Geodataloven/Inspire frister og status. Arvid Lillethun, Kartverket, Sesjon A, 14.00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Geodataloven/Inspire frister og status. Arvid Lillethun, Kartverket, Sesjon A, 14.00"

Transkript

1 Geodataloven/Inspire frister og status Arvid Lillethun, Kartverket, Sesjon A, 14.00

2 Frister og status - DOK-data

3 DOK - etater -bra progresjon hos mange.., gjelder 6-7 krav/ leveranser.. Kartverket Statens vegvesen Jernbaneverket Kystverket Miljødirektoratet Riksantikvaren NIBIO Landbruksdirektoratet NGU Norges geologiske undersøkelse Direktoratet for mineralforvaltning Havforskningsinstituttet Fiskeridirektoratet NVE Norges vassdrags- og energidirektorat DSB direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Fylkesmannen Kommuner Geovekst Storkommuner

4 Statusoversikt på godkjente datasett og enkeltelementer finnes i Geonorge

5 DOK - frist

6 Status for godkjenning av nasjonale DOK

7 Produktspesifikasjoner Liste pr Nødvendige for en modellbasert automatisert produksjonsløype For DOK-data et krav - skal være avsluttet i 2015

8 Utfordringer - DOK Frister gikk ut vi har derfor måttet godkjenne også utover i 2015 Noen etater har godkjente data og tjenester andre henger etter hvordan får dette i havn til utgangen av 2015 Tiltak : Produktspesifikasjoner Etatene som henger etter må prioritere Etatene kan bruke konsulenter for å komme videre Det finnes forbedrede verktøy Kartverket skal støtte i prosessen Tiltak: SOSI-filer og nedlasting Etatens må etablere gode løsninger selv Geonorge nedlasting-api skal kunne brukes mot nedlastingsystemer hos etatene Geonorge kan alternativt sette opp sosi-produksjon på vegne av etatene

9 Generelle delingsog tjenestekrav

10 28. Desember 2015: Levere nedlastings- og omformingstjenester med full driftskapasitet 23. November 2015: Levere harmoniserte geodata med samvirkningsevne som omfattes av vedlegg I dersom data er nyeatblert eller Gjennomgått vesentlige endringer (GML-skjema etter INSPIRE datamodell)

11 Gjelder Geografisk: Norge og havområder Tematisk: 34 tema + Plan + DOK «Inspire-datasett» Etater har rapportert 172 datasett Etater skal levere for disse

12 Frister - filleveranser og tjenester - For alle data etaten har inne 34 tema + DOK LITT FORENKLET Levere det du har ved forespørsel: OK er tilgjengelig Metadata 2013/2014 OK - rel høy % Visningstjeneste WMS: 2014 OK rel høy % Nedlastingstjeneste - WFS/atom: 2015 gjenstår

13 : Levere nedlastingsog omformingstjenester med full driftskapasitet Wfs Følge Inspire Gidence documents OGC + Ekstra krav til Inspire konform, extended capab, språk.. Wfs Stored queries Følge Inspire Gidence documents Atom Feed Følge Inspire Gidence documents Norsk hovedfokus Format GML for wfs GML, sosi eller annet/ «as is» i Atom Feed Norsk hovedfokus 3. desember 2016: Etablere metadata som omfattes av direktivet vedlegg III

14 Krav om harmoniserte data

15 Geodataforskriften 15 andre ledd lyder: Geodatasett etter 2 første ledd skal være tilgjengelige med samvirkningsevne etter kravene i 6 andre ledd innen AI AII AIII AI AII AIII a) 23. november 2015 for data etter nummer 1 til 9 som nyetableres eller gjennomgår vesentlig omstrukturering b) 21. oktober 2018 for data etter nummer 10 til 34 som nyetableres eller gjennomgår vesentlig omstrukturering c) 23. november 2020 for andre data etter nummer 1 til 9 d) 21. oktober 2023 for andre data etter nummer 10 til 34. Andre krav til harmonisering og samvirkningsevne etter 6 skal være oppfylt innen 9. mai 2014.

16 Frister for å levere data på harmonisert form I hht inspire uml-modell

17 Identifisere hvilke Inspire datamodeller etatens norske data skal mappes mot Forstå på tvers ha overblikk Utføre mapping ved hjelp av verktøy god nok? Passer i flere modeller Nordisk sammenligning Behov for eget prosjekt med kjøpt hjelp? Realisering gjennom geonorge?

18 Utfordringer - Inspire-harmoniserte data Modellene er åpne Identifisere hvilken modell nasjonale data skal mappes mot Data fra flere etater passer inn i en modell Sette samme data - står da fram som nasjonale leveranser til det internasjonale miljøet n+s+j Mapping Må/bør utføres av etaten Må ha oversikt Må se mot Norden/Europa Konsulenthjelp nasjonalt prosjekt? Dataleveranser Tungt å sette opp - gml En del større etater gjør det selv? For øvrig gjennom Geonorge trenger da mappingtabeller

19 Oppsummering og diskusjon Inspire deling av dagens data som wfs/atom Pri: Nedlasting wfs/atom feed over egne data. Frist: Status: svært få har dette? Bruke geonorge mer? Inspire harmoniserte data Harmonisering i hht Inspire noen A1-data ok (ELF) Harmonisering for andre frist langt fram Noe uttesting mot visse tema miljø ++ Avklare mot Norden/europa gjennom deltagelse theamtic clusters Eget prosjekt for mapping (m. Konsulenter?) DOK Frist: Prioriter produktspek Prioriter sosi-fil til nedlast løsninger kons+verktøy+geonorge

20

21

22 Mandag Realistisk tidshorison for overgang til GML

23 Mandag kl Realistisk tiddshorisont fror overgang til GML

24 Prioritere hvilke data+ prioritere PS for disse God og foutsigbar gml krever en god datamodell Første jobb prioritere viktige datasett for slik spesifikasjon To datamodeller er særlig aktuelle Norsk SOSI prod-spesifikasjoner Prioritere DOK Inspire spesifikasjoner Prioritere ELF-behov+miljø Alle disse finnes, men hvorfor skal vi lage for alle, trenger vi dem i Norge, i Norden, lik forståelse

25 Tidshorisont for GML - handler om tidshorisont for Norsk PS (ps+uml+gml-skjema) BASISDATA : Basisdata - Land Oppsummert er dette slik status er(datoene er når fagmiløet sender det fra seg): FKB januar 2016 VBASE = 1. januar 2016 Matrikkel= 1. januar 2016 N50 Kartdata = OK N250 Kartdata = 1.oktober 2015! N1000 Kartdata = 1. januar 2016 N5000 Kartdata = 1. januar 2016 Stedsnavn =1. september 2016 Administrative enheter = OK Norges maritime grenser = OK Høydedata? Sjø terrengmodeller =? Dybdedata =? Basisdata - Sjø

26 Basisdata DOKoppfølging =status

27 Temadata DOK-oppfølging = status Etater jobber godt Mdir ++ Nibio+Ldir ++ Havforsk + Fiskeri + RA + NGU + Kystverket + DSB + JBV? SVV? Høy andel av temadata vil ha PS fra 2016

28 dvs Høy andel basisdata med ps+gml-skjema fra 2016 Temadata med ps+gml-skjema fra 2016 Danner svært godt grunnlag for realisering av gml Hvilke løyper GISTools fra Arkitektum FME til produksjon av gml rettinger tatt opp med SAFE FYSAK til produksjonav gml Andre? Geosynkronisering Initiell realisering

29 Verktøy for GML-realisering: div modell og gml-skjemaverktøy : FYSAK har nå tilnærmet klar en første versjon med både lesing og skriving av GML inkludert mulighet til å konvertere data begge veier. Denne versjonen klargjøres nå for utsending. Etter planen skal installasjon være klar neste mandag for test i PROFFmiljøet. Kan tas i produksjon ca. midt i november. Dette er første versjon, så det er sikkert behov for finjusteringer Er testet på GML-filer på flere GB, men det er nok fortsatt mye rom for optimalisering. Degree: wfs mye manuelt mange datasett framover.. FME: skal evaluere programvaren for wfs er under utvikling

30 Verktøy for GML-realisering: Fysak : FYSAK har nå tilnærmet klar en første versjon med både lesing og skriving av GML inkludert mulighet til å konvertere data begge veier. Denne versjonen klargjøres nå for utsending. Etter planen skal installasjon være klar neste mandag for test i PROFFmiljøet. Kan tas i produksjon ca. midt i november. Dette er første versjon, så det er sikkert behov for finjusteringer Er testet på GML-filer på flere GB, men det er nok fortsatt mye rom for optimalisering. Degree: mye manuelt mange datasett framover FME: skal evaluere programvaren er under utvikling

31 Realisering FKB Tidsplanen for å begynne å distribuere FKB-data på GML i forbindelse med innføring av nytt forvaltningsopplegg (sentral lagring) for FKB fra høsten FKB versjon 4.6 vedtas ca 1.januar og innføres ved innføring av sentral lagring fra 2.halvår FKB 4.6 vil ha «likeverdig» SOSI og GML-realisering. Kommer til å si litt mer om dette på sesjonen etter kl. 17 i dag.

