ÅRSMØTET 2016 Tromsø Turnforening 30. mars Tilhørighet Trivsel - Frivillighet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTET 2016 Tromsø Turnforening 30. mars Tilhørighet Trivsel - Frivillighet"

Transkript

1 ÅRSMØTET 2016 Tromsø Turnforening 30. mars 2017 Tilhørighet Trivsel - Frivillighet

2 Dagsorden 1 Åpning og kontroll av stemmeberettige Ett minutts stillhet for å minnes de som har gått bort i Godkjenning av innkalling 3 Godkjenning av dagsorden 4 Valg av 2 referenter 5 Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen 6 Valg av dirigent 7 Årsberetning for Regnskap Behandle innkomne saker 1 Organisasjonsplan og virksomhetsbygging 10 Fastsettelse av kontingent Budsjettforslag Valg Leder for 1 år Nestleder for 1 år Styremedlemmer for 2 år Ungdomsrepresentant for 1 år Personlig vara for ungdomsrepresentanten Varamedlemmer til styret for 1 år Kontrollkomite Hederstegnkomite Valgkomiteen for 1 år Revisor 13 Kunngjøring av medaljer og hederstegn 14 Vi runder av med en stor takk til styret, og utdeling av en liten påskjønnelse

3 Styrets beretning 2016 Året 2016 har vært året da Tromsø Turnforening endelig kunne starte på nyhallen på Templareimen, men det har også vært et år med mange økonomiske utfordringer. Mye bra arbeid gjøres i avdelingene og utvalgene, og det skapes godt miljø og gode og trygge forhold for aktivitet tross vår trangboddhet i Gyllenborghallen. Sportslig presterer Tromsø Turnforening på høyt nasjonalt nivå innen Norges Gymnastikk- og Turnforbunds olympiske grener; turn menn, turn kvinner og rytmisk gymnastikk. Etter årsmøtet for 2015 gikk Trond Evertsen av som vara i hovedstyret for å bli leder i Troms Gymnastikk- og turnkrets. TTF ønsker Trond lykke til i ny posisjon. TTF følger oppfordringene til Norges Idrettsforbund med å velge inn en ungdomsrepresentant til styret. Nytt styre for 2016 ble enstemmig valgt av Årsmøtet: Posisjon i 2016: - for 2017: Leder - velges hvert år Katharina Torheim Nestleder - velges hvert åt Lena Oprand Pedersen Ikke på valg i styret Ikke på valg i styret Styremedlemmer - velges for 2 år Børge Johansen Ikke på valg Morten Reedtz På valg Ingerlin Saura På valg Ungdomsrepresentant - velges for 1 år Tora Sundelin På valg Varamedlemmer - velges for 1 år Espen Åberg På valg Håkon Willumsen På valg Knut Einar Larsen På valg Personlig vara for ungdomsrepresentant - velges for 1 år Eline Engås På valg Stemmeberettige avdelingsstyreledere velges på avdelingsårsmøtene Stein Are Engstad Avdeling turn menn Sigve Andersen Avdeling turn kvinner Bente E Killie Avdeling rytmisk gymnastikk Laila Berg Avdeling gymnastikk Etter første avholdte styremøte det enighet om følgende konstituering: Morten Reedtz Leder i Økonomiutvalget Espen Åberg Leder i Sportslig utvalg Børge Johansen Leder i Anleggsutvalget Ingerlin Saura Leder i Foreldrekontakt- og dugnadsutvalget Tora Sundelin Leder i Ungdomsutvalget Håkon Willumsen Leder i Markedsutvalget Arbeidsutvalget: Arbeidsutvalget (AU) består av leder Katharina Torheim, nestleder Lena Oprand Pedersen og økonomiansvarlig Morten Reedtz

4 Ansatte: Olga Ivanova 100% stilling som trener, med hovedoppgave å lede gymnastene i ARG Vasily Manyakin 100% stilling som trener, med hovedoppgave å lede gymnastene i ATM Vicentiu Roman 100% stilling som trener, med hovedoppgave å lede gymnastene i ATK Anniken Sørgård 50% stilling som kontorfullmektig (jobbet ut februar 2016) Linn R Pettersen 50% stilling som kontorfullmektig (ansatt september 2016) Elena Kokslien 20% stilling som kontorfullmektig (administrasjon, lønn og treneroppfølging) 50% stilling vikariat fra mars til oktober AU har gjennomført medarbeidersamtaler med alle de ansatte. Ny trener for turn kvinner var på plass 1. januar Ny ansatt på kontoret på plass i september. Generelt: Starten på 2016 var preget av optimisme og glede over å se at nyhallen på Templarheimen endelig skulle bli en realitet. Vi begynte å forberede medlemsvekst og økt trenerbehov. VI toppet barnepartiene med ekstra trenere, og vi hadde stort fokus på internopplæring i salen. Dette førte til økte trenerlønninger vår For å være i stand til å betale ut lønn i juni måtte hovedforeningen låne penger fra underavdelingene. Dette måtte gjøres for å unngå permitteringer eller opptak av lån, og spesielt første halvår gikk med på å lage en plan for å få kontroll på økonomien og sikre fortsatt høy aktivitet. I hovedsak gikk det på å få kontroll på lønnsutgiftene, og samtidig ha en realistisk og periodisert oversikt over inntektene. Det ble redusert litt på trenertettheten, samtidig som lønnsutgifter ble grundig gjennomgått. Høsten 2016 ble det jobbet iherdig med «vasking» av medlemslister og klargjøring for implementering av MySoft. Dette har tatt tid. Og i tillegg har vi hatt store utfordringer med dataprogrammet Mamut og en datapark som begynner å synge på siste verset. Organisatorisk står turnforeningen foran store endringer i Planen er å formalisere roller og sørge for en organisasjon med korte men klare kommunikasjonslinjer for å gjøre driften mer effektiv. Det er i 2017 fokus på å få på plass en daglig leder som skal ha hovedansvar for operativ drift samt daglig økonomioppfølging. Vi ønsker at sportslige ledere for ARG, ATK, ATM og Gymnastikk rapporterer til daglig leder, som igjen skal gi statusrapporter til Styret. Som alle organisatoriske endringer, er dette en utfordrende jobb, men vi håper å se effektene av arbeidet i Dette er noe det gjennom hele våren 2017 jobbes aktivt med på en serie av Kick Off. På Kick Off jobbes det også med virksomhetsoppbygging, strategier og langtidsplaner. Strategien skal ta for seg både sportslige og organisatoriske mål. Vi ønsker å bygge videre på det gode arbeidet som er startet på nyåret 2017, holde fokus og fortsette bygging av en flott Tromsø Turnforening Aktivitet: Det var høy aktivitet arrangementsmessig i TTF på nyåret/våren Vi arrangerte både NNM i apparatturn og i RG, samt NM i RG. Ingen av disse konkurransene er store konkurranser med veldig mange deltakere, noe som igjen gir liten inntjening. Vår- og juleoppvisninger har vært arrangert i god tradisjon. En ekstra stor takk til våre flinke damer, Liv Karin Sletten og Else Hagerup som i vår og høst satt sammen oppvisninger av høy kvalitet og mye flott turn. Se ytterligere info under betraktninger fra Sportslig utvalg og fra Foreldre- og dugnadsutvalget. Møter: Styret av avholdt 8 styremøter i 2016 AU har hatt hyppigere møter og «workshops» ved behov Det har også vært avholdt 2 trenermøter (vår og høst)

5 Kommunikasjon: I 2016 går det meste av kommunikasjon mellom styremedlemmer, avdelingene, trenerne, foreldrene og kontoret fortsatt på e-post, men viktige beskjeder distribueres også på Facebook der TTF har flere lukkede grupper. Flere av foreningens partier og avdelinger kommuniserer nå til sine gymnaster og foreldre kun via lukkede Facebookgrupper. Dette viser seg å være en enkel måte å nå ut til en ønsket gruppe på, og man ser hvem som mottar beskjeder på en enkel og oversiktlig måte. Etter at vi ansatte Linn Pettersen på kontoret har TTF virkelig blitt godt synlig i sosiale media. TTF har fått egen Mange av våre medlemmer bruker også Instagram flittig, og flere av de unge konkurranseutøverne på ATM, ATK, Tropp og RG er veldig flink til å legge ut bilder og videoer. Alle som legger ut bilder og videoer som viser våre gymnaster i trening i hallen, på konkurranser og på treningssamlinger oppfordres til å bruke #tromsoturnforening på innleggene sine. Det er også viktig å påse at det ikke legges ut bilder som på noen måte kan oppleves krenkende eller upassende. En huskeregel er å alltid be om tillatelse fra dem som vises på bildet FØR det postes. Vi oppfordrer alle i styret til å følge ekstra godt med på hva som rører seg i foreningen på sosiale medier. Den gamle plattformen for hjemmesiden til TTF ble i 2015 lagt ned, og er erstattet av en ny. Den nye siden er oppe og går, men det er fortsatt en side vi ikke er helt komfortabel med. Representasjoner: Tromsø Turnforening stilte med representanter på Forbundstinget og Kretstinget Medlemsoversikt Alder år år SUM På grunn av overgang til nytt system, MySoft, er det litt problemer med å hente ut korrekt medlemsdata for 2016 Økonomiske betraktinger for 2016 og utfordringer for Budsjett DRIFTSINNTEKTER , , ,- VAREKOSTNADER , , ,- LØNNSKOSTNADER , , ,- AVSKRIVNINGER , , ,- ØVRIGE DRIFTSKOSTNADER , , ,- DRIFTSKOSTNADER , , ,- DRIFTSRESULTAT , , ,- NETTO FINANS , ,- ÅRSRESULTAT , , ,-

6 Driftsinntekter Driftsinntektene økte med ,- fra 2015 til 2016, men ble lavere enn budsjettert. Det som gjør størst utslag i lavere inntekter i forhold til budsjettet, er lavere egenandeler fra utøvere og billettsalg fra egne arrangementer, totalt ,- under budsjett. Økningen i forhold til fjoråret kommer i hovedsak fra utfakturerte egenandeler ved konkurranser og treningssamlinger. I tillegg har det vært arrangert flere egne arrangementer, blant annet NM RG, noe som har gitt økte tilskudd fra blant annet Barentssekretæriatet og Dommerstøtte fra NGTF. Varekostnader Varekostnader i denne sammenhengen dreier seg om kostnader foreningen har påtatt seg gjennom kontingenter, påmeldingsavgifter og reisekostnader til konkurranser og treningssamlinger, i tillegg til ordinære innkjøp for videresalg. Felles for dem alle er at de bør reflekteres også på inntektssiden. I 2016 har vi økte varekostnader i forhold til 2015, mye basert på økt aktivitet på konkurransesiden og treningssamlinger. I forhold til budsjettet ligger 2016 tallet lavere, noe som kan gjenspeiles i at inntektene også ble lavere enn budsjett. Totalt stemmer varekostnadene godt overens med det foreningen har klart å viderefakturere i Lønnskostnader Her ser vi en økning på ,- i forhold til 2015, mens vi samtidig ligger ,- under budsjett. Grunnen til økningen er satsningen på trenere. 1 Januar ble det ansatt en jentetrener for ATK i full stilling. Det har generelt vært en satsning på flere trenere i sal for å ruste foreningen for en ny hverdag med ny turnhall, både for barnepartiene og konkurransepartiene. Øvrige driftskostnader Her ser vi en økning både i forhold til 2015 og budsjett for I forhold til budsjettet er det største avviket knyttet til regnskapshonoraret, der vi har brukt ,- mer enn budsjettert. På denne posten har vi også brukt ,- mer enn i Kommentar Tromsø turnforening leverer i 2016 et underskudd på , mot budsjett som viste underskudd på 2.000,-. Hovedgrunnen ligger i lavere inntekter enn budsjettert og noe høyere driftskostnader har vært et år med mye aktivitet, flere arrangementer, flere turnpartier og flere trenere. Dette genererer flere inntekter, men også høyere utgifter, først og fremst ved økte lønnskostnader. Utfordringen fremover vil være å holde det høye aktivitetsnivået, og fortsatt ha kontroll på den økonomiske situasjonen både regnskapsmessig og likviditetsmessig. For å sikre sunn drift fremover, spesielt med tanke på den nye situasjonen vi nærmer oss med ny turnhall, vil det være viktig å gjøre en god jobb med fastsettelse av treningsavgiften. Og budsjettet for 2017 gir oss en klar indikasjon på at denne bør økes allerede fra høstsemesteret Komplett regnskap for 2016 ligger tilgjengelig som eget bilag Knut Larsen (medlem av økonomiutvalget)

