SIKKERHETSDATABLAD. Utarbeidet etter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIKKERHETSDATABLAD. Utarbeidet etter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006"

Transkript

1 SIKKERHETSDATABLAD Utarbeidet etter REACH forordning (EF) nr. 1907/ Identifikasjon av stoffet/bandingen og av selskapet/foretaket 1.1.Produktidentifikator 6Hrs Wick 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot: Lampeolje for profesjonell bruk 1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet: Light Company ApS Dellerupvej Holstebro Tel EU: DK-7500 Holstebro Tel DK: Ansvarlig for sikkerhetsdatablad (e-post): 1.4. Nødtelefonnummer: (Giftinformasjonssentralen) Dato:

2 2. Fareidentifikasjon 2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen: Helseskadelig væske. EF (67/548 eller 1999/45): Xn;R22 CLP (1272/2008): Acute Tox. 4;H302 Ordlyden av R- og H-setningene - se avsnitt Merkingselementer: Innholdsmerking: Etylenglykol, dietylenglykol H302: farlig ved svelging P270: Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet P301+P312: VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag P330: Skyll munnen Advarsel 2.3. Andre farer: Innholdsstoffene er ikke PBT/vPvB i henhold til kriterier i REACH, VEDLEGG XIII. 3. Sammensetning/opplysninger om bestanddeler 3.1 Blandinger Navn Cas nr EC nr Indeks nr Reach reg nr Vekt-% Klassifisering Ethylenglykol Xn;R22 CLP: Acute Tox. 4;H302 Diethylenglykol Xn;R22 CLP: Acute Tox. 4;H302 Fullstendige tekster for R-setninger og H-setninger finnes i pkt Førstehjelpstiltak 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak: Innånding: Bring den tilskadekomne til frisk luft. Lett tilfelle: Holdes i ro under oppsyn. Ved ubehag: Kontakt lege. Hudkontakt: Fjern straks tilsølte klær. Huden vaskes med rikelig vann og såpe. Ved fortsatt irritasjon; Søk lege. Smør huden inn med håndkrem. Øyekontakt: Øyet skylles straks med vann eller fysiologisk saltvann i minst 15 minutter. Evt. kontaktlinser fjernes.ved fortsatt irritasjon; Søk lege Svelging: Skyll straks munnen grundig og drikk rikelig vann. Fremkall ikke opkastning. Inntreffer oppkastning, holdes hodet lavt for å unngå mageinnhold i lungerne. Ring straks etter lege og ambulanse De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede: Kan irritere hud og øyne og ge rødme, tørr og sprukket hud. Væsken er farlig ved svelging. Innånding av høye konsentrasjoner eller hyppig innånding av selv små mengder organisk løsemiddel kan gi skader på bl.a. lever, nyrer og sentralnervesystem Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig: Ved kontakt med lege eller sykehus, vis dette sikkerhetsdatablad 5. Brannslukningstiltag 5.1. Slokkingsmidler: Skum, pulver eller kullsyre. Bruk ikke vann Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen: Flytt om mulig beholdere. Unngå innånding av røykgasser. Ved brann utvikles giftige gasser: Særlig karbonoksider Råd til brannmannskaper: Bruk trykkluftmaske ved kraftig røykutvikling. Kjøl beholdere ned med vann. Side 2 av 6

3 6. Tiltak ved utilsiktet utslipp 6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner: Bruk personlig verneutstyr - se avsnitt 8. Begrens spredning. Sørg for god ventilasjon Forsiktighetsregler med hensyn til miljø: Helles aldri ut i kloakken - se avsnitt 12. Informer de lokale myndigheter ved utslipp i omgivelsene Metoder og materialer for oppsamling og rensing: Absorber med granuler eller lignende. Samles opp i egnede beholdere. Skyll stedet hvor sølet oppsto grundig med vand. Fortsatt behandling av søl - se avsnitt Henvisning til andre avsnitt: Se ovennevnte. 7. Håndtering og lagring 7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering: Unngå innånding av damper. Arbeidsrom skal være godt ventilert. Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Skift straks klær som er forurenset. Vask hender og forurensete områder med vann etter arbeidsslutt Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter: Oppbevares kjøligt, i godt tillukket beholder, i godt ventilert rom Særlig(e) sluttanvendelse(r): Se bruksområder avsnitt Eksponeringskontroll/personbeskyttelse 8.1. Kontrollparametere: Arbeidstilsynets grenseverdier (Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære): 1,2-Etandiol (Etylenglykol) 20 ppm = 52 mg/m 3 anm. H5 H: Kjemikalier, som kan tas opp gjennom huden. 1,2-Etandiol (Etylenglykol) 40 ppm = 104 mg/ m 3 anm. S S: Korttidsverdi er en grenseverdi som ikke skal overskrides når eksponeringen midles over en gitt referanseperiode. Referanseperioden er 15 minutter hvis ikke annen referanseperiode er oppgitt DNEL: Eksponering Verdi Populasjon Virkninger 1,2-Etandiol Langsiktige, inhalasjon 35 mg/m3 Arbeider Lokale (Etylenglykol) Mest følsomme sluttpunktet: hudirritasjon/korrosjon Langsiktige, dermal 106 mg/kg/d Arbeider Systemiske/Lokale Langsiktige, inhalasjon 7 mg/m3 Forbruker Lokale Mest følsomme sluttpunktet: hudirritasjon/korrosjon Langsiktige, dermal 53 mg/kg/d Forbruker Systemiske PNEC: Medium Verdi 1,2-Etandiol Ferskvann 10 mg/l (Etylenglykol) Sjøvann 1 mg/l Sporadisk utslipp 10 mg/l Ferskvannssediment 37 mg/kg Sjøvann sediment 3,7 mg/kg Renseanlegg (STP) 199,5 mg/l Jord 1,53 mg/kg 8.2. Eksponeringskontrol: Forholdsregler for å hindre eksponering: Arbeidsrom skal være godt ventilert. Personlig verneutstyr: Innånding: Ved utilstrekkelig ventilasjon: Bruk godkjent vernemaske (EN140) med kombinasjonsfilter type A2P2 (brunt mot organiske damper). Filtrene har begrenset brukstid (skal skiftes). Les produsentens anvisninger. Hud: Vernehansker (EN374) av nitrilgummi. Det har ikke vært mulig å finne data for gjennombruddstid av innholdsstoffene, derfor anbefales det å skifte ut hansken hvis man søler på den. Øyne: Tettsluttende vernebriller (EN166) eller ansiktsskjerm ved risiko for sprut. Begrensning og overvåkning av miljøeksponering: Ingen specifikke. Side 3 av 6

