Utkast til Rammeavtale. Frie BA-emner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utkast til Rammeavtale. Frie BA-emner"

Transkript

1 UTKAST RAMMEAVTALE XXXXX Utkast til Rammeavtale Frie BA-emner L_ _V

2 UTKAST RAMMEAVTALE XXXXX FORSVARET RAMMEAVTALE Eksemplar nummer Gradering Kontraktsnummer 1 AV 3 Ugradert Anskaffelsesmyndighet for Forsvaret: Forsvarets Logistikkorganisasjon/Forsyning Postboks KJELLER Org nr: heretter benevnt Kunden SAP XXX Leverandørens navn og adresse: heretter benevnt - Leverandørener etter forhandling blitt enige om vilkårene i denne avtale om leveranse av Erfaringsmasterprogrammet Avtalen består av denne underskrevne side og etterfølgende vedheftede «Rammeavtale» (i alt xx sider), samt separate bilag 1-11 som er identifisert i "Rammeavtalen" Avtalen erstatter alle tidligere dokumenter vedrørende leveransen, som forespørsel, tilbud, salgsvilkår og annen skriftveksel. Leverandør Anskaffelsesmyndighet for Forsvarssektoren Forsvarets Logistikkorganisasjon/Forsyning Postboks KJELLER Dato Underskrift Dato Underskrift Navn og stilling Navn, grad og stilling L_ _V

3 UTKAST RAMMEAVTALE XXXXX Innhold 1. Avtalens formål og omfang Varighet Opsjoner Pris og Betaling Priser Fakturering og betaling Gjennomføring av bestilling innenfor rammeavtalen Administrative bestemmelser avlysning brudd oppsigelse Sikkerhet Bruk av tredjepart Kundens ansvar Lønns- og arbeidsvilkår Endringer og tillegg til rammeavtalen Overdragelse av rettigheter og plikter endringer i avtaleteksten Taushetsplikt Force majeure Tvister Rettsvalg Forhandlinger Mekling Domstols- eller voldgiftsbehandling L_ _V

4 1. AVTALENS FORMÅL OG OMFANG Denne avtalen er en rammeavtale mellom Kunden og <sett inn leverandørnavn>, heretter benevnt Leverandøren, om leveranse av <sett inn navn> med leveranseområder som er beskrevet i Bilag 1. Denne Kontrakten består av denne rammeavtale med dens vedlegg, heretter benevnt Rammeavtalen. Benevnelsen Ordre omfatter de konkrete henvendelser/avrop/ som blir etterspurt av Kundens oppdragsgivere i henhold til rammeavtalen. Denne rammeavtalen gir Kunden rett, men ingen plikt til å anskaffe noen bestemt mengde tjenester innenfor rammeavtalen og rammeavtaleperioden. Rammeavtalen avgrenses mot andre avtaler som fremskaffer kurs som en helhetlig del av andre anskaffelser/rammeavtaler. Kunden blir forpliktet ved utstedelse av Ordre til Leverandøren (en innkjøpsordre, IO, eller rammeinnkjøpsordre, RIO), (heretter benevnt Bestilling ). Leverandøren blir forpliktet ved bekreftelse av Bestilling, (heretter benevnt Kontrakt ). Tjenesten er betegnelse på de tjenester som skal ytes etter Kontrakten. Oversikt over vedlegg for denne rammeavtalen: Alle rubrikker skal være krysset av (Ja eller Nei) Ja Nei Bilag 1: Kundens spesifikasjon av leveranser på rammeavtalen, samt leverandørens besvarelse av kundens spesifikasjon Bilag 2: Pris og prisbestemmelser Bilag 3: Endringsblanketter Bilag 4: Endringer i den generelle rammeavtaleteksten Bilag 5: Endringer etter rammeavtaleinngåelsen Bilag 6: Samfunnsansvar og etisk egenerklæring x x x x x x Dersom det oppstår motstrid mellom den generelle rammeavtaleteksten med vedlegg og den enkelte Kontrakt innenfor rammeavtalen, går utfylt og underskrevet Kontrakt foran den generelle rammeavtaleteksten med vedlegg, med mindre noe annet er uttrykkelig spesifisert i den enkelte Kontrakt. 2. VARIGHET Rammeavtalen er gyldig i 24 måneder fra <dd.mnd> 2014, med opsjon på forlengelse en eller flere ganger inntil 24 måneder, til sammen maksimalt fire år. Bestilling under Rammeavtalen kan skje i hele avtaleperioden. Hver enkelt Kontrakt kan ha en varighet utover Rammeavtalens varighet, og da slik at bestemmelser i Rammeavtalen som angår den Kontrakt gjelder tilsvarende også etter Rammeavtalens opphør. 4

5 Dersom det oppstår motstrid mellom denne generelle avtaleteksten og den enkelte Kontrakt, skal ordlyden i den enkelte Kontrakt gå foran. Bilag 4 om pris- prisbestemmelser skal dog alltid gå foran det enkelte avrops prisbestemmelser. unntatt hvis det er avtalt fastpris eller gunstigere timesatser ved avropet enn det som er bestemt i bilag OPSJONER Kunden har mulighet for opsjon på uttak av emner innen faggruppe <sett inn faggruppe>, for omfangsgrupper <sett inn studiepoeng>. 4. PRIS OG BETALING 4.1 PRISER Kostnadsprisene fremgår av bilag 2, og er oppgitt i NOK eks. mva og skal dekke alle Leverandørens kostnader ved utførelse av Tjenesten Reise og oppholdsutgifter Kunden dekker kostnader knyttet til reise og opphold betinget av forhåndsavtale før utstedelse av Ordre. Det er kun utgifter som dekkes under dette punktet som Leverandøren kan supplere ut over totalprisen som er inngitt i tilbudet, og som oppgitt i Bilag 2. De forhånds avtalte kostnadene skal inngå som en del av den totale studieavgiften til den enkelte deltaker. Kostnadene som kan dekkes innenfor reise og overnatting er Reise med utgangspunkt fra Campus til avtalt undervisningssted Reisemåte Antall samlinger Antall dager Antall overnattinger Diett Kunden tar ikke risiko for fulle overnattingssteder i nærheten av kurs som skal gjennomføres. Leverandørens personell kan forlegges i militært kvarter hvis kvarteret har tilfredsstillende standard. Partene dekker egne kostnader i forbindelse med ekstra reiser/møter. Utgifter til kontorrekvisita dekkes av Kunden når Leverandørens personell arbeider i oppdragsgivers lokaler. Andre kostnader enn de som er nevnt ovenfor, kan dekkes dersom de er godkjent av Kunden på forhånd. Leverandør skal ha som mål å redusere prisen på Tjenester omfattet av kontrakten ved kontinuerlig forbedring og effektivisering av egen organisasjon og rutiner. Prisene skal ikke være gjenstand for prisendringer de 24 første månedene. Prisene kan deretter ved uttak av opsjon justeres som følger: 5

6 Personellrater (der hvor det er timepris): Statistisk Sentralbyrås (SSB) indeks for lønnsstatistikk for ansatte i faglig, vitenskaplig og teknisk tjenesteyting etter følgende formel: R = R0 x (S1/S0) Faste kostnader (kurspris, materiell, andre faste kostnader): Statistisk Sentralbyrås (SSB) indeks for utdanning etter følgende formel: R = R0 x (S1/S0) R R0 S1 S0 Revidert rate og pris Gjeldende rate og pris Verdi av siste offentliggjorte indeks på justeringstidspunktet Siste offentliggjorte indeks ved kontraktsinngåelse Anmodning om prisendring skal varsles 1- en måned før iverksettelse, blankett 5106 (bilag 3) skal benyttes. Aksepterte prisjusteringer skal på forhånd godkjennes og formelt aksepteres kontraktuelt gjennom signering av blankett FAKTURERING OG BETALING Generelt Betaling skal skje i henhold til faktura med forfall pr. 30 dager etter fakturadato. Eventuelle fakturagebyr vil ikke bli dekket. For kjøp av løpende tjenester skal fakturering skje i henhold til Bilag 2. Fakturering må skje innen 6 måneder. Krav som ikke er fakturert innen 6 seks måneder foreldes E-faktura Fra 1. juli 2012 ble det obligatorisk for virksomheter som leverer varer og tjenester til Kunden å fakturere sine leveranser med standard e-faktura. Leverandøren skal bestrebe seg på å nå målet om leveranse av e-faktura til Kunden innen rimelig tid. Leverandøren skal etter initiativ fra og i samråd med Kunden kunne fremvise fremdriftsplan for når i rammeavtalens løpetid e-faktura er tenkt innført Faktura adresse Faktura for stykkpris per deltaker skal sendes direkte til den enkelte deltaker. Faktura for en helklasse skal sendes uten påslag av noen art i forhold til avtalt pris i ett eksemplar til: Forsvarets regnskapsadministrasjon (FRA) Postboks 1, Haakonsvern 5886 BERGEN Fakturaens innhold En faktura skal inneholde: 6

