Velkommen til Lurøy kommunes nye hjemmeside!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til Lurøy kommunes nye hjemmeside!"

Transkript

1 Fellesavisen KOM M U N A L INF OR M A SJON SAV I S FOR LU RØY KOM M U N E & Menighetsblad for Lurøy, Træna og Aldersund NR. 2 JUNI ÅRGANG Velkommen til Lurøy kommunes nye hjemmeside! Tekst og foto: Cato Rødsand Lurøy kommunes nye hjemmeside ble offisielt åpnet tirsdag 5. juni Rådmann Anna P. Aakre sto for selve åpningen, ved å lukke den gamle og åpne den nye. I alt 25 personer hadde tatt turen til kommunestyresalen, der det for anledningen ble holdt release-party med snitter og marsipankake. Når vi nå relanserer kommunens hjemmeside, ønsker vi at denne skal bli en aktiv kommunikasjonskanal som gjør det lettere for publikum og brukere å komme i kontakt med kommunen, sier Anna Aakre. I tillegg skal siden være en informasjonskanal som viser hva kommunen har av tjenester og tilbud innen områdene politikk, sentraladministrasjon, oppvekst, helse og omsorg, utbygging og næring eller kultur. Vi ønsker at hjemmesiden skal bli best mulig, og vi tar gjerne i mot innspill fra våre brukere. Er det noe du savner eller synes vi kan gjøre bedre, ta kontakt med oss på Rådmann Anna Aakre kan stolt vise fram Lurøys nye hjemmeside. Turid Sjøholt og Rune Bang leter spent etter noe av interesse.

2 2 Arrangementer på Indre Kvarøy Plattingdans i Kallerwaikiki fredag 22. juni og fredag 27. juli Hvis været blir dårlig, flyttes festene inn i Bekkestua. I tillegg blir det fest på Bekkestua lørdag 11. august Hjertelig velkommen! Julemesse arrangeres på Bekkestua, Indre Kvarøy lørdag 3. november Her kan du bl.a. stille ut og selge husflid, lefser/bakevarer, smykker, kunst og lignende. Interesserte bes melde seg på innen 1. november ved å kontakte Ida Olsen Kvarøy UL Flytting og oppsigelse av abonnement Ved redaktøren Steinkjerringa sendes til om lag adressater over hele landet, samt noen til utlandet. I løpet av året flytter noen av dere uten at vi får beskjed. Kan dere være så vennlige å melde adresseforandring til oss, slik at vi slipper å bruke tid på å finne dere, både i forhold til videre utsendelse og fakturering. Dersom du ikke ønsker å få tilsendt Steinkjerringa/menighetsbladet mer, vil vi ha skriftlig oppsigelse av abonnementet. Friluftsliv for funksjonshemmede Gode eksempler i kommunene Direktoratet for Naturforvaltning (DN) har tidligere påpekt at få personer med funksjonshemning deltar aktivt i friluftsaktiviteter, jfr. utredning «Friluftsliv for funksjonshemmede. Anbefalinger om tiltak for å bedre funksjonshemmedes muligheter til friluftsliv.» Et av tiltakene DN mener vil være viktig for gi funksjonshemmede bedre tilgang til slike aktiviteter, er informasjon. Gode eksempler på vellykkede aktiviteter og tiltak som fungerer, vil kunne ha stor informasjonsverdi og bidra til holdningsendringer. Derfor vil 4H Norge, sammen med en arbeidsgruppe hos DN forsøke å finne de riktig gode eksemplene som gjør at funksjonshemmede kan utøve et aktivt friluftsliv. 4H Norge er opptatt av at friluftsliv og gode naturopplevelser skal være tilgjengelig for alle, også for personer med funksjonshemning. Derfor har vi gjennom vårt prosjekt «Friluftsliv og helse for alle» satt fokus på friluftsliv og tilgjengelighet for alle de siste tre årene. Informasjon om dette prosjektet finnes på Vi vil gjerne finne de riktig gode eksemplene på vellykkede friluftstiltak, og lurer derfor på hva som finnes av erfaringer i kommunene. Dette kan være friluftsarrangementer eller andre friluftsaktiviteter som er tilrettelagt for funksjonshemmede som turer, friluftsdager, kurs/opplæring i friluftsliv, samarbeid med lokale friluftsorganisasjoner og lignende. Med funksjonshemning mener vi både psykiske og fysiske funksjonshemninger, herunder også psykiske lidelser. Eksemplene skal samles i en eksempelsamling, som vil bli presentert gjennom Direktoratet for Naturforvaltning på deres nettsted, og i brosjyrer, på konferanser og møter. Det vi er interessert i, er om vi kan finne suksesskriterier for de virkelig gode og vellykkede tiltakene og aktivitetene. Vi kommer til å følge opp de svarene vi finner mest interessante, så det er ikke nødvendig å skrive en lang «avhandling» til oss. Vi håper på god tilbakemelding. Dette vil være til stor hjelp, og kan medvirke til å gjøre friluftslivet mer tilgjengengelig for personer med funksjonshemning. Vennlig hilsen 4H Norge Kristin Madsen, prosjektleder

3 3 Kvina, 8752 KONSVIKOSEN Tlf: / E-post: Alt i Brannslokkerutstyr Kontroll, Service og fylling av brannslokkere Brannstiger, Redningsliner Deteksjonssystemer Sikkerhetsskilting Førstehjelpsutstyr Slokkeøvelser Utfører årlig kontroll hos bedrifter på brannutstyr, skilting og førstehjelpsutstyr SIKRING SLOKKING REDNING FØRSTEHJELP En god idé å bygge på! Ny Idéhuskatalog! Postboks 34 Tlf Konsvikosen Fax

4 4 Ordførerens side Årene går Ettersom en blir eldre synes det som årene går stadig fortere. Det er så mangt en skulle ha hatt anledning til og fått gjennomført. Det er merkelig for meg å tenke på at det snart, nemlig 1. januar 2008, er 20 år siden jeg ble ordfører i Lurøy. I noen sammenhenger synes det som om det var i går, men i andre sammenhenger synes det nesten som en evighet siden. Mye har skjedd i Lurøy på disse 20 årene. Forandringene er store - mest i positiv lei, men også ispedd negative utviklingstrekk. Det negative mest som en følge av sentralisering og globalisering. Vi har stadig blitt færre lurøyfjerdinger, med de sosiale følger dette medfører. Den økonomiske og teknologiske utviklinga i Norge har imidlertid medført store framskritt. Også vi i Lurøy har klart å ta del i denne. I kommunal sammenheng tenker jeg spesielt på infrastrukturbygging med reisemuligheter, desentraliserte omsorgsenheter, legekontor, barnehager m.m. Havneutbygginga vi har fått til, står det også respekt av. Men særlig har kommunikasjonene endret seg i betydelig grad. I mine første år som ordfører måtte jeg ha hybel på Lurøya, da det vår håpløst å ha arbeidspendling mellom Lurøy og Sleneset. I dag foregår slik arbeidspendling fra Lovund, Sleneset, Kvarøy og Lurøy fastland. I tillegg har dataalderen medført nye kommunikasjonsløsninger vi tidligere ikke engang kunne drømme om. Jeg er fullt klar over det fortsatte forbedringspotensialet, men utviklingstrekkene har skjedd i positiv retning. Det vil imidlertid føre for langt her i Steinkjerringa å memorere i detaljer om utviklingstrekkene. Tenker en seg om, vil alle og enhver ha registrert store endringer. I år er det valgår Nominasjonene i de ulike partiene er over. Noen, inkludert undertegnede, trekker seg som nominert på liste, mens nye kandidater stiller. Vårt demokrati bygger på og er avhengig av politisk engasjement. I Lurøy som i kommune-norge for øvrig, er dette engasjementet ikke noe å skryte av. De fleste har nok med sin egen hverdag, og finner verken tid eller interesse for politikk. Vi trenger imidlertid et sterkt lokalt engasjement for demokratiet og fellesskapets interesser. De som stiller seg til disposisjon ved valg, viser denne positive viljen. De personer som stiller på førsteplassen på listene er normalt partienes ordførerkandidater. Som erfaren ordfører er det mange både i og utenfor Lurøy som har spurt meg hva ordførervervet innebærer. Jeg vil derfor for Steinkjerringas lesere gi et lite innblikk. Ordførervervet Å være ordfører er ingen jobb i ordinær forstand. En har vervet hele tiden / hele døgnet/uka. Arbeidslov med bestemmelse gjelder ikke for dette ombudet. Vervet medfører dessuten så allsidige oppgaver at det hele tiden kreves læring og at en er aktiv med å holde seg oppdatert. I en kommune som vår, med bare én heltidspolitiker, er det vanskelig å dele på oppgaver eller å kunne velge bort enkelte roller. Med det vide oppgavespekteret til ordføreren, må en snart innse at en dessverre ikke rekker over alt. Jeg vil i det følgende nevne de viktigste oppgaver: Politisk leder: Sette dagsorden for politiske saker og være møteleder i kommunestyre og formannskap. Se til at politiske vedtak blir fulgt. Ivareta kommunestyrets ansvar for at tjenestetilbudet er tilstrekkelig for innbyggerne i kommunen og at ressursene brukes i samsvar med kommunestyrets vedtak. Bidra til samarbeid og åpenhet mellom politiske parti og befolkningen i kretsene. Se til at beslutningene skjer på demokratisk vis, og at kommunen følger etiske retningslinjer. Være bindeledd mellom politikere og administrasjon. Det er særlig påkrevd at ordfører med sitt politiske ansvar har jevnlig og Steinar Joakimsen godt samarbeid med rådmannen med sitt administrative ansvar. Påvirke myndigheter og politiske beslutninger utenfor kommunen. Representere kommunen i ulike interkommunale organer og samarbeidsfora. Være kommunens representant i ulike interkommunale og kommunale selskaper. Ombud: Være tilgjengelig, ta imot og følge opp forespørsler fra enkeltpersoner, organisasjoner og bedrifter. Være døråpner i møter, så vel innenfor som utenfor kommunen. Etterspørre og følge opp saker som enkeltpersoner ber om. Holde kontakt med, og kjenne til de ulike tjenestetilbud vi har i kommunen. Ha kjennskap til de rettigheter innbyggerne har. Arbeidsgiver: På vegne av kommunestyret utøve det overordnede arbeidsgiveransvar i nært samarbeid med administrasjonsutvalget. Til daglig å være rådmannens arbeidsgiver. Juridisk representant: Forplikte kommunen ved kjøp, salg og inngåelse av avtaler. Representere kommunen ved politianmeldelser og rettssaker. Eierskap: Ivareta kommunens eierinteresser i ulike selskap gjennom representantskap, generalforsamling eller eventuelt styredeltakelse. Beredskapsansvarlig: Ansvarlig for kommunens beredskap ved kriser eller katastrofer. Være oppdatert ved bl.a. å delta på øvelser og kurs for å være forberedt på slike ulike hendelser. Informasjon: Ansvarlig for at innbyggerne får tilstrekkelig informa-

