Gruver i Nord Trøndelag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gruver i Nord Trøndelag"

Transkript

1 Gruver i Nord Trøndelag Innholdsfortegnelse 1) Gruvedata for Nord Trøndelag Side 1 / 8

2 Gruver i Nord Trøndelag Publisert av Miljødirektoratet Tungmetallavrenningen fra de mindre gruveområdene er ikke like systematisk undersøkt som ved de store gruvene. I noen områder er det bare tatt prøver en gang. Andre områder har vært gjenstand for kartlegging og/eller overvåking av varierende omfang. Det er også gjennomført tiltak ved noen mindre gruveområder. Gilså Dronningens gruve Lillefjell Fonnfjellet gruver Mannfjell Torsbjørka Kongens gruve Kluken gruve Langsund Ytterøya Tjerngruben Malså & Åkervoll Skjækerdal Gaulstad & Mokk Skrattås Meråkerfeltet Meråkerfeltet består av mange gruver. Flere av disse påvirker Stjørdalselva. Forurensningsmyndighetene vurderer behovet for eventuelle tiltak i området. Gilså Meråker kommune. Gilså gruve ble åpnet første gang i Gruva er en underjordsgruve og ligger på vannskillet mellom Gilsåa/Stjørdalselva og Lødølja/Nea. Det ligger en del veltemasser utenfor de vannfyllte gruvesjaktene. Hovedmengden av avrenningen går til Gilsåa, men også noe til Lødølja og Nea. I samlet avrenning via sig til Gilsåa er det målt 7,8 mg kobber per liter. I samlet avrenning via sig til Lødølja er det målt 1,1 mg og 4,5 mg kobber per liter. Selv om metallkonsentrasjonene er betydelige har imidlertid avrenningen herfra liten betydning for de tilstøtende vassdrag da vannmengdene er beskjedne. I perioder med stor utvasking kan avrenningen ha en målbar effekt på tungmetallnivåene i Gilsåa. I Gilsåa er det målt 0,2 µg og 4,2 µg kobber per liter. Total sett vurderes tilførslene fra Gilså gruve som beskjedne. Dronningens gruve Meråker kommune. Gruva ble drevet som dagbrudd i bratt terreng og ble åpnet i Veltene ligger på ras i sterkt skrånende terreng. De er lite forvitret og synes fattig på kismineraler. Avrenningen går via et myrområde til Gilsåa. I utløp fra grunnstoll er det målt 70 µg kobber per liter. I Harråa, som drenerer gruveområdet, er det målt 0,5 µg kobber per liter. Resultatene tyder ikke på at avrenningen fra gruveområdet har noen betydning for vannkvaliteten i vassdraget. Lillefjell Side 2 / 8

3 Meråker kommune. Lillefjell er Meråkerfeltets hovedgruve og ble drevet som kobbergruve frem til Avrenning fra velter er den største forurensningskilden. Veltene er lokalisert i to tippområder. Begge områdene produserer sur avrenning med et betydelig tungmetallinnhold. Gruvevannet er også surt. Det er anslått at metalltransporten ut av området er omlag 1 tonn kobber og 2 tonn sink per år. Avrenningen går til Gilsåa via gruvebekken. Gilsåa er påvirket på hele strekningen fra gruveområdet ned til innblanding i Dalåa. Ved gruvebekkens innløp til Gilsåa er det målt 1150 µg kobber per liter. I Gilsåa ved Rotvoll er det målt 88 µg kobber og 140 µg sink per liter (1997). Bakgrunnsnivåer i Gilsåa er rundt 0,2 µg kobber og 0,4 µg sink per liter. Etter innblanding i Dalåa kan det fortsatt påvises tungmetallkonsentrasjoner over naturlig bakgrunnsnivå. Dalåa går til Stjørdalselva der det er målt 6 µg kobber og 13 µg sink per liter. Stjørdalselva er påvirket av tungmetallavrenningen fra de mange gruvene i nedbørsfeltet. De forhøyede tungmetallkonsentrasjoner i Gilsåa har negative effekter på biologiske forhold. Fonnfjellet gruver Meråker kommune. Feltet består av flere underjordsgruver hvor det har vært forholdsvis liten aktivitet. Gruvene ble nedlagt i Utenfor gruvene er det deponert en del avfall som forvitrer. I nedre område er det en stoll som det kommer en del sterkt surt vann ut av. Samlet avrenning passerer gjennom et myrlendt område som tar opp store deler av avrenningen. Det er observert noe skade på vegetasjonen nedenfor tippene. Området drenerer via småbekker til Vollbekken som løper inn i Stjørdalselva. I Vollbekken er det målt 2 µg kobber per liter. Avrenningen har neppe noen konsekvenser for Vollbekken. Mannfjell Meråker kommune. Gruva ble nedlagt i Det ble utført sikringsarbeider i Mannfjell er den nest største av Meråkergruvene. Gruva er åpnet som dagbrudd og er drenert med en grunnstoll. Utenfor grunnstollen ligger avfall som forvitrer sterkt. Sigevannet forsvinner delvis i grunnen nedenfor avfallstippen og går videre til Mannlibekken som løper inn i Torsbjørka, en sideelv til Stjørdalselva. Avfallstippen er vurdert som den største forurensningskilden i området. Det er observert skader på skog og vegetasjon. I Mannlibekken er det målt 74 µg kobber og 213 µg sink per liter. Sannsynlig kobber og sinktransport til Torsbjørka anslås til omkring 0,2 tonn kobber og omkring 1 tonn sink per år. Torsbjørka Meråker kommune. Torsbjørka gruve hører med til Meråker gruvefelt og har hatt en produksjon på tonn. Gruva kom i drift i Underjordsgruve der åpningene er gjenfylt. Det er foretatt røsting og smelting i området og noe avfall fra denne prosessen ligger igjen. Ovenfor Torsbjørka gruve ligger Kongens gruve der det er tatt ut omlag 1000 tonn malm. Gruveområdet drenerer til Torsbjørka som er en sideelv til Stjørdalselva. Det finnes omlag m3 avfallstipper av forskjellig opphav, også råmalm, i området. Noen av tippene er meget sulfidholdige og produserer et sterkt surt sigevann. Avrenningen samles i en bekk, Gruvebekken, som fører til Torsbjørka. Det er høye tungmetallkonsentrasjoner i sigevannet. I Gruvebekken er det målt 230 µg kobber og 600 µg sink per liter. I Torsbjørka etter innblanding av Gruvebekken er det målt 27 µg kobber og 75 µg sink per liter (1996). På årsbasis er transporten i størrelsesoreden 0,2 tonn kobber og 0,5 tonn sink. I Torsbjørka før tilløp av Gruvebekken er kobberkonsentrasjonen 2 iter. I Stjørdalselva ved Flåen er det målt 6,2 µg kobber og 13,7 µg sink per liter (1996), og 3 µg kobber og 7 µg sink i Avrenningen påvirker Torsbjørka i betydelig grad. Også Stjørdalselva synes å være tungmetallpåvirket ved dette prøvetakingsstedet. Her er det flere kilder enn Torsbjørka. Kongens gruve Meråker kommune. Kongens gruve (Kongsgruva) er et dagbrudd som ble drevet i perioden Avfallsmassene utenfor gruva produserer en del sur avrenning. Avrenningen går til Tverrelva som er en sideelv til Torsbjørka. I Tverrelva er det målt 8,9 µg kobber/liter. Tilførslene fra Kongens gruve karakteriseres som beskjedne. Side 3 / 8

