SIKKERHETSDATABLAD SR-37 LFM 48/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIKKERHETSDATABLAD SR-37 LFM 48/S"

Transkript

1 SR-37 LFM 48/S Utstedelsesdato: SIKKERHETSDATABLAD SR-37 LFM 48/S 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Handelsnavn SR-37 LFM 48/S Bruksområder Blyfri loddetinn. Leverandør Venso Elektronik AB Ögärdesvägen 21 SE PARTILLE Sweden Tel: +46 (0) Produsent Nihon Almit Co. Ltd. Almit Building Yayoicho, Nakano-ku Tokyo 164, JAPAN Tel: Nødnummer Giftinformationscentralen: +46 (0) (kontorstid). 2. FAREIDENTIFIKASJON HELSEFARE: Kan gi allergi ved hudkontakt. Se avsnitt 11. MILJØFARE: Produktet vurderes ikke miljøfarlig i henhold til kriterier i gjeldende lovgivning. Se avsnitt SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER BRANNFARE: Ikke brannfarligt. Ved bruk av produktet (lodding) avgis irriterande røyk og giftige damper av løsningsmidler og metall. Se avsnitt 11. Navn EC-nr. CAS-nr. Innhold Symbol R-setn. kolofonium ,5 % Xi R-43 Tinn, metallisk ,1 % - Sølv, metallisk ,9 % - Kobber, metallisk ,5 % - SE AVSNITT 16 FOR FORKLARING AV RISIKOSETNINGER Sammensetningskommentar Loddetinn bestående av farlige stoffer, inklusive stoffer for hvilke det finnes hygienisk grenseverdier. 4. FØRSTEHJELPSTILTAK Innånding Svelging Hud Den skadede flyttes straks fra eksponeringskilden. Sørg for ro, varme og frisk luft. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. Gi straks et par glass melk eller vann hvis den skadede er ved full bevissthet. Forsøk å fremkalle brekning. Kontakt lege. Risk for fortæring usannsynlig i levert form, men liten mengde av inngående metaller kan slippe fra produktet hvorfor man via urena hender kan få i seg dette. I forekommende fall, skyll mun og svelg med vann. Ved bruk (lodding) finnes risiko for sprut av smelt metall. Skyll da

2 Øyne øyeblikkelig med mye såpe og vann hvis stoffet kommet på huden eller trengt igjennom klærne. Fjern øyeblikkelig gjennomfuktade klær og fortsett å vaske. Til leger umiddelbart! Brannskade skal behandles av lege. Påse at eventuelle kontaktlinser er fjernet fra øyet før skylling. Skyll straks med vann i flere minutter. (Løft øyelokket). Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. Ved sprut av smelt metall i øynene, skyll straks med rikelige mengder vann og kontakt leger umiddelbart! Brannskade skal behandles av lege. 5. BRANNSLOKKINGSTILTAK Brannslokkingsmidler Brannbekjempelse Karakteristiske farer Forbrenningsprodukter Vernetiltak ved brann Stoffet er ikke brannfarlig. Slukningsmiddel velges mht. omgivende brann. Karbondioksid (CO2), Tørrkjemikalier, Skum, Bruk aldri vann. Beholdere i nærheten av brann bør flyttes eller kjøles med vann. Unngå innånding av røykgasser. Ved brann dannes giftige gasser. Vann i kontakt med smelt metall kan forårsake eksplosjon. Ved brann eller høy temperatur dannes: Karbondioksid (CO2), Karbonmonoksid (CO), Giftige damper av metall. Brannpersonell som utsettes for forbrenningsgasser/spaltningsprodukter, anbefales å bruke åndedrettsvern. 6. TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP Personbeskyttelse Unngå direkte kontakt ved produkt. Se også håndtering avsnitt 7 og personlig verneutstyr avsnitt 8. Miljøbeskyttelse Forhindre utslipp i avløp eller vassdrag. Ved større utslipp (> 50 liter) kontaktes den lokale redningstjenesten. Opprenskningsmetoder 7. HÅNDTERING OG LAGRING Spill samles opp i passende beholdere og leveres til destruksjon. Se også avsnitt 13. Forholdsregler ved bruk Forholdsregler ved lagring Særlig(e) bruksområde(r) Unngå søl, hud- og øyekontakt. Ventiler godt. Unngå innånding av damper. Bruk godkjent åndedrettsvern dersom luftforurensningen er over akseptabelt nivå. Personer som lett får allergiske reaksjoner bør ikke håndtere produktet. Lagres ved romstemperatur i tørt, godt ventilert rom. Oppbevares i originalemballasjen. Oppbevares adskilt fra mat, for, gjødningsmidler o.l. materialer. Kontakt leverandør for ytterligere opplysninger. 8. EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG BESKYTTELSE Navn CAS nr. Referanse Gj.snitt 8t.eksp. Takverdi Dato Tinn, metallisk AN. 2 mg/m3 Kobber, metallisk AN. 0,1 mg/m3 Sølv, metallisk AN. 0,1 mg/m3 Ingredienskommentar AN = Norsk eksponeringsgrense Grenseverdier er for: Tinnforbindelse, uorganiske (beregnet som Sn) Sølv, metallstøv og røyk Kobber, røyk

