SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200)"

Transkript

1 WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Side 1 av 10 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato Revisjonsdato Produktidentifikasjon Kjemikaliets navn WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Artikkelnr , 47025, GTIN-nr , , Nobb-nr , Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes mot Kjemikaliets bruksområde Penetrerende olje for rensing, smøring og beskyttelse av metalldeler. 5l. 25l. 200l Nærmere opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet Produsent Firmanavn WD40 Company Limited UK Postadresse PO Box 440 Postnr. MK11 3LF Poststed Milton Keynes Land England Telefon Telefaks E-post Hjemmeside Distributør Firmanavn Auto Care AS Postadresse Lindebergveien 12 Postnr Poststed FROGNER Land NORGE Telefon Telefaks E-post Hjemmeside Nødtelefon Nødtelefon Giftinformasjonen: Seksjon 2: Fareidentifikasjon 2.1. Klassifisering av stoff eller blanding Klassifisering i henhold til 67/548/EEC eller 1999/45/EC Xn; R65 R10 R66

2 WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Side 2 av 10 Stoffets/blandingens farlige egenskaper 2.2. Etikettinformasjon Faresymbol R67 Kjemikaliet er brannfarlig. Farlig: kan forårsake lungeskade ved svelging. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukken hud. Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet. R-setninger R10 Brannfarlig. R65 Farlig: kan forårsake lungeskade ved svelging. R66 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukken hud R67 Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet S-setninger S2 Oppbevares utilgjengelig for barn. S16 Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt. S23 Unngå innånding av damp/sprøytetåke. S24 Unngå hudkontakt. S35 Produktet og emballasjen skal uskadeliggjøres på en sikker måte. S51 Må bare anvendes på godt ventilerte steder. S62 Ved svelging må ikke brekning fremkalles: Kontakt lege omgående og vis denne etikett eller emballasje. Annen merkeinformasjon Forsiktig: Benyttes kun som beskrevet. Sammensetning på merkeetiketten Hydrokarboner, C9-C11 n-alkaner, isoalkanes, cykliske, <2% aromater:60-80 vikt% 2.3 Andre farer PBT / vpvb Miljøeffekt Andre farer Produktet inneholder ingen PBT- eller vpvb-stoffer. Oljesøl på vann kan gi fysisk skade på organismer som lever i vann, samt nedsatt oksygenopptak i vanmiljøet. Ved søl: Vær oppmerksom på glatte gulv og overflater. Seksjon 3: Sammensetning / opplysning om innholdsstoffer 3.2. Blandinger Komponentnavn Identifikasjon Klassifisering Innhold Hydrokarboner, C9-C11 n-alkaner, isoalkanes, cykliske, <2% aromater EC-nr.: R66,R67 Xn; R65 R10 STOT SE3; H336; Asp. tox 1; H304; Flam. Liq. 3; H226; vikt% Komponentkommentarer Se seksjon 16 for forklaring av R- og H-setninger. Seksjon 4: Førstehjelpstiltak 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak Generelt I tvilstilfelle bør lege kontaktes. Nødtelefon: se seksjon 1.4. Innånding Hudkontakt Personen bringes ut i frisk luft og holdes i ro under oppsyn. Ved ubehag: Transporter til sykehus. Ta med sikkerhetsdatabladet. Ved pustevansker kan oksygentilførsel være nødvendig. Ved åndedrettsstans gis kunstig åndedrett. Vask huden grundig med såpe og vann. Ta straks av forurensede klær og sko. Kontakt lege hvis det oppstår symptomer.

