SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078)"

Transkript

1 Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato Produktidentifikasjon Kjemikaliets navn Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Artikkelnr , 21077, GTIN-nr Nobb-nr Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes mot Kjemikaliets bruksområde Rustbeskyttelsesmiddel Relevant identifiserte bruksområder PC6 Bilpleieprodukter*** 1.3. Nærmere opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet Firmanavn Auto Care AS Postadresse Lindebergveien 12 Postnr Poststed FROGNER Land NORGE Telefon Telefaks E-post Hjemmeside Nødtelefon Nødtelefon Giftinformasjonen: Seksjon 2: Fareidentifikasjon 2.1. Klassifisering av stoff eller blanding Klassifisering i henhold til 67/548/EEC eller 1999/45/EC Klassifisering i henhold til CLP (EC) No 1272/2008 [CLP/GHS] 2.2. Etikettinformasjon Faresymbol Xi,N; R10,R37,R51/53,R66,R67 Flam. Liq. 3; H226; Aquatic Chronic 3; H412; R-setninger R10 Brannfarlig. R37 Irriterer luftveiene R51/53 Giftig for vannlevende organismer: kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet R66 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukken hud R67 Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet

2 Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Side 2 av 8 S-setninger Farepiktogrammer (CLP) S2 Oppbevares utilgjengelig for barn. S23 Unngå innånding av gass/røyk/damp/sprøytetåke. (Den eller de aktuelle betgnelser angis av produsent, importør eller omsetter). S29/56 Må ikke tømmes i kloakkavløp; ta hånd om dette kjemikaliet og dets emballasje og lever til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. S43 Ved brannslukking bruk sand, karbondioksid eller pulver. S46 Ved svelging, kontakt lege omgående og vis denne beholderen eller etiketten. S51 Må bare anvendes på godt ventilerte steder. Faresetninger 2.3 Andre farer H226 Brannfarlig væske og damp. H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Seksjon 3: Sammensetning / opplysning om innholdsstoffer 3.2. Blandinger Komponentnavn Identifikasjon Klassifisering Innhold Solvent nafta (petroleum), lett aromatisk Nafta (petroleum), hydrogenavsvovlet tung CAS-nr.: EC-nr.: CAS-nr.: EC-nr.: Etanol CAS-nr.: EC-nr.: Indeksnr.: Synonymer: Etanol Seksjon 4: Førstehjelpstiltak 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak Generelt Innånding Hudkontakt Øyekontakt Svelging N; R51/53 R66,R67 Xn; R65 Xi; R37 R10 Flam. Liq. 3; H226 Asp. tox 1; H304 STOT SE3; H335 STOT SE3; H336 Aquatic Chronic 2; H411 Xn, N; R10, R51/53, R65, R66, R67 F; R11 Flam. Liq. 2; H225 2,5-25 vikt% vikt% Sørg for ro, varme og frisk luft. Ikke gi noe å drikke hvis personen er bevisstløs. Plasser bevisstløse skadde i stabilt sideleie og sørg for frie luftveier. Gå ut i frisk luft og forbli i ro. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. Vask straks huden med såpe og vann. Skyll straks med vann i flere minutter. Skyll munnen grundig. Drikk et par glass vann eller melk. Fremkall ikke brekning. Kontakt lege ,5 vikt% 4.2. Viktigste symptomer og effekter, både akutt og forsinket Informasjon til helsepersonell Behandle symptomatisk Informasjon om umiddelbar legehjelp og spesiell behandling som eventuelt er nødvendig Annen informasjon

3 Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Side 3 av 8 Seksjon 5: Tiltak ved brannslukning 5.1. Brannslukningsmidler Passende brannslukningsmidler Uegnet brannslukningsmidler Ved brannslukking benyttes alkoholresistent skum, karbondioksid, pulver eller vanntåke. Ikke bruk vannstråle ved brannslukking da dette vil spre brannen Spesielle farer som stoffet eller blandingen kan medføre Farlige forbrenningsprodukter 5.3. Anvisninger for brannmannskaper Annen informasjon Seksjon 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp 6.1. Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer Sikkerhetstiltak for å beskytte personell For innsatspersonell For innsatspersonell 6.2. Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø 6.3. Metoder for opprydding og rengjøring Annen informasjon 6.4. Referanse til andre seksjoner Seksjon 7: Håndtering og lagring 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering Håndtering Røyking og bruk av åpen ild og andre antennelseskilder er forbudt. Ventiler godt. Unngå innånding av damper og sprøytetåke og kontakt med hud og øyne. Bruk verneklær som beskrevet i punkt 8 i dette sikkerhetsdatabladet. Ved søl: Vær oppmerksom på glatte gulv og overflater. Unngå utslipp i avløp. Unngå utslipp i miljøet. Samle opp søl/spill i sand, jord eller annet egnet absorberende materiale. Ved større utslipp til avløp/vannmiljø informeres lokale myndigheter. Sørg for god ventilasjon. Unngå innånding av damper og sprøytetåke. Unngå kontakt med huden og øynene. Tilsølte klær og sko skal kastes. Må ikke utsettes for varme, gnister eller åpen ild. Røyking og bruk av åpen ild og andre tennkilder forbudt Betingelser for sikker oppbevaring, inklusiv eventuelle uforenligheter Oppbevaring Oppbevares i godt lukket originalemballasje på et tørt, svalt og godt ventilert sted. Skal beskyttes mot varme og direkte sollys. Oppbevares utilgjengelig for barn. 7.3 Spesifikk bruk Spesielle bruksområder Identifiserte bruksområder for dette produktet er beskrevet i punkt 1.2. Spesifikke sluttbrukere Seksjon 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr 8.1. Kontrollparametere Administrative normer Komponentnavn Identifikasjon Verdi Norm år Solvent nafta (petroleum), lett aromatisk CAS-nr.: EC-nr.: t.: 25 ppm 8 t.: 120 mg/m³ Nafta (petroleum), hydrogenavsvovlet CAS-nr.: t.: 350 mg/m³ 2011

4 Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Side 4 av 8 tung EC-nr.: Etanol CAS-nr.: EC-nr.: Indeksnr.: Synonymer: Etanol / PNEC Gruppe: Arbeidstaker Eksponeringsvei: Innånding Kritisk komponent: Nafta CAS Verdi: 330 mg/m3 Gruppe: Konsument Eksponeringsvei: Innånding Kritisk komponent: Nafta CAS Verdi: 71 mg/m3 Gruppe: Arbeidstaker Eksponeringsvei: Dermal Kritisk komponent: Nafta CAS Verdi: 44 mg/kg bw/day Gruppe: Konsument Eksponeringsvei: Dermal Kritisk komponent: Nafta CAS Verdi: 26 mg/kg bw/day Gruppe: Konsument Eksponeringsvei: Oral Kritisk komponent: Nafta CAS Verdi: 26 mg/kg bw/day 8.2 Begrensning av eksponering på arbeidsplassen Varselsskilt 8 t.: 500 ppm 8 t.: 950 mg/m Innhold Testmetode Forholdsregler for å hindre eksponering Tekniske tiltak for å hindre eksponering Åndedrettsvern Åndedrettsvern Håndvern Håndvern Egnede materialer Øye- / ansiktsvern Øyevern Eksplosjonssikker generell og lokal avtrekksventilasjon. Ved utilstrekkelig ventilasjon eller hvis det er fare for innånding av damper, må det brukes egnet åndedrettsvern med kombinasjonsfilter (type A2/P2). Bruk vernehansker. Nitrilgummi. Bruk vernebriller/ansiktsskjerm.

5 Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Side 5 av 8 Hudvern Annet hudvern enn håndvern Hygiene / Miljø Spesifikke hygienetiltak Bruk egnede verneklær for å forhindre at huden blir fuktig eller tilsølt med dette kjemikaliet. Bruk beskyttelseskrem for å beskytte mot direkte hudkontakt. Ingen spesielle hygienetiltak er angitt, men det anbefales alltid å sørge for god personlig hygiene, spesielt ved arbeid med kjemikalier. Seksjon 9: Fysiske og kjemiske egenskaper 9.1. Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Tilstandsform Væske Lukt Karakteristisk Kokepunkt / kokepunktintervall Verdi: 142 C Flammepunkt Verdi: 39 C Nedre eksplosjonsgrense m/enhet 0,6 Vol% Øvre eksplosjonsgrense m/enhet 15 Vol% Damptrykk Verdi: 5 hpa Vol % 9.2 Annen informasjon Løsemiddelinnhold Verdi: 43,8 % Seksjon 10: Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet Reaktivitet Data mangler Kjemisk stabilitet Stabilitet Risiko for farlige reaksjoner Risiko for farlige reaksjoner Ikke kjent Forhold som skal unngås Forhold som skal unngås Ikke kjent Materialer som skal unngås Materialer som skal unngås Ikke kjent Farlige spaltningsprodukter Farlige spaltningsprodukter Ikke kjent. Seksjon 11: Toksikologisk informasjon 11.1 Informasjon om toxiologiske effekter Toksikologisk informasjon LD50 oral LD50 oral LD50 dermal LD50 dermal LC50 innånding Stabil under normale temperaturforhold og anbefalt bruk. Verdi: < 3000 mg/kg Forsøksdyreart: Rotta Kommentarer: Nafta CAS: Verdi: > 5000 mg/kg Forsøksdyreart: Rotte Kommentarer: Nafta CAS: Verdi: > 3160 mg/kg Forsøksdyreart: Kanin Kommentarer: Nafta CAS: Verdi: > 4 mg/kg Forsøksdyreart: Kanin Kommentarer: Nafta CAS: Verdi: > 10,2 mg/l

6 Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Side 6 av 8 Forsøksdyreart: Rotte Varighet: 4 h Kommentarer: Nafta CAS: Toksikologiske data fra komponenter Potensielle akutte effekter Irritasjon Irriterer huden. Forsinket / Repeterende Allergi Ikke kjent. Kreftfremkallende, mutagene og reproduksjonstoksiske Kreft Ikke angitt. Arvestoffskader Ikke angitt. Fosterskadelige egenskaper Ikke angitt. Reproduksjonsskader Ikke angitt. Sammenligning CMR kategorier Ikke angitt. Seksjon 12: Miljøopplysninger Toksisitet Akutt akvatisk, fisk Akutt akvatisk, alge Akutt akvatisk, Daphnia Akutt akvatisk, Daphnia Verdi: mg/l Fiske art: Oncorhynchus mykiss Varighet: 96h Test referanse: Nafta CAS: Verdi: 4,6-10 EL50 mg/l Alge art: Pseudokirchneriella subcapita Varighet: 72h Test referanse: Nafta CAS: Verdi: mg/l EL50 Daphnia art: Daphnia Magna Varighet: 48h Test referanse: Nafta CAS: Verdi: 0,097 mg/l NOEC Daphnia art: Dahpnia Magna Varighet: 21 dagar Test referanse: Nafta CAS: Toksikologiske data fra komponenter Persistens og nedbrytbarhet Persistens og nedbrytbarhet Bioakkumulasjonspotensial Bioakkumulasjonspotensial Mobilitet i jord Mobilitet Resultater av PBT og vpvb vurdering PBT vurderingsresultat Ikke relevant Andre skadevirkninger Andre skadevirkninger / annen informasjon Ingen kjente. Seksjon 13: Fjerning av avfall Metoder for avfallsbehandling Egnede metoder til fjerning av kjemikaliet Må ikke slippes ut i kloakk eller vassdrag! Giftig for vannorganismer.

7 Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Side 7 av 8 Produktet er klassifisert som farlig avfall Avfallskode EAL Seksjon 14: Transportinformasjon UN-nummer ADR 1139 RID 1139 ADN 3 IMDG 1139 ICAO/IATA UN varenavn ADR RID IMDG ICAO/IATA Ja Transport fareklasse ADR 3 Fare nr. 30 RID 3 IMDG 3 ICAO/IATA Emballasjegruppe ADR III RID IMDG ICAO/IATA EAL: avfall av klebemidler og tetningsmasse som inneholder organiske løsemidler eller andre farlige stoffer OVERFLATEBESKYTTELSESMIDDELLØSNING OVERFLATEBESKYTTELSESMIDDELLØSNING COATING SOLUTION COATING SOLUTION III III III Miljøfarer Marin forurensning Yes Spesielle forholdsregler for bruker ADR Andre relevante opplysninger Tunnelrestriktionskod: D/E EmS F-E, S-E Transport i bulk i henhold til vedlegg II til MARPOL 73/78 og IBC-koden Andre relevante opplysninger Andre relevante opplysninger Seksjon 15: Opplysninger om lover og forskrifter Forskrift / regelverk om stoff eller blanding i forhold til sikkerhet, helse og miljø Referanser (Lover/Forskrifter) Lover og forskrifter Avfallsförordningen (2011:927) Vurdering av kjemikaliesikkerhet Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære 2009, med endringer. Euporaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2001 om registrering, evaluering, autorisasjon og restriksjoner av kjemikalier (REACH), om opprettelse av et europæisk kjemikalieagentur og om endring av direktiv 1999/45/EF og opphevelse av Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissjonens forordning (EF) nr. 1488/94 og Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissjonens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EF, 93/105/EF og 2000/21/EF, med endringer.

8 Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Side 8 av 8 Vurdering av kjemikaliesikkerhet er gjennomført Nei Seksjon 16: Andre opplysninger Klassifisering i henhold til CLP (EC) No 1272/2008 [CLP/GHS] Liste over relevante R-setninger (i seksjon 2 og 3). Liste over relevante H-setninger (i seksjon 2 og 3). Viktigste kilder ved utarbeidelsen av Sikkerhetsdatabladet (ikke norske) Ansvarlig for Sikkerhetsdatablad Flam. Liq. 3; H226; Aquatic Chronic 3; H412; R10 Brannfarlig. R11 Meget brannfarlig. R37 Irriterer luftveiene R51/53 Giftig for vannlevende organismer: kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet R65 Farlig: kan forårsake lungeskade ved svelging. R66 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukken hud R67 Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet H225 Meget brannfarlig væske og damp. H226 Brannfarlig væske og damp. H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene. H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Databladet er utarbeidet med basis i opplysninger gitt av produsenten. Auto Care AS

SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200)

SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Side 1 av 10 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 16.09.2011 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-%

SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 30.12.2012 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225)

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Armor All VINYL WIPES (650, 670)

SIKKERHETSDATABLAD Armor All VINYL WIPES (650, 670) Armor All VINYL WIPES (650, 670) Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Armor All VINYL WIPES (650, 670) AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Utgitt dato 01.12.2006 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING

SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 15.02.2007 Revisjonsdato

Detaljer

Utgave 1 - Denne versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Revisjonsdato 12.04.2011 Utskriftsdato 12.04.2011

Utgave 1 - Denne versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Revisjonsdato 12.04.2011 Utskriftsdato 12.04.2011 SEKSJON 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A12690P 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen

Detaljer

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 19/06/06 Internt nr.: Erstatter dato: 30/06/04 BYCOTEST C 10 (aerosol)

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 19/06/06 Internt nr.: Erstatter dato: 30/06/04 BYCOTEST C 10 (aerosol) 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av Kvinlog HMS Rådgivning HANDELSNAVN PRODUKTTYPE Rensemiddel. Pr-nr. 065442 Produsent/importør AS

Detaljer

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD EPX-V Primer komponent B - härdare

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD EPX-V Primer komponent B - härdare HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD EPX-V Primer komponent B - härdare Sist endret: 15.05.2008 Internt nr: Erstatter dato: 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN EPX-V Primer

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Coating 10-15 G

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Coating 10-15 G SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Coating 10-15 G AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn CondorLube Coating 10-15 G 1.2 Identifiserte

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Basert på forordning (EF) nr. 1907/2006, som endret ved forordning (EF) nr. 453/2010.

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Basert på forordning (EF) nr. 1907/2006, som endret ved forordning (EF) nr. 453/2010. HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Basert på forordning (EF) nr. 1907/2006, som endret ved forordning (EF) nr. 453/2010 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator:

Detaljer

Sikkerhetsdatablad Etter (EF)nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad Etter (EF)nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad Etter (EF)nr. 1907/2006 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator:: Cembrit True Edge Sealer 1.2. Identifiserte relevante bruksområder

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD TIMKEN PREMIUM ALL PURPOSE LC-2 GREASE

SIKKERHETSDATABLAD TIMKEN PREMIUM ALL PURPOSE LC-2 GREASE utarbeidelse og distribusjon av helse, miljø og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier. Produktnavn SIKKERHETSDATABLAD TIMKEN PREMIUM ALL PURPOSE LC2 GREASE AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen

Detaljer

IR ALL SEASONS DATA ONLY

IR ALL SEASONS DATA ONLY 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varemerke : IR ALL SEASONS 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD SR-37 LFM 48/S

SIKKERHETSDATABLAD SR-37 LFM 48/S 30026 - SR-37 LFM 48/S Utstedelsesdato: 2009-01-09 SIKKERHETSDATABLAD SR-37 LFM 48/S 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Handelsnavn SR-37 LFM 48/S Bruksområder Blyfri loddetinn.

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HMSDATABLAD Side 1 / 6 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn 1.2 Anbefalt bruk av kjemikaliet og bruksbegrensninger 1.2.1 Anbefalt

Detaljer

FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A. FILA CR10. Sikkerhetsdatablad. Vaskemiddel for fjerning av rester etter epoxyfug. sds@filasolutions.

FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A. FILA CR10. Sikkerhetsdatablad. Vaskemiddel for fjerning av rester etter epoxyfug. sds@filasolutions. Side nr. 1 / 7 Sikkerhetsdatablad 1. Identifikatorelementer for stoffet eller blandingen og for firmaet/selskapet 1.1. Produktidentifikator Navn 1.2. Relevant bruk identifisert av stoffet eller blandingen,

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. Herdepulver for akryl- og polyesterharpikser

Sikkerhetsdatablad. Herdepulver for akryl- og polyesterharpikser Sikkerhetsdatablad Herdepulver for akryl- og polyesterharpikser Uniprox sikkerhetsdatablad i henhold til direktiv (EF) nr. 1907/2006 Produkt: Herdepulver for akryl- og polyesterharpikser (MG120) Revidert:

Detaljer

Sikkerhetsdataark. * * *Kapittel 1 - IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET* * *

Sikkerhetsdataark. * * *Kapittel 1 - IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET* * * * * *Kapittel 1 - IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET* * * 1.1 Produktidentifikator: Materialets navn: OBJET HA FULLCURE630, CLEAR Kjemisk familie akrylholdige blandinger

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HMSDATABLAD Side 1 / 6 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn 1.2 Anbefalt bruk av kjemikaliet og bruksbegrensninger 1.2.1 Anbefalt

Detaljer

2.2 : Ikke-brannfarlige, ikke-giftige gasser. 1.2. Relevante identifiserte bruksmåter for stoffet eller blandingen og bruksmåter det advares mot

2.2 : Ikke-brannfarlige, ikke-giftige gasser. 1.2. Relevante identifiserte bruksmåter for stoffet eller blandingen og bruksmåter det advares mot Side : 1 2.2 : Ikke-brannfarlige, ikke-giftige gasser Advarsel SEKSJON 1. Beskrivelse av stoffet/blandingen og det aktuelle selskapet 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Sikkerhetsdatablad nr : : 1.2.

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) n. 1907/2006, artikel 31

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) n. 1907/2006, artikel 31 Side: 1/7 Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser som frarådes Ikke

Detaljer

BC ALPHAGAZ MIX CH4 10% / Ar

BC ALPHAGAZ MIX CH4 10% / Ar Side : 1 óm 2.1 : Brannfarlig gass. SEKSJON 1. Beskrivelse av stoffet/blandingen og det aktuelle selskapet 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Sikkerhetsdatablad nr : : 1.2. Relevante identifiserte bruksmåter

Detaljer

Instruksjoner for sikker håndtering av bly-syrebatterier

Instruksjoner for sikker håndtering av bly-syrebatterier Instruksjoner for sikker håndtering av bly-syrebatterier Denne brosjyren er utarbeidet i samarbeid med EUROBATs miljøkomité (Committee of Environmental Affairs) (mai 2003), og gjennomgått av EUROBAT TC-medlemmer

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Identifikasjon av stoffet eller preparatet Produktnavn IKBKB (IKK BETA) Identifikasjon av selskapet/foretaket

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD QUICKSEAM SA FLASHING

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD QUICKSEAM SA FLASHING HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Basert på direktiv 2001/58/EF fra EU-kommisjonen QUICKSEAM SA FLASHING 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Kjemikaliets navn: Produktnavn : QUICKSEAM

Detaljer

SÄKERHETSDATABLAD GrasAAT SP

SÄKERHETSDATABLAD GrasAAT SP GrasAAT SP Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD GrasAAT SP 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 13.06.2011 Produktnamn GrasAAT SP Användningsområde Konserveringsmiddel for gras.

Detaljer

Gassfarer og gass-sikkerhet

Gassfarer og gass-sikkerhet Gassfarer og gass-sikkerhet Nye faresymboler (farepiktogram) Nye faresymboler (farepiktogram) som erstatter de gamle oransje og sorte faresymbolene. Forordning (EC) Nr. 1272/2008 om klassifisering, merking

Detaljer

Cyprodinil + propikonazol - emulsjonskonsentrat Mot soppsykdommer på korn. Les alltid etiketten nøye før bruk. L162697 NORW/12P PPE 356742

Cyprodinil + propikonazol - emulsjonskonsentrat Mot soppsykdommer på korn. Les alltid etiketten nøye før bruk. L162697 NORW/12P PPE 356742 L162697 NORW/12P PPE 356742 Cyprodinil + propikonazol - emulsjonskonsentrat Mot soppsykdommer på korn. Les alltid etiketten nøye før bruk. Product names marked or, the ALLIANCE FRAME the SYNGENTA Logo

Detaljer

Svanemerking av Tekstilvaskemidler til profesjonell bruk

Svanemerking av Tekstilvaskemidler til profesjonell bruk Svanemerking av Tekstilvaskemidler til profesjonell bruk Versjon 3.1 19. mars 2014-31. mars 2019 Nordisk Miljømerking Innhold Hva er en/et Svanemerket tekstilvaskemiddel til profesjonell bruk? 4 Hvorfor

Detaljer

132 Norsk olje og gass, Anbefalte retningslinjer for håndtering av kvikksølv Dato: 10.09.12. Vedlegg 1 Eksempel på verneinstruks

132 Norsk olje og gass, Anbefalte retningslinjer for håndtering av kvikksølv Dato: 10.09.12. Vedlegg 1 Eksempel på verneinstruks 1 Formål, målgruppe og hjemmel... 2 2 Veiledning... 2 2.1 Karakterisering av installasjon og utstyr... 2 2.2 Eksponeringskontroll... 2 3 Tilleggsinformasjon... 6 3.1 Helsefarer... 6 3.2 Fysikalske egenskaper

Detaljer