Vi viser til utsendt forslag til dagsorden. Her følger mer informasjon til de aktuelle sakene.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vi viser til utsendt forslag til dagsorden. Her følger mer informasjon til de aktuelle sakene."

Transkript

1 NOTAT Tema Samordningsgruppen for geografisk informasjon Dokumentasjon til møtet 24. november 2014 Dato 14. november 2014 Til Samordningsgruppen for geografisk informasjon Fra Kartverket Kopi Kommunal- og moderniseringsdepartementet Vi viser til utsendt forslag til dagsorden. Her følger mer informasjon til de aktuelle sakene. Sak 30/2014 Referat fra møtet 24. september 2014 Referat ble sendt ut 8. oktober og er tilgjengelig på samhandlingsportalen. Referat fra møtet i nasjonalt geodataråd 4. november blir lagt ut på samhandlingsportalen når det er klart. En kort oppsummering vil bli gitt i møtet. Sak 31/2014 Sammensetning av samordningsgruppen Miljøverndepartementet oppnevnte i 2012 samordningsgruppen for geografisk informasjon, i samsvar med geodataforskriften 13 første ledd. Samordningsgruppen skal representere statlige, kommunale og fylkeskommunale organer og andre som deltar i samarbeidet om den geografiske infrastrukturen, og bistå Kartverket i å koordinere samarbeidet om den geografiske infrastrukturen. Samordningsgruppen kan behandle prinsipielle og praktiske problemstillinger og utfordringer som gjelder samarbeidet og foreslå forbedringer i samarbeidet. Gruppens mandat har senere vært gjenstand for drøfting og presisering. Mandatet framgår nå av de generelle vilkårene for samarbeidet. Departementet har bestemt at samordningsgruppen skal ledes av en representant for Kartverket og skal bestå av: tretten representanter fra staten fordelt på ulike departementsområder etter forslag fra respektive statsorgan, hvorav en representant for fylkesmannsembetene fire representanter fra kommunene og fylkeskommunene, hvorav tre etter forslag av KS og en etter forslag fra storkommunegruppa to representanter fra andre deltakere i den geografiske infrastrukturen, hvorav en etter forslag fra Energi Norge en representant for Geovekst-forum Gruppen kan i samråd med respektive arbeidsgivere og forslagsstillere gjøre endringer i representasjonen. Endringer som gjelder antall og fordeling av representantene, skal godkjennes av departementet. Sekretariatet har tatt opp saken med departementet og fått anbefalt å ikkegjøre endringer som påvirker det grunnleggende prinsippet om en representant pr departementsområde når det skal gjøres vedtak i gruppen. Ut over dette er det ikke noe i veien for at samordningsgruppen kan utvide deltakelsen i møtene med observatører/bidragsytere med relevant kompetanse eksempelvis for marin sektor. For da å få en representasjon i samordningsgruppen som dekker nye utviklingsområder, er det viktig at departementer som dekker flere ulike arbeidsfelt vurderer å oppnevne representanter som særlig dekker fagområder som ellers ikke blir dekket.

2 Forslag til vedtak: Samordningsgruppen viderefører dagens modell for representasjon og vedtak. Antallet representanter økes ikke i denne omgang. Representantene for samferdselsdepartementet blir enige om en felles representant. Observatører for marint forvaltningsområde inviteres med i gruppen fra Sak 32/2014 Avtaler og Generelle vilkår for 2015 Det er foretatt en gjennomgang av Generelle vilkår med tanke på endringer for versjon Foreslåtte endringer er markert med korrektur i det arbeidsdokumentet som er sendt ut 14. november og som er tilgjengelig på samhandlingsportalen. Som det var enighet om på det siste møtet i samordningsgruppen er det ikke foreslått noen omfattende endringer i denne omgang noe det vil være mer naturlig å komme inn på i sammenheng med kommende strategiprosesser. En liten oppsummering av det som er lagt inn av forslag til endringer: DEL 0: Endringer i innledende tekst som beskriver forholdet mellom Norge digitalt som betegnelse på den geografiske infrastrukturen og Norge digitalt-samarbeidet som navn på det avtalefestede samarbeidet. Figuren er endret med å ta ut bort teknologisk rammeverk som del av avtaleverket. DEL I: Kap. 4: Endringer knyttet til referanse til geodataloven og teknologisk rammeverk/veiledere Kap. 5. Lagt inn ønske om henvisning til en definert lisens i de tilfellene det er relevant. Kap. 7: Forslag om endringer i tekst knyttet til informasjonssikkerhet Ellers endringer av norgedigitalt.no til geonorge.no flere steder i dokumentet DEL II: Til kap. 4: Oppdatert tekst om teknologisk rammeverk og veiledere og endret beskrivelse av BAAT Til kap. 5: Lagt inn ønske om at det blir referert til faste lisenstyper/kategorier som NLOD, CCby3.0, CC4.0 osv. som del av metadata på dette punktet har det blitt vurdert mer omfattende endringer, men foreslår å ta dette opp i en ny prosess. Til kap. 6: Lagt inn henvisning til utleveringsforskriften og mer utfyllende tekst knyttet til planinformasjon Til kap. 7: Endringer knyttet til informasjonssikkerhet Plandata evaluering av finansieringsmodell Basert på drøftinger i en egen arbeidsgruppe og senere drøfting i plandataforum er det utarbeidet et eget notat som beskriver status, mulige gevinster, ulike utfordringer, forslag til endringer i samarbeidsmodell for plandata i Norge digitalt. Målet har vært å evaluere den finansieringsmodellen som er lagt til grunn i Norge digitalt og at eventuelle endringer kan innarbeides i avtaler for Nåværende modell og de tjenestene som er etablert får mange gode tilbakemeldinger. Arbeidsgruppen har sett behov for endringer i den modellen som er lagt til grunn. Tilbakemeldinger fra blant annet fylkesmannsembetene og fylkeskommunene viser at omfanget av den økonomiske delen knyttet til FDV blir for vanskelig å finansiere for noen av FDV-partene. Samtidig er det også viktig å se intensjonen med plansatsningen i sammenheng med signalene fra Regjeringen om styrking av digitale plan- og byggeprosesser, hvor de ønsker å bidra til å forenkle og automatisere planprosessene i kommunene. Det er også ønskelig å holde trykket i plansatsningen oppe,

3 der det jobbes godt ute i fylkene med etablering og videre forvaltning av plandata i Norge digitalt. Satsingen er, slik arbeidsgruppa vurderer det, fortsatt et viktig moderniseringstiltak innenfor offentlig forvaltning nytten er stor for mange ulike aktører. Arbeidsgruppen anbefaler derfor at det videreføres en felles satsing. Plandataforum som helhet stiller seg også bak denne anbefalingen. Det henvises til eget notat om saken der følgende forslag til endringer foreslås: Fylkeskommunene og fylkesmannen bidrar fra 2015 som ordinær Norge digitalt-part med maksimal nyttefaktor og partsfaktor Øvrige FDV-parter bidrar som tidligere men fordelingsnøkkelsen i FDV-avtalen endres som følge av at fylkeskommunene og fylkesmannen går ut av dette regnestykket. Ambisjonsnivået for etablering av nasjonale tjenester må justeres i påvente av bedre løsninger for synkronisering av plandata. Bilag 1 - Kalkulator Det arbeides med å oppdatere bilaget til 2015-situasjonen. Det vil blant annet bli endringer knyttet til følgende deler av kalkulatoren: I henhold til tidligere framlegg i samordningsgruppen økes enhetskostnad for Norge i bilder ortofoto forvaltningsløsning til kr Kostnadene for eierne har øket kraftig de siste årene. Det vil komme en avklaring om prising av posisjoneringstjenester fra Kartverket Enhetskostnaden for plandata beregnes i forhold til tilgjengelighet fra kommuner. Basert på det datatilfanget som er tilgjengelig pr 1. november 2014 foreslås det en økning av enhetskostnaden til kr for Beløpet dekker bidraget til den felles plandatasatsningen - i henhold til tidligere vedtak i referansegruppen for Norge digitalt. Alle nasjonale kartdata fra Landdivisjonen i Kartverket er også gratis i Det er også mulig at det blir endringer i enhetskostnaden for dybdeinforasjon. En oversikt vil bli ettersendt Samordningsgruppen inviteres til å komme med synspunkter, spesielt til punktene i Generelle vilkår del I og II om bruk av lisenser. Forslag til konklusjon: Samordningsgruppen godkjenner dokumentene på basis av ovennevnte diskusjon. Sak 33/2014 Ny nasjonal geoportal - status Geoportalprosjektet er nå kommet godt i gang er i rute i forhold til prosjektplanen. Referansegruppa har gjennomført oppstartmøte og 2 evaluerings- og prioriteringsrunder. Nytt møte for styringsgruppen gjennomføres 20. november. Oppdatert informasjon legges fortløpende ut på prosjektsidene på Statusrapport for versjon 1.5 datert 10. november finnes på denne lenken: jon%201_5.pdf

4 Det er også dialog med KS KommIT om best mulig involvering i det videre arbeidet. Det er gjennomført egne møter med KommIT. Framtidig profil og branding av portalen må avklares. Det vil i møtet bli presentert noen ulike muligheter for utforming av geoportalens grafiske profil og synliggjøring av de etatene som leverer innhold til portalen. Kartverket vil også avklare dette forholdet med KMD. Samordningsgruppen informeres om status i arbeidet knyttet til ny nasjonal geoportal. Samordningsgruppen inviteres til å komme med innspill til det pågående arbeidet. Det er ønskelig å få synspunkter på hvordan portalen skal utformes og profileres og hvordan avgjørelser på dette området bør fattes. Sak 34/2014: Informasjonssikkerhet i Norge digitalt Det er gjennomført tre møter i en arbeidsgruppe under samordningsgruppen. Karen Lie fra SSB leder arbeidsgruppen og vil presentere en status for dette arbeidet. Samordningsgruppen informeres om status i arbeidet knyttet til informasjonssikkerhet i Norge digitalt. Forslag til vedtak: Samordningsgruppa understreker betydningen av at etatene prioriterer oppfølging av dette arbeidet. Sak 35/2014: Videre utvikling av marin/maritim del av Norge digitalt/nsdi Det vil i dette møtet bli presentere ulike initiativer relatert til marin/maritim del av NSDI både nasjonalt og internasjonalt - der flere nasjonale parter er involvert og det vil være behov for videre satsing. Nasjonalt er nå utfordringen å oppdatere og utvide vår NSDI med tanke på forvaltningssamarbeidet i havområdene. Forretningsutvikling er en viktig det av dette. Vi må samtidig demonstrere styrken i vår eksisterende infrastruktur og mulighetene for å utvide denne til å dekke nye anvendelsesområder. I arbeidet med forvaltningsplan for norske havområder skal det utvikles et arealverktøy for fremstilling og sammenstilling av kartbaserte data for oppdatering av forvaltnings-planene og formidling av disse. Flere nasjonale etater og fagmiljøer er involvert i dette arbeidet i tett samarbeid med Baretswatch. Dette er en utmerket ramme for videreutvikling av NSDI i marine områder. Miljødirektoratet, BarentsWatch og Faglig forum for utvikling av kartverktøy er viktige aktører i dette arbeidet. Viktige satsningsområder vil være: - Standardisering (teknologi og innhold) - Metadata og produktspesifikasjoner - Kartografisk presentasjon, harmonisering av innhold - Dataforvaltning, prosess- og dataflyt - Bruk og tilpasning av teknologiske SDI-komponenter Det er fra Kartverket sin side igangsatt arbeid med et policynotat med en innledende tiltaksplan om hvordan brukerbehov og forretningsutvikling i maritime områder kan integreres i Norge digitalt. En skisse til en slik tiltaksplan vil bli presentert i samordningsgruppens møte 24. november.

5 Samordningsgruppen informeres om initiativet og drøfter viktige utfordringer som må følges opp i det videre arbeidet. Det er ønske om å få tilslutning til et videre arbeid med en tiltaksplan. Sak 36/2014: Aktuell informasjon fra partene Alle deltakere i samordningsgruppen inviteres til å informere om aktuelle saker som har felles interesse for samordningsgruppen. Meld gjerne inn på forhånd. Runde rundt bordet - Aktuell informasjon fra partene Alle deltakere i samordningsgruppen inviteres til å informere om aktuelle saker som har felles interesse for samordningsgruppen. Sak 37/2014: Kartverkets planer for gjennomføring i 2015 Kartverket er nasjonal geodatakoordinator og skal samordne arbeidet med landets infrastruktur for geografisk informasjon. Hovedoppgaven er å videreføre samarbeidet om å dele data mellom mer enn 600 deltakende virksomheter og parter i Norge digitalt. Kartverket har ansvar for å tilrettelegge og drifte felles nasjonale løsninger som skal gjøre effektiv deling av data mulig både nasjonalt og internasjonalt i samsvar med nasjonalt rammeverk og INSPIRE-direktivet. Det er utarbeidet en egen gjennomføringsplan for dette arbeidet. Kartverket vil presentere hovedaktiviteter for oppfølging av samarbeidet og partene i 2015, med utgangspunkt i gjennomføringsplanen for 2014 som er tilgjengelig her: Videre vil vi oppsummere noen forventninger til leveranser fra partene i En stor del av de aktiviteter vi bør sette milepæler for må baseres på tidfestede krav i hht geodataloven. Se figuren nedenfor. I tillegg finnes andre krav, for eksempel fra plan og bygningslovens forskrift (DOK+Plan).

6 Realisere wfs for DOK-data Mange etater er svært interessert i at vi får realisert gode wfs-tjenester nå. Geodataloven har krav om etablerings av nedlastingstjenester i 2015, hos oss vanligvis fortolket som wfs. Kravene gjelder Levere nedlastings- og omformingstjenester med innledende driftskapasitet. til 28 juni 2015 og full driftskapasitet til Dette gjelder spesifiserte geodata etter loven - Kartverket må få ferdigstilt publisert en wfs-veileder OG en gml-veileder til bruk både for Kartverket selv og andre etater som skal sette opp dette - Det må settes opp tekniske løyper for harmonisering og oppsett av wfs - Aktuelle etater må bli enige om gml-skjema (hva som skal være med av info) i filene og må sette opp wfs med gml-leveranse, eventuelt også med geojson-leveranse Realisere harmoniserte data med samvirkningsevne i hht Inspire spek Det er to problemstillinger her: a) Kartverket er selv leverandør av egne data og skal levere disse b) Kartverket skal tilby en løsning der vi kan levere Inspire-tjenester/data for de enkete etater. I dette ligger ordninger for 1) mottak/høsting/upload 2) harmonisering 3) tjenesteoppsett 4) tilbud/ publisering via geonorge. Kartverket vil sette opp tiltak knyttet til en slik realisering Kravet nå gjelder for annex I, dvs i stor grad basis geodata fra etater som Kartverket, Geovekst, NVE, Polarinstituttet, Miljødirektoratet, Riksantikvaren, Avinor, Jernbaneverket og Statens vegvesen. Samordningsgruppen oppfordres til å komme med innspill til oppgaver som bør prioriteres for 2015 a. Innpill til gjennomføringsplan til Kartverket og hvordan denne kan denne struktureres for å bli et godt verktøy for alle involverte virksomheter nasjonalt - hva mangler i dagens plan og områder som må styrkes? b. Hvilke milepæler krever spesiell oppmerksomhet på kort sikt (2015) og hvilke aktiviteter må vi mobilisere for å bli i stand til å oppfylle kravene? c. På hvilke områder bør vi vurdere å forsere gjennomføringen og eventuelt prioritere arbeidet med felles nasjonale løsninger på vegne av alle partene (eks. distribusjonsbaser TN)? d. Behov for data og tjenester fra de nordiske landene Er det behov for eventuelt å forsere arbeidet med datadeling innenfor et nordisk cluster?

7 Sak 38/2014: Aktuell informasjon Det vil bli gitt kortfattet informasjon om følgende saker i møtet: Forvaltningsstrategi for primærdata og geosynkronisering Det har de siste årene vært gjennomført standardiserings og utviklingsaktiviteter knyttet til synkronisering av geografisk informasjon mellom ulike tekniske plattformer. Diskusjonene i styringsgruppa for prosjektet geosynkronisering avdekket før sommeren at utfordringene knyttet til håndtering av geometrimodell, aktuelle bruksområder, finansiering og implementering - går inn i en større system- og arkitekturdiskusjon nasjonalt. På grunn av dette måtte vi legge videre aktiviteter på is - inntil vi har fått avklart finansiering og videre strategi. Kartverket har i høst fulgt opp saken og i nært samarbeid med Geovekst-forum begynner vi å få på plass et mer helhetlig konsept for forvaltning av primærdata FKB. Vi må nå involvere alle aktuelle samarbeidsparter i den videre utviklingen og realiseringen av et slikt konsept. Vi jobber også med å sikre nødvendig finansiering av utviklingsaktiviteter. Det er nå ønskelig at GeoSynkroniseringsprosjektet samkjøres med satsningen omkring ny nasjonal forvaltningsløsning. Planen er at GeoSynkronisering kan inngå som en delaktivitet i en større prosjektsatsning omkring ny nasjonal forvaltningsløsning for FKB data. Dette medfører at prosjektet omstruktureres noe i forhold til tidligere planer. I strategien for ny nasjonal forvaltningsløsning legges det et løp omkring forvaltning av FKB i en nasjonal database. NGIS API planlegges i første omgang tilpasset og brukt som felles API for ajourføring og GeoSynkronisering brukes som teknologi (grensesnitt) for synkronisering mellom nasjonal base og lokale kopier. Løsningen som planlegges baseres da på mange av de samme prinsippene som matrikkelen. GeoSynkroniseringsprosjektet har laget en omforent offisiell nasjonal standard for synkronisering (se: Bransjen er enige om de teknologiske hovedprinsippene for hvordan synkroniseringen skal foregå. Prosjektet har også laget Open Source programvare (felleskomponent) som er bygd omkring standarden. Firmaene og bransjen støtter også opp omkring programvaren som er utviklet i prosjektet. Programvaren skal være ferdig utviklet og klar til implementering. Kartverket har finansiert arbeidet med standarden, samt utviklingen av open source programvaren (felleskomponenten). Det som gjenstår for å sette i gang pilotering er implementasjon av felleskomponenten mot forvaltningssystemene. Firmaene har grovestimert dette arbeidet til mellom 1000 og 1500 timer. Hovedprosjektet har ikke klar finansiering av dette arbeidet på nåværende tidspunkt. Det har også vært uenighet om geometrimodell på GML dataene som skal utveksles mellom tilbyder og abonnent. Spørsmålet omkring geometrimodell må også sees i forhold til arbeidet med nasjonal forvaltningsløsning. Det bør fortsatt være et mål å gjennomføres noen av de planlagte pilotene. Det er imidlertid ønskelig å samkjøre piloteringene i prosjektet med planlagt prosjektsatsning omkring nasjonal forvaltningsløsning for FKB data. Konseptbeskrivelse nasjonal forvaltningsløsning: Effektiv forvaltning og tilgjengeliggjøring av FKB-data i Norge skal oppnås ved at det etableres en sentral forvaltningsløsning for FKB-data. Denne nasjonale datakilden skal kunne inngå som en robust komponent i en felles nasjonal arkitektur, hvor standardiserte grensesnitt vil sikre effektivt vedlikehold og sikker tilgang til oppdaterte kvalitetsdata til viktige bruksområder i samfunnet. Under er en prinsippskisse av dataflyt i en nasjonal forvaltningsløsning for FKB-data:

8 Tilgang til svenske kartdata - status Det har det siste året på nytt vært kontakt med det svenske Lantmeteriverket om å få til en felles avtale om tilgang til svenske kartdata for norsk forvaltning. Følgende oppsummerer noen foreløpige konklusjoner og status for dette arbeidet: - Det blir forsøkt å lage en avtale som kan gi alle parter i Norge digitalt tilgang mot en total årlig avgift. - Denne avtalen vil ikke påvirke eksisterende avtaler knyttet til kartproduksjon eller Blålysavtalen - Kartverket vil få ansvar for å håndtere administrasjon av avtalen overfor partene i Norge digitalt. - Lantmäteriet har gitt tilgang til to testområder ( Eda og Sylen/Funäsdalen ). Kartverket og fylkesmannen i Hedmark prøver disse dataene og tjenester for å vurdere aktuelle behov for norsk forvaltning. - Det er avtalt et møte 29 januar for videre avklaringer rundt tekniske og avtalemessige forhold. Sekretariatet vil ha nytte av å få en tilbakemelding fra partene på interesser og behov knyttet til en slik avtale. Det offentlige kartgrunnlaget (DOK) - Status Det offentlige kartgrunnlaget (DOK) er offentlige og kvalitetssikrede geodata som skal gi et nødvendig geografisk informasjonsgrunnlag for oppgaver etter plan- og bygningsloven. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har lagt fram en liste over data som er mulige kandidater til å bli del av det offentlige kartgrunnlaget (DOK). Nasjonale etater og andre leverandører må bearbeide data og dokumentasjon slik at de tilfredsstiller de tekniske kravene for data som skal være del av det offentlige kartgrunnlaget. 1. januar 2015 blir det offisielle innholdet i det offentlige kartgrunnlaget publisert. I etterkant av forrige møte samordningsgrupper er det klart at kriteriene for godkjenning av DOK-data skal bestå, men at DOK-data nå skal kunne godkjennes flere ganger i 2015, og ikke en gang slik det har vært sagt til nå. KMD skal godkjenne 1.1, 1.5 og 1.9 i Dette vil gi oss litt mer tid til å få på plass gode godkjenningsprosedyre og få avklart kapasitet til å følge opp. Det skal nå settes opp aktuelle kontrollkriterier, og hvor store avvik en kan ha i en kontroll for at en skal kunne få en godkjent spesifikasjon, godkjent metadata, godkjent wms, godkjent, produktark og godkjente tegneregeler. Nærmere informasjon finnes på:

9 Strategi for Norge digitalt og destinasjon 2025 På møtet i Samordningsgruppen 12. februar var det enighet om å sikre et godt samspill mellom strategiarbeidet i Norge digitalt og Kartverkets strategiarbeid. Destinasjon 2025 er Kartverkets prosjekt for å peile ut en fremtids-kurs. Prosjektet er nå avsluttet og gir svar på hvordan virksomheten bør innrette seg i årene frem mot Det ble arrangert et møte mellom prosjektledelsen i Destinasjon 2025 og strategigruppen i Norge digitalt 6. juni. På dette møtet ble det konkludert med at den videre prosessen skulle basere seg på en gjennomgang av Kartverkets resultater fra Destinasjon 2025 prosjektet - knyttet til strategier for videre utvikling av NSDI. Kartverket vil nå komme opp med et forslag til videre opplegg for strategiarbeidet i Norge digitalt. Etablering av Matrikkelforum- 8. desember Det er utarbeidet et utkast til mandat for et matrikkelforum i Norge digitalt. Med bakgrunn i drøftinger på møtet 24. september er det nå sendt ut invitasjon til en temadag 8. desember om matrikkelen i et infrastrukturperspektiv. Dagen skal også bidra til å avklare behovet for et matrikkelforum i Norge digitalt, ref. møtet i Samordningsgruppa for Norge digitalt 24. september Innkallingen er sendt til partene i Norge digitalt-samarbeidet og medlemmene av Samordningsgruppa. Partene kan på denne temadagen møte med representanter slik det er angitt i det vedlagte forslaget til mandat. Forslag til agenda: 1. Kartverket som sentral matrikkelmyndighet informerer om matrikkelarbeidet 2. Forslag til mandat og innledende diskusjon om forståelsen av dette. 3. Informasjon om ny forskrift betalingsregime/tilgang 4. Nærmere om produkter/tjenester fra matrikkelen 5. Matrikkeldata integrert i prosesser eksempler på god bruk: 6. Se Eiendom - Status for tjenesten, videreutvikling - Kulturminner/SEFRAK, forurensa grunn, grunnbok 7. Forprosjektrapport kommunereform, arbeid i regi av Skate (se 8. Avsluttende diskusjon - Har vi behov for et matrikkelforum? Temadataforum Birgitte Arstein i Fiskeridirektoratet er leder av temadataforum. Mandatet for temadataforum er blitt justert med noen små språkendringer og at temadataforum nå skal være en åpen gruppe. Teknologiforum november Teknologiforum 2014 ble gjennomført på Runway hotell Gardermoen nov program og alle presentasjoner vil bli gjort tilgjengelig på geonorge.no. Ny nasjonal høydemodell Det vil bli gitt informasjon om status for satsingsforslaget.

10 Sak 39/2014: Neste møte og eventuelt De to neste møtene er planlagt mandag 5. mars og 4. juni. Dokumentasjon Bakgrunnsnotat for dette møtet og eventuelle andre supplerende saksdokumenter vil være tilgjengelige i Kartverkets samhandlingsportal. Pålogging til prosjektrommet i portalen skjer på følgende måte: Adressen er: Brukernavnet er din e-postadresse Passordet som skal brukes har dere fått i en egen e-post fra Vi minner om at det flere lenker til dokumentasjon som er lagt inn i dette notatet på ulike måter. På portalen vil følgende dokumenter bli lagt ut: Sak 30/2014 Referat fra møtet 24. september Sak 32/2014 Avtaler og Generelle vilkår for 2015 Utkast til Generelle vilkår for 2015 Bilag 1 Kalkulator Notat om evaluering av den økonomiske modellen for Plandata i Norge digitalt - Sak 33/2014 Ny Nasjonal geoportal og statusrapport

Plan som obligatorisk datasett i Norge digitalt. Kåre Kyrkjeeide

Plan som obligatorisk datasett i Norge digitalt. Kåre Kyrkjeeide Plan som obligatorisk datasett i Norge digitalt Kåre Kyrkjeeide Arealplan og planregister Hovedmålsettinger for Statens kartverk bidra til å gjøre kommunene i stand til å ivareta oppgavene knyttet til

Detaljer

Workshop NGIS-API Risikovurderinger

Workshop NGIS-API Risikovurderinger Workshop NGIS-API Agenda: 10.00 10.10 Innledning (formål med møtet) v/lars Fredrik 10.10 10.30 Strategi for forvaltning av primærdata i GEOVEKST v/anne Guro 10.15 11.00 Teknisk gjennomgang av NGIS API

Detaljer

Hva skjer i den norske geografiske infrastrukturen (NSDI) frem mot 2020. Kåre Kyrkjeeide

Hva skjer i den norske geografiske infrastrukturen (NSDI) frem mot 2020. Kåre Kyrkjeeide Hva skjer i den norske geografiske infrastrukturen (NSDI) frem mot 2020 Kåre Kyrkjeeide KARTDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET Hva skjer i den norske geografiske infrastrukturen frem mot 2020 NSDI i 2020 -

Detaljer

Evaluering av den økonomiske modellen for plandata i Norge digitalt-samarbeidet Plandataforum Kartverket Dato 10.10.2014

Evaluering av den økonomiske modellen for plandata i Norge digitalt-samarbeidet Plandataforum Kartverket Dato 10.10.2014 NOTAT Emne Til Fra Evaluering av den økonomiske modellen for plandata i Norge digitalt-samarbeidet Plandataforum Kartverket Dato 10.10.2014 1 Bakgrunn og målsetting Referansegruppen for Norge digitalt

Detaljer

Dokumentasjon til møtet om geosynkronisering 28. august Dato 24. august 2015 Utvidet styringsgruppe for prosjekt geosynkronisering Kartverket Kopi

Dokumentasjon til møtet om geosynkronisering 28. august Dato 24. august 2015 Utvidet styringsgruppe for prosjekt geosynkronisering Kartverket Kopi NOTAT Tema Dokumentasjon til møtet om geosynkronisering 28. august Dato 24. august 2015 Til Utvidet styringsgruppe for prosjekt geosynkronisering Fra Kartverket Kopi Vi viser til invitasjon til møte. Dette

Detaljer

Konseptskisse: Sentral forvaltningsløsning for primærdata

Konseptskisse: Sentral forvaltningsløsning for primærdata Konseptskisse: Sentral forvaltningsløsning for primærdata Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 2 2. Mål... 2 3. Dataflyt... 3 4. Tekniske prinsipper... 3 5. Langsiktig løsning... 3 6. Kortsiktig løsning...

Detaljer

Roller og ansvar i Det offentlige kartgrunnlag. Gjennomføring og oppgaver.

Roller og ansvar i Det offentlige kartgrunnlag. Gjennomføring og oppgaver. NOTAT Emne Roller og ansvar i Det offentlige kartgrunnlag. Gjennomføring og oppgaver. Til Fra Dato Utkast 6. mai 2015 Kopi til Notatet tar utgangspunkt i KMDs veileder, Veiledning til forskrift om kart,

Detaljer

Temadag oppstart av matrikkelforum i Norge digitalt

Temadag oppstart av matrikkelforum i Norge digitalt Temadag oppstart av matrikkelforum i Norge digitalt Oslo, 8. desember 2014 Karsten Lien, matrikkel- og stedsnavnavdelingen SKATE Agenda Velkommen, agenda, presentasjon av deltakerne 1. Kartverket som sentral

Detaljer

Tilgang til nasjonale tjenester plan, DOK og matrikkel Kartverkets rolle

Tilgang til nasjonale tjenester plan, DOK og matrikkel Kartverkets rolle Tilgang til nasjonale tjenester plan, DOK og matrikkel Kartverkets rolle Lars Mardal, Kartverket Trondheim Storsylen Arealplan - ROS Landbruk, miljø og natur Matrikkel Byggesak m.m. Innhold Kartverkets

Detaljer

Ny forvaltningsløsning for primærdata. - Strategi, planer og organisering

Ny forvaltningsløsning for primærdata. - Strategi, planer og organisering Ny forvaltningsløsning for primærdata. - Strategi, planer og organisering Anne Guro Nøkleby, Kartverket Dagens modell for FKBforvaltning FKB-data oppdateres primært i lokale kommunale originaler (dels

Detaljer

Det offentlige kartgrunnlaget. Tromsø, 11.11. 2015 Arne Olav Berg, Kartverket Tromsø

Det offentlige kartgrunnlaget. Tromsø, 11.11. 2015 Arne Olav Berg, Kartverket Tromsø Det offentlige kartgrunnlaget Tromsø, 11.11. 2015 Arne Olav Berg, Kartverket Tromsø Det offentlige kartgrunnlag - DOK Hva er nå det? Det offentlige kartgrunnlaget er en samling offentlige og kvalitetssikrede

Detaljer

Referat fra møte i utvidet styringsgruppe 28. august 2015

Referat fra møte i utvidet styringsgruppe 28. august 2015 GeoSynkronisering Referat fra møte i utvidet styringsgruppe 28. august 2015 Tid: 28. august 2015 kl 10.00 15.00 Sted: Kartverkets lokaler på Oslokontoret, Storgata 33 A 7. etg Deltakere: Nils Ivar Nes,

Detaljer

Arbeidet med nasjonal geodatastrategi. Erik Perstuen, Teknologiforum 2015

Arbeidet med nasjonal geodatastrategi. Erik Perstuen, Teknologiforum 2015 Arbeidet med nasjonal geodatastrategi Erik Perstuen, Teknologiforum 2015 Disposisjon Bakgrunn Strategiarbeid de siste årene I regi Norge digitalt I Kartverket Organisering av arbeidet Eierskap Ledelse

Detaljer

Plandataforum 13. mai 2014

Plandataforum 13. mai 2014 Plandataforum 13. mai 2014 Plandataforum nr. 5 i Oslo Dato 13. mai 2014 Til stede Gro Heidi Sommerstad (Nedre Eiker kommune) Geir Bjørnsen (Telenor Norge AS) Arild Bergstrøm (Statens vegvesen) Kirsti Høgvard

Detaljer

Konseptskisse: Sentral Felles Kartdatabase

Konseptskisse: Sentral Felles Kartdatabase Konseptskisse: Sentral Felles Kartdatabase Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 2 2. Mål... 2 3. Kortsiktig og langsiktig løsning... 3 4. Dataflyt... 3 5. Tekniske prinsipper... 4 6. Første generasjon

Detaljer

Det offentlige kartgrunnlaget - forberedelser 2014, oppfølging fra 2015

Det offentlige kartgrunnlaget - forberedelser 2014, oppfølging fra 2015 Det offentlige kartgrunnlaget - forberedelser 2014, oppfølging fra 2015 Fagdirektør Arvid Lillethun, Kartverket, Lokale geomatikkdager, Sandefjord, 14.10. 2014 Plan- og bygningsloven definerer det offentlige

Detaljer

En felles prosjektsatsning mellom: - Kartverket - Trondheim kommune - Skog og landskap - Kystverket - KS/KommIT - Vegvesenet - Arendal kommune - Kgrav

En felles prosjektsatsning mellom: - Kartverket - Trondheim kommune - Skog og landskap - Kystverket - KS/KommIT - Vegvesenet - Arendal kommune - Kgrav Geosynkronisering Prosjekt for standardisering, utvikling og implementering av felleskomponent for synkronisering databaser med geografisk datainnhold på tvers av ulike plattformer og systemløsninger En

Detaljer

Digitalt planregister og kvalitetsheving. Fordeler ved et fullstendig digitalt planregister

Digitalt planregister og kvalitetsheving. Fordeler ved et fullstendig digitalt planregister Digitalt planregister og kvalitetsheving Fordeler ved et fullstendig digitalt planregister Fordeler ved bruk av plandata BILDER Tilgang til informasjon i planregister og det offentlige kartgrunnlag forskriften

Detaljer

Fornye forenkle forbedre

Fornye forenkle forbedre Fornye forenkle forbedre Utvikling Innovasjon Samarbeid Hva gjør bransjen og Kartverket? Veiledning Allianser Hva gjør vi i vår sektor? Hva har vi gjort? Hva gjør vi i dag og videre fremover? Lov- og regelverksutvikling

Detaljer

Oppstartsmøte geovekst og historiske ortofoto (18 20 nov 2014)

Oppstartsmøte geovekst og historiske ortofoto (18 20 nov 2014) Oppstartsmøte geovekst og historiske ortofoto (18 20 nov 2014) Fylkeskartkontorene 11 fylkeskartkontor (12 kontorsteder) Av Landdivisjonens ca 250 ansatte er 135 i Fylkesavdelingen Fra 7 (Stavanger) til

Detaljer

Roller og oppgaver i Det offentlige kartgrunnlaget (utkast)

Roller og oppgaver i Det offentlige kartgrunnlaget (utkast) Kartverket, august 2015 Roller og oppgaver i Det offentlige kartgrunnlaget (utkast) Dokumentet tar utgangspunkt i KMDs veileder, Veiledning til forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og

Detaljer

2 Strategi nasjonal forvaltningsløsning for FKB-data

2 Strategi nasjonal forvaltningsløsning for FKB-data NOTAT Emne Strategi for forvaltning av FKB-data Til Geovekst-forum Fra Kartverket Dato 25.08.2014 1 Bakgrunn og målsetting Kartverket har i dialog med Geovekst-partene diskutert fremtidige strategiske

Detaljer

Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB) Norsk institutt for Skog og landskap

Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB) Norsk institutt for Skog og landskap REFERAT Møte Temadag oppstart Matrikkelforum Sted/tid Oslo, 8.desember 2014 Til Deltagere Kopi Nasjonal geodatakoordinator Deltagere: Karen Lie Ingrid Tenge Per Vallner Lene Halling Håvard Hammerstad Bjørg

Detaljer

Kvalitet på kartdata, bruk av SOSI-standarder Bø 26.oktober 2016 Fylkeskartsjef Geir Mjøen

Kvalitet på kartdata, bruk av SOSI-standarder Bø 26.oktober 2016 Fylkeskartsjef Geir Mjøen Kvalitet på kartdata, bruk av SOSI-standarder Bø 26.oktober 2016 Fylkeskartsjef Geir Mjøen Kartverkets oppgaver Samle inn Forvalte Formidle Bidra til at data blir brukt Digital saksbehandling Digitalisering

Detaljer

Emne Handlingsplan for tematiske data i Norge digitalt Status for arbeid pr. 1. september Temadataforum

Emne Handlingsplan for tematiske data i Norge digitalt Status for arbeid pr. 1. september Temadataforum NOTAT Emne Handlingsplan for tematiske data i Norge digitalt 2016-2018 Status for arbeid pr. 1. september 2017. Til Temadataforum Fra Dato Kopi til Handlingsplanen for temadata er Temadataforum sitt arbeidsdokument.

Detaljer

Norge digitalt. nasjonal geografisk infrastruktur

Norge digitalt. nasjonal geografisk infrastruktur Norge digitalt nasjonal geografisk infrastruktur Einar Jensen, Statens kartverk einar.jensen@statkart.no +47 3211 8520 (a) +47 9508 5531 (m) St.meld. nr. 30 (2002-2003) 2003) «Norge digitalt» - et felles

Detaljer

DOK er DOK virkelig løsningen? - hvilke praktiske konsekvenser har bekreftelse av DOK i kommunens planarbeid?

DOK er DOK virkelig løsningen? - hvilke praktiske konsekvenser har bekreftelse av DOK i kommunens planarbeid? DOK er DOK virkelig løsningen? - hvilke praktiske konsekvenser har bekreftelse av DOK i kommunens planarbeid? Arvid Lillethun, Teknologiforum, 3. november 2016 DOK viktig informasjon som brukes i de store

Detaljer

Plandataforum - representanter

Plandataforum - representanter Plandataforum - representanter Mandat Plandataforum Plandataforum har følgende funksjoner: Beskrive den grunnleggende infrastrukturen for forvaltning av planinformasjon i Norge Være et samlingspunkt for

Detaljer

Nasjonal geoportal nasjonale fellesløsninger og geosynkronisering

Nasjonal geoportal nasjonale fellesløsninger og geosynkronisering Nasjonal geoportal nasjonale fellesløsninger og geosynkronisering Fagdirektør Arvid Lillethun, Kartverket Lokale geomatikkdager, Sandefjord, 14. oktober 2014 KARTDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET Agenda Situasjonen

Detaljer

Plandataforum. Åpent møte 10. desember 2014

Plandataforum. Åpent møte 10. desember 2014 Plandataforum Åpent møte 10. desember 2014 Plandataforum Norge digitalt Plandataforum er et møtested for partene i Norge digitalt, der spørsmål knyttet til planinformasjon diskuteres. Møteform Inntil 3

Detaljer

Innhold 23.10.2014. Matrikkelen-felleskomponent innhold- styring og organisering

Innhold 23.10.2014. Matrikkelen-felleskomponent innhold- styring og organisering Matrikkelen-felleskomponent innhold- styring og organisering UIO-23.10.2014 Unn Disch Kihle, Systemforvaltningsseksjonen Matrikkel- og stedsnavnavdelingen Innhold 1. Litt om vår organisasjon 1. Matrikkelen

Detaljer

Hva er DOK? Hvorfor bekrefte kommunens DOK? Veiledning

Hva er DOK? Hvorfor bekrefte kommunens DOK? Veiledning GEONORGE DOK PLAN Hva er DOK? Hvorfor bekrefte kommunens DOK? Veiledning Det offentlige kartgrunnlag - DOK hva er det? Det offentlige kartgrunnlaget er en samling offentlige og kvalitetssikrede geografiske

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015 SAKSFRAMLEGG Forum: Skate Møtedato: 11.02.2015 Sak under løpende rapportering og oppfølging Sak 02-2014. Veikart for nasjonale felleskomponenter. I dette møtet: Beslutningssak. Historikk/bakgrunn Skate

Detaljer

Plandataforum - representanter

Plandataforum - representanter Plandataforum - representanter Agenda Plandataforum - 26. september 2016 Mål for dagens møte Bli omforent om videre prosess knyttet til økonomisk modell for videre plansatsing i regi av Norge digitalt,

Detaljer

Veileder for Geonorge-registeret

Veileder for Geonorge-registeret Veileder for Geonorge-registeret Tittel: Veileder for Geonorge-registeret Utarbeidet av: Norge digitalt Søkeord: Veileder, register, nedlastingstjenester, NSDI, SDI, Infrastruktur for stedfestet informasjon,

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TEMADATA

HANDLINGSPLAN FOR TEMADATA HANDLINGSPLAN FOR TEMADATA 2013-2015 Mandat Temadataforum identifisert store utfordringer rundt distribusjon av temadata. Spesielt knyttet til infrastrukturen. Behov for målretta tiltak. Vedtak i Norge

Detaljer

Geodata is only real when shared

Geodata is only real when shared Nasjonal Geodatakoordinator Geodata is only real when shared Det nye landskapet 2015 Oppfølging av partene Nasjonal Geodatakoordinator Hvem følger opp partene? Geodatakoordinatorseksjonen i Kartverket

Detaljer

Plandataforum. 16. Oktober 2014. Anne Guro Nøkleby

Plandataforum. 16. Oktober 2014. Anne Guro Nøkleby Plandataforum 16. Oktober 2014 Anne Guro Nøkleby Plansatsing under Norge digitalt prinsipper I Felles satsing for å styrke etablering av komplett innhold i kommunale digitale planregistre. Gradvis utvikling

Detaljer

Geodataloven/Inspire frister og status. Arvid Lillethun, Kartverket, Sesjon A, 14.00

Geodataloven/Inspire frister og status. Arvid Lillethun, Kartverket, Sesjon A, 14.00 Geodataloven/Inspire frister og status Arvid Lillethun, Kartverket, 26.10. 2015 Sesjon A, 14.00 Frister og status - DOK-data DOK - etater -bra progresjon hos mange.., gjelder 6-7 krav/ leveranser.. Kartverket

Detaljer

Nasjonal geodatastrategi. Alvhild Hedstein, leder for nasjonalt geodataråd

Nasjonal geodatastrategi. Alvhild Hedstein, leder for nasjonalt geodataråd Nasjonal geodatastrategi Alvhild Hedstein, leder for nasjonalt geodataråd Regjeringen varsler en nasjonal geodatastrategi i «Digital agenda» Dette gir nasjonal forankring. Fra april 2016 Nasjonal geodatastrategi

Detaljer

Notat om Norge digitalt og Norvegiana

Notat om Norge digitalt og Norvegiana mai 2015 Notat om Norge digitalt og Norvegiana Rammer og forutsetninger Dette notatet tar for seg problemstillinger som er aktuelle for samhandling mellom Norvegiana og Norge digitalt i et fremtidig digitalt

Detaljer

Det offentlige kartgrunnlaget - forberedelser 2014, oppfølging fra 2015. PTU-OA, 16.09 2014 (Presentasjon av Arvid Lillethun)

Det offentlige kartgrunnlaget - forberedelser 2014, oppfølging fra 2015. PTU-OA, 16.09 2014 (Presentasjon av Arvid Lillethun) Det offentlige kartgrunnlaget - forberedelser 2014, oppfølging fra 2015 PTU-OA, 16.09 2014 (Presentasjon av Arvid Lillethun) Plan- og bygningsloven definerer det offentlige kartgrunnlaget Det offentlige

Detaljer

Birgitte Arstein Temadataforum 09.09.14

Birgitte Arstein Temadataforum 09.09.14 Birgitte Arstein Temadataforum 09.09.14 Gis-koordinator i Fiskeridirektoratet Mål i Fiskeridirektoratet at Geodata skal bidra til å bedre beslutningsgrunnlaget i plan og vedtaksprosesser i kyst- og havområdene

Detaljer

Arvid Lillethun, Kartverket Smartkommune-samling, 31. august 2015, Sandnes,

Arvid Lillethun, Kartverket Smartkommune-samling, 31. august 2015, Sandnes, DOK faktagrunnlag for arealplanlegging, byggesak, ROS og KU Arvid Lillethun, Kartverket Smartkommune-samling, 31. august 2015, Sandnes, Plan- og bygningsloven definerer det offentlige kartgrunnlaget Det

Detaljer

Tanker om framtida. Hvilke utfordringer vil vi møte de nærmeste årene? Trøndelagskartdagan 2009 30. januar 2009. Kartverksjef Anne Cathrine Frøstrup

Tanker om framtida. Hvilke utfordringer vil vi møte de nærmeste årene? Trøndelagskartdagan 2009 30. januar 2009. Kartverksjef Anne Cathrine Frøstrup Tanker om framtida Hvilke utfordringer vil vi møte de nærmeste årene? Trøndelagskartdagan 2009 30. januar 2009 Kartverksjef Anne Cathrine Frøstrup Mini-CV Cand jur 1981 Justisdepartement et Agder. lagmannsrett

Detaljer

Nasjonal geografiske infrastruktur og Geonorge. Arvid Lillethun Marint og maritimt forum, Stavanger,

Nasjonal geografiske infrastruktur og Geonorge. Arvid Lillethun Marint og maritimt forum, Stavanger, Nasjonal geografiske infrastruktur og Geonorge. Arvid Lillethun Marint og maritimt forum, Stavanger, 18.1.2017 Dekningskart-generator Nasjonal geografisk infrastruktur Den geografiske infrastrukturen skal

Detaljer

Det offentlige kartgrunnlaget. Kartverket, 11.11. 2014 Arne Olav Berg

Det offentlige kartgrunnlaget. Kartverket, 11.11. 2014 Arne Olav Berg Det offentlige kartgrunnlaget Kartverket, 11.11. 2014 Arne Olav Berg Plan- og bygningsloven og det offentlige kartgrunnlaget Plan- og bygningsloven 2.1 Kart- og planforskriften 5,6,7 og 8 Geodataforskriften

Detaljer

Hvilke muligheter ser Kartverket til fornying forenkling og forbedring. Einar Jensen, Landdivisjonen, Kartverket

Hvilke muligheter ser Kartverket til fornying forenkling og forbedring. Einar Jensen, Landdivisjonen, Kartverket Hvilke muligheter ser Kartverket til fornying forenkling og forbedring Einar Jensen, Landdivisjonen, Kartverket Hvilke muligheter ser Kartverket til fornying forenkling og forbedring Einar Jensen, Landdivisjonen,

Detaljer

Innledninger ved: Lars Fredrik Gyland GeoSynkroniseringsprosjektet

Innledninger ved: Lars Fredrik Gyland GeoSynkroniseringsprosjektet Geosynkronisering Møteleder: Lars Fredrik Gyland D Distribusjon og synkronisering av geografisk informasjon 08.30 09.00 GeoSynkroniseringsprosjektet 09.00 09.30 Nasjonal standard for synkronisering av

Detaljer

Fagansvarlig for temadata, faglig oppfølging, veiledning for fylkeskartkontorene som igjen skal veilede og følge opp kommuner og regionale.

Fagansvarlig for temadata, faglig oppfølging, veiledning for fylkeskartkontorene som igjen skal veilede og følge opp kommuner og regionale. Fagansvarlig for temadata, faglig oppfølging, veiledning for fylkeskartkontorene som igjen skal veilede og følge opp kommuner og regionale. Satt av god tid til evt. spørsmål underveis og til slutt 1 Det

Detaljer

Høring - Hindre for digital verdiskapning - Rapport fra utvalg som har vurdert muligheter og hindringer for digital verdiskapning

Høring - Hindre for digital verdiskapning - Rapport fra utvalg som har vurdert muligheter og hindringer for digital verdiskapning Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 13/142 13/258-02.05.2013 Høring - Hindre for digital verdiskapning - Rapport fra utvalg som har vurdert muligheter og

Detaljer

Fagdag 17.4.2015 Statens kartverk Kristiansand. Hanna Sofie Nystad

Fagdag 17.4.2015 Statens kartverk Kristiansand. Hanna Sofie Nystad Fagdag 17.4.2015 Statens kartverk Kristiansand Hanna Sofie Nystad 1917 1:500 (Teknisk Opmaalings Byraa) # Kort om Geovekst og Geovekstforum # Hvordan organiseres arbeidet omkring kartleggingsprosjekter

Detaljer

Produktspesifikasjoner for Norge digitalt

Produktspesifikasjoner for Norge digitalt Produktspesifikasjoner for Norge digitalt Betydning for Norge digitalt-samarbeidet og viktig del av det teknologiske rammeverket Kåre Kyrkjeeide, Statens kartverk Produktspesifikasjoner Trenger vi det

Detaljer

Emne Handlingsplan for tematiske data i Norge digitalt Status for arbeid pr. 1. januar 2017.

Emne Handlingsplan for tematiske data i Norge digitalt Status for arbeid pr. 1. januar 2017. NOTAT Emne Handlingsplan for tematiske data i Norge digitalt 2016-2018 Status for arbeid pr. 1. januar 2017. Til Fra Sekretariatet i Dato 30.01.2017 Kopi til Handlingsplanen for temadata er sitt arbeidsdokument.

Detaljer

Plandataforum. 25. november Anne Guro Nøkleby

Plandataforum. 25. november Anne Guro Nøkleby Plandataforum 25. november 2013 Anne Guro Nøkleby Plandataforum Norge digitalt Plandataforum er et møtested for partene i Norge digitalt, der spørsmål knyttet til planinformasjon diskuteres. Møteform Inntil

Detaljer

Åpent møte 10. desember 2014

Åpent møte 10. desember 2014 Plandataforum Åpent møte 10. desember 2014 Agenda Plandataforum I Plansatsingen i Norge digitalt Status Tiltak i 2015 i regi av Kartverket Endringer i lovverket som kan innvirke på videre plansatsing i

Detaljer

Nasjonal geodatastrategi. Geomatikkdagene 2017, Lillehammer

Nasjonal geodatastrategi. Geomatikkdagene 2017, Lillehammer Nasjonal geodatastrategi Geomatikkdagene 2017, Lillehammer Norge digitalt Stortingsmeldingen om Norge digitalt har vært fundamentet det strategiske grunnlaget for den geografiske infrastrukturen fra 2003

Detaljer

REFERAT. Tema for møte Arbeidsutvalg for tematiske temadata Dato 18.09.2014 Til stede Se vedlegg 1. Referent Ove Jørgensen Kopi til

REFERAT. Tema for møte Arbeidsutvalg for tematiske temadata Dato 18.09.2014 Til stede Se vedlegg 1. Referent Ove Jørgensen Kopi til REFERAT Tema for møte Arbeidsutvalg for tematiske temadata Dato 18.09.2014 Til stede Se vedlegg 1. Referent Ove Jørgensen Kopi til Godkjenning av referat fra forrige møte (20.03.2014) Svein Inge Gausemel,

Detaljer

Revisjon av handlingsplan for

Revisjon av handlingsplan for Revisjon av handlingsplan for tematiske data i Norge digitalt 10. juni 2015 Bakgrunn Det ble utarbeidet en 3-årig handlingsplan for temadata i Norge digitaltsamarbeidet for perioden 2013-2015. Denne handlingsplanen

Detaljer

Geonorge Presentasjon på temadataforum Arvid Lillethun Kartverket

Geonorge Presentasjon på temadataforum Arvid Lillethun Kartverket Dekningskart-generator Geonorge Presentasjon på temadataforum 7.2.2017 Arvid Lillethun Kartverket Infrastrukturen skal levere til «alle» geodatastrategi felles nasjonale mål og tiltak Hver sektor - hva

Detaljer

DOK i Geonorge. Muligheter i dag og i morgen

DOK i Geonorge. Muligheter i dag og i morgen DOK i Geonorge Muligheter i dag og i morgen WFS Oppetid Kartverkets strategi Spørsmål Marin sektor WMS Geodataloven API Norge digitalt Fagmiljøer Inspire DOK NSDI SLA Noden Vanlige spørsmål 1. Hvordan

Detaljer

Matrikkelforum i Norge digitalt Oslo, 10. september 2015

Matrikkelforum i Norge digitalt Oslo, 10. september 2015 Matrikkelforum i Norge digitalt Oslo, 10. september 2015 SKATE Agenda 1. Velkommen, agenda, presentasjon av deltakerne v/ Karsten Lien, Kartverket 2. Konstituering av Matrikkelforum Gjennomgang av mandat,

Detaljer

Finansiering av plansatsningen i Norge digitalt

Finansiering av plansatsningen i Norge digitalt Finansiering av plansatsningen i Norge digitalt Norge digitalt konseptet bygger på deling av kostnadene ved å forvalte, kvalitetssikre og tilgjengeliggjøre planene. Sentralt i dette arbeidet står Forvaltnings-,

Detaljer

Kartverket som nasjonal geodatakoordinator kontrollerer og kvalitetssikrer dataene i DOK

Kartverket som nasjonal geodatakoordinator kontrollerer og kvalitetssikrer dataene i DOK 1 Det offentlige kartgrunnlaget er en samling offentlige og kvalitetssikrede geografiske data som er valgt ut og tilrettelagt slik at de er egnet som kunnskapsgrunnlag for bruk i plan- og byggesaksbehandling.

Detaljer

x ogd@kmd.dep.no Per Vallner Fylkesmannen (KMD) Fylkesmannen i Østfold

x ogd@kmd.dep.no Per Vallner Fylkesmannen (KMD) Fylkesmannen i Østfold REFERAT Møte Møte nr. 7 i samordningsgruppen for geografisk informasjon Sted/tid Gardermoen 5.-6.mars 2015 Til Deltagere i samordningsgruppen Kopi Kommunal- og moderniseringsdepartementet Deltagere på

Detaljer

GEODATAPLANEN 2016-2019

GEODATAPLANEN 2016-2019 GEODATAPLANEN 2016-2019 Møte i Nordland digitalt arbeidsutvalg 28.okt 2015 Foto: Tor Erik Bakke Norge digitalt-samarbeidet Et avtalefestet samarbeid mellom virksomheter som har ansvar for å fremskaffe

Detaljer

Kartverkets halvtime

Kartverkets halvtime Kartverkets halvtime Liv Iversen, fylkeskartsjef Nord-Trøndelag Lars Mardal, fylkeskartsjef Sør-Trøndelag Oftenåsen verdens største hagestol Bilde Trønder Avisa Innhold Geodataplan strategiske valg i fylkene

Detaljer

Hva er DOK? Hvorfor bekrefte kommunens DOK? Fagdag Temadata, , Molde Sven Michaelis, Kartverket

Hva er DOK? Hvorfor bekrefte kommunens DOK? Fagdag Temadata, , Molde Sven Michaelis, Kartverket Hva er DOK? Hvorfor bekrefte kommunens DOK? Fagdag Temadata, 1.6.2016, Molde Sven Michaelis, Kartverket Det offentlige kartgrunnlag - DOK hva er det? Det offentlige kartgrunnlaget er en samling offentlige

Detaljer

Gratis kartdata Hva da med Geovekst? Frislipp" av de mest detaljerte kartdataene får vi da «dagsferske» data med god kvalitet?

Gratis kartdata Hva da med Geovekst? Frislipp av de mest detaljerte kartdataene får vi da «dagsferske» data med god kvalitet? Gratis kartdata Hva da med Geovekst? Frislipp" av de mest detaljerte kartdataene får vi da «dagsferske» data med god kvalitet? Kommunal geomatikkonferanse 2014 Håkon Løvli, Drammen kommune/ Fagrådet i

Detaljer

Geonorge (og DOK) Muligheter i dag og i morgen

Geonorge (og DOK) Muligheter i dag og i morgen Geonorge (og DOK) Muligheter i dag og i morgen Geonorge er samlebåndet Samlebåndet er nødvendig for å masseprodusere ensartede og kvalitetssikrede biler Geonorge er nødvendig for å masseprodusere ensartede

Detaljer

Forventninger til partene. Fristene nærmer seg hva nå? En repetisjonsøvelse

Forventninger til partene. Fristene nærmer seg hva nå? En repetisjonsøvelse Forventninger til partene Fristene nærmer seg hva nå? En repetisjonsøvelse Lov-løken Forvaltningsnivå Teknisk nivå ND-KRAV Matrikkel-loven Geodataforskriften INSPIRE-direktivet Forvaltningsloven INSPIREforordninger

Detaljer

Presentasjon for SOSI AG

Presentasjon for SOSI AG Geodataloven Forskrift SOSI-videre arbeid Presentasjon for SOSI AG1 2010-11-12 Morten Borrebæk Strategisk og teknologisk utvikling Forholdet mellom norske og europeiske dokumenter Direktiv Geodataloven

Detaljer

Veileder for arbeid i plan- og temadatautvalg

Veileder for arbeid i plan- og temadatautvalg Veileder for arbeid i plan- og temadatautvalg Tittel: Utarbeidet av: Søkeord: Opplagstall: Versjon: 1.0 Dato: 08.06.2017 Veileder for arbeid i plan- og temadatautvalg Norge digitalt Plan- og temadatautvalg,

Detaljer

Oppsummering. Fra sekretariatet: Jon-Anders Bordal og Ida Rørbye (Kartverket)

Oppsummering. Fra sekretariatet: Jon-Anders Bordal og Ida Rørbye (Kartverket) Oppsummering Plandataforum nr. 3 i Trondheim Dato 18. mars 2013 Til stede Faste medlemmer: Geir Bjørnsen (Telenor), Arild Bergstrøm (Statens vegvesen), Hans K. Kummernes (Telenor), Per Vallner (for FAD

Detaljer

PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM RØMSKOG KOMMUNE 2015-2017

PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM RØMSKOG KOMMUNE 2015-2017 PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM RØMSKOG KOMMUNE 2015-2017 Vedtatt i Kommunestyret 05.02.15 sak 6/15. 1 Bakgrunn I regjeringsplattformen fra Sundvollen står det: Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges

Detaljer

Er Geovekst løsningen når kartdata skal frigis? Einar Jensen, Statens kartverk, Landdivisjonen

Er Geovekst løsningen når kartdata skal frigis? Einar Jensen, Statens kartverk, Landdivisjonen Er Geovekst løsningen når kartdata skal frigis? Einar Jensen, Statens kartverk, Landdivisjonen MDs Strategi for åpne kart- og eiendomsdata Regjeringen vil at prinsippet om åpen tilgang til kart- og eiendomsdata

Detaljer

SOSI Ledning og lednings datamodell

SOSI Ledning og lednings datamodell SOSI Ledning og lednings datamodell Erling Onstein Kartverket/SOSI-sekretariatet Foto: Terje Rønneberg, Asker kommune Innhold Om SOSI-standarden Gjeldende status på arbeidet med SOSI Ledning en presentasjon

Detaljer

Vi trenger dine synspunkter om hva som er viktig i en nasjonal strategi!

Vi trenger dine synspunkter om hva som er viktig i en nasjonal strategi! Samordningsgruppen for geografisk informasjon Temadag Nasjonal geodatastrategi Vi trenger dine synspunkter om hva som er viktig i en nasjonal strategi! Samordningsgruppen for geografisk informasjon Temadag

Detaljer

Veilederdokumentenes forankring <UTKAST>

Veilederdokumentenes forankring <UTKAST> Tittel: Utarbeidet av: Søkeord: Opplagstall: Versjon: 0.3 Dato: 29.04.2013 Veilederdokumentenes forankring Norge digitalt Veileder, Web Feature Service, WFS, NSDI, SDI, WMS, Web Map Service, GML,

Detaljer

Norge digitalt Planinformasjon og den regionale rollen til Fylkesmannen

Norge digitalt Planinformasjon og den regionale rollen til Fylkesmannen Norge digitalt Planinformasjon og den regionale rollen til Fylkesmannen Anne Guro Nøkleby 20 juni - 2012 Plandataforum 18. mars 2013 10.00-10.15 Innledning og oppstart Anne Guro Nøkleby - Ny organisasjon

Detaljer

Sentral Felles Kartdatabase FKB versjon 4.6. Geir Ingebretsen, FKB-ansvarlig Trude Lien, Vedlikeholdsansvarlig

Sentral Felles Kartdatabase FKB versjon 4.6. Geir Ingebretsen, FKB-ansvarlig Trude Lien, Vedlikeholdsansvarlig Sentral Felles Kartdatabase FKB versjon 4.6 Geir Ingebretsen, FKB-ansvarlig Trude Lien, Vedlikeholdsansvarlig Sentral lagring av Felles kartdatabase Hvem bidrar til løftet? Kommunene Systemleverandørene

Detaljer

Årsmøte Norge digitalt. Fylkeskartsjef Geir Mjøen

Årsmøte Norge digitalt. Fylkeskartsjef Geir Mjøen Årsmøte Norge digitalt Fylkeskartsjef Geir Mjøen Norge digitalt samarbeid 1. Organisering av Norge digitalt samarbeid i Vestfold og Telemark 2. Satsningsområder i Geodataplanen Norge digitalt Norge digitalt

Detaljer

Plandataforum. 13. mai 2014. Anne Guro Nøkleby

Plandataforum. 13. mai 2014. Anne Guro Nøkleby Plandataforum 13. mai 2014 Anne Guro Nøkleby Medlemmer Plandataforum Kartverket Anne Guro Nøkleby (leder) Ida Rørbye (sekretær) KMD Hilde Johansen Bakken (Planavdelingen) Fylkesmennene Per Vallner (Fylkesmannen

Detaljer

Bruk av DOK i planleggingen. Anders Hveem Malum Geomatikkdagene 2017

Bruk av DOK i planleggingen. Anders Hveem Malum Geomatikkdagene 2017 Bruk av DOK i planleggingen Anders Hveem Malum Geomatikkdagene 2017 Agenda DOK i kart- og planforskriften Tradisjonell jobbing med DOK Hvordan jobber vi med DOK i Skedsmo i dag? Kvalitet og fullstendighet

Detaljer

Avtale. Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av geodata. i NN kommune. (heretter kalt FDV-avtalen)

Avtale. Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av geodata. i NN kommune. (heretter kalt FDV-avtalen) Avtale om Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av geodata i NN kommune (heretter kalt FDV-avtalen) Nr. 4 av YY Eksemplar for NN kommune FDV_avtale_versjon_2008-1-Arbeidsdokument Side 1/14 1 ALMINNELIGE

Detaljer

Geodataplan 2011-2014

Geodataplan 2011-2014 Geodataplan 2011-2014 Vedtatt Kommunestyret 08.12.2010, sak 80/10 ESA-sak 10/1240 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Noen definisjoner... 3 2. STATUS... 4 2.1 Felles Kartdatabase

Detaljer

PLANINFORMASJON I NORGE DIGITALT

PLANINFORMASJON I NORGE DIGITALT PLANINFORMASJON I NORGE DIGITALT 14.06.2011 Forslag til modell for samhandling og datatilgang Referansegruppen for Norge digitalt ønsker å iverksette en felles satsing for å forenkle tilgangen til informasjon

Detaljer

Geonorge hva og hvordan. Knut Sælid 18. oktober 2016, regionale geomatikkdager TVØ

Geonorge hva og hvordan. Knut Sælid 18. oktober 2016, regionale geomatikkdager TVØ Geonorge hva og hvordan Knut Sælid 18. oktober 2016, regionale geomatikkdager TVØ Hva er Geonorge? Hva er Geonorge? Globalt - UN-GGIM, Europeisk - INSPIRE, Digital Single Market, Digital Agenda Nasjonalt

Detaljer

X Per Vallner Fylkesmannen (KMD) Fylkesmannen i Østfold

X Per Vallner Fylkesmannen (KMD) Fylkesmannen i Østfold REFERAT Møte Møte nr. 6 i samordningsgruppen for geografisk informasjon Sted/tid Oslo, 24. november 2014 Til Deltagere i samordningsgruppen Kopi Kommunal- og moderniseringsdepartementet Deltagere på møtet

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Geodata. Kari Strande R5,

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Geodata. Kari Strande R5, Kommunal- og moderniseringsdepartementet Geodata Kari Strande R5, 29.11.2016 Geodata bakteppe 1986 Statens kartverk (NGO+ Sjøkartverk + Fylkeskartkontor) 1987 SOSI (samordnet opplegg for stedfestet informasjon)

Detaljer

Handlingsplan for tematiske data i Norge digitalt 2016-2018

Handlingsplan for tematiske data i Norge digitalt 2016-2018 Handlingsplan for tematiske data i Norge digitalt 2016-2018 Norge digitalt 1 Innhold Forord... 3 Innledning... 4 Bakgrunn og Situasjon... 5 Roller og ansvar... 7 Mål og satsningsområder... 9 Tiltaksliste

Detaljer

Geodatalov- hva har skjedd siden sist. Arvid Lillethun, Kartverket, 2. november 2016

Geodatalov- hva har skjedd siden sist. Arvid Lillethun, Kartverket, 2. november 2016 Geodatalov- hva har skjedd siden sist Arvid Lillethun, Kartverket, 2. november 2016 Geodataloven Geonorge DOK Inspire Geodataloven Forskjellige kategorier av data i infrastrukturen 1. Ulike lover og krav

Detaljer

Årsmøte Norge digitalt Hedmark og Oppland

Årsmøte Norge digitalt Hedmark og Oppland Årsmøte Norge digitalt Hedmark og Oppland 18. november 2014 Auditoriet, Kartverket Hamar (Miniårsmøte grunnet ikke lokale kartdager 2015) Møtet er åpent for alle Arrangør: Fylkesgeodatautvalget i Hedmark

Detaljer

REFERAT Møte Fylkesgeodatautvalget i Hedmark og Oppland (FGU)

REFERAT Møte Fylkesgeodatautvalget i Hedmark og Oppland (FGU) REFERAT Møte Fylkesgeodatautvalget i Hedmark og Oppland (FGU) Dato: 21.09.2016 Tilstede/ Forfall: Se vedlegg 1 Møteleder: Referent: Foiler: Sted: Reidar Sætveit Bente Kristiansen www.kartverket.no/hamar

Detaljer

Det offentlige kartgrunnlaget (DOK)

Det offentlige kartgrunnlaget (DOK) Det offentlige kartgrunnlaget (DOK) Fagdag/Workshop Midthordland Kjetil Holm, Kartverket Bergen, 26.02.2016 Agenda for dagen Runde rundt bordet Det offentlige kartgrunnlaget Hva er DOK? Hvordan blir et

Detaljer

Hvordan ønsker en planlegger å jobbe med DOK. Forventninger til kartsystemet

Hvordan ønsker en planlegger å jobbe med DOK. Forventninger til kartsystemet Hvordan ønsker en planlegger å jobbe med DOK Forventninger til kartsystemet Agenda Hva er DOK? Hvordan har planleggere jobbet med DOK tidligere? Hvordan ønsker planleggere ikke å jobbe med DOK? Automatiske

Detaljer

Plan- og temadata. FDV-årsmøte, Sunnhordland, Kjetil Holm, Kartverket Bergen

Plan- og temadata. FDV-årsmøte, Sunnhordland, Kjetil Holm, Kartverket Bergen Plan- og temadata FDV-årsmøte, Sunnhordland, 21.04.2016 Kjetil Holm, Kartverket Bergen Plan- og bygningsloven Geodataloven Motta Plan Oversender rapport Siste hinder: QMSkontroll Feilfri plandatafil Se

Detaljer

REFERAT. Møte Plandataforum nr. 12 Møtedato 26. september Neste møte Avklares gjennom Doodle. Deltakere på møtet: Sak nr.

REFERAT. Møte Plandataforum nr. 12 Møtedato 26. september Neste møte Avklares gjennom Doodle. Deltakere på møtet: Sak nr. REFERAT Møte Plandataforum nr. 12 Møtedato 26. september 2016 Referent Møteleder Neste møte Avklares gjennom Doodle Deltakere på møtet: Deltaker Bjørge Stavik Jon Anders Bordal Kjell Storlykken Lena B.

Detaljer

Pilotprosjekt: Kommunereform og praktiske konsekvenser i en digital virkelighet

Pilotprosjekt: Kommunereform og praktiske konsekvenser i en digital virkelighet Pilotprosjekt: Kommunereform og praktiske konsekvenser i en digital virkelighet Prosjektleder Unn Disch Kihle og IT-direktør Olav Petter Aarrestad Dagsorden 1. Generelt om kommuneregulering 2. Behov for

Detaljer

REFERAT Velkommen v/georg Langerak 2. Interkommunalt GIS-samarbeid i regionen status og handlingsplan 2016 v/fredrik Hägnemark

REFERAT Velkommen v/georg Langerak 2. Interkommunalt GIS-samarbeid i regionen status og handlingsplan 2016 v/fredrik Hägnemark REFERAT Tema for møte Norge Digitalt regionmøte Hadeland Dato 09.02.2016 Til stede Se vedlegg på slutten av referatet Referent Yngvild Malmo, Kartverket Hamar 1. Velkommen v/georg Langerak Georg ønsket

Detaljer