32 Produksjon av gml via geonorgemotor Via FME

33 Oppsummering Sosi produktspesifikasjoner GML-skjema Verktøy diverse for ulike deler av prodløype Beslutninger og gjennomføring GML-filer GML-filer +PS GML+PS via WFS GML via WFS

34 Tirsdag Realistisk tidshorison for overgang til GML

35

36 Invitasjon til å foreslå flere DOK-data dere kjenner behovet - vi ønsker innspill Prosess høsten 2015 Ny utvidet DOK-liste fra 2016 Er dere fornøyde? Passer dataene til sentrumsutvikling og reguleringsplanlegging? Eller til kystsoneplanlegging? Gi innspill til Kartverket Frist 1. oktober Skjema på marbeid/temadata/det-offentligekartgrunnlaget/?_ga=

37 Noen forslag som har kommet inn Marine avsetninger Geotekniske undersøkelser/borehull Støy Geologisk naturarv Kystverket Navigasjonsinstallasjoner Ankringsområder Opplagsområder Riggområder Fiskeridirektoratet Fiskeplasser - aktive redskap Fiskeplasser passive redskap Låssettingsplasser Gyteområder Tare høstefelt Laksefjorder Avinor BRA-områder byggerestriksjonssoner Andre soner Miljødirektoratet Støy NGU Marine avsetninger Geologisk naturarv Geotekniske undersøkelser Landbruksdirektoratet Diverse reindriftsdata supplement til de eksisterende SSB Arealbruk - statistikkart Befolkning KV Friluftsruter?

38 Litt oppsummering om Ldiv Her er oversikt over DOK-data-situasjonen for Landdiv og Sjødiv, men Geovekst følges opp separat og er ikke med i tabellen. - Geovekst ligger godt an, FKB datasett er godkjente og de jobber med å revidere produktspekker og har planer om gml-realisering - Ldiv har noen godkjente, abas, marine grenser, n50 og ortofoto, her jobbes det med noe revisjon av produktspekker - Ldiv har en god del ikke godkjente, og miljøene har i større eller mindre grad har gjort arbeid: o Stedsnavn, matrikkel (matrikkeenhet, adresse, bygning), vbase, høyde, n1000.

39 Lokale og regionale tilleggs- DOK for min kommune Nasjonal DOK 92 datasett Forslag til nye DOKdata DOK Kommunale tilleggs-dok Fra 2016 opplegg for at kommuner definerer lokale tilleggs-dok-data

40 Videre oppgaver for KV Progresjon og oppfølging av KVs egne leveranser Land + Sjø Konkrete tiltak Konkrete tidsfrister Oppfølging og kontroll av alle data fra alle etater GK Stor oppgave, mye fokus på produktspek nå Prosess forslag til nye data GK, Forslag fra Land + Sjø? Oppfølgingsopplegg kommuners nye tilleggsdata FKK + GK/ Geonorge verktøy Oppføgingsopplegg kommuners bekreftelse FKK + GK/geonorge verktøy

41 Oppfølgingsverktøy for DOK Dekningskart pr datasett Hvilke datasett finnes for min kommune? Kart og søkelister i geonorge Formelt opplegg der kommuner bekrefter hvilke DOK-data som skal brukes i kommunen Nasjonale DOK-data Kommunens tilleggs- DOK

42 Krav knyttet til kommunale tilleggsdata

43 Geonorge NSDI autentiseringsløsning

44 NSDI Autentiseringsløsning Autentiseringsløsning Behovene til geonorge, behovene til etatene i NSDIperspektiv Spørsmål til Henrik 14 sept ikke svar, har også tidligere adressert at geonorge og NSDI er interessent og bruker av systemet Etablerte notat des 2014 Bør etablere prosess i NSDI - GK Bør involveres og informeres I5

45

46 Geonorge status Autentiseringsløsning Behovene til geonorge, behovene til etatene i NSDI-perspektiv Prosess ut mot etatat Konsept Skrittvis implementasjon

47 Havforvaltningsverktøy

48 Kravspek - havforvaltningsverktøy Kartverket ferdigstiller en kravspesifikasjon til data som skal brukes i arealverktøyet innen 16. oktober og distribueres til etatene i faglig forum. Kravspesifikasjonen gjøres basert på den overordnede brukerhistorien med underhistorier. Kravspesifisering gjøres i samarbeid med BarentsWatch og diskuteres med deltakerne i Norge Digitalts nye marin/maritim gruppe. Kravspesifikasjonen inneholder da informasjon om dataformat, detaljering og metadata.

49 DOK-konsept for marin: Et offentlig kartgrunnlag for havforvaltningen Kartverket har foreslått en dataflytoppfølging som konseptuelt følger DOK-modellen (Det offentlige kartgrunnlaget). Konseptet ble presentert av Arvid Lillethun under WS2 (ref. tidligere distribuert presentasjon «Nasjonal geografisk infrastruktur og mulighetene for samordnet opplegg for havforvaltningsdata»). Et offentlig kartgrunnlag for havforvaltningen vil være en samling av offentlige autoritative data som er valgt ut og tilrettelagt for å være et egnet kunnskapsgrunnlag for de mest vesentlige behovene innenfor havforvaltningen. Behovene vil fremkomme gjennom de foreliggende dokumenterte resultatene fra WS1 og WS2, pågående videreutvikling av brukerhistoriene, og en videre dialog med Faglig forum utover høsten (ref. tilnærmingen dere skisserer under). Resultatene fra WS2 (datagrunnlaget) må videre analyseres opp mot brukernes prioriterte behov for å kunne avdekke a) hvilke data (geo/meta) og tjenester som på en tilfredsstillende måte kan tas i bruk, og b) hvilke data (geo/meta) og tjenester som må videreutvikles. Disse forholdene bør ivaretas i videre tilnærming/plan.

50 Annet

51 diverse Nasjonal geodatastrategi Geonorge Status, utvikling, brand, mot 4.0 Tydeligere bestillere - fylkesmann, innlandsgis Produktspesifikasjoner og uml-modeller stemmer ikke med reelle data, + sosi fagområder Innsynsløsninger Koordinering av løsninger internt Inspire Nordisk inspire MIG-P og MIG-T UN-GGIM Data europe Data global

52 Geonorge brand

53

54 Inspire frister mv

55 Leveranser Inspire Det gjelder ulike formelle tidsfrister for ulike data og kravene gjelder også ulik grad av harmonisering mv. Det er et skille i tidsfrist mellom data som er definert som Annex I i Inspire, Nr 1-9 i geodataloven, og de data som er definert som Annex II og III i Inspire, Nr i geodataloven. Annex I data har tidligere frister enn Annex II og III. Det gjøres et skille i loven knyttet til krav om interoperabilitet og harmonisering. Skillet er mellom data som nyetableres eller gjennomgår vesentlig omstrukturering, og øvrige data (som ikke gjennomgår slike endringer) Data som omstruktureres vesentlig etter 2010 har tidligere frister enn data der det ikke er vesentlig omstrukturering.

