Jeg blir med. hilsen. Er det mulig? Side 3 «Motivation starts with location». Side 7 Flyttedag. Side 11. Kontorløsninger. Side 6 Vi sponser!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Jeg blir med. hilsen. Er det mulig? Side 3 «Motivation starts with location». Side 7 Flyttedag. Side 11. Kontorløsninger. Side 6 Vi sponser!"

Transkript

1 Kundemagasin for Åfjord Sparebank. Nummer 1/2015. Årgang 7 Hjertelig hilsen Er det mulig? Side 3 «Motivation starts with location». Side 7 Flyttedag. Side 11 Jeg blir med som eier! Side 4 Kontorløsninger. Side 6 Vi sponser! Side 11 Åfjord Sparebank n Hjertelig hilsen 1/2015 1

2 Tro på fremtiden Folketallsutvikling og næringslivets investeringslyst er viktige indikatorer på hvordan lokalsamfunnet utvikler seg. På nasjonalt plan har mediene i det siste halvåret vært preget av uvisshet og uro om framtida for norsk økonomi, og vi ser igjen en gryende arbeidsledighet. Dette er først og fremst knyttet til oljeprisene som i løpet av noen måneder har falt fra et stabilt nivå på over 110 dollar fatet, til dagens nivå som i skrivende stund ligger på vel 50 dollar. Lokalt er imidlertid situasjonen en annen, der hverdagen preges av optimisme og tro på fremtiden. At vår lokale sparebank investerer i nye lokaler og tar grep for å øke sin låneevne ved å hente inn ny egenkapital, er i så måte en god bekreftelse på denne utviklingen. Nye lokaler med nytt næringstorg vitner om fremtidstro og vilje og evne til å satse på utvikling og vekst her i Åfjord. Banken er en viktig samarbeidspartner for lokalt næringsliv og sikrer finansiering til bedrifter som satser lokalt. Dette bidrar i sin tur til nye arbeidsplasser, bosetting og vekst i Åfjordsamfunnet. I Åfjord kommune merker vi den positive utviklingen gjennom økende etterspørsel etter boliger og ikke minst fullt belegg i barnehagene. Fra å være i en situasjon med overkapasitet, kan folk ikke lenger regne med å få barnehageplass «på dagen». For å bøte på dette vedtok kommunestyret den 19. mars å etablere en friluftsbarnehage i samarbeid med Heggli barnehage, noe som både vil gi økt kapasitet og et helt nytt barnehagetilbud fra og med høsten Det stilles av og til spørsmål om hva som kommer først, arbeidsplasser eller folk. Svaret varierer fra sted til sted. I det årlige næringsnm, der Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) vurderer næringsutviklingen i fylker og kommuner, pekes det på at tilflytting i seg selv kan være drivkraft for vekst. Noen steder er såvidt attraktive å bo på, at antall arbeidsplasser øker på grunn av at det er god tilgang på arbeidskraft. På andre steder er veksten i antall arbeidsplasser drivkraften. Hvis aktiviteten i næringslivet vokser, øker etterspørselen etter arbeidsplasser, som igjen gir større etterspørsel etter boliger, varer og tjenester, som igjen generer økt vekst i seg selv. Dette er positive sammenhenger som er selvforsterkende. Det er liten tvil om at Norges over 90 lokalbanker er viktig for lokalt næringsliv, særlig i distriktene. Gjennom lokalkunnskap har bankene god kjennskap til næringslivet i regionen, og kan dermed dekke bedriftenes kapitalbehov på en målrettet måte. Dette gjør det lettere for næringslivet å få tilgang til kapital, men ifølge Sparebankforeningen er det lite som tyder på at utlånstapene øker av den grunn. Inngående kjennskap til markedet og bedriftenes eiere og ledelse, gjør at banker med lokal tilstedeværelse kan gjør bedre vurderinger av bedriftenes låneevne enn banker som ikke er lokalisert i nærområdet. Selv om lokalbankene står for en liten andel av det totale utlånsmarkedet målt i kroner, så har disse banken en betydelig andel av antallet utlån. Det viser at lokalbankene sikrer finansieringen av de små og mellomstore bedriftene som er typisk for distriktene, og som til sammen står for en stor andel av den totale sysselsettingen og verdiskapingen i Norge. Åfjord og Nord-Fosen er intet unntak i så måte. Tilgang til kapital er helt avgjørende for å kunne sikre fremtidig vekst og utvikling i næringslivet. En bank som har evne og vilje til å stille finansiering og kompetanse til rådighet er således viktig. Med den utviklingen vi nå ser på Nord-Fosen, med høyt investeringsnivå i de tradisjonelle næringene som jordbruk og fiske, lokale entreprenører som har fulle ordrebøker, og med vekst i havbruk, handel og reiseliv, så peker de fleste piler i riktig retning. Når vi attpåtil kan se dette i lys av den forestående milliardsatsingen på vindkraft som etter all sannsynlighet vil komme i årene som kommer, vil det trolig være tilgangen på arbeidskraft som vil legge begrensningene på vekstmulighetene. Dette er historiske muligheter, som vi som samfunn må forvalte godt. På den måten kan vi også sikre at vindkraftutbyggingen gir mest mulig tilbake, og dermed kompensere for de ulempene vi som lokalsamfunn påføres ved at store arealer båndlegges. Åfjord kommune har gjennom mange år hatt et godt samarbeid med Åfjord Sparebank. Det er betryggende å se at lokalbanken har klart å nå opp i konkurransen med større banker når kommunen har vært ute i markedet for kjøp av banktjenester. Lokalkunnskap og tilpassede løsninger har vært viktige faktorer i denne sammenhengen. Det skal heller ikke underslås at Åfjord Sparebank tilbakefører betydelige midler til lokalsamfunnet. Foruten tilskudd til idrett og kultur, er bidrag til næringsutvikling et viktig område der kommunen og banken jobber sammen mot felles mål. Dette synliggjøres blant annet gjennom driften av Åfjord Utvikling AS, der kommunen og Åfjord sparebank nettopp har vedtatt å videreføre en avtale om en gjensidig forpliktelse om årlige bidrag til næringsutviklingsselskapet frem til og med Med disse ordene vil jeg på vegne av Åfjord kommune ønske Åfjord Sparebank lykke med innhenting av ny egenkapital og videre drift i nye og moderne lokaler. Per O. Johansen rådmann Åfjord kommune

3 EGENKAPITALBEVIS Bli med som eier av din egen bank: Er det mulig? Åfjord Sparebank blir fra mai i år en egenkapitalbevisbank. Hva betyr dette? Bare ordet egenkapitalbevis (EKB) høres helt gresk ut. Det er nødvendig med enkle forklaringer, og les hvorfor vi gjør dette og hvordan du kan bli med på eiersiden i din egen bank. Egenkapitalbevis er et instrument for sparebanker som ble introdusert på slutten av 80-tallet. Egenkapitalbevis har klare likhetstrekk med aksjer. Både aksjer og egenkapitalbevis gir utbytte, gitt at selskapet (banken) går med overskudd. Den store forskjellen knytter seg først og fremst til at egenkapitalbevis er mindre risikofylt enn aksjer, da sparebankens fond står bak egenkapitalbevis risikomessig. Som sagt er egenkapitalbeviset utbytteberettiget og har historisk gitt en høy avkastning. En avkastning i området 5-10 prosent er normalt. Andre banker i Trøndelag som er egenkapitalbevisbanker er Sparebank1 SMN, Melhus Sparebank, Grong Sparebank og Aasen Sparebank, og flere vurderer det samme som oss. I alt er det 31 banker i Norge som har EKB. n Hjertelig Hilsen Utgis av Åfjord Sparebank. Ansvarlig redaktør: Jostein Stjern n Redaktør: Sølvi Murvold, tlf n Ide, design og produksjon: Aurora Design & Media as, Åfjord n Redaksjonen avsluttet n Opplag: n Trykk: Orkla Grafiske n Forsidefoto: Lars Olaisen Banksjef Jostein Stjern og assisterende banksjef Alf Morten Monstad har hatt mye og ordne med de siste månedene. Overgang til egenkapitalbevisbank samt bygging har gitt lange dager på kontoret. Vi ser frem til at begge deler ferdigstilles er de to enige om. Foto: Sølvi Murvold Hvorfor egenkapitalbevis? Det vil skje mye i vårt primærområde Åfjord, Roan og Osen og på Fosen for øvrig i årene framover. For at banken skal ta del i, og ansvar for økt etterspørsel etter finansiering, må banken ha nok kapital i ryggen. Myndighetene krever økt egenkapital i bankene. Egenkapitalbeviskapital vil sikre dette kravet, og vi synes det er spennende å få inn lokale eiere. Dette tror vi vil øke interessen og skape engasjement for banken, sier banksjef Jostein Stjern. I tillegg er det også viktig å opplyse om at egenkapitalbevis vanligvis gir bedre forrentning på pengene enn vanlig bankinnskudd, legger Stjern til. I alt vil omdanningen til egenkapitalbevis gi en økt kapital på NOK 30 til 40 millioner. Hvordan fungerer det i praksis? Fra 13. april 2015 til og med 30. april 2015 kan hvem som helst kjøpe EKB i Åfjord Sparebank. Prisen per EKB er NOK 105,-. Minstetegning er 100 stykk EKB for total NOK ,-. Dette er selvsagt nytt for de fleste av oss, så vi oppfordrer våre kunder å ta kontakt med oss så raskt som mulig, oppfordrer Jostein Stjern og Alf Morten Monstad. Meglerhuset Norne Securities AS bistår som tilrettelegger i forbindelse med transaksjonen. Solid bank Åfjord Sparebank har vært en solid og trygg bank i årevis. Det er den fortsatt. Resultat etter skatt i 2014 viser NOK 15,3 millioner. Så er det viktig å presisere at Åfjord Sparebank også etter egenkapitalbevis-gjennomføringen fortsatt vil være den samme. Offensiv og alles betrodde lokalbank med overlegen personlig og omsorgsfull kundebetjening. Også i forhold til å støtte lokalt idretts- og kulturliv. I 2014 ga vi ca 1, 6 millioner kroner i gaver, støtte og sponsoraktivitet i Åfjord, Roan og Osen. Dette er viktig for oss, og det vil vi fortsette med. Tekst: Redaksjonen Åfjord Sparebank n Hjertelig hilsen 1/2015 3