3 WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Side 3 av 10 Øyekontakt Svelging Skyll straks med store mengder vann (temperert C) i min. 15 min. Fjern evt. kontaktlinser og åpne øyet godt opp. Kontakt øyelege hvis irritasjonen vedvarer. FREMKALL IKKE BREKNING! Kontakt lege umiddelbart. Ved spontane brekninger må hodet holdes lavt Viktigste symptomer og effekter, både akutt og forsinket Informasjon til helsepersonell Akutte symptomer og virkninger Forsinkede symptomer og virkninger Risiko for kjemisk lungebetennelse (pneumonitt) ved aspirasjon ved og etter svelging. Innånding kan irritere luftveiene. Damper i høye konsentrasjoner som kan gi ubehag i form av hodepine, svimmelhet og kvalme. Hudkontakt: Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukken hud. Øyekontakt: Kan fremkalle svie og irritere øynene. Svelging: Kan forårsake kvalme, hodepine, svimmelhet og beruselse. Tegn og symptomer på at materialet har kommet inn i lungene kan omfatte hoste, kveling, tung pust, pustevansker, tett bryst, kortpustethet og/eller feber. Symptomer på kjemisk lungebetennelse kan oppstå i løpet av timer med pustevansker og hoste Informasjon om umiddelbar legehjelp og spesiell behandling som eventuelt er nødvendig Annen informasjon Seksjon 5: Tiltak ved brannslukning 5.1. Brannslukningsmidler Passende brannslukningsmidler Uegnete brannslukningsmidler Symptomatisk behandling. Risiko for kjemisk lungbetennelse (pneumonitt). Overvåking er nødvendig timer etter svelging. Pulver, skum eller karbondioksid. Bruk ikke samlet vannstråle Spesielle farer som stoffet eller blandingen kan medføre Brann- og eksplosjonsfarer Farlige forbrenningsprodukter 5.3. Anvisninger for brannmannskaper Personlig verneutstyr Annen informasjon Brannfarlig. Damp er tyngre enn luft og kan spre seg langs bakken til antennelseskilder. Kan bevege seg langt til tennkilde og gi tilbakeslag. Kan danne eksplosive gass/luft- blandinger. Kan inkludere, men er ikke begrenset til: Giftige gasser/damper/røyk av: Karbonoksider og delvis oksiderte fragmenter av stoffblandingens hovedkomponenter. Bruk trykkluftmaske når kjemikaliet er involvert i brann. Ved rømning brukes godkjent rømningsmaske. Se forøvrig seksjon 8. Beholdere i nærheten av brann flyttes straks eller kjøles med vann. Forhindre utslipp av slukningsvann ned i avløpet. Brannslukningsvann må fjernes i overensstemmelse med de lokale myndigheters forskrifter. Seksjon 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp 6.1. Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer Generelle tiltak Større utslipp meldes til myndighetene ved brannvesenet tlf: 110. Sikkerhetstiltak for å beskytte personell 6.2. Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø Evakuer området. Stopp lekkasje hvis mulig uten risiko. Ventiler godt. Unngå innånding av damper og aerosoler og kontakt med hud og øyne. Benytt personlig verneutstyr som angitt i seksjon 8. Røyking og bruk av åpen ild og andre antennelseskilder er forbudt. Ta forholdsregler mot utladning av statisk elektrisitet. Ved søl: Vær oppmerksom på glatte gulv og overflater. Forhindre utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn. Ved større utslipp til avløp/vannmiljø informeres lokale myndigheter.