4 Kluken gruve Meråker kommune. Kluken blyglansgruver ligger i ca meters høyde ved et lite tjern som har avløp til en bekk som fører inn til Sverige. I drensvannet fra gruvefeltet er det påvist forhøyede verdier av tungmetaller, spesielt bly. Vannet i bekkene er ikke brunfarget av jern så det kan være vanskelig å vite at det ikke egner seg som drikkevann. Langsund Meråker kommune. En mindre gruve som ble drevet en kort periode i slutten av forrige århundre. Mesteparten av avfallet er samlet i en tipp som avgir sur avrenning til en liten bekk som går til Fossvatn, et fiskevann som drenerer til Torsbjørka. I bekken er det målt 91 µg kobber per liter. Bekken er tydelig påvirket av avrenningen. Materialtransporten i bekken vurderes imidlertid som for liten til å ha noen effekter på forholdene i Fossvatn. Ytterøya Levanger kommune. Hokstad Kisgruber. Gruvene ble drevet på svovelkis i perioden og var en tid Norges største svovelkisprodusent. Det er flere gruveåpninger med tippmasser utenfor. Det er også avfallsmasser i strandsonen, og sannsynligvis har det vært sjødeponering. Det kisførende laget går ut i dagen i strandsonen og gir et naturlig bidrag av metalltilførsler til sjøen. Det er blitt benyttet en del gruveberg til veiformål i området. I strandsonen er det målt 720 µg kobber per liter. Vannkvaliteten i strandsonen er betydelig påvirket. Gruveområdet er sterkt oppsplittet og dels åpent for vær og vind. Selv om strandsonen er påvirket, anses ikke avrenningen for å ha vesentlig betydning for sjøen. Tjerngruben Steinkjer kommune. Det har kun vært utført prøvedrift. Gruva ligger nær Gaulstad. Den drenerer til et tjern som har avløp via en bekk til Mokkaelv. I tjernets avløp er det målt 150 µg kobber per liter. Selv om utløpet av tjernet er tydelig påvirket, er avrenningen så beskjeden at den neppe har noen betydning for vassdraget. Verdal Steinkjer området Det er flere gruver i området : Malså & Åkervoll, Skjækerdal, Gaulstad og Mokk, Skrattås, Bjørnåsen, Marken, Vetringhalden. Gruveområdene drenerer til hovedvassdragene Verdalselva og Ogna. Produksjonen ved gruvene har vært liten og kortvarig. Avfallsmengdene fra virksomheten er av den grunn beskjeden, og avrenningen av tungmetaller er liten. Det kan kun spores lokale effekter i sigevann og bekker i selve gruveområdene. I hovedvassdragene kan det ikke spores effekter. Malså kobberverk & Åkervoll gruve Verdal kommune. Driften ved Malså pågikk i årene og var beskjeden, men hadde egen smeltehytte. Området er lokalisert i Sagdalen nordvest for Sagvollvola. I området finnes også Vetringhalden gruve og et skjerp. I samme dalføre ligger Åkervoll gruve som ble drevet av Røros kobberverk i perioden Gruveområdet ved Malså kobberverk drenerer til Malsåa og til en mindre bekk kalt Gruvebekken. I området er det deponer masser som forvitrer og avgir tungmetaller. Malsåa er sideelv til Helgåa/Verdalselva. Vetringhalden gruve ligger ved Gruvtjønna som har avløp til Vetringen og Malsåa. Åkervoll gruveområde drenerer til et bekkefar som fører mot Malsåa. Gruveavfallet ved Åkervoll forvitrer mye og avgir relativt sur avrenning. Ved Vetringhalden gruve er det små avfallsmasser. Undersøkelser i området viser at Gruvebekken er påvirket av tungmetaller. Dette skyldes tilførsler fra en velte med forvitrede masser overfor smeltehytteområdet. Resultatene for Malsåa viser at det er noe tungmetallavrenning i dette nedbørsfeltet. Avrenningen fra Vetringhalden gir en dårlig vannkvalitet i Gruvtjønna. Vannet her er surt og antakelig fisketomt. Årstransport av kobber fra Malså kobberverk er under 100 kg, mens den er rundt 100 kg fra Åkervoll. Skjækerdal nikkelgruver Side 4 / 8

5 Verdal kommune. Gruvene ligger ved elva Dyråa som er sideelv til Skjækra som igjen munner ut i Helgåa med avløp videre til Verdalselva. Området ligger tett inntil Dyråa på begge sider av elva. Området drenerer i sin helhet til Dyråa. Gruvene var i drift i perioden Skeidet malm ble transportert til smeltehytta som lå under Skjækerfossen. Dagbruddet ligger på nordsiden av Dyråa. De største veltemassene ligger på sørsiden og helt inntil elva. Gruvene på sørsiden er vannfyllt uten synlig overløp. I smeltehytteområdet ligger det endel slagg. Mye slagg er trolig fjernet eller tatt av flommer og ført nedover elva i årenes løp. Undersøkelser i området tyder på at tungmetallavrenningen fra gruveområdet er beskjeden. I Skjækra nedenfor Skjækerfossen er det lave tungmetallkonsentrasjoner. Gaulstad og Mokk Steinkjer kommune. Kobbergruver. Gruvene ligger like i nærheten av hverandre, sør for Snåsavatnet. Det har vært gruvedrift i perioden Gaulstad og Mokk gruver ble drevet av forskjellige eiere uavhengig av hverandre. Gruvene hadde hver sin smeltehytte. Ved Rokne smeltehytte, tilhørende Mokk kobberverk, er grunnen forurenset på røsteplassen. De fleste gruvene i Gaulstad Mokkområdet drenerer mot en bekk som fører til Badstubekken og videre til Mokkaelv Sørrokta Ogna. Den nordligste gruva, Gaulstad hovedgruve, drenerer mot Kvernhuselva som løper inn i Mokkaelv nedstrøms tilløpet av Badstubekken et par km nord for Badstubekkens munning. Området til Rokne smeltehytte drenerer til Sørrokta mens avrenningen fra området til Skjellegrind hytte, tilhørende Gaulstad kobberverk, drenerer til Sørrokta/Ogna 3 4 km nedstrøms tilførslene fra Rokne hytte. Undersøkelser i Badstubekken tyder på at årlig kobbertransport mindre enn 100 kg. En betydelig del av transporten antas å ha sin årsak i naturlig bakgrunnsavrenning. Skrattås sinkgruver Steinkjer kommune. Gruvedriften pågikk i perioden etter sink. I området er det flere gruver : Bjørnåsen, Skrattåsen og Marken. Det er bare ved Skrattåsen at der har vært noe drift av betydning. Gruvene i Skrattåsen er delvis dagbrudd og delvis underjordsgruver. Det ligger en del avfall utenfor gruveåpningene som sannsynligvis er viktigste kilde for tungmetallavrenning fra området. I en nærliggende bekk, Gruvebekken, er det målt 0,45 mg sink, 15 µg kobber, 5 µg bly og 1,6 µg kadmium pr. liter (1996). Det beiter en del kyr i området sommerstid, og bekken benyttes som vannkilde. Gruveområdet drenerer til et lite vassdrag som fører til Fossemvatnet som hører med til Snåsavassdraget. Avrenningen er antakelig såpass beskjeden at den ikke er av vesentlig betydning for hovedvassdraget. Side 5 / 8

6 1. Gruvedata for Nord Trøndelag Publisert av Miljødirektoratet Malså kobberverk og Åkervoll gruve Analyseresultater fra Malså og Åkervoll Stasjon ph Kond ms/m Sulfat mg/l Kobber Sink Bly Kadmium Nikkel Jern Vannføring l/sek Gruvebekken nedenfor smeltehytte,...prøve 1 6,28 4,54 10, ,5 0,19 0,30 1, prøve 2 6,89 4,75 9,9 82,2 32,3 0,04 0,21 1,5 94 2,0...prøve 3 6,66 3,32 4,9 7,3 2,4 0,07 0,02 1, ,8 Malsåa nedenfor smeltehytte,...prøve 1 6,77 3,15 3,2 29,2 8,1 0,15 <0,01 0, prøve 2 7,04 2,34 1,4 5,7 2,8 <0,02 0,02 0, ,0...prøve 3 6,71 2,37 1,5 7,3 2,4 0,07 0,02 1, Utløp Gruvtjønna 4,51 5,39 12,3 6,6 18,8 0,15 0,12 0, Malsåa ved p plass i Sagdalen,...prøve 1 6,33 2,42 1,8 8,7 5,6 0,19 0,03 0, prøve 2 6,87 2,26 1,3 9,4 2,4 0,08 0,01 0, ,5...prøve 3 6,47 2,31 1,6 12,2 5,3 0,38 0,04 0, Sig fra Åkervoll 2,96 86, <50 <80 < Malsåa ved Vollen ved riksveg 757,...prøve 1 6,97 2,50 1,1 2,7 3,3 0,23 0,03 0, prøve 2 6,65 2,27 1,2 2,9 6,3 0,15 0,03 0, Helgåa ved Ulvilla,...prøve 1 7,04 2,15 1,1 0,4 0,4 0,03 0,01 0, prøve 2 6,90 2,35 1,2 0,8 1,1 0,09 <0,01 0, Kilde: NIVA Side 6 / 8