4 EGENKAPITALBEVIS Rune Aune har allerede bestem seg for å kjøpe egenkapitalbevis. Dette ser jeg på som en gylden mulighet til å investere i noe som er trygt og nært, sier han. Trygt og nært En dag ble Rune Aune kalt inn på kontoret til banksjef Jostein Stjern for å slå av en prat. Han ville ha en vanlig manns mening om Åfjord Sparebanks nye eierstruktur. Jeg var bare et tilfeldig offer, ler Rune. Men et helt tilfeldig offer var han ikke. Rune (48) er anleggsleder for bankens nybygg, og har vært kunde i banken hele livet. Helt fra han lånte penger for å kjøpe sin første bil som attenåring i Huslån har det etter hvert også blitt for å finansiere familiens hjem på Monstad, forteller Rune. Der holder han hus sammen med kona. Ungene har blitt så store at de har flyttet hjemmefra. En sønn, og en datter som er i forsvaret. Til tross for at han og kona har forsørget en familie, har de likevel klart å spare penger. Når man har familie må man sørge for å ha en buffer, sier Rune. Men samtidig som de har vært flink til å spare, unner de seg gode reiseopplevelser. Rett før jul var kona på venninnetur til Tenerife, mens han tok med sønnen og dattera til England for å se favorittlaget Manchester United. Vi skulle egentlig vært på en tur nå på tidligvåren og, sier Rune. Hvert år drar ekteparet Aune på blåtur sammen med seks andre par, og i år var det de som fikk velge reisemål. Vi valgte Krakow, men den turen ble stoppet av flystreiken som var i Norwegian, sukker Rune. Selv om familien Aune bruker av sparepengene til reiser og opplevelser, er det penger igjen på sparekontoen som fortjener å bli forvaltet på en god måte. Innskuddsrentene nå om dagen er jo ikke mye å skryte av, så da Jostein fortalte meg om den nye egenkapitalbevisordningen i banken ble jeg umiddelbart interessert, sier anleggslederen. Rune Aune føler at han har fått god hjelp av Åfjord Sparebank opp gjennom livet og synes det er helt naturlig å investere deler av sparepengene sine på eiersiden i den lokale banken. Det gir dessuten mer avkastning enn en sparekonto. Det føles trygt og nært å sette pengene sine i Åfjord Sparebank. Det er bedre at overskuddet i banken pløyes tilbake til folk i lokalsamfunnet, enn at det kommer folk utenfra som reiser med overskuddet. Det betyr mye for meg at jeg har en relasjon til tilbyderen i forhold til om det kom en selger med stresskoffert fra Trondheim, hevder Rune Aune. Tekst og foto: Lars Olaisen 4 Hjertelig hilsen 1/2015 n Åfjord Sparebank

5 NÆRINGSTORG Åfjord er i rute! Fasaden på Åfjord Sparebank sitt nye bankbygg som også skal inneholde et topp moderne næringstorg i andre etasje. Fiberkabel, møterom, spiserom, sosiale soner og minikjøkken er noe av det som banken kan friste leietagere til næringstorget med. Illustrasjon: Pir2 Åfjord kommune er en kommune i vekst. Hvis du googler Åfjord på den enkleste måten får du treff. Googler du Trondheim får du cirka treff. Med tanke på hvor mange innbyggere og virksomhet en kommune på landet har i forhold til Norges tredje største by, synes vi faktisk Åfjord gjør det bra på verdens største søkemotor. Deler du innbyggertallet på antall google-treff kommer Åfjord opp i nesten 15, mens Trondheim lander bare på ca åtte. Åfjord er imponerende. Kommunen vokser og trives. Vi har nye skoler, idrettshall, aktive lag og foreninger, hyttefolk og turister i fleng. Basseng står for tur, og det lokale næringslivet har ekspandert ganske så stort de siste årene. Parken kjøpesenter er et eksempel, og rett over gata finner du Åfjord Sparebank. Riktignok har banken sett mer ut som en byggeplass de siste månedene, men det begynner å ta form. Det nye tilbygget ser lyst og fint ut, og det blir spennende å se hvordan alt blir Miljøillustrasjon fra næringstorget. når den siste snekkeren har pakket sammen og anleggsmaskiner har forlatt banktomta i oktober. Planløsing Banken selv skal ha hele første etasje, mens andre etasje skal romme spiserom, møterom og ikke minst et topp moderne Næringstorg. Bygget har også kjeller, samt god dekning på parkering. Til sammen er hele bygget på ca 1850 m2, hvor ca 620 m2 er satt av til Næringstorget. Hovedinngangen til banken blir nå mot Joakim Brevolds alle, mens leietakere får egen inngang som fungerer uavhengig av bankes åpningstid. Arkitektene bak det ny bank-bygget Spiserom. Illustrasjoner: Pir2 er Pir2 fra Trondheim, som har hatt en tett dialog med utbygger under hele prosessen. I samråd med banken er det lagt opp til et næringstorg hvor det er rom for forskjellige løsninger, som for eksempel cellekontorer og åpent landskap. Minikjøkken, sosiale soner, et arbeidsmiljø hvor mennesker, uavhengig av bransje, kan jobbe sammen og dele erfaringer og dra nytte av hverandre. Vi presenterer illustrasjoner av mulige kontorløsninger av Næringstorget, og oppfordrer deg som er interessert i å ta kontakt med banken for å få prospekt og informasjon. Tekst: Sølvi Murvold Åfjord Sparebank n Hjertelig hilsen 1/2015 5

6 NÆRINGSTORG Forslag kontorløsning næringstorg I: Forslag kontorløsning næringstorg II: 6 Hjertelig hilsen 1/2015 n Åfjord Sparebank