7 Sportslige betraktninger Tromsø Turnforening er en stor og levende forening med et unikt og bredt aktivitetstilbud. Dette er våre fantastiske halvårlige oppvisninger bevis på. I 2016 er det gjennomført Lørdagsturn, våroppvisning (tema «Vi bygger ny turnhall»), NM og NNM rytmisk gymnastikk, Nord Norsk Apparatturnsamling, Sommerturnskole og juleoppvisning (tema ABBA). Her har TTF vist seg fram på en glimrende måte. Sportslig utvalg ønsker å takke de som har bidratt med dugnadsarbeid rundt arrangementene våre i løpet av året. Også i 2016 har vi klart å beholde kvaliteten på treningstilbudene. En ekstra stor takk rettes til våre dyktige trenere og hjelpetrenere som gjør jobben. Det er allmenn kjent at Tromsø Turnforening har vokst ut av Gyllenborghallen. Vi knives internt om treningstid og plass i den trangbodde hallen, og vi driver idretten vår helt på grensen av det som er mulig og forsvarlig. Til tross for dette oppleves miljøet i hallen godt med økende grad av samarbeid og respekt for hverandres aktiviteter. Sportslig utvalg har i 2016 bedret seg med tanke på ressurspersoner og infrastruktur og kommunikasjonen oppleves som svært god mellom avdelingene. Her passer vi på å berømme Linn på kontoret for å kommunisere aktiviteter og sportslige resultater aktivt og på en positiv måte på hjemmesiden vår. Dette synliggjør våre aktiviteter og harde arbeid i TTF for hverandre og for verden rundt. AG har i løpet av året fått på plass en sportslig koordinator. Det er svært positivt at det nå er en person som kan bidra inn i sportslig utvalg på vegne av bredden i tillegg til trenerkoordinator. Som vanlig har utvalgets arbeid dreid seg om fordeling av saltimer, trenerresurser, koordinering av årshjul og utarbeidelse av timeplanen. Av andre betydelige saker det er jobbet med kan nevnes lønnssystem for trenere, TTFs ungdomspolitikk og trenerutdanning. SU vil spesielt takke og gratulere hallgruppa med arbeidet som har ført til at en ny turnhall til hele TTFfamilien nå er under oppføring. Deres fremragende innsats gir TTF fantastiske muligheter for videre sportslig vekst. En ny hall gir oss også mange nye og spennende utfordringer. Å bygge opp og klargjøre infrastruktur til oppskalering av sportslig aktivitet i ny hall er en stor oppgave TTF verdig. En dobling av medlemsmasse vil kreve mange nye trenere. Dette vil uten tvil være den aller største utfordringen Tromsø Turnforening har i de neste årene som kommer. Vi har heldigvis mange unge instruktører og satser på egen skolering av disse i tillegg til at de får mulighet til delta på kurs i regi av Gymnastikk- og turnkretsen. I den sammenheng passer det å rette en takk til Marit Sundelin og Birgitte Lekang som har tatt tak i denne utfordringen og kjørt hjelpetrenerkurs for mange av våre potensielle nye trenere. Apparatturn menn og Rytmisk gymnastikk har i flere år hatt hver sin dyktige og fast ansatte hovedtrener som har levert stolte resultater og gymnaster til landslagene. Takket være iherdig innsats fra ATK og velvillighet fra hovedstyret kunne TTF fra 2016 også tilby våre kvinnelige apparatturnere en fast ansatt hovedtrener av topp kvalitet. Ansettelsen av Vicentiu "Vince" Roman er sett på som en satsning mot økt aktivitet i ny hall og har løst TTFs problemer med manglende kontinuitet og topptrenerkompetanse på jentesiden. TTF bør benytte disse, våre tre fantastiske og topp kompetente trenerressurser, til å bygge en garde av dyktige trenere. Pr tid har vi over 40 unge trenere med hjelpetrenerkurs og flere erfarne trenere som ønsker å lære riktig og god turnteknikk. I tråd med dette utvidet Tromsdalen VGS i 2016, med god innsats fra hallgruppas leder Børge Johansen, sitt idrettsfagtilbud med en turnlinje. Flere av TTFs gymnaster benytter seg av dette tilbudet. Et slikt tilbud er svært positivt både med tanke på nivåhevning og, på lengre sikt, økt trenerkompetanse. I tillegg legger det til rette for økt kommunikasjon og samarbeid mellom RG, troppsgymnastikk og apparatturn. TTF har aktive dommere på nasjonalt og internasjonalt nivå. Samtidig er mangelen på utdannede dommere i vår landsdel prekær. TTF må gå i samarbeid med Troms Gymnastikk- og Turnkrets for å bygge opp en stabil dommerpool i Troms. Ved nasjonale konkurranser er det krav til at alle deltagerklubber må stille med minst en dommer. Dersom det ikke skjer må klubben «kjøpe» den tjenesten fra andre klubber. Sportslig aktivitet Barn og ungdom På barne- og ungdomspartiene, inkludert våre partier på Ekrehagen, har det vært jevn aktivitet gjennom året. Ved årets Barne- og Ungdoms og Voksenkretstursturnstevner deltok mange barn og ungdommer fra Tromsø Turnforening. Gruppene fikk også visst hva de hadde lært ved foreningens populære vår- og

8 juleoppvisninger. Vi takker alle som har representert foreningen på stevner og oppvisninger. Vi takker også de som har stilt som trenere og ledere for våre flotte utøvere. Viser til egen rapport fra Avdeling gymnastikk. Konkurransegrener TTF er ledende i nordnorsk gymnastikk og turn, spesielt på de tre satsingsgrenene apparatturn menn, apparatturn kvinner og rytmisk gymnastikk. Våre beste utøvere må i stor grad lengre sør i landet for å måle jevnbyrdighet. ATM, ARG og ATK har hatt flere landslagsgymnaster i Vi berømmer ATM og ARG som klarer å opprettholde sitt høye nivå vanskelige forhold til tross. At apparatturn kvinnene kommer etter og gjennom de siste årene har klart å bygge opp et høyt nasjonalt nivå er gledelig å se. Våre konkurranseutøvere i rytmisk gymnastikk, turn kvinner og turn menn har levert flotte resultater og nådd mange av foreningens målsetninger i løpet av året. Tromsø Turnforening har vært representert med gymnaster ved både Nasjonale og Internasjonale konkurranser, inkludert TWG Cup i Østerrike, Nasjonale rekruttkonkurranser, Nordisk, NM, Twenty four/norgescup og barentskamp. I tillegg har vi deltat på regionale konkurranser og arrangert interne konkurranser for våre yngre utøvere. Nivået på troppsturn er fortsatt økende og det har vært et aktivt år for troppsgymnastikken med følgende tropper; senior, junior og rekrutt. Våre tropper har levert gode resultater i KM og NNM. Det har også vært arrangert samlinger for troppsgymnastene i løpet av året. Vi gratulerer alle som har representert foreningen i disse konkurransene. Vi takker også de som har stilt som dommere for TTF. Viser for øvrig til egen aktivitetsrapport fra ARG, ATK og ATM. Aktivitet for voksne, mosjon og oppvisning Foreningen har også et tilbud til trening for voksne gjennom herretrimmen og Show og oppvisningstroppen. I fremtiden i ny hall bør TTF utvide sine tilbud for studenter og voksne som ønsker å trene gymnastikk og turn som mosjonsidrett. Sportslige utfordringer for kommende periode: Oppskalere og utvikle trenermassen for kvalitet i en ny og større idrettshverdag. Utvikle mange nye og spennende idrettstilbud i ny og stor hall. Opprettholde høyest mulig kvalitet i de unike tilbudene TTF tilbyr innen barnetrening. Legge bedre til rette for ungdomssatsing i fremtiden. Ungdom er vår fremtidige resurs Opprettholde et høyest mulig nivå innen tropp og gymnastikk. Greie å gi et godt nok tilbud for satsing til TTFs satsingsgrener. Rekruttere flere dommere innen våre konkurransegrener. Sportslig leder, Espen Åberg

9 Ny Turnhall på Templarheimen Ved inngangen til 2016 hadde vi følgende status for prosjektet ny Turnhall på Templarheimen: Vi hadde avklart planløsningene, og vi hadde beregnet budsjett på 50mill. Vi hadde fått tilbud fra totalentreprenør som harmonerte bra med budsjettet. Vi hadde søkt om spillemidler og andre tilskudd. Reguleringsplanarbeidet for Templarheimen pågikk. Vi fikk festeavtale for tomt i sydenden av Templarheimen. Vi dannet Turnhallen Tromsø AS for at det skulle forestå gjennomføringen av prosjektet. I 2016 fortsatte arbeidene med hoved saklig følgende aktiviteter: Reguleringsplanarbeidet fortsatte. Diskusjoner pågikk vedr. Tromsøbadet, skianlegget etc, etc. Reguleringsplanen ble endelig vedtatt sommeren Totalentreprenør Hugaas AS ble kontrahert i juli. Framdriftsplan ble avtalt til at hallen skulle være ferdig i august Spillemiddelsøknaden og andre tilskudd ble godkjent. Tilskudd fra Kommunen for at vi flytter ut av Gyllenborghallen ble gitt, og Kommunen stilte garanti for hele prosjektbeløpet på 50mill. Avtale ble inngått med DNB om byggelån. Turnutstyr ble bestilt for ca. 3millioner kroner fordelt på Foreningen og på AS-et. Leieavtale ble inngått mellom AS-et og Foreningen, basert på at Foreningen leier hele hallen, og forestår evt. fremleier av deler. Da vi skulle starte byggearbeidene viste det seg at reguleringsplankartet var feil, slik at vi hadde fått for liten tomt og ikke plass til bygget. Etter mye om og men, fikk vi dispensasjon for å få øket tomtestørrelsen. Skiløypa ble også lagt om noe. Vi fikk godkjent igangsettingstillatelse for graving, og trodde alt var greit. Men det kom flere "kjepper i hjulene våre",... vi ble forhindret i å få anleggsadkomst til tomta som vi hadde fått tildelt av Kommunen!! Tromsøbadets prosjektledelse hadde lagt beslag på så store deler av Templarheimområdet at vi ikke kom til tomta vår for å utføre byggearbeidene. Dette medførte selvsagt både forsinkelse og ekstra kostnader. Den 31.desember 2016 var saken med anleggsadkomst fortsatt ikke løst. Heldigvis ble problemene med anleggsadkomst løst iløpet av januar 2017, etter omfattende press både på kommunens administrative ledelse og politikere, og ved bruk av media. Framdriftsplanen er nå revidert basert på ferdigstillelse oktober Fra og med desember 2016 driftes prosjektet ene og alene på dugnad. Den lille prosjektlederstillingen vi har hatt i A/S-et ble avsluttet i slutten av november Utallige møter både internt og ikke minst eksternt er gjennomført. Prosjektleder (Bjørn V) og hallgruppeleder (Børge J) har i perioder hatt henholdsvis «full og halv» stilling på dugnad. Faste møter hver 2-3 uke med entreprenør er gjennomført på dagtid. I tillegg til mailkorespondanser og samtaler med Ifact (utstyr), Gymnova (Utstyr), etc. Hallgruppen til TTF må nå styrkes, slik at prosjektet vil bli styrt godt i havn. Dette er TTF`s ansvarsområde og må bli prioritert i tiden fremover. Hallgruppeleder og prosjektleder vil med dette benytte anledning til å takke ALLE som har bidratt frem til nå i prosessen. Medlemmer i A/S-et, Hallgruppen og AU-TTF Mvh Bjørn V og Børge J

10 Betraktninger fra Foreldre- og dugnadsutvalget Arrangement TTF 2016: NNM apparat Sted Gyllenborghallen Antall påmeldte totalt 131 Antall overnattede 62 NNM RG 15 oktober Sted: Gyllenborghallen NM i rytmisk gymnastikk april Sted: Tromsøhallen, Templarheimen Våroppvisning for de minste kl Deltakere Grupper i alderen 1-5 år samt innslag fra noen av de eldre Sted: Gyllenborghallen Ansvarlig: Elena Kokslien Antall gymnaster ca 200 Antall publikum ca 250 Våroppvisning for de eldste kl 12:00 og 15:00 Sted: Gyllenborghallen Regi store forestilling Liv og Else Antall gymnaster ca 500 pr forestilling Antall publikum ca 350 Lørdag ble det kjørt to forestillinger fra 6 år og oppover, hvor G6 var med i første forestillingen, og J6 var med i andre. Juleforestilling for de minste Sted: Gyllenborghallen Ansvarlig: Solveig Nygaard og Ingerlin Saura Tema: Små nisser og jul Antall gymnaster 200 Antall publikum ca 300 Billettpris 200 for familie, 100 for voksne og 50 for barn 4-15 år. Salg av turngensere, drakter, lodd og kafe på alle forestillingene. Juleforestilling Sted: Gyllenborghallen Tema: Abba Regi: Liv og Else Antall gymnaster 500 Antall publikum 350 Det ble kjørt to oppvisninger med alle fra 6 år og opp. G6 var med på første forestilling, og J6 var med på andre. Billettpris 350 for familie, 150 for voksen og 50 kr for barn under 12 år. Overskudd etter stor og liten juleoppvisningene på kr. Oppsummering arrangement Arrangement i Tromsøhallen er ikke lønnsomt for TTF pga dyr halleie, og det er nå vedtatt at avdelingene lager budsjett som viser overskudd før TTF påtar seg å arrangere. Den største utfordringen rundt NNM apparat var overnatting da det var vanskelig å få avtaler med skoler. Hvilhaug sykehjem ble brukt som overnattingslokale. Sportslotteri november 2016 Salg av julekalendere i november gav inntekt til TTF på kr. Foreldre- og dugnadsutvalget v/ingerlin Saura

11 ATM avdeling turn menn Styret i ATM har i 2016 bestått av: Leder: Stein-Are Engstad Nestleder: Geir Aksel Dahl-Hansen Sportslig koordinator: Geir Dahl-Hansen / Børge Johansen Økonomi koordinator: Knut Einar Larsen og Siri Einvold Dahl Foreldrekontakt ansvarlig: Monica Engen Sponsoransvarlig: André Skrivervik Styremedlem: Tormod Sletvold Styremedlem: Geir Heggelund Styremedlem: Thorstein Funderud Skogvang Møter I 2016 har det vært arrangert styremøte med omtrent to måneders mellomrom. Styret har fordelt arbeidsoppgaver som medlemmene jobber kontinuerlig med gjennom året. Det har vært jobbet godt innfor alle ansvarsområdene. Økonomiansvarlige har ført et detaljert regnskap ned på arrangement/gymnast og lagt ned et stort arbeid med innkreving av egenandeler og sponsorinntekter. Foreldrekontakt ansvarlig kom inn ny i styret og har gjort en svært god jobb med kommunikasjon med foreldrene. Sponsoransvarlig har jobbet tett med sentral markedsgruppe og vært med på tilrettelegging av sponsing i ny turnhall. Styremedlem Geir Heggelund har gjort en strålende innsats med bestilling av flybilletter og hotell for konkurranser. Sportslig har det i tillegg vært gjennomført trenermøter både for bredde- og konkurransetrenerne. Tormod har vært ansvarlig for breddepartiene og Børge og Geir for konkurransepartiene. Børge Johansen og Stein-Are Engstad har sittet i TTFs hallgruppe. Bjørn Vileid (Herretrimmen) har vært ansatt som daglig leder for Turnhallen Tromsø AS fram til ut november Aktiviteter og trenere Trenere som har virket i år 2016: Vasily Manyakin Konkurranse-gutter Ansatt hovedtrener Geir Dahl-Hansen Konkurranse-gutter (2 dager) Jelena Djatchina Konkurranse-gutter (1,5 dag) Håkon Hansen Konkurranse-gutter (2+1 dag vår) Steingrim Svenning Konkurranse-gutter (1 dag) Tormod Sletvold Konkurranse-gutter (1 dag vår) Jakob Henstein 9-10 år og lørdag 6-8 år (1+1 dag vår) Mads Kristian Engstad 9-10 år (høst) (2 d) Hogne Lauksund 7-8 år (vår) (1d) Per Idar Følkner 7 år (vår) og 8-9 år (høst) 1d (2 d høst) Ranveig Langseth 7 vår 1d Børge Johansen 6 år (vår), 7 år (høst), asp. konkurranse (3 dager) Svein Kristiansen Herrer (1 dag) Kjell Johansen Herrer (vikar) Ulv Greve Alsos G.7-8 år og G.9-10 år (vår), aspiranter (3 dager) Marius Jensen G.9-10 år (vår), aspiranter (3 dager) Andreas Winther G.9-10 år (1 dag vår) Espen Åberg 6 år (vår), 7 år (høst) (1d) Rune Johansen G6 (vår) (1d) Yakob Wenham G år (høst) og G.6 år (høst) (2d) Rikke Bjerke G.8-9 år (høst) (2d) Anton H Fudali G.8-9 år (høst) (1d) Olga Ivanova G.6 år (høst) (1d) Hans-Jørgen Engstad G år (vikar) Som tidligere har mange trenere bidratt. ATM har mange trener på listen, men grunnet studier, militærtjenester etc. er det stor utskiftning. Flere på listen ovenfor har dessverre måtte slutte i løpet av året. En utfordring i 2016 har vært reiser i forbindelse med jobb, sykefravær mm. for enkelte trenere. Dette har gitt perioder med ustabil trenerdekning og at flere trenere har vært innom enkelte grupper,

12 noe som er lite gunstig med tanke på kontinuitet i treningsopplegget. Vasily Manyakin som fast ansatt hovedtrener bidrar til stabilitet i trenergruppa. Det må jobbes med å få på plass flere og faste/stabile trenere med god kompetanse i gruppa blant annet for å kunne frigjøre trenerressurser til rekrutteringspartiene. Sponsorgruppa i ATM har i 2016 gjort en god innsats for å beholde og styrke ATMs økonomi. Ved utgangen av 2016 var økonomien i avdelingen allikevel dårlig på grunn av at TTF i 2016 tok ut en stor del av ATM's oppsparte midler for betaling av lønn til trenere i foreningen. Økonomien i avdelingen er fremdeles dårlig som følge av dette, og det arbeidet som er gjort i 2016 for å opprettholde reklameveggen som ATM disponerer gir sårt tiltrengt inntekt for ATM. Avdelingen forutsetter at de lånte midlene tilbakebetales i sin helhet. Årsrapporten vil vise at ATM har hatt god sportslig aktivitet i Magnus Dahl-Hansen (senior), Peder Funderud Skogvang, Iver Heggelund og Elias Engen (guttegruppa) har vært en del av landslagssatsingen til NGTF. Peder og Iver ble i slutten av 2016 tatt opp NGTF's juniorgruppe. Magnus flyttet i september til Oslo for å trene på heltid med landslagsgruppa på landslagets treningssenter. Runar Dahl-Hansen representerer TTF som nasjonal dommer og som trener på samlinger regionalt og i klubben. Arbeidet med å beholde og utvikle trenerkorpset til ATM, samt få inn enda høyere kompetanse vil fortsatt være avgjørende både for sportslige resultater og rekruttering av nye turnere og en hovedutfordring i Dommere som har virket i 2016 Tom Thingvold Internasjonal dommer Børge Johansen Internasjonal dommer Runar Dahl-Hansen Forbundsdommer Mats Kristian Engstad E-dommer Marius Jensen E-dommer Håkon Hansen E-dommer Aktiviteter i 2016 Aktiviteten har vært stor til tross for avbrekk også dette året pga. skader og sykdom. Framgangen til utøverne har vært god i 2016, men med noe stagnasjon for enkelte av de eldste pga. skader. Det vokser nå frem en bred aspirant- og rekruttgruppe som viser gode takter. Det skal bli spennende å følge dette arbeidet videre. TTF's bidrag og NGTF's satsing på gutte/herre turn (landslagssatsing) har også i 2016 vært et viktig bidrag til å legge forholdene til rette for satsning for våre beste gymnaster. Utøverne i gutte- junior og seniorgruppa har deltatt på flere landslagssamlinger i Konkurransepartiet er sammensatt av gutter mellom 9 og 22 år. Antallet har i 2016 ligget på ca gymnaster. Det har også i 2016 vært rekruttert nye gutter til konkurransegruppa. En mini aspirantgruppe ble etablert på slutten av 2016, for å opprettholde kontinuiteten i ATM`s satsing. Flere av ATMs konkurranseutøvere har vist god utvikling og har i 2016 vist at de kan hevde seg godt i nasjonale konkurranser. Det er fortsatt TTF's gutteturnere som utgjør Norges lag i Barentskampen og kretslaget i Norgesfinalen. I 2016 stilte vi med 5 gymnaster på herresiden i Barentskampen der Hans-Jørgen Engstad tok gull i 6- kamp, og Norge (TTF/ATM) tok gull i lagkampen. Et viktig arbeidsområde er å fortsette utviklingen av utøvere fra andre klubber i Nord-Norge og få disse opp på et teknisk nivå som tilsier deltagelse i disse tradisjonsrike konkurransene. Et viktig bidrag til dette er regionsamlingene som har vært arrangert i 2016 der Børge Johansen har vært ansvarlig. Disse samlingene har som tidligere vært en stor suksess og har i stor grad bidratt til et godt samarbeid og samhold mellom klubber i Nord-Norge. Under NNM var ATM/TTF representert med mange utøvere. Våre utøvere dominerer disse konkurransene, og det blir derfor viktig at vi fortsetter å søke konkurranser sør i landet. Treningssamlinger: I 2016-sesongen har 4 utøvere fra TTF deltatt på landslagssamlinger for gutte- og seniorturnere. ATM har i tillegg vært arrangør av to regionale samlinger i Narvik og en i Kabelvåg, i tett samarbeid med regionsansvarlig for Nord Norge. Intern deltakelse har vært god og ikke minst viktig. I

13 tillegg har ATM avviklet interne klubbsamling i Narvik for trening i grop. Sommersamlingen ble også i år gjennomført for ATM i Rovaniemi med stor suksess! Der hadde vi i tillegg invitert med oss utøvere fra Bodø og Kabelvåg, som et ledd i å være med å legge til rette for økning i regionen. Konkurranser: Flere av konkurranseguttene deltok på følgende arrangement i 2016: Nordnorsk mesterskap, Tromsø U-14 Nordisk mesterskap Barentskamp, Älvsbyn, Sverige (Roman Popov, Hans-Jørgen Engstad, Yakob Wenham, Mathias Leo, Elias Engen) Nasjonal rekruttkonkurranse, Stavanger Norgescup 1, Stavanger (Elias DH, Elias E, Kasper) Norgescup 2, Bergen (Kasper,..) Norgescup 3, Asker (Elias E, Kasper, Elias DH) FIG 1, Oslo (Magnus, Iver, Peder) FIG 2, Asker (Iver, Hans Jørgen, Peder, Yakob) FIG 3, Bergen NM jr., Stavanger (Iver, Hans Jørgen, Peder, Yakob) NM sr. Oslo Unni og Haralds pokal (internasjonal, Oslo) Resultater (utvalg): FIG (sr.): Magnus Dahl-Hansen; FIG Bergen 2 pl sammenlagt, gull i ringer og skranke. Sølv i matte og svingstang. Bronse i bøyle og hopp. Finaleplass Unni&Haralds. FIG2: Hans Jørgen Engstad (sr) frittstående 3 pl, hopp 3 pl, skranke 3 pl, NC1: Kasper Sjøthun 1. pl. NC2: Kasper Sjøthun 2. pl. NC3: Kasper Sjøthun 3. pl., Elias Dahl Hansen 3 pl Norgesfinalen: Laget kom på 3 plass av 8 lag. Kasper Sjøthun (kl. 2); 3. pl. 6-kamp., hopp, skranke, ringer: 2. pl., bøyle: 1. pl., frittst.: 3 pl. Peder Funderud Skogvang; (kl. 2): 1 pl. 6-kamp, skranke, frittst.: 1. pl., svingst.: 2. pl. Elias Engen, skranke 3 pl., Kasper Sjøtun, bøyle 1 pl, skranke 2 pl U-14 Nordisk mesterskap: Peder; skranke: 2. pl., ringer: 3. pl., lagkamp 2. pl. Norge Barentskamp: Norge: 1. pl. lagkamp, Hans-Jørgen: 1 pl. 6-kamp, Roman Popov; bøyle: 1. pl., sv.stang: 3. pl., Yakob Wenham; hopp, ringer: 3. pl. NM Senior; Magnus 2 finaler, 3. pl. skranke. NM jr Hans Jørgen Engstad og Yakob Wenham, Peder Funderud Skogvang og Iver Opprand Heggelund sikret seg 11, 12, 17 og 21 plass av over 30 utøvere. NNM: Flere nordnorske mestere, mange medaljer i flere klasser Utfordringer i 2017 Som i alle tidligere år er utfordringen å gi flest mulig av utøverne et godt og stabilt treningstilbud. Treningstilbudet på lørdager har fortsatt i Alle ATM/TTF`s breddetilbud bør gjennomgås og evalueres i Det er svært viktig å fortsette å rekruttere inn nye utøvere, samt beholde så mange som mulig av våre gymnaster og trenere, samt skaffe nye for de som slutter eller har midlertidig fravær fra Tromsø. Tilbudene må inneholde de kvaliteter som søkes både av utøvere, trenere og foreldre. Tromsø Turnforening har i 2016 fortsatt den gode kontakten med andre foreninger i Nord-Norge som driver med apparatturn for å gi våre yngste konkurranse-utøvere et bedre tilbud med tanke på treningssamlinger og konkurranser. Også i 2017 vil dette i første rekke være turnforeningene i Kabelvåg, Melbu, Bodø og Narvik. Landslagssatsingen på gutte-/herreturn er verdifull for våre turnere som har vært inkludert. Satsingen fortsetter og at våre turnere fortsatt er en del av dette arbeidet er viktig og inspirerende for avdelingen. Arbeidet i hallgruppa i 2016 endte med endelig godkjenning for bygging på Templarheimen og med planlagt ferdigstillelse av ny hall i løpet av høsten En særlig utfordring blir å forsøke å få turnere fra ATM kvalifisert for nasjonale representasjonsoppgaver (sr. og jr.) i I 2016 har TTF kunnet stille lag i NC, men ikke i NM sr. Arbeidet med å bygge opp et større NC-lag basert på de yngre turnerne er godt i gang.

14 De største sportslige utfordringene i 2017 vil være: Gi våre elite-turnere sportslige utfordringer Flere treningsøkter i hall med grop inntil ny hall står ferdig i løpet av høsten 2017 Rekrutterer nye turnere til landslagsgruppene (gutter, jr., sr.). Fortsette utviklingen for samtlige gymnaster i ATM Øke nivå og kapasitet i trenerkorpset Administrative utfordringer vil blant annet være rettet mot; Styrke det økonomiske grunnlaget for ATM ved å etablere en dugnadsgruppe i avdelinga å sørge for at våre trenere får et faglig påfyll fortsette utdanningen av flere dommere og rekruttere flere trenere. Målsetting at hovedtrener skal utarbeide individuelle planer for gymnastene. Disse må deles med alle trenere. Utvikling av ATM og TTF i ny hall. Oppretter ny gruppe mini-aspiranter for rekruttering til ATM konkurransegruppe Tromsø, 21. mars 2017 Stein-Are Engstad Geir Aksel Dahl-Hansen Børge Johansen Siri Einvold Dahl Knut Einar Larsen Monica Engen Tormod Sletvold Geir Heggelund Thorstein Funderud Skogvang André Skrivervik

15 ATK Avdeling Turn Kvinner Styrets sammensetning: Leder ATK Sportslig koordinator Økonomiansvarlig Dugnadsansvarlige Foreldrekontakt Styremedlem Styremedlem Vara Sigve Andersen Per Olav Berg Stine Fladseth Ann-Elene Jensen Marianne Hansen Kristina Petterson-Hansen Arnfinn Hykkerud Steindal Brynjar Lien Schulerud Styrets arbeid: Styremøter: , , , , , , 6 stk totalt. Spesielle oppgaver: Tilrettelegge for ny trener, arbeidet med foreldrevettregler og gymnastregler, driftet Ekrehagenpartiene, driftet sommerturnskole, rekrutterte nye utøvere, arrangerte flaskeinnsamlinger og annen dugnad, planlegging av ytterligere treningskapasitet Trenere: Hovedtrener: Nytt fra 2016 var fast ansettelse av hovedtrener for jentene. Etter en lang prosess med flere kandidater på prøve, ble vi enige om en avtale med Vicentiu "Vince" Roman. Vince har mange års bakgrunn som turner, hvor av 6 år på landslaget til Romania. Før han kom til Tromsø hadde han vært trener i Norge i 3 år. Han var først i Asker før han dro til nedre glomma. Vince er målrettet og hardtarbeidende og har vært en nøkkelfaktor for jentenes sportslige fremgang i I skranke har det vært en spesielt stor progresjon til tross for at arbeidsfilosofien er langsiktig oppbygging i stedet for kortsiktige gevinster. Arbeidsbelastningen på Vince har vært stor i 2016, og han har ofte doble grupper. Målsetning er å få 1 trener på 6 gymnaster i hallen, etter turnforeningens egne retningslinjer for konkurranseturn. Andre trenere: Elena Dyatchina har 4 6,5 timer i uken Anita Evensen har 3 timer i uken. I perioden september til november hadde vi gleden av å ha George Blaj som trener i Tromsø turnforening. Dette var et samarbeidsprosjekt med ATM. Blaj er Vince sin tidligere trener og hadde mye kunnskap å by på. Perioden var et sportslig løft. Trener for aspiranter: Camilla Kristiansen (administrativ hovedtrener) 5,5 timer Helene Gamst Berg 5,5 timer Mia Storhaug, 2,5 timer Hanna Åberg 2 timer Trening: Vi hadde 31 jenter på ATK i 2016 i alderen 6-18 år. Disse jentene var fordelt på fire grupper. Grønn gruppe : Aspiranter i alder fra 6-9 år. Noen av gymnastene hadde trening to ganger i uken, mens andre hadde tre ganger i uken. Blå gruppe: 6 gymnaster i alder fra ca 15 timer i uken, med satsing mot godt nivå i nasjonale konkurranser: Orange gruppe: 6 gymnaster i alder fra ca 19 timer i uken, med satsing mot FIG-konkurranser Rød gruppe: 7 gymnaster i alder fra 15-18, ca 12 timer trening i uken, med satsing mot et godt nivå i nasjonale konkurranser.

16 Konkurranser: Nordnorsk mesterskap i apparatturn Tromsø mars 2016 Tromsø turnforening gjorde et godt mesterskap og arrangementet var en fin start på konkurransesesongen. Det ble arrangert både mangekamp og apparatfinaler fra klassene 11 år og opp. Tromsø stilte med 12 gymnaster i aspirantklassen, som turner uten poeng og resultatlister. Rekrutt 11 år, totalt 14 gymnaster i klassen. 1. Malin Saura Berg, poeng 41,4 2. Maria Saura Berg, poeng 40,6 4. Tilde Echroll, poeng 34,5 5. Jenny Åberg poeng 33,80 10 av 12 medaljer til Tromsø turnforening i apparatfinalene. Maria Saura Berg nr 1 i hopp, Malin Saura Berg nr 1 i skranke og bom og Tilde Echroll nr 1 i frittstående. Klasse I,totalt 22 gymnaster i klassen. 1. Seier Marie Andersen, 45,5 2. Eka Broks 43,20 5. Emma Tang, 40,60 8. Ingeborg Sommerseth, 38,0 10. Shahida Wenham, 34,6 10. Synne Reedtz, 34,6 9 av 12 medaljer til Tromsø turnforening i apparatfinalene. Nordnorske mestere klasse 1 var Seier Marie Andersen i hopp, skranke og bom, mens Eka Broks ble nordnorsk mester i frittstående. Klasse II totalt 10 gymnaster i klassen. 1. Helene Gamst Berg, 44,50 2. Camilla Kristiansen 43,80 3. Gabrielle Dahl Evertsen 43,70 Hanna Åberg stilte kun i skranke. I apparatfinalene gikk alle medaljene til Tromsø. Nordnorsk mester i klasse 2 ble Camilla Kristiansen i hopp og bom, Gabrielle Dahl Evertsen i skranke og Helene Gamst Berg i frittstående. Klasse III totalt 8 gymnaster i klassen, hvor av to fra Tromsø 1. Elise Dahl-Hansen, 55,2 2. Sara Petterson Hansen, 48,7 De to turnerne tok medaljer i alle apparatfinalene. Elise Dahl Hansen nordnorsk mester i skranke og bom. Selv om det blir stor dominans fra Tromsø i et nordnorsk mesterskap er det gledelig at klubber som Narvik, Hammerfest og B&OI, Ballstad, Honningsvåg og Kabelvåg, kan gi oss konkurranse i noen klasser og apparater. Twentyfour cup nr 1 i Stavanger april 2016 Resultatliste : Rekrutt 11 år: Tromsø turnforening hadde med 4 gymnaster av totalt 58. Beste resultat var Malin Saura Berg sin 9. plass med poeng. Maria Saura Berg nr ,7 poeng, Tilde Echroll, nr ,45 poeng og Jenny Åberg nr 36 33,95 Klasse 1: Tromsø turnforening hadde med 6 gymnaster av totalt 72. Beste resultat var Seier Marie Andersen med 21.plass poeng. Eka Broks nr 30-43,2 poeng, Emma Tang nr 40 41,2

17 poeng, Ingeborg Sommerseth nr ,8 poeng, Shahida Wenham nr.51 37,5 og Synne Reedtz nr 65 29,8 poeng. Klasse 2: Tromsø turnforening hadde 3 jenter av totalt 26. Beste resultat var Camilla Kristiansen med 10.plass 44,7 poeng. Helene Gamst Berg nr 11 44,6 poeng, Gabrielle Dahl Evertsen nr 13, 44,3 poeng. Klasse 3: Tromsø turnforening hadde 1 av 7 gymnaster. Beste resultat var Sara Petterson Hansen med 4. plass 48,7 poeng. Twentyfour cup nr 2 i Bergen juni 2016 Resultatliste: Rekrutt 11 år: Tromsø turnforening hadde med 4 gymnaster av totalt 52. Beste resultat var Malin Saura Berg med 11. plass 45,2 poeng. Maria Saura Berg nr 20 42,4 poeng, Tilde Echroll nr ,7 poeng, Jenny Åberg nr.37 37,35 poeng. Klasse 1: Tromsø turnforening hadde med 6 gymnaster av totalt 83. Beste resultat var Seier Marie Andersen på 22.plass - 48,75 poeng. Eka Broks nr 34 45,4 poeng, Emma Tang nr 40 44,7 poeng, Shahida Wenham nr 47-44,05 poeng, Synne Reedtz nr 65 36,6 poeng, Ingeborg Sommerseth nr 75 31,3 poeng (kun tre apparat) Klasse 2: Tromsø turnforening hadde 3 jenter av totalt 25. Beste resultat var Gabrielle Dahl Evertsen nr 8, 49,3 poeng, Camilla Kristiansen med 12.plass 47,45 poeng. Helene Gamst Berg nr 25 men turnet bare to hopp og bom 24,85 poeng, Klasse 3: Tromsø turnforening hadde 1 av 7 gymnaster. Beste resultat var Sara Petterson Hansen med 4. plass 47,35 poeng. Twentyfour cup nr 3 i Asker november 2016 Resultater: Rekrutt 11 år: Tromsø turnforening hadde med 4 gymnaster av totalt 70. Beste resultat var Maria Saura Berg med 9. plass 49,8 poeng. Malin Saura Berg nr 10 49,55 poeng, Jenny Åberg nr.33 40,65 poeng. Tilde Echroll nr ,5 poeng, Klasse 1: Tromsø turnforening hadde med 5 gymnaster av totalt 70. Beste resultat var Seier Marie Andersen på 2.plass - 55,0 poeng. Eka Broks nr 17 49,3 poeng, Emma Tang nr 19 49,2 poeng, Shahida Wenham nr 36-44,4 poeng, Ingeborg Sommerseth nr 55 37,8 poeng. Klasse 2: På grunn av skade og sykdom var det ingen av våre gymnaster som turnet alle fire apparater. Hanna Åberg hopp og skranke totalt 24,1 poeng, Camilla Kristiansen skranke 11,45 poeng, Helene Gamst Berg 10,95 poeng. Klasse 3: Tromsø turnforening hadde 1 av 5 gymnaster. Beste resultat var Sara Petterson Hansen med 2. plass 52,8 poeng. Oppsummering Twentyfourcup: Vi har gode resultater i alle klasser og vi ser en tydelig progresjon i løpet av året. I rekrutt 11 klassen kan man forvente at alle de beste gymnastene i Norge stiller, siden en eventuell overgang til FIG skjer først fra 13 år. (11 år fra 2017) I den siste norgescupen har vi som eneste klubb to gymnaster blant de ti beste i rekrutt 11 års klassen( 49,8 og 49,55 poeng). Klasse 1 omfatter jenter år. Sammenlignet med klasse 2 og klasse 3 er det mange jenter som stiller i denne klassen. I 2016 hadde vi bare førsteårsgymnaster i denne klassen, noe som gjør at resultatene her er ekstra imponerende. Seier Marie Andersen sin 2.plass og med 55 poeng i siste

18 Norgescup er en stor prestasjon. I denne konkurransen hadde vi tre jenter blant de 20 beste i klasse 1, noe som er en betydelig fremgang resultatmessig i forhold til den første norgescupen. Alle jentene havnet på den øvre halvdel av resultatlisten på siste norgescup. Klasse 2. Forbigående skader påvirket avslutningen på sesongen. Uten skader har alle jentene plassert seg på den øvre halvdelen av resultatlisten. Et av de bedre resultatene var Gabrielle sin 8. plass i NC 2 med 49,3 poeng. Gledelig at Hanna Åberg er tilbake i NC 3 etter et lengre opphold på grunn av skade. Klasse 3. Sara Petterson Hansen hadde en fin utvikling i løpet av året og fikk en 2.plass i NC 3 med 52,8 poeng. Lofoten open, Kabelvåg oktober 2016 En fin konkurranse og en bra oppkjøring til sesongens siste konkurranser. I hovedsak en nordnorsk konkurranse, men vi fikk gledelig konkurranse fra Njård turn som hadde tatt turen fra region Øst. I rekrutt 11 år hadde vi 4 av 25 gymnaster. var det Njård og Tromsø som konkurrerte om de øverste plassene, hvor Njård stakk av med 1. og 3.plass. Vår plassering: 2. Malin Saura Berg 48,95 4. Maria Saura Berg 47,45 5. Tilde Echroll 42,40 6. Jenny Åberg 41,55 I apparatfinalene fikk Maria Saura Berg 1.plass i hopp, mens Malin fikk 1.plass i skranke og bom. Klasse I Tromsø stilte med 6 av 22 jenter. Også klasse 1 ble vunnet av Njård hvor Narvik fikk en 3.plass. 2. Seier Marie Andersen 51,4 4. Eka Broks, 49,6 6. Emma Tang, 48, Shahida Wenham, 43,4 14. Ingeborg Sommerseth, 39,7 16. Synne Reedtz, 38,55 I apparatfinalene fikk Seier Marie Andersen 1.plass i bom og skranke, mens Eka Broks fikk 1.plass i frittstående. Klasse II Tromsø stilte med 4 av 8 gymnaster. (Hanna Åberg kun i skranke, Lotte Torheim i hopp og skranke. Camilla Kristiansen ble skadet under oppvarming) Gabrielle Dahl Evertsen fikk 1.plass med 49,7 poeng. I apparatfinalene fikk Gabrielle Dahl Evertsen 1.plass i hopp, bom og frittstående. Hanna Åberg fikk 1.plass i skranke. Positivt at Lotte Torheim var tilbake etter lengre tids opphold, og fikk en 3.plass i apparatfinalen i hopp. Helene Gamst Berg deltok ikke på grunn av skade. Klasse III Sara Petterson Hansen var eneste gymnast fra Tromsø. Det var 4 gymnaster i denne klassen. Sara fikk 2.plass med poengsum 51,05. Sara Petterson Hansen vant også apparatfinalen i skranke I tillegg hadde vi 6 aspiranter med på konkurransen men de turnet uten poeng og resultatliste.

19 Nasjonal rekrutt i Kristiansund, oktober 2016: Resultater: I klassen rekrutt 11 år, hadde Tromsø turnforening 4 av 62 gymnaster. Beste resultat var Maria Saura Berg med 5.plass - 51,55 poeng. Malin Saura Berg 9.plass 49,85 poeng, Jenny Åberg nr 27-42,7 poeng og Tilde Echroll nr 31 med 41,45 poeng. Maria Saura Berg sin 5.plass er en stor prestasjon, da nasjonal rekrutt er å regne som norgesmesterskap for rekrutter. I konkurransen møtes over 60 av landets beste rekrutter. Tromsø turnforening var eneste klubb som hadde to blant de ti beste, og alle fire gymnastene var på øvre halvdel av resultatlisten. Som lag fikk Tromsø 6.plass av totalt 28 lag. I lagkonkurransen konkurrerte de i tillegg mot rekrutt 12 år, noe som gjør resultatet meget godt. Norgesfinale Asker november 2016: Resultater: I norgesfinalen kan man stille med de beste fra hver krets, ut fra resultat i norgescup. Det er både lagkonkurranse og apparat-finaler. Man kan stille med 4 klasse 1, 3 klasse II og 3 klasse III, Vi manglet gymnaster i klasse III så Camilla Kristiansen deltok i denne klassen. Skader i forkant på klasse II jentene, samt Seier Marie Andersen klasse 1, gjorde at lagkonkurransen ikke gikk like bra som forventet. Det var likevel gode enkeltprestasjoner. Eka Broks fikk en 10.plass i All-round klasse 1 med 50,00 poeng. Til tross for skade i forkant fikk Helene Gamst Berg en 10 plass i klasse II med 48,85 poeng og Sara Petterson Hansen en 3.plass i klasse III med 53,55 poeng. Camilla Kristiansen fikk 5. plass i klasse III med 50,40 poeng Apparatfinaler norgesfinale: Klasse 1: Emma Tang 4.plass med 13,8 i poeng Klasse 2: Helene Gamst Berg 5.plass i hopp, med 11,75 Gabrielle Dahl Evertsen 6.plass i hopp, med 11,50 Hanna Åberg 6.plass i skranke med 13,2 Klasse 3: Sara Petterson Hansen 2.plass skranke, med 15,5 3.plass i bom, med 14,5 4.plass i hopp, med 11,8 5.plass i frittstående, 13,05 Camilla Kristiansen 5.plass i bom med 13,15 6.plass i skranke med 12,7 Barentskamp Her ble Camilla Kristiansen, Helene Gamst, Seier Marie Andersen og Sara Petterson Hansen tatt ut i fra TTF. I tillegg deltok Andrine hegdahl fra Kabelvåg. Totalt fikk vi 113,200 poeng og fikk 3. plass blant 3 nasjoner. Finland vant med 135,900. Beste apparatresultat var Sara P Hansen med 12.8 i hopp, mens skranke var vårt desidert dårligste apparat med på 3 gymnaster! Landslag: I desember 2015 var Maria Saura Berg og Malin Saura Berg på opptak til rekruttlandslaget (11 og 12 år). De kom begge inn som 2 av totalt 15 gymnaster.

20 UKE 26 UKE 25 Opplevelsen av landslaget var positiv. De var tilstede på de to samlingene som ble arrangert i løpet av sommeren. Vi valgte å ikke møte til uttak i desember 2016 med disse to eller Marte Aarøen Hansen som ellers ville vært gode kandidater for opptak. Dette for å kunne gi bedre trening hjemme samt unngå overgang til FIG. Treningssamlinger: Det ble arrangert treningssamling i Fredrikstad første uka i August med Vince og Siren Bøe som trenere. Dette var et meget vellykket opphold sosialt og treningsmessig. Nesten alle ATK gymnaster deltok. Kurs og utdanning: Det vil være aktuelt å gi trener 1 kurs til de som er med som trenere. I Tromsø turnforening, har vi pr nå fire tilgjengelige dommere. Caroline Årnes, Rikke Bjerke, Anita Evenset og Madelen Garnes. Vi har behov for flere dommere, noe vi bør prøve å rekruttere. Drift og arrangement: Ekrehagen her driftes to fulle partier. Marianne Hansen har hatt drift av disse partiene som sin dedikerte oppgave. Hun har skaffet hoved og hjelpetrenere. Dette har bidratt til ytterligere inntjening for TTF samt at flere små for prøve turn. Sommerskolen Sommerturnskolen 2016 ble gjennomført i uke 25 og 26 (de to første ukene etter skoleslutt). Tilbudet var mandag til fredag kl I uke 25 var Tora Sundelin hovedtrener og i tillegg hadde vi 5 hjelpetrenere (over 15 år) og 4 hjelpere (over 13 år). I uke 26 var Elise Dahl Hansen hovedtrener for de største, Tora Sundelin hovedtrener for de minste, og i tillegg hadde vi 4 hjelpetrenere (over 15 år) og 4 hjelpere (over 13 år). Fornavn Etternavn Notat Avdeling Tora Sundelin Hovedtrener AG Hanna Lorentzen Hjelpetrener ATK Sara P-Hanssen Hjelpetrener ATK Lotte Torheim Hjelpetrener ATK Yakob Wenham Hjelpetrener ATM Hanna Åberg Hjelpetrener ATK Shahida Wenham Hjelper ATK Synne Reedtz Hjelper ATK Eka Broks Hjelper ATK Martine Kokslien Hjelper AG Fornavn Etternavn Notat Avdeling Elise Dahl-Hansen Hovedtrener ATK Frida Guttormsen Hjelpetrener Tropp Hanna Lorentzen Hjelpetrener ATK Sara P-Hanssen Hjelpetrener ATK Yakob Wenham Hjelpetrener ATM Tora Sundelin Hovedtrener små AG Emma Tang Hjelper ATK Ingeborg Sommerseth Hjelper ATK Seier Andersen Hjelper ATK Martine Kokslien Hjelper AG Komiteen besluttet at avlønningen av trenere skulle være som følger: Hovedtrenerne fikk tilbud om 150 kr pr. t. + 4 t. til forberedelser. Hjelpetrenere fikk tilbud om 100 kr pr. t. + 2 t. til forberedelser. Hjelpere fikk tilbud om 50 kr pr. t. Alle trenerne aksepterte dette. I uke 25 deltok 58 barn på sommerturnskolen, 11 gutter og 47 jenter. I uke 26 deltok 54 barn på sommerturnskolen, 7 gutter, og 47 jenter. I forkant at sommerturnskolen ble det søkt om økonomiske midler. Dette arbeidet startet høsten Søknader ble sendt til Gjensidige, SNN-fondet, Ishavskraftfondet og Tromskraft. Vi fikk tildelt kr

Styrets beretning 2013

Styrets beretning 2013 Årsberetning 2013 1 Styrets beretning 2013 Året 2013 har for Tromsø Turnforening vært et rolig år arrangementsmessig. Foreningen var preget av særs høy aktivitet i 2012 med jubileum og NNM, og vi viste

Detaljer

Styrets beretning for 2014

Styrets beretning for 2014 Styrets beretning for 2014 Etter årsmøtet for 2013 gikk Hanne Sofie Holmeslett og Kent Erik Jæger Holmen ut av styret. Nytt styre for 2014 ble enstemmig valgt av Årsmøtet: Leder Katharina Dahlø Torheim

