Styrets beretning 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styrets beretning 2013"

Transkript

1 Årsberetning

2 Styrets beretning 2013 Året 2013 har for Tromsø Turnforening vært et rolig år arrangementsmessig. Foreningen var preget av særs høy aktivitet i 2012 med jubileum og NNM, og vi viste i 2013 at året 2014 kom til å bli krevende med NNM, Barents Winter Games og Ungdoms- og Voksenkretsturnstevne. Arbeidet med disse forestående arrangementene har preget høsten Etter årsmøtet for 2012 trakk daværende leder, Stig Hansen seg. Det samme gjorde også økonomiansvarlig, Liv Sletten og vara Kjersti D Corneliussen. Tromsø Turnforenings Årsmøte for 2012 valgte enstemmig følgende styre: Leder Katharina Dahlø Torheim Velges for 2 år, 1 år som leder Nestleder Ingen kandidat Styremedlemmer Børge Johansen Hanne Sofie Holmeslett Lena Oprand Pedersen Kent Erik Jæger Holmen Varamedlemmer Kirsti Haugland Morten Reedtz Velges for 2 år Velges for 2 år Velges for 2 år Ikke på valg. 1 år igjen Velges for 1 år Velges for 1 år Stemmeberettige avdelingsstyreledere Stein-Are Engstad ATM Velges på avdelingens Årsmøte Kristina Petterson-Hansen ATK Bente E Killie ARG Sven Are Hallen AG Ved første avholdte styremøte etter valget tok Hanne Sofie Holmeslett på seg vervet som nestleder. Økonomi: Nøkkeltall Resultat 2013 Budsjett 2013 Avvik Driftsinntekter Tilskudd Varekost Personalkost Avskrivninger ADK Renteinntekter Årsresultat Foreningen hadde budsjettert med et overskudd på kr for 2013 mens resultatet ble på kr Driftsinntekter De samlede driftsinntektene ble noe lavere enn budsjettert. Hovedsakelig skyldes dette noe lavere inntekt fra kontingenter, annonseinntekter og billettinntekter. Det var også budsjettert med kr i lotteri inntekter. Resultatet for denne posten ble på kr I budsjettet var det lagt opp til et samlet tilskudd på kr Resultatet ble knappe Av de enkelte postene kan det nevnes at i 2

3 forhold til budsjettet på kr i grasrotandel så ble denne posten på kun kr Resultatet viser et samlet avvik på i forhold til budsjettet for Det må sies å ligge bra innenfor rammen av det som er akseptabelt. Driftskostnader Postene 4000 til 4990 ble noe høyere enn budsjettert. Årsaken til det er at kostnadene til reiser, egenandeler ble noe høyere enn forventet. Samlet er disse postene bokført med kr mer enn budsjettert. Samlet sett blir ikke differansen så stor da noen av de andre postene, først og fremst varekjøp, og utgifter til halleie ble noe lavere enn forutsett i budsjettet. De samlede personalkostnadene ble kr mer enn budsjettert. Noe av dette skyldes at det til tider kan være vanskelig og planlegge den delen av lønnsutgiftene som går til timebaserte trenere. Posten styrehonorar er økt en del. Samlet sett er budsjetterte lønnsutgifter/feriepenger innenfor rammen av budsjettet (+kr ). Det er bokført et tap på fordringer på som ikke ligger inne i budsjettet for Resultat/Balanse Det henvises til Årsregnskapet for detaljer i resultat og balanse. Overskudd fra driften overføres i sin helhet til annen egenkapital. Samarbeidspartnere: TTF har i 2013 hatt et godt samarbeid med Sparebanken Nord-Norge og DNB. I tillegg har vi samarbeid med: Gmax klubbutstyr og gode rabatter på annet i deres sortiment Exolo medlemsrabatt og ytterligere rabatt for styrets medlemmer Coop Extra Bjerkaker og Hamna hovedleverandør av matvarer til våre arrangement og sponser ofte mat til mindre arrangement. Aktiviteter i 2013 Vår- og juleforestilling Lørdagsturn: 06. okt 2012 startet TTF en turnskole. Dette viste seg raskt å være en suksess, og vi har fortsatt denne aktiviteten i Ca 150 barn i alderen 3-8 år har deltatt. Medlemsoversikt Alder år år SUM Sportslige betraktninger for 2013 TTF har ikke gjennomført noen større arrangement i Fokus i 2013 har derfor vært på kompetansebygging hos trenere. Dette for å bidra til å heve den enkelte konkurranseturner samt motivere massepartiene slik at disse får et forbedret utbytte av aktivitetene. I 2013 var det flere trenere som gjennomførte den nye Trener1 utdanningen, og sikringskurs i tumbling og trampett. Det har også vært avholdt flere interne teknikkurs og hjelpetrenerkurs. Sportslig utvalg har i perioden hatt flere samarbeidsmøter for a bedre kommunikasjonen mellom avdelingene. I hovedsak har dette dreid seg om fordeling av saltimer og trenerresurser. Utvalget har også bidratt til oppsett av timeplanen. Det har også vært avholdt separate møter med ATK i forbindelse med den vanskelige trenersituasjonen i avdelingen. Sportslige utfordringer i 2013 Det er allmenn kjent at Tromsø Turnforening har vokst ut av Gyllenborghallen. Vi knives om plassen i den trangbodde hallen, og vi driver idretten vår helt på grensen av det som er mulig og forsvarlig. Arbeidet videre med en ny turnhall MÅ ha førsteprioritet både økonomisk og administrativt i året som kommer. 3

4 Mangelen på utdannede dommere i vår landsdel er prekær. Spesielt innenfor apparatturn og troppsturn. TTF må gå i samarbeid med Troms Gymnastikk- og Turnkrets for å bygge opp en stabil dommerpool i Troms. Ved nasjonale konkurranser stilles det nå krav til at alle deltagerklubber må stille med min en dommer, og dersom det ikke skjer må klubben «kjøpe» den tjenesten fra andre klubber. Økonomiske og administrative målsetninger for 2014 Det er viktig at foreningen har gode rutiner og praksis for kommunikasjon, informasjon og samarbeid mellom avdelingene, styret, kontoret og trenerne. Styret bør, i god tid før et nytt år, legge planer for neste år i tett samarbeid med avdelingene. Alle avdelinger må utarbeide egne budsjetter og styre sin aktivitet og drift i forhold til disse. Avdelingens planer og budsjett bør danne grunnlag for foreningens totalbudsjett. Regnskapet bør jevnlig gjennomgås og ses i forhold til budsjettet. Avtroppende styre ønsker lykke til med turnåret 2014 og det videre arbeid med å skaffe ny turnhall. Styret i TTF 2013 Katharina Torheim Hanne Sofie Holmeslett Børge Johansen Lena Oprand Pedersen Kent E J Holmen Stein-Are Engstad Kristna Petterson-Hansen Bente E Killie Sven-Are Hallen Kirsti Weenås Haugland Morten Reedtz Vedlegg: Årsmelding 2013 ATK Avdeling Turn Kvinner Årsmelding 2013 ATM Avdeling Turn Menn Årsmelding 2013 ARG Avdeling Rytmisk Gymnastikk Årsmelding 2013 AG Avdeling Gymnastikk 4

5 Årsmelding 2013 ATM Avdeling Turn Menn Styret i ATM har i 2013 bestått av: Leder: Stein-Are Engstad Nestleder: Geir Aksel Dahl-Hansen Sportslig koordinator: Børge Johansen Økonomi koordinator: Kristine Eline Jørgensen Foreldrekontakt ansvarlig: Sandra Maryam Moe Styremedlem: Tormod Sletvold Styremedlem: Geir Heggelund Styremedlem: Hans Broks Sponsoransvarlig: Stewart Berg Møter I 2013 har det vært arrangert styremøte med omtrent en måneds mellomrom. Styret har fordelt arbeidsoppgaver som medlemmene jobber kontinuerlig med gjennom hele året. Det har vært jobbet godt innfor alle ansvarsområdene og høst 2013 kom Geir Heggelund inn i styret, med tanke på etablering av et medisinsk støtteapparat for våre konkurransegutter. Sportslig har det i tillegg vært gjennomført trenermøter både for bredde- og konkurransetrenerne. Børge Johansen i ATM, samt Svein Kristiansen og Kjell Johansen har i 2013 sittet i TTFs hallgruppe. Gruppen har avholdt en rekke møter både internt og med idretten i Tromsø, og ikke minst Tromsø kommune. Arbeidet som har vært utført har ført til at TTF nå ser mulighet for bygging av ny hall i løpet av TTFs hallprosjekt er tatt inn i de prioriterte prosjektene på kommende kommunedelplan for idrett. Aktiviteter og trenere Trenere som har virket i år 2013: Vasily Manyakin konkurranse gutter Geir Dahl-Hansen konkurranse-gutter (2 dager) Jelena Djatchina konkurranse-gutter og 6-7 år (1+1 dag) Håkon Mikalsen Konkurranse-gutter og 6-7 år (2+1 dag) Høst. Steingrim Svenning Konkurranse-gutter (1 dag) Tormod Sletvold Konkurranse-gutter og 8-10 år (1+1 dag) Mats Kristian Engstad 8-10 år (2 dager) Jakob Henstein 8-10 år (1 dag) Tobias Kokslien 6-7 år, 8-10 år og lørdag 6-7 år (1+1 dag) Vår Børge Johansen 6-7 år og asp.konkurranse (2 dager) Jon-Erik Johansen 6-7 år (1 dag) Vår Svein Kristiansen Herrer (1 dag) Kjell Johansen Herrer (1 dag) Ulv Greve Alsos Lørdag 6-7 år (1 dag) Roman Popov Lørdag 6-7 år (1 dag) Marius Jensen 6-7 år (1 dag) Som tidligere år er lista over trenere lang, og den forteller en del om den kapasiteten vi har i ATM/TTF på trenersiden. Vasily Manyakin bidrar til å skape kontinuitet blant trenerne og til å frigjøre trenerressurser både til konkurranse- og rekrutteringspartiene. I 2013 har ATM satset videre på å bygge kvalitet inn i treningstilbudet på breddegruppene G.6-7år og G.8-10år. To av våre unge trenere, Roman og Mats Kristian, har tatt trener 1 kurs i Kurset går over 2 helger og er på til sammen 45 timer. ATM synes det er meget bra at ungdommene er interessert i å utvikle seg som trenere og at de bruker så mye av sin fritid på en slik kompetanseoppbygging. Sponsorgruppa i ATM har i 2013 gjort en svært god innsats for å bedre ATMs økonomi, som per dato er bedre enn på flere år. Det er tatt tak i reklameveggen som ATM disponerer, og den er nå fulltegnet med inntektsgivende reklame. I denne sammenhengen vil styret spesielt framheve innsatsen til Stewart Berg, som har jobbet svært godt med å skaffe sponsorer for våre gutter. ATM vil også takke det gode samarbeidet med Christian Thomassen i C2 Media, som trykker opp reklameplakater til kostpris. 5

6 Også i 2013 var kapasiteten i Gyllenborghallen sprengt. Et stort og tiltagende problem er økende antall gymnaster (jenter og gutter i varierende alder) som trener samtidig i A-salen. Dette skaper trengsel, overlapp i apparater, farlige situasjoner (store og små gymnaster samtidig) og dårlige treningsforhold, spesielt for de eldste gymnastene som har øvelser og momenter på høyt nivå. Dette er noe som MÅ bedres i 2014 om satsingen skal opprettholde sitt høye nivå og ambisjoner. Treningsforholdene gjør at våre eldste gymnaster som skal hevde seg på nasjonalt jr. og sr. nivå ikke får de samme utviklingsmulighetene som jevnaldrende gymnaster fra andre klubber i landet som er med i NGTFs landslagssatsing. Dette skaper frustrasjon i utøvergruppa. Årsrapporten vil vise at ATM har hatt god sportslig aktivitet. Tre av våre turnere, Roman Popov, Magnus Dahl-Hansen, og Yakob Wenham har i 2013 vært en del av landslagssatsingen til NGTF. Av disse er det kun Magnus som har fortsatt i landslagsgruppa for 2014, men ATM har som mål å få de tre andre tilbake i satsingsgruppen til NGTF. Mattias Leo ble etter resultater fra testsamling høsten 2013, tatt opp i landslagets guttegruppe. Runar Dahl-Hansen (sr.) står utenfor landslagsgruppa. Han har i 2013 trent i Trondheim og i Oslo Turnforening, og fortsetter å representere TTF i konkurranser, som nasjonal dommer og som trener på samlinger regionalt og i klubben. Arbeidet med å beholde og utvikle trenerkorpset til ATM vil fortsatt være avgjørende både for sportslige resultater og rekruttering av nye turnere. En hovedutfordring i 2014 bør derfor være å få på plass tiltak som gjør det interessant å være trener for TTFs gutteturnere. Dessverre har flere av våre konkurranseutøvere også i løpet av året vært preget av skader og sykdom. Dette har blant annet ført til redusert samling- og konkurranseaktivitet, og at tre av våre landslagsgymnaster nå står utenfor NGTFs satsingsgrupper. Dommere som har virket i 2013 Tom Thingvold Internasjonal/nasjonal dommer Børge Johansen Internasjonal/nasjonal dommer Audun Stokkan Nasjonal dommer Runar Dahl-Hansen Nasjonal dommer Steingrim Svenning Bra Bedre Best Roman Popov Bra Bedre Best Jon-Erik Johansen Bra Bedre Best Aktiviteter i 2013 Aktiviteten har vært stor til tross for noe avbrekk også dette året pga. skader og sykdom. Den gode framgangen til de yngste utøvere fortsatte i Resultatene i 2013 reflekteres fortsatt at det er et etterslep fra sykdom og skader. ATM har fått en ny utøver (Mattias Leo) i landslagets guttegruppe, og Magnus Dahl-Hansen er tatt opp i seniorgruppa. Et viktig mål er fortsatt å beholde våre eldste gutteturnere i overgangen til junior og senior. TTF`s bidrag og NGTF`s satsing på gutte/herre turn (landslagssatsing) i 2013 har vært et viktig bidrag til å legge forholdene til rette for satsning for våre beste gymnaster. Konkurransepartiet er sammensatt av gutter mellom 9 og 26 år. Sammensetningen av partiet baserer seg på en kontinuerlig evaluering av guttenes innsats og talent. Antallet har i 2013 ligget på ca.18 gymnaster. Det har i 2013 vært rekruttert nye gutter til konkurransegruppa. Flere av ATMs unge utøvere har vist meget god utvikling og vil på sikt kunne hevde seg godt i nasjonale konkurranser. Treningssamlinger: I 2013-sesongen har 3 utøvere fra TTF deltatt på 3 landslagssamlinger for guttejunior og seniorturnere. ATM har vært representert på to regionale samlinger i Narvik, samt en klubbsamling i Kabelvåg. Det er fortsatt TTFs gutteturnere som utgjør Norges lag i Barentskampen og kretslaget i Norgesfinalen. Et viktig arbeidsområde er å videreutvikle utøvere fra andre klubber i Nord-Norge opp på et teknisk nivå som tilsier deltagelse i denne tradisjonsrike konkurransen. I NNM og Barnekretsturnstevnet har TTF stilt med mange utøvere. Konkurranser: Flere av konkurranseguttene deltok på følgende arrangement i 2013: Nordnorsk mesterskap, Bodø mai Barentskamp, Älvsbyn, Sverige Norgescup 1, Trøgstad, mars Norgescup 2, Asker (Oslo), juni Norgescup 3, Bergen, september Norgescup finale /norgesfinale, Holmen (Oslo), november 6

7 Nasjonal rekruttkonkurranse, Elverum, oktober Unni og Haralds pokal, Oslo, april NM jr., Nedre Glomma (Fredrikstad), mai NM sr. Lillehammer, juni Resultater: NC1: Roman Popov (kl. 3): 3. pl., Yakob Wenham (kl. 1): 3. pl. NC2: Roman 4. pl., Hans-Jørgen Engstad: 4. pl. NC3: Yakob (kl. 1): 3. pl. NC sml.: Roman (kl. 3): 2. pl., Magnus Dahl-Hansen (kl. 3): 3. pl., Hans-Jørgen (kl. 2): 4. pl Norgesfinalen; Roman (kl. 3): 5 finaler, 1. pl. bøyle og skranke, 3. pl. frittst. og hopp, 2. pl. ringer. Magnus (kl. 3): 4 finaler; svingstang nr. 1, bøyle, ringer og skranke nr. 3. Hans-Jørgen (kl. 2); skranke nr. 1, bøyle nr. 2. Yakob (kl. 1); hopp og skranke nr. 3. ringer nr. 4. Nasjonal rekrutt: 3. pl. lag. Mattias nr. 6 sml. NM jr.: Magnus 7 pl. sml., nr. 2 skranke og nr. 3 sv.stang. Hans-Jørgen 8. pl. sml. U&H pokal: Roman 8 pl. sml., Magnus 7 pl. sml. Barentskamp: Norge nr. 1, Roman Popov nr. 1 og Magnus nr. 2 sml. NNM: Flere nordnorske mestere, mange medaljer i flere klasser Utfordringer i 2014 Som i alle tidligere år er utfordringen å gi flest mulig av utøverne et godt treningstilbud. Ventelisten for gutter som ønsker å starte med turn er lang. Treningstilbudet på lørdager har fortsatt i For å kunne trekke inn nye utøvere, vil det være nødvendig å beholde dagens trenere, samt skaffe nye for de som slutter. Dette blir kontinuerlig forsøkt gjennom å motivere våre eldste konkurranseturnere og tidligere utøvere til å påta seg treneroppgaver. Det arbeides hele tiden med å utvikle treningstilbudet for alle guttepartiene. Tromsø Turnforening jobber fortsatt med å etablere tettere kontakten med andre foreninger i Nord- Norge som driver med apparatturn for å gi våre yngste konkurranse-utøvere et bedre tilbud med tanke på treningssamlinger og konkurranser. I 2014 vil dette i første rekke være turnforeningene i Kabelvåg og Narvik. En annen utfordring blir å kunne gi våre beste turnere et utviklende treningsopplegg. Landslagssatsingen på gutteturn er verdifull for våre turnere som har vært inkludert. Satsingen fortsetter og at våre turnere fortsatt er en del av dette arbeidet er viktig og inspirerende for avdelingen. Plassproblemer i Gyllenborghallen og mangel på spesialhall med grop er fortsatt et stort problem i TTF satsing på konkurranseturn, men arbeidet hallgruppa har gjort i 2013 gir optimisme med tanke på å få til en ny hall i Tromsø innen En særlig utfordring blir å forsøke å få turnere fra ATM kvalifisert for nasjonale representasjonsoppgaver. I 2013 har TTF kunnet stille lag i NC. Arbeidet med å bygge opp et større NC-lag basert på de yngre turnerne godt i gang. Det er en stor mulighet for at TTF kan stille et godt lag til NM sr. i De største sportslige utfordringene i 2014 vil være: Gi våre elite-turnere sportslige utfordringer Flere treningsøkter i hall med grop Lette overgangen for våre beste yngste turnere til konkurransepartiet. Administrative utfordringer vil blant annet være rettet mot; å trygge det solide økonomiske grunnlaget som er opparbeidet i 2013 for et godt sportslig tilbud å sørge for at våre trenere får et faglig påfyll å få utdannet flere dommere Dommersituasjonen i kretsen og i Nord-Norge er fortsatt prekært dårlig til tross for to nye dommere. I kretsen er det pr. i dag tre funksjonable/kvalifiserte dommer (Børge Johansen, Runar Dahl-Hansen, Audun Stokkan) for nasjonale konkurranser. Det tas nye grep for å utdanne flere dommere i løpet av Tromsø, 24. april 2014 Stein-Are Engstad Geir Aksel Dahl-Hansen Børge Johansen Kristine Eline Jørgensen Sandra Maryam Moe Tormod Sletvold Geir Heggelund Hans Broks Stewart Berg 7

8 ÅRSRAPPORT ATK 2013 Avdeling Turn Kvinner Styremedlemmer: Kristina Pettersson-Hansen - leder Ingeborg Sommerseth - foreldrekontakt Monica Andreassen - medlem Sigve Andersen - dugnader + reiser Stine Fladseth / Katrine Eilertsen - ökonomi Per Olav Berg - medlem Vi har i ATK vært gjennom et hektisk og spennende år med mange aktiviteter; NNM i Bodø Våravslutning Sommerleir i Svolvaer Sommerleir i Trondheim Loppemarked Twentyfour cup i Bergen Frittståendegulv ute en hel uke! Klubbkonkurranse En gymnast kvalifisert til deltakelse i Norgesfinalen i Oslo! Julavslutning Varetelling på Coop Xtra Aktiviteter planlagt i 2014; Norgercup NNM i Tromsø Barents Games i Tromsø Treningssamlinger (Narvik) Vår- og juleavslutning Sommerleir x 2 for små og store ( Rovaniemi + Barcelona) Langsiktige planer; Profesjonell trener. Hospiterende trenere. Utdanne flere dommere bland våre eldste gymnaster Sommerleir hvert år. F eks i Finland, Sverige eller Danmark. Kristina Pettersson-Hansen leder ATK Tromsö Turnforening 8

9 Årsmelding 2012 ARG Avdeling Rytmisk Gymnastikk Styret i ARG 2012 I 2013 består RG komiteen av følgende: Bente Killie, Lena Jensen, Rita Pedersen og Anne Marvik. I tillegg er Svanhild Killie økonomiansvarlig. Møter: Ukentlige uformelle møter, i Seks komitemøter og tre foreldremøter. Trenere og utdanning Olga Ivanova, utdannet fra Kiev, Marit Johansen, og Jelena utdannet fra Russland, Voronej. Viktoria Mellem, Marit Sirin Johansen har fått lokal utdanning. Gymnaster Fire seniorer internasjonal, tre juniorer internasjonal,. En rekrutt og 10 minirekrutter. Fire junior nasjonal. Konkurranser og aktiviteter i 2013 Twenty four, NC: Njård, Bergen, Asker. Junior Tropp ble nummer to i NM som var arrangert i Njård. Tre gymnaster i Porto på konkurranse. NM senior i senior, nr tre i lag og nr to i tropp i Hamar i forbindelse med landsturnstevnet. Vi arrangerte eget NNM i Tromsø., der deltok gymnaster fra Tromsø, Bodø, Honningsvåg og Ballangen. RG avdeling arrangerte NORDLYS 2013 internasjonal vennskapskonkurranse i Tromsø. Det deltok 3 land Norge, Russland og Ukraina. Samme helgen arrangerte vi NNM i RG. RG avdelingen arrangerte 4 samlinger i 2012 i Tromsø: 1. I forbindelse med Nordlys konkurranse januar 2. Regionalsamling juni 3. Vintersamling desember Fire gymnaster var på sommersamling i Kiev. Dommere Olga Ivanova, har dømt flere NCer, NM junior og senior og Norgesfinalen. Ina Sandell har dømt landsfinalen. Lina og Ina dømte også lokale konkurranser. Økonomi Balanserer økonomien ved at all aktivitet, reiser, opphold, påmeldingsavgifter, egen og andres, er fullstendig foreldrefinansiert. Vi har hatt en sponsorer og dugnad som har gitt oss mulighet for å sende med trener og reiseleder uten ytterligere foreldrefinansiering. Planer og målsetninger for kutter vi noen konkurranser, en av grunnene er at vi har fått færre utøvere i internasjonal og nasjonal i junior og seniorklasse. Vi satser på at minimum to gymnaster kvalifiserer seg til NM i juniorklassen, minimum en gymnast i alle apparatfinalene i seniorklassen og senior tropp, internasjonal. I tillegg satser vi på at seniortroppen frem mot nordisk i Planer om å delta i en internasjonal FIG konkurranse i Portugal Porto. Jobbe med rekruttering av de nye gymnaster. Aktiviteter Nordlyssamling NNM NC Njård, Bergen og Asker Internasjonal konkurranse i Porto NM junior og senior i Sarpsborg Guvernatør cup i Murmansk Sommer samling i Ukraina Kiev Regional samling juni Regional samling desember 9

10 Målsetninger Sportslig Minimum to gymnaster som kvalifiserer seg til junior NM. Tre til fire utøvere til landslagssamling. Senior tropp som plasserer seg blant de to beste i Norge. Satsing på rekrutt tropp. Målsetninger administrativt Engasjerer flere i komiteen, spesielt foresatte til de yngste utøverne for å føre videre det arbeidet som gjennom år er lagt ned i komiteen. Dato Underskrift Bente E. Killie, leder RG komiteen i TTF. 10

11 Årsmelding 2013 AG Avdeling Gymnastikk Styret i AG: Sven Are Hallen (leder) Elena Kokslien (Trener koordinator for hovedforeningen.) Grete Nilsen (Styremedlem/økonomi) Stian Solheim (Foreldrekontakt) Kjersti Corneliusen (Koordinator tropp) Gruppen består nå av færre en i 2012, vi er i gang med arbeidet, det har vist seg vanskelig og få foreldrene til og stille på møter i AG. Derfor er komiteen svært få medlemmer. Hvem er AG: AG er Tromsø Turnforening s største avdeling og har ansvaret for alle massepartiene. I 2013 hadde vi ca. 455 medlemmer. Her finner du gymnaster på småbarnsstadiet, barn, lørdags turn, ungdom og veteraner. Vi har fokus på idrettsglede gjennom lek og læring for å lære de grunnleggende turnelementene, som er basis i turn på de øvrige avdelingene. Avdelingen har ansvar for planlegging, organisering og gjennomføring av stevner som barnekretsturnstevnet, jul og vår -forestillingene m.m. Avdelingen driftes gjennom inntekter blant annet fra medlemskontingenter, loddsalg, kafésalg o.l. Avdelingen og treningsansvarlig har ansvar for å være bindeledd mellom styret og trenere til de ulike massepartiene. Aktivitet: I AG hadde vi i ulike parti. Det var ventelister på flere partier. Spesielt populære er 1-2 år, 3-4 år, 5 år, j6 og j7 år. Egne arrangementer 2013: Vår oppvisning og juleoppvisning: AG hadde ansvaret for regi/koreografi/lyd/lys/kulisser under vår og juleoppvisningen. I februar arrangerte vi karneval der Elena og Katharina hadde regi. Arrangementer våre gymnaster har deltatt på 2013: Barnekretsturnstevnet i Harstad 1-2 juni Da var det ca. 99 deltakende barn mellom 8 og 11 år og voksne. Vi reiste med hurtigbåt og overnattet på skole. Et fint arrangement. Voksenkretsturnstevne var i BARDU Hver var vi ca 51 deltakende gymnaster fra 12 år og opp. Dette ble gjennomført i Bardu så vi reiste med buss og overnattet på skole. NNM 2013 var i Bodø: Foreningen riste her med ca. 100 gymnaster. Fra AG hadde vi med TROPP JR/SR, TROPP REKRUTT OG JENTER ÅR. De fleste overnattet på skole men en del på hotell, stort sett alle gymnastene reiste med fly. Inntektsbringende arbeid. AG har hatt vaffelsalg i Det er da tropp som har hatt salg under lørdagsturn. De andre ukene på hverdagene ble fordelt på ARG, ATK og TROPP Annen aktivitet: Det har vært avviklet foreldremøter på samtlige partier i løpet av året og det finnes nå foreldrekontakter på alle partier i AG. Det er avholdt møte for alle foreldrekontakter sammen med repr. fra Foreldreinnsatsgruppa og AG. 11

12 Trenere: Trenermøter: Elena har hatt møter med alle trenerne før semester oppstart for vår og høst semestrene. Kurs til trenerne: TTF ønsker at alle trenerne skal ha kurs for å kunne være trenere og hjelpetrenere for foreningen. I 2013 var det 6 trenere fra AG som tok trener 1 kurs. Dette kurset arrangerte TTF. Det var også 3 trenere som tak trampettsikringskurs 2 i Sørreisa. Avdeling gymnastikk Sven Are Hallen 12

Styrets beretning for 2014

Styrets beretning for 2014 Styrets beretning for 2014 Etter årsmøtet for 2013 gikk Hanne Sofie Holmeslett og Kent Erik Jæger Holmen ut av styret. Nytt styre for 2014 ble enstemmig valgt av Årsmøtet: Leder Katharina Dahlø Torheim

Detaljer

Årsmelding Ordinært Årsmøte. 26. mars 2012. Lørenskoghallen, kantinen kl. 18.00

Årsmelding Ordinært Årsmøte. 26. mars 2012. Lørenskoghallen, kantinen kl. 18.00 Årsmelding Ordinært Årsmøte 26. mars 2012 Lørenskoghallen, kantinen kl. 18.00 Saksliste: 1. Konstituering Opptak av navnefortegnelse. Spørsmål om møtet er lovlig innkalt. Valg av møteleder. Valg av sekretær

Detaljer

Årsmelding Ordinært Årsmøte. 14. mars 2016. Folkets Hus kl. 18.00

Årsmelding Ordinært Årsmøte. 14. mars 2016. Folkets Hus kl. 18.00 Årsmelding Ordinært Årsmøte 14. mars 2016 Folkets Hus kl. 18.00 Saksliste: 1. Konstituering 1.1. Opptak av navnefortegnelse. 1.2. Spørsmål om møtet er lovlig innkalt. 1.3. Valg av møteleder. 1.4. Valg

Detaljer

Møte: Fellesmøte Dato 13.11.09 Sted: Holmen Fjordhotell Møteleder: Bente Bjanes Kopi til:

Møte: Fellesmøte Dato 13.11.09 Sted: Holmen Fjordhotell Møteleder: Bente Bjanes Kopi til: MØTEREFERAT Møte: Fellesmøte Dato 13.11.09 Sted: Holmen Fjordhotell Møteleder: Bente Bjanes Kopi til: Deltakere: Marie Moltubakk Siw Irene Nyhuus Eva Ystborg Kristine Horni Liv Marie Simensveen Kaia Dehli

Detaljer

Årsrapport for apparat turn 2010

Årsrapport for apparat turn 2010 Årsrapport for apparat turn 2010 Det er fremdeles kun Grimstad Turn og IF som driver aktivt med apparat turn i vår krets. Apparat turn gruppen har dette året bestått av 16 jenter fra 10 16 år og 6-10 aspiranter

Detaljer

ÅRSMØTE 2006 for Bardufoss Gymnastikk og Turnforening Stiftet 4.april 1990 www.bardufossturn.org

ÅRSMØTE 2006 for Bardufoss Gymnastikk og Turnforening Stiftet 4.april 1990 www.bardufossturn.org INNHOLD: ÅRSMØTE 2006 for Bardufoss Gymnastikk og Turnforening - Saksliste - Årsberetning for 2006 - Regnskap 2006 - Budsjettforslag 2007 - Innkomne forslag - Valg Stiftet 4.april 1990 BARDUFOSS GYMNASTIKK

Detaljer

Infoskriv TKRG nr.3 2015.docx

Infoskriv TKRG nr.3 2015.docx NY TEKNISK KOMITÉ RYTMISK GYMNASTIKK Det er nå kommet på plass en ny TKRG komité og vi i komiteen gleder oss til å jobbe med spennende oppgaver, og bidra til utvikling i rytmisk gymnastikk. Komiteen består

Detaljer

Målsettinger. Overordnede mål

Målsettinger. Overordnede mål Retningslinjer for foreldre på lukkede partier Målsettinger Overordnede mål Hovedmålet for Hammer Turn er å gi medlemmene, uansett alder og kjønn, et best mulig tilpasset sportslig tilbud. Klubben er en

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 FOR ORKANGER IDRETTSFORENINGS TURNAVDELING

ÅRSMELDING 2008 FOR ORKANGER IDRETTSFORENINGS TURNAVDELING ÅRSMELDING 2008 FOR ORKANGER IDRETTSFORENINGS TURNAVDELING STYRET Leder Nestleder Sportslig/Utdanning Utstyrsansvarlig Kasserer Sekretær Styremedlem Styremedlem Trenerrepresentant Marit Berg Hege Berg

Detaljer

Strategisk plan for Oslo Turnforening 2012-2016

Strategisk plan for Oslo Turnforening 2012-2016 Strategisk plan for Oslo Turnforening 2012-2016 Visjon: Oslos sprekeste! Visjonen beskriver vår virksomhet i framtiden, som om vi er kommet dit vi vil. Visjonen henger sammen med virksomhetsideen. Virksomhetsidé:

Detaljer

INFO FRA Teknisk komité Rytmisk Gymnastikk nr.3 juni 2014

INFO FRA Teknisk komité Rytmisk Gymnastikk nr.3 juni 2014 INFO FRA Teknisk komité Rytmisk Gymnastikk nr.3 juni 2014 MUSIKK-REGLER FRA 1.JUNI 2014 Fra 1.juni 2014 er det tillatt med sangtekst for alle individuelle juniorklasser. I likhet med seniorklassene og

Detaljer

INFO FRA Teknisk komite Rytmisk Gymnastikk nr. 1, januar 2007. T K R G ønsker alle R G -trenere, ledere og dom m ere et riktig G O D T N Y T T Å R!

INFO FRA Teknisk komite Rytmisk Gymnastikk nr. 1, januar 2007. T K R G ønsker alle R G -trenere, ledere og dom m ere et riktig G O D T N Y T T Å R! INFO FRA Teknisk komite Rytmisk Gymnastikk nr. 1, januar 2007 T K R G ønsker alle R G -trenere, ledere og dom m ere et riktig G O D T N Y T T Å R! Fra januar 2007 består TKRG av: Bente Bjanes, leder Unn

Detaljer

ÅRSMØTE. 2013 Sortland Turnforening. 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden.

ÅRSMØTE. 2013 Sortland Turnforening. 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden. ÅRSMØTE Saksliste 2013 Sortland Turnforening 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden. 3. Valg av dirigent, referent og 2 medlemmer til å underskrive

Detaljer

Langtidsplan. Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets

Langtidsplan. Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets Langtidsplan Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets 2013-2016 - 1 INNHOLD 1. Innledning... 3 Del I, Overordnede punkter... 4 2. Visjon og virksomhetsidé... 4 3. RGTK sine overordnede mål... 4 4. Verdier...

Detaljer

Dette dokumentet inneholder foreløpigtreningsplan for konkurransen. Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer

Dette dokumentet inneholder foreløpigtreningsplan for konkurransen. Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer Velkommen til NNM 2013 Dette dokumentet inneholder foreløpigtreningsplan for konkurransen. Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer For oppdaterte lister se www.boiturn.no NNM 2013 Hovedtidsplan

Detaljer

Infoskriv TKRG nr.5 2015

Infoskriv TKRG nr.5 2015 Uttakskriterier Nordisk Mesterskap 2016 Nordisk Mesterskap arrangeres i Taastrup, Danmark 12.-13.mars. Mesterskapet er et mesterskap for junior og senior tropp, individuelt og lag. Nordiske bestemmelser

Detaljer

Målsettinger. Overordnede mål

Målsettinger. Overordnede mål Retningslinjer for oppmenn Målsettinger Overordnede mål Hovedmålet for Hammer Turn er å gi medlemmene, uansett alder og kjønn, et best mulig tilpasset sportslig tilbud. Klubben er en lokal klubb og skal

Detaljer

Påmeldingen er for alle partier bindende fra 2. treningsdag og treningskontigenten forfaller i sin helhet.

Påmeldingen er for alle partier bindende fra 2. treningsdag og treningskontigenten forfaller i sin helhet. Partiene Generelt: 1 treningstime = ca. 1 semester = Halvår Påmeldingen er for alle partier bindende fra 2. treningsdag og treningskontigenten forfaller i sin helhet. Foreldre og Barn Aldersgruppe 2 3

Detaljer

Eidsvold Turnforening. Gymnastikk og Turn ÅRSBERETNING 2013

Eidsvold Turnforening. Gymnastikk og Turn ÅRSBERETNING 2013 1 Eidsvold Turnforening Gymnastikk og Turn ÅRSBERETNING 2013 2 Styrets beretning 2013 1 Styrets sammensetning 2013 Styret har i perioden bestått av: Laila Myhrer Jan Marius Evang Sølwi Kraus Frida Forberg

Detaljer

LANDSFINALE RYTMISK GYMNASTIKK 2015 REGLEMENT

LANDSFINALE RYTMISK GYMNASTIKK 2015 REGLEMENT LANDSFINALE RYTMISK GYMNASTIKK 2015 REGLEMENT MÅL: Skape en attraktiv og spennende konkurranse for RG. Skape en konkurranse med status for høstsemesteret. Øke regionalt samarbeid og samhold. Oppdatert

Detaljer

INFO FRA Teknisk komité Rytmisk Gymnastikk nr.4 november 2014

INFO FRA Teknisk komité Rytmisk Gymnastikk nr.4 november 2014 INFO FRA Teknisk komité Rytmisk Gymnastikk nr.4 november 2014 YNGRE JUNIOR 2015 Redskap i Twenty-four cup for yngre junior 2015 er: Nivå 3: Nivå 4: Yngre junior 2-kamp : Tau og Køller i alle konkurranser

Detaljer

Årsberetning. Værnes NTN Taekwon- Do Klubb

Årsberetning. Værnes NTN Taekwon- Do Klubb Årsberetning for Værnes NTN Taekwon- Do Klubb 2013 Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen

Detaljer

ÅRSMELDING 2010 FOR ORKANGER IDRETTSFORENINGS TURNAVDELING

ÅRSMELDING 2010 FOR ORKANGER IDRETTSFORENINGS TURNAVDELING STYRET ÅRSMELDING 2010 FOR ORKANGER IDRETTSFORENINGS TURNAVDELING Leder Nestleder Sportslig/Utdanning Utstyrsansvarlig Kasserer Sekretær Styremedlem Styremedlem Trenerrepresentant Marit Figenschau Hege

Detaljer

RETNINGSLINJER NORGESFINALEN I TURN KVINNER OG MENN

RETNINGSLINJER NORGESFINALEN I TURN KVINNER OG MENN RETNINGSLINJER NORGESFINALEN I TURN KVINNER OG MENN September 2014 0. Innholdsfortegnelse 0. Innholdsfortegnelse... 2 1. Kretslag... 3 2. Arrangører... 3 3. Aldersbestemmelser... 3 3.1 Norges Cup finalen

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 TURNGRUPPA.

ÅRSMELDING 2011 TURNGRUPPA. ÅRSMELDING 2011 TURNGRUPPA. STYRET HAR BESTÅTT AV: Leder: Sølvi Merete Gjære Sekretær: Line Evenås Kasserer: Kjersti Skogaas Styremedlem: Solveig Margrethe Blanco Styremedlem: Wenche Tamlagsrønning MØTER:

Detaljer

Sportsplan IL Sverre Turn

Sportsplan IL Sverre Turn Sportsplan IL Sverre Turn 1 Innhold 1. Forord... 3 2. Generell informasjon... 3 3. Verdigrunnlag... 5 4. Mål og handlingsplaner... 7 5. Aktivitetsplan... 9 5.1. Breddepartier... 9 5.1.1. Gymleik... 9 5.1.2.

Detaljer

Invitasjon til Kretsmesterskap i turn 2015 6. 8. februar i Stordalshallen, Bodø.

Invitasjon til Kretsmesterskap i turn 2015 6. 8. februar i Stordalshallen, Bodø. Invitasjon til Kretsmesterskap i turn 2015 6. 8. februar i Stordalshallen, Bodø. B&OI turn har den glede av å invitere til Kretsmesterskap i Apparatturn Kvinner og Menn, Troppsturn og RG 6. 8. februar

Detaljer

TU R N H A L L E N TURNSPORTENS NYE ARENA I TROMSØ PÅ TEMPLARHEIMEN

TU R N H A L L E N TURNSPORTENS NYE ARENA I TROMSØ PÅ TEMPLARHEIMEN TU R N H A L L E N TURNSPORTENS NYE ARENA I TROMSØ PÅ TEMPLARHEIMEN TROMSØ TURNFORENING EN AV NORGES ELDSTE IDRETTSFORENINGER Tromsø Turnforening ble etablert allerede i 1862. Vi er den eldste idrettsforeninga

Detaljer

Aktivitetsbeskrivelser for Trondhjems Turnforenings. barn- og ungdomspartier

Aktivitetsbeskrivelser for Trondhjems Turnforenings. barn- og ungdomspartier Aktivitetsbeskrivelser for Trondhjems Turnforenings barn- og ungdomspartier Foreldre og barn 1 4 år Aktiviteten for foreldre og barn er tilrettelagt for barn i alderen 1-4 år, men en forutsetning at barna

Detaljer

SANDVED TURN ÅRSMELDING 2012

SANDVED TURN ÅRSMELDING 2012 SANDVED TURN ÅRSMELDING 2012 Sandved turn har lagt bak seg et godt år med mye aktivitet innen gym og turn. Vi fikk tildelt de treningstidene vi ønsket både i hallen og på skolen. Samarbeidet med skolen

Detaljer

Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011

Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011 Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011 En fornøyd gjeng fra Oslo øst etter bestått sortbeltegradering 11. mai 2011 1 Organisering 1.1 Styrets sammensetning Klubbens styre ble valgt på årsmøte den

Detaljer

ÅRSMØTE I TURNGRUPPA 2016 MANDAG 29. FEBRUAR KL 20.00 PÅ STEIMOEGGA

ÅRSMØTE I TURNGRUPPA 2016 MANDAG 29. FEBRUAR KL 20.00 PÅ STEIMOEGGA ÅRSMØTE I TURNGRUPPA 2016 MANDAG 29. FEBRUAR KL 20.00 PÅ STEIMOEGGA SAKLISTE: 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Åpning - Valg av møteleder - Valg av referent - Valg av 2 stykker til å underskrive

Detaljer

Tromsø Taekwon-Do klubb. Årsmelding 2013. Styret har hatt følgende sammensetning: Martin J. Svendsen

Tromsø Taekwon-Do klubb. Årsmelding 2013. Styret har hatt følgende sammensetning: Martin J. Svendsen Tromsø Taekwon-Do klubb Årsmelding 2013 Styret har hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Kasserer: Styremedlem: Styremedlem Varamedlem: Martin J. Svendsen Silje Mari Mathiassen Hilde C. Thoresen

Detaljer

Hedmark Gymnastikk- og Turnkrets og Løten Turn inviterer til mini- convention i Løtenhallen

Hedmark Gymnastikk- og Turnkrets og Løten Turn inviterer til mini- convention i Løtenhallen Hedmark Gymnastikk- og Turnkrets og Løten Turn inviterer til mini- convention i Løtenhallen Velkommen til løten. Gå ikke glipp av årets convention. I år kan vi blant annet by på mye inspirasjon for alle

Detaljer

Innkalling til Å R S M Ø T E

Innkalling til Å R S M Ø T E SAKSLISTE: Åpning Innkalling til Å R S M Ø T E i Molde Svømme- og Livredningsklubb ONSDAG 08. februar 2006 kl. 19.00 i kantinen på Idrettens hus a) Godkjenning av møtedeltakere og stemmeberettigede b)

Detaljer

ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING

ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING 1 Narvik 01. september 2014 ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING Det øverste organet i Narvik Turnforening er årsmøtet. Årsmøtet velger foreningens styre samt Turnhallfondets styre. Videre

Detaljer

OPPLANDSPOKALEN 2016 TROPPSGYMNASTIKK NASJONALE KLASSER NASJONAL KONKURRANSE GYMNASTIKKHJUL HÅKONS HALL 15.-17. APRIL

OPPLANDSPOKALEN 2016 TROPPSGYMNASTIKK NASJONALE KLASSER NASJONAL KONKURRANSE GYMNASTIKKHJUL HÅKONS HALL 15.-17. APRIL OPPLANDSPOKALEN 2016 TROPPSGYMNASTIKK NASJONALE KLASSER NASJONAL KONKURRANSE GYMNASTIKKHJUL HÅKONS HALL 15.-17. APRIL VELKOMMEN TIL OPPLANDSPOKALEN 2016 Først vil vi ønske dere alle hjertelig velkommen

Detaljer

Tiltaksplan for norsk bordtennis (Norsk modell for bordtennis)

Tiltaksplan for norsk bordtennis (Norsk modell for bordtennis) Alder Hva skal gjøres? (Tiltak/trening/konkurranse.) 6-7 år Besøke/samarbeide med barneidrettsskoler. Tiltaksplan for norsk bordtennis (Norsk modell for bordtennis) Hvem skal gjøre det? (Ansvarlig.). Hvordan

Detaljer

Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking

Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking Vedtatt av årsmøtet 2. februar 2016 1. Innledning Formålet med disse retningslinjer er å bidra til at orienteringsavdelingen drives på en ryddig og

Detaljer

Årsmelding Lillehammer Turnforening 2014

Årsmelding Lillehammer Turnforening 2014 Årsmelding Lillehammer Turnforening 2014 Deltakere på Opplandspokalen 2014 Dagsorden: Årsmøte dato 9.3.2015 Kl. 19.30 i Fabrikken Løkkegt. 9 1. Åpning 2. Valg av dirigent, sekretær og 2 personer til å

Detaljer

PROTOKOLL - KRETSTING 2013

PROTOKOLL - KRETSTING 2013 PROTOKOLL - KRETSTING 2013 NORD-NORSK SKØYTEKRETS Tid og sted: Møtet ble avhold på Rica hotell i Harstad, lørdag 4. mai. Kl 11.00 Til stede: Fra styret - Janniken Høybakk, Gunnar Lødding og Geir Hestad

Detaljer

KONGSBERG-IF TURN ÅRSRAPPORT 2011

KONGSBERG-IF TURN ÅRSRAPPORT 2011 2011 KONGSBERG-IF TURN ÅRSRAPPORT 2011 Innhold Organisasjon... 3 Styrets sammensetting... 3 Styrets beretning... 3 Sponsor... 4 Dugnad... 4 Økonomi... 5 Revidert regnskap... 5 Årsmøtet KIF Turngruppe /

Detaljer

Langtidsplan. 12 års perspektiv mot 2024. 4 års perspektiv mot 2016. Vestfold Gymnastikk og Turnkrets - 1

Langtidsplan. 12 års perspektiv mot 2024. 4 års perspektiv mot 2016. Vestfold Gymnastikk og Turnkrets - 1 Langtidsplan Vestfold Gymnastikk og Turnkrets 12 års perspektiv mot 2024 4 års perspektiv mot 2016-1 INNHOLD 2. Visjon og virksomhetsidé... 3 3. Verdier... 3 Del II, 12 års perspektiv mot 2024... 4 4.

Detaljer

RETNINGSLINJER NORGESFINALEN I TURN KVINNER OG MENN

RETNINGSLINJER NORGESFINALEN I TURN KVINNER OG MENN RETNINGSLINJER NORGESFINALEN I TURN KVINNER OG MENN November 2013 0. Innholdsfortegnelse 0. Innholdsfortegnelse... 2 1. Kretslag... 3 2. Arrangører... 3 3. Aldersbestemmelser... 3 3.1 Norges Cupfinalen

Detaljer

Vi har begrenset antall plasser til 20 gymnaster på hver aldersgruppe pr dag for å sikre at gymnastene får et godt tilbud.

Vi har begrenset antall plasser til 20 gymnaster på hver aldersgruppe pr dag for å sikre at gymnastene får et godt tilbud. Hvem er vi? Nedre Glomma Turn er en ideell organisasjon med demokratisk valgt styre og non-profitt strategi. Vi holder til i Tomteveien 21 på Lisleby i Fredrikstad, under samme tak som Fredrikstad Klatreklubb,

Detaljer

Årsberetning for Røros IL, skiskyting 2012

Årsberetning for Røros IL, skiskyting 2012 Årsberetning for Røros IL, skiskyting 2012 Gruppestyret har i perioden bestått av: John Birger Tronsaune Leder På valg 2013 Britt Laila Nilsgård Kasserer På valg 2014 Rune Moan Sekretær På valg 2014 Haldis

Detaljer

ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014

ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Mandag Tid: Kl. 1800 Sted: Skjettenhallen, møterom 2. etasje DAGSORDEN 1. Innkalling og konstituering 1.1. Godkjenning

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Årsberetning Vikåsen IL

Årsberetning Vikåsen IL Agenda Agenda: Åpning av årsmøte Valg av møteleder / referent Godkjenning av innkalling Behandling av årsberetning Godkjenning av regnskap for 2015 Fastsettelse av kontingent og særavgifter for 2016 Kaffepause

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2012 Styret Rolle Leder Nestleder Kasserer Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Navn Edvard Gundersen Christian Anholt Jarle Skaug Grete Hangerhagen (Beate

Detaljer

Velkommen til konkurranse for apparatturn for Nord Norge. Narvik Turnforening Postboks 181, 8503 Narvik

Velkommen til konkurranse for apparatturn for Nord Norge. Narvik Turnforening Postboks 181, 8503 Narvik Velkommen til konkurranse for apparatturn for Nord Norge Postboks 181, 8503 Narvik Til: Kretsledere/kretsansatte Lag og foreninger i Nordland, Troms og Finnmark turnkrets. Mesterskap for apparatturn i

Detaljer

Styrets årsberetning. Norsk Optimistjolleklubb. Trine Merete Olsen fra Horten vant NM-gull (foto Birger Kullmann)

Styrets årsberetning. Norsk Optimistjolleklubb. Trine Merete Olsen fra Horten vant NM-gull (foto Birger Kullmann) Styrets årsberetning Norsk Optimistjolleklubb 2006 Trine Merete Olsen fra Horten vant NM-gull (foto Birger Kullmann) Administrasjon og økonomi Styret har bestått av: Thore Hammarstrøm Knut Traaseth Frode

Detaljer

O-gruppa mot 2020. Hvor går vi? Topp og bredde - Ung og gammel Arrangementer - Rekruttering Aktivitet for alle. FIF Orientering Torsdag 28.

O-gruppa mot 2020. Hvor går vi? Topp og bredde - Ung og gammel Arrangementer - Rekruttering Aktivitet for alle. FIF Orientering Torsdag 28. O-gruppa mot 2020 Hvor går vi? Topp og bredde - Ung og gammel Arrangementer - Rekruttering Aktivitet for alle FIF Orientering Torsdag 28.januar 2015 Strategi hva har vi gjort.. FIFs ambisjon forankring

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012

ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012 ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012 HÅNDBALLSTYRET: Verv Leder Nestleder Kasserer Sekretær Sportslig leder Markedsleder Anleggsleder Dommerkontakt AMD/ Webansvarlig/ Navn Svein Fure Larsen Tone Rogne

Detaljer

4-KAMP Gutter 11-12år Startnr Navn Klubb Klasse Lag Bøyle Skranke Hopp Fritt Ringer Sving Total Plass 231 Theodor Roald Gadderud Oslo TF Rekrutt

4-KAMP Gutter 11-12år Startnr Navn Klubb Klasse Lag Bøyle Skranke Hopp Fritt Ringer Sving Total Plass 231 Theodor Roald Gadderud Oslo TF Rekrutt 4-KAMP Gutter 11-12år r Navn Klubb Klasse Lag Bøyle Skranke Hopp Fritt Ringer Sving Total Plass 231 Theodor Roald Gadderud Oslo TF Rekrutt 11-12 år Oslo 2 13,05 13,60 11,80 13,40 12,90 12,80 77,55 1 232

Detaljer

Aktivitet sesongen 2011/2012 Vefsnhopp

Aktivitet sesongen 2011/2012 Vefsnhopp Aktivitet sesongen 2011/2012 Vefsnhopp Sesongforberedelser høsten 2011. Det ble gjennomført 1 felles plastsamling i Steinkjer (Miljøsamling).. Det var med 6 Vefsnhoppere fra 13 til senior år på miljøsamling.

Detaljer

MIF TURN SE OGSÅ: HTTP://TURN.MIF.NO!

MIF TURN SE OGSÅ: HTTP://TURN.MIF.NO! MIF TURN SE OGSÅ: HTTP://TURN.MIF.NO! 2015 MIF TURN Turngruppa er en del av Mjøndalen Idrettsforening. Vi holder til på Turnloftet i Ryghgata i Mjøndalen. Vi drømmer om og jobber målretta for en ny turnhall

Detaljer

TU R N H A L L E N TURNSPORTENS NYE ARENA I TROMSØ PÅ TEMPLARHEIMEN

TU R N H A L L E N TURNSPORTENS NYE ARENA I TROMSØ PÅ TEMPLARHEIMEN TU R N H A L L E N TURNSPORTENS NYE ARENA I TROMSØ PÅ TEMPLARHEIMEN TROMSØ TURNFORENING EN AV NORGES ELDSTE IDRETTSFORENINGER Tromsø Turnforening ble etablert allerede i 1862. Vi er den eldste idrettsforeninga

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 FOR KOLBOTN TURN/RG-GRUPPE

ÅRSMELDING 2014 FOR KOLBOTN TURN/RG-GRUPPE FOR KOLBOTN TURN/RG-GRUPPE INNHOLD 1. Tillitsvalgte i driftsåret 3 2. Gruppestyrets visjon, mål og ambisjoner 4 3. Antall medlemmer / treningsgrupper / lag 5 4. Aktiviteter / arrangementer 6 5. Sportslige

Detaljer

Saksliste for FGTKs Kretsting 2014. 5-6.april 2014. Sted: Thon Alta hotell, Alta.

Saksliste for FGTKs Kretsting 2014. 5-6.april 2014. Sted: Thon Alta hotell, Alta. 1. Godkjenning av frammøtte representanters fullmakter og dispensasjoner. Delegater på kretstinget: Antall representerte lag: 2. Godkjenning av innkalling. 3. Konstituering Valg av ordstyrer: Referent:

Detaljer

ÅRSMØTE 6. mars 2013. Sakspapirer og Årsmelding

ÅRSMØTE 6. mars 2013. Sakspapirer og Årsmelding ÅRSMØTE 6. mars 2013 Sakspapirer og Årsmelding Dagsorden Årsmøte Stavanger Stupe Club 6. mars 2013 1. Godkjenning av innkallingen 2. Godkjenning av dagsorden 3. Valg av ordstyrer 4. Valg av referent 5.

Detaljer

BÅTSFJORD SPORTSKLUBB

BÅTSFJORD SPORTSKLUBB BÅTSFJORD SPORTSKLUBB Beate Sund Tove Laila Ingebrigtsen Jarle Nilsen Solveig Lund Mette Aarnes Runar Mikalsen Ann Kristin Jacobsen observatør. May Bente Eriksen Båtsfjord 4. februar 2010 PROTOKOLL FRA

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR 2015 SIV GYMNASTIKKFORENING ORG.NR. 986 199 349

ÅRSRAPPORT FOR 2015 SIV GYMNASTIKKFORENING ORG.NR. 986 199 349 ÅRSRAPPORT FOR 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning ÅRSBERETNING 2015 GENERELT OM VIRKSOMHETEN Siv gymnastikkforening tilbyr turntrening for barn og unge

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

Årsrapport 2010. Styrets beretning: Aust-Agder Gymnastikk og Turnkrets består av 7 foreninger. Medlemstallet pr. 31.12.10: 1559 2010 2009 2008

Årsrapport 2010. Styrets beretning: Aust-Agder Gymnastikk og Turnkrets består av 7 foreninger. Medlemstallet pr. 31.12.10: 1559 2010 2009 2008 Årsrapport 2010 Styrets beretning: Aust-Agder Gymnastikk og Turnkrets består av 7 foreninger. Medlemstallet pr. 31.12.10: 1559 2010 2009 2008 Arendals TF 495 544 566 Express turn og trim 172 161 180 Froland

Detaljer

NM Turn Herrer 2001 - Sammenlagt

NM Turn Herrer 2001 - Sammenlagt NM Turn Herrer 2001 - Sammenlagt Navn Lag Totalsum Espen Jansen Njård 8,500 7,350 8,800 8,475 8,100 8,450 Arve Jørgensen Trondhjems Turnfor. 8,500 7,650 8,150 8,400 7,550 7,750 Kristian Solem Trondhjems

Detaljer

Handlingsplan for Trivsel og Miljø 2006 og første kvartal 2007

Handlingsplan for Trivsel og Miljø 2006 og første kvartal 2007 Handlingsplan for Trivsel og Miljø 2006 og første kvartal 2007 I denne perioden fokuseres Gjennomføring av pilot for jenter elite/viderekomne Etablere systematikk for oppfølging av trivsel og miljø basert

Detaljer

Infoskriv TKRG nr.4 2015

Infoskriv TKRG nr.4 2015 Endring av reglement for rekrutter i Landsfinalen På grunn av forskjellige regler for dømming av obligatoriske og frivalgte redskapsprogram i rekruttklassen har det ikke blitt helt rettferdig når disse

Detaljer

SPYDSPISS EN DEL AV SKIGRUPPA

SPYDSPISS EN DEL AV SKIGRUPPA SPYDSPISS EN DEL AV SKIGRUPPA GRUNNLAGET FOR SPYDSPISS Terje Håkonsen sportsligleder Kompetansebygging/filosofi Junior/seniorsatsing 1. Innen 2014 ta medaljer i NM for jenter og gutter i juniorklassen

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSMØTE KALANDSEIDET IL Håndballgruppen FOR MELDINGSÅRET 2013 SAKSLISTE 1. Åpning Valg av dirigent og referent 2 Årsmeldinger 3. Regnskap

Detaljer

Virksomhetsplan for Bærum Stupklubb i perioden 2011-2014

Virksomhetsplan for Bærum Stupklubb i perioden 2011-2014 1 Virksomhetsplan for Bærum Stupklubb i perioden 2011-2014 2 INNHOLD: 1 Innledning s. 3 1.1 Historikk og status s. 3 1.2 Medlemsutvikling s. 3 1.3 Organiseringen av Bærum Stupklubb s. 4 2 Visjon, verdigrunnlag

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Tirsdag 10. april 2012 Tid: Kl. 1900 Sted: Skjettenhallen, møterom oppe på tribuneplan DAGSORDEN 1.

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

Langtidsplan. Hedmark Gymnastikk og Turnkrets 2016-2024

Langtidsplan. Hedmark Gymnastikk og Turnkrets 2016-2024 Langtidsplan Hedmark Gymnastikk og Turnkrets 2016-2024 1 INNHOLD 1. Innledning side 3 Del I, OVERORDNEDE PUNKTER 2. Visjon og virksomhetside side 3 3. Verdier side 3 DEL II, PERSPEKTIV MOT 2024 4. Prioriterte

Detaljer

ØVRE EIKER SVØMMEKLUBB organisasjonsplan

ØVRE EIKER SVØMMEKLUBB organisasjonsplan ØVRE EIKER SVØMMEKLUBB organisasjonsplan 1. Formål. I tråd med Norges Svømmeforbunds formål skal Øvre Eiker Svømmeklubb arbeide for at alle gis mulighet for å utøve svømmeaktivitet ut i fra sine ønsker,

Detaljer

Kretsting 2011. Tynset, 7. mai 2011 ÅRSBERETNING 2010 A) RAPPORT FRA STYRET

Kretsting 2011. Tynset, 7. mai 2011 ÅRSBERETNING 2010 A) RAPPORT FRA STYRET Kretsting 2011 Tynset, 7. mai 2011 ÅRSBERETNING 2010 A) RAPPORT FRA STYRET Styrets sammensetning Leder: Svenn Erik Ødegaard, Sand IF Nestleder: Lillian Arnesen, Storhamar Kunstløp Sekretær: Gunnar Nygård,

Detaljer

Årsmelding Lillehammer Turnforening 2010

Årsmelding Lillehammer Turnforening 2010 Årsmelding Lillehammer Turnforening 2010 Deltakere på KM oktober 2010 Årsmøte dato 7.3.2010 Kl. 19.00 i Fabrikkens lokaler i Løkkegata Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av dirigent, sekretær og 2 personer til

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I TRONDHEIM CHEERLEADINGKLUBB NIXIES CHEERTEAM 20 APRIL 2015 KL 19.00 FREIDIGHUSET SAKSLISTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I TRONDHEIM CHEERLEADINGKLUBB NIXIES CHEERTEAM 20 APRIL 2015 KL 19.00 FREIDIGHUSET SAKSLISTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE I TRONDHEIM CHEERLEADINGKLUBB NIXIES CHEERTEAM 20 APRIL 2015 KL 19.00 FREIDIGHUSET SAKSLISTE 1. Godkjenne stemmeberettigede 2. Godkjenne innkalling og saksliste 3. Velge dirigent,

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013 ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013 www.stokkeil.no epost:ski@stokkeil.no Styret. Roller Leder Nestleder Kasserer Styremedlem Sportslig leder Styremedlem - Skileik Varamedlem Varamedlem - Uteanlegget

Detaljer

Langtidsplan. 4 års perspektiv mot 2017. Hordaland Gymnastikk og Turnkrets - 1

Langtidsplan. 4 års perspektiv mot 2017. Hordaland Gymnastikk og Turnkrets - 1 Langtidsplan Hordaland Gymnastikk og Turnkrets 4 års perspektiv mot 2017-1 INNHOLD 1. Innledning... 3 Del I, Overordnede punkter... 3 2. Visjon og virksomhetsidé... 3 3. Verdier... 3 Del III... 4 4. Prioriterte

Detaljer

ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011

ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011 ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011 STYRET Styret har bestått av: * Johnny Hansen Leder og økonomi * Lars Magnus Vongraven Nestleder * Ann Bente Drøyvollsmo Styremedlem/materialforvalter * Bente Botnan Styremedlem/økonomi

Detaljer

ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB

ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB Scandic Hotel Narvik Torsdag 18. juni 2015 1 Saksliste til Årsmøtet i Narvik Slalåmklubb 1. Åpning og konstituering a) Godkjenning av innkalling b) Godkjenning av saksliste

Detaljer

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding Ringerike TKD 2014. Side 1 av 7 Innhold Styret har denne perioden bestått av... 3 Styrets oppsummering av året.... 3 Instruktørene har vært... 3 Økonomi...

Detaljer

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015 Årsberetning 2014 / 2015 Årsberetning 2014/2015 Saksliste Trondheim Bryteklubb sitt 66.ordinære årsmøte 28.april 2015 kl 1900. Sted: Arne L. Fallrø AS sine lokaler i Heimdalsveien 18. 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011

ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011 ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle

Detaljer

Årsmelding Lillehammer Turnforening 2011

Årsmelding Lillehammer Turnforening 2011 Årsmelding Lillehammer Turnforening 2011 Deltakere på Opplandspokalen 2012 Dagsorden: Årsmøte dato 6.3.2012 Kl. 19.30 i Fabrikkens lokaler i Løkkegata 1. Åpning 2. Valg av dirigent, sekretær og 2 personer

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Årsmelding Nesodden IF turn 2015

Årsmelding Nesodden IF turn 2015 Årsmelding Nesodden IF turn 2015 Vi er en idrettsforening med vekt på at alle skal være med ut fra sine forutsetninger og ønsket visjon for turngruppen er: «Turn for alle». Vi er medlem av NGTF- Norges

Detaljer

Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll.

Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll. Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll. 1. Åpning Ruth Floan Knutsen ønsket alle velkommen til Kretsting 2010. 2. Godkjenning av de fremmøtte

Detaljer

Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets

Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets 1 Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets 2 Innholdsfortegnelse: 1 Styrets sammensetning... 3 2 Styrets Intensjoner... 4 3 Organisasjon... 4 4 Klubbene i OBK... 5 5 Aktiviteter... 6 6 Gratulasjoner... 7 3 1

Detaljer

Retningslinjer for Vestlandsmesterskapet i turn jenter/kvinner gutter/ menn

Retningslinjer for Vestlandsmesterskapet i turn jenter/kvinner gutter/ menn Retningslinjer for Vestlandsmesterskapet i turn jenter/kvinner gutter/ menn Rogaland gymnastikk og turnkrets Hordaland gymnastikk og turnkrets Revidert februar 2011 1 Innholdsfortegnelse: 1 Forside 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

2. Godkjenne innkalling og saksliste. 3. Valg av ordstyrer, referent og 2 protokollunderskrivere. 5. Organisering av klubbens aktiviteter

2. Godkjenne innkalling og saksliste. 3. Valg av ordstyrer, referent og 2 protokollunderskrivere. 5. Organisering av klubbens aktiviteter saksliste Årsmøte i Tromsø badmintonklubb Dato:20.4.15 kl. 18:00 20:00 Sted: Næringslivets hus, Grønnegt. 83, 2. etg (inngang vis a vis kino/bibliotek) Møte innkalt av: Andreassen Møtedeltakere: Åpent

Detaljer

Landslagene 2005-2006

Landslagene 2005-2006 Landslagene 2005-2006 Landslagsgruppene 2005-2006 Seniorlandslaget Stipendgruppa Elitegruppa Utfordrergruppa Rekruttgruppa Juniorlandslaget Juniorgruppa Utviklingsgruppa Seniorlandslaget - trenere Sportssjef:

Detaljer

Norges Gymnastikk og Turnforbund

Norges Gymnastikk og Turnforbund Til: * Teknisk komité rytmisk gymnastikk 5.november 2013 REFERAT Fellesmøtemøte rytmisk gymnastikk, fredag 1.november kl.18.00-21.00, Ullevål rom 2004 Tilstede: Navn: Bente Bjanes Marit Sørensen Mette

Detaljer

Toppidrettsstipend. Hedmark Gymnastikk og Turnkrets

Toppidrettsstipend. Hedmark Gymnastikk og Turnkrets Toppidrettsstipend Hedmark Gymnastikk og Turnkrets 2013 BAKGRUNN Hedmark Gymnastikk og Turnkrets er i den heldige situasjonen at man har utøvere som aspirerer til Toppidrettsstipend fra NGTF. Siden søknaden

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2015

Innkalling til generalforsamling 2015 Innkalling til generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 26. mars kl 17.30 i gymsal 3 på Manglerud skole, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

Narvik Idrettslag i 2013

Narvik Idrettslag i 2013 Narvik Idrettslag i 2013 NIL vil takke dere som sponsor for deres bidrag i år og kan vise til et meget godt idrettsår Sportslige aktiviteter 2013 har vært et godt år resultatmessig og laget har hatt to

Detaljer

SPORTSPLAN VOLTIGE 2014

SPORTSPLAN VOLTIGE 2014 SPORTSPLAN VOLTIGE 2014 Innhold Introduksjon... 3 Formål... 3 Sportslige mål... 3 2013... Feil! Bokmerke er ikke definert. 2014... 3 Kommunikasjon... 3 Landslag og satsingsgruppe... 4 Normer for landslag

Detaljer