Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet"

Transkript

1 Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet

2 Innholdsfortegnelse 1. Fakta om Det norske hageselskap 2. Vedtekter 3. Organisasjonsoppbygging 4. Drift av fylkesavdelinger 5. Drift av lokallag 6. Markedsføring og profilering 7. Nettportalen 8. Rapportering og tidsfrister 9. Hedersbevisninger og diplomer 10. Skjemaer og maler

3 1. FAKTA OM DET NORSKE HAGESELSKAP Visjon: Det norske hageselskap skal arbeide for å bedre menneskers livskvalitet gjennom grønne opplevelser. Mål: Det norske hageselskap skal være den selvfølgeligste kunnskaps-, informasjons- og interesseorganisasjon for alle med interesse for hage og grønt nærmiljø i Norge. Strategi: Det norske hageselskap skal benytte inspirasjon, motivasjon og informasjon som virkemiddel i sitt arbeid. Vi skal primært nå våre mål gjennom effektivt og målrettet arbeid i egen organisasjon, samt å tilby grøntfaglige tjenester til det offentlige og institusjoner. Det norske hageselskap er en landsomfattende, frittstående og ideell kultur- og miljøorganisasjon som er åpen for alle. (Se 2. vedtekter) Vi ble etablert i 1884 under navnet Selskabet Havedyrkningens Venner. I 1939 ble navnet endret til Det norske hageselskap, og i dag benytter vi Hageselskapet som navn i dagligtale sentralt, på fylkesnivå (Hageselskapet Hordaland), og på lokallags nivå (Hageselskapet Alta). Hageselskapet har 19 fylkesavdelinger ca 380 lokallag og ca medlemmer. Administrasjonen er lokalisert i Oslo. Hageselskapet er utgiver av Norges største hagetidsskrift, Norsk Hagetidend, som første gang ble utgitt i H.M. Dronning Sonja er organisasjonens høye beskytter.

4 2. VEDTEKTER I tillegg til Hageselskapets sentrale vedtekter er det utarbeidet retningsgivende normalvedtekter for fylker og lag. Fylkenes vedtekter skal godkjennes av landsstyret og lagenes av den respektive fylkesavdeling. Det er lagt vekt på å lage vedtektene for fylker og lag informative slik at de kan benyttes som veiledere i den daglige drift. 2b. DE SENTRALE VEDTEKTER Vedtekter for Det norske hageselskap Vedtatt av representantskapet med redaksjonelle endringer vedtatt , og med endring vedtatt av representantskapet , og Formål Det norske hageselskap er en landsomfattende, frittstående og ideell kultur- og miljøorganisasjon som er åpen for alle. Det norske hageselskaps formål er å fremme hageglede, bærekraftig hagekultur og landskapspleie, samt grønne omgivelsers positive helseeffekt for det enkelte menneske, familien og samfunnet. 2 Arbeidsområde Det norske hageselskap skal: 1 holde nær kontakt og utvikle samarbeid med regionale avdelinger og bidra til god utvikling i organisasjonen for at regionale avdelinger og lokallag skal kunne skape gode og trivelige arenaer for fremme av hagesaken. 2 bidra til at Hageselskapets regionale avdelinger og lokallag oppdateres på resultater og erfaringer fra forskning i det grønne arbeidsområdet. 3 Medlemskap Medlemmer av Det norske hageselskap er alle som har betalt kontingenten. Alle tillitsvalgte i organisasjonen må være medlemmer. Landsstyret kan etablere differensierte medlemskapsformer. Æresmedlemmer: Personer som har gjort en særdeles fremragende innsats for hagesaken og organisasjonen gjennom praktisk eller vitenskapelig arbeid, kan utnevnes til æresmedlemmer. Æresmedlemmer utnevnes av landsstyret. Antallet æresmedlemmer kan høyst være 20.

5 4 Organisasjonsoppbygging Det norske hageselskaps organisasjon består av. 1. Lokale lag. Vedtektene for disse skal godkjennes av den avdeling som lokallaget er tilsluttet. 2. Regionale avdelinger. De geografiske grenser og vedtektene skal godkjennes av landsstyret. 3. Landsstyret ( 8 og 9). 4. Representantskapet ( 5). 5 Representantskapet Representantskapet er Det norske hageselskaps høyeste myndighet. Det er sammensatt av 1. Representantskapets ordfører og varaordfører som velges hvert år. 2. Landsstyret ( 8) representanter fra hvert fylke pr Dersom det innen ett fylke etableres flere regionavdelinger, kan disse samlet ha 2 representanter. Dersom 2 regionavdelinger som i utgangspunktet har 2 representanter hver slås sammen, kan den nye regionavdelingen ha 4 representanter. 6 Representantskapsmøtet Ordinært representantskapsmøte holdes hvert år innen 15. mai. Møtet gjøres kjent i Norsk Hagetidend og på Det norske hageselskaps nettsider minst tre måneder før det skal holdes. Representantskapet får innkalling fra ordføreren. Minst tre uker før møtet skal saksliste, landsstyrets årsrapport og revidert årsregnskap, samt retningsgivende budsjett for kommende år være distribuert til representantskapet. Representantskapet skal: 1. Velge to representanter (ikke blant landsstyrets medlemmer) som sammen med ordføreren skal undertegne protokollen. 2. Behandle landsstyrets årsrapport. 3. Behandle revidert årsregnskap. 4. Behandle landsstyrets forslag til strategiske føringer og retningsgivende budsjett for kommende år.

6 5. Velge: a) Ordfører og varaordfører. b) Leder til landsstyret ( 8). c) Styremedlemmer og varamedlem til landsstyret ( 8). d) Nestleder til landsstyret ( 8). e) Valgkomité på tre medlemmer som velges for tre år, hvorav en trer ut hvert år. Representantskapet skal vedta instruks for valgkomiteen. Valgene skal være skriftlige dersom det foreligger flere forslag til samme verv, eller når minst én representant krever det. Ved stemmelikhet foretas loddtrekning. 6. Velge en statsautorisert eller registrert revisor. 7. Fastsette styrehonorar for landsstyret. 8. Behandle andre saker som landsstyret ønsker skal legges fram for representantskapet, eller som er kommet inn fra Det norske hageselskaps medlemmer, regionavdelinger eller lokallag. For at en sak skal kunne behandles, må den sendes til landsstyret minst to måneder før representantskapsmøtet skal holdes. Landsstyret legger den fram for representantskapet med forslag til vedtak. Landsstyrets medlemmer har ikke stemmerett under punktene 2, 3, 6 og 7. Representantskapet er beslutningsdyktig når det er innkalt etter vedtektene og minst halvparten av de som har stemmerett er til stede. Alle saker som behandles, bortsett fra vedtektsendringer ( 10), avgjøres ved alminnelig flertall. Ingen kan avgi mer enn én stemme eller avgi stemme ved fullmakt. Ved stemmelikhet avgjør ordførerens stemme, bortsett fra ved valg. 7 Ekstraordinært representantskapsmøte Ekstraordinært representantskapsmøte kan holdes når landsstyret finner det påkrevet, eller når en tredel av representantene krever det. Informasjon om ekstraordinært representantskapsmøte skjer på samme måte som for representantskapsmøte, minst 14 dager før møtet. I et slikt møte kan det ikke behandles andre saker enn de som er ført opp på sakslisten. 8 Landsstyret Landsstyret består av leder, nestleder og seks andre styremedlemmer. Leder, nestleder, fem styremedlemmer og ett varamedlem velges av representantskapet etter forslag fra en valgkomité på tre medlemmer. Det norske hageselskaps ansatte oppnevner selv ett styremedlem med personlig varamedlem. Valg- og oppnevningsperioden er to år for lederen og alle styremedlemmene. Nestleder velges blant de valgte styremedlemmene for ett år. Av de fem valgte styremedlemmene er tre og to på valg hvert annet år, første gangen etter loddtrekning. Vedtak i landsstyret blir gjort med alminnelig stemmeflertall. Ved stemmelikhet avgjør møtelederens stemme. For at et vedtak skal være gyldig, må minst fem ha stemt. Hageselskapets direktør har møterett og møteplikt på landsstyrets møter og fungerer som landsstyrets sekretær. Det norske hageselskaps medlemmer, regionale avdelinger eller lokallag kan fremme saker for landsstyret.