3 Prosessforhold Ventilasjon Åndedrettsvern Håndvern Øyevern Verneklær Begrensning av miljøeksponering Ytterligare grenseverdie: Tinnforbindelse, organiske (beregnet som Sn) 0,1 mg/m3, Anm H = Stoffer som kan tas opp gjennom huden. Anskaff utstyr for hurtig og rikelig øyeskylling. Bruk prosess-kontroll for ikke å overskride Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære. Sørg for tilstrekkelig generell og lokal avtrekksventilasjon. Ved utilstrekkelig ventilasjon må det brukes egnet åndedrettsvern. Bruk om nødvendig åndedrettsvern med kombinasjonsfilter (støvog gassfilter) eller friskluftsmaske. Pusteapparat m/partikkelfilter middels filtereffekt: P2. Pusteapparat m/partikkelfilter med høy filtereffekt: P3. Ved langvarig eller gjentatt hudkontakt skal det brukes vernehansker. For eksponering mellom 4 og 8 timer, bruk hansker av: Neoprengummi. Ved fare for sprut, bruk godkjente vernebriller eller ansiktsskjerm. Bruk hensiktsmessige verneklær for å forhindre at huden blir fuktig eller tilsølt med dette kjemikaliet. Se avsnitt 6 och FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER Form/konsistens Farge Lukt Metall eller metallisk. Loddetinn. Grå. Ingen lukt. Løselighetsbeskrivelse Uoppløselig i vann. Kokepunkt ( C, intervall) 350 Trykk: 760mmHg Smelte/frysepunkt ( C, intervall) Tetthet (g/cm3) 7,4 Relativ damptetthet (luft=1) 6,0 Damptrykk < 0,01 Temperatur ( C): STABILITET OG REAKTIVITET Stabilitet Normalt stabil. Se avsnitt 7. Forhold som skal unngås Ikke kjent. Farlig polymerisering Ikke relevant. Stoffer som skal unngås Sterkt oksiderende stoffer. Spaltningsprodukter Gasser/damper/røyk av: Karbondioksid (CO2), Karbonmonoksid (CO), metall. 11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER Sensibilisering Helsefare generelt Innånding Svelging Hudkontakt Øyne Kan fremkalle allergisk hudreaksjon. Produktet er klassifisert utenifra innholdet av harpiks (kolofonium). Gass/damp kan irritere luftveier/lunger. Høye halter av tinn kan blant annet forårsake tilveksthemning, anemi, endringer i enzymaktivitet. Kan gi magesmerter eller brekninger. Lav risiko i levert form. Høye halter av tinn kan forårsake mage- og tarmsykdom. Avfetter huden. Kan gi sprekkdannelse og eksem. Fare for utvikling av overfølsomhet eller allergiske reaksjoner hos disponerte personer. Sprut og damp kan gi irritasjon og svie i øynene.