7 Kontonummer, post og/eller bank Bankens navn Bankens adresse pris Vedlegg til faktura SWIFT kode og/eller Clearing kode Rammeavtalenummer (SAP xxx)/bestillingsnummer (SAP xxx eller 45000xxxxx) Eventuelt ansatt nummer antall eller spesifisering av faktura Kopi av Innkjøpsordre skal vedlegges faktura Merverdiavgift Leverandøren er ansvarlig for at gjeldende Lov om merverdiavgift, samt tilgrensende regler til enhver tid overholdes. 5. GJENNOMFØRING AV BESTILLING INNENFOR RAMMEAVTALEN 5.1 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER 5.1.1Forvaltning av rammeavtale Rammeavtalen kan benyttes av hele Forsvaret, med opsjon for resten av Forsvarssektoren. Rammeavtalen forvaltes av følgende angitte personer: Hos Kunden: Navn Trine Reitehaug Stilling Rådgiver Telefon E-post Hos Leverandøren: Navn Stilling Telefon E-post Kunden kan til enhver tid bestemme hvilket organisasjonsledd som skal administrere Rammeavtalen og/eller Kontraktene. Kunden plikter å skriftlig informere Leverandøren om eventuelle endringer. Leverandøren skal holde Kunden informert til enhver tid om hvem som er rette kontaktperson. Leverandøren skal akseptere Bestillinger med tre måneders varsel. Kunden bistår i samarbeid med Leverandør for planlegging og varsling av Tjenesteleveranser. Det skal holdes regelmessige møter minimum en gang i året for å sikre Rammeavtalens intensjoner. I møtene skal partene gjennomgå de Bestillinger som har vært på Rammeavtalen, og legge frem kjente planer som foreligger hos Kunden og Leverandøren for neste periode. Kunden er ansvarlig for innkallelse til møter. 7

8 Når en av partene finner det nødvendig, kan han med minst 3 dagers varsel innkalle til møte med den annen part for å drøfte avtaleforholdet og måten avtaleforholdet blir gjennomført på. Forslag til agenda Gjennomgang referat Leveranser/Utestående leveranser Oppnåelse av KPIer Endringer/avvik Kommersielt Eventuelt Dersom ikke annet er avtalt er Kunden ansvarlig for utarbeidelse av møtereferat, som skal sendes Leverandøren for godkjenning innen 5 arbeidsdager etter møtet. Referat skal være kortfattet om skal som et minimum inneholde: Vedtatte beslutninger Tidsfrister for utførelse av beslutninger Ansvarlig for gjennomførelse av beslutninger Status for tidligere beslutninger Partene er ansvarlig for egne kostnader i forbindelse med møter Gjennomføring Leverandøren har det pedagogiske ansvaret for leveransen og skal gjennomføre leveranse av Tjenesten etter avtale om innhold og rammer. Foreleserens kompetanse skal være relatert til det aktuelle faget/emneinnholdet. Foreleser skal holde seg oppdatert på fagområdet. Forsvaret stiller selv infrastruktur og administrative ressurser for gjennomføring. Studieemner med stedlig undervisning vil legges til Forsvarets kjerneområder for øvelse og utdanning, oftest til Forsvarets studiesenter på Bardufoss hvis ikke annet på forhånd avtales. Studiemiljøet skal så langt som mulig ligne det man finner ved en ordinær campus. Emnene gjennomføres samlingsbasert på deltid. Det skal være 2-4 studiesamlinger a 2-3 dager per semester som skal tilpasses Forsvarets aktivitet og avtales mellom partene. Høstsemesteret varer normalt fra uke 34 tom uke 50, vårsemesteret fra uke 2 tom uke 26. For tilpasning til Forsvarets virksomhet må Avroper kunne påvirke fastsetting av samlingstidspunkter per emne, praktisk gjennomføring av undervisning, og rangering av kvalifiserte deltakere i samarbeid med leverandør. Leverandør må kunne undervise på dagtid mellom kl 08:00 og 16:00. Leverandør må hvis nødvendig kunne gjennomføre undervisning utenom Fokus kontortid. Undervisningen må kunne startes opp og gjennomføres av leverandør uten at personell fra Fokus er tilstede. Fokus personell er sivilt ansatte i Forsvaret med pedagogisk bakgrunn/erfaring. Utsatte/nye eksamener gjennomføres i løpet av semesteret etter ordinær eksamen. Leverandør må ta høyde for hel eller delvis gjennomføring av undervisning per videokonferansesamlinger med sending fra en av forsvarets lokasjoner og ut i Fokus sitt nettverk. Forsvaret vil være behjelpelig med det tekniske. 8

9 Bøker etter hovedpensumliste må skaffes og leveres av leverandør til studentene før eller ved oppstarten av et emne/semester. Leverandøren skal selv kopiere det materiell som er nødvendig. Kunden kan i noen tilfeller bidra med kopiering av mindre volum. Leverandøren skal på forespørsel gjennomføre evaluering av kurset ved evalueringsskjema til studentene etter hvert emne og overlevere dette til det aktuelle Fokus-kontoret. Fokus kan være behjelpelig med bestilling av forlegning for leverandør. Fokus personell er sivilt ansatte i Forsvaret, de fleste med pedagogisk bakgrunn. Offiserer er ikke pålagt å bære uniform under samlingene. Leverandøren skal ha forsikring for personskade som kan oppstå i forbindelse med opplæringen der dette er nødvendig Rapportering Leverandøren skal levere oversikt over studenter som har bestått/ikke bestått og oversende Kunde etter endt kurs. Studentene skal fortløpende få karakterutskrift etter hvert emne. Leverandøren skal holde Kunden informert om den informasjon som gis elevene, samlet eller enkeltvis, som angår organiseringen/gjennomføringen. Leverandøren skal holde Kunden oppdatert om emnets fremdrift og hvordan studentene følger opp undervisningen. Leverandøren skal oversende rapporter til Kunde. Oversikten skal utarbeides etter hvert emne og skal inneholde: Oppsummert arbeid i perioden Oppnåelse av KPIer Problem som kan ventes å få effekt på fremdrift Planlagt arbeid i perioden Evt. andre punkt Kunden har rett til å kreve endringer i rapportens innhold, uten ekstra kostnader for Kunden, samt innsyn i dokumentasjonsgrunnlaget. Leverandøren har ikke rett til å publisere resultater fra fagene eller distribuere informasjon vedrørende bistanden uten at skriftlig tillatelse er innhentet KPI Følgende Key Performance Indicators (KPI) gjelder for denne rammeavtalen: 1. leveringspresisjon (kapasitet/oppmøte/fagkompetanse oppfylt, antallet kursdeltakere som får bestått, tilbakemeldinger fra kursdeltakerne med kurset i eget evalueringsskjema) 2. oppnådde forbedringer 3. endrings og avvikshåndtering 4. fakturaer med avvik 9

10 5.2 AVLYSNING 5.3 BRUDD Forsvarets virksomhet er styrende for målgruppens tilgjengelighet til studiene. Dette kan føre til at forutsetningene for bestilt undervisning opphører ved manglende studentgrunnlag før emnestart. Dersom det blir færre enn 12 påmeldte, forbeholder Kunden seg retten til å utsette eller avlyse kurset kostnadsfritt hvis avlysningen kommer 1 mnd før planlagt oppstart. Skjer avlysningen etter dette tidspunkt, vil Kunden dekke direkte dokumenterte utgifter tilbyder har hatt som følge av opphøret. Indirekte utgifter som for eksempel at tilbyder ikke har kunnet inngå avtaler med andre kunder, blir ikke dekket Mislighold Mislighold foreligger dersom Leverandøren ikke oppfyller (i) tidsfrister, (ii) krav og funksjoner, (iii) anskaffelsens formål, (iv) garantier, (v) eller øvrige plikter, som definert i Kontrakten og eller Rammeavtalen. Det foreligger likevel ikke mislighold hvis situasjonen skyldes forhold på Kjøperens side. Leverandøren har bevisbyrden der Leverandøren påstår at misligholdet skyldes forhold på Kjøpers side. Hindres Leverandøren i å oppfylle sine plikter skal han uten ugrunnet opphold gi skriftlig melding til Kjøperen om hindringen og dens virkning på muligheten til å oppfylle Kontraktene og/eller Rammeavtalen. Leverandøren skal gjøre det som rimelig kan kreves for å løse problemet. Kjøperen skal holdes løpende oppdatert på det Leverandøren foretar seg for å sikre oppfyllelse av Kontrakter og Rammeavtalen. Leverandøren kan be om tilleggsfrist som må godkjennes skriftlig av Kjøperen. For den perioden tilleggsfristen løper, kan Kjøperen ikke gjøre gjeldende dagbot eller erstatning. Tilleggsfrist han ingen virkning for Kjøperens rett til dagbot eller erstatning som er opparbeidet før tilleggsfristen ble avtalt. Kjøperen skal reklamere skriftlig innen rimelig tid etter at misligholdet er oppdaget. Kjøperen kan i alle tilfeller ikke reklamere senere enn 2 måneder etter avtalt eller faktisk leveringstid, eller 1 måned etter at Leveringsomfanget er tatt i bruk, avhengig av hvilket tidspunkt som først inntreffer. Dersom avtalte tidsfrister i Kontrakten ikke overholdes, foreligger en forsinkelse fra Leverandørens side som gir grunnlag for dagbot. Dagboten begynner å løpe automatisk. Dagboten utgjør 1 % av det totale vederlaget etter Kontrakten, eksklusiv merverdiavgift per kalenderdag. Dagboten er begrenset oppad til 20 kalenderdager. Dersom det foreligger vesentlig mislighold, kan Kjøperen etter å ha gitt Leverandøren skriftlig varsel og rimelig frist til å bringe forholdet i orden, heve hele eller deler av de etablerte Kontraktene og/eller Rammeavtalen med øyeblikkelig virkning. Kjøperen kan heve hele eller deler av de etablerte Kontraktene og/eller Rammeavtalen med øyeblikkelig virkning hvis flesteparten av leveransene av Tjenesten er vesentlig forsinket. Vesentlig forsinkelse på Kontrakter foreligger når levering ikke er skjedd når maksimal dagbot er nådd, eller innen utløpet av en tilleggsfrist hvis denne utløper senere. Vesentlig forsinkelse under Rammeavtalen foreligger når Leverandøren ikke kan dekke forespurte leveranse ved utferdigelse av Bestilling. Ved heving har Kjøperen rett til å foreta dekningskjøp på rimelig måte og innen rimelig tid etter hevingen. 10

