Møteinnkalling. Ruspolitisk råd. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, 4. etg. Dato: Tidspunkt: 12:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Ruspolitisk råd. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, 4. etg. Dato: 23.08.2011 Tidspunkt: 12:00"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Ruspolitisk råd Rådhuset, 4. etg. Dato: Tidspunkt: 12:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon , e-post: så tidlig at vararepresentant kan innkalles med rimelig varsel. Vararepresentanter møter kun etter særskilt innkalling. Dagsorden Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll fra Side 1

2 Saksliste Saksnr Innhold PS 11/2 Evaluering av Ruspolitisk råd og forslag til ny struktur for brukermedvirkning PS 11/3 Referatsaker RS 11/1 Etisk kompetanseheving i kommunen, prosjekt i samarbeide med KS Bodø, 17. august 2011 Jostein Jakobsen (AP) leder Linda K. Storjord formannskapssekretær Side 2

3 Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /5087 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/3 Råd for funksjonshemmede /2 Ruspolitisk råd Komite for helse og sosial Bystyret Evaluering av Ruspolitisk råd og forslag til ny struktur for brukermedvirkning Sammendrag Det vises til sak Politisk styringsstruktur der det foreslås sammenslåing av komite for oppvekst og kultur og komite for helse og sosial, og opprettelse av ny komite for levekår. Det vises også til sak Opprettelse av ruspolitisk råd i 2006, der sammensetning og mandat skal evalueres etter et år, finner en det betimelig å se nærmere på strukturen for brukermedvirkning på systemnivå i Bodø kommune. Det foreslås ny organisering i tråd med dette, samt annet pågående arbeid på feltet levekår og velferdspolitikk i kommunen, som for eksempel utredning Levekår for barn og unge i Bodø kommune. En ønsker også å få flere brukerinteresser representert, samtidig som en ønsker å rasjonalisere rådsmøter framfor å opprette flere råd. Dialogmøter foreslås å brukes i større grad enn tidligere i forhold til planarbeid og utredninger. Saksopplysninger Bystyret opprettet i vedtak den Ruspolitisk råd bestående av 5 medlemmer, med 3 medlemmer fra brukerorganisasjonene og 2 politisk valgte medlemmer. Sak 06/140: 1. Bystyret oppretter et Ruspolitisk råd bestående av 5 medlemmer, med 3 medlemmer fra brukerorganisasjonene og 2 politisk valgte medlemmer. Frivillige organisasjoner og interesseorganisasjoner på feltet samt eventuelle brukerorganisasjoner- uten representasjon har tale og forslagsrett i rådet med 1 representant hver. Disse har ikke stemmerett. Sosialtjenesten er sekretariat for rådet. Ruspolitisk råds plass til (det) politiske systemet vurderes i forbindelse med demokratiutvalgets arbeid. 2. Ruspolitisk råd skal være et rådgivende, konsultativt og koordinerende organ for Bodø kommune. Rådet skal sikre brukermedvirkning på organisasjonsmessig nivå. Rådet skal behandle saker av prinsippiell og generell ruspolitisk karakter. Side 3

4 Rådet kan selv ta oppsaker som angår ruspolitikken i Bodø kommune, drøfte nye politiske føringer og strategiske valg. Rådet skal ha rett til å forklare seg i plansaker som berører brukergruppen, og drøfte tiltak overfor brukergruppen. 3. Sammensetning og mandat vurderes etter ett år. Sammensetning og mandat er ikke evaluert etter et år, som vedtaket lyder, men gjøres i tråd med vedtak om ny politisk organisering i Bodø kommune sak 2010/16757 løpenummer 0/2011. Rådet består av 3 brukerrepresentanter og 2 politikere Sammensetningen har ikke vært endret siden oppstart. Ruspolitisk råd hadde i saker til behandling, 13 saker i 2008 samt 2 referatsaker, 11 saker i 2009 samt 2 referatsaker, i møter og 8 saker, i møte og 2 saker så langt. I noen tilfeller har en utsatt møter grunnet ingen saker til behandling. Møter i Ruspolitisk råd holdes to dager før komitemøtene, slik at komiteene får uttalelse på aktuelle saker i forkant av sine møter. På nasjonalt nivå ses rusfeltet og psykiatrifeltet i sammenheng, og behovet for helhetlig syn på problematikken fremheves. På kommunalt nivå ønsker en å se helhetlige kommunale tilbud, og at tjenestene skal henge sammen. I forbindelse med forslag om opprettelse av komité for levekår tar en konsekvensen av at generelle levekår og oppvekstvilkår i noen grad er utslagsgivende for utvikling av rusproblematikk og psykiske helseproblemer, og at styrking av levekårsfaktorer kan motvirke uheldig utvikling. I politisk sak Politisk organisering Bodø kommune begrunnes en ny komite for levekår (sammenslåing av komite for oppvekst og kultur og helse og sosialkomite) slik: - I enkelte saker er ikke grensene mellom komite for helse og sosial og komite for oppvekst og kultur tydelige, og noen saker behandles derfor i begge komiteer i dag - Enda flere saker burde kanskje ses på av begge komiteer - Det er et økende fokus på levekår, jf. bystyresak Levekår for barn og unge i Bodø kommune, vedtatt Bakgrunnen for at Ruspolitisk råd ble opprettet, var en henvendelse fra Marborg (brukerorganisasjon for deltakere på legemiddelassistert behandling), med ønske om opprettelse av et fast samarbeid rundt kommunal ruspolitikk. Samarbeidet ble formalisert ved opprettelse av Ruspolitisk råd. Rådet for funksjonshemmede er lovpålagt og ble opprettet i forbindelse med lovfesting i Rådet har 7 medlemmer, 4 brukerrepresentanter og 3 politikere. Funksjonshemmedes fellesorganisasjon Nordland (FFO) skriver i brev til Bodø kommune datert 1.juni 2011 i forbindelse med ny valgperiode: Lov om råd eller annen representasjonsordning i kommuner og fylkeskommuner for mennesker med funksjonsnedsettelser, m.v., som trådte i kraft fra 10. september 2007, påla kommunene å etablere kommunalt råd eller annen representasjonsordning for funksjonshemmede. Rådets arbeidsområde - Rådet skal handsame saker som er særleg viktige for personar med nedsett funksjonsevne Side 4