Detaljer

Styrets beretning. Nytt styre for 2015 ble enstemmig valgt av Årsmøtet: Leder Katharina Torheim Velges for 2 år Velges for 1 år som leder

Styrets beretning. Nytt styre for 2015 ble enstemmig valgt av Årsmøtet: Leder Katharina Torheim Velges for 2 år Velges for 1 år som leder Tromsø Turnforening 2015 Styrets beretning Året 2015 har for Tromsø Turnforening vært et rolig år arrangementsmessig, men aktiviteten i foreningen generelt har vært høy. Mye flott arbeid gjøres i avdelingene,

Detaljer

Årsberetning 2015 for DFI TURN

Årsberetning 2015 for DFI TURN Årsberetning 2015 for DFI TURN Utarbeidet dato: januar 2016 Side 1 av 4 1. Visjon for gruppen DFI turn skal tilrettelegge for ulike aktiviteter innenfor gymnastikk og turn. Gjennom gode aktivitetstilbud

Detaljer

Målsettinger. Overordnede mål

Målsettinger. Overordnede mål Retningslinjer for foreldre på lukkede partier Målsettinger Overordnede mål Hovedmålet for Hammer Turn er å gi medlemmene, uansett alder og kjønn, et best mulig tilpasset sportslig tilbud. Klubben er en

Detaljer

Protokoll fra Troms Gymnastikk- og Turnkrets ting 2016 Lørdag 4. mars 2017

Protokoll fra Troms Gymnastikk- og Turnkrets ting 2016 Lørdag 4. mars 2017 TGTKs Kretsting 2017 04. mars 2017 Protokoll fra Troms Gymnastikk- og Turnkrets ting 2016 Lørdag 4. mars 2017 Troms Gymnastikkog Turnkrets ÅPNING Tinget ble åpnet kl 09:40 av Trond Evertsen, som ønsket

Detaljer

Årsrapport for apparat turn 2010

Årsrapport for apparat turn 2010 Årsrapport for apparat turn 2010 Det er fremdeles kun Grimstad Turn og IF som driver aktivt med apparat turn i vår krets. Apparat turn gruppen har dette året bestått av 16 jenter fra 10 16 år og 6-10 aspiranter

Detaljer

HANDLINGSPLANER

HANDLINGSPLANER OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS HANDLINGSPLANER 2016 2017 GRUNNLAGET LEGGES I GYM OG TURN SPENNENDE INKLUDERENDE VISJONÆR TROVERDIG OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS Visjon: Gymnastikk og turn skal være

Detaljer

ÅRSMØTE 2006 for Bardufoss Gymnastikk og Turnforening Stiftet 4.april 1990 www.bardufossturn.org

ÅRSMØTE 2006 for Bardufoss Gymnastikk og Turnforening Stiftet 4.april 1990 www.bardufossturn.org INNHOLD: ÅRSMØTE 2006 for Bardufoss Gymnastikk og Turnforening - Saksliste - Årsberetning for 2006 - Regnskap 2006 - Budsjettforslag 2007 - Innkomne forslag - Valg Stiftet 4.april 1990 BARDUFOSS GYMNASTIKK

Detaljer

SANDVED TURN ÅRSMELDING 2012

SANDVED TURN ÅRSMELDING 2012 SANDVED TURN ÅRSMELDING 2012 Sandved turn har lagt bak seg et godt år med mye aktivitet innen gym og turn. Vi fikk tildelt de treningstidene vi ønsket både i hallen og på skolen. Samarbeidet med skolen

Detaljer

Møte: Fellesmøte Dato 13.11.09 Sted: Holmen Fjordhotell Møteleder: Bente Bjanes Kopi til:

Møte: Fellesmøte Dato 13.11.09 Sted: Holmen Fjordhotell Møteleder: Bente Bjanes Kopi til: MØTEREFERAT Møte: Fellesmøte Dato 13.11.09 Sted: Holmen Fjordhotell Møteleder: Bente Bjanes Kopi til: Deltakere: Marie Moltubakk Siw Irene Nyhuus Eva Ystborg Kristine Horni Liv Marie Simensveen Kaia Dehli

Detaljer

Målsettinger. Overordnede mål

Målsettinger. Overordnede mål Retningslinjer for oppmenn Målsettinger Overordnede mål Hovedmålet for Hammer Turn er å gi medlemmene, uansett alder og kjønn, et best mulig tilpasset sportslig tilbud. Klubben er en lokal klubb og skal

Detaljer

Barents Competition 2017

Barents Competition 2017 Tromsø Turnforening and NNGTK invites to Barents Competition 2017 Tromsø May 27 2017 Competition in Artistic Gymnastics for men and women Team Competition - Individual all-round - Individual finals Program

Detaljer

Saksliste for FGTKs Kretsting 2014. 5-6.april 2014. Sted: Thon Alta hotell, Alta.

Saksliste for FGTKs Kretsting 2014. 5-6.april 2014. Sted: Thon Alta hotell, Alta. 1. Godkjenning av frammøtte representanters fullmakter og dispensasjoner. Delegater på kretstinget: Antall representerte lag: 2. Godkjenning av innkalling. 3. Konstituering Valg av ordstyrer: Referent:

Detaljer

HANDLINGSPLANER

HANDLINGSPLANER OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS HANDLINGSPLANER 2017 2018 GRUNNLAGET LEGGES I GYM OG TURN SPENNENDE INKLUDERENDE VISJONÆR TROVERDIG OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS Visjon: Gymnastikk og turn skal være

Detaljer

Langtidsplan. Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets

Langtidsplan. Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets Langtidsplan Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets 2013-2016 - 1 INNHOLD 1. Innledning... 3 Del I, Overordnede punkter... 4 2. Visjon og virksomhetsidé... 4 3. RGTK sine overordnede mål... 4 4. Verdier...

Detaljer

RETNINGSLINJER NORGESFINALEN I TURN KVINNER OG MENN

RETNINGSLINJER NORGESFINALEN I TURN KVINNER OG MENN RETNINGSLINJER NORGESFINALEN I TURN KVINNER OG MENN September 2014 0. Innholdsfortegnelse 0. Innholdsfortegnelse... 2 1. Kretslag... 3 2. Arrangører... 3 3. Aldersbestemmelser... 3 3.1 Norges Cup finalen

Detaljer

Årsmelding Ordinært Årsmøte. 26. mars 2012. Lørenskoghallen, kantinen kl. 18.00

Årsmelding Ordinært Årsmøte. 26. mars 2012. Lørenskoghallen, kantinen kl. 18.00 Årsmelding Ordinært Årsmøte 26. mars 2012 Lørenskoghallen, kantinen kl. 18.00 Saksliste: 1. Konstituering Opptak av navnefortegnelse. Spørsmål om møtet er lovlig innkalt. Valg av møteleder. Valg av sekretær

Detaljer

Referat FGTKs Kretsting mars 2015 Sted: Thon Alta hotell, Alta.

Referat FGTKs Kretsting mars 2015 Sted: Thon Alta hotell, Alta. 1. Godkjenning av frammøtte representanters fullmakter og dispensasjoner. 0 Iselin Brenna-Mortensen Norges Gymnastikk- og Turnforbund 0 Stein Nilsen Norges Gymnastikk- og Turnforbund 1 Berit Lovise Romsdal

Detaljer

ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING

ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING 1 Narvik 01. september 2014 ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING Det øverste organet i Narvik Turnforening er årsmøtet. Årsmøtet velger foreningens styre samt Turnhallfondets styre. Videre

Detaljer

RETNINGSLINJER NORGESFINALEN I TURN KVINNER OG MENN

RETNINGSLINJER NORGESFINALEN I TURN KVINNER OG MENN RETNINGSLINJER NORGESFINALEN I TURN KVINNER OG MENN November 2013 0. Innholdsfortegnelse 0. Innholdsfortegnelse... 2 1. Kretslag... 3 2. Arrangører... 3 3. Aldersbestemmelser... 3 3.1 Norges Cupfinalen

Detaljer

Infoskriv nr Vi er best i Nord Europa!

Infoskriv nr Vi er best i Nord Europa! Infoskriv nr.1 2017 Oslo, 20.november 2017 Vi er best i Nord Europa! Gratulerer til laget som tok gull; Martine Skregelid, Asker tf, Thea Mille Nygaard, Holmen tt, Julie Madsø, Holmen tt, Ingrid von Hafebrädl,

Detaljer

Målsetting: Delta med en utøver i O L 2020 > 2024

Målsetting: Delta med en utøver i O L 2020 > 2024 Målsetting: Delta med en utøver i O L 2020 > 2024 Norge deltok med turnlandslag for kvinner i Olympiske leker i 1968 og 1972 Og individuelt med Anita Tomulevska, Barcelona 1992 Turn er OLs største og viktigste

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2015

Innkalling til generalforsamling 2015 Innkalling til generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 26. mars kl 17.30 i gymsal 3 på Manglerud skole, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

Agenda for årsmøte i IL Express 15. februar 2016

Agenda for årsmøte i IL Express 15. februar 2016 Agenda for årsmøte i IL Express 15. februar 2016 Kl. 18.00 Velkommen Utdeling av heder og ære Minneord om Evy Johansen Innlegg fra ordfører Kjetil Glimsdal om Grimstad kommunes satsning på idrett Ca. 19.00

Detaljer

Bergens Fekteklubb. Stiftet 1936. Årsmøte 2005. 3. Mars 2006. Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår.

Bergens Fekteklubb. Stiftet 1936. Årsmøte 2005. 3. Mars 2006. Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår. Årsmøte 2005 3. Mars 2006 Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår. Vedlagt følger: Saksliste Årsmelding 2005 Regnskap 2005 Innkomne forslag Fastsettelse av kontingent Budsjettforslag

Detaljer

Handlingsplan for Snøgg Turn

Handlingsplan for Snøgg Turn Handlingsplan for 016-2019 Snøgg Turn Handlingsplan 2016-2019 09.05.17 Notodden Idrettshall,Telemark 3679 TELEFON WEB 934 95 010 Snoggturn.no Innholdsfortegnelse Visjon:... 3 Virksomhetside:... 3 Overordnede

Detaljer

Tromsø Taekwon-Do klubb. Årsmelding 2013. Styret har hatt følgende sammensetning: Martin J. Svendsen

Tromsø Taekwon-Do klubb. Årsmelding 2013. Styret har hatt følgende sammensetning: Martin J. Svendsen Tromsø Taekwon-Do klubb Årsmelding 2013 Styret har hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Kasserer: Styremedlem: Styremedlem Varamedlem: Martin J. Svendsen Silje Mari Mathiassen Hilde C. Thoresen

Detaljer

Retningslinjer. Midt-Norsk Mesterskap og Regionsfinale. Turn Kvinner og Turn Menn

Retningslinjer. Midt-Norsk Mesterskap og Regionsfinale. Turn Kvinner og Turn Menn Retningslinjer Midt-Norsk Mesterskap og Regionsfinale Turn Kvinner og Turn Menn Versjon juni 2017 INNHOLD 1 Kretser... 3 2 Arrangører... 3 3b Aldersbestemmelser Regionsfinalen mangekamp og Regionsfinalen

Detaljer

Line Sofie Westgaard. Vilja Berg. Nr Rekrutt (11 år) D E Bom Plass Mia Fosdal Jensen Yrla Sjåfjell Ellefsen Vilja Berg Emilia Barstad

Line Sofie Westgaard. Vilja Berg. Nr Rekrutt (11 år) D E Bom Plass Mia Fosdal Jensen Yrla Sjåfjell Ellefsen Vilja Berg Emilia Barstad Nr Rekrutt (11 år) D E Bom Plass Mia Fosdal Jensen Yrla Sjåfjell Ellefsen Vilja Berg Emilia Barstad Line Sofie Westgaard Nr Rekrutt (11 år) D E Skranke Plass Emilia Barstad Johanne Olsen Vilde Aileen Nilsen

Detaljer

Invitasjon til Kretsmesterskap i turn 2015 6. 8. februar i Stordalshallen, Bodø.

