Velkommen til Lurøy kommunes nye hjemmeside!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til Lurøy kommunes nye hjemmeside!"

Transkript

1 Fellesavisen KOM M U N A L INF OR M A SJON SAV I S FOR LU RØY KOM M U N E & Menighetsblad for Lurøy, Træna og Aldersund NR. 2 JUNI ÅRGANG Velkommen til Lurøy kommunes nye hjemmeside! Tekst og foto: Cato Rødsand Lurøy kommunes nye hjemmeside ble offisielt åpnet tirsdag 5. juni Rådmann Anna P. Aakre sto for selve åpningen, ved å lukke den gamle og åpne den nye. I alt 25 personer hadde tatt turen til kommunestyresalen, der det for anledningen ble holdt release-party med snitter og marsipankake. Når vi nå relanserer kommunens hjemmeside, ønsker vi at denne skal bli en aktiv kommunikasjonskanal som gjør det lettere for publikum og brukere å komme i kontakt med kommunen, sier Anna Aakre. I tillegg skal siden være en informasjonskanal som viser hva kommunen har av tjenester og tilbud innen områdene politikk, sentraladministrasjon, oppvekst, helse og omsorg, utbygging og næring eller kultur. Vi ønsker at hjemmesiden skal bli best mulig, og vi tar gjerne i mot innspill fra våre brukere. Er det noe du savner eller synes vi kan gjøre bedre, ta kontakt med oss på Rådmann Anna Aakre kan stolt vise fram Lurøys nye hjemmeside. Turid Sjøholt og Rune Bang leter spent etter noe av interesse.

2 2 Arrangementer på Indre Kvarøy Plattingdans i Kallerwaikiki fredag 22. juni og fredag 27. juli Hvis været blir dårlig, flyttes festene inn i Bekkestua. I tillegg blir det fest på Bekkestua lørdag 11. august Hjertelig velkommen! Julemesse arrangeres på Bekkestua, Indre Kvarøy lørdag 3. november Her kan du bl.a. stille ut og selge husflid, lefser/bakevarer, smykker, kunst og lignende. Interesserte bes melde seg på innen 1. november ved å kontakte Ida Olsen Kvarøy UL Flytting og oppsigelse av abonnement Ved redaktøren Steinkjerringa sendes til om lag adressater over hele landet, samt noen til utlandet. I løpet av året flytter noen av dere uten at vi får beskjed. Kan dere være så vennlige å melde adresseforandring til oss, slik at vi slipper å bruke tid på å finne dere, både i forhold til videre utsendelse og fakturering. Dersom du ikke ønsker å få tilsendt Steinkjerringa/menighetsbladet mer, vil vi ha skriftlig oppsigelse av abonnementet. Friluftsliv for funksjonshemmede Gode eksempler i kommunene Direktoratet for Naturforvaltning (DN) har tidligere påpekt at få personer med funksjonshemning deltar aktivt i friluftsaktiviteter, jfr. utredning «Friluftsliv for funksjonshemmede. Anbefalinger om tiltak for å bedre funksjonshemmedes muligheter til friluftsliv.» Et av tiltakene DN mener vil være viktig for gi funksjonshemmede bedre tilgang til slike aktiviteter, er informasjon. Gode eksempler på vellykkede aktiviteter og tiltak som fungerer, vil kunne ha stor informasjonsverdi og bidra til holdningsendringer. Derfor vil 4H Norge, sammen med en arbeidsgruppe hos DN forsøke å finne de riktig gode eksemplene som gjør at funksjonshemmede kan utøve et aktivt friluftsliv. 4H Norge er opptatt av at friluftsliv og gode naturopplevelser skal være tilgjengelig for alle, også for personer med funksjonshemning. Derfor har vi gjennom vårt prosjekt «Friluftsliv og helse for alle» satt fokus på friluftsliv og tilgjengelighet for alle de siste tre årene. Informasjon om dette prosjektet finnes på Vi vil gjerne finne de riktig gode eksemplene på vellykkede friluftstiltak, og lurer derfor på hva som finnes av erfaringer i kommunene. Dette kan være friluftsarrangementer eller andre friluftsaktiviteter som er tilrettelagt for funksjonshemmede som turer, friluftsdager, kurs/opplæring i friluftsliv, samarbeid med lokale friluftsorganisasjoner og lignende. Med funksjonshemning mener vi både psykiske og fysiske funksjonshemninger, herunder også psykiske lidelser. Eksemplene skal samles i en eksempelsamling, som vil bli presentert gjennom Direktoratet for Naturforvaltning på deres nettsted, og i brosjyrer, på konferanser og møter. Det vi er interessert i, er om vi kan finne suksesskriterier for de virkelig gode og vellykkede tiltakene og aktivitetene. Vi kommer til å følge opp de svarene vi finner mest interessante, så det er ikke nødvendig å skrive en lang «avhandling» til oss. Vi håper på god tilbakemelding. Dette vil være til stor hjelp, og kan medvirke til å gjøre friluftslivet mer tilgjengengelig for personer med funksjonshemning. Vennlig hilsen 4H Norge Kristin Madsen, prosjektleder

3 3 Kvina, 8752 KONSVIKOSEN Tlf: / E-post: Alt i Brannslokkerutstyr Kontroll, Service og fylling av brannslokkere Brannstiger, Redningsliner Deteksjonssystemer Sikkerhetsskilting Førstehjelpsutstyr Slokkeøvelser Utfører årlig kontroll hos bedrifter på brannutstyr, skilting og førstehjelpsutstyr SIKRING SLOKKING REDNING FØRSTEHJELP En god idé å bygge på! Ny Idéhuskatalog! Postboks 34 Tlf Konsvikosen Fax

4 4 Ordførerens side Årene går Ettersom en blir eldre synes det som årene går stadig fortere. Det er så mangt en skulle ha hatt anledning til og fått gjennomført. Det er merkelig for meg å tenke på at det snart, nemlig 1. januar 2008, er 20 år siden jeg ble ordfører i Lurøy. I noen sammenhenger synes det som om det var i går, men i andre sammenhenger synes det nesten som en evighet siden. Mye har skjedd i Lurøy på disse 20 årene. Forandringene er store - mest i positiv lei, men også ispedd negative utviklingstrekk. Det negative mest som en følge av sentralisering og globalisering. Vi har stadig blitt færre lurøyfjerdinger, med de sosiale følger dette medfører. Den økonomiske og teknologiske utviklinga i Norge har imidlertid medført store framskritt. Også vi i Lurøy har klart å ta del i denne. I kommunal sammenheng tenker jeg spesielt på infrastrukturbygging med reisemuligheter, desentraliserte omsorgsenheter, legekontor, barnehager m.m. Havneutbygginga vi har fått til, står det også respekt av. Men særlig har kommunikasjonene endret seg i betydelig grad. I mine første år som ordfører måtte jeg ha hybel på Lurøya, da det vår håpløst å ha arbeidspendling mellom Lurøy og Sleneset. I dag foregår slik arbeidspendling fra Lovund, Sleneset, Kvarøy og Lurøy fastland. I tillegg har dataalderen medført nye kommunikasjonsløsninger vi tidligere ikke engang kunne drømme om. Jeg er fullt klar over det fortsatte forbedringspotensialet, men utviklingstrekkene har skjedd i positiv retning. Det vil imidlertid føre for langt her i Steinkjerringa å memorere i detaljer om utviklingstrekkene. Tenker en seg om, vil alle og enhver ha registrert store endringer. I år er det valgår Nominasjonene i de ulike partiene er over. Noen, inkludert undertegnede, trekker seg som nominert på liste, mens nye kandidater stiller. Vårt demokrati bygger på og er avhengig av politisk engasjement. I Lurøy som i kommune-norge for øvrig, er dette engasjementet ikke noe å skryte av. De fleste har nok med sin egen hverdag, og finner verken tid eller interesse for politikk. Vi trenger imidlertid et sterkt lokalt engasjement for demokratiet og fellesskapets interesser. De som stiller seg til disposisjon ved valg, viser denne positive viljen. De personer som stiller på førsteplassen på listene er normalt partienes ordførerkandidater. Som erfaren ordfører er det mange både i og utenfor Lurøy som har spurt meg hva ordførervervet innebærer. Jeg vil derfor for Steinkjerringas lesere gi et lite innblikk. Ordførervervet Å være ordfører er ingen jobb i ordinær forstand. En har vervet hele tiden / hele døgnet/uka. Arbeidslov med bestemmelse gjelder ikke for dette ombudet. Vervet medfører dessuten så allsidige oppgaver at det hele tiden kreves læring og at en er aktiv med å holde seg oppdatert. I en kommune som vår, med bare én heltidspolitiker, er det vanskelig å dele på oppgaver eller å kunne velge bort enkelte roller. Med det vide oppgavespekteret til ordføreren, må en snart innse at en dessverre ikke rekker over alt. Jeg vil i det følgende nevne de viktigste oppgaver: Politisk leder: Sette dagsorden for politiske saker og være møteleder i kommunestyre og formannskap. Se til at politiske vedtak blir fulgt. Ivareta kommunestyrets ansvar for at tjenestetilbudet er tilstrekkelig for innbyggerne i kommunen og at ressursene brukes i samsvar med kommunestyrets vedtak. Bidra til samarbeid og åpenhet mellom politiske parti og befolkningen i kretsene. Se til at beslutningene skjer på demokratisk vis, og at kommunen følger etiske retningslinjer. Være bindeledd mellom politikere og administrasjon. Det er særlig påkrevd at ordfører med sitt politiske ansvar har jevnlig og Steinar Joakimsen godt samarbeid med rådmannen med sitt administrative ansvar. Påvirke myndigheter og politiske beslutninger utenfor kommunen. Representere kommunen i ulike interkommunale organer og samarbeidsfora. Være kommunens representant i ulike interkommunale og kommunale selskaper. Ombud: Være tilgjengelig, ta imot og følge opp forespørsler fra enkeltpersoner, organisasjoner og bedrifter. Være døråpner i møter, så vel innenfor som utenfor kommunen. Etterspørre og følge opp saker som enkeltpersoner ber om. Holde kontakt med, og kjenne til de ulike tjenestetilbud vi har i kommunen. Ha kjennskap til de rettigheter innbyggerne har. Arbeidsgiver: På vegne av kommunestyret utøve det overordnede arbeidsgiveransvar i nært samarbeid med administrasjonsutvalget. Til daglig å være rådmannens arbeidsgiver. Juridisk representant: Forplikte kommunen ved kjøp, salg og inngåelse av avtaler. Representere kommunen ved politianmeldelser og rettssaker. Eierskap: Ivareta kommunens eierinteresser i ulike selskap gjennom representantskap, generalforsamling eller eventuelt styredeltakelse. Beredskapsansvarlig: Ansvarlig for kommunens beredskap ved kriser eller katastrofer. Være oppdatert ved bl.a. å delta på øvelser og kurs for å være forberedt på slike ulike hendelser. Informasjon: Ansvarlig for at innbyggerne får tilstrekkelig informa-

5 5 Ordførerens side sjon om kommunens virksomhet og om aktuelle saker i kommunen. Lobbyist: Være døråpner for næringsliv og organisasjoner i møte med offentlige myndigheter og finansorganisasjoner. Markedsføre kommunen med de muligheter som finnes her. Bygge opp nettverk som kommer kommunen til gode. Samfunnsutvikler: Være aktiv overfor overordnete myndigheter for å fremme kommunens interesser når det gjelder næringsutvikling, kommuneøkonomi, infrastruktur som samferdsel, breibånd, elektrisk kraft, havner og ulike prosjekter. Representasjon: Ordføreren er kommunens formelle representant ved ulike arrangement, møter, besøk og konferanser. Takk Ved neste utgivelse av Steinkjerringa, er kommunevalget overstått og sonderingene vedrørende ordførervalg m.v. er startet. Mitt ønske er at Lurøy får en ordfører som er ombud i beste forstand for alle kretser og enkeltpersoner. En som har evne til å se Lurøy i et helhetlig perspektiv. Å være ordfører er et meget ærefult, men også meget krevende og til tider en ensom jobb! Jeg har hatt mange fine og lærerike år med langt, langt flest gledelige dager. De dager som har buttet mot, er når jeg er blir ondsinnet misforstått, samt de dager jeg ikke har maktet å oppnå de framskritt/ goder som jeg mener lurøyfjerdingene fortjener. Jeg har vært beæret med dette vervet i snart 20 år. Etter egen mening er dette normalt for lenge å ha en slik posisjon. I nyere tid er det da heller ingen ordfører i Lurøy som sammenhengende har hatt dette vervet over så lang tid. De valg jeg har vært deltaker i, samt de mange gode henvendelser, har vist meg en fabelaktig tillit - noe som har gitt meg stadig fornyede krefter til å arbeide for fellesskapets beste. Men etter egen vilje avsluttes nå denne 20-årige arbeidsøkta i slutten av oktober. Jeg vil med denne utgaven av Steinkjerringa takke alle lurøyfjerdinger for samarbeid og tillit og si med Mark Twain: Vi bør konsentrere oss om fremtiden, det er der vi skal være resten av livet. Sleneset, Steinar Joakimsen Årsrapport 2006 Onøy/Lurøy Helselag Ved leder Bodil Gullesen Året 2006 har på mange måter vært et godt år for Onøy/Lurøy Helselag. Foreningen hadde 15 medlemmer, hvorav 2 er æresmedlemmer. Når man ser på at vi er en forening som i hovedsak består av pensjonister, har vi fått til en god del arrangementer/aktiviteter. I året som er gått, har vi avholdt årsmøte, 2 styremøter og 7 medlemsmøter. Arrangementer og aktiviteter Julefest på Lurøy sykehjem, eldretreff for hele kommunen, hjertemarsj med salg av mat og kaffe, salg av hjertelodd, innsamling av penger til Demens-saken, basar 1. søndag i advent med kirkekaffe, besøk på Lurøy sykehjem hver 14. dag med kaffe og kiosk, og sist men ikke minst; turgåing 2 ganger i uka hvor alle som har lyst kan være med. Styresammensetning i 2007 Bodil Gullesen (leder), Ragnhild Fjellgaard Pedersen (nestleder), Ruth Figenschau (kasserer), Anne Martinussen (st.medlem), Bjørg Andreassen (st.medlem) og Andrea Hansteen (varamedlem). Bidrag som er gitt Bidra for vel kroner er gitt til ulike formål i 2006; Redd Barna, TV-aksjonen 2006, Kreftsaken, senkeapparat Lurøy kirkegård, Tuberkuloseforeningen, blomster og gaver til Lurøy sykehjem og blomster til eldre i kretsen til jul. Alle inntektene kommer fra basarer og loddsalg på medlemsmøtene. Ved alle arrangementer er kaker til kaffen gitt av medlemmene. Stor takk til alle som har støttet oss med loddkjøp. Er det noen som har lyst til å begynne i foreningen, så er dere hjertelig velkommen. DIN EGEN KRAFTLEVERANDØR Hovedkontor: Sonekontor: 8186 Tjongsfjorden 8750 Tonnes Telefon Telefon Feilmelding døgnet rundt:

6 6 Nordbygda på fastlandet gårdene og folket Undertegnede har arbeidet med et større lokalhistorisk prosjekt mer eller mindre systematisk gjennom en periode av flere tiår. Dette er blitt gjort med tanke på å utgi en mest mulig sammenhengende gårds- og slektshistorie for de matrikkelgårdene som ligger i Nordbyggda på fastlands-lurøy. Alle disse spor fra eldre og nyere tid med tilknytning til gårds- og husmannsbosettingen på dette området er vurdert, systematisert og bearbeidet med henblikk på å skulle utgis i bokform. Denne boka som ser ut til å bli på vel 400 sider, kommer etter all sannsynlighet ut til jul inneværende år. Oppbygging Boka er bygget opp med tanke på en mest mulig helhetlig fremstilling av gårdsbosettingen på området Nordbygda (Tonneshalvøya). Den er bygd opp rundt en innledende generell del for hele det geografiske område, hvor geologi, arkeologi, samebosetting, utvandring, spesielle hendelser m.m. gis en omtale. Deretter følger en mer tradisjonell gårds- og slektshistorie hvor gårdene med husmannsplasser blir omtalt. Denne gårds- og slektshistorien omhandler seks matrikkelgårder: Finngammen (Gnr. 42), Kvina (Gnr. 43), Nerkongsvik (Gnr. 44), Øvre Kongsvik (Gnr. 45), Aspdalen (Gnr. 46) og Tonnes (Gnr. 47). Hver av gårdene er delt inn i tre hoveddeler : 1. En gårdsbeskrivelse som omtaler gårdens navn, grenser, ressurser, eiere og bosetting over tid 2. En hoveddel som er kalt Folk på gården. Her bindes slektsopplysninger om de enkelte familier som har hatt tilhold her, med gården som var den ressurs de forvaltet i fellesskap. Det er lagt vekt på de hovedpersoner som var leietakere på gården. 3. En slektstabell hvor alle familier som har hørt til på gården fremstilles i sin fulle utstrekning, ektefeller, deres foreldre, barn i familien, m.m. De er oppstilt i en rekkefølge bestemt av året for deres giftemål der dette er kjent. Ett av bildene i boka. Niels Gierbrandt Brodtkorb d.y. ( ). For enkelte par er det brukt årstallet for deres første fellesbarns fødsel, dersom de eksempelvis ikke var gift. For innflyttere kan det i noen tilfeller være bruk det året de kom til gården. Den historie om gårdene som beskrives har en tidsramme fra middelalderen til rundt Det kunne vært ønskelig å føre historien og slektene ennå lengre opp mot dagens situasjon, men tilgangen på sentrale kilder, særlig kirkebøkene, folketellinger m.m., er klausulert mot innsyn for denne perioden. Fremstillingen fører frem til tida rundt , men har sitt hovedfokus i tiden mellom år , og det er i mindre grad tatt med forhold i fra 1900-tallet. Her kunne det ha vært gjort mye mer for å gi en bedre og mer fullstendig fremstilling. Boka blir rikt illustrert med minimum bilder. En bønn til dere lesere: For å gi en viss pekepinn på hvor mange bøker som skal trykkes til høsten, ber jeg om at de som med utgangspunkt i denne korte orientering kan forhåndsbestille eller gi et lite hint om at denne boka vil de kunne tenke seg å kjøpe, å sende en epostmelding eller ta en telefon og ring til meg om din interesse for boka. Rune Bang Berit sblomster Blomster / Potter Blomsterfrø Gjødsel og jord Garn / Strikkepinner / Mønsterbøker Håndarbeid Gaveartikler Te / Drops Rosenrot-produkter Såper Honning Gavekort For bestilling ring eller BERITS BLOMSTER ORDNER SAKEN! 8762 SLENESET ÅPNINGSTIDER Dagtid: Mandag Stengt Tirsdag fredag: Lørdag ÅPNINGSTIDER Kveldstid: Mandag/torsdag Stengt Tirsd/onsd/fred lørd/sønd.:

7 Onøy/Lurøy skole til landsfinalen i årets Nysgjerrigper-konkurranse! 7 Tekst: Cato Rødsand Foto: Onøy/Lurøy skole Blant omlag 130 bidrag har flere skoler fra Nord-Norge hevdet seg helt i toppen i barnas forskningskonkurranse Årets Nysgjerrigper Av de 20 som har gått helt til finalen, er fire fra Nord-Norge og her finner vi altså 1-4 klasse ved Onøy/Lurøy skole. I hard konkurranse har altså fire bidrag fra region nord kommet til landsfinalen. Forskningsprisen Årets Nysgjerrigper deles ut av Forskningsrådet, og arrangeres i år for 17. gang. Konkurransen er stadig like populær, konstaterer prosjektleder Kate Furøy i Forskningsrådet. Elever og lærere ved Onøy/ Lurøy skole er både glade og stolte. I løpet av de fire årene skolen har deltatt, har de altså klart å få 5 bidrag helt fram til landsfinalen. Veiledere i årets Nysgjerrigperprosjekt er Trine Sandvær og Marit Lorentsen. Noen av elevene har sammen med lærer Trine Sandvær vært med alle årene, og har skaffet seg svært god erfaring med denne prosjektmetoden. Foruten at vi er kommet til finalen igjen, føler vi at vi makter å oppfylle læreplanen ved å lære oss denne prosjektarbeidsmetoden. Det er også viktig å poengtere, sier en tydelig stolt rektor Elin Nystad. Finalister fra region nord i Årets Nysgjerrigper 2007: klasse ved Mindland skole, 8860 Tjøtta med prosjektet 8764 LOVUND Miljøvennlig emballasje Av miljømessige årsaker bør fisk pakkes i styroporkasser fordi kassene «Hvorfor er mange kakaomugger dårlige?» klasse ved Neverdal skole, 8149 Neverdal med prosjektet «Hvorfor lukter Alfabeta merkelig? klasse og klasse ved Hamnvåg Montessoriskole, 9055 Meistervik med prosjektet «Hva kan vi gjøre for at flere skal levere drikkekartonger i retur?» klasse ved Onøy/Lurøy skole, 8766 Lurøy med prosjektet «Hvorfor kan krabber leve både over og under vann? 31. mai ble vinnerne av fem spesialpriser offentliggjort, gitt av Nysgjerrigpers samarbeidspartnere Kreftforeningen, Ungt Entreprenørskap, Enova, Naturfagsenteret og RENA- TE. Onøy/Lurøy skole var ikke blant disse, men har fått diplom Lurøy kommune er ferdig med utbygging av Albertskjæret havn på Sleneset er 100% resikulerbare er fri for KFK-gasser og tungmetaller ikke gir avfallstoffer ved fremstilling har unik isolasjonsevne sikrer produktets kvalitet er hygeniske -hindrer bakteriedannelser er ekstremt lette i vekt Her studerer Magnus Aurlund krabbens mysterier. (Foto: Trine Sandvær) og hederlig omtale for sitt grundige prosjektarbeid, og det står det respekt av! Utbygging og næring Moloen er forlenget, laget noe høyere og bredere. Kostnaden med arbeidet er på ca 1,1 millioner kroner. Arbeidet med moloen vil bli avsluttet med asfaltering av molo og tilkomstveg i løpet av sommeren.

8 8 Minner etter Tor Andreas Edvardsen Tor Andreas Edvardsen døde 1. april 2007 og vart gravlagt på Lurøy kirkegård. Han blei 72 år. Eg vart kjent med Tor hausten 1954 da vi tok til på Levanger lærerskule. Han var ein stillfarande og beskjeden kar. Men etter kvart som eg vart betre POTTEPLANTER SNITTBLOMSTER Og diverse tilbehør Kranser Dekorasjoner Bårebuketter Samt planting og stell av graver kjent med han, og han drog fram kartet og la ut om Kvarøy, Lurøy, Onøya, Træna og Lovund og Hestmannen vart det liv i karen! Og eg som hadde digga Nordland i mange år pga Espolin Johnson sine bilder og Regine Normann sine eventyr, Petter Dass og Jonas Lie si diktning eg fall pladask for denne nordlendingen som fortalte så levande at eg såg både troll og draug, nordlys og morild, nordlandsbåt og skarv! Tor var eit følelsesmenneske som eg, skiftande i humør og humor. Han kunne koma med så saftige replikker at vi lo oss skakke! Han hadde eit fantastisk forteljartalent. Han kunne skildre folk og natur så menneska rundt han satt trollbundi. Han var uvanlig musikalsk, spela gitar, orgel og piano uten noter, og han var flink til å synge. Han kunne nådd langt når det galdt musikk. Eg har vori mange gonger på Kvarøy, m.a. hadde eg med mor mi og alle tri ungane opp til Tor medan han budde på Ytter-Kvarøy. Det var stort, for Hurtigruta stoppa ute på fjorden pga oss, vi kleiv ned taugstigen og far til Tor tok imot oss med båten sin. Ungane jubla! Eg var fleire gonger i det praktfulle huset hans i Konsvikosen, der vi heldigvis fekk hatt lærerskuletreff i Strålande ver og varmt døgnet rundt. Eit eventyr for oss alle, men mest for dei som aldri hadde vori i Nordland før, trur eg. Tor var lykkelig for eit vellykka treff! Tor flytta til Kragerø etter året på Kvarøy, og var der i 13 år. Der fekk han sonen til Alf Cranner som elev, og vart og fadder til Cranners yngste son. Tor var ein elska lærar i Kragerø, sa Cranner i telefonen her ein dag. Han var ein stor pedagog, son og spela med ungane kvar dag, laga teaterstykke og fester, foreldra var lykkelige. Cranner fikk Alf Prøysen til å skrive et skuespell til Tors klasse, og Prøysen sjøl kom på premiera. Han roste Tor frå scena og gav han Teskjejerringa i miniatyr. Dette trur eg var noko av det største Tor har opplevd. Og da Prøysen vart sjuk, laga Tors klasse tegninger til Prøysen, som dei limte opp på ei stor plate og sendte til Rikshospitalet. Dette gledde Prøysen veldig, sa Cranner. Tor var utrulig allsidig. Han var praktisk, flink til å planlegge ÅPNINGSTIDER: Tirsdag: Lørdag: Tlf: og Adresse: 8730 Bratland og hadde store kunnskaper om mange ting. Pertentlig og nøye var han i all si ferd og hadde den velsigna gode og saftige replikken. Eit sjeldent, fint og vart menneske. Han var glad i menneske, i natur og å sjå nye stader. Men mest av alt elska han Kvarøy, Nordland, musikk og Hurtigruta! Fred over hans minne! Solrun Krokan Berg Gausdal

9 9 LURØY KOMMUNE Sentraladministrasjonen: Postliste På Lurøy kommunes hjemmeside vil du etter hvert finne oversikt over mottatte og sendte dokumenter sortert pr dato. Ønsker du kopi av dokumenter, kan du ta kontakt på tlf eller Merk at noen dokumenter er unntatt fra offentlighet og vil dermed måtte følge regler for behandling av unntatte dokument. Unntatte dokumenter er markert med hjemmel og tittel, og dokumentnavn kan være markert med stjerner. Tørr Bjørkeved 60 liters sekker kr. 60,- pr. sekk + frakt Bringes eller sendes etter avtale. Bestill ved NÅ for GRATIS TILKJØRING i mai, juni og august. Levering til øyene forutsetter oppsamling til fulle lass (3-400 sekker) Stikk innom vårt utsalg på Haugland for en titt på våre gave-bruksgjenstander, f.eks. Lurøykofta og Lurøynåla I slutten av mai og første del av juni var vi velsigna med godt vær, selv om det var ispedd litt nordavindsgalauring. Fra gammelt av sies det at nolavijnn e kal, sjøl om hainn kjæm itur steikovnsdøræ. Men vi får leve i håpet og tro på en god og varm sommer. Men av og til, når værgudene ikke vil skjemme oss bort, er det fristende å skrive noen sannhetens ord om det hele: HELSIKES VER Av Cato Rødsand juli 2006 Nedbør og blest regn fra sørvest. Snart e det kveld - sommar på hell. Elingan kjem bryt sæ frem. Vannrett de går - væta vi får. Sola ho gløtta frem unna bøtta. E vi nu snar - kletørk vi har. Kom her forleden førrsektig beskjeden. Forlot oss så fort - sommarn va kort. Sett her så flau sneppa og snau. Drotten han fer - helsikes ver Utgave nr. 3 Utgave nr. 4. Utgis 15. oktober Utgis 15. desember Stoff lev. Stoff lev. innen innen Tlf Medisinutsalg -Tippe kommisjonær - Statoil forhandler

10 10 Oppussing på ungdomshuset Fagertun (Onøy) Bøtteballetten» i aksjon. Øverst f.v: Kristel Iversen, Berit Bentzen, Karin Olufsen. Nederst f.v: Anita Johannessen, Aaslaug Nystad, Elin Nystad og Ingrid Bentzen. Kjære bileier! Uansett hvilket bilmerke du har, er du velkommen! Alt til bilen på et sted: Periodisk kjøretøykontroll PKK Kilometerservice Teknisk service Alt av bildeler Stort utvalg av bilrekvisita Dekk og felger til alle kjøretøy bilrekvisita Kvina Auto AS Kvina, 8752 Konsvikosen. Tlf Fax Distriktsgrossist: Tlf Det hadde vært snakk om å «gi Fagertun ei ansiktsløftning» i flere år, og på en fest på huset ble det endelig satt en dato. I løpet av tre dager var vi i gang. Anita H. Johannessen sendte SMS til jenter som kunne tenke seg å være med. Etter hvert fikk vi med noen gutter også. Med stort og smått har det vært omtrent 25 stykker i arbeid. Vi har vasket, malt, ryddet (!), kokt kaffe, skrudd ned og opp igjen, laget nye hyller, diskutert og kost oss. I vel to uker har vi holdt på og klarte å få restaurant, sal og scene ferdig til 17. mai. For å få med folk på dugnad har vi funnet ut at det er viktig med god organisering og at ting er lett å få tak i. I den forbindelse må vi rette en stor takk til Espen Fjellgard på butikken hos Ole Kr. Johannessen, som har stilt opp i tide og utide med maling og annet vi trengte. Vi må fortsatt holde på litt til for å få kjelleren malt og gulvene lakket. Til høsten skal vi ta fatt på toalettene og håper på like stort engasjement da som nå. Vi er veldig fornøyd med resultatet (spesielt at det rosa er borte). Noen vil flytte inn på ungdomshuset og andre vil sågar gifte seg på nytt! Vi håper at også andre syns det ble fint og vil ta huset i bruk... Hilsen dugnadsgjengen

11 11 Rakel Bentzen (9) og Mia Bentzen (7) er med på dugnad og har fått jobb som kaffekokere. Rebus for de glupe hoder Løsningsordet fra rebusen i nr 1/07 var KASTMONA et lokalt navn på Lurøya. Blant de 14 innsenderne, ble Lill-Tove Olsen, 8743 Indre Kvarøy, trukket ut som vinner. Hun får et par Lurøy-votter i premie. Vi fortsetter med rebusen Luringen, og skal også denne gangen fram til et lokalt navn i Lurøy: Flaks + holmen Forslag til løsning sendes: Steinkjerringa, 8766 Lurøy, innen 20. september 2007 Vinneren belønnes med et par Lurøy-votter. Navn: Adresse: Løsning:......

12 12 Ved Cato Rødsand Det skal velges representanter til lokalutvalgene i Lurøy, kommunestyret i Lurøy og fylkestinget i Nordland. I Lurøy er valglokalene åpne søndag 9. og mandag 10. september. Stemmesteder i Lurøy 1. Sørnesøy skole for Sørnesøy krets 2. Lovund skole for Lovund krets 3. Moflag skole for Sleneset krets 4. Onøy/Lurøy skole for Onøy/ Lurøy krets 5. Kvarøy oppvekstsenter for Kvarøy og Hestmona krets 6. Aldersund skole for Aldersund krets 7. Konsvik skole for Konsvik krets Det er valgt lokale stemmestyrer som skal administrere valget i de respektive kretsene. Kunngjøringer Valget i Lurøy kunngjøres ved annonser i lokalavisene, ved oppslag i kretsene og på kommunens hjemmeside (www.luroy.kommune. no) Forhåndsstemmegivning Ordinær forhåndsstemmegivning avholdes på Lurøy formannskapskontor. Ellers avholdes forhåndsstemmegivning til avtalte tidspunkt på - Konsviktunet - Alderspaviljongen i Aldersundet - Lurøy sykehjem - Kløverheimen - Lovund helsetun Åpningstider Stemmelokalene vil være åpne - søndag 9. september 2007 fra kl 1400 til kl mandag 10. september 2007 fra kl 1100 til kl 1630 Manntall Midt i juli vil det bli lagt ut manntallslister i kretsene: 1. Sørnesøy skole for Sørnesøy krets 2. Joker Lovund for Lovund krets 3. Titten AS for Sleneset krets 4. Håkon Lund AS for Onøy/Lurøy krets 5. Kvarøy Handel for Kvarøy krets 6. Bra-Pro for Aldersund krets 7. Arnulf Olsen AS for Konsvik krets Valglister Følgende valglister er godkjente i Lurøy: - Lurøy Arbeiderparti - Lurøy Høyre - Lurøy kristelig Folkeparti - Lurøy Kystparti - Lurøy Senterparti - Lurøy venstre - Lovund Tverrpolitiske Liste Lokalutvalgene har avholdt nominasjon for lokalutvalgene, hvor hvert av utvalgene har foreslått en kretsliste. BRUK STEMMERETT DIN! LURØY KOMMUNE Møteplan for 2007 KOMMUNESTYRE Sted og klokkeslett angis i innkalling Onsdag 26. september Tirsdag 30. og onsdag 31.oktober (ord. kommunestyre + budsjettdugnad) Onsdag 12. desember (budsjettmøte) FORMANNSKAP OG PSU Sted: Lurøy Rådhus, kl Onsdag 29. august Onsdag 12. september Onsdag 10. oktober (rammer) Onsdag 7. november Onsdag 21. november (budsjett) TILSYNS- OG RETTIGHETSSTYRE Sted: Lurøy Rådhus, kl Fredag 14. september Fredag 12. oktober Fredag 23. november ARBEIDSMILJØUTVALGET Sted: Lurøy Rådhus, kl Fredag 21. september Fredag 23. november Det tas forbehold om endringer av møtedager dersom tungtveiende grunner for dette oppstår. Øvrige møtedager settes etter behov. I Lurøy skal vi gjøre hverandre verdifulle og betydningsfulle!