56 Leveranser Inspire formatharmonisering

57

58 notater Kurs på produktspesifikasjoner via uml-modeller Gjøre mest mulig selv Manglende kapasitet i forhold til krav -prioriteringer Strategisk - satt bort mye - satt bort kontroll olav kavli kontroll sette ut dette eksternt strategisk viktig for kartverket å

59 Inspire nordic data comparison and coordination

60 Inspire Nordic data

61

62 UN-GGIM Data Europe Global

63 Innholdsforbedring i geonorge eget tiltak Det er svært mangelfulle opplysninger dvs ikke komplett da virker ikke filtrene godt Det mangler viktige oppslag som f.eks. CPOS, DPOS osv som er produkter gjennom Norge digitalt-avtale og som forventes å finne opplysninger om Lisenstyper er det betydelige mangler med hva er kartverkets lisenser mot markedet og hvordan kan disse legges inn i geonorge. Norsk eiendomsinfo. Nøkkelord osv osv. Mangler og er usystematisk. Et løft må til før 4.0 for å få bedre søk og oppslag. Fagetater og GK må først analysere mangler og så foreta retting Ligger egentlig utenfor geoportal-prosjektet

64 DOK

65 DOK justerte websider

66 DOK-registeret https://register.geonorge.no/register/det-offentlige-kartgrunnlaget?sorting= Datasett-oppslag DOK-oversikt i metadatakatalogen https://kartkatalog.geonorge.no/search?facets[0].name=nationalinitiative&fa

67 DOK- nasjonale krav tydeliggjøring revisjon? -

68 Frister - filleveranser og tjenester - For alle data etaten har inne 34 tema + DOK LITT FORENKLET Levere det du har: 2010 Metadata 2013/2014 WMS: 2014 GML-format: 2015 WFS/atom: 2015 Harmoniserte data norsk 2015 Harmoniserte data europeisk

69 Det viktige i løpet av ; Leveranse av nasjonale data er 1 pri. Dokumentasjon Metadata Produktark og tegneregler Prod.spes+UML Tjenester WMS-tjenester WFS-tjenester Atom-feed Filer SOSI-realisering GML-realisering Svært store brukerbehov og forventninger i samfunnet - i mange samfunnssektorer: Oppdaterte data Rådata som strømmetjenester Kopiering/ikke kopiering Bedre dokumentasjon

70 Det viktige i løpet av ; Leveranse av nasjonale data er 1 pri. Dokumentasjon Metadata Produktark og tegneregler Prod.spes+UML Tjenester WMS-tjenester WFS-tjenester Atom-feed Filer SOSI-realisering GML-realisering METADATA Dere må etablere oversikt over alt dere har Egne metadata for layers i wms/wfs-tjenester Legg inn gode titler gode beskrivelser om det er åpne data engelsk Frist har utløpt, bør gjøres innen , kommer data inn i geoportal v2.0

71 Det viktige i løpet av ; Leveranse av nasjonale data er 1 pri. Dokumentasjon Metadata Produktark og tegneregler Prod.spes+UML Tjenester WMS-tjenester WFS-tjenester Atom-feed Filer SOSI-realisering GML-realisering METADATA Dere må etablere oversikt over alt dere har Egne metadata for layers i wms/wfs-tjenester Legg inn gode titler gode beskrivelser om det er åpne data engelsk Frist har utløpt, bør gjøres innen , kommer data inn i geoportal v2.0

72 Det viktige i løpet av ; Leveranse av nasjonale data er 1 pri. Dokumentasjon Metadata Produktark og tegneregler Prod.spes+UML Tjenester WMS-tjenester WFS-tjenester Atom-feed Filer SOSI-realisering GML-realisering Produktark og tegneregler For alle datasett Mange er godt i gang Sluttfør versjoner skjær gjennom- godt nok for å få ferdig versjon 1.0 Levere for alle innen frist Kommer da med i DOK og i geoportal v 2.0

73 Det viktige i løpet av ; Leveranse av nasjonale data er 1 pri. Dokumentasjon Metadata Produktark og tegneregler Prod.spes+UML Tjenester WMS-tjenester WFS-tjenester Atom-feed Filer SOSI-realisering GML-realisering Produktark og tegneregler For alle datasett Mange er godt i gang Sluttfør versjoner skjær gjennom- godt nok for å få ferdig versjon 1.0 Levere for alle innen frist Kommer da med i DOK og i geoportal v 2.0

74 Det viktige i løpet av ; Leveranse av nasjonale data er 1 pri. Dokumentasjon Metadata Produktark og tegneregler Prod.spes+UML Tjenester WMS-tjenester WFS-tjenester Atom-feed Filer SOSI-realisering GML-realisering Produktspesifikasjoner For alle viktige datasett Mange er godt i gang Prioriter DOK-data Frist Kommer da med i DOK Kan danne grunnlag for levere GML og levere harmonisert WFS

75 Det viktige i løpet av ; Leveranse av nasjonale data er 1 pri. Dokumentasjon Metadata Produktark og tegneregler Prod.spes+UML Tjenester WMS-tjenester WFS-tjenester Atom-feed Filer SOSI-realisering GML-realisering Produktspesifikasjoner For alle viktige datasett Mange er godt i gang Prioriter DOK-data Frist Kommer da med i DOK Kan danne grunnlag for levere GML Og for å levere harmonisert WFS

76 Det viktige i løpet av ; Leveranse av nasjonale data er 1 pri. Dokumentasjon Metadata Produktark og tegneregler Prod.spes+UML Tjenester WMS-tjenester WFS-tjenester Atom-feed Filer SOSI-realisering GML-realisering SOSI-filer For alle viktige datasett Mange er godt i gang Prioriter DOK-data Frist Kan da komme med i DOK

77 Det viktige i løpet av ; Leveranse av nasjonale data er 1 pri. Dokumentasjon Metadata Produktark og tegneregler Prod.spes+UML Tjenester WMS-tjenester WFS-tjenester Atom-feed Filer SOSI-realisering GML-realisering GML-leveranser For alle viktige datasett Leveres via WFS Prioriter DOK-data Frist Kan da komme med i DOK Kan leveres fra wfs+atom

78 Krav i hht geodataloven INSPIRE-kravene gjelder Tematisk geodatasett innenfor de 34 temaområdene nevnt i geodataforskriften 2 første ledd, og tilhørende geodatatjenester. Kravene framgår av de ulike gjennomføringsforordningene. Fristene framgår av geodataforskriften 15 og strekker seg fra 3. desember 2013 til 21. oktober Hvem har ansvaret for leveranser: offentlige instanser/nasjonal etater Kommuner kun der data fra kommuner inngår i nasjonale løsninger eller juridiske krav

79 Punkter Tidsplan, status og planer Metadata frist status for hvilke data View services, frist status Download services frist status, ai, aii, aiii Harmoniserte data frist status ai, aii, aiii Harmoniserte data + wfs/download, status ai, aii, aiii DOK Produktark Tegneregler Produktspesifikasjon Sosi-nedlasting i hht prodspek

80 Mandag kl Sesjon A: Sal Terminar 1.3 Status Geodatalov/ Inspire - tidsplan

81 Eksempler mv

Geodataloven/Inspire frister og status. Arvid Lillethun, Kartverket, Sesjon A, 14.00

Geodataloven/Inspire frister og status. Arvid Lillethun, Kartverket, Sesjon A, 14.00 Geodataloven/Inspire frister og status Arvid Lillethun, Kartverket, 26.10. 2015 Sesjon A, 14.00 Frister og status - DOK-data DOK - etater -bra progresjon hos mange.., gjelder 6-7 krav/ leveranser.. Kartverket

Detaljer

Arvid Lillethun, Kartverket Smartkommune-samling, 31. august 2015, Sandnes,

Arvid Lillethun, Kartverket Smartkommune-samling, 31. august 2015, Sandnes, DOK faktagrunnlag for arealplanlegging, byggesak, ROS og KU Arvid Lillethun, Kartverket Smartkommune-samling, 31. august 2015, Sandnes, Plan- og bygningsloven definerer det offentlige kartgrunnlaget Det

Detaljer

Det offentlige kartgrunnlaget - forberedelser 2014, oppfølging fra 2015

Det offentlige kartgrunnlaget - forberedelser 2014, oppfølging fra 2015 Det offentlige kartgrunnlaget - forberedelser 2014, oppfølging fra 2015 Fagdirektør Arvid Lillethun, Kartverket, Lokale geomatikkdager, Sandefjord, 14.10. 2014 Plan- og bygningsloven definerer det offentlige

Detaljer

Tilgang til nasjonale tjenester plan, DOK og matrikkel Kartverkets rolle

Tilgang til nasjonale tjenester plan, DOK og matrikkel Kartverkets rolle Tilgang til nasjonale tjenester plan, DOK og matrikkel Kartverkets rolle Lars Mardal, Kartverket Trondheim Storsylen Arealplan - ROS Landbruk, miljø og natur Matrikkel Byggesak m.m. Innhold Kartverkets

Detaljer

Geodatalov- hva har skjedd siden sist. Arvid Lillethun, Kartverket, 2. november 2016

Geodatalov- hva har skjedd siden sist. Arvid Lillethun, Kartverket, 2. november 2016 Geodatalov- hva har skjedd siden sist Arvid Lillethun, Kartverket, 2. november 2016 Geodataloven Geonorge DOK Inspire Geodataloven Forskjellige kategorier av data i infrastrukturen 1. Ulike lover og krav

Detaljer

Hva er DOK? Hvorfor bekrefte kommunens DOK? Veiledning

Hva er DOK? Hvorfor bekrefte kommunens DOK? Veiledning GEONORGE DOK PLAN Hva er DOK? Hvorfor bekrefte kommunens DOK? Veiledning Det offentlige kartgrunnlag - DOK hva er det? Det offentlige kartgrunnlaget er en samling offentlige og kvalitetssikrede geografiske

Detaljer

Handlingsplan for temadata status halvvegs i perioden , Arvid Lillethun, Kartverket

Handlingsplan for temadata status halvvegs i perioden , Arvid Lillethun, Kartverket Handlingsplan for temadata 2013-2015 - status halvvegs i perioden 9.9. 2014, Arvid Lillethun, Kartverket, Handlingsplan Geodatalov - geografisk infrastruktur Plan- og bygningslov Matrikkellov Andre lover

Detaljer

Forventninger til partene. Fristene nærmer seg hva nå? En repetisjonsøvelse

Forventninger til partene. Fristene nærmer seg hva nå? En repetisjonsøvelse Forventninger til partene Fristene nærmer seg hva nå? En repetisjonsøvelse Lov-løken Forvaltningsnivå Teknisk nivå ND-KRAV Matrikkel-loven Geodataforskriften INSPIRE-direktivet Forvaltningsloven INSPIREforordninger

Detaljer

Det offentlege kartgrunnlaget

Det offentlege kartgrunnlaget Det offentlege kartgrunnlaget DOK-fagdag februar 2016 Aase Midtgaard Skrede, Kartverket Bergen 1) Kva er DOK? 2) Kvifor stadfeste DOK? 3) Korleis stadfeste DOK? Kva er DOK? Kartforskriften 2 punkt f: det

Detaljer

DOK er DOK virkelig løsningen? - hvilke praktiske konsekvenser har bekreftelse av DOK i kommunens planarbeid?

DOK er DOK virkelig løsningen? - hvilke praktiske konsekvenser har bekreftelse av DOK i kommunens planarbeid? DOK er DOK virkelig løsningen? - hvilke praktiske konsekvenser har bekreftelse av DOK i kommunens planarbeid? Arvid Lillethun, Teknologiforum, 3. november 2016 DOK viktig informasjon som brukes i de store

Detaljer

Hva skjer i den norske geografiske infrastrukturen (NSDI) frem mot 2020. Kåre Kyrkjeeide

Hva skjer i den norske geografiske infrastrukturen (NSDI) frem mot 2020. Kåre Kyrkjeeide Hva skjer i den norske geografiske infrastrukturen (NSDI) frem mot 2020 Kåre Kyrkjeeide KARTDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET Hva skjer i den norske geografiske infrastrukturen frem mot 2020 NSDI i 2020 -

Detaljer

Det offentlige kartgrunnlaget - forberedelser 2014, oppfølging fra Kartverket,

Det offentlige kartgrunnlaget - forberedelser 2014, oppfølging fra Kartverket, Det offentlige kartgrunnlaget - forberedelser 2014, oppfølging fra 2015 Kartverket, 9.9. 2014 Plan- og bygningsloven definerer det offentlige kartgrunnlaget Det offentlige kartgrunnlaget er juridisk fundert

Detaljer

Det offentlige kartgrunnlaget. Kartverket, 11.11. 2014 Arne Olav Berg

Det offentlige kartgrunnlaget. Kartverket, 11.11. 2014 Arne Olav Berg Det offentlige kartgrunnlaget Kartverket, 11.11. 2014 Arne Olav Berg Plan- og bygningsloven og det offentlige kartgrunnlaget Plan- og bygningsloven 2.1 Kart- og planforskriften 5,6,7 og 8 Geodataforskriften

Detaljer

Fagansvarlig for temadata, faglig oppfølging, veiledning for fylkeskartkontorene som igjen skal veilede og følge opp kommuner og regionale.

Fagansvarlig for temadata, faglig oppfølging, veiledning for fylkeskartkontorene som igjen skal veilede og følge opp kommuner og regionale. Fagansvarlig for temadata, faglig oppfølging, veiledning for fylkeskartkontorene som igjen skal veilede og følge opp kommuner og regionale. Satt av god tid til evt. spørsmål underveis og til slutt 1 Det

Detaljer

Geonorge Presentasjon på temadataforum Arvid Lillethun Kartverket

Geonorge Presentasjon på temadataforum Arvid Lillethun Kartverket Dekningskart-generator Geonorge Presentasjon på temadataforum 7.2.2017 Arvid Lillethun Kartverket Infrastrukturen skal levere til «alle» geodatastrategi felles nasjonale mål og tiltak Hver sektor - hva

Detaljer

Plan- og temadata. FDV-årsmøte, Sunnhordland, Kjetil Holm, Kartverket Bergen

Plan- og temadata. FDV-årsmøte, Sunnhordland, Kjetil Holm, Kartverket Bergen Plan- og temadata FDV-årsmøte, Sunnhordland, 21.04.2016 Kjetil Holm, Kartverket Bergen Plan- og bygningsloven Geodataloven Motta Plan Oversender rapport Siste hinder: QMSkontroll Feilfri plandatafil Se

Detaljer

Nasjonal geoportal nasjonale fellesløsninger og geosynkronisering

Nasjonal geoportal nasjonale fellesløsninger og geosynkronisering Nasjonal geoportal nasjonale fellesløsninger og geosynkronisering Fagdirektør Arvid Lillethun, Kartverket Lokale geomatikkdager, Sandefjord, 14. oktober 2014 KARTDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET Agenda Situasjonen

Detaljer

Kartverket som nasjonal geodatakoordinator kontrollerer og kvalitetssikrer dataene i DOK

Kartverket som nasjonal geodatakoordinator kontrollerer og kvalitetssikrer dataene i DOK 1 Det offentlige kartgrunnlaget er en samling offentlige og kvalitetssikrede geografiske data som er valgt ut og tilrettelagt slik at de er egnet som kunnskapsgrunnlag for bruk i plan- og byggesaksbehandling.

Detaljer

Nasjonal geografiske infrastruktur og Geonorge. Arvid Lillethun Marint og maritimt forum, Stavanger,

Nasjonal geografiske infrastruktur og Geonorge. Arvid Lillethun Marint og maritimt forum, Stavanger, Nasjonal geografiske infrastruktur og Geonorge. Arvid Lillethun Marint og maritimt forum, Stavanger, 18.1.2017 Dekningskart-generator Nasjonal geografisk infrastruktur Den geografiske infrastrukturen skal

Detaljer

Det offentlige kartgrunnlaget - forberedelser 2014, oppfølging fra 2015. PTU-OA, 16.09 2014 (Presentasjon av Arvid Lillethun)

Det offentlige kartgrunnlaget - forberedelser 2014, oppfølging fra 2015. PTU-OA, 16.09 2014 (Presentasjon av Arvid Lillethun) Det offentlige kartgrunnlaget - forberedelser 2014, oppfølging fra 2015 PTU-OA, 16.09 2014 (Presentasjon av Arvid Lillethun) Plan- og bygningsloven definerer det offentlige kartgrunnlaget Det offentlige

Detaljer

Det offentlige kartgrunnlaget. Tromsø, 11.11. 2015 Arne Olav Berg, Kartverket Tromsø

Det offentlige kartgrunnlaget. Tromsø, 11.11. 2015 Arne Olav Berg, Kartverket Tromsø Det offentlige kartgrunnlaget Tromsø, 11.11. 2015 Arne Olav Berg, Kartverket Tromsø Det offentlige kartgrunnlag - DOK Hva er nå det? Det offentlige kartgrunnlaget er en samling offentlige og kvalitetssikrede

Detaljer

Nasjonal geografisk infrastruktur - offentlige data tilgjengelig for forvaltning og verdiskapning

Nasjonal geografisk infrastruktur - offentlige data tilgjengelig for forvaltning og verdiskapning Nasjonal geografisk infrastruktur - offentlige data tilgjengelig for forvaltning og verdiskapning Samfunnets forventinger og geodatalovens krav Arvid Lillethun, Kartverket Sammen bygger vi en offentlige

Detaljer

Geodata is only real when shared

Geodata is only real when shared Nasjonal Geodatakoordinator Geodata is only real when shared Det nye landskapet 2015 Oppfølging av partene Nasjonal Geodatakoordinator Hvem følger opp partene? Geodatakoordinatorseksjonen i Kartverket