4 9. Fysisk og kjemiske egenskaper 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper: Utseende: Væske, fargeløs Lukt: - LuktgrensepH: - Smeltepunkt/smeltepunktsintervall ( C):- Kokepunkt/kokepunktintervall ( C): 197 Dekomponeringstemperatur ( C):- Flammepunkt ( C):111 Fordampningshastighet: - Antennelighet (fast stoff, gass):- Eksplosjonsgrenser (vol% - vol%):0, Andre opplysninger: Ikke relevant -: Betyr ingen data eller ikke relevant Damptrykk (hpa, 20 C) 0,1 Relativ damptetthet: - Relativ tetthet (g/cm3, 15,6 C): 1,12 Vannløselighet: Delvis løselig Fordelingskoeffisient: n-oktanol/vann:- Selvantennelighet ( C):>200 Viskositet (40 C): 2,3-2,9 cst Eksplosive / oksiderende egenskaper:- 10. Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet: Kan reagere med sterke oksidasjonsmidler Kjemisk stabilitet: Stabil under anbefalte lagringsforhold - se avsnitt Mulighet for farlige reaksjoner: Kan reagere ved kontakt med sterke oksidasjonsmidler, sterke syrer eller sterke baser Forhold som skal unngås: Må ikke utsettes for varme. Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt Uforenlige materialer: Kan reagere med sterke oksidasjonsmidler Farlige nedbrytingsprodukter: Ved oppvarming til meget høye temperaturer (spalting) utskilles meget giftige gasser: Særlig karbonoksider. 11. Toksikologiske poolysninger 11.1 Opplysninger om toksikologiske virkninger: Faroklasser Data Test Datakilde Akut giftighet: Ethylenglykol Inhalation LC 50 inhalation, råtta > 200 mg/m 3 vid 4 tim - RTECS Dermal LD 50 kanin > 3500 mg/kg - ECHA diss Oral LD 50 rotta >=4000 mg/kg - IUCLID Etsning/irritasjon Ingen irritasjon av hud kanin Ingen irritasjon af øyne, kanin - - ECHA diss ECHA diss Sensibilisering Ingen sensibilisering, hud, marsvin - ECHA diss CMR: Ingen CMR effekt - ECHA diss / IUCLID Akut giftighet: Diethylenglycol Inhalation - Dermal - Oral LD 50(rotte) > mg/kg. ECHA diss. Etsning/irritasjon Ingen irritasjon av hud, øyne kani - ECHA diss Sensibilisering Ingen sensibilisering, hud, marsvin in vivo ECHA diss CMR: Ingen CMR effekt - ECHA diss / IUCLID Opptaksveier: Lungene, hud og mage-tarm-kanalen. Symptomer: Innånding: Innånding av damp kan gi anledning til irritasjon av luftveiene og kan gi ubehag, kvalme, hodepine, svimmelhet og symptomer som nevnt under "Svelging". Hud: Kan virke irriterende og kan gi tørr eller sprukket hud. Etylenglykol kan absorberes gjennom huden. Øyne: Kan irritere med rødme. Side 4 av 6

5 Svelging: Kan forårsake irritasjon av munn, hals og mage-tarm-kanalen. Store mengder kan gi symptomer som sykdomsfølelse, magesmerter, oppkast, diaré, hodepine. Kroniske effekter: Innånding av høye konsentrasjoner eller hyppig innånding av selv små mengder organisk løsemiddel kan gi skader på bl.a. lever, nyrer og sentralnervesystem. 12. Miljøopplysninger 12.1 Giftighet: Akvatisk Data (Ethylenglycol) Test Datakällor Fisk LC 50 (Oncorhynchus mykiss, 96h) =41000 mg/l Statisk IUCLID Krepsdyr EL 50 (Daphnia magna 48h) > 100 mg/l OECD 202 ECHA diss Alger EL 50 (Selenastrum capricornutum, 96h) = mg/l EPA ECHA diss Persistens og nedbrytbarhet: Ethylenglykol er lett biologisk nedbrytbar Bioakkumuleringsevne: ethylenglykol; Log Kow < 1 Ingen signifikant bioakkumulerende effekt Mobilitet i jord: Ethylenglykol: K oc 1 Det forventes meget høy mobilitet i jord miljøer Resultater av PBT og vpvb vurdering: Innholdsstoffene er ikke PBT/vPvB i henhold til kriterier i REACH, VEDLEGG XIII Andre skadevirkninger: Ingen kjendte. 13. Disponering Avfallsbehandlingsmetoder: Rester og avfall bør ikke tilføres avløpsnettet, men leveres for avfallsbehandling til godkjent mottak. EAL-Kode: (rester) og (granulat eller likn med blandning). Avfallstoffnummer: 7042 (Organiske løsemidler uten halogen). 14. Transportopplysninger Omfattas ej av transportreglerna (ADR/RID/IMDG/IATA) UN-nr.: Ingen Officiell transportbenämning (UN proper shipping name): Ingen Faroklass för transport: Ingen Förpackningsgrupp: Ingen Miljöfaror: Nej Särskilda försiktighetsåtgärder: Ingen Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden: Inte relevant 15. Opplysninger om bestemmelser Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen: Barn og ungdom (personer under 18 år) skal ikke utføre arbeid med produktet. Ved en kartlegging av arbeidsmiljøet skal det sikres at personell ikke utsettes for påvirkninger som kan innebære risiko ved graviditet eller amming Vurdering av kjemikaliesikkerhet: CSR er gjort for etylenglykol. 16. Andre opplysninger Ordlyd på R- og H-setninger nevnt i avsnitt 2 og 3: R 22: Farlig ved svelging. H302: Farlig ved svelging. Forkortelser: CMR = Carcinogenicity, mutagenicity, reproductive toxicity (kreftfremkallende, arvestoffskadelig og reproduksjonstoksisk virkning) Side 5 av 6

