RAMMEAVTALE DEL 2 UTKAST AVTALEBESTEMMELSER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAMMEAVTALE DEL 2 UTKAST AVTALEBESTEMMELSER"

Transkript

1 DEL II AVTALEBETINGELSER Page 1 of 10 RAMMEAVTALE DEL 2 UTKAST AVTALEBESTEMMELSER Elektronisk læringsplattform (LMS)

2 DEL II AVTALEBETINGELSER Page 2 of 10 FORSVARET RAMMEAVTALE Eksemplar nummer Gradering Kontraktsnummer AV 2 Ugradert Anskaffelsesmyndighet for Forsvaret: Forsvarets Logistikkorganisasjon/Forsyning Postboks KJELLER Org nr: SAP heretter benevnt Kunden Leverandørens navn og adresse: X Org nr: heretter benevnt - Leverandørener etter forhandling blitt enige om vilkårene i denne avtale om leveranse av Elektronisk læringsplattform med drift og vedlikehold Avtalen består av denne underskrevne side og etterfølgende vedheftede «SSA-k» og «SSA-v» (i alt 34 sider), samt tilknyttede separate bilag Leverandør Avtalen erstatter alle tidligere dokumenter vedrørende leveransen, som forespørsel, tilbud, salgsvilkår og annen skriftveksel. Anskaffelsesmyndighet for Forsvarssektoren Forsvarets Logistikkorganisasjon/Forsyning Postboks KJELLER Dato Underskrift Dato Underskrift Navn og stilling Navn, grad og stilling

3 DEL II AVTALEBETINGELSER Page 3 of 10 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 INNLEDNING Generelt Formål BRUK AV RAMMEAVTALEN Generelt Beskrivelse av leveransen Rammeavtalens varighet Rammeavtaletype RAMMEAVTALENS DOKUMENTER DOKUMENTENES RANGORDNING LEVERANDØRENS PLIKTER Generelt Opphav og eiendomsrett Underleverandører Overdragelse av krav Helse, miljø og sikkerhet Taushetsplikt Immaterielle rettigheter ENDRING AV RAMMEAVTALEN Generelt Endringer initiert av Leverandøren Kjøperens rett til å kreve endringer GARANTI KRENKELSE AV ANDRES IMMATERIELLE RETTIGHETER (RETTSMANGEL) Partenes risiko og ansvar for rettsmangel Krav fra tredjepart Heving Erstatning OPPSIGELSE FORCE MAJEURE TVISTER OG RETTSVALG GYLDIGHET OG EFFEKTIV KONTRAKTSDATO... 10

4 DEL II AVTALEBETINGELSER Page 4 of 10 Vedleggsliste Alle rubrikker skal være krysset av (Ja eller Nei) Ja Nei Bilag 1: Kundens spesifikasjon av kvalitetskriteriene Bilag 2a: Leverandørens besvarelse av absolutte krav Bilag 2b: Leverandørens besvarelse av kvalitetskriterier Bilag 3: Endringsblanketter Bilag 4: Prismatrise Bilag 5: Endringer i den generelle rammeavtaleteksten Bilag 6: Endringer etter rammeavtaleinngåelsen Bilag 7: Samfunnsansvarog etisk egenerklæring Bilag 8: SSA-K Bilag 9: SSA-V Bilag 9: Samhandlingsavtale med veileder (for e-faktura)

5 DEL II AVTALEBETINGELSER Page 5 of 10 1 Innledning 1.1 Generelt Denne rammeavtalen ( Rammeavtalen ) er inngått mellom Forsvarets Logistikkorganisasjon, Forsyningsavdelingen, ( Kjøperen ), og <LEVERANDØR, ( Leverandøren ). Kjøperen og Leverandøren omtales som Partene, eller individuelt som Parten. Denne Rammeavtalen regulerer rettighetene og pliktene mellom Partene. 1.2 Formål Formålet med denne Rammeavtalen er å regulere Abonnentens tilgang til LMS samt å fastsette de betingelser som gjelder overordnet. 2 Bruk av Rammeavtalen 2.1 Generelt Rammeavtalen gir Forsvaret en rett til å tildele brukere lisenser innenfor Rammeavtalen. Tildeling av lisenser skal skje ved at brukerne av denne Rammeavtalen foretar registrering av nye brukere i applikasjonen ( Avrop ). 2.2 Beskrivelse av leveransen Kunden gis tilgang til verktøyet som omfatter funksjonalitet innen gjennomføring av anskaffelser samt nødvendige støttetjenester knyttet til drift, integrasjon, opplæring, implementering og markedsføring og integrasjon. Leverandøren skal sørge for at tjenestene tilfredsstiller regulatoriske krav som Kunden omfattes av, knyttet til gjennomføring av anskaffelser. Endringer i Lov og Forskrift skal være hensyntatt fra det tidspunkt slike endringer trer i kraft. Eventuell endringer som skulle bli vedtatt med kort iverksettelsesfrist, skal senest være implementert tre måneder fra de er vedtatt. Leverandøren skal ha det daglige ansvaret for at leveransen til enhver tid fungerer etter hensikten på den mest optimale måte. Leverandøren skal kontinuerlig overvåke tjenesten og ta nødvendige aksjoner derom den ikke har en optimal ytelse. Leverandøren plikter å sette i verk feilretting av tjenesten så raskt som mulig hensyntatt feilens alvorlighetsgrad. Leverandøren plikter å gjennomføre feilrettingen med kompetent personell og med slik intensitet som feilens alvorlighetsgrad tilsier for Kunden. 2.3 Rammeavtalens varighet Rammeavtalen er gyldig i 2 år fra avtaledato, med opsjon for Forsvaret på forlengelse en eller flere ganger på samme vilkår i inntil ytterligere 2 år, til sammen maksimalt fire år. Avrop under Rammeavtalen kan skje i hele avtaleperioden.

6 DEL II AVTALEBETINGELSER Page 6 of Rammeavtaletype Denne Rammeavtalen er en rammeavtale med en leverandør der alle vilkår ikke er fastlagt i denne Rammeavtalen. Rammeavtalen suppleres av SSA-k og SSA-v. 3 Rammeavtalens dokumenter Denne Rammeavtalen består av følgende dokumenter: Signert forhandlet kontrakt (Skjema 5101) Avtalebestemmelser (dette dokumentet) Vedlegg som spesifisert i Vedleggsliste 4 Dokumentenes rangordning Dersom det er intern motstrid mellom avtaledokumentene gjelder de i følgende rekkefølge: 1. Signert forhandlet kontrakt (Skjema 5101) 2. Avtalebestemmelser (dette dokument) 3. Leveringsomfang, 4. Behovs- og kravspesifikasjoner, inkludert leverandørens besvarelse til disse. Ved intern motstrid mellom Kjøperens spesifikasjoner og Leverandørens besvarelse gjelder følgende: Kjøperens krav går foran Leverandørens besvarelse. Dersom det i Leverandørens besvarelse klart og utvetydig er gjort endringer, forbehold, eller tillegg til Kjøperens spesifikasjoner, skal Leverandørens besvarelse gå foran Forsvarets spesifikasjoner. 5 Leverandørens plikter 5.1 Generelt Leverandøren skal utføre sine kontraktsforpliktelser i henhold til denne Rammeavtalen med den fagmessighet, påpasselighet og omtanke som kan rimelig forventes av faglærte innen Leverandørens bransje ved bruk av ansatte med tilstrekkelig erfaring og kompetanse. 5.2 Opphav og eiendomsrett Kunden har opphavsrett til alt materiale og data som Leverandøren med grunnlag i denne avtalen har lagret eller bearbeidet for Kunden. Denne bestemmelsen gjelder også for delleveranser. 5.3 Underleverandører Leverandøren skal ikke overdra deler av arbeidet med Leveringsomfanget til underleverandører uten Kjøperens skriftlige forhåndsgodkjenning. Slik godkjenning vil ikke frita Leverandøren fra sine forpliktelser under denne Rammeavtalen.

7 DEL II AVTALEBETINGELSER Page 7 of 10 Alle Leverandørens forpliktelser etter Rammeavtalen gjelder også underleverandør. Leverandøren plikter å informere underleverandør om dette. Leverandøren er i alle tilfeller ansvarlig overfor Oppdragsgiver for ytelser fra underleverandør som om han stod for ytelsene selv. 5.4 Overdragelse av krav Leverandøren kan ikke overføre utestående krav etter denne Rammeavtalen til tredjemann uten Kjøpers skriftlige forhåndsgodkjennelse. Leverandøren forblir ansvarlig for alle sine kontraktsforpliktelser etter denne Rammeavtalen selv om Kjøper har gitt slik godkjennelse. 5.5 Helse, miljø og sikkerhet Leverandøren forsikrer at det jobbes systematisk for å oppfylle kravene i Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften), og dermed forsikrer at disse bestemmelsene overholdes. Leverandøren forsikrer at hans selskap er et lovlig etablert foretak i henhold til gjeldende skatte- og arbeidsmiljølovgivning angående ansattes faglige og sosiale rettigheter. 5.6 Taushetsplikt Leverandøren skal behandle all informasjon som mottas fra Kjøperen konfidensielt overfor utenforstående, med mindre informasjonen allerede er offentlig kjent eller bekjentgjørelse er nødvendig for oppfyllelse av Kontrakten. Der slik informasjon må gjøres kjent overfor tredjepart for å sikre oppfyllelse, skal Leverandøren innhente taushetserklæring fra tredjepart. Leverandøren skal innhente forhåndstillatelse dersom informasjon om Kontrakten skal gjøres kjent som en del av sin markedsføring eller på annen måte annonsere offentlig. Leverandøren forplikter seg til å innta tilsvarende bestemmelse overfor sine eventuelle underleverandører. Leverandøren er ikke under noen omstendighet, selv etter Kontraktens opphør, frigjort fra taushetsplikten med mindre annet er skriftlig avtalt med Kjøperen eller følger av lovbestemmelser. 5.7 Immaterielle rettigheter Kjøperens bruksrett Kjøperen får en ikke-eksklusiv, evigvarende, vederlagsfri, ubegrenset bruksrett til Leveringsomfanget og fullstendig dokumentasjon av Leveringsomfanget. Kjøperen kan på eget ansvar bruke, kopiere, modifisere og videreutvikle dokumentasjonen for internt bruk som Kjøperen anser hensiktsmessig. Leverandøren har ansvaret for at Kjøperen får den avtalte bruksretten til eventuell programvare som følger med Leveringsomfanget, og at den kan benyttes uten hinder av andres opphavsrett eller andre rettigheter.

8 DEL II AVTALEBETINGELSER Page 8 of 10 6 Endring av Rammeavtalen 6.1 Generelt Rammeavtalens vilkår og betingelser kan kun endres dersom begge parter signerer Skjema 5106 Endringsavtale, se Bilag 3. Leverandøren kan ikke hevde at unnlatelser, handlinger eller uttalelser fra Forsvaret, inkludert møtereferater eller korrespondanse, er gyldige endringer til Rammeavtalen. Kjøper er ikke økonomisk ansvarlig for endringer og avvik som ikke er i henhold til denne Rammeavtalens fremgangsmåte. Betingelsene i Rammeavtalen gjelder også for endringer hvis det ikke uttrykkelig er sagt noe annet i Endringsavtalen. Leverandøren skal føre en fortløpende katalog over endringene, og på Kjøperens oppfordring gi en oppdatert kopi. 6.2 Endringer initiert av Leverandøren Leverandøren er forpliktet til å foreslå endringer dersom han mener at slik endring vil føre til reduserte kostnader, tidligere levering og/eller kvalitetsforbedringer. Dersom Leverandøren ønsker å foreslå endringer til Rammeavtalen, skal Leverandøren fylle ut og levere Skjema 5109 Søknad om endring til Kjøper. Søknaden skal omfatte en begrunnelse for endringsforslaget samt konsekvenser på leveranseplan og kostnad. Leverandøren kan ikke gjennomføre endringer før de er godkjente i henhold til punkt Kjøperens rett til å kreve endringer Kjøperen har rett til å gi pålegg om endring med hensyn til økning eller reduksjon i omfang, karakter, art, kvalitet eller utførelse av leveransen, samt endring i fremdriftsplanen, forutsatt at endringen ligger innenfor hva Partene med rimelig grunn kan ha forventet da Rammeavtalen ble inngått. Kjøperen initierer en endring ved å oversende en skriftlig anmodning som beskriver den ønskede endringen til Rammeavtalen. Leverandøren skal ved mottak av anmodningen beskrive alle konsekvenser av endringene for Partenes kontraktsforpliktelser. Leverandøren skal snarest oversende beskrivelsen til Kjøperen. Implementering av endringen skal være i henhold til punkt Garanti Enhver garanti som Leverandøren har tilbudt og som forbedrer eller utvider Kjøpers rettigheter utover bestemmelsene i denne Rammeavtalen skal ha forrang foran denne Rammeavtalens bestemmelser.

9 DEL II AVTALEBETINGELSER Page 9 of 10 8 Krenkelse av andres immaterielle rettigheter (rettsmangel) 8.1 Partenes risiko og ansvar for rettsmangel Hver av Partene har risikoen og ansvaret for at deres ytelser ikke krenker tredjeparters opphavsrett eller andre immaterielle rettigheter. Hvis ytelsen medfører slik krenkelse, foreligger en rettsmangel. 8.2 Krav fra tredjepart Hvis en tredjepart gjør gjeldende mot en av Partene at ytelsen medfører rettsmangel, skal den andre Parten informeres snarest mulig. Den ansvarlige parten skal for egen regning håndtere kravet. Den andre Parten skal i rimelig utstrekning bistå parten med dette. En Part skal påbegynne og gjennomføre arbeidet med å avhjelpe rettsmangler uten ugrunnet opphold ved å (i) sørge for at den andre Parten kan bruke ytelsen som før, uten å krenke tredjeparts rettigheter, eller (ii) levere annen tilsvarende ytelse som ikke krenker andres rettigheter. 8.3 Heving En rettsmangel som ikke blir avhjulpet, og som er av en slik art at den har vesentlig betydning for den annen Part, gir den rammede parten rett til å heve avtalen. 8.4 Erstatning En Part kan kreve erstattet fullt ut idømt erstatningsansvar overfor tredjepart og eventuelle saksomkostninger, herunder partens egne kostnader til håndtering av saken, som skyldes rettsmangel. I tillegg kan en part kreve annen erstatning etter denne Rammeavtalen. 9 Oppsigelse Kjøper har rett til å si opp Rammeavtalen helt eller delvis ved skriftlig varsel til Leverandøren dersom det foreligger rimelig grunn. Oppsigelsesvarselet skal inneholde en begrunnelse for oppsigelsen, og angi dato for når oppsigelsen trer i kraft. Varselet skal også informere Leverandøren om videre saksgang under omstendighetene. Kjøperen skal innen rimelig tid betale en forholdsmessig andel av den avtalte kjøpesummen knyttet til det arbeidet som allerede har funnet sted. Kjøperen skal også dekke dokumenterte kostnader og Leverandørens direkte tap som følge av hevingen, i tillegg til en forholdsmessig andel av fortjenesten. Leverandøren skal i forbindelse med oppsigelsen treffe alle rimelige tiltak for å begrense kostnader og tap som følge av oppsigelsen. I motsatt fall skal dekningen av Leverandørens kostnader og tap reduseres tilsvarende. Det betalte beløpet skal ikke under noen omstendighet overstige den avtalte kontraktsprisen. 10 Force majeure Partene kan fritas fra sine forpliktelser etter denne Rammeavtalen i tilfeller der det inntreffer hindring utenfor den rammede Parts kontroll, som han ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller å overvinne følgene av, i relasjon til oppfyllelsen av en eller flere kontraktsforpliktelser.