7 Skjækerdal nikkelgruver Analyseresultater fra Skjækerdal nikkelgruver Stasjon ph Kond ms/m Sulfat mg/l Kobber Sink Bly Kadmium Nikkel Jern Dyråa nedenfor gruveomr....prøve 1 6,65 1,03 0,6 0,3 0,4 0,04 <0,01 0, prøve 2 5,79 1,49 0,7 0,8 1,3 0,14 0,01 2,2 200 Vannfylt synk ved Dyråa 5,33 6,2 18,3 102,7 5,7 1,2 0, Skjækra nedenfor Skjækerfossen,...prøve 1 6,92 1,76 1,0 0,3 0,4 <0,02 <0,01 0, prøve 2 6,77 1,91 1,1 0,4 0,9 0,04 <0,01 0,7 58 Kilde: NIVA Gaulstad og Mokk Analyseresultater fra Gaulstad Mokkområdet Stasjon ph Kond ms/m Sulfat mg/l Kobber Sink Bly Kadmium Nikkel Jern Bekk fra Gaulstad hovedgruve 5,52 3,22 7, ,1 0,09 0,39 1,0 - Bekk fra Kjørergruva ved sti 6,11 2,56 5,1 77,8 16,5 0,08 0,07 0,7 - Badstubekken ved Mokk gård, prøve 1 6,97 2,78 1,4 4,0 2,7 0,10 <0,01 0,4 -...prøve 2 7,01 1,82 0,7 1,6 1,4 0,06 0,01 <0, prøve 3 6,84 2,07 1,0 4,3 3,0 0,11 0,04 <0,02 99 Kvernhuselva ved bru ved Bakken,...prøve 1 6,99 1,89 1,0 2,6 1,6 0,07 <0,01 0, prøve 2 6,69 1,96 1,1 3,7 3,1 0,13 0,01 0,2 110 Mokkaelv ved kryssing under riksvei,...prøve 1 7,27 3,58 1,1 1,2 1,1 0,10 <0,01 0, prøve 2 7,04 3,43 1,3 1,4 1,4 0,09 <0,01 <0,2 129 Ogna ved Hyllbrua,...prøve 1 7,11 2,64 1,0 0,4 0,4 0,06 0,01 0, prøve 2 6,63 4,19 2,1 2,0 3,8 0,22 0,01 0,8 480 Kilde: NIVA Skrattås sinkgruver Side 7 / 8

8 Analyseresultater Skrattås: Gruvebekken ved Marka Dato ph Kond ms/l Sulfat mg/l Kobber Sink Bly Kadmium Nikkel Jern ,23 8,36 7,1 15, ,98 1,56 0, ,35 9,24 4,7 7, ,69 1,10 0, ,24 8,28 6,9 16, ,51 1,73 0,4 250 Kilde: NIVA Side 8 / 8

O-97104. Undersøkelser av vannforurensninger ved gruveområder i Steinkjer- Verdalsområdet

O-97104. Undersøkelser av vannforurensninger ved gruveområder i Steinkjer- Verdalsområdet O-97104 Undersøkelser av vannforurensninger ved gruveområder i Steinkjer- Verdalsområdet Forord Norsk Institutt for Vannforskning har i lang tid samlet inn opplysninger om forurensningstilstanden i vassdrag

Detaljer

Avrenning fra alunskifer Taraldrud deponi i Ski kommune

Avrenning fra alunskifer Taraldrud deponi i Ski kommune Forskningsprogrammet Black Shale Avrenning fra alunskifer Taraldrud deponi i Ski kommune Roger Roseth Bioforsk Amund Gaut Sweco Norge AS Tore Frogner Dokken AS Kim Rudolph-Lund - NGI Regjeringskvartalet?

Detaljer

Elvestrekninger påvirket av gruveforurensning

Elvestrekninger påvirket av gruveforurensning Helse- og miljøfarlige kjemikalier. TA-nummer: 1986/2003 ISBN-nummer: 82-577-4402-6 Oppdragsgiver: Statens forurensningstilsyn Utførende institusjon: Norsk institutt for vannforskning : Elvestrekninger

Detaljer

Rensing av vann fra gruveområder

Rensing av vann fra gruveområder Rensing av vann fra gruveområder Hva innebærer det? Erfaringer og utfordringer Nasjonal vannmiljøkonferanse, Oslo 16. 17. mars 2011 Eigil Iversen Norsk instititutt for vannforskning ive@niva.no www.niva.no

Detaljer

Overvåking Nedlagt gruvevirksomhet på statens mineraler. Siw-Christin Taftø

Overvåking Nedlagt gruvevirksomhet på statens mineraler. Siw-Christin Taftø Overvåking Nedlagt gruvevirksomhet på statens mineraler Siw-Christin Taftø Om DMF Statens sentrale fagorgan i mineralsaker Underlagt Nærings- og fiskeridepartementet NFD har påtatt seg et ansvar for nedlagt

Detaljer

Tungmetallutslipp og forurensningstiltak ved Løkken og andre kisgruver. Orkanger 24.september 2015

Tungmetallutslipp og forurensningstiltak ved Løkken og andre kisgruver. Orkanger 24.september 2015 Tungmetallutslipp og forurensningstiltak ved Løkken og andre kisgruver Orkanger 24.september 2015 Disposisjon Historikk SFT`s 10 gruveområder Tungmetallutslipp/acid mine drainage Tiltak mot forurensning

Detaljer

RAPPORT LNR 4660-2003. Avrenning fra Kongsberg Sølvverk

RAPPORT LNR 4660-2003. Avrenning fra Kongsberg Sølvverk RAPPORT LNR 4660-2003 Avrenning fra Kongsberg Sølvverk Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor Sørlandsavdelingen Østlandsavdelingen Vestlandsavdelingen Akvaplan-niva Postboks 173, Kjelsås

Detaljer

Felles høringsuttalelse: Regional vannforvaltningsplan for vannregion Trøndelag

Felles høringsuttalelse: Regional vannforvaltningsplan for vannregion Trøndelag Stjørdal Jeger- og Fiskerforening v/ Morten Welde Stjørdalsvassdragets Elveeierlag v/gunnar Daniel Fordal AS Meraker Brug v/per Hembre Stjørdalsvassdragets Klekkeri v/ Rune Lilleløkken Stjørdal/Meråker,

Detaljer

Verdier og utfordringer

Verdier og utfordringer Kulturvern versus naturvern ved nedlagte bergverk Verdier og utfordringer Gruvesamfunnet Jacobsbakken og Sulitjelmafjellene Bjørn Ivar Berg, Norsk Bergverksmuseum. Seminarinnlegg Norsk Vannforening, Forskningsparken

Detaljer

Figur 1 viser alle måledata fra overvåkning ved mudring i perioden 29. juli - 4. august 2006.