5 I 1 i lova blir det nevnt tilgjengelighet, arbeid mot diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne, samt tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne som eksempel på saker som er særlig viktige. Rundskrivet konkretiseres dette ytterligere ved å nevne forhold innenfor plan og bygningssektoren, samferdsel, barnehage, skole, kultur, idrett, friluftsliv, helse og pleie- og omsorgstjenester. Dette mangfoldet av saksområder tydeliggjør viktigheten ved at rådet sammensettes bredt. Rådets sammensetning - oppnevning - Ved oppnemning av representantar for nedsett funksjonsevne i kommunen, skal organisasjonane deira ha forslagsrett Dette betyr at sittende representanter ikke kan reoppnevnes uten at de foreslås på nytt fra sine respektive organisasjoner. Alle forslag må være forankret i funksjonshemmedes organisasjoner for at rådet ha nødvendig legitimitet. Felles råd med eldre - Normalt vil det vere eit eige råd for menneske med nedsett funksjonsevne. Lova åpner for at det kan etableres felles råd med eldre, men både i forarbeidet til lova og i rundskrivet er det understreket at normalsituasjonen er eget råd. Når mennesker med funksjonshemning og eldre ikke opplever å ha tilstrekkelig felles fokus og felles interesser, svekkes legitimiteten. Det er viktig å ta hensyn til at funksjonshemmede i kommunen er representert i alle aldersgrupper, og at et felles råd med eldre fort kan få ei slagside. FFO representerer bredden av funksjonshemmedes organisasjoner i Norge, og forplikter seg til å ta vare på interessene til alle grupper av funksjonshemmede og kronisk syke. En brukermedvirker som er foreslått av FFO har på samme måte forpliktet seg til å snakke alles sak, uavhengig av egen funksjonshemning og har også forpliktet seg til å ivareta bredden. Råd for funksjonshemmede er lovpålagt i likhet med Eldreråd. Ruspolitisk råd er ikke lovpålagt, men opprettet etter ønske fra brukerorganisasjon. FFO anbefaler som vist ovenfor at Elderådet beholdes som eget råd. For ytterligere å styrke brukermedvirkningen på systemnivå, kan kommunen gjøre bruk av dialogmøter med aktuelle brukergrupper i konkrete saker. Høringsuttalelser Det er sendt ut i alt 25 forespørsler om høringsuttalelser til ulike råd og organisasjoner. Kommunen har mottatt i alt 5 innspill. Blant annet fra HLF Bodø (Hørselshemmedes Landsforbund) som er sterkt kritiske til en sammenslåing av utvalgene, og anbefaler at kommunalt råd for funksjonshemmede blir beholdt i sin nåværende form og blir styrket ytterligere med faste representanter for henholdsvis synshemmede, hørselshemmede og bevegelseshemmede som i kommunene Brønnøy og Sortland. MARBORG Bodø mener at det bør være et eget Ruspolitisk råd, og at en bør produsere flere saker til behandling, fordi en har fremdeles utfordringer på rusområdet. MARBORG ser en mulighet for å integrere interesseorganisasjonene innen psykiatrien i Ruspolitisk råd. MS foreningen i Nordland beklager at kommunen inviterer til innspill midt på sommeren og håper ikke dette er et uttrykk for kommunens holdning til brukermedvirkning. MS foreningen mener at velferdspolitisk råd ikke bør, men skal komme med uttalelser i plansaker og kan ta opp saker som Side 5

6 berøre brukergruppen til drøfting. MS foreningen forutsetter at kommunen innkaller til dialogmøter og andre møter med brukerorganisasjonene etter behov i de enkelte saker, planer og utredninger. Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) sier at det er mange fordeler med en sammenslåing av rådene. De mener samtidig at det er viktig å ha spesifikke behov i mente ved sammensetning av Velferdspolitisk råd, og at rådet sammensettes av representanter for rusfeltet, mental helse, kognitive funksjonsnedsettelser, blinde, døve, bevegelseshemmede og allergikere. NFU anbefaler at det opprettes et eget råd for oppvekstvilkår bestående av funksjonshemmedes organisasjoner og andre barneorganisasjoner for å ivareta barn og unges interesser. Det anbefales videre periodisk kontakt mellom komiteene og rådet eller rådene i tillegg til dialogmøter det det ønskes en bredere deltakelse. LPP Salten melder at organisasjonen ikke har mulighet til å behandle saken i ferietiden, og ber om utsatt frist for tilbakemelding. Vurderinger Ved å slå sammen Råd for funksjonshemmede og Ruspolitisk råd, får en et samlet råd for kommunal velferdspolitikk. Begge råd skal også ivareta barn og unges behov. I tillegg til fast oppnevnte råd, bør kommunen innkalle til dialogmøter og andre møter med brukerne etter behov i de enkelte saker, planer og utredninger. Sammenslåing av Rådet for funksjonshemmede og Ruspolitisk råd vurderes som rasjonelt og hensiktsmessig i forhold til antallet saker og årlig møtefrekvens. Et nytt velferdspolitisk råd vurderes i større grad å sikre bredden i kommunal velferdspolitikk og flere brukerorganisasjoner kan utgjøre representasjonsgrunnlaget. Mental Helse, har uttrykt ønske om å bli tatt med på råd i større grad enn det gjøres i dag. Et nytt råd må ses i sammenheng med at kommunen innkaller aktuelle organisasjoner, beboere og berørte parter til dialogmøter ved utarbeidelse av planer, utredningsarbeid og konkrete saker. Velferdspolitisk råd anbefales oppnevnt av bystyret i valgperioden og består av 4 brukerepresentanter og 3 politikere, slik som Rådet for funksjonshemmede er sammensatt i dag. Brukerorganisasjonene velger sine representanter til rådet. Sammensetning og mandat foreslås evaluert innen utgangen av valgperioden. Velferdspolitisk råd skal sikre brukermedvirkning på organisasjonsmessig nivå og skal behandle saker av generell og prinsipiell velferdspolitisk karakter. Velferdspolitisk råd bør gis uttalerett i aktuelle plansaker, og kan ta opp saker som berører brukergruppen til drøfting. Møter holdes i forkant av komitemøter og bystyremøter der velferdspolitisk råd gir sin tilrådning i behandling av sakene. Rådet gis taletid i bystyret, slik som Rådet for funksjonshemmede og Ruspolitisk råd har i dag. Politisk sekretariat er sekretær for velferdspolitisk råd. Kommunen tar mottatte høringsinnspill til etterretning og har forståelse for de innvendingene som er framkommet. Det velges likevel, etter en helhetsvurdering å fremme sak om ny struktur for brukermedvirkning, som skal sikre en bredere representasjon enn dagens ordning. Omkostningen ved nytt råd som foreslått, er at representasjonen til enkelte organisasjoner blir nedtonet, da alle aktuelle organisasjoner, lag og foreninger må velge representanter fra et bredere grunnlag enn hva tilfellet er i dag. Det vurderes likevel som hensiktsmessig å gå inn på ny struktur for brukermedvirkning før ny valgperiode. Side 6

7 Utsettelse av saken anbefales ikke, da medlemmene i rådene oppnevnes politisk og bør følge valgperioden. Forslag til innstilling 1. Rådet for funksjonshemmede og ruspolitisk råd nedlegges 2. Velferdspolitisk råd opprettes med i alt 7 representanter; 4 representanter som velges av brukerorganisasjonene og 3 politisk valgte representanter. Frivillige organisasjoner og interesseorganisasjoner på feltet, samt brukerorganisasjoner uten representasjon har tale og forslagsrett i rådet med 1 representant hver. Disse har ikke stemmerett. Politisk sekretariat er sekretær for rådet 3. Velferdspolitisk råd skal være et rådgivende, konsultativt og koordinerende organ for Bodø kommune. Rådet skal sikre brukermedvirkning på organisasjonsmessig nivå. Rådet skal behandle saker av prinsipiell og generell ruspolitisk karakter. Rådet kan selv ta opp saker som angår ruspolitikken i Bodø kommune, drøfte nye politiske føringer og strategiske valg. Rådet skal ha rett til å uttale seg i plansaker som berører brukergruppen og drøfte tiltak overfor brukergruppene 4. Kommunen skal i aktuelle planer, utredninger og konkrete saker invitere aktuelle brukergrupper og berørte parter til dialogmøter 5. Velferdspolitisk råd evalueres innen utgangen av valgperioden Saksbehandler: Sissel Hoseth Rolf Kåre Jensen rådmann Ingunn Lie Mosti kommunaldirektør Utrykte vedlegg: Høringsuttalelser fra: 1. HLF Bodø 2. MARBORG Bodø 3. MS foreningen Nordland avd. Bodø og omegn 4. Norsk Forbund for Utviklingshemmede 5. Lpp Salten Side 7