10 DEL II AVTALEBETINGELSER Page 10 of 10 Suspensjon betinges av at den rammede Part uten ugrunnet opphold gir den annen Part melding om hindringen, og om at forpliktelsene derav suspenderes. Suspensjonen avgrenses til forpliktelser som står i direkte relasjon til hindringen, så lenge hindringen vedvarer. Dersom hindringen vedvarer slik at formålet med Avropet er bortfalt eller åpenbart vil bortfalle, kan den annen Part heve Avropet dersom hindringen rammer vesentlige kontraktsforpliktelser. Ved vedvarende hindring for ikke vesentlige kontraktsforpliktelser, kan den annen Part heve den del av Avropet som rammes av hindringen. Heving kan først iverksettes 14 kalenderdager etter at varsel om heving er gjort kjent for motparten. 11 Tvister og rettsvalg Dersom det oppstår tvister i forbindelse med Rammeavtalen skal disse søkes løst ved forhandlinger mellom partene. Dersom forhandlingene ikke fører frem, skal saken avgjøres av de ordinære domstoler med mindre partene blir enige om å bringe saken inn til avgjørelse ved voldgift. Dersom partene avtaler voldgift vil den norske voldgiftsloven (nr. 25, 2004) være gjeldende. At en tvist er brakt inn til avgjørelse for domstol eller ved voldgift, fritar i seg selv ikke partene fra å oppfylle sine forpliktelser etter Rammeavtalen. Tvister skal løses i henhold til norsk rett. Oslo Tingrett er verneting såfremt annet ikke er avtalt. 12 Gyldighet og effektiv kontraktsdato Denne Rammeavtalen trer i kraft ved signering av bemyndigede representanter fra hver av partene. Ikrafttredelsesdato blir datoen for siste signatur. Rammeavtalen utstedes i 2 to originaleksemplarer, en for Leverandøren og en for Kjøperen. ooooo00000ooooo

RAMMEAVTALE DEL II UTKAST AVTALEBESTEMMELSER

RAMMEAVTALE DEL II UTKAST AVTALEBESTEMMELSER DEL II AVTALEBESTEMMELSER Page 1 of 12 RAMMEAVTALE DEL II UTKAST AVTALEBESTEMMELSER Konkurransegjennomføringsverktøy (KGV) DEL II AVTALEBESTEMMELSER Page 2 of 12 FORSVARET RAMMEAVTALE Eksemplar nummer

Detaljer

RAMMEAVTALE DEL 2 AVTALEBESTEMMELSER

RAMMEAVTALE DEL 2 AVTALEBESTEMMELSER AVTALEBESTEMMELSER Page 1 of 13 RAMMEAVTALE DEL 2 AVTALEBESTEMMELSER FRAM-11-0016-00 Nettauksjonstjenester AVTALEBESTEMMELSER Page 2 of 13 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 INNLEDNING... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Formål...

Detaljer

DEL II: AVTALEBESTEMMELSER

DEL II: AVTALEBESTEMMELSER DEL II: AVTALEBESTEMMELSER Page 1 of 14 RAMMEAVTALE DEL 2 AVTALEBESTEMMELSER Forsvarets innbyggerundersøkelse DEL II: AVTALEBESTEMMELSER Page 2 of 14 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 INNLEDNING... 4 1.1 Generelt...

Detaljer

AVTALE DEL II AVTALEBESTEMMELSER

AVTALE DEL II AVTALEBESTEMMELSER DEL II AVTALEBETINGELSER Page 1 of 16 AVTALE DEL II AVTALEBESTEMMELSER Saksnummer: A03-P:14/117 Anskaffelse av CNC maskin DEL II AVTALEBETINGELSER Page 2 of 16 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 INNLEDNING... 5 1.1

Detaljer

FORESPØRSEL: LEIEBIL FOR STOR VINTERØVELSE DEL II Avtalebetingelser Page 1 of 17 AVTALEBETINGELSER. Leiebil for stor vinterøvelse

FORESPØRSEL: LEIEBIL FOR STOR VINTERØVELSE DEL II Avtalebetingelser Page 1 of 17 AVTALEBETINGELSER. Leiebil for stor vinterøvelse DEL II Avtalebetingelser Page 1 of 17 AVTALEBETINGELSER Leiebil for stor vinterøvelse DEL II Avtalebetingelser Page 2 of 17 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 INNLEDNING... 5 1.1 Generelt... 5 1.2 Formål... 5 2 GARANTI

Detaljer

RAMMEAVTALE DEL 2 AVTALEBETINGELSER HOTELLTJENESTER I OSLO

RAMMEAVTALE DEL 2 AVTALEBETINGELSER HOTELLTJENESTER I OSLO DEL 2 AVTALEBETINGELSER Page 1 of 14 RAMMEAVTALE DEL 2 AVTALEBETINGELSER HOTELLTJENESTER I OSLO DEL 2 AVTALEBETINGELSER Page 2 of 14 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 5 1.1 Generelt... 5 1.2 Kjøperens

Detaljer

KONTRAKT: SAKSNUMMER INNFORDRINGSTJENESTER KONTRAKTSBESTEMMELSER Page 1 of 15

KONTRAKT: SAKSNUMMER INNFORDRINGSTJENESTER KONTRAKTSBESTEMMELSER Page 1 of 15 KONTRAKTSBESTEMMELSER Page 1 of 15 SAKSNUMMER 2011-006571 Anskaffelse av INNFORDRINGSTJENESTER (LEVERANDØR) KONTRAKTSBESTEMMELSER Page 2 of 15 INNHOLDSFORTEGNELSE SPESIELL DEL... 5 1 INNLEDNING... 5 1.1

Detaljer

Rammeavtale om kjøp av konsulenttjenester innen IKT. Mellom Fjellinjen AS og

Rammeavtale om kjøp av konsulenttjenester innen IKT. Mellom Fjellinjen AS og Rammeavtale om kjøp av konsulenttjenester innen IKT Mellom Fjellinjen AS og.. Rammeavtale om kjøp konsulenttjenester innen IKT Avtale om [Kjøp av konsulenttjenester] er inngått mellom: [Skriv her] (heretter

Detaljer

RAMMEAVTALE. A03 P:15/54 Vikartjenester AVTALEBESTEMMELSER

RAMMEAVTALE. A03 P:15/54 Vikartjenester AVTALEBESTEMMELSER DEL II AVTALEBETINGELSER Page 1 of 18 RAMMEAVTALE A03 P:15/54 Vikartjenester AVTALEBESTEMMELSER DEL II AVTALEBETINGELSER Page 2 of 18 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 INNLEDNING... 5 1.1 Generelt... 5 1.2 Formål...

