Sikkerhetsdatablad. PUNKT 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket o

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sikkerhetsdatablad. PUNKT 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket o"

Transkript

1 Sikkerhetsdatablad Pharmaxim Sikkerhetsdatablad etter (EF) nr. 1907/2006. PUNKT 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket o 1.1. Produktidentifikasjon: 1.2. Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes mot: Desinfeksjonsmiddel. All annen bruk er forbudt Nærmere opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatablad: Pharmaxim Tel: +46 (0) Stenbrovägen 32 Faks: +46 (0) SE Helsingborg Ansvarlig for sikkerhetsdatablad (e-post): ALTox a/s 1.4. Nødtelefon: (Giftinformasjonssentralen) PUNKT 2: Fareidentifikasjon 2.1. Klassifisering av stoff eller blanding: Hudirriterende væske som gir alvorlig øyeskade. EF (1999/45): Xi;R38-41 CLP (1272/2008): Eye Dam. 1;H318 Skin Irrit. 2;H315 Ordlyden av R- og H-setningene - se punkt Etikettinformasjon: FARE H318: Gir alvorlig øyeskade. H315: Irriterer huden. P101: Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. P102: Oppbevares utilgjengelig for barn. P280: Benytt vernehansker/vernebriller/ansiktsskjerm. P305+P351+P338+P310: VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege Andre farer: Innholdsstoffene er ikke PBT/vPvB i henhold til kriterier i REACH, VEDLEGG XIII. PUNKT 3: Sammensetning / opplysning om innholdsstoffer 3.2. Blandinger: Vekt% Navn CAS EF-nr. Indeks-nr. REACH-reg.nr. Klassificering 25 Jod i tensidjod EF: Xn;R20/21/22 Xi;R36/37/38 N;R50(M=1) (20% fri Jod) CLP: Acute Tox. 4;H302+H312+H332 Eye Irrit. 2;H319 Skin Irrit. 2;H315 STOT SE 3;H335 STOT RE 1;H372 Aquatic Acute 1;H400 (M=1) < 20 Alkoholetoksylat, EF: Xn;R22 Xi;R41 C 11 CLP: Acute Tox. 4;H302 Eye Dam. 1;H318 < 20 Eddiksyre EF: R10 C;R35 CLP: Flam Liq. 3;H226 Skin Corr. 1A;H Natriumjodid EF: Xi;R36/38 N;R50 (M=1) CLP: Eye Irrit. 2;H319 Skin Irrit. 2;H315 Aquatic Acute 1;H400 (M=1) Ordlyden av R- og H-setningene - se punkt 16. Utgave 2 (NO) Dato: Side 1 af 5

2 PUNKT 4: Førstehjelpstiltak 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak: Innånding: Bring personen i frisk luft. Holdes i ro under oppsyn. Ved ubehag: Søk lege. Hud: Fjern straks tilsølte klær. Skyll huden og vask grundig med vann og såpe. Ved fortsatt irritasjon: Søk lege. Øyne: Skyll straks med vann eller saltvann i minst 15 minutter. Evt. kontaktlinser fjernes og øyet spiles godt opp. Ved fortsatt irritasjon: Søk lege. Skyllingen fortsettes også under transport til lege/sykehus. Svelging: Skyll straks munnen grundig og drikk rikelig med vann. Fremkall ikke oppkast. Ved ubehag: Søk leke Viktigste symptomer og effekter, både akutt og forsinket: Sterk irritasjon av hud og øyne. Jod misfarger huden. Kan gi allergisk kontakteksem med utslett, rødme og blemmer. Hos de som blir sterkt angrepet, kan øynene svelle og få veskedannelser Informasjon om umiddelbar legehjelp og spesiell behandling som eventuelt er nødvendig: Ved kontakt med lege eller sykehus, vis dette sikkerhetsdatablad. PUNKT 5: Tiltak ved brannslukning 5.1. Brannslukningsmidler: Ikke relevant (kan ikke brenne) Spesielle farer som stoffet eller blandingen kan medføre: Ikke relevant (kan ikke brenne) Anvisninger for brannmannskaper: Bruk trykkluftmaske ved kraftig røykutvikling. PUNKT 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp 6.1. Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer: Bruk personlig verneutstyr - se punkt 8. Begrens spredningen. Begrens spredningen. Sørg for god utlufting Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø: Helles aldri ut i kloakken - se punkt 12. Informer de lokale myndigheter ved utslipp i omgivelsene Metoder for opprydding og rengjøring: Sølet suges opp og håndteres som kjemisk avfall. Oppsamles i egnete beholdere. Skyll stedet hvor sølet oppsto grundig med vand. Etterfølgende håndtering av søl - se punkt Referanse til andre seksjoner: Se ovennevnte. PUNKT 7: Håndtering og lagring 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering: Unngå dampe. Arbeidsrom skal være godt ventilert. Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Jod misfarger hud og klær.vask hender og forurensete områder med vann og såpe etter arbeidsslutt. Det skal være adgang til vann og øyenskylleflaske. Fuktighetskrem motvirker uttørking av huden og kan med stor fordel brukes etter at arbeidet er slutt Betingelser for sikker oppbevaring, inklusiv eventuelle uforenligheter: I godt tillukket beholder og i originalemballasjen, i frostfritt rom og ikke i direkte sollys. Uvekommende skal ikke ha adgang til oppbevaringsrommet Spesifikk bruk: Se bruksområder - punkt 1. PUNKT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr 8.1. Kontrollparametere: Arbeidstilsynets grenseverdier: 0,1 ppm = 1 mg/m3, L (Iod); T = Takverdi, maksimalkonsentrasjon som ikke må overskrides 10 ppm = 25 mg/m 3, * (Eddiksyre); * = EU har en veiledende grenseverdi for stoffet. DNEL/PNEC: Ingen CSR Begrensning av eksponering på arbeidsplassen: Forholdsregler for å hindre eksponering: Ingen spesiell. Personlig verneutstyr: Innånding: Åndedrettsvern normalt ikke nødvendig. Ved utilstrekkelig ventilasjon: Bruk godkjent vernemaske med gasfilter type A (brunt- mot damp). Filtrene har begrenset brukstid (skal skiftes). Les produsentens anvisninger. Hud: Vernehansker av nitril. Det har ikke vært mulig å finne data for gjennombruddstid av alle innholdsstoffer, derfor anbefales det å skifte ut hansken hvis man søler på den. Øyne: Tettsluttende vernebriller ved risiko for sprut. Passende miljømessige eksponeringskontroll: Ingen spesiell. Utgave 2 (NO) Dato: Side 2 af 5

3 PUNKT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper 9.1. Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper: Utseende: Brun væske Lukt: Jodduft Luktgrense: ph: 1,17 Smeltepunkt/smeltepunktsintervall ( o C): ~ 0 Kokepunkt/kokepunktintervall ( C): ~ 100 Dekomponeringstemperatur ( C): Flammepunkt ( o C): > 150 Fordampningshastighet: Antennelighet (fast stoff, gass): Ikke relevant Eksplosjonsgrenser (vol% - vol%): Ikke eksplosiv Damptrykk (mmhg): Relativ damptetthet Relativ tetthet (g/cm 3, 20 C): 1,13 Vannløselighet: Løselig Fordelingskoeffisient: n-oktanol/vann: Selvantennelighet: Viskositet: Eksplosive / oksiderende egenskaper: Ikke oksiderende 9.2. Andre opplysninger: PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet: Kjemisk stabilitet: Normalt stabilt Risiko for farlige reaksjoner: Forhold som skal unngås: Unngå oppvarming og frost. Ved meget høye temperaturer sublimerer jod (gas) Materialer som skal unngås: Farlige spaltningsprodukter: PUNKT 11: Toksikologisk informasjon Opplysninger om toksikologiske virkninger: Fareklasse Data Test Datakilde Akutt giftighet: Inhalation LC 50 (rotte) > mg/l/4t (aerosol) (jod) LC 50 (rotte) = 11,4 mg/l/4h (Eddiksyre) OECD 403 Dermal LD 50 (rotte) = 1425 mg/kg (jod) LD 50 (kanin) = 1060 mg/kg (Eddiksyre) EPA OPPTS Oral LD 50 (rotte) = 3310 mg/kg (Eddiksyre) LD 50 (rotte) = 2779 mg/kg (jodid) Merck Etsning/irritasjon Mild hud- og/eller øyne irritasjon, kanin (jod) Alvorlig irritasjon til etsning af hud og øyne, kanin (Eddiksyre) Mild hud- og/eller øyne irritasjon, kanin (jodid) Diverse HSDB Sensibilisering: Ingen hudsensibilisering (jod) OECD 429 CMR: NOAEL (oral, rotte) = 10 mg/kg/dag (jod) TD Lo (oral, rotte) = 50 mg/kg Effects on newborn (jodid) TD Lo (oral, woman) = 2700 mg/kg Specific developmental abnormalities TD Lo (rotte, oral) = 5760 mg/kg/32w intermittent: Equivocal tumorigenic agent Genotoksisk ved in vivo test, inhalation TD Lo (diende hunrotte, oral) = 700 mg/kg 18d efter fødsel: Effects on newborn (Eddiksyre) OECD 422 Drosophila Utgave 2 (NO) Dato: Side 3 af 5

4 PUNKT 11: Toksikologisk informasjon (fortsette) Opptaksveier: Hud og mage-tarm-kanalen. Symptomer: Innånding: Joddamp kan irritere åndedrettsveiens slimhinner. Hud: Virker irriterende på hud og kan gi rødme og smerter. Farger huden. Øyne: Virker etsende med rødme og smerter. Der er fare for varige øyeskader. Svelging: Irritasjon av slimhinnene i mage-tarm-kanalen med magesmerter, kvalme, oppkast og diaré. Kroniske effekter: Innånding av høye konsentrasjoner eller hyppig innånding av selv små mengder organisk løsemiddel kan gi skader på bl.a. lever, nyrer og sentralnervesystem Gjentatt hudkontakt kan gi irritasjonseksem med avfetting av hud og rødme. PUNKT 12: Miljøopplysninger Toksisitet: Akvatisk Data Test (Medie) Datakilde Fisk LC 50 (Oncorhynchus kisutch, 96 t) = 1,73 mg/l (Jod) LC 50 (Lepomis macrochirus, 96t) = 75 mg/l (Eddiksyre) LC 50 (Fisk, 96t) = 5-10 mg/l (Alkoholetoksylat, C 11 ) Statisk (FW) Gestis CESIO Krepsdyr EC 50 (Daphnia magna, 48 t) = 0,33 mg/l (Jod) LC 50 (Daphnia magna, 48t) = 65 mg/l (Eddiksyre) EPA EPA Alger Persistens og nedbrytbarhet: De overflateaktive stoffer i produktet oppfyller EF-forordning om aerob biologisk nedbrytbarhet for vaske- og rengjøringsmidler Jod er ikke nedbrytbar (grundelement) Bioakkumulasjonspotensial: Mobilitet i jord: Resultater av PBT og vpvb vurdering: Innholdsstoffene er ikke PBT/vPvB i henhold til kriterier i REACH, VEDLEGG XIII Andre skadevirkninger: PUNKT 13: Fjerning av avfall Metoder for avfallsbehandling: Rester og avfall bør ikke tilføres avløpsnettet, men leveres for avfallsbehandling til godkjent mottak. EAL-Kode: (rester) og (granulat eller likn med blandning). Avfallstoffnummer: 7152 PUNKT 14: Transportinformasjon Ikke omfattet av transportreglene UN-nr.: Ikke relevant UN-forsendelsesnavn (UN proper shipping name): Ikke relevant Klasse: Ikke relevant Emballasjegruppe: Ikke relevant Miljøfarer: Ingen Spesielle forholdsregler for bruker: Ingen Transport i bulk i henhold til vedlegg II til MARPOL 73/78 og IBC-koden: Ikke relevant. PUNKT 15: Opplysninger om lover og forskrifter Forskrift / regelverk om stoff eller blanding i forhold til sikkerhet, helse og miljø: Biocid: EUH401: Bruksanvisningen må følges, slik at man unngår risiko for menneskers helse og miljøet. 648/2004: 15-30% Ikke-ioniske overflateaktive stoffer Barn og ungdom (personer under 18 år) skal ikke utføre arbeid med produktet. PRN: Vurdering av kjemikaliesikkerhet: Ingen CSR. Utgave 2 (NO) Dato: Side 4 af 5

5 PUNKT 16: Andre opplysninger Ordlyd på R- og H-setninger nevnt i punkt 2 og 3: R 10: Brannfarlig. R 20/21/22: Farlig ved innånding, hudkontakt og svelging. R 22: Farlig ved svelging. R 35: Sterkt etsende. R 36/37/38: Irriterer øynene, luftveiene og huden. R 36/38: Irriterer øynene og huden. R 41: Fare for alvorlig øyeskade. R 50: Meget giftig for vannlevende organismer. H226: Brannfarlig væske og damp. H302: Farlig ved svelging. H302+H312+H332: Farlig ved svelging, hudkontakt eller innånding. H314: Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. H315: Irriterer huden. H318: Gir alvorlig øyeskade. H319: Gir alvorlig øyeirritasjon. H335: Kan forårsake irritasjon av luftveiene. H372: Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. H400: Meget giftig for liv i vann. Forkortelser: CMR = Carcinogenicity, mutagenicity, reproductive toxicity CSR = Chemical Safety Report DNEL = Derived No-Effect Level EC 50 = Effect Concentration 50 % LC = Lethal Concentration LC 50 = Lethal Concentration 50 % LD 50 = Lethal Dosis 50 % PBT = Persistent, Bioaccumulative, Toxic PNEC = Predicted No-Effect Concentration vpvb = very Persistent, very Bioaccumulative Datakilder: = Register of Toxic Effects of Chemical Substances = International Uniform ChemicaL Database Information Biocid Dossier. Råd om særlig opplæring: Materialet må kun brukes av personer som har fått grundig instruksjon i hvordan arbeidet skal utføres og som har kjennskap til innholdet i dette sikkerhetsdatabladet. Endring i punkt: 1 (Bruksområde), 15 (PRN-nummer) Utarbeidet av: ALTox a/s - Tonsbakken Skovlunde - Danmark Tel.: Faks: / PW - Kvalitetskontroll: PH Utgave 2 (NO) Dato: Side 5 af 5

Sikkerhetsdatablad etter (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket o

Sikkerhetsdatablad etter (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket o Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsdatablad etter (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket o 1.1 Produktidentifikasjon: Deklarasjonsnummer: 34721 GULL-LAKK FORGYLLINGSFARGE

Detaljer

Sikkerhetsdatablad etter (EF) nr. 1907/2006 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET O

Sikkerhetsdatablad etter (EF) nr. 1907/2006 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET O Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsdatablad etter (EF) nr. 1907/2006 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET O 1.1. Produktidentifikator: Deklarasjonsnummer: 34710 BISTROT LAKK

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Utarbeidet etter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHETSDATABLAD. Utarbeidet etter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 SIKKERHETSDATABLAD Utarbeidet etter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikasjon av stoffet/bandingen og av selskapet/foretaket 1.1.Produktidentifikator 6Hrs Wick 1.2. Identifiserte relevante

Detaljer

Sikkerhetsdatablad Etter (EF)nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad Etter (EF)nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad Etter (EF)nr. 1907/2006 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator:: Cembrit True Edge Sealer 1.2. Identifiserte relevante bruksområder

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Utarbeidet etter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006. 1. Identifikasjon av stoffet/bandingen og av selskapet/virksomheten

SIKKERHETSDATABLAD. Utarbeidet etter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006. 1. Identifikasjon av stoffet/bandingen og av selskapet/virksomheten SIKKERHETSDATABLAD Utarbeidet etter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikasjon av stoffet/bandingen og av selskapet/virksomheten 1.1.Produktidentifikator Isoparaffin Solvent - ESOL P-20. 1.2.

Detaljer

3: STOFFBLANDINGERS SAMMENSETNING OG STOFFENES KLASSIFISERING

3: STOFFBLANDINGERS SAMMENSETNING OG STOFFENES KLASSIFISERING etter (EF) nr.1907/2006 (REACH) 1: IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1.1. Produktidentifikator Formel 6 1.2. Relevante identifiserte anvendelser for stoffet eller blandingen, samt anvendelser

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Tornado

SIKKERHETSDATABLAD Tornado Tornado Side 1 av 11 SIKKERHETSDATABLAD Tornado Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 15.02.2007 Revisjonsdato 27.11.2013 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Beis

SIKKERHETSDATABLAD. Beis SIKKERHETSDATABLAD Beis SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 1/28/2015 10:21:13 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Beis Artikkelnr. 36150,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. ANTIFOULING WEST Rød

SIKKERHETSDATABLAD. ANTIFOULING WEST Rød SIKKERHETSDATABLAD ANTIFOULING WEST Rød SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 10/6/2014 1:58:22 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn ANTIFOULING

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD TRANSMISJONSOLJE 80W-90

SIKKERHETSDATABLAD TRANSMISJONSOLJE 80W-90 SIKKERHETSDATABLAD TRANSMISJONSOLJE 80W-90 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 8/26/2015 8:36:04 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn TRANSMISJONSOLJE

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Nitoseal SC 30 Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.09.1995 Revisjonsdato 17.08.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD AMMONIAKKLØSNING 25%

SIKKERHETSDATABLAD AMMONIAKKLØSNING 25% AMMONIAKKLØSNING 25% Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD AMMONIAKKLØSNING 25% Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 21.09.2011 Revisjonsdato 01.10.2012 1.1.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof.

SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof. BORACOL 20/2Bd Prof. Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof. Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 03.09.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ProWash Forvask Laser

SIKKERHETSDATABLAD ProWash Forvask Laser ProWash Forvask Laser Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD ProWash Forvask Laser Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 07.02.2013 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Flexi Rent Svane

SIKKERHETSDATABLAD Flexi Rent Svane Flexi Rent Svane Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Flexi Rent Svane Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 27.09.2013 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. SALMIAKK - Fettløser, Flekkfjerner, Grovrengjøring, Vindusvask, Vindusvask, Vaskeforsterker

SIKKERHETSDATABLAD. SALMIAKK - Fettløser, Flekkfjerner, Grovrengjøring, Vindusvask, Vindusvask, Vaskeforsterker SALMIAKK - Fettløser, Flekkfjerner, Grovrengjøring, Vindusvask, Vaskeforsterker Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD SALMIAKK - Fettløser, Flekkfjerner, Grovrengjøring, Vindusvask, Vaskeforsterker Seksjon 1:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Sølvlodd S-55FC

SIKKERHETSDATABLAD Sølvlodd S-55FC Sølvlodd S-55FC Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD Sølvlodd S-55FC SDS i henold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol)

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol) WD-40 Multi Spray Aerosol Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 Multi Spray Aerosol Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 08.09.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200)

SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Side 1 av 10 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 16.09.2011 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000

SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Side 1 av 11 SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 22.10.2010 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Gjødsel NPK 22-3-10

SIKKERHETSDATABLAD Gjødsel NPK 22-3-10 Gjødsel NPK 22-3-10 Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD Gjødsel NPK 22-3-10 SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078)

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Plumbo Power Clean Fettløser

SIKKERHETSDATABLAD Plumbo Power Clean Fettløser Plumbo Power Clean Fettløser Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Plumbo Power Clean Fettløser Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 17.09.2008 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Odin Kons

SIKKERHETSDATABLAD Odin Kons Odin Kons Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Odin Kons Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.12.2013 Revisjonsdato 25.04.2014 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225)

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD 101 WIPES, 101 WIPES BIG

SIKKERHETSDATABLAD 101 WIPES, 101 WIPES BIG 101 WIPES, 101 WIPES BIG Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD 101 WIPES, 101 WIPES BIG SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish WEATHER GUARD CAR WAX PASTE (6230)

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish WEATHER GUARD CAR WAX PASTE (6230) Turtle Wax Perfect Finish WEATHER GUARD CAR WAX PASTE (6230) Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish WEATHER GUARD CAR WAX PASTE (6230) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-%

SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 30.12.2012 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Nural Radiator Cleaner

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Nural Radiator Cleaner Bar s Nural Radiator Cleaner Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Bar s Nural Radiator Cleaner Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 02.09.2013 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Klorent / Liquid Bleach

SIKKERHETSDATABLAD Klorent / Liquid Bleach Endret 17/06/2013 Revisjon 2 Erstatter dato 05/02/2010 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 11009

Detaljer