Figur 1 viser alle måledata fra overvåkning ved mudring i perioden 29. juli - 4. august 2006. Resultater fra NGIs miljøovervåkning under mudring og nedføring av forurensede sedimenter fra Oslo havn til dypvannsdeponiet ved Malmøykalven - status for perioden 29. juli - 4. august 2006 Overvåkning

Detaljer

5t Bergvesenet 13V3559. Befaring av statens kisanvisninger i Ranafeltet, Rana, Nordland 25-28 august 1975. Trondheim Fortrolig

5t Bergvesenet 13V3559. Befaring av statens kisanvisninger i Ranafeltet, Rana, Nordland 25-28 august 1975. Trondheim Fortrolig 5t Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr 13V3559 Intern Journal nr Internt anov nr Rapport lokalisering Gradering Trondheim Fortrolig Kommer fra arkiv Ekstern

Detaljer

Undersøkelser av en gammel fylling. ved Ebbesvik. på Lillesotra. Fjell kommune

Undersøkelser av en gammel fylling. ved Ebbesvik. på Lillesotra. Fjell kommune Undersøkelser av en gammel fylling ved Ebbesvik på Lillesotra i Fjell kommune Forord På oppdrag fra Norwegian Talc A/S har NIVAs Vestlandsavdeling gjennomført prøvetaking og analyser av vann ved et avfallsdeponi

Detaljer

Agder Energi Produksjon Fennefoss kraftverk virkninger for forurensning og vannkvalitet

Agder Energi Produksjon Fennefoss kraftverk virkninger for forurensning og vannkvalitet Agder Energi Produ uksjon Fennefoss kraftverk virkninger for forurensning og vannkvalitet RAPPORT Rapport nr.: 141601 / 4-2009 Kunde: Agder Energi Produksjon Oppdrag nr.: 141601 Dato: Fennefoss kraftverk

Detaljer

FELTUNDERSØKELSE AV AVFALLSDEPONI VED SKINNESMOEN, KRØDSHERAD

FELTUNDERSØKELSE AV AVFALLSDEPONI VED SKINNESMOEN, KRØDSHERAD Til: Krøderen Resort as Fra: Per Kraft Kopi: Dato: 2011-06-10 Oppdrag: 527193 FELTUNDERSØKELSE AV AVFALLSDEPONI VED SKINNESMOEN, KRØDSHERAD Innhold 1 Bakrunn... 2 2 Utførte undersøkelser... 2 2.1 Historikk...

Detaljer

Intern Journal nr Internt arkiv nrrapport lokalisennggradering Troodheim. Dato 04.111975. NordlandNordlandske19271 20274

Intern Journal nr Internt arkiv nrrapport lokalisennggradering Troodheim. Dato 04.111975. NordlandNordlandske19271 20274 ub3 Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheitn Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 1180 Intern Journal nr Internt arkiv nrrapport lokalisennggradering Troodheim Åpen Kommer fra..arkiv Ekstern rapport

Detaljer

RIVNING AV NÆRBØ MEIERI Søknad om tillatelse til håndtering av betongavfall etter forurensningsloven 11

RIVNING AV NÆRBØ MEIERI Søknad om tillatelse til håndtering av betongavfall etter forurensningsloven 11 Multiconsult ASA Stokkamyrveien 13 4313 Sandnes Miljødirektoratet Att.: Per Martin Aakerøy sendt pr. e post DERES REF: VÅR REF: Sandnes, 11. juni 2015 DOKUMENTKODE: 217633 RIM BREV 01 TILGJENGELIGHET:

Detaljer

Resultater av vannprøver fra Langøyene eks mikrobiologi

Resultater av vannprøver fra Langøyene eks mikrobiologi Resultater av vannprøver fra Langøyene eks mikrobiologi Oppsummering og anbefalinger Flere parametre overskrider drikkevannsforskriftens grenseverdier og vannet anbefales således ikke som drikkevann uten

Detaljer

Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program Tungmetallovervåkning 2011. MO-Oslofjord

Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program Tungmetallovervåkning 2011. MO-Oslofjord Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program Tungmetallovervåkning 2011 MO-Oslofjord 1 Tittel/Title: Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program Tungmetallovervåkning 2011 MO-Oslofjord Forfattere (alfabetisk)/authors

Detaljer

Vurdering av planlagt kloakkledning langs Pollelva i Askøy kommune R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 395

Vurdering av planlagt kloakkledning langs Pollelva i Askøy kommune R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 395 Vurdering av planlagt kloakkledning langs Pollelva i Askøy kommune R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 395 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Vurdering av planlagt kloakkledning langs Pollelva

Detaljer

Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vannområde Enningdalsvassdraget

Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vannområde Enningdalsvassdraget Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vannområde Enningdalsvassdraget versjon 1 30.05.2012 1 Vesentlige vannforvaltningsspørsmål fra Vannområde Enningdalselva 1. Oppsummering - hovedutfordringer Sammenlignet

Detaljer

Kartlegging av miljøtilstanden

Kartlegging av miljøtilstanden RAPPORT LNR 5752-2009 Kartlegging av miljøtilstanden i delområde Sørfjorden- Hemnes kommune Tema: Overgjødsling og miljøgifter Utløp Lille Bleikvann Bleikvasli Foto: Eigil R. Iversen Norsk institutt for

Detaljer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Guro Kristine Milli, miljørådgiver COWI AS 1 11. SEPTEMBER 2012 Hva er forurenset grunn? 2 Foto: Regjeringen.no Hvordan forurenses grunnen?

Detaljer

Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program Tungmetallovervåkning 1991-2010. MO-Hålogaland

Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program Tungmetallovervåkning 1991-2010. MO-Hålogaland Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program Tungmetallovervåkning 1991-2010 MO-Hålogaland Tittel/Title: Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program Tungmetallovervåkning 1991-2010 MO-Hålogaland Forfatter(e)/Author(s):

Detaljer

NOTAT 30. september 2013. Sak: Vannkjemisk overvåking i Varåa og Trysilelva våren 2013

NOTAT 30. september 2013. Sak: Vannkjemisk overvåking i Varåa og Trysilelva våren 2013 NOTAT 30. september 2013 Til: Fra: Kopi: Fylkesmannen i Hedmark v/t. Qvenild NIVA v/a. Hindar og L.B. Skancke Sak: Vannkjemisk overvåking i Varåa og Trysilelva våren 2013 Bakgrunn Varåa er et 450 km 2

Detaljer

Overvåking av gruvepåvirkede vassdrag fra Nordgruvefeltet i Røros

Overvåking av gruvepåvirkede vassdrag fra Nordgruvefeltet i Røros DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD ADRESSE COWI AS Hasleveien 10 0571 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no Overvåking av gruvepåvirkede vassdrag fra Nordgruvefeltet i Røros Årsrapport

Detaljer

Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program Tungmetallovervåkning 2011. MO-Nord

Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program Tungmetallovervåkning 2011. MO-Nord Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program Tungmetallovervåkning 2011 MO-Nord 1 Tittel/Title: Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program Tungmetallovervåkning 2011 MO-Nord Forfattere (alfabetisk)/authors

Detaljer

HANDLINGSPLAN GRUVEFORURENSNING I FOLLDAL

HANDLINGSPLAN GRUVEFORURENSNING I FOLLDAL HANDLINGSPLAN GRUVEFORURENSNING I FOLLDAL VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 19.10.2006 1. INNLEDNING I møte oktober 2005 ble bedt om at administrasjonen lagde en Handlingsplan i forhold til kommunens rolle i gruveforurensningssaken.

Detaljer

Dimensjonering Lukkinger, stikkrenner og avløp. Hvorfor?

Dimensjonering Lukkinger, stikkrenner og avløp. Hvorfor? Dimensjonering Lukkinger, stikkrenner og avløp Knut Berg Hvorfor? Finne nødvendig dimensjon på rør Vurdere om eksisterende rør har tilstrekkelig kapasitet Indikasjon på skader på rør Avhjelpende tiltak

Detaljer

13/690-13 K60 HK/TEKN/MHA 07.01.2014 PÅVISNING AV ELVEMUSLING I DELER AV SØAVASSDRAGET OG ÅELVA 2013

13/690-13 K60 HK/TEKN/MHA 07.01.2014 PÅVISNING AV ELVEMUSLING I DELER AV SØAVASSDRAGET OG ÅELVA 2013 Til: Martin Georg Hanssen Kopi til: 13/690-13 K60 HK/TEKN/MHA 07.01.2014 PÅVISNING AV ELVEMUSLING I DELER AV SØAVASSDRAGET OG ÅELVA 2013 I Hemne foreligger lite kunnskap om utbredelse av elvemusling i

Detaljer

Kalking som tiltak for forsuringsutsatte bestander av elvemusling

Kalking som tiltak for forsuringsutsatte bestander av elvemusling Kalking som tiltak for forsuringsutsatte bestander av elvemusling Bjørn Mejdell Larsen Elvemuslingseminar, Stjørdal 4. februar 15 Handlingsplan Mål: 1. Livskraftige populasjoner i hele Norge 2. Alle naturlige

Detaljer

(Margaritifera margaritifera)

