Kursplan for sertifisert sikkerhetsopplæring. Modul O-2.9. OPERATØR AV PERSONLØFTERE Alle typer(px)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kursplan for sertifisert sikkerhetsopplæring. Modul O-2.9. OPERATØR AV PERSONLØFTERE Alle typer(px)"

Transkript

1 Kursplan for sertifisert sikkerhetsopplæring Modul O-2.9 OPERATØR AV PERSONLØFTERE Alle typer(px) 40 timers teori-/praksiskurs Versjon: 06 Dato

2 Innhold 1 Forord Opplæringsmoduler Målgruppe Opplæringens varighet Opptaksvilkår/Forhåndskrav Læringsmål for opplæringen Hovedmål Delmål Vedlikehold av kompetanse, varighet og innhold Fag og timefordeling Emneliste Krav til opplæringsvirksomhet Krav til sertifisering av opplæringsbedrift Krav til instruktør Krav til dokumentasjon Organisasjonskart Timeplan Leksjonsanvisning HMS, Fare- og Risikovurdering Forsikring Hjelpemidler / undervisningsmateriell / utstyr Antall deltakere Krav til deltakelse og fravær Evaluering og avsluttende prøve Kursevaluering Kompetansebevis og kompetanseregistrering Oppbevaring av dokumentasjon

3 1 Forord Feilvurderinger og mangel på kunnskap ved utførelse av løfteoperasjoner kan ha store konsekvenser og føre til alvorlige skader på personell og materiell. Personløfter er definert som et arbeidsutstyr med arbeidsplattform eller kurv som er konstruert iht. EN 280 og godkjent i samsvar med Forskrift om maskiner for å løfte eller transportere personer, og som styres fra plattformen eller kurven. Myndighetene stiller krav til at den som skal operere arbeidsutstyr som personløfter skal ha praktisk og teoretisk opplæring. Opplæringen skal gi kunnskaper om oppbygging, betjening, bruksegenskaper og bruksområde, samt vedlikehold og kontroll. Opplæringsplanen beskriver et minimum av kunnskaper og ferdigheter som kreves for bruk av arbeidsutstyr. Feil bruk kan få store konsekvenser og føre til alvorlige skader på personell, miljø og materielle verdier. Gode holdninger til egen og andres sikkerhet er viktig i alle ledd i en arbeidsoperasjon. Risikokartlegging, planlegging, sikring av utstyr og bruk av personlig verneutstyr skal ha høyeste prioritet under opplæringen. 2 Opplæringsmoduler Personløftere deles inn i 3 hovedtyper og klasse A deles videre inn i 3 undertyper : Klasse A: Manuelle flytbare personløftere A1: tårn- og geider personløftere A2 vertikal- og saksepersonløfter A3 tilhengermonterte løftere, knekkarm-, teleskop- og saksepersonløfter Klasse B: Selvgående personløftere Klasse C: Bilmonterte personløftere 3 Målgruppe Målgruppen for dette læretiltaket er brukere av PX personløftere Klasse A3, B og C. De som har tatt dette kurset kan, sammen med innretningsspesifikk opplæring, operere alle typer personløftere. 4 Opplæringens varighet Læretiltaket skal ha en varighet på 40 undervisningstimer, og skal fordeles over 5 dager. Med undervisningstime menes i denne sammenheng 45 minutter undervisning. 5 Opptaksvilkår/Forhåndskrav Forhåndskrav til deltakelse på dette læretiltaket er: 1. Fylte 18 år. 2. Dokumentert teoretisk og praktisk trening i bruk av fallsikring Alle forhåndskrav skal dokumenteres av deltaker i form av kursbevis, og skal verifiseres av opplæringsvirksomhet, før læretiltaket starter. 3

4 6 Læringsmål for opplæringen 6.1 Hovedmål Hovedmålene med læretiltaket er at den som gis opplæring skal tilegne seg tilstrekkelige teoretiske og praktiske kunnskaper om sikker bruk av personløftere Klasse A3 og Klasse B og C. 6.2 Delmål Etter gjennomført læretiltak skal deltakerne kunne utføre følgende arbeidsoperasjoner: 1. Kjenne til lover, forskrifter og standarder som regulerer bruken av personløftere. 2. Kjenne til oppbygging, bruksegenskaper, bruksområde og bruksbegrensinger for personløftere. 3. Kunne før- og etterbrukssjekk og krav til dokumentasjon som gjelder for bruk av personløftere. 4. Kunne vise god kjøreteknikk og sikker ferdsel med personløftere. 5. Kunne korrekt innfesting av fallsikringsutstyr og evakuering fra arbeidskurv ved gassalarm og tennkildeutkobling. 6. Kunne nødlåre arbeidskurv fra bakkeposisjon og fra arbeidskurv. 7. Kunne riktig oppstilling og vurdere personløfteres stabilitet i forhold til ytre påvirkninger som last, værforhold og underlag. 8. Kunne korrekt kommunikasjon iht. NORSOK standard R-003N og R-005N. 9. Kunne planlegging, kontinuerlig risikovurdering, gjennomføring og evaluering av en personløfteroperasjon iht. NORSOK standard R-003N og R-005N. 10. Kunne korrekt sikring av verktøy og utstyr som skal medbringes i arbeidskurven. 7 Vedlikehold av kompetanse, varighet og innhold Det stilles ikke krav til vedlikehold av kompetanse utover de generelle krav som er beskrevet i NORSOK standard R-003N vedlegg B.9. 4

5 8 Fag og timefordeling Læretiltaket skal gjennomføres med følgende fordeling teori/praksis: Form Teori Praksis Prøve Sum Timer 15 timer 20 timer 5* timer 40 timer * 1 time teoretisk prøve og 4 timer praktisk prøve 9 Emneliste Tabellen viser detaljert oversikt over oppbygging av læretiltaket, og stiller krav til følgende innhold: Leksjon Emne Antall Beskrivelse Timer 1 Innledning 1 HMS og praktisk informasjon. Læringsmål. Ulykker og hendelser. 2 Regelverk 1 Arbeidstilsynet Petroleumstilsynet NORSOK standard R-003N/R-005N EN Teknisk oppbygging, hovedkomponenter og klassifisering. 2,5 Grupper: o Tilhengermonterte personløftere o Selvgående personløftere o Bilmontert personløfter Bruksegenskaper, bruksområde bruksbegrensninger 4 Transport, ferdselslære og trafikkregler 5 Før og etterbrukssjekk Typer: o Tårn og geider o Sakselift, knekkarm, teleskop Innretningsspesifikk opplæring 0,5 Vegtrafikkloven Kjøretøyforskriften, Forskrift om bruk av kjøretøy Førerkortforskriften 1,5 Kontroll av dokumentasjon o Sertifikater o Samsvarserklæring o Brukermanual o Kontrollkort / rapport fra sakkyndig virksomhet Visuell kontroll Funksjonsprøving Forebyggende vedlikehold 5

6 6 Sikring, nødlåring og evakuering 7 Oppstilling og stabilitet 1 Fallsikring o Innfesting o Typer utstyr o Sjekklister for bruk Nødlåringsfunksjon o Fra bakkeposisjon o Fra arbeidskurv Nødevakuering o Bakgrunn o Prosedyre o Innfesting o Typer utstyr 2,5 Plassering Oppstilling Stabilitet o Værforhold o Underlag o Lastdiagram o Last 8 Sikker bruk 2,5 NORSOK standard R-003N og R- 005N o Planlegging o Kontinuerlig risikovurdering o Roller og ansvar o Kommunikasjon o Avsperring o Gjennomføring o Evaluering 9 Sikring av verktøy og utstyr 0,5 SFS Håndbok- Beste praksis fallende gjenstander. o Sikring av håndverktøy o Sikring av utstyr i arbeidskurv o Orden på arbeidsplassen o Sjekkliste 10 Kunnskapskontroll 2 Øvingsoppgaver 11 Teoretisk prøve 1 Skriftlig prøve 12 Praktiske øvelser Praktisk prøve 4 Praktisk prøver Alle løfteoperasjoner skal inneholde planlegging, identifisering av krav, styring av risiko og evaluering. Etterlevelse- og Lederskapsmodellen kan benyttes ved gjennomføring av alle arbeidsoppgaver. 6

7 10 Krav til opplæringsvirksomhet For å sikre kvalitet på undervisningen, stilles det krav til opplæringsvirksomhet når det gjelder planlegging, forberedelse, gjennomføring, evaluering og vedlikehold av læretiltaket. Disse kravene er beskrevet i dette kapittelet Krav til sertifisering av opplæringsbedrift Opplæringsvirksomhetene som utfører opplæring i henhold til NORSOK standard R-003N og tilhørende kursplaner for sertifisert opplæring, skal være sertifisert av et akkreditert sertifiseringsorgan, innen , i henhold til det følgende: Atils «Forskrift om administrative ordninger», kapittel 8. Tilleggskriterier for opplæringsvirksomhet tilgjengelig på Atils hjemmeside NORSOK standard R-003N og tilhørende kursplaner Krav til sertifiseringsorgan som skal utføre sertifisering av sertifisert opplæringsvirksomhet er definert i Norsok standard R-003N, kapittel B Krav til instruktør Opplæringsvirksomhet er ansvarlig for opplæring og kompetansevurdering for alle instruktører. Opplæringsvirksomhetens styrende dokumentasjon skal beskrive et system for vedlikehold og verifikasjon av kompetanse for instruktører. Det skal utarbeides et eget kompetanseskjema som skal benyttes ved kompetansevurdering av samtlige instruktører som skal være instruktører på dette læretiltaket. Opplæringsvirksomheten skal til enhver tid kunne dokumentere godkjente instruktører pr. læretiltak, med tilhørende CV og individuell kompetansevurdering. Alle instruktører skal ha følgende kvalifikasjoner som ett minimum: 7

8 1. Dokumentert læretiltak for pedagogikk (minimum 16 timer) 2. Kompetansebevis for det læretiltaket instruktøren skal undervise i. 3. Dokumentert kunnskap om innhold og oppbygging av Norsok R-003 & R Dokumentert kunnskap om bruksanvisninger for aktuelt løfteutstyr som skal benyttes i læretiltaket Alle kvalifikasjoner skal dokumenteres av den enkelte instruktør Krav til dokumentasjon Organisasjonskart Opplæringsvirksomheten skal dokumentere et til enhver tid oppdatert organisasjonskart som viser oppbyggingen av organisasjonen med beskrivelse av funksjoner, tilhørende navn og stedfortredere. Opplæringsvirksomheten skal ha en fagansvarlig som har et helhetlig faglig ansvar for opplæring, herunder kvalitetsikring av instruktører Timeplan Opplæringsvirksomhet skal utarbeide en detaljert timeplan for alle undervisningsdager Leksjonsanvisning Opplæringsvirksomhet skal dokumentere oppbygging og gjennomføring av alle læretiltak med innhold (time for time) i henhold til gjeldende emneliste, ref. kap. 9. Dokumentet skal i detalj referere til alle elementer som benyttes i undervisningen. Dette kan for eksempel være sidereferanse i en presentasjon og/eller lærebok, film, bilde, animasjon, e-læring, diskusjon, øvingsoppgave, praksis, avsluttende prøve etc. Opplæringsvirksomheten skal til enhver tid kunne fremvise en leksjonsanvisning for hvert enkelt læretiltak som skal gjennomføres. All kursdokumentasjon skal versjonshåndteres, og oppdateres forløpende ved behov. Læremateriell skal oppdateres i henhold til de enhver tid gjeldende lover, forskrifter, standarder og styrende dokumentasjon, og skal være gjenstand for revisjon minimum en gang pr. kalenderår HMS, Fare- og Risikovurdering Opplæringsvirksomhet skal gjennomføre og dokumentere en risikovurdering for læretiltaket som skal gjennomføres. Risikovurderingen skal gjennomføres av opplæringsvirksomhetens fagansvarlig, sammen med relevant HMS-personell og instruktører. Dokumentasjonen skal identifisere mulige fare- og risikoelementer i forbindelse med den praktiske undervisningen. Risikovurderingen skal være utformet som en rapport, inkludert tiltaksliste dersom det er avdekket behov for tiltak. Tiltak og barrierer skal deretter identifiseres og implementeres for å unngå uønskede hendelser. Risikovurdering skal være gjenstand for kontinuerlig oppdatering og skal vurderes oppdatert samtidig med revisjon av læremateriell. Alle i opplæringsvirksomheten som er involvert i gjennomføring av læretiltaket, skal til enhver tid ha tilgang til risikovurderingen. 8

9 Forsikring Opplæringsvirksomhet skal dokumentere, i form av forsikringsbevis, dekning av eventuelle skade på instruktører, kursdeltakere, materiell og utstyr Hjelpemidler / undervisningsmateriell / utstyr. Opplæringsvirksomheten er ansvarlig for å fremskaffe og ha tilgjengelig alt nødvendig utstyr som løfteinnretning, løfteredskaper, verktøy og materiell for gjennomføring av undervisningen. Opplæringsvirksomheten skal til enhver tid kunne dokumentere at alt løfteutstyr som benyttes i undervisningen er registrert i en oversikt. Denne oversikten skal fremlegges på forespørsel, og skal inneholde informasjon om: 1. sertifikater, samsvarserklæringer, bruksanvisninger og kontrollrapporter 2. vedlikeholdsprogram og historikk 3. periodisk kontroll 4. hvem som er ansvarlig for registrering av nytt utstyr 5. system for kassering av utstyr Følgende utstyr skal være tilgjengelig på dette læretiltaket: Sted/Materiell Teorirom Praksisområde Beskrivelse av materiell / utstyr Utforming og innredning i henhold til Arbeidstilsynets forskrift om arbeidsplasser og arbeidslokaler. Området må ha en slik karakter at samtidige operasjoner med personløftere kan gjennomføres på en sikker måte Barrieremateriell for avsperring av arbeidsområde inkl. adgangsskilt for eier av område. Utstyr for sikring av ulike typer verktøy. Førstehjelpsutstyr 1 stk. gruppe 1 personløfter - tilhengermontert. 1 stk. gruppe 2 personløfter med teleskopisk bom 1 stk. gruppe 2 personløfter med knekkarm/teleskop. 1 stk. gruppe 2 saksepersonløfter. 1 stk. gruppe 3 personløfter - bilmontert. Evakueringsutstyr. Utstyr for radiokommunikasjon. Dokumentasjon på overnevnte utstyr. 9

10 Deltakermateriell NORSOK standard R-003N og R-005N. Sjekkliste for Kontroll før bruk av personløftere. Sjekklister for planlegging og risikokartlegging. Kjeledresser Vernebriller (ved behov) Vernehjelmer med hakestropp og hørselvern tilpasset radiokommunikasjon. Vernesko Arbeidshansker Kroppsseler m/forbindelsesliner og koblingsstykker Opplæringsplan Leksjonsanvisninger Undervisningsmateriell Bruksanvisninger for de aktuelle personløfterne. Relevant regelverk og styrende dokumenter Antall deltakere Antall deltakere skal begrenses slik at følgende momenter blir ivaretatt: Sikkerheten til kursdeltakerne Aktiv involvering av alle deltakerne Alle deltakere skal ha mulighten til å oppnå læringsmålene Opplæringsvirksomheten skal dokumentere en vurdering av antall kursdeltakere pr. instruktør, for å ivareta funksjonskravene ovenfor. Antall kursdeltakere pr. læretiltak skal være beskrevet i opplæringsvirksomhetens kvalitetsystem. Det skal maks være 5 deltakere pr. personløfter. Hver deltaker skal gjennomføre kjøretrening på hver av hovedgruppene, samt at for gruppe 2 skal også undergruppene, ref. punkt , inngå som en obligatorisk del av kjøretreningen Krav til deltakelse og fravær Deltakere skal ha vært tilstede minimum 90 % av undervisningstiden for å få anledning til å delta på eksamen Evaluering og avsluttende prøve Opplæringsvirksomheten skal dokumentere rutiner for planlegging, gjennomføring, sensurering, klagefunksjon og oppbevaring av avsluttende prøver. Sensors rolle, funksjon og habilitetsforhold skal beskrives. Læretiltaket skal avsluttes med en prøve (teoretisk/praktisk) som skal sikre at hver enkelt deltaker har tilstrekkelige kunnskaper i samsvar med læretiltakets hoved- og delmål. 10

11 Opplæringsvirksomhet skal ha en dokumentert metoder: - for gjennomføring av avsluttende prøve for deltakere med dysleksi. - for behandling av klage på eksamensresultat og beskrivelse av klagenemd. Krav til bestått Teori prøve er minimum 80 % korrekt svar. Det skal brukes karakterskala: Bestått / Ikke bestått Kursevaluering Opplæringsvirksomheten skal dokumentere et system for deltakerevaluering, der den enkelte deltaker evaluerer instruktør, undervisningsmateriell, faglig innhold i forhold til opplæringsplan og fasiliteter. Evalueringen skal legges til grunn ved revidering av læremateriellet Kompetansebevis og kompetanseregistrering Opplæringsvirksomheten skal sørge for at registrering av oppnådde kvalifikasjoner gjennomføres, når en deltaker har gjennomført opplæring i henhold til gjeldene kursplaner og bestått teoretisk og praktisk avsluttende prøve. Opplæringsvirksomheten skal sørge for at det blir utstedt et kompetansebevis av et kompetanseregister som er sertifisert av et akkreditert sertifiseringsorgan, innen , i henhold til NORSOK standard R-003N kapittel B.4.1. Kompetansebeviset skal være ensartet, i kredittkort format og vanskelig å forfalske. Det skal inneholde minst følgende: a) navn på opplæringsvirksomheten, b) navn og fødselsdato på den som er opplært, c) fotografi av den som er opplært, d) alle kursplaner som i henhold til denne standarden det er gitt opplæring i, e) utstedelsesdato, f) navn og signatur til den som utsteder kompetansebeviset. Virksomheten skal sørge for oppbevaring av dokumentasjon på at sikkerhetsopplæring er gitt. Virksomheten skal sørge for utsteding av nye kompetansebevis til personer som har mistet kompetansebeviset sitt. Ved opphør av virksomhet som fører register, skal dokumentasjonen overføres til annet norsk sertifiseringsorgan som er sertifisert i henhold til krav i denne standarden. Virksomheten skal ha en avtale om dette. Gyldighetsperioden for de enkelte kompetansebevisene er forutsatt at kompetansen blir vedlikeholdt i henhold til krav i denne standarden og tilhørende kursplaner. Manglende vedlikehold av kompetanse medfører at kompetansebevisene mister sin gyldighet. 11

12 Oppbevaring av dokumentasjon Etter endt læretiltak skal opplæringsvirksomheten arkivere og oppbevare følgende dokumenter for revisjon i minst 10 år. 1. Signert fremmøte liste. Det er krav om legitimasjon ved signering. 2. Resultatliste samlet pr. læretiltak påført årstall, ukenummer, navn på læretiltak, deltakernes navn, adresse, fødselsdato og eksamensresultat (teoretisk/praktisk). Resultatlisten skal signeres av ansvarlig instruktør. 3. Prøver med besvarelse 4. Kopi av registreringsskjema 5. Kopi av kompetansebevis 12

Kursplan for dokumentert sikkerhetsopplæring. Modul O-7.3 Faddere. 8 Timer

Kursplan for dokumentert sikkerhetsopplæring. Modul O-7.3 Faddere. 8 Timer Kursplan for dokumentert sikkerhetsopplæring Modul O-7.3 Faddere 8 Timer Versjon: 7 Dato 26.06.2014 1 Innhold 1 Forord... 3 2 Målgruppe... 3 3 Opplæringens varighet... 3 4 Opptaksvilkår/Forhåndskrav...

Detaljer

Kursplan for sertifisert sikkerhetsopplæring. Modul O-5.3S. Offshorekran Simulator Verifikasjon av kompetanse

Kursplan for sertifisert sikkerhetsopplæring. Modul O-5.3S. Offshorekran Simulator Verifikasjon av kompetanse Kursplan for sertifisert sikkerhetsopplæring Modul O-5.3S Offshorekran Simulator Verifikasjon av kompetanse 24timer Versjon: 2 Dato 26.06.2014 1 Innhold 1 Forord... 3 2 Målgruppe... 3 3 Opplæringens varighet...

Detaljer

Norsk Sertifisering AS

Norsk Sertifisering AS Skrevet av: gfg Gjelder fra: 12.11.2007 Godkjent av: tli 1 av 6 Innhold 1. 2. Juridisk status 3. Oversikt over godkjenningsomfang 4. Uavhengighet, upartiskhet og integritet 5. Definisjoner på aktuelle

Detaljer

SGS Samarbeidsgruppen av sertifiseringsorgan

SGS Samarbeidsgruppen av sertifiseringsorgan SGS Samarbeidsgruppen av sertifiseringsorgan SGS NORM FOR OPPLÆRINGSVIRKSOMHET Virksomhet som skal drive sertifisert sikkerhetsopplæring i henhold til forskrift AT best.nr. 703 10-3, skal være sertifisert

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul Pedagogikk OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Pedagogikk 16 timers teorikurs Utarbeidet

Detaljer

Kvalitetshåndbok Sikkerhetsopplæring og Sakkyndig kontroll. Kapitel 0 - Innhold. Dato. Dok. ID Dokumenttittel

Kvalitetshåndbok Sikkerhetsopplæring og Sakkyndig kontroll. Kapitel 0 - Innhold. Dato. Dok. ID Dokumenttittel Kvalitetshåndbok Sikkerhetsopplæring og Sakkyndig kontroll Kapitel 0 - Innhold Utgave nr. 1 Opprettet dato 01.01.14 Skrevet av JEE /KN Gjelder fra 01.01.14 Godkjent av JEE Side 1 av 4 Dok. ID Dokumenttittel

Detaljer

KURSOVERSIKT. Vi har kursene DU trenger!

KURSOVERSIKT. Vi har kursene DU trenger! KURSOVERSIKT Vi har kursene DU trenger! Innhold Opplæring Vest... 3 Modul 1.1... 4 Masseforflyttingsmaskiner... 5 Truck... 5 Stortruckførerkurs over 10 tonn løft... 7 G11 - Løfteredskap... 8 G4 - Bro-

Detaljer

Norsk Sertifisering AS

Norsk Sertifisering AS Skrevet av: gfg Gjelder fra: 12.11.2007 Godkjent av: tli 1 av 6 Innhold 1. om kvalitetssystemet 2. Juridisk status og kort beskrivelse av virksomheten 3. Oversikt over kontrollomfang 4. Uavhengighet, upartiskhet

Detaljer

Samordningsrådet Kran, Truck og Masseforflytningsmaskiner

Samordningsrådet Kran, Truck og Masseforflytningsmaskiner Kran, Truck og Masseforflytningsmaskiner Essendropsgt.3 Postboks 5485 Majorstua 0305 OSLO Telefon: 23 08 75 31 / 23 08 75 33 Telefaks: 23 08 75 30 E-post: samordningsradet@ebanett.no TILLEGGSKRITERIER

Detaljer

2 Bro- og traverskraner, dersom bruken medfører fare for skade på liv og helse. 3 Sakkyndig kontroll av kran på lastetraktor og hogstmaskin

2 Bro- og traverskraner, dersom bruken medfører fare for skade på liv og helse. 3 Sakkyndig kontroll av kran på lastetraktor og hogstmaskin Innhold 1 Dokumentasjon for sakkyndig kontroll 2 Bro- og traverskraner, dersom bruken medfører fare for skade på liv og helse. 3 Sakkyndig kontroll av kran på lastetraktor og hogstmaskin 4 Forskrifter

Detaljer

VEILEDNING TIL Å LAGE EGEN INTERNKONTROLL. for. mindre virksomheter innen bygg- og anleggsfagene

VEILEDNING TIL Å LAGE EGEN INTERNKONTROLL. for. mindre virksomheter innen bygg- og anleggsfagene VEILEDNING TIL Å LAGE EGEN INTERNKONTROLL for mindre virksomheter innen bygg- og anleggsfagene Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (internkontroll) Innhold Lag mappe med skilleark, se internkontrollforskriftens

Detaljer

OLF OPPLÆRINGSPLAN FLENSEARBEID

OLF OPPLÆRINGSPLAN FLENSEARBEID OLF OPPLÆRINGSPLAN FLENSEARBEID 22,5 timer teoretisk- og praktisk opplæring Revisjon 13, 28-06-2007 1 Forord... 3 2 Generelt om opplæringen... 4 2.1 Opplæringens varighet... 4 2.2 Opptaksvilkår/Forkunnskaper...

Detaljer

HMS DIREKTIV 4 LØFTEOPERASJONER

HMS DIREKTIV 4 LØFTEOPERASJONER HMS DIREKTIV 4 LØFTEOPERASJONER LØFTING Direktiveier pr. 01.01.2015 Svein Harald Hetland Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. 1 GENERELT Formål

Detaljer

Brukerveiledning for utarbeidelse av HMS-håndbok

Brukerveiledning for utarbeidelse av HMS-håndbok Brukerveiledning for utarbeidelse av HMS-håndbok Veiledningen skal hjelpe bedriften og de ansatte til å beskrive og fylle ut avsnittene i HMShåndboken. Innledning Omhandler informasjon som uttrykker bedriftens

Detaljer

Håndbok for kontraktører på Nikkelverket

Håndbok for kontraktører på Nikkelverket Håndbok for kontraktører på Nikkelverket Merk: Dette er ikke nødvendigvis den nyeste versjonen av dokumentet se www.nikkelverk.no for nyeste versjon REVISJONSHISTORIKK Revisjon Dato Avsnitt Side(r) Hensikt

Detaljer

090 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FELLES MODELL FOR SIKKER JOBB ANALYSE (SJA)

090 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FELLES MODELL FOR SIKKER JOBB ANALYSE (SJA) 090 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FELLES MODELL FOR SIKKER JOBB ANALYSE (SJA) Original versjon Nr.: 090 Etablert: 05.11.03 Revisjon nr: 3 Rev. dato: 11.07.11 Side: 2 Forord Denne retningslinjen

Detaljer

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet)

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) H Å N D B O K Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) Ajourført pr. 27. desember Innholdsfortegnelse Forord 1. Grendelaget A. Mål B. Fakta om grendelaget C. Ansvar D. Styrende dokumentasjon

Detaljer

FG-REGLER FOR AUTOMATISKE SLOKKESYSTEMER

FG-REGLER FOR AUTOMATISKE SLOKKESYSTEMER FG-REGLER FOR AUTOMATISKE SLOKKESYSTEMER Sertifisering av personell FG-900:2 Utgave 1, gyldig fra 1.7.2011 Utgave 2, gyldig fra 29.3.2012 Innhold 1 Innledning og definisjoner... 4 1.1 Innledning... 4 1.2

Detaljer

Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 706

Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 706 Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 706 Forskrift om Administrative ordninger Forskrift om administrative ordninger på arbeidsmiljølovens område. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1360. Sist endret ved forskrift

Detaljer

HMS for Fasaderådgivere

HMS for Fasaderådgivere HMS for Fasaderådgivere Skal snakke om: HMS i bedriften forankret i Internkontrollforskriften Organisering av SHA på byggeplass forankret i Byggherreforskriften SHA på byggeplassen hva skal være i orden

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID - revidert august 2013 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato:

Detaljer

INTERNKONTROLL HÅNDBOK

INTERNKONTROLL HÅNDBOK INTERNKONTROLL HÅNDBOK FORORD Denne håndboka beskriver internkontrollsystemet som PA Entreprenør A/S legger til grunn for å sikre helse, miljø og sikkerhet i bedriften. Internkontrollsystemet er basert

Detaljer

Felles mal for SHA-plan

Felles mal for SHA-plan Løten kommune Hamar kommune Ringsaker kommune Stange kommune Elverum kommune Hias IKS Felles mal for SHA-plan 24.6.2011 Revisjonsoversikt Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Oppdragsgiver

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406 pkt. 2)... 3 1.2 Underentreprenør, underleverandør, innleid og utsendt

Detaljer

FG-regler for automatiske innbrudds- og overfallsalarmsystemer

FG-regler for automatiske innbrudds- og overfallsalarmsystemer FG-regler for automatiske innbrudds- og overfallsalarmsystemer Sertifisering og FG-godkjenning av foretak FG-201:1 Utgave 1, gyldig fra 1.1.2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Forord... 4 1.2

Detaljer

002 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for sikkerhets- og beredskapsopplæring. Original versjon

002 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for sikkerhets- og beredskapsopplæring. Original versjon 002 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for sikkerhets- og beredskapsopplæring Original versjon Nr: 002 Etablert: 01.07.1980 Revisjon nr: 20 Rev. dato: 08.03.2013 Side: 2 FORORD Denne retningslinjen

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato: Daglig leder: Hvordan

Detaljer

Tjenestebeskrivelse for sertifisering av lekeplassutstyrsinspektører iht. NS-EN 1176 Del 1-7 og Del 10-11

Tjenestebeskrivelse for sertifisering av lekeplassutstyrsinspektører iht. NS-EN 1176 Del 1-7 og Del 10-11 Tjenestebeskrivelse for sertifisering 1. Sertifiseringsordningen 1. 1 Innledning Formålet med inspeksjon av lekeplassutstyr og dets underlag er å verne om barns liv og helse under lek med slikt utstyr.

Detaljer

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid SKOGBRUKETS HMS-UTVALG Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid INTERNKONTROLL hos... Dato:... Daglig leder:... Systematisk HMS-arbeid for små og mellomstore bedrifter i skogbransjen. Revidert og

Detaljer

Peab AS HMS-bestemmelser Dokumenteier: HMS F2-A03

Peab AS HMS-bestemmelser Dokumenteier: HMS F2-A03 Peab AS målsetting: Prosjektet skal gjennomføres uten skade på personell, ytre miljø eller materiell. Byggherreforskriften, Internkontrollforskriften og Arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter gjeldende

Detaljer