Kursplan for sertifisert sikkerhetsopplæring. Modul O-5.3S. Offshorekran Simulator Verifikasjon av kompetanse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kursplan for sertifisert sikkerhetsopplæring. Modul O-5.3S. Offshorekran Simulator Verifikasjon av kompetanse"

Transkript

1 Kursplan for sertifisert sikkerhetsopplæring Modul O-5.3S Offshorekran Simulator Verifikasjon av kompetanse 24timer Versjon: 2 Dato

2 Innhold 1 Forord Målgruppe Opplæringens varighet Opptaksvilkår/Forhåndskrav Læringsmål for opplæringen Hovedmål Delmål Vedlikehold av kompetanse, varighet og innhold Fag og timefordeling Emneliste Krav til opplæringsvirksomhet Krav til sertifisering av opplæringsbedrift Krav til instruktør Krav til dokumentasjon Organisasjonskart Timeplan Leksjonsanvisning HMS, Fare- og Risikovurdering Forsikring Hjelpemidler / undervisningsmateriell / utstyr Antall deltakere Krav til deltakelse og fravær Vurdering/Eksamen Kursevaluering Kursbevis og kompetanseregistrering

3 1 Forord Feilvurdering, feil bruk og feil håndtering av last kan få store konsekvenser. Verifikasjon gjennomføres for å bidra til sikre løfteoperasjoner, samt dokumentere nødvendig kunskap eller ferdigheter i henhold til lover, foreskrifter og standarder. Denne kursplanen er i henhold til de krav som stilles i NORSOK standard R-003N og er et minimum av krav stilt til den som skal betjene offshorekraner. Fagplanen er tilpasset internasjonale krav for opplæring av kranførere offshore. 2 Målgruppe Målgruppen for dette læretiltaket er: Kranførerer som skal vedlike holde sin kompetanse som kranfører Kranførere med bevis utstedt utenfor Norge og ønsker Norsk bevis Operasjonelt ansvarlige 3 Opplæringens varighet Læretiltaket skal ha en varighet på 24 undervisningstimer, og skal fordeles over 3 dager. Med undervisningstimer menes i denne sammenheng 45 minutter undervisning. 4 Opptaksvilkår/Forhåndskrav Forhåndskrav til deltakelse på dette læretiltaket er: Gjennomført og bestått: Norske kranførere: 1. Gr. Kurs NORSOK standard R-003N/R-005N modul timer 2. G-11 løfteredskap / løst utstyr (modul 1.1 og 2.3) 3. SRC (UHF/VHF) 4. G-5 offshorekran Kranfører med utenlandsk kompetansebevis: 1. Bestått stage 3 i hennhold til OPITO 2. Dokumentasjon på erfaring i form av CV eller loggbok for kranfører. Alle forhåndskrav skal dokumenteres av deltaker i form av kursbevis, og skal verifiseres av opplæringsvirksomhet, før læretiltaket starter. Operasjonelt ansvarlig kan delta på kurset. Det utstedes ikke bestått kurs bevis, men bekreftelse på gjennomført kurs. 3

