HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 19/06/06 Internt nr.: Erstatter dato: 30/06/04 BYCOTEST C 10 (aerosol)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 19/06/06 Internt nr.: Erstatter dato: 30/06/04 BYCOTEST C 10 (aerosol)"

Transkript

1 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av Kvinlog HMS Rådgivning HANDELSNAVN PRODUKTTYPE Rensemiddel. Pr-nr Produsent/importør AS G. Hartmann Adresse Postboks 1 Sentrum, Postnr. / sted 0101 OSLO Land Norge Telefon Faks Kontaktperson Tore Larsen Ansvarlig Tore Larsen UTARB.AV Kvinlog HMS Rådgivning, Markvegen 22, 4480 Kvinesdal. Tlf: / Nødtelefonnummer Giftinformasjonen: OPPLYSNINGER OM KJEMISK SAMMENSETNING Nr. Ingrediensnavn EC-nr. Cas-nr. Kon s.(vekt%) R-liste Merking 1 etanol N F, Propanol N Xi,F, nafta (petroleum), hydrogenbehandlet tung N Xn, propa n N F+,12 5 butan N F+,12 Tegnforklaring: T+=Meget giftig, T=Giftig, C=Etsende, Xn=Helseskadelig, Xi=Irriterende E=Eksplosiv, O=Oksiderende, F+=Ekstremt brannfarlig, F=Meget brannfarlig, N=Miljøskadelig, Kreft=Kreftframkallende, Mut=Arvestoffskadelig, Rep=Reproduksjonsskadelig, Kons.=Konsentrasjon i vektprosent. INGREDIENSKOMMENTARER Stoff 3 inneholder < 0,1% benzen. Dette innebærer at stoffet ikke er kreftfremkallende. Drivgassen inneholder <0,1% 1,3- butadien. Aerosolbeholdere skal ikke merkes med aspirasjonsfare (R-65). Fullstendig ordlyd på R-setningene er gitt i punkt VIKTIGSTE FAREMOMENTER Ekstremt brannfarlig HELSE Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet. Gjentatt og langvarig innånding av løsemidler kan gi varig skade på hjerne, lever og nyre. BRANN OG EKSPLOSJON

2 Ekstremt brannfarligtrykkbeholder. Skal beskyttes mot sollys og må ikke utsettes for temperaturer over 50 C. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke når den er tom. MILJØ Produktet er ikke klassifisert som miljøskadelig. 4. FØRSTEHJELPSTILTAK GENERELT I tvilstilfelle bør lege kontaktes. INNÅNDING Frisk luft, ro og varme. HUDKONTAKT Tilsølt tøy fjernes. Vask straks med vann og såpe. ØYEKONTAKT Fjern evt. kontaktlinser.skyll straks med store mengder vann i min. 15 min. Ved fortsatte symptomer, transport til lege. SVELGING Lite aktuelt. Gi straks to glass melk eller vann. Fremkall ikke brekninger. Kontakt lege. 5. TILTAK VED BRANNSLOKKING PASSENDE BRANNSLUKNINGSMIDDEL Pulver, kullsyre (CO2), vanntåke, skum. UEGNET BRANNSLUKNINGSMIDDEL Bruk ikke full vannstråle. BRANN- OG EKSPLOSJONSFARER Produktet er ekstremt brannfarlig.dampene er tyngre enn luft og kan således bre seg i betydelige avstander langs bakken til tennkilder.aerosolbokser kan eksplodere i tilfelle brann. PERSONLIG VERNEUTSTYR VED SLUKKING AV BRANN Forbrenningsproduktene kan være skadelige. Bruk friskluftsmaske når produktet er involvert i brann. Ved rømning brukes godkjent rømningsmaske. Se forøvrig pkt 8. Kjøl beholder med vann fra trygg avstand. 6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP SIKKERHETSTILTAK FOR Å BESKYTTE PERSONELL Benytt personlig verneutstyr som angitt i pkt.8 SIKKERHETSTILTAK FOR Å BESKYTTE MILJØ Forhindre utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn. EGNEDE METODER FOR SKADEBEGRENSNING OG OPPRENSKING Spill tas opp med absorberende materiale.samles opp i egnede beholdere og leveres som farlig avfall (se pkt. 13). Fjern alle tennkilder og sørg for tilstrekkelig ventilasjon. 7. HÅNDTERING OG OPPBEVARING SPESIELLE EGENSKAPER OG FARER Produktet må ikke benyttes i nærheten av åpen ild eller andre tennkilder. HÅNDTERINGSVEILEDNING