7 Flere og bedre resultater gjennom samlokalisering Åfjord Utvikling skal fra oktober i år bli en del av Næringstorget i Åfjord. Årsaken er enkel, sier daglig leder for Åfjord Utvikling AS, David Mouritzen. Vi ønsker å være en del av et næringstorg hvor vi har optimale betingelser for å kunne skape bedre og flere resultater, sier Mouritzen og legger til at samlokalisering med andre næringsaktører er en avgjørende faktor for Åfjord Utvikling AS. «Motivation starts with location» Utvikling handler også om å skape rammer og plattformer, hvor nye og annerledes ideer og samarbeid oppstår. Dette er med og skaper grunnlag for økt vekst, sysselsetting og generell attraktivitet, sier utviklingssjefen, og innfører et nytt begrep for de fleste av oss; «Motivation starts with location». Hvis man ser på andre nærings-, innovasjons-, og utviklingsmiljøer rundt om i Norden (og resten av verden), så er det en klar tendens til at forskjellige aktører samlokaliserer seg med overskrifter som clusters, inkubatormiljøer og co-working spaces, forklarer han. Forenklet sagt handler det om å skape attraktive plattformer hvor utvikling av relasjoner, prosesser og kommunikasjon mellom private bedrifter, offentlige aktører og gjerne forskningsmiljøer er med på å skape grunnlag for utvikling, sier Mouritzen. Samlokalisering Åfjord sine mest åpenbare ressurser, er selvsagt menneskene som bor og arbeider her. Gjennom å tenke smart, nytt, annerledes og også tørre å være modige og grundige er det innbyggerne som skal sikre fremtida til Åfjord. Det viktigste er likevel å ha tro på David Mouritzen er daglig leder i Åfjord Utvikling AS. framtida. Samlokalisering er en gunstig og opplagt måte skape en plattform på, hvor en kan dele tanker, oppbygge tillit og få innsikt i hverandres kunnskap og nettverk, sier David Mouritzen. Dermed er også forutsetningene for å få frigjort synergipotensialene som oppstår når man arbeider på tvers av sektorer, kompetanse og generasjoner tilstede, legger han til. De fleste som jobber i et åpent, samlokalisert miljø, vil oppleve at dynamikken som oppstår er høyst motiverende. En frigjøring av synergipotensialet handler både om de fysiske og kulturelle vilkår som en samlokalisering gir. I Åfjord har man til dags dato ikke hatt et slikt miljø som er beskrevet ovenfor, og Åfjord Utvikling AS ønsker Næringstorget hjertelig velkommen, og ser frem til å bli en del av et spennende, dynamisk og motiverende næringsmiljø. Hovedfokus blir å skape flere og bedre resultater til fordel for hele Åfjord! Involver meg, og jeg forstår Utvikling og vekst handler i stor grad om å involvere og forstå hverandre. Jo større fysisk og mental avstand det er mellom mennesker, jo vanskeligere blir det å involvere seg, noe som den kinesiske filosofen Konfutse ( f. Kr.) satte ord på: «Fortell meg, og jeg glemmer. Vis meg, og jeg husker. Involver meg, og jeg forstår.» Å forstå hverandres utfordringer og ønsker, er første og viktigste premiss for å skape utvikling, resultater og vekst, sier David Mouritzen. Jeg ønsker velkommen til samlokalisering! Tekst: Redaksjonen Åfjord Sparebank n Hjertelig hilsen 1/2015 7

8 Fotballaget skaper enga For ti år siden lå seniorfotballaget i Åfjord IL nesten nede for telling. Laget befant seg i en anonym tilværelse et sted i 5.divisjon da ledelsen fant ut at det måtte nye koster til. Den nye kosten het Odd-Petter Hosen. Byggmester Odd-Petter Hosen fra Stokkøya hadde vært trener for aldersbestemt fotball i mange år, og var på dette tidspunktet trener for kretslaget i Sør-Trøndelag. Han husker godt møte med de litt fortvilte åfjordingene. Oppmann Øyvind Kne og altmuligmann Helge Bye tok kontakt og lurte på om vi kunne ha et treff og prates. På møtet, som fant sted i 2006, tok jeg på meg jobben som trener og vi planla at klubben skulle nå 3.divisjon i løpet av tre år, forteller Hosen. Opptur Det ambisiøse målet skulle vise seg å bli vanskeligere å oppnå på banen, enn det var å sette et slikt mål av tre optimistiske entusiaster på papiret. Dog ikke verre enn at det tok kun to år mer enn planlagt å nå 5.divisjon. Før vi kom oss opp i 4.divisjon var vi nummer to i 5.divisjon to år på rad. Vi kom på andreplass i 2007 og lå an til å kunne vinne i Mellom oss og fjerdedivisjon sto bare en hjemmekamp mot Byneset. Vi hadde ledet hele kampen da Byneset i siste minutt plutselig utlignet til 1-1 etter en keepertabbe. Byneset rykket dermed opp og vi ble værende i 5.divisjon. Etter det var det tungt å ta fatt på en ny sesong, husker gammeltreneren. Året etter, i 2009, var alle innstilt på at de bare måtte de komme seg videre i divisjonssystemet. Det største hinderet skulle bli erkerivalene fra Ørland, som hadde både A-laget og B-laget sitt i 5.divisjon. Klubben utnyttet reglene slik at de kunne stille med bare A-lagsspillere i den avgjørende kampen mot Åfjord (som egentlig var en B-lagskamp for Ørland). Odd Petter Hosen har betydd veldig mye for Åfjords seniorlag i fotball. Å sette seg ambisiøse mål er ikke noe Hosen ser mørkt på, tvert imot. 8 Hjertelig hilsen 1/2015 n Åfjord Sparebank

9 sjement og forbilder Til tross for Ørlands utnytting av reglene vant vi 2-0. Det ene målet kom på et fantastisk frispark fra 35 meter av Ronny Hegvik. Ekstra deilig var det at vi rykket opp til 4.divisjon på vegne av nettopp Ørland, mimrer Hosen. Opprykket i 2010 fikk en litt trang start, med seks tap på de første syv kampene, men det endte med seier i de resterende. Samme år ble seriesystemet lagt om til seks divisjoner, men Åfjord beholdt plassen sin i 4. divisjon. Neste sesong skulle vise seg å gi nye triumfer for åfjordslaget. I 2011-sesongen vant vi divisjonen vår på nytt og rykket opp til 3.divisjon, to år etter den opprinnelige planen. Imidlertid skulle det vise seg at det unge laget vårt fikk problemer på det nivået, og det endte med nedrykk til 4.divisjon igjen etter endt sesong i 2012, forteller Hosen. Selv om laget gikk på mange nederlag i 2012 var det noen store øyeblikk også. Det største var utvilsomt kampen mot Rosenborgs tredjelag hjemme på Åset. Det var utrolig artig å vinne 2-1 mot Rosenborg 3 på overtid foran 400 tilskuere. Vi ledet med ett mål da Rosenborg 3 utlignet helt i sluttminuttene. Å score på overtid da var en fantastisk opplevelse for både laget og publikum, sier Hosen. Samme år spilte ungguttene fra Åfjord bortekamp mot Frøya og vant 7-4. På det tidspunktet hadde Rosenborgs A-lag treningsleir der, og på sidelinja sto hele laget, med trenere og støtteapparat, og så på at åfjordsguttene overkjørte Frøya, som hadde hentet inn både utlendinger, og spillere fra hele Trøndelag, for å forsterke laget sitt. Nesten juling Fra og med 2013-sesongen gav Odd- Petter Hosen seg som trener. Siden har han vært oppmann for fotball- Sponsor! Åfjords Daniel Viem i duell med Ranheims toppscorer Jo Sondre Aas under åpningskampen av nye Åset kunstgressbane i Ranheim vant oppskriftsmessig den private oppvisningskampen. Åfjord Sparebank n Hjertelig hilsen 1/2015 9