Detaljer

Veileder for Geonorge-registeret

Veileder for Geonorge-registeret Veileder for Geonorge-registeret Tittel: Veileder for Geonorge-registeret Utarbeidet av: Norge digitalt Søkeord: Veileder, register, nedlastingstjenester, NSDI, SDI, Infrastruktur for stedfestet informasjon,

Detaljer

Veilederdokumentenes forankring

Veilederdokumentenes forankring <UTKAST> Tittel: Utarbeidet av: Søkeord: Opplagstall: Versjon: 0.3 Dato: 29.04.2013 Veilederdokumentenes forankring Norge digitalt Veileder, Web Feature Service, WFS, NSDI, SDI, WMS, Web Map Service, GML,

Detaljer

Presentasjon for SOSI AG

Presentasjon for SOSI AG Geodataloven Forskrift SOSI-videre arbeid Presentasjon for SOSI AG1 2010-11-12 Morten Borrebæk Strategisk og teknologisk utvikling Forholdet mellom norske og europeiske dokumenter Direktiv Geodataloven

Detaljer

DET OFFENTLIGE KARTGRUNNLAGET. FAGDAG OM TEMADATA, 6. juni 2017

DET OFFENTLIGE KARTGRUNNLAGET. FAGDAG OM TEMADATA, 6. juni 2017 DET OFFENTLIGE KARTGRUNNLAGET FAGDAG OM TEMADATA, 6. juni 2017 TILGANG TIL DOK-DATA PÅ ULIKE MÅTER Tilgang via WMS i GISLINE - Fra dataeier Mulig å abonnere på vektordata som Quadri/PostGIS eller annet

Detaljer

Roller og ansvar i Det offentlige kartgrunnlag. Gjennomføring og oppgaver.

Roller og ansvar i Det offentlige kartgrunnlag. Gjennomføring og oppgaver. NOTAT Emne Roller og ansvar i Det offentlige kartgrunnlag. Gjennomføring og oppgaver. Til Fra Dato Utkast 6. mai 2015 Kopi til Notatet tar utgangspunkt i KMDs veileder, Veiledning til forskrift om kart,

Detaljer

Geonorge hva og hvordan. Knut Sælid 18. oktober 2016, regionale geomatikkdager TVØ

Geonorge hva og hvordan. Knut Sælid 18. oktober 2016, regionale geomatikkdager TVØ Geonorge hva og hvordan Knut Sælid 18. oktober 2016, regionale geomatikkdager TVØ Hva er Geonorge? Hva er Geonorge? Globalt - UN-GGIM, Europeisk - INSPIRE, Digital Single Market, Digital Agenda Nasjonalt

Detaljer

Roller og oppgaver i Det offentlige kartgrunnlaget (utkast)

Roller og oppgaver i Det offentlige kartgrunnlaget (utkast) Kartverket, august 2015 Roller og oppgaver i Det offentlige kartgrunnlaget (utkast) Dokumentet tar utgangspunkt i KMDs veileder, Veiledning til forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og

Detaljer

DOK i Geonorge. Muligheter i dag og i morgen

DOK i Geonorge. Muligheter i dag og i morgen DOK i Geonorge Muligheter i dag og i morgen WFS Oppetid Kartverkets strategi Spørsmål Marin sektor WMS Geodataloven API Norge digitalt Fagmiljøer Inspire DOK NSDI SLA Noden Vanlige spørsmål 1. Hvordan

Detaljer

Kartverket, ansvar og oppgåver innan planog temadata

Kartverket, ansvar og oppgåver innan planog temadata Kartverket, ansvar og oppgåver innan planog temadata Introduksjonsdag for nye planleggjarar i kommunane i Hordaland 07.06.17 Henrik Løseth Jansen Kjetil Holm Kartverket Bergen Kartverket Nasjonal kartmyndigheit

Detaljer

Distribusjon av FKB-data og FKB-produkter fra Sentral Felles Kartdatabase

Distribusjon av FKB-data og FKB-produkter fra Sentral Felles Kartdatabase Distribusjon av FKB-data og FKB-produkter fra Sentral Felles Kartdatabase Til Geovekst-forum Fra Prosjektet Sentral lagring av FKB v/prosjektleder Nils Ivar Nes Dato 14.04.2016 Kopi til Prosjektgruppa

Detaljer

Vi viser til utsendt forslag til dagsorden. Her følger mer informasjon til de aktuelle sakene.

Vi viser til utsendt forslag til dagsorden. Her følger mer informasjon til de aktuelle sakene. NOTAT Tema Samordningsgruppen for geografisk informasjon Dokumentasjon til møtet 24. november 2014 Dato 14. november 2014 Til Samordningsgruppen for geografisk informasjon Fra Kartverket Kopi Kommunal-

Detaljer

Nasjonal beredskapspakke tilrettelagte kartdata til bruk i krise og beredskap

Nasjonal beredskapspakke tilrettelagte kartdata til bruk i krise og beredskap Nasjonal beredskapspakke tilrettelagte kartdata til bruk i krise og beredskap Lokale geomatikkdager, Elverum, 2016 Arvid Lillethun, Kartverket 17. februar 2016 Konsept Standardisert datapakke for sivil

Detaljer

Geonorges distribusjonsløsning

Geonorges distribusjonsløsning Geonorges distribusjonsløsning Etablering av distribusjonsløyper Oppslagsregime Visningsregime Lagringsregime Distribusjonsregime PostGIS? Ja, allerede bestilt i Geonorge Men kun for lagring og synking/kopiering

Detaljer

Temadata innlandet - slik tilrettelegger vi temadata i planlegging i dag

Temadata innlandet - slik tilrettelegger vi temadata i planlegging i dag Temadata innlandet - slik tilrettelegger vi temadata i planlegging i dag Stig Aage Melve - Hamar kommune Anne Kjersti Briskerud - Kongsvinger kommune Fagdag «Organisere DOK i kommunen» 27.09.2016 Oppstart

Detaljer

Geonorge (og DOK) Muligheter i dag og i morgen

Geonorge (og DOK) Muligheter i dag og i morgen Geonorge (og DOK) Muligheter i dag og i morgen Geonorge er samlebåndet Samlebåndet er nødvendig for å masseprodusere ensartede og kvalitetssikrede biler Geonorge er nødvendig for å masseprodusere ensartede

Detaljer

Velkommen til felles samling GISog PLAN- nettverk Sør-Trøndelag - Snefugl gård i Skaun

Velkommen til felles samling GISog PLAN- nettverk Sør-Trøndelag - Snefugl gård i Skaun Velkommen til felles samling GISog PLAN- nettverk Sør-Trøndelag - Snefugl gård i Skaun torsdag 4. juni 2015 kl 9.00-15.45 Uformell, kollegial kunnskaps- og erfaringsutveksling mellom kommunene, Kartverket,

Detaljer

Revisjon av handlingsplan for

Revisjon av handlingsplan for Revisjon av handlingsplan for tematiske data i Norge digitalt 10. juni 2015 Bakgrunn Det ble utarbeidet en 3-årig handlingsplan for temadata i Norge digitaltsamarbeidet for perioden 2013-2015. Denne handlingsplanen

Detaljer

Geodatatjenester Aktivering og samvirkningsevne

Geodatatjenester Aktivering og samvirkningsevne Kommunal- og moderniseringsdepartementet Høringsnotat 14. april 2015 Geodatatjenester Aktivering og samvirkningsevne Geodataforskriften 1 setter tekniske krav til harmonisering og samvirkningsevne (interoperabilitet)

Detaljer

Emne Handlingsplan for tematiske data i Norge digitalt Status for arbeid pr. 1. september Temadataforum

Emne Handlingsplan for tematiske data i Norge digitalt Status for arbeid pr. 1. september Temadataforum NOTAT Emne Handlingsplan for tematiske data i Norge digitalt 2016-2018 Status for arbeid pr. 1. september 2017. Til Temadataforum Fra Dato Kopi til Handlingsplanen for temadata er Temadataforum sitt arbeidsdokument.