11 Dersom Leverandøren ikke har kapasitet til å gjennomføre en Bestilling, og dermed avviser en Bestilling, kan Kjøperen gjennomføre dekningskjøp på den samme Bestillingen. Kjøperen har krav på erstatning for differansen mellom kontraktsprisen og prisen på dekningskjøpet. Denne erstatningen får ikke innvirkning på Kjøperens øvrige rett til erstatning etter denne Kontrakten Bruk av personell med bakgrunn fra Forsvarssektoren Det er ønskelig at Leverandør benytter Forsvarets fagfolk som gjesteforelesere på de sivile studietilbudene. Kunde vil være behjelpelig med å finne relevante forelesere som har mulighet innenfor tjenesten. Leverandøren har ikke anledning til å benytte personell som mottar økonomisk godtgjøring fra Kunden som en del av Kundens avgangsstimulerende tiltak eller har permisjon fra Kunden. Personell som har gått ut av tjeneste, men har vært ansatt i Forsvarsdepartementet eller i forsvarssektoren de to siste år, skal ikke benyttes i kontakt med forsvarssektoren, uten at dette er godkjent av Kunden på forhånd. Samme retningslinjer gjelder for personer som har gått av med alderspensjon. Unntak kan gjøres av FD hvis forbudet mot slik kontakt framstår som helt urimelig Habilitet En offentlig tjenestemann er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse i en forvaltningssak blant annet når han selv er part, i slektskap med en part, eller har en ledende stilling i, eller er medlem av styret for, et selskap som er part, jf. forvaltningsloven 6 første ledd. En offentlig tjenestemann er videre inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet. Blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen som han har nær personlig tilknytning til, jf. forvaltningsloven 6 andre ledd. Ved behandling av saker som omfattes av forskrift om offentlige anskaffelser og Anskaffelsesregelverket for forsvarssektoren gjelder reglene om habilitet i forvaltningsloven 6 til 10. Der forvaltningsloven ikke direkte kommer til anvendelse, gjelder reglene i forvaltningsloven 6 til 10 tilsvarende, jf. forskrift om offentlige anskaffelser Disponering av personell Leverandøren skal stille personell til rådighet som sikrer at arbeidet utføres på en mest mulig effektiv måte og med den forventede kvalitet. Leverandøren har ansvar for at tilbudt personell har relevant kompetanse i forhold til den bistand som er beskrevet i bilag 1. Leverandøren skal benytte det personellet som er avtalt, eller personell med minst samme kompetanse. Kunden kan ikke nekte å godkjenne personell uten saklig grunn. Leverandøren bærer kostnadene for kompetanseheving av nytt personell. Leverandøren kan ikke uten Kundens samtykke bytte ut personell hvis det ikke er saklig grunn for dette. Saklig grunn i denne sammenheng kan for eksempel være at personellet slutter i sin stilling hos Leverandøren eller går ut i permisjon. 11

12 5.4 OPPSIGELSE Kjøper har rett til å si opp Rammeavtalen helt eller delvis ved skriftlig varsel til Leverandøren dersom det foreligger rimelig grunn. Oppsigelsesvarselet skal inneholde en begrunnelse for oppsigelsen, og angi dato for når oppsigelsen trer i kraft. Varselet skal også informere Leverandøren om videre saksgang under omstendighetene. Kjøperen skal innen rimelig tid betale en forholdsmessig andel av den avtalte kjøpesummen knyttet til det arbeidet som allerede har funnet sted. Kjøperen skal også dekke dokumenterte kostnader og Leverandørens direkte tap som følge av hevingen, i tillegg til en forholdsmessig andel av fortjenesten. Leverandøren skal i forbindelse med oppsigelsen treffe alle rimelige tiltak for å begrense kostnader og tap som følge av oppsigelsen. I motsatt fall skal dekningen av Leverandørens kostnader og tap reduseres tilsvarende. Det betalte beløpet skal ikke under noen omstendighet overstige verdien av de allerede inngåtte Kontraktene SIKKERHET Leverandøren skal informere Kjøper skriftlig dersom eventuelle underleverandører trenger gradert informasjon. Kjøperens sikkerhetsansvarlige skal forhåndsgodkjenne alle underleverandører som skal motta gradert informasjon Besøksrutiner Leverandøren er forpliktet til å følge Kjøperens gjeldende besøksrutiner ved besøk hos Kunden. Utenlandske statsborgere skal fylle ut skjemaet Request for Visit i henhold til Guide for clearance of foreign citizens visiting Norway. 5.6 BRUK AV TREDJEPART Leverandøren plikter å samarbeide med tredjepart i den utstrekning Kunden finner dette nødvendig for levering av bistanden. Leverandøren er fullt ut ansvarlig for sine underleverandører eller andre denne benytter for å oppfylle sine forpliktelser etter avtalen. Alle Leverandørens forpliktelser etter Kontrakten gjelder også underleverandør. Leverandøren plikter å informere underleverandør om dette. Leverandøren er i alle tilfeller ansvarlig overfor Oppdragsgiver for ytelser fra underleverandør som om han stod for ytelsene selv. Leverandøren skal underrette kunden om endringer av underleverandører. 5.7 KUNDENS ANSVAR Kunden skal til enhver tid sørge for å tilføre Leverandøren de opplysninger og personressurser som er forutsatt i den enkelte tildelte kontrakt. 6. LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR For avtaler som omfattes av forskrift 8. februar 2008 nr 112 om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter gjelder følgende: 12

13 Leverandøren skal sørge for at ansatte i egen organisasjon og ansatte hos eventuelle underleverandører ikke har dårligere lønns- og arbeidsforhold enn det som følger av et av de to alternativene nedenfor. Dersom det er allmenngjort en tariffavtale, så skal lønns- og arbeidsvilkårene ikke være dårligere enn de lønns- og arbeidsvilkårene som følger av den allmenngjorte tariffavtalen. Dersom det ikke er allmenngjort en tariffavtale, så skal lønns- og arbeidsvilkårene være i henhold til gjeldende landsomfattende tariffavtale for gjeldende bransje. Med lønns- og arbeidsvilkår menes i denne sammenheng bestemmelser om minste arbeidstid, lønn, herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost og losji, i den grad slike bestemmelser følger av tariffavtalen. Dette gjelder bare for ansatte som direkte medvirker til oppfyllelse av Leverandørens forpliktelser under avtalen. Alle avtaler Leverandøren inngår og som innebærer utførelse av arbeid under denne avtalen skal inneholde tilsvarende forpliktelser. Dersom Leverandøren ikke oppfyller denne forpliktelsen, har Kunden rett til å holde tilbake deler av kontraktssummen, tilsvarende ca 2 (to) ganger innsparingen for Leverandøren, inntil det er dokumentert at forholdet er bragt i orden. Dersom leverandøren ikke gir opplysninger som muliggjør kontroll, så skal leverandøren bli ilagt dagbøter på 1 prosent av kontraktsverdien per dag, minimum NOK 2000 per dag. Leverandøren skal på forespørsel fra Kunden legge frem dokumentasjon om de lønns- og arbeidsvilkår som blir benyttet. Kunden og Leverandøren kan hver for seg kreve at opplysningene skal legges frem for en uavhengig tredjepart som Kunden har gitt i oppdrag å undersøke om kravene i denne bestemmelsen er oppfylt. Leverandøren kan kreve at tredjeparten skal ha undertegnet en erklæring om at opplysningene ikke vil bli benyttet for andre formål enn å sikre oppfyllelse av Leverandørens forpliktelse etter denne bestemmelsen. Dokumentasjonsplikten gjelder også underleverandører. Dersom en uavhengig tredjepart kommer til at kravene i denne bestemmelsen ikke er oppfylt, og Leverandøren bestrider dette, kan Kunden kreve at Leverandøren og underleverandører legger frem dokumentasjon for Kunden om de lønns- og arbeidsvilkår som blir benyttet Varsomhet Leverandøren skal ikke involvere tidligere ansatte hos Kunden, slik at tidligere ansatte hos Kunden settes i en posisjon der de kan komme i konflikt med avgitt taushetserklæring eller slik at habilitetskonflikter kan oppstå. Leverandøren bes informere Kjøper om hvorvidt slik konflikt kan oppstå. Kjøperen betinger seg retten til å be om endring i Leverandørens personell som har kontakt med oppdragsgiver. Personell som har vært ansatt i Forsvarssektoren de siste to år, skal ikke benyttes i kontakt med Kunden. Unntak kan gjøres av FD hvis forbudet mot slik kontakt fremstår som helt urimelig. Leverandøren bes informere oppdragsgiver om hvorvidt slik kontakt kan oppstå. Kunden betinger seg retten til å kunne be om endring i leverandørens personell som har kontakt med oppdragsgiver. 13

14 7. ENDRINGER OG TILLEGG TIL RAMMEAVTALEN 7.1 OVERDRAGELSE AV RETTIGHETER OG PLIKTER Kunden kan overdra sine rettigheter og plikter etter avtalen til annen offentlig virksomhet. Den virksomheten som på denne måte erverver rettigheter og plikter er berettiget på tilsvarende vilkår, såfremt avtalens rettigheter og plikter overdras samlet. Leverandøren kan bare overdra sine rettigheter og plikter etter avtalen med skriftlig samtykke fra Kunden. Dette gjelder også hvis Leverandøren slås sammen med et annet selskap, deles i flere selskapet eller hvis overdragelsen skjer til et datterselskap eller annet selskap i samme konsern. Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn. Retten til vederlag etter denne avtalen kan overdras fritt. Slik overdragelsen fritar ikke vedkommende part fra dennes forpliktelse og ansvar. 7.2 ENDRINGER I AVTALETEKSTEN 7.2.1Generelt Rammeavtalens vilkår og betingelser kan kun endres dersom begge parter signerer Skjema 5106 Endringsavtale, eller ved at Kunden utsteder en Endringsordre på blankett 5107 (Bilag 2, Blankett 5107) til Leverandøren. Leverandøren kan ikke hevde at unnlatelser, handlinger eller uttalelser fra Kunden, inkludert møtereferater eller korrespondanse, er gyldige endringer til Rammeavtalen. Kunden er ikke økonomisk ansvarlig for endringer og avvik som ikke er i henhold til denne Rammeavtalens fremgangsmåte. Betingelsene i Rammeavtalen gjelder også for endringer hvis det ikke uttrykkelig er sagt noe annet i Endringsavtalen. Opsjoner etterspørres i dialog med Leverandøren i forkant av utløsning, som utløses ved en endringsavtale. Intensjonen er å gi de ulike Fokus-kontorene en mulighet til å være med på allerede etablerte rammeavtaler hvis leverandøren har kapasitet og mulighet til å gjennomføre kursleveranser. Utgangspunktet for prising av opsjon er prisen som er oppgitt i Bilag 2, med et avvik på inntil +/- 15 % Endringer initiert av Leverandøren Leverandøren er forpliktet til å foreslå endringer dersom han mener at slik endring vil føre til reduserte kostnader, tidligere levering og/eller kvalitetsforbedringer. Dersom Leverandøren ønsker å foreslå endringer til Rammeavtalen, skal Leverandøren sende en søknad om endring til Kunden. Søknaden skal omfatte en begrunnelse for endringsforslaget samt konsekvenser på leveranseplan og kostnad. Leverandøren kan ikke gjennomføre endringer før de er godkjente i henhold til punkt Oppdragsgivers rett til å kreve endringer Oppdragsgiver har rett til å gi pålegg om endring med hensyn til økning eller reduksjon i omfang, karakter, art, kvalitet eller utførelse av leveransen, samt endring i fremdriftsplanen, forutsatt at endringen ligger innenfor hva Partene med rimelig grunn kan ha forventet da kontrakten ble inngått. 14

15 Oppdragsgiver initierer en endring ved å oversende en skriftlig anmodning som beskriver den ønskede endringen til kontrakten. Leverandøren skal ved mottak av anmodningen beskrive alle konsekvenser av endringene for Forsvarets kontraktsforpliktelser. Leverandøren skal snarest oversende beskrivelsen til Oppdragsgiver. 8. TAUSHETSPLIKT Informasjon som partene blir kjent med i forbindelse med avtalen og gjennomføringen av avtalen skal behandles konfidensielt, og ikke gjøres tilgjengelig for utenforstående uten samtykke fra den annen part. Hvis Kunden er en offentlig virksomhet, er taushetsplikt etter denne bestemmelsen ikke mer omfattende enn det som følger av lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) eller tilsvarende sektorspesifikk regulering. Taushetsplikt etter denne bestemmelsen er ikke til hinder for utlevering av informasjon som kreves fremlagt i henhold til lov eller forskrift, herunder offentlighet og innsynsrett som følger av lov 19. mai 2006 om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova). Om mulig, skal den annen part varsles før slik informasjon gis. Enhver som får tilgang til sikkerhetsgradert informasjon som ledd i arbeid, oppdrag eller verv for en virksomhet, plikter å hindre at uvedkommende får kjennskap til informasjonen, jf. sikkerhetsloven (20. mars 1998 nr. 10) 12. Taushetsplikten gjelder også etter at vedkommende har avsluttet tjenesten, arbeidet, oppdraget eller vervet, jf. forvaltningsloven 13 tredje ledd og sikkerhetsloven 12. Taushetsplikten er ikke til hinder for at opplysningene brukes når ingen berettiget interesse tilsier at de holdes hemmelig, for eksempel når de er alminnelig kjent eller alminnelig tilgjengelig andre steder. Partene skal ta nødvendige forholdsregler for å sikre at uvedkommende ikke får innsyn i eller kan bli kjent med taushetsbelagt informasjon. Taushetsplikten gjelder partenes ansatte, underleverandører og tredjeparter som handler på partenes vegne i forbindelse med gjennomføring av avtalen. Partene kan bare overføre taushetsbelagt informasjon til slike underleverandører og tredjeparter i den utstrekning dette er nødvendig for gjennomføring av avtalen, forutsatt at disse pålegges plikt til konfidensialitet tilsvarende dette punkt 7. Taushetsplikten er ikke til hinder for at partene kan utnytte erfaring og kompetanse som opparbeides i forbindelse med gjennomføringen av avtalen. Taushetsplikten gjelder også etter at avtalen er opphørt. Ansatte eller andre som fratrer sin tjeneste hos en av partene skal pålegges taushetsplikt også etter fratredelsen om forhold som nevnt ovenfor. Taushetsplikten opphører fem (5) år etter leveringsdag, med mindre annet følger av lov eller forskrift. 15

16 9. FORCE MAJEURE Partenes forpliktelser etter denne Rammeavtalen kan suspenderes i tilfeller der det inntreffer hindring utenfor den rammede Parts kontroll, som han ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller å overvinne følgene av, i relasjon til oppfyllelsen av en eller flere kontraktsforpliktelser. Suspensjon betinges av at den rammede Part uten ugrunnet opphold gir den annen Part melding om hindringen, og om at forpliktelsene derav suspenderes. Suspensjonen avgrenses til forpliktelser som står i direkte relasjon til hindringen, så lenge hindringen vedvarer. Dersom hindringen vedvarer eller kan påvises å ville vedvare i mer enn 30 tretti kalenderdager kan den annen Part heve Rammeavtalen dersom hindringen rammer vesentlige kontraktsforpliktelser. Ved vedvarende hindring for ikke vesentlige kontraktsforpliktelser, kan den annen Part heve den del av Rammeavtalen som rammes av hindringen. Den rammede part har ved krav om heving av deler av Rammeavtalen, rett til å kreve hele Rammeavtalen hevet, dersom den annen part etter et slikt krav velger å opprettholde sitt krav om delvis heving. Heving av Rammeavtalen kan først effektueres 14 kalenderdager etter at varsel om heving er gjort kjent for motparten. 10. TVISTER 10.1 RETTSVALG Partenes rettigheter og plikter etter denne avtalen bestemmes i sin helhet av norsk rett FORHANDLINGER Dersom det oppstår tvist mellom partene om tolkningen eller rettsvirkningene av avtalen, skal tvisten først søkes løst ved forhandlinger MEKLING Dersom en tvist i tilknytning til denne avtalen ikke blir løst etter forhandlinger, kan partene forsøke å løse tvisten ved mekling. Partene kan velge å legge Den Norske Advokatforenings regler for mekling ved advokat til grunn, eventuelt modifisert slik partene ønsker. Det forutsettes at partene blir enige om en mekler med den kompetansen partene mener passer best i forhold til tvisten. Den nærmere fremgangsmåten for mekling bestemmes av mekleren, i samråd med partene DOMSTOLS- ELLER VOLDGIFTSBEHANDLING Dersom en tvist ikke blir løst ved forhandlinger eller mekling, kan hver av partene forlange tvisten avgjort med endelig virkning ved norske domstoler. Forsvarets forretningsadresse er verneting. 16

17 Partene kan alternativt avtale at tvisten blir avgjort med endelig virkning ved voldgift i Norge. Hver av partene skal oppnevne en voldgiftsdommer. De partsoppnevnte voldgiftsdommerne skal innen en måned deretter oppnevne voldgiftsrettens tredje medlem, som er voldgiftsrettens leder. For øvrig gjelder reglene i lov om voldgift 14. mai 2004 nr. 25 (voldgiftsloven). 17

RAMMEAVTALE nr xxxxx

RAMMEAVTALE nr xxxxx RAMMEAVTALE nr mellom Pasientreiser ANS (org nummer 994 11 1841) heretter benevnt Kunden og «Leverandør» (org nummer ) heretter benevnt Leverandør AVTALEN GJELDER: «Beskrivelse av tjeneste» AVTALEN GJELDER

Detaljer

Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester

Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester SSA-R 2015 Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester Statens standardavtale SSA-R SSA R juli 2015 Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester

Detaljer

AVTALE. Kjøp av tjenester

AVTALE. Kjøp av tjenester AVTALE Kjøp av tjenester Avtale om kjøp av tjenester Kjøp av tjenester (vår sak 2014/382) er inngått mellom: nn org nr aaa bbb ccc MVA (heretter kalt Leverandøren) og GRIMSTAD KOMMUNE (heretter kalt Kunden)

Detaljer

Vedlegg 2 PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER PROSJEKTLEDELSE OG STØTTE

Vedlegg 2 PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER PROSJEKTLEDELSE OG STØTTE Vedlegg 2 PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER PROSJEKTLEDELSE OG STØTTE Revisjonsstyring (slettes ved inngåelse av kontrakt) Utgitt av: Trine Reitehaug 29. april 2016 Revisjonsnummer Dato. Henvisning Revidert

Detaljer

Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere

Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Sak 2015/1038 Avtale om Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Ruter As Organisasjonsnummer: 991 609 407 (Heretter kalt Oppdragsgiver) og

Detaljer

Vedlegg 4 AVTALE. Det er i dag inngått avtale om mellom. Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli. Entreprenør

Vedlegg 4 AVTALE. Det er i dag inngått avtale om mellom. Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli. Entreprenør Vedlegg 4 AVTALE Det er i dag inngått avtale om mellom Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli og Entreprenør Innhold 1. Alminnelige bestemmelser... 4 1.1 Oppdragets omfang... 4 1.2 Gjennomføring

Detaljer

STORTINGETS ADMINISTRASJON. Enkel rammeavtale tjenester. Bistand e-læring

STORTINGETS ADMINISTRASJON. Enkel rammeavtale tjenester. Bistand e-læring STORTINGETS ADMINISTRASJON Enkel rammeavtale tjenester Bistand e-læring Avtalenummer: Avtalens tidsrom: ENKEL RAMMEAVTALE TJENESTER Avtalen er inngått mellom:

Detaljer

Kontrakt mellom. Samferdselsdepartementet. xxxxxxxx. For prosjektet. Verdivurdering av NSB AS 2012

Kontrakt mellom. Samferdselsdepartementet. xxxxxxxx. For prosjektet. Verdivurdering av NSB AS 2012 Kontrakt mellom Samferdselsdepartementet og xxxxxxxx For prosjektet Verdivurdering av NSB AS 2012 Avtale om konsulentoppdrag Avtale om Verdivurdering av NSB AS er inngått mellom: (heretter kalt Konsulenten)

Detaljer

Rammeavtale om kjøp av IT-konsulenttjenester. Avtalenummer: Avtalens tidsrom:

Rammeavtale om kjøp av IT-konsulenttjenester. Avtalenummer: Avtalens tidsrom: Rammeavtale om kjøp av IT-konsulenttjenester Avtalenummer: Avtalens tidsrom: RAMMEAVTALE OM KJØP AV IT- KONSULENTTJENESTER Avtalen er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden)

Detaljer

RAMMEAVTALE LEASING OG KJØP AV BILER

RAMMEAVTALE LEASING OG KJØP AV BILER RAMMEAVTALE FOR LEASING OG KJØP AV BILER Er inngått mellom: (heretter kalt Leverandør) og Frosta kommune, Stjørdal kommune, Meråker kommune, Selbu kommune og Tydal kommune (heretter kalt Oppdragsgiver)

Detaljer

STORTINGETS ADMINISTRASJON. Enkel rammeavtale tjenester. Barnehageplasser

STORTINGETS ADMINISTRASJON. Enkel rammeavtale tjenester. Barnehageplasser STORTINGETS ADMINISTRASJON Enkel rammeavtale tjenester Barnehageplasser Avtalenummer: Avtalens tidsrom: 27.01.2016-01.07.2018 ENKEL RAMMEAVTALE TJENESTER Avtalen er inngått mellom: Org.nr.

Detaljer

Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten).

Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). 1. Anvendelse Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). Eventuelle avvikende kontraktsvilkår er uten virkning

Detaljer

Kontrakt: 2016/33. Rammeavtale for reisebyråtjenester

Kontrakt: 2016/33. Rammeavtale for reisebyråtjenester Kontrakt: 2016/33 mellom Valgdirektoratet Postboks 2080, 3103 Tønsberg, org. nr.: 916 132 727 og [Leverandør] [Adr], org. nr.: [ ] dokument Valgdirektoratet Sted/dato: xxx Sted/dato: Signatur: Signatur:

Detaljer

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden)

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden) Avtale om leie av medlemssystemet Zubarus er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Kundens underskrift Leverandørens underskrift

Detaljer

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Crowd Services AS Kundens underskrift

Detaljer

Kontrakt. Rammeavtale Mediebyrå

Kontrakt. Rammeavtale Mediebyrå Rammeavtale Mediebyrå Avtale om konsulentoppdrag Avtale om Medie tjenester er inngått mellom: (heretter kalt Byrået) og (heretter kalt Oppdragsgiver) Sted og dato: Ruter As (Byråets navn) Bernt Reitan

Detaljer

Avtale om arkivtjeneste

Avtale om arkivtjeneste Avtale om arkivtjeneste Avtale om arkivtjeneste er inngått mellom: Hedmark fylkeskommune, Serviceenhet Arkiv (heretter kalt Leverandør) og Interkommunal arkivordning Øst IKS (IKA Øst), org.nr.. (heretter

Detaljer

Bistandsavtalen. Avtale om bistand fra Konsulent. Statens standardavtaler om konsulenttjenester SSA - B. Anskaffelsesnummer: 20/201 6 Kontraktsnummer:

Bistandsavtalen. Avtale om bistand fra Konsulent. Statens standardavtaler om konsulenttjenester SSA - B. Anskaffelsesnummer: 20/201 6 Kontraktsnummer: Bistandsavtalen Avtale om bistand fra Konsulent Statens standardavtaler om konsulenttjenester SSA - B Anskaffelsesnummer: 20/201 6 Kontraktsnummer: SSA - B juli 2015 SSA-B juli 2015 Side 2 av 14 Avtale

Detaljer

Del 3 Generelle avtalevilkår Oppdragsavtalen Avtale om utrednings- og utviklingsoppdrag fra Konsulent

Del 3 Generelle avtalevilkår Oppdragsavtalen Avtale om utrednings- og utviklingsoppdrag fra Konsulent Del 3 Generelle avtalevilkår Oppdragsavtalen Avtale om utrednings- og utviklingsoppdrag fra Konsulent Statens standardavtaler om konsulenttjenester SSA-O Avtale om konsulentoppdrag Avtale om (kort beskrivelse

Detaljer

Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten).

Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). 1. Anvendelse Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). Eventuelle avvikende kontraktsvilkår er uten virkning

Detaljer

AVTALE OM JURIDISK BISTAND

AVTALE OM JURIDISK BISTAND AVTALE OM JURIDISK BISTAND mellom. (heretter kalt Advokaten) (Org. nr.) og Universitetet i Oslo Org. nr. 971 035 854 (heretter kalt Oppdragsgiver) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 BAKGRUNN... 3 2 RAMMEAVTALEN...

Detaljer

RAMMEAVTALE INTERIØRAKRITEKT-, LANDSKAPSARKITEKT- OG ARKITEKTTJENESTER Avtalenummer 2015-(00000)

RAMMEAVTALE INTERIØRAKRITEKT-, LANDSKAPSARKITEKT- OG ARKITEKTTJENESTER Avtalenummer 2015-(00000) RAMMEAVTALE INTERIØRAKRITEKT-, LANDSKAPSARKITEKT- OG ARKITEKTTJENESTER Avtalenummer 2015-(00000) 1 Partene og deres representanter Oppdragsgiver Organisasjonsnr: Stortingets administrasjon 971 524 960

Detaljer

RAMMEAVTALE DEL 2 AVTALEBESTEMMELSER

RAMMEAVTALE DEL 2 AVTALEBESTEMMELSER AVTALEBESTEMMELSER Page 1 of 13 RAMMEAVTALE DEL 2 AVTALEBESTEMMELSER FRAM-11-0016-00 Nettauksjonstjenester AVTALEBESTEMMELSER Page 2 of 13 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 INNLEDNING... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Formål...

Detaljer

Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè

Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè Avtale om: Drift av kiosk/kafe Nordberg Fort Kunde: Vest-Agder fylkeskommune Leverandør: Vest-Agder-museet IKS Periode: 1.4.2011 31.3.2014 Saksnr./ref.nr.:

Detaljer

Staples Norway AS. Papir, plast og rengjøringsartikler

Staples Norway AS. Papir, plast og rengjøringsartikler Kontrakt mellom Salangen kommune (heretter kalt Oppdragsgiver) og Staples Norway AS (heretter kalt Leverandør) Denne avtalen gjelder kjøp av Papir, plast og rengjøringsartikler for perioden 1.5.2016 1.5.2019

Detaljer

Rammeavtale Reisekort og Impulsbilletter

Rammeavtale Reisekort og Impulsbilletter Rammeavtale Reisekort og Impulsbilletter Avtale om Leveranse av Reisekort og impulsbilletter er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Oppdragsgiver) Sted og dato: Ruter As (Leverandørens

Detaljer

Vedlegg 9.4 KONTRAKTSBETINGELSER RAMMEAVTALE FOR ADVOKATTJENESTER

Vedlegg 9.4 KONTRAKTSBETINGELSER RAMMEAVTALE FOR ADVOKATTJENESTER Vedlegg 9.4 KONTRAKTSBETINGELSER RAMMEAVTALE FOR ADVOKATTJENESTER 1. FORMÅL Rammeavtalens formål er å sikre at kommunenes behov for advokattjenester blir dekket når kapasiteten og kompetansen til egne

Detaljer

RAMMEAVTALE MELLOM DET KONGELIGE UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENT (UFD) OG UNINETT FAS AS

RAMMEAVTALE MELLOM DET KONGELIGE UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENT (UFD) OG UNINETT FAS AS RAMMEAVTALE MELLOM DET KONGELIGE UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENT (UFD) OG UNINETT FAS AS FOR LEVERANSE AV Teknisk drift av TROFAST-tjenere for høgskolene Rammeavtale om teknisk drift av TROFAST-tjenere

Detaljer

Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen. Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet

Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen. Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet 1 AVTALE OM KONSULENTBISTAND/KONSULENTOPPDRAG Avtalen er inngått mellom: Person eller

Detaljer

Generell Rammeavtale om Konsulenttjenester

Generell Rammeavtale om Konsulenttjenester Generell Rammeavtale om Konsulenttjenester Side 2 av 10 RAMMEAVTALE OM KJØP AV KONSULENTTJENESTER Avtalen er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Helse Nord RHF (heretter kalt Kunden) Sted og

Detaljer

Vedlegg C Utkast til avtale og kontraktsvilkår Avtale om tjenestekjøp. mellom. (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere)

Vedlegg C Utkast til avtale og kontraktsvilkår Avtale om tjenestekjøp. mellom. (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere) Vedlegg C Utkast til avtale og kontraktsvilkår Avtale om tjenestekjøp mellom (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere) Sted: Dato: Sted: Dato: For Fylkeskommunen: For Leverandør: INNHOLD

Detaljer

RAMMEKONTRAKT FOR KJØP AV KONSULENTBISTAND PROSJEKTERING

RAMMEKONTRAKT FOR KJØP AV KONSULENTBISTAND PROSJEKTERING RAMMEKONTRAKT FOR KJØP AV KONSULENTBISTAND PROSJEKTERING mellom Oslo kommune ved Vann- og avløpsetaten (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Konsulenten) Organisasjonsnr./Personnr. om Kjøp

Detaljer

RAMMEAVTALE OM TRANSKRIPSJON AV INTERVJUER

RAMMEAVTALE OM TRANSKRIPSJON AV INTERVJUER RAMMEAVTALE OM TRANSKRIPSJON AV INTERVJUER Avtalen er inngått mellom: Person eller firma org. nr: (heretter kalt oppdragstaker) og Riksrevisjonen org. nr.: 974 760 843 Sted og dato: Riksrevisjonen Oppdragstaker

Detaljer

Kontrakt kjøp av klassisk massasje

Kontrakt kjøp av klassisk massasje Kontrakt kjøp av klassisk massasje mellom Nasjonal kommunikasjonsmyndighet og om Klassisk massasje Nasjonal Postadresse: Tel: 22 82 46 00 NO 974 446 871 kommunikasjonsmyndighet Postboks 93 Fax: 22 82 46

Detaljer

DEL 2 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER

DEL 2 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER DEL 2 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER Side 1 av 6 DEL 2 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER DEL 2 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER Side 2 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 PRISKONTRAKT MED PRISGLIDNINGSBESTEMMELSE...

Detaljer

Den lille kjøpsavtalen Avtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved IT-anskaffelser i mindre omfang Statens standardavtaler for

Den lille kjøpsavtalen Avtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved IT-anskaffelser i mindre omfang Statens standardavtaler for Den lille kjøpsavtalen Avtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved IT-anskaffelser i mindre omfang Statens standardavtaler for IT-anskaffelser SSA-K lille SSA-K_lille 19-03-2009 Avtale om kjøp,

Detaljer

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale)

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) mellom BS KJØKKENINFO (heretter kalt BS) og (heretter

Detaljer

Kontraktsbestemmelser. mellom. Skedsmo kommune og. Transport av brukere til og fra dagsentere i kommunen

Kontraktsbestemmelser. mellom. Skedsmo kommune og. Transport av brukere til og fra dagsentere i kommunen Kontraktsbestemmelser mellom Skedsmo kommune og Transport av brukere til og fra dagsentere i kommunen 2012 1 Innhold 1. Formål... 3 2. Parter og kontaktpersoner... 3 3. Kontraktens varighet... 3 4. Kontrakten...

Detaljer

KONTRAKT. OM Leveranse av tjenester for: Opplæring av helsefagarbeidere SAK NR: 14/04207. Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 13

KONTRAKT. OM Leveranse av tjenester for: Opplæring av helsefagarbeidere SAK NR: 14/04207. Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 13 KONTRAKT OM Leveranse av tjenester for: Opplæring av helsefagarbeidere SAK NR: 14/04207 Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 13 1 AVTALE PARTER: Denne avtale er inngått mellom: Sarpsborg kommune (org. nr 938

Detaljer

Den lille Vedlikeholdsavtalen Avtale om vedlikehold og service av utstyr og programvare i mindre omfang

Den lille Vedlikeholdsavtalen Avtale om vedlikehold og service av utstyr og programvare i mindre omfang Den lille Vedlikeholdsavtalen Avtale om vedlikehold og service av utstyr og programvare i mindre omfang Statens standardavtaler for IT-anskaffelser SSA-V lille Avtale om vedlikehold og service av utstyr

Detaljer

Rammeavtale servere. Avtale om (navn på anskaffelsen) er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden) Sted og dato:

Rammeavtale servere. Avtale om (navn på anskaffelsen) er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Rammeavtale servere Avtale om (navn på anskaffelsen) er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: (Kundens navn) (Leverandørens navn) Kundens underskrift Leverandørens

Detaljer

Kontrakt. vedrørende sekretariatsfunksjon for Villreinnemnda for

Kontrakt. vedrørende sekretariatsfunksjon for Villreinnemnda for Kontrakt vedrørende sekretariatsfunksjon for Villreinnemnda for.. Mellom Fylkesmannen i.. og. 1. Parter Følgende parter inngår med dette revidert kontrakt om sekretariatsfunksjon for Villreinnemnda for..:

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. Side 1 av 6 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2 Dersom leverandøren benytter eller henviser

Detaljer

STANDARD INNKJØPSBETINGELSER FOR KJØP AV VARER

STANDARD INNKJØPSBETINGELSER FOR KJØP AV VARER STANDARD INNKJØPSBETINGELSER FOR KJØP AV VARER Revidert Juli 2011 Side 1 av 7 1 Innledning... 3 1.1 Tilbud... 3 1.2 Bestilling... 3 1.3 Ordrebekreftelse... 3 1.4 Offentligrettslige krav... 3 1.5 Samfunnsansvar...

Detaljer

KONTRAKT FOR BISTAND TIL ADGANGSKONTROLL I OSLO TINGRETT I FORBINDELSE MED AVVIKLING AV SAKEN ETTER HENDELSENE 22.07.11.

KONTRAKT FOR BISTAND TIL ADGANGSKONTROLL I OSLO TINGRETT I FORBINDELSE MED AVVIKLING AV SAKEN ETTER HENDELSENE 22.07.11. KONTRAKT FOR BISTAND TIL ADGANGSKONTROLL I OSLO TINGRETT I FORBINDELSE MED AVVIKLING AV SAKEN ETTER HENDELSENE 22.07.11. Kontraktsreferanse: Kontraktsområde: [Sett inn korrekt kontraltsnr./-referanse]

Detaljer

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser.

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser. Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Dryppvanning AS. 1. Generelt Disse generelle salgs- og leveringsbetingelsene gjelder alle leveranser fra Dryppvanning AS («Selger») til kunder («Kjøper»). De

Detaljer

AVTALE OM REVISJONSKODER TILKNYTTET ÅRSREGNSKAP

AVTALE OM REVISJONSKODER TILKNYTTET ÅRSREGNSKAP Anskaffelsesnummer: 20150013 AVTALE OM REVISJONSKODER TILKNYTTET ÅRSREGNSKAP mellom Skatteetaten (org.nr. 974 761 076) (Kunden) og XXXXX (org.nr. xxx xxx xxx) (Leverandøren) Sted og dato Sted og dato Kundens

Detaljer

KONTRAKT FOR VEKTERBEMANNING TIL OSLO TINGRETT I FORBINDELSE MED AVVIKLING AV SAKEN ETTER HENDELSENE 22.07.11.

KONTRAKT FOR VEKTERBEMANNING TIL OSLO TINGRETT I FORBINDELSE MED AVVIKLING AV SAKEN ETTER HENDELSENE 22.07.11. KONTRAKT FOR VEKTERBEMANNING TIL OSLO TINGRETT I FORBINDELSE MED AVVIKLING AV SAKEN ETTER HENDELSENE 22.07.11. Kontraktsreferanse: Kontraktsområde: [Sett inn korrekt kontraltsnr./-referanse] [Kort beskrivelse

Detaljer

Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (over EØS-terskelverdi)

Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (over EØS-terskelverdi) Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (over EØS-terskelverdi) 1. Utførelse av oppdraget 1.1 Tjenesteyter skal utføre oppdraget i henhold til avtalen, inkludert disse Alminnelige Betingelser. 1.2

Detaljer

Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG. Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole

Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG. Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Stangnes videregående skole innbyr til begrenset anbudskonkurranse

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del B utkast til kontrakt for levering av tjenester

Konkurransegrunnlag Del B utkast til kontrakt for levering av tjenester Konkurransegrunnlag Del B utkast til kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV Rammeavtale Konsulentbistand Geodataseksjonen Region sør mellom [Fyll inn leverandør] Leverandør og Statens

Detaljer

Avtalevilkår for Egoria Televakt

Avtalevilkår for Egoria Televakt Online Services AS Telefon: 55 70 64 40 Postboks 219 Sentrum Telefaks: 55 32 73 91 NO-5804 BEREN E-post: post@egoria.no NO 988 914 754 MVA Internett: www.egoria.no Avtalevilkår for Televakt (heretter kalt

Detaljer

Generelle avtalevilkår for kjøp av varer. Versjon: Februar 2015. Agder Energi

Generelle avtalevilkår for kjøp av varer. Versjon: Februar 2015. Agder Energi Generelle avtalevilkår for kjøp av varer Versjon: Februar 2015 Agder Energi Innhold Generelle avtalevilkår for kjøp av varer 3 1. Bestilling og avtaleinngåelse 3 2. Levering og leveringstid 3 3. Kvalitet

Detaljer

Arbeids- og velferdsetaten. Rammeavtale om tjenester

Arbeids- og velferdsetaten. Rammeavtale om tjenester // RAMMEAVTALE Arbeids- og velferdsetaten Rammeavtale om tjenester (Dette er en mal. Det kan derfor med hensyn til bilagsnummer være avvik mellom konkurransegrunnlagets del 1 og denne malen for rammeavtalen).

Detaljer

15/124 Kjøp av elektriske busser AVTALEDOKUMENT OG ALMINNELIGE KONTRAKTSVILKÅR

15/124 Kjøp av elektriske busser AVTALEDOKUMENT OG ALMINNELIGE KONTRAKTSVILKÅR 15/124 Kjøp av elektriske busser AVTALEDOKUMENT OG ALMINNELIGE KONTRAKTSVILKÅR Kontrakt om partsforpliktelser mellom: Kolumbus AS (heretter omtalt som Kunden) og [Navn på Leverandøren] (heretter omtalt

Detaljer

KONTRAKTSBESTEMMELSER

KONTRAKTSBESTEMMELSER 1 AV 8 FoU-BOKA STATSBYGGS KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR OPPDRAGSFORSKNING 2 AV 8 Innholdsfortegnelse ALMINNELIGE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 3 1 Oppdraget... 3 2 Partenes representanter... 3 3 Varsler... 3 4

Detaljer

www.uk.no Generelle kontraktsbestemmelser for utførelse av uavhengig kontroll

www.uk.no Generelle kontraktsbestemmelser for utførelse av uavhengig kontroll www.uk.no Generelle kontraktsbestemmelser for utførelse av uavhengig kontroll 1. Formål Dette avtaledokument beskriver de generelle avtalevilkår mellom oppdragsgiver(tiltakshaver/byggherre) og kontrollforetak

Detaljer

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011 Kontrakt og kontraktsbestemmelser Innhold 1 Kontraktsperiode... 3 2 Partenes representanter... 3 3 Kontraktsdokumentene og rangordning... 3 4 Tvister...

Detaljer

SAKSNUMMER 2011-043592 ANSKAFFELSE AV SOLDATSKAP OG KØYER VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER

SAKSNUMMER 2011-043592 ANSKAFFELSE AV SOLDATSKAP OG KØYER VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER Side 1 av 6 SAKSNUMMER 2011-043592 ANSKAFFELSE AV SOLDATSKAP OG KØYER VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER Side 2 av 6

Detaljer

Kontrakt kjøp av bedriftshelsetjenester

Kontrakt kjøp av bedriftshelsetjenester Kontrakt kjøp av bedriftshelsetjenester mellom Post og teletilsynet og xxxxx om bedriftshelsetjenester Kontrakt - Bedriftshelsetjenester Side 2 av 9 Kontrakt om bedriftshelsetjenester er inngått mellom:

Detaljer

Alminnelige vilkår ved anskaffelser

Alminnelige vilkår ved anskaffelser Alminnelige vilkår ved anskaffelser Forsvaret 1 Anvendelsesområde og dokumentrang Blankett 5002 inneholder Forsvarets alminnelige avtalevilkår ved anskaffelser. De alminnelige avtalevilkårene utgjør en

Detaljer

KONTRAKT STORTINGET. 1 av 2. Stortingets administrasjon 0026 Oslo. Eksemplar nummer. Utstedt av Stortinget av: heretter benevnt - Kunden -

KONTRAKT STORTINGET. 1 av 2. Stortingets administrasjon 0026 Oslo. Eksemplar nummer. Utstedt av Stortinget av: heretter benevnt - Kunden - KONTRAKT Eksemplar nummer STORTINGET Journalnummer Avtalenummer: 1 av 2 Utstedt av Stortinget av: Stortingets administrasjon 0026 Oslo heretter benevnt - Kunden - Leverandørens navn og adresse: heretter

Detaljer

GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KGH

GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KGH GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KGH 1. Generelt 1.1 Disse generelle salgs- og leveringsbetingelser ("Vilkårene") gjelder for alle tjenester som ytes fra KGH til Kunden, med mindre noe annet

Detaljer

Generelle avtalevilkår

Generelle avtalevilkår 1 Generelle avtalevilkår Avtalen og bilagene skal dekke ulike forhold. Skulle imidlertid motstrid oppstå går bilagene foran avtalen og yngre bilag foran eldre. 1.1 3.1. Leveringsomfang Ved avvik, som avtalte

Detaljer

KONSULENTAVTALE H140. mellom. STATSBYGG som oppdragsgiver. (fyll inn firmanavn til konsulent) organisasjonsnr:

KONSULENTAVTALE H140. mellom. STATSBYGG som oppdragsgiver. (fyll inn firmanavn til konsulent) organisasjonsnr: 1 AV 6 KONSULENTAVTALE H140 mellom STATSBYGG som oppdragsgiver og (fyll inn firmanavn til konsulent) organisasjonsnr: som konsulent som skal inngå i Statsbyggs organisasjon 2 AV 6 ALMINNELIGE KONTRAKTSVILKÅR

Detaljer

Avtale om kjøp av termografering eltavler/internkontroll elektro, mellom Vestre Viken HF Org nr 894166762 (senere kalt Oppdragsgiver) og..

Avtale om kjøp av termografering eltavler/internkontroll elektro, mellom Vestre Viken HF Org nr 894166762 (senere kalt Oppdragsgiver) og.. Vedlegg 3 Untatt i henhold til Off.lovens 23 Avtale om kjøp av termografering eltavler/internkontroll elektro, mellom Vestre Viken HF Org nr 894166762 (senere kalt Oppdragsgiver) og.. AS Org nr (senere

Detaljer

Avtale. mellom. Kongsvinger kommune (heretter kalt Oppdragsgiver) (heretter kalt Leverandøren) Organisasjonsnummer:

Avtale. mellom. Kongsvinger kommune (heretter kalt Oppdragsgiver) (heretter kalt Leverandøren) Organisasjonsnummer: Avtale mellom Kongsvinger kommune (heretter kalt Oppdragsgiver) og (heretter kalt Leverandøren) Organisasjonsnummer: om levering av sykehjemsplasser med tilhørende tjenester (heretter kalt Leveransen)

Detaljer

KONTRAKTBESTEMMELSER 2. PRESISERINGER OG ENDRINGER I FORHOLD TIL ANVENDT KONTRAKTSSTANDARD

KONTRAKTBESTEMMELSER 2. PRESISERINGER OG ENDRINGER I FORHOLD TIL ANVENDT KONTRAKTSSTANDARD Vedlegg 04 KONTRAKTBESTEMMELSER 1. KONTRAKTSBESTEMMELSER Som kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407:2011 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser (i det følgende "NS 8407"), samt de presiseringer

Detaljer

Veiledende salgs- og leveringsbestemmelser Januar 2008

Veiledende salgs- og leveringsbestemmelser Januar 2008 Veiledende salgs- og leveringsbestemmelser Januar 2008 Følgende salgs- og leveringsbetingelser kommer bare til anvendelse dersom de er gjort til en del av avtalen og noe annet ikke uttrykkelig er skriftlig

Detaljer

Rammeavtale - reklamebyra

Rammeavtale - reklamebyra Rammeavtale - reklamebyra Kontrakt nr. 14/13417 Rammeavtale reklamebyrå Nr. 14/13417 Rammeavtale - reklamebyrå mellom Rogaland Kollektivtrafikk FKF (heretter kalt kunde) Organisasjonsnr: 984087691 og XX

Detaljer

Generelle Innkjøpsvilkår

Generelle Innkjøpsvilkår Generelle Innkjøpsvilkår 1. Anvendelse 1.1. Disse generelle innkjøpsbetingelser gjelder for Cermaq Norway AS. 1.2. De alminnelige bestemmelsene i lov om kjøp av 13. mai 1988 nr. 27 (kjøpsloven) kommer

Detaljer

GENERELLE INNKJØPSBETINGELSER 2009

GENERELLE INNKJØPSBETINGELSER 2009 side 1 av 6 GENERELLE INNKJØPSBETINGELSER 2009 1. DEFINISJONER 1.1 "Kjøpsavtale" betyr disse generelle betingelser, bestillingsformularet og annen dokumentasjon som utgjør deler av denne Kjøpsavtale ved

Detaljer

Statens standardavtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved anskaffelse av IT av mindre omfang

Statens standardavtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved anskaffelse av IT av mindre omfang Statens standardavtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved anskaffelse av IT av mindre omfang Denne avtalen er inngått mellom: Avtalen omfatter: Som del av avtalen følger: Oslo og Akershus fylkeskommune

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Leverandøren) Organisasjonsnummer: om Rammeavtale for service og

Detaljer

UTKAST Rammeavtale. Konsulentbistand IKT-tjenester

UTKAST Rammeavtale. Konsulentbistand IKT-tjenester UTKAST Rammeavtale om kjøp av Konsulentbistand IKT-tjenester mellom Ruter As Organisasjonsnr.: 991 609 407 MVA med forretningsadresse Dronningens gate 40, postboks 1030 Sentrum, 0104 Oslo (heretter kalt

Detaljer

Rammeavtale over Statens standardavtaler for IT-anskaffelser

Rammeavtale over Statens standardavtaler for IT-anskaffelser Rammeavtale over Statens standardavtaler for IT-anskaffelser Kjøpsavtalen Avtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved IT-anskaffelser Den lille Vedlikeholdsavtalen Avtale om vedlikehold og service

Detaljer

Denne avtale er inngått mellom:

Denne avtale er inngått mellom: Vedlegg 7 i konkurransegrunnlaget Denne avtale er inngått mellom: SUNNAAS SYKEHUS HF (heretter kalt KUNDEN) OG XX (heretter kalt LEVERANDØREN) AVTALEN GJELDER: AVTALEN GJELDER I PERIODEN: 21.05 2013 18.09.2015.