7 9 Landsstyrets oppgaver Landsstyret skal: 1. Lede virksomheten i samsvar med vedtektene og representantskapsvedtak. 2. Vedta virksomhetsplan og budsjett for kommende år. 3. Ansette direktør. Representantskapets ordfører deltar med stemmerett. 4. Sette ned utvalg med gitt mandat ved behov. Hvis utvalget skal arbeide med lønns- eller personalsaker, skal de ansattes representant delta. 10 Vedtektsendringer Forslag til endring i vedtektene må sendes til landsstyret innen 1. januar. Forslag skal behandles av landsstyret og deretter gjøres kjent for styrene i regionavdelingene og lokallagene senest to måneder før forslaget legges fram på representantskapsmøtet. Vedtak om vedtektsendring krever aksept fra minst 2/3 av de avgitte stemmer. På ekstraordinært representantskapsmøte må det ikke gjøres vedtak om endring i vedtektene, dersom det ikke har vært behandlet på et ordinært representantskapsmøte. 11 Oppløsning Forslag om oppløsning av Det norske hageselskap må offentliggjøres i Norsk Hagetidend minst seks måneder før det legges fram på representantskapsmøtet. I tilfelle forslaget oppnår 2/3 flertall, skal det forelegges neste års ordinære representantskapsmøte til endelig avgjørelse. Det kreves også da 2/3 flertall for å være gyldig. Er oppløsning vedtatt, bestemmer representantskapet hvordan Det norske hageselskaps midler skal brukes innenfor formålet i 1. 2C. NORMALVEDTEKTER FOR FYLKESAVDELINGENE. (region)stiftet: Vedtektene vedtatt: Godkjent: Hageselskapets normalvedtekter har som mål å sikre de formelle krav til demokratisk styring av organisasjonen, og en forsvarlig forvaltning av økonomien. De skal også bidra til å styrke fellesskapspreget i organisasjonens enkelte ledd. Lokale tilpasninger utover dette vil som hovedregel bli akseptert.

8 1 NAVN OG FORMÅL Hageselskapet («regionavdelingen») er en del av Det norske hageselskap («Hageselskapet») og arbeider i samsvar med organisasjonens visjon, vedtekter og arbeidsplan. Regionavdelingen er en sammenslutning av Hageselskapets lokallag i regionen («lokallagene»). Endring av geografiske grenser skal behandles av regionens representantskapsmøte og godkjennes av Landsstyret. Regionavdelingen er en egen juridisk enhet. Det norske hageselskaps formål er å fremme hageglede, bærekraftig hagekultur og landskapspleie, samt grønne omgivelsers positive helseeffekt for det enkelte menneske, familien og samfunnet. 2 ARBEIDSOMRÅDE Regionavdelingen søker å nå sine mål ved å: 1. Holde nær kontakt og styrke samarbeidet mellom lokallagene i regionen, og med Hageselskapets administrasjon. 2. Samarbeide med regionale myndigheter og fagfolk som kan fremme Hageselskapets formål. 3. I samarbeid med lokallagene skaffe kyndig hjelp og rettledning, organisere kurs og planlegge foredrags- og diskusjonsmøter, hagevandringer, felles utferder m.m. 4. Arbeide for å opprette nye lokallag der det er naturlig grunnlag for slike. 5. Sette ned utvalg ved behov. 6. Profilere og markedsføre hagesaken og Hageselskapets visjon. 7. Bidra til å gjennomføre Hageselskapets Strategiske føringer. 8. Medvirke til at Hageselskapets enhetlige profilprogram følges. 9. Bidra til å bygge et positivt omdømme for Hageselskapet. 3 MEDLEMSKAP Hageselskapets lokallag i regionen er medlemmer. 4 REPRESENTANTSKAPET Representantskapet er regionavdelingens høyeste myndighet og er sammensatt av: 1. To representanter for hvert av lokallagene i regionen. 2. Styrets medlemmer. 5 REPRESENTANTSKAPSMØTET Ordinært representantskapsmøte skal holdes hvert år innen utgangen av november. Møtet skal gjøres kjent for lokallagene minst to måneder før det skal holdes. Innkalling, saksliste og alle saksdokumenter som regionavdelingens årsrapport, regnskap m.v. skal sendes representantene minst 14 dager før møtet.

9 Representantskapet skal: 1. Velge ordstyrer, referent og to personer til å underskrive protokollen. 2. Behandle regionavdelingens årsrapport. 3. Behandle regionavdelingens reviderte årsregnskap. 4. Behandle forslag til arbeidsplan og budsjett for det kommende år fra styret i regionavdelingen. 5. Velge: a) Leder. b) Styremedlemmer og varamedlemmer i samsvar med 8. c) Velge valgkomité på tre medlemmer. d) Velge en representant, i tillegg til lederen, til Det norske hageselskaps representantskaps møte i samsvar med 5 pkt. 3 i vedtektene for Hageselskapet. Valgene skal være skriftlige dersom det foreligger flere forslag til samme verv, eller når en representant krever det. Ved stemmelikhet foretas loddtrekning. 6. Velge to revisorer med to års funksjonstid, eller en statsautorisert revisor for 2 år. 7. Behandle andre saker som er ført opp på den utsendte sakslisten. Saker som lokallag eller et lokallagsmedlem vil ha behandlet av representantskapet, må sendes til styret minst en måned før representantskapsmøtet holdes. Styret drøfter de saker som kommer inn og legger dem fram for representantskapet sammen med forslag til vedtak. Styret har ikke stemmerett under punktene 2, 3 og 6. Representantskapet er beslutningsdyktig når det er innkalt etter vedtektene. Når ikke annet er nevnt i vedtektene, avgjøres saker ved alminnelig flertall. Ingen kan avgi mer enn én stemme eller avgi stemme ved fullmakt. Ved stemmelikhet avgjør leders stemme, bortsett fra ved valg. 6 RAPPORTERING Godkjent årsrapport, regnskap og resultatene av valgene skal sendes Hageselskapets administrasjon straks etter representantskapsmøtet. Tilsvarende gjelder for rapporter fra de tilhørende lokallagene. 7 EKSTRAORDINÆRT REPRESENTANTSKAPSMØTE Ekstraordinært representantskapsmøte kan holdes når styret finner det påkrevet, eller når en tredel av lokallagene krever det. Innkalling til ekstraordinært representantskapsmøte må sendes ut skriftlig minst 14 dager før møtet. I slikt møte kan det ikke behandles andre saker enn de som er ført opp på sakslisten. 8 STYRET Styret i regionavdelingen består av leder og fire medlemmer. Inntil 2 varamedlemmer kan velges ved behov. Etter forslag fra valgkomiteen velger representantskapet først og ved særskilte valg: Leder for ett år og styremedlemmer for to år. Av de fire valgte styremedlemmer er to på valg hvert år (første gang etter loddtrekning). Styret velger hvert år et av styremedlemmene til nestleder. Styret velger selv om det vil nedsette et

