette fra tid til annen. Slike beløp vil ikke bli utdelt, men blir holdt tilbake og reinvestert. Investeringsrådgiveren har i skrivende stund ikke til hensikt å distribuere netto investeringsinntekt for følgende og Klasser. Ikke alle klassene som står oppfør under, er for øyeblikket i sirkulasjon. Se side 3. Andeler i Klasse E, Klasse I og Klasse Y i Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S1 og Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S2 og Andeler i Klasse A, Klasse B, Klasse C, Andeler i Klasse E, Klasse I, Klasse M og Klasse Y i Putnam Total Return Fund, Putnam Asia Pacific (Ex-Japan) Equity Fund, Putnam Emerging Markets Equity Fund og Putnam Global Core Equity Fund. Hvis man i fremtiden beslutter at disse Klassene skal dele ut netto investeringsinntekt, vil beløpet som skal deles ut til Andelseierne, bli fastsatt av Investeringsforvalteren. Beregning av netto forvaltningskapital Hvert s netto forvaltningskapital vil bli uttrykt i basisvalutaen for det relevante et og vil bli beregnet på hver Handelsdag ved å fastsette verdien av ets aktiva på hver slik Handelsdag og trekke fra forpliktelsene til et på denne Handelsdagen. Netto andelsverdi beregnes ved å dele det relevante ets netto forvaltningskapital på antall utestående Andeler i et på det relevante tidspunktet eller den delen av netto forvaltningskapital for det relevante et som kan tilskrives Andelsklassen, på antall Andeler i denne Klassen som er utstedt eller anses for å være utstedt på denne Handelsdagen, og runde av resultatet til nærmeste valutaenhet. Den siste tilgjengelige Netto andelsverdien og Netto andelsverdien for hver Klasse på hver Handelsdag vil bli offentliggjort på hovedkontoret til administratoren og på følgende nettområde: (for alle investorer, bortsett fra østerrikske, franske, tyske og sveitsiske investorer) og/eller eventuelle andre publikasjoner som Investeringsforvalteren fra tid til annen måtte fastsette. Franske investorer kan henvende seg til webområdet for informasjon om netto forvaltningskapital for ene som er registrert for offentlig salg i Frankrike. Den siste tilgjengelige Netto andelsverdien og Netto andelsverdien for hver Klasse på hver Handelsdag vil bli offentliggjort for østerrikske, tyske og sveitsiske investorer på følgende nettområde: Beregning av tegningsgebyr Etter Investeringsforvalterens skjønn kan det ilegges et første tegningsgebyr på opptil 6,25 Netto andelsverdi for visse klasser, eller et betinget utsatt tegningsgebyr ( BUT ) på opptil 4 Netto andelsverdi. Andeler i Klasse A, Andeler i Klasse M og Andeler i Klasse T kan for tiden belastes for et tegningsgebyr på opptil 6,25 Netto andelsverdi. For enkelte Andeler i Klasse A som er en del av en tegning på minst 1 million (med virkning fra 1. november 2010, eller mer for Putnam Global High Yield Bond Fund og Putnam Total Return Fund), kan det belastes et BUT på 1,00 % hvis Andelene innløses innen ni måneder etter kjøpet. Dette forutsetter at det ikke er blitt pålagt noe annet første tegningsgebyr for Andeler i Klasse A som belastes for BUT. Andeler i Klasse B og Klasse C tilbys for tiden uten første tegningsgebyr på kjøpstidspunktet, men det betales et høyere løpende forvaltningsgebyr av aktivaene som er allokert til det aktuelle et og Klassen. Andelseiere som kjøper Andeler i Klasse B, kan belastes for BUT på opptil 4 % hvis Andelene innløses innen fire år, slik det fremgår av Prospektet. Andelseiere som kjøper Andeler i Klasse C, kan belastes for et BUT på 1 % hvis Andelene innløses innen ett år. Andeler i Klasse E, Andeler i Klasse I, Andeler i Klasse P, Andeler i Klasse S og Andeler i Klasse Y belastes ikke med ordinære eller utsatte tegningsgebyrer. Eventuelt tegningsgebyr belastes før pengene skytes inn i et. Finansielle derivatinstrumenter Investeringsforvalteren kan, på vegne av hvert, benytte teknikker og instrumenter som er relaterte til omsettelige verdipapirer og pengemarkedsinstrumenter under og i samsvar med betingelsene og kravene til Sentralbanken. Derivatene som ene benytter, kan inkludere futures, swaps, swapsjoner, kjøp og salg av TBA-papirer (to be announced), terminkontrakter og differansekontrakter. Disse kan brukes til sikrings- og investeringsformål, inkludert som erstatning for direkte plasseringer i verdipapirer eller for å oppnå ytterligere eksponering utover det som kan oppnås med en portefølje av tradisjonelle verdipapirer. Bruken av derivater er hele tiden underlagt begrensningene og kravene til Sentralbanken. Opplysninger om derivatene som kan brukes, finnes i risikostyringsprosessen for derivater, som er oversendt Sentralbanken. ene kan også bruke valutaterminkontrakter og andre valutainstrumenter for sikring eller for å justere valutaeksponeringen for omsettelige verdipapirer som et eier, som en alternativ styringsstrategi for valutaeksponering. Teknikkene og instrumentene som Investeringsforvalteren kan bruke på vegne av Investeringsselskapet eller et, er beskrevet i Vedlegg II til Prospektet og eventuelt i det relevante Tillegget for et bestemt. For å kunne stille margin eller sikring for transaksjoner med teknikker og instrumenter kan Depotmottakeren overføre, pantsette, belåne eller behefte alle aktiva eller kontanter som utgjør deler av det relevante et Putnam World Trust 5

6 Investeringsforvalterens rapport Til Andelseierne: Global økonomisk usikkerhet og den europeiske gjeldskrisen fortsatte å skape volatilitet og risikoaversjon i markedene verden over i løpet av de seks månedene frem til. Under disse betingelsene oppnådde amerikanske statsobligasjoner og obligasjoner av investeringsgrad solide gevinster, mens amerikanske og internasjonale aksjer ga tap. Inntil det blir funnet en varig og meningsfull løsning for det europeiske gjeldsproblemet og den amerikanske økonomien kommer ordentlig på fote igjen, er det vår oppfatning at denne volatiliteten og usikkerheten vil vedvare, i hvert fall på kort sikt. I et slikt marked er Putnams porteføljeforvaltere og analytikere fast innstilt på å finne muligheter, samtidig som de søker å beskytte mot nedsiderisiko. I perioder med usikkerhet i markedene er det spesielt viktig å stole på råd og ekspertise fra din finansielle rådgiver, som kan hjelpe deg med å holde et langsiktig fokus og en balansert investeringsstrategi som passer til dine mål. Jeg ønsker å benytte meg av denne anledningen til å ønske nye andelseiere velkommen til Investeringsselskapet. På vegne av alle i Putnam Investments (Ireland) Limited takker jeg alle våre investorer for at dere fortsatt har tillit til fondsfamilien Putnam World Trust. Med vennlig hilsen Joseph T. Phoenix Styremedlem Putnam Investments (Ireland) Limited 24. januar 2012 Synspunktene som uttrykkes her, er kun Putnams synspunkter per 24. januar De er ikke ment som investeringsråd. Forventninger om fremtidig markedsutvikling kan endres. 6 Putnam World Trust

7 Total Return* for perioden som ble avsluttet Klasse A Klasse B Klasse C Klasse E Klasse I Klasse M Klasse P Klasse S Klasse T NF % NF % BUT NF % BUT NF % NF % NF % NF % NF % NF % Putnam Asia Pacific (Ex-Japan) Equity Fund 6 måneder (22,11) (22,33) (25,43) (22,13) (22,91) (21,88) (31,38) (25,29) 1 år (20,26) (20,64) (23,81) (20,34) (21,14) (19,71) (24,17) (21,24) ets levetid (siden 30/10/2008) Kumulativ 77,90 75,00 74,00 76,60 76,60 82,10 69,91 59,39 Annualisert 19,91 19,29 19,08 19,64 19,64 20,80 18,19 15,83 Putnam Emerging Markets Equity Fund 6 måneder (24,78) (24,99) (27,99) (24,81) (25,57) (24,45) (34,00) (27,99) 1 år (26,37) (26,77) (29,70) (26,52) (27,26) (25,69) (30,30) (27,49) ets levetid (siden 30/10/2008) Kumulativ 53,30 50,70 49,70 52,10 52,10 58,20 44,99 36,15 Annualisert 14,42 13,80 13,56 14,13 14,13 15,56 12,42 10,22 Putnam Global Core Equity Fund 6 måneder (14,81) (15,01) (18,41) (14,86) (15,71) (14,53) (25,20) (18,24) 1 år (5,55) (6,00) (9,76) (5,67) (6,61) (4,87) (10,51) (6,79) ets levetid (siden 16/10/2008) Kumulativ 24,30 22,30 21,30 23,20 23,20 27,10 11,04 4,30 Annualisert 7,01 6,47 6,20 6,72 6,72 7,76 3,32 1,32 Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S1 6 måneder (3,30) 1 år (2,45) ets levetid (siden 21/02/2008) Kumulativ 10,69 Annualisert 2,67 Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S2 6 måneder (4,25) 1 år (1,88) ets levetid (siden 25/02/2008) Kumulativ 10,53 Annualisert 2,63 Putnam Global High Yield Bond Fund 6 måneder (3,34) (3,54) (7,25) (3,58) (4,51) (13,92) (3,15) (6,38) 1 år 0,78 0,42 (3,32) 0,32 (0,61) (2,29) 1,45 0,98 5 år Kumulativ 26,63 23,47 23,47 24,11 24,11 28,39 29,43 5,33 Annualisert 4,84 4,31 4,31 4,41 4,41 5,13 5,29 1,04 10 år Kumulativ 88,23 79,07 79,07 81,76 81,76 95,60 Annualisert 6,53 6,00 6,00 6,16 6,16 6,94 ets levetid (siden 18/02/2000) Kumulativ 73,63 63,36 63,36 66,90 66,90 96,11 81,01 42,60 Annualisert 4,76 4,22 4,22 4,41 4,41 8,14 5,13 4,58 Putnam Global Liquidity Fund 6 måneder 1 år 0,01 ets levetid (siden 22/09/2008) Kumulativ 0,87 Annualisert 0,26 Putnam Total Return Fund** 6 måneder (2,47) (2,77) (6,66) (2,56) (3,53) (13,17) (5,51) 1 år 2,15 1,54 (2,46) 1,91 0,91 (1,65) 2,29 5 år Kumulativ 33,90 26,19 9,93 Annualisert 6,01 4,76 1,91 ets levetid (siden 30/06/2006) Kumulativ 41,47 24,41 24,41 25,86 25,86 36,00 7,99 Annualisert 6,51 5,00 5,00 5,27 5,27 5,75 1,52 * Samlet avkastning ( Total return ) er lik endringen i Andelsverdien og forutsetter at alt utbytte reinvesteres i et. Avkastningsdata representerer historisk utvikling. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning, og verdien av investeringen er utsatt for svingninger. En investors Andeler kan derfor, når de selges, være mer eller mindre verdt enn hva de opprinnelig kostet. ets avkastningsdata tar ikke hensyn til eventuelle justeringer for skatt på reinvestert utbytte. Alle avkastningstall i denne tabellen er basert på verdier i US dollar, unntatt for Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S1 og Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S2, som vises i britiske pund, disse fondenes basisvaluta. ** Andeler i Klasse A (tidligere Klasse l) og Klasse M i Putnam Total Return Fund lansert 30. juni Andeler i Klasse B og C i Putnam Total Return Fund lansert 10. juli Andeler i Klasse S i Putnam Total Return Fund lansert 30. november Avkastningen som vises for Andeler i Klasse C og Klasse I for periodene før lansering, er hentet fra den historiske avkastningen til Andeler i Klasse A justert for å gjenspeile de lavere driftskostnadene for slike Andeler. Andeler i Klasse C ble lansert 27. februar Andeler i Klasse I ble lansert 8. juni Andeler i Klasse E ble lansert 23. mai Andeler i Klasse S ble lansert 30. januar Putnam World Trust 7

8 Dataene er historiske. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Avkastningsdataene tar ikke hensyn til provisjoner og kostnader ved utstedelse og innløsning av andeler. Aktuell avkastning kan være høyere eller lavere enn det som vises. Avkastningen på investeringen, netto forvaltningskapital og markedskurs utsettes for svingninger, og du vil kanskje realisere et tap eller en gevinst når du selger Andelene. Avkastningsdataene forutsetter reinvestering av utbytte til Netto andelsverdi og tar ikke hensyn til eventuelle justeringer for skatt eller tegningsgebyr. Betaling av eventuelle tegningsgebyrer vil redusere avkastningen. Forskjellen på et gitt tidspunkt mellom utstedelses- og innløsningskursen for Andeler i et innebærer at investeringer i et bør gjøres med en tidshorisont på fra mellomlang til lang sikt. Hos fond som har som målsetning å oppnå inntekt, vil denne inntekten kunne svinge i samsvar med markedsforhold og skatteordninger. Endringer i valutakurser kan ha en negativ påvirkning på verdien, kursen eller inntekten til ene. ene er underfond i Putnam World Trust, et paraplyfond hjemmehørende i Irland. Før 22. februar 2000 var Putnam Global High Yield Bond Fund hjemmehørende på Caymanøyene og pålagt lavere honorarer og utgifter. Investeringsselskapet er etablert som et foretak for kollektiv investering i omsettelige verdipapirer i henhold til direktivet. 8 Putnam World Trust

9 Putnam Asia Pacific (Ex-Japan) Equity Fund I omgivelser som har vært utfordrende for aksjer verden over, ga et mindreavkastning i forhold til referanseindeksen i de seks månedene fram til. Halvårsperioden medførte betydelig turbulens som følge av ulike makroøkonomiske og politisk utviklingstendenser. Økende uro knyttet til muligheten for at statsgjeldsproblemene skulle bre seg videre i Europa, en fastlåst tilstand i den amerikanske Kongressen vedrørende reduksjon av underskuddet i USA og økende bekymring for en global økonomisk nedgang var blant faktorene som skapte volatilitet og en generell flukt bort fra risiko. Sett i et landsperspektiv utgjorde overvektet eksponering mot Kina, samt aksjeutvelgelsen i dette landet, den største negative faktoren. På sektornivå var ugunstig utvelgelse av verdipapirer innen finans, materialer og telekommunikasjonstjenester samt ugunstig posisjonering i sykliske forbruksvarer, noe som bidro mest til ets mindreavkastning. Når det gjelder de enkelte aksjepostene var flere kinesiske banker blant de viktigste negative faktorene. Her ble aksjene skadelidende på grunn av inflasjonsfrykt og nye regler knyttet til statlige lån. Som en følge av dette ble ets relative resultater hemmet av overvektede posisjoner i Industrial & Commercial Bank of China, Agricultural Bank of China og China Construction Bank. Andre negative faktorer omfattet: China National Building Material, manglende beholdning av den ledende telekommunikasjonsleverandøren China Mobile og bilindustriselskapene Hyundai Mobis og KIA Motors. På den positive siden har aksjeutvelgelse innen industri og informasjonsteknologi bidratt til en god utvikling i forhold til referanseindeksen. De viktigste enkeltbidragsyterne var: Investeringer utenfor referanseindeksen i sørkoreanske KEPCO Engineering & Construction og KEPCO Plant Service & Engineering, Samsung Electronics og Hollysys Automation. I løpet av perioden genererte et følgende avkastning etter andelsklasse: -22,11 % for Andeler i Klasse A, -22,33 % for Andeler i Klasse B, -22,13 % for Andeler i Klasse C, -21,88 % for Andeler i Klasse I, -31,38 % (-23,03 % uttrykt i EUR) for Andeler i Klasse M og -25,29 % (-22,71 % uttrykt i ) for Andeler i Klasse T, alle til netto andelsverdi (eller uten tegningsgebyr), ets referanseindeks, MSCI All-Country Pacific ex. Japan Index, falt -16,02 %, uttrykt i. Når vi ser fremover, tror vi at de utviklede europeiske økonomiene har falt inn i resesjon, mens den amerikanske økonomien fortsetter å bedre seg, om enn i et svært langsomt tempo. Mens vi ser at veksten i Asia blir stadig mer selvdrevet, er global etterspørsel fra Europa, USA og øvrige områder viktige kilder til etterspørsel for regionen. Likevel: selv om det er sannsynlig at vi fortsatt opplever volatilitet i markedene, tror vi at mange selskaper som er i stand til å levere over gjennomsnittlig inntjeningsvekst er attraktivt verdsatt og ved utgangen av perioden posisjonerte vi porteføljen slik at den potensielt kan dra nytte av disse mulighetene. Klasse A Klasse B Klasse C Klasse I Klasse M* Klasse T** Andelsverdi NF NF NF NF NF NF 30/06/2011 $22,84 $22,53 $22,68 $23,31 22,10 21,30 31/12/ ,79 17,50 17,66 18,21 17,01 16,15 Utbytte Antall Inntekter Kapitalgevinst Sum Klasse T** 1 0,3140 0,3140 * er oppgitt i euro. ** er oppgitt i britiske pund. Internasjonale investeringer innebærer en viss risiko, for eksempel valutasvingninger, økonomisk ustabilitet og politiske hendelser. papirer i vekstmarkeder utsettes for ytterligere risiko, inkludert illikviditet og volatilitet. et investerer noen eller alle av sine aktiva i mindre og/eller mellomstore selskap. Slike investeringer øker risikoen for større kurssvingninger. et investerer i færre utstedere eller konsentrerer investeringene i regioner eller bransjer og eksponerer investoren mot høyere risiko enn fond som er bredere investert. Oppfatningen som uttrykkes her, er kun Putnams oppfatning per 24. januar Den er ikke ment å utgjøre et investeringsråd. Det tas forbehold om endringer i forventningene til den fremtidige markedsutviklingen. Putnam Emerging Markets Equity Fund I omgivelser som verden over var utfordrende for aksjer, ga et mindreavkastning i forhold til referanseindeksen i de seks månedene fram til. Halvårsperioden medførte betydelig turbulens som følge av ulike makroøkonomiske og politiske hendelser. Økende uro knyttet til muligheten for at statsgjeldsproblemene skulle bre seg videre i Europa, en fastlåst tilstand i den amerikanske Kongressen vedrørende reduksjon av underskuddet i USA og økende bekymring for en global økonomisk nedgang var blant faktorene som skapte volatilitet og en generell flukt bort fra risiko. Sett i et landsperspektiv utgjorde overvektet eksponering mot Kina, samt aksjeutvelgelsen i dette landet, den største negative faktoren. På sektornivå var ugunstig utvelgelse av verdipapirer innen informasjonsteknologi, finans, sykliske forbruksvarer og materialer viktige årsaker til ets mindreavkastning. Når det gjelder de enkelte aksjepostene var flere kinesiske banker blant de viktigste negative faktorene. Her ble aksjene skadelidende på grunn av inflasjonsfrykt og nye regler knyttet til statlige lån. Som et resultat av dette har overvektede posisjoner i Industrial & Commercial Bank of China og China Construction Bank hemmet ets relative resultater. Andre negative faktorer omfattet: China National Building Material, leverandør av telekommunikasjonsprogramvare AsiaInfo-Linkage, spillprogramvareutvikler Perfect World og den Brasilbaserte eiendomsutvikleren PDG Realty og Rossi Residencial. På plussiden viste overvekt for BR Malls Participacoes, også i Brasil, seg å være fordelaktig, det samme gjorde undervektsposisjoner og unngåelse av flere kinesiske finansiselskaper. Andre bidragsytere omfattet flyprodusenten Embraer, elektronikkprodusenten Samsung Electronics og energiselskapet Lukoil. I løpet av perioden genererte et følgende avkastning etter andelsklasse: -24,78 % for Andeler i Klasse A, -24,99 % for Andeler i Klasse B, -24,81 % for Andeler i Klasse C, -24,45 % for Andeler i Klasse I, -34,00 % (-25,92 % uttrykt i EUR) for Andeler i Klasse M og -27,99 % (-25,52 % uttrykt i ) for Andeler i Klasse T, alle til netto andelsverdi (eller uten tegningsgebyr), ets referanseindeks, MSCI Emerging Markets, ga en avkastning på -19,13 %, uttrykt i. Aksjer i fremvoksende markeder reagerte på den globale bevegelsen bort fra risiko med større volatilitet enn aksjer i utenlandske utviklede markeder og hadde en betydelig dårligere utvikling, særlig uttrykt i amerikanske dollar. Etter hvert som 2012 skrider frem, vil vi følge nøye med på utviklingen i Kina og Brasil ettersom disse nasjonene fører en strammere pengepolitikk med sikte på å holde inflasjonen i sjakk. I tillegg er 2012 et år med politisk overgang i Kina, så klare politiske tiltak vil sannsynligvis ikke iverksettes før den nye regjeringen overtar makten senere i år. På bakgrunn av dette tar vi for tiden en moderat forsiktig tilnærming på kort sikt, men er fortsatt svært positive når det gjelder de langsiktige utsiktene for aksjer i fremvoksende markeder. Klasse A Klasse B Klasse C Klasse I Klasse M* Klasse T** Andelsverdi NF NF NF NF NF NF 30/06/2011 $20,38 $20,09 $20,23 $20,94 19,60 19,09 31/12/ ,33 15,07 15,21 15,82 14,52 14,15 Utbytte Antall Inntekter Kapitalgevinst Sum Klasse T** 1 0,0680 0,0680 * er oppgitt i euro. ** er oppgitt i britiske pund. Internasjonale investeringer innebærer en viss risiko, for eksempel valutasvingninger, økonomisk ustabilitet og politiske hendelser. papirer i vekstmarkeder utsettes for ytterligere risiko, inkludert illikviditet og volatilitet. et investerer noen eller alle av sine aktiva i mindre og/eller mellomstore selskap. Slike investeringer øker risikoen for større kurssvingninger. et investerer i færre utstedere eller konsentrerer investeringene i regioner eller bransjer og eksponerer investoren mot høyere risiko enn fond som er bredere investert. Oppfatningen som uttrykkes her, er kun Putnams oppfatning per 24. januar Den er ikke ment å utgjøre et investeringsråd. Det tas forbehold om endringer i forventningene til den fremtidige markedsutviklingen. Putnam World Trust 9

10 Putnam Global Core Equity Fund I omgivelser som verden over var utfordrende for aksjer, ga et mindreavkastning i forhold til referanseindeksen i de seks månedene fram til. Halvårsperioden medførte betydelig turbulens som følge av ulike makroøkonomiske og politiske hendelser. Økende uro knyttet til muligheten for at statsgjeldsproblemene skulle bre seg videre i Europa, en fastlåst tilstand i den amerikanske Kongressen vedrørende reduksjon av underskuddet i USA og økende bekymring for en global økonomisk nedgang var blant faktorene som skapte volatilitet og en generell flukt bort fra risiko. Sett i et landsperspektiv var overvektseksponering mot Kina og Japan hemmende for den relative avkastningen. På sektornivå var svak utvelgelse av verdipapirer i informasjonsteknologi og materialer og ugunstig posisjonering i ikke-sykliske forbruksvarer, de primære negative faktorene. Med hensyn til de enkelte aksjepostene, var de største negative faktorene blant annet: GT Advanced Technology, manglende beholdning av Apple, Newcrest Mining, CF Industries og Potash. På den positive siden finner vi aksjeutvelgelse innen telekommunikasjonstjenester, spesielt overvektede posisjoner i China Mobile og Verizon Communications. I løpet av perioden genererte et følgende avkastning etter andelsklasse: -14,81 % for Andeler i Klasse A, -15,01 % for Andeler i Klasse B, -14,86 % for Andeler i Klasse C, -14,53 % for Andeler i Klasse I, -25,20 % (-16,09 % uttrykt i EUR) for Andeler i Klasse M og -18,24 % (-15,41 % uttrykt i ) for Andeler i Klasse T, alle til netto andelsverdi (eller uten tegningsgebyr), ets referanseindeks, MSCI World Index, ga en avkastning på -10,29 %, uttrykt i. Etter vårt syn ble volatiliteten vi var vitne til i perioden frembrakt av overgangen fra global oppgang til et mer avdempet, men variert, økonomisk bilde på tvers av en rekke land og regioner. Vi tror Europa er krumtappen på dette stadiet og den stadig dystrere finanspolitiske situasjonen i Europas perifere land vil ha ringvirkninger for markedene globalt. Spørsmålet er hvor dypt disse forstyrrelsene vil bli følt av resten av Europa og verden. Ved utgangen av perioden søker vi å utnytte muligheter i landbruk, kraftproduksjon, Internett, det amerikanske boligmarkedet og forbrukersegmentet i fremvoksende markeder. Våre største overvektsposisjoner var innen teknologi, sykliske forbruksvarer og energi, hvor vi anser at verdivurderingene er overbevisende. Visse områder av markedet, for eksempel høyt belånte finansselskaper, er mest sårbare for en avmatting og derfor hadde et undervektet eksponering mot disse typer institusjoner. På grunn av vår fortsatte bekymring for likviditeten og kapitaliseringskravene for banker i Europa, samt risiko knyttet til statsgjeld, reduserte vi våre posisjoner i europeisk finanssektor. Klasse A Klasse B Klasse C Klasse I Klasse M* Klasse T** Andelsverdi NF NF NF NF NF NF 30/06/2011 $14,59 $14,39 $14,47 $14,87 13,80 13,53 31/12/ ,43 12,23 12,32 12,71 11,58 11,34 Utbytte Antall Inntekter Kapitalgevinst Sum Klasse T** 1 0,1050 0,1050 * er oppgitt i euro. ** er oppgitt i britiske pund. Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S1 Usikkerheten i markedet forble høy i løpet av de seks månedene frem til, ettersom de betydelige makroøkonomiske utfordringene som dominerte overskriftene gjennom året fortsatt demper investorenes tillit. På denne bakgrunn ga ets Andeler i Klasse S en avkastning på -3,30 % (-6,45 % uttrykt i ) av netto andelsverdi (uten tegningsgebyr), og ets referanseindeks, seksmåneders LIBOR-indeks gav en avkastning på 0,28 % (0,60 % uttrykt i ). De viktigste faktorene bak ets mindreavkastning var terminstrukturen (dvs. rentekurven) og strategiene for førtidig boliglånsinnfrielse samt aktiv valutaforvaltning. ets durasjon eller følsomhet for renteendringer - var lavere enn referanseindeksen, noe som var ugunstig for utviklingen da rentene falt. I tillegg har vi taktisk justert ets rentekurveeksponering med en svak tendens mot en brattere kurve. Denne posisjoneringen innvirket også negativt, ettersom rentene falt i den delen av kurven med mellomlang løpetid, men lå fast i den korte enden, noe som ga en flatere kurve. Vår terminstrukturposisjonering utenfor USA var også en netto negativ faktor, ettersom fordelen ved en lang durasjonsstrategi i Storbritannia, kombinert med korte durasjonsstrategier i Spania og Frankrike, ble oppveid av ugunstig rentekurveposisjonering i Sveits, Canada, Australia og Sverige. Vår strategi for førtidig innfrielse, som ble uttrykt gjennom eksponering mot offentlige interest-only (IO)-papirer, ga mindreavkastning på grunn av fallende rente, spekulasjoner om et statlig støttet refinansieringsprogram og fornyet risikoaversjon i løpet av de siste månedene av perioden. Aktiv valutaforvaltning utgjorde en negativ påvirkning med hensyn til de relative resultatene, som følge av en netto kort posisjon i australske dollar og en lang posisjon i norske kroner. Dette ble delvis motvirket av positive bidrag fra en kort posisjon i euro og en lang posisjon i japanske yen. På plussiden har vår eksponering mot AAA-graderte kommersielle boliglånsobligasjoner, høyrenteobligasjoner og kredittobligasjoner av investeringsgrad bidratt positivt til ets relative avkastning. Når vi ser fremover, tror vi den amerikanske økonomien vil fortsette å vokse i beskjedent tempo i løpet av Men siden høy arbeidsledighet fortsetter å legge en demper på forbruket, synes det lite sannsynlig at veksten vil akselerere med det første. Risiko med hensyn til amerikansk vekst omfatter usikkerhet over finanspolitikken, økonomisk nedgang i Europa og spenning i Midtøsten. På samme måte som for gjeldskrisen i eurosonen, gikk den europeiske sentralbanken (ESB) inn for å minske noe av presset mot banksystemet ved å tilby likviditet, noe som har bidratt til å gjenopprette en viss grad av tillit, i alle fall på kort sikt. På bakgrunn av dette fortsetter vi ved utgangen av perioden å begrense ets eksponering mot renterisiko. Mens renter over hele kurven er nærmest historisk lave, mener vi den potensielle gevinsten med strategier med lang durasjon er minimal. Når det er sagt, fortsetter vi å overvåke det globale landskapet for taktiske rentekurvemuligheter. I forhold til referanseindeksen representerte ets beholdning av verdipapiriserte boliglånsobligasjoner den største overvekten. Internasjonale investeringer innebærer en viss risiko, for eksempel valutasvingninger, økonomisk ustabilitet og politiske hendelser. papirer i ekstmarkeder utsettes for ytterligere risiko, inkludert illikviditet og volatilitet. et investerer noen eller alle av sine aktiva i mindre og/eller mellomstore selskap. Slike investeringer øker risikoen for større kurssvingninger. Oppfatningen som uttrykkes her, er kun Putnams oppfatning per 24. januar Den er ikke ment å utgjøre et investeringsråd. Det tas forbehold om endringer i forventningene til den fremtidige markedsutviklingen. 10 Putnam World Trust

11 Klasse S* Andelsverdi NF 30/06/ ,39 31/12/2011 9,88 Utbytte Antall Inntekter Kapitalgevinst Sum Klasse S* 1 0,1675 0,1675 * er oppgitt i britiske pund. Globale investeringer innebærer en viss risiko, for eksempel valutasvingninger, økonomisk ustabilitet og politiske hendelser. Obligasjoner med lavere kredittvurdering kan gi høyere effektiv rente i bytte mot større risiko. som investerer i statspapirer, er ikke garanterte. MBS-papirer (mortgagebacked securities) er utsatt for risiko for førtidig innfrielse. Derivater innebærer spesiell risiko og kan påføre et tap. som investerer i obligasjoner, er utsatt for en viss risiko, inkludert renterisiko, kredittrisiko og inflasjonsrisiko. Når rentene stiger, synker obligasjonskursene. Obligasjoner med lang løpetid er mer eksponert mot renterisiko enn obligasjoner med kort løpetid. I motsetning til obligasjoner har obligasjonsfond løpende gebyrer og utgifter. Oppfatningen som uttrykkes her, er kun Putnams oppfatning per 24. januar Den er ikke ment å utgjøre et investeringsråd. Det tas forbehold om endringer i forventningene til den fremtidige markedsutviklingen. Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S2 Usikkerheten i markedet forble høy i løpet av de seks månedene frem til, ettersom de betydelige makroøkonomiske utfordringene som dominerte overskriftene gjennom året fortsatt demper investorenes tillit. På denne bakgrunn ga ets Andeler i Klasse S en avkastning på -4,25 % (-7,34 % uttrykt i ) av netto andelsverdi (uten tegningsgebyr), og ets referanseindeks, seksmåneders LIBOR-indeks gav en avkastning på 0,28 % (0,60 % uttrykt i ). De viktigste faktorene bak ets mindreavkastning var terminstrukturen (dvs. rentekurven) og strategiene for førtidig boliglånsinnfrielse samt aktiv valutaforvaltning. ets durasjon eller følsomhet for renteendringer - var lavere enn referanseindeksen, noe som var ugunstig for utviklingen da rentene falt. I tillegg har vi taktisk justert ets rentekurveeksponering med en svak tendens mot en brattere kurve. Denne posisjoneringen innvirket også negativt, ettersom rentene falt i den delen av kurven med mellomlang løpetid, men lå fast i den korte enden, noe som ga en flatere kurve. Vår terminstrukturposisjonering utenfor USA var også en netto negativ faktor, ettersom fordelen ved en lang durasjonsstrategi i Storbritannia, kombinert med korte durasjonsstrategier i Spania og Frankrike, ble oppveid av ugunstig rentekurveposisjonering i Sveits, Canada, Australia og Sverige. Vår strategi for førtidig innfrielse, som ble uttrykt gjennom eksponering mot offentlige interest-only (IO)-papirer, ga mindreavkastning på grunn av fallende rente, spekulasjoner om et statlig støttet refinansieringsprogram og fornyet risikoaversjon i løpet av de siste månedene av perioden. Aktiv valutaforvaltning utgjorde en negativ påvirkning med hensyn til de relative resultatene, som følge av en netto kort posisjon i australske dollar og en lang posisjon i norske kroner. Dette ble delvis motvirket av positive bidrag fra en kort posisjon i euro og en lang posisjon i japanske yen. På plussiden har vår eksponering mot AAA-graderte kommersielle boliglånsobligasjoner, høyrenteobligasjoner og kredittobligasjoner av investeringsgrad bidratt positivt til ets relative avkastning. Når vi ser fremover, tror vi den amerikanske økonomien vil fortsette å vokse i beskjedent tempo i løpet av Men siden høy arbeidsledighet fortsetter å legge en demper på forbruket, synes det lite sannsynlig at veksten vil akselerere med det første. Risiko med hensyn til amerikansk vekst omfatter usikkerhet over finanspolitikken, økonomisk nedgang i Europa og spenning i Midtøsten. På samme måte som for gjeldskrisen i eurosonen, gikk den europeiske sentralbanken (ESB) inn for å minske noe av presset mot banksystemet ved å tilby likviditet, noe som har bidratt til å gjenopprette en viss grad av tillit, i alle fall på kort sikt. På bakgrunn av dette fortsetter vi ved utgangen av perioden å begrense ets eksponering mot renterisiko. Mens renter over hele kurven er nærmest historisk lave, mener vi den potensielle gevinsten med strategier med lang durasjon er minimal. Når det er sagt, fortsetter vi å overvåke det globale landskapet for taktiske rentekurvemuligheter. I forhold til referanseindeksen representerte ets beholdning av verdipapiriserte boliglånsobligasjoner den største overvekten. Putnam World Trust 11

12 Putnam Global High Yield Bond Fund Klasse S* Andelsverdi NF 30/06/2011 7,45 31/12/2011 6,52 Utbytte Antall Inntekter Kapitalgevinst Sum Klasse S* 1 0,6134 0,6134 * er oppgitt i britiske pund. Globale investeringer innebærer en viss risiko, for eksempel valutasvingninger, økonomisk ustabilitet og politiske hendelser. Obligasjoner med lavere kredittvurdering kan gi høyere effektiv rente i bytte mot større risiko. som investerer i statspapirer, er ikke garanterte. MBS-papirer (mortgagebacked securities) er utsatt for risiko for førtidig innfrielse. Derivater innebærer spesiell risiko og kan påføre et tap. som investerer i obligasjoner, er utsatt for en viss risiko, inkludert renterisiko, kredittrisiko og inflasjonsrisiko. Når rentene stiger, synker obligasjonskursene. Obligasjoner med lang løpetid er mer eksponert mot renterisiko enn obligasjoner med kort løpetid. I motsetning til obligasjoner har obligasjonsfond løpende gebyrer og utgifter. Oppfatningen som uttrykkes her, er kun Putnams oppfatning per 24. januar Den er ikke ment å utgjøre et investeringsråd. Det tas forbehold om endringer i forventningene til den fremtidige markedsutviklingen. I et miljø preget av betydelig uro som følge av ulike makroøkonomiske og politiske utviklingstrekk, hadde globale obligasjoner med høy kredittrisiko en svak negativ utvikling i de seks månedene fram til. Økende uro knyttet til muligheten for at statsgjeldsproblemene skulle bre seg videre i Europa, en fastlåst tilstand i den amerikanske Kongressen vedrørende reduksjon av underskuddet i USA og økende bekymring for en global økonomisk nedgang var blant faktorene som skapte volatilitet og en generell flukt bort fra risiko. På bakgrunn av dette ble et liggende etter sin referanse for seksmånedersperioden. Overvekt innen kabel og satellitt, spill, overnatting og teletjenester innvirket negativt på den relative avkastningen, det samme gjorde utvelgelsen av verdipapirer innen tjenesteytende næringer. Spesifikke negative faktorer omfattet satellittoperatøren Intelsat, telekommunikasjonsoperatørene Sprint Nextel og CenturyLink og Travelport, som leverer databaserte registreringssystemer og andre tjenester til reiselivsbransjen. Gunstige posisjoner i bil, bolig og papir/emballasje og sterk utvelgelse av verdipapirer blant energiselskaper har bidratt positivt til ets relative resultater. De fremste enkeltbidragsytere omfattet det Texas-baserte forsyningsselskapet Energy Future Holdings, bilprodusenten Fiat, olje- og gassleteselskapet Brigham Exploration og byggematerialprodusenten Cemex. I løpet av perioden genererte et følgende avkastning etter andelsklasse: -3,34 % for Andeler i Klasse A, -3,54 % for Andeler i Klasse B, -3,58 % for Andeler i Klasse C, -13,92 % (-3,41 % uttrykt i EUR) for Andeler i Klasse E, -3,15 % for Andeler i Klasse I og -6,38 % (-3,20 % uttrykt i ) for Andeler i Klasse S, alle til netto andelsverdi (uten tegningsgebyr). ets referanse, BoA Merrill Lynch Global High Yield Constrained-indeksen, ga en avkastning på -1,64 %, uttrykt i. Ved utgangen av perioden fortsatte nye offentliggjorte data å skildre en amerikansk økonomi som vokser, om enn sakte. Selv om vi ikke forventer noen spesielt kraftig bedring, mener vi de grunnleggende kravene for fortsatt moderat ekspansjon er på plass. Utenfor USA er vi fortsatt bekymret for den stadige usikkerheten rundt Europas gjeldskrise. Når mange økonomier over hele Europa dessuten muligens allerede inne i en resesjon, er vi bevisst på at presset på de europeiske bankene øker risikoen for smitte til USA. Især i det globale høyrentemarkedet hadde traumet fra finanskrisen , alvorlig som den var, en gunstig effekt for å rense markedene for de minst kredittverdige selskapene. Sagt på en annen måte er flesteparten av dagens utstedere av høyrenteobligasjoner blitt sterkere etter å ha kommet seg gjennom lavkonjunkturen. De fleste har bedre balanseregnskaper, med betydelige kontantbeløp og mer stabile kapitalstrukturer. Med slike utsikter har vi, blant andre tiltak, i noen grad redusert ets risiko ved å øke eksponeringen mot kontanter moderat. Taktisk økning av kontantbeholdninger gjør oss i stand til å styre volatiliteten mer effektivt og ha nok krutt tilgjengelig for nye investeringsmuligheter. 12 Putnam World Trust