Detaljer

Rammeavtale om kjøp av medisinsk tekniske tjenester mellom. For Vestre Viken HF. (senere kalt Oppdragsgiver) og. (senere kalt Tjenesteyter)

Rammeavtale om kjøp av medisinsk tekniske tjenester mellom. For Vestre Viken HF. (senere kalt Oppdragsgiver) og. (senere kalt Tjenesteyter) Unntatt offentlighet, jf offentlighetsloven 23 Rammeavtale om kjøp av medisinsk tekniske tjenester mellom Vestre Viken HF Org.nr.: 894 166 762 (senere kalt Oppdragsgiver) og. Org.nr: (senere kalt Tjenesteyter)

Detaljer

Kontrakt mellom. Departementenes servicesenter (DSS) (Leverandør)

Kontrakt mellom. Departementenes servicesenter (DSS) (Leverandør) Saksnr.: 12/522 Nytt saksnr: Kontraktsnr: Kontrakt mellom (DSS) og (Leverandør) Rammeavtale for konvolutter til Statsministerens kontor (SMK), departementene og (DSS) Kontrakten består av denne underskrevne

Detaljer

Avtale. mellom. Ringerike kommune (heretter kalt Oppdragsgiver) Organisasjonsnummer: (Leverandørens navn) (heretter kalt Leverandør)

Avtale. mellom. Ringerike kommune (heretter kalt Oppdragsgiver) Organisasjonsnummer: (Leverandørens navn) (heretter kalt Leverandør) Avtale mellom Ringerike kommune (heretter kalt Oppdragsgiver) Organisasjonsnummer: 940 100 925 og (Leverandørens navn) (heretter kalt Leverandør) Organisasjonsnummer: 984 361 165 om Leveranse av konkurransegjennomføringsverktøy

Detaljer

Bygg og anlegg NS 8407

Bygg og anlegg NS 8407 Spesielle kontraktsbestemmelser til NS 8407 Side 1 av 8 Bygg og anlegg NS 8407 Spesielle kontraktsbestemmelser Spesielle kontraktsbestemmelser til NS 8407 Side 2 av 8 Norsk Standard

Detaljer

FORSVARSDEPARTEMENTETS ALMINNELIGE KO VILK ÅR FOR KONSULENTTJENESTER

FORSVARSDEPARTEMENTETS ALMINNELIGE KO VILK ÅR FOR KONSULENTTJENESTER FORSVARSDEPARTEMENTETS 0 ALMINNELIGE KO VILK ÅR FOR KONSULENTTJENESTER 1. Anvendelsen av kontrakten... 4 2. Oppdragstakers ansvar for oppdraget og utførelsen... 4 2.1 Ansvar... 4 2.2 Oppdragstakers personell...

Detaljer

KONTRAKT OM «TJENESTEKONSESJON FOR FRISØR TJENESTER

KONTRAKT OM «TJENESTEKONSESJON FOR FRISØR TJENESTER KONTRAKT OM «TJENESTEKONSESJON FOR FRISØR TJENESTER TIL BEBOERE PÅ SØRUM SYKEHJEM» er inngått mellom: xxxxxxxxxxxxxxx (heretter kalt Leverandøren) og Sørum kommune (heretter kalt Oppdragsgiver) Sted og

Detaljer

Vedlegg 4 - Utkast til

Vedlegg 4 - Utkast til Sør-Odal kommune Vedlegg 4 - Utkast til KONTRAKT OM BEDRIFTSHELSETJENESTER MELLOM Sør-Odal kommune (heretter benevnt Kommunen) OG (LEVERANDØR) (heretter benevnt Leverandøren) Avtaleperiode fra (kontraktsstart)

Detaljer

Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (under EØS-terskelverdi)

Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (under EØS-terskelverdi) Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (under EØS-terskelverdi) 1. Utførelse av oppdraget 1.1 Tjenesteyter skal utføre oppdraget i henhold til avtalen, inkludert disse Alminnelige Betingelser. 1.2

Detaljer

Konsulentoppdragsavtalen

Konsulentoppdragsavtalen STATENS STANDARDAVTALER OM KONSULENTTJENESTER Konsulentoppdragsavtalen Statens standardavtale om konsulentoppdrag i forbindelse med utrednings- og utviklingsoppgaver Utgitt av Statskonsult 1990 Elektronisk

Detaljer

Kontrakt varekjøp. Trondheim kommune (Oppdragsgiver) Postadresse: Postboks 2300, Sluppen Org.nr.:

Kontrakt varekjøp. Trondheim kommune (Oppdragsgiver) Postadresse: Postboks 2300, Sluppen Org.nr.: Kontrakt varekjøp Trondheim kommune (Oppdragsgiver) Postadresse: Postboks 2300, Sluppen Org.nr.: 942 110 464 Telefonnr: Postnr.: 7004 E-post: Poststed: TRONDHEIM Kontaktperson: og Navn på leverandør (Leverandør)

Detaljer

Kontrakt for levering av brød og bakervarer Rammeavtale Sak 2011/1417

Kontrakt for levering av brød og bakervarer Rammeavtale Sak 2011/1417 Kontrakt for levering av brød og bakervarer Rammeavtale Sak 2011/1417 1 Innhold 1. Avtale parter 3 2. Avtalen omfang, varighet og oppsigelse 4 3. Priser og prisendringer 4 4. Leverings- og betalingsbetingelser

Detaljer

RAMMEAVTALE OM KJØP AV PERSONTRANSPORT MED FLY

RAMMEAVTALE OM KJØP AV PERSONTRANSPORT MED FLY Sak 08/227 RAMMEAVTALE OM KJØP AV PERSONTRANSPORT MED FLY mellom (heretter kalt LEVERANDØR) og Statistisk sentralbyrå Norges vassdrags- og energidirektorat Statens bygningstekniske etat Toll- og avgiftsdirektoratet

Detaljer

LISENSAVTALE OM DISPOSISJONSRETT TIL DATAPROGRAMMET BUDDY

LISENSAVTALE OM DISPOSISJONSRETT TIL DATAPROGRAMMET BUDDY Lisensavtale Buddy LISENSAVTALE OM DISPOSISJONSRETT TIL DATAPROGRAMMET BUDDY BUDDYSAMARBEIDET: mellom Navn: Samarbeidet Buddysamarbeidet Adresse: Telefon: Telefaks: Kontaktperson: Telefon: e-post: og BUDDYMEDLEM:

Detaljer

Bilag 1 Kundens kravspesifikasjon

Bilag 1 Kundens kravspesifikasjon Bilag 1 Kundens kravspesifikasjon Kundens krav til utstyr og programmer skal være beskrevet her. Det kan for eksempel være i form av vanlig brukerkravspesifikasjon, krav om at utstyr og/eller programmer

Detaljer

Kunnskapsdepartementet. Standardavtale for forsknings- og utredningsoppdrag (forskningsavtalen)

Kunnskapsdepartementet. Standardavtale for forsknings- og utredningsoppdrag (forskningsavtalen) Kunnskapsdepartementet Standardavtale for forsknings- og utredningsoppdrag (forskningsavtalen) med bilag Februar 2012 1 Avtale om forsknings- og utredningsoppdrag Avtale om

Detaljer

Oppdragsavtale mellom. (navn) heretter kalt oppdragsgiver

Oppdragsavtale mellom. (navn) heretter kalt oppdragsgiver Oppdragsavtale mellom (navn) heretter kalt oppdragsgiver og PartnerCo AS Dato: 1. februar 2015 ------------------------- 1. INNLEDNING 1.1. Intensjon Hensikten med denne avtale med vedlegg er å regulere

Detaljer

AVTALE om ABONNEMENT MELLOM. - VETWEB AS (heretter kalt VETWEB)

AVTALE om ABONNEMENT MELLOM. - VETWEB AS (heretter kalt VETWEB) AVTALE om ABONNEMENT MELLOM - VETWEB AS (heretter kalt VETWEB) OG (heretter kalt KUNDEN ) 1. Avtalens omfang og formål. Formålet med denne avtale er å definere partenes rettigheter og plikter i forbindelse

Detaljer

2012/7759 11.12.2012 AVTALE. Mellom Verdal kommune, heretter benevnt VK og. Verdal Idrettslag, heretter benevnt Verdal IL,

2012/7759 11.12.2012 AVTALE. Mellom Verdal kommune, heretter benevnt VK og. Verdal Idrettslag, heretter benevnt Verdal IL, AVTALE Mellom Verdal kommune, heretter benevnt VK og Verdal Idrettslag, heretter benevnt Verdal IL, er det inngått følgende avtale om drift av idrettsanlegg: 1. Avtalens varighet og omfang Denne avtalen

Detaljer

Rammeavtale 14/4768 Unntatt offentlighet jf. offentlighetsloven 13 og forvaltningsloven 13 1. ledd nr.2.

Rammeavtale 14/4768 Unntatt offentlighet jf. offentlighetsloven 13 og forvaltningsloven 13 1. ledd nr.2. Rammeavtale 14/4768 Unntatt offentlighet jf. offentlighetsloven 13 og forvaltningsloven 13 1. ledd nr.2. mellom Lørenskog kommune (Oppdragsgiver) og xxxxxxxxxxxxxxxxxx (Leverandør) Kjøp av Vikartjenester

Detaljer

Kunnskapsdepartementet. Standardavtale for forsknings- og utredningsoppdrag (forskningsavtalen)

Kunnskapsdepartementet. Standardavtale for forsknings- og utredningsoppdrag (forskningsavtalen) Kunnskapsdepartementet Standardavtale for forsknings- og utredningsoppdrag (forskningsavtalen) med bilag Februar 2012 1 Avtale om forsknings- og utredningsoppdrag Avtale om

Detaljer

AVTALE OM LEIE AV IKT-RELATERT UTSTYR FOR STATENS LANDBRUKSFORVALTNING

AVTALE OM LEIE AV IKT-RELATERT UTSTYR FOR STATENS LANDBRUKSFORVALTNING AVTALE OM LEIE AV IKT-RELATERT UTSTYR FOR STATENS LANDBRUKSFORVALTNING Leieavtale av maskinvare Avtale om leie av IKT-relatert utstyr for Statens landbruksforvaltning mellom: (heretter kalt Utleieren)

Detaljer

AVTALE OM ABONNEMENT MELLOM VETWEB AS

AVTALE OM ABONNEMENT MELLOM VETWEB AS AVTALE OM ABONNEMENT MELLOM VETWEB AS (heretter kalt VETWEB) OG (heretter kalt KUNDEN) 1. Avtalens omfang og formål. Formålet med denne avtale er å definere partenes rettigheter og plikter i forbindelse

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE OG Avtaleperiode: ---------- 31.12.2016 Innhold 1 FORMÅL... 3 2 AVTALENS PARTER... 3 3 DEFINISJONER... 4 4 FULLMAKT... 4 5 INFORMASJON... 4 6 GJENSIDIGE RETTIGHETER

Detaljer