Putnam World Trust. Årsrapport

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Putnam World Trust. Årsrapport"

Transkript

1 Putnam World Trust Årsrapport Rapport og reviderte regnskap for året som ble avsluttet. Et Paraplyfond autorisert av den irske sentralbanken og stiftet som et foretak for kollektiv investering i omsettelige verdipapirer i samsvar med EUs regulativer (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) av 2003 med endringer.

2 Innhold Innhold Side Innhold Side Bakgrunn for Investeringsselskapet 3 Investeringsmål 4 Politikk 5 Investeringsforvalterens rapport 6 Total kostnadsprosent (TER) (urevidert) 16 Porteføljens omløpsrate (PTR) (urevidert) 16 Oversikt over Investeringsforvalteren ansvarsområder 17 Depotmottakerens rapport til Andelseierne 17 Revisjonsberetning 18 Oversikt over investeringer Putnam Asia Pacific (Ex-Japan) Equity Fund 19 Putnam Emerging Markets Equity Fund 22 Putnam Global Core Equity Fund 25 Noter til regnskapene 138 Oversikt over porteføljeendringer (urevidert) Putnam Asia Pacific (Ex-Japan) Equity Fund 178 Putnam Emerging Markets Equity Fund 178 Putnam Global Core Equity Fund 179 Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S1 179 Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S2 180 Putnam Global High Yield Bond Fund 180 Putnam Global Liquidity Fund 181 Putnam Total Return Fund 181 Viktig informasjon for tyske investorer 182 Tilleggsinformasjon for spanske investorer (urevidert) 183 Organisasjon 184 Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S1 30 Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S2 50 Putnam Global High Yield Bond Fund 71 Putnam Global Liquidity Fund 84 Putnam Total Return Fund 85 Resultatregnskap 119 Balanseregnskap 127 Oversikt over endringer i netto forvaltningskapital som kan tilskrives eiere av innløselige deltakende Andeler 135 Denne Rapporten inneholder blant annet informasjon om Putnam Asia Pacific (Ex-Japan) Equity Fund, Putnam Emerging Markets Equity Fund, Putnam Global Core Equity Fund, Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S1, Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S2 og Putnam Global Liquidity Fund, som det ikke er blitt innlevert melding om offentlig distribusjon for til Finanstilsynsmyndigheten i Tyskland (BaFin) i henhold til paragraf 132 av den tyske investeringsloven. Andelene i disse ene kan ikke markedsføres offentlig overfor investorer som omfattes av den tyske investeringsloven. 2 Putnam World Trust

3 Bakgrunn for Investeringsselskapet Putnam World Trust ( Investeringsselskapet ) er et paraplyfond stiftet som et foretak for kollektiv investering i omsettelige verdipapirer i samsvar med EUs direktiv ( Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities ) fra 2011 ( direktivet ) og godkjent av den irske sentralbanken ( Sentralbanken ). Investeringsselskapet ble stiftet 18. februar 2000 og kom i drift 22. februar Før 2. september 2008 gikk Investeringsselskapet under navnet Putnam World Trust II. Med virkning fra 1. juli 2011 trådte 2011-forskriftene fra Det europeiske fellesskap (foretak for kollektiv investering i omsettelige verdipapirer) i kraft i Irland og iverksatte dermed Europaparlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF av 13. juli Investeringsselskapet har vedtatt spesifikke regler og prosedyrer for å oppfylle sine forpliktelser i henhold til denne forskriften. Investeringsselskapet er et paraplyfond som består av. Med jevne mellomrom kan det utstedes ulike klasser av Andeler i ene. Hvert representerer en eierinteresse i et investeringsselskap som utgjør en adskilt og separat portefølje av verdipapirer. Investeringsforvalteren kan utstede ulike Andelsklasser i hvert. Samtlige vil bære sine egne forpliktelser og skal ikke bære forpliktelsene for andre. Putnam World Trust-fondene (bortsett fra Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S1, Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S2 og Putnam Global Liquidity Fund) er notert på Irish Stock Exchange. Per er følgende og Andelsklasser i omløp: Klasser av Andeler utstedt for øyeblikket ets basisvaluta Putnam Asia Pacific (Ex-Japan) Equity Fund Klasse A, B, C, I, M og T USA-dollar Putnam Emerging Markets Equity Fund Klasse A, B, C, I, M og T USA-dollar Putnam Global Core Equity Fund Klasse A, B, C, I, M og T USA-dollar Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S1 Klasse S Britisk pund Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S2 Klasse S Britisk pund Putnam Global High Yield Bond Fund Klasse A, B, C, E, I og S USA-dollar Putnam Global Liquidity Fund Klasse P USA-dollar Putnam Total Return Fund Klasse A, B, C, M og S USA-dollar For med Andeler i Klasse E og Andeler i Klasse M er Andelene oppgitt i euro ( ) i hele denne rapporten. For med Andeler i Klasse S og Andeler i Klasse T er Andelene oppgitt i pund ( ) gjennom hele denne rapporten. Putnam World Trust 3