10 Åfjords lagoppstilling da Byåsen ble slått 1-0 på bortebane i Nederst fra venstre: Arvid Sæther Bye, Raymond Adsen Braseth, Mats Myklebost, Thomas Adsen, Kenneth Fremo, Gøran Hosen, Torbjørn Melhuus. Øverst fra venstre: Trener Terje Ressem, Daniel Viem, Øystein Hegvik, John Einar Storsve, Kenneth Valleraunet, Magne Larsen, Kristoffer Flenstad, Matias Åkerlund, Marius Forfot, Nikolai Nilsen, Kent Henrik Skallerås og hjelpetrener Egil Jensen. Foto: Odd Petter Hosen gruppa. Inn som nye trenere kom Roar Harbak og Kåre Olav Sakshaug. De maktet å føre klubben tilbake til 3.divisjon på første forsøk, og der er klubben også i dag, nå med Terje Ressem som trener. I fjorårssesongen var Åfjord plassert i gruppe med en del lag fra Østlandet, og oppmann Hosen deltok på flere av reisene. En av dem endte nesten i katastrofe for den sindige byggmesteren. Vi spilte mot Alvdal da en av spillerne deres ble dømt for hands. Vi som satt på benken bidro, ifølge Alvdalledelsen, sterkt til at dommeren utviste spilleren. Jeg ble truet med skikkelig juling og måtte spurte til bussen og låse meg inne. Etter hvert roet det hele seg ned, men det var skikkelig ampert en periode ja, ler Hosen. Det hører med til historien at Alvdal ble veldig godt mottatt da de gjestet Åset senere i sesongen. Vanskelige treningsforhold I dag trener seniorlaget tre ganger i uka, i tillegg til spillernes egentrening. Tirsdag og torsdag trenes det i Åfjordhallen, fredager i Vanvikanhallen for å få samtrening med spillerne som bor i Trondheim. Jeg er nokså sikker på at vi har de dårligste treningsfasilitetene av alle lagene i 3.divisjon. Åfjordhallen er en håndballhall og er lite egnet til god fotballtrening. I tillegg er kapasiteten nærmest sprengt. Vi ønsker oss sårt en innendørshall for syverfotball slik de har i Vanvikan. Der trenes det fotball hele året i god temperatur, sier Hosen. Forbilder Som mangeårig ildsjel for idretten i Åfjord understreker Odd-Petter Hosen betydningen av det engasjementet som skapes av fotballgruppas virksomhet. Vi har tro på at det vi gjør for disse guttene har en effekt slik at de som har flyttet fra Åfjord fortsatt har en sterk tilknytning til bygda vår. Vi opplever også at vi skaper mye engasjement for de som bor i Åfjord. Spesielt er det artig at folk fra både Harbak og Linesøya, og fra Nordalen Foto: Privat og Stordalen kommer for å følge med på seniorlaget. I tillegg synes vi det er viktig at vi er gode forbilder for de unge spillerne, og det synes jeg vi har lyktes med, hevder Hosen. Hjelp og støtte Takket våre gode samarbeidspartnere og en fantastisk støttegruppe har seniorlaget i dag god økonomi. Lagets viktigste samarbeidspartner, Åfjord Sparebank, stilte velvillig opp med litt ekstra støtte i den økonomisk krevende fjorårssesongen da laget var plassert i gruppe med mange lag fra 10 Hjertelig hilsen 1/2015 n Åfjord Sparebank

11 Østlandet. Det medførte et uvanlig stort reisebudsjett. Det er ganske krevende å drifte et seniorfotballag i ei bygd som Åfjord. Noen bor i Trondheim og noen er på jobb andre steder som pendlere. Vi har et ganske stort budsjett på leie av treningshaller i Trondheim og Vanvikan i løpet av et år, forklarer Hosen. I tillegg til den økonomiske støtten laget mottar fra eksterne samarbeidspartnere er arbeidet til styringsgruppa av helt avgjørende betydning for driften av laget. Fotballgruppa har en fantastisk støttegruppe som sørger for at alt er på stell til enhver tid. Det er mange funksjoner som må være på plass for å delta på det nivået vi gjør, opplyser oppmannen. Flyttedag! Fra mandag 13. april blir banken å finne i nybygget om du skal innom. Inngangen blir den samme som før, men den gamle delen stenges for ombygging og blir stengt fram til «nyåpning» RU UT LA i oktober. Fredag 10. april holder banken stengt for å ha en ekstra flyttedag i tillegg til helga. kles med OSB Minibank og nattsafe blir også flyt- dør, gjenbruk dagens tet på, men ikke med så mange skilt personalsinngang meter, A69-04 forklarer banksjef Jostein Stjern. Vi er med! LA inngang bakrom minibank natt-safe enkelt takutstikk MV postkasse (opp på natt-safe) T MV inngang vindfang Sponsor! LA MV stenges midlertidig når det skal rives og bygges ny stenderverk prosjekt: byggherre: tittel: prosjektleder: tegnet av: målestokk: "0-punkt": OK tynnavretting i aksekryss 9/C, 1.etg LA Næringstorget Åfjord midlertid inngang/minibank RSP 1:50 inngang bank dato: rev.: G XT G Stjern Entrepenør AS sjøveien Åfjord tlf: e-post: prosjekt. nr. tegning. nr. Nybygget Banken viktigst Åfjord Sparebank er viktigste sponsor for seniorlaget, noe den også er det for den øvrige idretten i Åfjord. Det koster å drive seniorfotball og vi i fotballgruppa har bare møtt velvilje i banken hele vegen. At banken er positiv til den virksomheten vi driver gjør at det er lettere å få andre til også å delta på sponsorsiden, sier Hosen. Da banen på Åset fikk nytt kunstgressdekke i fjor gikk Åfjord Sparebank tungt inn i prosjektet slik banken også gjorde den gang anlegget ble bygd. Ifølge Odd-Petter Hosen er det takket være støttespillerne, med banken og kommunen i spissen, at anlegget fremstår som et av de fineste kunstgressanleggene i Trøndelag. Dette er fotballgruppa svært glade for. Det brukes masse tid på det frivillige idrettsarbeidet i Åfjord, og derfor er det viktig å ha en slik støttespiller som Åfjord Sparebank som så til de grader verdsetter det arbeidet som gjøres blant barn og unge i bygda, avslutter oppmann Hosen. Tekst og foto: Lars Olafsen Åfjord Sparebank er sponsor for en rekke privatpersoner, lag og foreninger i Åfjord, Osen og Roan: Bjørgan By Skytterlag Drosjer Frode Skjærvik Drosje Janne Guttelvik Drosje Roger Karlsen Fiskefestivalen på Bessaker Foreningen Åfjordsbåten Galleriet Den Blå Katt Herfjord Skytterlag Ingeborg Eian Osen Jeger og Fisker Osenhælja Osen/Steinsdal Idrettslag Roan Grendalag Runa Grydeland Synne Reitan Steinsdal Skytterlag Sportsklubben Stoksund Stoksund Sommerfestival Sørdalsdagen Åfjord Motorklubb Åfjord idrettslag Åfjord idrettslag damelaget håndball Åfjord idrettslag herrelaget fotball Åfjord Janitsjar Åfjord Teaterlag Åset Stadion Åfjord Utvikling as Kontaktinformasjon Adresser: ÅFJORD SPAREBANK Stordalsvegen ÅFJORD Telefon Avd. Trondheim Søndre gt. 7 Postboks 112, Sentrum 7400 TRONDHEIM Telefon E-post: Åpningstider Man, tirs, ons, fredag kl Torsdag kl (Åfjord) Sommertid (15. mai -31. august) Man, tirs, ons, fredag Åfjord kl Sparebank n Hjertelig hilsen 1/ Torsdag kl (Åfjord)

12 Returadresse: Åfjord Sparebank Stordalsvegen Åfjord Enkelt med mobilbanken Ann-Kristin Jørgensen er en svært fornøyd bruker av Åfjord Sparebank sin mobilbank: Det er så enkelt sier hun, jeg har banken med meg overalt, uansett hvor jeg er, og kan betale regninger og føre over penger på en-to-tre. Jeg er blitt helt avhengig, sier hun med et smil, og legger til at det blir jo ikke så ofte hun har ærend i selve banken lengre. Men jeg treffer jo heldigvis mange av de som jobber der ellers og, så stort er det ikke i Åfjord! Mobilbank er genialt! De fleste hverdagslige gjøremål som å betale regninger, godkjenne efaktura, sjekke saldo, overføre penger mellom dine egne konti og andres gjør du raskt og enkelt i mobilbanken. Det er en smal sak å laste ned Åfjord Sparebank sin mobilapp, enten i App Store, eller Google Play. Søk på navnet, og du er bare noen få enkle trinn unna en enklere hverdag. Vi gir deg en enkel bruksanvisning, slik at du kan komme i gang. n Du må først aktivere mobilbanken din i nettbanken. Når du er inne i nettbanken, finner du mobilbank i menyen. n Velg «Aktiver» til høyre for «Mobil App til Iphone og Android». n Tast inn telefonnummeret mobilbanken skal aktiveres i. n Lag din egen PIN-kode. PIN-koden trenger du når du logger deg på mobilbanken og signerer regninger. n Klikk OK. Flere kontoer? Har du flere kontoer som skal aktiveres i mobilbank, velger du den avtalen du ønsker mens du er inne i nettbanken. Du velger «Endre» til høyre for «Mobil App til Iphone og Android». Mobilnummeret ble registrert i forrige runde, så du trenger ikke å legge det inn på nytt, og du bruker også samme PIN-kode. Trykk OK, og du har tilgang til en av dine andre avtaler/ konti i Åfjord Sparebank. Logg deg inn via mobil Første gang du logger deg inn i mobilbanken må du taste personnummeret og PIN-koden som du har valgt. Velger du «Husk personnummer», trenger du kun å logge deg på med PIN senere. Velg deretter de kontoene du vil skal vises på din startside i Mobilbanken. Vi håper mobilbanken vil bidra til å gi deg bedre oversikt over din økonomi, og at du bruker mindre tid på bank!

NÆRINGSTORGET ÅFJORD. kontor: 280 m2 sentral beliggenhet i Årnes sentrum god parkeringsdekning

NÆRINGSTORGET ÅFJORD. kontor: 280 m2 sentral beliggenhet i Årnes sentrum god parkeringsdekning NÆRINGSTORGET ÅFJORD kontor: 280 m2 sentral beliggenhet i Årnes sentrum god parkeringsdekning moderne bygg med godt inneklima lokaler kan tilpasses kundens ønsker og behov innflytting fra Q4 2015 moderne

Detaljer

Ungt Entreprenørskap

Ungt Entreprenørskap Ungt Entreprenørskap - et samarbeid mellom SpareBank 1 Nord-Norge og Ungt Entreprenørskap Troms Enkle og effektive løsninger spesialdesignet for unge entreprenører 2 Ungt Entreprenørskap Troms En bank

Detaljer

Slik tar du i bruk nettbanken

Slik tar du i bruk nettbanken NETTBANK Slik tar du i bruk nettbanken For nybegynnere 1 Enklere hverdag med nettbank Innledning I nettbanken kan du selv utføre en rekke banktjenester når som helst i døgnet. Fordeler med nettbank Full

Detaljer

Vi skulle til topps og kom dit!

Vi skulle til topps og kom dit! Vi skulle til topps og kom dit! Kan et lag fra en bygd på 4000 innbyggere etablere seg blant de 14 beste håndballagene i en av verdens ledende håndballnasjoner over en 10-års periode? Svar: JA!!! Selbu

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

Slik tar du i bruk nettbanken

Slik tar du i bruk nettbanken NETTBANK Slik tar du i bruk nettbanken For nybegynnere 1 Enklere hverdag med nettbank I nettbanken kan du selv utføre en rekke banktjenester når som helst i døgnet. Fordeler med nettbank Full oversikt

Detaljer

Bankhjørnet ved Arne Gravdal Gold kredittkort Sommerkonkurranse BSU - spar mer med BSU Pluss App for bedriftskunder Aktiv Eiendomsmegling Jæren

Bankhjørnet ved Arne Gravdal Gold kredittkort Sommerkonkurranse BSU - spar mer med BSU Pluss App for bedriftskunder Aktiv Eiendomsmegling Jæren INFORMASJON FRA TIME SPAREBANK Bankhjørnet ved Arne Gravdal Gold kredittkort Sommerkonkurranse BSU - spar mer med BSU Pluss App for bedriftskunder Aktiv Eiendomsmegling Jæren Juni 2014 Bankhjørnet Time

Detaljer

MÅNEDSBREV OKTOBER Grana

MÅNEDSBREV OKTOBER Grana MÅNEDSBREV OKTOBER Grana Så står oktober for døren. Tiden flyr og vi er godt i gang med prosjekt og mye annet på Grana. Vi har delt barna i grupper på 5 når vi jobberi prosjekt, og vi ser at det fungerer

Detaljer

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19 Årgang 13 2011 Nr 1 2 Hva er KIM senteret? 3 Navnekonkurranse 4 Akademiet 5 Latterhjørnet 6 Datadrift 7 Kafé No. 19 M A R S Hva er KIM? Stiftelsen KIM-senteret er en attføringsbedrift i Trondheim sentrum.

Detaljer

Kampen blir et gjensyn med tidligere Vanvikspiller Thomas Arntzen som gikk til Byåsen fra Freidig foran denne sesongen.

Kampen blir et gjensyn med tidligere Vanvikspiller Thomas Arntzen som gikk til Byåsen fra Freidig foran denne sesongen. Da er det duket for årets siste hjemmekamp på Skavelmyra. Etter en variabel sesong er det klart at Vanviks herrelag spiller i 5. divisjon neste år. 2. laget rykker forøvrig ned til den nye 6. divisjon

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

Enklere bank. snn.no/bruk

Enklere bank. snn.no/bruk Enklere bank Internett, telefon eller mobil er i praksis din nærmeste bank. Her finner du en oversikt over hvordan du enkelt kan logge inn i nettbank og mobilbank, sjekke saldo, betale regninger og avtale

Detaljer

Åfjord Næringsforening

Åfjord Næringsforening Åfjord Næringsforening nytt fra næringsliv i Åfjord Plansmia er i gang! Åfjord Næringsforening Telefon: 72 53 15 00 Fax: 72 53 15 01 Web: E-post: Adresse: www.aanf.no post@aanf.no Næringstorget, 7170 Åfjord

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Slik tar du i bruk nettbanken

Slik tar du i bruk nettbanken NETTBANK Slik tar du i bruk nettbanken Trenger du hjelp? Se sb1telemark.no eller ring 02610 1 Med nettbank får du banken inn i din egen stue Nettbanken gir deg tilgang til de fleste tjenestene vi kan tilby.

Detaljer

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL Fotballstyret har i 2014 bestått av følgende medlemmer: - Odd Roar Husbyn, leder - Vegard Lufall, nestleder - Helge Aune, kasserer - Eirin Kvaal, sekretær - Odd

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

FOTBALLEN ER TILBAKE I BYEN

FOTBALLEN ER TILBAKE I BYEN SPONSOR 2011 FOTBALLEN ER TILBAKE I BYEN Fortjener Arendal et eget fotballag? Ja, Arendal både fortjener og trenger et godt fotballag. Et lag som samler byen. Som skaper begeistring, håp og noen ganger

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

FOLLO FK 2014. En status ved sommerpausen Statistikk

FOLLO FK 2014. En status ved sommerpausen Statistikk FOLLO FK 2014 En status ved sommerpausen Statistikk Bildet: Followers på Ski stadion INNLEDNING TIL SESONGEN Det var knyttet stor spenning til sesongen 2014 for Hans-Erik Eriksen og hans mannskap. Treningskampene

Detaljer

Lærebok. Opplæring i CuraGuard. CuraGuard Opplæringsbok, - utviklet av SeniorSaken -

Lærebok. Opplæring i CuraGuard. CuraGuard Opplæringsbok, - utviklet av SeniorSaken - Lærebok Opplæring i CuraGuard 1 Med dette heftet gis en innføring i hvordan bruke CuraGuard og andre sosiale medieplattformer med fokus på Facebook. Heftet er utviklet til fri bruk for alle som ønsker

Detaljer

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE Velkommen til Gresvik IF Hensikten med denne lille infoen er å gi litt informasjon om foreningen vår til nye medlemmer og kanskje til foreldre som tenker å melde barna sine inn i Gresvik IF. Gresvik Idrettsforening

Detaljer

Så hva er affiliate markedsføring?

Så hva er affiliate markedsføring? Så hva er affiliate markedsføring? Affiliate markedsføring er en internettbasert markedsføring hvor Altshop belønner deg for hver kunde som du rekrutterer til Altshop. Vi vil ta godt hånd om dem for deg

Detaljer

Korgen IL. Nordstranda. 4.divisjon HESA 2011. Søndag 4. september kl. 15.00. Dommer: Herlof Øverdal, Åga IL Dagens bedrift: mot. Dagens spillerprofil:

Korgen IL. Nordstranda. 4.divisjon HESA 2011. Søndag 4. september kl. 15.00. Dommer: Herlof Øverdal, Åga IL Dagens bedrift: mot. Dagens spillerprofil: 4.divisjon HESA 2011 Søndag 4. september kl. 15.00 Korgen IL mot Nordstranda Korgen IL Dagens tropp: Mats Buskli Geir Magne Reinfjell Tom Rune Reinfjell Bård Arne Vatnan Glenn Hjemaas Bjørn Erik Dambråten

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

FOLLO FK 2014. En status ved sommerpausen Statistikk

FOLLO FK 2014. En status ved sommerpausen Statistikk FOLLO FK 2014 En status ved sommerpausen Statistikk Bildet: Followers på Ski stadion Sesonginnledningen Det var knyttet stor spenning til sesongen 2014 for Hans-Erik Eriksen og hans mannskap. Treningskampene

Detaljer

Slik tar du nettbanken i bruk

Slik tar du nettbanken i bruk Nettbank Slik tar du nettbanken i bruk Bank. Forsikring. Og deg. BANK. Forsikring. OG DEG. 2 Nettbank Med nettbank får du banken inn i din egen stue I nettbanken kan du selv utføre en rekke banktjenester

Detaljer

BLÅ RESSURS. Det handler om å få muligheten.

