HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD EPX-V Primer komponent B - härdare

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD EPX-V Primer komponent B - härdare"

Transkript

1 HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD EPX-V Primer komponent B - härdare Sist endret: Internt nr: Erstatter dato: 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN EPX-V Primer komponent B - härdare BRUKSOMRÅDE To-komponents maling FORMEL NASJONAL PRODUSENT/IMPORTØR Foretak Alcro-Beckers AB/Beckers Färg Postnr./sted Stockholm Land Sweden E-post Internett Telefon +46 (0) Faks +46 (0) OMSETTER Foretak Tikkurila A/S Adresse Stanseveien 25 Postnr./sted 0976 Oslo Land Norge E-post Internett Telefon Faks Nødtelefonnummer Bistandstype Åpningstider Giftinformasjonssentralen 2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER Irriterende Miljøskadelig Inneholder epoksyforbindelser. Se informasjon fra produsenten. HELSE Irriterer øynene og huden. Kan gi allergi ved hudkontakt.

2 MILJØ Miljøskadelig. Giftig for vannlevende organismer; kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. 3. OPPLYSNINGER OM KJEMISK SAMMENSETNING Nr. Ingrediensnavn Reg.Nr. EC-nr. Cas-nr. Vekt-% Merking 1 Diglycidyleter av bisfenol A/F, reaktionsprodukt med medemol. Vikt <700 (Epoxiharts) % Xi,N,R36/38 - R43 - R51/53 Tegnforklaring: T+=meget giftig, T=giftig, C=etsende, Xn=helseskadelig, Xi=irriterendeE=eksplosiv, O=oksiderende, F+=ekstremt brannfarlig, F=meget brannfarlig, N=miljøskadelig, Kreft=kreftfremkallende, Mut=arvestoffskadelig, Rep=reproduksjonsskadelig, Kons.=konsentrasjon 4. FØRSTEHJELPSTILTAK Kontakt umiddelbart lege ved ulykke, kvalme eller annen påvirkning. Tag med sikkerhetsdatabladet. Gi aldri noe gjennom munnen til en bevisstløs person. INNÅNDING Frisk luft og hvile. HUDKONTAKT Ta straks av gjennomtrengelige klær som er blitt tilsølt. Vask straks med såpe og vann. ØYEKONTAKT Fjern evt. kontaktlinser. Skyll øyeblikkelig med lunkent, rennende vann i minst 15 minutter. Hold øyelokkene godt fra hverandre. Kontakt lege umiddelbart. SVELGING Skyll munnen grundig og gi rikelige mengder melk eller vann forutsatt at tilskadekomne ikke er bevisstløs. Kontakt lege hvis större mengde er svelget eller ved vedvarende symptomer. Fremkall ikke brekning. 5. TILTAK VED BRANNSLUKKING EGNET BRANNSLUKKINGSMIDDEL Alkoholresistent skum. Slokningsmiddel: karbondioksid, pulver, alkoholbestandig skum, spredt vannstråle eller vanntåke. BRANN- OG EKSPLOSJONSFARE Unngå innånding av røyken som oppstår ved brann eller eksplosjon. Egnet åndedrettsvern kan være påkrevet for hjelpepersonell. Produktet er brennbart, men ikke brannfarlig. ANNEN INFORMASJON Ved brann dannes karbonmonoksid og karbondioksid. Ved brann vil dert dannes røyk. Beholdere i nærheten av brann flyttes straks eller kjøles med vann. La ikke spill fra brannslokningsarbeid renne ut i avløp.

