Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte"

Transkript

1 Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte

2 Innhold 1. Fakta om Det norske hageselskap 2. Vedtekter 3. Organisasjonsoppbygging 4. Drift av regionavdelinger 5. Drift av lokallag 6. Styrearbeid i regioner og lag 7. Markedsføring og profilering 8. Nettportalen 9. Rapportering og tidsfrister 10. Hedersbevisninger 2

3 1. Fakta om Det norske hageselskap VISJON: Vi arbeider for å bedre menneskers livskvalitet gjennom grønne opplevelser FORMÅL: Det norske hageselskaps formål er å fremme hageglede, bærekraftig hagekultur og landskapspleie, samt grønne omgivelsers positive helseeffekt for det enkelte menneske, familien og samfunnet. VERDIER: Engasjert, kompetent, tilgjengelig Det norske hageselskap er en landsomfattende, frittstående og ideell kultur- og miljøorganisasjon som er åpen for alle. Etablert i 1884 under navnet Selskabet Havedyrkningens Venner. I 1939 ble navnet endret til Det norske hageselskap medlemmer, 350 hagelag og 19 regionavdelinger. Administrasjon i Oslo. Utgiver av Norsk Hagetidend, landets største hageblad for norske forhold. Første gang utgitt i Hagelagene byr på hagekunnskap, inspirasjon og hageglede gjennom kurs, foredrag, plantebytte, planteloppemarkeder, hagevandringer, hagereiser og sosiale aktiviteter for alle. Arrangerer 1000 åpne hager hvor hageeiere inviterer alle til gode hageopplevelser, inspirasjon og hagemangfold. Står bak dugnadsinnsats for barn, på grønne områder utenfor institusjoner, i sansehager og offentlige arealer. Samarbeider med det offentlige og næringsliv om en rekke ulike prosjekter som Summende hager, Boligplanlegging i by, Bie elsker blomst, Grenseløse grønnsaker og urter, Klimasonekart og Sortslisten. H.M. Dronning Sonja er organisasjonens høye beskytter. Nettside: hageselskapet.no Se også Facebook, Instagram og Twitter. 2. Vedtekter Hageselskapets vedtekter har som mål å sikre formelle krav til demokratisk styring av organisasjonen og sørge for en forsvarlig forvaltning av økonomien. «Normalvedtekter» for lag og regioner er retningsgivende slik at de kan benyttes som veiledere i den daglige driften. Hagelagenes vedtekter skal godkjennes av regionstyret, mens regionvedtekter godkjennes av landsstyret. Vedtektene for Det norske hageselskap sentralt godkjennes av Hageselskapets øverste organ, representantskapsmøtet. 3

4 2.1. Vedtekter for Det norske hageselskap 4

5 5

6 2.2. Normalvedtekter for region 6

7 7

8 2.3. Normalvedtekter for lokallag 8

9 9

10 3. Organisasjonsoppbygging Representantskapet Representantskapet er organisasjonens høyeste myndighet og er sammensatt av representantskapets ordfører og varaordfører, landsstyret og to representanter fra hver region, valgt på regionenes representantskapsmøte. Representantskapet møtes hvert år innen 15. mai og behandler blant annet regnskap, årsrapport, budsjett, strategiske føringer og valg på styret for det kommende året. Landsstyret Landsstyret styrer Hageselskapet mellom representantskapsmøtene iht vedtektene og vedtak fattet av representantskapet. Landsstyret ansetter Hageselskapets direktør. Landsstyret består av leder, nestleder fem styremedlemmer og ett varamedlem som velges av representantskapet etter innstilling fra valgkomiteen, samt en representant for de ansatte totalt ni medlemmer. Administrasjonen Administrasjonens overordnede oppgave er å arbeide for å virkeliggjøre Hageselskapets visjon, formål og strategiske føringer gjennom å gjennomføre vedtakene som blir fattet i representantskapet og styret. Administrasjonen har disse arbeidsoppgavene: - Daglig ledelse, økonomi, regnskap, markedsføring og kommunikasjon - Utgivelse av Norsk Hagetidend og bøker - Vedlikeholde medlemstilbud og kurs - Støtte og videreutvikle den frivillige organisasjonen, medlemsregisteret og kommunikasjonen med medlemmene. Den frivillige organisasjonen består av: Regionavdelinger Regionavdelingen ledes av et styre med leder og normalt fire til seks medlemmer. Styret velges på det årlige representantskapsmøtet med representanter fra alle lokallagene i regionen. Hageselskapets regionavdelinger er bindeleddet mellom administrasjonen og lokallagene. Det skal være et serviceorgan som bistår hagelagene og koordinerer og leder virksomheten i regionen. Lokallag Lokallaget ledes av et styre med leder og normalt fire til seks medlemmer. Det lokale hagelaget er Hageselskapets viktigste ledd i kontakten med medlemmene. Hagelaget skal tilby sine medlemmer aktiviteter som kurs, foredrag og hagebesøk, og markedsføre Hageselskapet som en kilde til kunnskap og sosialt felleskap i sitt lokalmiljø. ORGANISASJONEN Representantskapsmøte Landsstyret Administrasjon 19 regionavdelinger 350 hagelag medlemmer Hageselskapets øverste organ med to representanter fra hver region 9 medlemmer 8 ansatte Ledes av et valgt regionstyre Ledes av et valgt lokalstyre Aktiviteter, hageglede og inspirasjon 10

11 4. Drift av regionavdelinger Regionleddet er bindeleddet mellom administrasjonen og lokallagene, hvor det vesentligste av aktivitetene for medlemmene foregår. Regionen skal være et serviceorgan som bistår lokallagene og koordinerer og leder virksomheten i regionen. Hageselskapet har én region for hvert fylke, men med mulighet for å slå sammen regioner dersom det av geografiske eller økonomiske hensyn kan være praktisk eller ønskelig. Mange regioner benytter seg av tilbud om gratis kontorplass i Fylkesmannens landbruksavdeling, ofte kombinert med en ansatt sekretær i 20 prosent stilling, lønnet med tilbakeføringsmidler fra Hageselskapet sentralt. Regjeringen vil avvikle ordningen med gratis kontorplass fra 1. juni Regionavdelingen har et styre med egne vedtekter godkjent av landsstyret. Regnskap, budsjett og arbeidsplaner vedtas av representantskapet i regionen Regionavdelingens arbeidsområder Regionstyrets ansvar er todelt: - Vurdere situasjonen i regionen fortløpende og ta de nødvendige beslutninger for å sikre en positiv drift og utvikling. - Utføre de konkrete arbeidsoppgavene som påligger en regionavdeling. Arbeidsoppgaver - Avholde årsmøte iht vedtektene. - Drive virksomheten i regionen etter budsjett og arbeidsplan vedtatt på representantskapsmøtet. - Holde lokallagene oppdatert på informasjon fra sentralt hold. - Bistå lagenes styrer i deres arbeid. - Etablere nye lokallag der dette er relevant. - Revitalisere eller nedlegge sovende lag. - Følge opp beslutninger og vedtak som fattes i representantskapet og landsstyret. - Avholde minst ett felles møte for lagene i tillegg til representantskapsmøtet. - Koordinere og lede arbeidet med regionens programårbok Hva skjer. - Vedlikeholde og oppdaterer regionens hjemmeside på hageselskapet.no. - Vedlikeholde lister over foredragsholdere og besøkshager som lagene kan benytte i sine aktiviteter. - Arrangere fellesarrangementer der dette er relevant. - Skaffe inntekter gjennom lokale prosjekter eller sponsorstøtte. - Arbeide for hagesaken overfor kommunale og fylkeskommunale myndigheter. - Drive aktivt informasjonsarbeid gjennom lokal presse/radio og fjernsyn. - Samarbeide med andre organisasjoner. Oppgaver som går utover de vanlige sekretæroppgavene må fordels på styremedlemmene som arbeidskollegium, i tillegg til at styret er et beslutningsorgan Styret i regionavdelingen Styret består normalt av leder og fire medlemmer, med to varamedlemmer. Sistnevnte har møterett men ikke stemmerett (se 8 i normalvedtektene for region). Styret velges av representantskapsmøtet og skal lede arbeidet i fylkesavdelingen iht. vedtektene, vedtatt budsjett og arbeidsplan, samt øvrige vedtak fattet på representantskapsmøtet. Styrets sammensetning er som regel leder, nestleder, sekretær (hvis ikke ansatt i 20 prosent stilling), kasserer og studieleder. Se også: 6. Styrearbeid i regioner og lag 11

12 4.3. Representantskapsmøtet - Start planleggingen i god tid, og følg vedtektene nøye. - Innkalling med saksdokumenter sendes ut iht vedtatte frister. - Møteleder/ordstyrer bør velges utenfor styret. - Årsrapporten leses høyt og det gis adgang til kommentarer fra deltakerne. - Regnskapet skal være revidert, tilstrekkelig detaljert og bør presenteres i en oppstilling sammen med budsjettet og fjorårsresultatet for sammenligning. Alle inntekter og kostnader skal føres. (Bruttoregnskap ikke nettoregnskap) - Arbeidsplanen presenteres og forklares. - Budsjettet skal være tilstrekkelig detaljert og bør presenteres sammen med årets regnskap og gjerne fjorårets budsjett for sammenligning. - Valgkomiteen legger fram sin innstilling og ordstyrer gjennomfører valget iht vedtektene. - Andre saker som er ført opp på sakslisten behandles til slutt. - Etter at representantskapet er hevet, er det praktisk å ta opp andre saker av felles interesse og å ha sosialt samvær. 5. Drift av lokallag Lokallaget har et styre med egne vedtekter godkjent av regionstyret. Regnskap, budsjett og arbeidsplaner vedtas av årsmøtet. Hagelagene er medlemmenes viktigste kontakt med Hageselskapet, i tillegg til Norsk Hagetidend, våre nettsider og etter hvert også sosiale medier som Facebook og Instagram Hagelagets arbeidsområder De viktigste oppgavene for lokallagsstyret er: - Avholde årsmøte iht vedtektene. - Drive lokallaget etter budsjett og arbeidsplan vedtatt på årsmøtet. - Arrangere aktiviteter som kurs, foredrag, hagevandringer og medlemsmøter i tråd med medlemmenes egne ønsker. - Finne egnede og trivelige lokaler for medlemsmøtene. - Skaffe inntekter gjennom lokale prosjekter eller sponsorstøtte. - Vedlikeholde lagets hjemmeside på hageselskapet.no - Arbeide for hagesaken overfor kommunale myndigheter. - Drive aktivt informasjonsarbeid gjennom lokalpresse/radio og fjernsyn. - Samarbeide med andre organisasjoner der det er naturlig. - Samarbeide med nabohagelag der dette kan være aktuelt for mer rasjonell drift og bedre tilbud til medlemmene Styret i hagelaget Styret består normalt av leder og fire medlemmer, med to varamedlemmer. Sistnevnte har møterett men ikke stemmerett (se 7 i normalvedtektene for lokallag). Styret velges av årsmøtet og skal lede arbeidet i hagelaget iht vedtektene, vedtatt budsjett og arbeidsplan, samt øvrige vedtak fattet på årsmøtet. Styrets velger nestleder, sekretær, kasserer og studieleder blant styremedlemmene Hagelagstreff Medlemskvelder eller hagelagstreff er et viktig tilbud for å gi hageglade medlemmer faglig påfyll, inspirasjon og sosialt samvær. Gjennom felles aktiviteter, dugnader, kurs og foredrag bidrar hagelaget til å spre entusiasme, grønn kunnskap og interesse i nærmiljøet. Lokalene eller stedet bør ha en god atmosfære som appellerer til mennesker i alle aldre og profilerer Hageselskapet på en positiv måte. Pynt gjerne med plakater og materiell, som kan bestilles fra administrasjonen. 12

13 Gjør arrangementet kjent i god tid via lokalmedier, Hageselskapets «Grønn kalender» og nettsider, samt sosiale medier som Facebook. Og jungeltelegrafen. Styremedlemmene bør ta imot og hilse på alle som kommer, særlig nye og potensielle medlemmer, slik at de føler seg velkommen. Ved arrangementer/reiser med deltakeravgift, er det naturlig å differensiere mellom medlemmer og ikke-medlemmer Årsmøtet - Start planleggingen i god tid, og følg vedtektene nøye. - Innkalling med saksdokumenter sendes ut iht vedtatte frister. - Møteleder/ordstyrer bør velges utenfor styret. - Årsrapporten leses høyt og det gis adgang til kommentarer fra deltakerne. - Regnskapet skal være revidert, tilstrekkelig detaljert og bør presenteres i en oppstilling sammen med budsjettet og fjorårsresultatet for sammenligning. Alle inntekter og kostnader skal føres. (Bruttoregnskap ikke nettoregnskap) - Arbeidsplanen presenteres og forklares. - Budsjettet skal være tilstrekkelig detaljert og bør presenteres sammen med årets regnskap og gjerne fjorårets budsjett for sammenligning. - Valgkomiteen legger fram sin innstilling og ordstyrer gjennomfører valget iht vedtektene. - Andre saker som er ført opp på sakslisten behandles til slutt. - Etter at årsmøtet er hevet, er det praktisk å ta opp andre saker av felles interesse og å ha sosialt samvær. 6. Styrearbeid i regioner og lag 6.1. Arbeidsoppgaver Styrearbeid er teamarbeid, og under følger en liste over styrets arbeidsoppgaver i regionavdelinger og hagelag. Oppgavene kan også fordeles etter styremedlemmenes interesser og kompetanse eller gå på rundgang. Styreleder: - Ha totaloversikten og holde seg løpende orientert. - Delegere oppgaver og innarbeide gode rutiner for tilbakerapportering. - Sette dagsorden og lede styremøter. - Være pådriver for en god samarbeidsånd. - Representere laget utad. Nestleder: - Være styreleders stedfortreder. - Dekke de ansvarsområdene som er hensiktsmessig ut fra egen kompetanse og interesse. Sekretær: - Føre møteprotokoll. - Være ansvarlig for regionavdelingens/hagelagets korrespondanse. - Arkivere. - Overholde frister. - Koordinere arbeidet med programårboken Hva skjer. Kasserer: - Ha ansvaret for bankkonti og kassabeholdning, håndtere inn- og utbetalinger. - Ha oversikt over medlemslister. - Koordinere budsjettarbeidet. - Ha oversikt over lagets økonomi. 13

14 Studieleder: - Ha kontakt med Studieforbundet Natur og miljø. - Foreslå og markedsføre relevante kurs. - Gjennomføre og rapportere kursene til Studieforbundet. Vararepresentanter: - Kan være ressurspersoner som får spesielle oppgaver eller avlaster andre styremedlemmer NB! Det er full anledning til å engasjere personer utenfor styret til forskjellige arbeidsoppgaver! 6.2. Styremøter i praksis - Konstituerende møte etter representantskapsmøtet. - Sett opp møteplan for året med regelmessige møter. - Send ut innkalling og saksliste i god tid. - Faste punkter på en saksliste kan være: o Referat fra forrige møte o Godkjenning av sakslisten o Økonomi (regnskap og budsjett) o Aktiviteter (arbeidsplan) o Referatsaker (nytt fra administrasjonen) o Eventuelt - Velg et praktisk og hyggelig møtested. - Sett av tid til sosialt samvær før eller etter møtet. - Vær formell og effektiv under møtet. - Disponer tiden og hold tidsskjemaet. - Gi sekretæren gode arbeidsforhold. - Formuler klare vedtak med evt. ansvarlig og tidsfrist. - Nummerer sakene løpende under året, for eksempel: «Sak 07/15» Suksessfaktorer for godt styrearbeid - Kontinuitet - God ledelse - System, orden og god dokumentasjon - Felles forståelse av mål og midler - God lagånd - Høyt under taket og lov til å stille «dumme» spørsmål - Tillit trygghet trivsel 6.4. Valgkomiteen - Valgkomiteen velges av, og innstiller til, regionens representantskapsmøte/hagelagets årsmøte. - Valgkomiteen er suveren og bør starte sitt arbeid i god tid. - Personer på valg må kontaktes for å avklare om de tar gjenvalg. - Foreslåtte kandidater må være forespurt. - Styret har ansvar for å hjelpe valgkomiteen administrativt. - Styreleder bør føle ansvar for å legge til rette for en arvtager (kontinuitet) Skjemaer og maler På Bakhagen finnes maler for regnskap og årsrapporter. Der finner dere også maler for plakater og annet materiell og hjelpemidler som vedtekter og instrukser, til hjelp i styrearbeidet. 14

15 7. Markedsføring og profilering Medlemmene er Hageselskapets største aktiva, og medlemsvekst er viktig både for økonomien og for å lykkes i å virkeliggjøre vår visjon «å bedre menneskers livskvalitet gjennom grønne opplevelser». For å kunne tiltrekke oss flere medlemmer må vi markedsføre oss som en organisasjon som bidrar aktivt til et grønnere og triveligere samfunn og offentlig rom, og som gir det enkelte medlem inspirasjon og informasjon til å lykkes i sin egen hage eller på sin egen terrasse. Vår påstand er at et grønt miljø bedrer vår helse og trivsel! I tillegg til blant annet Norsk Hagetidend, våre nettsider og etter hvert også Facebook og Instagram, er aktivitetene i hagelagene vårt viktigste markedsføringsverktøy. Det er der folk blir gjort kjent med vår innsats for grønnere omgivelser. Derfor er det viktig å profilere «Det norske hageselskap» ved alle anledninger. Det er det vi kaller «merkevarebygging». Som et ledd i dette er det besluttet å benytte «Det norske hageselskap» i logoen på alle nivåer. Logoen er utformet for alle regionavdelinger og hagelag. Den vil også komme i en liggende versjon med grønn tekst på hvit bunn. Logoen skal altså bidra til å vise at vi er ett Hageselskap bestående av 19 regionavdelinger og 350 hagelag. Det må skje på mange måter, hvorav logoen vår, og flittig bruk av den, vil være ett av flere tiltak. Hageselskapet står øverst som overbygningen for hele organisasjonen, og under ser man hvilken region eller hagelag det er snakk om. Logoen finnes pr februar 2015 i stående versjon for alle regioner og kan lastes ned fra Bakhagen. Administrasjonen legger ut alle variantene for trykk og for hjemme-pc-bruk for regioner og hagelag fortløpende. Dette er tidkrevende arbeid, men ta kontakt med administrasjonen dersom dere har behov for logo før de blir lagt ut, så sender vi den til dere. Det er ikke anledning til å utvikle egne logoer basert på eksisterende hovedlogo. Trenger du logohjelp eller hjelp til oppsett av enkle trykksaker, kan administrasjonen bistå med det. I tillegg kan regioner og hagelag bestille gratis materiell fra administrasjonen, for eksempel verveplakat, vervebrosjyre, logostreamer og utgaver av Norsk Hagetidend. Dette er materiell som kan benyttes på arrangementer og hagelagstreff. Andre profileringsartikler, for eksempel klesplagg, kan kjøpes. Se Bakhagen for mer informasjon. 15

16 8. Nettportalen Hageselskapets nettsider, hageselskapet.no, er viktig både i markedsføringen av Hageselskapet og ikke minst som kommunikasjonsverktøy internt i organisasjonen og eksternt mot medlemmer og samfunnet for øvrig. Driftsansvaret ligger hos administrasjonen, men regionavdelinger og hagelag er ansvarlig for sine egne hjemmesider både nyheter, «Grønn kalender» og oppdatering av tillitsvalgte. Alle regionavdelinger og hagelag kan logge inn med egne passord for å oppdatere hjemmesidene sine. Adressen er: Passordene får dere oppgitt enten ved å kontakte regionavdelingens superbruker eller ved å ta kontakt med administrasjonen. Bruksanvisninger Bruksanvisninger til publisering på nett finner du her: Bakhagen > Tips og veiledninger > Publisering på nett Bakhagen Alle tillitsvalgte har tilgang til «Bakhagen», Hageselskapets intranett. Her legges det ut mye nyttig informasjon om hvordan å drive et lokallag eller regionavdeling, foredrag, bilder og maler for plakater, regnskap og årsrapporter, for å nevne noe. Klikk på menypunktet «Bakhagen» i menylinjen på hageselskapet.no, og logg inn med ditt medlemsnummer og personlige passord. Klikk deretter igjen på knappen «Bakhagen». I høyre kolonne ligger menyen. Klikk på ønsket tema for å se evt undermenyer. 9. Rapportering og tidsfrister Målet er et enkelt og oversiktlig rapporteringssystem som sikrer formelle krav til demokratisk styring av organisasjonen og en forsvarlig forvaltning av økonomien. De aktuelle rapportene har normalt en forankring i regionavdelingenes årlige representantskapsmøter og hagelagenes årsmøter. Regionavdelingene Sender til administrasjonen rett etter representantskapsmøtet: - Årsrapport - Årsregnskap godkjent av revisor - Valgresultat Husk også å oppdatere endringer i styresammensetningen på regionavdelingens nettside! Hagelagene Sender til sin regionavdeling rett etter årsmøtet: - Årsrapport - Årsregnskap godkjent av revisor - Valgresultat Husk også å oppdatere endringer i styresammensetningen på hagelagets nettside! Årsplaner og frister Administrasjonen sender hvert år ut tidsplaner med frister til regionavdelingene: - Tidsplan for produksjon av programårboken Hva skjer - Frister for innsendelse av aktiviteter til «Grønn kalender» i Norsk Hagetidend - Årshjul og årsplan for regionavdelingene med frister for påmelding til møter, innsendelse av forslag på styrekandidater og til Årets hagelag osv. 16

17 10. Hedersbevisninger Årets hagelag Regionavdelingene sender inn sitt forslag til Årets hagelag fra eget område. Landsstyret kårer Årets hagelag og vinneren blir invitert til representantskapsmøtet hvor prisen overrekkes. Årets hagelag i regioner og nasjonalt kåres etter disse kriteriene: - Har gode program- og aktivitetstilbud i tråd med vår visjon, strategi og vedtatte planer - Har vekst i medlemstallet i forhold til potensialet - Er synlige og har et positivt omdømme i lokalmiljøet - Er aktiv og synlige på våre nettsider og sosiale medier - Har et aktivt og godt samarbeid med lokale medier - Viser evne til nytenking i lagsarbeidet Skjema for Årets hagelag og kriterier kan lastes ned fra Bakhagen under Vedtekter/instrukser. Hageselskapets hagekulturpris Hagekulturprisen tildeles personer, institusjoner, organisasjoner eller bedrifter som på en særdeles god måte har gått foran i realiseringen av Hageselskapets formålsparagraf. Den kan tildeles til én eller flere hvert år. Prisen består av diplom og en plakett som kan settes opp og være synlig for publikum. Regionavdelingene sender inn sine forslag innen fristen til administrasjonen. Landsstyret foretar tildelingen(e) etter innstilling fra administrasjonen. Hvert år bør en kulturpris tildeles Nord-Norge, Midt-Norge og Sør-Norge. Landsstyret kan fravike regioninndelingen og antall årlige prisutdelinger. Prisen overrekkes i forbindelse med en hensiktsmessig og naturlig anledning i løpet av hagesesongen samme år som tildelingen har funnet sted. Utdelingen skal primært finne sted i prisvinnerens lokale miljø, og den skal skje på en slik måte at prisvinneren og Hageselskapet gis mest mulig oppmerksomhet og omtale. Se retningslinjer og tidligere mottakere på Bakhagen under Vedtekter/instrukser. Hederstegn med diplom Hageselskapets «Hederstegn med diplom» bør henge høyt og begrenses til fem hedersbevisninger i året. Prisen skal gå til medlemmer som gjennom lengre tid har virket aktivt og godt for hagesaken lokalt, på regions- og/eller landsplan. I spesielle tilfeller kan prisen også gis til andre som har gjort en fortjenestefull innsats og vist verdifullt engasjement for fremme av hagesak, hagekultur og landskapspleie. Velbegrunnede forslag på kandidater fra enkeltpersoner eller hagelag sendes til regionavdelingen. Styret i regionen vurderer forslaget og videresender eventuelt dette sammen med sin anbefaling til administrasjonen. Tildelingen foretas av landsstyret. Styret kan fravike retningslinjene når de finner det nødvendig. Se retningslinjer og tidligere mottakere på Bakhagen under Vedtekter/instrukser. Æresmedlemskap Personer som har gjort en særdeles og fremragende innsats for hagesaken og organisasjonen gjennom praktisk eller vitenskapelig arbeid, kan utnevnes til æresmedlemmer. Æresmedlemmer utnevnes av landsstyret. Antallet æresmedlemmer kan høyst være 20. Se liste over Hageselskapets æresmedlemmer på Bakhagen under Vedtekter/instrukser. 17

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte Innhold 1. Fakta om Det norske hageselskap... 3 2. Vedtekter... 3 3. Organisasjonsoppbygging... 10 4. Drift av regionavdelinger... 11 5. Drift av hagelag... 12

Detaljer

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Innholdsfortegnelse 1. Fakta om Det norske hageselskap 2. Vedtekter 3. Organisasjonsoppbygging 4. Drift av fylkesavdelinger 5. Drift av lokallag

Detaljer

Opplæringsplan for Det norske hageselskap og Studieforbundet natur og miljø 2015

Opplæringsplan for Det norske hageselskap og Studieforbundet natur og miljø 2015 1 Opplæringsplan for Det norske hageselskap og Studieforbundet natur og miljø 2015 Opplæringsplan for Studieforbundet natur og miljø og de enkelte medlemsorganisasjoner skal være et kontaktpunkt som ivaretar:

Detaljer

Vedtekter Det Kongelige Selskap for Norges Vel

Vedtekter Det Kongelige Selskap for Norges Vel Vedtekter Det Kongelige Selskap for Norges Vel Sist vedtatt 16. juni 2015 Vedtatt av representantskapet 29. mai 1990, 22. august 1991, 9. juni 2004, 3. juni 2009 og 16. juni 2015 1. Organisasjon Det Kongelige

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 1 FORENINGENS (FORUMETS) NAVN Norsk Algeforening 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon: Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 2.2. Formål: Norsk Algeforening skal

Detaljer

Vedtekter for Forsvarets seniorforbund

Vedtekter for Forsvarets seniorforbund Vedtekter for Forsvarets seniorforbund Forsvarets seniorforbund ble stiftet 15. februar 1983. Vedtektene ble vedtatt på Landsmøtet den 8. juni 2011 og sist endret på Landsmøtet den 14. mai 2013. KAPITTEL

Detaljer

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 1. Definisjon 1.1 Klubbens navn er Vesterålen Gatebil (Heretter benevnt VGB). 2. Formål Klubbens Formål er: Samle interesserte i Biler av alle merker

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Vedtekter for Regnskap Norge

Vedtekter for Regnskap Norge Vedtekter for Regnskap Norge Vedtatt på generalforsamlingen 5. juni 1987. Sist endret 11. juni 2015. 1. Navn Foreningens navn er Regnskap Norge. Foreningens forretningskontor skal være i Oslo. 2. Formål

Detaljer

Vedtekter. Det Kongelige Selskap for Norges Vel Sist vedtatt 3. juni 2009

Vedtekter. Det Kongelige Selskap for Norges Vel Sist vedtatt 3. juni 2009 Vedtekter Det Kongelige Selskap for Norges Vel Sist vedtatt 3. juni 2009 Vedtatt av representantskapet 29. mai 1990, 22. august 1991, 9. juni 2004 og 3. juni 2009. 1. Organisasjon Det Kongelige Selskap

Detaljer

Vedtekter for lokalt og regionalt arbeid

Vedtekter for lokalt og regionalt arbeid Vedtekter for lokalt og regionalt arbeid Versjon: Vedtatt på representantskapsmøtet 7. november 2010, revidert av representantskapet 17. november 2013, 25. oktober 2015 og 6. november 2016 Redd Barnas

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR ARON SKYTTERKLUBB DRAMMEN

ORGANISASJONSPLAN FOR ARON SKYTTERKLUBB DRAMMEN ORGANISASJONSPLAN FOR ARON SKYTTERKLUBB DRAMMEN Styrets forslag til årsmøte 7. mars 2014. 1 Innholdsfortegnelse: Stiftelsesdokumet side 3 Formål. side 4 Verdigrunnlag. side 5 Visjoner.. side 5 Organisasjonskart

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

ROLLER OG ROLLEBESKRIVELSER

ROLLER OG ROLLEBESKRIVELSER ROLLER OG ROLLEBESKRIVELSER Daglig leder Daglig leder av Gresvik IF er ansatt på 100 % basis. Han forestår følgende administrative oppgaver: - Registrering av innkommende og utgående post, fordeling av

Detaljer

Vedtekter for Tekna Jernbane

Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011. Godkjent av Tekna Hovedstyret den 1 NAVN Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor Tekna. Tekna står for

Detaljer

Lover for Norske Harehundklubbers Forbund, stiftet 1954. Vedtatt av Representantskapsmøtet, 22.04.2012

Lover for Norske Harehundklubbers Forbund, stiftet 1954. Vedtatt av Representantskapsmøtet, 22.04.2012 Lover for Norske Harehundklubbers Forbund, stiftet 1954. Vedtatt av Representantskapsmøtet, 22.04.2012 Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde Forbundets navn er Norske Harehundklubbers

Detaljer

Vedtekter for Halsa Næringsforening

Vedtekter for Halsa Næringsforening Vedtekter for Halsa Næringsforening av 11.05.2016 1 Navn Foreningens navn er HALSA NÆRINGSFORENING 2 Formål Halsa Næringsforening skal bidra til å skape engasjement og ivre for næringsutvikling i Halsa

Detaljer

Praktisk påfyll til fylkes- og lokallag. v/organisasjonskonsulent Kine Hvinden Dahl

Praktisk påfyll til fylkes- og lokallag. v/organisasjonskonsulent Kine Hvinden Dahl Praktisk påfyll til fylkes- og lokallag v/organisasjonskonsulent Kine Hvinden Dahl Organisasjonshåndbok for lokallag Håndboka skal inneholde Kom i gang! Økonomi Hvordan man starter opp et lokallag hva

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet.../... 20... og godkjent av... fylkeshusflidslag.../... 20...... husflidslag er stiftet.../... 20... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag og Norges Husflidslag.

Detaljer

Vedlegg til vedtektsendringer på årsmøtet 2006.02.23 Del A: De gamle vedtektene:

Vedlegg til vedtektsendringer på årsmøtet 2006.02.23 Del A: De gamle vedtektene: Vedlegg til vedtektsendringer på årsmøtet 2006.02.23 Del A: De gamle vedtektene: KAPITTEL 2. SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR BRIDGEKAMERATENE 2-1 Ordinært årsmøte avholdes innen utgangen av februar måned. Tid

Detaljer

Klubbvedtekter for Kjose 4H

Klubbvedtekter for Kjose 4H Klubbvedtekter for Kjose 4H 1 Navn... 1 2 Formål... 2 3 Medlemmer... 2 4 4H klubbens arbeidsoppgaver... 2 5 Årsmøte... 2 5 1 Årsmøtesaker... 3 6 Styret... 3 7 Klubbrådgivere... 4 8 4H alumner... 4 9 Vedtekter...

Detaljer

Landsstyrets forslag til nye VEDTEKTER for Kristent Pedagogisk Forbund (KPF)

Landsstyrets forslag til nye VEDTEKTER for Kristent Pedagogisk Forbund (KPF) Til KPFs ekstraordinære generalforsamling 28. april-07. Sak: 2 Landsstyrets forslag til nye VEDTEKTER for Kristent Pedagogisk Forbund (KPF) Det foreslås at disse vedtektene erstatter gjeldene grunnregler

Detaljer

Vedtekter og retningslinjer for Kost- og ernæringsforbundets lokalavdelinger 2007-2010

Vedtekter og retningslinjer for Kost- og ernæringsforbundets lokalavdelinger 2007-2010 Vedtekter og retningslinjer for Kost- og ernæringsforbundets lokalavdelinger 2007-2010 Vedtatt på landsmøte 1984. Revidert siste gang på landsmøtet april 2007 Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundets

Detaljer

Veileder for. sekretær

Veileder for. sekretær Veileder for sekretær CP-skolen 2016 Innhold Valg av sekretær... 2 Sekretærens oppgaver... 2 Møteinnkalling... 2 Innkalling til styremøte... 2 Innkalling til årsmøte... 2 Protokollskriving... 3 Regler

Detaljer

Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets Vedtatt 18. Mars 2015

Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets Vedtatt 18. Mars 2015 Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets Vedtatt 18. Mars 2015 1 KRETSENS NAVN Kretsens navn er Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets. 2 FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE

Detaljer

LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB

LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB Vedtatt på stiftelsesdagen 11. november 1948. Det er vedtatt endringer på årsmøtene: 11. mai 1954, 1. mars 1971, 15. februar 1977, 3. juni 1993, 5. mars 2002,

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 1012. oktober 20153

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 1012. oktober 20153 Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 1012. oktober 20153 Miljøagentene. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016

ARBEIDSPROGRAM FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016 Innholdsfortegnelse Forside 1 Innholdsfortegnelse 2 Arbeidsprogrammets formål 3 1 Kontakt med skoler 3 2 Lærlinger 4 3 Ungdomsskoler 4 4 Politikk 4 5 Møter 5 6 Web 5 7 Informasjonsarbeid og profilering

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Sist endret av Landsmøtet 5. april 2014.

VEDTEKTER FOR. Sist endret av Landsmøtet 5. april 2014. VEDTEKTER FOR Sist endret av Landsmøtet 5. april 2014. 1 NAVN OG FORMÅL 1.1. Foreningens navn er Landsforeningen uventet barnedød. (Norwegian SIDS and Stillbirth Society). 1.2. Landsforeningen uventet

Detaljer

Studieforbundet næring og samfunn

Studieforbundet næring og samfunn Studieforbundet næring og samfunn VEDTEKTER Vedtatt på konstituerende årsmøte 7.11.2011 og på årsmøtet 23.5.2012 1 Navn og organisasjon... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 a) Medlemskap...

Detaljer

Vedtekter for Den Norske Coachforening

Vedtekter for Den Norske Coachforening Vedtekter for Den Norske Coachforening Sist endret tirsdag, 28. april 2015 Kapittel 1 Formål, oppbygging og ansvarlig organ 1-1 Foreningens offisielle navn er: Den Norske Coachforening (DNCF) Det engelske

Detaljer

YATA Norges vedtekter

YATA Norges vedtekter YATA Norges vedtekter Vedtatt av YATA Norge i 2004 og revidert for siste gang på YATA Norges landsmøte 4. september 2014. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens navn er Youth Atlantic Treaty Association

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf. Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015 Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon.

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av... fylkeshusflidslag... /......... husflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag. 1 Formål... husflidslag

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet.

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet. Vedtekter for Norsk Geografisk Selskap 1. Navn Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) 2. Virkeområde Foreningens virkeområde er hele landet. 3. Formål Foreningens formål er å: være et faglig

Detaljer

ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING

ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING 1 Narvik 01. september 2014 ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING Det øverste organet i Narvik Turnforening er årsmøtet. Årsmøtet velger foreningens styre samt Turnhallfondets styre. Videre

Detaljer

Lover for Tromsø hundeklubb. Stiftet 1967

Lover for Tromsø hundeklubb. Stiftet 1967 Lover for Tromsø hundeklubb. Stiftet 1967 Vedtatt av årsmøtet den 26.4.2012 med senere endringer, senest av årsmøtet 4.april 2014 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015 tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) 1. Navn Foreningens navn er Lyskultur. 2. Formål Lyskultur skal arbeide for god og riktig bruk av lys og belysning. Lyskultur skal være en nøytral

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN NORSK HESTESENTER

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN NORSK HESTESENTER VEDTEKTER FOR STIFTELSEN NORSK HESTESENTER BKL/03.01.14 1 Norsk Hestesenter er en frittstående næringsdrivende stiftelse, jf stiftelsesloven av 15.06.2001 4, med følgende organisasjoner som medlemmer:

Detaljer

Avtale om medlemskap

Avtale om medlemskap Avtale om medlemskap Hadeland & Ringerike Reiseliv Markedsorganisasjonen; Ringerike Reiseliv Org. nr. 984 881 479 Navn: Adresse: Postnr og sted: Innmeldt fra dato: / - Kontaktperson: Antall årsverk: E.

Detaljer

Norsk Vandrefestival VEDTEKTER for foreningen Norsk Vandrefestival

Norsk Vandrefestival VEDTEKTER for foreningen Norsk Vandrefestival j VEDTEKTER for foreningen Sist revidert og vedtatt 24.03.2015 1 Navn og adresse Foreningens navn er ble stiftet 08.06.2009. Foreningen er hjemmehørende i region Halsa, Surnadal, Rindal og Tingvoll. 2

Detaljer

Vedtekter for HBRS. Endret 26. april 2015. Basis

Vedtekter for HBRS. Endret 26. april 2015. Basis Basis Harry Benjamin Ressurssenter (HBRS) skal ledes av medlemmer som har som mål og arbeide for og fremme mennesker som søker, har eller har hatt diagnosen transseksualisme og som går igjennom en kjønnskorrigerende

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB STIFTET 29.11.1998 Sist endret Årsmøte 2004 06.04.03 Side 1 av 7 VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB... 1 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap... 3 4 Familiemedlemskap...

Detaljer

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER 1 Organisasjon Helgeland Landbrukstjenester BA. Org. nr 975 931 366, nedenfor kalt laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset økonomisk ansvar

Detaljer

Norsk cøliakiforenings ungdom

Norsk cøliakiforenings ungdom Forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøtet 2015 Ålesund 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). #1 Forslagsstiller: Landsmøtet

Detaljer

Vedtekter Sist endret: 7. november 2015

Vedtekter Sist endret: 7. november 2015 Vedtekter Sist endret: 7. november 2015 1. Formål LPP er en landsomfattende ideell interesse og brukerorganisasjon for pårørende innen psykisk helse. LPP arbeider for anerkjennelse og respekt for pårørendes

Detaljer

Retningslinjer for Negotia Ung. Versjon 1.4 Sist endret av Ung-styret, 15.09.2012

Retningslinjer for Negotia Ung. Versjon 1.4 Sist endret av Ung-styret, 15.09.2012 Retningslinjer for Negotia Ung Versjon 1.4 Sist endret av Ung-styret, 15.09.2012 Innhold Om Negotia Ung... 2 Styremøter... 3 Fast agenda på styremøte... 3 Roller i styret... 3 Leder... 3 Nestleder... 4

Detaljer

VEDTEKTER FOR MIDT-NORGE KRETS Vedtatt 25. Mars 2014

VEDTEKTER FOR MIDT-NORGE KRETS Vedtatt 25. Mars 2014 VEDTEKTER FOR MIDT-NORGE KRETS Vedtatt 25. Mars 2014 1 KRETSENS NAVN Kretsens navn er Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge krets. 2 FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE Kretsens formål er å samle forbundets

Detaljer

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter Global Future VENNEFORENING VEDTEKER 5.3. Medlemsåret skal være det samme som regnskapsåret, fra 1.januar t.o.m. 31. desember. 1 Navn Global Future VENNEFORENING 1. Foreningens navn er Global Future Venneforening

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG Vedtatt på årsmøtet 10.02.1983 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag 18.03.1983. Revidert og godkjent på årsmøtet 18.02.1994 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag

Detaljer

Vedtekter for... fylkeshusflidslag

Vedtekter for... fylkeshusflidslag Vedtekter for... fylkeshusflidslag Vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av styret i Norges Husflidslag... /......... /...... fylkeshusflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet Norges Husflidslag.

Detaljer

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Vedtekter for Ensliges Landsforbund Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Ensliges Landsforbund: side 2 9 Ensliges Landsforbunds lokalavdelinger: side 10-15) VEDTEKTER FOR ENSLIGES LANDSFORBUND Ensliges

Detaljer

Styreinstruks. Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb

Styreinstruks. Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb Styreinstruks Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb Formål: Lette arbeidet for tillitsvalgte, samt sørge for en ensrettet utvikling av HBFK. Styrets oppgaver: Styret

Detaljer

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Normalvedtekter lokallag Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet...

Detaljer

DAGSORDEN. Representantskapsmøte 9. november 2013 på Rosenlund Park

DAGSORDEN. Representantskapsmøte 9. november 2013 på Rosenlund Park DAGSORDEN Representantskapsmøte 9. november 2013 på Rosenlund Park Kl. 09.30 Kl. 10.00 Kaffe/te og rundstykker Åpning v/ leder Marthe Ruud Opprop av utsendingene Godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING Vedtekter Vedtatt 2. april 2003, med endringer av 20. april 2005, 22. mars 2006, 21. mars 2007, 25. mars 2009, 17. mars 2010 og 6. april 2011. Forslag til endringer fremlagt på representantskapsmøte 17.

Detaljer

2001-2015, SKSF Vedtekter for Skedsmokorset Spillforening SKSF stiftet 23.10.2001

2001-2015, SKSF Vedtekter for Skedsmokorset Spillforening SKSF stiftet 23.10.2001 2001-2015, SKSF Vedtekter for Skedsmokorset Spillforening SKSF stiftet 23.10.2001 Vedtatt av SKSFs konstituerende årsmøte 22/10-2002 Sist endret av foreningens ordinære årsmøte 28.01.2015 NAVN OG FORMÅL

Detaljer

Årsmøtet 2014 Sted: Mjuklia leirskole, Berkåk Vertskap: Sør-Trøndelag husflidslag Saksliste:

Årsmøtet 2014 Sted: Mjuklia leirskole, Berkåk Vertskap: Sør-Trøndelag husflidslag Saksliste: Årsmøtet 2014 Sted: Mjuklia leirskole, Berkåk Vertskap: Sør-Trøndelag husflidslag Saksliste: 1. Konstituering av årsmøtet. 1.1 Opprop og godkjenning av delegater 1.2 Godkjenning av innkalling. 1.3 Godkjenning

Detaljer

Bruksanvisning /veiledning

Bruksanvisning /veiledning Bruksanvisning /veiledning for praktisk gjennomføring av årsmøte i Norsk Folkehjelp Oppdatert av Per Øivind Eriksen for Norsk Folkehjelp desember 2014 Innhold. Forarbeid til årsmøtet Vedtektene om årsmøte

Detaljer

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret.

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret. NKA 10/15 Vedtektsendringer Saksdokumenter: a Vedtekter for Norske Kirkeakademier Forslag til vedtak:. Styret anbefaler årsmøtet å vedta følgende tillegg til vedtektene. 7.3 Signaturrett Styreleder og

Detaljer

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket.

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket. Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 11.mars 1982, med endring foretatt på årsmøtet 12.mars 1986 Revidert på årsmøtet 7.mars 2005 Revidert på årsmøtet 6. mars 2008 1. FYLKESRÅD 1.1. Vestfold teaterråd

Detaljer

Vedtekter Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Periode: 2006/2007

Vedtekter Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Periode: 2006/2007 Vedtekter Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Periode: 2006/2007 Navn, formål og oppgaver 1-1 Foreningen er en ideell interesseforening for datainteressert ungdom i Norge. Foreningens navn er Kreativ Aktiv

Detaljer

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening Vedtatt på Generalforsamling 29. mai 2012 V E D T E K T E R for Norske film, tv- og spillprodusenters forening 1. NAVN Foreningens navn er Norske film, tv- og spillprodusenters forening (Produsentforeningen).

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALLAG

RETNINGSLINJER FOR LOKALLAG RETNINGSLINJER FOR LOKALLAG i HJERNESVULSTFORENINGEN Innledning. For å kvalitetssikre driften av lokallagene, er disse underlagt Hjernesvulstforeningen sentralt. Hjernesvulstforeningens hovedstyre har

Detaljer

YATA OSLOS VEDTEKTER 1. NAVN 2. FORMÅL 3. ORGANISASJON 4. MEDLEMSKAP 5. STEMMERETT 6. STYRET 7. ÅRSMØTET 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 9.

YATA OSLOS VEDTEKTER 1. NAVN 2. FORMÅL 3. ORGANISASJON 4. MEDLEMSKAP 5. STEMMERETT 6. STYRET 7. ÅRSMØTET 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 9. 1 YATA OSLOS VEDTEKTER 1. NAVN 2. FORMÅL 3. ORGANISASJON 4. MEDLEMSKAP 5. STEMMERETT 6. STYRET 7. ÅRSMØTET 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 9. MEDLEMSMØTE 10. FORENINGENS VEDTEKTER 11. SAMARBEID MED ANDRE ORGANISASJONER

Detaljer

Daglig leder er ansvarlig for drift av stiftelsen, koordinering av de ulike prosjekter og stiftelsens kontaktperson. Daglig leder utpekes av styret.

Daglig leder er ansvarlig for drift av stiftelsen, koordinering av de ulike prosjekter og stiftelsens kontaktperson. Daglig leder utpekes av styret. Forslag til Grunnlagsdokument: 1: VISION MISSION & VALUES. Visjon Vi vil at alle skal gis mulighet til å realisere eget potensial! Arbeidsfilosofi Utdanning er nøkkelen til livet. Vi formidler utdanningsstøtte

Detaljer

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP)

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Vedtekter Vedtatt på generalforsamling 07.11.2013 1 FORENINGENS NAVN Foreningens navn er Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Internasjonalt benevnes foreningen

Detaljer

Vedtekter for return2sender

Vedtekter for return2sender R2S::Vedtekter 1. GRUNNLAG Visjon: Evangeliet tilbake til utgangspunktet! return2sender (R2S) er Den Norske Israelsmisjons barne- og ungdomsbevegelse. Vi vil se unge ta del i misjonsoppdraget for det jødiske

Detaljer

Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening

Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening Vedtatt på Generalforsamlingen på Rica Parken, Ålesund 4. juni 2009 1. Innledning NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening (VVS-Foreningen) er en

Detaljer

Lover for Tolga Røde Kors

Lover for Tolga Røde Kors Lover for Tolga Røde Kors (som vedtatt av årsmøtet 21.02.2012) Kapittel I. Formål 1. Tolga Røde Kors er stiftet den 23. januar 1948. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE. Den norske Sjørettsforening. 4. Fremleggelse av (revidert) regnskap (regnskap og revisjonsberetning er vedlagt)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE. Den norske Sjørettsforening. 4. Fremleggelse av (revidert) regnskap (regnskap og revisjonsberetning er vedlagt) INNKALLING TIL ÅRSMØTE i Den norske Sjørettsforening mandag 4. november 2013 kl. 17.15 i Norges Rederiforbund, Rådhusgaten 25 Dagsorden, jfr. vedtektene 6: 1. Konstituering 2. Valg av et medlem til å medundertegne

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer

VEDTEKTER FOR STEINKJER NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR STEINKJER NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR STEINKJER NÆRINGSFORUM 1. FORENINGENS NAVN. Foreningens navn er Steinkjer Næringsforum. 2. FORMÅL. Steinkjer Næringsforum er en ideell medlemsforening. Foreningens formål er å samle næringslivet

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

CP-skolen. Veileder for sekretær

CP-skolen. Veileder for sekretær CP-skolen Veileder for sekretær 3 Innhold Valg av sekretær 3 Sekretærens oppgaver 3 Møteinnkalling 3 Innkalling til styremøte 3 Innkalling til årsmøte 4 Protokollskriving 4 Regler for protokollskriving

Detaljer

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtatt på stiftelsesmøtet Revidert 2013 Nye standardvedtekter utarbeidet av DIS-Norge i 2012 DIS-Saltens vedtekter i dag Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøtet

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 Punkt 1: Åpning ved leder. Det var 12 stemmeberettigede tilstede, se vedlegg 1. Punkt 2: Saksliste: Sak

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

2.f-1 Veiledende funksjonsbeskrivelser og fullmakt

2.f-1 Veiledende funksjonsbeskrivelser og fullmakt 2.f-1 Veiledende funksjonsbeskrivelser og fullmakt Veiledende retningslinjer som danner utgangspunkt for oppgavefordeling i avdelingen behandlet og vedtatt av LS i desember 2011 (ref. LS-sak 92/11 samt

Detaljer

VEDTEKTER for Norsk Forening for Nevrofibromatose * * * (Sist endret )

VEDTEKTER for Norsk Forening for Nevrofibromatose * * * (Sist endret ) VEDTEKTER for Norsk Forening for Nevrofibromatose * * * (Sist endret 9.03.2014) 1 ORGANISASJON - Foreningens navn er Norsk Forening for Nevrofibromatose (NFFNF). - Foreningen er landsomfattende og partipolitisk

Detaljer

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER C C Innkalling Årsmøte 2012 I henhold til vedtak på ordinært årsmøte 15. November 2011 innkaller styret til ordinært årsmøte i Klasseklubben for 12,5 kvm krysser onsdag

Detaljer

1.1 Hunstad skolekorps stiftet 12. april 1983 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund Nord- Norge.

1.1 Hunstad skolekorps stiftet 12. april 1983 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund Nord- Norge. Vedtekter for Hunstad skolekorps 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte, tatt opp

Detaljer

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 1. ORGANISASJON Bryne Musikkorps ble stiftet 5. september 1934 av Jørgen Tjøtta under navnet Bryne Hornmusikk. Iflg. vedtak 6. desember 1948 ble navnet

Detaljer

Lokalt valgkomitéarbeid. Tips for lokale valgkomiteer og andre som arbeider med å finne styremedlemmer.

Lokalt valgkomitéarbeid. Tips for lokale valgkomiteer og andre som arbeider med å finne styremedlemmer. Lokalt valgkomitéarbeid Tips for lokale valgkomiteer og andre som arbeider med å finne styremedlemmer. Valgkomitéarbeid viktig for fremtiden Valgkomitéarbeid består blant annet av å velge ut hvem som skal

Detaljer

Vedtekter for norske kunsthåndverkere

Vedtekter for norske kunsthåndverkere Vedtekter for norske kunsthåndverkere Vedtekter for Norske Kunsthåndverkere: 1. Navn og formål Norske Kunsthåndverkere (NK) er en organisasjon for profesjonelle kunsthåndverkere i Norge. NK er partipolitisk

Detaljer

Vedtekter for Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening. Bergen avdeling

Vedtekter for Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening. Bergen avdeling Vedtekter for Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Bergen avdeling 1. NAVN Avdelingens navn er: Tekna Bergen avdeling Og er en del av Tekna Teknisk-naturvitenskapelige forenings grunnorganisasjon

Detaljer

Vedtekter for Forsvarets seniorforbund

Vedtekter for Forsvarets seniorforbund Vedtekter for Forsvarets seniorforbund Forsvarets seniorforbund ble stiftet 15. februar 1983. Vedtektene ble vedtatt på Landsmøtet den 8. juni 2011 og sist endret på Landsmøtet den 12. mai 2015. KAPITTEL

Detaljer

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1. GENERELT 2 2. ORGANISATORISKE NIVÅER LOKALT I PS 2 5 6 7 ÅRSMØTET 2 LOKALLAGENE 2 LOKALLAGSSTYRENE 2 8 3. ORGANISATORISKE

Detaljer

VEDTEKTER. Med endringer vedtatt den 3. juni 2013.

VEDTEKTER. Med endringer vedtatt den 3. juni 2013. STIFTELSEN ANKER STUDENTBOLIGER OG HOTEL (Anker STI) VEDTEKTER Med endringer vedtatt den 3. juni 2013. 1 Formål Stiftelsen Anker Studentboliger og Hotel (Anker STI) er en næringsdrivende stiftelse som

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö

DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö 1 FORMÅLET Arbeidernes Ungdomsfylking - AUF - er en sosialdemokratisk ungdomsorganisasjon for Arbeiderpartiet. AUF arbeider for et samfunn bygget på den demokratiske sosialismens

Detaljer

FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND

FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND SØR-TRØNDELAG FYLKESLAG MØTEREFERAT Sted: Rica Nidelven Hotel, Trondheim Tid : Onsdag 7. mars 2012 kl 15.00 19.00 Både faste og vara medlemmer var innkalt

Detaljer

Lover for Autorisert Ringpersonells forening.

Lover for Autorisert Ringpersonells forening. Lover for Autorisert Ringpersonells forening. Vedtatt på konstituerende årsmøte den 27. November 2009. KAPITTEL 1 - NAVN OG FORMÅL 1 Navn Foreningens navn er Autorisert Ringpersonells Forening. Her forkortet

Detaljer