4 5 Læringsmål for opplæringen 5.1 Hovedmål Målsettingen med opplæringen er å verrifiser at offshorekranførere har tilstrekkelige teoretiske og praktiske kunnskaper om sikker bruk av offshorekran. Dette for å kunne forebyge uønskede hendelser med løfteoperasjoner med offshorekran. Der operasjonelt ansvarlig er deltaker skal det gies en innføring og forståelse av hvordan operasjoner med offshorekran skal utføres. 5.2 Delmål Etter gjennomført trening skal det verifiseres at kranfører har følgende kunnskaper: 1. Kjenne til produsentens bruksanvisning/ manualer, lover, forskrifter og standarder som regulerer bruken av offshorekraner. Arbeidstilsynet, Sjøfartsdirektoratet, og Petroleumstilsynets regelverk. 2. Kjenne til NORSOK standard R-003N og eventuelle endringer 3. Kunne forstå oppgave og risiko, utføre planlegging, identifisering og vurdering av risiko/farer, identifisering og etablering av barrierer, gjennomføring og evaluering av en løfteoperasjon/logistikkoperasjon iht. NORSOK standard R-003N, og Norsk Olje og Gass anbefalte retningslinje Kunne gjøre rede for radiokommunikasjon og bekreftende kommunikasjon 5. Kunne redegjøre for korrekt plassering av last, valg og bruk av ulike typer lastbærere 6. Kunne før- og etterbrukssjekk og krav til dokumentasjon som gjelder for bruk av offshorekran. 7. Kjenne til oppbygging, bruksegenskaper, bruksområde og bruksbegrensinger for offshorekraner. 8. Kunne vise god kjøreteknikk og sikker operasjon med dekkskraner. 9. Kunnskap om kranenes nød og sikkerhetssystemer. 10. Kunskap om lastdiagramer, dynamiske krefter og værbegrensninger i henhold til produsentens anvisninger. 11. Kunne demonstrere utførelse av praktiske oppgaver ved å følge prosedyrer 12. Forstå sikkerhetsfunksjoner på offshorekran 13. Utføre korrekte handlinger ved kritiske feil som oppstår med offshorekran G5 under løfteoperasjon 14. Kunne utføre løfteoperasjon med offshorekran over trykksatt system og kritisk utstyr 15. Korrekt kommunikasjon iht. NORSOK standard R-003N. 16. Bruk av avsperringer ved løfteoperasjoner. 17. Kunne kravene til plassering av personell, sikre rømningsveier, og farene ved berøring av hengende last samt bruk av styretau iht. NORSOK standard R-003N 18. Kunne krav til førbrukskontroll, etterbrukskontroll, periodisk kontroll og sakkyndig kontroll. 19. Kunne krav til dokumentasjoner. Sertifikater, bruksanvisninger og merking. 20. Kunskap om regler ved samløft 21. Kunne forklare oppgavene og tilhørende ansvar til rollen som kranfører, anhuker, signalgiver, operasjoneltansvarlig, og teknisk ansvarlig. 22. Kunne velge riktig og egnet løfteutstyr. 4

5 6 Vedlikehold av kompetanse, varighet og innhold Verifisering skal gjennomføres hvert 3. år. Læretiltaket skal ha en varighet på 24 undervisningstimer, og skal fordeles over 3 dager. Med undervisningstime menes i denne sammenheng 45 minutter undervisning. 7 Fag og timefordeling Læretiltaket skal gjennomføres med følgende fordeling teori/praksis: Form Andel Teori 20 % Praksis i simulator 80 % Sum 100 % 8 Emneliste Tabellen viser detaljert oversikt over oppbygging av læretiltaket, og stiller krav til følgende innhold: Leksjon Emne Antall Beskrivelse Timer 1 Innledning 1 HMS informasjon, rømningsveier Presentasjonsrunde Læringsmål, krav til forhåndskompetanse Klagerett og hvordan klage på resultat etter avsluttende prøve Dysleksi 2 Teori Test 1 1 Gjennomføre teoretisk test for å kunne kartlegge kunskaper, og verifisere kompetanse. Det gis karakter 1-4 KARAKTER 1-2 Kranførere som oppnår karakter 1 og 2 har bestått kravet til verifisering i simulator hvert 3. år KARAKTER 3 Kranførere som oppnår karakter 3 trenger mer trening og opplæring offshore. Verifisering må tas opp igjen innen 12 måneder. KARAKTER 4 Kranfører som oppnår karakter 4 er ikke egnet til å utføre løfte operasjoner alene. Og må logge timer med fadder til ny verifisering er bestått. 3 Ulykker 1,5 Erfaringsoverføring Eksempler på ulykker 5

6 4 NORSOK standard R- 003N 5 Simulator / praktisk trening 1 6 Evaluering og avsluttning dag 1 7 Simulator / praktisk trening 2 8 Simulator / praktisk trening 3 Statistikker Granskninger Meneskelig faktor Tekniske faktorer 2 Intern styrende dokumentasjon Eventuelle endringer i NORSOK standardene Sikker bruk av løfteutstyr Planlegging Risikovurdering Kommunikasjon Sikker utføring Evaluering av løfteoperasjonen Roller og ansvar 2 Introduksjon i bruk av simulator Tilvenning til simulator med fokus på enklere oppgaver og utførelse i forhold til planlegging av løfteoperasjoner. Verifisering av: Utsjekking av kran Korrekt kommunikasjon Utførelse i henhold til planlegging av løfteoperasjoner Sammarbeid under løfteoperasjoner og riktig bruk av prosedyrer Instruktør evaluerer samtlige deltakere samtidig i forhold til prestasjon. Forbedringsforslag avklares i felleskap Løfteoperasjoner med varierende laster under varierende bølge, vind og sikt forhold. Verifisering av: Selskapsinterne krav Bruk av NORSOK standardene Sikker bruk av løfteutstyr Planlegging Risikovurdering Kommunikasjon Sikker utføring Roller og ansvar Kritiske løfteoperasjoner Verifisering av: Forståelse for sikkerhetssystemer Oprasjonelle begrensninger Regler for løft over tryksatte systemer Trange landingsplasser Plukking av last Blindkjøring 6

7 9 Simulator / praktisk trening 4 Sikkerhets systemer Krancomputer AOPS, MOPS, NØDSTOPP Verifisering av: Korrekt forståelse for bruk av MOPS, NØDSTOP Forståelse for hvordan AOPS virker, og vilke prosedyrer som skal tas etter aktivisering av AOPS 10 Evaluering Instruktør evaluerer samtlige deltakere samtidig i forhold til prestasjon Forbedringsforslag avklares i felleskap 11 Simulator / praktisk trening 5 Personlig faktorer - Hvordan reagere på feil i kran - Gass-, ESD- og Brannalarmer - Helikopter alarm - Slakk wire alarm - Lavt/høyt hydraulikktrykk alarm - Lavt/høyt hydraulikknivå alarm - Utilsiktede kranbevegelser (heis, bom og sving) - Dropp av last/bom - Fasthuking i fartøy - Feil på løfteredskaper på lastebærere - Skjev last i basket - Lastebærer over SWL - Kunne iverksette nødvendige tiltak etter uønskede hendelser, varsle, rapportere og innhente kvalifisert støtte Verifisere Forståelse av nødsystermer og hvordan disse brukes. 12 Evaluering Instruktør evaluerer samtlige deltakere samtidig i forhold til prestasjon Forbedringsforslag avklares i felleskap 13 Simulator / praktisk trening 6 14 Evaluering og avslutning Personell løft MOB båt Verifisering av : Bruk og forståelse for personell løft modus på kraner. Bruksbegrensninger Kurs evaluering fra deltakerne Instruktør går igjennom praktiske evalueringer 7

8 9 Krav til opplæringsvirksomhet For å sikre kvalitet på undervisningen, stilles det krav til opplæringsvirksomhet når det gjelder planlegging, forberedelse, gjennomføring, evaluering og vedlikehold av læretiltaket. Disse kravene er beskrevet i dette kapittelet. 9.1 Krav til sertifisering av opplæringsbedrift Opplæringsvirksomhetene som utfører opplæring i henhold til NORSOK standard R-003N og tilhørende kursplaner for sertifisert opplæring, skal være sertifisert av et akkreditert sertifiseringsorgan, innen , i henhold til det følgende: Atils «Forskrift om administrative ordninger», kapittel 8. Tilleggskriterier for opplæringsvirksomhet tilgjengelig på Atils hjemmeside NORSOK standard R-003N og tilhørende kursplaner Krav til sertifiseringsorgan som skal utføre sertifisering av sertifisert opplæringsvirksomhet er definert i Norsok standard R-003N, kapittel B Krav til instruktør Opplæringsvirksomhet er ansvarlig for opplæring og kompetansevurdering for alle instruktører. Opplæringsvirksomhetens styrende dokumentasjon skal beskrive et system for vedlikehold og verifikasjon av kompetanse for instruktører. Det skal utarbeides et eget kompetanseskjema som skal benyttes ved kompetansevurdering av samtlige instruktører som skal være instruktører på dette læretiltaket. Opplæringsvirksomheten skal til enhver tid kunne dokumentere godkjente instruktører pr. læretiltak, med tilhørende CV og individuell kompetansevurdering. Alle instruktører skal ha følgende kvalifikasjoner som ett minimum: 1. Dokumentert læretiltak for pedagogikk (minimum 16 timer) 2. Kompetansebevis for det læretiltaket instruktøren skal undervise i 3. Dokumentert kunnskap/kjennskap om innhold og oppbygging av NORSOK standard R-003N 4. Dokumentert kunnskap/kjennskap om innhold og oppbygging av relevante deler av NORSOK standard R Dokumentert kunnskap om bruksanvisninger for aktuelt utstyr som skal benyttes i læretiltaket 6. Selskapsinterne styrende dokumenter 8

9 9.3 Krav til dokumentasjon Organisasjonskart Opplæringsvirksomheten skal dokumentere et til enhver tid oppdatert organisasjonskart som viser oppbyggingen av organisasjonen med beskrivelse av funksjoner, tilhørende navn og stedfortredere. Opplæringsvirksomheten skal ha en fagansvarlig som har et helhetlig faglig ansvar for opplæring, herunder kvalitetsikring av instruktører Timeplan Opplæringsvirksomhet skal utarbeide en detaljert timeplan for alle undervisningsdager Leksjonsanvisning Opplæringsvirksomhet skal dokumentere oppbygging og gjennomføring av alle læretiltak med innhold (time for time) i henhold til gjeldende emneliste, ref. kap. 8. Dokumentet skal i detalj referere til alle elementer som benyttes i undervisningen. Dette kan for eksempel være sidereferanse i en presentasjon og/eller lærebok, film, bilde, animasjon, e-læring, diskusjon, øvingsoppgave, praksis, avsluttende prøve etc. Opplæringsvirksomheten skal til enhver tid kunne fremvise en leksjonsanvisning for hvert enkelt læretiltak som skal gjennomføres. All kursdokumentasjon skal versjonshåndteres, og oppdateres forløpende ved behov. Læremateriell skal oppdateres i henhold til de enhver tid gjeldende lover, forskrifter, standarder og styrende dokumentasjon, og skal være gjenstand for revisjon minimum en gang pr. kalenderår HMS, Fare- og Risikovurdering Opplæringsvirksomhet skal gjennomføre og dokumentere en risikovurdering for læretiltaket som skal gjennomføres. Risikovurderingen skal gjennomføres av opplæringsvirksomhetens fagansvarlig, sammen med relevant HMS-personell og instruktører. Dokumentasjonen skal identifisere mulige fare- og risikoelementer i forbindelse med den praktiske undervisningen. Risikovurderingen skal være utformet som en rapport, inkludert tiltaksliste dersom det er avdekket behov for tiltak. Tiltak og barrierer skal deretter identifiseres og implementeres for å unngå uønskede hendelser. Risikovurdering skal være gjenstand for kontinuerlig oppdatering og skal vurderes oppdatert samtidig med revisjon av læremateriell. Alle i opplæringsvirksomheten som er involvert i gjennomføring av læretiltaket, skal til enhver tid ha tilgang til risikovurderingen Forsikring Opplæringsvirksomhet skal dokumentere, i form av forsikringsbevis, dekning av eventuelle skade på instruktører, kursdeltakere, materiell og utstyr Hjelpemidler / undervisningsmateriell / utstyr. Opplæringsvirksomheten er ansvarlig for å fremskaffe og ha tilgjengelig alt nødvendig utstyr som løfteinnretning, løfteredskaper, verktøy og materiell for gjennomføring av undervisningen. Kransimulator som skal benyttes til undervisningen skal minimum være en Klasse A Simulator i henhold til NORSOK standard R-003N. 9

