Styrets beretning 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styrets beretning 2013"

Transkript

1 Årsberetning

2 Styrets beretning 2013 Året 2013 har for Tromsø Turnforening vært et rolig år arrangementsmessig. Foreningen var preget av særs høy aktivitet i 2012 med jubileum og NNM, og vi viste i 2013 at året 2014 kom til å bli krevende med NNM, Barents Winter Games og Ungdoms- og Voksenkretsturnstevne. Arbeidet med disse forestående arrangementene har preget høsten Etter årsmøtet for 2012 trakk daværende leder, Stig Hansen seg. Det samme gjorde også økonomiansvarlig, Liv Sletten og vara Kjersti D Corneliussen. Tromsø Turnforenings Årsmøte for 2012 valgte enstemmig følgende styre: Leder Katharina Dahlø Torheim Velges for 2 år, 1 år som leder Nestleder Ingen kandidat Styremedlemmer Børge Johansen Hanne Sofie Holmeslett Lena Oprand Pedersen Kent Erik Jæger Holmen Varamedlemmer Kirsti Haugland Morten Reedtz Velges for 2 år Velges for 2 år Velges for 2 år Ikke på valg. 1 år igjen Velges for 1 år Velges for 1 år Stemmeberettige avdelingsstyreledere Stein-Are Engstad ATM Velges på avdelingens Årsmøte Kristina Petterson-Hansen ATK Bente E Killie ARG Sven Are Hallen AG Ved første avholdte styremøte etter valget tok Hanne Sofie Holmeslett på seg vervet som nestleder. Økonomi: Nøkkeltall Resultat 2013 Budsjett 2013 Avvik Driftsinntekter Tilskudd Varekost Personalkost Avskrivninger ADK Renteinntekter Årsresultat Foreningen hadde budsjettert med et overskudd på kr for 2013 mens resultatet ble på kr Driftsinntekter De samlede driftsinntektene ble noe lavere enn budsjettert. Hovedsakelig skyldes dette noe lavere inntekt fra kontingenter, annonseinntekter og billettinntekter. Det var også budsjettert med kr i lotteri inntekter. Resultatet for denne posten ble på kr I budsjettet var det lagt opp til et samlet tilskudd på kr Resultatet ble knappe Av de enkelte postene kan det nevnes at i 2

3 forhold til budsjettet på kr i grasrotandel så ble denne posten på kun kr Resultatet viser et samlet avvik på i forhold til budsjettet for Det må sies å ligge bra innenfor rammen av det som er akseptabelt. Driftskostnader Postene 4000 til 4990 ble noe høyere enn budsjettert. Årsaken til det er at kostnadene til reiser, egenandeler ble noe høyere enn forventet. Samlet er disse postene bokført med kr mer enn budsjettert. Samlet sett blir ikke differansen så stor da noen av de andre postene, først og fremst varekjøp, og utgifter til halleie ble noe lavere enn forutsett i budsjettet. De samlede personalkostnadene ble kr mer enn budsjettert. Noe av dette skyldes at det til tider kan være vanskelig og planlegge den delen av lønnsutgiftene som går til timebaserte trenere. Posten styrehonorar er økt en del. Samlet sett er budsjetterte lønnsutgifter/feriepenger innenfor rammen av budsjettet (+kr ). Det er bokført et tap på fordringer på som ikke ligger inne i budsjettet for Resultat/Balanse Det henvises til Årsregnskapet for detaljer i resultat og balanse. Overskudd fra driften overføres i sin helhet til annen egenkapital. Samarbeidspartnere: TTF har i 2013 hatt et godt samarbeid med Sparebanken Nord-Norge og DNB. I tillegg har vi samarbeid med: Gmax klubbutstyr og gode rabatter på annet i deres sortiment Exolo medlemsrabatt og ytterligere rabatt for styrets medlemmer Coop Extra Bjerkaker og Hamna hovedleverandør av matvarer til våre arrangement og sponser ofte mat til mindre arrangement. Aktiviteter i 2013 Vår- og juleforestilling Lørdagsturn: 06. okt 2012 startet TTF en turnskole. Dette viste seg raskt å være en suksess, og vi har fortsatt denne aktiviteten i Ca 150 barn i alderen 3-8 år har deltatt. Medlemsoversikt Alder år år SUM Sportslige betraktninger for 2013 TTF har ikke gjennomført noen større arrangement i Fokus i 2013 har derfor vært på kompetansebygging hos trenere. Dette for å bidra til å heve den enkelte konkurranseturner samt motivere massepartiene slik at disse får et forbedret utbytte av aktivitetene. I 2013 var det flere trenere som gjennomførte den nye Trener1 utdanningen, og sikringskurs i tumbling og trampett. Det har også vært avholdt flere interne teknikkurs og hjelpetrenerkurs. Sportslig utvalg har i perioden hatt flere samarbeidsmøter for a bedre kommunikasjonen mellom avdelingene. I hovedsak har dette dreid seg om fordeling av saltimer og trenerresurser. Utvalget har også bidratt til oppsett av timeplanen. Det har også vært avholdt separate møter med ATK i forbindelse med den vanskelige trenersituasjonen i avdelingen. Sportslige utfordringer i 2013 Det er allmenn kjent at Tromsø Turnforening har vokst ut av Gyllenborghallen. Vi knives om plassen i den trangbodde hallen, og vi driver idretten vår helt på grensen av det som er mulig og forsvarlig. Arbeidet videre med en ny turnhall MÅ ha førsteprioritet både økonomisk og administrativt i året som kommer. 3

4 Mangelen på utdannede dommere i vår landsdel er prekær. Spesielt innenfor apparatturn og troppsturn. TTF må gå i samarbeid med Troms Gymnastikk- og Turnkrets for å bygge opp en stabil dommerpool i Troms. Ved nasjonale konkurranser stilles det nå krav til at alle deltagerklubber må stille med min en dommer, og dersom det ikke skjer må klubben «kjøpe» den tjenesten fra andre klubber. Økonomiske og administrative målsetninger for 2014 Det er viktig at foreningen har gode rutiner og praksis for kommunikasjon, informasjon og samarbeid mellom avdelingene, styret, kontoret og trenerne. Styret bør, i god tid før et nytt år, legge planer for neste år i tett samarbeid med avdelingene. Alle avdelinger må utarbeide egne budsjetter og styre sin aktivitet og drift i forhold til disse. Avdelingens planer og budsjett bør danne grunnlag for foreningens totalbudsjett. Regnskapet bør jevnlig gjennomgås og ses i forhold til budsjettet. Avtroppende styre ønsker lykke til med turnåret 2014 og det videre arbeid med å skaffe ny turnhall. Styret i TTF 2013 Katharina Torheim Hanne Sofie Holmeslett Børge Johansen Lena Oprand Pedersen Kent E J Holmen Stein-Are Engstad Kristna Petterson-Hansen Bente E Killie Sven-Are Hallen Kirsti Weenås Haugland Morten Reedtz Vedlegg: Årsmelding 2013 ATK Avdeling Turn Kvinner Årsmelding 2013 ATM Avdeling Turn Menn Årsmelding 2013 ARG Avdeling Rytmisk Gymnastikk Årsmelding 2013 AG Avdeling Gymnastikk 4

5 Årsmelding 2013 ATM Avdeling Turn Menn Styret i ATM har i 2013 bestått av: Leder: Stein-Are Engstad Nestleder: Geir Aksel Dahl-Hansen Sportslig koordinator: Børge Johansen Økonomi koordinator: Kristine Eline Jørgensen Foreldrekontakt ansvarlig: Sandra Maryam Moe Styremedlem: Tormod Sletvold Styremedlem: Geir Heggelund Styremedlem: Hans Broks Sponsoransvarlig: Stewart Berg Møter I 2013 har det vært arrangert styremøte med omtrent en måneds mellomrom. Styret har fordelt arbeidsoppgaver som medlemmene jobber kontinuerlig med gjennom hele året. Det har vært jobbet godt innfor alle ansvarsområdene og høst 2013 kom Geir Heggelund inn i styret, med tanke på etablering av et medisinsk støtteapparat for våre konkurransegutter. Sportslig har det i tillegg vært gjennomført trenermøter både for bredde- og konkurransetrenerne. Børge Johansen i ATM, samt Svein Kristiansen og Kjell Johansen har i 2013 sittet i TTFs hallgruppe. Gruppen har avholdt en rekke møter både internt og med idretten i Tromsø, og ikke minst Tromsø kommune. Arbeidet som har vært utført har ført til at TTF nå ser mulighet for bygging av ny hall i løpet av TTFs hallprosjekt er tatt inn i de prioriterte prosjektene på kommende kommunedelplan for idrett. Aktiviteter og trenere Trenere som har virket i år 2013: Vasily Manyakin konkurranse gutter Geir Dahl-Hansen konkurranse-gutter (2 dager) Jelena Djatchina konkurranse-gutter og 6-7 år (1+1 dag) Håkon Mikalsen Konkurranse-gutter og 6-7 år (2+1 dag) Høst. Steingrim Svenning Konkurranse-gutter (1 dag) Tormod Sletvold Konkurranse-gutter og 8-10 år (1+1 dag) Mats Kristian Engstad 8-10 år (2 dager) Jakob Henstein 8-10 år (1 dag) Tobias Kokslien 6-7 år, 8-10 år og lørdag 6-7 år (1+1 dag) Vår Børge Johansen 6-7 år og asp.konkurranse (2 dager) Jon-Erik Johansen 6-7 år (1 dag) Vår Svein Kristiansen Herrer (1 dag) Kjell Johansen Herrer (1 dag) Ulv Greve Alsos Lørdag 6-7 år (1 dag) Roman Popov Lørdag 6-7 år (1 dag) Marius Jensen 6-7 år (1 dag) Som tidligere år er lista over trenere lang, og den forteller en del om den kapasiteten vi har i ATM/TTF på trenersiden. Vasily Manyakin bidrar til å skape kontinuitet blant trenerne og til å frigjøre trenerressurser både til konkurranse- og rekrutteringspartiene. I 2013 har ATM satset videre på å bygge kvalitet inn i treningstilbudet på breddegruppene G.6-7år og G.8-10år. To av våre unge trenere, Roman og Mats Kristian, har tatt trener 1 kurs i Kurset går over 2 helger og er på til sammen 45 timer. ATM synes det er meget bra at ungdommene er interessert i å utvikle seg som trenere og at de bruker så mye av sin fritid på en slik kompetanseoppbygging. Sponsorgruppa i ATM har i 2013 gjort en svært god innsats for å bedre ATMs økonomi, som per dato er bedre enn på flere år. Det er tatt tak i reklameveggen som ATM disponerer, og den er nå fulltegnet med inntektsgivende reklame. I denne sammenhengen vil styret spesielt framheve innsatsen til Stewart Berg, som har jobbet svært godt med å skaffe sponsorer for våre gutter. ATM vil også takke det gode samarbeidet med Christian Thomassen i C2 Media, som trykker opp reklameplakater til kostpris. 5

