Styrets beretning for 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styrets beretning for 2014"

Transkript

1 Styrets beretning for 2014 Etter årsmøtet for 2013 gikk Hanne Sofie Holmeslett og Kent Erik Jæger Holmen ut av styret. Nytt styre for 2014 ble enstemmig valgt av Årsmøtet: Leder Katharina Dahlø Torheim Nestleder Lena Oprand Pedersen Styremedlemmer Børge Johansen Morten Reedtz Ingerlin Saura Varamedlemmer Kirsti Haugland Trond Evertsen Ikke på valg. Velges for 1 år som leder Ikke på valg. Velges for 1 år som nestleder Ikke på valg Velges for 2 år Velges for 2 år Velges for 1 år Velges for 1 år Stemmeberettige avdelingsstyreledere Stein Are Engstad Avdeling turn menn Valgt på avdelingenes Årsmøte Kristina Petterson-Hansen Avdeling turn kvinner «Bente E Killie Avdeling rytmisk gymnastikk «Sven-Are Hallen Avdeling gymnastikk «Etter første avholdte styremøte det enighet om følgende konstituering: Morten Reedtz Økonomiansvarlig Børge Johansen Sportslig leder og leder i Anleggsutvalget Ingerlin Saura (og Lena Oprand Pedersen) Foreldre- og dugnadsansvarlig Trond Evertsen (og Kirsti Haugland) Arrangementsansvarlig Arbeidsutvalget (AU) består av leder Katharina Torheim, nestleder Lena Oprand Pedersen og økonomiansvarlig Morten Reedtz Ansatte: Olga Ivanova 100% stilling som trener, med hovedoppgave å lede gymnastene i ARG Vasily Manyakin 100% stilling som trener, men hovedoppgave å lede gymnastene i ATM (og noen timer for ATK) Anniken Sørgård 50% stilling som kontorfullmektig Elena Kokslien 20% stilling som trenerkoordinator AG + lønnskjøring for hele TTF Høsten 2014 begynte AU arbeidet med å gjennomgå alle våre ansettelseskontrakter. Det har vært gjennomført medarbeidersamtaler med alle de ansatte. Aktivitet: Året 2014 har vært et år med høy aktivitet i egen klubb. Tromsø Turnforening stod som arrangør av et storstilt NNM i apparatturn, troppsturn og rytmisk gymnastikk med rekordhøy deltagelse fra klubbene i nord. Det ble også arrangert en aspirantsamling samme helg. Tromsø Turnforening markerte seg i toppen i alle grener. Vi var arrangør at Barentskampen Dette var lagt til første helga i april, og var en del av Barents Winter Games. For første gang på veldig mange år deltok også turnere fra Russland.

2 Siste helga i april var foreningen arrangør av ungdoms- og voksenkretsturnstevnet. Vår- og juleoppvisninger har vært arrangert i god tradisjon. En ekstra stor takk til våre flinke damer, Liv Karin Sletten og Else Hagerup som i vår satt sammen en oppvisning i sjakkspillets navn, og til jul ei oppvisning som tok oss gjennom filmhistorien. Møter: Styret av avholdt 9 styremøter i 2014 AU har hatt møter og «workshops» ved behov Kommunikasjon: I 2014 går det meste av kommunikasjon mellom styremedlemmer, avdelingene, trenerne, foreldrene og kontoret på e-post. Viktige beskjeder distribueres også på Facebook der TTF har flere lukkede grupper. Flere av foreningens partier og avdelinger kommuniserer nå til sine gymnaster og foreldre kun via lukkede Facebookgrupper. Dette viser seg å være en enkel måte å nå ut til en ønsket gruppe på, og man ser hvem som mottar beskjeder på en enkel og oversiktlig måte. Mange av våre medlemmer bruker også Instagram flittig, og flere av de unge konkurranseutøverne på ATK, ATK, Tropp og RG er veldig flink til å legge ut bilder og videoer. Den største Instagramsuksessen TTF har pr dd er med sine over 1100 følgere. Jeg oppfordrer alle i styret til å følge ekstra godt med på hva som rører seg i foreningen på sosiale medier. Hjemmesiden til TTF er av gammel årgang, og plattformen vi benytter vil i løpet av våren 2015 forsvinne. Det er satt sammen en gruppe som jobber med vår nye hjemmeside. Gruppen rapporterer til styret. Representasjoner: Tromsø Turnforening stilte med representanter til Forbundstinget og Kretstinget Styreleder overvar Norgescupfinalene i apparatturn i Elverum. TTF hadde to deltakere med på Golden Age Festival i Toulouse. Styret håper at vi i løpet av høst 2015 igjen klarer å få til et tilbud på permanent basis til våre flotte dameturnere i sin beste alder. Medlemsoversikt Alder år år SUM * * Økningen i medlemsmassen skyldes at barn som deltar på lørdagsturn i 2014 er tatt med i idrettsregistreringa

3 Nøkkeltall og kommentarer for driftsåret 2014 v/leder i Økonomiutvalget, Morten Reedtz Nøkkeltall Budsjett 2014 Reslutat 2014 Avvik Driftsinntekter Tilskudd Varekostnader Personalkost ADK Avskrivninger Netto Finanskost ORDINÆRT RESULTAT Driftsinntekter Foreningens samlede inntekter i 2014 ble på Dette er en øking på 26 % i forhold til I hovedsak skyldes dette økte inntekter fra egne arrangementer. Inntektene fra lotteri/dugnad og kafedrift øker også markant. I forhold til 2013 så har foreningen en marginal nedgang i inntekter fra medlemskontingent og treningsavgift ( ift 2013 og ift budsjett 2014). Det har vært gjort en opprydning i medlemslister og det er gjort noen avskrivninger i forhold til utestående fordringer som har vært en betydelig post tidligere år. Driftskostnader Som et resultat av økt aktivitet så har foreningens kostnader økt sammenlignet med 2013 og målt mot budsjettet for At postene for varekostnader øker er en naturlig konsekvens at foreningen har hatt store arrangementer i Postene for andre driftskostnader avviker med i forhold til budsjett og ligger innenfor rammene av budsjettet. Personalkostnadene øker med Dette er en markant økning som styret bør følge opp inneværende år. Resultat/balanse Det henvises til årsregnskapet for detaljer i regnskapet. Etter styrevedtak er årets resultat disponert på følgende måte gjøres tilgjengelig for hallgruppen brukes til innkjøp av nytt materiell for avdeling RG. Foreningen er inne i et år uten store arrangementer. Foreningens inntekter og utgifter vil bære preg av dette. Budsjett for 2015 vil derfor måtte justeres ned noe i forhold til Noen utgiftsposter vil øke selv om vi er inne i et roligere år. I forhold til 2014 har vi tatt på oss en større kostnad i form av lønnskostnader. Det er derfor avgjørende at øvrige kostnader følges nøye opp gjennom året. Sportslige betraktninger 2014 v/ leder i Sportslig utvalg, Børge Johansen TTF har i 2014 gjennomført et stort fellesløft (NNM) på arrangementssiden, i tillegg til de årlige vår- og juleoppvisningene. NNM ble avviklet i Tromsøhallen, noe som gav gode sportslige betingelser og resultater, men samtidig store utfordringer på transport, bespisning og overnatting. Tromsø Turnforening er ledende i nordnorsk gymnastikk og turn, spesielt på de tre satsingsgrenene apparatturn menn, apparatturn kvinner og rytmiskgymnastikk. Våre beste utøvere må i stor grad lengre sør i landet for å måle jevnbyrdighet. Det er både motiverende og sportslig utfordrende for våre gymnaster, men samtidig en tung økonomisk belastning. Nivået på troppsturn er også økende. Dette viser at TTF favner om mange utøvere med godt nivå, men igjen skaper den økende bredde innen gode konkurranseutøvere et dilemma. Treningstid- og plassmangel gjør at det blir en intern «kamp» om disse resursene. I tillegg må vi fortsette å ta vare på og hele tiden forbedre vårt unike breddetilbud. I 2014 har AG slitt med mangel på medlemmer i sitt styre, noe som igjen gav seg utslag i at enkelte personer måtte påta seg litt for mange oppgaver. Heldigvis ser det ut til at kvaliteten på treningstilbudene på breddesiden holdt seg på et godt nivå. Dette mye grunnet dyktige trenere og hjelpetrenere.

4 Sportsligutvalg ønsker å rette en stor takk til Else Hagerup og Liv Sletten for at de igjen påtok seg ansvaret for å lage en fantastisk oppvisning. Denne gangen med spennende tema fra filmens verden. På denne måten får TTF vist seg fram på en glimrende måte, og fellesskapsfølelsen blomstrer! Kursing av trenere, hjelpetrenere og dommere har også hatt et greit fokus. Alt sett i sammenheng med foreningens økonomi og kursdeltakeres kapasitet. Denne jobben har vært ivaretatt av kontoret og trenerkoordinator. Sportslige utfordringer for kommende periode: Greie å gi et godt nok tilbud for satsing til TTFs satsingsgrener. Opprettholde et høyest mulig nivå innen tropp og gymnastikk. Opprettholde høyest mulig kvalitet i de unike tilbudene TTF tilbyr innen barnetrening. Rekruttere og ta vare på trenere, hjelpetrenere og ledere i de ulike avdelinger og styre. Rekruttere flere dommere innen våre konkurransegrener. Legge bedre til rette for ungdomssatsing i fremtiden. Ungdom er vår fremtidige resurs. Jobbe videre for en ny turnhall til hele TTF-familien. Annleggssituasjonen v/leder i Anleggsutvalget, Børge Johansen Gruppa har vært ledet av Børge Johansen med Katharina Torheim, Bjørn Vileid og Knut Borch som faste gruppemedlemmer gjennom hele Gruppa ble utvidet med Hans-Arne Broks på slutten av perioden, og Kai Bertheussen har bidratt som arkitekt. Det har gjennom hele 2014 vært kontinuerlig møtevirksomhet både internt og eksternt. Flere av møtene har vært på dagtid, spesielt de med prosjektledelsen av Templarheimen planene. Vi har vært godt etablert i prosjektgruppen som kommunen har opprettet. Et stort arbeid er nedlagt, planer for vårt tiltak er i kontinuerlig utvikling, da de må holde seg innen for gitte rammer og planer. Gruppen har i hele perioden lagt vekt på at prosjektet til TTF ønsker samarbeide med en Idrettsbarnehage. Dette i all hovedsak av økonomiske grunner. Arbeidet går sakte men sikkert fremover, men vi mener å se lyset i tunnelen. Prosjektet inneholder div treningshaller som passer TTF sin profil. Her er ingen glemt, og det var jo det hallgruppens oppdrag fra årsmøtet var. En felles arena for hele TTF! Økonomisk er ikke gruppen ferdig arbeidet. Dette vil bli et stort økonomisk steg for TTF. Planer for økonomitiltak har vært arbeidet kontinuerlig med. Dette arbeidet skal nå økes og kvalitetssikres fremover. Hallgruppen har i siste tiden fått inn flere nye medlemmer, og undergrupper er opprettet. For mye arbeid på enkelt personer må unngås. Etablering av AS for det videre arbeidet er også noe hallgruppen vil be årsmøtet ta stilling til. Tromsø Turnforening takker avtroppende varamedlem, Kirsti Haugland, de avtroppende avdelingsledere, Sven-Are Hallen (AG) og Kristina Petterson-Hansen (ATK), og valgkomiteen v/stig Hansen og Elena Kokslien for flott innsats i året som har gått. Vi ønsker lykke til med turnåret 2015, og gleder oss til å følge nytt styre i arbeid for Tromsø Turnforenings ve og vel. Hele foreningen ser også veldig fram til å følge prosessen rundt bygging av den nye turnhallen på Templarheimen. Styret i TTF 2014 Katharina Torheim Ingerlin Saura Sven Are Hallen Lena Oprand Pedersen Trond Evertsen Stein Are Engstad Morten Reedtz Kirsti Haugland Kristina Petterson-Hansen Børge Johansen Bente E Killie