BLÅ RESSURS. Det handler om å få muligheten. BLÅ RESSURS Det handler om å få muligheten. Blå Ressurs - Lars Jørgen er utrolig dyktig og vi er veldig fornøyde med ham. Han passer utmerket til den jobben han gjør. Alexander Aas handler om å gi noen

Detaljer

VELKOMMEN TIL SESONGEN

VELKOMMEN TIL SESONGEN 2 TEKST INNHOLDSLISTE 3 VELKOMMEN TIL SESONGEN 2010 4 FØR AVSPARK 8 FAKTA & INFO 4. DIVISJON 9 DAGENS SPILELRPROFIL 10 SPONSORER SESONGEN 2010 12 3 VELKOMMEN Styret i Vanvik IL Fotballavdelingen ønsker

Detaljer

Medlemsblad for Lisleby Fotballklubb nr. 1 mai 2014

Medlemsblad for Lisleby Fotballklubb nr. 1 mai 2014 Medlemsblad for Lisleby Fotballklubb nr. 1 mai 2014 LFK-revyen gjennoppstår i nytt format Gjennom årene har Lisleby Fotballklubb hatt flere klubbaviser og vi som sitter i styrene ønsker å videreføre denne

Detaljer

Endelig noen som har lært at det er viktig å spise før en kamp!

Endelig noen som har lært at det er viktig å spise før en kamp! Treningskamp i Ryfylkehallen - MIL jr Sunde jr Ca 10 1 Tirsdag 9.mars 2010 Ingen trengte å ha med bil på denne turen...det vil si at trener og lagleder måtte det! Vi hadde med oss masse utstyr, Joachim

Detaljer

Verdier. fra ord til handling

Verdier. fra ord til handling Verdier fra ord til handling Vedtatt i Bamble kommunestyre 8. november 2012 Verdier Bamble kommune Gjennom alt vi gjør som ansatte i Bamble kommune realiserer vi verdier, enten vi er oppmerksom på det

Detaljer

ROLLON VS HAREID ROLLONBANEN FREDAG 26.08.2011.2011 KL 18.30 DAGENS KAMPSPONSOR:

ROLLON VS HAREID ROLLONBANEN FREDAG 26.08.2011.2011 KL 18.30 DAGENS KAMPSPONSOR: ROLLON VS HAREID ROLLONBANEN FREDAG 26.08.2011.2011 KL 18.30 DAGENS KAMPSPONSOR: SPILLERSTALLEN 2011: KEEPERE: KRISTIAN MURIAAS EIVIND HODDER OG STEFAN SÆTRE FORSVAR: WILHELM AARØE ANDERS GISKE HAGEN KJELL

Detaljer

Grovfjord favoritt? 4. divisjon. 3. serierunde. Lørdag 5. mai kl 1300 Medkila - Leknes, Medkila kunstgress

Grovfjord favoritt? 4. divisjon. 3. serierunde. Lørdag 5. mai kl 1300 Medkila - Leknes, Medkila kunstgress Grovfjord favoritt? Bidrag fra Svein Bertin Simonsen 03.05.2012 Stian Eilertsen scoret i bortekampen mot Stokmarknes i fjor, men det var ikke nok til å ta med poeng hjem. Kan Grovfjord greie det i år?

Detaljer

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! November var en hektisk, men veldig fin, spennende og opplevelsesrik måned. Personlig var nok November den beste måned i dette året for meg - takket være

Detaljer

Jakten på det perfekte

Jakten på det perfekte Jakten på det perfekte Livet lærer oss at ting sjelden går helt som planlagt. Ikke minst gjelder det for byggeprosjekter med detaljer som endres, tekniske løsninger som må tilpasses og alternative materialer

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling

Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling Fylkestinget i Sør-Trøndelag - 14 april, Trondheim. Knut Vareide Telemarksforsking Bosetting

Detaljer

Endelig seier til Hardhaus?

Endelig seier til Hardhaus? Endelig seier til Hardhaus? Bidrag fra Svein Bertin Simonsen 07.09.2011 Hardhaus har sluppet inn mange mål i årets serie, og poenghøsten har vært skral etter ferien. Men mot Leknes på lørdag er de håp

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2015 1 Styret Styret i fotballgruppa har i 2015 bestått av: Leder: Økonomiansvarlig: Matrialforvalter og brøyteansvarlig: Fair Play- og dommer ansvarlig:

Detaljer

Dersom spillerne ønsker å notere underveis: penn og papir til hver spiller.

Dersom spillerne ønsker å notere underveis: penn og papir til hver spiller. "FBI-spillet" ------------- Et spill for 4 spillere av Henrik Berg Spillmateriale: --------------- 1 vanlig kortstokk - bestående av kort med verdi 1 (ess) til 13 (konge) i fire farger. Kortenes farger

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Det finnes alltid muligheter

Det finnes alltid muligheter Det finnes alltid muligheter Huset Huset er et oppfølgingssenter i Tromsø for deg som ønsker et liv uten rusavhengighet og kriminalitet. Vi ønsker å være en trygt sted der det er godt å være. Her kan du

Detaljer

KLUBB BDO U-13 KAMPDAG 2

KLUBB BDO U-13 KAMPDAG 2 KLUBB BDO U-13 KAMPDAG 2 Hei alle sammen! Da var vi kommet til Klubb BDO Kampdag 2. Håper det så langt har vært en spennende og læringsrik periode både for spillere og trenere. Trøndelag Fotballkrets håper

Detaljer

Korgen IL. Innstranden 2. 4.divisjon HESA 2011. Søndag 19. juni kl. 14.00. Dommer: Knut Arild Antonsen, Dønna Dagens bedrift: mot

Korgen IL. Innstranden 2. 4.divisjon HESA 2011. Søndag 19. juni kl. 14.00. Dommer: Knut Arild Antonsen, Dønna Dagens bedrift: mot 4.divisjon HESA 2011 Søndag 19. juni kl. 14.00 Korgen IL mot Innstranden 2 Korgen IL Dagens tropp: Mats Buskli Geir Magne Reinfjell Bård Arne Vatnan Tom Rune Reinfjell Glenn Kalmar Hjemaas, Sondre Pedersen

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv. Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013

Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv. Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013 Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013 Om undersøkelsen Følgende invitasjon ble sendt ut 6. september 2013 Visjonen

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR DIGITALE BANKTJENESTER

BRUKSANVISNING FOR DIGITALE BANKTJENESTER BRUKSANVISNING FOR DIGITALE BANKTJENESTER Innhold Forord 4 Nettbanken 6 Noen ting før start 8 Bruksanvisning 10 -Logge inn 12 -I nettbanken 16 -Overføre 18 -Betale 24 -Betalingsoversikt 30 -Kontooversikt

Detaljer

Hva har skjedd med norske bridgejournalister?

Hva har skjedd med norske bridgejournalister? Hva har skjedd med norske bridgejournalister? Av Boye Brogeland Jeg har spilt en del internasjonale mesterskap for Norge. De fleste har gått bra, men det har vært et par svake EM, som i Malmö i 2004 og

Detaljer

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn.

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. Åpen og inkluderende Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. I organisasjonene møter du andre som deler dine interesser.

Detaljer

FORHISTORIE: Libby er tenåring, og har lenge ønsket å møte sin biologiske far, Herb. Hun oppsøker han etter å ha spart penger for få råd til reisen.

FORHISTORIE: Libby er tenåring, og har lenge ønsket å møte sin biologiske far, Herb. Hun oppsøker han etter å ha spart penger for få råd til reisen. I OUGHT TO BE IN PICTURES FORHISTORIE: Libby er tenåring, og har lenge ønsket å møte sin biologiske far, Herb. Hun oppsøker han etter å ha spart penger for få råd til reisen. INT. LEILIGHET. DAG. Libby

Detaljer

ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011

ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011 ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011 STYRET Styret har bestått av: * Johnny Hansen Leder og økonomi * Lars Magnus Vongraven Nestleder * Ann Bente Drøyvollsmo Styremedlem/materialforvalter * Bente Botnan Styremedlem/økonomi

Detaljer

Grovfjord var effektive

Grovfjord var effektive Grovfjord var effektive Bidrag fra Svein Bertin Simonsen 05.08.2011 Brede Gjestvang og Sondre Antonsen kunne glise bredt i kveldssola etter at Grovfjord beseiret Hardhaus 5-3 på Ankenes i kveld. Kampfakta

Detaljer

Kommende søndag 9. januar må du ta turen til TRÆFFHUSET og oppleve en spennende og prestisjetung lagkamp i bordtennis.

Kommende søndag 9. januar må du ta turen til TRÆFFHUSET og oppleve en spennende og prestisjetung lagkamp i bordtennis. Nyheter fra 2011 Årets store og spennende lokaloppgjør i bordtennis ALLE BORDTENNISVENNER! Kommende søndag 9. januar må du ta turen til TRÆFFHUSET og oppleve en spennende og prestisjetung lagkamp i bordtennis.

Detaljer

Alta IF Fotball Alta Idrettspark 9514 ALTA 97 00 93 60 fotball@altaif.no

Alta IF Fotball Alta Idrettspark 9514 ALTA 97 00 93 60 fotball@altaif.no S i d e 1 Alta IF Fotball Alta Idrettspark 9514 ALTA 97 00 93 60 fotball@altaif.no 14 januar 2014 Alta kommune v/rådmann Bjørn-Atle Hansen Søknad om tilskudd fra Alta kommune Denne søknaden omhandler vårt

Detaljer

Du setter en ny trade som ser utrolig lovende ut og får en god natt med søvn. Du står opp dagen derpå og ser du fikk traden din og markedet

Du setter en ny trade som ser utrolig lovende ut og får en god natt med søvn. Du står opp dagen derpå og ser du fikk traden din og markedet TRADERS MENTALITET Hva er det viktigste når du skal trade? Er det nye publiserte tall? Nyheter? Trender? Naturkatastrofer? 9/11? Opec? Oljelagre i USA? Oppdatrete jobbtall kl. 14:30? President Obamas tiltredelse/avgang?

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

Sparebankforeningens egenkapitalbevis seminar. Oslo 20. oktober 2015 Administrerende banksjef Tor Egil Lie

Sparebankforeningens egenkapitalbevis seminar. Oslo 20. oktober 2015 Administrerende banksjef Tor Egil Lie Sparebankforeningens egenkapitalbevis seminar Oslo 20. oktober 2015 Administrerende banksjef Tor Egil Lie Innhold Banken Strategi Kort status Marked Utbytte og stiftelser Oppsummering Ny bank på Jæren

Detaljer

FOTBALLJUS OPPGAVER FLK

FOTBALLJUS OPPGAVER FLK FOTBALLJUS OPPGAVER FLK 1. Kari har på forespørsel fra valgkomiteen sagt ja til å stille til valg som leder på bygdas fotballklubb. Hennes to døtre, Ronja på 16 år og Ingrid på 14 år, som begge spiller

Detaljer

- et meningsfullt samarbeid!

- et meningsfullt samarbeid! Photo: Anne Buckle, Solabladet 2014 - et meningsfullt samarbeid! Fotball = Verdier Fotballen har fått meg til å le og gråte. Den har gjort meg lykkelig og gjort meg sur. Jeg har både bommet, scoret og

Detaljer

BOGAFJELL IDRETTSLAG

BOGAFJELL IDRETTSLAG BOGAFJELL IDRETTSLAG Det føles godt å være en del av et lag som støtter deg! Henrik, 12 år HVEM, HVA & HVORDAN? Hvem er vi? Hvor vil vi? Hvordan vil vi framstå? Hvem er vi her for? Hvilke verdier og holdninger

Detaljer

Mulige alternativer for norsk bowling ligaspillet

Mulige alternativer for norsk bowling ligaspillet Mulige alternativer for norsk bowling ligaspillet Jeg, Finn Gulbrandsen, Sofiemyr BK, skriver dette kun på egne vegne. Det første man må gjøre før man eventuelt skal forandre dagens ligasystem er å komme

Detaljer

De kjenner ikke hverandre fra før,

De kjenner ikke hverandre fra før, EN SAMTALE OM UTLENDIGHET Hvordan er det egentlig å bo i utlandet i voksen alder? Er det slik at borte er bra, men hjemme er best? Ole Westerby har jobbet og bodd i Brussel i 15 år og kjenner landet godt,

Detaljer

Fair Play Permen. Hva er Fair Play? Info fra NFF side 3. Fair Play i Spjelkavik IL, lagenes oppgaver side 4

Fair Play Permen. Hva er Fair Play? Info fra NFF side 3. Fair Play i Spjelkavik IL, lagenes oppgaver side 4 1 Fair Play Permen Dette er en samling av dokument og informasjon om Fair Play i Spjelkavik Idrettslag (SIL) som vi kaller Fair Play Permen. SIL ønsker med Fair Play Permen å gi alle som er involvert i

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

NORDMØRSKONFERANSEN 2015

NORDMØRSKONFERANSEN 2015 NORDMØRSKONFERANSEN 2015 MULIGHETSROMMET ER HER HVORDAN GRIPER VI DET? Kommunereform, oljepriser og lokalisering av sykehus vil være med å påvirke utviklingen av regionen fremover. Her kan vi velge å se

Detaljer

Fremtiden Under åpningsseminaret for arbeidet med den nye regionale planstrategien i mars sa jeg litt om politikk og mål.

Fremtiden Under åpningsseminaret for arbeidet med den nye regionale planstrategien i mars sa jeg litt om politikk og mål. Kolleger og samarbeidspartnere. Kjære alle sammen. God morgen. Takk for invitasjonen. Hjertelig velkommen til planseminaret her i Bø. Sjekkes opp mot fremføring Fremtiden Under åpningsseminaret for arbeidet

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Hei og velkommen til Hallingdal Fotballklubb!

Hei og velkommen til Hallingdal Fotballklubb! Hei og velkommen til Hallingdal Fotballklubb! Vi er veldig glade for at akkurat du har bestemt deg for å melde overgang til HFK for å bli en del av klubben vår Under følger en del informasjon som det er

Detaljer

Treningsplan for 2011. Sverresborg Fotball Junior / senior 2011

Treningsplan for 2011. Sverresborg Fotball Junior / senior 2011 Treningsplan for 2011 Sverresborg Fotball Junior / senior 2011 Defensiv: 1. og 2. forsvarsarbeid for å tilriv oss ballen for å score mål m nærmeste mann påp ballfører er 1. forsvarer ved forbigåing ing

Detaljer

LYN 2016-2020. 5årsplan blir du med?

LYN 2016-2020. 5årsplan blir du med? LYN 2016-2020 5årsplan blir du med? Den rød-hvite tråden LYN Fotball og LYN Toppfotball er først og fremst LYN Oslos største fotballklubb og blant de store i Norge Tett samarbeid i alle ledd skal bringe

Detaljer

STEPH. GREG Hei, hva skjer? STEPH Kan jeg komme inn, eller? GREG Ja, faen, kom inn 'a Vil du ha en pils, eller? STEPH Pils nå? Nei takk.

STEPH. GREG Hei, hva skjer? STEPH Kan jeg komme inn, eller? GREG Ja, faen, kom inn 'a Vil du ha en pils, eller? STEPH Pils nå? Nei takk. REASONS TO BE PRETTY Forkortet versjon ANIE Hei. Hei, hva skjer? Kan jeg komme inn, eller? Ja, faen, kom inn 'a Vil du ha en pils, eller? Pils nå? Nei takk. Nei eh juice, da? Ja. Det kan jeg ta. Vær så

Detaljer

ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009

ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009 ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009 Styret har bestått av: Leder Nestleder Kasserer/sekretær Styremedlem Styremedlem Ove Valan/Wenche Næsvold Arnstein Bekkavik Jonny Tørriseng Wenche Næsvold Jonny Tørriseng/Adelsten

Detaljer

AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING

AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28s plan for utvikling av klubb, ledere, trenere, lag, spillere, dommere, foreldre under utdanning, konkurranse og sosialt. Helge Bjorvand

Detaljer

Nettverk etter soning. Frihet. Hva nå?

Nettverk etter soning. Frihet. Hva nå? Nettverk etter soning Frihet. Hva nå? Vil du være med? Flere løslatte har sammenlignet situasjonen sin med det å være flyktning eller å komme fra en annen planet. Oslo Røde Kors har et eget tilbud til

Detaljer

Hvorfor kontakt trening?

Hvorfor kontakt trening? 1 Hva menes med kontakt? Med kontakt mener jeg at hunden skal ta blikkontakt med deg og at den er oppmerksom og konsentrert på deg. Hvorfor kontakt trening? Kontakt trening tørr jeg påstå er den viktigste

Detaljer

Hvorfor klarer dine konkurrenter omstillingen men ikke du? 25. 26. september

Hvorfor klarer dine konkurrenter omstillingen men ikke du? 25. 26. september Hvorfor klarer dine konkurrenter omstillingen men ikke du? 25. 26. september Strever du for å gjøremer med mindre? Møt utfordringen med fokus på å gjøre mer med mindre ressurser. Hva betyr mest, planet

Detaljer

Kan Grovfjord true Medkila?

Kan Grovfjord true Medkila? Kan Grovfjord true Medkila? Bidrag fra Svein Bertin Simonsen 25.09.2012 Grovfjord har ikke vunnet over Medkila siden siste kamp i 2009 da Richard Normann (scorer her) og Thomas Haugland gjorde hver sin

Detaljer

Verboppgave til kapittel 1

Verboppgave til kapittel 1 Verboppgave til kapittel 1 1. Hvis jeg (komme) til Norge som 12- åring, (jeg snakke) norsk på en annerledes måte enn hva (jeg gjøre) i dag. 2. Jeg (naturligvis klare seg) på en helt annen måte om jeg (vokse

Detaljer

FORELDRE + HÅNDBALL = SANT

FORELDRE + HÅNDBALL = SANT Utgitt av: Norges Håndballforbund Redaksjon: Tone Kluge Opplegg: Torbjørn Johnsen Illustrasjoner: Øistein Kristiansen Grafisk prod.: Kurer Grafisk AS Utgitt: August 1997 Opplag: 20 000 Velkommen til håndballfamilien

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2016

Årsberetning. GIL Fotball 2016 Årsberetning GIL Fotball 2016 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Siri Ann Mørk Hansen Styremedlem: Marit Rogstad Aadnøy Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

Identitetsplattform for Hamarregionen

Identitetsplattform for Hamarregionen Identitetsplattform for Hamarregionen Felles ståsted felles fokus Denne plattformen handler om identiteten til Hamarregionen. Hva skal Hamarregionen stå for? Hva skal regionen være kjent for? Hva skal

Detaljer

iflatanger næringsutvikling Flatanger - aktivt og åpent!

iflatanger næringsutvikling Flatanger - aktivt og åpent! iflatanger næringsutvikling 2 Miljøbygget og Lauvsnes sentrum Om Flatanger Flatanger kommune ligger idyllisk til på Namdalskysten i Nord-Trøndelag, med 1130 innbyggere (1.1.2009). Flatanger er et populært

Detaljer

Haugesund Ishockeyklubb - Seagulls - Stiftet 9. januar 2009 http://www.haugesund-ishockey.no http://www.seagulls.no.

Haugesund Ishockeyklubb - Seagulls - Stiftet 9. januar 2009 http://www.haugesund-ishockey.no http://www.seagulls.no. Haugesund Ishockeyklubb - Seagulls - Stiftet 9. januar 2009 http://www.haugesund-ishockey.no http://www.seagulls.no Sesongen 2014/15 - A-lag, 3 divisjon avdeling vest - Veteran (treningsgruppe) - Damer

Detaljer

Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold. Lardal. Nøtterøy. Høyre.

Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold. Lardal. Nøtterøy. Høyre. Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold Er ditt parti fornøyd med standarden på biblioteket i deres kommune? Ønsker ditt parti å satse

Detaljer

Infoguide www.hortenibk.com. Horten IBK. Stiftet 1. mars 1996. Velkommen til klubben

Infoguide www.hortenibk.com. Horten IBK. Stiftet 1. mars 1996. Velkommen til klubben Infoguide www.hortenibk.com Horten IBK Stiftet 1. mars 1996 Velkommen til klubben Velkommen til Horten Innebandyklubb På vegne av Horten Innebandyklubb ønsker jeg deg velkommen til Horten Innebandyklubb.

Detaljer

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon...

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... SELVHJELP Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... Gjennom andre blir vi kjent med oss selv. Selvhjelp starter i det øyeblikket du innser at du har et problem du vil gjøre noe med. Selvhjelp

Detaljer

DEL 1: VAKTSENTRAL DEL 2: PATRULJE

DEL 1: VAKTSENTRAL DEL 2: PATRULJE Brannmester manus JHV Av Glenn André Viste Bøe (mai 2011) Rollebeskrivelse: En Brannmester er et forbilde. Brannmesteren er sikker i sin sak, og er forberedt på alle situasjoner. Oppstår det et problem,

Detaljer

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Egge IL - G 2004 Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging Egge IL - G 2004. Bilde tatt sommeren 2004. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Til stede Trenere Stig Arthur

Detaljer

Frokostmøte Aboteke. 15. September 2010. Kommunikasjon er veien fra å bli hørt og forstått til aksept

Frokostmøte Aboteke. 15. September 2010. Kommunikasjon er veien fra å bli hørt og forstått til aksept Frokostmøte Aboteke 15. September 2010 7. Øra er under utvikling og flere aktører planlegger utbygging av butikklokaler. Hva skal fylle disse lokalene? Mangler vi noe på Øra? Hvis du kunne bestemt

Detaljer

Sportsklubben Trygg/Lade ÅRSBERETNING Håndball avdelingen

Sportsklubben Trygg/Lade ÅRSBERETNING Håndball avdelingen Sportsklubben Trygg/Lade ÅRSBERETNING 2016 Håndball avdelingen 1 Håndball avdelinga ble etablert på årsmøte 2013. I de første driftsårene har fokus vært å skaffe en god oversikt over håndball aktiviteten

Detaljer

TV 2 AS, Karl Johansgt. 14, postboks 2 Sentrum, 0101 Oslo, tlf: 22 31 47 00, fax: 22 31 48 01, mail: marked@tv2.no

TV 2 AS, Karl Johansgt. 14, postboks 2 Sentrum, 0101 Oslo, tlf: 22 31 47 00, fax: 22 31 48 01, mail: marked@tv2.no Ludens Reklamebyrå as Foto: Atle Bye TV 2 AS, Karl Johansgt. 14, postboks 2 Sentrum, 0101 Oslo, tlf: 22 31 47 00, fax: 22 31 48 01, mail: marked@tv2.no På TV 2? Ludens Reklameby å as Altfor Det er dyrt.

Detaljer

Spiller- og Foreldremøte VIKING FK G13-3

Spiller- og Foreldremøte VIKING FK G13-3 Spiller- og Foreldremøte VIKING FK G13-3 onsdag 13.april 2016 Velkommen Trening Kamp Informasjonsflyt Fair Play Foreldrevett Dugnad Forsikring Diverse Annet? Hvem er vi? Viking FK G13-3: Kristian Johannesen

Detaljer

DAGBOK. Patrick - Opprettet blogside for å kunne legge ut informasjon om hva som skjer underveis i prosjektet.

DAGBOK. Patrick - Opprettet blogside for å kunne legge ut informasjon om hva som skjer underveis i prosjektet. DAGBOK Uke 43: Torsdag 28/10 Patrick - Opprettet blogside for å kunne legge ut informasjon om hva som skjer underveis i prosjektet. Uke 44: Mandag 1/11 Gruppen utformet den første statusrapporten til prosjektet.

Detaljer

Uke 7 - mandag. Treninngslogg for Siri. Tidspunkt Motbakkeløp 4-2 intervall Kommentar

Uke 7 - mandag. Treninngslogg for Siri. Tidspunkt Motbakkeløp 4-2 intervall Kommentar Uke 7 - mandag Jeg var veldig spent. Beina mine var litt støle etter en joggetur sent søndag kveld. Været var så fint og kaldt, at jeg tenkte at denne testen kom til å bli perfekt. Pulsen var passe lav,

Detaljer

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017 Årsberetning 2016 GØIF Fotball 1 STYRET Styret har bestått av følgende medlemmer: Årsberetning Sportslig utvalg fotball 2017 Sportslig leder Baneansvarlig og materialforvalter: Dommeransvarlig: Trenerkoordinator

Detaljer