8 PS 11/3 Referatsaker Side 8

9 Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /4878 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/8 Eldrerådet /3 Råd for funksjonshemmede /1 Ruspolitisk råd Administrasjonsutvalget Komite for helse og sosial Bystyret Arbeidsmiljøutvalget HS Etisk kompetanseheving i kommunen, prosjekt i samarbeide med KS Ut fra et initiativ fra Helse- og sosialavdelingen er Bodø kommune med i KS-prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving. Denne saken orienterer om prosjektet Etisk kompetanseheving i Bodø kommune, bakgrunn, målsettinger og organisering. Bakgrunn Helse- og sosialavdelingen har lenge ønsket å sette etisk refleksjon sterkere på dagsorden i virksomhetene for å styrke den enkelte omsorgsutøver til å stå i de utfordringene de møter i det daglig arbeidet. KS har siden 2007 drevet et nasjonalt utviklingsprosjekt Samarbeid om etisk kompetanseheving - i samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet og arbeidstakerorganisasjonene innen sektoren. KS prosjekt er forankret i St.meld.nr 25 Mestring, mulighet og mening og i avtale mellom regjering og kommunesektoren v/ks. Gjennom å stimulere kommunene til et systematisk praktisk etikkarbeid er visjonen å styrke brukernes opplevelse av at helse- og omsorgstjenestene ivaretar deres verdighet og integritet. KS-prosjektet retter seg i hovedsak mot kommunenes helse- og omsorgstjenester, men mange av kommunene har gjort etikksatsingen gjeldende for hele kommunen. Bodø kommune v/helse- og sosialavdelingen søkte om deltakelse for å sette i gang mer systematisk arbeid rundt etisk refleksjon i 3 piloter, og fikk delta i KS-prosjektets pulje 5 med oppstart i mai Forpliktelsene for kommunen er å utarbeide en prosjektplan, etablere møteplasser for etisk refleksjon, delta på oppstartskurs og veilederkurs samt sende status- og sluttrapport til KS. Side 9

10 Visjoner og mål Visjonen for prosjektet i Bodø er at Innbyggerne i Bodø skal motta tjenester av god kvalitet av personell som har god faglig og etisk kompetanse. Denne visjonen gjelder for alle tjenestene Bodø kommune har ansvar for, og prosjektet har ett kortsiktig og ett mer langsiktig perspektiv. På kort sikt vil vi allerede i høst etablere møteplasser og starte praktisk arbeid i tre piloter i Helse- og sosialavdelingen. Etter hvert ønsker vi å ha perspektivet på hele Bodø kommune. Mål for prosjektet 1. Arbeid med etisk kompetanseheving i Bodø kommune er forankret i kommunens overordnede styringsdokumenter, verdier og visjoner. Tjenestene drives i overensstemmelse med kommunens verdier og etiske retningslinjer. 2. Etisk kompetanseutvikling inngår i kommunens utviklingsprogram 3. Kompetansen i praksisrelatert etikk er styrket pilotvirksomheter i Helse- og sosialavdelingen har etablert møteplasser og prøver ut ulike metoder og tiltak for etisk refleksjon og kompetanseheving. Erfaringene er systematisert og tilgjengelig for andre. 5. Flere virksomheter har etablert møteplasser for systematisk refleksjon. 6. Plan for etablering av Etikkutvalg i Bodø kommune er utarbeidet. Forhold til andre planverk / tiltak Prosjektet er i tråd med tiltak innen helsefremmende arbeid, overordnede mål i kommunen og de etiske retningslinjene som er utarbeidet. For å sikre at det videre arbeidet er en del av det helhetlige utviklingsarbeidet er PO-kontorets organisasjonsteam representert i styringsgruppe og i praktisk arbeid. Økonomi De tre pilotvirksomhetene tilrettelegger for deltakelse innenfor sin driftsramme. Personalressurs til koordinering av arbeidet avsettes fra kommunaldirektøren. KS inviterer til å søke prosjektmidler inntil kr ,-. Søknadsfrist Midler vil søkes for gjennomføring av oppstartsdager for pilotene og innkjøp av materiell. Ellers vil bruk av virksomhetenes midler til kompetanseutvikling finansiere aktivitetene. For å informere og inspirere vil også samarbeidsparter og andre kommuner inviteres til å delta på temadager. Prosjektets organisering Hovedaktivitetene vil være møteplasser i virksomhetene og opplæring i ledelse av refleksjonsgruppe/veiledning. Pilotene vil selv legge til rette for aktivitet innen sine rammer og i samarbeid med ansatte. Prosjektgruppen vil fungere som støtte og koordinering for pilotene. 1. Styringsgruppe HS ledergruppe supplert med ansatt-representant, leder av O-teamet/PO og Rådmannen. 2. Prosjektgruppe satt sammen av et sekretariat og prosjektledere i tre piloter Side 10

11 a. Prosjektgruppe Korttidsavdelingen b. Prosjektgruppe i Tildelingskontoret c. Prosjektgruppe i Hjemmetjenesten Mørkved/Alstad 3. Arbeidsgrupper kan oppnevnes i forhold til oppgaver for overordnet struktur i kommunen 4. Ressurspersoner og samarbeidsparter tilknyttet prosjektet: (Ressurspersoner i kommunen, utenfor kommunen, AMU, Utviklingssenter for sykehjem i Nordland, Universitetet i Nordland ) 5. Brukerinvolvering gjennom dialogmøter i pilotene Rapportering til styringsgruppe, AMU i HS og orientering i faste samarbeidsmøter med hovedtillitsvalgte. Tidsperspektiv Forprosjekt: Prosjektperiode: Evaluering og prosjekt rapport gjennomføres Konklusjon Saken tas til orientering. Saksbehandler: Mona Karlsen Rolf Kåre Jensen Rådmann Ingunn Lie Mosti Kommunaldirektør Trykte vedlegg: Prosjektplan for Etisk kompetanseheving i Bodø kommune Utrykte vedlegg: Ingen. Side 11

12 Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv / /4878 Helse- og sosialavdelingen Prosjektplan for Etisk kompetanseheving i Bodø kommune 1. Bakgrunn for prosjektet Helse- og sosialavdelingens virksomhetsledere har ønsket å sette etikk på dagsordenen over lengre tid. KS har siden 2007 drevet et nasjonalt utviklingsprosjekt Samarbeid om etisk kompetanseheving - i samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet og arbeidstakerorganisasjonene innen sektoren. Prosjektet er forankret i St.meld.nr 25 Mestring, mulighet og mening og i avtale mellom regjering og kommunesektoren v/ks. Prosjektets visjon er - gjennom å stimulere kommunene til et systematisk praktisk etikkarbeid å styrke brukernes opplevelse av at helse- og omsorgstjenestene ivaretar deres verdighet og integritet. Prosjektet retter seg i hovedsak mot kommunenes helse- og omsorgstjenester, men mange av kommunene har gjort etikksatsingen gjeldende for hele kommunen. Bodø kommune v/helse- og sosialavdelingen søkte i mars 2011 om deltakelse i prosjektet og fikk delta med 3 piloter. Gjennom deltakelse i prosjektet har Bodø kommune forpliktet seg til å etablere møteplasser for etisk refleksjon, gjennomføre tiltak for etisk kompetanseheving i etikk for ansatte og utarbeide en prosjektplan for den kommunale etikksatsingen. 5 representanter fra HS-avdelingen deltok på oppstartskonferanse 10 og 11 mai og har utgjort arbeidsgruppe i et forprosjekt hvor oppdraget har vært å beskrive en status og utvikle en prosjektplan. Prosjektet i Bodø kommune har to innretninger, en kortsiktig del og en mer langsiktig del. På kort sikt vil vi allerede i høst starter praktisk arbeid i tre piloter i Helse- og sosialavdelingen. I en mer langsiktig del ønsker vi å ha perspektivet på hele Bodø kommune. 2. Visjon Innbyggerne i Bodø skal motta tjenester av god kvalitet av personell som har god faglig og etisk kompetanse. 3. Mål for prosjektet 3.1. Arbeid med etisk kompetanseheving i Bodø kommune er forankret i kommunens overordnede styringsdokumenter, verdier og visjoner. Tjenestene drives i overensstemmelse med kommunens verdier og etiske retningslinjer Etisk kompetanseutvikling inngår i kommunens utviklingsprogram 3.3. Kompetansen i praksisrelatert etikk er styrket pilotvirksomheter i Helse- og sosialavdelingen har etablert møteplasser og prøver ut ulike metoder og tiltak for etisk refleksjon og kompetanseheving. Erfaringene er systematisert og tilgjengelig for andre Flere virksomheter har etablert møteplasser for systematisk refleksjon Plan for etablering av Etikkutvalg i Bodø kommune er utarbeidet. Side 12

13 4. Organisering av prosjektet 4.1. Styringsgruppe HS ledergruppe supplert med ansatterepresentant, leder av O-teamet/PO og Rådmannen Prosjektgruppe satt sammen av et sekretariat og prosjektledere i tre piloter Prosjektgruppe Korttidsavdelingen Prosjektgruppe i Tildelingskontoret Prosjektgruppe i Hjemmetjenesten Mørkved/Alstad 4.3. Arbeidsgrupper kan oppnevnes i forhold til oppgaver for overordnet struktur i kommunen 4.4. Ressurspersoner og samarbeidsparter tilknyttet prosjektet: (Ressurspersoner i kommunen, utenfor kommunen, AMU, Utviklingssenter for sykehjem i Nordland, Universitetet i Nordland ) 4.5. Brukerinvolvering gjennom dialogmøter 5. Forankring Prosjektplanen presenteres for Helse- og sosialavdelingens ledelse, rådmannens ledergruppe, ansatte i pilotene, AMU i Helse- og sosialavdelingen, administrasjonsutvalget, brukerrådene, HS-komiteen og Bodø Bystyre. 6. Produksjon/leveranser 6.1. Status vedr etikkarbeid i pilotene før oppstart 6.2. Aktivitetsplan / handlingsplan som skal inneholde opplæringstiltak, plan for evaluering og implementering / videreføring 6.3. Statusrapport til KS ( ) 6.4. Prosjektrapport med evaluering og plan for implementering/videreføring. Prosjektrapporten sendes KS innen Informasjon internt og eksternt 7. Ressursbruk 7.1. prosjektleder 20% stilling 7.2. prosjektmedarbeidere i pilotene 4 x 10% stilling 7.3. bruk av veiledere eksterne og interne fagdager (lokaler, forelesere, ekstravakter) 7.5. materiell (litteratur, etikk-kort,.) 7.6. informasjonsarbeid 8. Tidsperspektiv Forprosjekt: Prosjektperiode: Evaluering og prosjekt rapport gjennomføres av 2 Side 13

Evaluering av Ruspolitisk råd og forslag til ny struktur for brukermedvirkning

Evaluering av Ruspolitisk råd og forslag til ny struktur for brukermedvirkning Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 01.06.2011 33323/2011 2011/5087 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/3 Råd for funksjonshemmede 23.08.2011 11/2 Ruspolitisk råd 23.08.2011

Detaljer

Råd for funksjonshemmede

Råd for funksjonshemmede Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 23.08.2011 Tidspunkt: Kl. 13:00 Råd for funksjonshemmede Rådhuset, formannskapssalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Råd for funksjonshemmede,

Detaljer

Møteinnkalling. Orientering Sissel Hoseth og Dag-Christer Røberg vil orientere om arbeidet med Ruspolitisk handlingsplan. Ruspolitisk råd.

Møteinnkalling. Orientering Sissel Hoseth og Dag-Christer Røberg vil orientere om arbeidet med Ruspolitisk handlingsplan. Ruspolitisk råd. Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Ruspolitisk råd Rådhuset, Blåsalen Dato: 28.09.2010 Tidspunkt: 12:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes politisk sekretariat v/vibeke Nikolaisen telefon 75 55 50

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte:

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Komite for helse og sosial Rådhuset, formannskapssalen Dato: 25.08.2011 Tidspunkt: 10:00 14.30 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Hild-Marit Olsen Medlem uten AP Erling

Detaljer

Møteinnkalling. Komite for helse og sosial. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Bodø fengsel Merk møtested! Dato: Tidspunkt: Kl. 10.

Møteinnkalling. Komite for helse og sosial. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Bodø fengsel Merk møtested! Dato: Tidspunkt: Kl. 10. Møteinnkalling Utvalg: Komite for helse og sosial Møtested: Bodø fengsel Merk møtested! Dato: 26.08.2010 Tidspunkt: Kl. 10.00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Komite for

Detaljer

Overordnet samarbeidsavtale mellom Bodø kommune og Nordlandssykehuset HF. - Revidert avtaletekst og revidert mandat for OSO

Overordnet samarbeidsavtale mellom Bodø kommune og Nordlandssykehuset HF. - Revidert avtaletekst og revidert mandat for OSO Helse- og omsorgsavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.03.2015 23203/2015 2011/8262 025 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/29 Bystyret 07.05.2015 15/9 Komitè for levekår 14.04.2015 15/5 Eldrerådet

Detaljer

Melding om oppstart av arbeid med kommunedelplan for Helse-, omsorgs- og sosialtjenestene og høring av planprogram.

Melding om oppstart av arbeid med kommunedelplan for Helse-, omsorgs- og sosialtjenestene og høring av planprogram. Helse- og omsorgsavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 27.10.2016 68613/2016 2015/427 144 Saksnummer Utvalg Møtedato Eldrerådet 21.11.2016 Råd for funksjonshemmede 17.11.2016 Ruspolitisk

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.02.08 Tid: Kl. 17.45 Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

Møteinnkalling. Eldrerådet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, blåsalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl. 10:00

Møteinnkalling. Eldrerådet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, blåsalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl. 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Eldrerådet Rådhuset, blåsalen Dato: Mandag 22.08.2011 Tidspunkt: Kl. 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Eldrerådet, Vibeke Nikolaisen

Detaljer

Bodø ungdomsråd vedtektsendringer og årsberetning.