5 Årsmelding 2014 AG - Avdeling Gymnastikk Styret i AG har i 2014 bestått av: Sven Are Hallen (leder) Elena Kokslien (Trener koordinator for hovedforeningen.) Anne Karin Hansen (medlem) Gruppen består nå av færre en i 2013, vi er i gang med arbeidet, det har vist seg vanskelig og få foreldrene til og stille på møter i AG. Derfor er komiteen svært få medlemmer. Hvem er AG: AG er Tromsø Turnforening s største avdeling og har ansvaret for alle massepartiene. I 2014 hadde vi ca. 500 medlemmer. Her finner du gymnaster på småbarnsstadiet, barn, lørdags turn, ungdom og veteraner. Vi har fokus på idrettsglede gjennom lek og læring for å lære de grunnleggende turnelementene, som er basis i turn på de øvrige avdelingene. Avdelingen har ansvar for planlegging, organisering og gjennomføring av stevner som barnekretsturnstevnet, jul og vår -forestillingene m.m. Avdelingen driftes gjennom inntekter blant annet fra medlemskontingenter, loddsalg, kafésalg o.l. Avdelingen og treningsansvarlig har ansvar for å være bindeledd mellom styret og trenere til de ulike massepartiene Egne arangementer 2014: I AG hadde vi i ulike parti. Det var ventelister på flere partier. Spesielt populære er 1-2 år, 3-4 år, 5 år, j6 og j7 år. Vår oppvisning og juleoppvisning: AG hadde ansvaret for regi/koreografi/lyd/lys/kulisser under vår og juleoppvisningen. I februar arrangerte vi karneval der Elena og Katharina hadde regi. Arrangementer våre gymnaster har deltatt på 2014: Barnekretsturnstevnet på Storsteinnes i mai Da var det ca. 88 deltakende barn mellom 7 og 11 år og voksne. Vi reiste med buss og overnattet på skole. Et fint arrangement. Voksenkretsturnstevne arrangerte TTF Hver var vi ca 100 deltakende gymnaster fra 11 år og opp. NNM 2014 var i Tromsø: Et stort arrangement der vi hadde ca 750 deltakende gymnaster, arrangementet ble gjennomført i tromsøhallen. Inntektsbringende arbeid. AG har hatt vaffelsalg i Det er da tropp som har hatt salg under lørdagsturn. De andre ukene på hverdagene ble fordelt på ARG, ATK og TROPP Annen aktivitet: Det har vært avviklet foreldremøter på samtlige partier i løpet av året og det finnes nå foreldrekontakter på alle partier i AG. Det er avholdt møte for alle foreldrekontakter sammen med repr. fra Foreldreinnsatsgruppa og AG. Trenermøter: Elena har hatt møter med alle trenerne før semester oppstart for vår og høst semestrene. Kurs til trenerne: TTF ønsker at alle trenerne skal ha kurs for å kunne være trenere og hjelpetrenere for foreningen. I 2014 var det 2 trenere fra AG som tok trener 1 kurs. Dette kurset arrangerte TTF. Det var også 5 trenere som tak trampettsikringskurs 2 i Sørreisa. Avdeling Gymnastikk v/elena Kokslien

6 Årsmelding 2014 ARG Avdeling Rytmisk Gymnastikk Styret i ARG 2014 I 2014 består RG komiteen av følgende: Bente Killie, Lena Jensen, Rita Pedersen og Anne Marvik. I tillegg er Svanhild Killie økonomiansvarlig. Møter: Ukentlige uformelle møter i Seks komitemøter og tre foreldremøter. Trenere og utdanning Olga Ivanova, Marit Sirin Johansen, Narrissara Roman, Sandra Nilsen, Helga Berg Giverhaug. Ingen nye trenere utdannet i Gymnaster To seniorer internasjonal, tre juniorer internasjonal, 7 rekrutter og 10 minirekrutter. En junior og en senior nasjonal. Konkurranser og aktiviteter i 2014 Twenty-four, NC: Asker, Njård, Asker, NM junior og senior I Skjeberg. Vi arrangerte eget NNM i Tromsø sammen med de andre konkurransegrenene, der deltok gymnaster fra Tromsø, Bodø, Honningsvåg og Ballangen. RG avdeling arrangerte NORDLYS 2014 internasjonal vennskapskonkurranse i Tromsø. Det deltok gymnaster fra Norge og Russland. RG avdelingen arrangerte 3 samlinger i 2014 i Tromsø: En I forbindelse med Nordlys konkurranse januar, regionalsamling juni og vintersamling i desember. Seks gymnaster var på sommersamling i Kiev. Ragnhild Frost var kvalifisert med det norske landslaget til Miss Valentine en stor internasjonal konkurranse og Nordisk mesterskap, Ragnhild trakk seg fra landslaget på grunn av utdanning. Lotte ble tatt ut til landslaget gruppe A, Kathrine Olsen ble tatt ut til rekrutteringslandslaget. Både juniorer og seniorer kvalifiserte seg til apparatfinaler i NM i 2014:) Senior tropp har deltatt i to Norges Cuper og plass og fikk en andre og en tredjeplass. Dommere Olga Ivanova, har dømt flere NCer, NM junior og senior. Ina Sandell har dømt nasjonal konkurranse i Stavanger. Lina og Ina dømte også lokale konkurranser. Økonomi Balanserer økonomien ved at all aktivitet, reiser, opphold, påmeldingsavgifter, egne og andres konkurranser, er fullstendig foreldrefinansiert. Vi har hatt en sponsorer og arranger dugnad som har gitt oss mulighet for å sende med trener og reiseleder uten ytterligere foreldrefinansiering. Planer og målsetninger for 2015 I 2015 satser vi på å delta på flere konkurranser enn I 2014, vi satser på at jentene får konkurransetrening. Vi satser på at minimum to gymnaster kvalifiserer seg til NM i juniorklassen, minimum en gymnast i alle apparatfinalene i seniorklassen, internasjonal. Vi vurderer å sates på å bygge opp en seniortroppen frem mot nordisk i Planer om å delta i en internasjonal FIG konkurranse i Portugal Porto. Jobbe med rekruttering av nye gymnaster. Aktiviteter Nordlyssamling NNM NC Njård, Bergen og Asker Internasjonal konkurranse i Porto NM junior og senior i Sarpsborg Guvernatør cup i Murmansk Sommersamling i Ukraina Kiev Regional samling juni Regional samling desember

7 Målsetninger Sportslig Minimum to gymnaster som kvalifiserer seg til junior NM. Tre til fire utøvere til landslagssamling. Senior tropp som plasserer seg blant de to beste i Norge. Fortsatt satsing på rekrutt tropp. For 2015 vi ønsker at alle våre trenere og de eldste gymnasten skal ta kretsdommerkurs. Målsetninger administrativt Engasjere flere i komiteen, spesielt foresatte til de yngste utøverne for å føre videre det arbeidet som gjennom år er lagt ned i komiteen. Dato Bente E. Killie, leder RG komiteen i TTF.

8 Årsmelding 2014 ATK Avdeling Turn Kvinner Styret i ATK 2014 Leder: Kristina Pettersson-Hansen Nestleder: Sigve Andersen Foreldrekontakt: Ingeborg Sommerseth Sportslig koordinator: Espen Åberg Økonomi koordinator: Stine Fladseth Medlem: Monica Andreassen Medlem: Per Olav Berg Møter: I 2014 har ATK sett en stor oppsving i styrets aktiviteter. Dette følger av gruppas utvidelse de siste par år og speiler den økte sportslige aktivitet og framgang vi har sett i Styret har med stor entusiasme jobbet godt gjennom året for å fordele oppgaver og for å organisere seg på en måte som er praktisk, pragmatisk og formålstjenlig både for ATKs daglige drift og dens langsiktige mål. Økt åpenhet og kommunikasjon har stått sentralt. Foreldremøter, trenermøter og individuelle trenersamtaler er gjennomført. ATKs foreldre har bidratt administrativt. I tillegg til TTFs styreleder og ATKs avdelingsleder har Trond Evertsen, Morten Reedtz og Ingelin Saura hatt verv i foreningens hovedstyre. Gymnaster: ATKs gymnastgruppe har i 2014 bestått av totalt 26 gymnaster fordelt på et konkurranseparti og et aspirantparti. Konkurransepartiet omfatter 14 jenter i alderen 11 til 16 år (6 rekrutter og 8 Stigeturn Klasse I-III). I tillegg har Elise Dahl-Hansen, som for tiden studerer i Trondheim, deltatt for oss i flere konkurranser i klasse 3 og FIG. Aspirantpartiet bestod i 2014 av 11 jenter i alderen 6-10 år. Av disse er 3 rekrutterte i Trenere: 2014 har vært preget av at to av våre best kvalifiserte hovedtrenere, Monica Engen og Elise Dahl- Hansen, måtte trekke seg fra sine hovedtrenerverv grunnet ny jobb og studier utenbys i Arbeidet med å skaffe nye trenere og lappe sammen den daglige treningsavviklingen var utfordrende. Heldigvis ble trenerlista for 2014 lang med flere dyktige trenere. Trenerne har gjort en svært god jobb med egne gymnaster og i tillegg bidratt til å videreutvikle utøvere fra andre klubber i Nord-Norge. Dessverre har flere trenere kun få timer og tilbudet til gymnastene har derfor vært preget av manglende kontinuitet og fremstått som utilstrekkelig til tider. Mangelen av en hovedtrener som skaper kontinuitet også blant trenerne har vært tydelig. De usikre omstendighetene satt aspirant- og rekruttjentene flere skritt tilbake treningsmessig og har også forårsaket en redusert mulighet for nyrekruttering. Kritiske grep tatt i løpet av 2014 har forbedret kommunikasjon og samarbeid mellom de eksisterende trenerne. Kombinert med justeringer i treningsopplegget ga dette etter hvert en bedring i forholdene for gymnastene. Dette er mye takket være Siren Elene Bøe som med betydelig økt arbeidsinnsats har utvidet sitt ansvarsområde til også å omfatte aspiranter og rekrutter. Hun har innehatt en ledende rolle som mentor for våre andre trenere. Endringene har vist seg med gode sportslige resultater spesielt andre halvdel av Rekruttering og utvikling av nye hjelpetrenere fra egne rekker har fortsatt i 2014 med gode resultater. Trenere som har virket i 2014 Sirén Elene Bøe Hovedtrener Klasse I-III. Monica Engen Aspirant og rekrutt (tilbake Høst 2014) Anita Evenset Caroline Årnes Elena Dyatchina Espen Åberg Ida Petterson Hansen Kristine Evenset Aspirant og rekrutt Konkurranse Aspirant, rekrutt og Klasse I-III Sportslig leder Aspirant, rekrutt og Klasse I-III Aspirant og rekrutt

9 Maiken Wickstrøm Klasse I-III (Vår 2014) Narissara Roman Aspirant (Vår 2014) Rikke Bjerke Basistrener aspirant og rekrutt Steingrim Svenning Rekrutt og Klasse I-III Vasiliy Maniakin Fast ansatt 100% stilling som trener for turn menn. Har også 4 timer med jentene Camilla Kristiansen Hjelpetrener Frida Helland Hjelpetrener Hanna Åberg Hjelpetrener Helene G. Berg Hjelpetrener Sara P. Hansen Hjelpetrener Dommere Det har vært stor mangel på dommere innen apparatturn på kvinnesiden i kretsen og i Nord Norge generelt de siste årene. Etter fornyelse av reglementet i 2013 hadde vi i TGTK ingen som var godkjent for dømming utenfor lokale konkurranser. I 2014 har ATK jobbet aktivt for å øke antallet dommere. Rekrutteringsrundene har vært fruktbare og i løpet av året fikk vi utdannet 2 kretsdommere. Flere ønsker dommerutdanning slik at vi tar denne positive trenden med oss inn i Dommere som har virket i 2014: Elise Dahl-Hansen (Kretsdommer 2014) Siren Elene Bøe Caroline Årnes (Kretsdommer 2014) Anita Evenset Aktiviteter i 2014 ATK kan legge et stort foreldreengasjement for dagen. Dugnadsånd og innsatsvilje er stor. Vaffelsalg og flere flaskeinnsamlinger har vært gjennomført. Dette er en økende positiv trend vi tar med oss inn i ATK har i samarbeid med ATM forsøkt å bedre de dårlige treningsforholdene i A-salen. Tiltak har vært å lage regler for trening i sal A, endre på gruppesammensetninger og treningsdager samt å flytte foreldrene opp på galleriet. Et viktig bidrag har også kommet via utvidet bruk av Gyllenborghallen på helgedagene. ATK har flyttet 3 grupper over på fast lørdags og søndagstrening for å avlaste ukedagene. I 2014 har vi hatt langtids skader hos noen av våre utøvere. Dette gjelder også TTFs gutteturnere. For å bedre gymnastenes tilbud og besørge kortere skadeopphold har ATM (Geir Heggelund) og ATK (Sigve Andersen) i samarbeid jobbet for å opprette et medisinsk team som kjapt kan vurdere gymnaster som sliter med alvorlige langtidsplager. På grunn av Gyllenborghallens sprengte kapasitet er øvelsestrening på fullt frittstående gulv med kombinasjon av volter og dansekoreografi en stor mangel for våre utøvere. Denne typen trening er spesielt viktig for de kvinnelige apparatgymnastene. Takket være velvillighet fra de andre undergruppene i TTF og gode kontakter med Gyllenborg skole kunne vi for andre år på rad ha frittståendegulvet ute en hel uke. En av våre trenere, Ida Hansen, stilte enda en gang opp og underviste Gyllenborgelevene med stor suksess. Dette er et svært viktig bidrag for den sportslige kvaliteten til våre utøvere. ATK kan vise til høy sportslig aktivitet i Noen avbrekk pga. skader har det vært, men TTFs apparatturn jenter dominerer i Nord-Norge. Det ble flere nordnorske mestere og mange medaljer i flere klasser under NNM på hjemmebane. Nasjonalt har det kommet flere solide plasseringer både sammenlagt og i enkeltapparater i stige og FIG. Med hovedtrener Bøe har Klasse I-III gymnastene over 2 år hatt betydelig fremgang og nærmet seg norgestoppen i Disse gymnastene utgjorde kretslaget i Norgesfinalen og fylte 4 av 5 plasser på Norges lag i Barents Winter games. Justeringene underveis i 2014 gav raskt fremganger for rekruttene. Enkelte forbedret sine sammenlagte poengsummer med nesten 10 poeng og vi fikk svært gode prestasjoner i Nasjonal

10 Rekruttkonkurranse. Flere av ATKs aspiranter har vist veldig god utvikling og vil på sikt kunne hevde seg godt i nasjonale konkurranser. Konkurranser: Flere av jentene deltok på følgende arrangement (antall gymnaster): NNM, Tromsø, (20) Norgescup 1, Stavanger (6) Norgescup 2, Bergen (4) Norgescup 3, Holmen (5) Barents Wintergames, Tromsø, (4) ROLA Cup, Asker, (12) Nasjonal Rekruttkonkurranse (5) Glade Turndager i Asker høst 2014 (15) NM Senior (Stord) (1) Norgesfinalen i Elverum høst 2014 (7) Oslo Rekrutten (3) Klubbkonkurranser i Tromsø (alle) Resultater (utvalg): NNM: Rekrutt 11 år: Emma Tang 1. pl, Ingeborg Sommerseth 2. pl, Eka Broks 3. pl. Kl. I: Helene G. Berg 1. pl, Camilla Kristiansen 2. pl, Hanna Åberg 3. pl. Kl. II: Sara Petersson Hansen 2. pl, Frida Helland 3. pl. Kl. III: Elise Dahl-Hansen 1. pl. ROLA: Rekrutt 11: Lag 5. pl. Kl. I-III: Våre to lag delte 3.pl. i lagkonkurransen. NM Senior: FIG: Elise Dahl-Hansen 9. pl. Nasjonal Rekruttkonkurranse: Rekrutt 11 år: Seier M. Andersen 10. pl. NC3: Helene G. Berg (Kl. 1) 11. pl. Glade Turndager, Asker: Rekrutt 11 år: Emma Tang 2. pl. Kl. I: Helene G. Berg 1. pl, Gabrielle D. Evertsen 2. pl, og 1. plass i lag. Kl. II: Sara Petersson Hansen 1. pl, Frida Helland 2. pl. og 1. plass i lag. Norgesfinalen: 3 pl. Lag. Kl. I: Hanna Åberg, 4. pl. Skranke. Kl. II: Helene G. Berg, 2. pl. Frittstående. Kl. III: Sara Petersson Hansen, 3. pl. Sml, 1. pl Bom, 4 pl. Hopp, 2. pl. Skranke Treningssamlinger: I 2014 sesongen arrangerte vi to treningssamlinger med dyktige trenere i samarbeid med ATM. En i Rovaniemi for gymnaster under 12 år og en i Barcelona for gymnaster over 12 år. Samlingene bar preg av sportslig kvalitet og høy sosial trivsel. Utfordringer i 2015 Våre trenere gjør en god jobb, men mangelen på topp kvalifisert trenerkompetanse er svært presserende. Siren Elene Bøe reiser fra Tromsø våren 2015 og arbeidet med å erstatte henne med en fast ansatt og høyt kvalifisert hovedtrener er en ufravikelig nødvendighet for videre framgang. Dette er hovedutfordringen i det nye året. TTFs årsmøte vedtok i 2014 at en arbeidsgruppe skulle settes ned for dette formål. Arbeidsgruppa består av Sportslig leder Børge Johansen, Sigve Andersen, Per Olav Berg og Espen Åberg. Gruppa har jobbet godt med grunnlaget for en ny trener. Spesielt har de økonomiske premissene vært utfordrende. Sprengt hallkapasitet har også vært begrensende for det videre arbeidet, men hallgruppas meget gode jobb i 2014 resulterende i endelig godkjenning av tomt

11 på Templarheimen gir optimisme med tanke på å også få ny trener på plass. I 2014 er en rekke aktiviteter planlagt (bl.a. sommerskole og eksterne turnpartier) for å øke inntektene til ATK. Disse vil iverksettes våren Arbeid med å beholde og utvikle gamle trenere samt å rekruttere nye til trenergruppen til ATK vil også være avgjørende både for sportslige resultater og nyrekruttering av gymnaster. Grep er gjort for å besørge den gode rekrutteringen og utvikling av nye hjelpetrenere fra egne rekker har i Også i 2014 var hallkapasitet et problem. Treningsforholdene er til tider dårlige og farlige situasjoner nære. Dette vil løse seg i ny hall. Inntil da fordrer videre sportslig utvikling for TTFs apparatutøvere både på gutte- og jentesiden at vi kan opprettholde og forbedre det gode samarbeidet som har utviklet seg mellom ATK, ATM og ARG. Videre vil det stå sentralt å bevare de eldste gymnastene i ATK. Denne gruppa er større, og har et høyere nivå enn på veldig, veldig mange år. Ungdommen er TTFs framtid og allerede nå bidrar våre jenter med stor iver som trenere både på ATK og i hoved foreninga. Å få på plass tiltak som gjør det interessant for disse å satse videre også som gymnaster vil være et høyt prioritert område i De største sportslige utfordringene i 2015 vil være: Anskaffe en profesjonell og fast ansatt hovedtrener. Bevare de eldste gymnastene i ATKs treningsgruppe. Rekruttere turnere til landslagsgruppene. Administrative utfordringer vil være rettet mot; Å iverksette og utvide planlagte aktiviteter som skal tjene som økonomisk inntjeningsgrunnlag for profesjonell trener. Å opprettholde ATKs eldste utøvergruppe Å få utdannet flere trenere og dommere Tromsø, 29. april 2015 Kristina Pettersson-Hansen

12 Årsmelding 2014 ATM Avdeling Turn Menn Styret i ATM har i 2014 bestått av: Leder: Stein-Are Engstad Nestleder: Geir Aksel Dahl-Hansen Sportslig koordinator: Børge Johansen Økonomi koordinator: Kristine Eline Jørgensen Foreldrekontakt ansvarlig: Sandra Maryam Moe Styremedlem: Tormod Sletvold Styremedlem: Geir Heggelund Styremedlem: Hans Broks Sponsoransvarlig: Stewart Berg Møter I 2014 har det vært arrangert styremøte med omtrent to måneders mellomrom. Styret har fordelt arbeidsoppgaver som medlemmene jobber kontinuerlig med gjennom hele året. Det har vært jobbet godt innfor alle ansvarsområdene. Sportslig har det i tillegg vært gjennomført trenermøter både for bredde- og konkurransetrenerne. Børge Johansen i ATM har sittet i TTFs hallgruppe. Gruppen har avholdt en rekke møter både internt og med idretten i Tromsø, og ikke minst Tromsø kommune. Arbeidet som har vært utført har ført til at TTF nå ser mulighet for bygging av ny hall i løpet av Intensjonsavtale på tomt og tegninger av nyhallen er nå på plass. TTFs hallprosjekt er tatt inn i de prioriterte prosjektene på kommende kommunedelplan for idrett. Aktiviteter og trenere Trenere som har virket i år 2014: Vasily Manyakin Konkurranse-gutter Ansatt hovedtrener Geir Dahl-Hansen Konkurranse-gutter (2 dager) Jelena Djatchina Konkurranse-gutter (1,5 dag) Håkon Mikalsen Konkurranse-gutter og 6-7 år (2+1 dag). Steingrim Svenning Konkurranse-gutter (2 dag) Tormod Sletvold Konkurranse-gutter (1 dag) Mats Kristian Engstad 8-10 år (2 dager) Jakob Henstein 8-10 år og lørdag 6-8 år (1+1 dag) Marius Jensen 6-7 år, 8-10 år og konk.asp (1+1+1dag) Børge Johansen 6-7 år (vår) og asp. (2 dager) konkurranse Svein Kristiansen Herrer (1 dag) Kjell Johansen Herrer (vikar) Ulv Greve Alsos Lørdag 6-7 år, G.7år og G.8-10 (1+1+1 dag) år Roman Popov Lørdag 6-7 år (1 dag) Andreas student G.8-10 år Som tidligere år er lista over trenere lang, og den forteller en del om den kapasiteten vi har i ATM/TTF på trenersiden. Vasily Manyakin bidrar til å skape kontinuitet blant trenerne og til å frigjøre trenerressurser både til konkurranse- og rekrutteringspartiene. ATM synes det er meget bra at ungdommene er interessert i å utvikle seg som trenere og at de bruker så mye av sin fritid på en slik kompetanseoppbygging. ATM har hatt litt for få felles trenermøter, men de ulike grupperingene (bredde, konk.asp/rek og konk. gutter) har avviklet sine interne møter. Sportsligkoordinator for ATM har hatt månedlige møter med hovedtrener for ATM Sponsorgruppa i ATM har i 2014 gjort en svært god innsats for å bedre ATMs økonomi, som per dato er bedre enn noen gang. De tak som er tatt i reklameveggen som ATM disponerer har gitt resultater og sårt tiltrengt inntekt for ATM. Veggen er nå fulltegnet med inntektsgivende reklame.

13 Også i 2014 var kapasiteten i Gyllenborghallen sprengt. Et stort og tiltagende problem er økende antall gymnaster (jenter og gutter i varierende alder) som trener samtidig i A-salen. Dette skaper trengsel, overlapp i apparater, farlige situasjoner (store og små gymnaster samtidig) og dårlige treningsforhold, spesielt for de eldste gymnastene som har øvelser og momenter på høyt nivå. Dette er noe som har vært forsøkt bedret i Men enda opplever spesielt de eldste gymnastene at forholdene er for dårlige, om satsingen skal opprettholdes på et høyt nivå. Dette skaper fremdeles frustrasjon i utøvergruppa, og blant trenerne. Som avlastning bør ATM se enda mer på eksterne samlinger, samt bedre helgebruk av Gyllenborghallen Årsrapporten vil vise at ATM har hatt god sportslig aktivitet. To av våre turnere, Magnus Dahl-Hansen (senior) og Mattias Leo (guttegruppa) har i 2014 vært en del av landslagssatsingen til NGTF. Peder Funderud Skogvang, Iver Heggelund og Elias Engen ble etter resultater fra testsamling høsten 2014, tatt opp i landslagets guttegruppe for I tillegg har ATM som mål å få med en-to av våre lovende juniorer i satsingsgruppen til NGTF. Runar Dahl-Hansen (sr.) bor i Oslo og trener der. Han representerer fortsatt TTF i konkurranser, som nasjonal dommer og som trener på samlinger regionalt og i klubben. Han, Magnus og Roman bidro til at TTF klarte stille lag i senior NM 2014! Året 2014 har vært preget av sykdom og skader hos våre 4 eldste utøvere. Dette har satt sitt preg på trening i sal og deltagelse i konkurransen. Arbeidet med å beholde og utvikle trenerkorpset til ATM, samt få inn enda høyere kompetanse vil fortsatt være avgjørende både for sportslige resultater og rekruttering av nye turnere. En hovedutfordring i Dessverre har flere av våre eldste konkurranseutøvere også i løpet av året vært preget av skader og sykdom. Dommere som har virket i 2014 Tom Thingvold Internasjonal dommer Børge Johansen Internasjonal dommer Runar Dahl-Hansen Forbundsdommer Audun Stokkan Kretsdommer Steingrim Svenning Bra Bedre Best Ny utdannede dommere 2014: Mats-Kristian Engstad E-dommer Marius Jensen E-dommer Håkon Mikalsen E-dommer Aktiviteter i 2014 Aktiviteten har vært stor til tross for noe avbrekk også dette året pga. skader og sykdom. Den gode framgangen til de yngste utøvere fortsatte i Resultatene i 2014 reflekteres fortsatt at det er et etterslep fra sykdom og skader. Et viktig mål er fortsatt å beholde våre eldste gutteturnere i overgangen til junior og senior. TTF`s bidrag og NGTF`s satsing på gutte/herre turn (landslagssatsing) i 2014 har vært et viktig bidrag til å legge forholdene til rette for satsning for våre beste gymnaster. Konkurransepartiet er sammensatt av gutter mellom 9 og 20 år. Sammensetningen av partiet baserer seg på en kontinuerlig evaluering av guttenes innsats og talent. Antallet har i 2014 ligget på ca.15 gymnaster. Det har i 2014 vært rekruttert nye gutter til konkurransegruppa. Denne gruppen ble plukket ut fra G.8-10 år, og blir kalt konk.aspiranter. Flere av ATMs unge utøvere har vist meget god utvikling og vil på sikt kunne hevde seg godt i nasjonale konkurranser. Det er fortsatt TTFs gutteturnere som utgjør Norges lag i Barentskampen og kretslaget i Norgesfinalen. Et viktig arbeidsområde er å videreutvikle utøvere fra andre klubber i Nord-Norge opp på et teknisk nivå som tilsier deltagelse i disse tradisjonsrike konkurransene. Under NNM i Tromsø var ATM/TTF representert med mange utøvere. Våre utøvere dominerer disse konkurransene, og det blir derfor viktig at vi fortsetter å søke konkurranser sør i landet. Hans Jørgen Engstad vant Norges-Cup kl. 2 sammenlagt. Magnus Dahl-Hansen fikk Troms Fylkes Idrettsstipend for 2014.

14 Treningssamlinger: I 2014-sesongen har 2 utøvere fra TTF deltatt på landslagssamlinger for gutte- og seniorturnere. ATM har i tillegg vært arrangør av to regionale samlinger i Narvik, i tett samarbeid med regionsansvarlig for Nord Norge. Intern deltakelse har vært god og ikke minst viktig. I tillegg har ATM avviklet en intern klubbsamling i Narvik. To felles samlinger (ATM-ATK) i Rovaniemi og Barcelona, med stor suksess! Konkurranser: Flere av konkurranseguttene deltok på følgende arrangement i 2014: Nordnorsk mesterskap, Tromsø Barentskamp, Rovaniemi, Finland Nasjonal rekruttkonkurranse, Oslo Norgescup 1, Stavanger Norgescup 2, Bergen Norgescup 3, Holmen FIG 1, Trøgstad FIG 2, Stavanger FIG 3, Holmen Unni og Haralds pokal, Oslo NM jr., Asker NM sr. Stord Resultater (utvalg): FIG 1: Magnus Dahl-Hansen; Sølv i individuell 6-kamp, sølv i frittstående, bøyle, ringer, hopp, skranke og svingstang, FIG konkurranse året 2014: Magnus 3.plass sml. NC1: Hans-Jørgen Engstad (kl. 2): 3. pl., Mattias Leo (kl. 1): 1. pl., Linus Sjøbeck (kl. 1): 3. pl NC2: Hans-J.: 1. pl., Yakob Wenham: 2. pl. NC3: Hans-J.:1. pl. Linus: 4.pl. NC sammenlagt: Hans-J. (kl. 2): 1. pl. Norgesfinalen; TTF nr. 3 i lag. Hans-J. (kl. 2): nr.1 sml., 1. skranke og ringer, 2 sv.stang og frittst. Yakob Wenham (kl. 2): 2 skranke, 3 ringer. Mattias (kl. 1): 3 skranke og sv. stang. Nasjonal rekrutt: Peder Funderud Skogvang nr. 8, Iver Heggelund nr. 11. Barentskamp: Norge nr. 1, Magnus nr, 1 sml., 1.plass i frittstående, bøylehest og svingstang. 2.plass i ringer, skranke og hopp. Roman Popov 2 sml. 1. plass.. NM Senior; sølv lagkamp (Runar, Roman, Magnus). Runar 3. pl. skranke, 4. pl bøylehest NNM: Flere nordnorske mestere, mange medaljer i flere klasser Utfordringer i 2015 Som i alle tidligere år er utfordringen å gi flest mulig av utøverne et godt treningstilbud. Ventelisten for gutter som ønsker å starte med turn er lang. Treningstilbudet på lørdager har fortsatt i Alle ATM/TTF`s breddetilbud bør gjennomgås og evalueres. For å kunne trekke inn nye utøvere, vil det være nødvendig å beholde dagens trenere, samt skaffe nye for de som slutter. Tilbudene må inneholde de kvaliteter som søkes både av utøvere, trenere og foreldre. Et kvalitetssikret og god tilbud øker både idrettsgleden og rekrutteringen! Tromsø Turnforening har i 2014 hatt tett kontakt med andre foreninger i Nord-Norge som driver med apparatturn for å gi våre yngste konkurranse-utøvere et bedre tilbud med tanke på treningssamlinger og konkurranser. I 2014 vil dette i første rekke være turnforeningene i Kabelvåg, Melbu og Narvik. Landslagssatsingen på gutteturn er verdifull for våre turnere som har vært inkludert. Satsingen fortsetter og at våre turnere fortsatt er en del av dette arbeidet er viktig og inspirerende for avdelingen. Arbeidet hallgruppa har gjort i 2014 med endelig godkjenning av tomt på Templarheimen gir optimisme med tanke på å få til en ny hall i Tromsø i innen 2016/17. Mulighet for groptrening er fortsatt et stort problem i TTF satsing på konkurranseturn. Enkelte helger med groptrening er derfor gjennomført i Narvik. En særlig utfordring blir å forsøke å få turnere fra ATM kvalifisert for nasjonale representasjonsoppgaver. I 2014 har TTF kunnet stille lag i NC. Arbeidet med å bygge opp et større NC-lag basert på de yngre turnerne godt i gang. Slik situasjonen er nå så kan TTF kan stille et godt lag til NM sr. i 2015.

15 De største sportslige utfordringene i 2015 vil være: Gi våre elite-turnere sportslige utfordringer Flere treningsøkter i hall med grop Rekrutterer nye turnere til landslagsgruppene (gutter, jr., sr.). Administrative utfordringer vil blant annet være rettet mot; å trygge og bygge videre det solide økonomiske grunnlaget som er opparbeidet i 2014 å sørge for at våre trenere får et faglig påfyll å få utdannet flere dommere Tromsø, 28. april 2015 Stein-Are Engstad

Styrets beretning 2013

Styrets beretning 2013 Årsberetning 2013 1 Styrets beretning 2013 Året 2013 har for Tromsø Turnforening vært et rolig år arrangementsmessig. Foreningen var preget av særs høy aktivitet i 2012 med jubileum og NNM, og vi viste

Detaljer

Årsrapport for apparat turn 2010

Årsrapport for apparat turn 2010 Årsrapport for apparat turn 2010 Det er fremdeles kun Grimstad Turn og IF som driver aktivt med apparat turn i vår krets. Apparat turn gruppen har dette året bestått av 16 jenter fra 10 16 år og 6-10 aspiranter

Detaljer

ÅRSMØTET 2016 Tromsø Turnforening 30. mars Tilhørighet Trivsel - Frivillighet

ÅRSMØTET 2016 Tromsø Turnforening 30. mars Tilhørighet Trivsel - Frivillighet ÅRSMØTET 2016 Tromsø Turnforening 30. mars 2017 Tilhørighet Trivsel - Frivillighet Dagsorden 1 Åpning og kontroll av stemmeberettige Ett minutts stillhet for å minnes de som har gått bort i 2016 2 Godkjenning

Detaljer

Årsmelding Ordinært Årsmøte. 26. mars 2012. Lørenskoghallen, kantinen kl. 18.00

Årsmelding Ordinært Årsmøte. 26. mars 2012. Lørenskoghallen, kantinen kl. 18.00 Årsmelding Ordinært Årsmøte 26. mars 2012 Lørenskoghallen, kantinen kl. 18.00 Saksliste: 1. Konstituering Opptak av navnefortegnelse. Spørsmål om møtet er lovlig innkalt. Valg av møteleder. Valg av sekretær

Detaljer

Målsettinger. Overordnede mål

Målsettinger. Overordnede mål Retningslinjer for foreldre på lukkede partier Målsettinger Overordnede mål Hovedmålet for Hammer Turn er å gi medlemmene, uansett alder og kjønn, et best mulig tilpasset sportslig tilbud. Klubben er en

Detaljer

Årsberetning 2015 for DFI TURN

Årsberetning 2015 for DFI TURN Årsberetning 2015 for DFI TURN Utarbeidet dato: januar 2016 Side 1 av 4 1. Visjon for gruppen DFI turn skal tilrettelegge for ulike aktiviteter innenfor gymnastikk og turn. Gjennom gode aktivitetstilbud

Detaljer

HANDLINGSPLANER

HANDLINGSPLANER OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS HANDLINGSPLANER 2016 2017 GRUNNLAGET LEGGES I GYM OG TURN SPENNENDE INKLUDERENDE VISJONÆR TROVERDIG OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS Visjon: Gymnastikk og turn skal være

Detaljer

Styrets beretning. Nytt styre for 2015 ble enstemmig valgt av Årsmøtet: Leder Katharina Torheim Velges for 2 år Velges for 1 år som leder

Styrets beretning. Nytt styre for 2015 ble enstemmig valgt av Årsmøtet: Leder Katharina Torheim Velges for 2 år Velges for 1 år som leder Tromsø Turnforening 2015 Styrets beretning Året 2015 har for Tromsø Turnforening vært et rolig år arrangementsmessig, men aktiviteten i foreningen generelt har vært høy. Mye flott arbeid gjøres i avdelingene,

Detaljer

Møte: Fellesmøte Dato 13.11.09 Sted: Holmen Fjordhotell Møteleder: Bente Bjanes Kopi til:

Møte: Fellesmøte Dato 13.11.09 Sted: Holmen Fjordhotell Møteleder: Bente Bjanes Kopi til: MØTEREFERAT Møte: Fellesmøte Dato 13.11.09 Sted: Holmen Fjordhotell Møteleder: Bente Bjanes Kopi til: Deltakere: Marie Moltubakk Siw Irene Nyhuus Eva Ystborg Kristine Horni Liv Marie Simensveen Kaia Dehli

Detaljer

HANDLINGSPLANER

HANDLINGSPLANER OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS HANDLINGSPLANER 2017 2018 GRUNNLAGET LEGGES I GYM OG TURN SPENNENDE INKLUDERENDE VISJONÆR TROVERDIG OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS Visjon: Gymnastikk og turn skal være

Detaljer

Årsmelding Ordinært Årsmøte. 14. mars 2016. Folkets Hus kl. 18.00

Årsmelding Ordinært Årsmøte. 14. mars 2016. Folkets Hus kl. 18.00 Årsmelding Ordinært Årsmøte 14. mars 2016 Folkets Hus kl. 18.00 Saksliste: 1. Konstituering 1.1. Opptak av navnefortegnelse. 1.2. Spørsmål om møtet er lovlig innkalt. 1.3. Valg av møteleder. 1.4. Valg

Detaljer

Langtidsplan. Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets

Langtidsplan. Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets Langtidsplan Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets 2013-2016 - 1 INNHOLD 1. Innledning... 3 Del I, Overordnede punkter... 4 2. Visjon og virksomhetsidé... 4 3. RGTK sine overordnede mål... 4 4. Verdier...

Detaljer

ÅRSMØTE 2006 for Bardufoss Gymnastikk og Turnforening Stiftet 4.april 1990 www.bardufossturn.org

ÅRSMØTE 2006 for Bardufoss Gymnastikk og Turnforening Stiftet 4.april 1990 www.bardufossturn.org INNHOLD: ÅRSMØTE 2006 for Bardufoss Gymnastikk og Turnforening - Saksliste - Årsberetning for 2006 - Regnskap 2006 - Budsjettforslag 2007 - Innkomne forslag - Valg Stiftet 4.april 1990 BARDUFOSS GYMNASTIKK

Detaljer

SANDVED TURN ÅRSMELDING 2012

SANDVED TURN ÅRSMELDING 2012 SANDVED TURN ÅRSMELDING 2012 Sandved turn har lagt bak seg et godt år med mye aktivitet innen gym og turn. Vi fikk tildelt de treningstidene vi ønsket både i hallen og på skolen. Samarbeidet med skolen

Detaljer

Målsettinger. Overordnede mål

Målsettinger. Overordnede mål Retningslinjer for oppmenn Målsettinger Overordnede mål Hovedmålet for Hammer Turn er å gi medlemmene, uansett alder og kjønn, et best mulig tilpasset sportslig tilbud. Klubben er en lokal klubb og skal

Detaljer

Barents Competition 2017

Barents Competition 2017 Tromsø Turnforening and NNGTK invites to Barents Competition 2017 Tromsø May 27 2017 Competition in Artistic Gymnastics for men and women Team Competition - Individual all-round - Individual finals Program

Detaljer

RETNINGSLINJER NORGESFINALEN I TURN KVINNER OG MENN

RETNINGSLINJER NORGESFINALEN I TURN KVINNER OG MENN RETNINGSLINJER NORGESFINALEN I TURN KVINNER OG MENN September 2014 0. Innholdsfortegnelse 0. Innholdsfortegnelse... 2 1. Kretslag... 3 2. Arrangører... 3 3. Aldersbestemmelser... 3 3.1 Norges Cup finalen

Detaljer

Handlingsplan for Snøgg Turn

Handlingsplan for Snøgg Turn Handlingsplan for 016-2019 Snøgg Turn Handlingsplan 2016-2019 09.05.17 Notodden Idrettshall,Telemark 3679 TELEFON WEB 934 95 010 Snoggturn.no Innholdsfortegnelse Visjon:... 3 Virksomhetside:... 3 Overordnede

Detaljer

TU R N H A L L E N TURNSPORTENS NYE ARENA I TROMSØ PÅ TEMPLARHEIMEN

TU R N H A L L E N TURNSPORTENS NYE ARENA I TROMSØ PÅ TEMPLARHEIMEN TU R N H A L L E N TURNSPORTENS NYE ARENA I TROMSØ PÅ TEMPLARHEIMEN TROMSØ TURNFORENING EN AV NORGES ELDSTE IDRETTSFORENINGER Tromsø Turnforening ble etablert allerede i 1862. Vi er den eldste idrettsforeninga

Detaljer

ÅRSMELDING FOR HARESTUA IL TURN

ÅRSMELDING FOR HARESTUA IL TURN ÅRSMELDING FOR HARESTUA IL TURN 2015 Styret Styret har i meldingsåret hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder/kasserer: Materialforvalter: Styremedlem: Trenere Hovedtrenere: Hjelpetrenere: Revisor:

Detaljer

Tromsø Taekwon-Do klubb. Årsmelding 2013. Styret har hatt følgende sammensetning: Martin J. Svendsen

Tromsø Taekwon-Do klubb. Årsmelding 2013. Styret har hatt følgende sammensetning: Martin J. Svendsen Tromsø Taekwon-Do klubb Årsmelding 2013 Styret har hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Kasserer: Styremedlem: Styremedlem Varamedlem: Martin J. Svendsen Silje Mari Mathiassen Hilde C. Thoresen

Detaljer

Infoskriv TKRG nr.3 2015.docx

Infoskriv TKRG nr.3 2015.docx NY TEKNISK KOMITÉ RYTMISK GYMNASTIKK Det er nå kommet på plass en ny TKRG komité og vi i komiteen gleder oss til å jobbe med spennende oppgaver, og bidra til utvikling i rytmisk gymnastikk. Komiteen består

Detaljer

INFO FRA Teknisk komité Rytmisk Gymnastikk nr.3 juni 2014

INFO FRA Teknisk komité Rytmisk Gymnastikk nr.3 juni 2014 INFO FRA Teknisk komité Rytmisk Gymnastikk nr.3 juni 2014 MUSIKK-REGLER FRA 1.JUNI 2014 Fra 1.juni 2014 er det tillatt med sangtekst for alle individuelle juniorklasser. I likhet med seniorklassene og

Detaljer

BÅTSFJORD SPORTSKLUBB

BÅTSFJORD SPORTSKLUBB BÅTSFJORD SPORTSKLUBB Beate Sund Tove Laila Ingebrigtsen Jarle Nilsen Solveig Lund Mette Aarnes Runar Mikalsen Ann Kristin Jacobsen observatør. May Bente Eriksen Båtsfjord 4. februar 2010 PROTOKOLL FRA

Detaljer

Retningslinjer. Midt-Norsk Mesterskap og Regionsfinale. Turn Kvinner og Turn Menn

Retningslinjer. Midt-Norsk Mesterskap og Regionsfinale. Turn Kvinner og Turn Menn Retningslinjer Midt-Norsk Mesterskap og Regionsfinale Turn Kvinner og Turn Menn Versjon juni 2017 INNHOLD 1 Kretser... 3 2 Arrangører... 3 3b Aldersbestemmelser Regionsfinalen mangekamp og Regionsfinalen

Detaljer

Infoskriv nr Vi er best i Nord Europa!

Infoskriv nr Vi er best i Nord Europa! Infoskriv nr.1 2017 Oslo, 20.november 2017 Vi er best i Nord Europa! Gratulerer til laget som tok gull; Martine Skregelid, Asker tf, Thea Mille Nygaard, Holmen tt, Julie Madsø, Holmen tt, Ingrid von Hafebrädl,

Detaljer

RETNINGSLINJER NORGESFINALEN I TURN KVINNER OG MENN

RETNINGSLINJER NORGESFINALEN I TURN KVINNER OG MENN RETNINGSLINJER NORGESFINALEN I TURN KVINNER OG MENN November 2013 0. Innholdsfortegnelse 0. Innholdsfortegnelse... 2 1. Kretslag... 3 2. Arrangører... 3 3. Aldersbestemmelser... 3 3.1 Norges Cupfinalen

Detaljer

1. Organisering. Øvrige tillitsvalgte. 2. Styremøter. Styret har denne sesongen bestått av: Birgitte Røisgård

1. Organisering. Øvrige tillitsvalgte. 2. Styremøter. Styret har denne sesongen bestått av: Birgitte Røisgård Årsberetning for Stokke IL, håndballgruppa 2009 1. Organisering. Styret har denne sesongen bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Sportslig leder AMD. Leder Dommerkontakt Espen Hansen Ivan Johansen

Detaljer

ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING

ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING 1 Narvik 01. september 2014 ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING Det øverste organet i Narvik Turnforening er årsmøtet. Årsmøtet velger foreningens styre samt Turnhallfondets styre. Videre

Detaljer

Informasjonshefte nasjonale/internasjonale partier Turn Kvinner og Turn Menn 2016

Informasjonshefte nasjonale/internasjonale partier Turn Kvinner og Turn Menn 2016 Informasjonshefte nasjonale/internasjonale partier Turn Kvinner og Turn Menn 2016 Konkurranseavdelingen Turn Kvinner og Turn Menn er to av konkurransegrenene i Oslo Turnforening sin konkurranseavdeling.

Detaljer

Målsetting: Delta med en utøver i O L 2020 > 2024

Målsetting: Delta med en utøver i O L 2020 > 2024 Målsetting: Delta med en utøver i O L 2020 > 2024 Norge deltok med turnlandslag for kvinner i Olympiske leker i 1968 og 1972 Og individuelt med Anita Tomulevska, Barcelona 1992 Turn er OLs største og viktigste

Detaljer

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball ÅRSMØTE for 2015 Innkalling Årsmøte CSK fotball 16.03.2016 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av stemmerett 4. Godkjenning av saksliste 5. Valg av møtedirigent 6. Valg av sekretær 7.

Detaljer

Påmeldingen er for alle partier bindende fra 2. treningsdag og treningskontigenten forfaller i sin helhet.

Påmeldingen er for alle partier bindende fra 2. treningsdag og treningskontigenten forfaller i sin helhet. Partiene Generelt: 1 treningstime = ca. 1 semester = Halvår Påmeldingen er for alle partier bindende fra 2. treningsdag og treningskontigenten forfaller i sin helhet. Foreldre og Barn Aldersgruppe 2 3

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 FOR ORKANGER IDRETTSFORENINGS TURNAVDELING

ÅRSMELDING 2008 FOR ORKANGER IDRETTSFORENINGS TURNAVDELING ÅRSMELDING 2008 FOR ORKANGER IDRETTSFORENINGS TURNAVDELING STYRET Leder Nestleder Sportslig/Utdanning Utstyrsansvarlig Kasserer Sekretær Styremedlem Styremedlem Trenerrepresentant Marit Berg Hege Berg

Detaljer

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017 Årsberetning 2016 GØIF Fotball 1 STYRET Styret har bestått av følgende medlemmer: Årsberetning Sportslig utvalg fotball 2017 Sportslig leder Baneansvarlig og materialforvalter: Dommeransvarlig: Trenerkoordinator

Detaljer

ÅRSMØTE 6. mars 2013. Sakspapirer og Årsmelding

ÅRSMØTE 6. mars 2013. Sakspapirer og Årsmelding ÅRSMØTE 6. mars 2013 Sakspapirer og Årsmelding Dagsorden Årsmøte Stavanger Stupe Club 6. mars 2013 1. Godkjenning av innkallingen 2. Godkjenning av dagsorden 3. Valg av ordstyrer 4. Valg av referent 5.

Detaljer

Invitasjon til Kretsmesterskap i turn 2015 6. 8. februar i Stordalshallen, Bodø.

Invitasjon til Kretsmesterskap i turn 2015 6. 8. februar i Stordalshallen, Bodø. Invitasjon til Kretsmesterskap i turn 2015 6. 8. februar i Stordalshallen, Bodø. B&OI turn har den glede av å invitere til Kretsmesterskap i Apparatturn Kvinner og Menn, Troppsturn og RG 6. 8. februar

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012

ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012 ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012 HÅNDBALLSTYRET: Verv Leder Nestleder Kasserer Sekretær Sportslig leder Markedsleder Anleggsleder Dommerkontakt AMD/ Webansvarlig/ Navn Svein Fure Larsen Tone Rogne

Detaljer

Strategisk plan for Oslo Turnforening 2012-2016

Strategisk plan for Oslo Turnforening 2012-2016 Strategisk plan for Oslo Turnforening 2012-2016 Visjon: Oslos sprekeste! Visjonen beskriver vår virksomhet i framtiden, som om vi er kommet dit vi vil. Visjonen henger sammen med virksomhetsideen. Virksomhetsidé:

Detaljer

TU R N H A L L E N TURNSPORTENS NYE ARENA I TROMSØ PÅ TEMPLARHEIMEN

TU R N H A L L E N TURNSPORTENS NYE ARENA I TROMSØ PÅ TEMPLARHEIMEN TU R N H A L L E N TURNSPORTENS NYE ARENA I TROMSØ PÅ TEMPLARHEIMEN TROMSØ TURNFORENING EN AV NORGES ELDSTE IDRETTSFORENINGER Tromsø Turnforening ble etablert allerede i 1862. Vi er den eldste idrettsforeninga

Detaljer

ÅRSMØTE. 2013 Sortland Turnforening. 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden.

ÅRSMØTE. 2013 Sortland Turnforening. 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden. ÅRSMØTE Saksliste 2013 Sortland Turnforening 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden. 3. Valg av dirigent, referent og 2 medlemmer til å underskrive

Detaljer

Handlingsplan for Trivsel og Miljø 2006 og første kvartal 2007

Handlingsplan for Trivsel og Miljø 2006 og første kvartal 2007 Handlingsplan for Trivsel og Miljø 2006 og første kvartal 2007 I denne perioden fokuseres Gjennomføring av pilot for jenter elite/viderekomne Etablere systematikk for oppfølging av trivsel og miljø basert

Detaljer

Kom... Drill. med. oss SANDNES SPORTSDRILLKLUBB. Informasjonsbrosjyre. Rev- april Foto: A Ommundsen

Kom... Drill. med. oss SANDNES SPORTSDRILLKLUBB. Informasjonsbrosjyre. Rev- april Foto: A Ommundsen Kom... Drill med oss Informasjonsbrosjyre Rev- april 2014 Om brosjyren Medlemmene i Sandnes Sportsdrillklubb har et ønske om å spre informasjon om klubb og sportsdrill. Vi har laget denne brosjyren for

Detaljer

Protokoll fra Troms Gymnastikk- og Turnkrets ting 2016 Lørdag 4. mars 2017

Protokoll fra Troms Gymnastikk- og Turnkrets ting 2016 Lørdag 4. mars 2017 TGTKs Kretsting 2017 04. mars 2017 Protokoll fra Troms Gymnastikk- og Turnkrets ting 2016 Lørdag 4. mars 2017 Troms Gymnastikkog Turnkrets ÅPNING Tinget ble åpnet kl 09:40 av Trond Evertsen, som ønsket

Detaljer

Møteprotokoll. Styremøte Dato: , Sted: Møterom Bøtte Tid: 17:00-18:30. Faste medlemmer som møtte: Faste medlemmer som ikke møtte:

Møteprotokoll. Styremøte Dato: , Sted: Møterom Bøtte Tid: 17:00-18:30. Faste medlemmer som møtte: Faste medlemmer som ikke møtte: Møteprotokoll Styremøte Dato: 22.06.17, Sted: Møterom Bøtte Tid: 17:00-18:30 Faste medlemmer som møtte: Navn: Christina Ødegård Vanja Haltorp Mohammed Chkontana Petter Johnsen Anne B. Christiansen Funksjon:

Detaljer

Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking

Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking Vedtatt av årsmøtet 2. februar 2016 1. Innledning Formålet med disse retningslinjer er å bidra til at orienteringsavdelingen drives på en ryddig og

Detaljer

Årsmøte Stag Turn 2016

Årsmøte Stag Turn 2016 Årsmøte Stag Turn 2016 DAGSORDEN 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Valg av møteleder a. Velge referent b. Velge 2 personer som skal underskrive protokollen 4. Godkjenne dagsorden 5. Årsberetninger

Detaljer

Agenda for årsmøte i IL Express 15. februar 2016

Agenda for årsmøte i IL Express 15. februar 2016 Agenda for årsmøte i IL Express 15. februar 2016 Kl. 18.00 Velkommen Utdeling av heder og ære Minneord om Evy Johansen Innlegg fra ordfører Kjetil Glimsdal om Grimstad kommunes satsning på idrett Ca. 19.00

Detaljer

KONGSBERG-IF TURN ÅRSRAPPORT 2011

KONGSBERG-IF TURN ÅRSRAPPORT 2011 2011 KONGSBERG-IF TURN ÅRSRAPPORT 2011 Innhold Organisasjon... 3 Styrets sammensetting... 3 Styrets beretning... 3 Sponsor... 4 Dugnad... 4 Økonomi... 5 Revidert regnskap... 5 Årsmøtet KIF Turngruppe /

Detaljer

Infoskriv TKRG nr.5 2015

Infoskriv TKRG nr.5 2015 Uttakskriterier Nordisk Mesterskap 2016 Nordisk Mesterskap arrangeres i Taastrup, Danmark 12.-13.mars. Mesterskapet er et mesterskap for junior og senior tropp, individuelt og lag. Nordiske bestemmelser

Detaljer

Sluttrapport. Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede. Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 2015/FB5496

Sluttrapport. Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede. Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 2015/FB5496 Sluttrapport Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede 2015/FB5496 Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 1 Forord Dette er en sluttrapport for klubbens prosjekt «Skøyteløp for utviklingshemmede»

Detaljer

4635 KRSAND ORG NO: 975644464

4635 KRSAND ORG NO: 975644464 Dagsorden / saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av ordstyrer og møtesekretær Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen Styrets årsmelding Årsmeldinger fra gruppene Fotball

Detaljer

SPYDSPISS EN DEL AV SKIGRUPPA

SPYDSPISS EN DEL AV SKIGRUPPA SPYDSPISS EN DEL AV SKIGRUPPA GRUNNLAGET FOR SPYDSPISS Terje Håkonsen sportsligleder Kompetansebygging/filosofi Junior/seniorsatsing 1. Innen 2014 ta medaljer i NM for jenter og gutter i juniorklassen

Detaljer

Protokoll. Årlig møte for Lensvik IL Gymnastikk og turn Sted: Lensvik skole Tid: Tirsdag 14. februar 2017 kl

Protokoll. Årlig møte for Lensvik IL Gymnastikk og turn Sted: Lensvik skole Tid: Tirsdag 14. februar 2017 kl Protokoll Årlig møte for Lensvik IL Gymnastikk og turn Sted: Lensvik skole Tid: Tirsdag 14. februar 2017 kl. 18.00 Saker: 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Valg av møteleder og møtesekretær 3.

Detaljer

Årsrapport 2010. Styrets beretning: Aust-Agder Gymnastikk og Turnkrets består av 7 foreninger. Medlemstallet pr. 31.12.10: 1559 2010 2009 2008

Årsrapport 2010. Styrets beretning: Aust-Agder Gymnastikk og Turnkrets består av 7 foreninger. Medlemstallet pr. 31.12.10: 1559 2010 2009 2008 Årsrapport 2010 Styrets beretning: Aust-Agder Gymnastikk og Turnkrets består av 7 foreninger. Medlemstallet pr. 31.12.10: 1559 2010 2009 2008 Arendals TF 495 544 566 Express turn og trim 172 161 180 Froland

Detaljer

Informasjonshefte kretspartier Turn Kvinner og Turn Menn 2016

Informasjonshefte kretspartier Turn Kvinner og Turn Menn 2016 Informasjonshefte kretspartier Turn Kvinner og Turn Menn 2016 Konkurranseavdelingen Turn Kvinner og Turn Menn er to av konkurransegrenene i Oslo Turnforening sin konkurranseavdeling. Innenfor TK og TM

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

Årsberetning Chris Klees, Maren Løland, Jack Andre Djupvik, Philippe Cellerosi, Cecilie Davidsen Bøe, Katarina Haukelid Higson.

Årsberetning Chris Klees, Maren Løland, Jack Andre Djupvik, Philippe Cellerosi, Cecilie Davidsen Bøe, Katarina Haukelid Higson. Ishockeyklubben Stavanger Postboks 616 N-4090 Hafrsfjord post@stavangerhockey.no www.stavangerhockey.no Org.nr: 971340347 20.03.2016 Årsberetning 2016 Styrets sammensetning Leder: Nestleder: Styremedlemmer:

Detaljer

Handlingsplan for sportslig satsing for langrenn og skiskyting i Bossmo & Ytteren IL 2005/2006

Handlingsplan for sportslig satsing for langrenn og skiskyting i Bossmo & Ytteren IL 2005/2006 Handlingsplan for sportslig satsing for langrenn og skiskyting i Bossmo & Ytteren IL 2005/2006 Innledning: Bossmo & Ytteren IL ski er ei undergruppe i det lokale fleridrettslaget. Klubben har ved utstrakt

Detaljer

Varanger Sportsklubb Årsberetning 2012

Varanger Sportsklubb Årsberetning 2012 Årsberetningen er ment å gi et bilde av klubbens aktiviteter gjennom året som er gått. Vi anbefaler leserne av årsmeldingen som ønsker mer informasjon om klubben og aktiviteter i året som er gått om å

Detaljer

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014 Årsmøte i Haslum IL Håndball 13. Februar 2014 Stor idrettsglede i mange årsklasser 2 Dagsorden 1. Åpning 2. Konstituering Godkjenning av innkalling Godkjenning av dagsorden Valg av dirigent 3. Oppsummering

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2016 1 Styret Det er gjennomført 8 styremøter i 2016. Styret i fotballgruppa har i 2016 bestått av: Leder: Sekretær/styremedlem: Økonomiansvarlig:

Detaljer

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012 Ålen IL - Fotballgruppa Årsmelding fotballgruppa 2012 Innhold Styret har bestått av... 1 Møter... 1 Styrets Arbeid... 2 Investeringer... 2 Handlingsplanen... 2 Sportslig... 2 Ledere/trener og oppmenn...

Detaljer

Infoskriv TKRG nr

Infoskriv TKRG nr Søknadsfrister 2018 Hovedsøknadsfristen til TKRG for 2018 er 20.januar. Dette gjelder: Søknad om å arrangere åpne treningssamlinger. Søknad om midler til utvikling. Det kan i disse søknadene kun søkes

Detaljer

LANDSFINALE RYTMISK GYMNASTIKK 2015 REGLEMENT

LANDSFINALE RYTMISK GYMNASTIKK 2015 REGLEMENT LANDSFINALE RYTMISK GYMNASTIKK 2015 REGLEMENT MÅL: Skape en attraktiv og spennende konkurranse for RG. Skape en konkurranse med status for høstsemesteret. Øke regionalt samarbeid og samhold. Oppdatert

Detaljer

Innhold Overordnede mål:... 2

Innhold Overordnede mål:... 2 Innhold Overordnede mål:... 2 Plan for Seniorlag:... 2 Damelag:... 2... 2... 2... 2 Herrelag:... 3... 3... 3... 3 Rekruttering/barnehåndball:... 3 Trenere i klubben... 4... 4... 4 Strategi for måloppnåelse...

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Tirsdag 10. april 2012 Tid: Kl. 1900 Sted: Skjettenhallen, møterom oppe på tribuneplan DAGSORDEN 1.

Detaljer

ØVRE EIKER SVØMMEKLUBB organisasjonsplan

ØVRE EIKER SVØMMEKLUBB organisasjonsplan ØVRE EIKER SVØMMEKLUBB organisasjonsplan 1. Formål. I tråd med Norges Svømmeforbunds formål skal Øvre Eiker Svømmeklubb arbeide for at alle gis mulighet for å utøve svømmeaktivitet ut i fra sine ønsker,

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Kjære svømmer med familie

Kjære svømmer med familie Kjære svømmer med familie Atter ett år er avsluttet. Årsskifte gir mulighet for tilbakeblikk og refleksjon. For Levanger svømmeklubb har 2010 vært et innholdsrikt år. Trønderhallen er nå snart ferdig og

Detaljer

INFO FRA Teknisk komite Rytmisk Gymnastikk nr. 1, januar 2007. T K R G ønsker alle R G -trenere, ledere og dom m ere et riktig G O D T N Y T T Å R!

INFO FRA Teknisk komite Rytmisk Gymnastikk nr. 1, januar 2007. T K R G ønsker alle R G -trenere, ledere og dom m ere et riktig G O D T N Y T T Å R! INFO FRA Teknisk komite Rytmisk Gymnastikk nr. 1, januar 2007 T K R G ønsker alle R G -trenere, ledere og dom m ere et riktig G O D T N Y T T Å R! Fra januar 2007 består TKRG av: Bente Bjanes, leder Unn

Detaljer

PROTOKOLL - KRETSTING 2013

PROTOKOLL - KRETSTING 2013 PROTOKOLL - KRETSTING 2013 NORD-NORSK SKØYTEKRETS Tid og sted: Møtet ble avhold på Rica hotell i Harstad, lørdag 4. mai. Kl 11.00 Til stede: Fra styret - Janniken Høybakk, Gunnar Lødding og Geir Hestad

Detaljer

ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014

ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Mandag Tid: Kl. 1800 Sted: Skjettenhallen, møterom 2. etasje DAGSORDEN 1. Innkalling og konstituering 1.1. Godkjenning

Detaljer

MANDALS TURNFORENING

MANDALS TURNFORENING MANDALS TURNFORENING STIFTET 13.11.1886 TILSLUTTET: NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUND - NORGES IDRETTSFORBUND VEST-AGDER GYMNASTIKK- OG TURNKRETS VEST-AGDER IDRETTSKRETS 05.12.2017 Behovsanalyse Mandals

Detaljer

Velkommen til konkurranse for apparatturn for Nord Norge. Narvik Turnforening Postboks 181, 8503 Narvik

Velkommen til konkurranse for apparatturn for Nord Norge. Narvik Turnforening Postboks 181, 8503 Narvik Velkommen til konkurranse for apparatturn for Nord Norge Postboks 181, 8503 Narvik Til: Kretsledere/kretsansatte Lag og foreninger i Nordland, Troms og Finnmark turnkrets. Mesterskap for apparatturn i

Detaljer

INFO FRA Teknisk komité Rytmisk Gymnastikk nr.4 november 2014

INFO FRA Teknisk komité Rytmisk Gymnastikk nr.4 november 2014 INFO FRA Teknisk komité Rytmisk Gymnastikk nr.4 november 2014 YNGRE JUNIOR 2015 Redskap i Twenty-four cup for yngre junior 2015 er: Nivå 3: Nivå 4: Yngre junior 2-kamp : Tau og Køller i alle konkurranser

Detaljer

JUBILEUMSFESTIVAL 2015

JUBILEUMSFESTIVAL 2015 Invitasjon JUBILEUMSFESTIVAL 2015 NGTF 125 år Stokke IL Turn inviterer til Gymnastikkfestival i Larvik lørdag 25. og søndag 26. april 2015 Det blir spenstig, spennende og kjempegøy! 1 Hei alle turnvenner!

Detaljer

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015 Årsberetning 2014 / 2015 Årsberetning 2014/2015 Saksliste Trondheim Bryteklubb sitt 66.ordinære årsmøte 28.april 2015 kl 1900. Sted: Arne L. Fallrø AS sine lokaler i Heimdalsveien 18. 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

ÅRSMELDING 2015 FOR KOLBOTN IL TURN/RG-GRUPPE

ÅRSMELDING 2015 FOR KOLBOTN IL TURN/RG-GRUPPE ÅRSMELDING 2015 FOR KOLBOTN IL TURN/RG-GRUPPE INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. TILLITSVALGTE I DRIFTSÅRET 2015... 3 2. VISJON, MÅL OG AMBISJONER... 4 3. TRENINGSGRUPPER... 5 4. AKTIVITETER

Detaljer

Årsberetning Styrets arbeid. Styremøter. Spesielle Oppgaver. lshockeyklubben Stavanger Postboks 616 N-4090 Hafrsfjord

Årsberetning Styrets arbeid. Styremøter. Spesielle Oppgaver. lshockeyklubben Stavanger Postboks 616 N-4090 Hafrsfjord lshockeyklubben Stavanger Postboks 616 N-4090 Hafrsfjord post@stavangerhockey.no www.stavangerhockey. no Org.nr: 971340347 20.03.2016 Årsberetning 2016 Styrets sammensetning Leder: Nestleder: mer: Bent

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR 2015 NATIONAL HÅNDBALL

STYRETS BERETNING FOR 2015 NATIONAL HÅNDBALL STYRETS BERETNING FOR 2015 NATIONAL HÅNDBALL ÅRSMØTE 15. mars 2016 kl. 19.00 Klubbhuset National Side 2 av 7 Sportsklubben Nationalkameratene Styrets Beretning for 2015 1. Innledning I beretningsåret 2015

Detaljer

AFK Sportslig Plan. Sånn gjør vi det i AFK. Sportsplan AFK

AFK Sportslig Plan. Sånn gjør vi det i AFK. Sportsplan AFK AFK Sportslig Plan Sånn gjør vi det i AFK Sportsplan AFK 1 Planens struktur DEL 1 FELLES PLAN FOR AFK Dette er klubbens overordende plan og er besluttet av styret pr 18.11.2009 DEL 2 PLANER FOR LAGENE

Detaljer

ÅRSMELDING 2010 FOR ORKANGER IDRETTSFORENINGS TURNAVDELING

ÅRSMELDING 2010 FOR ORKANGER IDRETTSFORENINGS TURNAVDELING STYRET ÅRSMELDING 2010 FOR ORKANGER IDRETTSFORENINGS TURNAVDELING Leder Nestleder Sportslig/Utdanning Utstyrsansvarlig Kasserer Sekretær Styremedlem Styremedlem Trenerrepresentant Marit Figenschau Hege

Detaljer

Bergens Fekteklubb. Stiftet 1936. Årsmøte 2005. 3. Mars 2006. Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår.

Bergens Fekteklubb. Stiftet 1936. Årsmøte 2005. 3. Mars 2006. Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår. Årsmøte 2005 3. Mars 2006 Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår. Vedlagt følger: Saksliste Årsmelding 2005 Regnskap 2005 Innkomne forslag Fastsettelse av kontingent Budsjettforslag

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2016

Årsberetning. GIL Fotball 2016 Årsberetning GIL Fotball 2016 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Siri Ann Mørk Hansen Styremedlem: Marit Rogstad Aadnøy Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

Line Sofie Westgaard. Vilja Berg. Nr Rekrutt (11 år) D E Bom Plass Mia Fosdal Jensen Yrla Sjåfjell Ellefsen Vilja Berg Emilia Barstad

Line Sofie Westgaard. Vilja Berg. Nr Rekrutt (11 år) D E Bom Plass Mia Fosdal Jensen Yrla Sjåfjell Ellefsen Vilja Berg Emilia Barstad Nr Rekrutt (11 år) D E Bom Plass Mia Fosdal Jensen Yrla Sjåfjell Ellefsen Vilja Berg Emilia Barstad Line Sofie Westgaard Nr Rekrutt (11 år) D E Skranke Plass Emilia Barstad Johanne Olsen Vilde Aileen Nilsen

Detaljer

Aktivitet sesongen 2011/2012 Vefsnhopp

Aktivitet sesongen 2011/2012 Vefsnhopp Aktivitet sesongen 2011/2012 Vefsnhopp Sesongforberedelser høsten 2011. Det ble gjennomført 1 felles plastsamling i Steinkjer (Miljøsamling).. Det var med 6 Vefsnhoppere fra 13 til senior år på miljøsamling.

Detaljer

Sportslig rapport for sesongen 2014-2015

Sportslig rapport for sesongen 2014-2015 Vedlegg 2-2015 Side 1 av 30 Sportslig rapport for sesongen 2014-2015 Sportslig rapport for TSK 2014-2015 Dette året har TSK hatt en sportslig opptur på flere nivåer Sesongen startet med treninger ledet

Detaljer

LANDSKONFERANSEN OM DOWN SYNDROM 2016 TURN OG RYTMISK GYMNASTIKK SOM TRENINGS TILBUD TIL BARN MED UTVIKLINGSHEMMNING

LANDSKONFERANSEN OM DOWN SYNDROM 2016 TURN OG RYTMISK GYMNASTIKK SOM TRENINGS TILBUD TIL BARN MED UTVIKLINGSHEMMNING LANDSKONFERANSEN OM DOWN SYNDROM 2016 TURN OG RYTMISK GYMNASTIKK SOM TRENINGS TILBUD TIL BARN MED UTVIKLINGSHEMMNING Dette foredrag handler om vår erfaring. Det er viktig å huske at disse erfaringer og

Detaljer

Årsberetningen godkjennes.

Årsberetningen godkjennes. 1. Møtet settes Leder Jan Rune Løvnæseth (heretter referert til som JRL) informerer om at alle tilstede må være medlem av Hasle-Løren idrettsklubb for å ha stemmerett. JRL settes som dirigent, undertegnede

Detaljer

LILLEHAMMER SKIKLUB, LANGRENN - SESONGEN

LILLEHAMMER SKIKLUB, LANGRENN - SESONGEN LILLEHAMMER SKIKLUB, LANGRENN - SESONGEN 2016 2017 MEDLEMSKONTINGENT, AKTIVITETS- OG TRENINGSAVGIFT OG KOSTNADSDEKNING Medlemskontingent: Alle som ønsker å ta del i norsk idrett, enten som passive eller

Detaljer

Strategi for Lillehammer kunstløpklubb 2016-2018

Strategi for Lillehammer kunstløpklubb 2016-2018 Strategi for Lillehammer kunstløpklubb 2016-2018 1 Innholdsfortegnelse 1. Om Lillehammer kunstløpklubb... 3 2. Mål og målgrupper... 5 3. SWOT-analyse... 6 4. Om økonomi og budsjett... 7 5. Om tiltaksplan...

Detaljer

REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL

REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL Vedtatt av styret i NIL Fotball 4. februar 2015 Side 1 av 7 Innhold 1. Innledning... 2 2. Hvordan klubben ønsker å rekruttere nye årskull... 3 2.1. Bydelserie lag:... 3 2.2.

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSMØTE KALANDSEIDET IL Håndballgruppen FOR MELDINGSÅRET 2013 SAKSLISTE 1. Åpning Valg av dirigent og referent 2 Årsmeldinger 3. Regnskap

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2015

Årsberetning. GIL Fotball 2015 Årsberetning GIL Fotball 2015 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Marit Skolseg Styremedlem: Solveig Nyland (kioskansvarlig) Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

På valg ved årsmøtet i 2016 er styrets nestleder Svenn Toftesund og styremedlem Heather Hebbert.

På valg ved årsmøtet i 2016 er styrets nestleder Svenn Toftesund og styremedlem Heather Hebbert. ÅRSBERETNING 2015 FOR SALTEN GOLFKLUBB Styret har i 2015 bestått av følgende valgte personer: Leder Jens Kristian Hansen Nestleder Svenn B. Toftesund Styremedlem Rune Andreassen Styremedlem Heather Hebbert

Detaljer

28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim

28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM FRISBEEKLUBB 28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim REFERAT Deltakere: Ingar Ballo Sandum, Sigrid Ballo Sandum, Stig Rune Øyra, Lars Jakob Furunes og Hans-Christian Ristad

Detaljer

Stavanger BasketballKlubb - Årsmøte Mandag 7. april kl. 18.00 i kantinen på ISS

Stavanger BasketballKlubb - Årsmøte Mandag 7. april kl. 18.00 i kantinen på ISS Stavanger BasketballKlubb - Årsmøte Mandag 7. april kl. 18.00 i kantinen på ISS Det blir årsmøte i kantinen på International School of Stavanger (ISS). Alle foreldre og medlemmer er velkommen. Medlemmer

Detaljer