SIKKERHETSDATABLAD. Utarbeidet etter REACH forordning (EF) nr. 1907/ Identifikasjon av stoffet/bandingen og av selskapet/virksomheten

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIKKERHETSDATABLAD. Utarbeidet etter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006. 1. Identifikasjon av stoffet/bandingen og av selskapet/virksomheten"

Transkript

1 SIKKERHETSDATABLAD Utarbeidet etter REACH forordning (EF) nr. 1907/ Identifikasjon av stoffet/bandingen og av selskapet/virksomheten 1.1.Produktidentifikator Isoparaffin Solvent - ESOL P Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot: Lampeolje Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet: Light Company ApS Dellerupvej Holstebro Tel EU: DK-7500 Holstebro Tel DK: Ansvarlig for sikkerhetsdatablad (e-post): 1.4. Nødtelefonnummer: (Giftinformasjonssentralen) Dato:

2 2. Fareidentifikasjon 2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen: Helseskadelig væske som kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. EF (Forskrifter om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier): Xn;R65 CLP (1272/2008): Asp. Tox. 1;H304 Ordlyden av R- og H-setningene - se avsnitt Merkingselementer: Innholdsmerking: Destillater (petroleum), hydrogenbehandlede lette. H304: Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. P102: Oppbevares utilgjengelig for barn. P301+P310: VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. P331: IKKE framkall brekning. P405: Oppbevares innelåst. P501: Innhold/beholder leveres som avfall i samsvar med lokale forskrifter. Fare Hold lamper som inneholder denne væsken utenfor barns rekkevidde. Inntak av kun en liten mengde lampeolje eller bare ved å suge litt på veken kan medføre livstruende lungeskader Andre farer: Inneholder olje. Risiko for selvantennelse. Innholdsstoffene er ikke PBT/vPvB i henhold til kriterier i REACH, VEDLEGG XIII. 3. Sammensetning/opplysninger om bestanddeler 3.1 Stoffer; Lampeolja Navn Cas nr EC nr Indeks nr Reach reg nr Vekt-% Klassifisering Destillater (petroleum) hydrogenbeh. lette ~100 Xn;R65 CLP Asp.Tox.1; H304 Fullstendige tekster for R-setninger og H-setninger finnes i pkt Førstehjelpstiltak 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak: Innånding: Bring den tilskadekomne til frisk luft. Lett tilfelle: Holdes i ro under oppsyn. Ved ubehag: Kontakt lege. Hudkontakt: Fjern straks tilsølte klær. Huden vaskes med rikelig vann og såpe. Ved fortsatt irritasjon; Søk lege Øyekontakt: Øyet skylles straks med vann eller fysiologisk saltvann i minst 15 minutter. Evt. kontaktlinser fjernes.ved fortsatt irritasjon; Søk lege Svelging: Skyll straks munnen grundig og drikk rikelig vann. Fremkall ikke opkastning. Inntreffer oppkastning, holdes hodet lavt for å unngå mageinnhold i lungerne. Ring straks etter lege og ambulanse De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede: Kan irritere hud og øyne og ge rødme, tørr og sprukket hud. Væsken kan forårsake lungeskader ved svelging Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig: Inntreffer oppkasting, ring straks etter lege og ambulanse. Ved kontakt med lege eller sykehus, vis dette sikkerhetsdatablad Side 2 av 6

3 5. Brannslukningstiltag 5.1. Slokkingsmidler: Skum, pulver eller kullsyre. Bruk ikke vann Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen: Flytt om mulig beholdere. Unngå innånding av røykgasser. Ved brann utvikles giftige gasser: Særlig karbonoksider Råd til brannmannskaper: Bruk trykkluftmaske ved kraftig røykutvikling. Kjøl beholdere ned med vann. 6. Tiltak ved utilsiktet utslipp 6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner: Bruk personlig verneutstyr - se avsnitt Forsiktighetsregler med hensyn til miljø: Helles aldri ut i kloakken - se avsnitt 12. Informer de lokale myndigheter ved utslipp i omgivelsene Metoder og materialer for oppsamling og rensing: Inneholder olje med risiko for selvantennelse. Søl og brukte filler, tvist m.m. kan selvantenne under uheldige forhold. Disse må samles og oppbevares i tett tillukket brannsikker avfallsbeholder, henges til tørk ute eller brennes under oppsyn og kontrollerte forhold. Skyll stedet hvor sølet oppsto grundig med vand. Fortsatt behandling av søl - se avsnitt Henvisning til andre avsnitt: Se ovennevnte. 7. Håndtering og lagring 7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering: Unngå innånding av damper. Arbeidsrom skal være godt ventilert. Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Skift straks klær som er forurenset. Vask hender og forurensete områder med vann etter arbeidsslutt Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter: I godt tillukket beholder, i godt ventilert rom Særlig(e) sluttanvendelse(r): Se bruksområder avsnitt Eksponeringskontroll/personbeskyttelse 8.1. Kontrollparametere: Arbeidstilsynets grenseverdier (Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære): 50 ppm = 275 mg/m3 Nafta (Destillater (petroleum), hydrogenbehandlede lette DNEL/PNEC: Ingen CSR Eksponeringskontrol: Forholdsregler for å hindre eksponering: Arbeidsrom skal være godt ventilert. Personlig verneutstyr: Innånding: Ved utilstrekkelig ventilasjon: Bruk godkjent vernemaske (EN140) med kombinasjonsfilter type A2P2 (brunt mot organiske damper). Filtrene har begrenset brukstid (skal skiftes). Les produsentens anvisninger. Hud: Vernehansker (EN374) av nitrilgummi. Det har ikke vært mulig å finne data for gjennombruddstid av innholdsstoffene, derfor anbefales det å skifte ut hansken hvis man søler på den. Øyne: Tettsluttende vernebriller (EN166) eller ansiktsskjerm ved risiko for sprut. Begrensning og overvåkning av miljøeksponering: Ingen specifikke. Side 3 av 6