4 Investeringsmål Aktivaene i hvert vil bli investert separat i samsvar med ets investeringsmål og -politikk. Hvert har sitt eget investeringsmål og sin egen strategi for å oppnå det. Putnam Asia Pacific (Ex-Japan) Equity Fund ets investeringsmål er kapitalvekst. et søker å nå målet ved å investere minst to tredjedeler av samlede aktiva (etter fratrekk av supplerende likvide midler) i egenkapitalpapirer og egenkapitalrelaterte papirer som warrants, konvertible aksjer eller preferanseaksjer som er utstedt av selskaper i Asia- og Stillehavsregionen (unntatt Japan). Putnam Emerging Markets Equity Fund et investeringsmål er å oppnå kapitalvekst. et søker målet ved å investere minst to tredjedeler av sine samlede aktiva (etter fratrekk av supplerende likvide midler) i egenkapitalpapirer og egenkapitalrelaterte papirer som warrants, konvertible aksjer eller preferanseaksjer som er utstedt av selskaper i utviklingseller vekstmarkeder. Med vekstmarkeder menes land som er med i MSCI Emerging Market Free Index. Sammensetningen av denne indeksen kan endres fra tid til annen. Investeringsrådgiveren bruker følgende kriterier for å avgjøre om et selskap er basert i et vekstmarked: hvor selskapets verdipapirer blir omsatt, hvor selskapet befinner seg eller er registrert, eller hvor selskapet genererer inntekter eller fortjeneste. Putnam Global Core Equity Fund et investeringsmål er å oppnå kapitalvekst. et søker målet ved å investere minst to tredjedeler av sine samlede aktiva (etter fratrekk av supplerende likvide midler) i egenkapitalpapirer og egenkapitalrelaterte papirer som warrants, konvertible aksjer eller preferanseaksjer som er utstedt over hele verden. et vil ikke investere mer enn 20 sin forvaltningskapital på kjøpstidspunktet utenfor de landene som omfattes av MSCI All Country World Index. Sammensetningen av denne indeksen kan endre seg fra tid til annen. I tillegg vil et ikke investere mer enn 20 prosentpoeng mer enn vektingen i MSCI All Country World Index, i verdipapirer i vekstmarkedsland, beregnet på kjøpstidspunktet. Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S1 ets investeringsmål er å oppnå en årlig samlet avkastning som overstiger seksmåneders Sterling LIBOR med 1,0 % eller mer, målt over rullerende treårsperioder. et søker å nå dette målet ved å investere hovedsakelig og med minst to tredjedeler av ets samlede aktiva (etter fratrekk av supplerende likvide midler) i obligasjoner utstedt av stater, statlige organer, overnasjonale organer og selskaper og verdipapiriserte obligasjoner (herunder lånesertifikater og konvertible obligasjoner), sikrede pantelånsobligasjoner, aktiva- og pantesikrede verdipapirer, sikrede verdipapirer, verdipapiriserte lånerenter, banksertifikater og andre instrumenter med kort løpetid og andre lignende instrumenter av investeringsgrad og ikke-investeringsgrad, som beskrevet nærmere nedenfor. et kan investere i enhver større sektor i det globale rentemarkedet. ets høyeste nettoeksponering mot pante- og aktivasikrede verdipapirer skal ikke overstige 75 ets netto aktiva. Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S2 ets mål er å oppnå en årlig samlet avkastning som overstiger seksmåneders Sterling LIBOR med 2,0 % eller mer, målt over rullerende treårsperioder. et søker å nå dette målet ved å investere hovedsakelig og med minst to tredjedeler av ets samlede aktiva (etter fratrekk av supplerende likvide midler) i noterte omsettelige verdipapirer, dvs. obligasjoner utstedt av stater, statlige organer, overnasjonale organer og selskaper og verdipapiriserte obligasjoner (herunder lånesertifikater og konvertible obligasjoner), sikrede pantelånsobligasjoner, aktiva- og pantesikrede verdipapirer, sikrede verdipapirer, verdipapiriserte lånerenter, banksertifikater og andre instrumenter med kort løpetid. Det er heller ingen grense for hvor stor andel av ets aktiva som kan være plassert i noen kredittrating-kategori eller i kategorier uten rating, og dermed kan ets rentepapirer kunne omfatte plasseringer i gjeldspapirer med høy avkastning og lavere rating, som papirer med lavere rating enn BBB fra Standard & Poor s (S&P) eller tilsvarende fra Moody s Investor Services (Moody s) eller Fitch Ratings eller etter Investeringsrådgiverens oppfatning av tilsvarende kvalitet. Putnam Global High Yield Bond Fund et prøver å oppnå høy løpende inntekt. Kapitalvekst er et sekundært mål når dette er forenelig med målet om høy løpende inntekt. et søker å oppnå målet ved å investere minst to tredjedeler av samlede aktiva (etter fratrekk av supplerende likvide midler) i gjeldspapirer fra hele verden med høy avkastning og lavere rating, for eksempel verdipapirer som har en lavere rating enn S&Ps BBB eller Moodys Baa, og er notert eller omsettes på Anerkjente børser (herunder ugirede, fritt omsettelige deler av syndikaliserte lån som er verdipapirisert og omsatt på en Anerkjent børs, nullkupongobligasjoner og obligasjoner som betaler rente i form av obligasjoner av samme slag) og som sammen utgjør en portefølje som Investeringsrådgiveren mener ikke medfører utilbørlig risiko for inntekter eller innskutt kapital. Putnam Global Liquidity Fund ets investeringsmål er en så høy løpende inntekt som Investeringsrådgiveren mener er forenlig med å bevare kapitalen og opprettholde likviditeten. et søker å nå målet ved å investere minst to tredjedeler av forvaltningskapitalen (etter fratrekk av supplerende likvide midler) i en portefølje av høykvalitets pengemarkedsinstrumenter i US dollar utstedt av utstedere både i og utenfor USA. Instrumentene kan være stats- og/eller selskapsobligasjoner med fast og/eller flytende rente som minst er vurdert til investeringsgrad. et er et kortsiktig pengemarkedsfond som oppfyller forskriftene fra European Securities and Markets Authority ( ESMA-retningslinjene ) med virkning fra 1. juli For investeringer kjøpt før denne datoen vil fondet overholde ESMA-retningslinjene som er gjeldende fra 31. desember Putnam Total Return Fund ets investeringsmål er å gi positiv samlet avkastning, både relativt og absolutt, under varierende markedsforhold. et søker å nå dette målet ved å investere forvaltningskapitalen i en diversifisert portefølje som består av flere aktivaklasser. Investeringene vil spre seg over flere kilder som har til hensikt å heve ets risikojusterte avkastning, herunder eksponering mot egenkapitalpapirer (f.eks. USA, utenfor USA, vekstmarkeder, store og små selskaper), rentepapirer (f.eks. USA, utenfor USA, høyrentepapirer og vekstmarkeder), valuta og alternative aktivaklasser (f.eks. REIT eller andre eiendomsinstrumenter, inflasjonsindekserte obligasjoner (i USA: TIPS ). Porteføljen vil også benytte diverse aktivasikringsteknikker (f.eks. taktisk aktivaallokering, valuta- og indeksopsjoner) for å prøve å generere ytterligere avkastning for porteføljen som helhet. 4 Putnam World Trust