Invitasjon til Kretsmesterskap i turn 2015 6. 8. februar i Stordalshallen, Bodø. Invitasjon til Kretsmesterskap i turn 2015 6. 8. februar i Stordalshallen, Bodø. B&OI turn har den glede av å invitere til Kretsmesterskap i Apparatturn Kvinner og Menn, Troppsturn og RG 6. 8. februar

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Tirsdag 10. april 2012 Tid: Kl. 1900 Sted: Skjettenhallen, møterom oppe på tribuneplan DAGSORDEN 1.

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2016

Innkalling til generalforsamling 2016 Innkalling til generalforsamling 2016 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 17. mars kl 17.30 i garderobe 3 i Manglerud skoles gymsal, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

Årsmøte Stag Turn 2016

Årsmøte Stag Turn 2016 Årsmøte Stag Turn 2016 DAGSORDEN 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Valg av møteleder a. Velge referent b. Velge 2 personer som skal underskrive protokollen 4. Godkjenne dagsorden 5. Årsberetninger

Detaljer

Informasjonshefte nasjonale/internasjonale partier Turn Kvinner og Turn Menn 2016

Informasjonshefte nasjonale/internasjonale partier Turn Kvinner og Turn Menn 2016 Informasjonshefte nasjonale/internasjonale partier Turn Kvinner og Turn Menn 2016 Konkurranseavdelingen Turn Kvinner og Turn Menn er to av konkurransegrenene i Oslo Turnforening sin konkurranseavdeling.

Detaljer

Styremøte nr. 2/17 Troms Gymnastikk- og Turnkrets Onsdag 26. april 2017 Telefonstyremøte

Styremøte nr. 2/17 Troms Gymnastikk- og Turnkrets Onsdag 26. april 2017 Telefonstyremøte Styremøte nr. 2/17 Troms Gymnastikk- og Turnkrets Onsdag 26. april 2017 Telefonstyremøte Åpning Trond åpnet møte, kl. 2100, med å ønske alle velkommen! Fremmøtte: Trond Evertsen, Tora Sundelin, Hilde Berglund

Detaljer

Årsberetning. Værnes NTN Taekwon- Do Klubb

Årsberetning. Værnes NTN Taekwon- Do Klubb Årsberetning for Værnes NTN Taekwon- Do Klubb 2013 Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSMØTE KALANDSEIDET IL Håndballgruppen FOR MELDINGSÅRET 2013 SAKSLISTE 1. Åpning Valg av dirigent og referent 2 Årsmeldinger 3. Regnskap

Detaljer

Velkommen til NNM 2013

Velkommen til NNM 2013 Velkommen til NNM 2013 Dette dokumentet inneholder foreløpig kjøreplan for konkurransen. Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer fortløpende og underveis i konkurransen. For oppdaterte lister se

Detaljer

ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014

ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Mandag Tid: Kl. 1800 Sted: Skjettenhallen, møterom 2. etasje DAGSORDEN 1. Innkalling og konstituering 1.1. Godkjenning

Detaljer

Hedmark Gymnastikk- og Turnkrets og Løten Turn inviterer til mini- convention i Løtenhallen

Hedmark Gymnastikk- og Turnkrets og Løten Turn inviterer til mini- convention i Løtenhallen Hedmark Gymnastikk- og Turnkrets og Løten Turn inviterer til mini- convention i Løtenhallen Velkommen til løten. Gå ikke glipp av årets convention. I år kan vi blant annet by på mye inspirasjon for alle

Detaljer

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014 Årsmøte i Haslum IL Håndball 13. Februar 2014 Stor idrettsglede i mange årsklasser 2 Dagsorden 1. Åpning 2. Konstituering Godkjenning av innkalling Godkjenning av dagsorden Valg av dirigent 3. Oppsummering

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball ÅRSMØTE for 2015 Innkalling Årsmøte CSK fotball 16.03.2016 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av stemmerett 4. Godkjenning av saksliste 5. Valg av møtedirigent 6. Valg av sekretær 7.

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2016

Årsberetning. GIL Fotball 2016 Årsberetning GIL Fotball 2016 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Siri Ann Mørk Hansen Styremedlem: Marit Rogstad Aadnøy Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

Velkommen til konkurranse for apparatturn for Nord Norge. Narvik Turnforening Postboks 181, 8503 Narvik

Velkommen til konkurranse for apparatturn for Nord Norge. Narvik Turnforening Postboks 181, 8503 Narvik Velkommen til konkurranse for apparatturn for Nord Norge Postboks 181, 8503 Narvik Til: Kretsledere/kretsansatte Lag og foreninger i Nordland, Troms og Finnmark turnkrets. Mesterskap for apparatturn i

Detaljer

BÅTSFJORD SPORTSKLUBB

BÅTSFJORD SPORTSKLUBB BÅTSFJORD SPORTSKLUBB Beate Sund Tove Laila Ingebrigtsen Jarle Nilsen Solveig Lund Mette Aarnes Runar Mikalsen Ann Kristin Jacobsen observatør. May Bente Eriksen Båtsfjord 4. februar 2010 PROTOKOLL FRA

Detaljer

Referat Kretsstyremøte mars 2016 Thon Hotell Svolvær. Til stede Kretsstyret: Mats, Cato, Lana, Kathrine, Lisa, Hanne, Mia og Johan Thomas.

Referat Kretsstyremøte mars 2016 Thon Hotell Svolvær. Til stede Kretsstyret: Mats, Cato, Lana, Kathrine, Lisa, Hanne, Mia og Johan Thomas. Referat Kretsstyremøte 12.-13. mars 2016 Thon Hotell Svolvær Til stede Kretsstyret: Mats, Cato, Lana, Kathrine, Lisa, Hanne, Mia og Johan Thomas. Ingen kretskonsulenter til stede. Lørdag: 12:45 16:30 Søndag:

Detaljer

Strategisk plan for Oslo Turnforening 2012-2016

Strategisk plan for Oslo Turnforening 2012-2016 Strategisk plan for Oslo Turnforening 2012-2016 Visjon: Oslos sprekeste! Visjonen beskriver vår virksomhet i framtiden, som om vi er kommet dit vi vil. Visjonen henger sammen med virksomhetsideen. Virksomhetsidé:

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN ASKER SVØMMEKLUBB

VIRKSOMHETSPLAN ASKER SVØMMEKLUBB VIRKSOMHETSPLAN ASKER SVØMMEKLUBB 2017-2020 1. VISJON OG VIRKSOMHETSIDÉ Visjon: Asker Svømmeklubb skal være landets mest attraktive og respekterte svømmeklubb hvor utøvere i vann skal oppleve trivsel,

Detaljer

LANDSFINALE RYTMISK GYMNASTIKK 2015 REGLEMENT

LANDSFINALE RYTMISK GYMNASTIKK 2015 REGLEMENT LANDSFINALE RYTMISK GYMNASTIKK 2015 REGLEMENT MÅL: Skape en attraktiv og spennende konkurranse for RG. Skape en konkurranse med status for høstsemesteret. Øke regionalt samarbeid og samhold. Oppdatert

Detaljer

Handlingsplan for Trivsel og Miljø 2006 og første kvartal 2007

Handlingsplan for Trivsel og Miljø 2006 og første kvartal 2007 Handlingsplan for Trivsel og Miljø 2006 og første kvartal 2007 I denne perioden fokuseres Gjennomføring av pilot for jenter elite/viderekomne Etablere systematikk for oppfølging av trivsel og miljø basert

Detaljer

Toppidrettsstipend. Hedmark Gymnastikk og Turnkrets

Toppidrettsstipend. Hedmark Gymnastikk og Turnkrets Toppidrettsstipend Hedmark Gymnastikk og Turnkrets 2013 BAKGRUNN Hedmark Gymnastikk og Turnkrets er i den heldige situasjonen at man har utøvere som aspirerer til Toppidrettsstipend fra NGTF. Siden søknaden

Detaljer

Informasjonshefte kretspartier Turn Kvinner og Turn Menn 2016

Informasjonshefte kretspartier Turn Kvinner og Turn Menn 2016 Informasjonshefte kretspartier Turn Kvinner og Turn Menn 2016 Konkurranseavdelingen Turn Kvinner og Turn Menn er to av konkurransegrenene i Oslo Turnforening sin konkurranseavdeling. Innenfor TK og TM

Detaljer

Møteprotokoll. Styremøte Dato: , Sted: Møterom Bøtte Tid: 17:00-18:30. Faste medlemmer som møtte: Faste medlemmer som ikke møtte:

Møteprotokoll. Styremøte Dato: , Sted: Møterom Bøtte Tid: 17:00-18:30. Faste medlemmer som møtte: Faste medlemmer som ikke møtte: Møteprotokoll Styremøte Dato: 22.06.17, Sted: Møterom Bøtte Tid: 17:00-18:30 Faste medlemmer som møtte: Navn: Christina Ødegård Vanja Haltorp Mohammed Chkontana Petter Johnsen Anne B. Christiansen Funksjon:

Detaljer

Årsberetning for 2015

Årsberetning for 2015 Årsberetning for 2015 Trøndelag Hestesportsklubb Side 1 av 12 Innholdsfortegnelse 1. Styrets sammensetning 2. Styrets arbeid 3. Aktiviteter 4. Økonomi 5. Framtidsutsikter 6. Klubb, Krets og Norgesmesterskap

Detaljer

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015 Årsberetning 2014 / 2015 Årsberetning 2014/2015 Saksliste Trondheim Bryteklubb sitt 66.ordinære årsmøte 28.april 2015 kl 1900. Sted: Arne L. Fallrø AS sine lokaler i Heimdalsveien 18. 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Håndbok for Bøler I.F. Håndball

Håndbok for Bøler I.F. Håndball Håndbok for Bøler I.F. Håndball Målsetning: Håndballgruppa skal ha et tilbud til alle barn i bydelen fra de er 6 år gamle, 1.klassetrinn. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Innledning... 3 1) Styrets oppgaver:...

Detaljer

Årsmøte Nordstrand IF Fotball. Onsdag 26. februar 2014 Kl. 20 00

Årsmøte Nordstrand IF Fotball. Onsdag 26. februar 2014 Kl. 20 00 Årsmøte Nordstrand IF Fotball Onsdag 26. februar 2014 Kl. 20 00 Dagsorden 1. Åpning ved leder Thor Einar Andersen 2. Godkjenning av stemmeberettigede 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden 4. Valg av

Detaljer

TU R N H A L L E N TURNSPORTENS NYE ARENA I TROMSØ PÅ TEMPLARHEIMEN

TU R N H A L L E N TURNSPORTENS NYE ARENA I TROMSØ PÅ TEMPLARHEIMEN TU R N H A L L E N TURNSPORTENS NYE ARENA I TROMSØ PÅ TEMPLARHEIMEN TROMSØ TURNFORENING EN AV NORGES ELDSTE IDRETTSFORENINGER Tromsø Turnforening ble etablert allerede i 1862. Vi er den eldste idrettsforeninga

Detaljer

Årsmelding Ordinært Årsmøte. 14. mars 2016. Folkets Hus kl. 18.00

Årsmelding Ordinært Årsmøte. 14. mars 2016. Folkets Hus kl. 18.00 Årsmelding Ordinært Årsmøte 14. mars 2016 Folkets Hus kl. 18.00 Saksliste: 1. Konstituering 1.1. Opptak av navnefortegnelse. 1.2. Spørsmål om møtet er lovlig innkalt. 1.3. Valg av møteleder. 1.4. Valg

Detaljer

Referat kretsting Finnmark Gymnastikk- og Turnkrets

Referat kretsting Finnmark Gymnastikk- og Turnkrets Referat kretsting Finnmark Gymnastikk- og Turnkrets Åpning: Leder Berit Romsdal ønsker velkommen og åpner tinget. Finnmark Gymnastikkog Turnkrets 1. Godkjenning av fremmøtte representanter Godkjente stemmeberettigede

Detaljer

ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011

ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011 ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle

Detaljer

Retningslinjer. Kretsmesterskap Kretskonkurranse Aspirant Uttakskonkurranse. Turn Kvinner og Turn Menn. Oktober 2017

Retningslinjer. Kretsmesterskap Kretskonkurranse Aspirant Uttakskonkurranse. Turn Kvinner og Turn Menn. Oktober 2017 Retningslinjer Kretsmesterskap Kretskonkurranse Aspirant Uttakskonkurranse Turn Kvinner og Turn Menn Oktober 2017 Nordland Gymnastikk og Turnkrets 1 av 6 Dette dokumentet inneholder de gjeldende retningslinjer

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012

ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012 ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012 HÅNDBALLSTYRET: Verv Leder Nestleder Kasserer Sekretær Sportslig leder Markedsleder Anleggsleder Dommerkontakt AMD/ Webansvarlig/ Navn Svein Fure Larsen Tone Rogne

Detaljer

1. Organisering. Øvrige tillitsvalgte. 2. Styremøter. Styret har denne sesongen bestått av: Birgitte Røisgård

1. Organisering. Øvrige tillitsvalgte. 2. Styremøter. Styret har denne sesongen bestått av: Birgitte Røisgård Årsberetning for Stokke IL, håndballgruppa 2009 1. Organisering. Styret har denne sesongen bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Sportslig leder AMD. Leder Dommerkontakt Espen Hansen Ivan Johansen

Detaljer

ÅRSMØTE. 2013 Sortland Turnforening. 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden.

