Velkommen til Lurøy kommunes nye hjemmeside!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til Lurøy kommunes nye hjemmeside!"

Transkript

1 Fellesavisen KOM M U N A L INF OR M A SJON SAV I S FOR LU RØY KOM M U N E & Menighetsblad for Lurøy, Træna og Aldersund NR. 2 JUNI ÅRGANG Velkommen til Lurøy kommunes nye hjemmeside! Tekst og foto: Cato Rødsand Lurøy kommunes nye hjemmeside ble offisielt åpnet tirsdag 5. juni Rådmann Anna P. Aakre sto for selve åpningen, ved å lukke den gamle og åpne den nye. I alt 25 personer hadde tatt turen til kommunestyresalen, der det for anledningen ble holdt release-party med snitter og marsipankake. Når vi nå relanserer kommunens hjemmeside, ønsker vi at denne skal bli en aktiv kommunikasjonskanal som gjør det lettere for publikum og brukere å komme i kontakt med kommunen, sier Anna Aakre. I tillegg skal siden være en informasjonskanal som viser hva kommunen har av tjenester og tilbud innen områdene politikk, sentraladministrasjon, oppvekst, helse og omsorg, utbygging og næring eller kultur. Vi ønsker at hjemmesiden skal bli best mulig, og vi tar gjerne i mot innspill fra våre brukere. Er det noe du savner eller synes vi kan gjøre bedre, ta kontakt med oss på Rådmann Anna Aakre kan stolt vise fram Lurøys nye hjemmeside. Turid Sjøholt og Rune Bang leter spent etter noe av interesse.

2 2 Arrangementer på Indre Kvarøy Plattingdans i Kallerwaikiki fredag 22. juni og fredag 27. juli Hvis været blir dårlig, flyttes festene inn i Bekkestua. I tillegg blir det fest på Bekkestua lørdag 11. august Hjertelig velkommen! Julemesse arrangeres på Bekkestua, Indre Kvarøy lørdag 3. november Her kan du bl.a. stille ut og selge husflid, lefser/bakevarer, smykker, kunst og lignende. Interesserte bes melde seg på innen 1. november ved å kontakte Ida Olsen Kvarøy UL Flytting og oppsigelse av abonnement Ved redaktøren Steinkjerringa sendes til om lag adressater over hele landet, samt noen til utlandet. I løpet av året flytter noen av dere uten at vi får beskjed. Kan dere være så vennlige å melde adresseforandring til oss, slik at vi slipper å bruke tid på å finne dere, både i forhold til videre utsendelse og fakturering. Dersom du ikke ønsker å få tilsendt Steinkjerringa/menighetsbladet mer, vil vi ha skriftlig oppsigelse av abonnementet. Friluftsliv for funksjonshemmede Gode eksempler i kommunene Direktoratet for Naturforvaltning (DN) har tidligere påpekt at få personer med funksjonshemning deltar aktivt i friluftsaktiviteter, jfr. utredning «Friluftsliv for funksjonshemmede. Anbefalinger om tiltak for å bedre funksjonshemmedes muligheter til friluftsliv.» Et av tiltakene DN mener vil være viktig for gi funksjonshemmede bedre tilgang til slike aktiviteter, er informasjon. Gode eksempler på vellykkede aktiviteter og tiltak som fungerer, vil kunne ha stor informasjonsverdi og bidra til holdningsendringer. Derfor vil 4H Norge, sammen med en arbeidsgruppe hos DN forsøke å finne de riktig gode eksemplene som gjør at funksjonshemmede kan utøve et aktivt friluftsliv. 4H Norge er opptatt av at friluftsliv og gode naturopplevelser skal være tilgjengelig for alle, også for personer med funksjonshemning. Derfor har vi gjennom vårt prosjekt «Friluftsliv og helse for alle» satt fokus på friluftsliv og tilgjengelighet for alle de siste tre årene. Informasjon om dette prosjektet finnes på Vi vil gjerne finne de riktig gode eksemplene på vellykkede friluftstiltak, og lurer derfor på hva som finnes av erfaringer i kommunene. Dette kan være friluftsarrangementer eller andre friluftsaktiviteter som er tilrettelagt for funksjonshemmede som turer, friluftsdager, kurs/opplæring i friluftsliv, samarbeid med lokale friluftsorganisasjoner og lignende. Med funksjonshemning mener vi både psykiske og fysiske funksjonshemninger, herunder også psykiske lidelser. Eksemplene skal samles i en eksempelsamling, som vil bli presentert gjennom Direktoratet for Naturforvaltning på deres nettsted, og i brosjyrer, på konferanser og møter. Det vi er interessert i, er om vi kan finne suksesskriterier for de virkelig gode og vellykkede tiltakene og aktivitetene. Vi kommer til å følge opp de svarene vi finner mest interessante, så det er ikke nødvendig å skrive en lang «avhandling» til oss. Vi håper på god tilbakemelding. Dette vil være til stor hjelp, og kan medvirke til å gjøre friluftslivet mer tilgjengengelig for personer med funksjonshemning. Vennlig hilsen 4H Norge Kristin Madsen, prosjektleder

3 3 Kvina, 8752 KONSVIKOSEN Tlf: / E-post: Alt i Brannslokkerutstyr Kontroll, Service og fylling av brannslokkere Brannstiger, Redningsliner Deteksjonssystemer Sikkerhetsskilting Førstehjelpsutstyr Slokkeøvelser Utfører årlig kontroll hos bedrifter på brannutstyr, skilting og førstehjelpsutstyr SIKRING SLOKKING REDNING FØRSTEHJELP En god idé å bygge på! Ny Idéhuskatalog! Postboks 34 Tlf Konsvikosen Fax

4 4 Ordførerens side Årene går Ettersom en blir eldre synes det som årene går stadig fortere. Det er så mangt en skulle ha hatt anledning til og fått gjennomført. Det er merkelig for meg å tenke på at det snart, nemlig 1. januar 2008, er 20 år siden jeg ble ordfører i Lurøy. I noen sammenhenger synes det som om det var i går, men i andre sammenhenger synes det nesten som en evighet siden. Mye har skjedd i Lurøy på disse 20 årene. Forandringene er store - mest i positiv lei, men også ispedd negative utviklingstrekk. Det negative mest som en følge av sentralisering og globalisering. Vi har stadig blitt færre lurøyfjerdinger, med de sosiale følger dette medfører. Den økonomiske og teknologiske utviklinga i Norge har imidlertid medført store framskritt. Også vi i Lurøy har klart å ta del i denne. I kommunal sammenheng tenker jeg spesielt på infrastrukturbygging med reisemuligheter, desentraliserte omsorgsenheter, legekontor, barnehager m.m. Havneutbygginga vi har fått til, står det også respekt av. Men særlig har kommunikasjonene endret seg i betydelig grad. I mine første år som ordfører måtte jeg ha hybel på Lurøya, da det vår håpløst å ha arbeidspendling mellom Lurøy og Sleneset. I dag foregår slik arbeidspendling fra Lovund, Sleneset, Kvarøy og Lurøy fastland. I tillegg har dataalderen medført nye kommunikasjonsløsninger vi tidligere ikke engang kunne drømme om. Jeg er fullt klar over det fortsatte forbedringspotensialet, men utviklingstrekkene har skjedd i positiv retning. Det vil imidlertid føre for langt her i Steinkjerringa å memorere i detaljer om utviklingstrekkene. Tenker en seg om, vil alle og enhver ha registrert store endringer. I år er det valgår Nominasjonene i de ulike partiene er over. Noen, inkludert undertegnede, trekker seg som nominert på liste, mens nye kandidater stiller. Vårt demokrati bygger på og er avhengig av politisk engasjement. I Lurøy som i kommune-norge for øvrig, er dette engasjementet ikke noe å skryte av. De fleste har nok med sin egen hverdag, og finner verken tid eller interesse for politikk. Vi trenger imidlertid et sterkt lokalt engasjement for demokratiet og fellesskapets interesser. De som stiller seg til disposisjon ved valg, viser denne positive viljen. De personer som stiller på førsteplassen på listene er normalt partienes ordførerkandidater. Som erfaren ordfører er det mange både i og utenfor Lurøy som har spurt meg hva ordførervervet innebærer. Jeg vil derfor for Steinkjerringas lesere gi et lite innblikk. Ordførervervet Å være ordfører er ingen jobb i ordinær forstand. En har vervet hele tiden / hele døgnet/uka. Arbeidslov med bestemmelse gjelder ikke for dette ombudet. Vervet medfører dessuten så allsidige oppgaver at det hele tiden kreves læring og at en er aktiv med å holde seg oppdatert. I en kommune som vår, med bare én heltidspolitiker, er det vanskelig å dele på oppgaver eller å kunne velge bort enkelte roller. Med det vide oppgavespekteret til ordføreren, må en snart innse at en dessverre ikke rekker over alt. Jeg vil i det følgende nevne de viktigste oppgaver: Politisk leder: Sette dagsorden for politiske saker og være møteleder i kommunestyre og formannskap. Se til at politiske vedtak blir fulgt. Ivareta kommunestyrets ansvar for at tjenestetilbudet er tilstrekkelig for innbyggerne i kommunen og at ressursene brukes i samsvar med kommunestyrets vedtak. Bidra til samarbeid og åpenhet mellom politiske parti og befolkningen i kretsene. Se til at beslutningene skjer på demokratisk vis, og at kommunen følger etiske retningslinjer. Være bindeledd mellom politikere og administrasjon. Det er særlig påkrevd at ordfører med sitt politiske ansvar har jevnlig og Steinar Joakimsen godt samarbeid med rådmannen med sitt administrative ansvar. Påvirke myndigheter og politiske beslutninger utenfor kommunen. Representere kommunen i ulike interkommunale organer og samarbeidsfora. Være kommunens representant i ulike interkommunale og kommunale selskaper. Ombud: Være tilgjengelig, ta imot og følge opp forespørsler fra enkeltpersoner, organisasjoner og bedrifter. Være døråpner i møter, så vel innenfor som utenfor kommunen. Etterspørre og følge opp saker som enkeltpersoner ber om. Holde kontakt med, og kjenne til de ulike tjenestetilbud vi har i kommunen. Ha kjennskap til de rettigheter innbyggerne har. Arbeidsgiver: På vegne av kommunestyret utøve det overordnede arbeidsgiveransvar i nært samarbeid med administrasjonsutvalget. Til daglig å være rådmannens arbeidsgiver. Juridisk representant: Forplikte kommunen ved kjøp, salg og inngåelse av avtaler. Representere kommunen ved politianmeldelser og rettssaker. Eierskap: Ivareta kommunens eierinteresser i ulike selskap gjennom representantskap, generalforsamling eller eventuelt styredeltakelse. Beredskapsansvarlig: Ansvarlig for kommunens beredskap ved kriser eller katastrofer. Være oppdatert ved bl.a. å delta på øvelser og kurs for å være forberedt på slike ulike hendelser. Informasjon: Ansvarlig for at innbyggerne får tilstrekkelig informa-

5 5 Ordførerens side sjon om kommunens virksomhet og om aktuelle saker i kommunen. Lobbyist: Være døråpner for næringsliv og organisasjoner i møte med offentlige myndigheter og finansorganisasjoner. Markedsføre kommunen med de muligheter som finnes her. Bygge opp nettverk som kommer kommunen til gode. Samfunnsutvikler: Være aktiv overfor overordnete myndigheter for å fremme kommunens interesser når det gjelder næringsutvikling, kommuneøkonomi, infrastruktur som samferdsel, breibånd, elektrisk kraft, havner og ulike prosjekter. Representasjon: Ordføreren er kommunens formelle representant ved ulike arrangement, møter, besøk og konferanser. Takk Ved neste utgivelse av Steinkjerringa, er kommunevalget overstått og sonderingene vedrørende ordførervalg m.v. er startet. Mitt ønske er at Lurøy får en ordfører som er ombud i beste forstand for alle kretser og enkeltpersoner. En som har evne til å se Lurøy i et helhetlig perspektiv. Å være ordfører er et meget ærefult, men også meget krevende og til tider en ensom jobb! Jeg har hatt mange fine og lærerike år med langt, langt flest gledelige dager. De dager som har buttet mot, er når jeg er blir ondsinnet misforstått, samt de dager jeg ikke har maktet å oppnå de framskritt/ goder som jeg mener lurøyfjerdingene fortjener. Jeg har vært beæret med dette vervet i snart 20 år. Etter egen mening er dette normalt for lenge å ha en slik posisjon. I nyere tid er det da heller ingen ordfører i Lurøy som sammenhengende har hatt dette vervet over så lang tid. De valg jeg har vært deltaker i, samt de mange gode henvendelser, har vist meg en fabelaktig tillit - noe som har gitt meg stadig fornyede krefter til å arbeide for fellesskapets beste. Men etter egen vilje avsluttes nå denne 20-årige arbeidsøkta i slutten av oktober. Jeg vil med denne utgaven av Steinkjerringa takke alle lurøyfjerdinger for samarbeid og tillit og si med Mark Twain: Vi bør konsentrere oss om fremtiden, det er der vi skal være resten av livet. Sleneset, Steinar Joakimsen Årsrapport 2006 Onøy/Lurøy Helselag Ved leder Bodil Gullesen Året 2006 har på mange måter vært et godt år for Onøy/Lurøy Helselag. Foreningen hadde 15 medlemmer, hvorav 2 er æresmedlemmer. Når man ser på at vi er en forening som i hovedsak består av pensjonister, har vi fått til en god del arrangementer/aktiviteter. I året som er gått, har vi avholdt årsmøte, 2 styremøter og 7 medlemsmøter. Arrangementer og aktiviteter Julefest på Lurøy sykehjem, eldretreff for hele kommunen, hjertemarsj med salg av mat og kaffe, salg av hjertelodd, innsamling av penger til Demens-saken, basar 1. søndag i advent med kirkekaffe, besøk på Lurøy sykehjem hver 14. dag med kaffe og kiosk, og sist men ikke minst; turgåing 2 ganger i uka hvor alle som har lyst kan være med. Styresammensetning i 2007 Bodil Gullesen (leder), Ragnhild Fjellgaard Pedersen (nestleder), Ruth Figenschau (kasserer), Anne Martinussen (st.medlem), Bjørg Andreassen (st.medlem) og Andrea Hansteen (varamedlem). Bidrag som er gitt Bidra for vel kroner er gitt til ulike formål i 2006; Redd Barna, TV-aksjonen 2006, Kreftsaken, senkeapparat Lurøy kirkegård, Tuberkuloseforeningen, blomster og gaver til Lurøy sykehjem og blomster til eldre i kretsen til jul. Alle inntektene kommer fra basarer og loddsalg på medlemsmøtene. Ved alle arrangementer er kaker til kaffen gitt av medlemmene. Stor takk til alle som har støttet oss med loddkjøp. Er det noen som har lyst til å begynne i foreningen, så er dere hjertelig velkommen. DIN EGEN KRAFTLEVERANDØR Hovedkontor: Sonekontor: 8186 Tjongsfjorden 8750 Tonnes Telefon Telefon Feilmelding døgnet rundt:

6 6 Nordbygda på fastlandet gårdene og folket Undertegnede har arbeidet med et større lokalhistorisk prosjekt mer eller mindre systematisk gjennom en periode av flere tiår. Dette er blitt gjort med tanke på å utgi en mest mulig sammenhengende gårds- og slektshistorie for de matrikkelgårdene som ligger i Nordbyggda på fastlands-lurøy. Alle disse spor fra eldre og nyere tid med tilknytning til gårds- og husmannsbosettingen på dette området er vurdert, systematisert og bearbeidet med henblikk på å skulle utgis i bokform. Denne boka som ser ut til å bli på vel 400 sider, kommer etter all sannsynlighet ut til jul inneværende år. Oppbygging Boka er bygget opp med tanke på en mest mulig helhetlig fremstilling av gårdsbosettingen på området Nordbygda (Tonneshalvøya). Den er bygd opp rundt en innledende generell del for hele det geografiske område, hvor geologi, arkeologi, samebosetting, utvandring, spesielle hendelser m.m. gis en omtale. Deretter følger en mer tradisjonell gårds- og slektshistorie hvor gårdene med husmannsplasser blir omtalt. Denne gårds- og slektshistorien omhandler seks matrikkelgårder: Finngammen (Gnr. 42), Kvina (Gnr. 43), Nerkongsvik (Gnr. 44), Øvre Kongsvik (Gnr. 45), Aspdalen (Gnr. 46) og Tonnes (Gnr. 47). Hver av gårdene er delt inn i tre hoveddeler : 1. En gårdsbeskrivelse som omtaler gårdens navn, grenser, ressurser, eiere og bosetting over tid 2. En hoveddel som er kalt Folk på gården. Her bindes slektsopplysninger om de enkelte familier som har hatt tilhold her, med gården som var den ressurs de forvaltet i fellesskap. Det er lagt vekt på de hovedpersoner som var leietakere på gården. 3. En slektstabell hvor alle familier som har hørt til på gården fremstilles i sin fulle utstrekning, ektefeller, deres foreldre, barn i familien, m.m. De er oppstilt i en rekkefølge bestemt av året for deres giftemål der dette er kjent. Ett av bildene i boka. Niels Gierbrandt Brodtkorb d.y. ( ). For enkelte par er det brukt årstallet for deres første fellesbarns fødsel, dersom de eksempelvis ikke var gift. For innflyttere kan det i noen tilfeller være bruk det året de kom til gården. Den historie om gårdene som beskrives har en tidsramme fra middelalderen til rundt Det kunne vært ønskelig å føre historien og slektene ennå lengre opp mot dagens situasjon, men tilgangen på sentrale kilder, særlig kirkebøkene, folketellinger m.m., er klausulert mot innsyn for denne perioden. Fremstillingen fører frem til tida rundt , men har sitt hovedfokus i tiden mellom år , og det er i mindre grad tatt med forhold i fra 1900-tallet. Her kunne det ha vært gjort mye mer for å gi en bedre og mer fullstendig fremstilling. Boka blir rikt illustrert med minimum bilder. En bønn til dere lesere: For å gi en viss pekepinn på hvor mange bøker som skal trykkes til høsten, ber jeg om at de som med utgangspunkt i denne korte orientering kan forhåndsbestille eller gi et lite hint om at denne boka vil de kunne tenke seg å kjøpe, å sende en epostmelding eller ta en telefon og ring til meg om din interesse for boka. Rune Bang Berit sblomster Blomster / Potter Blomsterfrø Gjødsel og jord Garn / Strikkepinner / Mønsterbøker Håndarbeid Gaveartikler Te / Drops Rosenrot-produkter Såper Honning Gavekort For bestilling ring eller BERITS BLOMSTER ORDNER SAKEN! 8762 SLENESET ÅPNINGSTIDER Dagtid: Mandag Stengt Tirsdag fredag: Lørdag ÅPNINGSTIDER Kveldstid: Mandag/torsdag Stengt Tirsd/onsd/fred lørd/sønd.:

7 Onøy/Lurøy skole til landsfinalen i årets Nysgjerrigper-konkurranse! 7 Tekst: Cato Rødsand Foto: Onøy/Lurøy skole Blant omlag 130 bidrag har flere skoler fra Nord-Norge hevdet seg helt i toppen i barnas forskningskonkurranse Årets Nysgjerrigper Av de 20 som har gått helt til finalen, er fire fra Nord-Norge og her finner vi altså 1-4 klasse ved Onøy/Lurøy skole. I hard konkurranse har altså fire bidrag fra region nord kommet til landsfinalen. Forskningsprisen Årets Nysgjerrigper deles ut av Forskningsrådet, og arrangeres i år for 17. gang. Konkurransen er stadig like populær, konstaterer prosjektleder Kate Furøy i Forskningsrådet. Elever og lærere ved Onøy/ Lurøy skole er både glade og stolte. I løpet av de fire årene skolen har deltatt, har de altså klart å få 5 bidrag helt fram til landsfinalen. Veiledere i årets Nysgjerrigperprosjekt er Trine Sandvær og Marit Lorentsen. Noen av elevene har sammen med lærer Trine Sandvær vært med alle årene, og har skaffet seg svært god erfaring med denne prosjektmetoden. Foruten at vi er kommet til finalen igjen, føler vi at vi makter å oppfylle læreplanen ved å lære oss denne prosjektarbeidsmetoden. Det er også viktig å poengtere, sier en tydelig stolt rektor Elin Nystad. Finalister fra region nord i Årets Nysgjerrigper 2007: klasse ved Mindland skole, 8860 Tjøtta med prosjektet 8764 LOVUND Miljøvennlig emballasje Av miljømessige årsaker bør fisk pakkes i styroporkasser fordi kassene «Hvorfor er mange kakaomugger dårlige?» klasse ved Neverdal skole, 8149 Neverdal med prosjektet «Hvorfor lukter Alfabeta merkelig? klasse og klasse ved Hamnvåg Montessoriskole, 9055 Meistervik med prosjektet «Hva kan vi gjøre for at flere skal levere drikkekartonger i retur?» klasse ved Onøy/Lurøy skole, 8766 Lurøy med prosjektet «Hvorfor kan krabber leve både over og under vann? 31. mai ble vinnerne av fem spesialpriser offentliggjort, gitt av Nysgjerrigpers samarbeidspartnere Kreftforeningen, Ungt Entreprenørskap, Enova, Naturfagsenteret og RENA- TE. Onøy/Lurøy skole var ikke blant disse, men har fått diplom Lurøy kommune er ferdig med utbygging av Albertskjæret havn på Sleneset er 100% resikulerbare er fri for KFK-gasser og tungmetaller ikke gir avfallstoffer ved fremstilling har unik isolasjonsevne sikrer produktets kvalitet er hygeniske -hindrer bakteriedannelser er ekstremt lette i vekt Her studerer Magnus Aurlund krabbens mysterier. (Foto: Trine Sandvær) og hederlig omtale for sitt grundige prosjektarbeid, og det står det respekt av! Utbygging og næring Moloen er forlenget, laget noe høyere og bredere. Kostnaden med arbeidet er på ca 1,1 millioner kroner. Arbeidet med moloen vil bli avsluttet med asfaltering av molo og tilkomstveg i løpet av sommeren.

8 8 Minner etter Tor Andreas Edvardsen Tor Andreas Edvardsen døde 1. april 2007 og vart gravlagt på Lurøy kirkegård. Han blei 72 år. Eg vart kjent med Tor hausten 1954 da vi tok til på Levanger lærerskule. Han var ein stillfarande og beskjeden kar. Men etter kvart som eg vart betre POTTEPLANTER SNITTBLOMSTER Og diverse tilbehør Kranser Dekorasjoner Bårebuketter Samt planting og stell av graver kjent med han, og han drog fram kartet og la ut om Kvarøy, Lurøy, Onøya, Træna og Lovund og Hestmannen vart det liv i karen! Og eg som hadde digga Nordland i mange år pga Espolin Johnson sine bilder og Regine Normann sine eventyr, Petter Dass og Jonas Lie si diktning eg fall pladask for denne nordlendingen som fortalte så levande at eg såg både troll og draug, nordlys og morild, nordlandsbåt og skarv! Tor var eit følelsesmenneske som eg, skiftande i humør og humor. Han kunne koma med så saftige replikker at vi lo oss skakke! Han hadde eit fantastisk forteljartalent. Han kunne skildre folk og natur så menneska rundt han satt trollbundi. Han var uvanlig musikalsk, spela gitar, orgel og piano uten noter, og han var flink til å synge. Han kunne nådd langt når det galdt musikk. Eg har vori mange gonger på Kvarøy, m.a. hadde eg med mor mi og alle tri ungane opp til Tor medan han budde på Ytter-Kvarøy. Det var stort, for Hurtigruta stoppa ute på fjorden pga oss, vi kleiv ned taugstigen og far til Tor tok imot oss med båten sin. Ungane jubla! Eg var fleire gonger i det praktfulle huset hans i Konsvikosen, der vi heldigvis fekk hatt lærerskuletreff i Strålande ver og varmt døgnet rundt. Eit eventyr for oss alle, men mest for dei som aldri hadde vori i Nordland før, trur eg. Tor var lykkelig for eit vellykka treff! Tor flytta til Kragerø etter året på Kvarøy, og var der i 13 år. Der fekk han sonen til Alf Cranner som elev, og vart og fadder til Cranners yngste son. Tor var ein elska lærar i Kragerø, sa Cranner i telefonen her ein dag. Han var ein stor pedagog, son og spela med ungane kvar dag, laga teaterstykke og fester, foreldra var lykkelige. Cranner fikk Alf Prøysen til å skrive et skuespell til Tors klasse, og Prøysen sjøl kom på premiera. Han roste Tor frå scena og gav han Teskjejerringa i miniatyr. Dette trur eg var noko av det største Tor har opplevd. Og da Prøysen vart sjuk, laga Tors klasse tegninger til Prøysen, som dei limte opp på ei stor plate og sendte til Rikshospitalet. Dette gledde Prøysen veldig, sa Cranner. Tor var utrulig allsidig. Han var praktisk, flink til å planlegge ÅPNINGSTIDER: Tirsdag: Lørdag: Tlf: og Adresse: 8730 Bratland og hadde store kunnskaper om mange ting. Pertentlig og nøye var han i all si ferd og hadde den velsigna gode og saftige replikken. Eit sjeldent, fint og vart menneske. Han var glad i menneske, i natur og å sjå nye stader. Men mest av alt elska han Kvarøy, Nordland, musikk og Hurtigruta! Fred over hans minne! Solrun Krokan Berg Gausdal

9 9 LURØY KOMMUNE Sentraladministrasjonen: Postliste På Lurøy kommunes hjemmeside vil du etter hvert finne oversikt over mottatte og sendte dokumenter sortert pr dato. Ønsker du kopi av dokumenter, kan du ta kontakt på tlf eller Merk at noen dokumenter er unntatt fra offentlighet og vil dermed måtte følge regler for behandling av unntatte dokument. Unntatte dokumenter er markert med hjemmel og tittel, og dokumentnavn kan være markert med stjerner. Tørr Bjørkeved 60 liters sekker kr. 60,- pr. sekk + frakt Bringes eller sendes etter avtale. Bestill ved NÅ for GRATIS TILKJØRING i mai, juni og august. Levering til øyene forutsetter oppsamling til fulle lass (3-400 sekker) Stikk innom vårt utsalg på Haugland for en titt på våre gave-bruksgjenstander, f.eks. Lurøykofta og Lurøynåla I slutten av mai og første del av juni var vi velsigna med godt vær, selv om det var ispedd litt nordavindsgalauring. Fra gammelt av sies det at nolavijnn e kal, sjøl om hainn kjæm itur steikovnsdøræ. Men vi får leve i håpet og tro på en god og varm sommer. Men av og til, når værgudene ikke vil skjemme oss bort, er det fristende å skrive noen sannhetens ord om det hele: HELSIKES VER Av Cato Rødsand juli 2006 Nedbør og blest regn fra sørvest. Snart e det kveld - sommar på hell. Elingan kjem bryt sæ frem. Vannrett de går - væta vi får. Sola ho gløtta frem unna bøtta. E vi nu snar - kletørk vi har. Kom her forleden førrsektig beskjeden. Forlot oss så fort - sommarn va kort. Sett her så flau sneppa og snau. Drotten han fer - helsikes ver Utgave nr. 3 Utgave nr. 4. Utgis 15. oktober Utgis 15. desember Stoff lev. Stoff lev. innen innen Tlf Medisinutsalg -Tippe kommisjonær - Statoil forhandler

10 10 Oppussing på ungdomshuset Fagertun (Onøy) Bøtteballetten» i aksjon. Øverst f.v: Kristel Iversen, Berit Bentzen, Karin Olufsen. Nederst f.v: Anita Johannessen, Aaslaug Nystad, Elin Nystad og Ingrid Bentzen. Kjære bileier! Uansett hvilket bilmerke du har, er du velkommen! Alt til bilen på et sted: Periodisk kjøretøykontroll PKK Kilometerservice Teknisk service Alt av bildeler Stort utvalg av bilrekvisita Dekk og felger til alle kjøretøy bilrekvisita Kvina Auto AS Kvina, 8752 Konsvikosen. Tlf Fax Distriktsgrossist: Tlf Det hadde vært snakk om å «gi Fagertun ei ansiktsløftning» i flere år, og på en fest på huset ble det endelig satt en dato. I løpet av tre dager var vi i gang. Anita H. Johannessen sendte SMS til jenter som kunne tenke seg å være med. Etter hvert fikk vi med noen gutter også. Med stort og smått har det vært omtrent 25 stykker i arbeid. Vi har vasket, malt, ryddet (!), kokt kaffe, skrudd ned og opp igjen, laget nye hyller, diskutert og kost oss. I vel to uker har vi holdt på og klarte å få restaurant, sal og scene ferdig til 17. mai. For å få med folk på dugnad har vi funnet ut at det er viktig med god organisering og at ting er lett å få tak i. I den forbindelse må vi rette en stor takk til Espen Fjellgard på butikken hos Ole Kr. Johannessen, som har stilt opp i tide og utide med maling og annet vi trengte. Vi må fortsatt holde på litt til for å få kjelleren malt og gulvene lakket. Til høsten skal vi ta fatt på toalettene og håper på like stort engasjement da som nå. Vi er veldig fornøyd med resultatet (spesielt at det rosa er borte). Noen vil flytte inn på ungdomshuset og andre vil sågar gifte seg på nytt! Vi håper at også andre syns det ble fint og vil ta huset i bruk... Hilsen dugnadsgjengen

11 11 Rakel Bentzen (9) og Mia Bentzen (7) er med på dugnad og har fått jobb som kaffekokere. Rebus for de glupe hoder Løsningsordet fra rebusen i nr 1/07 var KASTMONA et lokalt navn på Lurøya. Blant de 14 innsenderne, ble Lill-Tove Olsen, 8743 Indre Kvarøy, trukket ut som vinner. Hun får et par Lurøy-votter i premie. Vi fortsetter med rebusen Luringen, og skal også denne gangen fram til et lokalt navn i Lurøy: Flaks + holmen Forslag til løsning sendes: Steinkjerringa, 8766 Lurøy, innen 20. september 2007 Vinneren belønnes med et par Lurøy-votter. Navn: Adresse: Løsning:......

12 12 Ved Cato Rødsand Det skal velges representanter til lokalutvalgene i Lurøy, kommunestyret i Lurøy og fylkestinget i Nordland. I Lurøy er valglokalene åpne søndag 9. og mandag 10. september. Stemmesteder i Lurøy 1. Sørnesøy skole for Sørnesøy krets 2. Lovund skole for Lovund krets 3. Moflag skole for Sleneset krets 4. Onøy/Lurøy skole for Onøy/ Lurøy krets 5. Kvarøy oppvekstsenter for Kvarøy og Hestmona krets 6. Aldersund skole for Aldersund krets 7. Konsvik skole for Konsvik krets Det er valgt lokale stemmestyrer som skal administrere valget i de respektive kretsene. Kunngjøringer Valget i Lurøy kunngjøres ved annonser i lokalavisene, ved oppslag i kretsene og på kommunens hjemmeside (www.luroy.kommune. no) Forhåndsstemmegivning Ordinær forhåndsstemmegivning avholdes på Lurøy formannskapskontor. Ellers avholdes forhåndsstemmegivning til avtalte tidspunkt på - Konsviktunet - Alderspaviljongen i Aldersundet - Lurøy sykehjem - Kløverheimen - Lovund helsetun Åpningstider Stemmelokalene vil være åpne - søndag 9. september 2007 fra kl 1400 til kl mandag 10. september 2007 fra kl 1100 til kl 1630 Manntall Midt i juli vil det bli lagt ut manntallslister i kretsene: 1. Sørnesøy skole for Sørnesøy krets 2. Joker Lovund for Lovund krets 3. Titten AS for Sleneset krets 4. Håkon Lund AS for Onøy/Lurøy krets 5. Kvarøy Handel for Kvarøy krets 6. Bra-Pro for Aldersund krets 7. Arnulf Olsen AS for Konsvik krets Valglister Følgende valglister er godkjente i Lurøy: - Lurøy Arbeiderparti - Lurøy Høyre - Lurøy kristelig Folkeparti - Lurøy Kystparti - Lurøy Senterparti - Lurøy venstre - Lovund Tverrpolitiske Liste Lokalutvalgene har avholdt nominasjon for lokalutvalgene, hvor hvert av utvalgene har foreslått en kretsliste. BRUK STEMMERETT DIN! LURØY KOMMUNE Møteplan for 2007 KOMMUNESTYRE Sted og klokkeslett angis i innkalling Onsdag 26. september Tirsdag 30. og onsdag 31.oktober (ord. kommunestyre + budsjettdugnad) Onsdag 12. desember (budsjettmøte) FORMANNSKAP OG PSU Sted: Lurøy Rådhus, kl Onsdag 29. august Onsdag 12. september Onsdag 10. oktober (rammer) Onsdag 7. november Onsdag 21. november (budsjett) TILSYNS- OG RETTIGHETSSTYRE Sted: Lurøy Rådhus, kl Fredag 14. september Fredag 12. oktober Fredag 23. november ARBEIDSMILJØUTVALGET Sted: Lurøy Rådhus, kl Fredag 21. september Fredag 23. november Det tas forbehold om endringer av møtedager dersom tungtveiende grunner for dette oppstår. Øvrige møtedager settes etter behov. I Lurøy skal vi gjøre hverandre verdifulle og betydningsfulle!

13 13 Ved Cato Rødsand Ta kontakt enten med kulturleder Rune Bang Eller redaktør Cato Rødsand Vi prøver oss med to nye bilder. Det første bildet er av fire ungdommer, sannsynligvis fra Aldra/innlandet, og det er Gudrun på Hjart som sitter foran til venstre. De andre tre er ukjent Det andre bildet er fra Sørnesøy og ingen av personene er kjent. Autorisert regnskapskontor Kvina, 8752 KONSVIKOSEN Tlf Fax Regnskap Lønn Fakturering Årsoppgjør Medlem NARF -Norges Autorisert Regnskapsføreres Forening

14 14 Autoservice AS Onøy 8766 Lurøy Driver med slipsetting av båter, reparasjon av båtmotorer + vinterlagring av båter inne i hus. Reparasjon av biler og landbruksutstyr. Salg av batterier, olje, dekk og deler til båt, landbruk og biler (alle merker) + bunnstoff, båtutstyr og maleutstyr. Pressing av hydraulikkslanger. Telefon: Telefaks: Mobil: Helgeland Avfallsforedling IKS Tlf: e-post: Utvidet returpunkt Bra-Pro i Aldersundet og ved Håkon Lund AS på Onøy. Her kan du nå levere: Glass- og metallemballasje Klær (rene og brukbare) Papp/papir Farlig avfall (maling, olje, lakk og lignende.) Elektriske/elektroniske produkter (egen container) Farlig avfall og elektriske/elektroniske produkter må leveres i åpningstiden til butikken/bra-pro. Det er ikke tillatt å sette annet avfall utenfor containerne. Henting av grov- og restavfall kan bestilles hos din lokale renovatør (egen rute med egne priser). Lurøy innland: Roald Stensland tlf: Onøya/Lurøya: Sveinung Handå tlf: Byggevarer Maling Jernvarer Grus Ole Kr. Johannessen ONØY 8766 Lurøy Tlf Fax

15 15 TV-aksjonen 2007 Sammen for barn TV-aksjonen 2007 er tildelt UNICEF Norge. Aksjonen, Sammen for barn, går av stabelen 21. oktober og skal gjennomføres i strategisk samarbeid med Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité og Right To Play. Inntektene fra TV-aksjonen går til barn berørt av hiv/aids. En ensom kamp Barn berørt av hiv/aids er ikke nødvendigvis aids syke eller smittet med hiv-viruset, men lever i lokalsamfunn hvor aids har satt dype spor. De voksne faller fra, eller blir ute av stand til å forsørge seg og sine. Støtteapparat finnes ikke og infrastrukturen brytes gradvis ned. Millioner av barn lever uten tilsyn av voksne og må klare seg alene. Barndommen forsvinner og hver dag er en ensom kamp for å overleve. Liv og livsglede Aids har gjort over 15 millioner barn foreldreløse. Hver dag mister 6000 nye barn foreldrene sine og 1400 barn dør av aids. «Sammen for barn» handler om mer enn akutt nødhjelp og hjelp til å overleve, den skal også bidra til sterkere nettverk for barn og unge og gi dem liv og livsglede. Barn skal slippe å kjempe alene! Å bekjempe hiv/aids krever en innsats ut over det vanlige. Derfor er det nødvendig med engasjement på alle plan - regjeringer, næringsliv, organisasjoner og privatpersoner. TV-aksjonen Sammen for barn er et slikt samlingspunkt i Norge. I Lurøy skal vi være klar til innsats og har til målsetting å slå alle tidligere rekorder! Cato Rødsand, aksjonsleder ALT I STEIN Gravmonumenter Kjøkkenbenkplater Bord Peisplater Vindusbrett Fasadestein Div. stein uteanlegg Skifer LURØY HANDEL a.s 8766 Lurøy Tlf Faks Skal du bytte yrke, eller skaffe deg ny utdanning? Da kan vi tilby: Informasjon om yrke og utdanning Kartlegging av egen kompetanse Vurdering av realkompetanse 6490 EIDE Tlf Faks Vår repr.: Ronny Jentoft 8730 Bratland Tlf Mob Du kan ta kontakt med oss for en samtale, ringe eller sende e-post. Tjenesten er gratis. Veiledningssenteret Ytre Helgeland Torolv Kveldulvsons gt. 3, 2. etg. Sandnessjøen Tlf: epost:

16 FULLDISTRIBUSJON Det var stor stemning og fullt trøkk da koret framførte The Loco-Motion med Marianne Buschmann og Anne Gunn Wiik som vokalister og Stein-Magne Wiik på saksofon. Jubileumskonsert med trøkk! Tekst og foto: Turid Sjøholt Med innholdsrikt repertoar og høy stemning holdt Onøy/ Lurøy Sangkor en glitrende jubileumskonsert for en fullsatt sal og et begeistret publikum. Lørdag 28.april var folket i bygda invitert til gratis konsert i anledning korets tiårsjubileum, og folk møtte fulltallig fram, - både fastboende, hyttefolk og andre tilreisende. Alle gamle kormedlemmer hadde fått spesiell invitasjon til å delta i jubilèet, og noen kom reisende langveisfra. - Jeg var med i koret da det startet for ti år siden, forteller Eli Cesilie Myrene, som nå bor i Stranda på Sunnmøre. - Tiden i Onøy/Lurøy Sangkor har gitt meg så mye at jeg hadde virkelig lyst til å komme hit til dette jubilèet, fortsetter hun. Det er ikke bare det musikalske som er så bra, men også det sosiale er helt unikt. Tiden i Onøy/Lurøy Sangkor gjorde at jeg ble virkelig glad i korsang, så jeg hadde lyst til å fortsette med det da jeg flyttet. Jeg har prøvd meg litt fram, men jeg har til nå ikke funnet noe som er like kjekt som dette, sier hun. - Det musikalske utvalget holder en fin balanse mellom lettere og mer seriøs musikk med meningsfulle tekster både på norsk og engelsk. Det stilles ikke så store krav til den enkelte at øvingene føles for terpete, men likevel klarer koret å holde et forholdsvis høyt musikalsk nivå. Selv føler jeg at jeg lærte mye den tiden jeg var med, og jeg har gledet meg til å få være med å synge i koret her i dag, betror hun oss. - Vi er heldige som har et så flott kor her i bygda, synes Kjellrunn Klippenvåg. De har så fin musikk og er veldig dyktige til å synge. Jeg tror ikke jeg har gått glipp av en eneste konsert som koret har holdt i disse ti årene, fortsetter hun, og i dag var det ekstra bra med så mange sangere og musikere og stor stemning blant publikum. Oppslutningen i dag viser også at folk i bygda setter pris på koret, mener hun. På slutten av konserten ble koret betraktelig utvidet da et ti-talls Eli Cesilie Myrene kom langveis fra Stranda på Sunnmøre og har gledet seg til å være med på konserten og jubileumsfesten. gamle medlemmer deltok i noen av sangene, og stemningen sto i taket. - Det er bare en ting å si om dette, og det er at det er veldig, veldig bra, og til å bli i godt humør av, uttalte Arne Bentzen, som også var en av de fornøyde blant publikum. KOMMUNAL INFORMASJONSAVIS FOR LURØY Ansvarlig utgiver: Lurøy kommune Opplag: 1400 (gratis til alle husstander i Lurøy) Abonnement utenbygds: kr. 75,- pr. år Redaksjon: Cato Rødsand Les Steinkjerringa på nett: (linker) Menighetsblad for Lurøy, Træna og Aldersund Ansvarlig utgiver: Menighetsrådene i Lurøy og Træna Opplag: 1620 (til alle husstander i Lurøy og Træna) Redaksjon: Georg Eichsteller TRYKK: RØNNES TRYKK AS MOSJØEN

Innhold Lukket Arkivsaksnr

Innhold Lukket Arkivsaksnr Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.07.2007 Tidspunkt: 13:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Kulturlandskapsdag på Dyrøya

Kulturlandskapsdag på Dyrøya Fellesavisen KO M M U N A L INFO R M A S J O N S AV I S FO R LURØY KO M M U N E & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 3 OKTOBER 2007 21. ÅRGANG Kulturlandskapsdag på Dyrøya Her foran våningshuset får

Detaljer

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter Foto bleie: LOOP Forbruk og avfall Kildesortering: Det er lurt å sortere! Hvis vi er flinke til å sortere avfallet vårt kan det brukes på nytt. På den måten slipper vi å lage nye materialer hver gang.

Detaljer

I tillegg håper vi jo at dere markedsfører arrangementet til hele familien, til venner og selvsagt også til mentor.

I tillegg håper vi jo at dere markedsfører arrangementet til hele familien, til venner og selvsagt også til mentor. Spørsmål og svar - på noen av de mest spurte spørsmålene i forbindelse med Fylkesmessen Fylkesmessen 2009 A. Hvem kan/bør delta? Dette virker veldig profesjonelt, vi føler oss ikke så proffe? Det finnes

Detaljer

Vil du delta i spørreundersøkelse om kommunereformen?

Vil du delta i spørreundersøkelse om kommunereformen? Vil du delta i spørreundersøkelse om kommunereformen? Undersøkelsen går til ungdom som bor i Grane, Hattfjelldal, Hemnes og Vefsn. Regjeringen har gitt kommunene et oppdrag med å utrede sammenslåing med

Detaljer

Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 2 JUNI 2008 22. ÅRGANG. Kongebesøk. Foto: Cathrine Wessel. i Lurøy kommune 17.

Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 2 JUNI 2008 22. ÅRGANG. Kongebesøk. Foto: Cathrine Wessel. i Lurøy kommune 17. Fellesavisen KO M M U N A L INFO R M A S J O N S AV I S FO R LURØY KO M M U N E & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 2 JUNI 2008 22. ÅRGANG Kongebesøk Foto: Cathrine Wessel i Lurøy kommune 17. juni 2008

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

STATUS VEDRØRENDE TVANGSMULKT MURUVIK GRENDEHUS

STATUS VEDRØRENDE TVANGSMULKT MURUVIK GRENDEHUS Muruvikposten September 2009 Dette flotte bildet er tatt av Sondre Balstad og viser en av sommerens glorøde solnedganger med naustene på Flatholman i forgrunnen. Vi etterlyser fremdeles bilder som vi kan

Detaljer

Høstprogram 2015 Askim bibliotek

Høstprogram 2015 Askim bibliotek Høstprogram 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til biblioteket Høstens program byr på et mangfold av aktiviteter for alle aldersgrupper. Du får de tradisjonelle lesestundene

Detaljer

OBS-OBS-OBS-OBS- Invitasjon til årsmøte 10. Mars kl 13.00.

OBS-OBS-OBS-OBS- Invitasjon til årsmøte 10. Mars kl 13.00. Side 1 Nr.1.2012 INNHOLD: Side 1: Invitasjon til årsmøte 10 mars. Grasrotandel. Side 2: Lederen, Saksliste. Side 3 : Referat fra julebord m/bilder Side 4.: Minneord. Side 5: Reklame. Invitasjon til årsmøte

Detaljer

Ny nettside: www.moldebedehus.no

Ny nettside: www.moldebedehus.no Informasjonsblad for Molde Indremisjon April 2013 Andakt og bønneemner Forsamlingslederen har ordet Nytt Styre og hyrderåd Ny nettside: www.moldebedehus.no Forsamlingslederen har ordet Vinne, utruste og

Detaljer

MEDLEMSINFO. august 2009

MEDLEMSINFO. august 2009 MEDLEMSINFO august 2009 No er ferien over! Sidan siste medlemsinfo har vi slett ikkje hatt ferie. Denne sommaren har vore veldig aktiv. Tusen takk til alle dokke som har stått på i sommar!! Det har vore

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over:

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over: Muruvikposten oktober 2013 DUGNAD Huskomiteen la opp til en dugnad i høst for å få malt grendahuset og garasjen utvendig. Det ble åpnet for mange kvelder/dager hvor man kunne ta del i dugnaden. Dessverre

Detaljer

VELKOMMEN SOM BUKER AV FORSET BARNEHAGE

VELKOMMEN SOM BUKER AV FORSET BARNEHAGE VELKOMMEN SOM BUKER AV FORSET BARNEHAGE I dag drives barnehagen med 54 plasser. Fordelingen av alder varierer fra år til år. Et barn under 3 år bruker to plasser mens et barn over 3 år bruker en plass.

Detaljer

NR. 4 DESEMBER 2007 21. ÅRGANG. Katamaran levert fra Jakobsen Mek. Verksted

NR. 4 DESEMBER 2007 21. ÅRGANG. Katamaran levert fra Jakobsen Mek. Verksted Fellesavisen KO M M U N A L INFO R M A S J O N S AV I S FO R LURØY KO M M U N E & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 4 DESEMBER 2007 21. ÅRGANG Katamaran levert fra Jakobsen Mek. Verksted Tekst: Cato

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

Hva kan vi gjøre med det? Ungdom og medvirkning

Hva kan vi gjøre med det? Ungdom og medvirkning Hva kan vi gjøre med det? Ungdom og medvirkning Hyggelig å se dere, velkommen hit. Forskningsdagene 2012 Distriktssenteret Hva skal skje her i dag? Træna? KVN Mange Ingen formell makt Framtiden Mobilitet

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

Fosenspæll 09 Møte nr: 3 2009

Fosenspæll 09 Møte nr: 3 2009 fe Fosenspæll 09 Møte nr: 3 2009 Dato: 22.06.09 Fra kl til kl: 20.00 22.00 Sted: Anders Referent: Kristin Innkalt: Anders, Snefrid, Kristin, Steinar, Bjørg, Hanna Karin Forfall: Sak Avklaringer/ Konklusjon

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING ONSDAG 8. OKTOBER 2003, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE, I PAVILJONG GALLIA Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Godkjenning av dagsorden

Detaljer

Tidsplan i Festiviteten: - fredag 18/2 tekniske prøver starter kl. 1830

Tidsplan i Festiviteten: - fredag 18/2 tekniske prøver starter kl. 1830 Ungdommens Kulturmønstring 2005 Lokalmønstring i Levanger kommune Forestilling I og II 15. februar 2005 Til UKM-deltakere som skal delta med scene-bidrag Velkommen til UKM 2005 her kommer praktisk info

Detaljer

ÅRSBERETNING PFN REGION ØSTFOLD 2008 STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE...

ÅRSBERETNING PFN REGION ØSTFOLD 2008 STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE... STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE... 3 ARBEID I FENGSLENE... 3 ARBEID I FENGSLENE... 4 INDRE ØSTFOLD FENGSEL AVD. MYSEN... 4 INDRE

Detaljer

Spørsmål og svar. Får vi mat? Det får dere ikke. Det blir mulighet til å kjøpe mat og drikke i restauranten. Et annet alternativ er å ta med mat

Spørsmål og svar. Får vi mat? Det får dere ikke. Det blir mulighet til å kjøpe mat og drikke i restauranten. Et annet alternativ er å ta med mat Spørsmål og svar Om mesterskapet og arrangementet Forberedelser Holder Ungt entreprenørskap selve standen, eller må vi skaffe den selv? Ungt Entreprenørskap holder veggene som skal utgjøre standen deres.

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE AUGUST 2011 Hei til alle sammen Så er sommeren forbi og et nytt barnehage år har begynt. Vi vil både få ønske alle de gamle barna og foreldrene velkommen tilbake og også en

Detaljer

NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE September 2014

NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE September 2014 NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE September 2014 ØSTGÅRD-STANDARDEN Vi har gjennom flere år jobbet med skolens forventninger i forhold til hva foresatte kan bidra med for å bedre sitt barns læringsmiljø, og hva foresatte

Detaljer

Lederen har ordet. PS: ÅRSMØTE 2014 BLIR FREMSKYNNET TIL KL 17.00 PGA UTENDØRS ARRANGEMENT. God Påske ønskes alle medlemmer! Rune Øvergård Leder

Lederen har ordet. PS: ÅRSMØTE 2014 BLIR FREMSKYNNET TIL KL 17.00 PGA UTENDØRS ARRANGEMENT. God Påske ønskes alle medlemmer! Rune Øvergård Leder Lederen har ordet Ja et år har gått igjen, tiden flyr fort og det har skjedd mye på Skramstadsætra siste året også. En trist nyhet er at familien Frenningsmoen har valgt å avvikle driften av Skramstadseter

Detaljer

NYHETSBREV JANUAR 2016

NYHETSBREV JANUAR 2016 NYHETSBREV JANUAR 2016 Brukertilbud Uke 01 Dato: Tid: Tema: Tirsdag 05. januar Stengt Personalet har planleggings dag Onsdag 06. januar Stengt Personalet har planleggings dag Torsdag 07. januar 18.00-19.30

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE FOR ÅRET 2013

INNKALLING TIL ÅRSMØTE FOR ÅRET 2013 INNKALLING TIL ÅRSMØTE FOR ÅRET 2013 Styret ønsker velkommen til årsmøte for Løkeberg Vel den 12 mars 2014 kl. 18.30 i Ekeberg Seniorsenter, Hans Øverlands vei 29,. FORSLAG TIL DAGSORDEN 1. Godkjenning

Detaljer

GRØNNPOSTEN AUGUST SEPTEMBER 2014

GRØNNPOSTEN AUGUST SEPTEMBER 2014 GRØNNPOSTEN AUGUST SEPTEMBER 2014 Velkommen til et nytt barnehageår hos oss på Grønn! Så var vi i gang med et nytt barnehageår! Kjekt å treffe «gamle» og «nye» barn og foreldre! Det er hele 9 nye barn

Detaljer

MEDLEMSMØTEPROTOKOLL FOR KOR OG ANDRE FORENINGER TIRSDAG 15. JANUAR 2013. Møtet satt kl. 18:10 av styrets leder Irene Birgitte Arnesen

MEDLEMSMØTEPROTOKOLL FOR KOR OG ANDRE FORENINGER TIRSDAG 15. JANUAR 2013. Møtet satt kl. 18:10 av styrets leder Irene Birgitte Arnesen Øraveien 2, 1630 GML FREDRIKSTAD Hjemmeside: www.musikk.no/fredrikstad MEDLEMSMØTEPROTOKOLL FOR KOR OG ANDRE FORENINGER TIRSDAG 15. JANUAR 2013 Møtet satt kl. 18:10 av styrets leder Irene Birgitte Arnesen

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JANUAR 2013. Hei alle sammen! Da ønsker vi alle barn og foreldre velkommen til et nytt år på avdeling Sølje. Det er rart med det, men alltid etter en ferie ser vi forandringer

Detaljer

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 Ukentlig informasjonsbrev fra Lillehammer Steinerskole Hjemmeside: http://www.lillehammersteinerskole.no Kalender uke 19 Tirsdag 12.05 Besøksdag for nye 1. klassinger. Tirsdag

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

VEDTEKTER FOR JOMENTUM

VEDTEKTER FOR JOMENTUM VEDTEKTER FOR JOMENTUM Revidert på årsmøtet 12. mars 2014. $1 ORGANISASJON 1.1 Jomentum, stiftet 1990 er et nøytralt Barne- (1993)/Ungdoms- (1997) og blandet kor i Flora kommune. 1.2 Koret er tilsluttet

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: FREDAG 28. MARS 2008 KL. 18:00 STED: HVITSTEN GRENDEHUS 1545 HVITSTEN Hvitsten, 17. februar 2008 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 28. mars

Detaljer

ÅRSMELDING. 2014 Hageselskapet Horva hagelag

ÅRSMELDING. 2014 Hageselskapet Horva hagelag ÅRSMELDING «Petter Dass II» Litografi av Kaare Espolin Johnson Horva «De syv søstre» ses i bakgrunnen. 2014 Hageselskapet Horva hagelag For fremme av hageglede, bærekraftig hagekultur og landskapspleie,

Detaljer

Lurøyvotten født på Sleneset

Lurøyvotten født på Sleneset Fellesavisen KO M M U N A L INFO R M A S J O N S AV I S FO R LURØY KO M M U N E & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 1 MARS 2007 21. ÅRGANG Da nettene ble lange og kulda satte inn ble Lurøyvotten født

Detaljer

Her er Monica, Stian, Kenneth, Tor Andrè og Matias dei vaskar poteter.

Her er Monica, Stian, Kenneth, Tor Andrè og Matias dei vaskar poteter. RAPPORT FRÅ STRANDEBARM SKULE TYSDAG 18/10-05 Gruppa vart delt i 3. Det me skulle gjera i dag var: gjera klar grønsaker til marknad, stell i fjøset og steike pannekaker på stormkjøkken. Poteter og gulrøter

Detaljer

Ungdommens kulturmønstring 2008 for Lurøy og Træna Tekst: Cato Rødsand Foto: Arne Forbord/Rana Blad

Ungdommens kulturmønstring 2008 for Lurøy og Træna Tekst: Cato Rødsand Foto: Arne Forbord/Rana Blad Fellesavisen KO M M U N A L INFO R M A S J O N S AV I S FO R LURØY KO M M U N E & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 1 MARS 2008 22. ÅRGANG Ungdommens kulturmønstring 2008 for Lurøy og Træna Tekst: Cato

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 3. 3 september - desember 2015 12 Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø 1 Korpsnytthilsen sept 2015 En barnslig tro? Nettopp

Detaljer

Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune

Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune - 1 - Utfordringer og hovedmålsettinger for 2005. Kommunestyret og formannskapet har bestemt at Søndre Torsken Bygdesentral skal

Detaljer

trenger kommunelov ikke lov

trenger kommunelov ikke lov Derfor trenger vi en god kommunelov ikke jungelens lov En lov for åpenhet, innsyn og demokrati ikke for lukkethet, hemmelighold og oligarki Ole Petter Pedersen, 5. februar 2015 Demokratiet må vernes daglig

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

Eksterne oppdrag En viktig og naturlig del av den pedagogiske virksomheten ved TKK. Trondheim kommunale kulturskole

Eksterne oppdrag En viktig og naturlig del av den pedagogiske virksomheten ved TKK. Trondheim kommunale kulturskole Eksterne oppdrag En viktig og naturlig del av den pedagogiske virksomheten ved TKK. Trondheim kommunale kulturskole Ca 250-300 oppdrag i året Omfang Innslag ved konferanser, møter og mottagelser, både

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1998

STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1998 STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1998 Leder: Nest Leder: Kasserer: Sekretær Studieleder Arne Hauan Gunn Elin Hansen John R Samuelsen Arild N. Berentzen Rune Eriksen 1 Styremedlem Renate

Detaljer

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale.

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 16. februar 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Lierne kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Månedsbrev september 2015

Månedsbrev september 2015 Månedsbrev september 2015 Bikuben Hva har vi gjort i august? Velkommen til nytt barnehageår i Arnatveit barnehage! Nå gleder vi oss til å være masse sammen med barna deres igjen. Til dere foreldre og barn

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: TORSDAG 26. MARS 2009 KL. 18:30 STED: HVITSTEN KIRKE 1545 HVITSTEN Hvitsten, 20. februar 2009 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 26. mars 2009

Detaljer

Månedsbrev april 2015

Månedsbrev april 2015 Månedsbrev april 2015 MARS 2015 Mars har gitt oss nokon solfylte og varme dagar, der me har fått kjenne på våren. Spørsmålet om å gå med jakke og sko kom ganske fort. Uteleiken fekk eit vårpreg over seg,

Detaljer

Utgitt av MUIL: Myra ungdoms-og idrettslag. Sykkel- og snowboardløype på Myra

Utgitt av MUIL: Myra ungdoms-og idrettslag. Sykkel- og snowboardløype på Myra Nr. 1-2011. Opplag: 750. Årgang 33 Ansvarlig redaktør.vanja Grut Utgitt av MUIL: Myra ungdoms-og idrettslag vanja.grut@gmail.com www.muil.no Sykkel- og snowboardløype på Myra Myra UIL har fått bevilget

Detaljer

PERSONALET Leder: Sølvi Thoresen. Assistenter: Karin Granlund Maxime Saint Victor Cathrine Follestad Per Johann Avdal Ragnhild Carlsen

PERSONALET Leder: Sølvi Thoresen. Assistenter: Karin Granlund Maxime Saint Victor Cathrine Follestad Per Johann Avdal Ragnhild Carlsen Hva er SFO SFO er et omsorgs- og fritidstilbud til barn fra 1. 4. klasse. Åpningstiden er fra 07.00 og frem til skolestart og fra skoleslutt og frem til kl. 17.00. I skolens ferier er maksimal åpningstid

Detaljer

Songar til julefesten 2014

Songar til julefesten 2014 Songar til julefesten 2014 Tenn lys! Det lyser i stille grender Nå tennes tusen julelys Deilig er jorden Glade jul Et barn er født i Betlehem O Jul med din glede Jeg gikk meg over sjø og land Så går vi

Detaljer

Årsmøte Haugesund og Omegn Hundeklubb 25.02.2009

Årsmøte Haugesund og Omegn Hundeklubb 25.02.2009 Årsmøte Haugesund og Omegn Hundeklubb 25.02.2009 Det innkalles med dette til Årsmøte i Haugesund og Omegn Hundeklubb. Årsmøtet finner sted på Bleikmyr Bydelshus Onsdag 25/2 2008 kl: 19.30 Dagsorden: 1:

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

Trekøveren for februar 2009. Beboer-møte med brannvesenet onsdag 18. februar kl.18.00

Trekøveren for februar 2009. Beboer-møte med brannvesenet onsdag 18. februar kl.18.00 Trekøveren for februar 2009 Beboer-møte med brannvesenet onsdag 18. februar kl.18.00 Brannsikkerheten i hjemmet vårt I den senere tid har vi i Tv og aviser sett mange branner med store konsekvenser. I

Detaljer

LC Stor-E lvdal`styre 2013/2014

LC Stor-E lvdal`styre 2013/2014 Stor-Elvdal 6. Januar 2014 - Medlemsblad for LC Stor-Elvdal - Nr 1 årgang 7 TIL TJENESTE WE SERVE LC Stor-E lvdal`styre 2013/2014 PRESIDENT STEIN OVE BRUN 970 67 703 steino.brun@gmail.com VISEPRESIDENT

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram høsten 2013 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Program for høsten 2013 Her på Nordberghjemmet har vi mye å se frem til denne høsten. Vi

Detaljer

PERIODEPLAN FOR PIRATEN

PERIODEPLAN FOR PIRATEN PERIODEPLAN FOR PIRATEN SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 INNLEDNING Ønsker alle barna og foreldre velkommen til nytt barnehageår 2012-2013. I dette året har Piraten fått 9 nye barn, noen har kommet

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR MARIKÅPENE JUNI OG JULI 2012

MÅNEDSPLAN FOR MARIKÅPENE JUNI OG JULI 2012 MÅNEDSPLAN FOR MARIKÅPENE JUNI OG JULI 2012 Når mai er forbi, så ta deg en tur til steinrøysa neri bakken, da blomstrer det nyperoser i ur ved steinrøysa neri bakken. Og blåklokka står og ringler i kratt.

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR GRØNNFINKENE

MÅNEDSPLAN FOR GRØNNFINKENE MÅNEDSPLAN FOR GRØNNFINKENE Takk for godt oppmøte på " suppen" vår og en trivelig ettermiddag. Vi vil fortsatt jobbe for å bli kjent med hverandre og ha fokus på vennskap i alt vi gjør, i lek, aktiviteter

Detaljer

KJÆRE VELGER. Godt valg! Trine Lise Sundnes forbundsleder

KJÆRE VELGER. Godt valg! Trine Lise Sundnes forbundsleder bruk stemmeretten! KJÆRE VELGER 14. september er det kommune- og fylkestingsvalg og du har muligheten til å påvirke resultatet. Mange mener at et lokalvalg ikke er like viktig som et stortingsvalg. Det

Detaljer

Mai Måneden har igjen vært proppfull av inntrykk og opplevelser. Vi har hatt fokus på samspillet i natur og 17.mai som kulturarv. Rusken ble avholdt i litt kaldt og vått vær men dugnadsånden blant barna

Detaljer

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4.

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Leirsund: 15.02.2015 Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Tid : Mandag 23. Mars 2014 Klokken 18.00 Sted: Leirsund Velhus Det blir enkel servering med kaffe og noe å bite

Detaljer

TRØMBORG SFO ÅRSINFORMASJON 2014/2015

TRØMBORG SFO ÅRSINFORMASJON 2014/2015 TRØMBORG SFO ÅRSINFORMASJON 2014/2015 Årsinfo 2014 /2015 for foresatte ved Trømborg SFO ELEVSYN VED TRØMBORG SKOLE / SFO Alle elever er unike med sine evner og forutsetninger. Alle elever er likeverdige

Detaljer

Verdal kommune Kontrollutvalget

Verdal kommune Kontrollutvalget Verdal kommune Kontrollutvalget Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL... 3

Detaljer

Møteprotokoll fra Kragerø kommune - kontrollutvalget. Forfall: Gotfred Nilsen. Unni Wærstad Unn Kristin Nygaard Olav Steinar Bråtane Arne Kristiansen

Møteprotokoll fra Kragerø kommune - kontrollutvalget. Forfall: Gotfred Nilsen. Unni Wærstad Unn Kristin Nygaard Olav Steinar Bråtane Arne Kristiansen Kragerø kommune - kontrollutvalget Møteprotokoll fra Kragerø kommune - kontrollutvalget Møtedato: 10.02.2014 Møtested: Møteleder: Rådhuset, formannskapssalen Gotfred Nilsen Forfall: Til stede: Leder Nestleder

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene september 2013

Månedsbrev for Marikåpene september 2013 Månedsbrev for Marikåpene september 2013 Jeg gir deg gaver, bugnende haver, epler og pærer og plommer i fleng, plukk kantareller, rips og moreller, gaver og grøde fra åker og eng. Oppsummering av august.

Detaljer

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER September 2013 UTGIVELSE NR. 216 AKTIV OG ÅPEN HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I VALG 2013 KOMMUNEBLOMSTEN Østersurt Mertensia maritima KOMMUNALE MØTER Hovedutvalg for oppvekst og omsorg: 04.09.13 kl.16:00

Detaljer

DISiTromsø 1/2015. Barnetog i Tromsø. Bildet tilhører Perspektivet Museum

DISiTromsø 1/2015. Barnetog i Tromsø. Bildet tilhører Perspektivet Museum DISiTromsø 1/2015 Barnetog i Tromsø. Bildet tilhører Perspektivet Museum Hansjordnes (Bildet tilhører Perspektivet museum) Medlemsmøter Kalender Neste styremøte: 16.04 Lørdagsåpent på Statsarkivet Statsarkivet

Detaljer

ASKØY HUSFLIDSLAG MEDLEM AV HORDALAND HUSFLIDSLAG OG NORGES HUSFLIDSLAG KURSKATALOG HØSTEN 2013 BROKADESTOFF TIL ASKØYBUNADEN SELGES HOS

ASKØY HUSFLIDSLAG MEDLEM AV HORDALAND HUSFLIDSLAG OG NORGES HUSFLIDSLAG KURSKATALOG HØSTEN 2013 BROKADESTOFF TIL ASKØYBUNADEN SELGES HOS ASKØY HUSFLIDSLAG MEDLEM AV HORDALAND HUSFLIDSLAG OG NORGES HUSFLIDSLAG KURSKATALOG HØSTEN 2013 BROKADESTOFF TIL ASKØYBUNADEN SELGES HOS ASKØY HUSFLIDSLAG v/rita Gjerde og Gunn Hauge mob.tlf 41234761/90677180

Detaljer

NR. 4 desember 2009 23. ÅRGANG. Høstfest på Lurøy omsorgssenter

NR. 4 desember 2009 23. ÅRGANG. Høstfest på Lurøy omsorgssenter Fellesavisen Ko m m u n a l info r m a s j o n s av i s fo r Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 4 desember 2009 23. ÅRGANG Høstfest på Lurøy omsorgssenter God Jul Trivelig for beboere

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2012 Hei alle sammen og velkommen til nytt barnehage år! Vi håper dere alle har hatt en fin sommer og kost dere masse med de herlige små barna deres som plutselig

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Formannskapets medlemmer. Dere innkalles med dette til følgende møte:

Formannskapets medlemmer. Dere innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Dere innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 06.11.2008 Tid: 09:00 OBS

Detaljer

Nytt Fra. Posten Tirsdag 23. juni 2015

Nytt Fra. Posten Tirsdag 23. juni 2015 Nytt Fra Tirsdag Onsdag Torsdag Vidaråsen landsby 19 15 17 Posten Tirsdag 23. juni 2015 Åpen Dag 2015 I går kveld møttes Anne M., Sven, Rolf Kåre, Rosemaria og Walter til det første møtet om Åpen Dag 2015.

Detaljer

Referat STYREMØTE I CON AMORE Tirsdag 15. november 2011, kl 19.00, hos Per Axel Til stede: Ingrid, Per Axel, Ragnhild, Cathrine, Geir og Ulle

Referat STYREMØTE I CON AMORE Tirsdag 15. november 2011, kl 19.00, hos Per Axel Til stede: Ingrid, Per Axel, Ragnhild, Cathrine, Geir og Ulle Referat STYREMØTE I CON AMORE Tirsdag 15. november 2011, kl 19.00, hos Per Axel Til stede:, Per Axel, Ragnhild, Cathrine, Geir og Ulle Neste møte 2. desember hos Ragnhild kl 18:00 (merk tiden) Sak nr.

Detaljer

Tirsdag 17.mars - 08.00 10.30 / Formannskapssalen. Karianne Sydtveit Reiten, Jørgen Mostad, Øystein Rugtveit, Finn Yngve Karlsen, Kristin Flom

Tirsdag 17.mars - 08.00 10.30 / Formannskapssalen. Karianne Sydtveit Reiten, Jørgen Mostad, Øystein Rugtveit, Finn Yngve Karlsen, Kristin Flom 2015-02 Drangedal næringsråd Møteinnkalling Tid/sted: Innkalte: Fra adm: Forfall: Møtt vara: Referent: Tirsdag 17.mars - 08.00 10.30 / Formannskapssalen Karianne Sydtveit Reiten, Jørgen Mostad, Øystein

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

SFO. Mogreina Skole SFO-NYTT SKOLEÅRET 2014/2015. HUSK! * klær til forskjellig vær * passende skotøy * skiftetøy MAT

SFO. Mogreina Skole SFO-NYTT SKOLEÅRET 2014/2015. HUSK! * klær til forskjellig vær * passende skotøy * skiftetøy MAT HUSK! * klær til forskjellig vær * passende skotøy * skiftetøy MAT SFO-NYTT SKOLEÅRET 2014/2015 Barn som ikke har spist frokost kan spise medbrakt på SFO før kl. 08:00. Alt tøy MÅ merkes med barnets navn!

Detaljer

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010 ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010 Innhold Fram til årsmøtet 2010 har styret bestått av:...2 Styrets sammensetning etter valget på årsmøte 03.03.10:...3 Ansatte:... 3 Aktiviteter:... 3 Kurs:... 3 Helseparken:...

Detaljer

12-2009. ei riktig god jul og et godt nyttår. Premieutdeling. i fra Storfjord kommune

12-2009. ei riktig god jul og et godt nyttår. Premieutdeling. i fra Storfjord kommune FULLDISTRIBUSJON 12-2009 i fra Storfjord kommune Premieutdeling Storfjord kommune benytter anledningen til å ønske alle innbyggere for de som har levert inn deltakerskjema for ei riktig god jul og et godt

Detaljer

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus Årsberetning for 2014 for Norsk Kennel Klub region Oslo/Akershus Innledning Regionene ble 1. februar 2007 omstrukturert fra avdelinger til regioner med nye lover. Regionen besto ved etableringen av i alt

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Smørblomsten. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014

Smørblomsten. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014 Smørblomsten Refleksjoner og noen tanker videre Oktober 2014 September er vel overstått og vi har hatt en måned der vi har hatt hovedfokus på Forut aksjonen vår og på hvordan barna i Nepal lever og har

Detaljer

Årsmelding. Nordre Land 2013.

Årsmelding. Nordre Land 2013. Årsmelding Nordre Land 2013. Styret: Styret har i året 2013 bestått av følgende personer. Leder Nestleder Sekretær Kasserer Tine Solberg Kjell Rønningen Lene Haugerud Ida Charlotte Sveen Therese Vinjarengen

Detaljer

Avfall er. Kundeblad Nr. 3 2013. Julefri flytter. tømmetid. Vi gir deg tipsene for å unngå overfylte dunker. Informasjon til husstandene i Trondheim

Avfall er. Kundeblad Nr. 3 2013. Julefri flytter. tømmetid. Vi gir deg tipsene for å unngå overfylte dunker. Informasjon til husstandene i Trondheim Avfall er Kundeblad Nr. 3 2013 Julefri flytter tømmetid Vi gir deg tipsene for å unngå overfylte dunker Informasjon til husstandene i Trondheim Glade jul, hellige jul I år faller romjulens helligdager

Detaljer

UKEBLADET UKE 48 2015

UKEBLADET UKE 48 2015 UKEBLADET UKE 48 2015 Mandag 30. november: Adventsspiral Vel overstått julemarked! Hei alle foreldre, barnehagebarn, elever, lærere, besteforeldre og andre som gjorde en super innsats på julemarkedet.

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 AREMARK FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2013 AREMARK FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2013 AREMARK FRIVILLIGSENTRAL 1 Styrets sammensetning 2013 Leder: Geir Aarbu (representant for kommunestyret). Personlig vara: Harald Nilsen Nestleder: Marte Espelund Styremedlem: Sissel Nilsen

Detaljer

NR 01 NYHETSBREV Februar 2012

NR 01 NYHETSBREV Februar 2012 HEI ALLE MEDLEMMER i DIS-BUSKERUD! Det nye året er allerede godt i gang, og vinteren har kommet for fullt med snø og kulde. Det er nydelig ute, men også en fin tid å sitte inne med kirkebøker og folketellinger.

Detaljer

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2 Brukerundersøkelsen 2014 Tusen takk for god oppslutning på årets brukerundersøkelse. Bare to besvarelser som uteble, og det er vi fornøyde med Vi tenkte å ta for oss alle spørsmålene i brukerundersøkelsen

Detaljer

Utlysning: vi søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen

Utlysning: vi søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen Utlysning: vi søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen Går du på ungdomsskolen og ønsker en utfordring? Vi søker fire elever fra hele landet som skal nominere 5 bøker til UPrisen 2015. Vi leter

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innholdsfortegnelse side 2 Innledning - praktiske opplysninger side 3 Barnehagens personale - Barnegruppa side 4 Leken Barnehagens satsningsområde side 5 Haltdalen barnehage side

Detaljer

Referat folkemøter Arctic Race of Norway - Nesna

Referat folkemøter Arctic Race of Norway - Nesna Referat folkemøter Arctic Race of Norway - Nesna Takk for deltagelse på hvert av folkemøtene 12.-, 13. og 14. april - det har vært en engasjert gjeng som har møtt opp! Det som har blitt diskutert er markedsføring

Detaljer

YTRE ENEBAKK BARNEHAGE

YTRE ENEBAKK BARNEHAGE YTRE ENEBAKK BARNEHAGE Der lek og læring går hånd i hånd HALVÅRSPLAN FOR BJØRNEHIET Våren 2016 Side 1 av 11 INNHOLD Innledning 3 Satsningsområde 3 Bjørnehiet våren 2016 3 Datoer ser vi fram mot 4 Bursdager

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 19.09.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti

Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti S A K S L I S T E 1. ÅPNING v/ Leder Wenche Solli 2. KONSTITUERING a. Godkjenning av forretningsorden b. Valg av dirigent c. Valg av to sekretærer d. Valg av to til

Detaljer