13 Putnam Global Liquidity Fund Klasse A Klasse B Klasse C Klasse E* Klasse I Klasse S** Andelsverdi NF NF NF NF NF NF 30/06/2011 $6,79 $6,75 $8,59 7,87 $2,60 4,94 31/12/2011 6,33 6,27 7,98 7,30 2,42 4,60 Utbytte Antall Inntekter Kapitalgevinst Sum Klasse A 6 $0,2310 $0,2310 Klasse B 7 0,2394 0,2394 Klasse C 7 0,3002 0,3002 Klasse E* 6 0,2980 0,2980 Klasse I 6 $0,0970 $0,0970 Klasse S** 6 0,1800 0,1800 * er oppgitt i euro. ** er oppgitt i britiske pund. Internasjonale investeringer innebærer en viss risiko, for eksempel valutasvingninger, økonomisk ustabilitet og politiske hendelser. papirer i vekstmarkeder er utsatt for ytterligere risiko, inkludert illikviditet og volatilitet. Obligasjoner med lavere kredittvurdering kan gi høyere effektiv rente i bytte mot større risiko. som investerer i obligasjoner, er utsatt for en viss risiko, inkludert renterisiko, kredittrisiko og inflasjonsrisiko. Når rentene stiger, synker obligasjonskursene. Obligasjoner med lang løpetid er mer eksponert mot renterisiko enn obligasjoner med kort løpetid. I motsetning til obligasjoner har obligasjonsfond løpende gebyrer og utgifter. Oppfatningen som uttrykkes her, er kun Putnams oppfatning per 24. januar Den er ikke ment å utgjøre et investeringsråd. Det tas forbehold om endringer i forventningene til den fremtidige markedsutviklingen. I løpet av de seks månedene fram til, førte den globale flukten mot sikkerhet til rentenedgang og økte priser på amerikansk statsgjeld, herunder inflasjonsbeskyttede verdipapirer (TIPS). TIPS gjorde det bedre enn obligasjonsmarkedet sett under ett, ikke på grunn av økninger i inflasjonsforventningene, men på grunn av deres generelt lengre durasjon, noe som gjør dem svært følsomme for rentebevegelser. Kommunale høykvalitetsobligasjoner og kredittobligasjoner av investeringsgrad har også hatt en god utvikling. Utenfor USA har obligasjoner av investeringsgrad og gjeldspapirer fra vekstmarkeder også oppnådd positiv avkastning, men blitt hengende etter amerikanske statsobligasjoner uttrykt i. Rentekurven for amerikansk statsgjeld flatet ut, og rentene falt over alle løpetider, noe som gir vind i seilene for bedre avkastning på obligasjonsinvesteringer. I andre del av perioden lanserte den amerikanske sentralbanken Operation Twist. Programmet innebærer salg av kortsiktige statsobligasjoner for 400 milliarder og kjøp av en tilsvarende mengde langsiktige statsobligasjoner med mål om å redusere de langsiktige rentene. Sentralbanken har håp om at gjennom forsøket på å senke rentene på boliglån og næringslivslån, vil forbrukere og bedrifter svare ved å låne mer og dermed bidra til å stimulere økonomien. Sentralbanken annonserte også planer om å holde den føderale styringsrenten fast nær null frem til midten På bakgrunn av dette opprettholdt vi ets konservative fokus på høy kvalitet og unngikk de kriseutsatte segmentene av de globale pengemarkedene. ets utvikling var i tråd med gjeldende renteforhold og endte på 0,00 %, mens ets referanse, Lipper Institutional Money Market Funds Average i gjennomsnitt ga 0,02 % uttrykt i amerikanske dollar. Klasse P Andelsverdi NF 30/06/2011 $1,00 31/12/2011 1,00 Utbytte Antall Inntekter Kapitalgevinst Sum Klasse P 6 $0,0001 $0,0001 Selv om fondet søker å holde en konstant andelspris på 1,00, er det mulig å tape penger ved å investere i et. et er ikke forsikret av noen offentlig instans. Oppfatningen som uttrykkes her, er kun Putnams oppfatning per 24. januar Den er ikke ment å utgjøre et investeringsråd. Det tas forbehold om endringer i forventningene til den fremtidige markedsutviklingen. Putnam World Trust 13

14 Putnam Total Return Fund Usikkerheten i markedet forble høy i løpet av de seks månedene frem til, ettersom de betydelige makroøkonomiske utfordringene som dominerte overskriftene gjennom året fortsatt demper investorenes tillit. I dette miljøet ga et mindreavkastning i forhold til referanseindeksen. Porteføljens girede eksponering mot et mangfold av aktivaklasser skapte ikke verdi, ettersom de fleste mer risikofylte kategoriene ble solgt i perioden. Dynamisk aktivaklassetiming skapte marginal verdi, mens utvelgelsen av verdipapirer innvirket negativt på de relative resultatene. I løpet av perioden genererte et følgende avkastning etter andelsklasse: -2,47 % for Andeler i Klasse A, -2,77 % for Andeler i Klasse B, -2,56 % for Andeler i Klasse C, -13,17 % (-2,56 % uttrykt i EUR) for Andeler i Klasse M og -5,51 % (-2,55 % uttrykt i ) for Andeler i Klasse S, alle til netto andelsverdi (uten tegningsgebyr). ets referanse, BoA Merrill Lynch 1-Month LIBOR-indeksen, ga en avkastning på 0,11 %. Ved først å se på ets betakomponent, avsluttet policyporteføljen perioden med røde tall. Amerikanske statsobligasjoner og andre obligasjonskategorier av høyere kvalitet har bidratt positivt til porteføljens utvikling, men dette ble mer enn oppveid av negativ avkastning fra aksjer og råvarer, både i USA, internasjonalt og i vekstmarkeder. Som for dynamisk aktivaklasseposisjonering, ble den positive effekten av undervektsposisjoner i globale aksjemarkeder i stor grad oppveid av undervektsposisjoner i amerikansk statsgjeld og obligasjoner av investeringsgrad. Aktiv utvelgelse av verdipapirer innvirket negativt, på grunn av sammensetningen av råvareporteføljen samt vår globale alfastrategi. Obligasjonsutvelgelsen i kategoriene for amerikanske obligasjoner av investeringsgrad og høyrenteobligasjoner hemmet også resultatene. På plussiden overgikk våre beholdninger av amerikanske aksjer med lavere volatilitet det brede aksjemarkedet. Ved utgangen av perioden fortsatte makroøkonomiske problemer å dominere landskapet for amerikanske aksjer. Men etter vårt syn vil økonomien trolig forbli gunstig i de kommende månedene, selv om veksten er lavere enn mange kunne ønske. Selskapenes fortjenestemarginer er høye, og bortsett fra en kort periode tidlig i 2009, har amerikanske aksjer ikke vært så billig priset siden 1980-tallet og kan nå utgjøre et historisk inngangspunkt for langsiktige investorer. I Europa vil forverrede økonomiske rammebetingelser ramme perifere europeiske land relativt hardt, og dette kan legge dempe global vekst. I fremvoksende markedene har vi sett statlig politikk i stadig større grad være gunstig for økt vekst, særlig når den europeiske trusselen mot eksportledet vekst har vokst seg sterkere. Vi tror fortsatt de fundamentale faktorene på tvers av en rekke obligasjonssektorer er attraktive. Selskapenes mislighold av gjeld ligger godt under det langsiktige gjennomsnittet. I mellomtiden har inntjeningen nådd rekordnivåer, og vi tror denne kombinasjonen utgjør et overbevisende argument for investering. Innenfor boliglånssektoren fortsetter vi å finne muligheter både innenfor RMBS og interest-only pantesikrede boliglånobligasjoner. På bakgrunn av den pågående statsgjeldskrisen fortsetter vi å ha et pessimistisk syn på europeisk statsgjeld. Til sist skaper utviklingstrenden for amerikanske dollar potensiell motbør for råvarer, ettersom de fleste råvarer er priset i amerikanske dollar. Som en følge av dette opprettholder vi for tiden en undervektet eksponering mot råvarer. Klasse A Klasse B Klasse C Klasse M* Klasse S** Andelsverdi NF NF NF NF NF 30/06/2011 $12,16 $10,84 $10,94 8,99 3,18 31/12/ ,86 10,54 10,66 8,76 3,03 Utbytte Antall Inntekter Kapitalgevinst Sum Klasse S** 1 0,0690 0,0690 * er oppgitt i euro. ** er oppgitt i britiske pund. Globale investeringer innebærer en viss risiko, for eksempel valutasvingninger, økonomisk ustabilitet og politiske hendelser. et investerer noen eller alle av sine aktiva i mindre og/eller mellomstore selskap. Slike investeringer øker risikoen for større kurssvingninger. Obligasjoner med lavere kredittvurdering kan gi høyere effektiv rente i bytte mot større risiko. et kan plassere en betydelig andel av sine eiendeler i obligasjoner. Derivater innebærer spesiell risiko og kan påføre et tap. som investerer i obligasjoner, er utsatt for en viss risiko, inkludert renterisiko, kredittrisiko og inflasjonsrisiko. Når rentene stiger, synker obligasjonskursene. Obligasjoner med lang løpetid er mer eksponert mot renterisiko enn obligasjoner med kort løpetid. I motsetning til obligasjoner har obligasjonsfond løpende gebyrer og utgifter. Diversifisering er ikke noen garanti for gevinst og heller ikke mot tap. Det er mulig å tape penger på en diversifisert portefølje. Oppfatningen som uttrykkes her, er kun Putnams oppfatning per 24. januar Den er ikke ment å utgjøre et investeringsråd. Det tas forbehold om endringer i forventningene til den fremtidige markedsutviklingen. 14 Putnam World Trust