(Margaritifera margaritifera) Rapport 2012-02 Kartlegging av elvemusling (Margaritifera margaritifera) i Nord-Trøndelag 2011 Nordnorske ferskvannsbiologer Sortland Rapport nr. 2012-02 Antall sider: 15 Tittel : Forfatter (e) : Oppdragsgiver

Detaljer

Overvåking av vannkvalitet i Bergen etter vulkanutbrudd ved Eyafjellajøkul i Island 2010 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1316

Overvåking av vannkvalitet i Bergen etter vulkanutbrudd ved Eyafjellajøkul i Island 2010 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1316 Overvåking av vannkvalitet i Bergen etter vulkanutbrudd ved Eyafjellajøkul i Island 2010 R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 1316 Rådgivende Biologer AS RAPPORT TITTEL: Overvåking av vannkvalitet i Bergen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tove Kummeneje Arkiv: GNR 37 2 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/523-7

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tove Kummeneje Arkiv: GNR 37 2 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/523-7 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tove Kummeneje Arkiv: GNR 37 2 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/523-7 Massetak og deponi, Tulluan gnr 37/2 Søknad om tillatelse til etablering av deponi for byjord. Rådmannens innstilling

Detaljer

Prioriterte aktiviteter for 2015... 3. Utførte aktiviteter i 2014... 3. Kontrollmålingsprogrammet - revisjon... 4 Tiltaksorienterte prosjekter...

Prioriterte aktiviteter for 2015... 3. Utførte aktiviteter i 2014... 3. Kontrollmålingsprogrammet - revisjon... 4 Tiltaksorienterte prosjekter... Folldal gruveområde. Tiltaksrettet arbeid. Status pr desember 2014 Innhold Prioriterte aktiviteter for 2015... 3 Utførte aktiviteter i 2014... 3 Kontrollmålingsprogrammet - revisjon... 4 Tiltaksorienterte

Detaljer

Søknad fra Miljøteknikk Terrateam AS om ny tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven - høringsuttalelse fra Rana kommune.

Søknad fra Miljøteknikk Terrateam AS om ny tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven - høringsuttalelse fra Rana kommune. Miljødirektoratet Postboks 5672 7485 TRONDHEIM Mo i Rana, 23.06.2015 Saksnr.-dok.nr. Arkivkode Avd/Saksb Deres ref. 2015/779-11 K23 MILJØ/HSH Søknad fra Miljøteknikk Terrateam AS om ny tillatelse til virksomhet

Detaljer

Risikovurdering for gjenbruk av forurenset betong

Risikovurdering for gjenbruk av forurenset betong Sandnes Tomteselskap Risikovurdering for gjenbruk av forurenset betong Elvegata 15 Havnesjefens kontor Oppdragsnr.: 5162318 Dokumentnr.: 5162318-02 Versjon: E01 2016-04-28 Oppdragsgiver: Sandnes Tomteselskap

Detaljer

Tverrfjellet Gruver rensing av gruvevann på naturens premisser

Tverrfjellet Gruver rensing av gruvevann på naturens premisser Tverrfjellet Gruver rensing av gruvevann på naturens premisser Historik Predikert at gruva skulle gå i overløp tidligst etter ca. 2030, men kom i 2008. Kortslutning i Hjerkinndammen Geologi og vannkjemi

Detaljer

OVERVÅKINGSPROGRAM FOR ASSURDALEN - UTVIDELSE AV E6 (OSLO SKI/ÅS)

OVERVÅKINGSPROGRAM FOR ASSURDALEN - UTVIDELSE AV E6 (OSLO SKI/ÅS) 1 Dr. phil Øivind Løvstad Dato: 30.12.2009 LIMNO-CONSULT Ole Messeltsv. 34 A, 0676 Oslo Telefon: (47) 22 30 07 54 Mobiltlf: 90 92 51 24 Organisasjonsnr. 966633336 E-mail: limno@online.no OVERVÅKINGSPROGRAM

Detaljer

Kilder: Mengder: Oppdrett: Bosetting: Kommentarer: KART. Resipient for store mengder avløpsvann fra kloakk. Rekreasjonsområde.

Kilder: Mengder: Oppdrett: Bosetting: Kommentarer: KART. Resipient for store mengder avløpsvann fra kloakk. Rekreasjonsområde. DSFJORDEN GENERELLE DATA Ref: FORURENSNINGSTILFØRSLER År: Ref: Areal tilrenningsfelt (km 2 ): 33 Kilder: Kloakk Avrenning (l/s km 2 ): Areal vannflate (km 2 ): Middeldyp (m): 32 14,2 7 Mengder: Oppdrett:

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud Mmiljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse

Fylkesmannen i Buskerud Mmiljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse Fylkesmannen i Buskerud Mmiljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse Saksbehandler, innvalgstelefon 26.01.2009 1-2009 Arkiv nr. Deres referanse Erik Garnås 32266807 Overvåking av vannkvalitet i nedre deler

Detaljer

Høringssvarskjema for vannforekomst/tiltak:

Høringssvarskjema for vannforekomst/tiltak: 204-649-G Taterneset Taterneset Taterneset er et gammelt deponi. Det burde undersøkes for mulig avrenning. Vedlegg (dokumentasjon/kart etc.) Forslag til tiltak: Prøvetaking. Medlemmer i Storfjord plan-

Detaljer

NGU Rapport 2007.010. Naturlige forekomster av arsen og tungmetaller langs jernbanenettet

NGU Rapport 2007.010. Naturlige forekomster av arsen og tungmetaller langs jernbanenettet NGU Rapport 2007.010 Naturlige forekomster av arsen og tungmetaller langs jernbanenettet INNHOLD 1. INNLEDNING... 4 1.1. JERNBANENETTET... 4 1.2. JERNBANEVERKETS PUKKLEVERANDØRER... 5 1.3. FLOMSEDIMENTDATABASEN...

Detaljer

Skien kommune Fjellet kraftstasjon

Skien kommune Fjellet kraftstasjon TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Fjellet kraftstasjon GNR. 23, BNR. 1 Økteren sett fra veien nord for Bestulåsen. Bildet er tatt mot sørøst. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK

Detaljer

Evaluering av vannkvaliteten i to mulige sjøvannsinntak og ett ferskvannsinntak

Evaluering av vannkvaliteten i to mulige sjøvannsinntak og ett ferskvannsinntak Fredrikstad Seafoods AS C/O Øra Industripark Fredrikstad NIVA Vestlandsavdelingen Thormøhlensgt. 53D 5006 Bergen Telefon: 02348 Fax 22 18 52 00 Bankgiro: 5010 05 91828 SWIFT: DNBANOKK Foretaksnr.: 855869942

Detaljer

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN 00A Første utgave 24.06.2011 AT/xx AT/xx AT/xx Rev. Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj. Av HOVEDBANEN LILLESTRØM EIDSVOLL Ant.

Detaljer

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 15

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 15 Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 15 ØVRE STORWARTZ Kommune: 1640/Røros Gnr/bnr: 141/6 141/6, 141/7 AskeladdenID: 213038 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning

Detaljer

RAPPORT LNR 6110-2010. Orienterende undersøkelser i forbindelse med mulig ny gruvedrift og oppredning i Kvalsund kommune. Foto: Eigil Iversen

RAPPORT LNR 6110-2010. Orienterende undersøkelser i forbindelse med mulig ny gruvedrift og oppredning i Kvalsund kommune. Foto: Eigil Iversen RAPPORT LNR 6110-2010 Orienterende undersøkelser i forbindelse med mulig ny gruvedrift og oppredning i Kvalsund kommune Foto: Eigil Iversen Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor Sørlandsavdelingen

Detaljer

Overvåking av Kvennåi etter utlegging av kalkstein / gytegrus 2009

Overvåking av Kvennåi etter utlegging av kalkstein / gytegrus 2009 Rapport 6-2012 Overvåking av Kvennåi etter utlegging av kalkstein / gytegrus 2009 Overvåking år 3; 2012 Skien, 2. oktober 2012 Side 2 av 11 Bakgrunn (kopi fra foregående rapporter) Reguleringsmagasinet

Detaljer

Snøsmelteanlegget i Oslo. Resultater fra 2 års prøvedrift: Analyseresultater og overvåkning

Snøsmelteanlegget i Oslo. Resultater fra 2 års prøvedrift: Analyseresultater og overvåkning Snøsmelteanlegget i Oslo Resultater fra 2 års prøvedrift: Analyseresultater og overvåkning NCCs presentasjon: 1. Tidligere snøhåndtering behovet for en ny løsning 2. Miljøregnskap 3. Tillatelse til drift

Detaljer

E18 Grimstad-Kristiansand gjennom sulfidholdige bergarter syreproduksjon og effekter på avrenningsvann

E18 Grimstad-Kristiansand gjennom sulfidholdige bergarter syreproduksjon og effekter på avrenningsvann E18 Grimstad-Kristiansand gjennom sulfidholdige bergarter syreproduksjon og effekter på avrenningsvann Atle Hindar har doktorgrad i vannkjemi og er seniorforsker ved NIVA. Av Atle Hindar Innlegg på seminar

Detaljer

Notat. Resultater fra prøvetaking i resipienten til Røros renseanlegg august 2013

Notat. Resultater fra prøvetaking i resipienten til Røros renseanlegg august 2013 Notat Til : Røros kommune Att : Rune Gunleiksrud Fra : Elisabeth Lyngstad Dato : 18.09.2013 Arkivnr. : O-11080 Resultater fra prøvetaking i resipienten til Røros renseanlegg august 2013 1. Bakgrunn Røros

Detaljer

Overvåking av forurensning til vann fra myr i Hordnesmarka fylt med oppflist trevirke R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 715

Overvåking av forurensning til vann fra myr i Hordnesmarka fylt med oppflist trevirke R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 715 Overvåking av forurensning til vann fra myr i Hordnesmarka fylt med oppflist trevirke R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 715 Rådgivende Biologer AS DEN FORELØPIGE RAPPORTENS TITTEL: Overvåking av forurensning

Detaljer

Tillatelse til å deponere farlig avfall og avfall med høyt organisk innhold ved Skjørdalen avfallsanlegg

Tillatelse til å deponere farlig avfall og avfall med høyt organisk innhold ved Skjørdalen avfallsanlegg Innherred Renovasjon Russervegen 10 7652 VERDAL Vår dato: 29.09.2015 Deres dato: 11.09.2015 Vår ref.: 2015/5423 Arkivkode:472 Deres ref.: MTLA 2015/8 Tillatelse til å deponere farlig avfall og avfall med

Detaljer

Driftsassistansen i Østfold IKS:

Driftsassistansen i Østfold IKS: Driftsassistansen i Østfold IKS: Årsrapport 26 Slam og utslippskontroll for renseanlegg i Østfold DaØ Driftsassistansen i Østfold IKS Postboks 143 162 Fredrikstad Tlf. 69 35 73 73/ 41 69 15 65 E-mail:

Detaljer

Vesentlige vannforvaltningsspørsmål

Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vesentlige vannforvaltningsspørsmål For de deler av vannområde Dalälven som ligger i Norge og tilhører Bottenhavet vattendistrikt 29.06.12 1 1. Forord Dette er Vesentlige vannforvaltningsspørsmål (VVS)

Detaljer

Flomberegning for Steinkjerelva og Ogna

Flomberegning for Steinkjerelva og Ogna Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Steinkjerelva og Ogna Lars-Evan Pettersson 1 2007 D O K U M E N T Flomberegning for Steinkjerelva og Ogna (128.Z) Norges vassdrags- og energidirektorat 2007 Dokument

Detaljer

Utfordringer ved nedlagt gruvedrift for en liten kommune

Utfordringer ved nedlagt gruvedrift for en liten kommune Utfordringer ved nedlagt gruvedrift for en liten kommune Av Eva Tørhaug Eva Tørhaug har vært ordfører i Folldal kommune i tidsrommet 2003-2011. Innlegg på seminar i Norsk vannforening 31. mai 2011. Introduksjon

Detaljer

Hjerkinn skytefelt 2001-2013. Overvåking av metallkonsentrasjoner i bekker, elver og grunnvannsbrønner

Hjerkinn skytefelt 2001-2013. Overvåking av metallkonsentrasjoner i bekker, elver og grunnvannsbrønner RAPPORT L.NR. 668- Spredning av olivin på HFK-sletta.9.3 Foto: Forsvarsbygg Hjerkinn skytefelt -3. Overvåking av metallkonsentrasjoner i bekker, elver og grunnvannsbrønner Norsk institutt for vannforskning

Detaljer

Tiltak mot forurensning i Forsvarets skyte- og øvingsfelt (SØF) Grete Rasmussen Fagleder grunn- og vannforurensning Forsvarsbygg

Tiltak mot forurensning i Forsvarets skyte- og øvingsfelt (SØF) Grete Rasmussen Fagleder grunn- og vannforurensning Forsvarsbygg Tiltak mot forurensning i Forsvarets skyte- og øvingsfelt (SØF) Grete Rasmussen Fagleder grunn- og vannforurensning Forsvarsbygg Basis-skytebane Feltskytebane Skyte- og øvingsfelt Skyte- og øvingsfelt

Detaljer

PROSJEKT: 09 509 13 0038

PROSJEKT: 09 509 13 0038 PROSJEKTNOTAT /200 DATO: 28.4.200 (revidert tabell og 3) PROSJEKT: 09 509 3 0038 TIL: Arne Eriksen Forsvarsbygg Skifte Eiendom E-post: arne.eriksen@skifte.no Pål S. Henriksen Forsvarsbygg Skifte Eiendom

Detaljer

Akutt forurensning til vann etter. Effekter og myndighetenes håndtering av saken

Akutt forurensning til vann etter. Effekter og myndighetenes håndtering av saken Akutt forurensning til vann etter brann Effekter og myndighetenes håndtering av saken Hva var det egentlig i haugen? 80-90 % hardplast 5-8 % metaller 0,01 % kondensatorer 0,2 % kretskort 0,025 % batterier

Detaljer

Indre Hordaland Miljøverk, Bjørkemoen avfallsog gjennvinningsanlegg. Rensegrad ved nytt renseanlegg R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1089

Indre Hordaland Miljøverk, Bjørkemoen avfallsog gjennvinningsanlegg. Rensegrad ved nytt renseanlegg R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1089 Indre Hordaland Miljøverk, Bjørkemoen avfallsog gjennvinningsanlegg. Rensegrad ved nytt renseanlegg R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 1089 Rådgivende Biologer AS RAPPORT TITTEL: Indre Hordaland Miljøverk,

Detaljer

TURBESKRIVELSE TRØNDELAGTUREN 2014. Her kommer en beskrivelse at etappene vi har gått i 2014 (25 dager).

TURBESKRIVELSE TRØNDELAGTUREN 2014. Her kommer en beskrivelse at etappene vi har gått i 2014 (25 dager). TURBESKRIVELSE TRØNDELAGTUREN 2014 Her kommer en beskrivelse at etappene vi har gått i 2014 (25 dager). Tverråga Kjennsvasshytta, 11 km Stien tar av fra veien rett ovenfor gården Tverråga. Nordøstover

Detaljer

NGU Rapport 2010.028. Undersøkelse av PCB, arsen og tungmetaller i ni deponier på Svalbard

NGU Rapport 2010.028. Undersøkelse av PCB, arsen og tungmetaller i ni deponier på Svalbard NGU Rapport 2010.028 Undersøkelse av PCB, arsen og tungmetaller i ni deponier på Svalbard INNHOLD 1. INNLEDNING... 4 1.1 Polyklorinerte bifenyler (PCB) på Svalbard... 4 1.2 Tidligere undersøkelser av

Detaljer

Bergen kommune Prosjekt Ren barnehagejord Sonja M. Skotheim og Viviann Sandvik Helsevernetaten

Bergen kommune Prosjekt Ren barnehagejord Sonja M. Skotheim og Viviann Sandvik Helsevernetaten Prosjekt Ren barnehagejord Sonja M. Skotheim og Viviann Sandvik Helsevernetaten Byrådsleders avdeling, s erfaringer med prosjektet 260 barnehager undersøkt i 2008-2009 (NIVA) Ca. 10 jordprøver i hver barnehage