4 WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Side 4 av Metoder for opprydding og rengjøring Metoder for opprydding og rengjøring 6.4. Referanse til andre seksjoner Andre anvisninger Se også seksjon 8 og 13. Seksjon 7: Håndtering og lagring 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering Håndtering Beskyttende tiltak Råd om generell yrkeshygiene Store mengder søl: Søl demmes og suges opp med sand, jord eller annet ikke-brennbart materiale. Små mengder søl: Søl suges opp med ikkebrennbart absorberende materiale. Samles opp i egnede beholdere og leveres som farlig avfall i henhold til seksjon 13. Ventiler godt. Unngå innånding av damper. Bruk godkjent åndedrettsvern dersom luftforurensningen er over akseptabelt nivå. Unngå søl og kontakt med huden og øynene. Les og følg produsentens anvisninger. Olje skal alltid fjernes hurtig med såpe og vann eller hudrensemiddel. Bruk ikke løsningsmidler. Bruk ikke oljekontaminerte klær eller sko, og legg aldri oljete kluter i lommene. Røyking og bruk av åpen ild og andre tennkilder forbudt. Statisk elektrisitet og gnistdannelse skal forhindres. Beholder og overføringsutstyr må jordes for å eliminere gnister dannet ved utladning av statisk elektrisitet. Fare for dampansamling ved gulv og i lavtliggende områder. Vask hendene etter kontakt med kjemikaliet. Bytt tilsølte klær og ta av verneutstyr før måltidet. Vask tilsølte klær før de brukes. Det må ikke spises, drikkes eller røykes under arbeidet Betingelser for sikker oppbevaring, inklusiv eventuelle uforenligheter Oppbevaring Betingelser for sikker oppbevaring Råd angående samlagring 7.3 Spesifikk bruk Spesielle bruksområder Se seksjon 1.2. Oppbevares i henhold til bestemmelsene for brannfarlige varer. Oppbevares i godt lukket originalemballasje på et tørt, svalt og godt ventilert sted. Brannfarlige væsker oppbevares adskilt fra brannfarlig gass og meget brannfarlige materialer. Lagres adskilt fra: Næringsmidler og dyrefôr. Seksjon 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr 8.1. Kontrollparametere Administrative normer Komponentnavn Identifikasjon Verdi Norm år White Spirit (aromatinnhold < 22%) 8 t.: 50 ppm 8 t.: 275 mg/m³ 2011 Dekaner og andre høyere alifatiske hydrokarboner 8 t.: 275 mg/m³ 8 t.: 40 ppm 2011 Oljetåke (mineralolje-partikler) 8 t.: 1 mg/m³ 2009 Parafin (røyk) CAS-nr.: t.: 2 mg/m³ 2009 Annen informasjon om grenseverdier DNEL / PNEC Grenseverdi for White Spirit (aromatinnhold < 22%) og "Dekaner og andre höyere alifatiske hydrokarboner" gjelder EG-nr

5 WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Side 5 av 10 Testmetode DNEL DNEL DNEL DNEL DNEL Innhold Gruppe: Konsument Eksponeringsvei: Innånding Eksponeringsfrekvens: Langsiktig (gjentatt) Type effekt: Systemisk effekt Verdi: 185 mg/m³ Gruppe: Arbeidstaker Eksponeringsvei: Innånding Eksponeringsfrekvens: Langsiktig (gjentatt) Type effekt: Systemisk effekt Verdi: 871 mg/m³ Merknader: EG-nr Gruppe: Konsument Eksponeringsvei: Dermal Eksponeringsfrekvens: Langsiktig (gjentatt) Type effekt: Systemisk effekt Verdi: 125 mg/kg/d Merknader: EG-nr Gruppe: Konsument Eksponeringsvei: Oral Eksponeringsfrekvens: Langsiktig (gjentatt) Type effekt: Systemisk effekt Verdi: 125 mg/kg/d Merknader: EG-nr Gruppe: Arbeidstaker Eksponeringsvei: Dermal Eksponeringsfrekvens: Langsiktig (gjentatt) Type effekt: Systemisk effekt Verdi: 208 mg/kg/d Merknader: EG-nr Begrensning av eksponering på arbeidsplassen Begrensning av eksponering på arbeidsplassen Åndedrettsvern Åndedrettsvern Håndvern Håndvern Øye- / ansiktsvern Øyevern Hudvern Annet hudvern enn håndvern Passende miljømessig eksponeringskontroll Det skal være effektiv ventilasjon, og faren for innånding av damper og oljetåke skal gjøres minst mulig. Eksplosjonssikker generell og lokal avtrekksventilasjon. Personlig verneutstyr bør velges i henhold til CENstandard og i samarbeid med leverandøren av personlig verneutstyr. Det oppgitte verneutstyr er veiledende. Risikovurderingen (Faktisk risiko) kan føre til andre krav. Ved utilstrekkelig ventilasjon brukes maske med filter A mot løsemiddeldamper. Bruk kombinasjonsfilter A/P2 ved aerosoldannelse. Bruk friskluftsmaske i trange eller lukkede rom. Benytt kjemikalieresistente hansker (i hht EN 374), av f.eks.: Nitril. Gjennombruddstid er ikke kjent. Det angitte hanskematerialet er foreslått etter en gjennomgang av enkeltstoffene i produktet og kjente hanskeguider Hanske må velges i samarbeid med hanskeleverandøren, som kan opplyse om hanskematerialets gjennomtrengningstid. Benytt øyevern ved risiko for sprut. Bruk tettsittende vernebriller eller ansiktsskjerm (iht EN 166). Benytt hensiktsmessige antistatiske verneklær. Benytt kjemikalieresistente verneskor.

6 WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Side 6 av 10 Begrensing av miljøeksponering Annen informasjon Annen informasjon Forhindre utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn. Nøddusj og mulighet for øyeskylling skal finnes på arbeidsplassen. Seksjon 9: Fysiske og kjemiske egenskaper 9.1. Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Tilstandsform Væske Farge Ravgul Lukt Karakteristisk Kommentarer, ph (handelsvare) Ikke relevant. Smeltepunkt/smeltepunktintervall Verdi: < -66 C Testmetode: ATM D 97 Kokepunkt / kokepunktintervall Verdi: ~ 176 C Flammepunkt Verdi: 47 C Testmetode: TOC Tag Open Cup Kommentarer, Ikke kjent. Fordampningshastighet Antennelighet (fast stoff, gass) Ikke relevant. Eksplosjonsgrense Verdi: 0,6-8,0 vol-% i luft Kommentarer, Eksplosjonsgrense Gjelder nafta. Kommentarer, Damptrykk Ikke kjent. Damptetthet Verdi: > 1 Kommentarer, Damptetthet Luft=1. Relativ tetthet Verdi: 817 kg/m³ (21 C) Løselighet i vann Uløselig. Kommentarer, Fordelingskoeffisient: Ikke relevant. Blandning n-oktanol / vann Kommentarer, Selvantennelighet Ikke kjent. Kommentarer, Ikke bestemt. Dekomponeringstemperatur Viskositet Verdi: < 1 cst Eksplosive egenskaper Ikke eksplosjonsfarlig. Damp kan danne eksplosive blandinger med luft. Oksiderende egenskaper Ikke oksiderende. 9.2 Annen informasjon Fysikalske farer Løsemiddelinnhold Verdi: ~ 67,2 % w/w Testmetode: VOC (1993/13/EC) Andre fysiske og kjemiske egenskaper Kommentarer Ingen ytterligere informasjon er tilgjengelig. Seksjon 10: Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet Reaktivitet Dampene kan danne eksplosive blandinger med luft Kjemisk stabilitet Stabilitet Risiko for farlige reaksjoner Risiko for farlige reaksjoner Ingen farlige reaksjoner er kjent. Se også seksjon Forhold som skal unngås Forhold som skal unngås Unngå varme, flammer og andre antennelseskilder Materialer som skal unngås Stabil under normale temperaturforhold og anbefalt bruk.

7 WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Side 7 av 10 Materialer som skal unngås Sterke oksiderende stoffer Farlige spaltningsprodukter Farlige spaltningsprodukter Ingen under normale forhold. Se også seksjon 5.2. Seksjon 11: Toksikologisk informasjon 11.1 Informasjon om toksikologiske effekter Toksikologisk informasjon Andre toksikologiske data EG-nr : LD50 oral, rotte: > 5000 mg/kg (OECD 401) LD50 dermal, kanin: > 5000 mg/kg (OECD 402) LC50, innånding, rotte, 8h: > 5000 mg/m³ (OECD 403) Irritasjon, hud, kanin: Ikke irriterende (OECD 404). Irritasjon, øyne, kanin: Ikke irriterende (OECD 405). Sensibilisering, hud, marsvin: Nei (OECD 406). Øvrige helsefareopplysninger Generelt Akutt toksisitet estimatet for blanding Vurdering av akutt toksisitet klassifisering Potensielle akutte effekter Innånding Hudkontakt Øyekontakt Svelging Vurderingen etsende / irriterende klassifisering Aspirasjonsfare Forsinket / Repeterende Allergi Gjentatte toksisitet doser Ytterligere testdata er tilgjengelig hos leverandør. Blandingen som helhet er ikke testet. Klassifiseringen er gjort utfra informasjon om inngående stoffer og deres klassifisering. Kriteriene for klassifisering kan på grunnlag av de foreliggende data ikke anses for å være oppfylt. Damper og sprøytetåke kan irritere luftveiene og forårsake halsirritasjon og hoste. Damp kan påvirke sentralnervesystemet og gi hodepine, kvalme, brekninger eller beruselse. Langvarig eller gjentatt kontakt avfetter huden og kan forårsake hudirritasjon. Sprut kan medføre forbigående øyeirritasjon. Kan forårsake irritasjon i munn og hals. Inntak kan forårsake irritasjon i mageog tarmsystemet. Kan gi liknende symptomer som ved innånding. Lungebetennelse kan oppstå dersom oppkast som inneholder løsningsmiddel, kommer ned i lungene. Kriteriene for klassifisering kan på grunnlag av de foreliggende data ikke anses for å være oppfylt. Kan forårsake alvorlig lungeskade ved svelging ved at stoffet aspireres til lungene. Luftveissensibilisering. Kriteriene for klassifisering kan på grunnlag av de foreliggende data ikke anses for å være oppfylt. Hudsensibilisering: Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt. Kriterierne for klassifisering kan på grunnlag av de foreliggende data ikke anses å være oppfylt. Kreftfremkallende, mutagene og reproduksjonstoksiske Kreft Arvestoffskader Fosterskadelige egenskaper Reproduksjonsskader Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt. Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt. Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt. Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt.

8 WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Side 8 av 10 Symptomer på eksponering Symptomer på overeksponering Seksjon 12: Miljøopplysninger Toksisitet Akutt akvatisk, fisk Akutt akvatisk, alge Akutt akvatisk, Daphnia Økotoksisitet Akvatisk, kommentarer Søvnighet, svimmelhet, forvirrethet. Hodepine. Kvalme eller oppkast. Bevisstløshet. Tørr hud. Verdi: > 1000 mg/l Testmetode: LC50 og LL50 (OECD 203) Fisk, art: Oncorhynchus mykiss Varighet: 96 h Test referanse: Stoff: EC-nr Verdi: > 1000 mg/l Testmetode: EC50 og EL50 (OECD 201) Alge, art: Pseudokirchnerie lla subcapitata Varighet: 72 h Test referanse: Stoff: EC-nr Verdi: > 1000 mg/l Testmetode: EC50 og EL50 (OECD 202) Daphnia, art: Daphnia magna Varighet: 48h Test referanse: Stoff: EC-nr Kjemikaliet er ikke klassifisert som miljøskadelig. Dette utelukker imidlertid ikke muligheten for at store eller hyppige utslipp kan være miljøskadelige. Kjemikaliet er ikke testet. Bedømmelsen grunnes på informasjon om inngående stoffer. Ytterligere testdata (EC-nr ) er tilgjengelig hos leverandør Persistens og nedbrytbarhet Biologisk nedbrytbarhet Verdi: 80 % Testperiode: 28 d Testmetode: OECD 301 F. Stoff: EC-nr Kommentar, Biologisk nedbrytbarhet EG-nr er lett biologisk nedbrytbar Bioakkumulasjonspotensial Bioakkumulasjonspotensial Data om bioakkumulasjon er ikke tilgjengelig Mobilitet i jord Mobilitet Resultater av PBT og vpvb vurdering PBT vurderingsresultat Kjemikaliet inneholder ingen PBT-stoffer. vpvb vurderingsresultat Produktet inneholder ingen vpvb-stoffer Andre skadevirkninger Andre skadevirkninger / annen informasjon Seksjon 13: Fjerning av avfall Metoder for avfallsbehandling Egnede metoder til fjerning av kjemikaliet Produktet er klassifisert som farlig avfall Avfallskode EAL Produktet er ikke blandbart med vann og spres på vannoverflaten. Oljesøl på vann kan gi fysisk skade på organismer som lever i vann, samt nedsatt oksygenopptak i vanmiljøet. Forhindre utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn. Leveres som farlig avfall til godkjent behandler eller innsamler. Koden for farlig avfall (EAL-kode) er veiledende. Bruker må selv angi riktig EAL-kode hvis bruksområdet avviker. Ja EAL: mineralbaserte ikke-klorerte motoroljer, giroljer og smøreoljer

9 WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Side 9 av 10 Annen informasjon EAL: andre løsemidler og løsemiddelblandinger, Norsas: 7042 Må ikke tømmes i kloakkavløp. Seksjon 14: Transportinformasjon UN-nummer ADR 3295 RID 3295 IMDG 3295 ICAO/IATA UN varenavn ADR HYDROKARBONER, FLYTENDE, N.O.S. (Hydrocarboner, C9-C11, <2% aromater) RID HYDROKARBONER, FLYTENDE, N.O.S. (Hydrocarboner, C9-C11, <2% aromater) IMDG HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S. (Hydrocarbons, C9-C11, <5% aromatics) ICAO/IATA HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S. (Hydrocarbons, C9-C11, <5% aromatics) Transport fareklasse ADR 3 Farenr. 30 RID 3 IMDG 3 ICAO/IATA Emballasjegruppe ADR III RID III IMDG III ICAO/IATA III Kommentar LQ (ADR 2013): 5l Miljøfarer Marin forurensning Kommentar No Ikke relevant Spesielle forholdsregler for bruker IMDG Andre relevante opplysninger flashpoint +47 C EmS F-E, S-D Spesielle forholdsregler Tunnelrestriksjon: D/E Transport i bulk i henhold til vedlegg II til MARPOL 73/78 og IBC-koden Andre relevante opplysninger Andre relevante opplysninger Ikke relevant. Seksjon 15: Opplysninger om lover og forskrifter Forskrift / regelverk om stoff eller blanding i forhold til sikkerhet, helse og miljø Annen merkeinformasjon Referanser (Lover/Forskrifter) VOC (1999/13/EC): ~ 67,2 % w/w. FOR : Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier med senere endringer. Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH) Vedlegg II: Sikkerhetsdatablad. Avfallsforskriften, FOR nr 930, fra Miljøverndepartementet. FOR nr 384: Forskrift om landtransport av farlig gods med senere endringer, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

10 WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Side 10 av Vurdering av kjemikaliesikkerhet Vurdering av kjemikaliesikkerhet er gjennomført FOR nr 1358 Forskrift om tiltaks- og grenseverdier. FOR nr 602: Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen. FOR nr 672: Forskrift om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (storulykkeforskriften).(seveso II). Nei Seksjon 16: Andre opplysninger Liste over relevante R-setninger (i seksjon 2 og 3). Liste over relevante H-setninger (i seksjon 2 og 3). Brukte forkortelser og akronymer Viktigste kilder ved utarbeidelsen av Sikkerhetsdatabladet (ikke norske) Opplysninger som er nye, slettet eller revidert Kvalitetssikring av informasjonen Ansvarlig for Sikkerhetsdatablad R65 Farlig: kan forårsake lungeskade ved svelging. R67 Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet R66 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukken hud R10 Brannfarlig. H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. H226 Brannfarlig væske og damp. H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. DNEL: Utledet null-effekt-nivå (Derived No Effect Level) EC50: Den effektive konsentrasjonen av et stoff som fører til 50 % av maksimal respons LC50: Konsentrasjonen av et stoff som dreper 50% av en populasjon på et gitt tidspunkt LD50: Dødelig dose, den dosen som dreper 50% av en populasjon PBT: Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk (giftig) vpvb: veldig Persistent og veldig Bioakkumulerende Sikkerhetsdatablad fra leverandør datert: Seksjoner som er endret fra forrige versjon: 1.3, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Dette sikkerhetsdatablad er kvalitetskontrollert av Teknologisk Institutt as, som er sertifisert iht. ISO 9001:2008. Auto Care AS

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078)

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225)

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Armor All VINYL WIPES (650, 670)

SIKKERHETSDATABLAD Armor All VINYL WIPES (650, 670) Armor All VINYL WIPES (650, 670) Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Armor All VINYL WIPES (650, 670) AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Utgitt dato 01.12.2006 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-%

SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 30.12.2012 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING

SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 15.02.2007 Revisjonsdato

Detaljer

Utgave 1 - Denne versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Revisjonsdato 12.04.2011 Utskriftsdato 12.04.2011

Utgave 1 - Denne versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Revisjonsdato 12.04.2011 Utskriftsdato 12.04.2011 SEKSJON 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A12690P 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen

Detaljer

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 19/06/06 Internt nr.: Erstatter dato: 30/06/04 BYCOTEST C 10 (aerosol)

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 19/06/06 Internt nr.: Erstatter dato: 30/06/04 BYCOTEST C 10 (aerosol) 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av Kvinlog HMS Rådgivning HANDELSNAVN PRODUKTTYPE Rensemiddel. Pr-nr. 065442 Produsent/importør AS

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD TIMKEN PREMIUM ALL PURPOSE LC-2 GREASE

SIKKERHETSDATABLAD TIMKEN PREMIUM ALL PURPOSE LC-2 GREASE utarbeidelse og distribusjon av helse, miljø og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier. Produktnavn SIKKERHETSDATABLAD TIMKEN PREMIUM ALL PURPOSE LC2 GREASE AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen

Detaljer

Sikkerhetsdatablad Etter (EF)nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad Etter (EF)nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad Etter (EF)nr. 1907/2006 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator:: Cembrit True Edge Sealer 1.2. Identifiserte relevante bruksområder

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Coating 10-15 G

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Coating 10-15 G SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Coating 10-15 G AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn CondorLube Coating 10-15 G 1.2 Identifiserte

Detaljer

IR ALL SEASONS DATA ONLY

IR ALL SEASONS DATA ONLY 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varemerke : IR ALL SEASONS 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD SR-37 LFM 48/S

SIKKERHETSDATABLAD SR-37 LFM 48/S 30026 - SR-37 LFM 48/S Utstedelsesdato: 2009-01-09 SIKKERHETSDATABLAD SR-37 LFM 48/S 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Handelsnavn SR-37 LFM 48/S Bruksområder Blyfri loddetinn.

Detaljer

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD EPX-V Primer komponent B - härdare

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD EPX-V Primer komponent B - härdare HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD EPX-V Primer komponent B - härdare Sist endret: 15.05.2008 Internt nr: Erstatter dato: 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN EPX-V Primer

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Basert på forordning (EF) nr. 1907/2006, som endret ved forordning (EF) nr. 453/2010.

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Basert på forordning (EF) nr. 1907/2006, som endret ved forordning (EF) nr. 453/2010. HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Basert på forordning (EF) nr. 1907/2006, som endret ved forordning (EF) nr. 453/2010 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator:

Detaljer

FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A. FILA CR10. Sikkerhetsdatablad. Vaskemiddel for fjerning av rester etter epoxyfug. sds@filasolutions.

FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A. FILA CR10. Sikkerhetsdatablad. Vaskemiddel for fjerning av rester etter epoxyfug. sds@filasolutions. Side nr. 1 / 7 Sikkerhetsdatablad 1. Identifikatorelementer for stoffet eller blandingen og for firmaet/selskapet 1.1. Produktidentifikator Navn 1.2. Relevant bruk identifisert av stoffet eller blandingen,

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HMSDATABLAD Side 1 / 6 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn 1.2 Anbefalt bruk av kjemikaliet og bruksbegrensninger 1.2.1 Anbefalt

Detaljer

BC ALPHAGAZ MIX CH4 10% / Ar

BC ALPHAGAZ MIX CH4 10% / Ar Side : 1 óm 2.1 : Brannfarlig gass. SEKSJON 1. Beskrivelse av stoffet/blandingen og det aktuelle selskapet 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Sikkerhetsdatablad nr : : 1.2. Relevante identifiserte bruksmåter

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. Herdepulver for akryl- og polyesterharpikser

Sikkerhetsdatablad. Herdepulver for akryl- og polyesterharpikser Sikkerhetsdatablad Herdepulver for akryl- og polyesterharpikser Uniprox sikkerhetsdatablad i henhold til direktiv (EF) nr. 1907/2006 Produkt: Herdepulver for akryl- og polyesterharpikser (MG120) Revidert:

Detaljer

2.2 : Ikke-brannfarlige, ikke-giftige gasser. 1.2. Relevante identifiserte bruksmåter for stoffet eller blandingen og bruksmåter det advares mot

2.2 : Ikke-brannfarlige, ikke-giftige gasser. 1.2. Relevante identifiserte bruksmåter for stoffet eller blandingen og bruksmåter det advares mot Side : 1 2.2 : Ikke-brannfarlige, ikke-giftige gasser Advarsel SEKSJON 1. Beskrivelse av stoffet/blandingen og det aktuelle selskapet 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Sikkerhetsdatablad nr : : 1.2.

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HMSDATABLAD Side 1 / 6 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn 1.2 Anbefalt bruk av kjemikaliet og bruksbegrensninger 1.2.1 Anbefalt

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) n. 1907/2006, artikel 31

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) n. 1907/2006, artikel 31 Side: 1/7 Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser som frarådes Ikke

Detaljer

Sikkerhetsdataark. * * *Kapittel 1 - IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET* * *

Sikkerhetsdataark. * * *Kapittel 1 - IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET* * * * * *Kapittel 1 - IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET* * * 1.1 Produktidentifikator: Materialets navn: OBJET HA FULLCURE630, CLEAR Kjemisk familie akrylholdige blandinger

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Identifikasjon av stoffet eller preparatet Produktnavn IKBKB (IKK BETA) Identifikasjon av selskapet/foretaket

Detaljer

SÄKERHETSDATABLAD GrasAAT SP

SÄKERHETSDATABLAD GrasAAT SP GrasAAT SP Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD GrasAAT SP 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 13.06.2011 Produktnamn GrasAAT SP Användningsområde Konserveringsmiddel for gras.

Detaljer

Gassfarer og gass-sikkerhet

Gassfarer og gass-sikkerhet Gassfarer og gass-sikkerhet Nye faresymboler (farepiktogram) Nye faresymboler (farepiktogram) som erstatter de gamle oransje og sorte faresymbolene. Forordning (EC) Nr. 1272/2008 om klassifisering, merking

Detaljer

Instruksjoner for sikker håndtering av bly-syrebatterier

Instruksjoner for sikker håndtering av bly-syrebatterier Instruksjoner for sikker håndtering av bly-syrebatterier Denne brosjyren er utarbeidet i samarbeid med EUROBATs miljøkomité (Committee of Environmental Affairs) (mai 2003), og gjennomgått av EUROBAT TC-medlemmer

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD QUICKSEAM SA FLASHING

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD QUICKSEAM SA FLASHING HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Basert på direktiv 2001/58/EF fra EU-kommisjonen QUICKSEAM SA FLASHING 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Kjemikaliets navn: Produktnavn : QUICKSEAM

Detaljer

Veiledning om lakkblanderom

Veiledning om lakkblanderom Veiledning om lakkblanderom Veiledningen gir en oversikt over de reglene som gjelder for et lakkblanderom og i noen utstrekning hvordan reglene skal tolkes Norges Bilbransjeforbund Januar 2000 Noen av

Detaljer

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010 10 VEILEDNING til forskrift 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon

Detaljer

Ny forskrift : Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer gyldig fra 1.7. 2003. Hva regulerer forskriften?

Ny forskrift : Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer gyldig fra 1.7. 2003. Hva regulerer forskriften? 1 BRANN OG EKSPLOSJON - HVOR SIKKER ER DIN ARBEIDSPLASS? Ny forskrift : Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer gyldig fra 1.7. 2003. Denne brosjyre gir praktiske råd til arbeidsgivere (særlig

Detaljer