10 Følgende utstyr skal være tilgjengelig på dette læretiltaket: Sted/Materiell Beskrivelse av materiell / utstyr Teorirom Teorirom må ha tavle / flippover, overhead/projektor og lerret. Klasserommet må ha tilstrekkelig sitte/skriveplasser for kursdeltakere og ha et tilfredsstillende innemiljø (inkludert god ventilasjon og solavskjerming) Praksisområde Deltakermateriell KRANSIMULATOR KLASSE A Materiell som er relevant for læretiltaket Antall deltakere Antall deltakere skal begrenses maks 4 deltakere pr simulator, slik at følgende momenter blir ivaretatt: Sikkerheten til kursdeltakerne Aktiv involvering av alle deltakerne Alle deltakere skal ha mulighten til å oppnå læringsmålene Antall kursdeltakere pr. læretiltak skal være beskrevet i opplæringsvirksomhetens kvalitetsystem Krav til deltakelse og fravær Deltakere skal ha vært tilstede minimum 90 % av undervisningstiden for å få anledning til å delta på eksamen Vurdering/Eksamen Opplæringsvirksomheten skal dokumentere rutiner for planlegging, gjennomføring, sensurering, klagefunksjon og oppbevaring av avsluttende prøver. Sensors rolle, funksjon og habilitetsforhold skal beskrives. Læretiltaket skal avsluttes med en prøve (teoretisk/praktisk) som skal sikre at hver enkelt deltaker har tilstrekkelige kunnskaper i samsvar med læretiltakets hoved- og delmål. Opplæringsvirksomhet skal ha en dokumentert metoder: - for gjennomføring av avsluttende prøve for deltakere med dysleksi. - for behandling av klage på eksamensresultat og beskrivelse av klagenemd. Karakterer etter endt kurs. Det gis karater bestått og ikke bestått Ved vurdering gis det karakteren fra 1 til 4 KARAKTER 1-2 Kranførere som oppnår karakter 1 og 2 har bestått kravet om re-trening i simulator hvert 3. år KARAKTER 3 Kranførere som oppnår karakter 3 trenger mer trening og opplæring offshore. Re-trening må tas opp igjen innen 12 måneder. 10

11 KARAKTER 4 Kranfører som oppnår karakter 4 er ikke egnet til å utføre løfte operasjoner alene. Og må logge timer med fadder til ny re- trening er bestått Kursevaluering Opplæringsvirksomheten skal dokumentere et system for deltakerevaluering, der den enkelte deltaker evaluerer instruktør, undervisningsmateriell, faglig innhold i forhold til opplæringsplan og fasiliteter. Evalueringen skal legges til grunn ved revidering av læremateriellet Kursbevis og kompetanseregistrering Opplæringsvirksomheten skal sørge for at registrering av oppnådde kvalifikasjoner gjennomføres, når en deltaker har gjennomført opplæring i henhold til gjeldene kursplaner og bestått teoretisk og praktisk avsluttende prøve. Opplæringsvirksomheten skal sørge for at det blir utstedt et kompetansebevis av et kompetanseregister som er sertifisert av et akkreditert sertifiseringsorgan, innen , i henhold til NORSOK standard R-003N kapittel B.4.1. Kompetansebeviset skal være ensartet, i kredittkort format og vanskelig å forfalske. Det skal inneholde minst følgende: a) navn på opplæringsvirksomheten, b) navn og fødselsdato på den som er opplært, c) fotografi av den som er opplært, d) alle kursplaner som i henhold til denne standarden det er gitt opplæring i, e) utstedelsesdato, f) navn og signatur til den som utsteder kompetansebeviset. Virksomheten skal sørge for oppbevaring av dokumentasjon på at sikkerhetsopplæring er gitt. Virksomheten skal sørge for utsteding av nye kompetansebevis til personer som har mistet kompetansebeviset sitt. Ved opphør av virksomhet som fører register, skal dokumentasjonen overføres til annet norsk sertifiseringsorgan som er sertifisert i henhold til krav i denne standarden. Virksomheten skal ha en avtale om dette. Gyldighetsperioden for de enkelte kompetansebevisene er forutsatt at kompetansen blir vedlikeholdt i henhold til krav i denne standarden og tilhørende kursplaner. Manglende vedlikehold av kompetanse medfører at kompetansebevisene mister sin gyldighet Oppbevaring av dokumentasjon Etter endt læretiltak skal opplæringsvirksomheten arkivere og oppbevare følgende dokumenter for revisjon i minst 10 år. 1. Signert fremmøte liste. Det er krav om legitimasjon ved signering. 2. Resultatliste samlet pr. læretiltak påført årstall, ukenummer, navn på læretiltak, deltakernes navn, adresse, fødselsdato og eksamensresultat (teoretisk/praktisk). Resultatlisten skal signeres av ansvarlig instruktør. 3. Prøver med besvarelse 4. Kopi av registreringsskjema 5. Kopi av kompetansebevis 11