Detaljer

Vedlegg til avtale om mottak av biogjødsel

Vedlegg til avtale om mottak av biogjødsel Vedlegg til avtale om mottak av biogjødsel Vedlegg A. Opplysninger om levert biogjødsel. Levert biogjødsel skal være kvalitetssikret iht. forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav. Det skal etableres

Detaljer

GSV Grensevaktstasjon Nord

GSV Grensevaktstasjon Nord Rapport Oppdrag: Emne: GSV Grensevaktstasjon Nord Rapport: Fase 1 Oppdragsgiver: Barlindhaug Consult AS Dato: 21. mars 2012 Oppdrag / Rapportnr. 711341 / 1 Tilgjengelighet Begrenset Utarbeidet av: Iselin

Detaljer

Områderegulering med konsekvensutredning for ny drift i Sulitjelma gruver

Områderegulering med konsekvensutredning for ny drift i Sulitjelma gruver Områderegulering med konsekvensutredning for ny drift i Sulitjelma gruver Utslipp til vann 2015-03-16 20150703 Endelig MoSel D05 20150112 For gjennomgang oppdragsgiver /Ketut/Bakil Bakil Mosel Rev. Dato:

Detaljer

Vurderinger av flom og vannstand

Vurderinger av flom og vannstand 1 Vurderinger av flom og vannstand For reguleringsplanene på Møllendal er det gjort vurderinger av hvordan området kan bli utsatt for økende havnivå og flom i Møllendalselven Havnivå DMNI (2006) har gjort

Detaljer

Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program Tungmetallovervåkning 2011. MO-Vest

Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program Tungmetallovervåkning 2011. MO-Vest Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program Tungmetallovervåkning 2011 MO-Vest 1 Tittel/Title: Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program Tungmetallovervåkning 2011 MO-Vest Forfattere (alfabetisk)/authors

Detaljer

Undersøkelser av alternative vannskilder i Bergen kommune, mars 2010 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1317

Undersøkelser av alternative vannskilder i Bergen kommune, mars 2010 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1317 Undersøkelser av alternative vannskilder i Bergen kommune, mars 2010 R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 1317 Rådgivende Biologer AS RAPPORT TITTEL: Undersøkelser av alternative vannskilder i Bergen

Detaljer

MOTORFERDSEL I NORD-TRØNDELAG BARMARKSKJØRING HELIKOPTERBEFARING VERDAL LIERNE NOTAT. : Steinkjer Verdal Snåsa Lierne (retur via Namsos tanking)

MOTORFERDSEL I NORD-TRØNDELAG BARMARKSKJØRING HELIKOPTERBEFARING VERDAL LIERNE NOTAT. : Steinkjer Verdal Snåsa Lierne (retur via Namsos tanking) NOTAT Saksbehandler: Øystein Lorentsen Sak: 2013/5176 Dato: 18.08.2013 Tlf. direkte: 74 16 80 67 E-post: fmntolo@fylkesmannen.no Avdeling: Miljøvernavdelingen Arkivnr: 444 MOTORFERDSEL I NORD-TRØNDELAG

Detaljer

Oppdragsgiver Olav Vasseljen Rapporttype. Konsekvensvurdering 2012.05.15 VASSELJA OPPDYRKINGSOMRÅDE FISKEUNDERSØKELSE OG SØK ETTER ELVEMUSLING

Oppdragsgiver Olav Vasseljen Rapporttype. Konsekvensvurdering 2012.05.15 VASSELJA OPPDYRKINGSOMRÅDE FISKEUNDERSØKELSE OG SØK ETTER ELVEMUSLING Oppdragsgiver Olav Vasseljen Rapporttype Konsekvensvurdering 2012.05.15 VASSELJA OPPDYRKINGSOMRÅDE FISKEUNDERSØKELSE OG SØK ETTER ELVEMUSLING FISKEUNDERSØKELSE OG SØK ETTER ELVEMUSLING 2 (11) VASSELJA

Detaljer

Okvatnet og Vedalsvatnet

Okvatnet og Vedalsvatnet Okvatnet og Vedalsvatnet Olexkart og volumberegninger Undersøkelsen av Okvatnet Vedalsvatnet ble utført av Hydra AS sommeren 2007. Deltagere var Mona Gilstad, Jarle Ulriksen og Ole Robert Hestvik. Teknisk

Detaljer

BUNNDYR I EUTROFE BEKKER OG ELVER HØST 2012/VÅR 2013

BUNNDYR I EUTROFE BEKKER OG ELVER HØST 2012/VÅR 2013 BIOLOGISK OVERVÅKNING AV HALDENVASSDRAGET BUNNDYR I EUTROFE BEKKER OG ELVER HØST 2012/VÅR 2013 Ingvar Spikkeland Avd. Haldenvassdragets Kanalmuseum Ørje Rapport 1/2013 1 Forord I forbindelse med Vanndirektivet/vannforskriften

Detaljer

Store mengder framtidig BA avfall og forurensede masser som kan og bør deponeres. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

Store mengder framtidig BA avfall og forurensede masser som kan og bør deponeres. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse Store mengder framtidig BA avfall og forurensede masser som kan og bør deponeres Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse Regnklærene inneholder mer enn 10000 mg/kg bly og 3000 mg/kg krom Farlig

Detaljer

FAKTA. Fiskebestander og andre ferskvannsorganismer. 22 vann undersøkt

FAKTA. Fiskebestander og andre ferskvannsorganismer. 22 vann undersøkt 9/95 13-06-95 08:54 Side 1 (Svart plate) -ark Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning er et nasjonalt og internasjonalt kompetansesenter innen miljøvernforskning. Stiftelsen har ca. 210 ansatte

Detaljer

Overflatevann som hygienisk barriere - eksempler fra Trondheim kommune

Overflatevann som hygienisk barriere - eksempler fra Trondheim kommune Trondheim kommune Overflatevann som hygienisk barriere - eksempler fra Trondheim kommune Hilde.Bellingmo@trondheim.kommune.no Trondheim kommune Hva er en hygienisk barriere? "Naturlig eller tillaget fysisk

Detaljer

NGU Rapport 2002.011. Avfall fra blåserensing - miljøundersøkelse og forslag til behandling av avfallet fra kraftverkene i Nidelvvassdraget.

NGU Rapport 2002.011. Avfall fra blåserensing - miljøundersøkelse og forslag til behandling av avfallet fra kraftverkene i Nidelvvassdraget. NGU Rapport 22.11 Avfall fra blåserensing - miljøundersøkelse og forslag til behandling av avfallet fra kraftverkene i Nidelvvassdraget. Postboks 36 - Lade 72 TRONDHEIM Tlf. 73 9 4 11 Telefaks 73 92 16

Detaljer

ÅRSRAPPORT MILJØOVERVÅKNING 2014

ÅRSRAPPORT MILJØOVERVÅKNING 2014 ÅRSRAPPORT MILJØOVERVÅKNING 2014 OPPSUMMERING AV MILJØOVERVÅKINGSPROGRAMMET FOR LØKINGSMYRA OG HESJEDALEN AVBFALLSDEPONI HARDANGER MILJØSENTER AS Utført av: Joar Karsten Øygard 1. SAMMENDRAG I henhold

Detaljer

01-2016 DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD BIOLOGISKE UNDERSØKELSER I SULITJELMAVASSDRAGET 2014-2015

01-2016 DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD BIOLOGISKE UNDERSØKELSER I SULITJELMAVASSDRAGET 2014-2015 01-2016 DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD BIOLOGISKE UNDERSØKELSER I SULITJELMAVASSDRAGET 2014-2015 ADRESSE COWI AS Rennesøygata 12 5537 Haugesund TLF +47 02694 WWW cowi.no

Detaljer

Elvemuslingen i Leiravassdraget i Oppland 2006

Elvemuslingen i Leiravassdraget i Oppland 2006 Elvemuslingen i Leiravassdraget i Oppland 2006 Espen Lund Naturkompetanse Notat 2006-5 Forord For å oppdatere sin kunnskap om elvemusling i Leiravassdraget i Gran og Lunner, ga Fylkesmannen i Oppland,

Detaljer

KOMMUNAL MILJØKONTROLL 2012

KOMMUNAL MILJØKONTROLL 2012 LØRENSKOG KOMMUNE Kommunalteknikk KOMMUNAL MILJØKONTROLL 2012 Lørenskog kommune har et spesielt ansvar for Sinoberbilla. Bildet er fra Tappenbergvannet i Losbyvassdraget. Juni 2013 F O R O R D Denne rapporten

Detaljer

Forurensning i Finnmark:

Forurensning i Finnmark: Forurensning i Finnmark: - Hva er de største utfordringene? 03.12.14 REGIONAL HØRINGSKONFERANSE Vadsø Finnmark Finnmark FYLKESMANNEN I FINNMARK Finnmark Forurensning - ulike påvirkninger Avrenning fra

Detaljer

Det er dette laboratorieklassen på Sandefjord videregående skole prøver å finne ut av i dette prosjektet. Problemstilling:

Det er dette laboratorieklassen på Sandefjord videregående skole prøver å finne ut av i dette prosjektet. Problemstilling: Rovebekken Prosjekt utført av VK1 laboratoriefag ved Sandefjord videregående skole Deltakere: Hero Taha Ahmed, Stian Engan, Åse Ewelina Rissmann Faglig veileder: Tore Nysæther Dato: 15/04-05 Versjon: 2

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning. 2 Områdebeskrivelse og historikk 2.1. Områdebeskrivelse SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning. 2 Områdebeskrivelse og historikk 2.1. Områdebeskrivelse SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Holstneset DOKUMENTKODE 712244-RIGm-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Kristian Holst AS OPPDRAGSLEDER Iselin Johnsen KONTAKTPERSON Kristian Holst SAKSBEH Iselin Johnsen KOPI

Detaljer

Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program Tungmetallovervåkning 2012. MO-Vest

Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program Tungmetallovervåkning 2012. MO-Vest Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program Tungmetallovervåkning 2012 MO-Vest Tittel/Title: Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Program Tungmetallovervåkning 2012 MO-Vest Forfatter(e)/Author(s) (alphabetical

Detaljer

Miljøovervåkingsprogram ved Sandefjord lufthavn Torp

Miljøovervåkingsprogram ved Sandefjord lufthavn Torp Bioforsk Rapport Vol. 6 Nr. 69 2011 Miljøovervåkingsprogram ved Sandefjord lufthavn Torp Erfaringer og resultater for kalenderåret 2010 Roger Roseth og Øistein Johansen Bioforsk Jord og miljø www.bioforsk.no

Detaljer

Notat Befaring Åretta Deltakere: Erik Friele Lie og Gaute Thomassen

Notat Befaring Åretta Deltakere: Erik Friele Lie og Gaute Thomassen Notat Befaring Åretta 23.10.2015 Deltakere: Erik Friele Lie og Gaute Thomassen Bakgrunn I forbindelse med planlagt etablering av ny jernbanekulvert ble Åretta befart og oversiktsfisket med elektrisk fiskeapparat

Detaljer

Norsk Vannforening Sigevann fra avfallsdeponier. -Avskjæring av vann, fordrøying og måling av vannmengde Tønsberg fyllplass

Norsk Vannforening Sigevann fra avfallsdeponier. -Avskjæring av vann, fordrøying og måling av vannmengde Tønsberg fyllplass Norsk Vannforening Sigevann fra avfallsdeponier -Avskjæring av vann, fordrøying og måling av vannmengde Tønsberg fyllplass Tønsberg fyllplass - Historikk Etablert av Tønsberg og Sem kommuner i 1971 (Nå

Detaljer

Faktaark for vannforekomster i risiko: Bindalsfjorden Velfjorden vannområde

Faktaark for vannforekomster i risiko: Bindalsfjorden Velfjorden vannområde Faktaark for vannforekomster i risiko: Bindalsfjorden Velfjorden vannområde Innhold: Elvevannforekomster i Brønnøy kommune 146 36 R Bekker rundt Brønnøysund. 2 146 16 R Tillremvassdraget 3 148 46 R Bekker

Detaljer

Det gudbrandsdalske bergverk. Karthode fra Norges eldste bergverkskart Sebastian Span 1647

Det gudbrandsdalske bergverk. Karthode fra Norges eldste bergverkskart Sebastian Span 1647 Karthode fra Norges eldste bergverkskart Sebastian Span 1647 Malmleting. Agricola 1556. Fra malmfunn til kobberverk Malmbrytning Fra malm til kobber Gruver Espedalen Lesja Kupferberg in Gulbrandsdal Gudbrandsdaliches

Detaljer

Overvåking av vannkvalitet i Myrkdalselven ved Voss Fjellandsby i 2005 A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 879

Overvåking av vannkvalitet i Myrkdalselven ved Voss Fjellandsby i 2005 A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 879 R Overvåking av vannkvalitet i Myrkdalselven ved Voss Fjellandsby i 25 A P P O R T Rådgivende Biologer AS 879 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Overvåking av vannkvalitet i Myrkdalselven ved Voss

Detaljer

RAPPORT. Sulitjelma gruver VURDERING AV MULIGE TILTAKSALTERNATIV DOK.NR R-03 REV.NR. 0 /

RAPPORT. Sulitjelma gruver VURDERING AV MULIGE TILTAKSALTERNATIV DOK.NR R-03 REV.NR. 0 / RAPPORT Sulitjelma gruver VURDERING AV MULIGE TILTAKSALTERNATIV DOK.NR. 20140315-R-03 REV.NR. 0 / 2015-12-17 Ved elektronisk overføring kan ikke konfidensialiteten eller autentisiteten av dette dokumentet

Detaljer

Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering. - For miljøets skyld

Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering. - For miljøets skyld Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering - For miljøets skyld Avfall Norge, Helsfyr, Deponering av avfall 28-29.10-2010 Mottak, behandling og deponering av forurenset jord Hvilke utfordringer

Detaljer

Tinn kommune Gaustatoppen Naturpark

Tinn kommune Gaustatoppen Naturpark TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Tinn kommune Gaustatoppen Naturpark OMRÅDE H21, H27 OG H36B Terreng i H21. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Gardsnavn: Gardsnummer:

Detaljer

SKREDULYKKE OPPLJOSEGGA, STRYNEFJELLET 23. APRIL 2011

SKREDULYKKE OPPLJOSEGGA, STRYNEFJELLET 23. APRIL 2011 SKREDULYKKE OPPLJOSEGGA, STRYNEFJELLET 23. APRIL 2011 Dato: 2011-04-27 Rapport skrevet av: Krister Kristensen, Kilder: Albert Lunde, Lensmannen i Skjåk værstasjon Fonnbu Værstasjon Kvitenova, Statens vegvesen

Detaljer

Presentasjon av Stjørdalselva vannområde med noen eksempler fra Stjørdal kommune

Presentasjon av Stjørdalselva vannområde med noen eksempler fra Stjørdal kommune Presentasjon av Stjørdalselva vannområde med noen eksempler fra Stjørdal kommune Rica hotell, Hell 29.oktober 2011 Harald Hove Bergmann Presentasjon av Stjørdalselva vannområde (Stjørdal kommune) Dyrka

Detaljer

Kartlegging av vannkvalitet ved Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Sluttrapport Program Grunnforurensning 2006-2008

Kartlegging av vannkvalitet ved Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Sluttrapport Program Grunnforurensning 2006-2008 Kartlegging av vannkvalitet ved Forsvarsbyggs skyte- og øvingsfelt Sluttrapport Program Grunnforurensning 2006-2008 Rapport H RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 152030-4 152030 18.12.2009 Oppdragsnavn:

Detaljer

Undersøkelser i gruvepåvirkede vassdrag ved Røros, Løkken, Folldal og Sulitjelma 2014

Undersøkelser i gruvepåvirkede vassdrag ved Røros, Løkken, Folldal og Sulitjelma 2014 ADRESSE COWI AS Hasleveien 10 0357 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no 03 2015 DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING Undersøkelser i gruvepåvirkede vassdrag ved Røros, Løkken, Folldal og Sulitjelma 2014 OPPDRAGSNR.

Detaljer