4 9. Fysisk og kjemiske egenskaper 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper: Utseende: Væske, fargeløs Lukt: - LuktgrensepH: - Smeltepunkt/smeltepunktsintervall ( C):- Kokepunkt/kokepunktintervall ( C): Dekomponeringstemperatur ( C):- Flammepunkt ( C):- Fordampningshastighet: - Antennelighet (fast stoff, gass):- Eksplosjonsgrenser (vol% - vol%):. Damptrykk (hpa, 20 C)- Relativ damptetthet: - Relativ tetthet (g/cm3, 15,6 C): 0,78-0,81 Vannløselighet: - Fordelingskoeffisient: n-oktanol/vann:- Selvantennelighet ( C):- Viskositet (40 C): 2,3-2,9 cst Eksplosive / oksiderende egenskaper: Andre opplysninger: Ikke relevant 10. Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet: Kan reagere med sterke oksidasjonsmidler Kjemisk stabilitet: Stabil under anbefalte lagringsforhold - se avsnitt 7. -: Betyr ingen data eller ikke relevant Mulighet for farlige reaksjoner: Kan selvantenne under uheldige forhold. Kontakt med sterke oksidasjonsmidler kan føre til opphopning og dannelse av brennbare gasser Forhold som skal unngås: Må ikke utsettes for varme. Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt Uforenlige materialer: Kan reagere med sterke oksidasjonsmidler Farlige nedbrytingsprodukter: Ved oppvarming til meget høye temperaturer (spalting) utskilles meget giftige gasser: Særlig karbonoksider. 11. Toksikologiske poolysninger 11.1 Opplysninger om toksikologiske virkninger: Faroklasser Data Test Datakilde Akut giftighet: Inhalation LC 50 inhalation, råtta > 5,28 mg/l vid 4 tim OECD 404 Dermal LD 50 kanin > 2000 mg/kg OECD 402 Oral LD 50 rotta > 5000 mg/kg OECD 420 Etsning/irritasjon Ingen irritasjon av hud kanin Ingen irritasjon af øyne, kanin Draize OECD 405 Sensibilisering Ingen sensibilisering, hud, marsvin - CMR: Inga bevis for karcinogen effekter, dermal mus Mutagenicitet. Negativt resultat in vivo, rotta Ingen reproduksjons- eller fosterskader, inhalation, rotta OECD 451 OECD 475 OECD 416/414 Opptaksveier: Lungene, hud og mage-tarm-kanalen. Side 4 av 6

5 Symptomer: Innånding: Innånding av damp kan gi anledning til irritasjon av luftveiene og kan gi ubehag, kvalme, hodepine og svimmelhet. Hud: Kan virke irriterende og kan gi tørr eller sprukket hud. Øyne: Kan irritere med rødme. Svelging: Kan forårsake irritasjon av munn, hals og mage-tarm-kanalen. Store mengder kan gi symptomer som nevnt under Innånding. Ved svelging eller oppkasting kan små dråper av produktet bli innåndet og medføre kjemisk betinget lungebetennelse eller vann i lungene. Vær oppmerksom på at symptomene (pustevansker) kan oppstå flere timer etter påvirkningen. Kroniske effekter: Innånding av høye konsentrasjoner eller hyppig innånding av selv små mengder organisk løsemiddel kan gi skader på bl.a. lever, nyrer og sentralnervesystem. Gjentatt eksponering kan gi irritasjon, tørr og sprukket hud og evt. eksem. 12. Miljøopplysninger 12.1 Giftighet: Akvatisk Data Test Datakällor Fisk LC 50 (Oncorhynchus mykiss, 96h) =2-5 mg/l OECD 203 Krepsdyr EL 50 (Daphnia magna 48h) = 1,4 mg/l OECD 202 Alger EL 50 (Pseudokircherella subcapitata, 72h) = 1,3 mg/l OECD Persistens og nedbrytbarhet: Stoffet er lett biologisk nedbrytbar (OECD 301 F) Bioakkumuleringsevne: Stoffet: 1 < Log Kow < 3 - Lav til moderat bioakkumulerende effekt Mobilitet i jord: Stoffet fordamper raskt og lett i luften Resultater av PBT og vpvb vurdering: Innholdsstoffene er ikke PBT/vPvB i henhold til kriterier i REACH, VEDLEGG XIII Andre skadevirkninger: Ingen kjendte. 13. Disponering Avfallsbehandlingsmetoder: Rester og avfall bør ikke tilføres avløpsnettet, men leveres for avfallsbehandling til godkjent mottak. EAL-Kode: (rester) og (granulat eller likn med blandning). Avfallstoffnummer: 7051 (Maling, lim, lakk, løsemiddelbasert). 14. Transportopplysninger Omfattas ej av transportreglerna (ADR/RID/IMDG/IATA) UN-nr.: Ingen Officiell transportbenämning (UN proper shipping name): Ingen Faroklass för transport: Ingen. Side 5 av 6

6 14.4 Förpackningsgrupp: Ingen Miljöfaror: Nej Särskilda försiktighetsåtgärder: Ingen Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden: Inte relevant 15. Opplysninger om bestemmelser Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen: Emballasje, uansett kapasitet, som blir gitt til offentligheten, skal være utstyrt med barnesikret lukking og taktile varseltrekant Vurdering av kjemikaliesikkerhet: Ingen CSR. 16. Andre opplysninger Ordlyd på R- og H-setninger nevnt i avsnitt 2 og 3: R 65: Helsefarlig, kan forårsake lungeskader ved svelging. H304: Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Forkortelser: CMR = Carcinogenicity, mutagenicity, reproductive toxicity (kreftfremkallende, arvestoffskadelig og reproduksjonstoksisk virkning) CSR = Chemical Safety Report DNEL = Derived No-Effect Level EC50 = Effect Concentration 50 % EL50 = Effect Loading 50% FW = Fresh Water LC50 = Lethal Concentration 50 % LD50 = Lethal Dosis 50 % PBT = Persistent, Bioaccumulative, Toxic PNEC = Predicted No-Effect Concentration vpvb = very Persistent, very Bioaccumulative Datakilder:. = REACH Registreringsdossier fra ECHA's hjemmeside. Råd om særlig opplæring: Materialet må kun brukes av personer som har fått grundig instruksjon i hvordan arbeidet skal utføres og som har kjennskap til innholdet i dette sikkerhetsdatabladet. Endring i avsnitt: Ikke relevant.. Utarbeidet av: Eurofins Product Testing A/S, Smedeskovvej 38, 8464 Galten, tlf: , fax: Side 6 av 6

Sikkerhetsdatablad Etter (EF)nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad Etter (EF)nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad Etter (EF)nr. 1907/2006 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator:: Cembrit True Edge Sealer 1.2. Identifiserte relevante bruksområder

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200)

SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Side 1 av 10 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 16.09.2011 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078)

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Armor All VINYL WIPES (650, 670)

SIKKERHETSDATABLAD Armor All VINYL WIPES (650, 670) Armor All VINYL WIPES (650, 670) Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Armor All VINYL WIPES (650, 670) AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Utgitt dato 01.12.2006 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof.

SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof. BORACOL 20/2Bd Prof. Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof. Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 03.09.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube 20-10 G

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube 20-10 G SIKKERHETSDATABLAD CondorLube 20-10 G AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn CondorLube 20-10 G 1.2 Identifiserte relevante

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20

SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20 SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn DENKA CSA 20 Reg.nr. REACH Sementklinker er unntatt fra

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Coating 10-15 G

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Coating 10-15 G SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Coating 10-15 G AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn CondorLube Coating 10-15 G 1.2 Identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-%

SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 30.12.2012 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) og Forordning (EF) nr. 453/2010

SIKKERHETSDATABLAD ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) og Forordning (EF) nr. 453/2010 Side: 1 av 9 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2 Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225)

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Pieri LM 6-13

SIKKERHETSDATABLAD Pieri LM 6-13 Pieri LM 6-13 Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Pieri LM 6-13 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 14.06.2012 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets navn

Detaljer

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler Sikkerhetsdatablad TD Dusj & Bad Versjon 2.0 Udarbejdet: 28032014 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn: TD Dusj & Bad 1.2 Relevante

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Supersvamp til bad

SIKKERHETSDATABLAD Supersvamp til bad SIKKERHETSDATABLAD Supersvamp til bad AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn Intern nr. Supersvamp til bad REN489 1.2 Identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ID-11 Fremkaller (Part A)

SIKKERHETSDATABLAD ID-11 Fremkaller (Part A) Endret 22/10/2014 Revisjon 10 Erstatter dato 08/05/2014 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 1960457,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Fare! I henhold til EU/EØS 1272/2008 (CLP) og 1907/2006 (REACH) og norske regler.

SIKKERHETSDATABLAD. Fare! I henhold til EU/EØS 1272/2008 (CLP) og 1907/2006 (REACH) og norske regler. SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Produktnavn: Aceton(propanon) PRnr.: NA Bruksområde: NA Utgitt (dato): 25052011 SDS Versjon: 1.0 Kontaktperson: Gurpreet Kaur Rehal

Detaljer

Utgave 1 - Denne versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Revisjonsdato 12.04.2011 Utskriftsdato 12.04.2011

Utgave 1 - Denne versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Revisjonsdato 12.04.2011 Utskriftsdato 12.04.2011 SEKSJON 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A12690P 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING

SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 15.02.2007 Revisjonsdato

Detaljer

HMS-DATABLAD HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Smørefett. Artikkelnummer. Nasjonal produsent/importør. Adresse Postboks 1004. Telefon 64989950 Faks 64989961

HMS-DATABLAD HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Smørefett. Artikkelnummer. Nasjonal produsent/importør. Adresse Postboks 1004. Telefon 64989950 Faks 64989961 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Smørefett. Artikkelnummer Nasjonal produsent/importør Foretak Deler AS Adresse Postboks 1004 Postnr./sted N-1442 DRØBAK Land

Detaljer

Bayer CropScience SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Bayer CropScience SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 TOP GROWTH 1/6 SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Varemerke TOP GROWTH Produktkode (UVP) 84069361 1.2 Relevante identifiserte anvendelser

Detaljer

IR ALL SEASONS DATA ONLY

IR ALL SEASONS DATA ONLY 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varemerke : IR ALL SEASONS 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser

Detaljer

FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A. FILA CR10. Sikkerhetsdatablad. Vaskemiddel for fjerning av rester etter epoxyfug. sds@filasolutions.

FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A. FILA CR10. Sikkerhetsdatablad. Vaskemiddel for fjerning av rester etter epoxyfug. sds@filasolutions. Side nr. 1 / 7 Sikkerhetsdatablad 1. Identifikatorelementer for stoffet eller blandingen og for firmaet/selskapet 1.1. Produktidentifikator Navn 1.2. Relevant bruk identifisert av stoffet eller blandingen,

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Basert på forordning (EF) nr. 1907/2006, som endret ved forordning (EF) nr. 453/2010.

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Basert på forordning (EF) nr. 1907/2006, som endret ved forordning (EF) nr. 453/2010. HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Basert på forordning (EF) nr. 1907/2006, som endret ved forordning (EF) nr. 453/2010 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD TIMKEN PREMIUM ALL PURPOSE LC-2 GREASE

SIKKERHETSDATABLAD TIMKEN PREMIUM ALL PURPOSE LC-2 GREASE utarbeidelse og distribusjon av helse, miljø og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier. Produktnavn SIKKERHETSDATABLAD TIMKEN PREMIUM ALL PURPOSE LC2 GREASE AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD SR-37 LFM 48/S

SIKKERHETSDATABLAD SR-37 LFM 48/S 30026 - SR-37 LFM 48/S Utstedelsesdato: 2009-01-09 SIKKERHETSDATABLAD SR-37 LFM 48/S 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Handelsnavn SR-37 LFM 48/S Bruksområder Blyfri loddetinn.

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HMSDATABLAD Side 1 / 6 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn 1.2 Anbefalt bruk av kjemikaliet og bruksbegrensninger 1.2.1 Anbefalt

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HMSDATABLAD Side 1 / 6 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn 1.2 Anbefalt bruk av kjemikaliet og bruksbegrensninger 1.2.1 Anbefalt

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) n. 1907/2006, artikel 31

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) n. 1907/2006, artikel 31 Side: 1/7 Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser som frarådes Ikke

Detaljer

Kit Components. 120015 prestolith plastic Füll-und Ziehspachtel + Hä. Components: prestolith plastic Füll-und Ziehspachtel 499191 presto Härter

Kit Components. 120015 prestolith plastic Füll-und Ziehspachtel + Hä. Components: prestolith plastic Füll-und Ziehspachtel 499191 presto Härter 05.07.2013 Kit Components Product code Description 120015 prestolith plastic Füll-und Ziehspachtel + Hä Components: 120015a prestolith plastic Füll-und Ziehspachtel 499191 presto Härter Side: 1/7 Trykkdato:

Detaljer