Sikkerhetsdatablad Etter (EF)nr. 1907/2006

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sikkerhetsdatablad Etter (EF)nr. 1907/2006"

Transkript

1 Sikkerhetsdatablad Etter (EF)nr. 1907/2006 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator:: Cembrit True Edge Sealer 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot: Impregnering av fiber sement hjørner Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet:: Ansvarlig for sikkerhetsdatablad (epost): 1.4. Nødtelefonnummer: Cembrit Holding A/S Sohngårdsholmsvej 2, Aalborg Danmark Tlf (Giftinformasjonssentralen) Datum: Sida 1 av 7

2 AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON 2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen:: EF (Forskrifter om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier): Xi;R38 R43 CLP (1272/2008): Skin Irrit. 2;H315 Skin Sens 1;H317 Irriterende væske som kan gi allergi ved hudkontakt. Ordlyden av R og Hsetningene se avsnitt Merkingselementer: Innholdsmerking: 5Klor2metyl2Hisotiazol3on og 2metyl2Hisotiazol3on (3,1)blanding av Irriterer huden (R38) Fare for allergi ved hudkontakt (R43) Unngå kontakt med huden og øynene (S24/25) Får man stoffet i øynene; skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege (S26) Tilsølet klær må fjernes straks (S27) Bruk egnede verneklær, vernehansker og vernebriller/ansigtsskjerm (S36/37/38) Ved svelning, kontakt lege omgående og vis denne beholderen eller etiketten (S46) Irriterende Andra faror: Ingen kjente. PBT/vPvB: Ingående ämnen är inte PBT/vPvB enligt kriterierna i REACH bilag XIII. AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER 3.2. Stoffblandinger: Ämnesnamn CASnr. EGnr. Indexnr. Vikt% Siliciumforbindelse Oktyltrietoksysilan 2butoksyethanol Nonylfenol, ethoxylatsulfat ammonium salt 5Klor2metyl2Hisotiazol3on och 2metyl2Hisotiazol3on (3:1), blandning og Ammoniakkoppløsning Ikke oplyst Ordlyden av R og Hsetningene se avsnitt < 30 < 15 < 8 < 1,25 < 0,002 < 0,15 REACH reg.nr Klassificering Xi, R38 CLP. Skin Irrit. 2; H315 Xi R38 CLP. Skin Irrit. 2; H315 Xn R20/21/22, Xi R36/38 CLP. Acute Tox 4; H302, H312, H332 Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit.2; H319 Xi R36/38 CLP. Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 T R23/24/25, C R34, R43 N R50/53 CLP. Acute Tox.3; H301, H311, H331 Skin Corr. 1B; H314 Skin Sens. 1; H317 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 C R34, N R50 CLP. Skin Corr.1B; H314 Aquatic Acute 1; H400 AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak: Innånding: Bring personen i frisk luft. Holdes i ro under oppsyn. Ved ubehag: Søk lege. Sida 2 av 7

3 AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK Hud: Fjern straks tilsølte klær. Skyll huden og vask grundig med vann og såpe. Oppsøk lege ved sår eller andre hudplager. Smør huden inn med håndkrem. Ved fortsatt irritasjon: Søk lege. Øyne: Skyll straks med vann eller saltvann. Evt. kontaktlinser fjernes og øyet spiles godt opp. Ved fortsatt irritasjon: Søk lege. Svelging: Skyll straks munnen grundig og drikk rikelig med vann. Ved ubehag: Søk lege De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede: Alvorlig irritasjon av huden. Kan gi allergisk kontakteksem med utslett, rødme og blemmer. Hos de som blir sterkt angrepet, kan huden svelle og få veskedannelser Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig: Ved kontakt med lege eller sykehus, vis dette sikkerhetsdatablad. AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK 5.1. Slokkingsmidler: Vanntåke (aldri vannstråle, sprer brannen), skum, pulver eller kullsyre Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen: Unngå innånding av røykgasser. Ved brann utvikles meget giftige gasser: Primært karbonoksider Råd til brannmannskaper: Fjern om mulig beholderne eller kjøl dem ned med vann. Bruk trykkluftmaske ved kraftig røykutvikling.. AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP 6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner: Bruk personlig verneutstyr se avsnitt 8. Begrens spredningen. Sørg for god utlufting Forsiktighetsregler med hensyn til miljø: Helles aldri ut i kloakken se avsnitt 12. Informer de lokale myndigheter ved utslipp i omgivelsene Metoder og materialer for oppsamling og rensing: Sølet samles opp og handteres som kjemisk avfall. Oppsamles i avfallsdunk med lokk. Merk avfallsdunkene: Advarsel. Avfall med allergirisiko. Unnga hudkontakt. Bruk vernehansker. Skyll stedet hvor sølet oppsto grundig med vand. Etterfølgende handtering av søl se avsnitt Henvisning til andre avsnitt: Se ovennevnte. AVSNITT 7: HÅNDTERING OG LAGRING 7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering: Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Vask hender og forurensede områder med vann og såpe etter arbeidsslutt. Fuktighetskrem motvirker uttørking av huden og kan med stor fordel brukes etter at arbeidet er slutt Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter: I godt tillukket emballasje, tort og med god ventilasjon. Lagres ved temperaturer 1 40 C. Ma ikke lagres sammen med sterke syrer og baser Særlig(e) sluttanvendelse(r): Se bruksområder avsnitt 1. Sida 3 av 7

4 AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONBESKYTTELSE 8.1. Kontrollparametere: Arbeidstilsynets grenseverdier: Stoffnavn ppm mg/m3 Anm 2butoksyetanol: H (Stoffet kan tas opp gjennom huden) * Ammoniakk (for ren Ammoniak) * * = EU har vejledende GV for stoffet. DNEL/PNEC: Ingen CSR Eksponeringskontrol: Forholdsregler for å hindre eksponering: Ingen specifikke. Personlig verneutstyr: Innånding: Ved utilstrekkelig ventilasjon: Bruk godkjent vernemaske i henhold til EN140 med kombinasjonsfilter klasse AP2. Filtrene har en begrenset levetid (må skiftes ut). Les produsentens instruksjoner. Hud: Bruk vernehansker av nitrilgummi eller neopren i henhold til EN 374. Det har ikke vart mulig a finne data for gjennombruddstid av innholdstoffene, derfor anbefales det å skifte ut hansken hvis man søler på den. Øyne: Bruk tettsluttende vernebriller i henhold til EN 166 ved risiko for sprut.. Passende miljomessige eksponeringskontroll: Ingen specifikke. AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGRENSKAPER 9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Utseende: Væske, hvit melkeaktig Lukt: Luktgrense: ph: 89 Smeltepunkt/smeltepunktsintervall: 100 C Kokepunkt/kokepunktintervall: Dekomponeringstemperatur: Flammepunkt : Fordampningshastighet: Antennelighet (fast stoff, gass): Ikke relevant Eksplosjonsgrenser (vol% vol%): Damptrykk (hpa, 20 C): 2 Relativ damptetthet Relativ tetthet (g/cm 3, 20 C): 1,01,1 Vannløselighet: Let loselig Fordelingskoeffisient: noktanol/vann: Selvantennelighet: Viskositet (25 C): 40 mpas (dynamisk) Eksplosive/oksiderende egenskaper: Ikke relevant 9.2. Andre opplysninger: Ikke relevant AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET Reaktivitet: Kjemisk stabilitet: Normalt stabilt under normale forhold se punkt Mulighet for farlige reaksjoner: Forhold som skal unngås: Uforenlige materialer: Stærke syrer og baser Farlige nedbrytingsprodukter: Ved oppvarming og brann utvikles giftige gasser: Primært karbonoksider Sida 4 av 7

5 AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER Opplysninger om toksikologiske virkninger: Fareklasse Data Test Datakilde Akutt giftighet Butylglykol Inhalation LC 50 rotte: 2,39 mg/l/4 h Dermal LD 50 rotte: 2270 mg/kg Oral LD 50 rotte: 1950 mg/kg Etsning/irritasjon Irritasjon av øyne, (100mg/72h) Hudirritasjon: Ikke irriterande OECD 405 Sensibilisering Ikke sensibilisering CMR: Ingen kreft eller reproduksjontoksisk effekt Mutagen effekt, in vivo og in vitro Ames test IARC Akutt giftighet: Ammoniaklösning Inhalation LC 50?: 3,31 mg/l/2 h Dermal Ingen data Oral LD 50 rotta: 350 mg/kg Etsning/irritasjon: Irritasjon av øyne: Ja Hudirriterande: Ingen data Sensibilisering Ingen data CMR: Ingen kreft eller reproduksjontoksisk effek Mutagen effekt, in vivo og in vitro Opptaksveier: Lungene, hud og magetarmkanalen. Symptom: Innanding: Kan gi irritasjon av luftveiene. Hud: Gir alvorlig irritasjon, rødme og smerter. Øyne: Sprut kan gi irritasjon med rødme og muligens smerter. Svelging: Kan gi irritasjon av magetarmkanalen. Kroniske effekter: Langvarig eller gjentatt hudkontakt kan gi allergi. AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER Giftighet: Akvatisk Data Test Datakällor Fisk Butylglykol LC 50, 24h): 1700 mg/l ( carassius autatus) Krebsdyr EC 50, 24h: mg/l (Dafnia Magna) Alger IC 50 : Ingen tillgänglig data. 5Klor2metyl2Hisotiazol3on och 2metyl2Hisotiazol3on er meget giftig for vannlevende organismer. Produktet er ikke klassificert som miljøskadelige Persistens och nedbrytbarhet: Ingen data til rådighet/relevante data. Bioakkumulasjonspotensial: Ingen data til rådighet/relevante data. Mobilitet i jord: Ingen data til rådighet/relevante data. Resultater av PBT og vpvb vurdering: Innholdsstoffene er ikke PBT/vPvB i henhold til kriterier i REACH, VEDLEGG XIII.. Sida 5 av 7

6 AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER Andre skadevirkninger: AVSNITT 13: DISPONERING Avfallsbehandlingsmetoder: Rester og avfall bør ikke tilføres avløpsnettet, men leveres for avfallsbehandling til godkjent mottak. EALKode: (rester) og (granulat eller likn med blandning). Avfallstoffnummer: 7051 (Maling, lim, lakk, losemiddelbasert). AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER Ikke omfattet av transportreglene (ADR/RID) FNnummer: Ingen FNforsendelsesnavn: Ingen Transportfareklasse(r): Ingen Emballasjegruppe: Ingen Miljøfarer: Ingen Særlige forsiktighetsregler ved bruk: Ingen Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBCregelverket: Ikke relevant AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM BESTEMMELSER Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen: Barn og ungdom (personer under 18 år) skal ikke utfore arbeid med produktet. Ved en kartlegging av arbeidsmiljøet skal det sikres at personell ikke utsettes for påvirkninger som kan innebære risiko ved graviditet eller amming. NB! indholdet af Nonylphenol (CAS ) fremgår af Kandidatlistan og Restriksjonslistan (REACH) Vurdering av kjemikaliesikkerhet: Ingen CSR AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER Ordlyd på R og Hsetninger nevnt i avsnitt 2 og 3: R 20/21/22: Farlig ved innånding, hudkontakt og svelging. R 23/24/25: Giftig ved innånding, ved hudkontakt og svelging. R 34: Etsende. R 36/38: Irriterer øynene og huden. R 38: Irriterer huden. R 43: Kan gi allergi ved hudkontakt. R 50: Meget giftig for vannlevende organismer. R 5053: Meget giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. H301: Giftig ved svelging H311: Giftig ved hudkontakt H331: Giftig ved innånding. H302: Farlig ved svelging H312: Farlig ved hudkontakt H332: Farlig ved innånding. H314: Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. H315: Irriterer huden. H317: Kan utløse en allergisk hudreaksjon. H319: Gir alvorlig øyeirritasjon. H400: Meget giftig for liv i vann. H410: Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Sida 6 av 7

7 AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER Forkortelser: CMR = Carcinogenicity, mutagenicity, reproductive toxicity CSR = Chemical Safety Report DNEL = Derived NoEffect Level EC50 = Effect Concentration 50 % FW = Fresh Water LC50 = Lethal Concentration 50 % LD / LD50 = Lethal Dose / Lethal Dose 50 % PBT = Persistent, Bioaccumulative, Toxic PNEC = Predicted NoEffect Concentration vpvb = very Persistent, very Bioaccumulative Datakilder: RAR = Risk Assesment Report (EF) RTECS = Register of Toxic Effects of Chemical Substances = International Uniform ChemicaL Database Information Råd om særlig opplæring: Materialet ma kun brukes av personer som har fatt grundig instruksjon i hvordan arbeidet skal utfores og som har kjennskap til innholdet i dette sikkerhetsdatabladet Etikettinformasjon (CLP, 1272/2008): H315: Irriterer huden. H317: Kan utløse en allergisk hudreaksjon. ADVARSEL P280 Benytt vernehansker/verneklær. P333+P313 Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp. P362: Tilsølte klær må fjernes og vaskes før de brukes på nytt. Innholdsmerking 5Klor2metyl2Hisotiazol3on och 2metyl2Hisotiazol3on (3:1)blanding av Utgave; 01 Utarbeidet av: Eurofins Product testing, Smedeskovvej 38, 8464 Galten Danmark. Tlf : Sida 7 av 7