Bodø ungdomsråd vedtektsendringer og årsberetning. Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.01.2011 1302/2011 2011/267 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/5 Komite for oppvekst og kultur 10.03.2011 11/35 Bystyret 14.04.2011 Bodø ungdomsråd

Detaljer

Vedtekter for råd for funksjonshemmede fra 2012

Vedtekter for råd for funksjonshemmede fra 2012 Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.12.2011 71983/2011 2010/1165 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/10 Råd for funksjonshemmede 06.12.2011 12/4 Komitè for levekår 26.01.2012

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /22. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /22. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.03.08 Tid: Kl. 18.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon

Detaljer

Lengst mulig i eget liv - i eget hjem - pilotprosjekt

Lengst mulig i eget liv - i eget hjem - pilotprosjekt Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 27.10.2011 63556/2011 2011/8685 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/13 Arbeidsmiljøutvalget HS 16.11.2011 11/8 Eldrerådet 14.11.2011 11/6

Detaljer

Det skal behandles endringer i selskapsavtalen til IRIS Salten IKS, Helse- og miljøtilsyn Salten og Salten Brann IKS i bystyremøte 9.2.

Det skal behandles endringer i selskapsavtalen til IRIS Salten IKS, Helse- og miljøtilsyn Salten og Salten Brann IKS i bystyremøte 9.2. Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunal valgnemnd Thon hotel Dato: 09.02.2017 Tidspunkt: 12:00 i Bystyrets pause Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55

Detaljer

Samhandlingsprosjekt mellom Salten regionråd og kommunene i Salten om kommunalt ettervern rus og psykiatri.

Samhandlingsprosjekt mellom Salten regionråd og kommunene i Salten om kommunalt ettervern rus og psykiatri. Helse- og omsorgsavdelingen Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.02.2016 11992/2016 2016/1461 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/2 Komite for Helse, omsorg og sosial 02.03.2016 16/7 Råd for funksjonshemmede

Detaljer

Evaluering av samarbeidsavtalen med Nordlandssykehuset HF

Evaluering av samarbeidsavtalen med Nordlandssykehuset HF Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 16.07.2013 49990/2013 2011/8262 025 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/13 Eldrerådet 26.08.2013 13/9 Ruspolitisk råd 27.08.2013 13/15 Råd

Detaljer

Moloveien 16, 6. et. Formannskapssalen

Moloveien 16, 6. et. Formannskapssalen 24.01.2017 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 31.01.2017 Tidspunkt: 10:00 Organisasjonsutvalget Moloveien 16, 6. et. Formannskapssalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat,

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Eldres råd Møtested:, Midtre Gauldal rådhus Dato: 23.08.2010 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2012 67869/2012 2012/8127 Saksnummer Utvalg Møtedato Eldrerådet Råd for funksjonshemmede Komitè for levekår 12/194 Bystyret 13.12.2012

Detaljer

Møteinnkalling. Valgstyret. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Blåsalen Dato: Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Valgstyret. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Blåsalen Dato: Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Valgstyret Rådhuset Blåsalen Dato: 21.10.2015 Tidspunkt: 12:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-post: pol.sek@bodo.kommune.no

Detaljer

Etisk kompetanseheving i Bodø kommune 2011-2012. Sluttrapport 26.04.2013 Mona Karlsen

Etisk kompetanseheving i Bodø kommune 2011-2012. Sluttrapport 26.04.2013 Mona Karlsen Etisk kompetanseheving i Bodø kommune 2011-2012 Sluttrapport 26.04.2013 Mona Karlsen 1 Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv 28.01.2013 6485/2013 2011/4878 433 Helse- og omsorgsavdelingen «Etisk kompetanseheving

Detaljer

Dialogforum for innvandrere Evaluering og videreføring.

Dialogforum for innvandrere Evaluering og videreføring. Fellesadministrasjonen, avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 01.11.2011 64708/2011 2010/4584 035 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/4 Komitè for levekår 17.11.2011 11/175

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Etablering av kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arvid Vada arvid.vada@verdal.kommune.no 74048290 Arkivref: 2007/8744 - /G10 Saksordfører:

Detaljer

Verdal kommune Samlet saksframstilling

Verdal kommune Samlet saksframstilling Verdal kommune Samlet saksframstilling Etablering av kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arvid Vada arvid.vada@verdal.kommune.no 74048290 Arkivref: 2007/8744

Detaljer

NAV Bodø - organisering av sosialhjelpsordningen i Bodø kommune

NAV Bodø - organisering av sosialhjelpsordningen i Bodø kommune Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11026/2012 2012/1442 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/4 Eldrerådet 05.03.2012 Ruspolitisk råd 06.03.2012 Råd for funksjonshemmede

Detaljer

Saltstraumen kommunedelsutvalg. Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - Saltstraumen fritidssenter

Saltstraumen kommunedelsutvalg. Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - Saltstraumen fritidssenter Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 06.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Saltstraumen kommunedelsutvalg Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - Saltstraumen fritidssenter Forfall med angivelse av forfallsgrunn

Detaljer

Det blir møte i Godtgjøringsutvalget rett etter Organisasjonsutvalget. Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll fra

Det blir møte i Godtgjøringsutvalget rett etter Organisasjonsutvalget. Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll fra Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 01.02.2012 Tidspunkt: Kl. 10:00 Organisasjonsutvalget Rådhuset, Formannskapssalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Organisasjonsutvalget,

Detaljer

Møteinnkalling. Tverlandet lokalutvalg. Utvalg: Møtested: Tverlandet samfunnshus, Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Tverlandet lokalutvalg. Utvalg: Møtested: Tverlandet samfunnshus, Dato: Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Tverlandet lokalutvalg Møtested: Tverlandet samfunnshus, Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 13:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Tverlandet lokalutvalg,

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Skeikampen :00-11:00 REFERAT, ORIENTERINGER OG DRØFTINGER - ELDRERÅDET 12.2.

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Skeikampen :00-11:00 REFERAT, ORIENTERINGER OG DRØFTINGER - ELDRERÅDET 12.2. Sakliste STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Skeikampen 12.02.2016 09:00-11:00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 1/16 Sak 2/16 REFERAT, ORIENTERINGER OG DRØFTINGER - ELDRERÅDET 12.2.2016 OPPRETTELSE

Detaljer

Møteinnkalling. Valgstyret. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: Etter Formannskapsmøte

Møteinnkalling. Valgstyret. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: Etter Formannskapsmøte Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Valgstyret Rådhuset, Formannskapssalen Dato: 30.01.2013 Tidspunkt: Etter Formannskapsmøte Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Valgstyret, Svein

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Rådet for funksjonshemmede. Thea Bøsch Mikkelsen ( kunne ikke møtte) Roger Markussen Trine Mo Sandnes ( Sekretær)

MØTEPROTOKOLL. Rådet for funksjonshemmede. Thea Bøsch Mikkelsen ( kunne ikke møtte) Roger Markussen Trine Mo Sandnes ( Sekretær) GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Rådet for funksjonshemmede Møtested: Gratangen Rådhus - Studierommet Møtedato: 05.09.2016 Tid: 13:00-14:05 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Liv

Detaljer

Frivillighetspolitikk i Bodø

Frivillighetspolitikk i Bodø Folkehelsekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 08.05.2012 28343/2012 2012/3512 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/13 Eldrerådet 04.06.2012 12/12 Råd for funksjonshemmede 05.06.2012 12/30 Komitè

Detaljer

Rusfri møteplass i Bodø kommune - prosjektbeskrivelse

Rusfri møteplass i Bodø kommune - prosjektbeskrivelse Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.05.2012 30405/2012 2012/3629 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/12 Ruspolitisk råd 05.06.2012 12/13 Råd for funksjonshemmede 05.06.2012

