Putnam World Trust. Årsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Putnam World Trust. Årsrapport"

Transkript

1 Putnam World Trust Årsrapport Rapport og reviderte regnskap for året som ble avsluttet. Et Paraplyfond autorisert av den irske sentralbanken og stiftet som et foretak for kollektiv investering i omsettelige verdipapirer i samsvar med EUs regulativer (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) av 2003 med endringer.

2 Innhold Innhold Side Innhold Side Bakgrunn for Investeringsselskapet 3 Investeringsmål 4 Politikk 5 Investeringsforvalterens rapport 6 Total kostnadsprosent (TER) (urevidert) 16 Porteføljens omløpsrate (PTR) (urevidert) 16 Oversikt over Investeringsforvalteren ansvarsområder 17 Depotmottakerens rapport til Andelseierne 17 Revisjonsberetning 18 Oversikt over investeringer Putnam Asia Pacific (Ex-Japan) Equity Fund 19 Putnam Emerging Markets Equity Fund 22 Putnam Global Core Equity Fund 25 Noter til regnskapene 138 Oversikt over porteføljeendringer (urevidert) Putnam Asia Pacific (Ex-Japan) Equity Fund 178 Putnam Emerging Markets Equity Fund 178 Putnam Global Core Equity Fund 179 Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S1 179 Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S2 180 Putnam Global High Yield Bond Fund 180 Putnam Global Liquidity Fund 181 Putnam Total Return Fund 181 Viktig informasjon for tyske investorer 182 Tilleggsinformasjon for spanske investorer (urevidert) 183 Organisasjon 184 Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S1 30 Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S2 50 Putnam Global High Yield Bond Fund 71 Putnam Global Liquidity Fund 84 Putnam Total Return Fund 85 Resultatregnskap 119 Balanseregnskap 127 Oversikt over endringer i netto forvaltningskapital som kan tilskrives eiere av innløselige deltakende Andeler 135 Denne Rapporten inneholder blant annet informasjon om Putnam Asia Pacific (Ex-Japan) Equity Fund, Putnam Emerging Markets Equity Fund, Putnam Global Core Equity Fund, Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S1, Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S2 og Putnam Global Liquidity Fund, som det ikke er blitt innlevert melding om offentlig distribusjon for til Finanstilsynsmyndigheten i Tyskland (BaFin) i henhold til paragraf 132 av den tyske investeringsloven. Andelene i disse ene kan ikke markedsføres offentlig overfor investorer som omfattes av den tyske investeringsloven. 2 Putnam World Trust

3 Bakgrunn for Investeringsselskapet Putnam World Trust ( Investeringsselskapet ) er et paraplyfond stiftet som et foretak for kollektiv investering i omsettelige verdipapirer i samsvar med EUs direktiv ( Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities ) fra 2011 ( direktivet ) og godkjent av den irske sentralbanken ( Sentralbanken ). Investeringsselskapet ble stiftet 18. februar 2000 og kom i drift 22. februar Før 2. september 2008 gikk Investeringsselskapet under navnet Putnam World Trust II. Med virkning fra 1. juli 2011 trådte 2011-forskriftene fra Det europeiske fellesskap (foretak for kollektiv investering i omsettelige verdipapirer) i kraft i Irland og iverksatte dermed Europaparlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF av 13. juli Investeringsselskapet har vedtatt spesifikke regler og prosedyrer for å oppfylle sine forpliktelser i henhold til denne forskriften. Investeringsselskapet er et paraplyfond som består av. Med jevne mellomrom kan det utstedes ulike klasser av Andeler i ene. Hvert representerer en eierinteresse i et investeringsselskap som utgjør en adskilt og separat portefølje av verdipapirer. Investeringsforvalteren kan utstede ulike Andelsklasser i hvert. Samtlige vil bære sine egne forpliktelser og skal ikke bære forpliktelsene for andre. Putnam World Trust-fondene (bortsett fra Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S1, Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S2 og Putnam Global Liquidity Fund) er notert på Irish Stock Exchange. Per er følgende og Andelsklasser i omløp: Klasser av Andeler utstedt for øyeblikket ets basisvaluta Putnam Asia Pacific (Ex-Japan) Equity Fund Klasse A, B, C, I, M og T USA-dollar Putnam Emerging Markets Equity Fund Klasse A, B, C, I, M og T USA-dollar Putnam Global Core Equity Fund Klasse A, B, C, I, M og T USA-dollar Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S1 Klasse S Britisk pund Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S2 Klasse S Britisk pund Putnam Global High Yield Bond Fund Klasse A, B, C, E, I og S USA-dollar Putnam Global Liquidity Fund Klasse P USA-dollar Putnam Total Return Fund Klasse A, B, C, M og S USA-dollar For med Andeler i Klasse E og Andeler i Klasse M er Andelene oppgitt i euro ( ) i hele denne rapporten. For med Andeler i Klasse S og Andeler i Klasse T er Andelene oppgitt i pund ( ) gjennom hele denne rapporten. Putnam World Trust 3

4 Investeringsmål Aktivaene i hvert vil bli investert separat i samsvar med ets investeringsmål og -politikk. Hvert har sitt eget investeringsmål og sin egen strategi for å oppnå det. Putnam Asia Pacific (Ex-Japan) Equity Fund ets investeringsmål er kapitalvekst. et søker å nå målet ved å investere minst to tredjedeler av samlede aktiva (etter fratrekk av supplerende likvide midler) i egenkapitalpapirer og egenkapitalrelaterte papirer som warrants, konvertible aksjer eller preferanseaksjer som er utstedt av selskaper i Asia- og Stillehavsregionen (unntatt Japan). Putnam Emerging Markets Equity Fund et investeringsmål er å oppnå kapitalvekst. et søker målet ved å investere minst to tredjedeler av sine samlede aktiva (etter fratrekk av supplerende likvide midler) i egenkapitalpapirer og egenkapitalrelaterte papirer som warrants, konvertible aksjer eller preferanseaksjer som er utstedt av selskaper i utviklingseller vekstmarkeder. Med vekstmarkeder menes land som er med i MSCI Emerging Market Free Index. Sammensetningen av denne indeksen kan endres fra tid til annen. Investeringsrådgiveren bruker følgende kriterier for å avgjøre om et selskap er basert i et vekstmarked: hvor selskapets verdipapirer blir omsatt, hvor selskapet befinner seg eller er registrert, eller hvor selskapet genererer inntekter eller fortjeneste. Putnam Global Core Equity Fund et investeringsmål er å oppnå kapitalvekst. et søker målet ved å investere minst to tredjedeler av sine samlede aktiva (etter fratrekk av supplerende likvide midler) i egenkapitalpapirer og egenkapitalrelaterte papirer som warrants, konvertible aksjer eller preferanseaksjer som er utstedt over hele verden. et vil ikke investere mer enn 20 sin forvaltningskapital på kjøpstidspunktet utenfor de landene som omfattes av MSCI All Country World Index. Sammensetningen av denne indeksen kan endre seg fra tid til annen. I tillegg vil et ikke investere mer enn 20 prosentpoeng mer enn vektingen i MSCI All Country World Index, i verdipapirer i vekstmarkedsland, beregnet på kjøpstidspunktet. Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S1 ets investeringsmål er å oppnå en årlig samlet avkastning som overstiger seksmåneders Sterling LIBOR med 1,0 % eller mer, målt over rullerende treårsperioder. et søker å nå dette målet ved å investere hovedsakelig og med minst to tredjedeler av ets samlede aktiva (etter fratrekk av supplerende likvide midler) i obligasjoner utstedt av stater, statlige organer, overnasjonale organer og selskaper og verdipapiriserte obligasjoner (herunder lånesertifikater og konvertible obligasjoner), sikrede pantelånsobligasjoner, aktiva- og pantesikrede verdipapirer, sikrede verdipapirer, verdipapiriserte lånerenter, banksertifikater og andre instrumenter med kort løpetid og andre lignende instrumenter av investeringsgrad og ikke-investeringsgrad, som beskrevet nærmere nedenfor. et kan investere i enhver større sektor i det globale rentemarkedet. ets høyeste nettoeksponering mot pante- og aktivasikrede verdipapirer skal ikke overstige 75 ets netto aktiva. Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S2 ets mål er å oppnå en årlig samlet avkastning som overstiger seksmåneders Sterling LIBOR med 2,0 % eller mer, målt over rullerende treårsperioder. et søker å nå dette målet ved å investere hovedsakelig og med minst to tredjedeler av ets samlede aktiva (etter fratrekk av supplerende likvide midler) i noterte omsettelige verdipapirer, dvs. obligasjoner utstedt av stater, statlige organer, overnasjonale organer og selskaper og verdipapiriserte obligasjoner (herunder lånesertifikater og konvertible obligasjoner), sikrede pantelånsobligasjoner, aktiva- og pantesikrede verdipapirer, sikrede verdipapirer, verdipapiriserte lånerenter, banksertifikater og andre instrumenter med kort løpetid. Det er heller ingen grense for hvor stor andel av ets aktiva som kan være plassert i noen kredittrating-kategori eller i kategorier uten rating, og dermed kan ets rentepapirer kunne omfatte plasseringer i gjeldspapirer med høy avkastning og lavere rating, som papirer med lavere rating enn BBB fra Standard & Poor s (S&P) eller tilsvarende fra Moody s Investor Services (Moody s) eller Fitch Ratings eller etter Investeringsrådgiverens oppfatning av tilsvarende kvalitet. Putnam Global High Yield Bond Fund et prøver å oppnå høy løpende inntekt. Kapitalvekst er et sekundært mål når dette er forenelig med målet om høy løpende inntekt. et søker å oppnå målet ved å investere minst to tredjedeler av samlede aktiva (etter fratrekk av supplerende likvide midler) i gjeldspapirer fra hele verden med høy avkastning og lavere rating, for eksempel verdipapirer som har en lavere rating enn S&Ps BBB eller Moodys Baa, og er notert eller omsettes på Anerkjente børser (herunder ugirede, fritt omsettelige deler av syndikaliserte lån som er verdipapirisert og omsatt på en Anerkjent børs, nullkupongobligasjoner og obligasjoner som betaler rente i form av obligasjoner av samme slag) og som sammen utgjør en portefølje som Investeringsrådgiveren mener ikke medfører utilbørlig risiko for inntekter eller innskutt kapital. Putnam Global Liquidity Fund ets investeringsmål er en så høy løpende inntekt som Investeringsrådgiveren mener er forenlig med å bevare kapitalen og opprettholde likviditeten. et søker å nå målet ved å investere minst to tredjedeler av forvaltningskapitalen (etter fratrekk av supplerende likvide midler) i en portefølje av høykvalitets pengemarkedsinstrumenter i US dollar utstedt av utstedere både i og utenfor USA. Instrumentene kan være stats- og/eller selskapsobligasjoner med fast og/eller flytende rente som minst er vurdert til investeringsgrad. et er et kortsiktig pengemarkedsfond som oppfyller forskriftene fra European Securities and Markets Authority ( ESMA-retningslinjene ) med virkning fra 1. juli For investeringer kjøpt før denne datoen vil fondet overholde ESMA-retningslinjene som er gjeldende fra 31. desember Putnam Total Return Fund ets investeringsmål er å gi positiv samlet avkastning, både relativt og absolutt, under varierende markedsforhold. et søker å nå dette målet ved å investere forvaltningskapitalen i en diversifisert portefølje som består av flere aktivaklasser. Investeringene vil spre seg over flere kilder som har til hensikt å heve ets risikojusterte avkastning, herunder eksponering mot egenkapitalpapirer (f.eks. USA, utenfor USA, vekstmarkeder, store og små selskaper), rentepapirer (f.eks. USA, utenfor USA, høyrentepapirer og vekstmarkeder), valuta og alternative aktivaklasser (f.eks. REIT eller andre eiendomsinstrumenter, inflasjonsindekserte obligasjoner (i USA: TIPS ). Porteføljen vil også benytte diverse aktivasikringsteknikker (f.eks. taktisk aktivaallokering, valuta- og indeksopsjoner) for å prøve å generere ytterligere avkastning for porteføljen som helhet. 4 Putnam World Trust