SIKKERHETSDATABLAD Armor All VINYL WIPES (650, 670)

SIKKERHETSDATABLAD Armor All VINYL WIPES (650, 670) Armor All VINYL WIPES (650, 670) Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Armor All VINYL WIPES (650, 670) AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Utgitt dato 01.12.2006 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Coating 10-15 G

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Coating 10-15 G SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Coating 10-15 G AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn CondorLube Coating 10-15 G 1.2 Identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-%

SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 30.12.2012 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078)

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200)

SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Side 1 av 10 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 16.09.2011 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225)

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Basert på forordning (EF) nr. 1907/2006, som endret ved forordning (EF) nr. 453/2010.

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Basert på forordning (EF) nr. 1907/2006, som endret ved forordning (EF) nr. 453/2010. HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Basert på forordning (EF) nr. 1907/2006, som endret ved forordning (EF) nr. 453/2010 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator:

Detaljer

Utgave 1 - Denne versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Revisjonsdato 12.04.2011 Utskriftsdato 12.04.2011

Utgave 1 - Denne versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Revisjonsdato 12.04.2011 Utskriftsdato 12.04.2011 SEKSJON 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A12690P 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD TIMKEN PREMIUM ALL PURPOSE LC-2 GREASE

SIKKERHETSDATABLAD TIMKEN PREMIUM ALL PURPOSE LC-2 GREASE utarbeidelse og distribusjon av helse, miljø og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier. Produktnavn SIKKERHETSDATABLAD TIMKEN PREMIUM ALL PURPOSE LC2 GREASE AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen

Detaljer

IR ALL SEASONS DATA ONLY

IR ALL SEASONS DATA ONLY 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varemerke : IR ALL SEASONS 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser

Detaljer

Sikkerhetsdataark. * * *Kapittel 1 - IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET* * *

Sikkerhetsdataark. * * *Kapittel 1 - IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET* * * * * *Kapittel 1 - IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET* * * 1.1 Produktidentifikator: Materialets navn: OBJET HA FULLCURE630, CLEAR Kjemisk familie akrylholdige blandinger

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HMSDATABLAD Side 1 / 6 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn 1.2 Anbefalt bruk av kjemikaliet og bruksbegrensninger 1.2.1 Anbefalt

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) n. 1907/2006, artikel 31

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) n. 1907/2006, artikel 31 Side: 1/7 Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser som frarådes Ikke

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING

SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 15.02.2007 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD SR-37 LFM 48/S

SIKKERHETSDATABLAD SR-37 LFM 48/S 30026 - SR-37 LFM 48/S Utstedelsesdato: 2009-01-09 SIKKERHETSDATABLAD SR-37 LFM 48/S 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Handelsnavn SR-37 LFM 48/S Bruksområder Blyfri loddetinn.

Detaljer

FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A. FILA CR10. Sikkerhetsdatablad. Vaskemiddel for fjerning av rester etter epoxyfug. sds@filasolutions.

FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A. FILA CR10. Sikkerhetsdatablad. Vaskemiddel for fjerning av rester etter epoxyfug. sds@filasolutions. Side nr. 1 / 7 Sikkerhetsdatablad 1. Identifikatorelementer for stoffet eller blandingen og for firmaet/selskapet 1.1. Produktidentifikator Navn 1.2. Relevant bruk identifisert av stoffet eller blandingen,

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HMSDATABLAD Side 1 / 6 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn 1.2 Anbefalt bruk av kjemikaliet og bruksbegrensninger 1.2.1 Anbefalt

Detaljer

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD EPX-V Primer komponent B - härdare

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD EPX-V Primer komponent B - härdare HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD EPX-V Primer komponent B - härdare Sist endret: 15.05.2008 Internt nr: Erstatter dato: 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN EPX-V Primer

Detaljer

2.2 : Ikke-brannfarlige, ikke-giftige gasser. 1.2. Relevante identifiserte bruksmåter for stoffet eller blandingen og bruksmåter det advares mot

2.2 : Ikke-brannfarlige, ikke-giftige gasser. 1.2. Relevante identifiserte bruksmåter for stoffet eller blandingen og bruksmåter det advares mot Side : 1 2.2 : Ikke-brannfarlige, ikke-giftige gasser Advarsel SEKSJON 1. Beskrivelse av stoffet/blandingen og det aktuelle selskapet 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Sikkerhetsdatablad nr : : 1.2.

Detaljer

Instruksjoner for sikker håndtering av bly-syrebatterier

Instruksjoner for sikker håndtering av bly-syrebatterier Instruksjoner for sikker håndtering av bly-syrebatterier Denne brosjyren er utarbeidet i samarbeid med EUROBATs miljøkomité (Committee of Environmental Affairs) (mai 2003), og gjennomgått av EUROBAT TC-medlemmer

Detaljer

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 19/06/06 Internt nr.: Erstatter dato: 30/06/04 BYCOTEST C 10 (aerosol)

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 19/06/06 Internt nr.: Erstatter dato: 30/06/04 BYCOTEST C 10 (aerosol) 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av Kvinlog HMS Rådgivning HANDELSNAVN PRODUKTTYPE Rensemiddel. Pr-nr. 065442 Produsent/importør AS

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. Herdepulver for akryl- og polyesterharpikser

Sikkerhetsdatablad. Herdepulver for akryl- og polyesterharpikser Sikkerhetsdatablad Herdepulver for akryl- og polyesterharpikser Uniprox sikkerhetsdatablad i henhold til direktiv (EF) nr. 1907/2006 Produkt: Herdepulver for akryl- og polyesterharpikser (MG120) Revidert:

Detaljer

SÄKERHETSDATABLAD GrasAAT SP

SÄKERHETSDATABLAD GrasAAT SP GrasAAT SP Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD GrasAAT SP 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 13.06.2011 Produktnamn GrasAAT SP Användningsområde Konserveringsmiddel for gras.

Detaljer

BC ALPHAGAZ MIX CH4 10% / Ar

BC ALPHAGAZ MIX CH4 10% / Ar Side : 1 óm 2.1 : Brannfarlig gass. SEKSJON 1. Beskrivelse av stoffet/blandingen og det aktuelle selskapet 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Sikkerhetsdatablad nr : : 1.2. Relevante identifiserte bruksmåter

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Identifikasjon av stoffet eller preparatet Produktnavn IKBKB (IKK BETA) Identifikasjon av selskapet/foretaket

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD QUICKSEAM SA FLASHING

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD QUICKSEAM SA FLASHING HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Basert på direktiv 2001/58/EF fra EU-kommisjonen QUICKSEAM SA FLASHING 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Kjemikaliets navn: Produktnavn : QUICKSEAM

Detaljer

Gassfarer og gass-sikkerhet

Gassfarer og gass-sikkerhet Gassfarer og gass-sikkerhet Nye faresymboler (farepiktogram) Nye faresymboler (farepiktogram) som erstatter de gamle oransje og sorte faresymbolene. Forordning (EC) Nr. 1272/2008 om klassifisering, merking

Detaljer

Cyprodinil + propikonazol - emulsjonskonsentrat Mot soppsykdommer på korn. Les alltid etiketten nøye før bruk. L162697 NORW/12P PPE 356742

Cyprodinil + propikonazol - emulsjonskonsentrat Mot soppsykdommer på korn. Les alltid etiketten nøye før bruk. L162697 NORW/12P PPE 356742 L162697 NORW/12P PPE 356742 Cyprodinil + propikonazol - emulsjonskonsentrat Mot soppsykdommer på korn. Les alltid etiketten nøye før bruk. Product names marked or, the ALLIANCE FRAME the SYNGENTA Logo

Detaljer

Nettoinnhold: 10 L L1005683 NORW/12S PPE 4046981. Prosulfokarb - emulsjonskonsentrat Mot ugras i høstkorn, potet og grasfrøeng.

Nettoinnhold: 10 L L1005683 NORW/12S PPE 4046981. Prosulfokarb - emulsjonskonsentrat Mot ugras i høstkorn, potet og grasfrøeng. L1005683 NORW/12S PPE 4046981 Prosulfokarb - emulsjonskonsentrat Mot ugras i høstkorn, potet og grasfrøeng. Les alltid etiketten nøye før bruk. Sammensetning: Prosulfokarb 800 g/l, fyllstoffer 250 g/l

Detaljer

For behandling av preadult og adult lakselus (Lepeophtheirus salmonis) eller skottelus (Caligus) på oppdrettslaks.

For behandling av preadult og adult lakselus (Lepeophtheirus salmonis) eller skottelus (Caligus) på oppdrettslaks. 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Trident vet, 500 mg/g pulver til behandlingssuspensjon til fisk 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Virkestoff: 1 g produkt inneholder 500 mg azametifos. Hjelpestoffer:

Detaljer