15 Total kostnadsprosent (TER)* Nedenfor vises total kostnadsprosent (TER Total Expense Ratio) for hvert for perioden fra 1. juli 2011 til : Klasse A Klasse B Klasse C Klasse E Klasse I Klasse M Klasse P Klasse S Klasse T % % % % % % % % % Putnam Asia Pacific (Ex-Japan) Equity Fund 1,80 2,30 2,05 1,10 1,80 1,80 Putnam Emerging Markets Equity Fund 2,05 2,55 2,30 1,10 2,05 2,05 Putnam Global Core Equity Fund 1,80 2,30 2,05 1,10 1,80 1,80 Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S1 0,40 Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S2 0,40 Putnam Global High Yield Bond Fund 1,54 2,04 1,94 0,84 0,84 0,84 Putnam Global Liquidity Fund 0,05 Putnam Total Return Fund 1,80 2,30 2,05 1,80 1,10 * Total kostnadsprosent (TER) beregnes som de totale driftskostnadene for hver Andelsklasse i hvert i ets regnskapsvaluta for den relevante perioden som en prosentandel av ets gjennomsnittlige nettoaktiva i den relevante perioden. Under vises totalt kostnadsforhold (TER Total Expense Ratio) for hvert, ikke medregnet suksesshonorar for perioden som ble avsluttet : Klasse S % Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S1 0,40 Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S2 0,40 Gjennomsnittlig nettoformue beregnes ved hjelp av tall som bygger på det godkjente ets nettoformue ved hver beregning av netto andelsverdi. Det beregnes netto andelsverdi daglig for alle unntatt Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S1 og Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S2, som beregnes en gang i uken. Per utgjorde suksesshonorarene for Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S1 og Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S2 hhv. null % (30. juni 2011: 0,31 %) og null % (30. juni 2011: 0,44 %). Porteføljens omløpsrate (PTR)* Porteføljens omløpsrate (PTR) for hvert av ene for perioden fra 1. juli 2011 til vises nedenfor: PTR % Putnam Asia Pacific (Ex-Japan) Equity Fund 75 Putnam Emerging Markets Equity Fund 80 Putnam Global Core Equity Fund 135 Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S1 325 Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S2 458 Putnam Global High Yield Bond Fund 45 Putnam Global Liquidity Fund 152 Putnam Total Return Fund 130 * Omløp er et s samlede verdi for de totale kostnadene av kjøpte verdipapirer pluss de totale inntektene fra salg av verdipapirer minus den samlede verdien av ets innløselige deltakende andeler pluss innløsninger i løpet av regnskapsperioden. Alle verdiene i omløpsberegningene er oppgitt i basisvalutaen for det relevante et. Putnam World Trust 15

16 Putnam Asia Pacific (Ex-Japan) Equity Fund IKKE-AMERIKANSKE AKSJER (98,38 %) Antall andeler Flyselskaper (0,92 %) China Eastern Airlines Corporation Limited (Hongkong) ,92 Bil (2,71 %) Bank (23,77 %) 16 Putnam World Trust , Hyundai Motor Company (Sør-Korea) , Kia Motors Corporation (Sør-Korea) , , Agricultural Bank of China Limited (Kina) , Australia & New Zealand Banking Group Limited (Australia) , Bank Mandiri Persero Tbk PT (Indonesia) , China Construction Bank Corporation (Kina) , China Merchants Bank Company Limited (Kina) , DBS Group Holdings Limited (Singapore) , Fubon Financial Holding Company Limited (Taiwan) , Industrial and Commercial Bank of China Limited (Kina) , Industrial Bank of Korea (IBK) (Sør-Korea) , Kasikornbank PCL NVDR (Thailand) , National Australia Bank Limited (Australia) , PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Indonesia) , United Overseas Bank Limited (Singapore) ,88 Kringkasting (1,05 %) , Television Broadcasts Limited (Hongkong) ,05 Kjemikalier (2,32 %) Kull (3,21 %) , Formosa Chemicals & Fibre Corporation (Taiwan) ,11 89 LG Chemical Limited (Sør-Korea) , Nufarm Limited (Australia) , , China Shenhua Energy Company Limited (Kina) , PT Adaro Energy Tbk (Indonesia) , Straits Asia Resources Limited (Singapore) ,81 Kommersielle tjenester og forbrukertjenester (0,75 %) , Flight Centre Limited (Australia) ,75 Kommunikasjonsutstyr (0,63 %) , Wistron NeWeb Corporation (Taiwan) ,63 Datamaskiner (0,76 %) , Lenovo Group Limited (Kina) ,76 Konglomerater (0,44 %) , Noble Group Limited (Hongkong) ,44 Bygg (5,40 %) , Asia Cement Corporation (Taiwan) , Asian Property Development PCL (Thailand) , BBMG Corporation (Kina) , China National Building Material Company Limited (Kina) , China National Materials Company Limited (Kina) , China Shanshui Cement Group Limited (Kina) , Siam Cement PCL NVDR (Thailand) , ,40 IKKE-AMERIKANSKE AKSJER forts. Antall andeler Elektrisk utstyr (0,78 %) Harbin Equipment Company Limited (Kina) ,78 Elektronikk (11,88 %) , Hollysys Automation Technologies Limited (Kina) , Hon Hai Precision Industry Company Limited (Taiwan) , HTC Corporation (Taiwan) , Samsung Electronics Company Limited (Sør-Korea) , Skyworth Digital Holdings Limited (Kina) , Tripod Technology Corporation (Taiwan) , Unimicron Technology Corporation (Taiwan) ,79 Bygg og anlegg (3,63 %) Finans (1,86 %) , Daelim Industrial Company Limited (Sør-Korea) , KEPCO Engineering & Construction Company Incorporated (Sør-Korea) , KEPCO Plant Service & Engineering Company Limited (Sør-Korea) , Samsung Engineering Company Limited (Sør-Korea) , , KB Financial Group Incorporated (Sør-Korea) , Yuanta Financial Holding Company Limited (Taiwan) ,61 Matvarer (1,85 %) , CJ CheilJedang Corporation (Sør-Korea) , Zhongpin Incorporated (Kina) ,86 Industri (1,07 %) , Keppel Corporation Limited (Singapore) ,07 Forsikring (0,42 %) , China Life Insurance Company (Taiwan) ,42 Investeringsbanker/meglere (0,91 %) , Macquarie Group Limited (Australia) ,91 Losji/turisme (3,33 %) , Genting Bhd (Malaysia) , Home Inns & Hotels Management Incorporated ADR (Kina) , SJM Holdings Limited (Hongkong) ,89 Maskineri (0,46 %) , Changsha Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Development Company Limited (Kina) ,46 Media (0,82 %) , Media Nusantara Citra Tbk PT (Indonesia) ,82 Medisinsk teknologi (0,52 %) , Biosensors International Group Limited (Singapore) ,52 Metaller (8,43 %) , BHP Billiton Limited (Australia) , Fortescue Metals Group Limited (Australia) , Rio Tinto Limited (Australia) , Xstrata PLC (Storbritannia) , ,43

17 Putnam Asia Pacific (Ex-Japan) Equity Fund IKKE-AMERIKANSKE AKSJER forts. Antall andeler Olje og gass (3,57 %) CNOOC Limited (Kina) , PTT Exploration & Production PCL (Thailand) , Santos Limited (Australia) ,27 Energiprodusenter (0,39 %) , China WindPower Group Limited (Kina) ,39 Eiendom (5,52 %) , C C Land Holdings Limited (Kina) , Cheung Kong Holdings Limited (Hongkong) , China Overseas Land & Investment Limited (Kina) , Guangzhou R&F Properties Company Limited (Kina) , Henderson Land Development Company Limited (Hongkong) , Midland Holdings Limited (Hongkong) , Westfield Retail Trust (Australia) R ,90 Privat (1,54 %) , Hyundai Department Store Company Limited (Sør-Korea) , PCD Stores Group Limited (Kina) ,76 Halvledere (1,27 %) , Advanced Semiconductor Engineering Inc. (Taiwan) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (Taiwan) ,63 Skipsfart (1,59 %) , Samsung Heavy Industries Company Limited (Sør-Korea) , SembCorp Marine Limited (Singapore) ,81 Programvare (1,60 %) , Tencent Holdings Limited (Kina) ,60 Teknologitjenester (0,70 %) , Perfect World Company Limited ADR (Kina) ,70 Telekommunikasjon (2,06 %) , China Mobile Limited (Kina) ,06 Tobakk (0,88 %) , KT&G Corporation (Sør-Korea) ,88 Lastebiler og deler (1,34 %) , Hyundai Mobis (Sør-Korea) , ,34 Sum ikke-amerikanske aksjer ,38 Kollektive investeringsordninger (1,65 %) Putnam World Trust Global Liquidity Fund ,65 Sum kollektive investeringsordninger ,65 Samlet verdi av investeringer ,03 Putnam World Trust 17