Detaljer

RAMMEAVTALE AVTALEBESTEMMELSER LEGEMIDLER

RAMMEAVTALE AVTALEBESTEMMELSER LEGEMIDLER AVTALEBESTEMMELSER Page 1 of 20 RAMMEAVTALE 2014027335 AVTALEBESTEMMELSER LEGEMIDLER AVTALEBESTEMMELSER Page 2 of 20 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 INNLEDNING... 5 1.1 Generelt... 5 1.2 Formål... 5 2 BRUK AV RAMMEAVTALEN...

Detaljer

RAMMEAVTALE DEL 2 AVTALEBESTEMMELSER

RAMMEAVTALE DEL 2 AVTALEBESTEMMELSER DEL II AVTALEBESTEMMELSER Page 1 of 20 RAMMEAVTALE DEL 2 AVTALEBESTEMMELSER ANSKAFFELSE AV FRUKT OG GRØNT SAKSNUMMER 2013-031024 DEL II AVTALEBESTEMMELSER Page 2 of 20 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 INNLEDNING...

Detaljer

RAMMEAVTALE AVTALEBETINGELSER Transport av drivstoff

RAMMEAVTALE AVTALEBETINGELSER Transport av drivstoff DEL 2 AVTALEBETINGELSER Page 1 of 18 RAMMEAVTALE AVTALEBETINGELSER 2014009627 Transport av drivstoff DEL 2 AVTALEBETINGELSER Page 2 of 18 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 5 1.1 Generelt... 5 1.2 Kjøperens

Detaljer

Avtale om kartlegging av Vox organisasjonsstruktur og intern oppgavefordeling

Avtale om kartlegging av Vox organisasjonsstruktur og intern oppgavefordeling Avtale om kartlegging av Vox organisasjonsstruktur og intern oppgavefordeling Side 1 av 8 Avtale om Kartlegging av Vox organisasjonsstruktur og intern oppgavefordeling er inngått mellom: (heretter kalt

Detaljer

AVTALEBETINGELSER Lufttransport Oslo - Ørland»

AVTALEBETINGELSER Lufttransport Oslo - Ørland» AVTALEBETINGELSER 2016010873 Lufttransport Oslo - Ørland» Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 VEDLEGGSLISTE... 4 1 INNLEDNING... 5 1.1 Generelt... 5 1.2 Formål... 5 1.3 Omfang... 5 1.4 Garanti

Detaljer

Utstedt av Stortinget av: Stortingets administrasjon 0026 Oslo. heretter benevnt - Kunden - Leverandørens navn og adresse:

Utstedt av Stortinget av: Stortingets administrasjon 0026 Oslo. heretter benevnt - Kunden - Leverandørens navn og adresse: RAMMEAVTALE STORTINGET Eksemplar nummer x av 2 Journalnummer Utstedt av Stortinget av: Avtalenummer: 2014-xxxxx Stortingets administrasjon 0026 Oslo heretter benevnt - Kunden - Leverandørens navn og adresse:

Detaljer

KONTRAKT: Saksnummer Leiebiler til Forsvarsektoren DEL II Avtalebestemmelser Side 1 av 19 AVTALEBESTEMMELSER

KONTRAKT: Saksnummer Leiebiler til Forsvarsektoren DEL II Avtalebestemmelser Side 1 av 19 AVTALEBESTEMMELSER DEL II Avtalebestemmelser Side 1 av 19 AVTALEBESTEMMELSER Leiebiler til Forsvarssektoren DEL II Avtalebestemmelser Side 2 av 19 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 INNLEDNING... 5 1.1 Generelt... 5 1.2 Formål... 5

Detaljer

DEL II AVTALEBESTEMMELSER LEASING OG ADMINISTRASJON AV KJØRETØY

DEL II AVTALEBESTEMMELSER LEASING OG ADMINISTRASJON AV KJØRETØY Page 1 of 14 DEL II AVTALEBESTEMMELSER LEASING OG ADMINISTRASJON AV KJØRETØY Page 2 of 14 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 INNLEDNING... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Formål... 4 2 GARANTI FOR KONTRAKTSOPPFYLLELSE...

Detaljer

Rammeavtale om kjøp av hotelltjenester. UNE saksnummer 17/00308

Rammeavtale om kjøp av hotelltjenester. UNE saksnummer 17/00308 Rammeavtale om kjøp av hotelltjenester UNE saksnummer 17/00308 Avtale om hotelltjenester Rammeavtale om kjøp av hotelltjenester er inngått mellom: (heretter kalt Leverandør) Og Utlendingsnemnda (heretter

Detaljer

Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester

Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester SSA-R 2015 Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester Statens standardavtale SSA-R SSA R juli 2015 Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Side: 1 av 8 Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Innholdsfortegnelse 1 Alminnelige bestemmelser... 2 1.1 Partene... 2 1.2 Kontraktens vedlegg... 2 1.3 Tolkning prioritet ved motstrid... 2 1.4 Leveransen...

Detaljer

Rammeavtale Prosjekt- og endringsledelse

Rammeavtale Prosjekt- og endringsledelse Rammeavtale Prosjekt- og endringsledelse SIDE 1 AV 11 RAMMEAVTALE KJØP FOR RÅDGIVNING Avtalen er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Kundens

Detaljer

DEL II AVTALEBESTEMMELSER

DEL II AVTALEBESTEMMELSER Page 1 of 18 DEL II AVTALEBESTEMMELSER 2015030794 Revisjonsstyring (slettes ved inngåelse av kontrakt) Utgitt av: Trine Reitehaug 07.10.2015 Revisjonsnummer Dato Henvisning Revidert av 1 07. oktober 2015

Detaljer

Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen kan forlenges med + år. (fyll inn dersom relevant)

Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen kan forlenges med + år. (fyll inn dersom relevant) Type avtale (sett kryss) Avtale (enkeltoppdrag): Rammeavtale: Annet: Saksnummer: Tittel: Leverandør: Kunden: Kontaktperson for avtalen: Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen gjelder fra dato: Kontaktperson

Detaljer

KONTRAKT: SAKSNUMMER Elbiler KONTRAKTSBESTEMMELSER Page 1 of 15

KONTRAKT: SAKSNUMMER Elbiler KONTRAKTSBESTEMMELSER Page 1 of 15 KONTRAKTSBESTEMMELSER Page 1 of 15 SAKSNUMMER 2011-033740 Elbiler (LEVERANDØR) KONTRAKTSBESTEMMELSER Page 2 of 15 INNHOLDSFORTEGNELSE SPESIELL DEL... 5 1 INNLEDNING... 5 1.1 Generelt... 5 1.2 Kontraktens

Detaljer

Avtale om anskaffelse av system for gjennomføring av medarbeiderundersøkelser inkludert support og opplæring

Avtale om anskaffelse av system for gjennomføring av medarbeiderundersøkelser inkludert support og opplæring Avtale om anskaffelse av system for gjennomføring av medarbeiderundersøkelser inkludert support og opplæring Avtale om system for gjennomføring av medarbeiderundersøkelser inkludert support og opplæring

Detaljer

Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling

Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling // RAMMEAVTALE Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling Sign.: / Side 2 av 10 RAMMEAVTALE FOR LEDELSESUTVIKLING Rammeavtalen er inngått mellom: [Leverandørens

Detaljer

RAMMEAVTALE - KJØP AV MEDIEOVERVÅKNING DEPARTEMENTSFELLESSKAPET. Rammeavtale om kjøp av medieovervåkning

RAMMEAVTALE - KJØP AV MEDIEOVERVÅKNING DEPARTEMENTSFELLESSKAPET. Rammeavtale om kjøp av medieovervåkning Rammeavtale om kjøp av medieovervåkning Avtalen er inngått mellom: ------------------ Heretter kalt leverandøren og ------------------ Heretter kalt kunden Sted og dato: --------------- Kundens navn Leverandørens

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel. Avtaledokument. Kontrakt nr. xx/xxx. mellom

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel. Avtaledokument. Kontrakt nr. xx/xxx. mellom Side: 1 av 9 Avtaledokument Kontrakt nr. xx/xxx mellom Nasjonalt folkehelseinstitutt Postboks 4404, Nydalen 0403 Oslo Org nr. 983744516 (heretter kalt Kunden) og [LEVERANDØR] [Navn, adresse, org.nr.] (heretter

Detaljer

RAMMEAVTALE FOR KJØP AV VARER OG TJENESTER. mellom. Norsk Tipping AS. (Leverandørens navn) (heretter kalt leverandøren) vedrørende.