10 arbeidsutvalg og om styremedlemmene skal ha egne funksjoner som sekretær, kasserer, studieleder, mediekontakt m.v. Styret kan også velge å legge slike funksjoner utenfor styret, eventuelt ved kjøp av tjenester eller tilsetting. Funksjonstid for styreleder er normalt inntil seks år og for styremedlemmer normalt inntil åtte år. 9 STYRETS OPPGAVER Styret leder regionavdelingens arbeid og forvalter midlene i samsvar med vedtekter, arbeidsplan, budsjett og andre vedtak fattet av representantskapet. Vedtak i styret avgjøres ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet avgjør leders stemme. Et styrevedtak er gyldig når minst tre styremedlemmer har stemt. 10 VEDTEKTSENDRINGER Forslag til endringer i vedtektene kan fremmes av styret eller lokallag. Forslag skal sendes til styret minst tre måneder før representantskapsmøtet. Forslag om vedtektsendring skal gjøres kjent for styrene i lokallagene senest to måneder før det legges fram for representantskapet. Styret behandler innkomne forslag og legger de fram for representantskapet sammen med forslag til vedtak. Forslagene skal distribueres sammen med innkallingen. Vedtak om vedtektsendring krever aksept fra minst 2/3 av de avgitte stemmer. På ekstraordinært representantskapsmøte må det ikke gjøres endring i vedtektene, dersom det ikke har vært behandlet på et ordinært representantskapsmøte. Vedtektsendringer skal sendes Hageselskapets landsstyre for godkjenning. 11 OPPLØSNING/ENDRING AV GRENSER Forslag om oppløsning av regionavdelingen eller endring av geografiske grenser kan ikke foreslås uten at representantskapet i regionavdelingen gjør vedtak om det med minst 2/3 av de avgitte stemmer. Dersom representantskapet i regionavdelingen vedtar forslag om oppløsning eller endring av regionens grenser, skal dette oversendes landsstyret i Hageselskapet for godkjenning. Vedtaket krever 2/3 av de avgitte stemmer. Ved oppløsning av regionavdelingen forvalter landsstyret midlene til det er opprettet en eller flere nye regionavdelinger med godkjent styre og vedtekter. Blir det ikke opprettet ny regionenhet innen fem år, tilfaller eventuelle midler Det norske hageselskap. Vedtatt av representantskapet

11 NORMALVEDTEKTER FOR (lokallag ) Stiftet: Vedtektene vedtatt: Godkjent: Hageselskapets normalvedtekter har som mål å sikre de formelle krav til demokratisk styring av organisasjonen og en forsvarlig forvaltning av økonomien. De skal også bidra til å styrke fellesskapspreget i organisasjonens enkelte ledd. Lokale tilpasninger utover dette vil som hovedregel bli akseptert. 1 NAVN OG FORMÅL («laget») er en del av Det norske hageselskap («Hageselskapet») gjennom («regionavdelingen»). Lagets formål er å fremme hageglede, hagekultur, landskapspleie og nærmiljøsaker i samsvar med Hageselskapets visjon, arbeidsplan og vedtekter. Laget er en egen juridisk enhet. Det norske hageselskaps formål er å fremme hageglede, bærekraftig hagekultur og landskapspleie, samt grønne omgivelsers positive helseeffekt for det enkelte menneske, familien og samfunnet. 2 ARBEIDSOMRÅDE Laget søker å oppnå sitt formål ved å: 1. Skape et trivelig hagemiljø for sine medlemmer. 2. Gi medlemmene faglig hjelp og inspirasjon ved foredrags- og diskusjonsmøter, hagevandringer, kurs, studieringer og utflukter. 3. Profilere og markedsføre hagesaken i nærmiljøet og gjennom lokale media. 4. Samarbeide med aktuelle organisasjoner og institusjoner. 5. Verve medlemmer. 6. Søke økonomisk støtte til sin virksomhet fra offentlige og private kilder, inntektsbringende arrangementer eller ved bidrag fra egne medlemmer m.v. 7. Bidra til å gjennomføre Hageselskapets strategiske føringer. 8. Medvirke til at Hageselskapets enhetlige profilprogram følges. 9. Bidra til å bygge et positivt omdømme for Hageselskapet. 3 MEDLEMSKAP

12 Medlemmer av laget er alle som har meldt seg inn og har betalt den fastsatte årskontingenten til Hageselskapet. Bare medlemmer kan velges inn i styret og/eller som representanter for laget. 4 ÅRSMØTET Årsmøtet er lagets høyeste myndighet og skal holdes hvert år. Tidspunktet for årsmøtet gjøres kjent for lagets medlemmer med minst seks ukers varsel. Innkalling med komplett saksliste og alle saksdokumenter som lagets årsrapport, regnskap m.v. distribueres til medlemmene minst 14 dager før møtet. Årsmøtet skal: 1. Velge ordstyrer, referent og to personer til å underskrive protokollen. 2. Behandle lagets årsrapport. 3. Behandle lagets reviderte årsregnskap. 4. Behandle lagets arbeidsplan og budsjett for det kommende år. 5. Velge: a) Leder. b) Medlemmer og varamedlemmer til styret i samsvar med 7, etter forslag fra en valgkomité på tre medlemmer. c) Velge valgkomité på tre medlemmer. d) Velge en representant, som sammen med lederen, er utsending til regionavdelingens representantskapsmøte. Valgene skal være skriftlige dersom det foreligger flere forslag til samme verv, eller når et medlem krever det. Ved stemmelikhet foretas loddtrekning. 6. Velge revisor med to års funksjonstid. 7. Behandle andre alle saker som er oppført på sakslisten. Saker som et medlem vil ha behandlet på årsmøtet, må sendes til styret minst en måned før årsmøtet holdes. Styret behandler alle innkomne forslag og legger disse fram på årsmøtet sammen med forslag til vedtak. Styret har ikke stemmerett under punktene 2, 3 og 6. Bare saker som er oppført på sakslisten kan behandles. Ved stemmelikhet avgjør leders stemme, bortsett fra ved valg. Ingen kan avgi mer enn én stemme eller avgi stemme ved fullmakt. 5 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE Ekstraordinært årsmøte kan holdes når styret finner det påkrevd, eller når en tredel av medlemmene krever det. Informasjon om ekstraordinært årsmøte skjer på samme måte som for årsmøte, minst 14 dager før møtet. I slikt møte kan det ikke behandles andre saker enn de som er ført opp på sakslisten. 6 RAPPORTERING Godkjent årsrapport, regnskap og resultatene av valgene på årsmøtet skal sendes regionavdelingen straks etter årsmøtet.

13 7 STYRET Styret består av leder og fire styremedlemmer. Inntil to varamedlemmer kan velges ved behov. Etter forslag fra valgkomiteen velger årsmøtet først og ved særskilte valg: Leder for ett år og styremedlemmer for to år. Av de fire valgte styremedlemmene er to på valg hvert år (første gang etter loddtrekning). Styret kan velge nestleder, sekretær, kasserer og studieleder blant styremedlemmene. Kasserer og studieleder kan velges utenfor styret. Funksjonstid for styreleder er normalt inntil seks år og for styremedlemmer normalt inntil åtte år. 8 STYRETS OPPGAVE Styret leder lagets arbeid og forvalter midlene i samsvar med vedtektene, arbeidsplan, budsjett og på grunnlag av andre vedtak fattet av årsmøtet. Det føres møtebok fra styremøtene der vedtak og avstemminger protokolleres. Lagets møtebok, årsmøtedokumenter og korrespondanse arkiveres i minimum fem år. Felleskommunikasjon med medlemmene og generell informasjon fra Hageselskapet eller regionavdelingen regnes i denne sammenheng ikke som korrespondanse. Kassereren fører regnskapet for laget. Vedtak i styret avgjøres ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet avgjør møteleders stemme. Et styrevedtak er gyldig når minst tre styremedlemmer har stemt. Minst en uke før hvert styremøte skal saksliste og alle saksdokumenter sendes til styrets medlemmer. Lagets medlemmer kan fremme saker for styret, som plikter å behandle sakene på sitt førstkommende styremøte. 9 VEDTEKTSENDRINGER Forslag til endringer i vedtektene kan fremmes av styret eller lagets medlemmer. Forslagene må være kommet inn til styret minst tre måneder før årsmøtet. Styret skal behandle alle innkomne forslag og legge de fram på årsmøtet sammen med styrets forslag til vedtak. Forslagene skal sendes ut sammen med innkallingen. Vedtak om vedtektsendring krever aksept fra minst 2/3 av de avgitte stemmer. På ekstraordinært årsmøte må det ikke gjøres vedtak om endring i vedtektene, dersom dette ikke har vært behandlet på et ordinært årsmøte. Vedtar årsmøtet endringsforslaget, skal dette oversendes regionavdelingen for godkjenning. 10 OPPLØSNING Forslag til oppløsning av laget legges fram av styret og varsles medlemmene skriftlig minst tre måneder før årsmøtet. Før slikt forslag kan fremmes, må saken forelegges regionavdelingen. Oppløsning av laget må behandles av årsmøtet og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Lag som ikke har hatt aktivitet ifølge vedtektene gjennom tre år kan oppløses av regionavdelingsstyret. Ved oppløsning av laget overlates midlene til regionavdelingen til forvaltning i minst fem år. Blir det i femårsperioden dannet et nytt

14 lokallag innen samme område, kan regionavdelingsstyret bestemme at dette laget får overta midlene når vedtektene er godkjent. Vedtatt av representantskapet ORGANISASJONSOPPBYGGING REPRESENTANTSKAPET Representantskapet er organisasjonens høyeste myndighet, og er sammensatt av representantskapets ordfører og varaordførere, landsstyret og 2 representanter for hver fylkesavdeling som velges på fylkenes årsmøter. Representantskapet møtes hvert år i begynnelsen av juni og behandler blant annet fjorårets regnskap og årsrapport, samt budsjett, arbeidsplan og valg for det kommende året. LANDSSTYRET Landsstyret styrer Hageselskapet mellom representantskapsmøtene iht. vedtektene og vedtak fattet av representantskapet. Landsstyret ansetter Hageselskapets direktør. Landsstyret består av leder, nestleder og 5 styremedlemmer som velges av representantskapet etter innstilling fra valgkomiteen, samt en representant for de ansatte og en oppnevnt av Landsbruks- og matdepartementet totalt 9 medlemmer. ADMINISTRASJONEN Administrasjonens overordnede oppgave er å arbeide for å virkeliggjøre Hageselskapets visjon, mål og strategi gjennom å gjennomføre de vedtak som blir fattet i representantskapet og styret. I administrasjonen er der følgende avdelinger: Staben daglig ledelse, økonomi, regnskap, marked og kommunikasjon. Forlag utgiver av Norsk Hagetidend og bøker. Fag ansvarlig for de faglige medlemstilbud, kurs og veiledningstilbudet til det offentlige og institusjoner. Organisasjon ansvarlig for å støtte og videreutvikle den frivillige organisasjon. Har også ansvaret for medlemsregisteret og kontakten med medlemmene. Den frivillige organisasjonen består av: FYLKESAVDELINGER Fylkesavdelingen ledes av et fylkesstyre med leder og normalt 4 til 6 medlemmer. Styret velges på det årlige representantskapsmøte hvor det møter representanter for alle lokallagene i fylket. Fylkesavdelingen er bindeleddet mellom administrasjonen og lokallagene. Det skal være et serviceorgan som bistår lokallagene og koordinerer og leder virksomheten i fylket. LOKALLAG Lokallaget ledes av et styre med leder og normalt 4 til 6 medlemmer. Lokallaget er Hageselskapets viktigste ledd i kontakten med medlemmene. Lokallaget skal tilby sine medlemmer aktiviteter, som kurs, foredrag, hagebesøk etc. og markedsføre Hageselskapet som en kilde til kunnskap og sosialt felleskap i sine lokalmiljø.

15 ORGANISASJONEN Representantskapet Landsstyret Hageselskapets øverste organ, ordfører, varaordfører, 2 representanter fra hvert fylke og styre 9 medlemmer Hageselskapet sentralt 19 fylkesavdelinger 13 ansatte fordelt på avdeling fag, organisasjon, forlag og stab Ledes av et valgt fylkesstyre 380 lokallag Ledes av et valgt lokalstyre medlemmer

16 4. DRIFT AV FYLKESAVDELINGER Fylkesleddet kan betegnes som limet i organisasjonen. Som nevnt under punkt 3 er fylkesavdelingen bindeleddet mellom administrasjonen sentralt og lokkallagene, hvor det vesentligste av aktivitetstilbudet til medlemmene foregår. Det skal være et serviceorgan, som bistår lokallagene og koordinerer og leder virksomheten i fylket. I mange fylker benytter fylkesavdelingen seg av tilbud om gratis kontorplass i Fylkesmannens landbruksavdeling. Dette er ofte kombinert med at man ansetter en sekretær i 20 % stilling, lønnet av tilbakeføringsmidler fra Hageselskapet sentralt. Det er eget styret (pkt. 4b) i hvert fylke med egne vedtekter (pkt. 2.) godkjent av landsstyret, og egne budsjetter og arbeidsplaner vedtatt av representantskapet i fylket. Fylkesstyrets ansvar er todelt. Det skal: - Vurdere situasjonen i fylket fortløpende og ta de nødvendige beslutninger for å sikre en positiv drift og utvikling. - Utføre de konkrete arbeidsoppgaver som påligger en fylkesavdeling: Avholde årsmøte iht vedtektene. Drive virksomheten i fylket etter budsjett og arbeidsplan vedtatt på årsmøtet. Holde lokallagene oppdatert på info fra sentralt hold. Bistå lagenes styrer i deres arbeid. Etablere nye lokallag der dette er relevant. Revitalisere eller nedlegge sovende lag. Følge opp de beslutninger og vedtak som fattes i representantskapet og landsstyret. Avholde minst et felles møte for lagene i tillegg til representantskapsmøtet. Koordinere og lede arbeidet med fylkets programårbok Hva skjer. Vedlikeholde fylkets hjemmeside på internett. Opprette og vedlikeholde lister over foredragsholdere og besøkshager som lagene kan benytte i sine aktiviteter. Arrangere fellesarrangementer der hvor dette er relevant. Skaffe inntekter gjennom lokale prosjekter eller sponsorstøtte. Arbeide for hagesaken overfor kommunale - og fylkeskommunale myndigheter. Drive aktivt informasjonsarbeid gjennom lokal presse/radio og TV. Samarbeide med andre organisasjoner. Oppgaver som går utover de vanlige sekretæroppgaver må fordels på styremedlemmene som arbeidskollegium, i tillegg til at styret er et beslutningsorgan. 4b. STYREARBEID I FYLKESAVDELINGENE Styret består av leder og fire medlemmer, med to varamedlemmer. Sistnevnte har møterett men ikke stemmerett.(se 8 i normalvedtekter for fylke/region) Styret velges av og på representantskapsmøtet. Det skal lede arbeidet i fylkesavdelingen iht. vedtektene, vedtatt budsjett og arbeidsplan, samt øvrige vedtak fattet på representantskapsmøtet. Styrets sammensetning er normalt leder, nestleder, kasserer, sekretær (hvis ikke ansatt i normal 20% stilling), studieleder.

17 Styreleder skal: 1. Ha totaloversikten og holde seg løpende orientert. 2. Delegere oppgaver i styret. 3. Kontrollere at oppgavene blir løst. 4. Sette agendaen og lede styremøtene. 5. Skape en god samarbeidsånd. 6. Representere laget utad, inklusiv Web-publisering. Nestleder skal: 1. Være styreleders stedfortreder. 2. Dekke de ansvarsområder som er hensiktsmessig i forhold til kompetanse og interesser. Sekretær skal: 1. Føre møteprotokoll. 2. Være ansvarlig for lagets korrespondanse. 3. Arkivere. 4. Overholde frister. 5. Koordinere arbeidet med programårboken Hva Skjer. Kasserer skal: 1. Ha ansvaret for bankkonti og kassabeholdningen. 2. Håndtere inn- og utbetalinger. 3. Ha oversikt over medlemslister. 4. Koordinere budsjettarbeidet. 5. Ha oversikt over lagets økonomi. Studieleder skal: 1. Ha kontakt med Studieforbundet natur og miljø. 2. Foreslå og markedsføre relevante kurs. 3. Gjennomføre og rapportere kursene til Studieforbundet. Vararepresentantene: 1. Kan være ressurspersoner som får spesielle oppgaver. NB! Det er lov å engasjere personer utenfor styret til spesielle oppgaver! 4c. STYREMØTER I PRAKSIS Konstituerende møte etter representantskapsmøtet. Sett opp møteplan med regelmesseige møter. Send ut innkalling og saksliste i god tid. Faste punkter på en saksliste kan være: Referat fra forrige møtet Godkjenning av sakslisten Økonomi (budsjettet) Aktiviteter (arbeidsplanen) Referatsaker (nytt fra administrasjonen) Eventuelt. Velg et praktisk og hyggelig møtested. Sett av tid til sosialt samvær før eller etter møtet.

18 Vær formell og effektiv under møtet. Disponer tiden og hold tidsskjemaet. Gi sekretæren gode arbeidsforhold. Formuler klare vedtak med evt. ansvarlig og tidsfrister. Nummerer sakene løpende under året, for eksempel sak 15/10. 4d. SUKSESSFAKTORER FOR GODT STYREARBEID Kontinuitet God ledelse System, orden og god dokumentasjon Felles forståelse for mål og midler God lagånd Høyt under taket og lov til å stille dumme spørsmål Tillit trygghet trivsel 4e. VALGKOMITÉEN Valgkomiteen velges av, og innstiller til, representantskapsmøtet. Valgkomiteen er suveren og bør starte sitt arbeid i god tid. Personer som er på valg må kontaktes for å få avklart om de tar gjenvalg. Foreslåtte kandidater må være forespurt. Styret har ansvar for å hjelpe valgkomiteen administrativt. Styreleder bør føle ansvar for å legge til rette for en arvtager.(kontinuitet) 4f. REPRESENTANTSKAPSMØTET Start planleggingen i god tid, og følg vedtektene nøye. Innkalling med saksdokumenter må sendes iht. vedtatte frister. Møteleder/ordstyrer bør velges utenfor styret. Årsrapporten leses høyt og det gis adgang til kommentarer fra deltakerne. Regnskapet skal være revidert, tilstrekkelig detaljert og bør presenteres i en oppstilling sammen med budsjettet og fjorårsresultatet for sammenligning. (ref. skjema 1) Alle inntekter og kostnader skal føres. (Ikke netto regnskap!) Arbeidsplanen presenteres og forklares. Budsjettet skal være tilstrekkelig detaljert og bør presenteres sammen med årets regnskap, og gjerne fjorårets budsjett for sammenligning. Valgkomiteen legger fram sin innstilling og ordstyrer gjennomfører valget iht. vedtektene. Andre saker som evt. er ført opp på sakslisten behandles til slutt. Etter at representantskapet er hevet, er det praktisk evt. å ta opp andre saker av felles interesse og å ha sosialt samvær.

19 5. DRIFT AV LOKALLAG Lokallagene har egne styrer (pkt.5), vedtekter godkjent av fylkesavdelingen (pkt. 6), og budsjetter og arbeidsplan vedtatt på årsmøtet. Lokallagene er medlemmenes viktigste kontakt med Hageselskapet i tillegg til Norsk Hagetidend og vårt nettsted. De viktigste oppgaver for lokallagsstyret er: Avholde årsmøte iht. vedtektene. Drive lokallaget etter budsjett og arbeidsplan vedtatt på årsmøtet. Arrangere aktiviteter som kurs, foredrag, hagevandringer og medlemsmøter i tråd med medlemmenes egne ønsker. Finne egnede og trivelige lokaler for medlemsmøtene. Skaffe inntekter gjennom lokale prosjekter eller sponsorstøtte. Vedlikeholde lagets hjemmeside på internett. Arbeide for hagesaken overfor de kommunale myndigheter. Drive aktivt informasjonsarbeid gjennom lokalpresse/radio og TV. Samarbeide med andre organisasjoner der det er naturlig. Samarbeide med nabo hagelag der dette kan være aktuelt for mer rasjonell drift og bedre tilbud til medlemmene. 5b. STYREARBEID I LOKALLAGET Styrets sammensetning er normalt: leder og fire styremedlemmer med to varamedlemmer. Sistnevnte har møterett men ikkestemmerett. Styret velges av og på årsmøtet. Det skal lede arbeidet i laget iht. vedtektene, vedtatt budsjett og arbeidsplan, samt øvrige vedtak fattet på årsmøtet. Styret velger nestleder, sekretær, kasserer og studieleder blant styremedlemmene. Styreleder skal: 1. Ha totaloversikten og holde seg løpende orientert. 2. Delegere oppgaver i styret. 3. Kontrollere at oppgavene blir løst. 4. Sette agendaen og lede styremøtene. 5. Skape en god samarbeidsånd. 6. Representere laget utad, inklusiv web-publisering. Nestleder skal: 1. Være styreleders stedfortreder. 2. Dekke de ansvarsområder som er hensiktsmessig i forhold til kompetanse og interesser. Sekretær skal: 1. Føre møteprotokoll. 2. Være ansvarlig for lagets korrespondanse og informasjon til 3. laget. 4. Arkivere. 5. Overholde frister. 6. Koordinere arbeidet med Hva Skjer. Kasserer skal:

20 1. Ha ansvaret for bankkonti og kassabeholdningen. 2. Håndtere inn- og utbetalinger. 3. Ha oversikt over medlemslister. 4. Koordinere budsjettarbeidet. 5. Ha oversikt over lagets økonomi. Studieleder skal: 1. Ha kontakt med Studieforbundet natur og miljø. 2. Foreslå og markedsføre relevante kurs. 3. Gjennomføre og rapportere kursene til Studieforbundet. Vararepresentantene: 1. Kan være ressurspersoner som får spesielle oppgaver. NB! Det er lov å engasjere personer utenfor styret til spesielle oppgaver! 5c. STYREMØTER I PRAKSIS Konstituerende møte etter årsmøtet. Sett opp møteplan med regelmessige møter. Send ut innkalling og saksliste i god tid. Faste punkter på en saksliste kan være: Referat fra forrige møtet Godkjenning av sakslisten Økonomi (budsjettet) Aktiviteter (arbeidsplanen) Referatsaker (nytt fra administrasjonen) Eventuelt. Velg et praktisk og hyggelig møtested. Sett av tid til sosialt samvær før eller etter møtet. Vær formell og effektiv under møtet. Disponer tiden og hold tidsskjemaet. Gi sekretæren gode arbeidsforhold. Formuler klare vedtak med evt. ansvarlig og tidsfrister. Nummerer sakene løpende under året, for eksempel sak 15/10. 5d. SUKSESSFAKTORER FOR GODT STYREARBEID Kontinuitet God ledelse System, orden og god dokumentasjon Felles forståelse for mål og midler God lagånd Høyt under taket og lov til å stille dumme spørsmål Tillit trygghet trivsel 5e. VALGKOMITEN Valgkomiteen velges av, og innstiller til, årsmøtet. Valgkomiteen er suveren. Personer som er på valg må kontaktes for å få avklart om de tar gjenvalg.

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte Innhold 1. Fakta om Det norske hageselskap 2. Vedtekter 3. Organisasjonsoppbygging 4. Drift av regionavdelinger 5. Drift av lokallag 6. Styrearbeid i regioner

Detaljer

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte Innhold 1. Fakta om Det norske hageselskap... 3 2. Vedtekter... 3 3. Organisasjonsoppbygging... 10 4. Drift av regionavdelinger... 11 5. Drift av hagelag... 12

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland:

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: . Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: 1 VEDTEKTENS PUNKT OM ÅRSMØTET OG STYRETS GJØREMÅL Forslag til endring legges fram for årsmøtet

Detaljer

Vedtekter for Halsa Næringsforening

Vedtekter for Halsa Næringsforening Vedtekter for Halsa Næringsforening av 11.05.2016 1 Navn Foreningens navn er HALSA NÆRINGSFORENING 2 Formål Halsa Næringsforening skal bidra til å skape engasjement og ivre for næringsutvikling i Halsa

Detaljer

Vedtekter Det Kongelige Selskap for Norges Vel

Vedtekter Det Kongelige Selskap for Norges Vel Vedtekter Det Kongelige Selskap for Norges Vel Sist vedtatt 16. juni 2015 Vedtatt av representantskapet 29. mai 1990, 22. august 1991, 9. juni 2004, 3. juni 2009 og 16. juni 2015 1. Organisasjon Det Kongelige

Detaljer

Vedtekter for Tekna Jernbane

Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011. Godkjent av Tekna Hovedstyret den 1 NAVN Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor Tekna. Tekna står for

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge 1 NAVN OG FORMÅL Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 Forslag til Landsmøte 5. mai 2017 Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon,

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet.../... 20... og godkjent av... fylkeshusflidslag.../... 20...... husflidslag er stiftet.../... 20... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag og Norges Husflidslag.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB Side 1 av 5 Vedtekter for Skedsmo Western Club (forkortet SWC), stiftet 29.11.98 Vedtatt den 01.09.2004 med senere endringer senest av 28.03.2017. 1 Formål SWC skal fremme

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif (Dato) ble det avholdt stiftelsesmøte. Til stede som stiftere var: (navn på de som var til stede som stiftere) Som møteleder ble valgt: Stiftelsesdokumentet

Detaljer

Vedtekter for Larvik Husflidslag

Vedtekter for Larvik Husflidslag Vedtekter for Larvik Husflidslag Sist revidert og godkjent på årsmøtet i Larvik Husflidslag 6. februar 2014. Larvik Husflidslag er stiftet 18.10-1900 og er medlem av Vestfold Husflidslag som er tilsluttet

Detaljer

Vedtekter for... fylkeshusflidslag

Vedtekter for... fylkeshusflidslag Vedtekter for... fylkeshusflidslag Vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av styret i Norges Husflidslag... /......... /...... fylkeshusflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet Norges Husflidslag.

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

Vedtekter for Regnskap Norge

Vedtekter for Regnskap Norge Vedtekter for Regnskap Norge Vedtatt på generalforsamlingen 5. juni 1987. Sist endret 11. juni 2015. 1. Navn Foreningens navn er Regnskap Norge. Foreningens forretningskontor skal være i Oslo. 2. Formål

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER 1 Organisasjon Helgeland Landbrukstjenester BA. Org. nr 975 931 366, nedenfor kalt laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset økonomisk ansvar

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

VEDTEKTER (sist endret ) 1 FORMÅL

VEDTEKTER (sist endret ) 1 FORMÅL VEDTEKTER (sist endret 22.03.2017) 1 FORMÅL NHO Reiseliv Region Innlandet er partipolitisk nøytral og har i tillegg til NHO Reiselivs vedtekter 17 til oppgave å ivareta alle reiselivsbedrifters interesser

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av... fylkeshusflidslag... /......... husflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag. 1 Formål... husflidslag

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital.

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital. UTKAST NYE Vedtekter for Norsk Limousin Vedtatt desember 1993, revidert februar 2000 og april 2005 (og evt februar 2017) 1 Formål Foreningen Norsk Limousin sitt formål er å fremme oppdrett av og avl på

Detaljer

Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VVEDTEKTER for: Ullensaker Jeger og fiskerforening stiftet 01.mars 1920 1 NAVN Foreningens navn er: Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle

Detaljer

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG Vedtatt på årsmøtet 10.02.1983 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag 18.03.1983. Revidert og godkjent på årsmøtet 18.02.1994 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag

Detaljer

Osloregionens Europakontor Oppdatert etter ekstraordinært årsmøte 2013

Osloregionens Europakontor Oppdatert etter ekstraordinært årsmøte 2013 Side 1 Osloregionens Europakontor Oppdatert etter ekstraordinært årsmøte 2013 VEDTEKTER FOR FORENINGEN OSLOREGIONENS EUROPAKONTOR Foreningen ble stiftet med virkning fra 1. januar 2004. Vedtektene ble

Detaljer

VEDTEKTER Vedtatt april 2009

VEDTEKTER Vedtatt april 2009 VEDTEKTER Vedtatt april 2009 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Utvikbygda Vel- og Idrettsforening

Innkalling til årsmøte i Utvikbygda Vel- og Idrettsforening Innkalling til årsmøte i Utvikbygda Vel- og Idrettsforening Tid: 07.03. kl 19:00 Sted: Bygdatun SAKLISTE 1. Valg av dirigent og referent 2. Godkjenning av innkalling og sakliste 3. Årsmelding 4. Regnskap

Detaljer

Vedtekter for Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening. Bergen avdeling

Vedtekter for Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening. Bergen avdeling Vedtekter for Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Bergen avdeling 1. NAVN Avdelingens navn er: Tekna Bergen avdeling Og er en del av Tekna Teknisk-naturvitenskapelige forenings grunnorganisasjon

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2014 1 NAVN OG FORMÅL Foreningens navn er Seniornett Norge, med kortform SN. Seniornett Norge er en landsomfattende og selvstendig

Detaljer

Foto: Terje Johannessen VEDTEKTER. Skogbrukets Kursinstitutt

Foto: Terje Johannessen VEDTEKTER. Skogbrukets Kursinstitutt Foto: Terje Johannessen VEDTEKTER Skogbrukets Kursinstitutt Vedtatt 30.05.2013 1. Navn og organisasjon Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs) er en medlemsforening stiftet 1958 av Det norske Skogselskap.

Detaljer

Vedtekter. Det Kongelige Selskap for Norges Vel Sist vedtatt 3. juni 2009

Vedtekter. Det Kongelige Selskap for Norges Vel Sist vedtatt 3. juni 2009 Vedtekter Det Kongelige Selskap for Norges Vel Sist vedtatt 3. juni 2009 Vedtatt av representantskapet 29. mai 1990, 22. august 1991, 9. juni 2004 og 3. juni 2009. 1. Organisasjon Det Kongelige Selskap

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai. 2003 Endret på representantskapet 7. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS

Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS Oppdatert og vedtatt GF Bergen 2007 1 NAVN 1.0 Navn Norsk Sykepleierforbunds landsgruppe av psykiatriske sykepleiere. Forkortet : NSF/LPS 2 FORMÅL

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

VEDTEKTER for Forsvarets seniorforbund, avdeling Vesterålen (FSFVAL) ORG.Nr.:

VEDTEKTER for Forsvarets seniorforbund, avdeling Vesterålen (FSFVAL) ORG.Nr.: Forsvarets seniorforbund, Avdeling Vesterålen VEDTEKTER for Forsvarets seniorforbund, avdeling Vesterålen (FSFVAL) ORG.Nr.: 998 323 479 Forsvarets Pensjonistforening Vesterålen ble stiftet 12. januar 2011

Detaljer

Vedtekter for Brystkreftforeningen

Vedtekter for Brystkreftforeningen Vedtekter for Brystkreftforeningen 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brystkreftforeningen. Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og er assosiert medlem av Kreftforeningen. Foreningens internasjonale

Detaljer

VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING

VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING FORENINGEN BLE STIFTET I 1958 TILSLUTTET NORGES JEGER OG FISKERFORBUND VEDTEKTENE ER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 11.03.2014 1 FORMÅL Foreningens formål er: å ivareta

Detaljer

VEDTEKTER. FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar NAVN

VEDTEKTER. FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar NAVN 1 VEDTEKTER FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar 1967. 1. NAVN Foreningens navn er Eigersund Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 Punkt 1: Åpning ved leder. Det var 12 stemmeberettigede tilstede, se vedlegg 1. Punkt 2: Saksliste: Sak

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 21. april 2016), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 1. Definisjon 1.1 Klubbens navn er Vesterålen Gatebil (Heretter benevnt VGB). 2. Formål Klubbens Formål er: Samle interesserte i Biler av alle merker

Detaljer

FORTIDSMINNEFORENINGENS LOVER.

FORTIDSMINNEFORENINGENS LOVER. FORTIDSMINNEFORENINGENS LOVER. Vedtatt av Representantskapsmøtet 2016 (revidert pr. 4. juni 2016) Forrige revisjoner foretatt: Lovendringer vedtatt av representantskapsmøtet 4. juni 2016 Lovendringer vedtatt

Detaljer

Vedtekter for Kvastebyen Velforening

Vedtekter for Kvastebyen Velforening Kvastebyen Velforening Sarpsborg Kommune - Østfold Vedtekter for Kvastebyen Velforening Stiftet 23.oktober 1974 Vedtatt: 17.juni 2016 Styret i Kvastebyen Velforening 22.april 2016 1. Navn Foreningens navn

Detaljer

STIFTELSESDOKUMENT FAGERHEIMSKOGENS VELFORENING

STIFTELSESDOKUMENT FAGERHEIMSKOGENS VELFORENING STIFTELSESDOKUMENT FAGERHEIMSKOGENS VELFORENING Den 23. august 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Fagerheimskogens Velforening. Møtet ble avholdt i Fagerheimparken og invitasjon til møtet ble sendt

Detaljer

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Normalvedtekter lokallag Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet...

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP)

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Vedtekter Vedtatt på generalforsamling 07.11.2013 1 FORENINGENS NAVN Foreningens navn er Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Internasjonalt benevnes foreningen

Detaljer

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Kristiansand Orienteringsklubb, stiftet 23.11.1973 Vedtatt 23.11.1973 med senere endringer, senest 14.02.2005 Godkjent av Idrettsstyret den 04.03.2005 1 Formål Klubbens formål er å drive idrett

Detaljer

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket.

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket. Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 11.mars 1982, med endring foretatt på årsmøtet 12.mars 1986 Revidert på årsmøtet 7.mars 2005 Revidert på årsmøtet 6. mars 2008 1. FYLKESRÅD 1.1. Vestfold teaterråd

Detaljer

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S 1 Selskapets firma skal være: Vest-Norges Brusselkontor AS 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen 3 Selskapets formål er å fremme Foreningen Vest-Norges

Detaljer

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtatt på stiftelsesmøtet Revidert 2013 Nye standardvedtekter utarbeidet av DIS-Norge i 2012 DIS-Saltens vedtekter i dag Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøtet

Detaljer

NORMALVEDTEKTER. for. ATLs fylkesavdelinger

NORMALVEDTEKTER. for. ATLs fylkesavdelinger s. 1 av 5 Normalvedtekter ATLs fylkesavdelinger 2004 NORMALVEDTEKTER for ATLs fylkesavdelinger Vedtatt av landsstyret 3. juni 2004 s. 2 av 5 Normalvedtekter ATLs fylkesavdelinger 2004 1 ATLs fylkesavdelinger

Detaljer

VEDTEKTER SKILSØ VEL Utarbeidet 2014

VEDTEKTER SKILSØ VEL Utarbeidet 2014 VEDTEKTER SKILSØ VEL Utarbeidet 2014 Vedtekter for Skilsø Vel stiftet 24/8-13 Vedtatt den april-14 med senere endringer, senest av 110914 1. Navn Foreningens navn er Skilsø Vel 2. Formål og virkemidler

Detaljer

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER C C Innkalling Årsmøte 2012 I henhold til vedtak på ordinært årsmøte 15. November 2011 innkaller styret til ordinært årsmøte i Klasseklubben for 12,5 kvm krysser onsdag

Detaljer

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING Vedtekter Vedtatt 2. april 2003, med endringer av 20. april 2005, 22. mars 2006, 21. mars 2007, 25. mars 2009, 17. mars 2010, 6. april 2011, 17. mars 2015 og 28. mars 2017. KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS

Detaljer

Forslag til tilføyelser endret ordlyd på enkeltbestemmelser

Forslag til tilføyelser endret ordlyd på enkeltbestemmelser VEDTEKTER FOR DEN NORSKE DATAFORENING Gjeldende fra 11. mars 2005 Vedtatt av ordinært landsmøte 11. mars 2005, endret av ordinært landsmøte 12. april 2008, endret av ordinært landsmøte 18. april 2009,

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Bad, park og idrett. Stiftet 7. april 1978

VEDTEKTER FOR. Bad, park og idrett. Stiftet 7. april 1978 VEDTEKTER FOR Bad, park og idrett Stiftet 7. april 1978 Revidert etter endringer vedtatt på landsmøtene i Trondheim 24.08.1989, Oslo 22.08.1991, Bodø 17.06.1993, Sandnes 15.06.1995, Gjøvik 21.08.1997,

Detaljer

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 Innholdsfortegnelse Hakavik vel, vedtekter 2007-2010 1 Vedtekter for Hakavik vel 1. DEFINISJON Hakavik vel er en partipolitisk nøytral lokal sammenslutning

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.1990 2 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.90, med senere endringer av.. Godkjent av Idrettsstyret den 1. Formål Laget er selveiende

Detaljer

Lover for Tolga Røde Kors

Lover for Tolga Røde Kors Lover for Tolga Røde Kors (som vedtatt av årsmøtet 21.02.2012) Kapittel I. Formål 1. Tolga Røde Kors er stiftet den 23. januar 1948. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E Klubbens vedtekter V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige

Detaljer

*** VEDTEKTER. for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER. Foreningens navn er «Norges Nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer»

*** VEDTEKTER. for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER. Foreningens navn er «Norges Nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer» FORENINGENS VEDTEKTER Foreningens vedtekter lyder slik med virkning fra 4. mai 2017: *** VEDTEKTER for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER 1. Foreningen Foreningens navn er «Norges Nasjonalparkkommuner

Detaljer

Gjeldende vedtekter - sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer Kommentarer. 1 Formål...

Gjeldende vedtekter - sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer Kommentarer. 1 Formål... LM Sak 4 a. Normalvedtekter lokallag Gjeldende vedtekter - sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer Kommentarer Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av...

Detaljer

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 1 FORENINGENS (FORUMETS) NAVN Norsk Algeforening 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon: Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 2.2. Formål: Norsk Algeforening skal

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Osen Jeger -og Fiskerforening. Stiftet 1993.

VEDTEKTER FOR. Osen Jeger -og Fiskerforening. Stiftet 1993. 1 NAVN VEDTEKTER FOR Osen Jeger -og Fiskerforening Stiftet 1993. Foreningens navn er Osen Jeger og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. 2 FORMÅL

Detaljer

Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets Vedtatt 18. Mars 2015

Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets Vedtatt 18. Mars 2015 Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets Vedtatt 18. Mars 2015 1 KRETSENS NAVN Kretsens navn er Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets. 2 FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE

Detaljer

Forslag til reviderte Vedtekter

Forslag til reviderte Vedtekter Seniornett Norge Forslag til reviderte Vedtekter Forklaring: Venstre kolonne er dagens Vedtekter og Høre kolonne inneholder det reviderte forslaget. I området mellom de ulike paragrafene er det satt inn

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB

LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB Vedtatt på stiftelsesdagen 11. november 1948. Det er vedtatt endringer på årsmøtene: 11. mai 1954, 1. mars 1971, 15. februar 1977, 3. juni 1993, 5. mars 2002,

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD

VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD VEDLEGG 6 VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD 7.5.10.: Endr.forslag til Landsmøtet 2010 er ført inn med rød skrift. Vestlandsregionsmøtet/ Ole Jakob Nedrebø. Gjeld 4, 5 og 6. Med styrets antegninger i blå

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2013

Innkalling til generalforsamling 2013 Innkalling til generalforsamling 2013 8.august 2013 Avholdes 19.september 2013 kl.17.15 til 18.45 Radisson Blu Hotell, Tromsø Deltakerne på generalforsamlingen må ha betalt kontingent for 2013 Saksliste

Detaljer

Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR RANA ELGJEGERFORENING 1 NAVN Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. 2 FORMÅL Foreningens formål er: Å

Detaljer

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO NORGES TAXIFORBUND Avdeling Oslo VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO Vedtatt på stiftelsesmøte 15.desember 2008. Endret på Årsmøte 12. Mai 2009. Endret på Årsmøtet 2. mai 2011. Endret på årsmøte

Detaljer

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige.

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige. VEDTEKTER for Nordic hypopara Organisation (vedtatt på Generalforsamlingen 20. juli 2006, 2. juli 2008, 31. mai 2012 og 12.mai 2016.) Organisasjonsnr: 988 978 787 1 Sted Foreningen har sitt sete på Vettre.

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Avtale om medlemskap

Avtale om medlemskap Avtale om medlemskap Hadeland & Ringerike Reiseliv Markedsorganisasjonen; Ringerike Reiseliv Org. nr. 984 881 479 Navn: Adresse: Postnr og sted: Innmeldt fra dato: / - Kontaktperson: Antall årsverk: E.

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

Formål 2 MDGBs formål er å fremme MDGs politikk i Bergen og tilpasse denne lokale forhold.

Formål 2 MDGBs formål er å fremme MDGs politikk i Bergen og tilpasse denne lokale forhold. Vedtekter for Miljøpartiet De Grønne i Bergen Siste gang revidert på årsmøtet 27. januar 2016. Grunnlag 1 Miljøpartiet De Grønne i Bergen (heretter omtalt som MDGB) er en del av Miljøpartiet De Grønne

Detaljer

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL Revidert og vedtatt på Representantskapsmøte 02.12.05, 23.11.07. 27.11.09 og 24.11.11 I Formål 1. FOKUS skal være kvinneorganisasjonenes kompetanse-

Detaljer

SKOGN IDRETTSLAG. Lover for Skogn Idrettslag.

SKOGN IDRETTSLAG. Lover for Skogn Idrettslag. Lov for Skogn idrettslag stiftet 1906. Lover for Skogn Idrettslag. Vedtatt den 29.oktober 1979, med senere endringer av 10.desember 1988, 27 april 1995, 18. november 2003 og 18. november 2010. 1. Lagets

Detaljer

Vedtekter. Norsk sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere NSF LSL Oppland

Vedtekter. Norsk sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere NSF LSL Oppland Vedtekter Norsk sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere NSF LSL Oppland 1 Navn Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere Oppland forkortet NSFLSL Oppland 2 Medlemskap og medlemsrettigheter

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG r i I fl I LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Endring vedtatt av årsmøte 11. mars 2012 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 1 GJELDENDE LOVER FOR FROL IDRETTSLAG Vedtatt den 03.12.90, med senere

Detaljer

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Vedtatt av årsmøtet den 11.03.2006 med senere endringer, senest av 17.03.2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb den Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse 1. Navn og formål 1.1 Foreningens navn er "Norsk Forening for Prosjektledelse". Engelsk betegnelse er "Norwegian Association of Project Management". Forkortet

Detaljer

Bli ny -utvalgets forslag. Gjeldende vedtekter

Bli ny -utvalgets forslag. Gjeldende vedtekter Her bringer vi de nye forslagene til vedtekter fra Bli ny -utvalget og de eksisterende vedtekter. I noen av paragrafene er det kun kosmetiske endringer, men andre har større endringer p.g.a. Bli ny -utvalgets

Detaljer

Vedtektene ble vedtatt på KTFs årsmøte , og sist revidert på årsmøte

Vedtektene ble vedtatt på KTFs årsmøte , og sist revidert på årsmøte Vedtekter Vedtektene ble vedtatt på KTFs årsmøte 16.3.1979, og sist revidert på årsmøte 9.3.2016. 1 NAVN Foreningens navn er KranTeknisk Forening (KTF). KTF er en sammenslutning (forening) av medlemmer

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 1 NAVN OG FORMÅL Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon, med lokale foreninger,

Detaljer

Lov for Cirrus RC Flyklubb

Lov for Cirrus RC Flyklubb Lov for Cirrus RC Flyklubb Lov for Cirrus RC Flyklubb stiftet 05 mars 1969. Vedtatt på Generalforsamling den 11 november 1999. Godkjent av NAKs Hovedstyre den 1 Formål Klubben er selveiende og frittstående

Detaljer

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR STØREN JEGER- OG FISKERFORENING Revidert i årsmøte 1999, 2011og 2014. Stiftet 1934 1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Vedtekter for Ensliges Landsforbund Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Ensliges Landsforbund: side 2 9 Ensliges Landsforbunds lokalavdelinger: side 10-15) VEDTEKTER FOR ENSLIGES LANDSFORBUND Ensliges

Detaljer

Vedtekter for sykkelgruppa IF Eiker Kvikk

Vedtekter for sykkelgruppa IF Eiker Kvikk I. Innledende bestemmelser 1 Formål Vedtekter for sykkelgruppa IF Eiker Kvikk En undergruppe i IF Eiker Kvikk fra 3.mars 2015 (1) Grunnlaget for opprettelse av sykkelgruppa er nedfelt i eget verdidokument

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer

NEIDEN OG OMEGN JFF. 1 NAVN Foreningens navn er : Neiden & Omegn JFF. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

NEIDEN OG OMEGN JFF. 1 NAVN Foreningens navn er : Neiden & Omegn JFF. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. NEIDEN OG OMEGN JFF Vedtekter for Neiden & Omegn Jeger- og Fiskeforening Stiftet 21. april 1983. Det er foretatt endringer på årsmøtene i 1992 og 2002. I 2002 har en brukt NJFFs mønstervedtekter vedtatt

Detaljer