Detaljer

Fornye forenkle forbedre

Fornye forenkle forbedre Fornye forenkle forbedre Utvikling Innovasjon Samarbeid Hva gjør bransjen og Kartverket? Veiledning Allianser Hva gjør vi i vår sektor? Hva har vi gjort? Hva gjør vi i dag og videre fremover? Lov- og regelverksutvikling

Detaljer

Automatiske analyser med DOK-data. Martin Hoset

Automatiske analyser med DOK-data. Martin Hoset Automatiske analyser med DOK-data Martin Hoset 1 Innhold Hva er DOK-data Dataleverandører og data Bruksområder i kommunene Utfordringer og muligheter Vår løsning: Abonnement på temadata Temadata i webkartet

Detaljer

Emne Handlingsplan for tematiske data i Norge digitalt Status for arbeid pr. 1. januar 2017.

Emne Handlingsplan for tematiske data i Norge digitalt Status for arbeid pr. 1. januar 2017. NOTAT Emne Handlingsplan for tematiske data i Norge digitalt 2016-2018 Status for arbeid pr. 1. januar 2017. Til Fra Sekretariatet i Dato 30.01.2017 Kopi til Handlingsplanen for temadata er sitt arbeidsdokument.

Detaljer

Veileder for harmonisering av geografiske data

Veileder for harmonisering av geografiske data Tittel: Veileder for harmonisering av geografiske data Utarbeidet av: Norge digitalt Søkeord: Veileder, harmonisering, leveranser, NSDI, SDI, Infrastruktur for stedfestet informasjon, Norge digitalt. Opplagstall:

Detaljer

Notat om Norge digitalt og Norvegiana

Notat om Norge digitalt og Norvegiana mai 2015 Notat om Norge digitalt og Norvegiana Rammer og forutsetninger Dette notatet tar for seg problemstillinger som er aktuelle for samhandling mellom Norvegiana og Norge digitalt i et fremtidig digitalt

Detaljer

Møte Marin/Maritim SDI, Oslo 7/10-15

Møte Marin/Maritim SDI, Oslo 7/10-15 Møte Marin/Maritim SDI, Oslo 7/10-15 Navn Mail-adresse Etat Tilstede Frode Skjævestad Frode.skjevestad@kystverket.no Kystverket X Guro Sylling guro.sylling@miljodir.no Miljødirektoratet X Arvid Lillethun

Detaljer

Høring - rapport fra Statens kartverk om det offentlige kartgrunnlaget

Høring - rapport fra Statens kartverk om det offentlige kartgrunnlaget Journalpost.: 12/25367 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 171/12 Fylkesrådet 21.08.2012 Høring - rapport fra Statens kartverk om det offentlige kartgrunnlaget Sammendrag Miljøverndepartementet

Detaljer

DOK DET OFFENTLIGE KARTGRUNNLAGET. Geir Heksem, Norkart Lokale kartdager 2015

DOK DET OFFENTLIGE KARTGRUNNLAGET. Geir Heksem, Norkart Lokale kartdager 2015 DOK DET OFFENTLIGE KARTGRUNNLAGET Geir Heksem, Norkart Lokale kartdager 2015 AGENDA Hva er DOK Realisering Hvordan få tilgang til DOK-data Datainnhold Demo: DOK-data for Flora og Stryn Forenkle tilgang

Detaljer

Sak 12/17 Geodataplan status, mål, tiltak Konsistens mellom matrikkel og FKB- bygning

Sak 12/17 Geodataplan status, mål, tiltak Konsistens mellom matrikkel og FKB- bygning Sak 12/17 Geodataplan status, mål, tiltak Konsistens mellom matrikkel og FKB- bygning Norge digitalt regionmøtene vinteren 2017 satt fokus på forholdet mellom bygningspunktene i Matrikkelen og i FKB-Bygning

Detaljer

Hva er DOK? Hvorfor bekrefte kommunens DOK? Fagdag Temadata, , Molde Sven Michaelis, Kartverket

Hva er DOK? Hvorfor bekrefte kommunens DOK? Fagdag Temadata, , Molde Sven Michaelis, Kartverket Hva er DOK? Hvorfor bekrefte kommunens DOK? Fagdag Temadata, 1.6.2016, Molde Sven Michaelis, Kartverket Det offentlige kartgrunnlag - DOK hva er det? Det offentlige kartgrunnlaget er en samling offentlige

Detaljer

Bruk av DOK i planleggingen. Anders Hveem Malum Geomatikkdagene 2017

Bruk av DOK i planleggingen. Anders Hveem Malum Geomatikkdagene 2017 Bruk av DOK i planleggingen Anders Hveem Malum Geomatikkdagene 2017 Agenda DOK i kart- og planforskriften Tradisjonell jobbing med DOK Hvordan jobber vi med DOK i Skedsmo i dag? Kvalitet og fullstendighet

Detaljer

InnlandsGIS - Dataflyt og temadata

InnlandsGIS - Dataflyt og temadata InnlandsGIS - Dataflyt og temadata Temadataforum 9.9.2014 Ingar Skogli, Statens vegvesen InnlandsGIS - bakgrunn Kartportal på internett for: Fylkesmannen i Oppland, Fylkesmannen i Hedmark, Oppland fylkeskommune,

Detaljer

Arealverktøy for forvaltningsplanarbeidet. Marint maritimt forum oppstartsmøte 18. januar Gjermund Hartviksen, BarentsWatch

Arealverktøy for forvaltningsplanarbeidet. Marint maritimt forum oppstartsmøte 18. januar Gjermund Hartviksen, BarentsWatch Arealverktøy for forvaltningsplanarbeidet Marint maritimt forum oppstartsmøte 18. januar 2017 - Gjermund Hartviksen, BarentsWatch Hovedmål: BarentsWatch skal samle, kople og dele informasjon om hav og

Detaljer

Hva er DOK? Hvorfor bekrefte kommunens DOK? Nesbyen, 1. november 2016 Tom J Kristiansen

Hva er DOK? Hvorfor bekrefte kommunens DOK? Nesbyen, 1. november 2016 Tom J Kristiansen Hva er DOK? Hvorfor bekrefte kommunens DOK? Nesbyen, 1. november 2016 Tom J Kristiansen DOK - Det offentlige kartgrunnlaget DOK - Det offentlige kartgrunnlaget DOK - Det offentlige kartgrunnlaget DOK -

Detaljer

Hva er DOK? Hvorfor bekrefte kommunens DOK? Helsfyr, 30. august 2016 Maria O. Lund

Hva er DOK? Hvorfor bekrefte kommunens DOK? Helsfyr, 30. august 2016 Maria O. Lund Hva er DOK? Hvorfor bekrefte kommunens DOK? Helsfyr, 30. august 2016 Maria O. Lund Det offentlige kartgrunnlaget, DOK, hva er det? Plan- og bygningsloven 2-1: Kommunen skal sørge for at det foreligger

Detaljer

i kommunene Veileder for bekreftelse av det offentlige kartgrunnlaget

i kommunene Veileder for bekreftelse av det offentlige kartgrunnlaget Veileder for bekreftelse av det offentlige kartgrunnlaget (DOK) i kommunene Tittel: Veileder for bekreftelse av det offentlige kartgrunnlaget (DOK) Utarbeidet av: Norge digitalt Søkeord: Det offentlige

Detaljer

Produktspesifikasjoner for Norge digitalt

Produktspesifikasjoner for Norge digitalt Produktspesifikasjoner for Norge digitalt Betydning for Norge digitalt-samarbeidet og viktig del av det teknologiske rammeverket Kåre Kyrkjeeide, Statens kartverk Produktspesifikasjoner Trenger vi det

Detaljer

i kommunene Veileder for bekreftelse av det offentlige kartgrunnlaget

i kommunene Veileder for bekreftelse av det offentlige kartgrunnlaget Veileder for bekreftelse av det offentlige kartgrunnlaget (DOK) i kommunene Tittel: Veileder for bekreftelse av det offentlige kartgrunnlaget (DOK) Utarbeidet av: Norge digitalt Søkeord: Det offentlige

Detaljer

Nasjonal geodatastrategi. Geomatikkdagene 2017, Lillehammer

Nasjonal geodatastrategi. Geomatikkdagene 2017, Lillehammer Nasjonal geodatastrategi Geomatikkdagene 2017, Lillehammer Norge digitalt Stortingsmeldingen om Norge digitalt har vært fundamentet det strategiske grunnlaget for den geografiske infrastrukturen fra 2003

Detaljer

Grid-data. data i Norge digitalt. Klimadataseminar snø, vann, vær, klima 16 oktober Arvid Lillethun Statens kartverk

Grid-data. data i Norge digitalt. Klimadataseminar snø, vann, vær, klima 16 oktober Arvid Lillethun Statens kartverk Grid-data data i Norge digitalt Klimadataseminar snø, vann, vær, klima 16 oktober 2007 Arvid Lillethun Statens kartverk 1. Norge digitalt Norge digitalt - fokus på flyt mellom sektorer og administrative

Detaljer

Kvalitetssikring av data og tjenester. Roy H.Mellum Teknologiforum 2016, Gardermoen 2. november 2016

Kvalitetssikring av data og tjenester. Roy H.Mellum Teknologiforum 2016, Gardermoen 2. november 2016 Kvalitetssikring av data og tjenester Roy H.Mellum Teknologiforum 2016, Gardermoen 2. november 2016 Hvorfor testing og validering? For å bekrefte konformitet. I forhold til et sett med krav En konformitetsklasse

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Geodata. Kari Strande R5,

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Geodata. Kari Strande R5, Kommunal- og moderniseringsdepartementet Geodata Kari Strande R5, 29.11.2016 Geodata bakteppe 1986 Statens kartverk (NGO+ Sjøkartverk + Fylkeskartkontor) 1987 SOSI (samordnet opplegg for stedfestet informasjon)

Detaljer

Plan- og temadata. FDV-årsmøte, Sunnfjord/Ytre Sogn 11.05.16 Aase Midtgaard Skrede, Kartverket Bergen

Plan- og temadata. FDV-årsmøte, Sunnfjord/Ytre Sogn 11.05.16 Aase Midtgaard Skrede, Kartverket Bergen Plan- og temadata FDV-årsmøte, Sunnfjord/Ytre Sogn 11.05.16 Aase Midtgaard Skrede, Kartverket Bergen Temadata Revisjon og høring av produktspesifikasjonen for Nasjonal database for tur- og friluftsruter

Detaljer

Digitalt planregister og kvalitetsheving. Fordeler ved et fullstendig digitalt planregister

Digitalt planregister og kvalitetsheving. Fordeler ved et fullstendig digitalt planregister Digitalt planregister og kvalitetsheving Fordeler ved et fullstendig digitalt planregister Fordeler ved bruk av plandata BILDER Tilgang til informasjon i planregister og det offentlige kartgrunnlag forskriften

Detaljer

Hvor er vi og hvor skal vi? En geomatikkdags DOKkert!

Hvor er vi og hvor skal vi? En geomatikkdags DOKkert! Hvor er vi og hvor skal vi? En geomatikkdags DOKkert! Kjersti Nordskog og Arvid Lillethun, Kartverket Foto: Robbie Sproule, CC by 2.0 Agenda Hvor er vi? Hva er DOK og hvorfor har vi det? Hvorfor er det

Detaljer

Geosynkronisering. Nasjonale tjenester. Kommuner GeoNorge / andre portaler. Metadata. Visning. Nedlasting. Deltakende virskomhet. Geosynkronise ring

Geosynkronisering. Nasjonale tjenester. Kommuner GeoNorge / andre portaler. Metadata. Visning. Nedlasting. Deltakende virskomhet. Geosynkronise ring Geosynkronisering Geosynkronise ring Kommuner GeoNorge / andre portaler Nasjonale tjenester Metadata Visning Nedlasting Deltakende virskomhet 1 Hva er utviklet til nå? Geosynkronise ring Spesifikasjon

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TEMADATA

HANDLINGSPLAN FOR TEMADATA HANDLINGSPLAN FOR TEMADATA 2013-2015 Mandat Temadataforum identifisert store utfordringer rundt distribusjon av temadata. Spesielt knyttet til infrastrukturen. Behov for målretta tiltak. Vedtak i Norge

Detaljer

Det offentlige kartgrunnlaget - DOK

Det offentlige kartgrunnlaget - DOK Det offentlige kartgrunnlaget - DOK Kartverket Av: Anders Westlund Det offentlige kartgrunnlaget - DOK Hva er Det offentlige kartgrunnlaget og hvilke fordeler har det for kommunen? Hvordan er Det offentlige

Detaljer

Teknisk kontroll og nasjonal geografisk infrastruktur

Teknisk kontroll og nasjonal geografisk infrastruktur Teknisk kontroll og nasjonal geografisk infrastruktur STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET Plandatakoordinator Ida Rørbye, Statens kartverk Landdivisjonen e-post: rorida@statkart.no Oppgavene til Statens

Detaljer

Høring - Rapport fra Statens kartverk om det offentlige kartgrunnlaget. Innhold, rutiner og ansvar

Høring - Rapport fra Statens kartverk om det offentlige kartgrunnlaget. Innhold, rutiner og ansvar Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo Att. Danielsen Magnar Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2012/6085 NAK-MI-IL 27.08.2012 Arkivkode: 008 Høring - Rapport fra Statens kartverk

Detaljer

Det offentlige kartgrunnlaget (DOK) er det nå så viktig?

Det offentlige kartgrunnlaget (DOK) er det nå så viktig? Kommunal- og moderniseringsdepartementet Det offentlige kartgrunnlaget (DOK) er det nå så viktig? Hilde Johansen Bakken Vikersund 2. februar 2017 Plan- og bygningsloven definerer det offentlige kartgrunnlaget

Detaljer

Det offentlige kartgrunnlaget (DOK)

Det offentlige kartgrunnlaget (DOK) Det offentlige kartgrunnlaget (DOK) Fagdag/Workshop Midthordland Kjetil Holm, Kartverket Bergen, 26.02.2016 Agenda for dagen Runde rundt bordet Det offentlige kartgrunnlaget Hva er DOK? Hvordan blir et

Detaljer

Kartverkets halvtime

Kartverkets halvtime Kartverkets halvtime Liv Iversen, fylkeskartsjef Nord-Trøndelag Lars Mardal, fylkeskartsjef Sør-Trøndelag Oftenåsen verdens største hagestol Bilde Trønder Avisa Innhold Geodataplan strategiske valg i fylkene

Detaljer

Mer geografisk informasjon til flere brukere på nye måter

Mer geografisk informasjon til flere brukere på nye måter geoportal Geografisk informasjon for enorge Internett Mer geografisk informasjon til flere brukere på nye måter Fylker Kommuner Hvem kan delta i Norge digitalt? Stortingsmeldingen fastslår at alle offentlige

Detaljer

Handlingsplan for tematiske data i Norge digitalt 2016-2018

Handlingsplan for tematiske data i Norge digitalt 2016-2018 Handlingsplan for tematiske data i Norge digitalt 2016-2018 Norge digitalt 1 Innhold Forord... 3 Innledning... 4 Bakgrunn og Situasjon... 5 Roller og ansvar... 7 Mål og satsningsområder... 9 Tiltaksliste

Detaljer

En felles prosjektsatsning mellom: - Kartverket - Trondheim kommune - Skog og landskap - Kystverket - KS/KommIT - Vegvesenet - Arendal kommune - Kgrav

En felles prosjektsatsning mellom: - Kartverket - Trondheim kommune - Skog og landskap - Kystverket - KS/KommIT - Vegvesenet - Arendal kommune - Kgrav Geosynkronisering Prosjekt for standardisering, utvikling og implementering av felleskomponent for synkronisering databaser med geografisk datainnhold på tvers av ulike plattformer og systemløsninger En

Detaljer

Nasjonal geodatastrategi. Alvhild Hedstein, leder for nasjonalt geodataråd

Nasjonal geodatastrategi. Alvhild Hedstein, leder for nasjonalt geodataråd Nasjonal geodatastrategi Alvhild Hedstein, leder for nasjonalt geodataråd Regjeringen varsler en nasjonal geodatastrategi i «Digital agenda» Dette gir nasjonal forankring. Fra april 2016 Nasjonal geodatastrategi

Detaljer

Årsmøte Norge digitalt Hedmark og Oppland

Årsmøte Norge digitalt Hedmark og Oppland Årsmøte Norge digitalt Hedmark og Oppland 18. november 2014 Auditoriet, Kartverket Hamar (Miniårsmøte grunnet ikke lokale kartdager 2015) Møtet er åpent for alle Arrangør: Fylkesgeodatautvalget i Hedmark

Detaljer

Nytt om Geodataloven, nytt regelverk fra EU, introduksjon til lov og forskrift

Nytt om Geodataloven, nytt regelverk fra EU, introduksjon til lov og forskrift Nytt om Geodataloven, nytt regelverk fra EU, introduksjon til lov og forskrift Dag Høgvard Teknologiforum for Norge digitalt, Gardermoen 11. november 2014 Geodataloven lov 3. september 2010 nr. 56 om infrastruktur

Detaljer

Bruk av geodatatjenester i Norge digitalt. Geodatasamverkan 22. november - 2012

Bruk av geodatatjenester i Norge digitalt. Geodatasamverkan 22. november - 2012 Bruk av geodatatjenester i Norge digitalt Geodatasamverkan 22. november - 2012 Innhold Norge digitalt 10 år med samarbeid Tjenestebasert infrastruktur Gjennomføring av geodatalov og INSPIRE Eksempler på

Detaljer

Referat fra høstmøtet i PTU-Finnmark, 12.oktober 2017

Referat fra høstmøtet i PTU-Finnmark, 12.oktober 2017 Referat fra høstmøtet i PTU-Finnmark, 12.oktober 2017 Tid og sted: Torsdag 12.10.2017, kl. 10 13.30, Kartverket Vadsø Til stede: Annbjørg Løvik (FFK), Eli-Kristine Lund (Fdir), Bjarne Mjelde (SVV), Iris

Detaljer

i kommunene Veileder for bekreftelse av det offentlige kartgrunnlaget

i kommunene Veileder for bekreftelse av det offentlige kartgrunnlaget Veileder for bekreftelse av det offentlige kartgrunnlaget (DOK) i kommunene Tittel: Veileder for bekreftelse av det offentlige kartgrunnlaget (DOK) Utarbeidet av: Norge digitalt Søkeord: Det offentlige

Detaljer

GeoSynkronisering Standard. Steinar Høseggen Geomatikk IKT AS

GeoSynkronisering Standard. Steinar Høseggen Geomatikk IKT AS GeoSynkronisering Standard Steinar Høseggen Geomatikk IKT AS Mål Å utvikle spesifikasjoner for grensesnitt som muliggjør synkronisering av databaser med geografisk datainnhold på tvers av ulike plattformer

Detaljer

Sentral Felles Kartdatabase FKB versjon 4.6. Geir Ingebretsen, FKB-ansvarlig Trude Lien, Vedlikeholdsansvarlig

Sentral Felles Kartdatabase FKB versjon 4.6. Geir Ingebretsen, FKB-ansvarlig Trude Lien, Vedlikeholdsansvarlig Sentral Felles Kartdatabase FKB versjon 4.6 Geir Ingebretsen, FKB-ansvarlig Trude Lien, Vedlikeholdsansvarlig Sentral lagring av Felles kartdatabase Hvem bidrar til løftet? Kommunene Systemleverandørene

Detaljer

E-partens rolle i Geovekstsamarbeidet. 10. Januar 2017 Siri Oestreich Waage

E-partens rolle i Geovekstsamarbeidet. 10. Januar 2017 Siri Oestreich Waage E-partens rolle i Geovekstsamarbeidet 10. Januar 2017 Siri Oestreich Waage Kort fortalt Navn, begreper og avtaler: Geovekst FDV SOSI FKB Norge digitalt Geonorge Geoforum Historikk på 1-2-3 Nytteverdi og

Detaljer

Oppstartsmøte geovekst og historiske ortofoto (18 20 nov 2014)

Oppstartsmøte geovekst og historiske ortofoto (18 20 nov 2014) Oppstartsmøte geovekst og historiske ortofoto (18 20 nov 2014) Fylkeskartkontorene 11 fylkeskartkontor (12 kontorsteder) Av Landdivisjonens ca 250 ansatte er 135 i Fylkesavdelingen Fra 7 (Stavanger) til

Detaljer

Nasjonal Geoportal INFRASTRUKTUREN

Nasjonal Geoportal INFRASTRUKTUREN Nasjonal Geoportal EN DØR TIL ALL RELEVANT INFORMASJON OM NORGE DIGITALT INFRASTRUKTUREN TOR KJETIL NILSEN Design og modellering Arbeidsgruppa Mål/motivasjon og risiko/concerns Use Case/brukstilfeller

Detaljer

DEN DIGITALE KARTVERDEN I BYGGEBRANSJEN

DEN DIGITALE KARTVERDEN I BYGGEBRANSJEN DEN DIGITALE KARTVERDEN I BYGGEBRANSJEN STATENS KARTVERK Statens fagorgan for offentlige kart- og stedsdata Nasjonal tinglysingsmyndighet Leder og koordinerer arbeidet med en nasjonal infrastruktur av

Detaljer

Nasjonal beredskapspakke tilrettelagte kartdata til bruk i krise og beredskap

Nasjonal beredskapspakke tilrettelagte kartdata til bruk i krise og beredskap Nasjonal beredskapspakke tilrettelagte kartdata til bruk i krise og beredskap Steinar Wergeland Fylkeskartsjef Kartverket Stavanger Fylkesberedskapsrådet 2. j uni 2016 Hva er Kartverket Les mer her: http://www.kartverket.no/om-kartverket/kartverket/

Detaljer

Konseptskisse: Sentral forvaltningsløsning for primærdata

Konseptskisse: Sentral forvaltningsløsning for primærdata Konseptskisse: Sentral forvaltningsløsning for primærdata Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 2 2. Mål... 2 3. Dataflyt... 3 4. Tekniske prinsipper... 3 5. Langsiktig løsning... 3 6. Kortsiktig løsning...

Detaljer

Konseptskisse: Sentral Felles Kartdatabase

Konseptskisse: Sentral Felles Kartdatabase Konseptskisse: Sentral Felles Kartdatabase Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 2 2. Mål... 2 3. Kortsiktig og langsiktig løsning... 3 4. Dataflyt... 3 5. Tekniske prinsipper... 4 6. Første generasjon

Detaljer

Sentral felles kartdatabase Innføring FKB 4.6

Sentral felles kartdatabase Innføring FKB 4.6 Sentral felles kartdatabase Innføring FKB 4.6 GV-samling Lakselv 2016, Torhild Eriksen Foto: Maria O. Lund Før vi går videre noen forkortelser: SOSI: filformat for norske kartdata (Samordnet Opplegg for

Detaljer

Veileder for leveranser

Veileder for leveranser <UTKAST> Veileder for leveranser Tittel: Veileder for leveranser Utarbeidet av: Norge digitalt Søkeord: Veileder, leveranser, nedlastingstjenester, visningstjenester, søketjenester, omformingstjenester,

Detaljer

Tilgjengelige data og kartløsninger

Tilgjengelige data og kartløsninger Tilgjengelige data og kartløsninger Birgitte Arstein Fagdag marine data Trøndelag 30. nov 2017 Tema Fiskeridirektoratet og rolle i kystplanprosesser Tilgjengelige geodata fiskeri og akvakultur Bruk av

Detaljer

1. Åpning v/georg Langerak Georg ønsket velkommen og informerte om strategiske satsinger i perioden 2015-2018. Kort presentasjonsrunde.

1. Åpning v/georg Langerak Georg ønsket velkommen og informerte om strategiske satsinger i perioden 2015-2018. Kort presentasjonsrunde. REFERAT Tema for møte Norge Digitalt regionmøte Gjøvikregionen Dato 11.02.2015 Til stede Se vedlegg 1 Referent Yngvild Malmo, Kartverket Hamar 1. Åpning v/georg Langerak Georg ønsket velkommen og informerte

Detaljer

Hvordan ønsker en planlegger å jobbe med DOK. Forventninger til kartsystemet

Hvordan ønsker en planlegger å jobbe med DOK. Forventninger til kartsystemet Hvordan ønsker en planlegger å jobbe med DOK Forventninger til kartsystemet Agenda Hva er DOK? Hvordan har planleggere jobbet med DOK tidligere? Hvordan ønsker planleggere ikke å jobbe med DOK? Automatiske

Detaljer

GEONORDLAND Kartverket 1. STATUS NN NASJONAL DETALJERT HØYDEMODELL 3. FORVALTNINGSLØSNING HØYDEDATA

GEONORDLAND Kartverket 1. STATUS NN NASJONAL DETALJERT HØYDEMODELL 3. FORVALTNINGSLØSNING HØYDEDATA GEONORDLAND 2016 Kartverket 1. STATUS NN2000 2. NASJONAL DETALJERT HØYDEMODELL 3. FORVALTNINGSLØSNING HØYDEDATA NN2000 NORDLAND Kartverket NN2000 Status Målearbeider 475 Fastmerker ferdig synfart SydFylket

Detaljer

WMS og WFS i praksis

WMS og WFS i praksis WMS og WFS i praksis - sett i Norge digitalt perspektiv Presentasjon påp Trøndelagskartdagan 2007 Steinkjer 8 februar 2007 Roy H.Mellum Sjefsingeniør Statens kartverk, NGIS-enheten roy.mellum@statkart.no

Detaljer