SIKKERHETSDATABLAD Soundsafe

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIKKERHETSDATABLAD Soundsafe"

Transkript

1 SIKKERHETSDATABLAD Soundsafe 1 Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnamn: Soundsafe 1.2 Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det advares mot Bruksområder: Kontaktmiddel til industriell ultralyd kontroll 1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet Firmanavn: AB Kontrollmetod Postadresse: Södra Långebergsgatan 18 Postnr: Poststed: Västra Frölunda Land: Sverige Kontaktperson Sebastian Forssén Telefon: E-post: Hjemmeside 1.4 Nødtelefonnummer Nødtelefon: Giftinformasjonssentralen: Ved akutte tilfeller: Fareidentifikasjon 2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen Klassifisering i henhold til CLP (EC) No 1272/2008 [CLP/GHS]: Produktet er ikke klassifisert som helse- eller miljøfare etter gjeldende lovgivning 2.2 Merkingselementer Sikkerhetssetninger Må ikke komme i øynene, på huden eller klær. Sammensetning Vann, propylenglykol og glyserol 2.3 Andre farer Stoffet er ikke klassifisert som PBT eller vpvb. Revidert dato: Side 1 (av 7)

2 3 Sammensetning / opplysninger om bestanddeler 3.2 Stoffblandinger Komponentnavn Identifikasjon Klassifisering Innhold Vann CAS-nr: Ikke klassifisert 70 % EG.nr: Propylenglykol CAS-nr: EG-nr: Glyserol CAS-nr: EG.nr: Ikke klassifisert % Ikke klassifisert 5-20 % Hele teksten for alle faresetninger er vist i pkt Førstehjelpstiltak 4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak Innånding Hudkontakt Øyekontakt Svelging Fjern tilsølt tøy. Vask straks huden med såpe og vann. Vaske tilsølt tøy før bruk. Skyll straks med store mengder vann (temperert C) i min. 15 min. Løft øyelokket. Fjern evt. kontaktlinser. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. Gi ikke noe og drikke til en bevisstløs person. Kontakt lege hvis store mengder svelget. 4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede Ingen informasjon. 4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig Vis dette sikkerhetsdatabladet til tilstedeværende lege. 5 Brannslokkingstiltak 5.1 Slokkingsmidler Passende brannslukningsmidler Uegnet brannslukningsmidler Produktet er ikke brannfarlig. Bruk brannslokningsmiddel som er hensiktsmessig for de lokale forholdene og miljø omgivelsene. 5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen 5.3 Råd til brannmannskaper Unngå å innånde damp og røyk. I tilfelle av brann: bruk trykkluftmaske. 6 Tiltak ved utilsiktet utslipp Revidert dato: Side 2 (av 7)

3 6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner Se vernetiltakene som er oppført i avsnitt 7 og Forsiktighetsregler med hensyn til miljø Produktet er ikke klassifisert som miljøfarlig. Større utslipp skal forhindres. Send informasjon til relevante myndigheter dersom produktet har forårsaket miljøforurensning. 6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing Spyl bort rester med vann. Hva oppmerksom på at det sølte materialet kan gjøre gulvet glatt. 6.4 Henvisning til andre avsnitt Se avsnitt 7 for opplysninger om sikker håndtering. Se avsnitt 8 for opplysninger om egnet personlig verneutstyr. Se avsnitt 13 for flere opplysninger om avfallshåndtering. 7 Håndtering og lagring 7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering Sørg for sikker kemikaliehåndtering. 7.2 Villkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter Oppbevares på et tørt, kjølig og ventilert sted. 7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r) Se seksjon Eksponeringskontroll / personbeskyttelse 8.1 Kontrollparametere Yrkeshygieniske grenseverdier (gjelder inhalerte luften) Inneholder ikke komponenter med yrkeshygieniske grenseverdier. 8.2 Eksponeringskontroll Begrensning av eksponering på arbeidsplassen Verneutstyr Åndedrettsvern Håndvern Øyevern Hud- og kroppsvern Ingen informasjon. Ikke nødvendig Bruk handsker Bruk øyevernutstyr Bruk normal verneutstyr 9 Fysiske og kjemiske egenskaper 9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Utseende/farg Pasta/gjennomsiktig Revidert dato: Side 3 (av 7)

4 Lukt Mild Luktterskel ph Smeltepunkt / frysepunkt Kokepunkt/kokeområde Flammepunkt Fordampingshastighet Antennelighet (fast stoff, gass) Øvre / nedre brennbarhets-eller eksplosjonsgrenser Damptrykk Damptetthet Tetthet 1,06 g/cm 3 Løselighet Fullstendig løslig i vann Organisk løsningsmiddel 0 % Fordelingskoeffisient: n-oktanol/vann Antenningstemperatur Dekomponeringstemperatur Viskositet Eksplosjonsegenskaper Oksidasjonsegenskaper Tørrstoff 2% 9.2 Andre opplysninger 10 Stabilitet og reaktivitet 10.1 Reaktivitet Ved lagring og bruk under normale forhold vil det ikke oppstå farlige reaksjoner Kjemisk stabilitet Produktet er stabilt under normal lagring og bruk Mulighet for farlige reaksjoner Ingen spesifikke data Forhold som skal unngås 10.5 Uforenlige materialer 10.6 Farlige nedbrytingsprodukter 11 Toksikologiske opplysninger 11.1 Opplysninger om toksikologiske virkninger Revidert dato: Side 4 (av 7)

5 Toksikologisk informasjon for hele blandingen: Alminnelig helsefarer Akutt giftighet Irritasjon Etsende virkning Sensibilisering Giftighet ved gjentatt dose CMR-virkninger Potensielle akutte effekter: Innånding Hudkontakt Litt irriterende Øyekontakt Litt irriterende Svelging Tilgjengelige toksikologiske data for innholdsstoffer: Produktet er ikke klassifisert som helsfarlig. Litt irriterende Substans Eksponering Dosering LD50 Propylenglykol (oral, rotte) mg/kg LD50 Propylenglykol (inhalation, kanin) > 2000 mg/kg 12 Økologiske opplysninger 12.1 Giftighet Produktet er ikke klassifisert som miljøfarlig 12.2 Persistens og nedbrytbarhet 12.3 Bioakkumuleringsevne 12.4 Mobilitet i jord 12.5 Resultater av PBT- og vpvb -vurdering 12.6 Andre skadevirkninger 13 Disponering 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder Produktet er klassifisert som farlig avfall Ja Avfallskode EAL EAL: Transportopplysninger 14.1 FN-nummer Revidert dato: Side 5 (av 7)

6 ADR Dette preparatet er ikke klassifisert som farlig i henhold til internasjonale transportbestemmelser (ADR/,, ) FN-forsendelsesnavn ADR 14.3 Transport fareklasse(r) ADR 14.4 Emballasjegruppe ADR 14.5 Miljøfarer 14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk 14.7 Bulktransport i henhold til vedlegg II til MARPOL 73/78 og IBC-regelverket 15 Opplysninger om bestemmelser 15.1 Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen Euporaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2001 om registrering, evaluering, autorisasjon og restriksjoner av kjemikalier (REACH). EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og blandinger (CLP). Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) nr. 930, med endringer. Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier) Nr Vurdering av kjemikaliesikkerhet Ingen vurdering av kjemikaliesikkerhet er gjennomført. 16 Andre opplysninger Revidert dato: Side 6 (av 7)

7 Leverandørens anmerkninger Historikk Utgitt dato Opplysninger som er nye, slettet eller revidert Viktigste kilder ved utarbeidelsen av Sikkerhetsdatabladet Opplysningene i dette sikkerhetsdatabladet er basert på opplysninger som var i vår besittelse på det tidspunkt sikkerhetsdatabladet ble utarbeidet, og er gitt under forutsetning av at produktet anvendes under de forhold som er angitt, og i samsvar med den anvendelsesmåte som er spesifisert på emballasjen eller i relevant teknisk litteratur. Ethver annen bruk av produktet, eventuelt i kombinasjon med andre produkter eller prosesser, skjer på brukerens eget ansvar Klassifisering i henhold til CLP. Databladet er utarbeidet med basis i opplysninger gitt av produsenten Revidert dato: Side 7 (av 7)

SIKKERHETSDATABLAD FERSK FABRIKKBLANDET BETONG

SIKKERHETSDATABLAD FERSK FABRIKKBLANDET BETONG FERSK FABRIKKBLANDET BETONG Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD FERSK FABRIKKBLANDET BETONG SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Leaks Original

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Leaks Original Bar s Leaks Original Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Bar s Leaks Original SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD 101 WIPES, 101 WIPES BIG

SIKKERHETSDATABLAD 101 WIPES, 101 WIPES BIG 101 WIPES, 101 WIPES BIG Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD 101 WIPES, 101 WIPES BIG SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt

Detaljer

OPUS T 02 TAKMALING Interiør

OPUS T 02 TAKMALING Interiør Avsnitt 1: Identifikasjon av stoffblandingen og av selskapet Side 1 av 8 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: T 02 Produktbeskrivelse: Belegg: T 02 helmatt, vanntynnbar, luktsvak og refleksfri PVAmaling

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. AFINION HbA1c CONTROL C I OG CONTROL C II

SIKKERHETSDATABLAD. AFINION HbA1c CONTROL C I OG CONTROL C II AFINION HbA1c CONTROL C I OG CONTROL C II Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD AFINION HbA1c CONTROL C I OG CONTROL C II AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Utgitt

Detaljer

Sikkerhetsdatablad BRO-CURE RTU

Sikkerhetsdatablad BRO-CURE RTU Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn : 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen

Detaljer

Gjøco Gulv 40 vanntynnbar Belegg: Gjøco Gulv 40 vanntynnbar er en polyuretanmodifisert alkydmaling for innendørs og utendørs bruk på gulv.

Gjøco Gulv 40 vanntynnbar Belegg: Gjøco Gulv 40 vanntynnbar er en polyuretanmodifisert alkydmaling for innendørs og utendørs bruk på gulv. Avsnitt 1: Identifikasjon av stoffblandingen og av selskapet 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Produktbeskrivelse: Type produkt: Andre identifiseringsmåter: Produktregisternummer: Belegg: er en polyuretanmodifisert

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit)

SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit) Mercasol 3 AL (1 lit) Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit) SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

Avsnitt 1: Identifikasjon av stoffblandingen og av selskapet

Avsnitt 1: Identifikasjon av stoffblandingen og av selskapet Avsnitt 1: Identifikasjon av stoffblandingen og av selskapet 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Produktbeskrivelse: Type produkt: Andre identifiseringsmåter: 01-2119458049-33 Produktregisternummer:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Integra glassfiberlim Herder

SIKKERHETSDATABLAD Integra glassfiberlim Herder Integra glassfiberlim Herder Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD Integra glassfiberlim Herder SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube 20-10 G

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube 20-10 G SIKKERHETSDATABLAD CondorLube 20-10 G AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn CondorLube 20-10 G 1.2 Identifiserte relevante

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Wire Oil 20-30 G

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Wire Oil 20-30 G SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Wire Oil 20-30 G AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn CondorLube Wire Oil 20-30 G 1.2 Identifiserte

Detaljer

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/ STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/ STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med 453/2010 og 1272/2008 (Alle henvisninger til EUs regelverk og direktiver er forkortet til bare nummerbetegnelse) Utgitt 2014-01-31 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/

Detaljer

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/ STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/ STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med 453/2010 og 1272/2008 (Alle henvisninger til EUs regelverk og direktiver er forkortet til bare nummerbetegnelse) Utgitt 2014-01-31 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Expandet ESI+ part A

SIKKERHETSDATABLAD Expandet ESI+ part A SIKKERHETSDATABLAD 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORTAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnummer 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Armor All VINYL WIPES (650, 670)

SIKKERHETSDATABLAD Armor All VINYL WIPES (650, 670) Armor All VINYL WIPES (650, 670) Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Armor All VINYL WIPES (650, 670) AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Utgitt dato 01.12.2006 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Coating 10-15 G

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Coating 10-15 G SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Coating 10-15 G AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn CondorLube Coating 10-15 G 1.2 Identifiserte

Detaljer

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/ STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/ STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med 453/2010 og 1272/2008 (Alle henvisninger til EUs regelverk og direktiver er forkortet til bare nummerbetegnelse) Utgitt 2014-01-31 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/

Detaljer

Protecta FR Akryl 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot Identifiserte bruksområder

Protecta FR Akryl 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot Identifiserte bruksområder SIKKERHETSDATABLAD EBO Branntetningsmasse I samsvar med 453/2010 og 1272/2008 (Alle henvisninger til EUs regelverk og direktiver er forkortet til bare nummerbetegnelse) Utgitt 2013-05-28 Erstatter blad

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Supersvamp til bad

SIKKERHETSDATABLAD Supersvamp til bad SIKKERHETSDATABLAD Supersvamp til bad AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn Intern nr. Supersvamp til bad REN489 1.2 Identifiserte

Detaljer

: GLYCEROL FORMAL CRS

: GLYCEROL FORMAL CRS Utgivelsesdato: 27/06/2013 Redigert: 27/06/2013 Erstatter: 14/12/2011 Versjon: 1.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form

Detaljer

: Solifenacin for system suitability CRS

: Solifenacin for system suitability CRS Utgivelsesdato: 29/05/2015 Redigert: : Versjon: 1.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form Handelsnavn : Stoff CAS-nr :

Detaljer

: AZITHROMYCIN FOR SYSTEM SUITABILITY CRS

: AZITHROMYCIN FOR SYSTEM SUITABILITY CRS Utgivelsesdato: 27/06/2013 Redigert: 12/02/2015 Erstatter: 27/06/2013 Versjon: 6.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD One Seven Foam Concentrate Class B-AFFF-AR

SIKKERHETSDATABLAD One Seven Foam Concentrate Class B-AFFF-AR SIKKERHETSDATABLAD One Seven Foam Concentrate Class B-AFFF-AR AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn One Seven Foam Concentrate

Detaljer

: Mildew Stain Remover

: Mildew Stain Remover Utgivelsesdato: 31-07-2014 Redigert: 31-07-2014 Erstatter: 18-11-2013 Versjon: 4.1 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktkode

Detaljer