3 6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP SIKKERHETSTILTAK FOR Å BESKYTTE PERSONELL Unngå direkte kontakt, bruk angitt verneutstyr. Se tiltak for personlig vern under punkt 7 og 8. Hold uvedkommende vekk. SIKKERHETSTILTAK FOR Å BESKYTTE YTRE MILJØ Unngå att større mengder av produktet slippes ut i vannkilder, kloakk eller miljøet generelt. METODER FOR OPPRYDDING OG RENGJØRING Spill kan pumpes eller absorberes i tørt, inert materiale som sand, jord e.l. Små mengder tørkes opp i klut/papirhåndklær. Oppsamlet materiale lagres på tette, merkede beholdere og behandles som angitt under avsnitt 13. ANNEN INFORMASJON Ved forurensing av sjø, vann eller avløp skal myndighetene informeres i henhold til norsk lovgivning. 7. HÅNDTERING OG OPPBEVARING HÅNDTERING Unngå kontakt med hud og øyne. Sørg for god ventilasjon. Personlig verneutstyr: se avsnitt 8. Hold uvedkommende vekk. Produktet må ikke sprøytes, sprøytetåker är helseskadelige. OPPBEVARING Emballasjen skal holdes tett lukket og oppbevares tørt. Skal beskyttes mot sollys Åpnet emballasje må lukkes omhyggelig og oppbevares stående for å forebygge lekkasje. Lagres ved temperaturer mellom 15 og 30 C. 8. EKSPONERINGSKONTROLL OG PERSONLIG VERNEUTSTYR BEGRENSNING OG KONTROLL AV EKSPONERING Sørg for god ventilasjon. Mekanisk ventilasjon og punktavsug kan behøves. Øyedusj og nøddusj skal finnes på arbeidsplassen. Ettersom det kreves lang skylletid, må vannet være temperert. Vask hendene etter arbeid med produktet. Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk. Oppbevar arbeidsklær adskilt. Tilsølte klær holdes adskilt og vaskes før de brukes igjen. ÅNDEDRETTSVERN Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Produktet må ikke sprøytes, sprøytetåker är helseskadelige. ØYEVERN Bruk vernebriller/ansiktsskjerm. HÅNDVERN Bruk vernehansker av motstandsdyktig materiale, f.eks. 4H-flerlagshansker, Neoprengummi.

4 ANNET HUDVERN ENN HÅNDVERN Bruk verneklær ved risiko for direkte kontakt eller sprut. Vask straks forurenset hud med vann. Fjern så gjennomfuktede klær og vask huden med vann. 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER TILSTANDSFORM Væske. FARGE Hvit. LUKT Svak. LØSELIGHET I VANN Vannløslig. FYSISKE OG KJEMISKE PARAMETERE Parameter Verdi/enhet Metode/referanse Merknad Kokepunkt > 100 C Flammepunkt > 100 C Tetthet ~ 1,1 g/cm³ VOC - g/l 10. STABILITET OG REAKTIVITET STABILITET Ingen nedbryting ved korrekt lagring og bruk. Se under punkt 7. Unngå temperaturer over 40 C. FORHOLD SOM SKAL UNNGÅS Unngå kontakt med oksiderende stoffer, sterke syrer og sterke baser. 11. OPPLYSNINGER OM HELSEFARE AKUTTE TOKSISKE TESTRESULTATER Diglycidyleter av bisfenol A/F, reaktionsprodukt med medemol. Vikt <700 (Epoxiharts) Eksponeringsvei Verdi/enhet Art Kilde LD50(Oralt) > 5000 mg/kg rotte Informasjonen gjeller for den ene komponenten i et tokomponentsystem. Læs HMS databladet for den andre komponenten også. INNÅNDING Ved oppvarming/oppheting avgis damp som kan virke irriterende på åndedrettsorganene.

5 HUDKONTAKT Irriterer huden. ØYEKONTAKT Irriterer øynene. Kan gi svie og rennende øyne. SVELGING Kan virke lett irriterende. Kan gi magesmerter eller brekninger. ALLERGI Produktet inneholder en epoksyharpiks som kan forårsake sensibilisering og allergiutvikling. Produktet er hud sensibiliserende, og kan forårsake allergi. 12. MILJØOPPLYSNINGER ØKOTOKSISITET Lågmolekylärt epoksiharts: Giftig for vannlevende organismer; kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. PERSISTENS OG NEDBRYTBARHET Biologisk vanskelig nedbrytbar. ANNEN INFORMASJON Økotoksikologiske er ikke blitt bestemt spesifikt på dette produktet. 13. FJERNING AV KJEMIKALIEAVFALL Bør hindres i å komme ned i avløp. Flytende rester av produktet har EWC-kod Destruer i samsvar med regelverk fra lokale myndigheter. Utherding anbefales: EWC-kod Tilby renset emballasjemateriale til lokale gjenvinningsinstitusjoner. Any national regulations regarding thermosetting plastics must be taken inte consideration when handling uncured residue of the product. 14. OPPLYSNINGER OM TRANSPORT Kjemikaliet er klassifisert som farlig gods: Ja UN-nr: 3082 VARENAVN OG BESKRIVELSE: Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. / Miljøskadelig flytende stoff, n.o.s. Epoxiresin MW<700 ADR/RID (VEITRANSPORT/JERNBANETRANSPORT) Klasse: Forpakningsgr: III Fareseddel: 9 IMDG (SJØTRANSPORT) Klasse: 9 Forpakningsgr: III

6 Marin forurensning: NO 15. OPPLYSNINGER OM LOVER OG FORSKRIFTER Irriterende EF-etikett Miljøskadelig Ja SAMMENSETNING Diglycidyleter av bisfenol A/F, reaktionsprodukt med medemol. Vikt <700 (Epoxiharts) (60-80 %) R-SETNINGER R36/38 Irriterer øynene og huden. R43 Kan gi allergi ved hudkontakt. Giftig for vannlevende organismer; kan forårsake uønskede langtidsvirkninger R51/53 i vannmiljøet. S-SETNINGER S-2 Oppbevares utilgjengelig for barn. S-28 Får man stoff på huden, vask straks med såpe og vann. S-36/37/39 Bruk egnede verneklær, vernehansker og vernebriller/ansiktsskjerm. S61 Unngå utslipp til miljøet. Se helse-, miljø- og sikkerhets- (HMS) datablad for ytterligere informasjon. REFERANSER EEC-forskrifter eller respektive nasjonale lover. 16. ANDRE OPPLYSNINGER AV BETYDNING FOR HMS LEVERANDØRENS ANMERKNINGER Forandrede punkter är markert med X. Produktet anvendes sammen med EPX-V primer komponent A. Komponent A reagerer med komponent B under varmeutvikling. Fulstendig utherdningstid er 5-7 dage LISTE OVER ALLE RELEVANTE RISIKOSETNINGER Nr. R-setningstekst R36/38Irriterer øynene og huden. R43 Kan gi allergi ved hudkontakt. Giftig for vannlevende organismer: kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i R51/53 vannmiljøet UTGITT: REVISJONSOVERSIKT Versjon Rev.dato Ansvarlig Endringer Agneta Dahlström -

SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING

SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 15.02.2007 Revisjonsdato

Detaljer

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 19/06/06 Internt nr.: Erstatter dato: 30/06/04 BYCOTEST C 10 (aerosol)

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 19/06/06 Internt nr.: Erstatter dato: 30/06/04 BYCOTEST C 10 (aerosol) 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av Kvinlog HMS Rådgivning HANDELSNAVN PRODUKTTYPE Rensemiddel. Pr-nr. 065442 Produsent/importør AS

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-%

SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 30.12.2012 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078)

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225)

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200)

SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Side 1 av 10 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 16.09.2011 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD SR-37 LFM 48/S

SIKKERHETSDATABLAD SR-37 LFM 48/S 30026 - SR-37 LFM 48/S Utstedelsesdato: 2009-01-09 SIKKERHETSDATABLAD SR-37 LFM 48/S 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Handelsnavn SR-37 LFM 48/S Bruksområder Blyfri loddetinn.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Armor All VINYL WIPES (650, 670)

SIKKERHETSDATABLAD Armor All VINYL WIPES (650, 670) Armor All VINYL WIPES (650, 670) Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Armor All VINYL WIPES (650, 670) AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Utgitt dato 01.12.2006 Revisjonsdato

Detaljer

Utgave 1 - Denne versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Revisjonsdato 12.04.2011 Utskriftsdato 12.04.2011

Utgave 1 - Denne versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Revisjonsdato 12.04.2011 Utskriftsdato 12.04.2011 SEKSJON 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A12690P 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Coating 10-15 G

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Coating 10-15 G SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Coating 10-15 G AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn CondorLube Coating 10-15 G 1.2 Identifiserte

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. Herdepulver for akryl- og polyesterharpikser

Sikkerhetsdatablad. Herdepulver for akryl- og polyesterharpikser Sikkerhetsdatablad Herdepulver for akryl- og polyesterharpikser Uniprox sikkerhetsdatablad i henhold til direktiv (EF) nr. 1907/2006 Produkt: Herdepulver for akryl- og polyesterharpikser (MG120) Revidert:

Detaljer

IR ALL SEASONS DATA ONLY

IR ALL SEASONS DATA ONLY 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varemerke : IR ALL SEASONS 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) n. 1907/2006, artikel 31

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) n. 1907/2006, artikel 31 Side: 1/7 Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser som frarådes Ikke

Detaljer

FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A. FILA CR10. Sikkerhetsdatablad. Vaskemiddel for fjerning av rester etter epoxyfug. sds@filasolutions.

FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A. FILA CR10. Sikkerhetsdatablad. Vaskemiddel for fjerning av rester etter epoxyfug. sds@filasolutions. Side nr. 1 / 7 Sikkerhetsdatablad 1. Identifikatorelementer for stoffet eller blandingen og for firmaet/selskapet 1.1. Produktidentifikator Navn 1.2. Relevant bruk identifisert av stoffet eller blandingen,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD TIMKEN PREMIUM ALL PURPOSE LC-2 GREASE

SIKKERHETSDATABLAD TIMKEN PREMIUM ALL PURPOSE LC-2 GREASE utarbeidelse og distribusjon av helse, miljø og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier. Produktnavn SIKKERHETSDATABLAD TIMKEN PREMIUM ALL PURPOSE LC2 GREASE AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen

Detaljer

Instruksjoner for sikker håndtering av bly-syrebatterier

Instruksjoner for sikker håndtering av bly-syrebatterier Instruksjoner for sikker håndtering av bly-syrebatterier Denne brosjyren er utarbeidet i samarbeid med EUROBATs miljøkomité (Committee of Environmental Affairs) (mai 2003), og gjennomgått av EUROBAT TC-medlemmer

Detaljer

Sikkerhetsdatablad Etter (EF)nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad Etter (EF)nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad Etter (EF)nr. 1907/2006 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator:: Cembrit True Edge Sealer 1.2. Identifiserte relevante bruksområder

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Basert på forordning (EF) nr. 1907/2006, som endret ved forordning (EF) nr. 453/2010.

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Basert på forordning (EF) nr. 1907/2006, som endret ved forordning (EF) nr. 453/2010. HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Basert på forordning (EF) nr. 1907/2006, som endret ved forordning (EF) nr. 453/2010 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator:

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Identifikasjon av stoffet eller preparatet Produktnavn IKBKB (IKK BETA) Identifikasjon av selskapet/foretaket

Detaljer

Sikkerhetsdataark. * * *Kapittel 1 - IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET* * *

Sikkerhetsdataark. * * *Kapittel 1 - IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET* * * * * *Kapittel 1 - IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET* * * 1.1 Produktidentifikator: Materialets navn: OBJET HA FULLCURE630, CLEAR Kjemisk familie akrylholdige blandinger

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HMSDATABLAD Side 1 / 6 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn 1.2 Anbefalt bruk av kjemikaliet og bruksbegrensninger 1.2.1 Anbefalt

Detaljer

SÄKERHETSDATABLAD GrasAAT SP

SÄKERHETSDATABLAD GrasAAT SP GrasAAT SP Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD GrasAAT SP 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 13.06.2011 Produktnamn GrasAAT SP Användningsområde Konserveringsmiddel for gras.