5 Politikk Utbyttepolitikk Hvert har sin egen spesifikke utbyttepolitikk. Hvis Investeringsforvalteren beslutter å utbetale utbytte, vil det skje etter Investeringsforvalterens skjønn slik det er beskrevet i det relevante prospekttillegget for et. For enkelte vil Investeringsforvalteren dele ut all netto investeringsinntekt til et ikke sjeldnere, og noen ganger oftere, enn én gang i året slik det spesifiseres i det relevante tillegget. Investeringsforvalteren har p.t. ikke til hensikt å foreta utdelinger av realiserte kapitalgevinster eller urealiserte kapitalgevinster med mindre det er påkrevd for å oppfylle utbyttekravet for britisk utbyttestatus, eller annet fremgår av prospektet. Utbytte skal deles ut til Andelseierne som står oppført i registeret på utbyttedatoen, i samsvar med antall Andeler som eies i det enkelte et. Utbyttet som deles ut til Andelseierne, vil bli reinvestert i Andelsklassene i det relevante et med mindre Andelseieren ber om noe annet. Utbytte kan utbetales til Andelseiere som har valgt å motta utbytte i kontanter ved overføring av midler (overføringskostnader dekkes av Andelseieren), med mindre utbyttebeløpet er 50 eller mindre, eller et annet beløp som Investeringsforvalteren måtte fastsette fra tid til annen. Slike beløp vil ikke bli utdelt, men blir holdt tilbake og reinvestert. Investeringsrådgiveren har i skrivende stund ikke til hensikt å distribuere netto investeringsinntekt for følgende og Klasser. Ikke alle klassene som står oppfør under, er for øyeblikket i sirkulasjon. Se side 3. Andeler i Klasse E, Klasse I og Klasse Y i Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S1 og Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S2; og Andeler i Klasse A, Andeler i Klasse B, Andeler i Klasse C, Andeler i Klasse E, Andeler i Klasse I, Andeler i Klasse M og Andeler i Klasse Y i Putnam Total Return Fund, Putnam Asia Pacific (Ex-Japan) Equity Fund, Putnam Emerging Markets Equity Fund og Putnam Global Core Equity Fund. Hvis man i fremtiden beslutter at disse Klassene skal dele ut netto investeringsinntekt, vil beløpet som skal deles ut til Andelseierne, bli fastsatt av Investeringsforvalteren. Vær oppmerksom på at Investeringsselskaet fra 1. juli 2011 vil bli sertifisert som et Reporting Fund i henhold til forskift 51 ifølge lov om Offshore Funds (Tax) Beregning av netto forvaltningskapital Hvert s netto forvaltningskapital vil bli uttrykt i basisvalutaen for det relevante et og vil bli beregnet på hver Handelsdag ved å fastsette verdien av ets aktiva på hver slik Handelsdag og trekke fra forpliktelsene til et på denne Handelsdagen. Netto andelsverdi beregnes ved å dele det relevante ets netto forvaltningskapital på antall utestående Andeler i et på det relevante tidspunktet eller den delen av netto forvaltningskapital for det relevante et som kan tilskrives Andelsklassen, på antall Andeler i denne Klassen som er utstedt eller anses for å være utstedt på denne Handelsdagen, og runde av resultatet til nærmeste valutaenhet. Den siste tilgjengelige Netto andelsverdien og Netto andelsverdien for hver Klasse på hver Handelsdag vil bli offentliggjort på hovedkontoret til administratoren og på følgende nettområde: (for alle investorer, bortsett fra østerrikske, franske, tyske og sveitsiske investorer) og/eller eventuelle andre publikasjoner som Investeringsforvalteren fra tid til annen måtte fastsette. Franske investorer kan henvende seg til webområdet for informasjon om netto forvaltningskapital for ene som er registrert for offentlig salg i Frankrike. Den siste tilgjengelige Netto andelsverdien og Netto andelsverdien for hver Klasse på hver Handelsdag vil bli offentliggjort for østerrikske, tyske og sveitsiske investorer på følgende nettområde: Beregning av tegningsgebyr Etter Investeringsforvalterens skjønn kan det ilegges et første tegningsgebyr på opptil 6,25 Netto andelsverdi for visse klasser, eller et betinget utsatt tegningsgebyr ( BUT ) på opptil 4 Netto andelsverdi. Andeler i Klasse A, Andeler i Klasse M og Andeler i Klasse T kan for tiden belastes for et tegningsgebyr på opptil 6,25 Netto andelsverdi. For enkelte Andeler i Klasse A som er en del av en tegning på minst 1 million (med virkning fra 1. november 2010, eller mer for Putnam Global High Yield Bond Fund og Putnam Total Return Fund), kan det belastes et BUT på 1,00 % hvis Andelene innløses innen ni måneder etter kjøpet. Dette forutsetter at det ikke er blitt pålagt noe annet første tegningsgebyr for Andeler i Klasse A som belastes for BUT. Andeler i Klasse B og Klasse C tilbys for tiden uten første tegningsgebyr på kjøpstidspunktet, men det betales et høyere løpende forvaltningsgebyr av aktivaene som er allokert til det aktuelle et og Klassen. Andelseiere som kjøper Andeler i Klasse B, kan belastes for BUT på opptil 4 % hvis Andelene innløses innen fire år, slik det fremgår av Prospektet. Andelseiere som kjøper Andeler i Klasse C, kan belastes for et BUT på 1 % hvis Andelene innløses innen ett år. Andeler i Klasse E, Andeler i Klasse I, Andeler i Klasse P, Andeler i Klasse S og Andeler i Klasse Y belastes ikke med ordinære eller utsatte tegningsgebyrer. Eventuelt tegningsgebyr belastes før pengene skytes inn i et. Finansielle derivatinstrumenter Investeringsforvalteren kan, på vegne av hvert, benytte teknikker og instrumenter som er relaterte til omsettelige verdipapirer og pengemarkedsinstrumenter under og i samsvar med betingelsene og kravene til Sentralbanken. Derivatene som ene benytter, kan inkludere futures, swaps, swapsjoner, kjøp og salg av TBA-papirer (to be announced), terminkontrakter og differansekontrakter. Disse kan brukes til sikrings- og investeringsformål, inkludert som erstatning for direkte plasseringer i verdipapirer eller for å oppnå ytterligere eksponering utover det som kan oppnås med en portefølje av tradisjonelle verdipapirer. Bruken av derivater er hele tiden underlagt begrensningene og kravene til Sentralbanken. Opplysninger om derivatene som kan brukes, finnes i risikostyringsprosessen for derivater, som er oversendt Sentralbanken. ene kan også bruke valutaterminkontrakter og andre valutainstrumenter for sikring eller for å justere valutaeksponeringen for omsettelige verdipapirer som et eier, som en alternativ styringsstrategi for valutaeksponering. Teknikkene og instrumentene som Investeringsforvalteren kan bruke på vegne av Investeringsselskapet eller et, er beskrevet i Vedlegg II til Prospektet og eventuelt i det relevante Tillegget for et bestemt. For å kunne stille margin eller sikring for transaksjoner med teknikker og instrumenter kan Depotmottakeren overføre, pantsette, belåne eller behefte alle aktiva eller kontanter som utgjør deler av det relevante et. Putnam World Trust 5

6 Investeringsforvalterens rapport Til Andelseierne: I begynnelsen av august ble aksjemarkedene rundt om i verden rystet av indikasjoner på langsom økonomisk vekst og forverrede gjeldsproblemer i Europa og USA. En betydelig hendelse av Standard og Poors nedgradering av USAs statsgjeld til AA+ fra AAA 5. august. Selv om Putnams investeringsteam mener nedgraderingen vil ha begrenset umiddelbar innvirkning på realøkonomien, er det viktig å erkjenne at markedets volatilitet har økt på kort sikt. Langsiktige investorer gjør lurt i å søke råd hos sine finansrådgivere i usikre tider og samtidig huske på at markedets volatilitet historisk sett har fungert som en mulighet for dyktige forvaltere til både å beskytte seg mot risiko og søke nye muligheter. Vi tror at det fortsatt finnes mange investeringsmuligheter i dag, og at Putnams aktive, forskningsintensive investeringssatsing gir andelseierne en potensiell fordel i dette miljøet. Jeg ønsker å benytte meg av denne anledningen til å ønske nye andelseiere velkommen til Investeringsselskapet. På vegne av alle i Putnam Investments (Ireland) Limited takker jeg alle våre investorer for at dere fortsatt har tillit til fondsfamilien Putnam World Trust. Med vennlig hilsen Joseph T. Phoenix Styremedlem Putnam Investments (Ireland) Limited 11. august 2011 Oppfatningen som uttrykkes her, er kun Putnams oppfatning per 11. august De er ikke ment som investeringsråd. Forventninger om fremtidig markedsutvikling kan endres. 6 Putnam World Trust

7 Total Return* for året som ble avsluttet Klasse A Klasse B Klasse C Klasse E Klasse I Klasse M Klasse P Klasse S Klasse T NF % NF % BUT % NF % BUT % NF % NF % NF % NF % NF % NF % Putnam Asia Pacific (Ex-Japan) Equity Fund 1 år 32,10 31,45 27,45 31,71 30,71 32,97 54,73 40,83 ets levetid (siden 30/10/2008) Kumulativ 128,40 125,30 123,30 126,80 126,80 133,10 147,61 113,36 Annualisert 36,26 35,57 35,11 35,90 35,90 37,31 40,45 32,83 Putnam Emerging Markets Equity Fund 1 år 26,35 25,64 21,64 25,96 24,96 27,45 47,74 34,81 ets levetid (siden 30/10/2008) Kumulativ 103,80 100,90 98,90 102,30 102,30 109,40 119,68 89,06 Annualisert 30,57 29,87 29,38 30,21 30,21 31,90 34,29 26,95 Putnam Global Core Equity Fund 1 år 36,74 36,14 32,14 36,38 35,38 37,69 60,06 45,65 ets levetid (siden 16/10/2008) Kumulativ 45,90 43,90 41,90 44,70 44,70 48,70 48,44 27,57 Annualisert 14,98 14,39 13,80 14,62 14,62 15,79 15,71 9,41 Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S1 1 år 2,54 ets levetid (siden 21/02/2008) Kumulativ 14,46 Annualisert 4,10 Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S2 1 år 3,49 ets levetid (siden 25/02/2008) Kumulativ 15,44 Annualisert 4,38 Putnam Global High Yield Bond Fund 1 år 15,01 14,32 10,32 14,45 13,45 37,32 15,77 24,29 5 år Kumulativ 40,59 37,14 37,14 37,85 37,85 63,27 43,08 27,30 Annualisert 7,05 6,52 6,52 6,63 6,63 10,30 7,43 4,95 10 år Kumulativ 91,86 82,18 82,18 85,65 85,65 98,95 Annualisert 6,73 6,18 6,18 6,38 6,38 7,12 ets levetid (siden 18/02/2000) Kumulativ 79,62 69,34 69,34 73,10 73,10 127,81 86,90 52,31 Annualisert 5,29 4,74 4,74 4,95 4,95 10,69 5,66 5,84 Putnam Global Liquidity Fund 1 år 0,02 ets levetid (siden 22/09/2008) Kumulativ 0,87 Annualisert 0,31 Putnam Total Return Fund** 1 år 19,69 19,12 15,12 19,43 18,43 41,04 29,04 5 år Kumulativ 45,04 56,63 Annualisert 7,72 9,39 ets levetid (siden 30/06/2006) Kumulativ 45,04 27,95 26,95 29,17 29,17 56,63 14,29 Annualisert 7,72 6,40 6,19 6,65 6,65 9,39 2,96 * Samlet avkastning ( Total return ) er lik endringen i Andelsverdien og forutsetter at alt utbytte reinvesteres i et. Avkastningsdata representerer historisk utvikling. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning, og verdien av investeringen er utsatt for svingninger. En investors Andeler kan derfor, når de selges, være mer eller mindre verdt enn hva de opprinnelig kostet. ets avkastningsdata tar ikke hensyn til eventuelle justeringer for skatt på reinvestert utbytte. Alle avkastningstall i denne tabellen er basert på verdier i US dollar, unntatt for Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S1 og Putnam Global Fixed Income Alpha Fund S2, som vises i britiske pund, disse fondenes basisvaluta. ** Andeler i Putnam Total Return Fund Klasse A (tidligere Klasse I) og Klasse M ble lansert 30. juni Andeler i Putnam Total Return Fund Klasse B og Klasse C ble lansert 10. juli Andeler i Putnam Total Return Fund Klasse S ble lansert 30. november Avkastningen som vises for Andeler i Klasse C og Klasse I for periodene før lansering, er hentet fra den historiske avkastningen til Andeler i Klasse A justert for å gjenspeile de lavere driftskostnadene for slike Andeler. Andeler i Klasse C ble lansert 27. februar Andeler i Klasse I ble lansert 8. juni Andeler i Klasse E ble lansert 23. mai Andeler i Klasse S ble lansert 30. januar Putnam World Trust 7

8 Dataene er historiske. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Avkastningsdataene tar ikke hensyn til provisjoner og kostnader ved utstedelse og innløsning av andeler. Aktuell avkastning kan være høyere eller lavere enn det som vises. Avkastningen på investeringen, netto forvaltningskapital og markedskurs utsettes for svingninger, og du vil kanskje realisere et tap eller en gevinst når du selger Andelene. Avkastningsdataene forutsetter reinvestering av utbytte til Netto andelsverdi og tar ikke hensyn til eventuelle justeringer for skatt eller tegningsgebyr. Betaling av eventuelle tegningsgebyrer vil redusere avkastningen. Forskjellen på et gitt tidspunkt mellom utstedelses- og innløsningskursen for Andeler i et innebærer at investeringer i et bør gjøres med en tidshorisont på fra mellomlang til lang sikt. Hos fond som har som målsetning å oppnå inntekt, vil denne inntekten kunne svinge i samsvar med markedsforhold og skatteordninger. Endringer i valutakurser kan ha en negativ påvirkning på verdien, kursen eller inntekten til ene. ene er underfond i Putnam World Trust, et paraplyfond hjemmehørende i Irland. Før 22. februar 2000 var Putnam Global High Yield Bond Fund hjemmehørende på Caymanøyene og pålagt lavere honorarer og utgifter. Investeringsselskapet er etablert som et foretak for kollektiv investering i omsettelige verdipapirer i henhold til direktivet. 8 Putnam World Trust

9 Putnam Asia Pacific (Ex-Japan) Equity Fund For de 12 månedene som ble avsluttet, gjorde fondet det generelt bedre enn referanseindeksen, MSCI All-Country Pacific ex. Japan Index, uttrykt i amerikanske dollar, takket være et dyktig utvalg av verdipapirer, positiv posisjonering i flere sektorer, og en svak amerikansk dollar. Positiv aksjeutvelgelse i materialer, teknologi og sykliske forbruksvarer var blant årsakene til ets solide resultater. De beste enkeltbidragsyterne i materialsektoren omfattet blant annet overvektsposisjoner i China Shanshui Cement og koreanske Kumho Petrochemical. Innenfor teknologi var kinesiskbaserte Asustek Computer blant de ledende bidragsyterne. Innen sykliske forbruksvarer var bildeleleverandøren Hyundai Mobis og Great Wall Motors blant de viktigste bidragsyterne. På den andre enden av skalaen bidro ugunstig aksjeutvelgelse innenfor forsyning og uhensiktmessig posisjonering innen ikke-sykliske forbruksvarer til å dempe ets relative avkastning. I perioden genererte et solide, tosifrede resultater i alle Andelsklasser: 32,10 % for Andeler i Klasse A, 31,45 % for Andeler i Klasse B, 31,71 % for Andeler i Klasse C, 32,97 % for Andeler i Klasse I, 54,73 % (30,38 % målt i euro) for Andeler i Klasse M og 40,83 % (30,89 % målt i britiske pund) for Andeler i Klasse T, alle til netto andelsverdi (uten tegningsgebyr). ets referanse gav en avkastning på 31,59 %, uttrykt i. Når det gjelder fremtiden, fremstår markedsprisingen som fornuftig, ettersom resultatveksten fortsetter. Kina har fortsatt å stramme inn pengepolitikken i form av økte krav til bankenes kapitaldekning og i form av rentehevinger for å bekjempe inflasjon, ikke minst når det gjelder matvarer. Vi tror imidlertid at inflasjonen vil forbil håndterbar og nå toppen i løpet av de kommende månedene. Slik vi ser det, burde en kombinasjon av bedre globale makroøkonomiske forhold og fortsatt resultatvekst være et godt varsel for aksjemarkedene i Asia-regionen utenom Japan. På lang sikt er vi på vakt mot at økt global likviditet kan føre til overprising i regionen. Mot dette bakteppet prøver vi å dra fordel av kursbevegelser i selskaper som etter vår mening får medvind fra strukturendringer og omsettes til attraktive kurser. Når det gjelder aksjeutvelgelse, fortsetter vi å fokusere på selskaper med sterk kontantstrøm og avkastning som ligger vedvarende over trenden. Ved utgangen av perioden var våre beste overvektsposisjoner i landene Kina og Korea, hvor makroutsiktene er sterke og verdivurderingene er overbevisende. Samtidig var våre viktigste undervektsposisjoner i Australia, Hong Kong og Taiwan. Klasse A Klasse B Klasse C Klasse I Klasse M* Klasse T** Andelsverdi NF NF NF NF NF NF 30/06/2010 $17,29 $1 7,14 $1 7,22 $1 7,53 16,95 16,47 30/06/ ,84 22,53 22,68 23,31 22,10 21,30 Utbytte Antall Inntekter Kapitalgevinst Sum Klasse T** 1 0,2500 0,2500 * er oppgitt i euro. ** er oppgitt i britiske pund. Putnam Emerging Markets Equity Fund For de 12 månedene som ble avsluttet, oppnådde et blandede resultater i forhold til referanseindeksen, MSCI Emerging Markets Index. Utvelgelse av verdipapirer innenfor materialer, teknologi og finans trakk opp den relative avkastningen, mens aksjeutvelgelse innen ikke-syklisk forbruk, industri og energi trakk ned. Land- og sektorfordelingen var stort sett positiv. De beste posisjonene omfattet: Brasil-baserte Vale Fertilzantes (materialer), China National Building Material (materialer), Hynix Semiconductor (teknologi), Asustek Computer (teknologi) og Industrial and Commercial Bank of China (finans). De enkeltaktørene som utgjorde de største minusfaktorene var den russiske vodkafabrikanten Synergy (ikke-sykliske forbruksvarer) og Lanco Infratech (industri), som begge var investeringer utenfor referansegrunnlaget. I perioden genererte et solide absolutte resultater i alle Andelsklasser: 26,35 % for Andeler i Klasse A, 25,64 % for Andeler i Klasse B, 25,96 % for Andeler i Klasse C, 27,45 % for Andeler i Klasse I, 47,74 % (24,44 % målt i euro) for Andeler i Klasse M og 34,81 % (25,39 % målt i britiske pund) for Andeler i Klasse T, alle til netto andelsverdi (uten tegningsgebyr). ets referanse vokste med på 27,80 %, uttrykt i. Kvalitetsgapet mellom selskaper i fremvoksende markeder og deres motstykker i utviklede markeder blir raskt mindre. Stadig oftere leverer selskapene i fremvoksende markeder ikke bare enkeltkomponenter som inngår i det ferdige produktet, slik tilfellet var for 20 år siden. I dag er disse selskapene i stand til å stå på egne bein mot tilsvarende selskaper i utviklede markeder. Som en følge av dette tror vi at den langsiktige utviklingen for fremvoksende markeder forblir uendret. Etter hvert som vi legger finanskrisen i 2008 ytterligere bak oss, tror vi den langsiktige attraktiviteten ved utviklingsmarkedene vil fortsette å bringe dollarinvesteringer til denne aktivaklassen. Ved utgangen av perioden var vi mest overvektet i Kina, Russland og Brasil. Etter ha gjort det dårligere enn referansen i 2010, tror vi at Brasil og Kina vil kunne gjøre det godt fordi landenes myndigheter er i ferd med å innstille politiske tiltak som har hatt til hensikt å bremse økonomien. Vi tror også at inflasjonen nådde toppen i midten av sommeren, slik at inflasjonsfrykten i Kina vil avta. Vi er overvektet i Russland, fordi vi tror at Russland vil dra nytte av stigende oljepriser. Vi har undervektsposisoner i India fordi vi tror aksjekursene er for høye og økonomien fortsatt vil bli rammet av høye oljepriser. Vi har også undervektsposisjoner i Sør-Afrika, som er et svært defensivt marked i langsom vekst, og etter vårt syn er ikke dette et passende tidspunkt å være defensiv på. Fra et sektorperspektiv var vår største overvektsposisjoner innen teknologi, økonomi, og sykliske forbruksvarer, ut fra denoppfatning at aksjer i disse sektorene gir bedre risiko/belønningsprofiler. Våre største undervektsposisjoner var i de mer defensive sektorene telekommunikasjonstjenester og ikke-sykliske forbruksvarer. Internasjonale investeringer innebærer en viss risiko, for eksempel valutasvingninger, økonomisk ustabilitet og politiske hendelser. papirer i vekstmarkeder utsettes for ytterligere risiko, inkludert illikviditet og volatilitet. et investerer noen eller alle av sine aktiva i mindre og/eller mellomstore selskap. Slike investeringer øker risikoen for større kurssvingninger. et investerer i færre utstedere eller konsentrerer investeringene i regioner eller bransjer og eksponerer investoren mot høyere risiko enn fond som er bredere investert. Oppfatningen som uttrykkes her, er kun Putnams oppfatning per 11. august Den er ikke ment å utgjøre et investeringsråd. Det tas forbehold om endringer i forventningene til den fremtidige markedsutviklingen. Putnam World Trust 9

Putnam World Trust. Halvårsrapport

Putnam World Trust. Halvårsrapport Putnam World Trust 31 12 11 Halvårsrapport Rapport og urevidert regnskap for perioden som ble avsluttet. Et Paraplyfond autorisert av den irske sentralbanken og stiftet som et foretak for kollektiv investering

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 28 Hovedpunkter 28 Finanskrisen og det globale økonomiske tilbakeslaget gav store utfordringer i alle deler av forvaltningen. Markedsverdien av Statens pensjonsfond

Detaljer

Viktig informasjon til investorene Ordliste

Viktig informasjon til investorene Ordliste Viktig informasjon til investorene Ordliste Begreper Absolutt avkastning Definisjoner Økningen eller reduksjonen i verdi (uttrykt i prosent av netto aktivaverdi) som et underfond oppnår over en gitt tidsperiode,

Detaljer

STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 6-14 Kombinasjonsfond 15 Aksjefond 16-24 Avkastning

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 2009 Vår målsetting er å ivareta eiernes langsiktige finansielle interesser ved aktiv forvaltning og eierskapsutøvelse. Hovedpunkter 2009 Kursoppgangen i de internasjonale

Detaljer

Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006. Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond

Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006. Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond 06 Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006 Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond 140 120 100 80 60 40 20 1 2002 2003 2004 2005 2006 0 1998

Detaljer

Halvårsrapport 2009. Folketrygdfondet forvalter. Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond

Halvårsrapport 2009. Folketrygdfondet forvalter. Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond Halvårsrapport 2009 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond STERK FREMGANG I FINANSMARKEDENE I FØRSTE HALVÅR 2009 Resultat 11,2 mrd. kroner, 12,8 prosent avkastning

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 2 Hovedpunkter 2 Bred oppgang i de internasjonale aksje- og rentemarkedene ga Statens pensjonsfond utland en avkastning på 9,6 prosent, til svarende 264 milliarder

Detaljer

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond c Årsrapport 2007 - Verdipapirfond Innhold 2007 - Året som gikk Utfordringer i vest, soloppgang i øst Aksjeforvaltningen i Carnegie Carnegie Aksje Norge Carnegie Aksje Norden Carnegie Aksje Europa Carnegie

Detaljer

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-21 Avkastning og risiko 22-23 Praktisk

Detaljer

Putnam World Trust. Prospekt. 2. september 2008. (tidligere kjent som Putnam World Trust II)

Putnam World Trust. Prospekt. 2. september 2008. (tidligere kjent som Putnam World Trust II) Putnam World Trust (tidligere kjent som Putnam World Trust II) Prospekt 2. september 2008 Et Paraplyfond stiftet som et foretak for kollektiv investering i omsettelige verdipapirer i samsvar med EUs regulativer

Detaljer

Det norske obligasjonsmarkedet

Det norske obligasjonsmarkedet Det norske obligasjonsmarkedet - en studie av markedsstrukturen og lånebetingelsene av: Erland Blokkum og Kristian Rimul Børseth DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET, HANDELSHØGSKOLEN VED UIS MASTEROPPGAVE

Detaljer

Forvaltning av Statens petroleumsfond Rapport for andre kvartal 2003

Forvaltning av Statens petroleumsfond Rapport for andre kvartal 2003 Forvaltning av Statens petroleumsfond Rapport for andre kvartal 2003 Sammendrag I andre kvartal 2003 var periodeavkastningen av Statens petroleumsfond 7,74 prosent målt i den valutakurven som svarer til

Detaljer

Finansmarkedet 1. Innhold. Forelesningsnotat 11, mars 2015

Finansmarkedet 1. Innhold. Forelesningsnotat 11, mars 2015 Forelesningsnotat 11, mars 2015 Finansmarkedet 1 Innhold Finansmarkedet...1 Bedrifters finansiering...5 Lån og sparing i husholdningene...7 Direkte og indirekte finansiering - finansielle mellomledd...

Detaljer

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-23 Avkastning og risiko

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond 15-20 Styrets

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 211 Hovedpunkter i 211 Nedgang i de internasjonale aksjemarkedene ga Statens pensjonsfond utland en avkastning på -2,5 prosent, tilsvarende -86 milliarder kroner,

Detaljer

PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT

PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 2014 STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT VÅRT OPPDRAG ER Å IVARETA OG UTVIKLE FINANSIELLE VERDIER FOR FREMTIDIGE GENERASJONER INNHOLD HOVEDPUNKTER Tall og fakta for 2014 4 LEDELSEN Leder for hovedstyret

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-14 Kombinasjonsfond 15 Aksjefond 16-21

Detaljer

www.skagenfondene.no

www.skagenfondene.no ÅRSRAPPORT 2014 ET UVANLIG ÅR VI HOLDER FAST VED FILOSOFIEN I MEDVIND OG MOTVIND www.skagenfondene.no LEDER Alt er relativt Når du leser denne Årsrapporten kan du få inntrykk av at 2014 var et dårlig år

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. Foto: Istockphoto

Årsberetning og regnskap 2014. Foto: Istockphoto Årsberetning og regnskap 2014 Foto: Istockphoto Foto: Getty Images Nøkkeltall grafer 4 Nøkkeltall 5 Driftsrapport 7 Akershus interkommunale pensjonskasse Styrets beretning 20 Resultatregnskap 22 Balanse

Detaljer

Asset-Backed Securities

Asset-Backed Securities NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, 13.06.2012 AssetBacked Securities En teoretisk og empirisk fremstilling av markedet for ABS Tore Lilletveit Veileder: SveinArne Persson Masterutredning i finansiell økonomi

Detaljer

Velkommen til andelseiermøte

Velkommen til andelseiermøte Velkommen til andelseiermøte Vi innkaller andelseierne i spesialfondene Borea Global Equities og Borea European Credit til andelseiermøte i 11. mars kl 10:00. Til behandling på andelseiermøtet foreligger:

Detaljer

Morgan Stanley Investeringsfond

Morgan Stanley Investeringsfond I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Morgan Stanley Investeringsfond Société d Investissement à Capital Variable Luxembourg ( SICAV ) Forenklet Prospekt Desember 2011 Morgan Stanley Investment Funds

Detaljer

Franklin Templeton Investment Funds

Franklin Templeton Investment Funds Prospekt Januar 2015 Franklin Templeton Investment Funds SOCIÉTÉ D INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE REGISTRERT I LUXEMBOURG FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Société d investissement å capital variable

Detaljer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer Månedsrapport Januar 2014 Nedtur i globale aksjer De globale børsene fortsatte å klatre til nye høyder i begynnelsen av januar, men i slutten av måneden startet resultatsesongen i USA, og siden har børsene

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt.

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. Prospekt DnB NOR Bank ASA i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004 Tilrettelegger Oslo, 17. september 2009 1 av 85 Viktig informasjon* et har blitt utarbeidet med utgangspunkt i Europa-parlamentets

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt.

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. Prospekt DnB NOR Bank ASA i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004 Tilrettelegger Oslo, 17. september 2010 1 av 94 Viktig informasjon* et har blitt utarbeidet med utgangspunkt i Europa-parlamentets

Detaljer

Disse undersøkelsene pågår fortsatt.

Disse undersøkelsene pågår fortsatt. 2 lånekostnader. Delvis som følge av gunstige lånevilkår har agenturenes aktiva økt kraftig i de senere år, med tilhørende stigning i utestående volum av usikrede obligasjoner. Agenturene har også hatt

Detaljer

Månedsrapport. Januar 2015. Januareffekt og svakere krone

Månedsrapport. Januar 2015. Januareffekt og svakere krone Månedsrapport Januar 2015 Januareffekt og svakere krone Januareffekten uteble altså ikke i 2015 heller. Verdensindeksen målt i norske kroner steg 3,5 prosent i løpet av måneden. Hovedindeksen ved Oslo

Detaljer