Skien kommune Jønnevall

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skien kommune Jønnevall 11-1969"

Transkript

1 TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Jønnevall GNR. 53, BNR. 1, 53 OG 23 Figur 1: IMG_0402. Bilde tatt av Maria Solem av planområdet mot NØ.

2 R A P P O RT F R A K U LT U R H I S T O R I S K B E FA R I N G / R E G I S T R E R I N G Kommune: Skien Gardsnavn: Jønnevall Gardsnummer: 53 Bruksnummer: 1, 53 OG 23 Tiltakshaver: Jan Petter Enger Adresse: Luksefjellveien Skien Navn på sak: Jønnevall Saksnummer: Registrering utført: og Rapport utført: og Ved: Ved: Maria Solem Silje Christine Forenklet disposisjon ved Silje Christine Silje Christine Undersøkelsestype Maskinell sjakting x Overflateregistrering x Prøvestikking x Metallsøk x Fornminnetype Askeladden id. Autom. fredete kulturminner i området: Kokegroplokalitet Kokegroplokalitet Nyere tids kulturminner i området: Naturvitenskaplige prøver ( 14 C) 2 stk. Faglige konklusjoner: x Planen er ikke i konflikt med kulturminner Automatisk fredete kulturminner Planen er i konflikt Nyeretids kulturminner Planen er i konflikt - 1 -

3 Antall dagsverk: Merknader: 2 dager overflateregistrering/avtorving og prøvestikking 5 dager maskinell sjakting 2 dager maskinell avtorving 2 dager utgravning av kokegroper 1,5 dager metallsøking 3 dager rapport 2 dager ekstra ble brukt til å dokumentere kokegropene gjennom forenklet saksbehandler dispensasjon fra Kulturminneloven 1978, gitt av Kulturhistorisk Museum i Oslo og Riksantikvaren

4 BAKGRUNN OG SAMMENDRAG... 4 BEGREPENE KULTURMINNE/KULTURMILJØ OG GRUNNLAGET FOR REGISTRERING... 6 Datering... 7 OMRÅDET... 8 Terrenget... 8 Tidligere registrerte kulturminner... 9 STRATEGI OG METODE UNDERSØKELSEN deltagere og tidsrom Automatisk fredete kulturminner Nyere tids kulturminner KONKLUSJON Ved kulturminner

5 Bakgrunn og sammendrag Tiltakshaver Jan-Petter Enger igangsatte reguleringsplanarbeid for deler av gnr. 53 bnr 1, 53 og 23 i Skien kommune gjennom brev datert Reguleringsplanen utarbeides for å tilrettelegge for tomtebebyggelse i form av eneboliger. Figur 2 og 3 viser kart over Skien med planområdet inntegnet i rødt, og selve planområdet med tidligere registrerte automatisk fredete kulturminner. I 2011 ble det funnet en kokegrop, ID: , sør for planområdet, og vest for området har det blitt tidligere registrert to helleristningsfelt, ID: Ellers finnes gravhaugfeltene ID: 3554, 71327, 71309, 22992, og i området, og også ID: , , , , og , som er helleristningsfelt. Helleristningsfeltene ledet til at 5 bergflater i planområdet ble undersøkt ved avtorving. Dette var resultatløst, men derimot ble to kokegroper (ID: og ) funnet og gravd gjennom forenklet disposisjon. Disse vil dateres gjennom naturvitenskaplige prøver, men er inntil videre vurdert datert til e.kr

6 Figur 2 Skien og planområdets beliggenhet i rødt

7 Figur 3 Nærmere visning av planområdet og dets beliggenhet i lokalmiljøet samt omkringliggende kulturminner. ID: 3554, 71327, 71309, 22992, og er gravhaugfelt, ID: er en bortgravd kokegrop, mens ID: , , , , , og er helleristningsfelt. Begrepene kulturminne/kulturmiljø og grunnlaget for registrering - 6 -

8 Kulturminner er alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, inkludert lokaliteter som det er knyttet historiske hendelser, tro eller tradisjoner til. Med kulturmiljø menes områder der kulturminner inngår som del av en større helhet eller sammenheng. I forvaltning av kulturminner og i kulturminneloven skilles det mellom automatisk fredete kulturminner og kulturminner fra nyere tid. Kulturminneloven av 1978 inneholder en til dels omfattende og detaljert opplisting av kulturminner som er automatisk fredete i henhold til loven, jf. 4. Dette er kulturminner som er beskyttet på grunn av sin høye alder. I utgangspunktet dreier det seg om alle kulturminner fra forhistorisk tid og middelalder, hvilket vil si at de er eldre enn reformasjonen (fra før 1537). Loven inneholder også bestemmelser knyttet til skipsfunn. Dette er Norsk Sjøfartsmuseums ansvarsområde, og slike kulturminner omtales dermed ikke i denne rapporten. Kulturminneloven omfatter dessuten samiske kulturminner, men slike er til nå ikke registrert i Telemark. De kulturminnene vi registrerer flest av er spor etter forhistorisk bosetning, dyrking og jernutvinning. Bosetningsspor finnes fra alle perioder, og kan omfatte alt fra steinredskaper til ildsteder, og fra tydelige tufter til avtrykkene etter stolper som en gang har båret et hustak. Spor etter forhistorisk dyrking kan være rydningsrøyser, og i enkelte tilfeller merker etter arden som ble brukt. Rester etter jernutvinning finnes oftest i form av kullgroper, det vil si groper laget for å fremstille kull til ovnene. En kan også finne tuften hvor selve ovnen sto, eller slagghaugene. I tillegg til dette registreres det gravminner, fangstanlegg, helleristninger og andre typer kulturminner. En fullstendig oversikt over automatisk fredete kulturminner vil aldri kunne foreligge. En regner med at kun omtrent 10% av kulturminnene er kjent. De øvrige er usynlige eller vanskelige å se på markoverflaten, eller bare ikke registrert. En del av de automatisk fredete kulturminnene som er registrert er innarbeidet og kartfestet på Økonomisk Kartverk. Disse er markert med symbolet rune-r. Også i andre kartverk og kartdata er kulturminner representert. I Riksantikvarens kulturminnedatabase, Askeladden ( er også en rekke kulturminner lagt inn og er søkbare. Denne tjenesten er enda ikke gjort offentlig tilgjengelig, men kommuneadministrasjonene har tilgang. Siden en fullstendig kartfesting og registrering av automatisk fredete kulturminner ikke finnes, er en i offentlig forvaltning og arealplanlegging avhengig av selv å hente ut all tilgjengelig informasjon om kulturminner for å oppfylle de lovpålagte oppgavene som ligger i kulturminneloven. Dette innebærer i de fleste tilfeller at det regionale kulturminnevernet må ut og undersøke områder som berøres av reguleringsplaner, byggeplaner og lignende. Dersom det blir registrert automatisk fredete kulturminner innenfor plangrensene, vil disse vanligvis bli regulert til hensynssone. Et annet alternativ er å søke om dispensasjon fra kulturminneloven. Dersom en slik frigiving av kulturminner blir innvilget, forutsetter lovens 10 at tiltakshaver dekker utgiftene til de nødvendige arkeologiske utgravinger. Kulturminner fra nyere tid er slike som er fra tiden etter Disse kulturminnene kan ha mer eller mindre stor verneverdi, men er i utgangspunktet ikke automatisk fredet. De kan vedtaksfredes etter 15, 19 og 20 i kulturminneloven, eller reguleres til bevaring. I det såkalte SEFRAK-registeret er kulturminner fra før 1900 registrert (hovedsakelig stående bygninger), samt enkelte yngre kulturminner. DATERING Det finnes ulike metoder for å aldersbestemme et kulturminne. I mange tilfeller er det nok å sammenligne med andre kjente kulturminner, ettersom det etter hvert er utarbeidet gode oversikter over kulturminnetyper fra ulike perioder av forhistorien. I andre tilfeller dateres funn ved hjelp av C14-metoden; det vil si naturvitenskapelige analyser av kullprøver som er tatt ut under feltarbeidet