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOVPÅLAGTE RÅD. Særskilte retningslinjer, basert på vedtatt reglement i Kommunestyresak 084/14

RETNINGSLINJER FOR LOVPÅLAGTE RÅD. Særskilte retningslinjer, basert på vedtatt reglement i Kommunestyresak 084/14 RETNINGSLINJER FOR LOVPÅLAGTE RÅD Særskilte retningslinjer, basert på vedtatt reglement i Kommunestyresak 084/14 Websak: 11/4853 27.10.2014 RETNINGSLINJER FOR LOVPÅLAGTE RÅD Særskilte retningslinjer, basert

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Nordlandssykehuset HF, Bodø fengsel og Bodø kommune

Samarbeidsavtale mellom Nordlandssykehuset HF, Bodø fengsel og Bodø kommune Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.07.2013 46786/2013 2011/8262 025 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/8 Ruspolitisk råd 27.08.2013 13/30 Komitè for levekår 29.08.2013

Detaljer

Planprogram Helse-, omsorgs- og sosialplan

Planprogram Helse-, omsorgs- og sosialplan Helse- og omsorgsavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.02.2017 9640/2017 2015/427 144 Saksnummer Utvalg Møtedato Råd for funksjonshemmede 02.03.2017 Ruspolitisk råd 02.03.2017 Eldrerådet

Detaljer

Saksprotokoll i Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Karl Wilhelm Nilsen, H, fremmet følgende forslag:

Saksprotokoll i Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Karl Wilhelm Nilsen, H, fremmet følgende forslag: Saksprotokoll i Hovedutvalg for oppvekst og omsorg - 11.08.2009 Karl Wilhelm Nilsen, H, fremmet følgende forslag: Som medlemmer i utvalget oppnevnes: Steinar Gundersen, V, Lill Jorunn B. Larsen, KrF, Liv

Detaljer

Bodø legevakt - evaluering

Bodø legevakt - evaluering Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 29.12.2011 76479/2011 2010/6113 G21 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/1 Eldrerådet 23.01.2012 12/1 Ruspolitisk råd 24.01.2012 12/1 Råd

Detaljer

Verdal, 27. august 2015. Kristin J. Hildrum/sign./ leder

Verdal, 27. august 2015. Kristin J. Hildrum/sign./ leder Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 02.09.2015 Tid:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tor Øyvind Sandaker leder. Side1. Utvalg: Flerkulturelt råd Møtested: Naustet 2. etg., Rådhuset Dato: Tidspunkt: 14:00

MØTEINNKALLING. Tor Øyvind Sandaker leder. Side1. Utvalg: Flerkulturelt råd Møtested: Naustet 2. etg., Rådhuset Dato: Tidspunkt: 14:00 MØTEINNKALLING Utvalg: Flerkulturelt råd Møtested: Naustet 2. etg., Rådhuset Dato: 10.06.2014 Tidspunkt: 14:00 Vararepresentanter møter etter nærmere avtale. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

FOR REPRESENTASJON OG OPPNEVNING

FOR REPRESENTASJON OG OPPNEVNING Saksbehandler: Ingvild Røe, tlf. 75 51 29 09 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 2.6.2006 200300249-217 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 45-2006 REGIONALT

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtested: 435, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtested: 435, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtested: 435, Rådhuset Dato: 09.06.2011 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter nr. 1 og 2 møter

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: I pause under bystyrets møte

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: I pause under bystyrets møte Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Rådhuset Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: I pause under bystyrets møte Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50

Detaljer

Endring av samarbeid mellom kommunene i Salten og Nordlandssykehuste HF fra RESO til OSO

Endring av samarbeid mellom kommunene i Salten og Nordlandssykehuste HF fra RESO til OSO Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.03.2013 15427/2013 2011/2119 G00 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/6 Eldrerådet 08.04.2013 13/7 Råd for funksjonshemmede 09.04.2013

Detaljer

Levekår og barnefattigdom. Status og tiltak i Bodø kommune

Levekår og barnefattigdom. Status og tiltak i Bodø kommune Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.11.2015 77061/2015 2014/5618 X06 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for Oppvekst og kultur 24.11.2015 Bystyret 10.12.2015 Levekår og barnefattigdom.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 6/15 15/511 REFERATSAKER RÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 09.04.15

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 6/15 15/511 REFERATSAKER RÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 09.04.15 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Det kommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset : 09.04.2015 Tid: 09:00 13:00 (NB! Fellesmøte med Eldrerådet

Detaljer

Helsenettverket ber om at det utarbeides en sak som kan behandles i alle kommunestyrene i forbindelse med budsjettforslaget 2012.

Helsenettverket ber om at det utarbeides en sak som kan behandles i alle kommunestyrene i forbindelse med budsjettforslaget 2012. Helsenettverk Lister Møtedato: 24.8.2011 Sak 6.11 Implementering Lister brukerutvalg Tidligere behandlet: Helsenettverk Lister 18.5.2011 Lister brukerutvalg 9.5.2011 Forslag fra Lister brukerutvalg vedtatt

Detaljer

Møteinnkalling. Tverlandet lokalutvalg. Dagsorden Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll.

Møteinnkalling. Tverlandet lokalutvalg. Dagsorden Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll. Møteinnkalling Tverlandet lokalutvalg Utvalg: Møtested: Tverlandet samfunnshus Dato: 18.11.2009 Tidspunkt: Kl. 19:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Tverlandet lokalutvalg,

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunal valgnemnd. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Thon Hotel Grupperom Dato: i bystyrets pause Tidspunkt: 12:30

Møteinnkalling. Kommunal valgnemnd. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Thon Hotel Grupperom Dato: i bystyrets pause Tidspunkt: 12:30 Møteinnkalling Kommunal valgnemnd Utvalg: Møtested: Thon Hotel Grupperom Dato: 08.12.2016 i bystyrets pause Tidspunkt: 12:30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den kl. 09:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den kl. 09:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte den 25.03.2014 kl. 09:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Pilot prosjekt - innføring av Hverdagsrehabilitering i hjemmetjenesten - rapportering

Pilot prosjekt - innføring av Hverdagsrehabilitering i hjemmetjenesten - rapportering Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.09.2012 56364/2012 2011/8685 F20 Saksnummer Utvalg Møtedato Arbeidsmiljøutvalget HS 14.11.2012 12/11 Eldrerådet 08.10.2012

Detaljer

Videre arbeid med Pleie- og omsorgsplan Trygghet og livskvalitet, oppnevning av styringsgruppe

Videre arbeid med Pleie- og omsorgsplan Trygghet og livskvalitet, oppnevning av styringsgruppe Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2010/1489-4 Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres råd Utvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Målfrid Bogen Videre arbeid med Pleie- og omsorgsplan

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eldrerådet

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eldrerådet 1 ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Eldrerådet Møtested: Dato: 04.10.2007 Tid: 19:00 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER tlf. 64 99 20

Detaljer

Høringsuttalelse om forslag om oppfølging av primærhelsetjenestemeldingen og oppgavefordeling mv.

