FAGPLAN OFFSHOREKRANFØRERE F-2689 KIRKE-, UTDANNINGS- OG U 714 FORSKNINGSDEPARTEMENTET FOR 40 TIMERS TEORIKURS REVIDERT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FAGPLAN OFFSHOREKRANFØRERE F-2689 KIRKE-, UTDANNINGS- OG U 714 FORSKNINGSDEPARTEMENTET FOR 40 TIMERS TEORIKURS REVIDERT"

Transkript

1 FAGPLAN FOR 40 TIMERS TEORIKURS OFFSHOREKRANFØRERE REVIDERT F-2689 KIRKE-, UTDANNINGS- OG U 714 FORSKNINGSDEPARTEMENTET 1

2 Copyright (C) Kirke- og undervisningsdepartementet Denne fagplanen er utarbeidet av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet. Planen kan brukes av offentlige og private utdanningsinstitusjoner og av private bedrifter. Fagplanen kan Ikke kopieres i ervervsmessig øyemed. FORORD Arbeidsmarkedsopplæring er et tilbud om yrkesopplæring og omfatter mer enn 200 kurstypen innen et stort antall fagområder. Kursene arrangeres i egne kurssentra og ved videregående skoler. En rekke av kursene tar sikte på fagbrev eller andre former for offentlig yrkesautorisasjon. Deltakerne får stønad i kurstiden. Både når det gjelder sammensetningen av kurstilbudet og opplæringen innhold, blir det lagt vekt på foreliggende behov for arbeidskraft. Arbeidsmarkedsopplæringen er således velegnet for å imøtekomme opplærings- og arbeidskraftbehov som har sammenheng med omlegginger og strukturendringer i næringslivet. INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Generell informasjon 2. Målsettinger 3. Emneliste 4. Arbeidsmåter 5. Vurdering 6. Hjelpemidler Maskiner og utstyr UNDERVISNINGSPLAN FOR 2

3 TEORIKURS, G5 OFFSHOREKRANFØRERE KURSETS VARIGHET : 40 Timer 1 uke av 40 timers varighet OPPTAKSVILKÅR : Eleven må: Alt 1 a) Være fylt 20 år ved kursets begynnelse b) Kunne snakke og forstå norsk c) Inneha begrenset VHF-sertifikat utstedt av Televerket d) Ha gjennomført stroppekurs, F-2702 (3 dager), med bestått eksamen og 120 t grunntrening på offshorekraner i operasjon offshore e) Ha arbeidet i minst 6 måneder som dekksarbeider på bore- eller produksjonsinnretning offshore f) Ha gyldig helseerklæring for kranførerarbeide på sokkelen, med tilfredsstillende syn, hørsel og fargesans Alt. 2 a) Være fylt 20 år ved kursets begynnelse b) Kunne snakke og forstå norsk c) Inneha begrenset VHF-sertifikat utstedt av Teledirektoratet d) Ha gyldig kranførerbevis for tårn-, mobil,- eller portal-/svingkraner og 40 timer grunnleggende trening på offshorekraner i operasjon offshore e) Ha gyldig helseerklæring for kranførerarbeide på sokkelen, med tilfredsstillende syn, hørsel og fargesans BESKRIVELSE AV KURSET: Hensikten med kurset er å gi kranføreraspiranter offshore en teoretisk innføring i kranarbeidet offshore. Kurset er lagt opp slik at det tar sikte på å forebygge ulykker og øke sikkerheten under kranarbeidet offshore. 3

4 Etter endt opplæring skal kranføreraspiranten gjennom en skriftlig, muntlig og praktisk prøve kunne dokumentere at han/hun innehar de kunnskaper/egenskaper som kreves av godkjenning av offshorekranførere. FAG- OG TIMEFORDELING: Kran og arbeidsplasskjennskap 40 TIMER SUM 40 TIMER ========================================= KRAV TIL OPPLÆRINGS : Kursstedet må godkjennes av de ansvarlige myndigheter. STEDER. Det er en fordel for gjennomføring av kursopplegget at det kan organiseres i samarbeid med oljebaser/selskaper som disponerer aktuelle krantyper. KRAV TIL INSTRUKTØR : Vanlige tilsettingsvilkår for lærere og i tillegg inneha gyldig offshorekranførerbevis. Instruktørens kvalifikasjoner skal forelegges Bransjeutvalget for kranopplæring for godkjenning. KAPITTEL 2: MÅLSETTINGER 4

5 Hensikten med kurset er å gi kranføreraspiranter offshore en teoretisk innføring i kranfører-arbeidet offshore. Kurset er lagt opp slik at det tar sikte på å forebygge ulykker og øke sikkerheten under krankjøring offshore. HOVEDMÅL: Etter kurset skal elevene gjennom en skriftlig teoretisk prøve kunne dokumentere at de innehar de kunnskaper som kreves for godkjenning av offshorekranførere. DELMÅL: - Deltakerne skal kunne gjøre rede for ulike typer ulykker og hva disse skyldes. - Deltakerne skal kunne forklare hvordan de vanligste typer offshorekraner er konstruert. De skal bruke dem riktig og forstå hvilke belastninger de er beregnet for. - Deltakerne skal kunne gjengi sikkerhetsbestemmelser for føring av kran og kunne angi hvilke forholdsregler som må tas for at de skal kunne verne seg selv, materiellet og andre mot ulykker. - Deltakerne skal kunne redegjøre for daglig, periodisk og forebyggende vedlikehold. - Deltakerne skal kunne angi hvilke krefter som virker på krana, bruke reduksjonstabeller med hensyn på bølgehøyde og vind, og vite hvordan de kan sikre seg mot overbelastning og kranhavari. - Deltakerne skal være informert om grunnleggende begreper i elektrisitetslære og hydraulikk, slik at de forstår kranens kraft- og styresystemer. - Deltakerne skal kunne gjøre rede for hvorfor kraner skal sertifiseres, hvordan dette utføres og hvordan de kan kontrollere at de nødvendige sertifikater forefinnes. - Deltakerne skal kunne gjøre rede for oppbygging, sertifisering, bruk, vedlikehold, lagring og kasseringsregler for alle typer løfteredskaper. - Deltakerne skal kunne forstå og gi riktige håndsignaler og kunne bruke radiokommunikasjonsmidler. KAPITTEL 3: EMNELISTE. KRAN- OG ARBEIDSPLASSKJENNSKAP. 5

6 Leksjon Emne Antall Merknader timer Innledning 2 Hvorfor kranføreropplæring. Kranulykker/kranoperasjoner offshore. Årsak og virkning av tidligere ulykker. 2 Oppbygging av for- 2 Konstruksjon og virkemåte på ulike typer offshorekraner. skjellige typer offshorekraner 3 Hydraulikk 2 Ulike systemer, pumper, ventiler og motorer. 4 Elektrisitet 2 Elektriske komponenter, sikkerhetsbrytere og elektriske motorer. 5 Sikkerhets- 2 Sikkerhetsbestemmelser for kjøring. Verneutstyr. bestemmelser Riktig innstilling av arbeidsplass/sittestilling mm. 6 Signaler og tegn/ 1 Håndsignaler. Radiostyring 7 Mekanikk 3 Vindkrefter. Momentberegninger. Bølgehøyde. Dynamiske belastninger. Reduksjonstabeller. 8 Sertifisering 2 Hvordan 1.gangssertifisering, årlig kontroll og resertifisering av offshorekraner utføres. 9 Ståltau 4 Oppbygging, sertifisering, kontroll, vedlikehold og kasseringsregler. 10 Ståltauklemmer/ 1 Typer, montering, kontroll og kasseringsregler. Endefester 11 Løfteredskap 2 Oppbygging, sertifisering, bruk, behandling og kasseringsregler for: a) Kjetting b) Sjakler c) Kroker d) Ståltau e) Containere f) Fiberstropper g) Spesialutstyr 12 Forskrifter 2 Sjøfart- og oljedirektoratets forskrifter. Dispensasjonsbestemmelser. 13 Vedlikehold 3 Teoretisk innføring i daglig-, periodisk- og forebyggende vedlikehold. 6

7 14 Praktiske 2 Lokalisering av brytere og ventiler. demonstrasjoner Demonstrasjon av virkemåter. Daglig ettersyn. 15 Kunnskaper 8 Øvingsoppgaver. 16 Eksamen 2 Skriftlig-teoretisk prøve med spørsmål SUM 40 TIMER ================================================================= KAPITTEL 4: ARBEIDSMÅTER: 7

8 Kranføreren utfører et arbeid som er av stor betydning for sikkerheten på arbeidsplassen. Feilvurderinger kan ha store konsekvenser og føre til alvorlige skader på kranføreren, materiell og på andre personer. Dette medfører et sterkt press som skyldes blant annet ansvaret, periodevis tidspress, at det brukes kostbart utstyr og at hjelpepersonell ikke alltid er godt nok skolert. Alle avgjørelser kranføreren tar er selvstendige og må tas raskt, samtidig som de må være korrekte. Det er derfor av avgjørende betydning at opplæringen gjennomføres så realistisk som mulig. KAPITTEL 5: VURDERING: 8

9 Kurset avsluttes med en skriftlig prøve som skal sikre at kandidaten har tilstrekkelige, ajourførte kunnskaper om krankjøring offshore. Det brukes karakterskala: "Bestått"/"Ikke bestått". Kursbevis utstedes av kursstedet/skolen. Eksamensprøver skal forelegges Bransjeutvalget for kranopplæring for godkjenning. Praktisk kjøreeksamen Praktisk kjøreeksamen skal vurderes av en person / sensor med bred kranerfaring oppnevnt av bedrift / vernetjeneste. Denne person skal ikke ha vært lærer for eleven. Sensor skal gjennomføre eksamen etter spesielle retningslinjer utarbeidet av Bransjeutvalget for kranopplæring. Offshorekranførerbevis Offshorekranførerbevis utstedes av Bransjeutvalget for kranopplæring og/eller Sjøfartsdirektoratet til personer som har: a) Bestått eksamen for teorikurset b) Kan attestere at han/hun har gjennomført 150 timer allsidig krankjøring, dvs. kjøring bl a på boredekk, lasting og lossing av båt, i forskjellig lys og værforhold i operasjon på sokkel etter endt teorikurs (se vedlegg). c) Bestått praktisk kjøreeksamen. KAPITTEL 6: HJELPEMIDLER - MASKINER OG UTSTYR: 9

10 KLASSEROM : Klasserom må ha: a) Nødvendig klasseromsutstyr til 12 elever b) Tavle / flippover. c) Overhead og lerret. d) Oljedirektoratets regelverk e) Sjøfartsdirektoratets regelverk. MAKS ANTALL ELEVER ER 12 STK. PRAKTISK GJENNOMFØRING AV 150 TIMER KJØRETRENING FOR OFFSHOREKRANFØRERE. Kjøringen skal dokumenteres i kjørebok attestert av nærmeste foresatte. Øvelsene bør så vidt mulig gjennomføres innen følgende områder: - Gjennomgang av daglig og periodisk vedlikehold 10

11 - Kontroll og justering av bremser - Gjennomføre et ståltauskift - Trening i bruk av riktig løfteredskap - Kjøring på signaler/tegn og radiokommunikasjon - Gjennomføre internløft på plattform. Eks. med containere, buntlast og rørlast - Losse båt under varierende værforhold, - lysforhold (dag/natt) - Returlasting av båt under varierende vær og lysforhold - Handtering av bulkslange for diesel, sement, byratt m.m. - Kjøre foringsrør fra rørdekk - boredekk - Kjøre tungløft opp mot maks løftekapasitet - Presisjonskjøring ved montasjearbeid - Kjøring med personell i personelltransportkurv, uten person i kurven. SKJEMA PRAKTISK PRØVE Ved eksamen praktisk kjøreprøve skal sensor sjekke hvilken opplæring kranfører-aspiranten har fått, og det er en fordel om aspirantens instruktør får følge eksamen. Ved prøven kontrolleres/vurderes følgende: - Elevens kjennskap til kranens konstruksjon og virkemåte - Kontroll før start. - Start / stopp- prosedyre. - Elevens kjennskap og kunnskaper om sertifikater på kran og løfteredskap. - Elevens kjennskap og øvelse i vedlikehold og sjekkrutiner på kranen. - Elevens evne og ferdigheter til å klatre i høyden. - Elevens bruk av verneutstyr. - Elevens kjøreferdigheter, hastighet i forhold til ferdighet og avstandsbedømmelse. - Elevens kjøreferdigheter mot båt. - Praktisk bruk av løftetabeller. - Brukskontroll av løfteredskap. 11

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 1.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 1. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 1.1 Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser Felles for kran, truck

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. G2 - Tårnkran 24 timer teoretisk opplæring Utarbeidet av Samordningsrådet

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 3.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 3. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. G4 - Bro- og Traverskran 8 timer grunnleggende praktisk opplæring Utarbeidet

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 4.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 4. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. G8 - Lastebilkran Praktisk kjøreopplæring 24 timer ved Sertifisert Opplæringsvirksomhet

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 1.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 1. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser Felles for kran, truck og masseforflyttingsmaskiner

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-4.2 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-4.2 Stortruck kl. T8 16 timers teorikurs

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul Pedagogikk OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Pedagogikk 16 timers teorikurs Utarbeidet

Detaljer

KURSOVERSIKT. Vi har kursene DU trenger!

KURSOVERSIKT. Vi har kursene DU trenger! KURSOVERSIKT Vi har kursene DU trenger! Innhold Opplæring Vest... 3 Modul 1.1... 4 Masseforflyttingsmaskiner... 5 Truck... 5 Stortruckførerkurs over 10 tonn løft... 7 G11 - Løfteredskap... 8 G4 - Bro-

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-1.1 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-1.1 Generell felles del 16 timers teorikurs

Detaljer

Kursplan for dokumentert sikkerhetsopplæring. Modul O-7.3 Faddere. 8 Timer

Kursplan for dokumentert sikkerhetsopplæring. Modul O-7.3 Faddere. 8 Timer Kursplan for dokumentert sikkerhetsopplæring Modul O-7.3 Faddere 8 Timer Versjon: 7 Dato 26.06.2014 1 Innhold 1 Forord... 3 2 Målgruppe... 3 3 Opplæringens varighet... 3 4 Opptaksvilkår/Forhåndskrav...

Detaljer

Kursplan for sertifisert sikkerhetsopplæring. Modul O-5.3S. Offshorekran Simulator Verifikasjon av kompetanse

Kursplan for sertifisert sikkerhetsopplæring. Modul O-5.3S. Offshorekran Simulator Verifikasjon av kompetanse Kursplan for sertifisert sikkerhetsopplæring Modul O-5.3S Offshorekran Simulator Verifikasjon av kompetanse 24timer Versjon: 2 Dato 26.06.2014 1 Innhold 1 Forord... 3 2 Målgruppe... 3 3 Opplæringens varighet...

Detaljer

OLF OPPLÆRINGSPLAN FLENSEARBEID

OLF OPPLÆRINGSPLAN FLENSEARBEID OLF OPPLÆRINGSPLAN FLENSEARBEID 22,5 timer teoretisk- og praktisk opplæring Revisjon 13, 28-06-2007 1 Forord... 3 2 Generelt om opplæringen... 4 2.1 Opplæringens varighet... 4 2.2 Opptaksvilkår/Forkunnskaper...

Detaljer

Sensorsamling 2009. løfteoperasjoner med offshorekran. Henrik Meling. Utfordringer:

Sensorsamling 2009. løfteoperasjoner med offshorekran. Henrik Meling. Utfordringer: Sensorsamling 2009 Hendelser og ulykker forbundet med løfteoperasjoner med offshorekran Henrik Meling Petroleumstilsynet Sensorsamling 2009 Utfordringer: Er EN 13852-1 god nok? Vil Norsok R-002 bedre ivareta

Detaljer

Opplæringsbok. Modul O-6.2 Løftekompetanse Boredekksarbeider. Utgave: 3 Dato: 26.06.2014 1

Opplæringsbok. Modul O-6.2 Løftekompetanse Boredekksarbeider. Utgave: 3 Dato: 26.06.2014 1 Opplæringsbok Modul O-6.2 Løftekompetanse Boredekksarbeider Utgave: 3 Dato: 26.06.2014 1 Innhold 1 Informasjon om innehaver... 3 2 Forord... 4 3 Målgruppe... 4 4 Opplæringens varighet... 4 4.1 Kandidat

Detaljer

Kursplan for sertifisert sikkerhetsopplæring. Modul O-2.9. OPERATØR AV PERSONLØFTERE Alle typer(px)

Kursplan for sertifisert sikkerhetsopplæring. Modul O-2.9. OPERATØR AV PERSONLØFTERE Alle typer(px) Kursplan for sertifisert sikkerhetsopplæring Modul O-2.9 OPERATØR AV PERSONLØFTERE Alle typer(px) 40 timers teori-/praksiskurs Versjon: 06 Dato 26.06.2014 1 Innhold 1 Forord... 3 2 Opplæringsmoduler...

Detaljer

OLF OPPLÆRINGSPLAN Grunnkurs Fittings og small bore tubing systemer

OLF OPPLÆRINGSPLAN Grunnkurs Fittings og small bore tubing systemer OLF OPPLÆRINGSPLAN Grunnkurs Fittings og small bore tubing systemer 15 timer teoretisk- og praktisk opplæring Revisjon 04, 30-09-2009 1 Innholdsfortegnelse 1 Forord...3 2 Generelt om opplæringen...4 3

Detaljer

Velkommen. til. Rogaland Kranskole

Velkommen. til. Rogaland Kranskole Velkommen til Rogaland Kranskole Lærling Kran og løfteoperasjonsfaget Uke 1 14 Modell for kranfagarbeider offshore og onshore gjennomført ved Rogaland Kranskole Uke 1 14 Kurs uke Uke 1. Uke 2. Uke 3. Uke

Detaljer

Utdanningstilbyder: Utdanningsprogram: Lærefaget: Godkjent dato: Godkjent av (rektor): Gjelder fra:

Utdanningstilbyder: Utdanningsprogram: Lærefaget: Godkjent dato: Godkjent av (rektor): Gjelder fra: LOKAL LÆREPLAN FOR PROSJEKT TIL FORDYPNING Utdanningstilbyder: Utdanningsprogram: Lærefaget: Godkjent dato: Godkjent av (rektor): Gjelder fra: Innenfor hvert utdanningsprogram som skolen tilbyr er det

Detaljer

Kursplan for opplæring. Modul O-8.3. Personell som skal utføre vedlikehold på hydraulisk maskineri på løfteutstyr. Nivå 3 (H-3) 40 timer

Kursplan for opplæring. Modul O-8.3. Personell som skal utføre vedlikehold på hydraulisk maskineri på løfteutstyr. Nivå 3 (H-3) 40 timer Kursplan for opplæring Modul O-8.3 Personell som skal utføre vedlikehold på hydraulisk maskineri på løfteutstyr Nivå 3 (H-3) 40 timer Versjon: 02 Dato 26.06.204 Innhold Forord... 3 2 Opplæringsmodul, hydraulikk...

Detaljer

Rammeplan for. CMAS* apparatdykkerinstruktørkurs. Norges Dykkeforbund

Rammeplan for. CMAS* apparatdykkerinstruktørkurs. Norges Dykkeforbund Rammeplan for CMAS* apparatdykkerinstruktørkurs Norges Dykkeforbund Gyldig fra 09-04-2014 Innhold INNHOLD... 1 DEFINISJONER... 3 VEILEDNING TIL KURSET... 6 OPPTAKSKRAV... 6 MÅLSETNING... 6 SERTIFISERINGSKRAV...