9 Figur 4: Hovedperiodene fra istidens slutt og fram til nyere tid. Området Planområdet ligger på Jønnevall i Skien kommune, og er utmark/beiteområde. Øst for planområdet ligger et boligfelt, i nordvest enkelte eldre mindre eneboliger, mens i vest og sør fortsetter beiteområdet. Se kartet over planområdet med kulturminner (figur 3) eller kartet som viser planområdets beliggenhet i forhold til Skien (figur 2). TERRENGET Området er brukt som beitemark, og en eksisterende traktorvei kommer inn i planområdet fra sørøst og går i vest ut på nabojordet. Se figur 5. Den eksisterende traktorveien vil bli utvidet til innkjøring/utkjøring for boligfeltet ut på Luksefjellveien. I planområdets sørlige ende, på vestsiden av traktorveien er et rimelig flatt parti, som er gjenfylt med moderne søppel og planert. Dette er bekreftet av metalldetektor søk. Figur 5 IMG_0400. I den venstre delen av bildet ses traktorveien som går over til nabojordet. Til høyre for traktorveien er området svært bløtt, og dyrkningslaget svært tykt. Bilde tatt mot V. Den vestlige delen av traktorveien går gjennom et svært bløtt og gjørmete område. Her er det lagt to sjakter, og matjordslaget var ca 1 meter. Nord for traktorveien, langs den vestligste delen av planområdet går en bergkam i retning nord-sør, se figur 6. Vest for denne, langs med gjerdet til nabojordet løper en vannledning og området er svært bløtt og bevokst med større trær. Bergkammen løper helt opp til den nordvestligste utstrekningen av - 8 -

10 planområdet, og på kammens vestligste side er det svært bratt. Ett av bergene som ble avtorvet lå på vestsiden. Flere berg som ble avtorvet ligger på denne bergkammens østlige side. Oppå kammen løper en mulig sti/kjerrevei i nord-sør-retning, med større stein stablet i øst. Steinsamlingen kan komme fra jordet, eller for å åpne stien/kjerreveien. Figur 6 IMG_0402. Til venstre i bildet ses begynnelsen på den vestlige bergkammen. Bildet er tatt mot NV. Jordet heller fra nordøst ned til sørøst, støttet av bergkammen som er beskrevet i vest og en slakere bergkam i øst (ses i figur 6s høyre kant). Oppå den østlige bergkammen ble det satt to funnførende sjakter. Ovenfor disse funnførende sjaktene skråner området sterkt fra bolighusene i Åshammerenveien 110, fra nordøst til sørvest, og deler av skråningen er sannsynligvis påvirket av utfallsmasse fra oppbygningen av ytterkanten til disse tomtene. I den nordligste delen av planområdet, over veien Åshammeren, ble området visuelt undersøkt med tanke på sjakting, men området virker lite potensielt for tidligere bosetning, med tanke på helningsgrad. Sammenfattet er planområdet er svært bløtt, og dårlig drenert. Undergrunnen er gul leire i alle sjaktene bortsett fra sjaktene i øst (sjakt 1, 2 og 3), oppå bergkammen, hvor det er mest berg. Den gule leiren gir dårlig vannopptak, og bidro til vannfylte sjakter. En bekk går også over jordet, fra en stikkrenne under Åshammerenveien i nordøst. Dyrkningslaget er fra 1 m til 10 cm, tykkest i bunnen av jordet og skrint på toppen. TIDLIGERE REGISTRERTE KULTURMINNER Innenfor en to kilometers radius av planområdet finnes gravhaugfeltene ID: 3554, 71327, 71309, 22992, og 42895, ID: som er en bortgravd kokegrop, og også ID: , , , , , og som er helleristningsfelt

11 Kokegropen ID: ble funnet ved en arkeologisk registrering i 2011, og befinner seg 200 meter sørøst for kokegropene ID: og som ble registrert og gravd ut på dette prosjektet. Strategi og metode Registreringene ble utført ved hjelp av følgende metoder: Avtorving av berg innebærer å avdekke potensielle bergflater med maskin eller håndkraft. Til dette ble det benyttet minigraver, krafse og piasavakost. Det ble lett etter skålgroper, som er det vanligste helleristningsmotivet man finner. Alle helleristningsfeltene i nærområdet til planområdet medførte at to dager ble satt av til avtorving av berg, i begynnelsen og slutten av feltarbeidet. Visuell overflateregistrering er å gjennomsøke et område for kulturminner som er synlige på overflaten, som for eksempel tufter, gravrøyser og kullgroper. Dette blir gjort ved at en arbeider seg systematisk gjennom det aktuelle området. Samtidig ble prøvestikking med spade utført. Dette benyttes først og fremst for å søke etter steinalderbosetninger. Metoden går ut på å åpne et hull på ca 40 x 40 cm (størrelsen kan variere) og grave ned til steril/uberørt grunn. Massene blir såldet i såld med 4 mm maskevidde, helst med bruk av vann, slik at eventuelle funn blir fanget opp. Deretter ble maskinell sjakting utført. Dette går ut på å bruke gravemaskin til å fjerne matjordlaget, og slik avdekke eventuelle spor etter forhistorisk aktivitet i undergrunnen. Slike spor kan være stolpehull og veggriller etter huskonstruksjoner, ulike typer nedgravinger som graver, kokegroper og ildsteder, ardspor etter tidlig pløying, eller rester av kulturlag. Strukturene vil oftest avtegne seg som mørke pletter i den lysere undergrunnen. For å kunne avgjøre hva slags strukturer det er snakk om blir det enkelte ganger gravd snitt igjennom dem, slik at det er mulig å studere nedgravingens profil. Prøvestikking og visuell overflateregistrering ble gjennomført av Maria Solem, mens feltleder for sjakting, dokumentasjon og forenklet dispensasjon fra Kulturminneloven 1978 var Silje Christine. Sjaktingen ble gjennomført metodisk fra nord til sør i planområdet. Siden overflaten var rimelig bløt i enkelte partier medførte dette at den øvre sjakten ble et vannoppsamlingsbasseng for den nedre sjakten, noe som også gav en dårligere fotodokumentasjon av sjaktene underveis. En av kokegropene som ble funnet ble fort dekket av vann. Forsøk på å drenere sjakten gjennom dreneringsgrøft var ikke vellykket på grunn av grunnfjellet. Til slutt ble det benyttet hevert gjennom slange for å drenere kokegropen. Av Riksantikvaren og Kulturhistorisk Museum i Oslo ble det gitt forenklet dispensasjon fra Kulturminneloven 1978 for tre kokegroper på prosjektet. De to første ble undersøkt fredag den , men på grunn av forsinket igangsetting av drenering av tiltakshaver, ble den siste kokegropen utsatt til den Undersøkelsen viste at det var bare to kokegroper. En egen dag ble avsatt til c-pos registrering av sjaktene, og kokegropene, på grunn av antallet sjakter. Det var dårlig satellitt signal i skogbrynet (se til høyre i figur 6), og kokegropene ble kun målt inn med RTK FLT, den nest beste nøyaktigheten. 1,5 dager ble benyttet til søk med metalldetektor. Dette ble gjort i utvalgte sjakter, mens gravemaskinen fjernet lag for lag, og på overflaten av resten av planområdet. Hele det nordligste området av planområdet inneholdt moderne slagg og spikerrester, sannsynlig deponert materiale fra en spikerfabrikk, Fossum Jernverk, som ble nedlagt på 1850-tallet. Dette gav mange forstyrrelser og utslag. Undersøkelsen frembrakte blant annet en hestesko av moderne størrelse, svært lite rustet og med støpt bakkant, og en del av en moderne skrutvinge i jern. Undersøkelsen

12 DELTAGERE OG TIDSROM Feltleder Maria Solem innledet undersøkelsen av planområdet med overflateregistrering, prøvestikking og bergundersøkelser, mens feltleder Silje Christine overtok registreringen ved oppstart av maskinell avtorving og maskinell sjakting. Også metalldetektorsøker Arne Schau var til stede i undersøkelsene i 1,5 dager. Under sjaktingen var været fint, opphold og stedvis sol, mens under fotodokumentasjonsfasen av prosjektet regnet det. Gravemaskinfører var Arnfinn Saga, mens tiltakshaver Jan-Petter Enger førte minigraveren. Reelt tidsforbruk 2 dager overflateregistrering/avtorving og prøvestikking 5 dager ble brukt til maskinell sjakting samt fotodokumentasjon og innmåling 2 dager til maskinell avtorving med minigraver 2 dager til forenklet dispensasjon 1,5 dager metallsøker 3 etterarbeid I kostnadsoverslaget 2 dager overflateregistrering/avtorving og prøvestikking 7 dager maskinell sjakting 1 dag maskinell avtorving 5 dager metallsøker 3 dager etterarbeid Avviket er 2 dager mindre maskinell sjakting, 1 dag ekstra maskinell avtorving, 2 dager ekstra på forenklet dispensasjon, og 3,5 dager mindre metallsøker

13 Den forenklede dispensasjonen var ønskelig fra tiltakshavers side, siden kulturminnelokalitetene da ble avsluttet og registrert på en måte som var påkrevd fra Kulturhistorisk Museum i Oslos side og Riksantikvaren. Dette medfører at 4,5 dagsverk ble spart for tiltakshaver i forhold til det opprinnelige kostnadsoverslaget som ble gitt uten å medregne utgifter forbundet med forenklet dispensasjon. I området ble flere bergflater undersøkt med tanke på bergkunst. Se eksempelberg på bilde 7 og 8. Disse var alle negative, mye av berget var dessuten svært dårlig. Figur 7 P Berg sør for sjakt 15 bilde tatt mot S. Figur 8 P Berg sør for sjakt 16 bilde tatt mot S

14 Figur 9 Oversikt over sjaktene som ble lagt. Kun sjakt 2 og 3 var funnførende og blir bemerket videre. Sjakt nr. 10 ble første dag åpnet med minigraver, og ble på dag 3 utvidet med ordinær gravemaskin. I sjakten ble berg avdekket, og undersøkt for helleristninger. Dette var negativt

15 AUTOMATISK FREDETE KULTURMINNER Figur 10 Ortofoto av planområdet med kokegropene markert. Kokegropkalitet Askeladden ID På grunn av mye overflatevann i planområdet ble kokegropen dekket av vann øyeblikkelig etter maskinell avdekking, se figur 11, og ble først drenert den Figur 12 viser kokegropen etter at den er avdekket, men overflaten inneholdt enda mye vann

16 Figur 11 P Sjakt nr. 2 med kokegrop ID: Sjakten ble som sagt fylt med vann fort. Kokegropen ligger akkurat der vannet slutter. Bilde mot N. Kokegropen ligger på ca 55 meter over havet, på en avsats på ca 5x20 meter, ovenfor resten av planområdet (se figur 9). 28 m SV for veien Åshammeren, og 33 meter V for bolighuset Åshammeren 110. I øst går strømgjerdet som gjerder inn beitemarken, og kokegropen ligger ca 2,5 meter vest for denne. Kokegropen er 110x100 cm stor med skjørbrent stein (se figur 12 og 13), og i sentrum er den 22 cm dyp medregnet kullrand og fyringsrand. På grunn av hurtig vanntilsig var det vanskelig å ta gode og nøyaktige bilder, se figur 11. Langs bunnen av kokegropen er en kull- og sotrand på 2-3 cm, denne blir kraftigere i sentrum og er der ca 6x18 cm stor (figur 14). Herifra ble en stor kullprøve (kullprøve ) tatt ut. Under denne løper en 2 cm tykk rødbrun fyringsrand, noe som tyder på en sterk varmeutvikling (se figur 15)

17 Figur 12 P ID: Planbilde av kokegropen. Figur 13 Digitalisert plantegning av kokegrop ID:

18 Figur 14 P ID: Nærbilde av bunnen av kokegropen, fremviser et kraftig parti på ca 6x18 cm med svart kull og sot. Langs bunnen av kokegropen går en kullrand som er 2-3 cm tykk. Figur 15 ID: På grunn av vanntilsiget var det vanskelig å få god oversikt over bunnen av kokegropen, og ved å grave et kakestykke ovenfra og ned ble kull og fyringsrand bekreftet

19 Kokegroplokalitet Askeladden ID: Lokaliteten er målt inn som en større flate enn selve enkeltminnet, siden sjaktingen avdekket to like strukturer. Innmålingen skjedde før dispensasjon fra Kulturminneloven 1978 ble gitt, og først under utgravningen av enkeltminnene ble den ene strukturen avkreftet som en sotflekk på berg. Sjakt nr. 3 ble tatt i to deler, og den sørligste sjakten ble avdekket først (se oversikt figur 9 over sjaktene). På grunn av manglende jordsmonn (kun berg dekket av et tynt gresslag) ble det besluttet å hoppe 4 meter bort hvor en spadeundersøkelse påviste minimum 10 cm jord og stein over berg. Det er usannsynlig at spor av kokegroper vil bli funnet i dette mellom-området, på grunn av manglende jord dybde over berget. Figur 16 P Bilde av sjakt 3, kokegrop ID: ses i høyre kant av bildet, sjaktens NØ kant. Strukturen som ses i midten av sjakten ble avkreftet ved forenklet dispensasjon som en sotflekk på berg. Det var svært mye berg i området. Bilde mot NV. Lokaliteten ligger 46 m SSØ for lokalitet ID: Avsatsen sjakten ble lagt på er ca 50 x7 meter, hevet over resten av planområdet og på ca 50 meter over havet. Kokegropen ligger ca 60 meter SV for veien Åshammeren, og 40 meter SV for bolighuset Åshammeren 110. I øst går strømgjerdet som gjerder inn beitemarken, og kokegropen ligger ca 3 meter vest for denne, og 1 m vest for sjaktekanten. Kokegropen ble funnet under 10 cm med jord. Kokegrop ID: er i sin opprinnelige utstrekning 74 x74 cm, og er på senterpunktet 37 cm, 9 cm dyp. Den inneholder mye sot, kull og skjørbrent stein (se figur 17-18). På senterpunktet (på 37x37) er kokegropa 9 cm dyp, og under dette igjen er det 4-8 cm rødbrun jord. Den rødbrune jorden ligger oppå en bergflate (se figur 19-20). Ved maskinell avdekking ble kokegropen snittet for å bekrefte dens status, og snittet ble gjort 20 cm inn fra nord

