IR ALL SEASONS DATA ONLY

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IR ALL SEASONS DATA ONLY"

Transkript

1 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varemerke : IR ALL SEASONS 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes Bruk av stoffet/stoffblandingen Anbefalte begrensninger på bruken : Smøremiddel : Bare for industriell bruk og yrkesbruk. 1.3 Detaljer angående leverandøren på sikkerhetsdatabladet Fremlagt av: Ytterligere information (Produktdatablad) : 1.4 Nødnummer Nødnummer: For andre nødtelefonnummer, se avsnitt 16 i HMS-databladet. 2. Fareidentifikasjon 2.1 Klassifisering av stoffet eller blandingen Klassifisering (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008) Kronisk vanntoksisitet, Kategori 3 Klassifisering (67/548/EØF, 1999/45/EF) Miljøskadelig 2.2 Merkelementer Merking (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008) H412: Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. R52/53: Skadelig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. Fareutsagn : H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. 1 / 17 SDS Nummer:

2 Forsiktighetsutsagn : Forebygging: P273 Avhenting: P501 Unngå utslipp til miljøet. Innhold/ beholder leveres til godkjent avfallsanlegg. Tilleggsmerking: EUH208 Inneholder: Kan gi en allergisk reaksjon. 2.3 Andre farer Ingen informasjon tilgjengelig. 3. Sammensetning/opplysninger om bestanddeler 3.2 Blandinger Farlige komponenter Kjemisk navn Benzenamine, N- phenyl-, reaction products with 2,4,4- CAS-nr. EC-nr. Registrasjons nummer Klassifisering (67/548/EØF) Klassifisering (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008) R52/53 Aquatic Chronic 3; H412 Xn; R22 Xi; R43 N; R50/53 Acute Tox. 4; H302 Aquatic Acute 1; H400 Skin Sens. 1; H317 STOT RE 2; H373 Aquatic Chronic 1; H410 Konsentrasjon [%] < 2,5 > 0,1 - < N; R50/53 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 < 0,25 difenylamin T; R23/24/25 R33 N; R50-R53 Acute Tox. 3; H331 Acute Tox. 3; H311 Acute Tox. 3; H301 STOT RE 2; H373 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; < 0,25 2 / 17 SDS Nummer:

3 H410 For den fulle teksten til R-setningene nevnt i denne seksjonen, se seksjon 16. For den fulle teksten til H-uttalelsene nevnt i denne seksjonen, se Seksjon Førstehjelpstiltak 4.1 Beskrivelse av førsthjelpstiltak Generell anbefaling : Flytt bort fra faresone. Kontakt lege. Vis dette sikkerhetsdatabladet til tilstedeværende lege. Ved innånding Ved hudkontakt Ved øyekontakt Ved svelging : Flytt ut i frisk luft hvis utsatt for tilfeldig innånding av støv eller røyk fra overoppheting eller forbrenning. Tilkall lege hvis symptomene vedvarer. : Ta øyeblikkelig av forurenset tøy og sko. Vask med såpe og mye vann. Tilkall lege hvis symptomene vedvarer. : Skyll øynene med vann for sikkerhets skyld. Fjern kontaktlinser. Beskytt uskaded øye. Hold øyet åpent under skyllingen. Hvis øyeirritasjonen vedvarer skal en gå til spesialist. : Skyll munnen med vann og drikke deretter mye vann. Fremkall IKKE brekninger. Gi ikke melk eller alkoholholdige drikker. Gi aldri noe gjennom munnen til en bevisstløs person. Sørg for legetilsyn. 4.2 Viktigste symptomer og virkninger, akutte og utsatte Symptomer 4.3 Indikasjon av øyeblikkelig legeoppmerksomhet og spesiell nødvendig behandling Behandling 5. Brannslokkingstiltak 5.1 Slukkemidler Egnede slokkingsmidler : Bruk brannslokningsmiddel som er hensiktsmessig for de lokale forholdene og miljø omgivelsene. 5.2 Spesielle farer som kommer fra stoffet eller blandingen 3 / 17 SDS Nummer:

4 Spesielle farer ved brannslukking 5.3 Råd for brannmenn Særlig verneutstyr for brannslokkingsmannskaper. Utfyllende opplysninger : Brenning frembringer illeluktende og giftig røyk. : I tilfelle av brann: bruk trykkluftmaske. : Kontaminert brannslukningsvann samles opp adskilt, må ikke slippes. Brannrester og kontaminert brannslukningsvann må fjernes i overensstemmelse med de lokale myndigheters forskrifter. 6. Tiltak ved utilsiktede utslipp 6.1 Personlige forholdsregler, personlig verneutstyr, og nødsprosedyrer Personlige forholdsregler : Bruk eget verneutstyr. Sørg for skikkelig ventilasjon. 6.2 Miljømessige forholdsregler Miljømessige forholdsregler : Prøv å forhindre at materialet kommer inn i avløpene eller vannløpene. Dersom produktet forurenser elver og innsjøer eller avløp, bør de respektive myndighetene informeres. 6.3 Metoder og materialer for forurensning og opprensing Metoder til opprydding og rengjøring 6.4 Referanse til andre seksjoner Se vernetiltak nevnt i seksjon 7 og Håndtering og lagring 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering Råd om trygg behandling Råd angående beskyttelse mot brann og eksplosjon : Ta opp med inert absorberende stoff (f.eks- sand, silikagel, syrebinder, universielt bindemiddel, sagflis). Oppbevares i egnede, lukkede beholdere for disponering. : Unngå å overskride de angitte yrkesmessige risikobegrensninger (se seksjon 8). Unngå kontakt med huden og øynene. For personlig beskyttelse, se seksjon 8. Røyking samt inntak av mat og drikke bør forbys i anvendelsesområdet. Avhend rensevann i overensstemmelse med lokale og nasjonale forskrifter. : Normale forholdsregler for forebyggende brannbeskyttelse. 7.2 Vilkår for forsvarlig lagring, inkludert enhver ukompatibilitet 4 / 17 SDS Nummer:

5 Krav til lagringsområder og containere Andre opplysninger 7.3 Spesielle sluttanvendelser Særlig(e) bruksområde(r) : Hold beholderen tett lukket på et tørt og godt ventilert sted. : Ingen nedbryting ved korrekt lagring og bruk. : Smøremiddel 8. Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse 8.1 Kontrollparametere TWA 3 mg/m NO OEL difenylamin TWA 5 mg/m NO OEL 8.2 Eksponeringskontroll Personlig verneutstyr Åndedrettsvern Håndvern Øyevern Hud- og kroppsvern Hygienetiltak : I tilfelle dannelse av damp, bruk pusteapparat med godkjent filter. : Polyvinylalkohol- eller nitrilbutylgummihansker Hansker som er resistent mot løsningsmiddel De valgte vernehanskene må tilfredsstille spesifikasjonene til EU Direktiv 89/686/EØF og standarden EN 374 derivert fra direktivet. Vask hanskene med såpe og vann før de taes av. : Øyespyleflaske med rent vann Tettsittende vernebriller : ugjennomtrengelige klær Velg kroppsbeskyttelse I henhold til mengden og konsentrasjonen av farlige stoffer på arbeidsstedet. : Må behandles i henhold til alle forskrifter vedrørende industriell hygiene og sikkerhetstiltak. Det må ikke spises eller drikkes under bruk. Det må ikke røykes under bruk. Vask hendene før arbeidspauser og etter arbeidstidens slutt. Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringen 5 / 17 SDS Nummer:

6 Generell anbefaling : Prøv å forhindre at materialet kommer inn i avløpene eller vannløpene. Dersom produktet forurenser elver og innsjøer eller avløp, bør de respektive myndighetene informeres. 9. Fysiske og kjemiske egenskaper 9.1 Informasjon angående grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Utseende : væske Farge : strå Lukt : mild, som ester Duftterskel Flammepunkt : 249 C Metode: Cleveland åpen kopp ASTM D 92 Antennelsestemperatur Nedre eksplosjonsgrense : ingen data tilgjengelig Øvre eksplosjonsgrense : ingen data tilgjengelig Antennelighet (fast stoff, gass) Selvantenningstemperatur ph Flytepunkt : -40 C Kokepunkt/kokeområde : Nota: ingen data tilgjengelig Damptrykk Tetthet Relativ tetthet : 0,92 ved Vannløselighet : ubetydelig Fordelingskoeffisient: n- oktanol/vann Løselighet i andre løsningsmidler 6 / 17 SDS Nummer:

7 Relativ damptetthet : Tyngre enn luft. Fordamping 9.2 Andre opplysninger Oksidasjonspotensial : Nota 10. Stabilitet og reaktivitet 10.1 Reaktivitet Stabil under anbefalte lagringsforhold Kjemisk stabilitet Ingen nedbryting ved korrekt lagring og bruk Mulighet for farlige reaksjoner Farlige reaksjoner : Nota: Stabil under anbefalte lagringsforhold., Ingen spaltning hvis brukt som angitt Forhold som skal unngås Forhold som skal unngås : Varme, flammer og gnister. ingen data tilgjengelig 10.5 Ukompatible materialer Stoffer som skal unngås : Sterke oksidasjonsmidler Farlige nedbrytingsprodukter Farlige nedbrytingsprodukter : Karbonoksider Fosforoksider nitrogenoksider (NOx) 11. Toksikologiske opplysninger 11.1 Informasjon angående toksikologiske virkninger Akutt giftighet Akutt oral giftighet : Akutt giftighetsberegning: > mg/kg Metode: Beregningsmetode Akutt oral giftighet Benzenamine, N-phenyl-, : LD50: > mg/kg 7 / 17 SDS Nummer:

8 reaction products with 2,4,4- difenylamin Arter: rotte Metode: OECD TG 401 : LD50: mg/kg Arter: rotte : LD50: > mg/kg Arter: rotte : Akutt giftighetsberegning: 100 mg/kg Metode: Omdannet akutt giftighetspunktberegning LD50: 2,72 mg/kg Arter: rotte Akutt toksisitet ved innånding : Akutt giftighetsberegning: > 20 mg/l Eksponeringstid: 4 h Metode: Beregningsmetode Akutt toksisitet ved innånding Akutt giftighet på hud : LC50: > 200 mg/l Eksponeringstid: 1 h Arter: rotte : Akutt giftighetsberegning: > mg/kg Metode: Beregningsmetode Akutt giftighet på hud Benzenamine, N-phenyl-, reaction products with 2,4,4- difenylamin : LD50: > mg/kg Arter: rotte : LD50 hud: > mg/kg Arter: kanin : LD50: > mg/kg Arter: kanin : Akutt giftighetsberegning: 300 mg/kg Metode: Omdannet akutt giftighetspunktberegning LD50: > mg/kg Arter: kanin Hudetsing / Hudirritasjon Hudirritasjon : Bemerkning: Kan forårsake hudirritasjoner og/eller 8 / 17 SDS Nummer:

9 hudbetennelse. Hudirritasjon Benzenamine, N-phenyl-, reaction products with 2,4,4- difenylamin : Arter: kanin Resultat: Ingen hudirritasjon Metode: OECD TG 404 : Arter: kanin Resultat: Ingen hudirritasjon Metode: Draize prøve : Arter: kanin Resultat: Ingen hudirritasjon Metode: OECD TG 404 Eksponeringstid: 4 h : Arter: kanin Resultat: Lett hudirritasjon Alvorlig øyenskade/øyeirritasjon Øyeirritasjon : Bemerkning: Damp kan forårsake irritasjon av øyne, pusteorgan og hud. Øyeirritasjon Benzenamine, N-phenyl-, reaction products with 2,4,4- difenylamin : Arter: kanin Resultat: Ingen øyeirritasjon Metode: OECD TG 405 : Arter: kanin Resultat: Ingen øyeirritasjon Metode: OECD TG 405 : Arter: kanin Resultat: Ingen øyeirritasjon Metode: OECD TG 405 : Arter: kanin Resultat: Lett øyeirritasjon Åndedrett- eller hudsensibilisering Sensibilisering : Bemerkning: ingen data tilgjengelig Sensibilisering Benzenamine, N-phenyl-, reaction products with 2,4,4- : Arter: marsvin Klassifisering: Forårsaker ikke overfølsomhet hos forsøksdyr. Metode: OECD TG / 17 SDS Nummer:

10 : Maksimeringstest Arter: marsvin Klassifisering: Kan gi allergi ved hudkontakt. Resultat: Kan gi allergi ved hudkontakt. Flekktest Arter: Menneskelig Klassifisering: Kan gi allergi ved hudkontakt. Resultat: Kan gi allergi ved hudkontakt. difenylamin : Maksimeringstest Arter: marsvin Klassifisering: Forårsaker ikke overfølsomhet hos forsøksdyr. Metode: OECD TG 406 : Arter: marsvin Resultat: Fører ikke til hud sensibilisering. Arvestoffskadelig virkning på kjønnsceller : Amesprøve Resultat: negativ Kinesisk hamster-ovarium (CHO) Resultat: negativ : Amesprøve Resultat: negativ in vitro-måling Resultat: negativ Tilfeldig DNA-syntese (UDS) Resultat: negativ Genotoksisitet i levende tilstand (in vivo) : in vivo-måling Arter: mus Resultat: negativ Arvestoffskadelighet Vurdering Bemerkning : Ikke klassifisert på grunn av mangelfull data. Kreftfremkallenhet Vurdering Bemerkning : Ikke klassifisert på grunn av mangelfull data. 10 / 17 SDS Nummer:

11 Reproduksjonstoksisitet Vurdering Bemerkning : Ikke klassifisert på grunn av mangelfull data. Målorgan systemisk giftstoff - Enkel utsettelse Målorgan systemisk giftstoff - Gjentatt utsettelse difenylamin : Bemerkning: Ikke klassifisert på grunn av mangelfull data. : Arter: mus, hann Anvendelsesrute: Oral Eksponeringstid: (90 d) NOEL: 1,7 mg/kg Laveste målbare påvirkningsnivå: 93,8 mg/kg Arter: mus, hunn Anvendelsesrute: Oral Eksponeringstid: (90 d) NOEL: 2,1 mg/kg Laveste målbare påvirkningsnivå: 107 mg/kg : Bemerkning: Ikke klassifisert på grunn av mangelfull data. Aspirasjonsfare Aspirasjonstoksisitet Toksikologibedømmelse Utfyllende opplysninger : Ingen aspirasjons toksisitetsklassifisering : Løsningsmidler kan avfette huden. 12. Økologiske opplysninger 12.1 Giftighet Giftighet for fisk : Bemerkning: Ingen informasjon er tilgjengelig for selve produktet. Giftighet for fisk Benzenamine, N-phenyl-, reaction products with 2,4,4- : LC50: > 71 mg/l Eksponeringstid: 96 h Arter: Danio rerio (zebrafisk) Metode: OECD TG / 17 SDS Nummer:

12 : LC50: 0,44 mg/l Eksponeringstid: 96 h Arter: Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret) halv-statisk prøve Analytisk overvåkning: ja : LC50: 0,78 mg/l Eksponeringstid: 96 h Arter: Lepomis macrochirus (Blågjellet solabbor) statisk prøve LC50: 1,2 mg/l Eksponeringstid: 96 h difenylamin Arter: Oryzias latipes (Orangerød tannkarpe) statisk prøve : LC50: 2,2 mg/l Eksponeringstid: 96 h Arter: Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret) Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann : Bemerkning: Ingen informasjon er tilgjengelig for selve produktet. Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann Benzenamine, N-phenyl-, : EC50: 51 mg/l reaction products with 2,4,4- Eksponeringstid: 48 h Arter: Daphnia magna Metode: OECD TG 202 : EC50: 0,68 mg/l Eksponeringstid: 48 h Arter: Daphnia magna halv-statisk prøve Analytisk overvåkning: ja : EC50: 1 mg/l Eksponeringstid: 48 h Arter: Daphnia magna EC50: 0,36 mg/l Eksponeringstid: 48 h difenylamin : EC50: 1,2 mg/l Eksponeringstid: 48 h Arter: Daphnia magna Giftighet for fisk (Kronisk giftighet) 12 / 17 SDS Nummer:

13 : NOEC: 0,037 mg/l Eksponeringstid: 30 d Arter: Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret) Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann (Kronisk giftighet) : NOEC: 0,02 mg/l Eksponeringstid: 21 d Arter: Daphnia magna Analytisk overvåkning: ja 12.2 Persistens og nedbrytbarhet Biologisk nedbrytbarhet : Resultat: ingen data tilgjengelig Biologisk nedbrytbarhet Benzenamine, N-phenyl-, reaction products with 2,4,4- : Resultat: I h.t. resultater fra prøver på biologisk nedbrytbarhet er dette produktet ikke å anse som raskt biologisk nedbrytbart. Metode: CO2 evolusjonsprøve : aerobisk Resultat: I h.t. resultater fra prøver på biologisk nedbrytbarhet er dette produktet ikke å anse som raskt biologisk nedbrytbart. 0 % Metode: OECD TG 301 : aerobisk Resultat: Lett biologisk nedbrytbar: % Metode: OECD TG Bioakkumuleringspotensial Bioakkumulering : Bemerkning: ingen data tilgjengelig Bioakkumulering : Arter: Cyprinus carpio (karpe) Eksponeringstid: 56 d Temperatur: 25 C Konsentrasjon: 0,1 mg/l Biokonsentrasjonsfaktor (BCF): : Arter: Oryzias latipes (Orangerød tannkarpe) Eksponeringstid: 18 d Temperatur: 25 C 13 / 17 SDS Nummer:

14 12.4 Mobilitet i jord Konsentrasjon: 0,01 mg/l Biokonsentrasjonsfaktor (BCF): 144 Mobilitet : Bemerkning: ingen data tilgjengelig 12.5 Resultater av PBT- og vpvb-vurdering ingen data tilgjengelig 12.6 Andre skadevirkninger Økologisk tilleggsinformasjon : Det kan ikke utelukkes at stoffet er farlig for omgivelsene ved uprofesjonell håndtering eller fjerning. Skadelig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. Økologisk tilleggsinformasjon Benzenamine, N-phenyl-, reaction products with 2,4,4- : Skadelig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. Ikke la materialet forurense grunnvannsystemet. Spyl ikke til overflatevann eller sanitær avløpssystem. 13. Instrukser ved disponering 13.1 Metoder for behandling av avfall Produkt : Ikke la produktet komme ned i avløp, vannløp eller jord. Forurens ikke vann, kanaler eller grøfter med kjemikaliet eller brukt beholder. Tilby overskudds- og ikke gjennvinnbare oppløsninger til et etablert destruksjonsfirma. Forurenset emballasje : Tøm ut resterende innhold. Avhend på samme måte som ubrukt produkt. Tomme beholdere må ikke brukes igjen. 14. Transportopplysninger ADR Ikke farlig gods IATA 14 / 17 SDS Nummer:

15 Ikke farlig gods IMDG Ikke farlig gods RID Ikke farlig gods 15. Regelverksmessige opplysninger 15.1 Sikkerhets-, helse og miljøbestemmelser/lovegivning som gjelder spesielt for stoffet eller blandingen Meldestatus US.TSCA : På TSCA inventarfortegnelse DSL : Alle komponenter av dette produktet er på den kanadiske DSL listen. AICS : Stemmer overens med inventarfortegnelsen NZIoC : Stemmer ikke overens med inventarfortegnelsen ENCS : Stemmer overens med inventarfortegnelsen KECI : Stemmer overens med inventarfortegnelsen PICCS : Stemmer overens med inventarfortegnelsen IECSC : Stemmer overens med inventarfortegnelsen 15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerheten Ingen informasjon tilgjengelig. 16. Andre opplysninger Fullstendig tekst for R-setninger henvist til i kapitler 2 og 3 R22 Farlig ved svelging. R23/24/25 Giftig ved innånding, hudkontakt og svelging. R33 Kan opphopes i kroppen ved gjentatt bruk. R43 Kan gi allergi ved hudkontakt. R50 Meget giftig for vannlevende organismer. R50/53 Meget giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. R52/53 Skadelig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. R53 Kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. Full tekst med H-uttalselser henvises til under seksjoner 2 og / 17 SDS Nummer:

16 H301 H302 H311 H317 H331 H373 H400 H410 H412 Giftig ved svelging. Farlig ved svelging. Giftig ved hudkontakt. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Giftig ved innånding. Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering ved svelging. Meget giftig for liv i vann. Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Utfyllende opplysninger Carechem24 International Worldwide Coverage - Chemtura Corporation Nøds telefonnummer Europa: All European Countries +44 (0) Asia Pacific: East / South East Asia Regional Number Australia Nyzealand Kina Taiw an Japan Indones ia Malaysia Thailand Korea Vietnam India Pakistan Fillipinene Sri Lanka Bangladesh Middle East / Africa: Arabic speaking countries +44 (0) All other countries +44 (0) America United States / Canada Latin America: Brazil All other countries +44 (0) Mexico / 17 SDS Nummer:

17 Opplysningene i dette Sikkerhetsdatablad er i henhold til vår informasjon, og så vidt vi vet, korrekte på den angitte dato for siste revidering. De gitte opplysninger er ment å være retningsgivende for sikker håndtering, anvending, bearbeiding, lagring, transport, fjerning og utslipp, og må ikke ansees å være en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Opplysningene gjelder kun for det angitte produkt alene, og ikke i kombinasjon med andre produkter eller i noen form for bearbeiding, med mindre dette er spesifisert i teksten. 17 / 17 SDS Nummer:

Utgave 1 - Denne versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Revisjonsdato 12.04.2011 Utskriftsdato 12.04.2011

Utgave 1 - Denne versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Revisjonsdato 12.04.2011 Utskriftsdato 12.04.2011 SEKSJON 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A12690P 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HMSDATABLAD Side 1 / 6 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn 1.2 Anbefalt bruk av kjemikaliet og bruksbegrensninger 1.2.1 Anbefalt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD TIMKEN PREMIUM ALL PURPOSE LC-2 GREASE

SIKKERHETSDATABLAD TIMKEN PREMIUM ALL PURPOSE LC-2 GREASE utarbeidelse og distribusjon av helse, miljø og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier. Produktnavn SIKKERHETSDATABLAD TIMKEN PREMIUM ALL PURPOSE LC2 GREASE AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HMSDATABLAD Side 1 / 6 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn 1.2 Anbefalt bruk av kjemikaliet og bruksbegrensninger 1.2.1 Anbefalt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-%

SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 30.12.2012 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078)

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200)

SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Side 1 av 10 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 16.09.2011 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Armor All VINYL WIPES (650, 670)

SIKKERHETSDATABLAD Armor All VINYL WIPES (650, 670) Armor All VINYL WIPES (650, 670) Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Armor All VINYL WIPES (650, 670) AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Utgitt dato 01.12.2006 Revisjonsdato

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Basert på forordning (EF) nr. 1907/2006, som endret ved forordning (EF) nr. 453/2010.

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Basert på forordning (EF) nr. 1907/2006, som endret ved forordning (EF) nr. 453/2010. HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Basert på forordning (EF) nr. 1907/2006, som endret ved forordning (EF) nr. 453/2010 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Coating 10-15 G

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Coating 10-15 G SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Coating 10-15 G AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn CondorLube Coating 10-15 G 1.2 Identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD SR-37 LFM 48/S

SIKKERHETSDATABLAD SR-37 LFM 48/S 30026 - SR-37 LFM 48/S Utstedelsesdato: 2009-01-09 SIKKERHETSDATABLAD SR-37 LFM 48/S 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Handelsnavn SR-37 LFM 48/S Bruksområder Blyfri loddetinn.

Detaljer

Sikkerhetsdatablad Etter (EF)nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad Etter (EF)nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad Etter (EF)nr. 1907/2006 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator:: Cembrit True Edge Sealer 1.2. Identifiserte relevante bruksområder

Detaljer

FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A. FILA CR10. Sikkerhetsdatablad. Vaskemiddel for fjerning av rester etter epoxyfug. sds@filasolutions.

FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A. FILA CR10. Sikkerhetsdatablad. Vaskemiddel for fjerning av rester etter epoxyfug. sds@filasolutions. Side nr. 1 / 7 Sikkerhetsdatablad 1. Identifikatorelementer for stoffet eller blandingen og for firmaet/selskapet 1.1. Produktidentifikator Navn 1.2. Relevant bruk identifisert av stoffet eller blandingen,

Detaljer

Sikkerhetsdataark. * * *Kapittel 1 - IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET* * *

Sikkerhetsdataark. * * *Kapittel 1 - IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET* * * * * *Kapittel 1 - IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET* * * 1.1 Produktidentifikator: Materialets navn: OBJET HA FULLCURE630, CLEAR Kjemisk familie akrylholdige blandinger

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Identifikasjon av stoffet eller preparatet Produktnavn IKBKB (IKK BETA) Identifikasjon av selskapet/foretaket

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225)

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING

SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 15.02.2007 Revisjonsdato

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) n. 1907/2006, artikel 31

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) n. 1907/2006, artikel 31 Side: 1/7 Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser som frarådes Ikke

Detaljer

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD EPX-V Primer komponent B - härdare

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD EPX-V Primer komponent B - härdare HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD EPX-V Primer komponent B - härdare Sist endret: 15.05.2008 Internt nr: Erstatter dato: 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN EPX-V Primer

Detaljer

2.2 : Ikke-brannfarlige, ikke-giftige gasser. 1.2. Relevante identifiserte bruksmåter for stoffet eller blandingen og bruksmåter det advares mot

2.2 : Ikke-brannfarlige, ikke-giftige gasser. 1.2. Relevante identifiserte bruksmåter for stoffet eller blandingen og bruksmåter det advares mot Side : 1 2.2 : Ikke-brannfarlige, ikke-giftige gasser Advarsel SEKSJON 1. Beskrivelse av stoffet/blandingen og det aktuelle selskapet 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Sikkerhetsdatablad nr : : 1.2.