6 CSR = Chemical Safety Report DNEL = Derived No-Effect Level EC50 = Effect Concentration 50 % EL50 = Effect Loading 50% FW = Fresh Water LC50 = Lethal Concentration 50 % LD50 = Lethal Dosis 50 % PBT = Persistent, Bioaccumulative, Toxic PNEC = Predicted No-Effect Concentration vpvb = very Persistent, very Bioaccumulative Datakilder: ECHA diss. = REACH Registreringsdossier fra ECHA's hjemmeside. IUCLID = International Uniform ChemicaL Database Information (International kemikaliedatabase med information om kemiske stoffer) RTECS = Register of Toxic Effects of Chemical Substances Råd om særlig opplæring: Materialet må kun brukes av personer som har fått grundig instruksjon i hvordan arbeidet skal utføres og som har kjennskap til innholdet i dette sikkerhetsdatabladet. Endring i avsnitt: Ikke relevant.. Utarbeidet av: Eurofins Product Testing A/S, Smedeskovvej 38, 8464 Galten, tlf: , fax: Side 6 av 6

Sikkerhetsdatablad Etter (EF)nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad Etter (EF)nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad Etter (EF)nr. 1907/2006 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator:: Cembrit True Edge Sealer 1.2. Identifiserte relevante bruksområder

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200)

SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Side 1 av 10 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 16.09.2011 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Armor All VINYL WIPES (650, 670)

SIKKERHETSDATABLAD Armor All VINYL WIPES (650, 670) Armor All VINYL WIPES (650, 670) Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Armor All VINYL WIPES (650, 670) AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Utgitt dato 01.12.2006 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof.

SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof. BORACOL 20/2Bd Prof. Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof. Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 03.09.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube 20-10 G

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube 20-10 G SIKKERHETSDATABLAD CondorLube 20-10 G AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn CondorLube 20-10 G 1.2 Identifiserte relevante

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078)

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Coating 10-15 G

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Coating 10-15 G SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Coating 10-15 G AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn CondorLube Coating 10-15 G 1.2 Identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20

SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20 SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn DENKA CSA 20 Reg.nr. REACH Sementklinker er unntatt fra

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-%

SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 30.12.2012 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225)

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) og Forordning (EF) nr. 453/2010

SIKKERHETSDATABLAD ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) og Forordning (EF) nr. 453/2010 Side: 1 av 9 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2 Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ID-11 Fremkaller (Part A)

SIKKERHETSDATABLAD ID-11 Fremkaller (Part A) Endret 22/10/2014 Revisjon 10 Erstatter dato 08/05/2014 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 1960457,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Supersvamp til bad

SIKKERHETSDATABLAD Supersvamp til bad SIKKERHETSDATABLAD Supersvamp til bad AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn Intern nr. Supersvamp til bad REN489 1.2 Identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Fare! I henhold til EU/EØS 1272/2008 (CLP) og 1907/2006 (REACH) og norske regler.

SIKKERHETSDATABLAD. Fare! I henhold til EU/EØS 1272/2008 (CLP) og 1907/2006 (REACH) og norske regler. SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Produktnavn: Aceton(propanon) PRnr.: NA Bruksområde: NA Utgitt (dato): 25052011 SDS Versjon: 1.0 Kontaktperson: Gurpreet Kaur Rehal

Detaljer

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler Sikkerhetsdatablad TD Dusj & Bad Versjon 2.0 Udarbejdet: 28032014 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn: TD Dusj & Bad 1.2 Relevante

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Pieri LM 6-13

SIKKERHETSDATABLAD Pieri LM 6-13 Pieri LM 6-13 Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Pieri LM 6-13 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 14.06.2012 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets navn

Detaljer

Bayer CropScience SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Bayer CropScience SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 TOP GROWTH 1/6 SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Varemerke TOP GROWTH Produktkode (UVP) 84069361 1.2 Relevante identifiserte anvendelser

Detaljer

Utgave 1 - Denne versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Revisjonsdato 12.04.2011 Utskriftsdato 12.04.2011

Utgave 1 - Denne versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Revisjonsdato 12.04.2011 Utskriftsdato 12.04.2011 SEKSJON 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A12690P 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Basert på forordning (EF) nr. 1907/2006, som endret ved forordning (EF) nr. 453/2010.

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Basert på forordning (EF) nr. 1907/2006, som endret ved forordning (EF) nr. 453/2010. HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Basert på forordning (EF) nr. 1907/2006, som endret ved forordning (EF) nr. 453/2010 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING

SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 15.02.2007 Revisjonsdato

Detaljer

IR ALL SEASONS DATA ONLY

IR ALL SEASONS DATA ONLY 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varemerke : IR ALL SEASONS 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser

Detaljer

HMS-DATABLAD HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Smørefett. Artikkelnummer. Nasjonal produsent/importør. Adresse Postboks 1004. Telefon 64989950 Faks 64989961

HMS-DATABLAD HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Smørefett. Artikkelnummer. Nasjonal produsent/importør. Adresse Postboks 1004. Telefon 64989950 Faks 64989961 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Smørefett. Artikkelnummer Nasjonal produsent/importør Foretak Deler AS Adresse Postboks 1004 Postnr./sted N-1442 DRØBAK Land

Detaljer

FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A. FILA CR10. Sikkerhetsdatablad. Vaskemiddel for fjerning av rester etter epoxyfug. sds@filasolutions.

FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A. FILA CR10. Sikkerhetsdatablad. Vaskemiddel for fjerning av rester etter epoxyfug. sds@filasolutions. Side nr. 1 / 7 Sikkerhetsdatablad 1. Identifikatorelementer for stoffet eller blandingen og for firmaet/selskapet 1.1. Produktidentifikator Navn 1.2. Relevant bruk identifisert av stoffet eller blandingen,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD TIMKEN PREMIUM ALL PURPOSE LC-2 GREASE

SIKKERHETSDATABLAD TIMKEN PREMIUM ALL PURPOSE LC-2 GREASE utarbeidelse og distribusjon av helse, miljø og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier. Produktnavn SIKKERHETSDATABLAD TIMKEN PREMIUM ALL PURPOSE LC2 GREASE AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD SR-37 LFM 48/S

SIKKERHETSDATABLAD SR-37 LFM 48/S 30026 - SR-37 LFM 48/S Utstedelsesdato: 2009-01-09 SIKKERHETSDATABLAD SR-37 LFM 48/S 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Handelsnavn SR-37 LFM 48/S Bruksområder Blyfri loddetinn.

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HMSDATABLAD Side 1 / 6 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn 1.2 Anbefalt bruk av kjemikaliet og bruksbegrensninger 1.2.1 Anbefalt

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) n. 1907/2006, artikel 31

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) n. 1907/2006, artikel 31 Side: 1/7 Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser som frarådes Ikke

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HMSDATABLAD Side 1 / 6 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn 1.2 Anbefalt bruk av kjemikaliet og bruksbegrensninger 1.2.1 Anbefalt

Detaljer

Kit Components. 120015 prestolith plastic Füll-und Ziehspachtel + Hä. Components: prestolith plastic Füll-und Ziehspachtel 499191 presto Härter

Kit Components. 120015 prestolith plastic Füll-und Ziehspachtel + Hä. Components: prestolith plastic Füll-und Ziehspachtel 499191 presto Härter 05.07.2013 Kit Components Product code Description 120015 prestolith plastic Füll-und Ziehspachtel + Hä Components: 120015a prestolith plastic Füll-und Ziehspachtel 499191 presto Härter Side: 1/7 Trykkdato:

Detaljer