5 Politikk Utbyttepolitikk Hvert har sin egen spesifikke utbyttepolitikk. Hvis Investeringsforvalteren beslutter å utbetale utbytte, vil det skje etter Investeringsforvalterens skjønn slik det er beskrevet i det relevante prospekttillegget for et. For enkelte vil Investeringsforvalteren dele ut all netto investeringsinntekt til et ikke sjeldnere, og noen ganger oftere, enn én gang i året slik det spesifiseres i det relevante tillegget. Investeringsforvalteren har p.t. ikke til hensikt å foreta utdelinger av realiserte kapitalgevinster eller urealiserte kapitalgevinster med mindre det er påkrevd for å oppfylle utbyttekravet for britisk utbyttestatus, eller annet fremgår av prospektet. Utbytte skal deles ut til Andelseierne som står oppført i registeret på utbyttedatoen, i samsvar med antall Andeler som eies i det enkelte et. Utbyttet som deles ut til Andelseierne, vil bli reinvestert i Andelsklassene i det relevante et med mindre Andelseieren ber om noe annet. Utbytte kan utbetales til Andelseiere som har valgt å motta utbytte i kontanter ved overføring av midler (overføringskostnader dekkes av Andelseieren), med mindre utbyttebeløpet er 50 eller mindre, eller et annet beløp som Investeringsforvalteren måtte fastsette fra tid til annen. Slike beløp vil ikke bli utdelt, men blir holdt tilbake og reinvestert. Investeringsrådgiveren har i skrivende stund ikke til hensikt å distribuere netto investeringsinntekt for følgende og Klasser. Ikke alle klassene som står oppfør under, er for øyeblikket i sirkulasjon. Se side 3. Andeler i Klasse E, Klasse I og Klasse Y i Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S1 og Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S2; og Andeler i Klasse A, Andeler i Klasse B, Andeler i Klasse C, Andeler i Klasse E, Andeler i Klasse I, Andeler i Klasse M og Andeler i Klasse Y i Putnam Total Return Fund, Putnam Asia Pacific (Ex-Japan) Equity Fund, Putnam Emerging Markets Equity Fund og Putnam Global Core Equity Fund. Hvis man i fremtiden beslutter at disse Klassene skal dele ut netto investeringsinntekt, vil beløpet som skal deles ut til Andelseierne, bli fastsatt av Investeringsforvalteren. Vær oppmerksom på at Investeringsselskaet fra 1. juli 2011 vil bli sertifisert som et Reporting Fund i henhold til forskift 51 ifølge lov om Offshore Funds (Tax) Beregning av netto forvaltningskapital Hvert s netto forvaltningskapital vil bli uttrykt i basisvalutaen for det relevante et og vil bli beregnet på hver Handelsdag ved å fastsette verdien av ets aktiva på hver slik Handelsdag og trekke fra forpliktelsene til et på denne Handelsdagen. Netto andelsverdi beregnes ved å dele det relevante ets netto forvaltningskapital på antall utestående Andeler i et på det relevante tidspunktet eller den delen av netto forvaltningskapital for det relevante et som kan tilskrives Andelsklassen, på antall Andeler i denne Klassen som er utstedt eller anses for å være utstedt på denne Handelsdagen, og runde av resultatet til nærmeste valutaenhet. Den siste tilgjengelige Netto andelsverdien og Netto andelsverdien for hver Klasse på hver Handelsdag vil bli offentliggjort på hovedkontoret til administratoren og på følgende nettområde: (for alle investorer, bortsett fra østerrikske, franske, tyske og sveitsiske investorer) og/eller eventuelle andre publikasjoner som Investeringsforvalteren fra tid til annen måtte fastsette. Franske investorer kan henvende seg til webområdet for informasjon om netto forvaltningskapital for ene som er registrert for offentlig salg i Frankrike. Den siste tilgjengelige Netto andelsverdien og Netto andelsverdien for hver Klasse på hver Handelsdag vil bli offentliggjort for østerrikske, tyske og sveitsiske investorer på følgende nettområde: Beregning av tegningsgebyr Etter Investeringsforvalterens skjønn kan det ilegges et første tegningsgebyr på opptil 6,25 Netto andelsverdi for visse klasser, eller et betinget utsatt tegningsgebyr ( BUT ) på opptil 4 Netto andelsverdi. Andeler i Klasse A, Andeler i Klasse M og Andeler i Klasse T kan for tiden belastes for et tegningsgebyr på opptil 6,25 Netto andelsverdi. For enkelte Andeler i Klasse A som er en del av en tegning på minst 1 million (med virkning fra 1. november 2010, eller mer for Putnam Global High Yield Bond Fund og Putnam Total Return Fund), kan det belastes et BUT på 1,00 % hvis Andelene innløses innen ni måneder etter kjøpet. Dette forutsetter at det ikke er blitt pålagt noe annet første tegningsgebyr for Andeler i Klasse A som belastes for BUT. Andeler i Klasse B og Klasse C tilbys for tiden uten første tegningsgebyr på kjøpstidspunktet, men det betales et høyere løpende forvaltningsgebyr av aktivaene som er allokert til det aktuelle et og Klassen. Andelseiere som kjøper Andeler i Klasse B, kan belastes for BUT på opptil 4 % hvis Andelene innløses innen fire år, slik det fremgår av Prospektet. Andelseiere som kjøper Andeler i Klasse C, kan belastes for et BUT på 1 % hvis Andelene innløses innen ett år. Andeler i Klasse E, Andeler i Klasse I, Andeler i Klasse P, Andeler i Klasse S og Andeler i Klasse Y belastes ikke med ordinære eller utsatte tegningsgebyrer. Eventuelt tegningsgebyr belastes før pengene skytes inn i et. Finansielle derivatinstrumenter Investeringsforvalteren kan, på vegne av hvert, benytte teknikker og instrumenter som er relaterte til omsettelige verdipapirer og pengemarkedsinstrumenter under og i samsvar med betingelsene og kravene til Sentralbanken. Derivatene som ene benytter, kan inkludere futures, swaps, swapsjoner, kjøp og salg av TBA-papirer (to be announced), terminkontrakter og differansekontrakter. Disse kan brukes til sikrings- og investeringsformål, inkludert som erstatning for direkte plasseringer i verdipapirer eller for å oppnå ytterligere eksponering utover det som kan oppnås med en portefølje av tradisjonelle verdipapirer. Bruken av derivater er hele tiden underlagt begrensningene og kravene til Sentralbanken. Opplysninger om derivatene som kan brukes, finnes i risikostyringsprosessen for derivater, som er oversendt Sentralbanken. ene kan også bruke valutaterminkontrakter og andre valutainstrumenter for sikring eller for å justere valutaeksponeringen for omsettelige verdipapirer som et eier, som en alternativ styringsstrategi for valutaeksponering. Teknikkene og instrumentene som Investeringsforvalteren kan bruke på vegne av Investeringsselskapet eller et, er beskrevet i Vedlegg II til Prospektet og eventuelt i det relevante Tillegget for et bestemt. For å kunne stille margin eller sikring for transaksjoner med teknikker og instrumenter kan Depotmottakeren overføre, pantsette, belåne eller behefte alle aktiva eller kontanter som utgjør deler av det relevante et. Putnam World Trust 5

6 Investeringsforvalterens rapport Til Andelseierne: I begynnelsen av august ble aksjemarkedene rundt om i verden rystet av indikasjoner på langsom økonomisk vekst og forverrede gjeldsproblemer i Europa og USA. En betydelig hendelse av Standard og Poors nedgradering av USAs statsgjeld til AA+ fra AAA 5. august. Selv om Putnams investeringsteam mener nedgraderingen vil ha begrenset umiddelbar innvirkning på realøkonomien, er det viktig å erkjenne at markedets volatilitet har økt på kort sikt. Langsiktige investorer gjør lurt i å søke råd hos sine finansrådgivere i usikre tider og samtidig huske på at markedets volatilitet historisk sett har fungert som en mulighet for dyktige forvaltere til både å beskytte seg mot risiko og søke nye muligheter. Vi tror at det fortsatt finnes mange investeringsmuligheter i dag, og at Putnams aktive, forskningsintensive investeringssatsing gir andelseierne en potensiell fordel i dette miljøet. Jeg ønsker å benytte meg av denne anledningen til å ønske nye andelseiere velkommen til Investeringsselskapet. På vegne av alle i Putnam Investments (Ireland) Limited takker jeg alle våre investorer for at dere fortsatt har tillit til fondsfamilien Putnam World Trust. Med vennlig hilsen Joseph T. Phoenix Styremedlem Putnam Investments (Ireland) Limited 11. august 2011 Oppfatningen som uttrykkes her, er kun Putnams oppfatning per 11. august De er ikke ment som investeringsråd. Forventninger om fremtidig markedsutvikling kan endres. 6 Putnam World Trust

7 Total Return* for året som ble avsluttet Klasse A Klasse B Klasse C Klasse E Klasse I Klasse M Klasse P Klasse S Klasse T NF % NF % BUT % NF % BUT % NF % NF % NF % NF % NF % NF % Putnam Asia Pacific (Ex-Japan) Equity Fund 1 år 32,10 31,45 27,45 31,71 30,71 32,97 54,73 40,83 ets levetid (siden 30/10/2008) Kumulativ 128,40 125,30 123,30 126,80 126,80 133,10 147,61 113,36 Annualisert 36,26 35,57 35,11 35,90 35,90 37,31 40,45 32,83 Putnam Emerging Markets Equity Fund 1 år 26,35 25,64 21,64 25,96 24,96 27,45 47,74 34,81 ets levetid (siden 30/10/2008) Kumulativ 103,80 100,90 98,90 102,30 102,30 109,40 119,68 89,06 Annualisert 30,57 29,87 29,38 30,21 30,21 31,90 34,29 26,95 Putnam Global Core Equity Fund 1 år 36,74 36,14 32,14 36,38 35,38 37,69 60,06 45,65 ets levetid (siden 16/10/2008) Kumulativ 45,90 43,90 41,90 44,70 44,70 48,70 48,44 27,57 Annualisert 14,98 14,39 13,80 14,62 14,62 15,79 15,71 9,41 Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S1 1 år 2,54 ets levetid (siden 21/02/2008) Kumulativ 14,46 Annualisert 4,10 Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S2 1 år 3,49 ets levetid (siden 25/02/2008) Kumulativ 15,44 Annualisert 4,38 Putnam Global High Yield Bond Fund 1 år 15,01 14,32 10,32 14,45 13,45 37,32 15,77 24,29 5 år Kumulativ 40,59 37,14 37,14 37,85 37,85 63,27 43,08 27,30 Annualisert 7,05 6,52 6,52 6,63 6,63 10,30 7,43 4,95 10 år Kumulativ 91,86 82,18 82,18 85,65 85,65 98,95 Annualisert 6,73 6,18 6,18 6,38 6,38 7,12 ets levetid (siden 18/02/2000) Kumulativ 79,62 69,34 69,34 73,10 73,10 127,81 86,90 52,31 Annualisert 5,29 4,74 4,74 4,95 4,95 10,69 5,66 5,84 Putnam Global Liquidity Fund 1 år 0,02 ets levetid (siden 22/09/2008) Kumulativ 0,87 Annualisert 0,31 Putnam Total Return Fund** 1 år 19,69 19,12 15,12 19,43 18,43 41,04 29,04 5 år Kumulativ 45,04 56,63 Annualisert 7,72 9,39 ets levetid (siden 30/06/2006) Kumulativ 45,04 27,95 26,95 29,17 29,17 56,63 14,29 Annualisert 7,72 6,40 6,19 6,65 6,65 9,39 2,96 * Samlet avkastning ( Total return ) er lik endringen i Andelsverdien og forutsetter at alt utbytte reinvesteres i et. Avkastningsdata representerer historisk utvikling. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning, og verdien av investeringen er utsatt for svingninger. En investors Andeler kan derfor, når de selges, være mer eller mindre verdt enn hva de opprinnelig kostet. ets avkastningsdata tar ikke hensyn til eventuelle justeringer for skatt på reinvestert utbytte. Alle avkastningstall i denne tabellen er basert på verdier i US dollar, unntatt for Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S1 og Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S2, som vises i britiske pund, disse fondenes basisvaluta. ** Andeler i Putnam Total Return Fund Klasse A (tidligere Klasse I) og Klasse M ble lansert 30. juni Andeler i Putnam Total Return Fund Klasse B og Klasse C ble lansert 10. juli Andeler i Putnam Total Return Fund Klasse S ble lansert 30. november Avkastningen som vises for Andeler i Klasse C og Klasse I for periodene før lansering, er hentet fra den historiske avkastningen til Andeler i Klasse A justert for å gjenspeile de lavere driftskostnadene for slike Andeler. Andeler i Klasse C ble lansert 27. februar Andeler i Klasse I ble lansert 8. juni Andeler i Klasse E ble lansert 23. mai Andeler i Klasse S ble lansert 30. januar Putnam World Trust 7

8 Dataene er historiske. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Avkastningsdataene tar ikke hensyn til provisjoner og kostnader ved utstedelse og innløsning av andeler. Aktuell avkastning kan være høyere eller lavere enn det som vises. Avkastningen på investeringen, netto forvaltningskapital og markedskurs utsettes for svingninger, og du vil kanskje realisere et tap eller en gevinst når du selger Andelene. Avkastningsdataene forutsetter reinvestering av utbytte til Netto andelsverdi og tar ikke hensyn til eventuelle justeringer for skatt eller tegningsgebyr. Betaling av eventuelle tegningsgebyrer vil redusere avkastningen. Forskjellen på et gitt tidspunkt mellom utstedelses- og innløsningskursen for Andeler i et innebærer at investeringer i et bør gjøres med en tidshorisont på fra mellomlang til lang sikt. Hos fond som har som målsetning å oppnå inntekt, vil denne inntekten kunne svinge i samsvar med markedsforhold og skatteordninger. Endringer i valutakurser kan ha en negativ påvirkning på verdien, kursen eller inntekten til ene. ene er underfond i Putnam World Trust, et paraplyfond hjemmehørende i Irland. Før 22. februar 2000 var Putnam Global High Yield Bond Fund hjemmehørende på Caymanøyene og pålagt lavere honorarer og utgifter. Investeringsselskapet er etablert som et foretak for kollektiv investering i omsettelige verdipapirer i henhold til direktivet. 8 Putnam World Trust

9 Putnam Asia Pacific (Ex-Japan) Equity Fund For de 12 månedene som ble avsluttet, gjorde fondet det generelt bedre enn referanseindeksen, MSCI All-Country Pacific ex. Japan Index, uttrykt i amerikanske dollar, takket være et dyktig utvalg av verdipapirer, positiv posisjonering i flere sektorer, og en svak amerikansk dollar. Positiv aksjeutvelgelse i materialer, teknologi og sykliske forbruksvarer var blant årsakene til ets solide resultater. De beste enkeltbidragsyterne i materialsektoren omfattet blant annet overvektsposisjoner i China Shanshui Cement og koreanske Kumho Petrochemical. Innenfor teknologi var kinesiskbaserte Asustek Computer blant de ledende bidragsyterne. Innen sykliske forbruksvarer var bildeleleverandøren Hyundai Mobis og Great Wall Motors blant de viktigste bidragsyterne. På den andre enden av skalaen bidro ugunstig aksjeutvelgelse innenfor forsyning og uhensiktmessig posisjonering innen ikke-sykliske forbruksvarer til å dempe ets relative avkastning. I perioden genererte et solide, tosifrede resultater i alle Andelsklasser: 32,10 % for Andeler i Klasse A, 31,45 % for Andeler i Klasse B, 31,71 % for Andeler i Klasse C, 32,97 % for Andeler i Klasse I, 54,73 % (30,38 % målt i euro) for Andeler i Klasse M og 40,83 % (30,89 % målt i britiske pund) for Andeler i Klasse T, alle til netto andelsverdi (uten tegningsgebyr). ets referanse gav en avkastning på 31,59 %, uttrykt i. Når det gjelder fremtiden, fremstår markedsprisingen som fornuftig, ettersom resultatveksten fortsetter. Kina har fortsatt å stramme inn pengepolitikken i form av økte krav til bankenes kapitaldekning og i form av rentehevinger for å bekjempe inflasjon, ikke minst når det gjelder matvarer. Vi tror imidlertid at inflasjonen vil forbil håndterbar og nå toppen i løpet av de kommende månedene. Slik vi ser det, burde en kombinasjon av bedre globale makroøkonomiske forhold og fortsatt resultatvekst være et godt varsel for aksjemarkedene i Asia-regionen utenom Japan. På lang sikt er vi på vakt mot at økt global likviditet kan føre til overprising i regionen. Mot dette bakteppet prøver vi å dra fordel av kursbevegelser i selskaper som etter vår mening får medvind fra strukturendringer og omsettes til attraktive kurser. Når det gjelder aksjeutvelgelse, fortsetter vi å fokusere på selskaper med sterk kontantstrøm og avkastning som ligger vedvarende over trenden. Ved utgangen av perioden var våre beste overvektsposisjoner i landene Kina og Korea, hvor makroutsiktene er sterke og verdivurderingene er overbevisende. Samtidig var våre viktigste undervektsposisjoner i Australia, Hong Kong og Taiwan. Klasse A Klasse B Klasse C Klasse I Klasse M* Klasse T** Andelsverdi NF NF NF NF NF NF 30/06/2010 $17,29 $1 7,14 $1 7,22 $1 7,53 16,95 16,47 30/06/ ,84 22,53 22,68 23,31 22,10 21,30 Utbytte Antall Inntekter Kapitalgevinst Sum Klasse T** 1 0,2500 0,2500 * er oppgitt i euro. ** er oppgitt i britiske pund. Putnam Emerging Markets Equity Fund For de 12 månedene som ble avsluttet, oppnådde et blandede resultater i forhold til referanseindeksen, MSCI Emerging Markets Index. Utvelgelse av verdipapirer innenfor materialer, teknologi og finans trakk opp den relative avkastningen, mens aksjeutvelgelse innen ikke-syklisk forbruk, industri og energi trakk ned. Land- og sektorfordelingen var stort sett positiv. De beste posisjonene omfattet: Brasil-baserte Vale Fertilzantes (materialer), China National Building Material (materialer), Hynix Semiconductor (teknologi), Asustek Computer (teknologi) og Industrial and Commercial Bank of China (finans). De enkeltaktørene som utgjorde de største minusfaktorene var den russiske vodkafabrikanten Synergy (ikke-sykliske forbruksvarer) og Lanco Infratech (industri), som begge var investeringer utenfor referansegrunnlaget. I perioden genererte et solide absolutte resultater i alle Andelsklasser: 26,35 % for Andeler i Klasse A, 25,64 % for Andeler i Klasse B, 25,96 % for Andeler i Klasse C, 27,45 % for Andeler i Klasse I, 47,74 % (24,44 % målt i euro) for Andeler i Klasse M og 34,81 % (25,39 % målt i britiske pund) for Andeler i Klasse T, alle til netto andelsverdi (uten tegningsgebyr). ets referanse vokste med på 27,80 %, uttrykt i. Kvalitetsgapet mellom selskaper i fremvoksende markeder og deres motstykker i utviklede markeder blir raskt mindre. Stadig oftere leverer selskapene i fremvoksende markeder ikke bare enkeltkomponenter som inngår i det ferdige produktet, slik tilfellet var for 20 år siden. I dag er disse selskapene i stand til å stå på egne bein mot tilsvarende selskaper i utviklede markeder. Som en følge av dette tror vi at den langsiktige utviklingen for fremvoksende markeder forblir uendret. Etter hvert som vi legger finanskrisen i 2008 ytterligere bak oss, tror vi den langsiktige attraktiviteten ved utviklingsmarkedene vil fortsette å bringe dollarinvesteringer til denne aktivaklassen. Ved utgangen av perioden var vi mest overvektet i Kina, Russland og Brasil. Etter ha gjort det dårligere enn referansen i 2010, tror vi at Brasil og Kina vil kunne gjøre det godt fordi landenes myndigheter er i ferd med å innstille politiske tiltak som har hatt til hensikt å bremse økonomien. Vi tror også at inflasjonen nådde toppen i midten av sommeren, slik at inflasjonsfrykten i Kina vil avta. Vi er overvektet i Russland, fordi vi tror at Russland vil dra nytte av stigende oljepriser. Vi har undervektsposisoner i India fordi vi tror aksjekursene er for høye og økonomien fortsatt vil bli rammet av høye oljepriser. Vi har også undervektsposisjoner i Sør-Afrika, som er et svært defensivt marked i langsom vekst, og etter vårt syn er ikke dette et passende tidspunkt å være defensiv på. Fra et sektorperspektiv var vår største overvektsposisjoner innen teknologi, økonomi, og sykliske forbruksvarer, ut fra denoppfatning at aksjer i disse sektorene gir bedre risiko/belønningsprofiler. Våre største undervektsposisjoner var i de mer defensive sektorene telekommunikasjonstjenester og ikke-sykliske forbruksvarer. Internasjonale investeringer innebærer en viss risiko, for eksempel valutasvingninger, økonomisk ustabilitet og politiske hendelser. papirer i vekstmarkeder utsettes for ytterligere risiko, inkludert illikviditet og volatilitet. et investerer noen eller alle av sine aktiva i mindre og/eller mellomstore selskap. Slike investeringer øker risikoen for større kurssvingninger. et investerer i færre utstedere eller konsentrerer investeringene i regioner eller bransjer og eksponerer investoren mot høyere risiko enn fond som er bredere investert. Oppfatningen som uttrykkes her, er kun Putnams oppfatning per 11. august Den er ikke ment å utgjøre et investeringsråd. Det tas forbehold om endringer i forventningene til den fremtidige markedsutviklingen. Putnam World Trust 9

10 Putnam Global Core Equity Fund Klasse A Klasse B Klasse C Klasse I Klasse M* Klasse T** Andelsverdi NF NF NF NF NF NF 30/06/2010 $16,13 $15,99 $16,06 $16,43 15,75 15,35 30/06/ ,38 20,09 20,23 20,94 19,60 19,09 Utbytte Antall Inntekter Kapitalgevinst Sum Klasse T** 1 0,1610 0,1610 * er oppgitt i euro. ** er oppgitt i britiske pund. Internasjonale investeringer innebærer en viss risiko, for eksempel valutasvingninger, økonomisk ustabilitet og politiske hendelser. papirer i vekstmarkeder utsettes for ytterligere risiko, inkludert illikviditet og volatilitet. et investerer noen eller alle av sine aktiva i mindre og/eller mellomstore selskap. Slike investeringer øker risikoen for større kurssvingninger. et investerer i færre utstedere eller konsentrerer investeringene i regioner eller bransjer og eksponerer investoren mot høyere risiko enn fond som er bredere investert. Oppfatningen som uttrykkes her, er kun Putnams oppfatning per 11. august Den er ikke ment å utgjøre et investeringsråd. Det tas forbehold om endringer i forventningene til den fremtidige markedsutviklingen. For 12 månedersperioden som ble avsluttet gjorde et det bedre enn referanseindeksen MSCI World Index, både uttrykt i og lokal valuta, hovedsakelig på grunn av dyktig aksjeutvelgelse innen materialer og helsevesen. Landsfordelingen og en generelt gunstig sektorposisjonering har også bidratt til de relative resultatene. De viktigste enkeltbidragsyterne var: Overvektsposisjoner i Pfizer og UnitedHealth Group (helsevesen), investeringer utenfor referansegrunnlaget i Domtar og Honam Petrochemical (materialer), Capital One Financial (finans) og GT Solar International (teknologi). På den andre siden av skalaen bidro industriposisjonering innen teknologi og undervektsposisjonering av ikke-sykliske forbruksvarer til mindreavkastning. De enkeltaktørene som utgjorde de største minusfaktorene var Longtop Financial Technologies (teknologi) og LVMH Moët Hennessey (sykliske forbruksvarer). I perioden genererte et solid, tosifret avkastning i alle Andelsklasser: 36,74 % for Andeler i Klasse A, 36,14 % for Andeler i Klasse B, 36,38 % for Andeler i Klasse C, 37,69 % for Andeler i Klasse I, 60,06 % (34,77 % målt i euro) for Andeler i Klasse M og 45,65 % (35,47 % målt i britiske pund) for Andeler i Klasse T, alle til netto andelsverdi (uten tegningsgebyr), ets referanse gav en avkastning på 30,51 %, uttrykt i. I det siste har de dominerende faktorene i makroutviklingen for de amerikanske aksjemarkedene vært nedgang i økonomisk aktivitet, Standard og Poors nedgradering av USAs statsgjeld og betydelig høyere volatilitet i markedene. Selv om vi i dag tror at den amerikanske økonomien vil unngå en double-dip, forventer vi at veksten vil være svak i overskuelig fremtid. Europas statsgjeldsproblemer står fremst i fokus. Det er mulig at gresk mislighold kan være i avverges i flere år fremover og gi noe spillerom for oppgang for europeiske aksjer. Imidlertid har obligasjonsratingbyråene allerede signalisert at de vil betrakte selv frivillige restruktureringer som teknisk sett mislighold. En mislighold -klassifisering av statsgjeld vil definitivt skape uro i aksje- og kredittmarkedene. Derfor foretrekker vi undervektsposisjoner for europeiske aksjer, i hvert fall inntil vi ser en svekkelse av euroen, noe som vil kunne forbedre handelsbetingelsene for europeiske eksportører. Oppsvinget etter Japans ødeleggende jordskjelv og tsunami har brakt forsyningskjedene mye raskere tilbake til normaltilstanden enn investorene hadde forventet. Vi tror dette er en viktig faktor som vil underbygge den globale økonomiske veksten i andre halvdel av I tillegg tror vi at inflasjonen i Kina kan nå en topp i løpet av tredje kvartal 2011, noe som vil åpne for at pengepolitiske myndigheter kan lette på sine innstrammingstiltak. Enhver slik politisk endring kan vise seg å bli en betydelig katalysator for kinesiske aksjer. Ved periodens slutt var vi mest overvektet innen helsevesen, energi og materialer. Vi forblir overvektet innen helsevesen, hovedsakelig på grunn av våre eierandeler i den USA-styrte klarte omsorgssektoren der fortsatte reduksjoner i tapsraten på helseforsikringer og utsiktene til forbedring av amerikansk sysselsetting utgjør positive faktorer. Våre største undervektsposisjoner var innen finans, ikke-syklisk forbruk og forsyning. 10 Putnam World Trust

11 Klasse A Klasse B Klasse C Klasse I Klasse M* Klasse T** Andelsverdi NF NF NF NF NF NF 30/06/2010 $10,67 $10,57 $10,61 $10,80 10,24 10,09 30/06/ ,59 14,39 14,47 14,87 13,80 13,53 Utbytte Antall Inntekter Kapitalgevinst Sum Klasse T** 1 0,1250 0,1250 * er oppgitt i euro. ** er oppgitt i britiske pund. Internasjonale investeringer innebærer en viss risiko, for eksempel valutasvingninger, økonomisk ustabilitet og politiske hendelser. papirer i vekstmarkeder utsettes for ytterligere risiko, inkludert illikviditet og volatilitet. et investerer noen eller alle av sine aktiva i mindre og/eller mellomstore selskap. Slike investeringer øker risikoen for større kurssvingninger. Oppfatningen som uttrykkes her, er kun Putnams oppfatning per 11. august Den er ikke ment å utgjøre et investeringsråd. Det tas forbehold om endringer i forventningene til den fremtidige markedsutviklingen. Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S1 I de 12 månedene som ble avsluttet noterte et en positiv absolutt avkastning og slo referanseindeksen uttrykt både i og lokal valuta, primært takket være strategier innen føderalt garanterte CMO-papirer og pantelån. Andeler i Klasse S ga en avkastning på 2,54 % (10,02 % uttrykt i ), til netto andelsverdi (NAV, eller uten tegningsgebyr), og fondets referanseindeks, 6-Months LIBOR-indeksen, endte på 1,02 % (0,46 % uttrykt i ). Innen vår strategi for førtidig pantelånsinnfrielse gjorde eksponeringen mot såkalte interest-only (IO) CMO-papirer det bra i størstedelen av perioden, ettersom stigende renter fjernet drivkraften for refinansiering av pantelånbeholdninger med lavere rente, og verdipapirer ble priset på nytt for å gjenspeile forventningen om høyere kontantstrømmer. Våre pantelånkreditt- og likviditetsstrategier leverte solide gevinster. Eksponeringen mot AAA-vurderte CMBS-papirer trakk også avkastningen opp, da rentedifferansene for høykvalitetsobligasjoner med kort durasjon fortsatte å krympe frem til de siste månedene i perioden. Alt-A og lån til prefabrikerte hus innenfor vår RMBS-allokering ga merverdi, til tross for økt risikoaversjon i periodens andre halvdel. Alt-A-boliglån anses å være mer risikofule enn A-vurderte eller prime -boliglån. Men fordi Alt-A-låntakere må ha rimelig god kreditthistorikk, er verdipapirer med sikkerhet i disse lånene vurdert å være mindre risikable enn obligasjoner støttet av subprime-boliglån. Våre durasjons- og rentekurvestrategier trakk også opp den relative avkastningen. Strategier utviklet for å dra nytte av en flatere rentekurve i USA og Storbritannia viste seg å være vellykket, fordi rentene steg i fremre del av rentekurven i begge land, før de sank i løpet av de siste månedene av perioden. I tillegg var short-posisjoner i Sveits og Japan gunstig takket være økende priser i det meste av perioden. Aktiv valutaforvaltning trakk avkastningen ned, i første rekke på grunn av long-posisjoner i australske dollar og short-posisjoner i sveitsiske franc og kanadiske dollar. Positive bidrag fra long-posisjoner i svenske kroner og euro og taktisk posisjonering i britiske pund bidro til å dempe den generelle underavkastningen på våre valutastrategier. Det skjedde en merkbar endring i markedsledelse i periodens siste kvartal. Skuffende globale økonomiske data og risikoaversjon etter Hellas nærstående mislighold av sin gjeld var blant faktorene som forårsaket fall i rentene og gjorde at obligasjoner av høyere kvalitet, slik som amerikanske og globale statsobligasjoner, skjøt i været. Mer risikofylt og mer økonomisk sensitive områder av markedet høyrenteobligasjoner, CMBS og verdipapirisert gjeld av lavere kvalitet, ble hengende etter på grunn av reduserte økonomiske forventninger. Når vi retter blikket fremover, tror vi kredittsensitive fasterentepapirer kan komme til å gjøre det godt. Som en følge av dette økte vi ved regnskapsperiodens slutt i noen grad ets beholdning av høyrenteobligasjoner, understøttet av selskapenes sterke balanseregnskaper og misligholdsgrad på historisk lave nivåer. Vi ser også positive utsikter for ikke-offentlige verdipapiriserte boliglån, fordi nedsalg i denne sektoren sent i perioden presset rentene til det vi oppfatter er enda mer attraktive nivåer i forhold til amerikanske statsobligasjoner. Putnam World Trust 11

12 Klasse S* Andelsverdi NF 30/06/ ,82 30/06/ ,39 Utbytte Antall Inntekter Kapitalgevinst Sum Klasse S* 1 0,6980 0,6980 * er oppgitt i britiske pund. Globale investeringer innebærer en viss risiko, for eksempel valutasvingninger, økonomisk ustabilitet og politiske hendelser. Obligasjoner med lavere kredittvurdering kan gi høyere effektiv rente i bytte mot større risiko. som investerer i statspapirer, er ikke garanterte. MBS-papirer (mortgage-backed securities) er utsatt for risiko for førtidig innfrielse. Derivater innebærer spesiell risiko og kan påføre et tap. som investerer i obligasjoner, er utsatt for en viss risiko, inkludert renterisiko, kredittrisiko og inflasjonsrisiko. Når rentene stiger, synker obligasjonskursene. Obligasjoner med lang løpetid er mer eksponert mot renterisiko enn obligasjoner med kort løpetid. I motsetning til obligasjoner har obligasjonsfond løpende gebyrer og utgifter. Oppfatningen som uttrykkes her, er kun Putnams oppfatning per 11. august Den er ikke ment å utgjøre et investeringsråd. Det tas forbehold om endringer i forventningene til den fremtidige markedsutviklingen. Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S2 I de 12 månedene som ble avsluttet noterte et en positiv absolutt avkastning og slo referanseindeksen uttrykt både i og lokal valuta, primært takket være strategier innen føderalt garanterte CMO-papirer og pantelån. Andeler i Klasse S ga en avkastning på 3,49 % (11,09 % uttrykt i ), til netto andelsverdi (NAV, eller uten tegningsgebyr), og fondets referanseindeks, 6-Months LIBOR-indeksen, endte på 1,02 % (0,46 % uttrykt i ). Innen vår strategi for førtidig pantelånsinnfrielse gjorde eksponeringen mot såkalte interest-only (IO) CMO-papirer det bra i størstedelen av perioden, ettersom stigende renter fjernet drivkraften for refinansiering av pantelånbeholdninger med lavere rente, og verdipapirer ble priset på nytt for å gjenspeile forventningen om høyere kontantstrømmer. Våre pantelånkreditt- og likviditetsstrategier leverte solide gevinster. Eksponeringen mot AAA-vurderte CMBS-papirer trakk også avkastningen opp, da rentedifferansene for høykvalitetsobligasjoner med kort durasjon fortsatte å krympe frem til de siste månedene i perioden. Alt-A og lån til prefabrikerte hus innenfor vår RMBS-allokering ga økt verdi, til tross for økt risikoaversjon i periodens andre halvdel. Våre durasjons- og rentekurvestrategier trakk opp den relative avkastningen. Strategier utviklet for å dra nytte av en flatere rentekurve i USA og Storbritannia viste seg å være vellykket, fordi rentene steg i fremre del av rentekurven i begge land, før de sank i løpet av de siste månedene av perioden. I tillegg var short-posisjoner i Sveits og Japan gunstig takket være økende priser i det meste av perioden. Aktiv valutaforvaltning trakk avkastningen ned, i første rekke på grunn av long-posisjoner i australske dollar og short-posisjoner i sveitsiske franc og kanadiske dollar. Positive bidrag fra long-posisjoner i svenske kroner og euro og taktisk posisjonering i britiske pund bidro til å dempe den generelle underavkastningen på våre valutastrategier. Det skjedde en merkbar endring i markedsledelse i periodens siste kvartal. Skuffende globale økonomiske data og risikoaversjon etter Hellas nærstående mislighold av sin gjeld var blant faktorene som forårsaket fall i rentene og gjorde at obligasjoner av høyere kvalitet, slik som amerikanske og globale statsobligasjoner, skjøt i været. Mer risikofylt og mer økonomisk sensitive områder av markedet høyrenteobligasjoner, CMBS og verdipapirisert gjeld av lavere kvalitet, ble hengende etter på grunn av reduserte økonomiske forventninger. Nå vi retter blikket fremover, tror vi kredittsensitive fasterentepapirer kan komme til å gjøre det godt. Som en følge av dette økte vi ved regnskapsperiodens slutt i noen grad ets beholdning av høyrenteobligasjoner, understøttet av selskapenes sterke balanseregnskaper og misligholdsgrad på historisk lave nivåer. Vi ser også positive utsikter for ikke-offentlige verdipapiriserte boliglån, fordi nedsalg i denne sektoren sent i perioden presset rentene til det vi oppfatter er enda mer attraktive nivåer i forhold til amerikanske statsobligasjoner. 12 Putnam World Trust

13 Putnam Global High Yield Bond Fund Klasse S* Andelsverdi NF 30/06/ ,63 30/06/2011 7,45 Utbytte Antall Inntekter Kapitalgevinst Sum Klasse S* 1 3,4652 3,4652 * er oppgitt i britiske pund. Globale investeringer innebærer en viss risiko, for eksempel valutasvingninger, økonomisk ustabilitet og politiske hendelser. Obligasjoner med lavere kredittvurdering kan gi høyere effektiv rente i bytte mot større risiko. som investerer i statspapirer, er ikke garanterte. MBS-papirer (mortgage-backed securities) er utsatt for risiko for førtidig innfrielse. Derivater innebærer spesiell risiko og kan påføre et tap. som investerer i obligasjoner, er utsatt for en viss risiko, inkludert renterisiko, kredittrisiko og inflasjonsrisiko. Når rentene stiger, synker obligasjonskursene. Obligasjoner med lang løpetid er mer eksponert mot renterisiko enn obligasjoner med kort løpetid. I motsetning til obligasjoner har obligasjonsfond løpende gebyrer og utgifter. Oppfatningen som uttrykkes her, er kun Putnams oppfatning per 11. august Den er ikke ment å utgjøre et investeringsråd. Det tas forbehold om endringer i forventningene til den fremtidige markedsutviklingen. I de 12 månedene som ble avsluttet, noterte et blandede resultater i forhold til referanseindeksen, Bank of America Merrill Lynch Global High Yield Constrained Hedged Index. Gunstig posisjonering i telekommunikasjonstjenester, forsyning, kabel/satellitt, bilindustri, metaller og gruvedrift bidro til ets relative resultater. De viktigste enkeltbidragsyterne var blant annet mobiloperatøren Sprint Nextel, bilindustrileverandøren TRW Automotive, salgsprosesseringsleverandøren First Data og det Texas-baserte forsyningsforetaket Energy Future Holdings. Undervektsposisjoner i informasjonsteknologi-, energi- og tjenestesektorene bidro derimot til lavere relativ avkastning, det samme gjorde utvelgelsen av verdipapirer innen transport samt papir og emballasje. Blant de negative bidragsyterne fant vi spesialdetaljisten Harry and David, den Las Vegas-baserte kasinooperatøren Harrah s Entertainment og United Continental Holdings, morselskapet til United Airlines og Continental Airlines. Manglende beholdning av finansieringsselskapet for næringseiendom Capmark Financial, bidro også negativt. I perioden genererte et solide absolutte resultater i alle Andelsklasser: 15,01 % for Andeler i Klasse A, 14,32 % for Andeler i Klasse B, 14,45 % for Andeler i Klasse C, 37,32 % (15,55 % målt i euro) for Andeler i Klasse E, 15,77 % for Andeler i Klasse I og 24,29 % (15,62 % målt i britiske pund) for Andeler i Klasse S, alle til netto andelsverdi (uten tegningsgebyr). ets referanse gav en avkastning på 15,07 %, uttrykt i. Mange investorer spør seg om avkastningen fra høyrenteobligasjoner har passert toppen i denne markedssyklusen. Etter vår oppfatning vil nok dagens gunstige kredittmiljø sannsynligvis fortsette, og det er fortsatt verdier å hente ved eksponering mot høyrenteobligasjoner. Traumet fra finanskrisen i 2008 og 2009, alvorlig som den var, hadde en gunstig effekt ved at den renset markedet for de minst kredittverdige selskapene. Sagt på en annen måte er flesteparten av dagens utstedere av høyrenteobligasjoner blitt sterkere etter å ha kommet seg gjennom lavkonjunkturen. De fleste har bedre balanseregnskaper, med betydelige kontantbeløp og mer stabile kapitalstrukturer. I det siste har de dominerende faktorene i makroutviklingen for de amerikanske aksjemarkedene vært nedgang i økonomisk aktivitet, Standard og Poors nedgradering av USAs statsgjeld og betydelig høyere volatilitet i markedene. Selv om vi i dag tror at den amerikanske økonomien vil unngå en double-dip, forventer vi at veksten vil være svak i overskuelig fremtid. Mot dette bakteppet har vi forholdsvis gode utsikter for høyrenteobligasjoner i de kommende månedene. Vi tror at selskapenes solide grunnleggende forhold flytende kapitalmarkeder kan fortsette å styrke dynamikken i tilbud og etterspørsel i markedet. Etter vårt syn kan nye utstedelser for å finansiere oppkjøp og fusjoner, anbudsinnbydelser og refinansiering fortsette i et sunt tempo og kunne bli møtt av lignende sunn etterspørsel, på bakgrunn av attraktiviteten ved høyrenteobligasjoner versus andre aktivaklasser. Som en følge av dette tror vi misligholdsgraden vil holde seg under det historiske gjennomsnitt i en tid fremover. Dessuten vil renteforskjellene ligge på attraktive nivåer i forhold til risikojustert avkastningspotensial. Ved periodens utgang hadde et størst overvekting i telekommunikasjonstjenester, forbrukerprodukter og økonomi. Vi planlegger nå å opprettholde et risikonivå som er omtrent på linje med markedet, samtidig som porteføljen er bredt diversifisert på tvers av utstedere og bransjer. Putnam World Trust 13

14 Putnam Global Liquidity Fund Klasse A Klasse B Klasse C Klasse E* Klasse I Klasse S** Andelsverdi NF NF NF NF NF NF 30/06/2010 $6,35 $6,33 $8,04 7,33 $2,43 4,60 30/06/2011 6,79 6,75 8,59 7,87 2,60 4,94 Utbytte Antall Inntekter Kapitalgevinst Sum Klasse A 12 $0,4920 $0,4920 Klasse B 12 0,4680 0,4680 Klasse C 12 0,5880 0,5880 Klasse E* 12 0,5730 0,5730 Klasse I 12 $0,2040 $0,2040 Klasse S** 12 0,3610 0,3610 * er oppgitt i euro. ** er oppgitt i britiske pund. Internasjonale investeringer innebærer en viss risiko, for eksempel valutasvingninger, økonomisk ustabilitet og politiske hendelser. papirer i vekstmarkeder er utsatt for ytterligere risiko, inkludert illikviditet og volatilitet. Obligasjoner med lavere kredittvurdering kan gi høyere effektiv rente i bytte mot større risiko. som investerer i obligasjoner, er utsatt for en viss risiko, inkludert renterisiko, kredittrisiko og inflasjonsrisiko. Når rentene stiger, synker obligasjonskursene. Obligasjoner med lang løpetid er mer eksponert mot renterisiko enn obligasjoner med kort løpetid. I motsetning til obligasjoner har obligasjonsfond løpende gebyrer og utgifter. Oppfatningen som uttrykkes her, er kun Putnams oppfatning per 11. august Den er ikke ment å utgjøre et investeringsråd. Det tas forbehold om endringer i forventningene til den fremtidige markedsutviklingen. For 12-månedersperioden som ble avsluttet var det stor bekymring rundt de alvorlige gjeldsproblemene til Hellas, Irland, Portugal, Spania og Italia. Dette førte til store svingninger i disse landenes kortsiktige statsgjeld. Utenfor Europa var pengemarkedsuniverset meget følsomt og reagerte på negative nyheter med økt risikoaversjon. Dette førte til volatile markedsforhold for kortsiktige kredittrelaterte investeringer. I løpet av de siste månedene av perioden, mens USAs økonomiske indikatorer falt noe og den amerikanske sentralbanken signaliserte at det ikke hadde noen hast med å stramme inn pengepolitikken, falt rentene over hele rentekurven, og kortsiktige renter falt mer enn langsiktige renter. Investorflukt og andre tekniske forhold i pengemarkedet drev amerikanske stabsobligasjonsrenter til nær null, slik at den effektive statspapirrenten nådde ett av sine bratteste nivåer noen gang. ets resultat var i tråd med det gjeldende renteklimaet, som fremdeles er påvirket av beslutningen til styret i den amerikanske sentralbanken om å holde renten i ro mellom 0,00 % og 0,25 %. Mens den amerikanske sentralbankens nåværende politikk er ment å fremme likviditeten i finanssystemet og stimulere til økonomisk vekst, har det resultert i en avkastning i pengemarkedspapirer som har ligget på historisk lave nivåer. I løpet av perioden ga et en avkastning på 0,02 %, mens referanseindeksen, Lipper Institutional Money Market Funds Average, hadde en avkastning på 0,07 %, uttrykt i. Klasse P Andelsverdi NF 30/06/2010 $1,00 30/06/2011 1,00 Utbytte Antall Inntekter Kapitalgevinst Sum Klasse P 12 $0,0002 $0,0002 Selv om fondet søker å holde en konstant andelspris på 1,00, er det mulig å tape penger ved å investere i et. et er ikke forsikret av noen offentlig instans. Oppfatningen som uttrykkes her, er kun Putnams oppfatning per 11. august Den er ikke ment å utgjøre et investeringsråd. Det tas forbehold om endringer i forventningene til den fremtidige markedsutviklingen. 14 Putnam World Trust

15 Putnam Total Return Fund For de 12 månedene som ble avsluttet gjorde fondet det bedre enn referanseindeksen, Bank of America Merrill Lynch 1-Month LIBOR-indeksen, med betydelig margin, uttrykt både i amerikanske dollar og lokal valuta. Porteføljens girede eksponering mot globale markeder var den største bidragsyteren til det absolutte resultatet. I forhold til policyporteføljen dro et nytte av dynamisk allokering aktiv posisjonering som respons på endringer i de økonomiske utsiktene og prising i markedet og aktive strategier for utvelgelse av verdipapirer. Derivatposisjoner utviklet for å replisere kontantindekser og faktisk indeksavkastning ga derimot mindreavkastning og dempet fondets avkastning i forhold til policyporteføljen. I perioden genererte et solid, tosifret avkastning i alle Andelsklasser: 19,69 % for Andeler i Klasse A, 19,12 % for Andeler i Klasse B, 19,43 % for Andeler i Klasse C, 41,04 % (18,76 % målt i euro) for Andeler i Klasse M og 29,04 % (20,17 % målt i britiske pund) for Andeler i Klasse S, alle til netto andelsverdi (uten tegningsgebyr). ets referanseindeks ga en avkastning på 0,27 %. Et rally i de fleste typer av mer risikofylte aktiva ledet policyporteføljen til en sterk absolutt gevinst i perioden. Med hensyn til dynamisk tildeling versus policyportefølje, var vi undervektet i amerikanske obligasjoner av investeringsgrad samt obligasjoner og inflasjonsbeskyttede verdipapirer (TIPS). Ved aktiv utvelgelse av verdipapirer kom det meste av verdiskapningen fra vårt valg av aksjer i store amerikanske selskaper, med fokus på selskaper som gir lønnsomhet over gjennomsnittet og hvis aksjer omsettes med lavere volatilitet enn normalt. Risikofylte aktiva som aksjer, høyrenteobligasjoner og råvarer leverte pene gevinster i perioden. Det skjedde en merkbar endring i markedsledelse i periodens siste kvartal. Skuffende globale økonomiske data og risikoaversjon etter Hellas nærstående mislighold av sin gjeld var blant faktorene som forårsaket fall i rentene og gjorde at obligasjoner av høyere kvalitet, slik som amerikanske og globale statsobligasjoner, skjøt i været. Mer risikofylte og mer økonomisk sensitive områder av rentemarkedet høyrenteobligasjoner, CMBS, og verdipapirisert gjeld av lavere kvalitet ble hengende etter på grunn av reduserte økonomiske forventninger. Amerikanske og utenlandske aksjekategorier noterte generelt svak eller negativ avkastning. Her var defensive sektorer som helse, energi, og ikke-sykliske forbruksvarer de som ga best avkastning. Gull fortsatte å gjøre det bra, og fungerer som en trygg havn i den globale usikkerheten. I det siste har de dominerende faktorene i makroutviklingen for de amerikanske aksjemarkedene vært nedgang i økonomisk aktivitet, Standard og Poors nedgradering av USAs statsgjeld og betydelig høyere volatilitet i markedene. Selv om vi i dag tror at den amerikanske økonomien vil unngå en double-dip, forventer vi at veksten vil være svak i overskuelig fremtid. Derfor ønsker vi, sammen med vår beholdning av amerikanske aksjer, å favorisere stabiliserende strategier som å inneha beholdninger med lav volatilitet, redusere sikringsinstrumenter og diversifisere aktivaklasser. Når det gjelder aksjemarkedene utenfor USA, var et ved periodens slutt undervektig i europeiske aksjer på grunn av bekymringer over statsgjelden. Vi anser at japanske aksjer kan gi meravkastning etter hvert som landets opphenting fortsetter. Aksjer i fremvoksende markeder har også begynt å stabilisere seg. Innenfor amerikanske rentepapirer har omfattende salg av MBS-papirer fra flere store institusjoner, sammen med fornyet frykt for en double-dip, forårsaket betydelig større renteforskjeller for gjeld i privat sektor. Større renteforskjeller for høyrenteobligasjoner har etter vårt syn gjort dem mer tiltalende, spesielt i lys av fortsatt lav misligholdsgrad og solide fundamentale forhold for selskapene. Vi tror at lignende faktorer har gjort ikke-offentlige MBS-papirer mer attraktive. I ikke-amerikanske rentepapirer, og med gjeldsproblemer som langt fra er løst i land i den perifere eurosonen, som Hellas, Irland, Portugal og Spania, opprettholder vi våre undervektsposisjoner i disse markedene. Ellers har vi ikke i dag har sterke preferanser for land. Klasse A Klasse B Klasse C Klasse M* Klasse S** Andelsverdi NF NF NF NF NF 30/06/2010 $10,16 $9,10 $9,16 7,57 2,80 30/06/ ,16 10,84 10,94 8,99 3,18 Utbytte Antall Inntekter Kapitalgevinst Sum Klasse S** 1 0,1750 0,1750 * er oppgitt i euro. ** er oppgitt i britiske pund. Globale investeringer innebærer en viss risiko, for eksempel valutasvingninger, økonomisk ustabilitet og politiske hendelser. et investerer noen eller alle av sine aktiva i mindre og/eller mellomstore selskap. Slike investeringer øker risikoen for større kurssvingninger. Obligasjoner med lavere kredittvurdering kan gi høyere effektiv rente i bytte mot større risiko. et kan plassere en betydelig andel av sine eiendeler i obligasjoner. Derivater innebærer spesiell risiko og kan påføre et tap. som investerer i obligasjoner, er utsatt for en viss risiko, inkludert renterisiko, kredittrisiko og inflasjonsrisiko. Når rentene stiger, synker obligasjonskursene. Obligasjoner med lang løpetid er mer eksponert mot renterisiko enn obligasjoner med kort løpetid. I motsetning til obligasjoner har obligasjonsfond løpende gebyrer og utgifter. Diversifisering er ikke noen garanti for gevinst og heller ikke mot tap. Det er mulig å tape penger på en diversifisert portefølje. Oppfatningen som uttrykkes her, er kun Putnams oppfatning per 11. august Den er ikke ment å utgjøre et investeringsråd. Det tas forbehold om endringer i forventningene til den fremtidige markedsutviklingen. Putnam World Trust 15

16 Total kostnadsprosent (TER) (urevidert)* Nedenfor vises total kostnadsprosent (TER Total Expense Ratio) for hvert for året som sluttet : Klasse A Klasse B Klasse C Klasse E Klasse I Klasse M Klasse P Klasse S Klasse T % % % % % % % % % Putnam Asia Pacific (Ex-Japan) Equity Fund 1,80 2,30 2,05 1,10 1,80 1,80 Putnam Emerging Markets Equity Fund 2,05 2,55 2,30 1,10 2,05 2,05 Putnam Global Core Equity Fund 1,80 2,30 2,05 1,10 1,81 1,80 Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S1 0,69 Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S2 0,72 Putnam Global High Yield Bond Fund 1,64 2,14 2,04 0,94 0,94 0,94 Putnam Global Liquidity Fund 0,11 Putnam Total Return Fund 1,78 2,28 2,03 1,78 1,08 * Total kostnadsprosent (TER) beregnes som de totale driftskostnadene for hver Andelsklasse i hvert i ets regnskapsvaluta for det relevante året som en prosentandel av ets gjennomsnittlige nettoaktiva i det relevante året. Under vises totalt kostnadsforhold (TER Total Expense Ratio) for hvert, ikke medregnet suksesshonorar for året som ble avsluttet : Klasse S % Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S1 0,38 Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S2 0,38 Gjennomsnittlig nettoformue beregnes ved hjelp av tall som bygger på det godkjente ets nettoformue ved hver beregning av netto andelsverdi. Det beregnes netto andelsverdi daglig for alle unntatt Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S1 og Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S2, som beregnes en gang i uken. Per utgjorde suksesshonorarene for Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S1 og Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S2 0,31 % (30. juni 2010: 2,63 %) og 0,44 % (30. juni 2010: 1,90 %) av nettoformuen i de aktuelle ene. Porteføljens omløpsrate (PTR) (urevidert)* Porteføljens omløpsrate (PTR) for hvert av ene for året fra 1. juli 2010 til er vist nedenfor: PTR % Putnam Asia Pacific (Ex-Japan) Equity Fund 224 Putnam Emerging Markets Equity Fund 344 Putnam Global Core Equity Fund 220 Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S1 28 Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S2 (74) Putnam Global High Yield Bond Fund 155 Putnam Global Liquidity Fund (517) Putnam Total Return Fund 29 * Omløp er et s samlede verdi for de totale kostnadene av kjøpte verdipapirer pluss de totale inntektene fra salg av verdipapirer minus den samlede verdien av ets innløselige deltakende andeler pluss innløsninger i løpet av regnskapsperioden. Alle verdiene i omløpsberegningene er oppgitt i basisvalutaen for det relevante et. 16 Putnam World Trust

17 Oversikt over Investeringsforvalteren ansvarsområder Investeringsforvalteren er ansvarlig for å utarbeide regnskaper som gir et rett og rimelig bilde av Investeringsselskapets finansielle situasjon og resultat for året. Ved utarbeidelsen av disse regnskapene må Investeringsforvalteren: velge egnede regnskapsregler og deretter påse at de følges konsekvent, foreta vurderinger og beregninger som er rimelige og iht. forsiktighetsprinsippet, og utarbeide regnskapene ut fra en forutsetning om fortsatt drift med mindre det er upassende å anta at Investeringsselskapet vil fortsette driften. Investeringsforvalteren er ansvarlig for korrekt bokføring som til enhver tid skal vise Investeringsselskapets økonomiske stilling med rimelig nøyaktighet og sikre at regnskapene utarbeides i samsvar med god regnskapsskikk i Irland og i samsvar med Forvaltningsfullmakten og EUs Direktiv for foretak for kollektiv investering i omsettelige verdipapirer (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) av 2003 (med endringer, utvidet og konsolidert). Tiltakene som Investeringsforvalteren har truffet for å overholde Investeringsselskapets bokføringsforpliktelser, omfatter bruk av hensiktsmessige systemer og prosedyrer og ansettelse av kompetent arbeidskraft. For dette formålet har styremedlemmene i Investeringsforvalteren utnevnt State Street Fund Services (Ireland) Limited til å være ansvarlig for korrekt bokføring. Regnskapet oppbevares hos 78 Sir John Rogerson s Quay, Dublin 2, Irland. Investeringsforvalteren er også ansvarlig for at Investeringsselskapets aktiva er i sikkerhet. I denne sammenheng har Investeringsforvalteren betrodd Investeringsselskapets aktiva til en Depotmottaker for sikker forvaring i samsvar med Forvaltningsfullmakten. Investeringsforvalteren har også ansvar for å ta rimelige forholdsregler for å forhindre og å oppdage bedrageri og manglende overholdelse av lover og forskrifter. På vegne av Investeringsforvalteren: Styremedlem: Styremedlem: 29. september 2011 Depotmottakerens rapport til Andelseierne Vi har gransket Investeringsforvalterens adferd i forhold til Putnam World Trust ( Investeringsselskapet ) for året som sluttet, gjennom vår rolle som Depotmottaker for Investeringsselskapet. Denne beretningen samt vurderingen er utarbeidet utelukkende for Investeringsselskapets andelseiere som en gruppe i henhold til Tilsynsmyndighetens UCITS-meddelelse 4 og ikke for noe annet formål. Ved å fremsette denne vurderingen aksepterer eller påtar vi oss ikke ansvar med hensyn til noe annet formål eller andre personer som denne beretningen vises til. Depotmottakerens ansvar Våre forpliktelser og ansvarsområder er nevnt i sentralbankens UCITS-melding 4. Én av disse forpliktelsene er å granske fondets virksomhet i hver årlig regnskapsperiode og vedkommende rapport for andelseierne. Vår rapport skal oppgi hvorvidt Investeringsselskapet, etter vår vurdering, har blitt styrt forsvarlig i samsvar med bestemmelsene i Investeringsselskapets Forvaltningsfullmakt og i UCITS-direktivet. Det er Investeringsforvalterens overordnede ansvar å etterfølge disse bestemmelsene. Hvis Investeringsforvalteren ikke har gjort dette, må vi som Depotmottaker oppgi hvorfor dette er tilfelle, og beskrive skrittene vi har tatt for å utbedre situasjonen. Grunnlaget for Depotmottakerens vurdering Depotmottakeren foretar evalueringer som vedkommende etter rimelig skjønn anser for å være nødvendige for å overholde pliktene beskrevet i UCITS-meddelelse 4 og for å sikre at Investeringsselskapet på alle vesentlige punkter har blitt styrt (i) i henhold til begrensningene når det gjelder investerings- og lånefullmakter som er pålagt Investeringsselskapet av dets stiftelsesdokumentasjon og relevante forskrifter, og (ii) på andre måter i samsvar med Investeringsselskapets stiftelsesdokumentasjon og relevante forskrifter. Vurdering Etter vår vurdering har Investeringsselskapet i løpet av året på alle vesentlige punkter blitt styrt: (i) i henhold til begrensningene for investerings- og lånefullmaktene som er pålagt Investeringsforvalteren og Depotmottakeren av Forvaltningsfullmakten og EUs direktiv for foretak for kollektiv investering i omsettelige verdipapirer (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) av 2003 (med endringer, utvidet og konsolidert) ( Direktivet ), og (ii) ellers i samsvar med bestemmelsene i Forvaltningsfullmakten og Direktivet. State Street Custodial Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson s Quay Dublin 2 Irland 29. september 2011 Putnam World Trust 17

18 Revisjonsberetning Den uavhengige revisorens rapport til andelseierne i Putnam World Trust ( Investeringsselskapet ) Vi har revidert Investeringsselskapets regnskap for året som endte. Regnskapet for hvert av Investeringsselskapets omfatter Balanseregnskapet, Resultatregnskapet, Oversikt over endringer i Netto forvaltningskapital som kan tilskrives eiere av innløselige, stemmeberettigede Andeler, Oversikt over investeringer og tilhørende noter. Disse regnskapene er utarbeidet i henhold til regnskapsprinsippene som er angitt i dem. Respektive ansvarsområder for Investeringsforvalteren og revisoren Investeringsforvalterens ansvar for å utarbeide årsrapporten og regnskapet i samsvar med gjeldende irsk lov og regnskapsprinsippene som er utstedt av Accounting Standards Board og publisert av Institute of Chartered Accountants i Irland (Generally Accepted Accounting Practice in Ireland), er angitt i oversikten over investeringsforvalterens ansvarsområder. Vårt ansvar er å revidere regnskapet i samsvar med aktuelle juridiske og forskriftsmessige krav og internasjonale revisjonsstandarder (International Standards on Auditing) (Storbritannia og Irland). Denne rapporten, inkludert vår vurdering, er utarbeidet for, og utelukkende for, Andelseierne i hvert som en gruppe og ikke for noe annet formål. Når vi fremsetter denne vurderingen, aksepterer eller påtar vi oss ikke ansvar med hensyn til noe annet formål eller andre personer som blir vist denne beretningen, eller som får den i hende, med unntak av tilfeller der vi har gitt skriftlig forhåndssamtykke. I beretningen gir vi vår vurdering av hvorvidt dette regnskapet gir et rett og rimelig bilde i samsvar med god regnskapsskikk (Generally Accepted Accounting Practice) i Irland, og om det er utarbeidet i henhold til irsk lov, herunder EUs direktiv for foretak for kollektiv investering i omsettelige verdipapirer (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities), 2003 (med endringer). Vi leser annen informasjon som årsrapporten inneholder, og vurderer om den er i samsvar med de reviderte regnskapene. Vi vurderer konsekvensene for vår rapport hvis vi blir kjent med eventuelle tydelige feilslutninger eller vesentlige uoverensstemmelser med regnskapene. Vårt ansvar strekker seg ikke til noen annen informasjon. Grunnlaget for revisjonsberetningen Vi utførte revisjonen i henhold til internasjonale revisjonsstandarder (International Standards on Auditing) (Storbritannia og Irland) utstedt av Auditing Practices Board. En revisjon innebærer en undersøkelse, basert på stikkprøver, av bilag som understøtter beløpene og informasjonen i regnskapene. Den omfatter også en vurdering av vesentlige beregninger og evalueringer som er gjort av investeringsforvalteren under utarbeidelsen av regnskapene, og om hvorvidt regnskapspraksisen er egnet i situasjonen til Investeringsselskapets, konsekvent anvendt og tilstrekkelig forklart. Vi planla og utførte vår revisjon slik at vi fikk alle opplysninger og forklaringer som vi anså som nødvendige for å gi oss tilstrekkelig bevis til å kunne vurdere med rimelig sikkerhet om regnskapene ikke inneholdt vesentlige feilopplysninger enten de skyldes bedrageri, andre uregelmessigheter eller feil. Under gjennomgangen vurderte vi også om presentasjonen av informasjon i årsregnskapene var tilstrekkelig generelt sett. Vurdering Etter vår mening gir regnskapene: i henhold til god regnskapsskikk (Generally Accepted Accounting Practice) i Irland, et rett og rimelig bilde av stillingen til samtlige av Investeringsselskapenes per og av enes resultater for året som da ble avsluttet, og er forsvarlig utarbeidet i samsvar med kravene i EUs direktiv for foretak for kollektiv investering i omsettelige verdipapirer (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) av 2003 (med endringer). Vi har mottatt all informasjon og alle forklaringer vi anser som nødvendige for å kunne utføre revisjonen. Etter vårt syn har Investeringsselskapets Investeringsforvalter ført korrekt regnskap. Investeringsselskapets regnskap stemmer overens med bokføringen. Supplerende rapport i henhold til god revisjonsskikk i USA I tillegg har vi. på anmodning fra Investeringsforvalter, også gjennomført en revisjon av regnskapet i samsvar med god revisjonsskikk i USA (US GAAS), og vi fremlegger herved en beretning i samsvar med disse standardene. Etter vår oppfatning er medfølgende balanseregnskapet, resultatregnskapet, oppstillingen av endringer i netto atkiva som kan tilskrives eiere av stemmeberettigede innløselige andeler, investeringsplan og tilhørende noter et rettvisende bilde, i alt vesentlig, av Investeringsselskapet økonomiske stilling per, og resultatene av dets virksomhet for regnskapsåret er dermed oppgjort i samsvar med god regnskapsskikk i Irland. Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av Investeringsselskapets ledelse. Vårt ansvar er å uttrykke en vurdering av disse regnskapene, basert på vår revisjon. Vi har utført revisjonen i samsvar med US GAAS. Standardene krever at vi planlegger og utfører revisjonen slik at vi oppnår rimelig sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon utført i samsvar med US GAAS omfatter kontroll av. på testbasis, dokumentasjon på beløpene og opplysningene i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, og evaluering av presentasjonen av årsregnskapet. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse. PricewaterhouseCoopers Chartered Accountants and Registered Auditors (Statsautoriserte revisorer og registrerte revisorer) Dublin 29. september Putnam World Trust

19 Putnam Asia Pacific (Ex-Japan) Equity Fund Oversikt over investeringer IKKE-AMERIKANSKE AKSJER (96,83 %) Antall andeler Flyselskaper (1,44 %) AirAsia BHD (Malaysia) , China Eastern Airlines Corporation Limited (Hongkong) , ,44 Bil (2,10 %) 184 Hyundai Motor Company (Sør-Korea) , Kia Motors Corporation (Sør-Korea) , ,10 Bank (23,88 %) Agricultural Bank of China Limited (Kina) , Australia & New Zealand Banking Group Limited (Australia) , Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT (Indonesia) , China Construction Bank Corporation (Kina) , China Merchants Bank Company Limited (Hongkong) , Commonwealth Bank of Australia (Australia) , DBS Group Holdings Limited (Singapore) , Fubon Financial Holding Company Limited (Taiwan) , Industrial and Commercial Bank of China Limited (Kina) , Industrial Bank of Korea (Sør-Korea) , Kasikornbank PCL (Thailand) , National Australia Bank Limited (Australia) , Shinhan Financial Group Company Limited (Sør-Korea) , United Overseas Bank Limited (Singapore) , ,88 Grunnmaterialer (0,61 %) Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk PT (Indonesia) , ,61 Kringkasting (0,89 %) Television Broadcasts Limited (Hongkong) , ,89 Kjemikalier (2,49 %) Formosa Chemicals & Fibre Corporation (Taiwan) ,19 99 LG Chemical Limited (Sør-Korea) , Nufarm Limited (Australia) , ,49 Kull (2,48 %) China Shenhua Energy Company Limited (Kina) , Straits Asia Resources Limited (Singapore) , ,48 Kommersielle tjenester og forbrukertjenester (0,58 %) Flight Centre Limited (Australia) , ,58 Kommunikasjonsutstyr (0,48 %) Wistron NeWeb Corporation (Taiwan) , ,48 Datamaskiner (1,14 %) Wistron Corporation (Taiwan) , ,14 Konglomerater (0,61 %) Noble Group Limited (Hongkong) , ,61 IKKE-AMERIKANSKE AKSJER forts. Antall andeler Bygg (5,31 %) BBMG Corporation (Kina) , China National Building Material Company Limited (Kina) , China National Materials Company Limited (Kina) , China Shanshui Cement Group Limited (Kina) , China State Construction International Holdings Limited (Kina) , Siam Cement PCL (Thailand) , ,31 Kraftselskaper (0,66 %) China Resources Power Holdings Company Limited (Kina) , ,66 Elektrisk utstyr (0,77 %) Harbin Power Equipment Company Limited (Kina) , ,77 Elektronikk (8,23 %) Asustek Computer Incorporated (Taiwan) , Hollysys Automation Technologies Limited (Kina) , Hon Hai Precision Industry Company Limited (Taiwan) , LG Display Company Limited (Sør-Korea) , Samsung Electronics Company Limited (Sør-Korea) , Tripod Technology Corporation (Taiwan) , Unimicron Technology Corporation (Taiwan) , ,23 Bygg og anlegg (2,10 %) 440 Daelim Industrial Company Limited (Sør-Korea) , KEPCO Engineering & Construction Company Incorporated (Sør-Korea) , KEPCO Plant Service & Engineering Company Limited (Sør-Korea) , ,10 Finans (2,09 %) KB Financial Group Incorporated (Sør-Korea) , Yuanta Financial Holding Company Limited (Taiwan) , ,09 Matvarer (2,42 %) 123 CJ CheilJedang Corporation (Sør-Korea) , Indofood Sukses Makmur Tbk PT (Indonesia) , Zhongpin Incorporated (Kina) , ,42 Industri (1,07 %) Keppel Corporation Limited (Singapore) , ,07 Forsikring (1,70 %) China Life Insurance Company Limited (Taiwan) , Korean Reinsurance Company (Sør-Korea) , Ping An Insurance Group Company (Kina) , ,70 Losji (1,97 %) Genting Bhd (Malaysia) , Home Inns & Hotels Management Incorporated (Kina) , ,97 Putnam World Trust 19

20 Putnam Asia Pacific (Ex-Japan) Equity Fund Oversikt over investeringer forts. IKKE-AMERIKANSKE AKSJER forts. Antall andeler Maskineri (1,76 %) 861 BHI Company Limited (Sør-Korea) , Lonking Holdings Limited (Kina) , Samsung Heavy Industries Company Limited (Sør-Korea) , ,76 Medisinsk teknologi (1,50 %) CSL Limited (Australia) , ,50 Metaller (8,65 %) BHP Billiton Limited (Australia) , Fortescue Metals Group Limited (Australia) , Rio Tinto Limited (Australia) , Xstrata PLC (Storbritannia) , ,65 Olje og gass (3,26 %) CNOOC Limited (Kina) , Santos Limited (Australia) , ,26 Energiprodusenter (0,96 %) China Power New Energy Development Company Limited (Kina) , China WindPower Group Limited (Kina) , ,96 Eiendom (5,04 %) C C Land Holdings Limited (Kina) , Cheung Kong Holdings Limited (Hongkong) , Guangzhou R&F Properties Company Limited (Kina) , Henderson Land Development Company Limited (Hongkong) , Midland Holdings Limited (Hongkong) , New World Development Company Limited (Hongkong) , Westfield Retail Trust (Australia) , ,04 Privat (4,11 %) 188 CJ Home Shopping Company Limited (Sør-Korea) , GS Home Shopping Incorporated (Sør-Korea) , Hyundai Department Store Company Limited (Sør-Korea) , Myer Holdings Limited (Australia) , PCD Stores Group Limited (Kina) , ,11 Halvledere (1,50 %) Advanced Semiconductor Engineering Incorporated (Taiwan) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (Taiwan) , ,50 Skipsfart (0,88 %) SembCorp Marine Limited (Singapore) , ,88 Programvare (2,28 %) AsiaInfo-Linkage Incorporated (Kina) , Tencent Holdings Limited (Kina) , ,28 IKKE-AMERIKANSKE AKSJER forts. Antall andeler Teknologitjenester (1,68 %) Perfect World Company Limited (Kina) , SouFun Holdings Limited (Kina) ,89 Lastebiler og deler (2,19 %) , Hyundai Mobis (Sør-Korea) , ,19 Sum ikke-amerikanske aksjer ,83 KollEKtIvE INvEStERINgSoRdNINgER (0,11 %) Putnam World Trust Global Liquidity Fund ,11 Sum kollektive investeringsordninger ,11 Samlet verdi av investeringer ,94 20 Putnam World Trust

Putnam World Trust. Halvårsrapport

Putnam World Trust. Halvårsrapport Putnam World Trust 31 12 11 Halvårsrapport Rapport og urevidert regnskap for perioden som ble avsluttet. Et Paraplyfond autorisert av den irske sentralbanken og stiftet som et foretak for kollektiv investering

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for oktober 7. november 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for oktober 7. november 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for oktober 7. november 2008 Porteføljeforvalter

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hovedpunkter SKAGEN Avkastnings fondskurs steg 0,4 prosent

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008. Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008. Porteføljeforvalter Torgeir Høien SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Investeringsfilosofien SKAGEN Tellus investerer i kredittsikre obligasjoner utstedt av myndigheter i land med sunn pengepolitikk

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Døråpner til globale renter

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Døråpner til globale renter Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for september 3. oktober 2008 Porteføljeforvalter

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport mars 2017

SKAGEN Avkastning Statusrapport mars 2017 SKAGEN Avkastning Statusrapport mars 2017 Ser til andre kontinenter I mars hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,36 prosent, mens referanseindeksen fikk en avkastning på 0,09 prosent. Kursgevinster

Detaljer

ChinaAMC China Opportunities Fund - Class A Accumulation USD (ISIN: LU )

ChinaAMC China Opportunities Fund - Class A Accumulation USD (ISIN: LU ) Nøkkelinformasjon for investorer Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette fondet for investorer. Det er ikke markedsføringsmateriell. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg til å forstå

Detaljer

Markedsrapport. Februar 2010

Markedsrapport. Februar 2010 Markedsrapport Februar 2010 Utvikling i Januar Januar Oslo børs: -4,6% S&P 500: -3,7% FTSE All World: -4,3% FTSE Emerging: -3,6% Oljepris: -8,6% NORCAP Aksjefondsport: -0,2% Den mye omtalte Januareffekten

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for mai 2. juni 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Avkastningen målt i euro SKAGEN Tellus hadde en avkastning på 2,4 prosent i mai. Referanseindeksens

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Uro i det norske markedet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med ett kursfall på 0,25 prosentpoeng. Indeksen økte med 0,15 prosentpoeng i samme periode.

Detaljer

3. kv. Pressekonferanse 28. oktober 2011 STATENS PENSJONSFOND UTLAND TREDJE KVARTAL 2011

3. kv. Pressekonferanse 28. oktober 2011 STATENS PENSJONSFOND UTLAND TREDJE KVARTAL 2011 3. kv. 211 Pressekonferanse 28. oktober 211 STATENS PENSJONSFOND UTLAND TREDJE KVARTAL 211 1 Fondets markedsverdi Kvartalstall. Milliarder kroner 3 5 3 55 3 5 3 2 5 Rente Aksje 3 2 5 2 2 1 5 1 5 1 1 5

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 Utsikter til enda mer lettelser SKAGEN Avkastning økte med 0,16 prosentpoeng i oktober. Indeksen falt med 0,27 prosentpoeng i samme periode. De utenlandske

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

ChinaAMC China Opportunities Fund - Class A Accumulation USD (ISIN: LU )

ChinaAMC China Opportunities Fund - Class A Accumulation USD (ISIN: LU ) Nøkkelinformasjon for investorer Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette fondet for investorer. Det er ikke markedsføringsmateriell. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg til å forstå

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. April 2012

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. April 2012 Månedsrapport Selecta Ltd. og Multi Strategy Ltd. April 2012 Selecta Ltd. faktaark 2 Multi Strategy Ltd. faktaark 3 Verdijustert egenkapital per andelsklasse 4 Definisjoner 5 Selecta Ltd. April 2012 VEK

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014

BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014 BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014 Markedsutvikling Det var store regionale forskjeller i utviklingen i aksjemarkedene i september. Markedene sett under ett viser liten endring med en oppgang i verdensindeksen

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Blandet i mars SKAGEN Avkastning hadde en moderat positiv avkastning på 0,1 prosent i mars. Indeksen falt med 0,3 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Eurolandinvesteringene løftet kursen SKAGEN Avkastning økte med 0,21 prosentpoeng i november. Indeksen økte med 0,43 prosentpoeng i samme periode. De europeiske

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Rentene opp mot slutten av året Desember var en travel måned for flere sentralbanker Den europeiske sentralbanken satte ned styringsrenten med 0,1 prosentpoeng

Detaljer

MGI FUNDS PLC MGI DAM MULTI-MANAGER GLOBAL EQUITY FUND FORENKLET PROSPEKT, DATERT 15. NOVEMBER 2011

MGI FUNDS PLC MGI DAM MULTI-MANAGER GLOBAL EQUITY FUND FORENKLET PROSPEKT, DATERT 15. NOVEMBER 2011 MGI FUNDS PLC MGI DAM MULTI-MANAGER GLOBAL EQUITY FUND FORENKLET PROSPEKT, DATERT 15. NOVEMBER 2011 Dette forenklede prospektet inneholder nøkkelinformasjon om MGI DAM Multi-Manager Global Equity Fund

Detaljer

ChinaAMC China Opportunities Fund - Class A Accumulation USD (ISIN: LU )

ChinaAMC China Opportunities Fund - Class A Accumulation USD (ISIN: LU ) Nøkkelinformasjon for investorer Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette fondet for investorer. Det er ikke markedsføringsmateriell. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg til å forstå

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport juni 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport juni 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport juni 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 30.06.2017 Markedskommentar for juni De globale aksjemarkedene beveget seg sidelengs i juni og måneden

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016 Post-Brexit rentefall Juli ble en god måned for fondet. Fondskursen til SKAGEN Avkastning var opp 0,41 prosent i juli, mens indeksen var opp 0,11 prosent. Rentene

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Aktiv renteforvaltning Hjemvendende fiskere, 1879. Utsnitt. Av Frits Thaulow, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 13. oktober 2009 Porteføljeforvalter

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport juni 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport juni 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport juni 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hovedpunkter SKAGEN Avkastnings fondskurs steg 0,4 prosent

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2017

Makrokommentar. Januar 2017 Makrokommentar Januar 2017 Rolig start på aksjeåret Det var få store bevegelser i finansmarkedene i januar, men aksjer hadde i hovedsak en positiv utvikling. Markedsvolatiliteten, her vist ved den amerikanske

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2017

SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2017 SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2017 Et lettelsens sukk i Europa I april hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,35 prosent, mens referanseindeksen var omtrent uendret. Det var kursgevinster

Detaljer

Markedsrapport 3. kvartal 2016

Markedsrapport 3. kvartal 2016 Markedsrapport 3. kvartal 2016 Oppsummering 3. kvartal Kvartalet startet bra og juli ble en god måned i aksjemarkedene. Etter at britene besluttet å tre ut av EU i slutten av juni, falt aksjemarkedene

Detaljer

Markedskommentar. 1. kvartal 2014

Markedskommentar. 1. kvartal 2014 Markedskommentar. kvartal des. jan. jan. jan. jan. feb. feb. feb. feb. mar. mar. mar. mar. Aksjemarkedet Utviklingen i aksjemarkedene har vært relativt flat dersom man ser. tertial under ett. Oslo Børs

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stemning i mars 2 Mars var en god måned i de internasjonale finansmarkedene, og markedsvolatiliteten falt tilbake fra de høye nivåene i januar og februar. Oslo Børs hadde en

Detaljer

ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont

ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont Fondskommentarer februar 2014 Bra februar Øker i Europa og forsikring ODIN-fond i topp Gode resultater i Februar Februar var en positiv måned for kombinasjonsfondene,

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014

BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014 BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014 Markedsutvikling November så lenge ut til å bli en bli en måned uten store hendelser i finansmarkedene. Mot slutten av måneden ga imidlertid Oslo Børs etter for trykket

Detaljer

VALUTARESERVENE. Forvaltningen av Norges Banks valutareserver 2 2014 JULI 2014 RAPPORT FOR ANDRE KVARTAL 2014

VALUTARESERVENE. Forvaltningen av Norges Banks valutareserver 2 2014 JULI 2014 RAPPORT FOR ANDRE KVARTAL 2014 VALUTARESERVENE Forvaltningen av Norges Banks valutareserver 14 JULI 14 RAPPORT FOR ANDRE KVARTAL 14 Hovedpunkter Valutareservenes markedsverdi var 366,3 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet, tilsvarende

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 En svakere måned SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,1 prosent. Indeksen økte med 0,1 prosentpoeng i samme periode. Det var svak

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

Makrokommentar. April 2017

Makrokommentar. April 2017 Makrokommentar April 2017 God stemning i finansmarkedene De globale aksjemarkedene hadde i hovedsak en positiv utvikling i april. Gode makroøkonomiske nøkkeltall, samt gode kvartalsresultater fra mange

Detaljer

Forvaltningen av Statens petroleumsforsikringsfond Rapport for andre kvartal 2008

Forvaltningen av Statens petroleumsforsikringsfond Rapport for andre kvartal 2008 Forvaltningen av Statens petroleumsforsikringsfond Rapport for andre kvartal 28 Statens petroleumsforsikringsfond skal være en reserve for utbetalinger til å dekke skader og ansvar forbundet med at staten

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport 2. mars 2010 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport 2. mars 2010 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport 2. mars 2010 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Aktiv renteforvaltning Hovedpunktene SKAGEN Avkastning steg 0,3 prosent i februar, mens referanseindeksen,

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet og tar også utenlandsk

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice 2015 ble et godt år for aksjeinvestorer som hadde investert i en veldiversifisert portefølje, både som følge av positiv børsutvikling, og ikke minst

Detaljer

Makrokommentar. August 2016

Makrokommentar. August 2016 Makrokommentar August 2016 Aksjer opp i august Aksjemarkedene har kommet tilbake og vel så det etter britenes «nei til EU» i slutten av juni. I august var børsavkastningen flat eller positiv i de fleste

Detaljer

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport 4. februar 2010 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport 4. februar 2010 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport 4. februar 2010 Porteføljeforvalter

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2014

Makrokommentar. Februar 2014 Makrokommentar Februar 2014 Bred oppgang i februar Februar har vært preget av forhandlingene mellom den nye greske regjeringen og den såkalte Troikaen bestående av EU, IMF og den europeiske sentralbanken

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport september 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport september 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport september 2016 Blandet utvikling I september utviklet fondskursen til SKAGEN Avkastning seg omtrent flatt med en månedsavkastning på -0,03%, mens indeksen falt med 0,43

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport august 2015

Skagen Avkastning Statusrapport august 2015 Skagen Avkastning Statusrapport august 2015 Tilbake i periferien SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med en avkastning på 0 prosent. Indeksen økte med 0,4 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

SKAGEN Credit NOK Et globalt kredittobligasjonsfond Månedsrapport august 2015

SKAGEN Credit NOK Et globalt kredittobligasjonsfond Månedsrapport august 2015 SKAGEN Credit NOK Et globalt kredittobligasjonsfond Månedsrapport august 2015 SKAGEN Credit NOK Nøkkeltall Nøkkeltall pr 31. august SKAGEN Credit NOK Referanseindeks (ST3X) Avkastning siste måned - 2,1

Detaljer

Investeringsåret 2011: Status halvveis

Investeringsåret 2011: Status halvveis Investeringsåret 2011: Investeringsåret 2011: Status halvveis HVA SKAL MAN EIE FREM TIL NYTTÅR GODE INVESTERINGER DÅRLIGE INVESTERINGER HIGH-YIELD OBLIGASJONER BANK-AKSJER (SELSKAPS)OBLIGASJONER RÅVARER

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport desember 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport desember 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport desember 2016 Stigende renter I desember hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,03 prosent, mens referanseindeksen falt med 0,08 prosent. Det norske bankmarkedet

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015 Rammet av gresk usikkerhet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,4 prosent. Indeksen økte med 0,4 prosentpoeng i samme periode. Rentene

Detaljer

Forvaltningen av Statens petroleumsforsikringsfond. Årsrapport for 2010

Forvaltningen av Statens petroleumsforsikringsfond. Årsrapport for 2010 Forvaltningen av Statens petroleumsforsikringsfond Årsrapport for 21 April 211 Forvaltningen av Statens petroleumsforsikringsfond Årsrapport for 21 Ved utløpet av 21 ble Statens petroleumsforsikringsfond

Detaljer

Forvaltningen av Norges Banks valutareserver Rapport for første kvartal 2012

Forvaltningen av Norges Banks valutareserver Rapport for første kvartal 2012 Forvaltningen av Norges Banks valutareserver Rapport for første kvartal 2012 Valutareservene skal kunne brukes til intervensjoner i valutamarkedet som ledd i gjennomføringen av pengepolitikken eller ut

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2017

SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2017 SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2017 Portugal i vinden I mai hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,35 prosent, mens referanseindeksen var opp 0,37 prosent. Det var kursgevinster på den utenlandske

Detaljer

SKAGEN Tellus mars 2007. Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Tellus mars 2007. Porteføljeforvalter Torgeir Høien SKAGEN Tellus s Porteføljeforvalter Torgeir Høien Investeringsfilosofien SKAGEN Tellus investerer i kredittsikre obligasjoner utstedt av myndigheter i land med sunn pengepolitikk, åpne kapitalkeder og

Detaljer

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport august 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport august 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport august 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 31.08.2017 Markedskommentar for august Selskapenes rapportering for andre kvartal ble avsluttet i august

Detaljer

Andelseiere bør merke seg at verken gebyrer eller kostnader er endret for noen av underfondene og/eller andelsklasser.

Andelseiere bør merke seg at verken gebyrer eller kostnader er endret for noen av underfondene og/eller andelsklasser. Allianz Global Investors Fund Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) Registrert kontor: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg R.C.S. Luxembourg B 71.182 Varsel til andelseiere Styret

Detaljer

INVESTERINGSMANDAT STATENS PENSJONSFOND NORGE (SPN)

INVESTERINGSMANDAT STATENS PENSJONSFOND NORGE (SPN) INVESTERINGSMANDAT STATENS PENSJONSFOND NORGE (SPN) Finansdepartementet har plassert SPN som et kapitalinnskudd i Folketrygdfondet og Folketrygdfondet skal forvalte innskuddet i henhold til Mandat for

Detaljer

SKAGEN Avkastning Månedsrapport oktober 2007

SKAGEN Avkastning Månedsrapport oktober 2007 SKAGEN Avkastning Månedsrapport oktober 2007 Kort oppsummering fundamentale forhold SKAGEN Avkastning hadde en avkastning på 0,8 prosent i oktober mot 0,1 prosent for referanseindeksen og 0,4 prosent for

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet SKAGEN Vekst forvaltes av forvaltningsselskapet SKAGEN AS (SKAGEN). Fondet er godkjent i

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2017

Makrokommentar. Juli 2017 Makrokommentar Juli 2017 Flere børsrekorder i juli Oslo Børs var en av børsene som steg mest i juli, med en månedlig oppgang på 4,9 prosent og ny toppnotering ved utgangen av måneden. Høyere oljepris og

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2015

Makrokommentar. Juni 2015 Makrokommentar Juni 2015 Volatiliteten opp i juni Volatiliteten i finansmarkedene økte i juni, særlig mot slutten av måneden, da uroen rundt situasjonen i Hellas nådde nye høyder. Hellas brøt forhandlingene

Detaljer

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. Oktober 2013

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. Oktober 2013 Månedsrapport Selecta Ltd. og Multi Strategy Ltd. Oktober 2013 Selecta Ltd. faktaark 2 Multi Strategy Ltd. faktaark 3 Verdijustert egenkapital per andelsklasse 4 Definisjoner 5 Selecta Ltd. Oktober 2013

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2015

Makrokommentar. Mars 2015 Makrokommentar Mars 2015 QE i gang i Europa I mars startet den europeiske sentralbanken sitt program for kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner, såkalte kvantitative lettelser (QE). Det har bidratt

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2015

Makrokommentar. Juli 2015 Makrokommentar Juli 2015 Store svingninger i juli 2 Etter at 61 prosent av det greske folk stemte «nei» til forslaget til gjeldsavtale med EU, ECB og IMF i starten av juli, gikk statsminister Tsipras inn

Detaljer

Makrokommentar. September 2017

Makrokommentar. September 2017 Makrokommentar September 2017 Septemberoppgang på Oslo Børs Oslo Børs steg med hele 5,8 prosent i september, godt hjulpet av en oljepris som steg fra 53 til 57 USD per fat. Også i Europa forøvrig var det

Detaljer

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. 2. desember 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. 2. desember 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hjemvendende fiskere, 1879. Utsnitt. Av Frits Thaulow, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. SKAGEN Avkastning 2. desember 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Aktiv renteforvaltning Hovedtrekkene

Detaljer

NORCAP Markedsrapport. Juni 2010

NORCAP Markedsrapport. Juni 2010 NORCAP Markedsrapport Juni 2010 Utvikling i mai Mai Hittil i år Oslo Børs -10,1% -7,4% S&P 500-8,2% -2,3% FTSE All World -9,9% -7,5% FTSE Emerging -7,5% -3,2% Olje (Brent) -14,9% -3,2% NORCAP Aksjefondsp.

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2016 Blandet utvikling I oktober hadde fondskursen til SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,11 prosent, mens indeksen falt med 0,07 prosent. Kredittpåslaget

Detaljer

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. Februar 2013

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. Februar 2013 Månedsrapport Selecta Ltd. og Multi Strategy Ltd. Februar 2013 Selecta Ltd. faktaark 2 Multi Strategy Ltd. faktaark 3 Verdijustert egenkapital per andelsklasse 4 Definisjoner 5 12.03 06.04 12.04 06.05

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - januar 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - januar 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - januar 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond

Detaljer

SKAGEN Avkastning Månedsrapport september 2007

SKAGEN Avkastning Månedsrapport september 2007 SKAGEN Avkastning Månedsrapport september 2007 Kort oppsummering fundamentale forhold SKAGEN Avkastning hadde en avkastning på 0,4 prosent i september mot 0,5 prosent for referanseindeksen og 0,3 prosent

Detaljer

VALUTARESERVENE. Forvaltning av Norges Banks valutareserver KVARTALSRAPPORT MAI 2016 RAPPORT FOR FØRSTE KVARTAL 2016

VALUTARESERVENE. Forvaltning av Norges Banks valutareserver KVARTALSRAPPORT MAI 2016 RAPPORT FOR FØRSTE KVARTAL 2016 Forvaltning av Norges Banks valutareserver KVARTALSRAPPORT 1 1 MAI 1 RAPPORT FOR FØRSTE KVARTAL 1 INNHOLD Forvaltning av valutareservene... 3 Størrelse og sammensetning... Avkastning... Risikostyring...

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2017

Makrokommentar. Februar 2017 Makrokommentar Februar 2017 Positive markeder i februar Aksjer hadde i hovedsak en god utvikling i februar, med oppgang både for utviklede og fremvoksende økonomier. Et unntak var Oslo Børs, som falt 0,4

Detaljer

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. Desember 2012

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. Desember 2012 Månedsrapport Selecta Ltd. og Multi Strategy Ltd. Desember 2012 Selecta Ltd. faktaark 2 Multi Strategy Ltd. faktaark 3 Verdijustert egenkapital per andelsklasse 4 Definisjoner 5 12.03 06.04 12.04 06.05

Detaljer

PARVEST EURO CORPORATE BOND

PARVEST EURO CORPORATE BOND Underfond i SICAV-selskapet PARVEST, et investeringsselskap med variabel kapital Forenklet prospekt NOVEMBER 2009 Dette forenklede prospektet inneholder generelle opplysninger om PARVEST (SICAV-selskapet)

Detaljer

Markedssyn, investeringsmyter og vedtatte sannheter

Markedssyn, investeringsmyter og vedtatte sannheter Markedssyn, investeringsmyter og vedtatte sannheter Februar 2010 Lars Mikelsen Kilde: altomfond.no Den vedtatte sannheten HØY RISIKO = HØY AVKASTNING Dersom man har lang nok horisont vil det alltid lønne

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2017

Makrokommentar. Mai 2017 Makrokommentar Mai 2017 Nok en god måned i aksjemarkedet 2 De globale aksjemarkedene hadde også i mai en positiv utvikling, riktignok med enkelte geografiske forskjeller. Blant indeksene som steg mest

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2016

Makrokommentar. Januar 2016 Makrokommentar Januar 2016 Svak åpning på børsåret 2 Det nye året startet med mye turbulens og dårlig stemning i finansmarkedene. Igjen var det uro omkring den økonomiske situasjonen i Kina og fallende

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport desember 2015 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2015 2015 ble et turbulent år for verdens finansmarkeder. Vi har i perioder av året hatt til

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

ChinaAMC China Opportunities Fund Klasse A Akkumulerende USD (ISIN: LU )

ChinaAMC China Opportunities Fund Klasse A Akkumulerende USD (ISIN: LU ) Nøkkelinformasjon for investorer Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette fondet for investorer. Det er ikke markedsføringsmateriell. Informasjonen er lovpålagt for åhjelpe deg til å forståtypen

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport pr august 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport pr august 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport pr august 2016 God avkastning på norske bankpapirer August ble også en god måned for fondet. Fondskursen til SKAGEN Avkastning var opp 0,38 prosent, mens indeksen falt med

Detaljer