RAMMEAVTALE FOR KJØP AV VARER OG TJENESTER. mellom. Norsk Tipping AS. (Leverandørens navn) (heretter kalt leverandøren) vedrørende. RAMMEAVTALE FOR KJØP AV VARER OG TJENESTER mellom Norsk Tipping AS og (Leverandørens navn) (heretter kalt leverandøren) vedrørende Banktjenester Med referanse NT-0690-14 Avtalens varighet Fra og med: 01.01.2015

Detaljer

AVTALE. Kjøp av tjenester

AVTALE. Kjøp av tjenester AVTALE Kjøp av tjenester Avtale om kjøp av tjenester Kjøp av tjenester (vår sak 2014/2940) er inngått mellom: nn org nr aaa bbb ccc MVA (heretter kalt Leverandøren) og GRIMSTAD KOMMUNE (heretter kalt Oppdragsgiver)

Detaljer

Utkast til kontrakt - Kassasystem til videregående skoler ( ) Utkast til kontrakt - Kassasystem til videregående

Utkast til kontrakt - Kassasystem til videregående skoler ( ) Utkast til kontrakt - Kassasystem til videregående Utkast til kontrakt - Kassasystem til videregående skoler (2018-54) 1 Avtaleparter 2 Innledning 2.1 Bilag til avtalen 2.2 Hva omfattes av avtalen 2.3 Avtalens varighet 2.4 Overdragelse av rettigheter og

Detaljer

Stranda ungdomsskule møbler og utstyr. Stranda kommune og

Stranda ungdomsskule møbler og utstyr. Stranda kommune og Møbler og utstyr til Stranda ungdomsskule ER INNGÅTT MELLOM: Stranda kommune og (heretter kalt kunden) (heretter kalt leverandøren) Omfattende kontrakt K1, K2 og K3 AVTALEN GJELDER: Levering og montering

Detaljer

RAMMEAVTALE DEL 2 AVTALEBESTEMMELSER

RAMMEAVTALE DEL 2 AVTALEBESTEMMELSER DEL II AVTALEBESTEMMELSER Page 1 of 21 RAMMEAVTALE DEL 2 AVTALEBESTEMMELSER DEL II AVTALEBESTEMMELSER Page 2 of 21 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 INNLEDNING... 6 1.1 Generelt... 6 1.2 Formål... 6 2 BRUK AV RAMMEAVTALEN...

Detaljer

Avtale om arkivtjeneste

Avtale om arkivtjeneste Avtale om arkivtjeneste Avtale om arkivtjeneste er inngått mellom: Hedmark fylkeskommune, Serviceenhet Arkiv (heretter kalt Leverandør) og Interkommunal arkivordning Øst IKS (IKA Øst), org.nr.. (heretter

Detaljer

Ordreskjema Avtale om bistand fra Konsulent

Ordreskjema Avtale om bistand fra Konsulent Ordreskjema Avtale om bistand fra Konsulent Avtale om konsulentbistand Avtale om bistand i arbeidet med å utarbeide krav til.ved utbygging og fornyelse av vann- og avløpsanlegg som kommunen skal eie er

Detaljer

Rammeavtale. mellom. AtB AS (oppdragsgiver) (leverandør)

Rammeavtale. mellom. AtB AS (oppdragsgiver) (leverandør) Rammeavtale mellom AtB AS (oppdragsgiver) og (leverandør) Alminnelige bestemmelser 1. Avtalen Avtalen består av generelle kontraktsvilkår (dette dokumentet), med følgende vedlegg: Utfylt prisskjema Leverandørens

Detaljer

Del III UTKAST TIL RAMMEAVTALE OM FORSIKRINGSMEGLERTJENESTER

Del III UTKAST TIL RAMMEAVTALE OM FORSIKRINGSMEGLERTJENESTER Del III UTKAST TIL RAMMEAVTALE OM FORSIKRINGSMEGLERTJENESTER Avtalen er inngått mellom (heretter kalt leverandøren) og ANSA, Association of Norwegian Students Abroad (heretter kalt kunde) Sted og dato:

Detaljer

Avtale for porteføljeforvaltning av energi

Avtale for porteføljeforvaltning av energi VEDLEGG 3 KONTRAKT Avtale for porteføljeforvaltning av energi er inngått mellom: Norsk Tipping AS (heretter kalt Oppdragsgiver) og (heretter kalt Leverandøren) Sted og dato: (Oppdragsgiver navn) (Leverandørens

Detaljer

SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE tilknyttet kjøp av motorsykler til politiet

SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE tilknyttet kjøp av motorsykler til politiet SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE EKSEMPLAR NR. GRADERING KONTRAKTNUMMER 1 av 2 INGEN SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE tilknyttet kjøp av motorsykler til politiet Inngått mellom [politidistriktets navn] og

Detaljer

Avtale om kjøp av Hjulgraver med kort hekk. Oppegård kommune Saksnr. 16/3396

Avtale om kjøp av Hjulgraver med kort hekk. Oppegård kommune Saksnr. 16/3396 Avtale om kjøp av Hjulgraver med kort hekk Vedlegg 2 Oppegård kommune Saksnr. 16/3396 Oppegård kommune Postboks 510 1411 KOLBOTN Organisasjonsnummer: 944 384 081 heretter kalt Oppdragsgiver og Navn på

Detaljer

RAMMEAVTALE FOR AKUTTINNKVARTERING. mellom. Utlendingsdirektoratet (UDI), org.nr (Kunden) org.nr. (Leverandøren)

RAMMEAVTALE FOR AKUTTINNKVARTERING. mellom. Utlendingsdirektoratet (UDI), org.nr (Kunden) org.nr. (Leverandøren) KONTRAKT NR.: Side 1 av 8 VEDLEGG 5 RAMMEAVTALE FOR AKUTTINNKVARTERING mellom Utlendingsdirektoratet (UDI), org.nr. 974 760 746 (Kunden) og org.nr. (Leverandøren) Sted og dato: [Kundens navn her] [Leverandørens

Detaljer

DEL II AVTALEBESTEMMELSER

DEL II AVTALEBESTEMMELSER Page 1 of 19 DEL II AVTALEBESTEMMELSER 2015044952 Revisjonsstyring (slettes ved inngåelse av kontrakt) Utgitt av: Trine Reitehaug 26.01.2016 Revisjonsnummer Dato Henvisning Revidert av Page 2 of 19 FORSVARET

Detaljer

AVTALE OM PORTEFØLJEFORVALTNING OG FYSISK LEVERING AV ELEKTRISK ENERGI

AVTALE OM PORTEFØLJEFORVALTNING OG FYSISK LEVERING AV ELEKTRISK ENERGI Bilag 3 AVTALE OM PORTEFØLJEFORVALTNING OG FYSISK LEVERING AV ELEKTRISK ENERGI Avtale om porteføljeforvaltning og fysisk levering av elektrisk kraft mellom: (heretter kalt Leverandør) og Helse Nord RHF

Detaljer

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden)

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden) Avtale om leie av medlemssystemet Zubarus er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Kundens underskrift Leverandørens underskrift

Detaljer

Rammeavtale. for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415

Rammeavtale. for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415 Rammeavtale for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415 1 Avtale om juridiske tjenester Avtale er inngått mellom: Kongsberg kommunale eiendom KF (heretter kalt oppdragsgiver) og (Advokat/firma) (heretter kalt

Detaljer

RAMMEAVTALE LEASING OG KJØP AV BILER

RAMMEAVTALE LEASING OG KJØP AV BILER RAMMEAVTALE FOR LEASING OG KJØP AV BILER Er inngått mellom: (heretter kalt Leverandør) og Frosta kommune, Stjørdal kommune, Meråker kommune, Selbu kommune og Tydal kommune (heretter kalt Oppdragsgiver)

Detaljer

Avtale om tjenestekjøp. mellom. (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere)

Avtale om tjenestekjøp. mellom. (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere) Avtale om tjenestekjøp mellom (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere) Sted: Dato: Sted: Dato: For Fylkeskommunen: For Leverandør: 1. INNHOLD 2. KONTAKTPERSONER... 3 3. INNLEDENDE BESTEMMELSER

Detaljer

AVTALEDOKUMENT FOR RAMMEAVTALE MATERIELL RØR

AVTALEDOKUMENT FOR RAMMEAVTALE MATERIELL RØR Vedlegg 4 AVTALEDOKUMENT FOR RAMMEAVTALE MATERIELL RØR RAMMEAVTALE mellom Norges Bank og. Vedrørende materiell rør 1 Kontraktsdokumenter Følgende dokumenter inngår i kontrakten: 1 Dette avtaledokument,

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester.

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Innovasjon Norge (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

Oppdragsavtale. Avtalen omfatter: Startdato og sluttdato: Opsjoner: Oppdragsavtale Statens kartverk

Oppdragsavtale. Avtalen omfatter: Startdato og sluttdato: Opsjoner: Oppdragsavtale Statens kartverk Oppdragsavtale Avtalen omfatter: Startdato og sluttdato: Opsjoner: Avtalen er inngått mellom (heretter kalt Leverandøren) Og Statens kartverk (heretter kalt Kunden) Sted og dato: (Kundens navn) (Leverandørens

Detaljer

Kontrakt for levering av lønns- og personalsystem

Kontrakt for levering av lønns- og personalsystem Kontrakt for levering av lønns- og personalsystem 1 AVTALEPARTER Ruter As Dronningensgate 40 0151 Oslo Org. nr: 991 609 407 (Heretter ofte Ruter) (Heretter ofte Leverandøren) 2 KONTRAKTENS OMFANG OG VARIGHET

Detaljer

AVTALE Kjøp av vikartjenester 2015

AVTALE Kjøp av vikartjenester 2015 AVTALE Kjøp av vikartjenester 2015 Avtale om kjøp av tjenester Kjøp av tjenester (vår sak 2015/23) er inngått mellom: nn org nr aaa bbb ccc MVA (heretter kalt Leverandøren) og GRIMSTAD KOMMUNE (heretter

Detaljer

Avtale om konsulentoppdrag

Avtale om konsulentoppdrag Avtale om konsulentoppdrag Avtale om Kjøp av teknisk bistand i forbindelse med innkjøp av fartøy er inngått mellom: (heretter kalt tjenesteleverandøren) og Nordland fylkeskommune (heretter kalt oppdragsgiver)

Detaljer

Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester

Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester SSA-R 2015 Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester Statens standardavtale SSA-R SSA-R juli 2015 Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester Avtale om Ventilasjon og anlegg med varme/kjølemedie.

Detaljer

Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet

Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet mellom [navn på leverandør] (heretter kalt Leverandøren) og INNOVASJON NORGE (heretter kalt Kunden) 1 Innhold 1. Alminnelige

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester.

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Innovasjon Norge (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

Rammeavtale for kjøp av velferdsteknologi

Rammeavtale for kjøp av velferdsteknologi Rammeavtale for kjøp av velferdsteknologi -for avrop ved NS 8407 og SSA-V Saksnr. 15/04335 Avtalen er inngått mellom (heretter kalt Leverandøren) Og Nittedal Kommune (heretter kalt Byggherren) Sted og

Detaljer

AVTALE. Kjøp av tjenester

AVTALE. Kjøp av tjenester AVTALE Kjøp av tjenester Avtale om kjøp av tjenester Kjøp av tjenester (vår sak 2014/382) er inngått mellom: nn org nr aaa bbb ccc MVA (heretter kalt Leverandøren) og GRIMSTAD KOMMUNE (heretter kalt Kunden)

Detaljer

Rammeavtale. kjøp av møbler og inventar

Rammeavtale. kjøp av møbler og inventar Rammeavtale om kjøp av møbler og inventar Post- og teletilsynet heretter kalt Kunden og [ ] heretter kalt Leverandør 1. Rammeavtalens omfang Det er i dag inngått rammeavtale mellom Kunden og Leverandøren

Detaljer

Norskopplæring i kombinasjon med arbeidstrening for minoritetsspråklige - Fredrikstad Sak nr. 2016/13866

Norskopplæring i kombinasjon med arbeidstrening for minoritetsspråklige - Fredrikstad Sak nr. 2016/13866 Vedlegg 4 Kontrakt KONTRAKT FOR KJØP AV Norskopplæring i kombinasjon med arbeidstrening for minoritetsspråklige - Fredrikstad Sak nr. 2016/13866 KONTRAKT FOR KJØP AV NORSKOPPLÆRING I KOMBINASJON MED ARBEIDSTRENING

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av tjenester - enkel

Generelle vilkår for kjøp av tjenester - enkel Side: 1 av 9 Generelle vilkår for kjøp av tjenester - enkel Innholdsfortegnelse 1 Alminnelige bestemmelser... 2 1.1 Partene... 2 1.2 Tjenesten... 2 1.3 Kontraktens vedlegg... 2 1.4 Tolkning prioritet ved

Detaljer

AVTALE om persontransport med fly inngått mellom virksomheter i Midt-Norge (heretter kalt oppdragsgiver) (heretter kalt leverandør)

AVTALE om persontransport med fly inngått mellom virksomheter i Midt-Norge (heretter kalt oppdragsgiver) (heretter kalt leverandør) Vedlegg 7 AVTALE om persontransport med fly inngått mellom virksomheter i Midt-Norge (heretter kalt oppdragsgiver) og (heretter kalt leverandør) For oppdragsgiver: [Sted/dato] [Navn m. blokkbokstaver]

Detaljer

RAMMEAVTALE nr xxxxx

RAMMEAVTALE nr xxxxx RAMMEAVTALE nr mellom Pasientreiser ANS (org nummer 994 11 1841) heretter benevnt Kunden og «Leverandør» (org nummer ) heretter benevnt Leverandør AVTALEN GJELDER: «Beskrivelse av tjeneste» AVTALEN GJELDER

Detaljer

UTLENDINGSDIREKTORATET

UTLENDINGSDIREKTORATET Kontraktsnummer: xxxx/xxxx Kontrakt mellom UTLENDINGSDIREKTORATET Org nr 974760746 (som Kjøper) og XX Org nr xxx xxx xxx (som Leverandør) Kjøp av * 1 KONTRAKTSPARTER Parter i denne kontrakten er Utlendingsdirektoratet

Detaljer

KONTRAKT. mellom. Bergen-Os Bompengeselskap as Org.nr («Selskapet») («Leverandør») Org.nr.

KONTRAKT. mellom. Bergen-Os Bompengeselskap as Org.nr («Selskapet») («Leverandør») Org.nr. KONTRAKT mellom Bergen-Os Bompengeselskap as Org.nr 990 358 699 («Selskapet») og («Leverandør») Org.nr. om innskuddskonto for overskuddslikviditet og trekkfasilitet for mellomfinansiering Sted og dato:

Detaljer

Vedlegg 4 AVTALE. Det er i dag inngått avtale om mellom. Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli. Entreprenør

Vedlegg 4 AVTALE. Det er i dag inngått avtale om mellom. Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli. Entreprenør Vedlegg 4 AVTALE Det er i dag inngått avtale om mellom Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli og Entreprenør Innhold 1. Alminnelige bestemmelser... 4 1.1 Oppdragets omfang... 4 1.2 Gjennomføring

Detaljer

Avtale om konsulentbistand

Avtale om konsulentbistand Avtale om konsulentbistand Avtalen er inngått mellom: (heretter kalt Konsulenten) og heretter kalt Kunden sted og dato: Kundens navn Konsulentens navn Kundens underskrift Kundens underskrift Avtalen undertegnes

Detaljer

Lisensavtale for iknowbase

Lisensavtale for iknowbase Lisensavtale for iknowbase Innholdsfortegnelse 1. Avtale... 3 1.1. Definisjoner... 3 1.2. Bruksrett... 3 1.3. Opphavsrett og restriksjoner... 3 1.4. Ansvar, Ansvarsbegrensninger og Rettigheter... 4 1.5.

Detaljer

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Crowd Services AS Kundens underskrift

Detaljer

Utkast RAMMEAVTALE OM JURIDISK BISTAND

Utkast RAMMEAVTALE OM JURIDISK BISTAND Vedlegg 4 Utkast RAMMEAVTALE OM JURIDISK BISTAND mellom Advokatfirma Org. nr. (heretter kalt Advokaten) og Hamar kommune Org. nr. 970 540 008 (heretter kalt Oppdragsgiver) Side 1 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

AVTALE vedrørende kjøp av

AVTALE vedrørende kjøp av AVTALE vedrørende kjøp av OPPSAMLING, TRANSPORT OG SLUTTBEHANDLING AV SMITTE-/RISIKOAVFALL AVTALE NR 14/02140 mellom Akershus Universitetssykehus HF Postboks 1000 1478 LØRENSKOG Org. Nr: 983 971 636 (heretter

Detaljer

Kontrakt om kjøp og disposisjonsrett

Kontrakt om kjøp og disposisjonsrett Kontrakt om kjøp og disposisjonsrett Kontrakt om kjøp og disposisjonsrett av apparater til treningsrom Kontrakt om Kjøp av utstyr til treningsrom i Kunnskapsdepartementet er inngått mellom: (heretter kalt

Detaljer

PARALLELL RAMMEAVTALE

PARALLELL RAMMEAVTALE PARALLELL RAMMEAVTALE STORTINGET Eksemplar nummer x av y Journalnummer: [sett inn] Kundens navn og adresse: Avtalenummer: [sett inn] Navn: Adresse: Stortingets administrasjon 0026 Oslo Organisasjonsnr.:

Detaljer

DEL II AVTALEBESTEMMELSER KONSULENTTJENESTER PROSJEKTLEDELSE OG STØTTE

DEL II AVTALEBESTEMMELSER KONSULENTTJENESTER PROSJEKTLEDELSE OG STØTTE DEL II AVTALEBESTEMMELSER KONSULENTTJENESTER PROSJEKTLEDELSE OG STØTTE Revisjonsstyring (slettes ved inngåelse av kontrakt) Utgitt av: Trine Reitehaug 29.4.2016 Revisjonsnummer Dato Henvisning Revidert

Detaljer

Utkast til Rammeavtale for kjøp av tjenester knyttet til reklame

Utkast til Rammeavtale for kjøp av tjenester knyttet til reklame Utkast til Rammeavtale for kjøp av tjenester knyttet til reklame er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Innovasjon Norge (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens

Detaljer

Utstedt av Stortinget av: Stortingets administrasjon 0026 Oslo. heretter benevnt - Kunden - Leverandørens navn og adresse:

Utstedt av Stortinget av: Stortingets administrasjon 0026 Oslo. heretter benevnt - Kunden - Leverandørens navn og adresse: KONTRAKT STORTINGET Eksemplar nummer 1 av 2 Journalnummer Utstedt av Stortinget av: Avtalenummer: [xx-xx] Stortingets administrasjon 0026 Oslo heretter benevnt - Kunden - Leverandørens navn og adresse:

Detaljer

RAMMEAVTALE Føreropplæring Del 2 - AVTALEBESTEMMELSER Page 1 of 20 RAMMEAVTALE FØREROPPLÆRING AVTALEBESTEMMELSER

RAMMEAVTALE Føreropplæring Del 2 - AVTALEBESTEMMELSER Page 1 of 20 RAMMEAVTALE FØREROPPLÆRING AVTALEBESTEMMELSER Del 2 - AVTALEBESTEMMELSER Page 1 of 20 RAMMEAVTALE FØREROPPLÆRING AVTALEBESTEMMELSER Del 2 - AVTALEBESTEMMELSER Page 2 of 20 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 INNLEDNING... 5 1.1 Generelt... 5 1.2 Formål... 5 2

Detaljer

Rammeavtale for anskaffelse av PCer og servere mellom Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Leverandøren

Rammeavtale for anskaffelse av PCer og servere mellom Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Leverandøren Rammeavtale for anskaffelse av PCer og servere mellom Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Leverandøren RAMMEAVTALE FOR ANSKAFFELSE AV PCer OG SERVERE mellom NVE og LEVERANDØREN (heretter kalt

Detaljer

Rammeavtale for Glass

Rammeavtale for Glass Unntatt offentlighet iht. offentlighetsloven 6.2b EKSEMPLAR NR KONTRAKTSNUMMER 1 AV 2 AVTALE OM TJENESTEKJØP 2007/XXXXX Utarbeidet av Stavanger Universitetssjukehus Helse Stavanger HF Heretter benevnt

Detaljer

Kjøpsavtale for Varekjøp

Kjøpsavtale for Varekjøp Kjøpsavtale for Varekjøp Versjon 1.0 Avtalen omfatter: Startdato og sluttdato: Kjøp av lett lastebil inkl. serviceavtale Avtalen er inngått mellom (heretter kalt Leverandøren) Og Nittedal kommune (heretter

Detaljer

LISENSAVTALE OM DISPOSISJONSRETT TIL DATAPROGRAMMET BUDDY

LISENSAVTALE OM DISPOSISJONSRETT TIL DATAPROGRAMMET BUDDY Lisensavtale Buddy LISENSAVTALE OM DISPOSISJONSRETT TIL DATAPROGRAMMET BUDDY BUDDYSAMARBEIDET: mellom Navn: Samarbeidet Buddysamarbeidet Adresse: Telefon: Telefaks: Kontaktperson: Telefon: e-post: og BUDDYMEDLEM:

Detaljer

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale)

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) mellom BS KJØKKENINFO (heretter kalt BS) og (heretter

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE. Alminnelige vilkår ved anskaffelser

DEN NORSKE KIRKE. Alminnelige vilkår ved anskaffelser KONKURRANSEGRUNNLAG 1018/12 VEDLEGG 3 DEN NORSKE KIRKE Alminnelige vilkår ved anskaffelser Den Norske Kirke Sandnes Kirkelig Fellesråd 1 Anvendelsesområde og dokumentrang Det inneholder Sandnes Kirkelige

Detaljer

Bistandsavtalen Avtale om bistand fra Konsulent

Bistandsavtalen Avtale om bistand fra Konsulent Bistandsavtalen Avtale om bistand fra Konsulent Statens standardavtaler om konsulenttjenester SSA-B SSA-B 17-03-2009 Difi Avtale om konsulentbistand Avtale om (kort beskrivelse av bistanden) er inngått

Detaljer

AVTALE OM JURIDISK BISTAND

AVTALE OM JURIDISK BISTAND AVTALE OM JURIDISK BISTAND mellom. (heretter kalt Advokaten) (Org. nr.) og Universitetet i Oslo Org. nr. 971 035 854 (heretter kalt Oppdragsgiver) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 BAKGRUNN... 3 2 RAMMEAVTALEN...

Detaljer

Rammeavtale over Statens standardavtaler for IT-anskaffelser

Rammeavtale over Statens standardavtaler for IT-anskaffelser Rammeavtale over Statens standardavtaler for IT-anskaffelser Kjøpsavtalen Avtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved IT-anskaffelser Den lille Vedlikeholdsavtalen Avtale om vedlikehold og service

Detaljer

Alminnelige vilkår ved anskaffelser

Alminnelige vilkår ved anskaffelser Alminnelige vilkår ved anskaffelser Forsvaret 1 Anvendelsesområde og dokumentrang Blankett 5002 inneholder Forsvarets alminnelige avtalevilkår ved anskaffelser. De alminnelige avtalevilkårene utgjør en

Detaljer

Servicekontrakt Kontrakt om vedlikehold og service av treningsapparater

Servicekontrakt Kontrakt om vedlikehold og service av treningsapparater Servicekontrakt Kontrakt om vedlikehold og service av treningsapparater Avtale om vedlikehold og service Kunnskapsdepartementet Kontrakt om vedlikehold og service av treningsapparater Kontrakt om Vedlikehold

Detaljer

RfD Side 1 av 6 VEDLEGG 3 TIL KONKURRANSEGRUNNLAGET KONTRAKTSBESTEMMELSER

RfD Side 1 av 6 VEDLEGG 3 TIL KONKURRANSEGRUNNLAGET KONTRAKTSBESTEMMELSER RfD Side 1 av 6 VEDLEGG 3 TIL KONKURRANSEGRUNNLAGET KONTRAKTSBESTEMMELSER Dato: 11.12.2015 RfD Side 2 av 6 1 KONTRAKTSBESTEMMELSER 1.1 Avtalens varighet Avtalen trer i kraft fra den dato avtaledokumentet

Detaljer

Kontrakt: 2016/33. Rammeavtale for reisebyråtjenester

Kontrakt: 2016/33. Rammeavtale for reisebyråtjenester Kontrakt: 2016/33 mellom Valgdirektoratet Postboks 2080, 3103 Tønsberg, org. nr.: 916 132 727 og [Leverandør] [Adr], org. nr.: [ ] dokument Valgdirektoratet Sted/dato: xxx Sted/dato: Signatur: Signatur:

Detaljer

Rammeavtale for Kjøp, produksjon og distribusjon av adressemerker

Rammeavtale for Kjøp, produksjon og distribusjon av adressemerker Rammeavtale for Kjøp, produksjon og distribusjon av adressemerker Avtalen omfatter: Startdato og sluttdato: Opsjoner: 1+1 år 1 Avtalen er inngått mellom (heretter kalt Leverandøren) Og Statens kartverk

Detaljer

Kontrakt for levering av lekeplassutstyr Rammeavtale Sak 2010/5474

Kontrakt for levering av lekeplassutstyr Rammeavtale Sak 2010/5474 Kontrakt for levering av lekeplassutstyr Rammeavtale Sak 2010/5474 Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 6,2b Halden Kommune Storgt 8 1771 Halden 1 Innhold 1. Avtale parter 3 2. Avtalen omfang, varighet og

Detaljer

RAMMEAVTALE MELLOM DET KONGELIGE UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENT (UFD) OG UNINETT FAS AS

RAMMEAVTALE MELLOM DET KONGELIGE UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENT (UFD) OG UNINETT FAS AS RAMMEAVTALE MELLOM DET KONGELIGE UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENT (UFD) OG UNINETT FAS AS FOR LEVERANSE AV Teknisk drift av TROFAST-tjenere for høgskolene Rammeavtale om teknisk drift av TROFAST-tjenere

Detaljer

VEDLEGG D GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER

VEDLEGG D GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER VEDLEGG D GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 3 1 ANSATTE OG UNDEROPERATØRERS LØNNS- OG ARBEIDSFORHOLD... 3 2 ENDRINGER... 3 2.1 FORMKRAV

Detaljer

STORTINGETS ADMINISTRASJON. Enkel rammeavtale tjenester. Barnehageplasser

STORTINGETS ADMINISTRASJON. Enkel rammeavtale tjenester. Barnehageplasser STORTINGETS ADMINISTRASJON Enkel rammeavtale tjenester Barnehageplasser Avtalenummer: Avtalens tidsrom: 27.01.2016-01.07.2018 ENKEL RAMMEAVTALE TJENESTER Avtalen er inngått mellom: Org.nr.

Detaljer

RAMMEAVTALE OM LEVERANSE AV KONTORMØBLER

RAMMEAVTALE OM LEVERANSE AV KONTORMØBLER RAMMEAVTALE OM LEVERANSE AV KONTORMØBLER Avtale om Rammeavtale for anskaffelser av kontormøbler er inngått mellom:. (heretter kalt Leverandøren) og NOKUT (heretter kalt Kunden) Sted og dato: NOKUT Leverandørens

Detaljer

KONTRAKTSVILKÅR. for OVS RAMMEAVTALE OVERSETTELSESTJENESTER

KONTRAKTSVILKÅR. for OVS RAMMEAVTALE OVERSETTELSESTJENESTER KONTRAKTSVILKÅR for OVS2010-014 RAMMEAVTALE OVERSETTELSESTJENESTER Oppdragsgiver Dato Leverandør Dato Erik Lund Administrerende direktør Oslo Vognselskap AS Postboks 1879 Vika 0124 OSLO Fridtjof Nansens

Detaljer

Rammeavtale. kjøp av arbeidstøy og. verneutstyr

Rammeavtale. kjøp av arbeidstøy og. verneutstyr Rammeavtale om kjøp av arbeidstøy og verneutstyr mellom Sjøfartsdirektoratet heretter kalt Kunden og. Foretaksnr.: heretter kalt Leverandør 1. Rammeavtalens omfang Det er i dag inngått rammeavtale mellom

Detaljer

RAMMEAVTALE FOR KJØP AV BYRÅTJENESTER SELSKAPSKOMMUNIKASJON

RAMMEAVTALE FOR KJØP AV BYRÅTJENESTER SELSKAPSKOMMUNIKASJON Kontrakt bygget på Annonsørforeningens anbefalte avtalebestemmelser mellom kunde og reklamebyrå RAMMEAVTALE FOR KJØP AV BYRÅTJENESTER SELSKAPSKOMMUNIKASJON mellom Norsk Tipping AS Org.nr. 925836613 (heretter

Detaljer