3 Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt. Sprøyt ikke på åpen flamme eller noe annet glødende materiale.unngå innånding av sprøytetåke.unngå kontakt med hud og øyne. LAGRINGSANVISNING Oppbevares i henhold til lov om brannfarlige varer. Lagres i tett lukket emballasje i kjølig, godt ventilerte rom, beskyttet mot direkte sollys.trykkbeholder. Må ikke utsettes for temperaturer over 50 C. 8.EKSPONERINGSKONTROLL OG PERSONLIG VERNEUTSTYR Ingrediensnavn Cas nr. Interva ll ppm mg/m 3 År Anm. propan timer 500,0 900, butan timer 250,0 600, etanol timer 500,0 950, Propanol timer 100,0 245, nafta (petroleum), hydrogenbehandlet tung timer 50,0 275, FOREBYGGENDE TILTAK Mulighet for øyeskylling skal finnes på arbeidsplassen.sørg for egnet ventilasjon, spesielt i lukkede rom. ÅNDEDRETTSVERN Ved utilstrekkelig ventilasjon benyttes:kombinasjonsfilter P2/Afor aerosol eller ved sprøyting. ØYEVERN Benytt øyevern ved risiko for sprut. ARBEIDSHANSKER Benytt hansker av motstandsdyktig materiale, f.eks.:nitrilgummi. Gjennomtrengningstid > 8 timer. VERNEKLÆR Benytt hensiktsmessige verneklær for beskyttelse ved mulig hudkontakt. 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER Tilstandsform: Farge: Lukt: Aerosol. Vannklar. Etanol. Løslighet: Blandbar med de fleste organiske løsningsm idler. Smelte/Frysepunkt: <-80 C Tetthet: 0,770-0,785 g/ml Eksplosjonsomr., %-%: 1, Løslighet i vann : 95 % Damptrykk: <0,5 mmhg (20 C) Metningskons.: Dekomponeringstemp.: Rel. tetth. i m. luft(l=1): ph løsning: Kokepunkt: -42 C (drivgass) Flammepunkt: -104 C (drivgass) ph konsentrat: Molvekt: Viskositet: Tenntemperatur: >150 C Luktegrense: Rel. damptetthet,(l.=1): >1 Rel. fordampningshast.: Luftreaktiv: Vannreaktiv: 10. STABILITET OG REAKTIVITET STABILITET Produktet er stabilt ved de angitte lagrings- og bruksbetingelsene.må ikke utsettes for temperaturer over 50 C.

4 MATERIALER SOM SKAL UNNGÅS Reagerer voldsomt med sterkt oksiderende stoffer. F.eks. salpetersyre, hydrogenperoksid og perklorat. FARLIGE SPALTNINGSPRODUKTER Ved brann eller høy temperatur dannes:karbonmonoksid (CO).Karbondioksid (CO2). 11. OPPLYSNINGER OM HELSEFARE Akutt oral toks. 2-propanol: LD50 rotte: mg/l Akutt derm. toks. Inh. toksisitet 2-propanol: LC50 rotte: mg/l GENERELT I industrien representerer innånding den største faren. INNÅNDING Innånding av sprøytetåke/løsningsmiddeldamp kan være skadelig.symptomene er hodepine, kvalme, brekninger og beruselse. HUDKONTAKT Avfetter huden. Kan gi sprekkdannelser og fare for eksem.langvarig og gjentatt eksponering kan irritere huden og gi hudbetennelse (dermatitis). ØYEKONTAKT Moderat irriterende. SVELGING Svelging vurderes å ikke være sannsynlig ved normal bruk.svelging kan gi magesmerter og oppkast. AKUTTE OG KRONISKE SKADEVIRKNINGER Gjentatt innånding av løsemiddeldamper over lengre tid kan gi varig hjerneskade. ALLERGI Produktet er ikke kjent for å ha allergifremkallende egenskaper. KREFT Produktet er ikke kjent for kreftfremkallende egenskaper. MUTAGENE EFFEKTER Arvestoffskadende (mutagene) egenskaper er ikke kjent. REPRODUKSJONSSKADE EFFEKTER Effekter på fruktbarhet eller fosterutvikling er ikke kjent. 12. OPPLYSNINGER OM MILJØFARE MOBILITET 95 % av produktet er løselig i vann. Fordamper hurtig fra vann- og jordoverflater. NEDBRYTBARHET Mesteparten av produktet er lett nedbrytbart. AKKUMULERING BCF, fisk beregnet <10. Produktet har liten tendens til bioakkumulering. 2-propanol: log Pow: 0,05. ØKOTOKSITET 2-propanol: LC50 (fisk/96 t): 4200 mg/l. EC50/48h/Dafnia =2285 mg/l. Lav akutt giftighet for vannlevende organismer. Produktet må ikke tømmes i kloakk eller avløp. 13. FJERNING AV RESTER OG AVFALL

