Kristi Åpenbaringsmenighet 5236 RÅDAL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kristi Åpenbaringsmenighet 5236 RÅDAL"

Transkript

1 Årsregnskap for 2008 Kristi Åpenbaringsmenighet 5236 RÅDAL Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: RISNES REGNSKAP SANDBREKKETOPPEN NESTTUN Org.nr Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

2 1 Kristi Åpenbaringsmenighet i Bergen org. nr ÅRSMELDING FOR 2008 Generelt Innledningsvis gis et lite tilbakeblikk også for Fader Mikhail (Mikhail Selyavkin) sluttet i februar 2007 som menighetens første prest. Han var aldri ansatt av menigheten, men utførte sitt arbeid her på misjonærvisum. Han har imidlertid fortsatt som formell styreleder inntil en ny styreleder blir valgt til menighetsstyret ved neste årsmøte. Den russisk-ortodokse kirkes ledelse oppnevnte på synodemøtet 21. august 2007 f. Dmytro Ostanin til ny forstander i den russisk-ortodokse menigheten i Bergen. Fader Dmytro fikk også pastoralansvar for Bergensmenighetens avdelinger i Bodø, Mo i Rana samt HI. Irina menighet i Stavanger. Fader Dmytro ankom til Norge 3. januar 2008 og begynte umiddelbart sin tjeneste. Fader Dmytro har hittil vært ansatt i Moskvapatriarkatets utenlandsavdeling, og han er delvis kjent med arbeidet i Norge fra tidligere besøk. Dmytro Ostanin, som tidligere har fungert som både kantor og leser i Hl. Olga menighet i Oslo, ble søndag 4. juli 2007 diakonviet i Kristi Frelsers katedral i Kaliningrad av metropolitt Kirill av Smolensk og Kaliningrad. Søndag 15. juli 2007 ble han presteviet av samme biskop i Uspenskij-katedralen i Smolensk. F. Dmytro kommer fra Ukraina og har høyere teologisk utdannelse fra St. Petersburg og Kiev. Styret i menigheten brukte i siste halvdel av 2007 mye tid og ressurser på å ordne mottakelse for den nye presten (visa invitasjon, finansiering, korrespondanse, leilighet, ny webside osv.). Dette har vært spesielt viktig siden synodemøtet 21. august 2007 bestemte at fra og med år 2008 skulle den ortodokse presten være bosatt i Bergen og ikke i Stavanger, som i perioden Menighetens postadresse: Kristi Åpenbaringsmenighet, v/yuliya Yerokhina Knutsen, Sætervegen 14, 5236 Rådal. Telefon: , mobil (daglig leder) e-post: / e-post: Internett: / Det understrekes at prest D. Ostanin i tillegg har sine egne web-sider utenfor styrets kontroll. Disse er omtalt senere i årsmeldingen. Han kommuniserte tilfredsstillende med styret fram til midten av mars 2008, men uten grunn økte deretter hans mistillit til styret og han har latt være å informere om sine gjøremål utover det han egenrådig legger ut på Internet. En kort muntlig redegjørelse ble presentert på styremøte 13. april Styret har imidlertid ikke mottatt noen årsrapport for året 2008, verken på russisk eller på norsk. Derved er det heller ikke i denne årsrapporten mulig å reflektere prestens virksomhet på en helhetlig måte.

3 2 Bispeembete, presteskapet, menighetsråd og annet Bispeembete - menigheten tilhører Den russisk-ortodokse kirke (Moskvapatriarkatet) og er kirkejuridisk underlagt Den Hellige Synode. Det praktiske bispeansvar utøves av formannen i Moskvapatriarkatets avdeling for eksterne kirkelige forbindelser metropolitt Kirill av Smolensk og Kaliningrad. Dette kan det bli endringer i etter den tragiske bortgang av Patriark Alexei II for hele Russland, 4. desember Presteskap: forstander - f. Dmitro Ostanin, født 23. mai 1973 (i Bergen fra 3. januar 2008) (bopel: Korgeliskaret 4, 5225 Bergen). Det var ingen endring av vedtekter i Styret ble endret på årsmøte 19. januar 2007 i Mariakirken (Bergen). Menighetsstyret har bestått av 6 medlemmer: styreleder fader Mikhail Selyavkin, nestleder Alexei Sioutine, styremedlemmer Irina Blankova, Alexandra Fladaas, Volodymyr Panivskyy (Valdemar Karlsson) og Yuliya Yerokhina Knutsen. Daglig leder var Alexander Petrov ( ) og YuliyaYerokhina Knutsen (fra ). Det var heller ingen endring av vedtekter og det ble ikke avholdt årsmøte eller ekstraordinært årsmøte i Det ble avholdt 6 styremøter hvor styret var samlet. Dessuten ble en rekke telefonmøter gjennomført. Styrets sammensetning var i 2008 slik som tidligere år og bestod av 6 medlemmer: Styreleder, nestleder, daglig leder/1. styremedlem, 2. styremedlem, 3. styremedlem, 4. styremedlem. Styreleder har vært prest Mikhail Selyavkin, men denne har ikke vært tilgjenglig siden februar 2007 fordi han er flyttet tilbake til Moskva. Han står imidlertid fortsatt som formell styreleder i Brønnøysund-registeret. Kasserer/økonomiansvarlig er ifølge vedtektene ikke medlem av styret. Det sittende styre finner denne styresammensetningen svært uheldig. Faktisk er det slik at vedtektene ikke spesifiserer hvordan sammensetningen av styret skal være. Det står kun i 5 Menighetens styre at styret skal bestå av 6 personer. Skal Kristi Åpenbaringsmenighet kunne fungere som en organisasjon i fremtiden må det, slik det sittende styre ser det, gjøres endringer i vedtektene som spesifiserer hvordan styresammensetningen være. Det må også nedfelles i vedtektene hvordan kasserer/økonomiansvarlig skal utpekes/velges. I dagens vedtekter står det faktisk ingenting om kasserer/økonomiansvarlig. Det er viktig at ved valg av nytt styre må årsmøte sikre at kompetente og etterrettelige personer kommer inn i de respektive verv, personer som også er i stand til å føre referater og skrive årsmelding på norsk. Dette er vesentlig dersom en organisasjon skal kunne arbeide seriøst og dokumentere sine aktiviteter overfor norske myndigheter. Konflikten i menigheten i 2008 er et godt eksempel på de vanskeligheter som kan oppstå og som krever ryddighet og dokumentasjon i alle ledd og spesielt på norsk. Kristi Åpenbaringsmenighet er åpen for medlemmer av begge kjønn, og den har ikke aktivitet som forurenser det ytre miljø. Når det gjelder arbeidsmiljø kan det konstateres at dette har vært særdeles problematisk i 2008, særlig grunnet konflikt med ansatt prest. Årsrapportens ulike deler reflekterer dette i detalj.

4 3 Gudstjenestevirksomhet Gudstjenester ble holdt i Mariakirken i Bergen på søndager kl. 13:00, (fra januar 2008 til april 2008). Fra april 2008 ble gudstjenester holdt i St. Sunniva kapell på søndager kl.10. En god del andre gudstjenester ble avholdt på andre dager, gjerne i forbindelse med spesielle religiøse høytider. Prest D. Ostanin har besøkt Hl. Irina menighet i Stavanger 6-7 ganger, hvor det også har vært avholdt gudstjeneste de fleste gangene. Han har reist til Mo i Rana to ganger, men han har ikke villet reise til Bodø for å betjene menighetens medlemmer der. Alle gudstjenester har vært gjennomført på kirkeslavisk av f. Dmytro Ostanin. På gudstjenestene har det som regel deltatt fra 15 til 50 mennesker. Det vises ellers til den informasjon som er lagt ut på D. Ostanins web-sider vedr. hans kirkelige virksomhet. Besøk av biskop Mark fra Moskva Bispebesøket fant sted november Sammen med biskopen reiste velgjører Pavel Petrov og igumen Kliment (Hl. Olga menighet i Oslo). Følgende personer deltok på første møte som styret i menigheten hadde med biskopen lørdag 15. november på First Hotel Marin i Bergen sentrum: Yuliya Yerokhina Knutsen, Alexandra Fladås, Irina Blankova, Vladimir Panivsky (Valdemar Karlsson) og Alexander Petrov. Biskopen ble da orientert om den finansielle situasjon i menigheten og generelt om samarbeidet med prest D. Ostanin. Den ble det forrettet gudstjeneste ved biskop Mark, igumen Kliment og prest D. Ostanin. Etter tjeneste var det kirkekaffe og kaker hvor mange sognebarn deltok i samtale med biskopen. Ulike synspunkter på menighetens styre og prest D. Ostanins virke ble da fremført av en rekke personer. Det er svært usikkert hvorvidt alle personene som uttalte seg virkelig var medlemmer av Kristi Åpenbaringsmenighet. Etterpå var det middag på restaurant. I løpet av felles middag på restaurant Bryggeloftet søndag 16. november ble det holdt et tredje møte med biskop Mark og igumen Kliment (Hl. Olga menighet i Oslo). Her deltok de samme representantene fra styret som på første møte, dessuten Dmytro Ostanin, Alexei Sioutine og Natalia Lied. Yuliya Yerokhina Knutsens ektefelle Tor Knutsen var også til stede. På dette siste møte ga biskopen klart beskjed om at Ostanin måtte akseptere oppsigelsen og godta en økonomisk kompensasjon fra menighetens styre. Det ble dessuten bedt om at årsregnskapet skulle foretas av et autorisert regnskapsbyrå og etter det gå til autorisert revisjon. Dette ble akseptert av styret og av prest Dmytro Ostanin. Biskop Mark var absolutt helt imot at saken skulle gå til hovedforhandling i tingretten. Han utrykte klart at saken burde avgjøres i forbindelse med rettsmeglingen 22. november. Biskopen var under hele besøket fulgt av velgjører Pavel Petrov som også betalte utgiftene til middag på restaurant Bryggeloftet. I prosesskriv datert 19. november 2008 oppsummerer og formulerer Ostanins adv. Rune Valaker fire krav som han påstår biskopen framførte på møtet 16. november. Til dette har vi følgende kommentarer. Adv. Valaker var ikke tilstede på møtet. Det er definitivt ikke korrekt at biskopen sa at Ostanins ansettelsesforhold og herunder arbeidsrettsaken skulle avgjøres av det styre som blir valgt 12. desember. Denne påstanden er direkte gal. Biskopen ønsket og oppfordret partene

5 4 til å avslutte konflikten på rettsmeklingen. Når det gjelder påstanden i Vallakers brev (med henvisning biskopen) at styremedlemmene Yuliya Knutsen og Irina Blankova ikke burde gis fornyet tillit så er dette feil bruk av ord og gir uttrykk for en virkelighetsbeskrivelse vi ikke kjenner oss igjen i. Yuliya Yerokhina Knutsen ble anmodet om å trekke seg som daglig leder og Irina Blankova som styremedlem, fordi det som biskopens sa kanskje ville være godt for disse å slippe belastningen med alt rotet som menighetens styre/ledelse nå er innviklet i. At biskopen skulle ha sagt at Alexander Petrov ikke lenger skulle ha kontroll på foreningens økonomi er en påstand som igjen har utgangspunkt i Ostanins fantasi. På samme måte som for Yuliya ble Alexander Petrov anmodet om å trekke seg som økonomiansvarlig på årsmøte fordi det som biskopen sa, kanskje kunne bidra til å skape ro i menigheten. Valg av ord i adv. Valakers (les: Ostanins) påstander over, gir et meget annet inntrykk enn hvordan samtalen med biskopen egentlig forløp den 16. november Dessverre finnes det ikke noen skriftlig dokumentasjon fra disse møtene med biskopen. Dette gir selvsagt grobunn for ulike tolkninger av hva som ble sagt, men det sittende styret mener med det ovenstående å reflektere diskusjonen på en balansert måte. Senere har også biskopenes vilje i flere sammenhenger blitt presentert på ulike vis av prest D. Ostanin, og alltid slik at det stiller styret i menigheten i et dårlig lys, blant annet på Internet. Det understrekes at det aldri forelå en skriftlig avtale med biskop Mark i de spørsmål som er gjengitt over. Opplysnings og studievirksomhet Opplysningsvirksomheten er gjennomført på russisk og norsk (i mindre grad). Det har så vidt styret kjenner til ikke vært gjennomført opplysningsvirksomhet om ortodoksi og åndelig liv hverken på russisk eller norsk av f. Dmytro. Det var ikke avholdt korøvelser på kirkeslavisk med f. Dmytro og med kantor I. Blankova, som medlem av menighetsstyret. Andre bidrar nå til korvirksomheten ved gudstjeneste, men styret har ingen oppdaterte opplysninger om denne aktiviteten. Dessverre har styret vært for lite flinke med våre egne web-sider på både når det gjelder design og den informasjon som regelmessig burde vært publisert. En av årsakene til dette er at styret har hatt liten ekspertise på bygging av nettsider og dessuten at konflikten i menigheten har tatt mesteparten av styrets tid. Fram til 4. desember 2008 var økonomiansvarlig Alexander Petrov kontaktperson overfor Internettilbyder MyWebhost ANS for nettsidene til Kristi Åpenbaringsmenighet. Økonomi I begynnelsen av 2008 hadde menigheten relativt god økonomi, men på grunn av mange utgifter (lønn til prest, skatt og arbeidsgiveravgift, advokatutgifter og utgifter til oversettelse av diverse dokumenter fra russisk til norsk etc.), ble det en betydelig forverring av økonomien utover våren Særlig når det forventede bidrag fra hovedkirken i Moskva ikke ble innbetalt til menighetens konto. Alt administrativt arbeid og alle menighetsaktiviteter utenom gudstjenester, er utført på frivillig grunnlag. Det er ikke utbetalt godtgjørelse for styrearbeid i menighetsrådet eller for daglig

6 5 ledelse. Menighetens regnskap viser dermed en betydelig reduksjon i de forvaltede midler ved inngangen til I løpet av perioden januar til april 2008 hadde vi et bidrag i kollekt/gaver på kr ,50. Fra ca. medio april derimot har menighetens styre ikke mottatt kollektmidler fra gudstjenestene. Menighetens styre vet at det har blitt samlet inn kollekt ved alle gudstjenestene, men disse midlene er holdt skjult for styret og økonomiansvarlig. Menighetens styre forfattet et brev til prest D. Ostanin datert 22. november 2008 om disse forholdene, og ba om at disse midlene umiddelbart ble overført menighetens konto. En kopi av dette brevet ble også sendt Fylkesmannen i Hordaland. Ved utgangen av 2008 når denne årsrapporten skrives, har menighetens styre fortsatt ikke sett noe til disse midlene. Brevet sendt til Ostanin foreligger i Vedlegg 1 til denne årsrapporten. Forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet for Medlemskap og innmeldingsskjema I løpet av 2008 har det ikke vært registrert utmeldinger. Styret har imidlertid arbeidet med å oppdatere de opprinnelige medlemslistene som ble overtatt fra nestleder Alexei Sioutine i mai Menigheten har fått pålegg fra Fylkesmannen i Hordaland i brev av 11. november 2008, at det hvert år i forbindelse med årsmelding skal redegjøres for rutiner når det gjelder innmelding og utmelding av menigheten. Kristi Åpenbaringsmenighet har ikke hatt gode nok rutiner på dette. Det har lenge eksistert et eget Innmeldingsskjema, men nå er det også laget et Utmeldingsskjema og disse er begge gjort tilgjengelig og kan lastes ned fra Internet på menighetens offisielle webside eller fra Det vil bli foreslått på årsmøtet 2008 at denne oppgaven tillegges styrets nestleder og økonomiansvarlig å ha ansvar for. Menigheten sendte via kasserer/økonomiansvarlig pr. 1. april 2008 inn liste på 205 personer til Fylkesmannen i Hordaland. I oversikten fra Fylkesmannen er antall uavklarte personnummer lik 39. Disse fordelte seg slik: 24 personer med D-nummer, 1 person født etter , 6 var også registrert for annet trossamfunn, 3 var ikke bosatt i Norge, 4 var dobbeltregistrert på egen liste, 1 registrert med ugyldig personnummer. Antall avklart for vedtak statlig og kommunalt tilskudd ble oppgitt til 166. For å illustrere hva som kan skje i en organisasjon når det ikke er orden på hvem som skal føre medlemsregisteret, eller en gruppering vil kontrollere medlemsregistret selv uten at styret i organisasjonen holdes løpende orientert, vises det til følgende historier. Dmytro Ostanin var registrert på opprinnelig liste som ble sendt inn fra menigheten (v/alexander Petrov) til Fylkesmannen/Brønnøysund-registeret. Når listene over uavklarte nummer (den såkalte feillisten ), ble sendt tilbake til menigheten for kontroll, ble denne sendt til D. Ostanin fordi han i mellomtiden urettmessig hadde fått registrert sin private postadresse som menighetens offisielle postadresse hos Fylkesmannen i Hordaland. Det må presiseres her at de personnummer som aksepteres som tilskuddsberettigede aldri er vedlagt denne feillisten. Fylkesmannen i Hordaland/ Brønnøysundregisteret fant ved sin kontroll at ett personnummer var ugyldig. Dette

7 6 personnummeret tilhører ifølge medlemslisten Svetlana Bern. På feillisten fra Fylkesmannen som skal sendes inn pr. 1. september hvert år er hennes personnummer oppgitt å være ugyldig og det er da lagt inn mulighet for å rette dette. Noen foretok da en rettelse på denne listen og førte inn Dmytro Ostanins personnummer. Siden Ostanins personnummer allerede var innsendt med opprinnelig liste ble dette registrert to ganger, med den følge at Ostanins personnummer kom på listen over dobbeltregistrerte. Heller enn å føre inn sitt eget personnummer en gang til, burde kanskje prest D. Ostanin ha fått sjekket hvorfor Svetlana Berns personnummer ikke var gyldig? Et annet tilfelle er Марченков, Сергей (Marchenkov Sergej). Vedkommende ble registrert på ett tidligere tidspunkt og forelå derfor i menighetens originale liste vedlikeholdt av styret. Personnummer til Марченков, Сергей ble imidlertid også tilført listen senere ved at et antall på 16 personnummer ble innlevert av Dmytro Ostanin (før 1. april 2008), men da uten at andre data ble oppgitt for disse personene. Derved oppstod nok en dobbeltbokføring som anmerkes av Brønnøysundregisteret/Fylkesmannen. At Ostanin sannsynligvis holdt skjult en rekke medlemsskjema for menighetens styre ble tatt opp i et eget skriv til Fylkesmannen i Hordaland den 22. november 2008 (se Vedlegg 2). Om det skyldtes styrets henvendelse til Fylkesmannen i Hordaland vites ikke, men onsdag 3. desember 2008 mottok daglig leder Yuliya Yerokhina Knutsen 120 medlemsskjema som presten har holdt skjult for styret helt siden februar 2008 (se Vedlegg 3). Det første av disse skjemaene er datert så tidlig som 20. februar 2008, altså langt tidligere enn konflikten med Ostanin forverret seg. Av disse 120 skjemaene var 39 skjema kun registrert med D-nummer og 51 kun med fødselsdato. 14 skjema (16 personer inkl. barn) var tidligere registrert pr. 1. april 2008, men da uten at skjemaene var overlevert til styret. For 15 skjema (21 personer inkl. barn), var skjema utfylt med personnummer og korrekt registrert, men disse var inntil 3. desember ukjente for styret. Bemerk at = 90 personer altså ikke er støtteberettiget fordi de kun har oppgitt fødselsnummer eller D-nummer på sine medlemsskjema. For flere av de 21 personene som er angitt over, kunne man ha fått tilskudd for dersom de hadde vært kjent for styret på et tidligere tidspunkt. Det vises i denne forbindelse til følgende sak. I prosesskriv fra adv. Rune Vallaker datert skriver han Videre har foreningen ikke sørget for at samtlige mulige medlemmer i menigheten er meldt inn til trosregisteret slik at foreningen mottar statstøtte for 100 medlemmer mindre enn det reelle mulige medlemstall i Hordaland skulle tilsi. Det er vel ikke tvil om at det er D. Ostanin som har fortalt dette til Valaker. I lys av det ovenstående er dette da en totalt løgnaktig påstand. 90 av 120 stk er faktisk ikke støtteberettiget i det hele tatt, og de andre som eventuelt kunne ha vært registrert før 1. april, har vært holdt skjult for styret. Av de 120 medlemsskjema det refereres til over så finnes det en egen liste over ca. 50 personer som adv. Vallaker også henviser til fordi de krevde nytt årsmøte i mai-juni Denne listen er gitt i Vedlegg 4. Alle disse personene det vises til i denne listen er kun registrert med fødselsnummer. Styret har gjort en henvendelse via e-post til Bergen Group for å få avklart om disse personene i det hele tatt er i Norge og arbeider for selskapet. Dessuten har vår advokat Per Magne Kristiansen snakket direkte med personalansvarlig i selskapet. Vår advokat fikk da opplyst at de fleste på denne listen aldri har vært ansatt i selskapet i Norge, men i datterselskap i utlandet. De har i hovedsak vært på kortidsopphold (6 uker) før de har returnert til sitt hjemland. Styret i menigheten avventer nå videre svar på denne saken fra Bergen Group.

8 7 Hvorfor det trengs en avklaring på medlemskap, stemmerett ved valg til styre og hvem som kan velges til styret, er tatt opp i et eget vedlegg til denne årsrapporten (se Vedlegg 5). Det burde være klart for menighetens medlemmer at det er svært betenkelig hvis noen kan levere inn en masse medlemsskjema for personer som f.eks. bare har et 6-ukers opphold i Norge og så kreve at disse skal være medlem med samme rettigheter (f.eks. stemmerett ved årsmøte) som dem som har fast opphold i landet. Hvis man aksepterer fulle rettigheter for slike personer sier det seg selv at man ligger til rette for manipulering av menighetens årsmøte og virksomhet også i fremtiden. Det vises også til andre forslag til endringer i menighetens vedtekter (se Vedlegg 5). Styret vil på det kommende årsmøte foreslå flere vedtektsendringer i organisasjonen som vi mener vil forbedre rutiner og organisasjonen generelt. Vedtektsendringene vedrørende medlemskap/ stemmerett er foreslått fordi de vil gi større klarhet og mindre rom for misforståelser samt gjøre det lettere for det neste styret og unngå fremtidige konflikter. Pr. 29/12-08 har styret mottatt ca. 10 henvendelser på medlemmer som ønsker å melde seg ut p.g.a. konfliktene i menigheten. Gamle medlemsskjema Daglig leder Yuliya Yerokhina Knutsen overtok ansvar for arkivering/vedlikehold av medlemsregisteret i mai Før dette tidspunkt var det økonomiansvarlig Alexander Petrov og nestleder Alexei Sioutine som henholdsvis sendte innberetning til Fylkesmannen i Hordaland og som hadde ansvar for ajourhold av medlemsregisteret. Nåværende daglig leder overtok ansvar for ajourhold i mai 2007 fordi nestleder Alexei Sioutine informerte styret om at han skulle reise til Russland for en lengre periode, faktisk så lenge at det var usikkert når han kom tilbake. Det ble forstått slik at han reiste dit blant annet for å se på mulighetene for å flytte tilbake og skaffe seg en jobb der. I perioden hvor Petrov og Sioutine hadde ansvaret for ajourhold av medlemslistene ble mange medlemmer innmeldt i menigheten uten at innmeldingsskjema fulgte personopplysningene. I dag mangler det derfor innmeldingsskjema for ca. 40 personer fra denne perioden. Noen av disse medlemmene ble rekruttert mens tidligere styreleder Mikhail Selyavkin var på reise i Nordland i 2006, blant annet i Mo i Rana og Bodø. De fleste av medlemmene registrert i disse byene har riktignok skrevet seg på en egen liste og signert der. Hvorfor det ikke finnes innmeldingsskjema for et antall medlemmer som nevnt over, kan daglig leder ikke svare på og heller ikke ta ansvar for. Dette ansvaret må nestleder og tidligere økonomiansvarlig svare for. For de fleste av disse medlemmene er det innvilget stats- og kommunal støtte. Menighetens web-sider - sabotasje av Den russisk ortodokse kirken i Norge sine offisielle web-sider er henholdvis og Kristi Åpenbaringsmenighet i Bergen og Hl. Irina menighet i Stavanger har benyttet som sin offisielle web-side, mens det er menigheten i Oslo (Hl. Olga menighet) som benytter Web-domenet som Kristi Åpenbaringsmenighet deler

9 8 med menigheten i Stavanger (www.orthodox.no) ble utsatt for sabotasje ved at ukjente logget seg på serveren og slettet alt innhold inkludert sikkerhetskopi den 4/12-08 kl. 10:57. Vi hadde tidligere annonsert på disse web-sidene at fullstendig saksliste til årsmøte 2008 som altså var planlagt avholdt fredag 12. desember, skulle legges ut på nettet senest i løpet av 5. desember Av ovennevnte grunn ble vi derfor forhindret fra å gjøre dette, og man kan bare spekulere i hvilke motiver som danner bakteppet for nevnte sabotasje. Denne siste saken ble politianmeldt mandag 8/ Se Vedlegg 6. Prest Dmytro Ostanin har operert på Internet i lengre tid og han har etablert en rekke web-sider for å informere menigheten om sin virksomhet og om gudstjenester som skal holdes. Dette har han gjort på eget initiativ fordi han ikke vil ha noe med det sittende styret å gjøre. Ostanin har laget mange flotte sider, og således informert godt om gudstjenestene og sin egen aktivitet og fortreffelighet. Ostanin har imidlertid også brukt Internet til å legge ut meget ufordelaktig og direkte gal informasjon om navngitte personer i styret, daglig leder og kasserer ved flere anledninger. Dette kan ikke kalles annet enn personlig trakassering, illojalitet og intrigemakeri. Internet har vært en arena hvor presten har kunnet operere fritt. En av hans siste artikler publisert rundt er av meget injurierende karakter, særlig for daglig leder Yuliya Yerokhina Knutsen. Spesifikke artikler som prest D. Ostanin har publisert og hvor sjikane av styret/daglig leder forekommer, er oversatt til norsk av autorisert translatør og de finnes i Vedlegg 7, 8, 9 både i russisk og norsk utgave. Det presiseres at det sittende styre ikke har villet drive polemikk i det offentlige rom av den karakter som presten har bedrevet, da dette neppe kan sies å være en arbeidsform og en måte å håndtere en konflikt på som voksne mennesker kan være bekjent av. Det betyr imidlertid ikke at det sittende styret eller daglig leder er engstelig for å ta denne spesielle saken videre, hvis det skulle bli aktuelt. Det betyr bare at styret og daglig leder selv vil bestemme tidspunkt dersom en velger å gjøre det. Redegjørelse vedrørende konflikt mellom prest Dmytro Ostanin og styret i Kristi Åpenbaringsmenighet. På et møte i Moskva den 21. juli 2007 utnevnte Den Hellige Synoden i den russisk-ortodokse kirken Dmytro Ostanin til prest for de russisk-ortodokse menighetene i Bergen og Stavanger. Det gjøres oppmerksom på at det i Bodø og Mo i Rana også er avdelinger underlagt menigheten i Bergen. Verken menigheten i Bergen eller i Stavanger ba om denne utnevnelsen, selv om vi har ytret ønske om egen prest. Det er viktig å understreke de særlige omstendigheter rundt Ostanins ansettelse, nemlig at han ble utnevnt til forstander for menighetene i Bergen og bare prest i Stavanger uten at menighetene på forhånd ble konsultert om den finansielle situasjonen. Det er også særlig viktig at Ostanin i 2007 og 2008 ble varslet om at menigheten i Bergen har svak økonomi. Han avslo tilbudet om å reise til Norge på misjonervisum, som ikke ville ha satt store krav til finansiering. Som forstander utnevnt av det høyeste hellige organet i den russiskortodokse kirken, insisterte han på å reise til Norge på arbeidsvisum. Dette ville gi ham mulighet til å ta med seg sin kone. Ledelsen i menigheten har imidlertid aldri invitert prestens kone og/eller andre slektninger til Bergen, dette har han gjort frivillig og på eget initiativ. Videre ble Ostanin varslet om at for å oppfylle de økonomiske kravene som den norske staten stiller for arbeidstillatelse, ville det være nødvendig at tre ulike organisasjoner månedlig

10 9 finansierte hans opphold (heretter kalt tredeling av lønn). Moskvapatriarkatets avdeling for kirkelige utenrikssaker i Moskva var foreslått å betale NOK 8000,- per måned, menigheten i Bergen NOK 5000,- per måned, og menigheten i Stavanger NOK 4773,- per måned. Dette ble offentliggjort skriftlig på menighetens første styremøte 12. februar 2008, hvor Ostanin deltok. Han aksepterte planen. Det fremlagte forslaget var resultat av en lengre prosess som startet sommeren 2007, med utstrakt korrespondanse utover høsten 2007 og inn i Det vedlegges diverse e-post dokumentasjon mellom Alexander Petrov, Dmitro Ostanin og f. Kliment (Hl. Olga menighet i Oslo) og Jurij Belousov (Hl. Irina menighet i Stavanger), som viser grunnlaget for denne finansieringsmodellen, altså tredelingen av Ostanins lønn, dessuten de råd som ble gitt av f. Kliment i Oslo i denne forbindelse (se Vedlegg 10). Et av hovedpoengene med denne tredelingen var at midler fra hovedkirken i Moskva måtte overføres til Kristi Åpenbaringsmenighets konto slik at menigheten kunne betale inn skatt, arbeidsgiveravgift og pensjon til kemneren i Bergen tilsvarende det som skulle utbetales som lønn til Ostanin. Norsk lov krever nemlig at én organisasjon står ansvarlig som arbeidsgiver i et slikt tilfelle. I løpet av 1. kvartal 2008 overførte menighetene i Bergen og Stavanger sine deler av finansieringen. Ostanin nektet imidlertid å opplyse om Moskvapatriakartet overførte NOK 8000,- per måned til hans bankkonto på grunn av hans mistillit til menighetens ledelse. Han har erklært at Moskvapatriarkatet fulgte opp planen, men har samtidig en rekke ganger uttrykt offentlig at ledelsen i menigheten er innblandet i økonomisk utroskap. Ostanin har ingen bevis for dette, og styret ble kraftig provosert av prestens påstander. Det Ostanin imidlertid sier er at han gjennom skriftemål har fått opplysninger om at daglig leder har underslått penger fra kirkekassen. Dette er selvsagt ren løgn. Ostanin bruker her et påstått skriftemål som bevis. Innenfor den ortodokse kirke er det slik at hvis en person under skriftemål begynner å snakke om andre personer heller enn om seg selv, så skal presten umiddelbart stoppe vedkommende. Når en person skrifter er det personens egne feil som skal bekjennes, ikke alle andres feil. Ostanin bruker her skriftemål i egen vinnings interesse og som ren manipulasjon. Etter analyse av finanssituasjonen i 1. kvartal 2008, mangel på finansiering fra Moskva, og prestens oppførsel mot ledelsen, bestemte styret i menigheten seg for å sende en anmodning til relevant norsk etat for å avslutte hans arbeidstillatelse. Menighetsstyret var også uenig i Ostanins krav om å lede styret selv. Han kan etter vår oppfatning ikke lede organisasjonen som inviterte ham og er hans arbeidsgiver. Det var også svært provoserende da han i april 2008 prøvde å få daglig leder til først å undertegne hans arbeidskontrakt for så å kreve at hun fratrådte sitt verv rett etter. 10. mai 2008 fikk ledelsen i menigheten et brev fra Ostanins advokat, hvor Ostanin igjen krever at menigheten skal undertegne en arbeidskontrakt med ham. Ledelsen i menigheten stilte seg uforstående til denne saken, da ledelsen tidligere hadde varslet Ostanin om at menigheten aldri har hatt råd til alene å finansiere hans arbeidsopphold (se Vedlegg 10). Ansvaret for underfinansiering og økonomisk svakhet i forhold til arbeidstillatelsens krav, var et resultat av at Ostanin ikke fikk lovte midler fra Moskvapatriarkatet, eller da han fikk disse midlene, så ble de aldri utbetalt til menigheten. Rettsforliket av 25. november bekrefter at Ostanin fikk penger fra Moskva, men at pengene aldri kom videre til menighetens konto. All tidligere kommunikasjon mellom partene dokumenterer at Ostanins meget godt visste om tredelingen av lønn og at

11 10 pengene fra Moskva måtte gå inn på menighetens konto. Han hadde heller aldri innvendinger mot denne finansieringsmodellen (se Vedlegg 10). Ledelsen i menigheten er klar over at menighetens andel av lønnsutbetalingene til Ostanin i en periode var mangelfulle med hensyn til innbetaling av skatt og arbeidsgiveravgift. Vi innrømmer at vi ikke har hatt gode nok kunnskaper på dette området, men dette er nå rettet opp i sin helhet. Finansieringsmodellen for Ostanins lønn har altså ikke vært mulig å realisere (jfr. Moskvapatriarkatets bidrag nevnt over), samtidig nektet menigheten i Stavanger å utbetale lønn utover april Menighetens økonomi kan ikke bære en slik lønnsutgift utgift alene. Parallelt med dette har det utviklet seg et meget vanskelig, for ikke å si umulig samarbeidsklima, som menighetens styre mener skyldes prestens personlige egenskaper og hans manglende tillit til det sittende styre og dets arbeide. Et hvert styre med en ansvarlig holdning til økonomi kan ikke miste budsjetterte inntekter på denne måte uten at det får konsekvenser for driften av menigheten. Det vedlagte forslag til budsjett for 2009 viser med all tydelighet at menigheten faktisk er insolvent dersom prestens lønn budsjetteres inn. Se Vedlegg 11. Vi vil igjen påpeke at Ostanin i den pågående konflikten bruker svært tvilsomme arbeidsmetoder. For eksempel opprettet han en egen webside hvor han begynte å legge ut egen informasjon om sin virksomhet i Bergen. Han har blant annet sendt SMS og e-post til menighetens medlemmer med tilbud om å gå inn på websiden for å støtte ham i hans motstand mot ledelsen i menigheten. Under denne websiden, datert 14. mai 2008 ble en artikkel med meget sårende og feilaktige påstander mot styret, daglig ledelse og kasserer lagt ut (se Vedlegg 8). For eksempel ble firmaet hvor kasserer er ansatt navngitt med lenke til firmaets egen webside, hvor det på det tidspunkt lå bilder og e-postadresser til firmaets ansatte. Dessuten ble det lagt ut informasjon datert 19. juni 2008 som blant annet inneholdt religiøse trusler mot styrets medlemmer og deres familie (se Vedlegg 9). Autorisert oversettelse til norsk er vedlagt både for Vedlegg 8 og for Vedlegg 9. I tillegg har Ostanin krevd på sin webside at menighetsstyret går av. Dette er i strid med hans egne påstander i brev fra advokat, hvor han insisterer på at fungerende styre skal sørge for at hans arbeidskontrakt undertegnes. På grunn av at Google la om sitt system med googlepages har prest D. Ostanin etablert nye web-sider under og det er nå usikkert om dokumentene det er referert til over fremdeles eksisterer eller er tatt bort fra Internet. Fra nå av er det her presten legger ut all informasjon om egen virksomhet, og det gjør han på en utmerket måte, men altså på siden av de kanaler som er etablert for menigheten, og han publiserer på disse sidene som om han driver sin egen lille menigheten helt avskåret fra den virksomhet styret er satt til å drive. Ledelsen i menigheten føler seg derfor kraftig provosert av den utnevnte presten. Den siste tilveksten av Ostanins web-sider kom etter at menighetens styre etablerte en egen nettside for informasjon til menighetens medlemmer i forbindelse med utsetting av årsmøte (se avsnitt om Utsettelse av årsmøte ). Ostanin etablerte da siden som har samme ordlyd og på nær to bokstaver, er identisk til den web-siden menighetens daglige leder etablerte for å gi informasjon til medlemmene vedrørende utsettelse av årsmøte: På denne nye siden til Ostanin ble det den 15. desember 2008 publisert meget ufordelaktig og injurierende informasjon om daglig leder Yuliya Yerokhina Knutsen (se Vedlegg 9). Denne

12 11 artikkelen foreligger nå i autorisert norsk oversettelse og er oversendt både Fana politikammer, Fylkesmannen i Hordaland og Utlendingsdirektorat/UDI sammen med eget brev. Konflikt med menigheten i Stavanger Prest Dmytro Ostanin er også kommet opp i en konfliktsituasjon med menigheten i Stavanger. Menighetens daglige leder og styret der, var ikke fornøyd med Ostanin fordi hans aktivitet kun dreide seg om gudstjeneste og ingen andre aspekter, for eksempel opplæring i ortodoksi og åndelig liv som var et krav i arbeidstilbudet og en del av forutsetningen for at man ønsket å delfinansiere prest med Kristi Åpenbaringsmenighet i Bergen. Foreberedelse til årsmøte Grunnlaget for årsmøte 2008 ble lagt på styremøte hvor alle styremedlemmene deltok og hvor alle undertegnet referatet fra styremøtet. På dette styremøte ble det av nestleder Alexei Sioutine lagt fram et referat fra styremøtet avholdt 13. april Det var på sistnevnte styremøte prest Dmytro Ostanin for første gang beskyldte kasserer/økonomiansvarlig Alexander Petrov for uetterrettelig regnskapsførsel og hvor daglig leder Yuliya Yerokhina ble beskyldt for tyveri fra kirkekassen. Referatet framlagt av Alexei Sioutine var forfattet på russisk og var uten henvisning til disse alvorlige beskyldningene. Det var derfor ikke mulig for resten av styret å kunne godta et slikt referat. Beskyldningene som prest D. Ostanin fremførte på styremøte 13. april ble derfor formulert i to korte punkter og tatt med i styrereferat av 1. november Protokollen fra dette møtet, signert av alle styremedlemmene inkl. nestleder Alexei Siuotine, reflekterer derfor at alle hørte disse beskyldningene fra D. Ostanin og at disse er korrekt gjengitt. Referat fra styremøte 1. november 2008 er i sin helhet å finne i Vedlegg 12. Utsettelse av årsmøte Det annonserte årsmøte som skulle avholdes ble utsatt. Det vises her til Vedlegg 13. Grunnene for utsettelse ble publisert til menighetens medlemmer på forskjellig måte. Notatet vist til i Vedlegg 13 ble sendt til alle medlemmer som har oppgitt sin e-post adresse til styret. Dessuten ble det sendt ut SMS om utsettelse den til alle som har oppgitt mobiltelefonnummer til styret. I denne utsendelsen ble det henvist til notatet som var publisert på en egen Google-side opprettet for dette formålet fordi menighetens offisielle web-område på ble utsatt for sabotasje. En egen annonse om utsettelse av årsmøte ble også publisert i Bergens Tidende den I tillegg til dette ble alle medlemmer som hadde oppgitt mobiltelefonnummer informert om annonsen i Bergens Tidende via SMS samme dag. Oppslag om utsettelse og grunnene for dette ble dessuten hengt opp flere steder på Bergen Internasjonale Kultursenter (BIKS) i Kong Oscarsgt. 15, også utenfor møtelokalet, samme dag som årsmøtet opprinnelig var tillyst. Til tross for at denne informasjonen ble sendt ut til medlemmene, foretok prest D. Ostanin en egen masse-utsendelse av SMS om kvelden fra telefon om at et møte allikevel skulle holdes i de samme lokalene for å presentere årsrapport og gjennomføre valg. Under er gjengitt denne SMS på russisk og norsk:

13 12 Russisk: "Dorogie prihozhane! Napominaem Vam o tom, chto zavtra, , v 1700 v pomeshhenii BIKS sostoitsja godovoe otchetno - perevybornoe sobranie prihoda. Dopolnitelnaja informacia na saite prihoda Vash svjashhennik Dmitry Ostanin. Bergen ". Norsk: "Kjære soknebarn!vi minner dere om at imorgen, kl 1700 i BIKS lokale vil finne sted årlig rapportering - "gjenvalg" møte i menigheten. Tilleggsinformasjon på menighetens web-side Deres prest Dmitry Ostanin. Bergen ". Prest D. Ostanin la altså opp til å gjennomføre et kupp av menigheten ved hjelp av de medlemmene han måtte klare å innkalle på denne måten. Nok et eksempel på arbeidsmetoder som det nåværende styre i menigheten tar sterkt avstand fra. Møtet ble imidlertid gjennomført og totalt 29 personer skrev under at de deltok på Ostanins møte. Ifølge vår gjennomgang av medlemslistene har vi ingen data på 5 av de fremmøtte, 1 person er registrert med D-nummer, 2 personer med kun fødselsnummer, for 5 personer har vi gyldige medlemsskjema, men disse har ikke vært kjent for styret før 3. Desember Én person kunne ikke identifiseres fra den listen som er overlevert menighetens styre. De resterende 15 personene har vi i vårt medlemsregister pr. 1. april Hvordan en forsamling bestående av mindre enn 10% av den medlemsmassen som er kontrollert og funnet korrekt av Brønnøysundregisteret, i det hele tatt skulle tenke på å gjennomføre årsmøte og valg, er for det lovlig fungerende styre umulig å forstå. Advokat Rune Valaker som representerer D. Ostanin og også var tilstede på møtet, rådet da også forsamlingen til ikke å gjennomføre noe valg denne dagen, da det ville øke konfliktnivået i menigheten ytterligere. Dette var definitivt en klok og riktig beslutning. Avslutningsvis Umiddelbart etter at årsmøtet var utsatt ble menighetens styre på nytt stevnet for tingretten og saken var oppe den Da ble et nytt forlik inngått. Dette siste rettsforliket bygger på rettsforliket av Et rettsforlik er altså en enighet oppnådd gjennom rettsapparatet som reflekterer begge parters argumenter, men som samtidig kan legge fremtidige føringer på partene. Ved forliket den var det enighet om å få gjennomført årsmøtet 9. februar De resterende punktene er angitt i selve forliket som er gjengitt i Vedlegg 14. Denne årsrapporten reflekterer selvsagt året 2008 og konflikten i menigheten sett fra det sittende styrets side. I en religiøs organisasjon som Kristi Åpenbaringsmenighet er tro en sentral og viktig ingrediens. Ingen kan tvinge dere kjære medlemmer, til å tro på styrets versjon av konflikten. Vi har imidlertid i denne årsrapporten forsøkt å begrunne våre synspunkter og vedlegge utdypende dokumentasjon slik at dere skal forstå utgangspunktet for, og utviklingen av konflikten. Kjære medlemmer, dere kan med engasjement og aktive deltagelse på årsmøtet bidra til at menigheten får et godt styre for de neste årene. Blir du sittende hjemme, vil andre avgjøre hvordan menigheten skal drives i fremtiden. Din stemme teller og er viktig! Velkommen til Årsmøtet 9. februar 2009, kl Sted: Florida selskapslokale, i hovedbygningens underetasje bak St. Sunniva kapell. Styret og Daglig leder Kristi Åpenbaringsmenighet

14

15

16

17

18

19 Spesifikasjon av poster Kristi Åpenbaringsmenighet Kontospesifisert årsregnskap Kristi Åpenbaringsmenighet Foreløpig Endring Kontospesifisert årsregnskap er basert på regnskapslovens bestemmelser Statsstøtte og kommunal støtte Refunderte lønnskostnader m.v. Gaver Annen driftsinntekt ( ,74) ( ,74) (99.193,40) (18.342,20) (18.342,20) (13.975,50) (13.975,50) (12.442,00) ( ,44) ( ,44) ( ,40) Sum driftsinntekter ( ,44) ( ,40) Lønn til ansatte Feripenger Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift av feriepenger Mat m.v. Lønnskostnad , , , , , , , , , , , , Leie lokaler Leie møtelokale Edb-kostnader Regnskapshonorar Honorar for oversettelse Honorar for juridisk bistand Liturgiske artikler, klær, altervin m.v. Telefon Porto Reisekostnad, ikke oppgavepliktig Annonsering Bank og kortgebyr Annen driftskostnad 8.000, , , , ,00 748,80 748, , , , , , ,00 203,00 203, , , , , , , , , , ,00 137,00 137,00 33, , , ,55 Sum driftskostnader , ,55 Driftsresultat ,33 (80.817,85) 8051 Renteinntekt, bankinnskudd Annen finansinntekt (1.539,00) (1.539,00) (786,00) (1.539,00) (1.539,00) (786,00) 8150 Annen rentekostnad Annen finanskostnad 284,00 284,00 284,00 284,00 Ordinært resultat før skattekostnad ,33 (81.603,85) Ordinært resultat ,33 (81.603,85) Årsresultat ,33 (81.603,85) Side 1

20 Spesifikasjon av poster Kristi Åpenbaringsmenighet Kontospesifisert årsregnskap Kristi Åpenbaringsmenighet Foreløpig Endring Kontospesifisert årsregnskap er basert på regnskapslovens bestemmelser Bankinnskudd Bankinnskudd, kontanter og lignende , , , , , ,05 Sum omløpsmidler , ,05 Sum eiendeler , ,05 Side 2

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Utgitt av Fordelingsutvalget Desember 2006 FORDELINGSUTVALGET ØKONOMIHÅNDBOK FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER Innhold Innledning... 3 1. Gode interne rutiner...

Detaljer

Resultatet av arbeid med oppfyllelse av pålegg fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus av 24. november 2014

Resultatet av arbeid med oppfyllelse av pålegg fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus av 24. november 2014 Resultatet av arbeid med oppfyllelse av pålegg fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus av 24. november 2014 Oslo katolske bispedømme 16. mars 2015 INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 2 GENERELT OM SITUASJONEN FOR DEN

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2.

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2. k u r s Regnskapskurs for store foreninger Innføring i regnskap del 1 av 2. Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og

Detaljer

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og budsjettarbeid for økonomiansvarlige i studentforeninger med stor økonomi.

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

Miniguide for lokalt økonomiarbeid

Miniguide for lokalt økonomiarbeid Miniguide for lokalt økonomiarbeid Innhold Innhold... 2 1. Hva skal vi med en miniguide i lokalt økonomiarbeid?... 3 2. Opplæring og skolering... 4 3. Budsjett... 5 4. Rutiner og regnskap... 8 5. Bankkonto...

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2012

GENERALFORSAMLING 2012 Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2012 lørdag 2. juni - kl 16.00 Drammen Travbane Veiforklaring og ytterligere info finner du på klubbens webside www.nbck.net side 1 DAGSORDEN Sak 1: Sak 2:

Detaljer

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER?

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? Til deg som leser denne brosjyren Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Den er ment som en lettfattelig innføring i regelverket

Detaljer

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Saksliste: 1 Godkjenning av innkallingen 2 Valg av møteleder og referent 3 Gjennomgang og godkjenning av årsmelding og regnskap for 2012 4 Valg av nytt styre, valgkomité

Detaljer

Evaluering av håndteringen av krisen i. Glitnir Bank ASA og Kaupthing Bank hf NUF

Evaluering av håndteringen av krisen i. Glitnir Bank ASA og Kaupthing Bank hf NUF Evaluering av håndteringen av krisen i Glitnir Bank ASA og Kaupthing Bank hf NUF 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning side 3-5 1.1 Arbeidsgruppe 3 1.2 Mandat 3 1.3 Finanskrisen i Island 3 1.4 Policy for

Detaljer

Fotballtrenerkontrakten - Innholdsoversikt

Fotballtrenerkontrakten - Innholdsoversikt Kr.: 50,- Fotballtrenerkontrakten - Innholdsoversikt 1 INNLEDNING... 2 1.1 Formålet med veiledningen... 2 1.2 Rettslig plassering av "Fotballtrenerkontrakten"... 2 1.3 Om trenerforeningen, og medlemsbistand

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til beboerne i Enerhaugen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2009

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2009 Grant Thornton informerer Nr. 2/2009 Din samarbeidspartner innen revisjon, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Merverdiavgift er et sentralt tema for våre kunder og

Detaljer

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning Håndbok for verger Statens sivilrettsforvaltning Gjeldende fra 1. juli 2013 1 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Lokal og sentral vergemålsmyndighet... 5 1.2 Vergemålsreformens verdiplattform... 5 1.3 Individtilpasning...

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Arve Rosvold Alver, Magni Elsheim og Kai Krüger

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Arve Rosvold Alver, Magni Elsheim og Kai Krüger Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling om anskaffelse av biladministrasjon. Klagenemnda fant at innklagede hadde adgang til å annullere tildelingsbeslutningen

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Fredensborg Gårdsrom

Til seksjonseierne i Sameiet Fredensborg Gårdsrom 1 Fredensborg Gårdsrom Til seksjonseierne i Sameiet Fredensborg Gårdsrom Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014 og budsjett for 2015. Styret håper

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2014

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2014 Grant Thornton informerer Nr. 2/2014 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Nå nærmer sommeren seg med stormskritt og for

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Veiledningshefte. Veiledningshefte. Verdighet - Omsorg - Løsninger

Veiledningshefte. Veiledningshefte. Verdighet - Omsorg - Løsninger Veiledningshefte Veiledningshefte for pårørende pårørende innen innenpsykisk psykiskhelse-feltet helsevern Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 FØR-FORORD Dette er et nyopptrykk av veiledningsheftet. Det er

Detaljer

FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK

FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK 1 Innledning 1.1 Forord 1.2 FIF s historie 1.3 Visjon, målsetninger og verdier 1.4 Rekruttering og medlemskap 1.5 Æresmedlemmer 1.6 FIF s lover

Detaljer

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20..

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 Signatur: ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Innholdsfortegnelse. ORGANISASJONSPLAN... 2 Innholdsfortegnelse....

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1 STAFOs fremtid 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. STAFOS PLASS I FAGBEVEGELSEN... 7 1.1. Politisk innflytelse... 7 1.2. Avtaletilgang... 9 1.3. Grensedragning... 11 1.4. Eventuelle utmeldelser av

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2000/10 Klager: A A/S v/advokatfirma B Innklaget: DnB Markets Postboks

Detaljer

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN 1 2 organisatorisk opplæring 1 innføring i høyres organisasjon 1.1 Innledning 03 1.2 Høyres organisasjon 04 1.3 Lokalforeningene 06 1.4 Styret 07 2 veien til foreningens

Detaljer