Detaljer

BC ALPHAGAZ MIX CH4 10% / Ar

BC ALPHAGAZ MIX CH4 10% / Ar Side : 1 óm 2.1 : Brannfarlig gass. SEKSJON 1. Beskrivelse av stoffet/blandingen og det aktuelle selskapet 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Sikkerhetsdatablad nr : : 1.2. Relevante identifiserte bruksmåter

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. Herdepulver for akryl- og polyesterharpikser

Sikkerhetsdatablad. Herdepulver for akryl- og polyesterharpikser Sikkerhetsdatablad Herdepulver for akryl- og polyesterharpikser Uniprox sikkerhetsdatablad i henhold til direktiv (EF) nr. 1907/2006 Produkt: Herdepulver for akryl- og polyesterharpikser (MG120) Revidert:

Detaljer

Instruksjoner for sikker håndtering av bly-syrebatterier

Instruksjoner for sikker håndtering av bly-syrebatterier Instruksjoner for sikker håndtering av bly-syrebatterier Denne brosjyren er utarbeidet i samarbeid med EUROBATs miljøkomité (Committee of Environmental Affairs) (mai 2003), og gjennomgått av EUROBAT TC-medlemmer

Detaljer

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 19/06/06 Internt nr.: Erstatter dato: 30/06/04 BYCOTEST C 10 (aerosol)

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 19/06/06 Internt nr.: Erstatter dato: 30/06/04 BYCOTEST C 10 (aerosol) 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av Kvinlog HMS Rådgivning HANDELSNAVN PRODUKTTYPE Rensemiddel. Pr-nr. 065442 Produsent/importør AS

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD QUICKSEAM SA FLASHING

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD QUICKSEAM SA FLASHING HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Basert på direktiv 2001/58/EF fra EU-kommisjonen QUICKSEAM SA FLASHING 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Kjemikaliets navn: Produktnavn : QUICKSEAM

Detaljer

SÄKERHETSDATABLAD GrasAAT SP

SÄKERHETSDATABLAD GrasAAT SP GrasAAT SP Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD GrasAAT SP 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 13.06.2011 Produktnamn GrasAAT SP Användningsområde Konserveringsmiddel for gras.

Detaljer

Gassfarer og gass-sikkerhet

Gassfarer og gass-sikkerhet Gassfarer og gass-sikkerhet Nye faresymboler (farepiktogram) Nye faresymboler (farepiktogram) som erstatter de gamle oransje og sorte faresymbolene. Forordning (EC) Nr. 1272/2008 om klassifisering, merking

Detaljer

For behandling av preadult og adult lakselus (Lepeophtheirus salmonis) eller skottelus (Caligus) på oppdrettslaks.

For behandling av preadult og adult lakselus (Lepeophtheirus salmonis) eller skottelus (Caligus) på oppdrettslaks. 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Trident vet, 500 mg/g pulver til behandlingssuspensjon til fisk 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Virkestoff: 1 g produkt inneholder 500 mg azametifos. Hjelpestoffer:

Detaljer

SKRIFTLIGE INSTRUKSJONER I HENHOLD TIL ADR. Tiltak ved ulykker eller nødssituasjoner

SKRIFTLIGE INSTRUKSJONER I HENHOLD TIL ADR. Tiltak ved ulykker eller nødssituasjoner SKRIFTLIGE INSTRUKSJONER I HENHOLD TIL ADR Tiltak ved ulykker eller nødssituasjoner Hvis en ulykke eller nødsituasjon oppstår eller er nært forstående under transport, skal kjøretøyets mannskap gjennomføre

Detaljer

Arbeidstakere som er gravide, nylig har født eller ammer risikovurdering og iverksetting av tiltak

Arbeidstakere som er gravide, nylig har født eller ammer risikovurdering og iverksetting av tiltak Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 587 Veiledning om Arbeidstakere som er gravide, nylig har født eller ammer risikovurdering og iverksetting av tiltak 1. INNLEDNING..........................................

Detaljer