5 GENERELT Leveres som farlig avfall til godkjent behandler eller innsamler.avfallstypen nevnt nedenunder (EAL-kode) er veiledende. Bruker må selv angi riktig EAL-kode hvis bruksområdet avviker. I tillegg er avfallstoffnummer (Norsas) angitt. AVFALLSGRUPPER EAL-kode: gass i trykkbeholdere (herunder haloner) som inneholder farlige stoffer. Avfallsstoffnummer (NORSAS): 7055 Spraybokser 14. OPPLYSNINGER OM TRANSPORT Kjemikaliet er klassifisert som farlig gods: Ja Nei Ikke vurdert UN-nr.: 1950 PROPER SHIPPING NAME: Aerosols, flammable /Aerosolbeholdere, brannfarlig. ADR/RID (Veitransport / Jernbanetransport) Klasse: 2.1 Forpakningsgr.: Fareseddel: Farenummer: IMDG (Sjøtransport) Klasse: 2.1 Forpakningsgr.: Sub Risk: EMS: F-D, S-U Marine Pollutant: IATA (Lufttransport) Klasse: 2.1 Forpakningsgr.: Sub Risk: Etikett: 15. OPPLYSNINGER OM LOVER OG FORSKRIFTER Farekl. / Anm. Ekstremt brannfarlig EF-Etikett Ja Nei Ikke vurdert R-SETNINGER

6 R-12 Ekstremt brannfarlig. R-66 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. R-67 Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet. S-SETNINGER S9 Oppbevares på et godt ventilert sted. S-23 Unngå innånding av damp/sprøytetåke. REFERANSER Forskrift om klassifisering og merking av farlige kjemikalier, fastsatt av Miljøverndepartementet og Arbeids- og administrasjonsdepartementet, gjeldende fra 31. oktober Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) nr Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære 2003, best.nr. 361 fra Arbeidstilsynet.Forskrift om aerosolbeholdere av 1/3-96 nr. 229 fra Direktoratet for brann og eksplosjonsvern. Databladet er utarbeidet med basis i opplysninger gitt av produsenten. Trykkbeholder. Skal beskyttes mot sollys og må ikke utsettes for temperaturer over 50 C. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke når den er tom.må ikke anvendes i nærheten av åpen ild eller glødende materiale. Holdes vekk fra antennelseskilder-røyking forbudt. Oppbevares utilgjengelig for barn. 16. ANDRE OPPLYSNINGER LEVERANDØRENS ANMERKNINGER Informasjonen i dette dokument skal gjøres tilgjengelig til alle som håndterer produktet. LISTE OVER ALLE RELEVANTE RISIKOSETNINGER Nr. R-Setningstekst R10 Brannfarlig. R11 Meget brannfarlig. R12 Ekstremt brannfarlig. R36 Irriterer øynene. R65 Farlig: kan forårsake lungeskade ved svelging. R66 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud R67 Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet UTGITT: 27/04/98 REVISJONSOVERSIKT Versjon Rev. dato Ansvarlig Endringer /06/04 T.K.B. Pkt. 1-4, 6, 8-10, /06/06 T.K.B. Pkt. 1, 2, 11, 12, 14, 15.

HMS-DATABLAD HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Smørefett. Artikkelnummer. Nasjonal produsent/importør. Adresse Postboks 1004. Telefon 64989950 Faks 64989961

HMS-DATABLAD HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Smørefett. Artikkelnummer. Nasjonal produsent/importør. Adresse Postboks 1004. Telefon 64989950 Faks 64989961 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Smørefett. Artikkelnummer Nasjonal produsent/importør Foretak Deler AS Adresse Postboks 1004 Postnr./sted N-1442 DRØBAK Land

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING

SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 15.02.2007 Revisjonsdato

Detaljer

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD EPX-V Primer komponent B - härdare

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD EPX-V Primer komponent B - härdare HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD EPX-V Primer komponent B - härdare Sist endret: 15.05.2008 Internt nr: Erstatter dato: 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN EPX-V Primer

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078)

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200)

SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Side 1 av 10 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 16.09.2011 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225)

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Armor All VINYL WIPES (650, 670)

SIKKERHETSDATABLAD Armor All VINYL WIPES (650, 670) Armor All VINYL WIPES (650, 670) Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Armor All VINYL WIPES (650, 670) AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Utgitt dato 01.12.2006 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-%

SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 30.12.2012 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD SR-37 LFM 48/S

SIKKERHETSDATABLAD SR-37 LFM 48/S 30026 - SR-37 LFM 48/S Utstedelsesdato: 2009-01-09 SIKKERHETSDATABLAD SR-37 LFM 48/S 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Handelsnavn SR-37 LFM 48/S Bruksområder Blyfri loddetinn.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Coating 10-15 G

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Coating 10-15 G SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Coating 10-15 G AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn CondorLube Coating 10-15 G 1.2 Identifiserte

Detaljer

FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A. FILA CR10. Sikkerhetsdatablad. Vaskemiddel for fjerning av rester etter epoxyfug. sds@filasolutions.

FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A. FILA CR10. Sikkerhetsdatablad. Vaskemiddel for fjerning av rester etter epoxyfug. sds@filasolutions. Side nr. 1 / 7 Sikkerhetsdatablad 1. Identifikatorelementer for stoffet eller blandingen og for firmaet/selskapet 1.1. Produktidentifikator Navn 1.2. Relevant bruk identifisert av stoffet eller blandingen,

Detaljer

Utgave 1 - Denne versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Revisjonsdato 12.04.2011 Utskriftsdato 12.04.2011

Utgave 1 - Denne versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Revisjonsdato 12.04.2011 Utskriftsdato 12.04.2011 SEKSJON 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A12690P 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen

Detaljer

BC ALPHAGAZ MIX CH4 10% / Ar

BC ALPHAGAZ MIX CH4 10% / Ar Side : 1 óm 2.1 : Brannfarlig gass. SEKSJON 1. Beskrivelse av stoffet/blandingen og det aktuelle selskapet 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Sikkerhetsdatablad nr : : 1.2. Relevante identifiserte bruksmåter

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HMSDATABLAD Side 1 / 6 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn 1.2 Anbefalt bruk av kjemikaliet og bruksbegrensninger 1.2.1 Anbefalt

Detaljer

2.2 : Ikke-brannfarlige, ikke-giftige gasser. 1.2. Relevante identifiserte bruksmåter for stoffet eller blandingen og bruksmåter det advares mot

2.2 : Ikke-brannfarlige, ikke-giftige gasser. 1.2. Relevante identifiserte bruksmåter for stoffet eller blandingen og bruksmåter det advares mot Side : 1 2.2 : Ikke-brannfarlige, ikke-giftige gasser Advarsel SEKSJON 1. Beskrivelse av stoffet/blandingen og det aktuelle selskapet 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Sikkerhetsdatablad nr : : 1.2.

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HMSDATABLAD Side 1 / 6 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn 1.2 Anbefalt bruk av kjemikaliet og bruksbegrensninger 1.2.1 Anbefalt

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. Herdepulver for akryl- og polyesterharpikser

Sikkerhetsdatablad. Herdepulver for akryl- og polyesterharpikser Sikkerhetsdatablad Herdepulver for akryl- og polyesterharpikser Uniprox sikkerhetsdatablad i henhold til direktiv (EF) nr. 1907/2006 Produkt: Herdepulver for akryl- og polyesterharpikser (MG120) Revidert:

Detaljer

IR ALL SEASONS DATA ONLY

IR ALL SEASONS DATA ONLY 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varemerke : IR ALL SEASONS 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD TIMKEN PREMIUM ALL PURPOSE LC-2 GREASE

SIKKERHETSDATABLAD TIMKEN PREMIUM ALL PURPOSE LC-2 GREASE utarbeidelse og distribusjon av helse, miljø og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier. Produktnavn SIKKERHETSDATABLAD TIMKEN PREMIUM ALL PURPOSE LC2 GREASE AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen

Detaljer

Sikkerhetsdatablad Etter (EF)nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad Etter (EF)nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad Etter (EF)nr. 1907/2006 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator:: Cembrit True Edge Sealer 1.2. Identifiserte relevante bruksområder

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Basert på forordning (EF) nr. 1907/2006, som endret ved forordning (EF) nr. 453/2010.

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Basert på forordning (EF) nr. 1907/2006, som endret ved forordning (EF) nr. 453/2010. HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Basert på forordning (EF) nr. 1907/2006, som endret ved forordning (EF) nr. 453/2010 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator:

Detaljer

SÄKERHETSDATABLAD GrasAAT SP

SÄKERHETSDATABLAD GrasAAT SP GrasAAT SP Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD GrasAAT SP 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 13.06.2011 Produktnamn GrasAAT SP Användningsområde Konserveringsmiddel for gras.

Detaljer

Instruksjoner for sikker håndtering av bly-syrebatterier

Instruksjoner for sikker håndtering av bly-syrebatterier Instruksjoner for sikker håndtering av bly-syrebatterier Denne brosjyren er utarbeidet i samarbeid med EUROBATs miljøkomité (Committee of Environmental Affairs) (mai 2003), og gjennomgått av EUROBAT TC-medlemmer

Detaljer

Gassfarer og gass-sikkerhet

Gassfarer og gass-sikkerhet Gassfarer og gass-sikkerhet Nye faresymboler (farepiktogram) Nye faresymboler (farepiktogram) som erstatter de gamle oransje og sorte faresymbolene. Forordning (EC) Nr. 1272/2008 om klassifisering, merking

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) n. 1907/2006, artikel 31

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) n. 1907/2006, artikel 31 Side: 1/7 Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser som frarådes Ikke

Detaljer

Sikkerhetsdataark. * * *Kapittel 1 - IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET* * *

Sikkerhetsdataark. * * *Kapittel 1 - IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET* * * * * *Kapittel 1 - IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET* * * 1.1 Produktidentifikator: Materialets navn: OBJET HA FULLCURE630, CLEAR Kjemisk familie akrylholdige blandinger

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Identifikasjon av stoffet eller preparatet Produktnavn IKBKB (IKK BETA) Identifikasjon av selskapet/foretaket

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD QUICKSEAM SA FLASHING

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD QUICKSEAM SA FLASHING HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Basert på direktiv 2001/58/EF fra EU-kommisjonen QUICKSEAM SA FLASHING 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Kjemikaliets navn: Produktnavn : QUICKSEAM

Detaljer

132 Norsk olje og gass, Anbefalte retningslinjer for håndtering av kvikksølv Dato: 10.09.12. Vedlegg 1 Eksempel på verneinstruks

132 Norsk olje og gass, Anbefalte retningslinjer for håndtering av kvikksølv Dato: 10.09.12. Vedlegg 1 Eksempel på verneinstruks 1 Formål, målgruppe og hjemmel... 2 2 Veiledning... 2 2.1 Karakterisering av installasjon og utstyr... 2 2.2 Eksponeringskontroll... 2 3 Tilleggsinformasjon... 6 3.1 Helsefarer... 6 3.2 Fysikalske egenskaper

Detaljer

Veiledning om lakkblanderom

Veiledning om lakkblanderom Veiledning om lakkblanderom Veiledningen gir en oversikt over de reglene som gjelder for et lakkblanderom og i noen utstrekning hvordan reglene skal tolkes Norges Bilbransjeforbund Januar 2000 Noen av

Detaljer