6 Også i 2013 var kapasiteten i Gyllenborghallen sprengt. Et stort og tiltagende problem er økende antall gymnaster (jenter og gutter i varierende alder) som trener samtidig i A-salen. Dette skaper trengsel, overlapp i apparater, farlige situasjoner (store og små gymnaster samtidig) og dårlige treningsforhold, spesielt for de eldste gymnastene som har øvelser og momenter på høyt nivå. Dette er noe som MÅ bedres i 2014 om satsingen skal opprettholde sitt høye nivå og ambisjoner. Treningsforholdene gjør at våre eldste gymnaster som skal hevde seg på nasjonalt jr. og sr. nivå ikke får de samme utviklingsmulighetene som jevnaldrende gymnaster fra andre klubber i landet som er med i NGTFs landslagssatsing. Dette skaper frustrasjon i utøvergruppa. Årsrapporten vil vise at ATM har hatt god sportslig aktivitet. Tre av våre turnere, Roman Popov, Magnus Dahl-Hansen, og Yakob Wenham har i 2013 vært en del av landslagssatsingen til NGTF. Av disse er det kun Magnus som har fortsatt i landslagsgruppa for 2014, men ATM har som mål å få de tre andre tilbake i satsingsgruppen til NGTF. Mattias Leo ble etter resultater fra testsamling høsten 2013, tatt opp i landslagets guttegruppe. Runar Dahl-Hansen (sr.) står utenfor landslagsgruppa. Han har i 2013 trent i Trondheim og i Oslo Turnforening, og fortsetter å representere TTF i konkurranser, som nasjonal dommer og som trener på samlinger regionalt og i klubben. Arbeidet med å beholde og utvikle trenerkorpset til ATM vil fortsatt være avgjørende både for sportslige resultater og rekruttering av nye turnere. En hovedutfordring i 2014 bør derfor være å få på plass tiltak som gjør det interessant å være trener for TTFs gutteturnere. Dessverre har flere av våre konkurranseutøvere også i løpet av året vært preget av skader og sykdom. Dette har blant annet ført til redusert samling- og konkurranseaktivitet, og at tre av våre landslagsgymnaster nå står utenfor NGTFs satsingsgrupper. Dommere som har virket i 2013 Tom Thingvold Internasjonal/nasjonal dommer Børge Johansen Internasjonal/nasjonal dommer Audun Stokkan Nasjonal dommer Runar Dahl-Hansen Nasjonal dommer Steingrim Svenning Bra Bedre Best Roman Popov Bra Bedre Best Jon-Erik Johansen Bra Bedre Best Aktiviteter i 2013 Aktiviteten har vært stor til tross for noe avbrekk også dette året pga. skader og sykdom. Den gode framgangen til de yngste utøvere fortsatte i Resultatene i 2013 reflekteres fortsatt at det er et etterslep fra sykdom og skader. ATM har fått en ny utøver (Mattias Leo) i landslagets guttegruppe, og Magnus Dahl-Hansen er tatt opp i seniorgruppa. Et viktig mål er fortsatt å beholde våre eldste gutteturnere i overgangen til junior og senior. TTF`s bidrag og NGTF`s satsing på gutte/herre turn (landslagssatsing) i 2013 har vært et viktig bidrag til å legge forholdene til rette for satsning for våre beste gymnaster. Konkurransepartiet er sammensatt av gutter mellom 9 og 26 år. Sammensetningen av partiet baserer seg på en kontinuerlig evaluering av guttenes innsats og talent. Antallet har i 2013 ligget på ca.18 gymnaster. Det har i 2013 vært rekruttert nye gutter til konkurransegruppa. Flere av ATMs unge utøvere har vist meget god utvikling og vil på sikt kunne hevde seg godt i nasjonale konkurranser. Treningssamlinger: I 2013-sesongen har 3 utøvere fra TTF deltatt på 3 landslagssamlinger for guttejunior og seniorturnere. ATM har vært representert på to regionale samlinger i Narvik, samt en klubbsamling i Kabelvåg. Det er fortsatt TTFs gutteturnere som utgjør Norges lag i Barentskampen og kretslaget i Norgesfinalen. Et viktig arbeidsområde er å videreutvikle utøvere fra andre klubber i Nord-Norge opp på et teknisk nivå som tilsier deltagelse i denne tradisjonsrike konkurransen. I NNM og Barnekretsturnstevnet har TTF stilt med mange utøvere. Konkurranser: Flere av konkurranseguttene deltok på følgende arrangement i 2013: Nordnorsk mesterskap, Bodø mai Barentskamp, Älvsbyn, Sverige Norgescup 1, Trøgstad, mars Norgescup 2, Asker (Oslo), juni Norgescup 3, Bergen, september Norgescup finale /norgesfinale, Holmen (Oslo), november 6

7 Nasjonal rekruttkonkurranse, Elverum, oktober Unni og Haralds pokal, Oslo, april NM jr., Nedre Glomma (Fredrikstad), mai NM sr. Lillehammer, juni Resultater: NC1: Roman Popov (kl. 3): 3. pl., Yakob Wenham (kl. 1): 3. pl. NC2: Roman 4. pl., Hans-Jørgen Engstad: 4. pl. NC3: Yakob (kl. 1): 3. pl. NC sml.: Roman (kl. 3): 2. pl., Magnus Dahl-Hansen (kl. 3): 3. pl., Hans-Jørgen (kl. 2): 4. pl Norgesfinalen; Roman (kl. 3): 5 finaler, 1. pl. bøyle og skranke, 3. pl. frittst. og hopp, 2. pl. ringer. Magnus (kl. 3): 4 finaler; svingstang nr. 1, bøyle, ringer og skranke nr. 3. Hans-Jørgen (kl. 2); skranke nr. 1, bøyle nr. 2. Yakob (kl. 1); hopp og skranke nr. 3. ringer nr. 4. Nasjonal rekrutt: 3. pl. lag. Mattias nr. 6 sml. NM jr.: Magnus 7 pl. sml., nr. 2 skranke og nr. 3 sv.stang. Hans-Jørgen 8. pl. sml. U&H pokal: Roman 8 pl. sml., Magnus 7 pl. sml. Barentskamp: Norge nr. 1, Roman Popov nr. 1 og Magnus nr. 2 sml. NNM: Flere nordnorske mestere, mange medaljer i flere klasser Utfordringer i 2014 Som i alle tidligere år er utfordringen å gi flest mulig av utøverne et godt treningstilbud. Ventelisten for gutter som ønsker å starte med turn er lang. Treningstilbudet på lørdager har fortsatt i For å kunne trekke inn nye utøvere, vil det være nødvendig å beholde dagens trenere, samt skaffe nye for de som slutter. Dette blir kontinuerlig forsøkt gjennom å motivere våre eldste konkurranseturnere og tidligere utøvere til å påta seg treneroppgaver. Det arbeides hele tiden med å utvikle treningstilbudet for alle guttepartiene. Tromsø Turnforening jobber fortsatt med å etablere tettere kontakten med andre foreninger i Nord- Norge som driver med apparatturn for å gi våre yngste konkurranse-utøvere et bedre tilbud med tanke på treningssamlinger og konkurranser. I 2014 vil dette i første rekke være turnforeningene i Kabelvåg og Narvik. En annen utfordring blir å kunne gi våre beste turnere et utviklende treningsopplegg. Landslagssatsingen på gutteturn er verdifull for våre turnere som har vært inkludert. Satsingen fortsetter og at våre turnere fortsatt er en del av dette arbeidet er viktig og inspirerende for avdelingen. Plassproblemer i Gyllenborghallen og mangel på spesialhall med grop er fortsatt et stort problem i TTF satsing på konkurranseturn, men arbeidet hallgruppa har gjort i 2013 gir optimisme med tanke på å få til en ny hall i Tromsø innen En særlig utfordring blir å forsøke å få turnere fra ATM kvalifisert for nasjonale representasjonsoppgaver. I 2013 har TTF kunnet stille lag i NC. Arbeidet med å bygge opp et større NC-lag basert på de yngre turnerne godt i gang. Det er en stor mulighet for at TTF kan stille et godt lag til NM sr. i De største sportslige utfordringene i 2014 vil være: Gi våre elite-turnere sportslige utfordringer Flere treningsøkter i hall med grop Lette overgangen for våre beste yngste turnere til konkurransepartiet. Administrative utfordringer vil blant annet være rettet mot; å trygge det solide økonomiske grunnlaget som er opparbeidet i 2013 for et godt sportslig tilbud å sørge for at våre trenere får et faglig påfyll å få utdannet flere dommere Dommersituasjonen i kretsen og i Nord-Norge er fortsatt prekært dårlig til tross for to nye dommere. I kretsen er det pr. i dag tre funksjonable/kvalifiserte dommer (Børge Johansen, Runar Dahl-Hansen, Audun Stokkan) for nasjonale konkurranser. Det tas nye grep for å utdanne flere dommere i løpet av Tromsø, 24. april 2014 Stein-Are Engstad Geir Aksel Dahl-Hansen Børge Johansen Kristine Eline Jørgensen Sandra Maryam Moe Tormod Sletvold Geir Heggelund Hans Broks Stewart Berg 7

8 ÅRSRAPPORT ATK 2013 Avdeling Turn Kvinner Styremedlemmer: Kristina Pettersson-Hansen - leder Ingeborg Sommerseth - foreldrekontakt Monica Andreassen - medlem Sigve Andersen - dugnader + reiser Stine Fladseth / Katrine Eilertsen - ökonomi Per Olav Berg - medlem Vi har i ATK vært gjennom et hektisk og spennende år med mange aktiviteter; NNM i Bodø Våravslutning Sommerleir i Svolvaer Sommerleir i Trondheim Loppemarked Twentyfour cup i Bergen Frittståendegulv ute en hel uke! Klubbkonkurranse En gymnast kvalifisert til deltakelse i Norgesfinalen i Oslo! Julavslutning Varetelling på Coop Xtra Aktiviteter planlagt i 2014; Norgercup NNM i Tromsø Barents Games i Tromsø Treningssamlinger (Narvik) Vår- og juleavslutning Sommerleir x 2 for små og store ( Rovaniemi + Barcelona) Langsiktige planer; Profesjonell trener. Hospiterende trenere. Utdanne flere dommere bland våre eldste gymnaster Sommerleir hvert år. F eks i Finland, Sverige eller Danmark. Kristina Pettersson-Hansen leder ATK Tromsö Turnforening 8

9 Årsmelding 2012 ARG Avdeling Rytmisk Gymnastikk Styret i ARG 2012 I 2013 består RG komiteen av følgende: Bente Killie, Lena Jensen, Rita Pedersen og Anne Marvik. I tillegg er Svanhild Killie økonomiansvarlig. Møter: Ukentlige uformelle møter, i Seks komitemøter og tre foreldremøter. Trenere og utdanning Olga Ivanova, utdannet fra Kiev, Marit Johansen, og Jelena utdannet fra Russland, Voronej. Viktoria Mellem, Marit Sirin Johansen har fått lokal utdanning. Gymnaster Fire seniorer internasjonal, tre juniorer internasjonal,. En rekrutt og 10 minirekrutter. Fire junior nasjonal. Konkurranser og aktiviteter i 2013 Twenty four, NC: Njård, Bergen, Asker. Junior Tropp ble nummer to i NM som var arrangert i Njård. Tre gymnaster i Porto på konkurranse. NM senior i senior, nr tre i lag og nr to i tropp i Hamar i forbindelse med landsturnstevnet. Vi arrangerte eget NNM i Tromsø., der deltok gymnaster fra Tromsø, Bodø, Honningsvåg og Ballangen. RG avdeling arrangerte NORDLYS 2013 internasjonal vennskapskonkurranse i Tromsø. Det deltok 3 land Norge, Russland og Ukraina. Samme helgen arrangerte vi NNM i RG. RG avdelingen arrangerte 4 samlinger i 2012 i Tromsø: 1. I forbindelse med Nordlys konkurranse januar 2. Regionalsamling juni 3. Vintersamling desember Fire gymnaster var på sommersamling i Kiev. Dommere Olga Ivanova, har dømt flere NCer, NM junior og senior og Norgesfinalen. Ina Sandell har dømt landsfinalen. Lina og Ina dømte også lokale konkurranser. Økonomi Balanserer økonomien ved at all aktivitet, reiser, opphold, påmeldingsavgifter, egen og andres, er fullstendig foreldrefinansiert. Vi har hatt en sponsorer og dugnad som har gitt oss mulighet for å sende med trener og reiseleder uten ytterligere foreldrefinansiering. Planer og målsetninger for kutter vi noen konkurranser, en av grunnene er at vi har fått færre utøvere i internasjonal og nasjonal i junior og seniorklasse. Vi satser på at minimum to gymnaster kvalifiserer seg til NM i juniorklassen, minimum en gymnast i alle apparatfinalene i seniorklassen og senior tropp, internasjonal. I tillegg satser vi på at seniortroppen frem mot nordisk i Planer om å delta i en internasjonal FIG konkurranse i Portugal Porto. Jobbe med rekruttering av de nye gymnaster. Aktiviteter Nordlyssamling NNM NC Njård, Bergen og Asker Internasjonal konkurranse i Porto NM junior og senior i Sarpsborg Guvernatør cup i Murmansk Sommer samling i Ukraina Kiev Regional samling juni Regional samling desember 9

10 Målsetninger Sportslig Minimum to gymnaster som kvalifiserer seg til junior NM. Tre til fire utøvere til landslagssamling. Senior tropp som plasserer seg blant de to beste i Norge. Satsing på rekrutt tropp. Målsetninger administrativt Engasjerer flere i komiteen, spesielt foresatte til de yngste utøverne for å føre videre det arbeidet som gjennom år er lagt ned i komiteen. Dato Underskrift Bente E. Killie, leder RG komiteen i TTF. 10

11 Årsmelding 2013 AG Avdeling Gymnastikk Styret i AG: Sven Are Hallen (leder) Elena Kokslien (Trener koordinator for hovedforeningen.) Grete Nilsen (Styremedlem/økonomi) Stian Solheim (Foreldrekontakt) Kjersti Corneliusen (Koordinator tropp) Gruppen består nå av færre en i 2012, vi er i gang med arbeidet, det har vist seg vanskelig og få foreldrene til og stille på møter i AG. Derfor er komiteen svært få medlemmer. Hvem er AG: AG er Tromsø Turnforening s største avdeling og har ansvaret for alle massepartiene. I 2013 hadde vi ca. 455 medlemmer. Her finner du gymnaster på småbarnsstadiet, barn, lørdags turn, ungdom og veteraner. Vi har fokus på idrettsglede gjennom lek og læring for å lære de grunnleggende turnelementene, som er basis i turn på de øvrige avdelingene. Avdelingen har ansvar for planlegging, organisering og gjennomføring av stevner som barnekretsturnstevnet, jul og vår -forestillingene m.m. Avdelingen driftes gjennom inntekter blant annet fra medlemskontingenter, loddsalg, kafésalg o.l. Avdelingen og treningsansvarlig har ansvar for å være bindeledd mellom styret og trenere til de ulike massepartiene. Aktivitet: I AG hadde vi i ulike parti. Det var ventelister på flere partier. Spesielt populære er 1-2 år, 3-4 år, 5 år, j6 og j7 år. Egne arrangementer 2013: Vår oppvisning og juleoppvisning: AG hadde ansvaret for regi/koreografi/lyd/lys/kulisser under vår og juleoppvisningen. I februar arrangerte vi karneval der Elena og Katharina hadde regi. Arrangementer våre gymnaster har deltatt på 2013: Barnekretsturnstevnet i Harstad 1-2 juni Da var det ca. 99 deltakende barn mellom 8 og 11 år og voksne. Vi reiste med hurtigbåt og overnattet på skole. Et fint arrangement. Voksenkretsturnstevne var i BARDU Hver var vi ca 51 deltakende gymnaster fra 12 år og opp. Dette ble gjennomført i Bardu så vi reiste med buss og overnattet på skole. NNM 2013 var i Bodø: Foreningen riste her med ca. 100 gymnaster. Fra AG hadde vi med TROPP JR/SR, TROPP REKRUTT OG JENTER ÅR. De fleste overnattet på skole men en del på hotell, stort sett alle gymnastene reiste med fly. Inntektsbringende arbeid. AG har hatt vaffelsalg i Det er da tropp som har hatt salg under lørdagsturn. De andre ukene på hverdagene ble fordelt på ARG, ATK og TROPP Annen aktivitet: Det har vært avviklet foreldremøter på samtlige partier i løpet av året og det finnes nå foreldrekontakter på alle partier i AG. Det er avholdt møte for alle foreldrekontakter sammen med repr. fra Foreldreinnsatsgruppa og AG. 11

12 Trenere: Trenermøter: Elena har hatt møter med alle trenerne før semester oppstart for vår og høst semestrene. Kurs til trenerne: TTF ønsker at alle trenerne skal ha kurs for å kunne være trenere og hjelpetrenere for foreningen. I 2013 var det 6 trenere fra AG som tok trener 1 kurs. Dette kurset arrangerte TTF. Det var også 3 trenere som tak trampettsikringskurs 2 i Sørreisa. Avdeling gymnastikk Sven Are Hallen 12

Årbok 2013 Oslo Turnforening 26. mars 2014. Innholdsfortegnelse

Årbok 2013 Oslo Turnforening 26. mars 2014. Innholdsfortegnelse Oslo Turnforening Årbok 2013 Innholdsfortegnelse Side Saksliste... 2 Forretningsorden... 3 Styrets årsberetning 2013... 4 Årsberetning Barne- og Ungdomsgruppen 2013... 9 Årsberetning Konkurranse Turn 2013...

Detaljer

ÅRBOK 2014. Oslo Turnforening. Oslo Turnforening. Eikenga 6 NO-0579 Oslo Telefon 23 24 62 80. www.osloturn.no

ÅRBOK 2014. Oslo Turnforening. Oslo Turnforening. Eikenga 6 NO-0579 Oslo Telefon 23 24 62 80. www.osloturn.no 2151014 Bolt Communication AS boltcommunication.no Oslo Turnforening ÅRBOK 2014 ÅRBOK 2014 Oslo Turnforening Oslo Turnforening Eikenga 6 NO-0579 Oslo Telefon 23 24 62 80 www.osloturn.no 2151014_Omslag.indd

Detaljer

årsmøte Gjøvik Håndballklubb Onsdag 30. mars 2011 kl. 19.00 på Comfort Grand Hotel

årsmøte Gjøvik Håndballklubb Onsdag 30. mars 2011 kl. 19.00 på Comfort Grand Hotel årsmøte Gjøvik Håndballklubb Onsdag 30. mars 2011 kl. 19.00 på Comfort Grand Hotel Innhold Agenda...3 Styrets årsrappport for 2010... 4 Årsregnskap 2010... 12 Noter til årsregnskap... 15 Revisjonsberetning...

Detaljer

NORD-TRØNDELAG GYMNASTIKK- OG TURNKRETS

NORD-TRØNDELAG GYMNASTIKK- OG TURNKRETS l K R E T S T I N G 18. 19. mars 2011 Quality Hotel Grand, Steinkjer Fredag 18. mars: Lagledermøte for Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Lørdag 19. mars: Kretsting med program i henhold til kretsens

Detaljer

ÅRSMØTE 2013 - ÅRSBERETNING 2012 Tromsø Svømmeklubb

ÅRSMØTE 2013 - ÅRSBERETNING 2012 Tromsø Svømmeklubb ÅRSMØTE 2013 - ÅRSBERETNING 2012 Tromsø Svømmeklubb Årsmøte 2013 årsberetning 2012 Brus-bygget, Hansine Hansens veg 92 20.februar 2013 kl.18.00 SAKSLISTE: Sak 1: Godkjenning av innkalling Sak 2: Valg av

Detaljer

FREDRIKSHALDS TURNFORENINGS 133. GENERALFORSAMLING

FREDRIKSHALDS TURNFORENINGS 133. GENERALFORSAMLING FREDRIKSHALDS TURNFORENINGS 133. GENERALFORSAMLING ONSDAG 25. FEBRUAR 2015 KLOKKEN 19OO I HÅNDVERKERFORENINGENS LOKALER SAKSLISTE: 1. GODKJENNING AV STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING, SAKSLISTE

Detaljer

MØRE OG ROMSDAL GYMNASTIKK- OG TURNKRETS

MØRE OG ROMSDAL GYMNASTIKK- OG TURNKRETS MØRE OG ROMSDAL GYMNASTIKK- OG TURNKRETS ÅRSRAPPORT 2013-2014 1 Innholdsfortegnelse Innledning 3-5 Tillitsvalgte 2013. 7 Styrets beretning. 8-12 Årsrapporter fra utvalgene GU breidde 2013 13-19 Rytmisk

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 MØRE OG ROMSDAL

ÅRSRAPPORT 2011 MØRE OG ROMSDAL 3. 3. 2012 MØRE OG ROMSDAL GYMNASTIKK- OG TURNKRETS ÅRSRAPPORT 2011 MØRE OG ROMSDAL GYMNASTIKK- OG TURNKRETS. Velkommen til Molde 11-12 mars 2012. Innhold: Side 2 Innledning side 3 Saksliste side 4-5 Årsrapport

Detaljer

REFERAT FRA KORT SAMARBEIDSMØTE PÅ VOSS 19.02.11.

REFERAT FRA KORT SAMARBEIDSMØTE PÅ VOSS 19.02.11. REFERAT FRA KORT SAMARBEIDSMØTE PÅ VOSS 19.02.11. Velkommen Kretsleder Linda Mikalsen ønsket velkommen til samarbeidsmøte i dag og kretsting i morgen. Hun sa videre at vi har to gjester her i dag, Stig

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING

KONGSBERG IDRETTSFORENING KONGSBERG IDRETTSFORENING ÅRSRAPPORT SESONGEN 2013 1 Innholds 1. innledning 2. Organisasjon 2.1 KIF Hovedstyre 2.2 Styrets sammensetning 2013 2.2.1 Andre Komiteer og utvalg 2.3 Styrets møte virksomhet/arbeid

Detaljer

Kretsting 2015. Saksdokumenter

Kretsting 2015. Saksdokumenter Kretsting 2015 OSLO OG AKERSHUS Kretsting 2015 Oslo og Akershus Kretsting Oslo og og og Akershus 2015 Gymnastikk- og Turnkrets Gymnastikk- Oslo og og Akershus og og Turnkrets Gymnastikk- og Turnkrets Saksdokumenter

Detaljer

Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer

Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer Byggmester Guttormsen 1864 August Koren 1868 M.A. Udbye 1868 Kaptein Roosen 1868 Claus Berg 1892 Chr. Middelton 1901 C. Chr. Piene 1911 Gustav Olsen 1914 Dominicus

Detaljer

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING 2008. Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem

Detaljer

Årsberetning 2009 Trondhjems Turnforening. Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer

Årsberetning 2009 Trondhjems Turnforening. Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer Byggmester Guttormsen 1864 August Koren 1868 M.A. Udbye 1868 Kaptein Roosen 1868 Claus Berg 1892 Chr. Middelton 1901 C. Chr. Piene 1911 Gustav Olsen 1914 Dominicus

Detaljer

HIL TURN: STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2014

HIL TURN: STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2014 HIL TURN: STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2014 SAMMENSETNING: Leder 1 år Odd Erik Jordheim (Leder og nestleder velges hvert år.) Nestleder 2 år Anette Kjelsrud Kasserer 1 år Terje Selnes Styremedlem 1 år Anne

Detaljer

ÅRSMØTE. Torsdag 19.mars 2015 kl.19:00 på Quality Hotell Strand, Gjøvik.