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HMSDATABLAD Side 1 / 6 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn 1.2 Anbefalt bruk av kjemikaliet og bruksbegrensninger 1.2.1 Anbefalt

Detaljer

2.2 : Ikke-brannfarlige, ikke-giftige gasser. 1.2. Relevante identifiserte bruksmåter for stoffet eller blandingen og bruksmåter det advares mot

2.2 : Ikke-brannfarlige, ikke-giftige gasser. 1.2. Relevante identifiserte bruksmåter for stoffet eller blandingen og bruksmåter det advares mot Side : 1 2.2 : Ikke-brannfarlige, ikke-giftige gasser Advarsel SEKSJON 1. Beskrivelse av stoffet/blandingen og det aktuelle selskapet 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Sikkerhetsdatablad nr : : 1.2.

Detaljer

BC ALPHAGAZ MIX CH4 10% / Ar

BC ALPHAGAZ MIX CH4 10% / Ar Side : 1 óm 2.1 : Brannfarlig gass. SEKSJON 1. Beskrivelse av stoffet/blandingen og det aktuelle selskapet 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Sikkerhetsdatablad nr : : 1.2. Relevante identifiserte bruksmåter

Detaljer

Gassfarer og gass-sikkerhet

Gassfarer og gass-sikkerhet Gassfarer og gass-sikkerhet Nye faresymboler (farepiktogram) Nye faresymboler (farepiktogram) som erstatter de gamle oransje og sorte faresymbolene. Forordning (EC) Nr. 1272/2008 om klassifisering, merking

Detaljer

Cyprodinil + propikonazol - emulsjonskonsentrat Mot soppsykdommer på korn. Les alltid etiketten nøye før bruk. L162697 NORW/12P PPE 356742

Cyprodinil + propikonazol - emulsjonskonsentrat Mot soppsykdommer på korn. Les alltid etiketten nøye før bruk. L162697 NORW/12P PPE 356742 L162697 NORW/12P PPE 356742 Cyprodinil + propikonazol - emulsjonskonsentrat Mot soppsykdommer på korn. Les alltid etiketten nøye før bruk. Product names marked or, the ALLIANCE FRAME the SYNGENTA Logo

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD QUICKSEAM SA FLASHING

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD QUICKSEAM SA FLASHING HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Basert på direktiv 2001/58/EF fra EU-kommisjonen QUICKSEAM SA FLASHING 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Kjemikaliets navn: Produktnavn : QUICKSEAM

Detaljer

For behandling av preadult og adult lakselus (Lepeophtheirus salmonis) eller skottelus (Caligus) på oppdrettslaks.

For behandling av preadult og adult lakselus (Lepeophtheirus salmonis) eller skottelus (Caligus) på oppdrettslaks. 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Trident vet, 500 mg/g pulver til behandlingssuspensjon til fisk 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Virkestoff: 1 g produkt inneholder 500 mg azametifos. Hjelpestoffer:

Detaljer

Salmosan vet 500 mg/g pulver for suspensjon til behandling av fisk. Homogen, lys beige til beige pulver for suspensjon til behandling av fisk.

Salmosan vet 500 mg/g pulver for suspensjon til behandling av fisk. Homogen, lys beige til beige pulver for suspensjon til behandling av fisk. Preparatomale (SPC) Denne er også tilgjengelig hos produsenten: http://salmosan.net/no/preparatomale/ 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Salmosan vet 500 mg/g pulver for suspensjon til behandling av fisk. 2.

Detaljer