Detaljer

2 Bro- og traverskraner, dersom bruken medfører fare for skade på liv og helse. 3 Sakkyndig kontroll av kran på lastetraktor og hogstmaskin

2 Bro- og traverskraner, dersom bruken medfører fare for skade på liv og helse. 3 Sakkyndig kontroll av kran på lastetraktor og hogstmaskin Innhold 1 Dokumentasjon for sakkyndig kontroll 2 Bro- og traverskraner, dersom bruken medfører fare for skade på liv og helse. 3 Sakkyndig kontroll av kran på lastetraktor og hogstmaskin 4 Forskrifter

Detaljer

BOK 1.1 HMS KRAN - TRUCK - MASKIN

BOK 1.1 HMS KRAN - TRUCK - MASKIN BOK 1.1 HMS KRAN - TRUCK - MASKIN Kraner - Trucker og Maskiner Kapittel 01 0135_Toyota 1. Kraner, trucker og maskiner Klasseinndeling av arbeidsutstyr Kraner, trucker og maskiner inndeles i klasser etter

Detaljer

SGS Samarbeidsgruppen av sertifiseringsorgan

SGS Samarbeidsgruppen av sertifiseringsorgan SGS Samarbeidsgruppen av sertifiseringsorgan SGS NORM FOR OPPLÆRINGSVIRKSOMHET Virksomhet som skal drive sertifisert sikkerhetsopplæring i henhold til forskrift AT best.nr. 703 10-3, skal være sertifisert

Detaljer

LÆREPLAN KLASSE M 147 Fastsatt av Vegdirektoratet 30.06.2009

LÆREPLAN KLASSE M 147 Fastsatt av Vegdirektoratet 30.06.2009 LÆREPLAN KLASSE M 147 Fastsatt av Vegdirektoratet 30.06.2009 Versjon 1 1 Innledning... 3 Kapittel I Generell del... 4 Utvikling av trafikal kompetanse... 4 Temaer i trafikkopplæringen... 5 Undervisningen...

Detaljer

Yrkessjåførdirektivet

Yrkessjåførdirektivet Høring om nærmere gjennomføring av Yrkessjåførdirektivet RAPPORT Veg- og trafikkavdelingen Del C Forslag til læreplan Vegdirektoratet Veg- og trafikkavdelingen Oktober 2007 Forord Vegdirektoratet sender

Detaljer

FG-REGLER FOR AUTOMATISKE SLOKKESYSTEMER

FG-REGLER FOR AUTOMATISKE SLOKKESYSTEMER FG-REGLER FOR AUTOMATISKE SLOKKESYSTEMER Sertifisering av personell FG-900:2 Utgave 1, gyldig fra 1.7.2011 Utgave 2, gyldig fra 29.3.2012 Innhold 1 Innledning og definisjoner... 4 1.1 Innledning... 4 1.2

Detaljer

BOK 1.1 HMS BRUK AV ARBEIDSUTSTYR

BOK 1.1 HMS BRUK AV ARBEIDSUTSTYR BOK 1.1 HMS BRUK AV ARBEIDSUTSTYR VIKTIGE TELEFON NR. BRANN POLITI MEDISINSK NØDHJELP FIRE 110 POLICE 112 MEDICAL 113 815 48 222 Brann og akutt forurensning Politi og redningssentral Lege Ambulanse DET

Detaljer

Utdanningsdirektoratet sender med dette forslag til endringer i følgende læreplaner:

Utdanningsdirektoratet sender med dette forslag til endringer i følgende læreplaner: Saksbehandler: Viil Gombos Vår dato: 01.11.2012 Deres dato: Vår referanse: 2012/6107 Deres referanse: Høringsinstansene Høring om forslag til endringer i læreplan for elektrikerfaget, matrosfaget og motormannfaget

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

NORSOK STANDARD Rev. 2, Juli 2004 Høringsutkast juli 2014

NORSOK STANDARD Rev. 2, Juli 2004 Høringsutkast juli 2014 NORSOK STANDARD R-003N Rev. 2, Juli 2004 Høringsutkast juli 2014 Sikker bruk av løfteutstyr Denne NORSOK-standarden er utviklet med bred bransjedeltagelse fra interesserte parter i den norske petroleumsindustrien

Detaljer