ÅRSMØTE. 2013 Sortland Turnforening. 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden. ÅRSMØTE Saksliste 2013 Sortland Turnforening 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden. 3. Valg av dirigent, referent og 2 medlemmer til å underskrive

Detaljer

Påmeldingen er for alle partier bindende fra 2. treningsdag og treningskontigenten forfaller i sin helhet.

Påmeldingen er for alle partier bindende fra 2. treningsdag og treningskontigenten forfaller i sin helhet. Partiene Generelt: 1 treningstime = ca. 1 semester = Halvår Påmeldingen er for alle partier bindende fra 2. treningsdag og treningskontigenten forfaller i sin helhet. Foreldre og Barn Aldersgruppe 2 3

Detaljer

Trial Satsnings-team for Jenter 2014

Trial Satsnings-team for Jenter 2014 1 Trial Satsnings-team for Jenter 2014 Satsningsteam for jentene. Det ble opprettet i 2012. Trial Team Girls Dette teamet skal fremme internasjonal satsing for jenter/damer. Det er tenkt at en kan dra

Detaljer

Handlingsplan for sportslig satsing for langrenn og skiskyting i Bossmo & Ytteren IL 2005/2006

Handlingsplan for sportslig satsing for langrenn og skiskyting i Bossmo & Ytteren IL 2005/2006 Handlingsplan for sportslig satsing for langrenn og skiskyting i Bossmo & Ytteren IL 2005/2006 Innledning: Bossmo & Ytteren IL ski er ei undergruppe i det lokale fleridrettslaget. Klubben har ved utstrakt

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB

ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB Scandic Hotel Narvik Torsdag 18. juni 2015 1 Saksliste til Årsmøtet i Narvik Slalåmklubb 1. Åpning og konstituering a) Godkjenning av innkalling b) Godkjenning av saksliste

Detaljer

ÅRSMØTE 6. mars 2013. Sakspapirer og Årsmelding

ÅRSMØTE 6. mars 2013. Sakspapirer og Årsmelding ÅRSMØTE 6. mars 2013 Sakspapirer og Årsmelding Dagsorden Årsmøte Stavanger Stupe Club 6. mars 2013 1. Godkjenning av innkallingen 2. Godkjenning av dagsorden 3. Valg av ordstyrer 4. Valg av referent 5.

Detaljer

Sportslig rapport for sesongen 2014-2015

Sportslig rapport for sesongen 2014-2015 Vedlegg 2-2015 Side 1 av 30 Sportslig rapport for sesongen 2014-2015 Sportslig rapport for TSK 2014-2015 Dette året har TSK hatt en sportslig opptur på flere nivåer Sesongen startet med treninger ledet

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Øvre Eiker Travselskap innkaller herved til generalforsamling fredag 27.01.2012 kl 19.00 Sted Sanden Hotell (Hokksund) SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkallingen 2. Valg

Detaljer

Kom... Drill. med. oss SANDNES SPORTSDRILLKLUBB. Informasjonsbrosjyre. Rev- april Foto: A Ommundsen

Kom... Drill. med. oss SANDNES SPORTSDRILLKLUBB. Informasjonsbrosjyre. Rev- april Foto: A Ommundsen Kom... Drill med oss Informasjonsbrosjyre Rev- april 2014 Om brosjyren Medlemmene i Sandnes Sportsdrillklubb har et ønske om å spre informasjon om klubb og sportsdrill. Vi har laget denne brosjyren for

Detaljer

Langtidsplan med mål mot 2019 for Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets

Langtidsplan med mål mot 2019 for Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Langtidsplan med mål mot 2019 for Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 1 2 Overordnede punkter... 1 2.1.1 Visjon og virksomhetside... 1 2.1.2 Verdier STGTK... 1 3

Detaljer

ÅRSMELDING -16. Innledning

ÅRSMELDING -16. Innledning ÅRSMELDING -16 Innledning Mye bra i året 2016, men også mye som bør bli bedre. Økt tilbud til de eldste ungdommene fra i høst, når Løkkebandylaget i stedet startet å spille i 3. divisjon Herrer. Vi startet

Detaljer

Innhold Overordnede mål:... 2

Innhold Overordnede mål:... 2 Innhold Overordnede mål:... 2 Plan for Seniorlag:... 2 Damelag:... 2... 2... 2... 2 Herrelag:... 3... 3... 3... 3 Rekruttering/barnehåndball:... 3 Trenere i klubben... 4... 4... 4 Strategi for måloppnåelse...

Detaljer

MANDALS TURNFORENING

MANDALS TURNFORENING MANDALS TURNFORENING STIFTET 13.11.1886 TILSLUTTET: NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUND - NORGES IDRETTSFORBUND VEST-AGDER GYMNASTIKK- OG TURNKRETS VEST-AGDER IDRETTSKRETS 05.12.2017 Behovsanalyse Mandals

Detaljer

Infoskriv TKRG nr.3 2015.docx

Infoskriv TKRG nr.3 2015.docx NY TEKNISK KOMITÉ RYTMISK GYMNASTIKK Det er nå kommet på plass en ny TKRG komité og vi i komiteen gleder oss til å jobbe med spennende oppgaver, og bidra til utvikling i rytmisk gymnastikk. Komiteen består

Detaljer

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 Håndballen i Hegra har også i år hatt en veldig god sesong, med mange aktive spillere, trenere, lagledere og ikke minst publikum. Det har vært mange fine

Detaljer

Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking

Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking Vedtatt av årsmøtet 2. februar 2016 1. Innledning Formålet med disse retningslinjer er å bidra til at orienteringsavdelingen drives på en ryddig og

Detaljer

28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim

28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM FRISBEEKLUBB 28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim REFERAT Deltakere: Ingar Ballo Sandum, Sigrid Ballo Sandum, Stig Rune Øyra, Lars Jakob Furunes og Hans-Christian Ristad

Detaljer

Årsmøte 2014 i Horten svømmeklubb Dato 25.02.15

Årsmøte 2014 i Horten svømmeklubb Dato 25.02.15 Årsmøte 2014 i Horten svømmeklubb Dato 25.02.15 Sted: Kystverkets lokaler, Moloveien Kl: 18.00 Tilstede: 21 stemmeberettigede ( hvor 6 er sittende styre) Stemmene var fordelt på følgende grupper: 7 A-gruppa,6

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2016 1 Styret Det er gjennomført 8 styremøter i 2016. Styret i fotballgruppa har i 2016 bestått av: Leder: Sekretær/styremedlem: Økonomiansvarlig:

Detaljer

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Dagsorden: Sak 1. Åpning/konstituering Sak 2. Godkjenne a) Representantens fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent e) Valg

Detaljer

Årsberetningen godkjennes.

Årsberetningen godkjennes. 1. Møtet settes Leder Jan Rune Løvnæseth (heretter referert til som JRL) informerer om at alle tilstede må være medlem av Hasle-Løren idrettsklubb for å ha stemmerett. JRL settes som dirigent, undertegnede

Detaljer

ÅRSMØTE NARVIK SLALÅMKLUBB

ÅRSMØTE NARVIK SLALÅMKLUBB ÅRSMØTE 2017 1.1.2016 31.12.2016 NARVIK SLALÅMKLUBB Scandic Hotel Narvik Torsdag 9. mars 2017 Saksliste til Årsmøtet i Narvik Slalåmklubb Velkommen og kort redegjørelse fra klubbens leder 1. Godkjenning

Detaljer

ÅRSMØTE 2008 LØRDAG 1. MARS 2008

ÅRSMØTE 2008 LØRDAG 1. MARS 2008 ÅRSMØTE 2008 LØRDAG 1. MARS 2008 SAKSLISTE: 1.ÅPNING 2.VALG AV REFERENT 3.ÅRSBERETNING 2007 4.REGNSKAP 2007 5.FORSLAG 6.KONTINGENT 7.VALG 8.BUDSJETT 2008 ÅRSBERETNING 2007 ASKIM STYRKELØFTKLUBB STYRET.

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

ØVRE EIKER SVØMMEKLUBB organisasjonsplan

ØVRE EIKER SVØMMEKLUBB organisasjonsplan ØVRE EIKER SVØMMEKLUBB organisasjonsplan 1. Formål. I tråd med Norges Svømmeforbunds formål skal Øvre Eiker Svømmeklubb arbeide for at alle gis mulighet for å utøve svømmeaktivitet ut i fra sine ønsker,

Detaljer

Aktivitet sesongen 2011/2012 Vefsnhopp

Aktivitet sesongen 2011/2012 Vefsnhopp Aktivitet sesongen 2011/2012 Vefsnhopp Sesongforberedelser høsten 2011. Det ble gjennomført 1 felles plastsamling i Steinkjer (Miljøsamling).. Det var med 6 Vefsnhoppere fra 13 til senior år på miljøsamling.

Detaljer

INFO FRA Teknisk komite Rytmisk Gymnastikk nr. 1, januar 2007. T K R G ønsker alle R G -trenere, ledere og dom m ere et riktig G O D T N Y T T Å R!

INFO FRA Teknisk komite Rytmisk Gymnastikk nr. 1, januar 2007. T K R G ønsker alle R G -trenere, ledere og dom m ere et riktig G O D T N Y T T Å R! INFO FRA Teknisk komite Rytmisk Gymnastikk nr. 1, januar 2007 T K R G ønsker alle R G -trenere, ledere og dom m ere et riktig G O D T N Y T T Å R! Fra januar 2007 består TKRG av: Bente Bjanes, leder Unn

Detaljer

Infoskriv TKRG nr

Infoskriv TKRG nr Søknadsfrister 2018 Hovedsøknadsfristen til TKRG for 2018 er 20.januar. Dette gjelder: Søknad om å arrangere åpne treningssamlinger. Søknad om midler til utvikling. Det kan i disse søknadene kun søkes

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2015 Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

Dette dokumentet inneholder foreløpigtreningsplan for konkurransen. Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer

Dette dokumentet inneholder foreløpigtreningsplan for konkurransen. Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer Velkommen til NNM 2013 Dette dokumentet inneholder foreløpigtreningsplan for konkurransen. Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer For oppdaterte lister se www.boiturn.no NNM 2013 Hovedtidsplan

Detaljer

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010 TROMSØ SVØMMESKOLES EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTE 2010 Dato: 19.08 2010 kl 18:00 Sted: Breivika vg skole INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på

Detaljer

Årsmelding Nesodden IF turn 2015

Årsmelding Nesodden IF turn 2015 Årsmelding Nesodden IF turn 2015 Vi er en idrettsforening med vekt på at alle skal være med ut fra sine forutsetninger og ønsket visjon for turngruppen er: «Turn for alle». Vi er medlem av NGTF- Norges

Detaljer

ÅRSMELDING FOR HARESTUA IL TURN

ÅRSMELDING FOR HARESTUA IL TURN ÅRSMELDING FOR HARESTUA IL TURN 2015 Styret Styret har i meldingsåret hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder/kasserer: Materialforvalter: Styremedlem: Trenere Hovedtrenere: Hjelpetrenere: Revisor:

Detaljer