20 Ved snitt på 37 cm inn fra nord (altså i senter av kokegropen), var den 14 cm dyp 55 cm inn fra SV. 70 cm inn fra SV var den 10 cm dyp, og på 75 cm inn fra SV var den 12 cm dyp. Kokegropen er altså irregulær i bunnen. Grunnfjellet i området vender bergflatene mot nordøst med en vinkel på grader (se figur 19-20), og berget i sørvest var synlig varmepåvirket. Figur 18 viser plantegning av den fulle kokegropen før utgravning. Figur 17 P ID: Kokegropen i plan. Bildet viser mye skjørbrent stein i overflaten. Tatt mot S

21 Figur 18. Plantegning før snitting og utgravning. Figur viser bilde og snittegning av kokegropen. Langs den irregulære bunnen går en tykk kullrand, over både berg og rødbrune jordmasser. I nordøst er ikke kullranden like tydelig. I senter av denne kullranden ble det hentet ut en kullprøve (kullprøve ). Figur 19. Snittet av kokegropen

22 Figur 20 P Snittet av kokegropen. Legg merke til kullranden i bunnen over det rødbrune jordlaget som har lagt seg over berget. NYERE TIDS KULTURMINNER I området går en sti/kjerrevei i nord-sør retning oppå den vestlige kammen i planområdet. Her ble blant annet en moderne hestesko funnet mellom oppstablede steiner langs den østlige kanten av veien. Steinene markerer veien, og er sannsynligvis fjernet fra veien eller jordet. Nordøst for sjakt nr. 2 finnes en sammenrast moderne bygningsstruktur 3,5 m x 5 m og 70 cm dyp. Bilde

23 Figur 21 P Sammenrast grunnmur. Konklusjon VED KULTURMINNER Kulturminnene kokegrop og ble begge gravd ved forenklet dispensasjon fra kulturminneloven av 1978 gitt av Riksantikvar og Kulturhistorisk Museum i Oslo. SKIEN Silje Christine... Feltleder

24 Vedlegg: Figur. Opprinnelig nr. Hva. Hvem. Mot. 1 IMG_0402 Bilde tatt av Maria Solem av planområdet Maria Solem NØ mot NØ 2 Skien by og planområdets beliggenhet i Maria Solem rødt. 3 Nærmere visning av planområdet og dets beliggenhet i lokalmiljøet samt omkringliggende kulturminner. Askeladden ID: 3554, 71327, 71309, 22992, og er gravhaugfelt, Askeladden ID: er en bortgravd kokegrop, mens Askeladden ID: , , , , , og er helleristningsfelt. Silje Christine 4 Hovedperiodene fra istidens slutt og fram til nyere tid. 5 IMG_0400 I den venstre delen av bildet ses traktorveien som går over til nabojordet. Til høyre for traktorveien er området svært bløtt, og dyrketlaget svært tykt. Bilde tatt mot V. 6 IMG_0402 Til venstre i bildet ses begynnelsen på den vestlige bergkammen. Bildet er tatt mot NV. Maria Solem Maria Solem V NV 7 P Berg sør for sjakt 15 bilde tatt mot S Silje Christine 8 P Berg sør for sjakt 16 bilde tatt mot S. Silje Christine 9 Oversikt over sjaktene som ble lagt. Kun Silje Christine sjakt 2 og 3 var funnførende og blir bemerket videre. 10 Ortofoto av planområdet med Silje Christine kokegropene markert. 11 P Sjakt nr. 2 med kokegrop ID: Sjakten ble som sagt fylt med vann fort. Kokegropen ligger akkurat der vannet slutter. Bilde mot N. 12 P ID: Planbilde av kokegropen. Silje Christine Silje Christine S S N 13 Digitalisert plantegning av kokegrop ID: Silje Christine 14 P ID: Nærbilde av bunnen av kokegropen, fremviser et kraftig parti på Silje Christine ca 6x18 cm med svart kull og sot. Randen går langs bunnen av kokegropen, og er 2-3 cm tykk. 15 P ID: På grunn av vanntilsiget var Silje Christine

25 det vanskelig å få god oversikt over kokegropens bunn, og ved å grave et kakestykke ovenfra og ned ble antagelsene kull og fyringsrand bekreftet. 16 P Bilde av sjakt 3, kokegrop ID: ses i høyre kant av bildet, sjaktens NØ kant. Strukturen som ses i midten av sjakten ble avkreftet ved forenklet dispensasjon som en sotflekk på berg. Det var svært mye berg i området. Bilde mot NV. 17 P ID: Kokegropen i plan. Bildet viser mye skjørbrent stein i overflaten. Tatt mot S. Silje Christine Silje Christine 18 Plantegning før snitting og utgravning. Silje Christine 19 Snittet av kokegropen. Silje Christine 20 P Snittet av kokegropen. Legg merke til kullranden i bunnen over det rødbrune jordlaget som har lagt seg over berget. Silje Christine 21 P Sammenrast grunnmur. Silje Christine NV S N

Skien kommune Griniveien

Skien kommune Griniveien TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Griniveien GNR. 57, BNR. 21 Fra planområdet. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Skien Gardsnavn: Søndre Grini Gardsnummer:

Detaljer

Skien kommune Skotfossmyra

Skien kommune Skotfossmyra TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Skotfossmyra GNR. 283, BNR. 37 Bildet er tatt mot nord og viser ei trafikkøy som ligger innenfor planområdet RAPPORT FRA KULTURHISTORISK

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING. Tinn kommune Gjuvsjå GNR. 1, BNR. 8

TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING. Tinn kommune Gjuvsjå GNR. 1, BNR. 8 TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Tinn kommune Gjuvsjå GNR. 1, BNR. 8 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Tinn Gardsnavn: Gardsnummer: 1 Bruksnummer: 8 Tiltakshaver:

Detaljer

ARKEOLOGISK REGISTRERING. Seljord kommune Flatin deponi og tilkomstveg TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Gnr. 55 og 53 bnr. 1 og 5. Ortofoto over planområdet

ARKEOLOGISK REGISTRERING. Seljord kommune Flatin deponi og tilkomstveg TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Gnr. 55 og 53 bnr. 1 og 5. Ortofoto over planområdet TELEMARK FYLKESKOMMUNE ARKEOLOGISK REGISTRERING Seljord kommune Flatin deponi og tilkomstveg Gnr. 55 og 53 bnr. 1 og 5 Ortofoto over planområdet RAPPORT FRA ARKEOLOGISK REGISTRERING Kommune: Seljord Gårdsnavn:

Detaljer

Tokke kommune Huka hoppanlegg

Tokke kommune Huka hoppanlegg TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Tokke kommune Huka hoppanlegg GNR. 47, BNR. 1, 12, 15, 77 Fra toppen av hoppbakken RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Tokke Gardsnavn:

Detaljer

Sauherad kommune Reguleringsplan barnehage Nordagutu

Sauherad kommune Reguleringsplan barnehage Nordagutu TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Sauherad kommune Reguleringsplan barnehage Nordagutu GNR. 17, BNR. 1 & 7. Figur 1: Fra lekeplassen og opp mot tiltaksområdet. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK

Detaljer

Bamble kommune Vann og avløp Grunnsundvegen

Bamble kommune Vann og avløp Grunnsundvegen TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Bamble kommune Vann og avløp Grunnsundvegen GNR. 85, DIVERSE BNR. Figur 1: Ved planområdets sørlige avgrensing. Sett mot NV R A P P O RT F R A K U LT

Detaljer

Fyresdal kommune Kile (Birtedalen)

Fyresdal kommune Kile (Birtedalen) TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Fyresdal kommune Kile (Birtedalen) GNR. 17, BNR. 1, 3, 4 Middelalderloftet på Kile (id 86774) RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune:

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING. Skien kommune Åfoss GNR. 213, BNR. 110. Figur 1: Utsikt frå planområdet mot Norsjøen. Sett mot V.

TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING. Skien kommune Åfoss GNR. 213, BNR. 110. Figur 1: Utsikt frå planområdet mot Norsjøen. Sett mot V. TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Åfoss GNR. 213, BNR. 110 Figur 1: Utsikt frå planområdet mot Norsjøen. Sett mot V. R A P P O RT F R A K U LT U R H I S T O R I S K B E

Detaljer

Vinje kommune Steinbakken

Vinje kommune Steinbakken TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Vinje kommune Steinbakken GNR. 136, BNR. 3 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Vinje Gardsnavn: Gardsnummer: 136 Bruksnummer:

Detaljer

Tokke kommune Hallbjønnsekken

Tokke kommune Hallbjønnsekken TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Tokke kommune Hallbjønnsekken GNR. 123, BNR. 7 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Tokke Gardsnavn: Gardsnummer: 123 Bruksnummer:

Detaljer

Tinn kommune Flisterminal Atrå

Tinn kommune Flisterminal Atrå TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Tinn kommune Flisterminal Atrå GNR. 71, BNR. 3 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Tinn Gardsnavn: Mogan Gardsnummer: 71 Bruksnummer:

Detaljer

Seljord kommune Nydyrking Nordgarden

Seljord kommune Nydyrking Nordgarden TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Seljord kommune Nydyrking Nordgarden GNR. 40, BNR. 1, 3 Figur 1: Bilde frå planområdet mot garden i bakgrunnen. Tatt mot NV R A P P O RT F R A K U LT

Detaljer

Skien kommune Skauen kristelige skole

Skien kommune Skauen kristelige skole TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Skauen kristelige skole GNR. 63, BNR. 594, 658-660 Figur 1: Sjakting med gravemaskin på fotballbanen. Tatt mot NNV. R A P P O RT F R A

Detaljer

Sauherad kommune Ryntveit massetak

Sauherad kommune Ryntveit massetak TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Sauherad kommune Ryntveit massetak GNR. 4, BNR. 2 Ryntvit masetak, Nordsjø i bakgrunnen RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Sauherad

Detaljer

Bø kommune Hegna skifer- og muresteinuttak

Bø kommune Hegna skifer- og muresteinuttak TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Bø kommune Hegna skifer- og muresteinuttak GNR. 13, BNR. 5 En av gropene rundt kullmila. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Bø

Detaljer

Tinn kommune Spjelset, Hovin

Tinn kommune Spjelset, Hovin TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Tinn kommune Spjelset, Hovin GNR. 152, BNR. 11 F24 Hovin RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Tinn Gardsnavn: Spjelset Gardsnummer:

Detaljer

Hjartdal kommune Løkjestul

Hjartdal kommune Løkjestul TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Hjartdal kommune Løkjestul GNR. 94, BNR. 4 Figur 1: Løkjestul hytteområde. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Hjartdal Gardsnavn:

Detaljer

Fyresdal kommune Grunnvik

Fyresdal kommune Grunnvik TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Fyresdal kommune Grunnvik GNR. 36, BNR. 5 Figur 1. Rydningsrøys og sjakt 2 i planområdet RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Navn på sak:

Detaljer

Nissedal kommune KULTURHISTORISK REGISTRERING. Bukta Fjone TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Bildet viser den nordøstre delen av planområdet.

Nissedal kommune KULTURHISTORISK REGISTRERING. Bukta Fjone TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Bildet viser den nordøstre delen av planområdet. TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Nissedal kommune Bukta Fjone GNR 21, BNR 25 OG 60. Bildet viser den nordøstre delen av planområdet. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING

Detaljer

Nome kommune Flåbygd, Venheim

Nome kommune Flåbygd, Venheim TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Nome kommune Flåbygd, Venheim GNR. 115, BNR. 5 Utsikt mot Kleivstulknatten RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Nome Gardsnavn:

Detaljer

Bø kommune Torstveit Lia skogen

Bø kommune Torstveit Lia skogen TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Bø kommune Torstveit Lia skogen GNR., BNR. Rydningsrøys RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Bø Gardsnavn: Diverse Gardsnummer:

Detaljer

Tinn kommune Brendstaultunet

Tinn kommune Brendstaultunet TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Tinn kommune Brendstaultunet GNR. 120, BNR. 1 Figur 1:Myr i planområdet. Tatt mot S. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Tinn

Detaljer

Kragerø kommune Reguleringsplan for Strand

Kragerø kommune Reguleringsplan for Strand TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Kragerø kommune Reguleringsplan for Strand GNR. 70, BNR. 27 Figur 1 Utsikt mot øst RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Kragerø

Detaljer

Nissedal kommune Bjønntjønn familiepark

Nissedal kommune Bjønntjønn familiepark TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Nissedal kommune Bjønntjønn familiepark GNR. 38, BNR. 5 Kullgrop, ID 127580 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Nissedal Gardsnavn:

Detaljer

Nissedal kommune Grytåi kraftverk

Nissedal kommune Grytåi kraftverk TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Nissedal kommune Grytåi kraftverk GNR. 22, BNR. 23 / GNR.22, BNR. 9 / GNR.1, BNR 22/ GNR.7, BNR. 23 Figur 1: Område hvor inntaket til rørgate i Grytåi

Detaljer

Drangedal kommune Dale sør

Drangedal kommune Dale sør TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Drangedal kommune Dale sør GNR. 64, BNR. 1 Bildet viser deler av innmarka på Dale sør sett mot øst. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING

Detaljer

Skien kommune Bergan gnr 268 07-4112

Skien kommune Bergan gnr 268 07-4112 TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Bergan gnr 268 07-4112 GNR. 268, BNR. 9 OG 44 Bilde 1 P8310116 Utsikt fra grunneier Oppebøens gård, tatt mot Norsjø i nordøst. R A P P

Detaljer

Skien kommune Gulset senter

Skien kommune Gulset senter TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Gulset senter GNR. 2, BNR. 286, MFL Sjakting nordøst for Gulset kirke RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Skien

Detaljer

Seljord kommune Grasbekk

Seljord kommune Grasbekk TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Seljord kommune Grasbekk GNR. 112, BNR. 5 Fra planområdet RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Seljord Gardsnavn: Grasbekk Gardsnummer:

Detaljer

Notodden kommune Mattislia/Primtjønn

Notodden kommune Mattislia/Primtjønn TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Notodden kommune Mattislia/Primtjønn GNR. 52, BNR. 12 Fra eksisterende skiferbrudd RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Notodden

Detaljer

Porsgrunn kommune Gravaveien - Heistad

Porsgrunn kommune Gravaveien - Heistad TELEMARK FYLKESKOMMUNE ARKEOLOGISK REGISTRERING Porsgrunn kommune Gravaveien - Heistad GNR. 65, 66, 67, 69, BNR. 3, 8, 9, 13, 85, 116 Figur 1. Oversikt over planområdet. Gravemaskinen fyller igjen sjaktene.

Detaljer

Drangedal kommune Solberg Søndre

Drangedal kommune Solberg Søndre TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Drangedal kommune Solberg Søndre GNR 13/BNR 3,5 Planområdet ligger på østbredden av øvre Toke. Terrenget stiger bratt opp fra vannet de fleste steder.

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING. Nissedal kommune. Vedlausfjell GNR 40, BNR 2. Figur 1 Steinkors på toppen av Vedlausfjell

TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING. Nissedal kommune. Vedlausfjell GNR 40, BNR 2. Figur 1 Steinkors på toppen av Vedlausfjell TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Nissedal kommune GNR 40, BNR 2 Vedlausfjell Figur 1 Steinkors på toppen av Vedlausfjell : RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune:

Detaljer

Kragerø kommune Reguleringsplan for ytre del av Portør

Kragerø kommune Reguleringsplan for ytre del av Portør TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Kragerø kommune Reguleringsplan for ytre del av Portør GNR. 7, BNR. 29 M.FL Figur 1: Oversiktsbilde av planområdet. Bildet er tatt frå vakthusheia mot

Detaljer

Skien kommune Menstad skole

Skien kommune Menstad skole TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Menstad skole GNR. 68, 69, 72. Figur 1: Området etter sjakting. 1 R A P P O RT F R A K U LT U R H I S T O R I S K B E FA R I N G / R E

Detaljer

Hjartdal kommune Hibberg

Hjartdal kommune Hibberg TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Hjartdal kommune Hibberg GNR. 68, BNR. 1 Figur 1. Utsikt mot elva Skogsåi og ur. Foto tatt mot øst nordøst RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING

Detaljer

Fyresdal kommune Momrak

Fyresdal kommune Momrak TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Fyresdal kommune Momrak Figur 1 Utsikt over Fyresvatn fra planområde R A P P O RT F R A K U LT U R H I S T O R I S K B E FA R I N G / R E G I S T R E

Detaljer

Skien kommune Kongerød skole

Skien kommune Kongerød skole TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Kongerød skole GNR. 223, BNR. 16 M.FL. Bilde 1: Kongerød skole, Skien. R A P P O RT F R A K U LT U R H I S T O R I S K B E FA R I N G /

Detaljer

Nissedal kommune Langmyr og Hellebrotet

Nissedal kommune Langmyr og Hellebrotet TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Nissedal kommune Langmyr og Hellebrotet GNR. 11, BNR. 2 Figur 1: Overflateregistrering ved Frovatn. Tatt mot NV. R A P P O RT F R A K U LT U R H I S

Detaljer

Skien kommune Risingveien 5

Skien kommune Risingveien 5 TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Risingveien 5 GNR. 300, BNR. 3313 Deler av planområdet sett mot sør. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Skien Gardsnavn:

Detaljer

Notodden kommune GS Ylikrysset - Flyplassen

Notodden kommune GS Ylikrysset - Flyplassen TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Notodden kommune GS Ylikrysset - Flyplassen GNR. 63, BNR. 6, 8, 35 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Notodden Gardsnavn: Gardsnummer:

Detaljer

Bamble kommune Trosby - Kjøya

Bamble kommune Trosby - Kjøya TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Bamble kommune Trosby - Kjøya GNR. 88, BNR. 3 OG 48 Figur 1: Maskinfører Halvor Rogn Stokke i planområdet og Sjakt 1 i forgrunnen. Tatt mot SV. RAPPORT

Detaljer

Vinje kommune Grautlethaugen

Vinje kommune Grautlethaugen TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Vinje kommune Grautlethaugen GNR. 153, BNR. 1 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Vinje Gardsnavn: Gardsnummer: 153 Bruksnummer:

Detaljer

Kragerø kommune Dalsfoss dam og kraftverk

Kragerø kommune Dalsfoss dam og kraftverk TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Kragerø kommune Dalsfoss dam og kraftverk GNR. 44, 45, 46, BNR. DIVERSE Figur 1: Dalsfoss-demningen. Tatt mot V. R A P P O RT F R A K U LT U R H I S

Detaljer

Skien kommune VA-trasé nord for Hoppestad stasjon

Skien kommune VA-trasé nord for Hoppestad stasjon TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune VA-trasé nord for Hoppestad stasjon GNR. 12, BNR.2, 9. M.FL. Figur 1: Avtorvet flate nær jernbanelinjen. Tatt mot S. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK

Detaljer

Porsgrunn kommune Heistadbukta-Frankebukta

Porsgrunn kommune Heistadbukta-Frankebukta TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Porsgrunn kommune Heistadbukta-Frankebukta GNR. 69, BNR.8 M.FL Figur 1: Utsikt mot Ørvikbukta, sør for planområdet. Tatt mot SØ. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK

Detaljer

Vinje kommune Huskarmyri

Vinje kommune Huskarmyri TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Vinje kommune Huskarmyri GNR./BNR. 143/1, 144/1-2, 145/1 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Vinje Gardsnavn: Gardsnummer: 143

Detaljer

Drangedal kommune Neslandsvatn sentrum 2011

Drangedal kommune Neslandsvatn sentrum 2011 TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Drangedal kommune Neslandsvatn sentrum 2011 GNR. 63, BNR. 6 Figur 1: Planområdet med Bikkjehola. Tatt frå Neslandsvatn stasjon mot NØ R A P P O RT F

Detaljer

Skien kommune Del av Skotfoss Bruk

Skien kommune Del av Skotfoss Bruk TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Del av Skotfoss Bruk GNR. 283, BNR. 930 Ortofoto over deler av Skotfoss/Åfoss. Planområde markert med rødt RAPPORT FRA KULTURHISTORISK

Detaljer

Bø kommune Folkestad Barnehage

Bø kommune Folkestad Barnehage TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Bø kommune Folkestad Barnehage GNR.9, BNR. 276 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Bø Gardsnavn: Tjønntveit / Moen Gardsnummer:

Detaljer

Vinje kommune Våmarvatn

Vinje kommune Våmarvatn TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Vinje kommune Våmarvatn GNR.59, BNR.1. GNR.59, BNR.17. GNR.60, BNR. 1. Figur 1: Demningen ved Våmarvatn R A P P O RT F R A K U LT U R H I S T O R I S

Detaljer

Bamble kommune Cochefeltet

Bamble kommune Cochefeltet TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Bamble kommune Cochefeltet GNR. 23. BNR.45, 107, 218, 204 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Bamble Gardsnavn: Gardsnummer: 23

Detaljer

Nome kommune Vrangfoss sluser

Nome kommune Vrangfoss sluser TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Nome kommune Vrangfoss sluser GNR.3 BNR. 9 Figur 1: Steindamm og øverste slusekammer ved Vrangfoss. Sett mot NV. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING

Detaljer

Nome kommune Øra, Ulefoss

Nome kommune Øra, Ulefoss TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Nome kommune Øra, Ulefoss GNR. 12, BNR. 1 Figur 1. Vegetasjonsbilde av området. Foto tatt mot øst. R A P P O RT F R A K U LT U R H I S T O R I S K B

Detaljer

Seljord kommune Gjevarvatn/Langlim

Seljord kommune Gjevarvatn/Langlim TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Seljord kommune Gjevarvatn/Langlim GNR. 114, BNR. 3 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Seljord Gardsnavn: Gardsnummer: 114 Bruksnummer:

Detaljer

Tokke kommune Hylebu-Fjøddhomen

Tokke kommune Hylebu-Fjøddhomen TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Tokke kommune Hylebu-Fjøddhomen GNR. 138 BNR. 48 Figur 1: Strykene mellom Gausbuvatn og Hylebuhylen. Sett mot V. R A P P O RT F R A K U LT U R H I S

Detaljer

Nome kommune Gunnerudveien

Nome kommune Gunnerudveien TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Nome kommune Gunnerudveien GNR. 55, BNR. 11 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Nome Gardsnavn: Herregårdshavna Gardsnummer: 11

Detaljer

Fyresdal kommune Sentrum vest

Fyresdal kommune Sentrum vest TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Fyresdal kommune Sentrum vest GNR. 36, BNR. 1 OG 106 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Fyresdal Gardsnavn: Landstad Gardsnummer:

Detaljer

Seljord kommune Haugan/Langlim

Seljord kommune Haugan/Langlim TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Seljord kommune Haugan/Langlim GNR. 109, BNR. 1 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Seljord Gardsnavn: Haugan Gardsnummer: 109

Detaljer

Nissedal kommune Langmoen industri/avfalls område

Nissedal kommune Langmoen industri/avfalls område TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Nissedal kommune Langmoen industri/avfalls område GNR. 45, BNR. 14, 184, 172 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Nissedal Gardsnavn:

Detaljer

Bø kommune Lifjell sambindingsheis D

Bø kommune Lifjell sambindingsheis D TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Bø kommune Lifjell sambindingsheis D GNR.9, 10, BNR.38, 14 Figur 1: Utsikt fra midten av den planlagde heistraseen. Sett mot S. R A P P O RT F R A K

Detaljer

Skien kommune Granvollen - Lyngbakken

Skien kommune Granvollen - Lyngbakken TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Granvollen - Lyngbakken GNR. 221, BNR. 1416 Lyngbakken mot Tollnes idrettanlegg (planområdet). Retning vest. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK

Detaljer

Vinje kommune Holldal kraftverk

Vinje kommune Holldal kraftverk TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Vinje kommune Holldal kraftverk GNR. 92, BNR. 2 Figur 1: Grensestein, E134 i bakgrunnen. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Vinje

Detaljer

Tokke kommune Høydalsmo

Tokke kommune Høydalsmo TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Tokke kommune Høydalsmo GNR. 72, BNR. 1, 4, 7, 11, 12, 32, 37, 38, 40 Figur 1. Del av planområdet i Høydalsmo. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING

Detaljer

ARKEOLOGISK REGISTRERING. Drangedal kommune Rølandsåsen TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Gnr. 25 bnr. 9, 10, 37, 102

ARKEOLOGISK REGISTRERING. Drangedal kommune Rølandsåsen TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Gnr. 25 bnr. 9, 10, 37, 102 TELEMARK FYLKESKOMMUNE ARKEOLOGISK REGISTRERING Drangedal kommune Rølandsåsen Gnr. 25 bnr. 9, 10, 37, 102 Figur 1. Del av planområdet i nord med Sørlandsbanen til venstre og fylkesvei 38 til høyre. I mellom

Detaljer

Bamble kommune Eik gård

Bamble kommune Eik gård TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Bamble kommune Eik gård GNR.27, BNR. 2 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Bamble Gardsnavn: Eik gård Gardsnummer: 27 Bruksnummer:

Detaljer

Sauherad kommune Breiset

Sauherad kommune Breiset TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Sauherad kommune Breiset GNR. 36, BNR. 1 Bildet viser Breisethytta som ligger innenfor planområdet. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING

Detaljer

22 Kv Høgefoss og Dynjan 11-3239 GNR.BNR.: 45/51, 45/92, 44/, 45/4, 45/2, 45/11

22 Kv Høgefoss og Dynjan 11-3239 GNR.BNR.: 45/51, 45/92, 44/, 45/4, 45/2, 45/11 TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Nissedal kommune 22 Kv Høgefoss og Dynjan 11-3239 GNR.BNR.: 45/51, 45/92, 44/, 45/4, 45/2, 45/11 Figur 1 P1000289. Utsikt over vannet ved startpunktet

Detaljer

Vinje kommune Rauland sentrum

Vinje kommune Rauland sentrum TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Vinje kommune Rauland sentrum Planområdet omfatter Rauland sentrum, samt ubebygde områder i nord og sør. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING

Detaljer

Notodden kommune Gransherad - Ormemyr

Notodden kommune Gransherad - Ormemyr TELEMARK FYLKESKOMMUNE ARKEOLOGISK UTGRAVING Notodden kommune Gransherad - Ormemyr Bildet viser kullgrop 116749-1 under utgravning. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Notodden Gardsnavn:

Detaljer

Skien kommune Venstøpbakken

Skien kommune Venstøpbakken TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Venstøpbakken GNR. 8, 54 OG 401 Bilde 1: Avdekket berg i sjakt 4 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Skien Gardsnavn:

Detaljer

Porsgrunn kommune KULTURHISTORISK REGISTRERING. Herøya Reguleringsplan 09/4533 TELEMARK FYLKESKOMMUNE

Porsgrunn kommune KULTURHISTORISK REGISTRERING. Herøya Reguleringsplan 09/4533 TELEMARK FYLKESKOMMUNE TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Porsgrunn kommune Herøya Reguleringsplan 09/4533 GNR. 55, 57, 58. Figur 1: IMG_0039. En snøfylt liten steinalderboplass. Tatt mot SV. R A P P O RT F

Detaljer

Kragerø kommune Spenningsoppgradering

Kragerø kommune Spenningsoppgradering TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Kragerø kommune Spenningsoppgradering GNR. SE VEDLEGG, BNR. SE VEDLEGG Figur 1: Trasé sett fra grensa til Gjerstad mot NV. R A P P O RT F R A K U LT

Detaljer

Seljord kommune Nordbygdi

Seljord kommune Nordbygdi TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Seljord kommune Nordbygdi GNR. 38/ 39/ 41, BNR. 1, 2/ 2, 3, 4/ 1, 7 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Seljord Gardsnavn: Gardsnummer:

Detaljer

Nome kommune Kaste-Stoadalen

Nome kommune Kaste-Stoadalen TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Nome kommune Kaste-Stoadalen GNR. 5, 42, BNR. 1, 10, 13, 14, 35 OG 39, 5 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Nome Gardsnavn: Gardsnummer:

Detaljer

Fyresdal kommune Kilåi kraftverk

Fyresdal kommune Kilåi kraftverk TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Fyresdal kommune Kilåi kraftverk GNR. 25, BNR. 1 Figur 1. Gammel nålebu, vestbredden av Saurvatn. Tatt mot V. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING

Detaljer

Porsgrunn kommune Skogveien

Porsgrunn kommune Skogveien TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Porsgrunn kommune Skogveien GNR. 200, BNR. 2712 OG 2717 Fra planområdet RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Porsgrunn Gardsnavn:

Detaljer

Skien kommune Svensejordet, på Venstøp

Skien kommune Svensejordet, på Venstøp TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Svensejordet, på Venstøp GNR. 8, BNR. 22,28,57 Figur 1: Ildstedet i sjakt D, tatt mot sør RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING

Detaljer

Notodden kommune Grønkjær hyttefelt

Notodden kommune Grønkjær hyttefelt TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Notodden kommune Grønkjær hyttefelt GNR. 72, BNR. 1, 2, 4, 8 Figur 1: Utsikt frå planområdets nordlige del mot fjellet Himingen i bakgrunn. Sett mot

Detaljer

Nissedal kommune Sondekollen

Nissedal kommune Sondekollen TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Nissedal kommune Sondekollen GNR. 29, BNR. 9 og 10 Figur 1: Gravrøys id 138872 med Nisser i bakgrunnen. Tatt mot SSØ. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING

Detaljer

Skien kommune Bakkane

Skien kommune Bakkane TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Bakkane GNR/ BNR. 216/2, 217/205, 217/283 1: Hovedhuset på Bakkane gård. Bildet er tatt mot vest. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING

Detaljer

Seljord og Hjartdal kommune E 134 Tunnel Århus-Gvammen med deponiområde Moen

Seljord og Hjartdal kommune E 134 Tunnel Århus-Gvammen med deponiområde Moen TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Seljord og Hjartdal kommune E 134 Tunnel Århus-Gvammen med deponiområde Moen GNR. DIVERSE BNR. : DIVERSE Figur 1: Utsikt fra planområdet ved Århus oppover

Detaljer

Fyresdal kommune Gang- og sykkelveg, FV 355

Fyresdal kommune Gang- og sykkelveg, FV 355 TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Fyresdal kommune Gang- og sykkelveg, FV 355 GNR. 36 OG 38, FLERE BNR. Figur 1: Oversiktsbilde av sjakt 4. Tatt mot SØ. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING

Detaljer

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER

ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER 1 R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Repstadveien 332 Gnr 67 Bnr 6 Søgne Kommune Figur 1 Oversikt tiltaksområde, sett mot nord Rapport

Detaljer

Vinje kommune Rauland Boligfelt E

Vinje kommune Rauland Boligfelt E TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Vinje kommune Rauland Boligfelt E GNR. 138 OG 147, BNR. 4 OG 4, 2 Bildet viser ei av myrene innenfor planområdet. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING

Detaljer

Skien kommune Sanniveien

Skien kommune Sanniveien TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Sanniveien GNR. 80, BNR. 10 OG GNR. 82, BNR. 3 Figur 1. Del av planområdet. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune:

Detaljer

Vinje kommune Vågsli høyfjellshotell

Vinje kommune Vågsli høyfjellshotell TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Vinje kommune Vågsli høyfjellshotell GNR. 99, BNR. 52 M.FL Figur 1: Utsikt mot hotellet RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Vinje

Detaljer

Bamble kommune Dalene

Bamble kommune Dalene TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Bamble kommune Dalene GNR. 59, BNR. 13 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Bamble Gardsnavn: Dalene Gardsnummer: 59 Bruksnummer:

Detaljer

Hjartdal kommune Ørvella bru

Hjartdal kommune Ørvella bru TELEMARK FYLKESKOMMUNE ARKEOLOGISK REGISTRERING Hjartdal kommune Ørvella bru GNR.81, BNR. 1 OG GNR 79, BNR 9 Figur 1 Bilde av Ørvella bru RAPPORT FRA ARKEOLOGISK REGISTRERING Kommune: Hjartdal Gårdsnavn:

Detaljer

Skien kommune Skotfossveien

Skien kommune Skotfossveien TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Skotfossveien GNR. 1, BNR. 41, 97, 111 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Skien Gardsnavn: Gardsnummer: 1 Bruksnummer:

Detaljer

Notodden kommune Haugmotun/Rygi, Spærud og Sem

Notodden kommune Haugmotun/Rygi, Spærud og Sem TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Notodden kommune Haugmotun/Rygi, Spærud og Sem GNR. 33, 36, 37 OG 38 Figur 1: Stallen på Haugmoen gård sett mot nord RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING

Detaljer

Bamble kommune Hydrostranda

Bamble kommune Hydrostranda TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Bamble kommune Hydrostranda. Bildet er fra den sørøstlige delen av planområdet. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Bamble Gardsnavn:

Detaljer

Rapport arkeologisk registrering

Rapport arkeologisk registrering Rapport arkeologisk registrering Notodden lufthavn 15/06380 Gnr./bnr. 36/20, 37/11, 38/1, 4, 6 mfl., og 62/1 og 5 Notodden kommune Rapport av Knut Fossdal Eskeland Dato: 4.11.2015 Kommune: Notodden Gårds-/bruksnavn:

Detaljer

Siljan kommune Gurholtvegen 1

Siljan kommune Gurholtvegen 1 TELEMARK FYLKESKOMMUNE ARKEOLOGISK REGISTRERING Siljan kommune Gurholtvegen 1 GNR. 26, BNR. 26?-:, ; y. - '.tre ' Figur 1. L tsikt os er planomradet mens noen as sjaktene er gras d. Tatt mot nordost. RAPPORT

Detaljer

Skien kommune Mælagata 08-1395

Skien kommune Mælagata 08-1395 TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Mælagata 08-1395 GNR.BNR.: 4-23, 413-1, 4-184, 4-104, 4-101, 413-1, 6-1, 413-1, 6-1. Figur 1: Bilde av hage/beiteområde ved Petersborgvegen.

Detaljer

Oversendelse resultat arkeologisk registrering - Bane for snøscooter og motorcross i Haukeli - Vinje kommune

Oversendelse resultat arkeologisk registrering - Bane for snøscooter og motorcross i Haukeli - Vinje kommune 1 av 3 TELEMARK FYLKESKOMMUNE Team kulturminnevern Vår dato Vår referanse 13.01.2015 14/00598-3 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Line Grindkåsa, tlf. +47 35 91 72 97 Haukeli Motorklubb Øvre

Detaljer

Skien kommune Nordre Grini

Skien kommune Nordre Grini TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Nordre Grini GNR. 57, BNR. 2 OG 289 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Skien Gardsnavn: Gardsnummer: 57 Bruksnummer:

Detaljer

Høva barnehage, Nes kommune. 2015/3092 Nes

Høva barnehage, Nes kommune. 2015/3092 Nes Høva barnehage, Nes kommune 2015/3092 Nes Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen januar 2016 Saksnavn Høva barnehage gnr 53 bnr 68. 123 og del av bnr 5 Høva - Nesbyen Nes kommune varsel om oppstart

Detaljer

Drangedal kommune Kåsdalen-Prestehefte-Dalane

Drangedal kommune Kåsdalen-Prestehefte-Dalane TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Drangedal kommune Kåsdalen-Prestehefte-Dalane GNR. 29, 32 BNR. FLERE Figur 1: Oversiktsbilde over Dalane R A P P O RT F R A K U LT U R H I S T O R I

Detaljer