4 12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER LC50, 96 t, Fisk, mg/l Tinn: 0,42 EC50, 48 t, Daphnia, mg/l Kolofonium: 4,5 Tinn: 1,5 IC50, 72 t, Alger, mg/l Kolofonium: 400 Tinn: 5 Økotoksisitet Ikke ansett for å være miljøfarlig. Inngående metaller er ikke miljøfarlige men kan ved korrosjon frigjøre ioner og omformes til forskellige forekomstformer med skiftende biotilgjenglighet og giftighet. Tinn: data avser stoffet i finfordelet form Mobilitet Bioakkumulasjonspotensial Persistens og nedbrytbarhet Andre skadevirkninger Uoppløselig i vann. Produktet inneholder potensielt bioakkumulerbare stoffer. Inneholder metaller. Produktet vurderes ikk lett nedbrytbar då den inneholder metaller. Ikke kjent. Som rene metaller er inngående stoffer ikke miljøfarlige, men i forening kan de være meget giftige for vannlevende organismer. 13. INSTRUKSER VED DISPONERING Generelt Avfallskode Avfallskode (Særnorske tillegg). Leveres til godkjent avfallsmottak i samsvar med lokale forskrifter. Tildeling av EWC-kode skal skje utenifrå den kilde som gir opphav til avfallet. Vel tømd forpakning skal levnes til materiale gjennvinning. Eksempel på EAK-kode er * avfall som innehålder andre tungmetaller. For tomme, urene beholdere, bruk EAK-kode * emballasje som inneholder rester av eller er forurenset av farlige stoffer kjemikalieblandinger med tungmetaller 14. TRANSPORTOPPLYSNINGER VEITRANSPORT (ADR): Veitransportopplysninger Ikke klassifisert. JERNBANETRANSPORT (RID): Jernbanetransport- Ikke klassifisert. opplysninger SJØTRANSPORT (IMDG): Sjøtransportopplysninger Ikke klassifisert. FLYTRANSPORT (IATA-DGR / ICAO-TI): Flytransportopplysninger Ikke klassifisert. 15. REGELVERKSMESSIGE OPPLYSNINGER Faresymboler Inneholder Risikosetninger kolofonium R-43 Kan gi allergi ved hudkontakt.

5 Sikkerhetssetninger Kjemikaliesikkerhetsvurdering Spesielle forskrifter Annen informasjon S-2 Oppbevares utilgjengelig for barn. S-24 Unngå hudkontakt. S-37 Bruk egnede vernehansker. S-61 Unngå utslipp til miljøet. Se helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad for ytterligere informasjon. Ei utført for inngående stoffer. EC 1907/2006 (Reach) S2 skal angis på alle helseskadelige stoffer og stoffblandinger som tilbys til allmennheten. 16. ANDRE OPPLYSNINGER Forklaring til R-setninger i R-43 Kan gi allergi ved hudkontakt. avsnitt 3 * INFORMASJON SOM ER REVIDERT SIDEN FORRIGE VERSJON AV SIKKERHETSDATABLADET Anbefalte bruksbegrensninger Opplysningene i dette sikkerhetsdatablad er i henhold til EGforordning 1907/2006 (Reach), bygger til stor del på informasjon fra tilvirker/leverandør samt forutsetter at produkten brukes innen angitt bruksområde. Utarbeidet av Farligt Gods Center AB, Göteborg Utstedelsesdato Signatur AO

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Coating 10-15 G

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Coating 10-15 G SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Coating 10-15 G AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn CondorLube Coating 10-15 G 1.2 Identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Armor All VINYL WIPES (650, 670)

SIKKERHETSDATABLAD Armor All VINYL WIPES (650, 670) Armor All VINYL WIPES (650, 670) Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Armor All VINYL WIPES (650, 670) AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Utgitt dato 01.12.2006 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225)

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING

SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 15.02.2007 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078)

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200)

SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Side 1 av 10 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 16.09.2011 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-%

SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 30.12.2012 Revisjonsdato

Detaljer

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD EPX-V Primer komponent B - härdare

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD EPX-V Primer komponent B - härdare HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD EPX-V Primer komponent B - härdare Sist endret: 15.05.2008 Internt nr: Erstatter dato: 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN EPX-V Primer

Detaljer

HMS-DATABLAD HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Smørefett. Artikkelnummer. Nasjonal produsent/importør. Adresse Postboks 1004. Telefon 64989950 Faks 64989961

HMS-DATABLAD HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Smørefett. Artikkelnummer. Nasjonal produsent/importør. Adresse Postboks 1004. Telefon 64989950 Faks 64989961 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Smørefett. Artikkelnummer Nasjonal produsent/importør Foretak Deler AS Adresse Postboks 1004 Postnr./sted N-1442 DRØBAK Land

Detaljer

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 19/06/06 Internt nr.: Erstatter dato: 30/06/04 BYCOTEST C 10 (aerosol)

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 19/06/06 Internt nr.: Erstatter dato: 30/06/04 BYCOTEST C 10 (aerosol) 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av Kvinlog HMS Rådgivning HANDELSNAVN PRODUKTTYPE Rensemiddel. Pr-nr. 065442 Produsent/importør AS

Detaljer

IR ALL SEASONS DATA ONLY

IR ALL SEASONS DATA ONLY 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varemerke : IR ALL SEASONS 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser

Detaljer

Utgave 1 - Denne versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Revisjonsdato 12.04.2011 Utskriftsdato 12.04.2011

Utgave 1 - Denne versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Revisjonsdato 12.04.2011 Utskriftsdato 12.04.2011 SEKSJON 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A12690P 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD TIMKEN PREMIUM ALL PURPOSE LC-2 GREASE

SIKKERHETSDATABLAD TIMKEN PREMIUM ALL PURPOSE LC-2 GREASE utarbeidelse og distribusjon av helse, miljø og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier. Produktnavn SIKKERHETSDATABLAD TIMKEN PREMIUM ALL PURPOSE LC2 GREASE AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen

Detaljer

Sikkerhetsdatablad Etter (EF)nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad Etter (EF)nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad Etter (EF)nr. 1907/2006 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator:: Cembrit True Edge Sealer 1.2. Identifiserte relevante bruksområder

Detaljer

Instruksjoner for sikker håndtering av bly-syrebatterier

Instruksjoner for sikker håndtering av bly-syrebatterier Instruksjoner for sikker håndtering av bly-syrebatterier Denne brosjyren er utarbeidet i samarbeid med EUROBATs miljøkomité (Committee of Environmental Affairs) (mai 2003), og gjennomgått av EUROBAT TC-medlemmer

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HMSDATABLAD Side 1 / 6 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn 1.2 Anbefalt bruk av kjemikaliet og bruksbegrensninger 1.2.1 Anbefalt

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. Herdepulver for akryl- og polyesterharpikser

Sikkerhetsdatablad. Herdepulver for akryl- og polyesterharpikser Sikkerhetsdatablad Herdepulver for akryl- og polyesterharpikser Uniprox sikkerhetsdatablad i henhold til direktiv (EF) nr. 1907/2006 Produkt: Herdepulver for akryl- og polyesterharpikser (MG120) Revidert:

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Basert på forordning (EF) nr. 1907/2006, som endret ved forordning (EF) nr. 453/2010.

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Basert på forordning (EF) nr. 1907/2006, som endret ved forordning (EF) nr. 453/2010. HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Basert på forordning (EF) nr. 1907/2006, som endret ved forordning (EF) nr. 453/2010 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator:

Detaljer

2.2 : Ikke-brannfarlige, ikke-giftige gasser. 1.2. Relevante identifiserte bruksmåter for stoffet eller blandingen og bruksmåter det advares mot

2.2 : Ikke-brannfarlige, ikke-giftige gasser. 1.2. Relevante identifiserte bruksmåter for stoffet eller blandingen og bruksmåter det advares mot Side : 1 2.2 : Ikke-brannfarlige, ikke-giftige gasser Advarsel SEKSJON 1. Beskrivelse av stoffet/blandingen og det aktuelle selskapet 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Sikkerhetsdatablad nr : : 1.2.

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HMSDATABLAD Side 1 / 6 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn 1.2 Anbefalt bruk av kjemikaliet og bruksbegrensninger 1.2.1 Anbefalt

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Identifikasjon av stoffet eller preparatet Produktnavn IKBKB (IKK BETA) Identifikasjon av selskapet/foretaket

Detaljer

FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A. FILA CR10. Sikkerhetsdatablad. Vaskemiddel for fjerning av rester etter epoxyfug. sds@filasolutions.

FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A. FILA CR10. Sikkerhetsdatablad. Vaskemiddel for fjerning av rester etter epoxyfug. sds@filasolutions. Side nr. 1 / 7 Sikkerhetsdatablad 1. Identifikatorelementer for stoffet eller blandingen og for firmaet/selskapet 1.1. Produktidentifikator Navn 1.2. Relevant bruk identifisert av stoffet eller blandingen,

Detaljer

Sikkerhetsdataark. * * *Kapittel 1 - IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET* * *

Sikkerhetsdataark. * * *Kapittel 1 - IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET* * * * * *Kapittel 1 - IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET* * * 1.1 Produktidentifikator: Materialets navn: OBJET HA FULLCURE630, CLEAR Kjemisk familie akrylholdige blandinger

Detaljer

BC ALPHAGAZ MIX CH4 10% / Ar

BC ALPHAGAZ MIX CH4 10% / Ar Side : 1 óm 2.1 : Brannfarlig gass. SEKSJON 1. Beskrivelse av stoffet/blandingen og det aktuelle selskapet 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Sikkerhetsdatablad nr : : 1.2. Relevante identifiserte bruksmåter

Detaljer

SÄKERHETSDATABLAD GrasAAT SP

SÄKERHETSDATABLAD GrasAAT SP GrasAAT SP Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD GrasAAT SP 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 13.06.2011 Produktnamn GrasAAT SP Användningsområde Konserveringsmiddel for gras.

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) n. 1907/2006, artikel 31

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) n. 1907/2006, artikel 31 Side: 1/7 Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser som frarådes Ikke

Detaljer

Gassfarer og gass-sikkerhet

Gassfarer og gass-sikkerhet Gassfarer og gass-sikkerhet Nye faresymboler (farepiktogram) Nye faresymboler (farepiktogram) som erstatter de gamle oransje og sorte faresymbolene. Forordning (EC) Nr. 1272/2008 om klassifisering, merking

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD QUICKSEAM SA FLASHING

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD QUICKSEAM SA FLASHING HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Basert på direktiv 2001/58/EF fra EU-kommisjonen QUICKSEAM SA FLASHING 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Kjemikaliets navn: Produktnavn : QUICKSEAM

Detaljer

132 Norsk olje og gass, Anbefalte retningslinjer for håndtering av kvikksølv Dato: 10.09.12. Vedlegg 1 Eksempel på verneinstruks

132 Norsk olje og gass, Anbefalte retningslinjer for håndtering av kvikksølv Dato: 10.09.12. Vedlegg 1 Eksempel på verneinstruks 1 Formål, målgruppe og hjemmel... 2 2 Veiledning... 2 2.1 Karakterisering av installasjon og utstyr... 2 2.2 Eksponeringskontroll... 2 3 Tilleggsinformasjon... 6 3.1 Helsefarer... 6 3.2 Fysikalske egenskaper

Detaljer

Cyprodinil + propikonazol - emulsjonskonsentrat Mot soppsykdommer på korn. Les alltid etiketten nøye før bruk. L162697 NORW/12P PPE 356742

Cyprodinil + propikonazol - emulsjonskonsentrat Mot soppsykdommer på korn. Les alltid etiketten nøye før bruk. L162697 NORW/12P PPE 356742 L162697 NORW/12P PPE 356742 Cyprodinil + propikonazol - emulsjonskonsentrat Mot soppsykdommer på korn. Les alltid etiketten nøye før bruk. Product names marked or, the ALLIANCE FRAME the SYNGENTA Logo

Detaljer