12 12

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul Pedagogikk OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Pedagogikk 16 timers teorikurs Utarbeidet

Detaljer

HMS DIREKTIV 4 LØFTEOPERASJONER

HMS DIREKTIV 4 LØFTEOPERASJONER HMS DIREKTIV 4 LØFTEOPERASJONER LØFTING Direktiveier pr. 01.01.2015 Svein Harald Hetland Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. 1 GENERELT Formål

Detaljer

Norsk Sertifisering AS

Norsk Sertifisering AS Skrevet av: gfg Gjelder fra: 12.11.2007 Godkjent av: tli 1 av 6 Innhold 1. om kvalitetssystemet 2. Juridisk status og kort beskrivelse av virksomheten 3. Oversikt over kontrollomfang 4. Uavhengighet, upartiskhet

Detaljer

090 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FELLES MODELL FOR SIKKER JOBB ANALYSE (SJA)

090 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FELLES MODELL FOR SIKKER JOBB ANALYSE (SJA) 090 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FELLES MODELL FOR SIKKER JOBB ANALYSE (SJA) Original versjon Nr.: 090 Etablert: 05.11.03 Revisjon nr: 3 Rev. dato: 11.07.11 Side: 2 Forord Denne retningslinjen

Detaljer

Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 706

Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 706 Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 706 Forskrift om Administrative ordninger Forskrift om administrative ordninger på arbeidsmiljølovens område. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1360. Sist endret ved forskrift

Detaljer

FG-REGLER FOR AUTOMATISKE SLOKKESYSTEMER

FG-REGLER FOR AUTOMATISKE SLOKKESYSTEMER FG-REGLER FOR AUTOMATISKE SLOKKESYSTEMER Sertifisering av personell FG-900:2 Utgave 1, gyldig fra 1.7.2011 Utgave 2, gyldig fra 29.3.2012 Innhold 1 Innledning og definisjoner... 4 1.1 Innledning... 4 1.2

Detaljer

OPERASJONSMANUAL FOR OFFSHORE SERVICE FARTØYER NORSK SOKKEL

OPERASJONSMANUAL FOR OFFSHORE SERVICE FARTØYER NORSK SOKKEL OPERASJONSMANUAL FOR OFFSHORE SERVICE FARTØYER NORSK SOKKEL Gjeldende fra dato: 01.06.2014 Revisjon nr: 2 Rev. dato:01.03.2014 Side: 2 INNHOLD: 1 Hierarki over retningslinjer for fartøyoperasjoner... 3

Detaljer

Tjenestebeskrivelse for sertifisering av lekeplassutstyrsinspektører iht. NS-EN 1176 Del 1-7 og Del 10-11

Tjenestebeskrivelse for sertifisering av lekeplassutstyrsinspektører iht. NS-EN 1176 Del 1-7 og Del 10-11 Tjenestebeskrivelse for sertifisering 1. Sertifiseringsordningen 1. 1 Innledning Formålet med inspeksjon av lekeplassutstyr og dets underlag er å verne om barns liv og helse under lek med slikt utstyr.

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

Oppdatert 07.07.2015. Se www.vox.no/norskprøven for siste versjon. Reglement for gjennomføring av norskprøven for voksne innvandrere

Oppdatert 07.07.2015. Se www.vox.no/norskprøven for siste versjon. Reglement for gjennomføring av norskprøven for voksne innvandrere . Reglement for gjennomføring av norskprøven for voksne innvandrere 2 Innhold 1. Innledning...3 2. Ansvar og roller...4 2.1 Delegasjon av myndighet... 4 2.2 Lokal rutinebeskrivelse...6 3. Før gjennomføring

Detaljer

FG-regler for automatiske innbrudds- og overfallsalarmsystemer

FG-regler for automatiske innbrudds- og overfallsalarmsystemer FG-regler for automatiske innbrudds- og overfallsalarmsystemer Sertifisering og FG-godkjenning av foretak FG-201:1 Utgave 1, gyldig fra 1.1.2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Forord... 4 1.2

Detaljer

Felles mal for SHA-plan

Felles mal for SHA-plan Løten kommune Hamar kommune Ringsaker kommune Stange kommune Elverum kommune Hias IKS Felles mal for SHA-plan 24.6.2011 Revisjonsoversikt Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Oppdragsgiver

Detaljer

Oppdatert 07.07.2015. Se www.vox.no/prøver for siste versjon. Reglement for gjennomføring av samfunnskunnskapsprøven for voksne innvandrere

Oppdatert 07.07.2015. Se www.vox.no/prøver for siste versjon. Reglement for gjennomføring av samfunnskunnskapsprøven for voksne innvandrere Oppdatert 07.07.2015. Reglement for gjennomføring av samfunnskunnskapsprøven for voksne innvandrere 2 Innhold 1. Innledning 3 2. Ansvar og roller 4 2.1 Delegasjon av myndighet... 4 2.2 Lokal rutinebeskrivelse...6

Detaljer

Kapittel 10. Krav til foretakenes system

Kapittel 10. Krav til foretakenes system Kapittel 10. Krav til foretakenes system Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 10.07.2015 Kapittel 10. Krav til foretakenes system Innledning Alle foretak som søker om godkjenning for ansvarsrett

Detaljer

NA Dok. 53 Retningslinjer for sertifisering av miljøstyringssystemer i skogforvaltning

NA Dok. 53 Retningslinjer for sertifisering av miljøstyringssystemer i skogforvaltning Norsk akkreditering NA Dok. 53: Retningslinjer for sertifisering av Utarbeidet av: SBE Godkjent av: ICL Versjon: 3.01 Mandatory/Krav Gjelder fra: 22.05.2013 Sidenr: 1 av 16 NA Dok. 53 Retningslinjer for

Detaljer

Veiledning Søknad om tillatelse til å ta i bruk delsystemer som er en del av jernbaneinfrastrukturen. Utgivelsesdato: 28.06.2011

Veiledning Søknad om tillatelse til å ta i bruk delsystemer som er en del av jernbaneinfrastrukturen. Utgivelsesdato: 28.06.2011 Veiledning Søknad om tillatelse til å ta i bruk delsystemer som er en del av jernbaneinfrastrukturen Utgivelsesdato: 28.06.2011 1 Innledning... 3 1.1 Formålet med veiledningen... 3 1.2 Relevante forskrifter...

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID - revidert august 2013 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato:

Detaljer

078 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR BRUK AV RIDEBELTE

078 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR BRUK AV RIDEBELTE 078 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR BRUK AV RIDEBELTE Original versjon Nr.: 078 Etablert: 1.1.03 Revisjon nr: Rev. dato: Side: 2 Oppsummering / Anbefaling Det anbefales at alle aktører

Detaljer

ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering

ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering BachelorOppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Studie for ingeniørfag Sikkerhet, HMS Av: Evy Johannessen Kand.nr. 22 Astrid Låte Kand.nr. 43 Haugesund Våren

Detaljer

Dykking ved UNIS. Håndbok

Dykking ved UNIS. Håndbok Dykking ved UNIS Håndbok 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...4 2 ANSVAR OG PLIKTER...5 2.1 Innledning...5 2.2 Direktiv givende myndighet...5 2.3 Krav til helsemessige forhold...5 2.4 Faglig rådgiver,

Detaljer

Akkreditering av prøvetaking og feltarbeid

Akkreditering av prøvetaking og feltarbeid Norsk akkreditering Dok.id.: VII.1.14 Guideline/Veiledning Utarbeidet av: Godkjent av: Versjon: Gjelder fra: Sidenr: SBE ICL 5.00 14.06.2014 Side 1 av 10 NA Dok. nr. 30 Akkreditering av prøvetaking og

Detaljer

Håndbok for kontraktører på Nikkelverket

Håndbok for kontraktører på Nikkelverket Håndbok for kontraktører på Nikkelverket Merk: Dette er ikke nødvendigvis den nyeste versjonen av dokumentet se www.nikkelverk.no for nyeste versjon REVISJONSHISTORIKK Revisjon Dato Avsnitt Side(r) Hensikt

Detaljer

STYRINGSHÅNDBOK FOR. Foretakssystemet. Kapittel 0: Styringshåndbok. ISO 9001 og ISO 14001 Sertifisert

STYRINGSHÅNDBOK FOR. Foretakssystemet. Kapittel 0: Styringshåndbok. ISO 9001 og ISO 14001 Sertifisert Side 8 av 246 25.05.2013 STYRINGSHÅNDBOK FOR ISO 9001 og ISO 14001 Sertifisert Side 9 av 246 0.1 Formål Formålet med STYRINGSHÅNDBOKEN er å beskrive virksomheten til Tronrud GRUPPEN med datterselskaper

Detaljer

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.07.2015 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

Detaljer

024 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for Kompetansekrav til bore- og brønnpersonell. Original versjon

024 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for Kompetansekrav til bore- og brønnpersonell. Original versjon 024 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for Kompetansekrav til bore- og brønnpersonell Original versjon Nr: 024 Etablert: 01.01.1993 Revisjon nr: 5 Rev. dato: 10.06.2013 Side: 2 FORORD Denne retningslinjen

Detaljer

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid SKOGBRUKETS HMS-UTVALG Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid INTERNKONTROLL hos... Dato:... Daglig leder:... Systematisk HMS-arbeid for små og mellomstore bedrifter i skogbransjen. Revidert og

Detaljer

Krav til elektronisk meldingsutveksling

Krav til elektronisk meldingsutveksling Norm for informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialsektoren Veiledende dokument inntil ikrafttredelse besluttes. Ikrafttredelse som obligatoriske krav besluttes av Styringsgruppen på et senere

Detaljer

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS)

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) Side 1 av 6 BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) PKS 0: Orientering Kontrollrådet tilbyr i dag sertifisering av produksjonskontrollsystem (PK-system) innen områder hvor sertifiseringen er frivillig.

Detaljer

Tjenestebeskrivelse for sertifisering i henhold til ISO 10667

Tjenestebeskrivelse for sertifisering i henhold til ISO 10667 Tjenestebeskrivelse for sertifisering i henhold til ISO 10667 Victoria Ward Siv Inderdal Eklo 2013-07-23 1 of 6 INNHOLD 1 BAKGRUNN OG FORMÅL MED SERTIFISERINGSORDNINGEN... 3 2 DEFINISJONER... 3 3 RUTINER

Detaljer