18 Putnam Asia Pacific (Ex-Japan) Equity Fund VALUTATERMINKONTRAKTER (-0,46 %) Samlet pålydende verdi Urealisert verdiøkning/(-tap) Motpart Valuta Kontraktstype Leveringsdato Bank of America, N.A. Britisk pund Salg 18/01/ (314) (0,01) Britisk pund Kjøp 18/01/ (72) Euro Salg 18/01/ ,01 Barclays Bank PLC Britisk pund Kjøp 18/01/ (389) (0,01) Euro Salg 18/01/ ,07 Citibank, N.A. Euro Kjøp 18/01/ (6 019) (0,15) Credit Suisse First Boston Britisk pund Kjøp 18/01/ (405) (0,01) Britisk pund Kjøp 18/01/ (149) Euro Kjøp 18/01/ (1 475) (0,04) Deutsche Bank, London Britisk pund Kjøp 18/01/ (83) Euro Salg 18/01/ ,05 Goldman Sachs International Britisk pund Salg 18/01/ (13) Britisk pund Kjøp 18/01/ (290) (0,01) Britisk pund Kjøp 18/01/ (729) (0,02) Britisk pund Kjøp 18/01/ (605) (0,02) Euro Salg 18/01/ Euro Kjøp 18/01/ (4 154) (0,10) Euro Kjøp 18/01/ (150) HSBC Bank USA, N.A. Britisk pund Kjøp 18/01/ (81) Euro Salg 18/01/ ,11 JPMorgan Chase Bank, N.A. Britisk pund Kjøp 18/01/ (6) Euro Kjøp 18/01/ (871) (0,02) Royal Bank of Scotland PLC (The) Australsk dollar Kjøp 18/01/ Britisk pund Kjøp 18/01/ (104) Euro Salg 18/01/ ,05 Euro Kjøp 18/01/ (919) (0,02) State Street Bank and Trust Co. Euro Kjøp 18/01/ (4 068) (0,10) Euro Salg 18/01/ UBS AG Australsk dollar Kjøp 18/01/ ,01 Britisk pund Kjøp 18/01/ (53) Euro Salg 18/01/ ,01 Euro Kjøp 18/01/ (4 950) (0,13) Westpac Banking Corp. Britisk pund Kjøp 18/01/ Britisk pund Kjøp 18/01/ (235) (0,01) Euro Kjøp 18/01/ (4 889) (0,12) Urealisert verdiøkning på valutaterminkontrakter ,31 Urealisert verditap på valutaterminkontrakter (31 023) (0,77) Netto urealisert verditap på valutaterminkontrakter (18 440) (0,46) Sum finansielle aktiva til virkelig verdi i resultatregnskapet ,34 Sum finansielle forpliktelser til virkelig verdi i resultatregnskapet (31 023) (0,77) Analyse av sum aktiva sum aktiva (a) Omsettelige verdipapirer notert ved en offisiell børs 96,22 (b) Kollektive investeringsordninger 1,62 (c) Finansielle derivatinstrumenter OTC (omsatt utenfor børs) 0,31 (d) Andre aktiva 1,85 Sum aktiva 100,00 18 Putnam World Trust

19 Putnam Emerging Markets Equity Fund 31. desember 201 IKKE-AMERIKANSKE AKSJER (97,33 %) Antall andeler Luftfart og forsvar (1,08 %) Embraer SA ADR (Brasil) ,08 Flyselskaper (0,62 %) Bil (2,57 %) , Cebu Air Incorporated (Filippinene) ,62 Bank (22,71 %) , Kia Motors Corporation (Sør-Korea) , Localiza Rent a Car SA (Brasil) , , Agricultural Bank of China Limited (Kina) , Banco Bradesco SA ADR (Brasil) , Bank Mandiri Persero Tbk PT (Indonesia) , China Construction Bank Corporation (Kina) , Industrial and Commercial Bank of China Limited (Kina) , Industrial Bank of Korea (IBK) (Sør-Korea) , Itau Unibanco Holding SA ADR (Fortrinnsrett) (Brasil) , Kasikornbank PCL NVDR (Thailand) , PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Indonesia) , Sberbank of Russia ADR (Russland) ,67 Drikkevarer (0,77 %) , Grupo Modelo SA de CV Ser. C (Mexico) ,77 Kjemikalier (2,65 %) Kull (1,15 %) , Formosa Chemicals & Fibre Corporation (Taiwan) , Sasol Limited (Sør-Afrika) , , New World Resources PLC (Klasse A) (Republikken Tsjekkia) , PT Adaro Energy Tbk (Indonesia) ,77 Kommunikasjonsutstyr (0,55 %) , Wistron NeWeb Corporation (Taiwan) ,55 Datamaskiner (0,72 %) , Lenovo Group Limited (Kina) ,72 Bygg (5,10 %) , Asia Cement Corporation (Taiwan) , BBMG Corporation (Kina) , China National Building Material Company Limited (Kina) , China National Materials Company Limited (Kina) , China Shanshui Cement Group Limited (Kina) , Siam Cement PCL NVDR (Thailand) ,14 Forbrukerfinans (2,16 %) , African Bank Investments Limited (Sør-Afrika) , LIC Housing Finance Limited (India) ,20 Elektrisk utstyr (0,53 %) , Harbin Equipment Company Limited (Kina) , ,53 IKKE-AMERIKANSKE AKSJER forts. Antall andeler Elektronikk (11,39 %) Hollysys Automation Technologies Limited (Kina) , Hon Hai Precision Industry Company Limited (Taiwan) , HTC Corporation (Taiwan) , Samsung Electronics Company Limited (Sør-Korea) , Skyworth Digital Holdings Limited (Kina) , Tripod Technology Corporation (Taiwan) , Unimicron Technology Corporation (Taiwan) ,86 Energi (oljefelt) (0,77 %) , Eurasia Drilling Company Limited (Russland) ,77 Bygg og anlegg (3,30 %) Finans (1,95 %) , Daelim Industrial Company Limited (Sør-Korea) , KEPCO Engineering & Construction Co. Incorporated (Sør-Korea) , KEPCO Plant Service & Engineering Company Limited (Sør-Korea) , Samsung Engineering Company Limited (Sør-Korea) , , KB Financial Group Incorporated (Sør-Korea) , Yuanta Financial Holding Company Limited (Taiwan) ,54 Matvarer (0,99 %) , Zhongpin Incorporated (Kina) ,99 Losji/turisme (2,17 %) , Genting Bhd (Malaysia) ,37 Media (0,84 %) Home Inns & Hotels Management Incorporated ADR (Kina) , , Media Nusantara Citra Tbk PT (Indonesia) ,84 Metaller (4,79 %) , Gold Fields Limited (Sør-Afrika) , Sterlite Industries (India) Limited (India) , Sterlite Industries (India) Limited ADR (India) , Vale SA ADR (Brasil) , Vale SA ADR (Fortrinnsrett) (Brasil) ,47 Olje og gass (11,39 %) , CNOOC Limited (Kina) , Gazprom OAO ADR (Russland) , Lukoil OAO ADR (Russland) , OGX Petroleo e Gas Participacoes SA (Brasil) , Pacific Rubiales Energy Corporation (Colombia) , Petroleo Brasileiro SA ADR (Brasil) , Petroleo Brasileiro SA ADR (Fortrinnsrett) (Brasil) ,55 Energiprodusenter (0,51 %) , China WindPower Group Limited (Kina) , ,51 Putnam World Trust 19

20 Putnam Emerging Markets Equity Fund IKKE-AMERIKANSKE AKSJER forts. Antall andeler Eiendom (2,08 %) C C Land Holdings Limited (Kina) , China Overseas Land & Investment Limited (Kina) , Guangzhou R&F Properties Company Limited (Kina) , LSR Group OJSC GDR (Russland) ,31 Restauranter (0,65 %) Privat (3,68 %) , Arcos Dorados Holdings Incorporated (Klasse A) (Argentina) , , BR Malls Participacoes SA (Brasil) , Hyundai Department Store Company Limited (Sør-Korea) , Lewis Group Limited (Sør-Afrika) , PCD Stores Group Limited (Kina) ,55 Halvledere (0,56 %) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (Taiwan) ,56 Skipsfart (0,66 %) , Samsung Heavy Industries Company Limited (Sør-Korea) ,66 Programvare (1,33 %) , Tencent Holdings Limited (Kina) ,33 Teknologitjenester (0,72 %) , Perfect World Company Limited ADR (Kina) ,72 Telekommunikasjon (4,66 %) , Bharti Airtel Limited (India) , China Mobile Limited (Kina) , Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA (ENTEL) (Chile) , Tim Participacoes SA ADR (Brasil) ,10 Tekstiler (0,98 %) , Cia Hering (Brasil) ,98 Dekk og gummi (0,68 %) , Apollo Tyres Limited (India) ,68 Tobakk (1,36 %) , KT&G Corporation (Sør-Korea) ,36 Lastebiler og deler (1,26 %) , Hyundai Mobis (Sør-Korea) , ,26 Sum ikke-amerikanske aksjer ,33 Kollektive investeringsordninger (2,08 %) Putnam World Trust Global Liquidity Fund ,08 Sum kollektive investeringsordninger ,08 Samlet verdi av investeringer ,41 20 Putnam World Trust

STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 6-14 Kombinasjonsfond 15 Aksjefond 16-24 Avkastning

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 2 Hovedpunkter 2 Bred oppgang i de internasjonale aksje- og rentemarkedene ga Statens pensjonsfond utland en avkastning på 9,6 prosent, til svarende 264 milliarder

Detaljer

Putnam World Trust. Prospekt. 2. september 2008. (tidligere kjent som Putnam World Trust II)

Putnam World Trust. Prospekt. 2. september 2008. (tidligere kjent som Putnam World Trust II) Putnam World Trust (tidligere kjent som Putnam World Trust II) Prospekt 2. september 2008 Et Paraplyfond stiftet som et foretak for kollektiv investering i omsettelige verdipapirer i samsvar med EUs regulativer

Detaljer

Halvårsrapport 2009. Folketrygdfondet forvalter. Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond

Halvårsrapport 2009. Folketrygdfondet forvalter. Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond Halvårsrapport 2009 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond STERK FREMGANG I FINANSMARKEDENE I FØRSTE HALVÅR 2009 Resultat 11,2 mrd. kroner, 12,8 prosent avkastning

Detaljer

Finansmarkedet 1. Innhold. Forelesningsnotat 11, mars 2015

Finansmarkedet 1. Innhold. Forelesningsnotat 11, mars 2015 Forelesningsnotat 11, mars 2015 Finansmarkedet 1 Innhold Finansmarkedet...1 Bedrifters finansiering...5 Lån og sparing i husholdningene...7 Direkte og indirekte finansiering - finansielle mellomledd...

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt.

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. Prospekt DnB NOR Bank ASA i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004 Tilrettelegger Oslo, 17. september 2010 1 av 94 Viktig informasjon* et har blitt utarbeidet med utgangspunkt i Europa-parlamentets

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 211 Hovedpunkter i 211 Nedgang i de internasjonale aksjemarkedene ga Statens pensjonsfond utland en avkastning på -2,5 prosent, tilsvarende -86 milliarder kroner,

Detaljer

Finansiell stabilitet 1 12. mai

Finansiell stabilitet 1 12. mai Finansiell stabilitet 1 1 mai Norges Banks rapportserie nr. -1 Finansiell stabilitet 1/1 NORGES BANK FINANSIELL STABILITET 1/1 3 Norges Bank Oslo 1 Adresse: Bankplassen Post: Postboks 1179 Sentrum, 17

Detaljer

Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår

Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår Nordisk Energiforvaltning Alminnelige forretningsvilkår Versjon: 1 / Mars 2008 Innhold: Introduksjon KAPITTEL 1 Generell informasjon KAPITTEL 2 Kundeklassifisering KAPITTEL 3 Retningslinjer KAPITTEL 4

Detaljer

markedsrapport Investeringsmuligheter nummer 1 APRIL 2014 www.skagenfondene.no

markedsrapport Investeringsmuligheter nummer 1 APRIL 2014 www.skagenfondene.no markedsrapport KRISE SOM VANLIG Investeringsmuligheter nummer 1 APRIL 2014 www.skagenfondene.no leder Mot normalt På slutten av fjoråret skrev jeg at «2013 var et unormalt rolig år vi bør være forberedt

Detaljer

Næringskreditt Årsrapport 2014

Næringskreditt Årsrapport 2014 Næringskreditt Årsrapport 2014 Innholdsfortegnelse Styrets beretning for årsregnskapet 2014 Nøkkeltall... 4 Sentrale hendelser i fjerde kvartal og i 2014... 4 Virksomhetens art og utvikling... 4 Årets

Detaljer

God likviditet og lavere inntjening

God likviditet og lavere inntjening ÅRSMELDING 2014 God likviditet og lavere inntjening Både USA og Storbritannia har hatt en positiv utvikling i økonomien i 2014, men eurosonen sliter fortsatt med svak vekst. Flere av EU-landene sliter

Detaljer

Årsrapport2014. 178.foretningsår

Årsrapport2014. 178.foretningsår Årsrapport2014 178.foretningsår INNHOLD: STYRETS BERETNING...side 1 RESULTATREGNSKAP.. side 11 BALANSE... side 13 KONTANTSTRØMOPPSTILLING... side 15 NOTER TIL REGNSKAPET...side 16 SAMFUNNSANSVAR... side

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer Månedsrapport Januar 2014 Nedtur i globale aksjer De globale børsene fortsatte å klatre til nye høyder i begynnelsen av januar, men i slutten av måneden startet resultatsesongen i USA, og siden har børsene

Detaljer

P R O S P E K T. Offentlig Emisjon Offentlig Emisjon av 300 000 Egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 105 per Egenkapitalbevis

P R O S P E K T. Offentlig Emisjon Offentlig Emisjon av 300 000 Egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 105 per Egenkapitalbevis P R O S P E K T Offentlig Emisjon Offentlig Emisjon av 300 000 Egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 105 per Egenkapitalbevis Totalt emisjonsbeløp vil være NOK 31,5 millioner Tegningsperiode Fra og med

Detaljer

Prospekt PRE. PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042

Prospekt PRE. PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Prospekt PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon II) av minimum 50 000 aksjer og maksimum 1 000 000 aksjer Bestillingskurs

Detaljer

Innhold. Statusoversikt. Temaartikler FNO

Innhold. Statusoversikt. Temaartikler FNO FINANSNÆRINGEN 2010 Innhold 04 Forord: Veien ut av finanskrisen Statusoversikt 06 Ny vekst etter svak start på året 08 Et begivenhetsrikt år i bank- og finansmarkedet 12 Markedet på vei ut av krisen 14

Detaljer

Analyse av obligasjoner

Analyse av obligasjoner HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Analyse av obligasjoner Faktorer som påvirker risikopremien Michael Holten Olsen Ørjan Steffensen Mastergradsoppgave i økonomi og administrasjon - studieretning bedriftsøkonomi

Detaljer

Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2000

Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2000 2000 Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2000 Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des. Innhold Hovedtall for forvaltningen 1996 2000 4 Forord 5 Statens petroleumsfond 1990-2000 7 Beretningsdel Temadel

Detaljer

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover FiNANSIELle UTviklingstrekk Tilstanden i finansmarkedet utsiktene framover NOVEMBER 2013 INNHOLD FINANSIELLE UTVIKLINGSTREKK 2013 OPPSUMMERING OG VURDERINGER 3 Økonomi verdipapirmarkeder 3 Risikofaktorer

Detaljer

EKSPORTEN I AUGUST 2012

EKSPORTEN I AUGUST 2012 JLR/ 20.9. 2012 Innovasjon Norge Kontaktperson: John L. Rogne EKSPORTEN I AUGUST 2012 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall MÅNEDSTALL August 2012 Verdiendring

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. Selv om det var en snøfattig vinter samlet vi mange på Nesset Sparebank Skicup.

ÅRSRAPPORT 2014. Selv om det var en snøfattig vinter samlet vi mange på Nesset Sparebank Skicup. ÅRSRAPPORT 2014 Selv om det var en snøfattig vinter samlet vi mange på Nesset Sparebank Skicup. Innholdsfortegnelse 1 STYRETS ÅRSBERETNING 2014... 3 1.1 Om banken... 3 1.1.1 Utvikling forvaltningskapital

Detaljer

Kommunalbanken AS Årsrapport 2013

Kommunalbanken AS Årsrapport 2013 Finansielle nøkkeltall (beløp i NOK 1 000 000) RESULTAT 2013 2012 Rentenetto 1 634 2 032 Kjerneresultat 1 1 131 1 393 Resultat før skatt 1 496 2 604 Resultat etter skatt 1 083 1 876 Egenkapitalavkastning

Detaljer

Månedsrapport. August 2014. Geopolitisk uro

Månedsrapport. August 2014. Geopolitisk uro Månedsrapport August 2014 Geopolitisk uro De internasjonale aksjemarkedene steg i august. Verdensindeksen (MSC I AC World Net) i norske kroner steg 2,2 prosent, mens Oslo Børs hovedindeks sank 0,4 prosent.

Detaljer

Finansielle instrumenter og risiko knyttet til handel med finansielle instrumenter. (1. november 2007)

Finansielle instrumenter og risiko knyttet til handel med finansielle instrumenter. (1. november 2007) Finansielle instrumenter og risiko knyttet til handel med finansielle instrumenter (1. november 2007) 1 1) Generell inform asjon om risiko ved finansielle instrumenter Handel med finansielle instrumenter,

Detaljer

Kvartalsrapport om realøkonomi, renter, valuta, og aksjer

Kvartalsrapport om realøkonomi, renter, valuta, og aksjer Kvartalsrapport om realøkonomi, renter, valuta, og aksjer Mange analytikere og kommentatorer forventer økt bærekraftig global realøkonomisk trendvekst i 2014, men tallene fra årets første kvartal gir liten

Detaljer

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142 PRE II Prospekt EiendomsInvest Tyskland II AS Organisasjonsnummer 991 275 142 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon VI) av minimum 10.000 aksjer og maksimum 1.000.000 aksjer Tegningskurs NOK

Detaljer

EKSPORTEN I JANUAR 2012

EKSPORTEN I JANUAR 2012 JLR/ 15.2. 2012 Innovasjon Norge Kontaktperson: John L. Rogne EKSPORTEN I JANUAR 2012 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall MÅNEDSTALL Januar 2012 Verdiendring

Detaljer

Gjeldskrisen bremser renteoppgang i Norge

Gjeldskrisen bremser renteoppgang i Norge Gjeldskrisen bremser renteoppgang i Norge Gjeldskrisen kan det utvikle seg til en bankkrise? De store statsgjeldsproblemene i USA og Europa og lite styringsdyktig politisk ledelse skaper mistillit og usikkerhet

Detaljer