13 13 Ved Cato Rødsand Ta kontakt enten med kulturleder Rune Bang Eller redaktør Cato Rødsand Vi prøver oss med to nye bilder. Det første bildet er av fire ungdommer, sannsynligvis fra Aldra/innlandet, og det er Gudrun på Hjart som sitter foran til venstre. De andre tre er ukjent Det andre bildet er fra Sørnesøy og ingen av personene er kjent. Autorisert regnskapskontor Kvina, 8752 KONSVIKOSEN Tlf Fax Regnskap Lønn Fakturering Årsoppgjør Medlem NARF -Norges Autorisert Regnskapsføreres Forening

14 14 Autoservice AS Onøy 8766 Lurøy Driver med slipsetting av båter, reparasjon av båtmotorer + vinterlagring av båter inne i hus. Reparasjon av biler og landbruksutstyr. Salg av batterier, olje, dekk og deler til båt, landbruk og biler (alle merker) + bunnstoff, båtutstyr og maleutstyr. Pressing av hydraulikkslanger. Telefon: Telefaks: Mobil: Helgeland Avfallsforedling IKS Tlf: e-post: Utvidet returpunkt Bra-Pro i Aldersundet og ved Håkon Lund AS på Onøy. Her kan du nå levere: Glass- og metallemballasje Klær (rene og brukbare) Papp/papir Farlig avfall (maling, olje, lakk og lignende.) Elektriske/elektroniske produkter (egen container) Farlig avfall og elektriske/elektroniske produkter må leveres i åpningstiden til butikken/bra-pro. Det er ikke tillatt å sette annet avfall utenfor containerne. Henting av grov- og restavfall kan bestilles hos din lokale renovatør (egen rute med egne priser). Lurøy innland: Roald Stensland tlf: Onøya/Lurøya: Sveinung Handå tlf: Byggevarer Maling Jernvarer Grus Ole Kr. Johannessen ONØY 8766 Lurøy Tlf Fax

15 15 TV-aksjonen 2007 Sammen for barn TV-aksjonen 2007 er tildelt UNICEF Norge. Aksjonen, Sammen for barn, går av stabelen 21. oktober og skal gjennomføres i strategisk samarbeid med Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité og Right To Play. Inntektene fra TV-aksjonen går til barn berørt av hiv/aids. En ensom kamp Barn berørt av hiv/aids er ikke nødvendigvis aids syke eller smittet med hiv-viruset, men lever i lokalsamfunn hvor aids har satt dype spor. De voksne faller fra, eller blir ute av stand til å forsørge seg og sine. Støtteapparat finnes ikke og infrastrukturen brytes gradvis ned. Millioner av barn lever uten tilsyn av voksne og må klare seg alene. Barndommen forsvinner og hver dag er en ensom kamp for å overleve. Liv og livsglede Aids har gjort over 15 millioner barn foreldreløse. Hver dag mister 6000 nye barn foreldrene sine og 1400 barn dør av aids. «Sammen for barn» handler om mer enn akutt nødhjelp og hjelp til å overleve, den skal også bidra til sterkere nettverk for barn og unge og gi dem liv og livsglede. Barn skal slippe å kjempe alene! Å bekjempe hiv/aids krever en innsats ut over det vanlige. Derfor er det nødvendig med engasjement på alle plan - regjeringer, næringsliv, organisasjoner og privatpersoner. TV-aksjonen Sammen for barn er et slikt samlingspunkt i Norge. I Lurøy skal vi være klar til innsats og har til målsetting å slå alle tidligere rekorder! Cato Rødsand, aksjonsleder ALT I STEIN Gravmonumenter Kjøkkenbenkplater Bord Peisplater Vindusbrett Fasadestein Div. stein uteanlegg Skifer LURØY HANDEL a.s 8766 Lurøy Tlf Faks Skal du bytte yrke, eller skaffe deg ny utdanning? Da kan vi tilby: Informasjon om yrke og utdanning Kartlegging av egen kompetanse Vurdering av realkompetanse 6490 EIDE Tlf Faks Vår repr.: Ronny Jentoft 8730 Bratland Tlf Mob Du kan ta kontakt med oss for en samtale, ringe eller sende e-post. Tjenesten er gratis. Veiledningssenteret Ytre Helgeland Torolv Kveldulvsons gt. 3, 2. etg. Sandnessjøen Tlf: epost:

16 FULLDISTRIBUSJON Det var stor stemning og fullt trøkk da koret framførte The Loco-Motion med Marianne Buschmann og Anne Gunn Wiik som vokalister og Stein-Magne Wiik på saksofon. Jubileumskonsert med trøkk! Tekst og foto: Turid Sjøholt Med innholdsrikt repertoar og høy stemning holdt Onøy/ Lurøy Sangkor en glitrende jubileumskonsert for en fullsatt sal og et begeistret publikum. Lørdag 28.april var folket i bygda invitert til gratis konsert i anledning korets tiårsjubileum, og folk møtte fulltallig fram, - både fastboende, hyttefolk og andre tilreisende. Alle gamle kormedlemmer hadde fått spesiell invitasjon til å delta i jubilèet, og noen kom reisende langveisfra. - Jeg var med i koret da det startet for ti år siden, forteller Eli Cesilie Myrene, som nå bor i Stranda på Sunnmøre. - Tiden i Onøy/Lurøy Sangkor har gitt meg så mye at jeg hadde virkelig lyst til å komme hit til dette jubilèet, fortsetter hun. Det er ikke bare det musikalske som er så bra, men også det sosiale er helt unikt. Tiden i Onøy/Lurøy Sangkor gjorde at jeg ble virkelig glad i korsang, så jeg hadde lyst til å fortsette med det da jeg flyttet. Jeg har prøvd meg litt fram, men jeg har til nå ikke funnet noe som er like kjekt som dette, sier hun. - Det musikalske utvalget holder en fin balanse mellom lettere og mer seriøs musikk med meningsfulle tekster både på norsk og engelsk. Det stilles ikke så store krav til den enkelte at øvingene føles for terpete, men likevel klarer koret å holde et forholdsvis høyt musikalsk nivå. Selv føler jeg at jeg lærte mye den tiden jeg var med, og jeg har gledet meg til å få være med å synge i koret her i dag, betror hun oss. - Vi er heldige som har et så flott kor her i bygda, synes Kjellrunn Klippenvåg. De har så fin musikk og er veldig dyktige til å synge. Jeg tror ikke jeg har gått glipp av en eneste konsert som koret har holdt i disse ti årene, fortsetter hun, og i dag var det ekstra bra med så mange sangere og musikere og stor stemning blant publikum. Oppslutningen i dag viser også at folk i bygda setter pris på koret, mener hun. På slutten av konserten ble koret betraktelig utvidet da et ti-talls Eli Cesilie Myrene kom langveis fra Stranda på Sunnmøre og har gledet seg til å være med på konserten og jubileumsfesten. gamle medlemmer deltok i noen av sangene, og stemningen sto i taket. - Det er bare en ting å si om dette, og det er at det er veldig, veldig bra, og til å bli i godt humør av, uttalte Arne Bentzen, som også var en av de fornøyde blant publikum. KOMMUNAL INFORMASJONSAVIS FOR LURØY Ansvarlig utgiver: Lurøy kommune Opplag: 1400 (gratis til alle husstander i Lurøy) Abonnement utenbygds: kr. 75,- pr. år Redaksjon: Cato Rødsand Les Steinkjerringa på nett: (linker) Menighetsblad for Lurøy, Træna og Aldersund Ansvarlig utgiver: Menighetsrådene i Lurøy og Træna Opplag: 1620 (til alle husstander i Lurøy og Træna) Redaksjon: Georg Eichsteller TRYKK: RØNNES TRYKK AS MOSJØEN

NAV-direktør Kjell Hugvik i Lurøy

NAV-direktør Kjell Hugvik i Lurøy Fellesavisen KO M M U N A L INFO R M A S J O N S AV I S FO R LURØY KO M M U N E & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 3 OKTOBER 2011 25. ÅRGANG NAV-direktør Kjell Hugvik i Lurøy I slutten av august tok

Detaljer

Trimløypa på Nord-Solvær

Trimløypa på Nord-Solvær Fellesavisen Ko m m u n a l info r m a s j o n s av i s fo r Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 2 JUNI 2012 26. ÅRGANG Trimløypa på Nord-Solvær Flott utsikt mot Tomma fra den røde

Detaljer

Julehilsen til kjente og kjære i Lurøy

Julehilsen til kjente og kjære i Lurøy Fellesavisen K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 4 DESEMBER 2002 16. ÅRGANG Julehilsen til kjente og kjære i Lurøy Oppvekst side 4 9 og 19-20 Ved å lytte

Detaljer

NR. 1 Mars 2015 29. ÅRGANG

NR. 1 Mars 2015 29. ÅRGANG Fellesavisen K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 1 Mars 2015 29. ÅRGANG Julelunsj for ungdom 2014 ble en stor suksess Foto: Lurøy Kommune At

Detaljer

Næringslivsdag på Sleneset

Næringslivsdag på Sleneset Fellesavisen Ko m m u n a l info r m a s j o n s av i s fo r Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 4 desember 2012 26. ÅRGANG En spennende reise fra USA til Norge Ved Cato Rødsand Dette

Detaljer

Bibliotekaren. Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie

Bibliotekaren. Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet 2015 1 Robert Eriksson foreslår vesentlige endringer i arbeidsmiljøloven Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie

Detaljer

MAGASINET. Møt landsstyrekandidatene LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET. På full fart mot landsmøte i Personskadeforbundet LTN. s. 8-13

MAGASINET. Møt landsstyrekandidatene LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET. På full fart mot landsmøte i Personskadeforbundet LTN. s. 8-13 MAGASINET FOR PERSONSKADEFORBUNDET LTN PERSONSKADEFORBUNDET LTN nr. 7-12. årgang 2013 Én + én + to = fire s. 4-7 Vårt potensiale er stort s. 8 Informasjon fra Statens sivilrettsforvaltning s. 14 På full

Detaljer

Andebu. Stikk@ Les også mer om: INFORMASJON. Kommunesammenslåing Kommuneplan Biblioteket på Bergenstur Høyjord skole

Andebu. Stikk@ Les også mer om: INFORMASJON. Kommunesammenslåing Kommuneplan Biblioteket på Bergenstur Høyjord skole Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2014-23. årgang Se side 16-17 Les også mer om: Kommunesammenslåing Kommuneplan Biblioteket på Bergenstur Høyjord skole Andebu Utgiver:

Detaljer

15.04.2005 LØSSALG KR 45,- NR 4

15.04.2005 LØSSALG KR 45,- NR 4 15.04.2005 LØSSALG KR 45,- NR 4 nyheter nyheter Mercedes-Benz Vito er «Van of the Year 2005»! Mercedes-Benz er et merke fra DaimlerChrysler DRIVSTOFFORBRUK FOR VITO 109CDI VED BLANDET KJØRING; 0,96 L/MIL.

Detaljer

ung fri Bør 16-åringer få stemmerett? Plateslipp: Hank & Mari Ungdom i gateopptøyer Fabrikken for og av ungdom Norges rareste klubbnavn?

ung fri Bør 16-åringer få stemmerett? Plateslipp: Hank & Mari Ungdom i gateopptøyer Fabrikken for og av ungdom Norges rareste klubbnavn? ung m a r s 2 0 0 9 : 1 & fri n o v e m b e r 2 0 0 8 : 4 Bør 16-åringer få stemmerett? Plateslipp: Hank & Mari Ungdom i gateopptøyer Fabrikken for og av ungdom Norges rareste klubbnavn? Vi har kommet

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Nr 1 Mai 2007 Årgang 17 Vår nye nabo i øst....men hvitveisen vår får de ikke! Vel-Nytt Nr.. 1 2007 Side 1

Nr 1 Mai 2007 Årgang 17 Vår nye nabo i øst....men hvitveisen vår får de ikke! Vel-Nytt Nr.. 1 2007 Side 1 Nr 1 Mai 2007 Årgang 17 Vår nye nabo i øst...men hvitveisen vår får de ikke! Vel-Nytt Nr.. 1 2007 Side 1 Vel-Nytt Nr. 1 2007 Side 2 INNHOLD Lederen har ordet 3 Redaktørens hjørne 3 Redaksjonen 3 Sosialist

Detaljer

FRI for farer? NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22

FRI for farer? NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22 NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22 FRI for farer? Høyremagasinet / MULIGHETER 2-10 / 1 TRYGGE LOKALSAMFUNN Høyres politikk bygger

Detaljer

Daniels smarte valg. Valg til høsten. Ny skole på Nesøya. Hjelp å få hjemme

Daniels smarte valg. Valg til høsten. Ny skole på Nesøya. Hjelp å få hjemme INFORMASJON TIL ALLE HUSSTANDER I ASKER KOMMUNE NUMMER 1 - ÅRGANG 2 - JANUAR 2015 Valg til høsten 14. september er det kommune- og fylkestingsvalg. Juridisk rådgiver Rolf Brakstad i Asker kommune er nøye

Detaljer

Vi ønsker våre lesere en fin vår!

Vi ønsker våre lesere en fin vår! KOMPOSTEN NR 1 - ÅR 2008 INTERNAVIS FOR NORDRE LAND KOMMUNE Foto: Oppland Arbeiderblad I desember 2007 hadde Nordre Land sin årlige markering for de gikk av med pensjon i løpet av året, de med lang tjeneste

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Nr. 3 2012 Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Innhold Nr. 3 2012 4 Ungdom og boligsparing 6 Eget hjem egen forsikring?

Detaljer

FØLG MED PÅ VÅR FACEBOOK- OG HJEMMESIDE! HER FÅR DU SISTE NYTT FRA SENTERET, SAMT GODE TILBUD FRA BUTIKKENE VÅRE! Årets ryddeaksjon I Hinna bydel!

FØLG MED PÅ VÅR FACEBOOK- OG HJEMMESIDE! HER FÅR DU SISTE NYTT FRA SENTERET, SAMT GODE TILBUD FRA BUTIKKENE VÅRE! Årets ryddeaksjon I Hinna bydel! Nr. 1/2015, 23. februar Årets ryddeaksjon I Hinna bydel! Onsdag 22. april rydder alle skolene våre i sine nærmiljøer. 2500 barn plukker boss på dugnad! Vi oppfordrer herved alle huseiere, naboer og sameier

Detaljer

aktuelt Forlater ikke sin kone Hjerneslag Tidligere stortingspresident Jo Benkow fikk behandling i verdenstoppen. Side 12 Side 16

aktuelt Forlater ikke sin kone Hjerneslag Tidligere stortingspresident Jo Benkow fikk behandling i verdenstoppen. Side 12 Side 16 aktuelt Medlemsbladet for 1/2011 Nasjonalforeningen for folkehelsen Forlater ikke sin kone Side 16 Hjerneslag Tidligere stortingspresident Jo Benkow fikk behandling i verdenstoppen. Side 12 Kjære leser!

Detaljer

AVISA. ET MØTESTED FoR AREMARK MARKER RØMSKoG

AVISA. ET MØTESTED FoR AREMARK MARKER RØMSKoG Nr. 11 November 2009 ole på Haug Grenseland AVISA ET MØTESTED FoR AREMARK MARKER RØMSKoG ole Svendsby «styrer» arbeidet med den gamle, restaurerte «Turisten». Side 6 og 7 moro med korps Det er både sosialt

Detaljer

Et nettverk av røde tråder

Et nettverk av røde tråder » Program og magasin 2011 Et nettverk av røde tråder LEDER TANGEN ARBEIDERLAG» ELI KNØSEN Alt henger sammen med alt annet, er det noen som har sagt. Og det er jo riktig det. Så er detslik at det å ha et

Detaljer

Reformen på sporet s. 6 Møt arbeidsminister Hanne Bjurstrøm s. 14 Bjørnson-prisen til Marte Wexelsen Goksøyr s. 16 Guros vei til egen bolig s.

Reformen på sporet s. 6 Møt arbeidsminister Hanne Bjurstrøm s. 14 Bjørnson-prisen til Marte Wexelsen Goksøyr s. 16 Guros vei til egen bolig s. Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 6 2011 Reformen på sporet s. 6 Møt arbeidsminister Hanne Bjurstrøm s. 14 Bjørnson-prisen til Marte Wexelsen Goksøyr s. 16 Guros vei til egen bolig s. 22 2 Fra generalsekretæren

Detaljer

Søker pasienter til unikt prosjekt. TRONDHEIM har fått ny advokat. magasin. Møte med statsministeren. Synsforstyrrelser.

Søker pasienter til unikt prosjekt. TRONDHEIM har fått ny advokat. magasin. Møte med statsministeren. Synsforstyrrelser. magasin et organ for trafikk-, yrkes- og fritidsskadde nr. 10-7. årgang 2008 s. 7 Møte med statsministeren Synsforstyrrelser etter skade s. 8-9 Vellykket refleksaksjon s. 16-18 Søker pasienter til unikt

Detaljer

Vi i KOMMUNEVALGET. Det er viktig å stemme! Godt valg! Landslaget for Offentlige Pensjonister

Vi i KOMMUNEVALGET. Det er viktig å stemme! Godt valg! Landslaget for Offentlige Pensjonister Vi i Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister Nr. 3-2011 - Årg. 66 KOMMUNEVALGET Landslaget 2011 for Offentlige Pensjonister Det er viktig å stemme! Godt valg! VI i LOP nr. 3 2011 Medlemsblad

Detaljer

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 3 2008 Nordisk treff i Århus Reisereportasje: Trygghet til mangfold Det kulturelle mangfoldet i barnehagen Kina en nasjon i utvikling

Detaljer

nr 4.08 ET MEDLEMSBLAD FOR NORGES BYGDEKVINNELAG Kvinnefaser Arbeidsarven Tema: Kvinneliv

nr 4.08 ET MEDLEMSBLAD FOR NORGES BYGDEKVINNELAG Kvinnefaser Arbeidsarven Tema: Kvinneliv Bygdekvinner nr 4.08 ET MEDLEMSBLAD FOR NORGES BYGDEKVINNELAG Kvinnefaser Arbeidsarven Tema: Kvinneliv NOU 2008:6 Kjønn og lønn Likestillingskampen som ikke kan ta slutt Medlemsblad for Norges Bygdekvinnelag

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

18 Presentasjon av eksempler

18 Presentasjon av eksempler 18 Presentasjon av eksempler Linda Jolly Det er etter hvert mange gårder og skoler som har lang erfaring i gård- /skolesamarbeid. Vi har forsøkt å velge ut 3 gårder som representerer arbeid med forskjellige

Detaljer

Kundebladet. Nr. 1 2012. Les bl.a. om: Kormiljøet i Klæbu. Banken på selvbetjening. Han samler på motorsager. Bankens årsregnskap

Kundebladet. Nr. 1 2012. Les bl.a. om: Kormiljøet i Klæbu. Banken på selvbetjening. Han samler på motorsager. Bankens årsregnskap Kundebladet Nr. 1 2012 Les bl.a. om: Kormiljøet i Klæbu Banken på selvbetjening Han samler på motorsager Bankens årsregnskap for 2011 Kundebladet Innhold Nr. 1 2012 4 Ronny Fredrik roser banken 6 Nå vurderes

Detaljer

Familiemøte. Skolehelsetjenesten - mye mer enn bare sprøytestikk. Robuste foreldre = robuste barn MAGASIN

Familiemøte. Skolehelsetjenesten - mye mer enn bare sprøytestikk. Robuste foreldre = robuste barn MAGASIN MAGASIN Fauske Kommunes foreldrestøttesatsing NUMMER 1 - VINTER 2014 foreldrestøtte Familiemøte Skolehelsetjenesten - mye mer enn bare sprøytestikk Robuste foreldre = robuste barn Folkehelsekommunen der

Detaljer

LANDSRÅD-NYTT PROGRAM FOR VÅRKONFERASEN - SE SIDE 9 ASKER PRODUKT SIN NYE APROPOS-SKJERM PÅ LAG MED PREGO LAFY BESØKER LEPRO AS EGENPRODUSERT HONNING

LANDSRÅD-NYTT PROGRAM FOR VÅRKONFERASEN - SE SIDE 9 ASKER PRODUKT SIN NYE APROPOS-SKJERM PÅ LAG MED PREGO LAFY BESØKER LEPRO AS EGENPRODUSERT HONNING LANDSRÅD-NYTT UTGIVELSE NR. 1 2015 WWW.LAFY.NO PROGRAM FOR VÅRKONFERASEN - SE SIDE 9 PÅ LAG MED PREGO EGENPRODUSERT HONNING LAFY BESØKER LEPRO AS ASKER PRODUKT SIN NYE APROPOS-SKJERM s. 6 s. 18 s. 20 s.

Detaljer