ÅRSMØTE. Torsdag 19.mars 2015 kl.19:00 på Quality Hotell Strand, Gjøvik. ÅRSMØTE Torsdag 19.mars 2015 kl.19:00 på Quality Hotell Strand, Gjøvik. 1 Innhold Dagsorden... 3 Styrets årsrapport 4 Økonomi. 5 Organisasjon 6 Rapport Yngres.... 7 Rapport Junior 9 Rapport Marked 9 Rapport

Detaljer

OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS K R E T S T I N G. 9. 10. mars 2012 Toten Hotel Sillongen

OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS K R E T S T I N G. 9. 10. mars 2012 Toten Hotel Sillongen OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS K R E T S T I N G 9. 10. mars 2012 Toten Hotel Sillongen Innholdsliste Invitasjon til alle lag i OGTK m. program for tinget s. 3 Informasjon om diskusjonsforum og presentasjoner

Detaljer

Fredrikshalds Turnforening

Fredrikshalds Turnforening Fredrikshalds Turnforening Januar 2014 Desember 2014 1. Medlemstallet har det siste året vært: Des. 2013 Des. 2014 Æresmedlemmer 4 4 Kvinner 138 190 Menn 25 54 Piker 257 260 Gutter 147 128 Totalt 571 637

Detaljer

Tromsø Cykleklubb. Årsmelding 2014

Tromsø Cykleklubb. Årsmelding 2014 Tromsø Cykleklubb Årsmelding 2014 STYRETS SAMMENSETNING Leder: Trond Arne Kongsli Nestleder og markedsansvarlig: Tor Erling Andreassen Sekretær: Hege Klo Styremedlem: Lars Inge Brenna Styremedlem: Børge

Detaljer

REFERAT FRA «KORT» SAMARBEIDSMØTE PÅ STORD 16.02.13.

REFERAT FRA «KORT» SAMARBEIDSMØTE PÅ STORD 16.02.13. REFERAT FRA «KORT» SAMARBEIDSMØTE PÅ STORD 16.02.13. Velkommen Kretsleder Mette Thomassen ønsket velkommen til samarbeidsmøtet. Hun uttrykte glede over de fremmøtte, men skulle ønske at langt flere lag

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 2011 KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 2.1 KIF Hovedstyre... 4 2.2 Styrets sammensetning 2011... 4 2.3 Styrets møtevirksomhet /

Detaljer

Kretsting Aust-Agder Gymnastikk- og Turnkrets. Lørdag 22. mars 2014. Rica Dyreparken Hotel Kristiansand

Kretsting Aust-Agder Gymnastikk- og Turnkrets. Lørdag 22. mars 2014. Rica Dyreparken Hotel Kristiansand Aust-Agder Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting Aust-Agder Gymnastikk- og Turnkrets Lørdag 22. mars 2014 Rica Dyreparken Hotel Kristiansand SAKSLISTE 1. Åpning ved leder Kristian Bjugan 2. Godkjenning av

Detaljer

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag Nittedal Idrettslag Årsmøte 2014 Nittedal Idrettslag Boks 75, 1482 Nittedal * Besøksadresse: Kvernstuveien 5 Telefon: 67 07 25 88 * post@nittedalil.no * www.nittedalil.no Nittedal Idrettslag Saksliste

Detaljer

READYAVISEN. Knøttetassen 2012. Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset

READYAVISEN. Knøttetassen 2012. Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset READYAVISEN Vår 2012 94. årg. Knøttetassen 2012 Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset Lederen har ordet Dette er vår spesielle generalforsamlingsutgave

Detaljer

AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992

AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 1. Registrering av frammøtte og stemmeberettigede medlemmer 2. Åpning av møtet 3. Valg av Møteleder, Møtesekretær og tellekorps 4. Godkjenning

Detaljer

Årsmøte HK Rygge 2009

Årsmøte HK Rygge 2009 Årsmøte HK Rygge 2009 24.03.2010 1 Agenda årsmøtet HK Rygge 2009 1. Åpning av styrets leder Bent Monsøy 2. Godkjenne de stemmeberettigede 3. Valg av ordstyrer, sekretær og 2 representanter til å underskrive

Detaljer

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmøtet 2010 Aikido Tromsø. januar 2010 ÅRSRAPPORT 2009 TSI-AIKIDO Generelt TSI Aikido var den første aikido-klubben

Detaljer

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom ÅRSMØTE 20.03.2013 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom Dagsorden: 1. Åpning ved leder 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av to

Detaljer

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet. Årsmøte 2014. Onsdag 26.mars kl. 19:00

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet. Årsmøte 2014. Onsdag 26.mars kl. 19:00 Årsmøte 2014 Onsdag 26.mars kl. 19:00 SAKSLISTE 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive

Detaljer