5 5 Ordførerens side sjon om kommunens virksomhet og om aktuelle saker i kommunen. Lobbyist: Være døråpner for næringsliv og organisasjoner i møte med offentlige myndigheter og finansorganisasjoner. Markedsføre kommunen med de muligheter som finnes her. Bygge opp nettverk som kommer kommunen til gode. Samfunnsutvikler: Være aktiv overfor overordnete myndigheter for å fremme kommunens interesser når det gjelder næringsutvikling, kommuneøkonomi, infrastruktur som samferdsel, breibånd, elektrisk kraft, havner og ulike prosjekter. Representasjon: Ordføreren er kommunens formelle representant ved ulike arrangement, møter, besøk og konferanser. Takk Ved neste utgivelse av Steinkjerringa, er kommunevalget overstått og sonderingene vedrørende ordførervalg m.v. er startet. Mitt ønske er at Lurøy får en ordfører som er ombud i beste forstand for alle kretser og enkeltpersoner. En som har evne til å se Lurøy i et helhetlig perspektiv. Å være ordfører er et meget ærefult, men også meget krevende og til tider en ensom jobb! Jeg har hatt mange fine og lærerike år med langt, langt flest gledelige dager. De dager som har buttet mot, er når jeg er blir ondsinnet misforstått, samt de dager jeg ikke har maktet å oppnå de framskritt/ goder som jeg mener lurøyfjerdingene fortjener. Jeg har vært beæret med dette vervet i snart 20 år. Etter egen mening er dette normalt for lenge å ha en slik posisjon. I nyere tid er det da heller ingen ordfører i Lurøy som sammenhengende har hatt dette vervet over så lang tid. De valg jeg har vært deltaker i, samt de mange gode henvendelser, har vist meg en fabelaktig tillit - noe som har gitt meg stadig fornyede krefter til å arbeide for fellesskapets beste. Men etter egen vilje avsluttes nå denne 20-årige arbeidsøkta i slutten av oktober. Jeg vil med denne utgaven av Steinkjerringa takke alle lurøyfjerdinger for samarbeid og tillit og si med Mark Twain: Vi bør konsentrere oss om fremtiden, det er der vi skal være resten av livet. Sleneset, Steinar Joakimsen Årsrapport 2006 Onøy/Lurøy Helselag Ved leder Bodil Gullesen Året 2006 har på mange måter vært et godt år for Onøy/Lurøy Helselag. Foreningen hadde 15 medlemmer, hvorav 2 er æresmedlemmer. Når man ser på at vi er en forening som i hovedsak består av pensjonister, har vi fått til en god del arrangementer/aktiviteter. I året som er gått, har vi avholdt årsmøte, 2 styremøter og 7 medlemsmøter. Arrangementer og aktiviteter Julefest på Lurøy sykehjem, eldretreff for hele kommunen, hjertemarsj med salg av mat og kaffe, salg av hjertelodd, innsamling av penger til Demens-saken, basar 1. søndag i advent med kirkekaffe, besøk på Lurøy sykehjem hver 14. dag med kaffe og kiosk, og sist men ikke minst; turgåing 2 ganger i uka hvor alle som har lyst kan være med. Styresammensetning i 2007 Bodil Gullesen (leder), Ragnhild Fjellgaard Pedersen (nestleder), Ruth Figenschau (kasserer), Anne Martinussen (st.medlem), Bjørg Andreassen (st.medlem) og Andrea Hansteen (varamedlem). Bidrag som er gitt Bidra for vel kroner er gitt til ulike formål i 2006; Redd Barna, TV-aksjonen 2006, Kreftsaken, senkeapparat Lurøy kirkegård, Tuberkuloseforeningen, blomster og gaver til Lurøy sykehjem og blomster til eldre i kretsen til jul. Alle inntektene kommer fra basarer og loddsalg på medlemsmøtene. Ved alle arrangementer er kaker til kaffen gitt av medlemmene. Stor takk til alle som har støttet oss med loddkjøp. Er det noen som har lyst til å begynne i foreningen, så er dere hjertelig velkommen. DIN EGEN KRAFTLEVERANDØR Hovedkontor: Sonekontor: 8186 Tjongsfjorden 8750 Tonnes Telefon Telefon Feilmelding døgnet rundt:

6 6 Nordbygda på fastlandet gårdene og folket Undertegnede har arbeidet med et større lokalhistorisk prosjekt mer eller mindre systematisk gjennom en periode av flere tiår. Dette er blitt gjort med tanke på å utgi en mest mulig sammenhengende gårds- og slektshistorie for de matrikkelgårdene som ligger i Nordbyggda på fastlands-lurøy. Alle disse spor fra eldre og nyere tid med tilknytning til gårds- og husmannsbosettingen på dette området er vurdert, systematisert og bearbeidet med henblikk på å skulle utgis i bokform. Denne boka som ser ut til å bli på vel 400 sider, kommer etter all sannsynlighet ut til jul inneværende år. Oppbygging Boka er bygget opp med tanke på en mest mulig helhetlig fremstilling av gårdsbosettingen på området Nordbygda (Tonneshalvøya). Den er bygd opp rundt en innledende generell del for hele det geografiske område, hvor geologi, arkeologi, samebosetting, utvandring, spesielle hendelser m.m. gis en omtale. Deretter følger en mer tradisjonell gårds- og slektshistorie hvor gårdene med husmannsplasser blir omtalt. Denne gårds- og slektshistorien omhandler seks matrikkelgårder: Finngammen (Gnr. 42), Kvina (Gnr. 43), Nerkongsvik (Gnr. 44), Øvre Kongsvik (Gnr. 45), Aspdalen (Gnr. 46) og Tonnes (Gnr. 47). Hver av gårdene er delt inn i tre hoveddeler : 1. En gårdsbeskrivelse som omtaler gårdens navn, grenser, ressurser, eiere og bosetting over tid 2. En hoveddel som er kalt Folk på gården. Her bindes slektsopplysninger om de enkelte familier som har hatt tilhold her, med gården som var den ressurs de forvaltet i fellesskap. Det er lagt vekt på de hovedpersoner som var leietakere på gården. 3. En slektstabell hvor alle familier som har hørt til på gården fremstilles i sin fulle utstrekning, ektefeller, deres foreldre, barn i familien, m.m. De er oppstilt i en rekkefølge bestemt av året for deres giftemål der dette er kjent. Ett av bildene i boka. Niels Gierbrandt Brodtkorb d.y. ( ). For enkelte par er det brukt årstallet for deres første fellesbarns fødsel, dersom de eksempelvis ikke var gift. For innflyttere kan det i noen tilfeller være bruk det året de kom til gården. Den historie om gårdene som beskrives har en tidsramme fra middelalderen til rundt Det kunne vært ønskelig å føre historien og slektene ennå lengre opp mot dagens situasjon, men tilgangen på sentrale kilder, særlig kirkebøkene, folketellinger m.m., er klausulert mot innsyn for denne perioden. Fremstillingen fører frem til tida rundt , men har sitt hovedfokus i tiden mellom år , og det er i mindre grad tatt med forhold i fra 1900-tallet. Her kunne det ha vært gjort mye mer for å gi en bedre og mer fullstendig fremstilling. Boka blir rikt illustrert med minimum bilder. En bønn til dere lesere: For å gi en viss pekepinn på hvor mange bøker som skal trykkes til høsten, ber jeg om at de som med utgangspunkt i denne korte orientering kan forhåndsbestille eller gi et lite hint om at denne boka vil de kunne tenke seg å kjøpe, å sende en epostmelding eller ta en telefon og ring til meg om din interesse for boka. Rune Bang Berit sblomster Blomster / Potter Blomsterfrø Gjødsel og jord Garn / Strikkepinner / Mønsterbøker Håndarbeid Gaveartikler Te / Drops Rosenrot-produkter Såper Honning Gavekort For bestilling ring eller BERITS BLOMSTER ORDNER SAKEN! 8762 SLENESET ÅPNINGSTIDER Dagtid: Mandag Stengt Tirsdag fredag: Lørdag ÅPNINGSTIDER Kveldstid: Mandag/torsdag Stengt Tirsd/onsd/fred lørd/sønd.:

7 Onøy/Lurøy skole til landsfinalen i årets Nysgjerrigper-konkurranse! 7 Tekst: Cato Rødsand Foto: Onøy/Lurøy skole Blant omlag 130 bidrag har flere skoler fra Nord-Norge hevdet seg helt i toppen i barnas forskningskonkurranse Årets Nysgjerrigper Av de 20 som har gått helt til finalen, er fire fra Nord-Norge og her finner vi altså 1-4 klasse ved Onøy/Lurøy skole. I hard konkurranse har altså fire bidrag fra region nord kommet til landsfinalen. Forskningsprisen Årets Nysgjerrigper deles ut av Forskningsrådet, og arrangeres i år for 17. gang. Konkurransen er stadig like populær, konstaterer prosjektleder Kate Furøy i Forskningsrådet. Elever og lærere ved Onøy/ Lurøy skole er både glade og stolte. I løpet av de fire årene skolen har deltatt, har de altså klart å få 5 bidrag helt fram til landsfinalen. Veiledere i årets Nysgjerrigperprosjekt er Trine Sandvær og Marit Lorentsen. Noen av elevene har sammen med lærer Trine Sandvær vært med alle årene, og har skaffet seg svært god erfaring med denne prosjektmetoden. Foruten at vi er kommet til finalen igjen, føler vi at vi makter å oppfylle læreplanen ved å lære oss denne prosjektarbeidsmetoden. Det er også viktig å poengtere, sier en tydelig stolt rektor Elin Nystad. Finalister fra region nord i Årets Nysgjerrigper 2007: klasse ved Mindland skole, 8860 Tjøtta med prosjektet 8764 LOVUND Miljøvennlig emballasje Av miljømessige årsaker bør fisk pakkes i styroporkasser fordi kassene «Hvorfor er mange kakaomugger dårlige?» klasse ved Neverdal skole, 8149 Neverdal med prosjektet «Hvorfor lukter Alfabeta merkelig? klasse og klasse ved Hamnvåg Montessoriskole, 9055 Meistervik med prosjektet «Hva kan vi gjøre for at flere skal levere drikkekartonger i retur?» klasse ved Onøy/Lurøy skole, 8766 Lurøy med prosjektet «Hvorfor kan krabber leve både over og under vann? 31. mai ble vinnerne av fem spesialpriser offentliggjort, gitt av Nysgjerrigpers samarbeidspartnere Kreftforeningen, Ungt Entreprenørskap, Enova, Naturfagsenteret og RENA- TE. Onøy/Lurøy skole var ikke blant disse, men har fått diplom Lurøy kommune er ferdig med utbygging av Albertskjæret havn på Sleneset er 100% resikulerbare er fri for KFK-gasser og tungmetaller ikke gir avfallstoffer ved fremstilling har unik isolasjonsevne sikrer produktets kvalitet er hygeniske -hindrer bakteriedannelser er ekstremt lette i vekt Her studerer Magnus Aurlund krabbens mysterier. (Foto: Trine Sandvær) og hederlig omtale for sitt grundige prosjektarbeid, og det står det respekt av! Utbygging og næring Moloen er forlenget, laget noe høyere og bredere. Kostnaden med arbeidet er på ca 1,1 millioner kroner. Arbeidet med moloen vil bli avsluttet med asfaltering av molo og tilkomstveg i løpet av sommeren.

8 8 Minner etter Tor Andreas Edvardsen Tor Andreas Edvardsen døde 1. april 2007 og vart gravlagt på Lurøy kirkegård. Han blei 72 år. Eg vart kjent med Tor hausten 1954 da vi tok til på Levanger lærerskule. Han var ein stillfarande og beskjeden kar. Men etter kvart som eg vart betre POTTEPLANTER SNITTBLOMSTER Og diverse tilbehør Kranser Dekorasjoner Bårebuketter Samt planting og stell av graver kjent med han, og han drog fram kartet og la ut om Kvarøy, Lurøy, Onøya, Træna og Lovund og Hestmannen vart det liv i karen! Og eg som hadde digga Nordland i mange år pga Espolin Johnson sine bilder og Regine Normann sine eventyr, Petter Dass og Jonas Lie si diktning eg fall pladask for denne nordlendingen som fortalte så levande at eg såg både troll og draug, nordlys og morild, nordlandsbåt og skarv! Tor var eit følelsesmenneske som eg, skiftande i humør og humor. Han kunne koma med så saftige replikker at vi lo oss skakke! Han hadde eit fantastisk forteljartalent. Han kunne skildre folk og natur så menneska rundt han satt trollbundi. Han var uvanlig musikalsk, spela gitar, orgel og piano uten noter, og han var flink til å synge. Han kunne nådd langt når det galdt musikk. Eg har vori mange gonger på Kvarøy, m.a. hadde eg med mor mi og alle tri ungane opp til Tor medan han budde på Ytter-Kvarøy. Det var stort, for Hurtigruta stoppa ute på fjorden pga oss, vi kleiv ned taugstigen og far til Tor tok imot oss med båten sin. Ungane jubla! Eg var fleire gonger i det praktfulle huset hans i Konsvikosen, der vi heldigvis fekk hatt lærerskuletreff i Strålande ver og varmt døgnet rundt. Eit eventyr for oss alle, men mest for dei som aldri hadde vori i Nordland før, trur eg. Tor var lykkelig for eit vellykka treff! Tor flytta til Kragerø etter året på Kvarøy, og var der i 13 år. Der fekk han sonen til Alf Cranner som elev, og vart og fadder til Cranners yngste son. Tor var ein elska lærar i Kragerø, sa Cranner i telefonen her ein dag. Han var ein stor pedagog, son og spela med ungane kvar dag, laga teaterstykke og fester, foreldra var lykkelige. Cranner fikk Alf Prøysen til å skrive et skuespell til Tors klasse, og Prøysen sjøl kom på premiera. Han roste Tor frå scena og gav han Teskjejerringa i miniatyr. Dette trur eg var noko av det største Tor har opplevd. Og da Prøysen vart sjuk, laga Tors klasse tegninger til Prøysen, som dei limte opp på ei stor plate og sendte til Rikshospitalet. Dette gledde Prøysen veldig, sa Cranner. Tor var utrulig allsidig. Han var praktisk, flink til å planlegge ÅPNINGSTIDER: Tirsdag: Lørdag: Tlf: og Adresse: 8730 Bratland og hadde store kunnskaper om mange ting. Pertentlig og nøye var han i all si ferd og hadde den velsigna gode og saftige replikken. Eit sjeldent, fint og vart menneske. Han var glad i menneske, i natur og å sjå nye stader. Men mest av alt elska han Kvarøy, Nordland, musikk og Hurtigruta! Fred over hans minne! Solrun Krokan Berg Gausdal

9 9 LURØY KOMMUNE Sentraladministrasjonen: Postliste På Lurøy kommunes hjemmeside vil du etter hvert finne oversikt over mottatte og sendte dokumenter sortert pr dato. Ønsker du kopi av dokumenter, kan du ta kontakt på tlf eller Merk at noen dokumenter er unntatt fra offentlighet og vil dermed måtte følge regler for behandling av unntatte dokument. Unntatte dokumenter er markert med hjemmel og tittel, og dokumentnavn kan være markert med stjerner. Tørr Bjørkeved 60 liters sekker kr. 60,- pr. sekk + frakt Bringes eller sendes etter avtale. Bestill ved NÅ for GRATIS TILKJØRING i mai, juni og august. Levering til øyene forutsetter oppsamling til fulle lass (3-400 sekker) Stikk innom vårt utsalg på Haugland for en titt på våre gave-bruksgjenstander, f.eks. Lurøykofta og Lurøynåla I slutten av mai og første del av juni var vi velsigna med godt vær, selv om det var ispedd litt nordavindsgalauring. Fra gammelt av sies det at nolavijnn e kal, sjøl om hainn kjæm itur steikovnsdøræ. Men vi får leve i håpet og tro på en god og varm sommer. Men av og til, når værgudene ikke vil skjemme oss bort, er det fristende å skrive noen sannhetens ord om det hele: HELSIKES VER Av Cato Rødsand juli 2006 Nedbør og blest regn fra sørvest. Snart e det kveld - sommar på hell. Elingan kjem bryt sæ frem. Vannrett de går - væta vi får. Sola ho gløtta frem unna bøtta. E vi nu snar - kletørk vi har. Kom her forleden førrsektig beskjeden. Forlot oss så fort - sommarn va kort. Sett her så flau sneppa og snau. Drotten han fer - helsikes ver Utgave nr. 3 Utgave nr. 4. Utgis 15. oktober Utgis 15. desember Stoff lev. Stoff lev. innen innen Tlf Medisinutsalg -Tippe kommisjonær - Statoil forhandler

10 10 Oppussing på ungdomshuset Fagertun (Onøy) Bøtteballetten» i aksjon. Øverst f.v: Kristel Iversen, Berit Bentzen, Karin Olufsen. Nederst f.v: Anita Johannessen, Aaslaug Nystad, Elin Nystad og Ingrid Bentzen. Kjære bileier! Uansett hvilket bilmerke du har, er du velkommen! Alt til bilen på et sted: Periodisk kjøretøykontroll PKK Kilometerservice Teknisk service Alt av bildeler Stort utvalg av bilrekvisita Dekk og felger til alle kjøretøy bilrekvisita Kvina Auto AS Kvina, 8752 Konsvikosen. Tlf Fax Distriktsgrossist: Tlf Det hadde vært snakk om å «gi Fagertun ei ansiktsløftning» i flere år, og på en fest på huset ble det endelig satt en dato. I løpet av tre dager var vi i gang. Anita H. Johannessen sendte SMS til jenter som kunne tenke seg å være med. Etter hvert fikk vi med noen gutter også. Med stort og smått har det vært omtrent 25 stykker i arbeid. Vi har vasket, malt, ryddet (!), kokt kaffe, skrudd ned og opp igjen, laget nye hyller, diskutert og kost oss. I vel to uker har vi holdt på og klarte å få restaurant, sal og scene ferdig til 17. mai. For å få med folk på dugnad har vi funnet ut at det er viktig med god organisering og at ting er lett å få tak i. I den forbindelse må vi rette en stor takk til Espen Fjellgard på butikken hos Ole Kr. Johannessen, som har stilt opp i tide og utide med maling og annet vi trengte. Vi må fortsatt holde på litt til for å få kjelleren malt og gulvene lakket. Til høsten skal vi ta fatt på toalettene og håper på like stort engasjement da som nå. Vi er veldig fornøyd med resultatet (spesielt at det rosa er borte). Noen vil flytte inn på ungdomshuset og andre vil sågar gifte seg på nytt! Vi håper at også andre syns det ble fint og vil ta huset i bruk... Hilsen dugnadsgjengen

11 11 Rakel Bentzen (9) og Mia Bentzen (7) er med på dugnad og har fått jobb som kaffekokere. Rebus for de glupe hoder Løsningsordet fra rebusen i nr 1/07 var KASTMONA et lokalt navn på Lurøya. Blant de 14 innsenderne, ble Lill-Tove Olsen, 8743 Indre Kvarøy, trukket ut som vinner. Hun får et par Lurøy-votter i premie. Vi fortsetter med rebusen Luringen, og skal også denne gangen fram til et lokalt navn i Lurøy: Flaks + holmen Forslag til løsning sendes: Steinkjerringa, 8766 Lurøy, innen 20. september 2007 Vinneren belønnes med et par Lurøy-votter. Navn: Adresse: Løsning:......

12 12 Ved Cato Rødsand Det skal velges representanter til lokalutvalgene i Lurøy, kommunestyret i Lurøy og fylkestinget i Nordland. I Lurøy er valglokalene åpne søndag 9. og mandag 10. september. Stemmesteder i Lurøy 1. Sørnesøy skole for Sørnesøy krets 2. Lovund skole for Lovund krets 3. Moflag skole for Sleneset krets 4. Onøy/Lurøy skole for Onøy/ Lurøy krets 5. Kvarøy oppvekstsenter for Kvarøy og Hestmona krets 6. Aldersund skole for Aldersund krets 7. Konsvik skole for Konsvik krets Det er valgt lokale stemmestyrer som skal administrere valget i de respektive kretsene. Kunngjøringer Valget i Lurøy kunngjøres ved annonser i lokalavisene, ved oppslag i kretsene og på kommunens hjemmeside (www.luroy.kommune. no) Forhåndsstemmegivning Ordinær forhåndsstemmegivning avholdes på Lurøy formannskapskontor. Ellers avholdes forhåndsstemmegivning til avtalte tidspunkt på - Konsviktunet - Alderspaviljongen i Aldersundet - Lurøy sykehjem - Kløverheimen - Lovund helsetun Åpningstider Stemmelokalene vil være åpne - søndag 9. september 2007 fra kl 1400 til kl mandag 10. september 2007 fra kl 1100 til kl 1630 Manntall Midt i juli vil det bli lagt ut manntallslister i kretsene: 1. Sørnesøy skole for Sørnesøy krets 2. Joker Lovund for Lovund krets 3. Titten AS for Sleneset krets 4. Håkon Lund AS for Onøy/Lurøy krets 5. Kvarøy Handel for Kvarøy krets 6. Bra-Pro for Aldersund krets 7. Arnulf Olsen AS for Konsvik krets Valglister Følgende valglister er godkjente i Lurøy: - Lurøy Arbeiderparti - Lurøy Høyre - Lurøy kristelig Folkeparti - Lurøy Kystparti - Lurøy Senterparti - Lurøy venstre - Lovund Tverrpolitiske Liste Lokalutvalgene har avholdt nominasjon for lokalutvalgene, hvor hvert av utvalgene har foreslått en kretsliste. BRUK STEMMERETT DIN! LURØY KOMMUNE Møteplan for 2007 KOMMUNESTYRE Sted og klokkeslett angis i innkalling Onsdag 26. september Tirsdag 30. og onsdag 31.oktober (ord. kommunestyre + budsjettdugnad) Onsdag 12. desember (budsjettmøte) FORMANNSKAP OG PSU Sted: Lurøy Rådhus, kl Onsdag 29. august Onsdag 12. september Onsdag 10. oktober (rammer) Onsdag 7. november Onsdag 21. november (budsjett) TILSYNS- OG RETTIGHETSSTYRE Sted: Lurøy Rådhus, kl Fredag 14. september Fredag 12. oktober Fredag 23. november ARBEIDSMILJØUTVALGET Sted: Lurøy Rådhus, kl Fredag 21. september Fredag 23. november Det tas forbehold om endringer av møtedager dersom tungtveiende grunner for dette oppstår. Øvrige møtedager settes etter behov. I Lurøy skal vi gjøre hverandre verdifulle og betydningsfulle!

13 13 Ved Cato Rødsand Ta kontakt enten med kulturleder Rune Bang Eller redaktør Cato Rødsand Vi prøver oss med to nye bilder. Det første bildet er av fire ungdommer, sannsynligvis fra Aldra/innlandet, og det er Gudrun på Hjart som sitter foran til venstre. De andre tre er ukjent Det andre bildet er fra Sørnesøy og ingen av personene er kjent. Autorisert regnskapskontor Kvina, 8752 KONSVIKOSEN Tlf Fax Regnskap Lønn Fakturering Årsoppgjør Medlem NARF -Norges Autorisert Regnskapsføreres Forening

14 14 Autoservice AS Onøy 8766 Lurøy Driver med slipsetting av båter, reparasjon av båtmotorer + vinterlagring av båter inne i hus. Reparasjon av biler og landbruksutstyr. Salg av batterier, olje, dekk og deler til båt, landbruk og biler (alle merker) + bunnstoff, båtutstyr og maleutstyr. Pressing av hydraulikkslanger. Telefon: Telefaks: Mobil: Helgeland Avfallsforedling IKS Tlf: e-post: Utvidet returpunkt Bra-Pro i Aldersundet og ved Håkon Lund AS på Onøy. Her kan du nå levere: Glass- og metallemballasje Klær (rene og brukbare) Papp/papir Farlig avfall (maling, olje, lakk og lignende.) Elektriske/elektroniske produkter (egen container) Farlig avfall og elektriske/elektroniske produkter må leveres i åpningstiden til butikken/bra-pro. Det er ikke tillatt å sette annet avfall utenfor containerne. Henting av grov- og restavfall kan bestilles hos din lokale renovatør (egen rute med egne priser). Lurøy innland: Roald Stensland tlf: Onøya/Lurøya: Sveinung Handå tlf: Byggevarer Maling Jernvarer Grus Ole Kr. Johannessen ONØY 8766 Lurøy Tlf Fax

15 15 TV-aksjonen 2007 Sammen for barn TV-aksjonen 2007 er tildelt UNICEF Norge. Aksjonen, Sammen for barn, går av stabelen 21. oktober og skal gjennomføres i strategisk samarbeid med Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité og Right To Play. Inntektene fra TV-aksjonen går til barn berørt av hiv/aids. En ensom kamp Barn berørt av hiv/aids er ikke nødvendigvis aids syke eller smittet med hiv-viruset, men lever i lokalsamfunn hvor aids har satt dype spor. De voksne faller fra, eller blir ute av stand til å forsørge seg og sine. Støtteapparat finnes ikke og infrastrukturen brytes gradvis ned. Millioner av barn lever uten tilsyn av voksne og må klare seg alene. Barndommen forsvinner og hver dag er en ensom kamp for å overleve. Liv og livsglede Aids har gjort over 15 millioner barn foreldreløse. Hver dag mister 6000 nye barn foreldrene sine og 1400 barn dør av aids. «Sammen for barn» handler om mer enn akutt nødhjelp og hjelp til å overleve, den skal også bidra til sterkere nettverk for barn og unge og gi dem liv og livsglede. Barn skal slippe å kjempe alene! Å bekjempe hiv/aids krever en innsats ut over det vanlige. Derfor er det nødvendig med engasjement på alle plan - regjeringer, næringsliv, organisasjoner og privatpersoner. TV-aksjonen Sammen for barn er et slikt samlingspunkt i Norge. I Lurøy skal vi være klar til innsats og har til målsetting å slå alle tidligere rekorder! Cato Rødsand, aksjonsleder ALT I STEIN Gravmonumenter Kjøkkenbenkplater Bord Peisplater Vindusbrett Fasadestein Div. stein uteanlegg Skifer LURØY HANDEL a.s 8766 Lurøy Tlf Faks Skal du bytte yrke, eller skaffe deg ny utdanning? Da kan vi tilby: Informasjon om yrke og utdanning Kartlegging av egen kompetanse Vurdering av realkompetanse 6490 EIDE Tlf Faks Vår repr.: Ronny Jentoft 8730 Bratland Tlf Mob Du kan ta kontakt med oss for en samtale, ringe eller sende e-post. Tjenesten er gratis. Veiledningssenteret Ytre Helgeland Torolv Kveldulvsons gt. 3, 2. etg. Sandnessjøen Tlf: epost:

16 FULLDISTRIBUSJON Det var stor stemning og fullt trøkk da koret framførte The Loco-Motion med Marianne Buschmann og Anne Gunn Wiik som vokalister og Stein-Magne Wiik på saksofon. Jubileumskonsert med trøkk! Tekst og foto: Turid Sjøholt Med innholdsrikt repertoar og høy stemning holdt Onøy/ Lurøy Sangkor en glitrende jubileumskonsert for en fullsatt sal og et begeistret publikum. Lørdag 28.april var folket i bygda invitert til gratis konsert i anledning korets tiårsjubileum, og folk møtte fulltallig fram, - både fastboende, hyttefolk og andre tilreisende. Alle gamle kormedlemmer hadde fått spesiell invitasjon til å delta i jubilèet, og noen kom reisende langveisfra. - Jeg var med i koret da det startet for ti år siden, forteller Eli Cesilie Myrene, som nå bor i Stranda på Sunnmøre. - Tiden i Onøy/Lurøy Sangkor har gitt meg så mye at jeg hadde virkelig lyst til å komme hit til dette jubilèet, fortsetter hun. Det er ikke bare det musikalske som er så bra, men også det sosiale er helt unikt. Tiden i Onøy/Lurøy Sangkor gjorde at jeg ble virkelig glad i korsang, så jeg hadde lyst til å fortsette med det da jeg flyttet. Jeg har prøvd meg litt fram, men jeg har til nå ikke funnet noe som er like kjekt som dette, sier hun. - Det musikalske utvalget holder en fin balanse mellom lettere og mer seriøs musikk med meningsfulle tekster både på norsk og engelsk. Det stilles ikke så store krav til den enkelte at øvingene føles for terpete, men likevel klarer koret å holde et forholdsvis høyt musikalsk nivå. Selv føler jeg at jeg lærte mye den tiden jeg var med, og jeg har gledet meg til å få være med å synge i koret her i dag, betror hun oss. - Vi er heldige som har et så flott kor her i bygda, synes Kjellrunn Klippenvåg. De har så fin musikk og er veldig dyktige til å synge. Jeg tror ikke jeg har gått glipp av en eneste konsert som koret har holdt i disse ti årene, fortsetter hun, og i dag var det ekstra bra med så mange sangere og musikere og stor stemning blant publikum. Oppslutningen i dag viser også at folk i bygda setter pris på koret, mener hun. På slutten av konserten ble koret betraktelig utvidet da et ti-talls Eli Cesilie Myrene kom langveis fra Stranda på Sunnmøre og har gledet seg til å være med på konserten og jubileumsfesten. gamle medlemmer deltok i noen av sangene, og stemningen sto i taket. - Det er bare en ting å si om dette, og det er at det er veldig, veldig bra, og til å bli i godt humør av, uttalte Arne Bentzen, som også var en av de fornøyde blant publikum. KOMMUNAL INFORMASJONSAVIS FOR LURØY Ansvarlig utgiver: Lurøy kommune Opplag: 1400 (gratis til alle husstander i Lurøy) Abonnement utenbygds: kr. 75,- pr. år Redaksjon: Cato Rødsand Les Steinkjerringa på nett: (linker) Menighetsblad for Lurøy, Træna og Aldersund Ansvarlig utgiver: Menighetsrådene i Lurøy og Træna Opplag: 1620 (til alle husstander i Lurøy og Træna) Redaksjon: Georg Eichsteller TRYKK: RØNNES TRYKK AS MOSJØEN

Vil du delta i spørreundersøkelse om kommunereformen?

Vil du delta i spørreundersøkelse om kommunereformen? Vil du delta i spørreundersøkelse om kommunereformen? Undersøkelsen går til ungdom som bor i Grane, Hattfjelldal, Hemnes og Vefsn. Regjeringen har gitt kommunene et oppdrag med å utrede sammenslåing med

Detaljer

MØTEINNKALLING. Lurøy kommune

MØTEINNKALLING. Lurøy kommune Lurøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET SOM VALGSTYRE Møtested: Lurøy rådhus, Onøy Møtedato: 15.03.2017 Tid: 12.30-13.00 (etter formannskapet) INNKALTE: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2016. Hei alle sammen, og tusen takk for en travel, men samtidig veldig flott måned hvor vi har blitt bedre kjent med våre nye barn, delt erfaringer og utforsket

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2012 Hei alle sammen og velkommen til nytt barnehage år! Vi håper dere alle har hatt en fin sommer og kost dere masse med de herlige små barna deres som plutselig

Detaljer

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter Foto bleie: LOOP Forbruk og avfall Kildesortering: Det er lurt å sortere! Hvis vi er flinke til å sortere avfallet vårt kan det brukes på nytt. På den måten slipper vi å lage nye materialer hver gang.

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

HÅNDTRYKKET AUGUST 2017

HÅNDTRYKKET AUGUST 2017 HÅNDTRYKKET AUGUST 2017 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 33 14. 15. PLAN- LEGGINGSDAG Barnehagen stengt 16. Velkommen til nytt barnehageår «gamle» og nye barn! Velkommen til Olivia Venne 17. med

Detaljer

Innhold Lukket Arkivsaksnr

Innhold Lukket Arkivsaksnr Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.07.2007 Tidspunkt: 13:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

MEDLEMSINFO. august 2009

MEDLEMSINFO. august 2009 MEDLEMSINFO august 2009 No er ferien over! Sidan siste medlemsinfo har vi slett ikkje hatt ferie. Denne sommaren har vore veldig aktiv. Tusen takk til alle dokke som har stått på i sommar!! Det har vore

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn.

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. Åpen og inkluderende Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. I organisasjonene møter du andre som deler dine interesser.

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

VELKOMMEN SOM FORESATT I IDRETTEN. en frivillig organisasjon

VELKOMMEN SOM FORESATT I IDRETTEN. en frivillig organisasjon VELKOMMEN SOM FORESATT I IDRETTEN en frivillig organisasjon Velkommen som foresatt til et barn som deltar i idrett, og er -eller skal bli medlem i et idrettslag. Idrettslaget er en demokratisk organisasjon

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

MÅNEDSBREV FRA BLÅBÆR - MAI 2014

MÅNEDSBREV FRA BLÅBÆR - MAI 2014 MÅNEDSBREV FRA BLÅBÆR - MAI 2014 Liakroken barnehage Kjære foreldre. Vi har denne måneden ønsket velkommen til en ny gutt som heter Theo. Hjertelig velkommen til oss. Pinnedyrene er tilbake og vi jobber

Detaljer

Kalenderen: I morgen- lørdag

Kalenderen: I morgen- lørdag o fb.c m/hu ru ine mste Barn eh på s agen ide T O r Uke 43 Fredag 24. okt 2014 Kalenderen: I morgen- lørdag Tirsdag 28. okt Torsdag 30. okt Tirsdag 11. nov Onsdag 12. nov Torsdag 13. nov Noen elever selger

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR STEINGRUA oktober 2016 uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

MÅNEDSPLAN FOR STEINGRUA oktober 2016 uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag MÅNEDSPLAN FOR STEINGRUA oktober 2016 uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 40 3.-7 Oktober 41 10.-14 Oktober JUBILEUMSUKA Offisiell åpning av nye Granåsen barnehage av Ordføreren kl 13 Skifer friluftsuke

Detaljer

Et tilbakeblikk på de siste ukene, og noen tanker videre for oktober og november. SmørblomstenJ.

Et tilbakeblikk på de siste ukene, og noen tanker videre for oktober og november. SmørblomstenJ. Et tilbakeblikk på de siste ukene, og noen tanker videre for oktober og november. SmørblomstenJ. Den første høstmåneden er nå over og har vist seg fra sin beste side med masse deilig vær og mye tid til

Detaljer

Månedsbrev september 2015

Månedsbrev september 2015 Månedsbrev september 2015 Bikuben Hva har vi gjort i august? Velkommen til nytt barnehageår i Arnatveit barnehage! Nå gleder vi oss til å være masse sammen med barna deres igjen. Til dere foreldre og barn

Detaljer

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 Ukentlig informasjonsbrev fra Lillehammer Steinerskole Hjemmeside: http://www.lillehammersteinerskole.no Kalender uke 19 Tirsdag 12.05 Besøksdag for nye 1. klassinger. Tirsdag

Detaljer

MØTEINNKALLING. Lurøy kommune. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Kommunehuset, Tonnes Møtedato: Tid: 09.30

MØTEINNKALLING. Lurøy kommune. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Kommunehuset, Tonnes Møtedato: Tid: 09.30 Lurøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Kommunehuset, Tonnes Møtedato: 01.02.2017 Tid: 09.30 Kl 11-13 er det møte på Konsviktunet Se vedlagte plakat. INNKALTE: Funksjon Navn Forfall Møtt

Detaljer

Tidsplan i Festiviteten: - fredag 18/2 tekniske prøver starter kl. 1830

Tidsplan i Festiviteten: - fredag 18/2 tekniske prøver starter kl. 1830 Ungdommens Kulturmønstring 2005 Lokalmønstring i Levanger kommune Forestilling I og II 15. februar 2005 Til UKM-deltakere som skal delta med scene-bidrag Velkommen til UKM 2005 her kommer praktisk info

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET AUGUST 2012 Hei alle sammen Nå er et nytt barnehage - år i gang igjen, og vi ønsker alle barn og foreldre velkommen til et spennende og kjekt år! Vi gleder oss veldig til

Detaljer

Informasjonsblad om KPK-Ukrainas virksomhet blant de fattige.

Informasjonsblad om KPK-Ukrainas virksomhet blant de fattige. HOUSE OF MERCY Informasjonsblad om KPK-Ukrainas virksomhet blant de fattige. Bilder og rapport fra juleaksjonen som var i desember 2013. Fra aksjon barnevotter Takk til Gosh Respons. Flere barn har fått

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK AUGUST 2012 Hei, og velkommen til alle nye og erfarne foreldre Nå har barnehageåret startet opp, og allerede er tilvenningen av de nye barna unnagjort. Vi har nå fått in 6 nye barn;

Detaljer

Månedsbrev april 2015

Månedsbrev april 2015 Månedsbrev april 2015 MARS 2015 Mars har gitt oss nokon solfylte og varme dagar, der me har fått kjenne på våren. Spørsmålet om å gå med jakke og sko kom ganske fort. Uteleiken fekk eit vårpreg over seg,

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

Lederen har ordet. PS: ÅRSMØTE 2014 BLIR FREMSKYNNET TIL KL 17.00 PGA UTENDØRS ARRANGEMENT. God Påske ønskes alle medlemmer! Rune Øvergård Leder

Lederen har ordet. PS: ÅRSMØTE 2014 BLIR FREMSKYNNET TIL KL 17.00 PGA UTENDØRS ARRANGEMENT. God Påske ønskes alle medlemmer! Rune Øvergård Leder Lederen har ordet Ja et år har gått igjen, tiden flyr fort og det har skjedd mye på Skramstadsætra siste året også. En trist nyhet er at familien Frenningsmoen har valgt å avvikle driften av Skramstadseter

Detaljer

ÅRSMELDING. 2014 Hageselskapet Horva hagelag

ÅRSMELDING. 2014 Hageselskapet Horva hagelag ÅRSMELDING «Petter Dass II» Litografi av Kaare Espolin Johnson Horva «De syv søstre» ses i bakgrunnen. 2014 Hageselskapet Horva hagelag For fremme av hageglede, bærekraftig hagekultur og landskapspleie,

Detaljer

Gulgruppa MÅNEDSPLAN FOR HEIDAL BARNEHAGE DESEMBER, JANUAR OG FEBRUAR 2015/2016. Evaluering.

Gulgruppa MÅNEDSPLAN FOR HEIDAL BARNEHAGE DESEMBER, JANUAR OG FEBRUAR 2015/2016. Evaluering. MÅNEDSPLAN FOR HEIDAL BARNEHAGE DESEMBER, JANUAR OG FEBRUAR 2015/2016 Gulgruppa Evaluering. Det var spennende å starte opp i høst med mange barn på en avdeling. Vi synes oppstarten har gått over all forventning.

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre)

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre) Malta uke 3 Så var vi alt på den siste uken, på tirsdagen arrangerte vi en «Beauty dag» på saura home. Vi Vasket hendene og masserte inn med fuktighets krem og lakkerte neglene deres. Det var mange som

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR ASKELADDEN

HALVÅRSPLAN FOR ASKELADDEN HALVÅRSPLAN FOR ASKELADDEN HØSTEN 2012 VÅR VISJON: Barnas hus skal være en god barnehage, preget av trygghet, trivsel, danning og læring for barn og voksne. Dere må se denne planen i sammenheng med Velkomstskrivet

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

OKTOBERNYTT FOR MIDTIMELLOM

OKTOBERNYTT FOR MIDTIMELLOM OKTOBERNYTT FOR MIDTIMELLOM Dette har vi gjort, dette er vi opptatt av: Gaustadgrenda barnehage er opptatt av bl.annet pedagogisk dokumentasjon, kvalitet, vennskap og prosjektarbeid. På foreldremøtet presenterte

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014.

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 5 6 7 8 9 AKSJON VÅR RYDDING Tur dag DUGNAD I BARNEHAGEN Vi markerer at Aksel er 2 år! 12 13 14 15 16 Små Tur dag 19 20 21 Varm lunsj:

Detaljer

My African Aid Organisation. My Home

My African Aid Organisation. My Home Årsrapport 2010 2010 Året 2010 har vært et meget godt år på alle måter. Vårt arbeid i Afrika har gått uten problemer. Vi ser gode resultater på jobben som gjøres, og barna gjør tydelig fremgang på skolen.

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2014. Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehage år på Sølje! Tilvenningen er gått i gang og vi ser allerede nå at det kommer til å bli et godt år med fokus

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

I tillegg håper vi jo at dere markedsfører arrangementet til hele familien, til venner og selvsagt også til mentor.

I tillegg håper vi jo at dere markedsfører arrangementet til hele familien, til venner og selvsagt også til mentor. Spørsmål og svar - på noen av de mest spurte spørsmålene i forbindelse med Fylkesmessen Fylkesmessen 2009 A. Hvem kan/bør delta? Dette virker veldig profesjonelt, vi føler oss ikke så proffe? Det finnes

Detaljer

PERSONALET Leder: Sølvi Thoresen. Assistenter: Karin Granlund Maxime Saint Victor Cathrine Follestad Per Johann Avdal Ragnhild Carlsen

PERSONALET Leder: Sølvi Thoresen. Assistenter: Karin Granlund Maxime Saint Victor Cathrine Follestad Per Johann Avdal Ragnhild Carlsen Hva er SFO SFO er et omsorgs- og fritidstilbud til barn fra 1. 4. klasse. Åpningstiden er fra 07.00 og frem til skolestart og fra skoleslutt og frem til kl. 17.00. I skolens ferier er maksimal åpningstid

Detaljer

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4. Førskoletur Knøtteneklubb. Vi markerer 17 mai Aktiviteter ute. Førskoletur Knøtteklubb

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4. Førskoletur Knøtteneklubb. Vi markerer 17 mai Aktiviteter ute. Førskoletur Knøtteklubb MÅNEDSPLAN MAI 2015 TUSSER OG TROLL MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4 5 6 7 8 Førskoletur Knøtteneklubb Avd. møter Varm mat Dugnad 18.00-20.00 11 12 13 14 15 Vi markerer 17 mai Aktiviteter ute KRISTI

Detaljer

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon...

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... SELVHJELP Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... Gjennom andre blir vi kjent med oss selv. Selvhjelp starter i det øyeblikket du innser at du har et problem du vil gjøre noe med. Selvhjelp

Detaljer

HØSTINFO. Hausten er komen til huset i hagen. Tre gutar opp og tre gutar ned. Og ikkje fleire eple på vårt epletre.

HØSTINFO. Hausten er komen til huset i hagen. Tre gutar opp og tre gutar ned. Og ikkje fleire eple på vårt epletre. HØSTINFO Hausten er komen til huset i hagen Tre gutar opp og tre gutar ned. Og ikkje fleire eple på vårt epletre. Tre jenter ned og tre jenter ut. No haustar våre jenter kvar sin eplegut av Einar Økland

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 40 1.10 Tusselusene /Lille Petter 2.10 3.10 forming 4.10 Tusselusene: Løveklippen 5.10 41 8.10 Tusselusene/Lille Petter 9.10 10.10 Forming 11.10 Tusselusene: Kantine/ikt

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2 Brukerundersøkelsen 2014 Tusen takk for god oppslutning på årets brukerundersøkelse. Bare to besvarelser som uteble, og det er vi fornøyde med Vi tenkte å ta for oss alle spørsmålene i brukerundersøkelsen

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Samling Tur: Tusselusene. Samling Barnehagen stenger God påske. 27.

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Samling Tur: Tusselusene. Samling Barnehagen stenger God påske. 27. Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 13 14 28.03 Aksel 3 år. Forming: Tusselusene 04.04 Gustav 1 år. Forming: Tusselusene 29.03 Forming: Valg: Tusselusene 05.04 Forming: Valg: Tusselusene 30.03 06.04

Detaljer

Songar til julefesten 2014

Songar til julefesten 2014 Songar til julefesten 2014 Tenn lys! Det lyser i stille grender Nå tennes tusen julelys Deilig er jorden Glade jul Et barn er født i Betlehem O Jul med din glede Jeg gikk meg over sjø og land Så går vi

Detaljer

Verboppgave til kapittel 1

Verboppgave til kapittel 1 Verboppgave til kapittel 1 1. Hvis jeg (komme) til Norge som 12- åring, (jeg snakke) norsk på en annerledes måte enn hva (jeg gjøre) i dag. 2. Jeg (naturligvis klare seg) på en helt annen måte om jeg (vokse

Detaljer

Smørblomsten. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014

Smørblomsten. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014 Smørblomsten Refleksjoner og noen tanker videre Oktober 2014 September er vel overstått og vi har hatt en måned der vi har hatt hovedfokus på Forut aksjonen vår og på hvordan barna i Nepal lever og har

Detaljer

Kjære unge dialektforskere,

Kjære unge dialektforskere, Kjære unge dialektforskere, Jeg er imponert over hvor godt dere har jobbet siden sist vi hadde kontakt. Og jeg beklager at jeg svarer dere litt seint. Dere har vel kanskje kommet enda mye lenger nå. Men

Detaljer

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over:

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over: Muruvikposten oktober 2013 DUGNAD Huskomiteen la opp til en dugnad i høst for å få malt grendahuset og garasjen utvendig. Det ble åpnet for mange kvelder/dager hvor man kunne ta del i dugnaden. Dessverre

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 3 2016 ÅRGANG 46 Diverse arrangement på bedehuset i desember Rapport fra Plan og økonomi komiteen Vil du gi en julegave til Molde Indremisjon? Glimt fra julemessen

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF av David Auburn Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far,

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 3. 3 september - desember 2015 12 Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø 1 Korpsnytthilsen sept 2015 En barnslig tro? Nettopp

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ MARS 2011 Hei alle sammen Enda en måned er over og vi nærmer oss våren. Det er mye liv og røre i barnehagen og denne måneden har ikke vært et unntak. Vi har blant annet vært

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET FEBRUAR 2012 Hei alle sammen Vi er på vei mot våren og vi gleder oss over at sola titter mer frem og at temperaturen stiger! Denne måneden har vi hatt karnevalsfeiring og

Detaljer

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30. Lek i barnehagen ute/inne. Samarbeid med Gullhår. Sommerferie. Sommerferie. Samarbeid med Gullhår

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30. Lek i barnehagen ute/inne. Samarbeid med Gullhår. Sommerferie. Sommerferie. Samarbeid med Gullhår Arbeidsplan for Tyrihans juli 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 31 1 Solstad barnehage Side 1 02.07.2014 Informasjon fra Tyrihans

Detaljer

ASKØY HUSFLIDSLAG MEDLEM AV HORDALAND HUSFLIDSLAG OG NORGES HUSFLIDSLAG KURSKATALOG HØSTEN 2013 BROKADESTOFF TIL ASKØYBUNADEN SELGES HOS

ASKØY HUSFLIDSLAG MEDLEM AV HORDALAND HUSFLIDSLAG OG NORGES HUSFLIDSLAG KURSKATALOG HØSTEN 2013 BROKADESTOFF TIL ASKØYBUNADEN SELGES HOS ASKØY HUSFLIDSLAG MEDLEM AV HORDALAND HUSFLIDSLAG OG NORGES HUSFLIDSLAG KURSKATALOG HØSTEN 2013 BROKADESTOFF TIL ASKØYBUNADEN SELGES HOS ASKØY HUSFLIDSLAG v/rita Gjerde og Gunn Hauge mob.tlf 41234761/90677180

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Hva kan vi gjøre med det? Ungdom og medvirkning

Hva kan vi gjøre med det? Ungdom og medvirkning Hva kan vi gjøre med det? Ungdom og medvirkning Hyggelig å se dere, velkommen hit. Forskningsdagene 2012 Distriktssenteret Hva skal skje her i dag? Træna? KVN Mange Ingen formell makt Framtiden Mobilitet

Detaljer

Mai Måneden har igjen vært proppfull av inntrykk og opplevelser. Vi har hatt fokus på samspillet i natur og 17.mai som kulturarv. Rusken ble avholdt i litt kaldt og vått vær men dugnadsånden blant barna

Detaljer

Periodeevaluering 2014

Periodeevaluering 2014 Periodeevaluering 2014 Prosjekt denne perioden: Bokstaver. Periode: uke3-11. Hvordan startet det, bakgrunn for prosjektet. Vi brukte de første ukene etter jul til samtaler og observasjoner, for å finne

Detaljer

NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE September 2014

NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE September 2014 NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE September 2014 ØSTGÅRD-STANDARDEN Vi har gjennom flere år jobbet med skolens forventninger i forhold til hva foresatte kan bidra med for å bedre sitt barns læringsmiljø, og hva foresatte

Detaljer

STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1998

STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1998 STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1998 Leder: Nest Leder: Kasserer: Sekretær Studieleder Arne Hauan Gunn Elin Hansen John R Samuelsen Arild N. Berentzen Rune Eriksen 1 Styremedlem Renate

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innholdsfortegnelse side 2 Innledning - praktiske opplysninger side 3 Barnehagens personale - Barnegruppa side 4 Leken Barnehagens satsningsområde side 5 Haltdalen barnehage side

Detaljer

foreldremøtet å synliggjøre skriftspråket

foreldremøtet å synliggjøre skriftspråket Gaustadgrenda barnehage er opptatt av bl.annet pedagogisk dokumentasjon og prosjektarbeid. På foreldremøtet snakket vi bl.annet om hvordan vi jobber med pedagogisk dokumentasjon, prosjektarbeid, barnegruppa

Detaljer

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer)

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Fastsatt av Kirkemøtet 1991 som Tillegg til Gudstjenestebok for Den norske kirke I/II 1 Ordningen skal primært være til bruk ved katastrofer

Detaljer

Referat fra områdemøte 1.06.2013.

Referat fra områdemøte 1.06.2013. Referat fra områdemøte 1.06.2013. 1 1.1 Presentasjon: Tilstede fra interim; nestleder og kasserer. 1.2 Stille stund avholdt. 1.3 En gsr refererer. 1.4 12 tradisjoner lest. 1.5 Er det noen som har noe å

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING ONSDAG 8. OKTOBER 2003, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE, I PAVILJONG GALLIA Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Godkjenning av dagsorden

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

12-2009. ei riktig god jul og et godt nyttår. Premieutdeling. i fra Storfjord kommune

12-2009. ei riktig god jul og et godt nyttår. Premieutdeling. i fra Storfjord kommune FULLDISTRIBUSJON 12-2009 i fra Storfjord kommune Premieutdeling Storfjord kommune benytter anledningen til å ønske alle innbyggere for de som har levert inn deltakerskjema for ei riktig god jul og et godt

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

PERIODEPLAN FOR PIRATEN

PERIODEPLAN FOR PIRATEN PERIODEPLAN FOR PIRATEN APRIL JUNI 2010 INNLEDNING: Mye har skjedd i forrige periode, vi har fått ny styrer Annelin, og en ny jente som heter Synne på avdelingen. Velkommen til dere begge. Det har vært

Detaljer

Utlysning: Uprisen søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen

Utlysning: Uprisen søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen Utlysning: Uprisen søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen Går du på ungdomsskolen og ønsker en utfordring? Uprisen søker fire elever fra hele landet som skal nominere 5 bøker til Uprisen

Detaljer

UKEBLADET UKE 48 2015

UKEBLADET UKE 48 2015 UKEBLADET UKE 48 2015 Mandag 30. november: Adventsspiral Vel overstått julemarked! Hei alle foreldre, barnehagebarn, elever, lærere, besteforeldre og andre som gjorde en super innsats på julemarkedet.

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

Fosenspæll 09 Møte nr: 3 2009

Fosenspæll 09 Møte nr: 3 2009 fe Fosenspæll 09 Møte nr: 3 2009 Dato: 22.06.09 Fra kl til kl: 20.00 22.00 Sted: Anders Referent: Kristin Innkalt: Anders, Snefrid, Kristin, Steinar, Bjørg, Hanna Karin Forfall: Sak Avklaringer/ Konklusjon

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR GRØNNFINKENE.

MÅNEDSPLAN FOR GRØNNFINKENE. MÅNEDSPLAN FOR GRØNNFINKENE. Det er fint å se at både nye barn og voksne har begynt å komme godt på plass hos Grønnfinkene. Gr 3 har hatt noen uker med aktiviteter nå. De andre gruppene vil starte med

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, FEBRUAR, 2017. Hei alle sammen! Tusen takk for en strålende måned!!! Vi på Sølje er så heldige, for en god gjeng med barn, og enda flere skal vi bli i mars. Fra mars og frem

Detaljer

KOMPETANSEMÅL. Gjennomføre aktiviteter som stimulerer barns språklige, intellektuelle, emosjonelle og motoriske utvikling.

KOMPETANSEMÅL. Gjennomføre aktiviteter som stimulerer barns språklige, intellektuelle, emosjonelle og motoriske utvikling. INNLEDNING LÆRLINGEN Du har ansvar for egen læring. Du må sjøl ta ansvar for hva du skal planlegge, gjennomføre og evaluere. Opplæringsboka er din dokumentasjon på at du tar ansvar. Vær flink til å spørre.

Detaljer

Personportrett. Rapport. Håvard Risebrobakken

Personportrett. Rapport. Håvard Risebrobakken Personportrett Rapport Håvard Risebrobakken Hva vil vi med filmen? Filmen Hverdag er et ti minutters personportrett om Roar Torgersen, og hans hobbyer. Roar er pensjonist, og har derfor mye tid han må

Detaljer

Nytt Fra. Posten Tirsdag 23. juni 2015

Nytt Fra. Posten Tirsdag 23. juni 2015 Nytt Fra Tirsdag Onsdag Torsdag Vidaråsen landsby 19 15 17 Posten Tirsdag 23. juni 2015 Åpen Dag 2015 I går kveld møttes Anne M., Sven, Rolf Kåre, Rosemaria og Walter til det første møtet om Åpen Dag 2015.

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Månedsbrev for Nordlys. oktober 2014

Månedsbrev for Nordlys. oktober 2014 Månedsbrev for Nordlys oktober 2014 Hei alle sammen Da er vi allerede på vei inn i oktober måned, og vi har til nå hatt en nydelig høst med solfylte dager og en deilig temperatur. Nordlys har benyttet

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT FOR MARS 2015

MÅNEDSRAPPORT FOR MARS 2015 MÅNEDSRAPPORT FOR MARS 2015 Vi har startet opp med barnesamtaler, og det er noe barna på Askeladden liker. Mange har mye på hjertet mens andre ikke er fullt så pratsomme. De får alle sagt noe om barnehagedagen

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2013. Hei alle sammen og velkommen til nytt barnehage år på Sølje! Vi håper dere alle har hatt en flott sommer og kost dere med de søte små. For oss på Sølje var det

Detaljer

Emilie 7 år og er Hjerteoperert

Emilie 7 år og er Hjerteoperert Emilie 7 år og er Hjerteoperert Emilie bor i Oslo, men hun savner sine bedsteforældre og kusine, der bor i Nordnorge. Emilie har et specielt hjerte, hun har pacemaker. Det er godt for hjertet at løbe og

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, MAI 2013. Hei alle sammen! Mai måned har vært en spennende måned. Vi har gjort så mange kjekke ting og dagene fyker av gårde. Det nærmer seg sommer og vi har hatt noen nydelige

Detaljer

Overordnet mål for barnehagen Begrunnelse Årsplan 2016/2017 MÅNEDSPLAN FOR RØDSTRUPENE

Overordnet mål for barnehagen Begrunnelse Årsplan 2016/2017 MÅNEDSPLAN FOR RØDSTRUPENE MÅNEDSPLAN FOR RØDSTRUPENE Velkommen til et nytt barnehageår. Spesielt velkommen til J., N., A., S. og H., som begynner på Rødstrupene denne måneden. Velkommen til S. og T.som begynner på Grønnfinkene.

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. 4. De yngste: Sangleik og uteleik. 11. De yngste: Hopp og sprett til musikk De eldste: Tur til gapahuken

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. 4. De yngste: Sangleik og uteleik. 11. De yngste: Hopp og sprett til musikk De eldste: Tur til gapahuken PLAN FOR MARS 2015 - LOPPA Tema: bruke kroppen, påske. Uke/ fagområde 10 Dag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 2. Hurra for Neo 4år! 3. De yngste: Hopp og sprett til musikk De eldste: Meny: ost og skinke

Detaljer