Høringsuttalelse om forslag om oppfølging av primærhelsetjenestemeldingen og oppgavefordeling mv. Helse- og omsorgsavdel Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.07.2016 55885/2016 2016/4225 G00 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/10 Råd for funksjonshemmede 25.08.2016 16/16 Ruspolitisk råd 25.08.2016

Detaljer

Valg av styrer, nemnder og råd 2011-2015

Valg av styrer, nemnder og råd 2011-2015 Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaken Arkiv 04.10.2011 58292/2011 2011/8226 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/140 Bystyret 27.10.2011 Valg av styrer, nemnder og råd 2011-2015 Sammendrag

Detaljer

Møteinnkalling. Skjerstad lokalutvalg. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Kommunehuset. Dato: Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Skjerstad lokalutvalg. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Kommunehuset. Dato: Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Skjerstad lokalutvalg Kommunehuset. Dato: 23.5.2011 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Skjerstad lokalutvalg, Gotfred Jensen,

Detaljer

Tverlandet kommunedelsutvalg. Tverlandet samfunnshus, møterommet

Tverlandet kommunedelsutvalg. Tverlandet samfunnshus, møterommet Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 21.05.2014 Tidspunkt: 19:00 Tverlandet kommunedelsutvalg Tverlandet samfunnshus, møterommet Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat,

Detaljer

PLANPROGRAM HELSE OG OMSORGSPLAN

PLANPROGRAM HELSE OG OMSORGSPLAN Langsiktig samordnet planlegging og tilstrekkelig kunnskap om utviklingstrekk som påvirker tjenestebehovet, er viktig for å opprettholde og utvikle en trygg og god helse-omsorgstjeneste. Helse og omsorgsplan

Detaljer

Rådet for funksjonshemmede

Rådet for funksjonshemmede Rådet for funksjonshemmede Årsmelding 2013 Sammensetning. Rådet for funksjonshemmede har inneværende periode slik sammensetning: Medlemmer - 2 politikere + 4 representanter fra ulike interesseorganisasjoner

Detaljer

Prosjektplan "boligsosial utviklingsarena i Bodø"

Prosjektplan boligsosial utviklingsarena i Bodø Samfunnskontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.03.2013 19334/2013 2013/1477 L70 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/5 Eldrerådet 08.04.2013 13/4 Råd for funksjonshemmede 09.04.2013

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: Tid: kl 12:00 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: Tid: kl 12:00 NB! Steigen kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: 14.03.2013 Tid: kl 12:00 NB! (Etter PSU-møte) Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 04.05.2011 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

NAV Bodø - organisering av sosialhjelpsordningen i Bodø kommune

NAV Bodø - organisering av sosialhjelpsordningen i Bodø kommune Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11026/2012 2012/1442 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/4 Eldrerådet 05.03.2012 12/4 Ruspolitisk råd 06.03.2012 12/5 Råd for

Detaljer

Tverlandet kommunedelsutvalg

Tverlandet kommunedelsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 19.06.2013 Tidspunkt: 18:00 Tverlandet kommunedelsutvalg Tverlandet Samfunnshus, møterom Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat,

Detaljer

Ad sak - Kvalitet innen spesialundervisning/ppt, PS 13/40

Ad sak - Kvalitet innen spesialundervisning/ppt, PS 13/40 Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.12.2013 81864/2013 2013/3222 216 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/46 Komitè for levekår 12.12.2013 13/189 Bystyret 12.12.2013 Ad sak - Kvalitet

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 6534/15 Arkivsaksnr.: 15/1420-2

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 6534/15 Arkivsaksnr.: 15/1420-2 Saksframlegg Ark.: 033 Lnr.: 6534/15 Arkivsaksnr.: 15/1420-2 Saksbehandler: Randi Solberg Kristiansen OPPRETTELSE AV FELLES RÅD FOR ELDRE OG MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE FOR PERIODEN 2015 2019.

Detaljer

Tjeneste erklæring institusjonstjenesten

Tjeneste erklæring institusjonstjenesten Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.11.2009 61621/2009 2009/7100 Saksnummer Utvalg Møtedato Råd for funksjonshemmede 16.11.2009 09/20 Eldrerådet 17.11.2009 09/23 Komite

Detaljer

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Helse- og omsorgsutvalg. Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Møtedato: Tidspunkt: 14:00-17:35

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Helse- og omsorgsutvalg. Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Møtedato: Tidspunkt: 14:00-17:35 Vågsøy kommune Møteprotokoll Helse- og omsorgsutvalg Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Møtedato: 03.11.2015 Tidspunkt: 14:00-17:35 Til behandling: Saksliste nr. 019/15-022/15 Medlemmer: H - Ørjan Kvalheim

Detaljer

PS 4/14 Oppnevning av medlemmer til arbeidsgruppe - kommunale helse og omsorgstjenester - tildelingskriterier Årsmelding Eldres råd

PS 4/14 Oppnevning av medlemmer til arbeidsgruppe - kommunale helse og omsorgstjenester - tildelingskriterier Årsmelding Eldres råd Møteinnkalling Utvalg: Namsos Eldres råd Møtested: Hudiksvall, Namsos Samfunnshus Dato: 18.03.2014 Tidspunkt: 12:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller

Detaljer

Skjerstad kommunedelsutvalg

Skjerstad kommunedelsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Skjerstad kommunedelsutvalg Kommunehuset Dato: 8.4.2013 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-

Detaljer

Møteinnkalling. Skjerstad lokalutvalg. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Kommunehuset. Dato: Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Skjerstad lokalutvalg. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Kommunehuset. Dato: Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Skjerstad lokalutvalg Kommunehuset. Dato: 7.3.2011 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Skjerstad lokalutvalg, Gotfred Jensen,

Detaljer

MØTEREFERAT. Referat fra møte i Brukerutvalget - 25.08.2015. Møtested : Nordlandssykehuset, Bodø. Tid: 13:00 16:00

MØTEREFERAT. Referat fra møte i Brukerutvalget - 25.08.2015. Møtested : Nordlandssykehuset, Bodø. Tid: 13:00 16:00 MØTEREFERAT Samhandlingsavdelingen Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen Referat fra møte i Brukerutvalget - 25.08.2015 Møtested : Nordlandssykehuset, Bodø Tid: 13:00 16:00 Møterom/sted: Vår ref.:2014/2830

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Eldres Råd/Brukerråd Fillan den:

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Eldres Råd/Brukerråd Fillan den: HITRA KOMMUNE Fillan den: 06.04.2016 Medlemmer og varamedlemmer av Eldres Råd/Brukerråd 2015-2019 Innkalling til møte i Eldres Råd/Brukerråd 2015-2019 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra rådhus

Detaljer

Møteinnkalling. Ruspolitisk råd. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: Tidspunkt: 12:30

Møteinnkalling. Ruspolitisk råd. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: Tidspunkt: 12:30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Ruspolitisk råd Rådhuset, Dato: 29.03.2012 Tidspunkt: 12:30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Ruspolitisk råd, Torill Kristiansen telefon

Detaljer

Møteinnkalling. Komite for helse og sosial. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: Onsdag 08.12.2010 Tidspunkt: Kl. 14:30

Møteinnkalling. Komite for helse og sosial. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: Onsdag 08.12.2010 Tidspunkt: Kl. 14:30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Komite for helse og sosial Rådhuset, Dato: Onsdag 08.12.2010 Tidspunkt: Kl. 14:30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Komite for helse og sosial

Detaljer

Møteinnkalling. Godtgjøringsutvalget. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: Etter møtet i organisasjonsutvalget

Møteinnkalling. Godtgjøringsutvalget. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: Etter møtet i organisasjonsutvalget Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Godtgjøringsutvalget Rådhuset Dato: 23.11.2015 Tidspunkt: Etter møtet i organisasjonsutvalget Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunal valgnemnd. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: I bystyrets pause

Møteinnkalling. Kommunal valgnemnd. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: I bystyrets pause Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunal valgnemnd Rådhuset Formannskapssalen Dato: 07.05.2015 Tidspunkt: I bystyrets pause Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon

Detaljer

Møteinnkalling. Godtgjøringsutvalget. Dagsorden. Utvalg: Møtested:

Møteinnkalling. Godtgjøringsutvalget. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Godtgjøringsutvalget Moloveien 16 Blåsalen Dato: 22.11.2016 Tidspunkt: Etter møtet i organisasjonsutvalget Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat,

Detaljer

Fylkesrådet i Nord -Trøndelag

Fylkesrådet i Nord -Trøndelag Arbeids- og =sosialdepartementet Vedlegg Fylkesrådet i Nord -Trøndelag Nord -Trøndelag fylkeskommune SAKSPROTOKOLL S.nr. aoyod.s/ /OS^ Sak nr. 39/2005 Arbeids - og sosialdepartementet - Utkast til lov

Detaljer

Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra ble godkjent.

Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra ble godkjent. Møteprotokoll Utvalg: Komite for Helse, omsorg og sosial Møtested: NAV Bodø Dato: 02.03.2016 Tidspunkt: 10:00 13:30 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Anne Mari Haugen Leder AP Agnete Tjærandsen

Detaljer

Stor-Elvdal kommune. Møteinnkalling

Stor-Elvdal kommune. Møteinnkalling Stor-Elvdal kommune Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Dato: 09.05.2016 Møtested: Moratunet sykehjem, Møterom Moratunet Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes snarest på tlf. 47 48 10 12 til sekretariatet, som

Detaljer

Møteinnkalling. Valgstyret. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen. Dato: Tidspunkt: 14:30

Møteinnkalling. Valgstyret. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen. Dato: Tidspunkt: 14:30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Valgstyret Dato: 13.01.2011 Tidspunkt: 14:30 Rådhuset, Formannskapssalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt prosjektleder e-valg prosjektet, Svein Inge

Detaljer

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 10/ Dato:

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 10/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 10/12175-2 Dato: 22.03.2011 UTVIKLINGSPROGRAM FOR HELSE-, SOSIAL OG OMSORGSTJENESTENE " SKAP GODE DAGER " - UTVIKLING GJENNOM KUNNSKAP

Detaljer

Kulturkvartalet Planlegging av drift

Kulturkvartalet Planlegging av drift Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.01.2011 2284/2011 2010/362 D10 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/3 Formannskapet 26.01.2011 11/10 Bystyret 17.02.2011 Kulturkvartalet

Detaljer

DEMOKRATIPROSJEKTET STATUS FOR RÅD OG UTVALG I BODØ KOMMUNE 1. Innledning

DEMOKRATIPROSJEKTET STATUS FOR RÅD OG UTVALG I BODØ KOMMUNE 1. Innledning DEMOKRATIPROSJEKTET STATUS FOR RÅD OG UTVALG I BODØ KOMMUNE 1. Innledning Som en del av Demokratiprosjektet er det nedsatt en egen arbeidsgruppe med tittelen «Struktur på råd og utvalg» (heretter kalt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Sak 5/17 Orientering om Hovli omsorgssenter gis til begge rådene i samlet møte kl.12. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Sak 5/17 Orientering om Hovli omsorgssenter gis til begge rådene i samlet møte kl.12. SAKSLISTE side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Det kommunale eldreråd Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 27.04.2017 Tid: 11:30 (frammøte i bodega for lunsj) Medlemmene innkalles med dette til overnevnte møte.

Detaljer

Møteinnkalling. Organisasjonsutvalget. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: 04.03.2014 Tidspunkt: Kl.: 08:00

Møteinnkalling. Organisasjonsutvalget. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: 04.03.2014 Tidspunkt: Kl.: 08:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Organisasjonsutvalget Rådhuset Dato: 04.03.2014 Tidspunkt: Kl.: 08:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 13, e-post:

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: Lunsjen i forbindelse med bystyremøte

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: Lunsjen i forbindelse med bystyremøte Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: Lunsjen i forbindelse med bystyremøte Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon

Detaljer

Demokratiprosjektet - nedsettelse av arbeidsgruppe og styringsgruppe

Demokratiprosjektet - nedsettelse av arbeidsgruppe og styringsgruppe Politisk sekretariat Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.05.2016 36794/2016 2016/1895 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/9 Organisasjonsutvalget 30.05.2016 16/92 Bystyret 16.06.2016 Demokratiprosjektet

Detaljer

Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene

Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene Kjersti Ulriksen Leder, folkehelse, idrett og friluftsliv Program for folkehelsearbeid i kommunene Hovedtrekk I statsbudsjettet for 2017 er det

Detaljer

Evaluering av skolenes innsatsteam

Evaluering av skolenes innsatsteam Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 14.05.2013 32389/2013 2013/3152 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/22 Komitè for levekår 06.06.2013 13/93 Bystyret 20.06.2013 Evaluering av skolenes

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Styret for helse og sosial Møtested: Møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 22.10.2009 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Styret for helse og sosial Møtested: Møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 22.10.2009 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord Styret for helse og sosial Møtested: Møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 22.10.2009 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 60/77 21 28 00.

Detaljer

Læringsmiljø, herunder trivsel og mobbing tiltak og ansvarsfordeling

Læringsmiljø, herunder trivsel og mobbing tiltak og ansvarsfordeling Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.04.2014 22817/2014 2013/6187 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/9 Komitè for levekår 24.04.2014 Bystyret 07.05.2014 Læringsmiljø, herunder trivsel

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte:

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll Utvalg: Komite for helse og sosial Møtested: Formannskapssalen Dato: 27.05.2010 Tidspunkt: Kl. 10.00-15.00 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Hild-Marit Olsen Leder AP Gunnar Stein Medlem

Detaljer

Sakspapir LOVFESTING AV MEDVIRKNINGSORDNING FOR UNGDOM

Sakspapir LOVFESTING AV MEDVIRKNINGSORDNING FOR UNGDOM Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Østre Toten ungdomsråd 22.10.2013 021/13 Barn, oppvekst og opplæring 28.10.2013 053/13 Kommunestyret 14.11.2013 080/13

Detaljer

Vestby kommune Referansegruppe kommunereform

Vestby kommune Referansegruppe kommunereform Vestby kommune Referansegruppe kommunereform MØTEINNKALLING Utvalg: REFERANSEGRUPPE KOMMUNEREFORM Møtested: Elverhøy NB! Møtedato: 08.06.2015 Tid: 18:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Halden eldreråd. Utvalg: Møtested: Rådhuskantinen, Rådhuskantinen. Dato: Tidspunkt: 13:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Halden eldreråd. Utvalg: Møtested: Rådhuskantinen, Rådhuskantinen. Dato: Tidspunkt: 13:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Halden eldreråd Dato: 15.06.2015 Tidspunkt: 13:30 Rådhuskantinen, Rådhuskantinen Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no.

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Ungdomsrådet Møtested: Herredshuset Møtedato: 25.03.2010 Tid: 18.00 Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 10/4 10/14 SAKSPROTOKOLL: MELDINGER 10/5

Detaljer

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2012 67869/2012 2012/8127 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/16 Eldrerådet 05.12.2012 12/59 Komitè for levekår 13.12.2012 12/194 Bystyret

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 27.02.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer