TILLEGGSINNKALLING. Dokumenta ligg til offentleg ettersyn på heimesida og på biblioteket, Kommunetunet, Eikelandsosen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TILLEGGSINNKALLING. Dokumenta ligg til offentleg ettersyn på heimesida og på biblioteket, Kommunetunet, Eikelandsosen."

Transkript

1 TILLEGGSINNKALLING Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: kl.12:00 Forfall eller inhabilitet: Grunngjeve forfall til møtet, eller inhabilitet, må meldast snarast råd til eller ekspedisjonen tlf Administrasjonen kallar inn varamedlem. Varamedlemmer møter berre etter særskild innkalling. Dokumenta ligg til offentleg ettersyn på heimesida og på biblioteket, Kommunetunet, Eikelandsosen. Eikelandsosen, 31.mai 2016 Magne Djuvik Leiar Jan Egil Leirstein Ansvarleg sekretær

2 Sakliste Sak nr. Tittel 039/2016 GBNR 78/5 - Osphovda - Klage på administrativt vedtak

3 Sakshandsamar: Helle Holte Bruland Arkivsaksnr: 16/1108 Journalpostnr: 16/10132 Styre, råd, utval Sak nr Møtedato Utval for plan og miljø 039/ GBNR 78/5 - Osphovda - Klage på administrativt vedtak Kluge advokatfirma AS for Jarle Vinnes Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Klage på avslag om frådeling og oppstartmøte vert ikkje teke til følgje. Det vert ikkje kalla inn til oppstartmøte for utarbeiding av reguleringsplan for dette området. Vedtaket er heimla i kommuneplanens arealdel, og i Plan- og bygningslova 11-5 og 11-6 Saksframstilling: Vedtaksmynde: Utval for plan og miljø Saksdokument: Vedlegg: Sjå nederst i saka Ikkje vedlegg: Faktiske opplysningar: Klagen oppfattast i stor grad å gjelde at område har skifta arealføremål i rulleringa av kommuneplanen Området det gjeld er no satt av til landbruks-, natur- og friluftsføremål (LNF) i kommuneplanens arealdel(kpa) , vedteken I eldre arealplan var område sett av til framtidig fritidsbygg med krav om reguleringsplan. Klagen gjeld to vedtak om avslag som er fatta i saka i 2015: 1. Avslag på ønske om oppstartmøte for reguleringsplan på Gbnr 78/5 2. Avslag på søknad om frådeling av Gbnr 78/5 mtp oppstart reguleringsplan

4 Tiltakshavar meiner at kommunen ikkje hadde høve til å gje avslag i punkt 2, og forutset at det vert kalla inn til eit oppstartmøte som bedt om i punkt 1. Historikk For å gjere det lettare å få rett forståing av saka er det satt opp ein oversikt over den parallelle saksprosessen med kommuneplanen og tiltakshavars sak: Arbeidet med kommuneplanens arealdel (KPA) starta i 2012, planprogram for arealdelen vart vedteke i Arbeid med utforming av plankart heldt frem mot vår og sommar Tiltakshavar sender søknad om oppstartmøte for reguleringsplan Kommunen gir avslag på oppstartmøte, og fråråder å starte planarbeid jf. PBL 13-1, då området ser ut til å endre føremål på kartet. Dette vedtaket vart ikkje påklaga KPA er meldt opp til 1. politisk handsaming Vedtak i UPM, tilråding om høyring og offentleg ettersyn av KPA Tiltakshavar søker om frådeling mtp utarbeiding av reguleringsplan Vedtak i Kommunestyret om høyring og offentleg ettersyn i 8 veker av KPA Kommunen gir avslag på søknad om frådeling Tiltakshavar klagar på avslag om frådeling i brev Kommunen har dialog med tiltakshavar per telefon, klagen oppfattast trekt Tiltakshavar klager likevel på avslag om frådeling i rekommandert brev KPA er meldt opp til 2. politisk handsaming (eigengodkjenning) Kommunen stadfestar at klagen er motteke KPA vedtak i UPM KPA vedtak i kommunestyret Kommuneplanens arealdel fastsetter framtidig arealbruk for området og er ved kommunestyrets vedtak bindande for nye tiltak nemnt i PBL 1-6. Tiltak etter 1-6 må ikkje vera i strid med planens arealføremål og generelle bestememlser, samt bestemmelser knyttet til arealføremål og omsynssoner, jf. PBL Utdjuping av historikk Tiltakshavar søkte om oppstartmøte for ein reguleringsplan på deler av Gbnr 78/5, den Kommunen rådde i frå å halde eit slikt oppstartmøte i brev datert Bakgrunnen for denne tilbakemeldinga lyder: «Arealdelen til kommuneplanen er under revisjon og Fusa kommune tilrår ikkje å starta opp arbeid med reguleringsplan i dette området, då det tyder på at det aktuelle området skal endra arealføremål i ny kommuneplan.» Kva er eit oppstartmøte? Eit oppstartmøte er eit møte der tiltakshavar, konsulent og kommunen går igjennom plangrunnlaget for området som skal regulerast. I eit slikt møte avklarer ein korleis framdrift og vidare saksgang skal vera. Dersom det hadde vore heldt eit slikt oppstartmøte, ville konklusjonen vore den same som gitt i kommunens avslag datert Det er verdt å nemne at eit oppstartmøte vert fakturert med om lag kr ,-. Det er altså ikkje tilrådd frå

5 administrasjonen si side å halde eit slikt møte dersom saka er venta å ikkje føre fram. Generell informasjon om prosess med arealplan Som generell kommentar vil kommunen påpeike at den nye arealplanen vart meldt opp til politisk handsaming (før tiltakshavar søkte om frådeling og fikk 2. avslag). Planen hadde då vore gjenstand for fleire arbeids- og orienteringsmøter i Utval for plan og miljø. Opplysingar om denne prosessen står beskrive i planprogram for arealdelen, i planomtale for arealdelen og elles på Fusa kommune sine nettsider der alle dokument i saka er offentleg tilgjengelege. Framlegg til arealdelen vart i vedtak i UPM-møte tilrådd lagt på høyring. Etter påfølgjande vedtak i kommunestyret vart arealdelen lagt på høyring og til offentleg ettersyn jf. PBL 11 14, med frist for uttale i åtte veker (to veker utvida frist grunna ferie). Då dette vedtaket var fatta, var arealet på 78/5 ikkje med på plankartet. Dette er bakgrunnen for at kommunen ikkje tilrådde å starte arbeid med ein reguleringsplan for området. Utarbeiding av ein reguleringsplan medfører store kostnader for tiltakshavar, og bør vera i tråd med plangrunnlaget dersom den skal kunne realiserast. Om å endre arealføremål i kommuneplans arealdel Kommunen har høve til å vurdera den overordna arealbruken i kommunen igjennom ein arealplan. Føremålet med ein arealplan er å styre arealbruken på best mogeleg vis. Kommunen kan leggja inn eller endra føremål på ulike areal, og oppdatere plankart og føresegner slik at planen sikrar ein berekraftig og god framtidsretta utvikling. Omsynssona(H_560) rundt vernesona på Vinnesleiro(H_720), saman med den funksjonelle strandsona(fs) har vore ein del av grunnlaget for å justera området sett av til fritidsbygg. Det er og aktuelt at området har vore utan relevant aktivitet i den perioden området har vore sett av til fritidsbygg. Kva er funksjonell strandsone? Definisjon: «Den sona som står i innbyrdes direkte samspel med sjøen både økologisk, topografisk og/eller bruksmessig. Sona kan vera smalare eller breiare enn 100- metersbeltet.» Eigedomsgrenser vert ikkje vektlagt i ein slik kartlegging. Rapport og kart er tilgjengeleg på Fusa kommune si heimeside. Kartlegginga er rettleiande i all sakshandsaming i kommunen vart det sendt søknad om frådeling for arealet på Gbnr 78/5 med føremål å utarbeide reguleringsplan til fritidsbustader. Søknaden vert avslått , på bakgrunn av dei same argumenta som tidlegare gitt. Tiltakshavar viser i frådelingssøknaden til ei liknande sak på naboeigedom 78/4, som vart godkjent til frådeling , med føremål å utarbeide reguleringsplan for fritidsbustader. Om naboeigedom og LNF Kommunen vil opplyse om at også Gbnr 78/4 har fått redusert sitt areal sett av til fritidsbustader i ny arealplan, og at den delen av eigedommen som ligg vest mot Gbnr 78/5 ikkje kan regulerast til byggjeføremål då den er omfatta av LNF. Avslaget på frådelinga vart påklaga i brev frå tiltakshavar (3 dagar for seint jf. Klagefrist på 3 veker). I brevet visast det til frådelinga av naboeigedom Gbnr 78/4. Tiltakshavar peikar på at dette området òg ligg innafor funksjonell strandsone(fs), og at det ikkje er nemnd noko om omsynssona rundt Vinnesleiro i denne saka. Om naboeigedom og FS

6 Som kommentar til klagen på avslaget vil kommunen legge til at området på naboeigedom - 78/4, ikkje er vurdert til å ligge innafor FS jf. kartlegginga som er tilgjengeleg på kommunens nettside. Omsynsona rundt verneområdet er heller ikkje lagt over dette arealet. Ulikheiter mellom eigedommane Det må nemnast at utbygginga av området på 78/4 ikkje kjem nærare Vinnesleiro enn eksisterande og allereie utbygde hytteområde, og at det området som er frådelt på 78/4 vender seg mot vegen i nord og aust i motsetning til ei eventuell utbygging på 78/5 som vender seg inn mot verneområdet. Meir om klagen på avslag om frådeling Etter at kommune mottok klage på avslag om frådeling, vart det gjennomført ein telefonsamtale , og sendt ut påfølgjande brev frå kommunen som lyder: «Viser til hyggeleg tlf. samtale i dag og Dykkar brev etter avslag på frådeling av parsell til regulering av mogeleg framtidig fritidsbustadfelt på eigedomen Dykkar Gbnr 78/5. Underteikna har i dialog med Dykk, drøfta innhaldet i brevet og informert om vidare saksgong om De framleis ynskjer å klage på vedtaket. De har fått informasjon og råd om kva de kan gjera og korleis saka dykkar står. I samtalen med Dykk forstår kommunen det slik at denne saka stoppar her i denne omgang.» I rekommandert brev frå tiltakshavar var det etter dette likevel klaga på avslaget. Argumenta lyder: Området det er søkt frådeling av ligg i gjeldande arealplan som videreføring av hytteområde med krav om reguleringsplan Det var i møte den (angåande tilsvarande sak, 78/4, Vinnes) einigheit om at rulleringa av arealdelen ikkje ville endra status i dette området Veg, vatn og kloakk er i området og vil ikkje koma i konflikt med evt verneområde Er klar over at det må utarbeidast ein reguleringsplan ( i samarbeid med 78/4) Det må nemnast at det er eit økokomisk moment i dette også, det dreier seg om å realisera verdiar Likheit for lova Kommunen stadfesta å ha mottatt denne klagen i brev datert Klagen kjem fleire veker etter at klagefrist er gått ut. Vurdering*: Området er satt av til landbruk-, natur- og friluftsføremål (LNF) i kommuneplanens arealdel (KPA) Kommunen vil gjere det klart at søknad om frådeling vart sendt etter at arealplanen var meldt opp til politisk handsaming, og at det ville vera svært uryddig av administrasjonen å godkjenne frådeling av eit område til eit føremål som antakeleg ville vera i strid med ny arealplan så tett opp til vedtak av denne. Det er ei administrativ tilråding - men ein politisk avgjersle (vedtak i utval for plan og miljø ) som er bakgrunn for at området har endra føremål på kartet. Administrasjonen vil med dette understreke at vedtaket om å legge arealplanen på offentleg ettersyn utan at 78/5 var satt av til fritidsbustader er eit politisk vedtak. Det er kommunestyret som er det øvste vedtaksorganet i kommunen, og som igjennom sitt vedtak av kommuneplanens arealdel gav den rettsverknad jf. PBL 11-6, den

7 Dersom tiltakshavar ønskjer å søke om tiltak som er i strid med kommuneplanens arealdel, kan han søkje dispensasjon frå dette plangrunnlaget. Viser til tidlegare utsendt brev om dispensasjon, sjå vedlegg. Vedlegg: KLAGESAK ETTER VEDTAK OM AVSLAG PÅ SØKNAD OM DELING AV EIGEDOM GBNR 785 OSPHOVDA HYTTEOMRÅDE SØKNAD OM DISPENSASJON(183361) (L)(805) Orientering om sakshandsaming(183646) (L)(803) Sakshandsaming av dispensasjonssøknad(184201) (L)(801)

8 Sakshandsamar: Helle Holte Bruland Arkivsaksnr: 16/1108 Journalpostnr: 16/10132 Styre, råd, utval Sak nr Møtedato Utval for plan og miljø 039/ GBNR 78/5 - Osphovda - Klage på administrativt vedtak Kluge advokatfirma AS for Jarle Vinnes Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Klage på avslag om frådeling og oppstartmøte vert ikkje teke til følgje. Det vert ikkje kalla inn til oppstartmøte for utarbeiding av reguleringsplan for dette området. Vedtaket er heimla i kommuneplanens arealdel, og i Plan- og bygningslova 11-5 og 11-6 Saksframstilling: Vedtaksmynde: Utval for plan og miljø Saksdokument: Vedlegg: Sjå nederst i saka Ikkje vedlegg: Faktiske opplysningar: Klagen oppfattast i stor grad å gjelde at område har skifta arealføremål i rulleringa av kommuneplanen Området det gjeld er no satt av til landbruks-, natur- og friluftsføremål (LNF) i kommuneplanens arealdel(kpa) , vedteken I eldre arealplan var område sett av til framtidig fritidsbygg med krav om reguleringsplan. Klagen gjeld to vedtak om avslag som er fatta i saka i 2015: 1. Avslag på ønske om oppstartmøte for reguleringsplan på Gbnr 78/5

9 2. Avslag på søknad om frådeling av Gbnr 78/5 mtp oppstart reguleringsplan Tiltakshavar meiner at kommunen ikkje hadde høve til å gje avslag i punkt 2, og forutset at det vert kalla inn til eit oppstartmøte som bedt om i punkt 1. Historikk For å gjere det lettare å få rett forståing av saka er det satt opp ein oversikt over den parallelle saksprosessen med kommuneplanen og tiltakshavars sak: Arbeidet med kommuneplanens arealdel (KPA) starta i 2012, planprogram for arealdelen vart vedteke i Arbeid med utforming av plankart heldt frem mot vår og sommar Tiltakshavar sender søknad om oppstartmøte for reguleringsplan Kommunen gir avslag på oppstartmøte, og fråråder å starte planarbeid jf. PBL 13-1, då området ser ut til å endre føremål på kartet. Dette vedtaket vart ikkje påklaga KPA er meldt opp til 1. politisk handsaming Vedtak i UPM, tilråding om høyring og offentleg ettersyn av KPA Tiltakshavar søker om frådeling mtp utarbeiding av reguleringsplan Vedtak i Kommunestyret om høyring og offentleg ettersyn i 8 veker av KPA Kommunen gir avslag på søknad om frådeling Tiltakshavar klagar på avslag om frådeling i brev Kommunen har dialog med tiltakshavar per telefon, klagen oppfattast trekt Tiltakshavar klager likevel på avslag om frådeling i rekommandert brev KPA er meldt opp til 2. politisk handsaming (eigengodkjenning) Kommunen stadfestar at klagen er motteke KPA vedtak i UPM KPA vedtak i kommunestyret Kommuneplanens arealdel fastsetter framtidig arealbruk for området og er ved kommunestyrets vedtak bindande for nye tiltak nemnt i PBL 1-6. Tiltak etter 1-6 må ikkje vera i strid med planens arealføremål og generelle bestememlser, samt bestemmelser knyttet til arealføremål og omsynssoner, jf. PBL Utdjuping av historikk Tiltakshavar søkte om oppstartmøte for ein reguleringsplan på deler av Gbnr 78/5, den Kommunen rådde i frå å halde eit slikt oppstartmøte i brev datert Bakgrunnen for denne tilbakemeldinga lyder: «Arealdelen til kommuneplanen er under revisjon og Fusa kommune tilrår ikkje å starta opp arbeid med reguleringsplan i dette området, då det tyder på at det aktuelle området skal endra arealføremål i ny kommuneplan.» Kva er eit oppstartmøte?

10 Eit oppstartmøte er eit møte der tiltakshavar, konsulent og kommunen går igjennom plangrunnlaget for området som skal regulerast. I eit slikt møte avklarer ein korleis framdrift og vidare saksgang skal vera. Dersom det hadde vore heldt eit slikt oppstartmøte, ville konklusjonen vore den same som gitt i kommunens avslag datert Det er verdt å nemne at eit oppstartmøte vert fakturert med om lag kr ,-. Det er altså ikkje tilrådd frå administrasjonen si side å halde eit slikt møte dersom saka er venta å ikkje føre fram. Generell informasjon om prosess med arealplan Som generell kommentar vil kommunen påpeike at den nye arealplanen vart meldt opp til politisk handsaming (før tiltakshavar søkte om frådeling og fikk 2. avslag). Planen hadde då vore gjenstand for fleire arbeids- og orienteringsmøter i Utval for plan og miljø. Opplysingar om denne prosessen står beskrive i planprogram for arealdelen, i planomtale for arealdelen og elles på Fusa kommune sine nettsider der alle dokument i saka er offentleg tilgjengelege. Framlegg til arealdelen vart i vedtak i UPM-møte tilrådd lagt på høyring. Etter påfølgjande vedtak i kommunestyret vart arealdelen lagt på høyring og til offentleg ettersyn jf. PBL 11 14, med frist for uttale i åtte veker (to veker utvida frist grunna ferie). Då dette vedtaket var fatta, var arealet på 78/5 ikkje med på plankartet. Dette er bakgrunnen for at kommunen ikkje tilrådde å starte arbeid med ein reguleringsplan for området. Utarbeiding av ein reguleringsplan medfører store kostnader for tiltakshavar, og bør vera i tråd med plangrunnlaget dersom den skal kunne realiserast. Om å endre arealføremål i kommuneplans arealdel Kommunen har høve til å vurdera den overordna arealbruken i kommunen igjennom ein arealplan. Føremålet med ein arealplan er å styre arealbruken på best mogeleg vis. Kommunen kan leggja inn eller endra føremål på ulike areal, og oppdatere plankart og føresegner slik at planen sikrar ein berekraftig og god framtidsretta utvikling. Omsynssona(H_560) rundt vernesona på Vinnesleiro(H_720), saman med den funksjonelle strandsona(fs) har vore ein del av grunnlaget for å justera området sett av til fritidsbygg. Det er og aktuelt at området har vore utan relevant aktivitet i den perioden området har vore sett av til fritidsbygg. Kva er funksjonell strandsone? Definisjon: «Den sona som står i innbyrdes direkte samspel med sjøen både økologisk, topografisk og/eller bruksmessig. Sona kan vera smalare eller breiare enn 100- metersbeltet.» Eigedomsgrenser vert ikkje vektlagt i ein slik kartlegging. Rapport og kart er tilgjengeleg på Fusa kommune si heimeside. Kartlegginga er rettleiande i all sakshandsaming i kommunen vart det sendt søknad om frådeling for arealet på Gbnr 78/5 med føremål å utarbeide reguleringsplan til fritidsbustader. Søknaden vert avslått , på bakgrunn av dei same argumenta som tidlegare gitt. Tiltakshavar viser i frådelingssøknaden til ei liknande sak på naboeigedom 78/4, som vart godkjent til frådeling , med føremål å utarbeide reguleringsplan for fritidsbustader. Om naboeigedom og LNF Kommunen vil opplyse om at også Gbnr 78/4 har fått redusert sitt areal sett av til fritidsbustader i ny arealplan, og at den delen av eigedommen som ligg vest mot Gbnr 78/5 ikkje kan regulerast til byggjeføremål då den er omfatta av LNF.

11 Avslaget på frådelinga vart påklaga i brev frå tiltakshavar (3 dagar for seint jf. Klagefrist på 3 veker). I brevet visast det til frådelinga av naboeigedom Gbnr 78/4. Tiltakshavar peikar på at dette området òg ligg innafor funksjonell strandsone(fs), og at det ikkje er nemnd noko om omsynssona rundt Vinnesleiro i denne saka. Om naboeigedom og FS Som kommentar til klagen på avslaget vil kommunen legge til at området på naboeigedom - 78/4, ikkje er vurdert til å ligge innafor FS jf. kartlegginga som er tilgjengeleg på kommunens nettside. Omsynsona rundt verneområdet er heller ikkje lagt over dette arealet. Ulikheiter mellom eigedommane Det må nemnast at utbygginga av området på 78/4 ikkje kjem nærare Vinnesleiro enn eksisterande og allereie utbygde hytteområde, og at det området som er frådelt på 78/4 vender seg mot vegen i nord og aust i motsetning til ei eventuell utbygging på 78/5 som vender seg inn mot verneområdet. Meir om klagen på avslag om frådeling Etter at kommune mottok klage på avslag om frådeling, vart det gjennomført ein telefonsamtale , og sendt ut påfølgjande brev frå kommunen som lyder: «Viser til hyggeleg tlf. samtale i dag og Dykkar brev etter avslag på frådeling av parsell til regulering av mogeleg framtidig fritidsbustadfelt på eigedomen Dykkar Gbnr 78/5. Underteikna har i dialog med Dykk, drøfta innhaldet i brevet og informert om vidare saksgong om De framleis ynskjer å klage på vedtaket. De har fått informasjon og råd om kva de kan gjera og korleis saka dykkar står. I samtalen med Dykk forstår kommunen det slik at denne saka stoppar her i denne omgang.» I rekommandert brev frå tiltakshavar var det etter dette likevel klaga på avslaget. Argumenta lyder: Området det er søkt frådeling av ligg i gjeldande arealplan som videreføring av hytteområde med krav om reguleringsplan Det var i møte den (angåande tilsvarande sak, 78/4, Vinnes) einigheit om at rulleringa av arealdelen ikkje ville endra status i dette området Veg, vatn og kloakk er i området og vil ikkje koma i konflikt med evt verneområde Er klar over at det må utarbeidast ein reguleringsplan ( i samarbeid med 78/4) Det må nemnast at det er eit økokomisk moment i dette også, det dreier seg om å realisera verdiar Likheit for lova Kommunen stadfesta å ha mottatt denne klagen i brev datert Klagen kjem fleire veker etter at klagefrist er gått ut. Vurdering*: Området er satt av til landbruk-, natur- og friluftsføremål (LNF) i kommuneplanens arealdel (KPA) Kommunen vil gjere det klart at søknad om frådeling vart sendt etter at arealplanen var meldt opp til politisk handsaming, og at det ville vera svært uryddig av administrasjonen å

12 godkjenne frådeling av eit område til eit føremål som antakeleg ville vera i strid med ny arealplan så tett opp til vedtak av denne. Det er ei administrativ tilråding - men ein politisk avgjersle (vedtak i utval for plan og miljø ) som er bakgrunn for at området har endra føremål på kartet. Administrasjonen vil med dette understreke at vedtaket om å legge arealplanen på offentleg ettersyn utan at 78/5 var satt av til fritidsbustader er eit politisk vedtak. Det er kommunestyret som er det øvste vedtaksorganet i kommunen, og som igjennom sitt vedtak av kommuneplanens arealdel gav den rettsverknad jf. PBL 11-6, den Dersom tiltakshavar ønskjer å søke om tiltak som er i strid med kommuneplanens arealdel, kan han søkje dispensasjon frå dette plangrunnlaget. Viser til tidlegare utsendt brev om dispensasjon, sjå vedlegg. Vedlegg: KLAGESAK ETTER VEDTAK OM AVSLAG PÅ SØKNAD OM DELING AV EIGEDOM GBNR 785 OSPHOVDA HYTTEOMRÅDE SØKNAD OM DISPENSASJON(183361) (L)(805) Orientering om sakshandsaming(183646) (L)(803) Sakshandsaming av dispensasjonssøknad(184201) (L)(801)

13

14

15

16

17

18 FUSA KOMMUNE Plan, byggesak og oppmåling Kluge Advokatfirma Bergen Løpenummer : 16/3908 Postboks 394 Sentrum Arkivkode : FA-L12, GBNR-78/5 Sakshandsamar : Helle Holte Bruland 5805 BERGEN Direktenr. tlf. : Dato : Vår ref.: Saksnr.: 15/ (Oppgje vår ref. når De tek kontakt om saka.) Dykkar ref.: Orientering om sakshandsaming Klage og søknad om dispensasjon Viser til Dykkar brev datert 22.april 2016, som gjeld klage på avslag for deling av eigedom 78/5 i Osphovda samt søknad om dispensasjon. Klagen vert handsama i utval for plan og miljø, medan søknad om dispensasjon ikkje kan handsamast slik den føreligg, då den må sendast i rette former jf. PBL kap. 19. Fusa kommune oppmodar ikkje til å søkje om dispensasjon frå det plangrunnlaget som er gitt i kommuneplanens arealdel (KPA). Dersom tiltakshavar likevel ønskjer så søkje, skal ein slik søknad innehalde: - Grunngjeve dispensasjonssøknad jf. PBL kap Nabovarsel - Gjenpart av nabovarsel - Rekvisisjon av oppmålingsforreting - Kart - Andre vedlegg Med helsing Jan Egil Leirstein Plan- og bygningsjef Helle Holte Bruland Arealplanleggjar Besøksadresse: Postadresse: Fusa Kommune: Kommunetunet P.b 24 Telefon: Organisasjonsnr.: EIKELANDSOSEN Telefaks: Bankgironr.: E-post:

19 Saksnr.: 15/ Side 2

20 FUSA KOMMUNE Plan, byggesak og oppmåling Kluge Advokatfirma Bergen Løpenummer : 16/4134 Postboks 394 Sentrum Arkivkode : FA-L12, GBNR-78/5 Sakshandsamar : Helle Holte Bruland 5805 BERGEN Direktenr. tlf. : Dato : Vår ref.: Saksnr.: 15/ (Oppgje vår ref. når De tek kontakt om saka.) Dykkar ref.: Orientering om dispensasjon frå plangrunnlag og krav til nabovarsling Gbnr 78/5 - Osphovda Kommunen syner til søknad om frådeling, dagsett Føremålet var å utarbeide reguleringsplan for fritidsbustader på 78/5. Det var søkt om frådeling på gjeldande plangrunnlag, som då var kommuneplanens arealdel Det var gitt avslag på bakgrunn av at arealdelen var under revisjon, jf. PBL 13-1, og at det var lagt opp til ei endring i områdets plangrunnlag. Plangrunnlaget for gbnr 78/5 er no endra, jf. vedtak av ny arealdel, i kommunestyret Kommunen syner til brev og e-post , der det hevdast at kommunen har motteke tilfredstillande dokumentasjon til å handsame ein dispensasjonssøkand om frådeling. Kommunen tilbakeviser denne påstanden på følgjande grunnlag; 1. Nabovarselet er datert og viser til gjeldande plan. 2. Søknad om frådeling er datert , og viser til gjeldande plan. Planen det synast til i dei innsendte dokumenta er ikkje lenger gjeldande i plan i fusa kommune. Dersom kommunen skal handsame ein søknad om dispensasjon, må denne vera forankra i rett plan. Det medfører at naboar skal vera gitt høve til å uttala seg på ny. Saker skal handsamast etter det plangrunnlaget som gjeld på tidspunktet for handsaming. For kommuneadministrasjonen er det med dette viktig å visa til Plan- og bygningslova 19-2 andre ledd tredje punktum, kor det er presisert at det er forbod mot dispensasjon frå sakshandsamingsreglar. Kommunen oppmodar ikkje om å søkje dispensasjon. Dersom det likevel skal søkjast, ber kommunen om at komplett søknad vert sendt med bakgrunn i den nye arealdelen til kommuneplanen. Med helsing Helle Holte Bruland Arealplanleggjar Besøksadresse: Postadresse: Fusa Kommune: Kommunetunet P.b 24 Telefon: Organisasjonsnr.: EIKELANDSOSEN Telefaks: Bankgironr.: E-post:

21 Saksnr.: 15/ Side 2

MØTEINNKALLING. Dokumenta ligg til offentleg ettersyn på heimasida og på biblioteket, Kommunetunet, Eikelandsosen.

MØTEINNKALLING. Dokumenta ligg til offentleg ettersyn på heimasida  og på biblioteket, Kommunetunet, Eikelandsosen. FUSA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utval for plan og miljø Utval: Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 17.06.2014 Tid: Kl. 16:00 Forfall eller inhabilitet: Grunngjeve forfall til møtet, eller inhabilitet, må meldast

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall Parti Møtande varamedlemmer Parti Agnete Digranes Årvik Ap Toralv Huse Krf Lars Erik Dalland H Herborg Nordtveit Sp

MØTEPROTOKOLL. Forfall Parti Møtande varamedlemmer Parti Agnete Digranes Årvik Ap Toralv Huse Krf Lars Erik Dalland H Herborg Nordtveit Sp MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 24.11.2016 Tid: kl.16:00-17:30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Saklista vart gjort tilgjengeleg

Detaljer

MØTEINNKALLING SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Naturutvalet Møtedato: Møtetid: 15:00 - Møtestad: Kommunehuset

MØTEINNKALLING SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Naturutvalet Møtedato: Møtetid: 15:00 - Møtestad: Kommunehuset SAMNANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING Utval: Naturutvalet Møtedato: 04.12.2012 Møtetid: 15:00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller ugildskap må

Detaljer

Innspel knytt til akvakultur (landbasert, parkeringsplassar osv) Område for tareproduksjon.

Innspel knytt til akvakultur (landbasert, parkeringsplassar osv) Område for tareproduksjon. Sakshandsamar: Helle Holte Bruland Arkivsaksnr: 16/1096 Journalpostnr: 16/14573 Styre, råd, utval Sak nr Møtedato Utval for plan og miljø 070/2016 29.09.2016 Ungdomsrådet 039/2016 26.09.2016 Råd for seniorar

Detaljer

2 av 11 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 020/16 16/242 Delingssak GBNR 21/2 - Olderbakken, Rødne. Oversikt f

2 av 11 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 020/16 16/242 Delingssak GBNR 21/2 - Olderbakken, Rødne. Oversikt f SAMNANGER KOMMUNE 1 av 11 TILLEGGSINNKALLING Utval: Naturutvalet Møtedato: 15.03.2016 Møtetid: 15:00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller ugildskap

Detaljer

INNKALLING. Formannskapet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Utval: Tid: kl.19:00

INNKALLING. Formannskapet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Utval: Tid: kl.19:00 INNKALLING Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 20.06.2016 Tid: kl.19:00 Forfall eller inhabilitet: Grunngjeve forfall til møtet, eller inhabilitet, må meldast snarast råd til post@fusa.kommune.no

Detaljer

Tilleggsinnkalling av Formannskapet

Tilleggsinnkalling av Formannskapet OSTERØY KOMMUNE Tilleggsinnkalling av Formannskapet Møtedato: 07.02.2018 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13.30 kl. 18.00 Eventuelle forfall må meldast til Marie Koksvik Thorsen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Helle Holte Bruland Arkivsaknr 12/215

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Helle Holte Bruland Arkivsaknr 12/215 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utval Møtedato Saksbeh. Kommunestyret HHB 018/15 Ungdomsrådet 02.06.2015 HHB 017/15 Råd for seniorar og menneske med 02.06.2015 HHB nedsett funksjonsevne 035/15 Utval for plan og miljø

Detaljer

Detaljregulering for Nedre Skjørsand fritidsanlegg - Høyring og offentleg ettersyn 1. gongs handsaming

Detaljregulering for Nedre Skjørsand fritidsanlegg - Høyring og offentleg ettersyn 1. gongs handsaming Sakshandsamar: Helle Holte Bruland Arkivsaksnr: 16/1076 Journalpostnr: 16/11116 Styre, råd, utval Sak nr Møtedato Utval for plan og miljø 073/2016 29.09.2016 Ungdomsrådet 045/2016 26.09.2016 Råd for seniorar

Detaljer

INNKALLING. Innkalling med saksliste og sakspapir er gjort tilgjengeleg heimesida

INNKALLING. Innkalling med saksliste og sakspapir er gjort tilgjengeleg heimesida INNKALLING Utval: Administrasjonsutvalet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 21.11.2017 Tid: kl.16:00 Forfall eller inhabilitet: Grunngjeve forfall til møtet, eller inhabilitet, må meldast snarast råd til

Detaljer

MØTEINNKALLING. Dokumenta ligg til offentleg ettersyn på heimasida og på biblioteket, Kommunetunet, Eikelandsosen.

MØTEINNKALLING. Dokumenta ligg til offentleg ettersyn på heimasida  og på biblioteket, Kommunetunet, Eikelandsosen. FUSA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utval for plan og miljø Utval: Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 16.10.2014 Tid: Kl. 17:00 Forfall eller inhabilitet: Grunngjeve forfall til møtet, eller inhabilitet, må meldast

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 16:00-19:00

MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 16:00-19:00 FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 04.02.2016 Tid: 16:00-19:00 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart gjort

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. KLAGE - behandling deling - gnr bnr 149/2 -- Sunde - Jenny Grønstøl

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. KLAGE - behandling deling - gnr bnr 149/2 -- Sunde - Jenny Grønstøl Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2009/1692-9 Terje Natland Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen KLAGE - behandling deling - gnr bnr 149/2 -- Sunde - Jenny Grønstøl Kvinnherad forvaltningskomite

Detaljer

INNKALLING. Råd for seniorar og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: kl.14:00

INNKALLING. Råd for seniorar og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: kl.14:00 INNKALLING Utval: Råd for seniorar og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 25.09.2017 Tid: kl.14:00 Forfall eller inhabilitet: Grunngjeve forfall til møtet, eller inhabilitet,

Detaljer

Detaljregulering for Lauvfjellet hyttefelt - Høyring og offentleg ettersyn 1. gongs handsaming

Detaljregulering for Lauvfjellet hyttefelt - Høyring og offentleg ettersyn 1. gongs handsaming Sakshandsamar: Helle Holte Bruland Arkivsaksnr: 16/1364 Journalpostnr: 16/13154 Styre, råd, utval Sak nr Møtedato Utval for plan og miljø 074/2016 29.09.2016 Ungdomsrådet 044/2016 26.09.2016 Råd for seniorar

Detaljer

TILLEGGSSAK. Arkivsak: 12/158 Løpenummer: 12/ Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: Kl.

TILLEGGSSAK. Arkivsak: 12/158 Løpenummer: 12/ Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: Kl. FUSA KOMMUNE TILLEGGSSAK Arkivsak: 12/158 Løpenummer: 12/6160-3 Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 20.09.2012 Tid: Kl. 16:00 Dokumenta ligg til offentleg ettersyn på heimasida

Detaljer

Referanser: Saksbehandlar: Dato: Dykkar: Larissa Dahl Avslag på søknad om dispensasjon - gbnr 38/2 frådeling av tomt for 2 naust Refskar

Referanser: Saksbehandlar: Dato: Dykkar: Larissa Dahl Avslag på søknad om dispensasjon - gbnr 38/2 frådeling av tomt for 2 naust Refskar M el an d komm u ne Se-Arkitektur AS Wernersholmvegen 49 5232 PARADIS Referanser: Saksbehandlar: Dato: Dykkar: Larissa Dahl 27.08.2019 Vår: 19/1525-19/17939 larissa.dahl@meland.kommune.no Avslag på søknad

Detaljer

TILLEGGSINNKALLING. Formannskapet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: kl.10:00. Utval:

TILLEGGSINNKALLING. Formannskapet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: kl.10:00. Utval: TILLEGGSINNKALLING Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 31.05.2017 Tid: kl.10:00 Forfall eller inhabilitet: Grunngjeve forfall til møtet, eller inhabilitet, må meldast snarast råd til

Detaljer

2015/ Særutskrift - Dispensasjon - 140/6 - Fritidsbustader - Raudstein - Nils Gunnar Røssland

2015/ Særutskrift - Dispensasjon - 140/6 - Fritidsbustader - Raudstein - Nils Gunnar Røssland Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Dokumenta ligg til offentleg ettersyn på heimasida og på biblioteket, Kommunetunet, Eikelandsosen.

MØTEINNKALLING. Dokumenta ligg til offentleg ettersyn på heimasida   og på biblioteket, Kommunetunet, Eikelandsosen. FUSA KOMMUNE MØTEINNKALLING Arkivsak: 12/468 Løpenummer: 12/2750 Utval: Råd for seniorar og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunetuent Møtedato: 24.04.2012 Tid: Kl. 17:00 Forfall eller inhabilitet:

Detaljer

TILLEGGSINNKALLING. Formannskapet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: kl.16:00. Utval:

TILLEGGSINNKALLING. Formannskapet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: kl.16:00. Utval: TILLEGGSINNKALLING Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 29.03.2017 Tid: kl.16:00 Forfall eller inhabilitet: Grunngjeve forfall til møtet, eller inhabilitet, må meldast snarast råd til

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/787-21317/14 Saksbeh.: Arkivkode: Saksnr.: Utval Møtedato 70/14 Formannskap/ plan og økonomi 28.08.2014 60/14 Kommunestyret 18.09.2014 Magnhild Gjengedal PLAN

Detaljer

SAKSF RAM L E G G. Sakshandsamar: Haakon Stauri Begby Arkiv: MTR 141/49 Arkivsaksnr.: 18 / 3073

SAKSF RAM L E G G. Sakshandsamar: Haakon Stauri Begby Arkiv: MTR 141/49 Arkivsaksnr.: 18 / 3073 SAKSF RAM L E G G Sakshandsamar: Haakon Stauri Begby Arkiv: MTR 141/49 Arkivsaksnr.: 18 / 3073 Klagehandsaming, klage på dispensasjon frå landbruksføremålet i kommuneplanen, oppføring av hytte på Bersetno,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arkivsak: 12/160 Løpenummer: 12/897 Utval: Administrasjonsutvalet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: Kl. 14.

MØTEINNKALLING. Arkivsak: 12/160 Løpenummer: 12/897 Utval: Administrasjonsutvalet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: Kl. 14. FUSA KOMMUNE MØTEINNKALLING Arkivsak: 12/160 Løpenummer: 12/897 Utval: Administrasjonsutvalet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 22.02.2012 Tid: Kl. 14.30 Forfall eller inhabilitet: Grunngjeve forfall til

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 15.06.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.00 19.15 Saksnr til og frå: 039/16-051/16 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: Leiar Audun Solberg

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING SAKLISTE

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING SAKLISTE Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 07.04.2014 Kl. Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall Parti Møtande varamedlemmer Parti Turid Glesnes Ap Toralv Huse, Krf Marianne Borge Sp Roger Hoel, uavh

MØTEPROTOKOLL. Forfall Parti Møtande varamedlemmer Parti Turid Glesnes Ap Toralv Huse, Krf Marianne Borge Sp Roger Hoel, uavh MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 24.08.2017 Tid: kl.14:00-15:00 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Saklista og sakspapir vart gjort

Detaljer

Stryn kommune Avdeling byggesak og regulering

Stryn kommune Avdeling byggesak og regulering Stryn kommune Avdeling byggesak og regulering Torbjørn Flo Flo 6783 STRYN Vår ref: Dykkar ref. Dato: 16/2314-3/ GBNR-7/16 BOG 31.10.2016 Søknad om dispensasjon frå kommuneplanen sin arealdel - frådeling

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Reguleringsplan Kleivi, Vangsnes melding om vedtak. Partar / høyringsinstansar Kleivi Vangsnes

MELDING OM VEDTAK. Reguleringsplan Kleivi, Vangsnes melding om vedtak. Partar / høyringsinstansar Kleivi Vangsnes Partar / høyringsinstansar Kleivi Vangsnes Dato Saksbehandler Vår ref. Deres ref. 19.09.2016 Ottar Wiik 15/854-27 Reguleringsplan Kleivi, Vangsnes melding om vedtak MELDING OM VEDTAK Kommunestyret - 074/16:

Detaljer

INNKALLING. Til orientering: Ungdomsrådet, senior- og funksjonsrådet, hovudverneombodet og dei HTV (hovudtillitsvalde) vert også invitert til å delta:

INNKALLING. Til orientering: Ungdomsrådet, senior- og funksjonsrådet, hovudverneombodet og dei HTV (hovudtillitsvalde) vert også invitert til å delta: INNKALLING Kommunestyret Utval: Møtestad: Oseana, Os Møtedato: 15.06.2017 Tid: kl.09:00 Innkalling til felles kommunestyremøte med Os kommune torsdag 15.06.2017 kl 09.00 - ca 16.00. Jf. Tidlegare innkalling

Detaljer

Vår ref. 2012/673-4. Dispensasjon frå kommuneplan - 32/15 - Hatlestrand - Arve Søfteland

Vår ref. 2012/673-4. Dispensasjon frå kommuneplan - 32/15 - Hatlestrand - Arve Søfteland Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

2 av 8 Desse sakene vart handsama: SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 056/13 13/565 Faste saker 057/13 13/77 O

2 av 8 Desse sakene vart handsama: SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 056/13 13/565 Faste saker 057/13 13/77 O SAMNANGER KOMMUNE 1 av 8 MØTEPROTOKOLL Utval: Naturutvalet Møtedato: 16.10.2013 Møtetid: 15:00-19:20 Møtestad: Kommunehuset Av 7 medlemmer møtte 6, inkludert varamedlemmer. Desse medlemene møtte ikkje:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arkivsak: 13/ Løpenummer: 13/6424 Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: Kl.

MØTEINNKALLING. Arkivsak: 13/ Løpenummer: 13/6424 Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: Kl. FUSA KOMMUNE MØTEINNKALLING Arkivsak: 13/1282-1 Løpenummer: 13/6424 Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 22.10.2013 Tid: Kl. 18:00 Forfall eller inhabilitet: Grunngjeve forfall til møtet,

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 27.08.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 20:40 Saksnr til og frå: 044/14-055/14 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 90/2019 Utval for drift og utvikling PS

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 90/2019 Utval for drift og utvikling PS Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Hanne Marie Evensen Gbnr-1/159, FA-L42 18/2335 Saksnr Utvalg Type Dato 90/2019 Utval for drift og utvikling PS 15.10.2019 GBNR - 1/159 - Søknad om dispensasjon

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 12.01.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 18:00 19:30 Saksnr til og frå: 001/11-012/11 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Audun

Detaljer

Vår ref. 2013/769-5. Særutskrift - 243/26 - reidskapshus og tilbygg hytte - Salbuvik - Utåker - Lars Magne Stølen

Vår ref. 2013/769-5. Særutskrift - 243/26 - reidskapshus og tilbygg hytte - Salbuvik - Utåker - Lars Magne Stølen Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval for tekniske saker og næring

MØTEINNKALLING. Utval for tekniske saker og næring HÅ KOMMUNE Møtestad: Hå rådhus Møtedato: 17.04.2007 Tid: Kl. 09.00 MØTEINNKALLING Utval for tekniske saker og næring Eventuelt forfall må meldast til telefon 51793114/51793012. Vararepresentantar får eiga

Detaljer

Vår ref. 2012/ Særutskrift - DS - 161/22 - arealoverføring - Hatlestrand - Ottar Tjosås

Vår ref. 2012/ Særutskrift - DS - 161/22 - arealoverføring - Hatlestrand - Ottar Tjosås Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtedato: 20.01.2016 Møtestad: Synfaring Russmarken og Gvålsheia/Kommunehuset Møtetid: Kl. 13.30 18.40 Saksnr til og frå: 001/16-010/16 Møtet

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.01.2014 Kl. 17.15 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

Styre, råd, utval Sak nr Møtedato Utval for plan og miljø 005/ Råd for seniorar og menneske med nedsett 002/

Styre, råd, utval Sak nr Møtedato Utval for plan og miljø 005/ Råd for seniorar og menneske med nedsett 002/ Sakshandsamar: Helle Holte Bruland Arkivsaksnr: 17/526 Journalpostnr: 18/693 Styre, råd, utval Sak nr Møtedato Utval for plan og miljø 005/2018 01.02.2018 Råd for seniorar og menneske med nedsett 002/2018

Detaljer

Ungdomsrådet 012/

Ungdomsrådet 012/ Sakshandsamar: Helle Holte Bruland Arkivsaksnr: 16/1082 Journalpostnr: 16/18152 Styre, råd, utval Sak nr Møtedato Kommunestyret 010/2017 16.02.2017 Utval for plan og miljø 006/2017 02.02.2017 Råd for seniorar

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 25.02.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 17:40 Saksnr til og frå: 011/15-019/15 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Ungdomsrådet 011/

Ungdomsrådet 011/ Sakshandsamar: Helle Holte Bruland Arkivsaksnr: 16/1090 Journalpostnr: 17/598 Styre, råd, utval Sak nr Møtedato Utval for plan og miljø 007/2017 02.02.2017 Kommunestyret 011/2017 16.02.2017 Råd for seniorar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Arkivsak: 11/1134 Løpenummer: 11/ Utval: Planutvalet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 17:00 -

MØTEPROTOKOLL. Arkivsak: 11/1134 Løpenummer: 11/ Utval: Planutvalet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 17:00 - FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arkivsak: 11/1134 Løpenummer: 11/6801-4 Utval: Planutvalet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 04.10.2011 Tid: 17:00 - Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova.

Detaljer

2016/ Særutskrift - 189/13 - naust og utlegging av flytebrygge - Halsnøy Kloster - Paul Karsten Sjo

2016/ Særutskrift - 189/13 - naust og utlegging av flytebrygge - Halsnøy Kloster - Paul Karsten Sjo Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. 2. gongs behandling dispensasjon - 123/75 - brygge - sikring av kloakkleidning - Uskedalen - Jan Helge Pile

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. 2. gongs behandling dispensasjon - 123/75 - brygge - sikring av kloakkleidning - Uskedalen - Jan Helge Pile Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2017/3067-8 Hilde Kjelstrup Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen 2. gongs behandling dispensasjon - 123/75 - brygge - sikring av kloakkleidning - Uskedalen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Synfaring: Det vart gjennomført synfaring i sakene 29, 34, 35 og 39.

MØTEPROTOKOLL. Synfaring: Det vart gjennomført synfaring i sakene 29, 34, 35 og 39. MØTEPROTOKOLL Utval for plan og miljø Utval: Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 02.06.2016 Tid: kl.12:00-17:30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Saklista vart gjort tilgjengeleg

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2012/2130 Løpenr.: 6278/2017 Arkivkode: 153/19/153/20/ 151/2 Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet Sakshandsamar: Lotte Næss Detaljregulering

Detaljer

Møteprotokoll. Frå administrasjonen møtte: Rådmannen, teknisk sjef og planleggjar. Ingen hadde merknader til innkalling eller sakliste.

Møteprotokoll. Frå administrasjonen møtte: Rådmannen, teknisk sjef og planleggjar. Ingen hadde merknader til innkalling eller sakliste. SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: DET FASTE PLANUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.06.2011 Tid: 17.00 Desse møtte: Kjell Haukeberg, leiar Torunn Mølsæter Stefan Grindvik Elise Stette melde forfall,

Detaljer

Vår ref. 2011/3538-7. Særutskrift - DS - 244/2 - deling av grunneigedom - Utåker - Egil Heimvik

Vår ref. 2011/3538-7. Særutskrift - DS - 244/2 - deling av grunneigedom - Utåker - Egil Heimvik Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FUSA KOMMUNE. Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 18:00-19:15

MØTEPROTOKOLL FUSA KOMMUNE. Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 18:00-19:15 FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arkivsak: Løpenummer: Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 22.10.2013 Tid: 18:00-19:15 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista

Detaljer

MØTEINNKALLING EKSTRAMØTE

MØTEINNKALLING EKSTRAMØTE FUSA KOMMUNE MØTEINNKALLING EKSTRAMØTE Arkivsak: 12/1511-1 Løpenummer: 12/8220 Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Bruvang, Baldersheim Møtedato: 19.12.2012 Tid: Kl. 09:30 Forfall eller inhabilitet:

Detaljer

ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat

ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat Jarle Mindor Blomvik 6156 Ørsta Saksnr Løpenr. Saksansvarleg Arkiv Dato 2013/534 11468/2013 WANGEN 46/3 22.10.2013 MELDING OM VEDTAK I SAMFUNNSUTVALET 15.10.13, SAK PS

Detaljer

Vedtaket er gjort i medhald av plan- og bygningslova 12-10, 11 og 12.

Vedtaket er gjort i medhald av plan- og bygningslova 12-10, 11 og 12. Sakshandsamar: Helle Holte Bruland Arkivsaksnr: 16/1368 Journalpostnr: 16/14462 Styre, råd, utval Sak nr Møtedato Utval for plan og miljø 075/2016 29.09.2016 Ungdomsrådet 043/2016 26.09.2016 Råd for seniorar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid:

MØTEPROTOKOLL Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 29.09.2015 Tid: 12.00 14.00 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 06.10.2010 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 15:00 19:30 Saksnr til og frå: 068/10-076/10 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Audun

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall Parti Møtande varamedlemmer Parti Herborg Borgen Nordtveit Sp Aud May Boge H

MØTEPROTOKOLL. Forfall Parti Møtande varamedlemmer Parti Herborg Borgen Nordtveit Sp Aud May Boge H MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 28.09.2017 Tid: kl.16:00-18:00 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Saklista og sakspapir vart gjort

Detaljer

Side 2 av 6 Saka vart handsama i Naturutvalet, og det vart gjeve avslag på søknaden. Klagar skriv i brevet sitt at dei sendte inn forslag om

Side 2 av 6 Saka vart handsama i Naturutvalet, og det vart gjeve avslag på søknaden. Klagar skriv i brevet sitt at dei sendte inn forslag om Side 1 av 6 K SAMNANGER KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: John Inge Sandvik Arkivsaksnr: 12/186 Sakstype: Politisk sak SAKSGANG Styre, utval, komité m.m. Naturutvalet Arkivkode: GBNR-16/4 Løpenr: 12/4346

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 11:30-14:00

MØTEPROTOKOLL Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 11:30-14:00 FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Ungdomsrådet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 01.02.2016 Tid: 11:30-14:00 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

Referanser: Saksbehandlar: Dato: Dykkar: Marianne Aadland Sandvik

Referanser: Saksbehandlar: Dato: Dykkar: Marianne Aadland Sandvik M eland kommune Byggmester Knut Henanger AS Mjåtveitstø 33A 5918 FREKHAUG Referanser: Saksbehandlar: Dato: Dykkar: Marianne Aadland Sandvik 03.10.2019 Vår: 19/1574-19/20334 marianne.aadland.sandvik@meland.kommune.

Detaljer

Kommunestyret 092/ Reguleringsendring av Opsalmarka - kontor, industri, lagerområde - Godkjenning av plan Endeleg vedtak

Kommunestyret 092/ Reguleringsendring av Opsalmarka - kontor, industri, lagerområde - Godkjenning av plan Endeleg vedtak Sakshandsamar: Helle Holte Bruland Arkivsaksnr: 16/1086 Journalpostnr: 16/15474 Styre, råd, utval Sak nr Møtedato Utval for plan og miljø 084/2016 24.11.2016 Ungdomsrådet 053/2016 21.11.2016 Råd for seniorar

Detaljer

Austevoll kommune MØTEINNKALLING SAKLISTE

Austevoll kommune MØTEINNKALLING SAKLISTE Austevoll kommune MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 29.07.2013 Kl. Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor. Varamedlemmar

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 92/2019 Utval for drift og utvikling PS

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 92/2019 Utval for drift og utvikling PS Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Hanne Marie Evensen Gbnr-37/50, FA-L42 19/1477 Saksnr Utvalg Type Dato 92/2019 Utval for drift og utvikling PS 15.10.2019 GBNR 37/50 - Søknad om dispensasjon frå

Detaljer

Særutskrift - 112/17 - deling av eigedom - Dimmelsvik - Per Harald Lunde

Særutskrift - 112/17 - deling av eigedom - Dimmelsvik - Per Harald Lunde Politisk og administrativt sekretariat Per Harald Lunde Fetvegen 14 5464 DIMMELSVIK Saksbehandlar Tlf. direkte innval Vår ref. Dykkar ref. Dato 2017/2773-3 15.09.2017 Særutskrift - 112/17 - deling av eigedom

Detaljer

Austevoll kommune. Dato Sakshandsamar Vår ref. Dykkar ref Stina Nordbak 13/

Austevoll kommune. Dato Sakshandsamar Vår ref. Dykkar ref Stina Nordbak 13/ Austevoll kommune Kystverket Vest Pb. 1502 6025 ÅLESUND Dato Sakshandsamar Vår ref. Dykkar ref. 12.01.2017 Stina Nordbak 13/1575-55 Melding om vedtak Gnr. 05 Bnr. 0047 Knivavikje, Kalvanes Reguleringsplan

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Planutvalet. Møtet var innkalla munnleg i samband med formannskapsmøtet same dag. Lasse Rindal Nils Olav Moen Einar Ebbesen

MØTEPROTOKOLL. Planutvalet. Møtet var innkalla munnleg i samband med formannskapsmøtet same dag. Lasse Rindal Nils Olav Moen Einar Ebbesen Vanylven kommune MØTEPROTOKOLL Planutvalet Møtestad: Rådmannens kontor, Rådhuset, Fiskå Møtedato: 24.04.2006 Tid: 15.00 15.25 Møtet var innkalla munnleg i samband med formannskapsmøtet same dag Desse medlemene

Detaljer

Melding om vedtak. HOVDEN FJELLSTOGE AS Postboks HOVDEN I SETESDAL. 2017/369-3 Ingunn Hellerdal

Melding om vedtak. HOVDEN FJELLSTOGE AS Postboks HOVDEN I SETESDAL. 2017/369-3 Ingunn Hellerdal HOVDEN FJELLSTOGE AS Postboks 73 4756 HOVDEN I SETESDAL 2017/369-3 Ingunn Hellerdal ingunn.hellerdal@bykle.kommune.no 23.06.2017 Melding om vedtak Hovden Fjellstoge - 2. gongs handsaming og endeleg vedtak

Detaljer

TILLEGGSSAK. Arkivsak: 13/297-2 Løpenummer: 13/7157 Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: Kl.

TILLEGGSSAK. Arkivsak: 13/297-2 Løpenummer: 13/7157 Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: Kl. FUSA KOMMUNE TILLEGGSSAK Arkivsak: 13/297-2 Løpenummer: 13/7157 Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 28.11.2013 Tid: Kl. 16:00 Forfall eller inhabilitet: Grunngjeve forfall til

Detaljer

Særutskrift - 194/6 - ny grunneigedom - Sæbøvik - Fredrik Johan Øvrevik

Særutskrift - 194/6 - ny grunneigedom - Sæbøvik - Fredrik Johan Øvrevik Politisk og administrativt sekretariat Borgen Advokatar Postboks 84 5480 HUSNES Saksbehandlar Tlf. direkte innval Vår ref. Dykkar ref. Dato Karin Thauland 2016/3626-6 13.11.2017 Særutskrift - 194/6 - ny

Detaljer

Vår ref. 2012/ Særutskrift - DS - 176/3 - deling av grunneigedom - Varaldsøy - Turid Øye

Vår ref. 2012/ Særutskrift - DS - 176/3 - deling av grunneigedom - Varaldsøy - Turid Øye Turid Øye Skeisstoa 163 Fellestenester Politisk sekretariat Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING SAKLISTE

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING SAKLISTE Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 17.03.2014 Kl. 15.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

Side 2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/13 13/91 Faste saker 002/13 09/635 Utbygging ved Samnangerh

Side 2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/13 13/91 Faste saker 002/13 09/635 Utbygging ved Samnangerh SAMNANGER KOMMUNE Side 1 av 6 MØTEINNKALLING Utval: Kommunestyret Møtedato: 12.02.2013 Møtetid: 17:00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 87/2019 Utval for drift og utvikling PS

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 87/2019 Utval for drift og utvikling PS Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Marianne Aadland Sandvik Gbnr-38/71, FA-L42 19/1236 Saksnr Utvalg Type Dato 87/2019 Utval for drift og utvikling PS 15.10.2019 Klage - GBNR 38/71- Klage på avslag

Detaljer

Særutskrift - 196/49 - deling av eigedom - Sæbøvik - Egil Steinar Tofte

Særutskrift - 196/49 - deling av eigedom - Sæbøvik - Egil Steinar Tofte Seksjon forvaltning «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «UTLANDSADRESSE» Saksbehandlar Tlf. direkte innval Vår ref. Dykkar ref. Dato Hilde Kjelstrup 2017/3155-5 «REF» 13.12.2017 Særutskrift -

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. 3.gongs handsaming - Søknad om deling - 208/3 -Sydnes - Anne Marie Sydnes Helland

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. 3.gongs handsaming - Søknad om deling - 208/3 -Sydnes - Anne Marie Sydnes Helland Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2016/3920-13 Karin Thauland Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen 3.gongs handsaming - Søknad om deling - 208/3 -Sydnes - Anne Marie Sydnes Helland Saksutgreiing:

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 25.06.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 Saksnr til og frå: 039/14-043/14 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: leiar Inger Øya Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 22.08.2012 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl. 15:15 19:30 Saksnr til og frå: 081/12-096/12 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. KLAGE - Deling - 113/1 -to fritidstomter - Dimmelsvik - Åse Madsen

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. KLAGE - Deling - 113/1 -to fritidstomter - Dimmelsvik - Åse Madsen Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2013/835-14 Terje Natland Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen KLAGE - Deling - 113/1 -to fritidstomter - Dimmelsvik - Åse Madsen Innstilling frå rådmannen:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/194 PROTOKOLL: REGULERINGSPLAN FOR HOLMAMYRANE NÆRINGSOMRÅDE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/194 PROTOKOLL: REGULERINGSPLAN FOR HOLMAMYRANE NÆRINGSOMRÅDE MØTEINNKALLING Utval: PLANUTVALET Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.02.2008 Tid: 09.45 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/194 PROTOKOLL: REGULERINGSPLAN

Detaljer

Vår ref. 2013/ Særutskrift - 163/6 - fasade og takendring av naust - Varaldsøy - Bjørnar Torvik

Vår ref. 2013/ Særutskrift - 163/6 - fasade og takendring av naust - Varaldsøy - Bjørnar Torvik Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Vår ref. 2013/ Særutskrift - 64/166 - takoppløft - Ænes - Nina Galtung Døsvig Søderstrøm

Vår ref. 2013/ Særutskrift - 64/166 - takoppløft - Ænes - Nina Galtung Døsvig Søderstrøm Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Arkivsak: 14/709-2 Løpenummer: 14/4868 Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 16:00-20:30

MØTEPROTOKOLL Arkivsak: 14/709-2 Løpenummer: 14/4868 Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 16:00-20:30 FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arkivsak: 14/709-2 Løpenummer: 14/4868 Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 17.06.2014 Tid: 16:00-20:30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 17.04.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 18:30 Saksnr til og frå: 009/13-021/13 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Vår ref. 2014/156-6. Særutskrift - 100/5 - deling av grunneigedom - Dimmelsvik - Nils Hjelmeland

Vår ref. 2014/156-6. Særutskrift - 100/5 - deling av grunneigedom - Dimmelsvik - Nils Hjelmeland Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtedato: 07.11.2012 Møtestad: Kommunehuset,formannskapssalen Møtetid: Kl. 17:00 18:55 Saksnr til og frå: 113/12-120/12 Møtet blei styrt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Utval: Råd for seniorar og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 16:00 17:45

MØTEPROTOKOLL Utval: Råd for seniorar og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 16:00 17:45 FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Råd for seniorar og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 01.02.2016 Tid: 16:00 17:45 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i

Detaljer

Vår ref. 2013/1716-5. Særutskrift - 250/22 - driftsbygning i landbruket - Matre - Haldor Matre Skålnes

Vår ref. 2013/1716-5. Særutskrift - 250/22 - driftsbygning i landbruket - Matre - Haldor Matre Skålnes Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

2 av 8 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 037/15 15/510 Faste saker 038/15 14/989 Søknad om dispensasjon frå r

2 av 8 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 037/15 15/510 Faste saker 038/15 14/989 Søknad om dispensasjon frå r SAMNANGER KOMMUNE 1 av 8 MØTEINNKALLING Utval: Naturutvalet Møtedato: 02.07.2015 Møtetid: 15:00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller ugildskap

Detaljer

Særutskrift - 186/246 - nybygg naust - Valen - Janne og Kjell Tore Haugland

Særutskrift - 186/246 - nybygg naust - Valen - Janne og Kjell Tore Haugland Politisk og administrativt sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «UTLANDSADRESSE» Saksbehandlar Tlf. direkte innval Vår ref. Dykkar ref. Dato Hilde Kjelstrup 2017/3898-7 «REF» 13.12.2017

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for natur Møtestad: kommunehuset Møtedato: Tid:

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for natur Møtestad: kommunehuset Møtedato: Tid: MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for natur Møtestad: kommunehuset Møtedato: 14.11.2007 Tid: 14.00 19.00 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene og varamedlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 16.02.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.18:00 19:15 Saksnr til og frå: 013/11-020/11 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Audun

Detaljer

STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR

STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR Endeleg vedtaksorgan: Formannskapet Saksansvarleg.: Lars Joranger Arkiv: FA-V00, TI- &13 Objekt: Arkivsaksnummer 13/191 SAKSGANG Saksnr Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksbehandlar

Detaljer

Vår ref. 2013/ Særutskrift - 211/6 - fritidsbustad - Borgundøy - Jorun Øvreås

Vår ref. 2013/ Særutskrift - 211/6 - fritidsbustad - Borgundøy - Jorun Øvreås Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 27.06.2012 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl. 14:00 18:00 Saksnr til og frå: 071/12-080/12 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll. Til stades var og rådmannen, teknisk sjef, planleggjar og politisk sekretær. Sistnemnde førde møteboka. SAKLISTE

Møteprotokoll. Til stades var og rådmannen, teknisk sjef, planleggjar og politisk sekretær. Sistnemnde førde møteboka. SAKLISTE SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: DET FASTE PLANUTVALET Møtestad: Rådhuset - kommunestyresalen Møtedato: 01.10.2014 Tid: 17:00 Møtedeltakere Anita Ostnes Terje Vadset Gunnar Hauge Kari Grindvik Forfall

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Erik Vangsnes leia møtet under sak 50 og 52. Vegard Fosså leia møte etter konstitueringa i sak 52.

MØTEPROTOKOLL. Erik Vangsnes leia møtet under sak 50 og 52. Vegard Fosså leia møte etter konstitueringa i sak 52. MØTEPROTOKOLL Ungdomsrådet Utval: Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 25.09.2017 Tid: kl.08:30-11:00 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Saklista og sakspapir vart gjort tilgjengeleg

Detaljer

Vår ref. 2011/4033-5. Særutskrift - BS - 241/74 - garasje - Sandvoll - Linda Soma og Øystein Ersland

Vår ref. 2011/4033-5. Særutskrift - BS - 241/74 - garasje - Sandvoll - Linda Soma og Øystein Ersland Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Vår ref. 2013/ Særutskrift - 155/1 - deling av eigedom - Ølve - Vidar Rune Synnevåg

Vår ref. 2013/ Særutskrift - 155/1 - deling av eigedom - Ølve - Vidar Rune Synnevåg Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer