Jeg blir med. hilsen. Er det mulig? Side 3 «Motivation starts with location». Side 7 Flyttedag. Side 11. Kontorløsninger. Side 6 Vi sponser!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Jeg blir med. hilsen. Er det mulig? Side 3 «Motivation starts with location». Side 7 Flyttedag. Side 11. Kontorløsninger. Side 6 Vi sponser!"

Transkript

1 Kundemagasin for Åfjord Sparebank. Nummer 1/2015. Årgang 7 Hjertelig hilsen Er det mulig? Side 3 «Motivation starts with location». Side 7 Flyttedag. Side 11 Jeg blir med som eier! Side 4 Kontorløsninger. Side 6 Vi sponser! Side 11 Åfjord Sparebank n Hjertelig hilsen 1/2015 1

2 Tro på fremtiden Folketallsutvikling og næringslivets investeringslyst er viktige indikatorer på hvordan lokalsamfunnet utvikler seg. På nasjonalt plan har mediene i det siste halvåret vært preget av uvisshet og uro om framtida for norsk økonomi, og vi ser igjen en gryende arbeidsledighet. Dette er først og fremst knyttet til oljeprisene som i løpet av noen måneder har falt fra et stabilt nivå på over 110 dollar fatet, til dagens nivå som i skrivende stund ligger på vel 50 dollar. Lokalt er imidlertid situasjonen en annen, der hverdagen preges av optimisme og tro på fremtiden. At vår lokale sparebank investerer i nye lokaler og tar grep for å øke sin låneevne ved å hente inn ny egenkapital, er i så måte en god bekreftelse på denne utviklingen. Nye lokaler med nytt næringstorg vitner om fremtidstro og vilje og evne til å satse på utvikling og vekst her i Åfjord. Banken er en viktig samarbeidspartner for lokalt næringsliv og sikrer finansiering til bedrifter som satser lokalt. Dette bidrar i sin tur til nye arbeidsplasser, bosetting og vekst i Åfjordsamfunnet. I Åfjord kommune merker vi den positive utviklingen gjennom økende etterspørsel etter boliger og ikke minst fullt belegg i barnehagene. Fra å være i en situasjon med overkapasitet, kan folk ikke lenger regne med å få barnehageplass «på dagen». For å bøte på dette vedtok kommunestyret den 19. mars å etablere en friluftsbarnehage i samarbeid med Heggli barnehage, noe som både vil gi økt kapasitet og et helt nytt barnehagetilbud fra og med høsten Det stilles av og til spørsmål om hva som kommer først, arbeidsplasser eller folk. Svaret varierer fra sted til sted. I det årlige næringsnm, der Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) vurderer næringsutviklingen i fylker og kommuner, pekes det på at tilflytting i seg selv kan være drivkraft for vekst. Noen steder er såvidt attraktive å bo på, at antall arbeidsplasser øker på grunn av at det er god tilgang på arbeidskraft. På andre steder er veksten i antall arbeidsplasser drivkraften. Hvis aktiviteten i næringslivet vokser, øker etterspørselen etter arbeidsplasser, som igjen gir større etterspørsel etter boliger, varer og tjenester, som igjen generer økt vekst i seg selv. Dette er positive sammenhenger som er selvforsterkende. Det er liten tvil om at Norges over 90 lokalbanker er viktig for lokalt næringsliv, særlig i distriktene. Gjennom lokalkunnskap har bankene god kjennskap til næringslivet i regionen, og kan dermed dekke bedriftenes kapitalbehov på en målrettet måte. Dette gjør det lettere for næringslivet å få tilgang til kapital, men ifølge Sparebankforeningen er det lite som tyder på at utlånstapene øker av den grunn. Inngående kjennskap til markedet og bedriftenes eiere og ledelse, gjør at banker med lokal tilstedeværelse kan gjør bedre vurderinger av bedriftenes låneevne enn banker som ikke er lokalisert i nærområdet. Selv om lokalbankene står for en liten andel av det totale utlånsmarkedet målt i kroner, så har disse banken en betydelig andel av antallet utlån. Det viser at lokalbankene sikrer finansieringen av de små og mellomstore bedriftene som er typisk for distriktene, og som til sammen står for en stor andel av den totale sysselsettingen og verdiskapingen i Norge. Åfjord og Nord-Fosen er intet unntak i så måte. Tilgang til kapital er helt avgjørende for å kunne sikre fremtidig vekst og utvikling i næringslivet. En bank som har evne og vilje til å stille finansiering og kompetanse til rådighet er således viktig. Med den utviklingen vi nå ser på Nord-Fosen, med høyt investeringsnivå i de tradisjonelle næringene som jordbruk og fiske, lokale entreprenører som har fulle ordrebøker, og med vekst i havbruk, handel og reiseliv, så peker de fleste piler i riktig retning. Når vi attpåtil kan se dette i lys av den forestående milliardsatsingen på vindkraft som etter all sannsynlighet vil komme i årene som kommer, vil det trolig være tilgangen på arbeidskraft som vil legge begrensningene på vekstmulighetene. Dette er historiske muligheter, som vi som samfunn må forvalte godt. På den måten kan vi også sikre at vindkraftutbyggingen gir mest mulig tilbake, og dermed kompensere for de ulempene vi som lokalsamfunn påføres ved at store arealer båndlegges. Åfjord kommune har gjennom mange år hatt et godt samarbeid med Åfjord Sparebank. Det er betryggende å se at lokalbanken har klart å nå opp i konkurransen med større banker når kommunen har vært ute i markedet for kjøp av banktjenester. Lokalkunnskap og tilpassede løsninger har vært viktige faktorer i denne sammenhengen. Det skal heller ikke underslås at Åfjord Sparebank tilbakefører betydelige midler til lokalsamfunnet. Foruten tilskudd til idrett og kultur, er bidrag til næringsutvikling et viktig område der kommunen og banken jobber sammen mot felles mål. Dette synliggjøres blant annet gjennom driften av Åfjord Utvikling AS, der kommunen og Åfjord sparebank nettopp har vedtatt å videreføre en avtale om en gjensidig forpliktelse om årlige bidrag til næringsutviklingsselskapet frem til og med Med disse ordene vil jeg på vegne av Åfjord kommune ønske Åfjord Sparebank lykke med innhenting av ny egenkapital og videre drift i nye og moderne lokaler. Per O. Johansen rådmann Åfjord kommune

3 EGENKAPITALBEVIS Bli med som eier av din egen bank: Er det mulig? Åfjord Sparebank blir fra mai i år en egenkapitalbevisbank. Hva betyr dette? Bare ordet egenkapitalbevis (EKB) høres helt gresk ut. Det er nødvendig med enkle forklaringer, og les hvorfor vi gjør dette og hvordan du kan bli med på eiersiden i din egen bank. Egenkapitalbevis er et instrument for sparebanker som ble introdusert på slutten av 80-tallet. Egenkapitalbevis har klare likhetstrekk med aksjer. Både aksjer og egenkapitalbevis gir utbytte, gitt at selskapet (banken) går med overskudd. Den store forskjellen knytter seg først og fremst til at egenkapitalbevis er mindre risikofylt enn aksjer, da sparebankens fond står bak egenkapitalbevis risikomessig. Som sagt er egenkapitalbeviset utbytteberettiget og har historisk gitt en høy avkastning. En avkastning i området 5-10 prosent er normalt. Andre banker i Trøndelag som er egenkapitalbevisbanker er Sparebank1 SMN, Melhus Sparebank, Grong Sparebank og Aasen Sparebank, og flere vurderer det samme som oss. I alt er det 31 banker i Norge som har EKB. n Hjertelig Hilsen Utgis av Åfjord Sparebank. Ansvarlig redaktør: Jostein Stjern n Redaktør: Sølvi Murvold, tlf n Ide, design og produksjon: Aurora Design & Media as, Åfjord n Redaksjonen avsluttet n Opplag: n Trykk: Orkla Grafiske n Forsidefoto: Lars Olaisen Banksjef Jostein Stjern og assisterende banksjef Alf Morten Monstad har hatt mye og ordne med de siste månedene. Overgang til egenkapitalbevisbank samt bygging har gitt lange dager på kontoret. Vi ser frem til at begge deler ferdigstilles er de to enige om. Foto: Sølvi Murvold Hvorfor egenkapitalbevis? Det vil skje mye i vårt primærområde Åfjord, Roan og Osen og på Fosen for øvrig i årene framover. For at banken skal ta del i, og ansvar for økt etterspørsel etter finansiering, må banken ha nok kapital i ryggen. Myndighetene krever økt egenkapital i bankene. Egenkapitalbeviskapital vil sikre dette kravet, og vi synes det er spennende å få inn lokale eiere. Dette tror vi vil øke interessen og skape engasjement for banken, sier banksjef Jostein Stjern. I tillegg er det også viktig å opplyse om at egenkapitalbevis vanligvis gir bedre forrentning på pengene enn vanlig bankinnskudd, legger Stjern til. I alt vil omdanningen til egenkapitalbevis gi en økt kapital på NOK 30 til 40 millioner. Hvordan fungerer det i praksis? Fra 13. april 2015 til og med 30. april 2015 kan hvem som helst kjøpe EKB i Åfjord Sparebank. Prisen per EKB er NOK 105,-. Minstetegning er 100 stykk EKB for total NOK ,-. Dette er selvsagt nytt for de fleste av oss, så vi oppfordrer våre kunder å ta kontakt med oss så raskt som mulig, oppfordrer Jostein Stjern og Alf Morten Monstad. Meglerhuset Norne Securities AS bistår som tilrettelegger i forbindelse med transaksjonen. Solid bank Åfjord Sparebank har vært en solid og trygg bank i årevis. Det er den fortsatt. Resultat etter skatt i 2014 viser NOK 15,3 millioner. Så er det viktig å presisere at Åfjord Sparebank også etter egenkapitalbevis-gjennomføringen fortsatt vil være den samme. Offensiv og alles betrodde lokalbank med overlegen personlig og omsorgsfull kundebetjening. Også i forhold til å støtte lokalt idretts- og kulturliv. I 2014 ga vi ca 1, 6 millioner kroner i gaver, støtte og sponsoraktivitet i Åfjord, Roan og Osen. Dette er viktig for oss, og det vil vi fortsette med. Tekst: Redaksjonen Åfjord Sparebank n Hjertelig hilsen 1/2015 3

4 EGENKAPITALBEVIS Rune Aune har allerede bestem seg for å kjøpe egenkapitalbevis. Dette ser jeg på som en gylden mulighet til å investere i noe som er trygt og nært, sier han. Trygt og nært En dag ble Rune Aune kalt inn på kontoret til banksjef Jostein Stjern for å slå av en prat. Han ville ha en vanlig manns mening om Åfjord Sparebanks nye eierstruktur. Jeg var bare et tilfeldig offer, ler Rune. Men et helt tilfeldig offer var han ikke. Rune (48) er anleggsleder for bankens nybygg, og har vært kunde i banken hele livet. Helt fra han lånte penger for å kjøpe sin første bil som attenåring i Huslån har det etter hvert også blitt for å finansiere familiens hjem på Monstad, forteller Rune. Der holder han hus sammen med kona. Ungene har blitt så store at de har flyttet hjemmefra. En sønn, og en datter som er i forsvaret. Til tross for at han og kona har forsørget en familie, har de likevel klart å spare penger. Når man har familie må man sørge for å ha en buffer, sier Rune. Men samtidig som de har vært flink til å spare, unner de seg gode reiseopplevelser. Rett før jul var kona på venninnetur til Tenerife, mens han tok med sønnen og dattera til England for å se favorittlaget Manchester United. Vi skulle egentlig vært på en tur nå på tidligvåren og, sier Rune. Hvert år drar ekteparet Aune på blåtur sammen med seks andre par, og i år var det de som fikk velge reisemål. Vi valgte Krakow, men den turen ble stoppet av flystreiken som var i Norwegian, sukker Rune. Selv om familien Aune bruker av sparepengene til reiser og opplevelser, er det penger igjen på sparekontoen som fortjener å bli forvaltet på en god måte. Innskuddsrentene nå om dagen er jo ikke mye å skryte av, så da Jostein fortalte meg om den nye egenkapitalbevisordningen i banken ble jeg umiddelbart interessert, sier anleggslederen. Rune Aune føler at han har fått god hjelp av Åfjord Sparebank opp gjennom livet og synes det er helt naturlig å investere deler av sparepengene sine på eiersiden i den lokale banken. Det gir dessuten mer avkastning enn en sparekonto. Det føles trygt og nært å sette pengene sine i Åfjord Sparebank. Det er bedre at overskuddet i banken pløyes tilbake til folk i lokalsamfunnet, enn at det kommer folk utenfra som reiser med overskuddet. Det betyr mye for meg at jeg har en relasjon til tilbyderen i forhold til om det kom en selger med stresskoffert fra Trondheim, hevder Rune Aune. Tekst og foto: Lars Olaisen 4 Hjertelig hilsen 1/2015 n Åfjord Sparebank

5 NÆRINGSTORG Åfjord er i rute! Fasaden på Åfjord Sparebank sitt nye bankbygg som også skal inneholde et topp moderne næringstorg i andre etasje. Fiberkabel, møterom, spiserom, sosiale soner og minikjøkken er noe av det som banken kan friste leietagere til næringstorget med. Illustrasjon: Pir2 Åfjord kommune er en kommune i vekst. Hvis du googler Åfjord på den enkleste måten får du treff. Googler du Trondheim får du cirka treff. Med tanke på hvor mange innbyggere og virksomhet en kommune på landet har i forhold til Norges tredje største by, synes vi faktisk Åfjord gjør det bra på verdens største søkemotor. Deler du innbyggertallet på antall google-treff kommer Åfjord opp i nesten 15, mens Trondheim lander bare på ca åtte. Åfjord er imponerende. Kommunen vokser og trives. Vi har nye skoler, idrettshall, aktive lag og foreninger, hyttefolk og turister i fleng. Basseng står for tur, og det lokale næringslivet har ekspandert ganske så stort de siste årene. Parken kjøpesenter er et eksempel, og rett over gata finner du Åfjord Sparebank. Riktignok har banken sett mer ut som en byggeplass de siste månedene, men det begynner å ta form. Det nye tilbygget ser lyst og fint ut, og det blir spennende å se hvordan alt blir Miljøillustrasjon fra næringstorget. når den siste snekkeren har pakket sammen og anleggsmaskiner har forlatt banktomta i oktober. Planløsing Banken selv skal ha hele første etasje, mens andre etasje skal romme spiserom, møterom og ikke minst et topp moderne Næringstorg. Bygget har også kjeller, samt god dekning på parkering. Til sammen er hele bygget på ca 1850 m2, hvor ca 620 m2 er satt av til Næringstorget. Hovedinngangen til banken blir nå mot Joakim Brevolds alle, mens leietakere får egen inngang som fungerer uavhengig av bankes åpningstid. Arkitektene bak det ny bank-bygget Spiserom. Illustrasjoner: Pir2 er Pir2 fra Trondheim, som har hatt en tett dialog med utbygger under hele prosessen. I samråd med banken er det lagt opp til et næringstorg hvor det er rom for forskjellige løsninger, som for eksempel cellekontorer og åpent landskap. Minikjøkken, sosiale soner, et arbeidsmiljø hvor mennesker, uavhengig av bransje, kan jobbe sammen og dele erfaringer og dra nytte av hverandre. Vi presenterer illustrasjoner av mulige kontorløsninger av Næringstorget, og oppfordrer deg som er interessert i å ta kontakt med banken for å få prospekt og informasjon. Tekst: Sølvi Murvold Åfjord Sparebank n Hjertelig hilsen 1/2015 5

6 NÆRINGSTORG Forslag kontorløsning næringstorg I: Forslag kontorløsning næringstorg II: 6 Hjertelig hilsen 1/2015 n Åfjord Sparebank

7 Flere og bedre resultater gjennom samlokalisering Åfjord Utvikling skal fra oktober i år bli en del av Næringstorget i Åfjord. Årsaken er enkel, sier daglig leder for Åfjord Utvikling AS, David Mouritzen. Vi ønsker å være en del av et næringstorg hvor vi har optimale betingelser for å kunne skape bedre og flere resultater, sier Mouritzen og legger til at samlokalisering med andre næringsaktører er en avgjørende faktor for Åfjord Utvikling AS. «Motivation starts with location» Utvikling handler også om å skape rammer og plattformer, hvor nye og annerledes ideer og samarbeid oppstår. Dette er med og skaper grunnlag for økt vekst, sysselsetting og generell attraktivitet, sier utviklingssjefen, og innfører et nytt begrep for de fleste av oss; «Motivation starts with location». Hvis man ser på andre nærings-, innovasjons-, og utviklingsmiljøer rundt om i Norden (og resten av verden), så er det en klar tendens til at forskjellige aktører samlokaliserer seg med overskrifter som clusters, inkubatormiljøer og co-working spaces, forklarer han. Forenklet sagt handler det om å skape attraktive plattformer hvor utvikling av relasjoner, prosesser og kommunikasjon mellom private bedrifter, offentlige aktører og gjerne forskningsmiljøer er med på å skape grunnlag for utvikling, sier Mouritzen. Samlokalisering Åfjord sine mest åpenbare ressurser, er selvsagt menneskene som bor og arbeider her. Gjennom å tenke smart, nytt, annerledes og også tørre å være modige og grundige er det innbyggerne som skal sikre fremtida til Åfjord. Det viktigste er likevel å ha tro på David Mouritzen er daglig leder i Åfjord Utvikling AS. framtida. Samlokalisering er en gunstig og opplagt måte skape en plattform på, hvor en kan dele tanker, oppbygge tillit og få innsikt i hverandres kunnskap og nettverk, sier David Mouritzen. Dermed er også forutsetningene for å få frigjort synergipotensialene som oppstår når man arbeider på tvers av sektorer, kompetanse og generasjoner tilstede, legger han til. De fleste som jobber i et åpent, samlokalisert miljø, vil oppleve at dynamikken som oppstår er høyst motiverende. En frigjøring av synergipotensialet handler både om de fysiske og kulturelle vilkår som en samlokalisering gir. I Åfjord har man til dags dato ikke hatt et slikt miljø som er beskrevet ovenfor, og Åfjord Utvikling AS ønsker Næringstorget hjertelig velkommen, og ser frem til å bli en del av et spennende, dynamisk og motiverende næringsmiljø. Hovedfokus blir å skape flere og bedre resultater til fordel for hele Åfjord! Involver meg, og jeg forstår Utvikling og vekst handler i stor grad om å involvere og forstå hverandre. Jo større fysisk og mental avstand det er mellom mennesker, jo vanskeligere blir det å involvere seg, noe som den kinesiske filosofen Konfutse ( f. Kr.) satte ord på: «Fortell meg, og jeg glemmer. Vis meg, og jeg husker. Involver meg, og jeg forstår.» Å forstå hverandres utfordringer og ønsker, er første og viktigste premiss for å skape utvikling, resultater og vekst, sier David Mouritzen. Jeg ønsker velkommen til samlokalisering! Tekst: Redaksjonen Åfjord Sparebank n Hjertelig hilsen 1/2015 7

8 Fotballaget skaper enga For ti år siden lå seniorfotballaget i Åfjord IL nesten nede for telling. Laget befant seg i en anonym tilværelse et sted i 5.divisjon da ledelsen fant ut at det måtte nye koster til. Den nye kosten het Odd-Petter Hosen. Byggmester Odd-Petter Hosen fra Stokkøya hadde vært trener for aldersbestemt fotball i mange år, og var på dette tidspunktet trener for kretslaget i Sør-Trøndelag. Han husker godt møte med de litt fortvilte åfjordingene. Oppmann Øyvind Kne og altmuligmann Helge Bye tok kontakt og lurte på om vi kunne ha et treff og prates. På møtet, som fant sted i 2006, tok jeg på meg jobben som trener og vi planla at klubben skulle nå 3.divisjon i løpet av tre år, forteller Hosen. Opptur Det ambisiøse målet skulle vise seg å bli vanskeligere å oppnå på banen, enn det var å sette et slikt mål av tre optimistiske entusiaster på papiret. Dog ikke verre enn at det tok kun to år mer enn planlagt å nå 5.divisjon. Før vi kom oss opp i 4.divisjon var vi nummer to i 5.divisjon to år på rad. Vi kom på andreplass i 2007 og lå an til å kunne vinne i Mellom oss og fjerdedivisjon sto bare en hjemmekamp mot Byneset. Vi hadde ledet hele kampen da Byneset i siste minutt plutselig utlignet til 1-1 etter en keepertabbe. Byneset rykket dermed opp og vi ble værende i 5.divisjon. Etter det var det tungt å ta fatt på en ny sesong, husker gammeltreneren. Året etter, i 2009, var alle innstilt på at de bare måtte de komme seg videre i divisjonssystemet. Det største hinderet skulle bli erkerivalene fra Ørland, som hadde både A-laget og B-laget sitt i 5.divisjon. Klubben utnyttet reglene slik at de kunne stille med bare A-lagsspillere i den avgjørende kampen mot Åfjord (som egentlig var en B-lagskamp for Ørland). Odd Petter Hosen har betydd veldig mye for Åfjords seniorlag i fotball. Å sette seg ambisiøse mål er ikke noe Hosen ser mørkt på, tvert imot. 8 Hjertelig hilsen 1/2015 n Åfjord Sparebank

9 sjement og forbilder Til tross for Ørlands utnytting av reglene vant vi 2-0. Det ene målet kom på et fantastisk frispark fra 35 meter av Ronny Hegvik. Ekstra deilig var det at vi rykket opp til 4.divisjon på vegne av nettopp Ørland, mimrer Hosen. Opprykket i 2010 fikk en litt trang start, med seks tap på de første syv kampene, men det endte med seier i de resterende. Samme år ble seriesystemet lagt om til seks divisjoner, men Åfjord beholdt plassen sin i 4. divisjon. Neste sesong skulle vise seg å gi nye triumfer for åfjordslaget. I 2011-sesongen vant vi divisjonen vår på nytt og rykket opp til 3.divisjon, to år etter den opprinnelige planen. Imidlertid skulle det vise seg at det unge laget vårt fikk problemer på det nivået, og det endte med nedrykk til 4.divisjon igjen etter endt sesong i 2012, forteller Hosen. Selv om laget gikk på mange nederlag i 2012 var det noen store øyeblikk også. Det største var utvilsomt kampen mot Rosenborgs tredjelag hjemme på Åset. Det var utrolig artig å vinne 2-1 mot Rosenborg 3 på overtid foran 400 tilskuere. Vi ledet med ett mål da Rosenborg 3 utlignet helt i sluttminuttene. Å score på overtid da var en fantastisk opplevelse for både laget og publikum, sier Hosen. Samme år spilte ungguttene fra Åfjord bortekamp mot Frøya og vant 7-4. På det tidspunktet hadde Rosenborgs A-lag treningsleir der, og på sidelinja sto hele laget, med trenere og støtteapparat, og så på at åfjordsguttene overkjørte Frøya, som hadde hentet inn både utlendinger, og spillere fra hele Trøndelag, for å forsterke laget sitt. Nesten juling Fra og med 2013-sesongen gav Odd- Petter Hosen seg som trener. Siden har han vært oppmann for fotball- Sponsor! Åfjords Daniel Viem i duell med Ranheims toppscorer Jo Sondre Aas under åpningskampen av nye Åset kunstgressbane i Ranheim vant oppskriftsmessig den private oppvisningskampen. Åfjord Sparebank n Hjertelig hilsen 1/2015 9

10 Åfjords lagoppstilling da Byåsen ble slått 1-0 på bortebane i Nederst fra venstre: Arvid Sæther Bye, Raymond Adsen Braseth, Mats Myklebost, Thomas Adsen, Kenneth Fremo, Gøran Hosen, Torbjørn Melhuus. Øverst fra venstre: Trener Terje Ressem, Daniel Viem, Øystein Hegvik, John Einar Storsve, Kenneth Valleraunet, Magne Larsen, Kristoffer Flenstad, Matias Åkerlund, Marius Forfot, Nikolai Nilsen, Kent Henrik Skallerås og hjelpetrener Egil Jensen. Foto: Odd Petter Hosen gruppa. Inn som nye trenere kom Roar Harbak og Kåre Olav Sakshaug. De maktet å føre klubben tilbake til 3.divisjon på første forsøk, og der er klubben også i dag, nå med Terje Ressem som trener. I fjorårssesongen var Åfjord plassert i gruppe med en del lag fra Østlandet, og oppmann Hosen deltok på flere av reisene. En av dem endte nesten i katastrofe for den sindige byggmesteren. Vi spilte mot Alvdal da en av spillerne deres ble dømt for hands. Vi som satt på benken bidro, ifølge Alvdalledelsen, sterkt til at dommeren utviste spilleren. Jeg ble truet med skikkelig juling og måtte spurte til bussen og låse meg inne. Etter hvert roet det hele seg ned, men det var skikkelig ampert en periode ja, ler Hosen. Det hører med til historien at Alvdal ble veldig godt mottatt da de gjestet Åset senere i sesongen. Vanskelige treningsforhold I dag trener seniorlaget tre ganger i uka, i tillegg til spillernes egentrening. Tirsdag og torsdag trenes det i Åfjordhallen, fredager i Vanvikanhallen for å få samtrening med spillerne som bor i Trondheim. Jeg er nokså sikker på at vi har de dårligste treningsfasilitetene av alle lagene i 3.divisjon. Åfjordhallen er en håndballhall og er lite egnet til god fotballtrening. I tillegg er kapasiteten nærmest sprengt. Vi ønsker oss sårt en innendørshall for syverfotball slik de har i Vanvikan. Der trenes det fotball hele året i god temperatur, sier Hosen. Forbilder Som mangeårig ildsjel for idretten i Åfjord understreker Odd-Petter Hosen betydningen av det engasjementet som skapes av fotballgruppas virksomhet. Vi har tro på at det vi gjør for disse guttene har en effekt slik at de som har flyttet fra Åfjord fortsatt har en sterk tilknytning til bygda vår. Vi opplever også at vi skaper mye engasjement for de som bor i Åfjord. Spesielt er det artig at folk fra både Harbak og Linesøya, og fra Nordalen Foto: Privat og Stordalen kommer for å følge med på seniorlaget. I tillegg synes vi det er viktig at vi er gode forbilder for de unge spillerne, og det synes jeg vi har lyktes med, hevder Hosen. Hjelp og støtte Takket våre gode samarbeidspartnere og en fantastisk støttegruppe har seniorlaget i dag god økonomi. Lagets viktigste samarbeidspartner, Åfjord Sparebank, stilte velvillig opp med litt ekstra støtte i den økonomisk krevende fjorårssesongen da laget var plassert i gruppe med mange lag fra 10 Hjertelig hilsen 1/2015 n Åfjord Sparebank

11 Østlandet. Det medførte et uvanlig stort reisebudsjett. Det er ganske krevende å drifte et seniorfotballag i ei bygd som Åfjord. Noen bor i Trondheim og noen er på jobb andre steder som pendlere. Vi har et ganske stort budsjett på leie av treningshaller i Trondheim og Vanvikan i løpet av et år, forklarer Hosen. I tillegg til den økonomiske støtten laget mottar fra eksterne samarbeidspartnere er arbeidet til styringsgruppa av helt avgjørende betydning for driften av laget. Fotballgruppa har en fantastisk støttegruppe som sørger for at alt er på stell til enhver tid. Det er mange funksjoner som må være på plass for å delta på det nivået vi gjør, opplyser oppmannen. Flyttedag! Fra mandag 13. april blir banken å finne i nybygget om du skal innom. Inngangen blir den samme som før, men den gamle delen stenges for ombygging og blir stengt fram til «nyåpning» RU UT LA i oktober. Fredag 10. april holder banken stengt for å ha en ekstra flyttedag i tillegg til helga. kles med OSB Minibank og nattsafe blir også flyt- dør, gjenbruk dagens tet på, men ikke med så mange skilt personalsinngang meter, A69-04 forklarer banksjef Jostein Stjern. Vi er med! LA inngang bakrom minibank natt-safe enkelt takutstikk MV postkasse (opp på natt-safe) T MV inngang vindfang Sponsor! LA MV stenges midlertidig når det skal rives og bygges ny stenderverk prosjekt: byggherre: tittel: prosjektleder: tegnet av: målestokk: "0-punkt": OK tynnavretting i aksekryss 9/C, 1.etg LA Næringstorget Åfjord midlertid inngang/minibank RSP 1:50 inngang bank dato: rev.: G XT G Stjern Entrepenør AS sjøveien Åfjord tlf: e-post: prosjekt. nr. tegning. nr. Nybygget Banken viktigst Åfjord Sparebank er viktigste sponsor for seniorlaget, noe den også er det for den øvrige idretten i Åfjord. Det koster å drive seniorfotball og vi i fotballgruppa har bare møtt velvilje i banken hele vegen. At banken er positiv til den virksomheten vi driver gjør at det er lettere å få andre til også å delta på sponsorsiden, sier Hosen. Da banen på Åset fikk nytt kunstgressdekke i fjor gikk Åfjord Sparebank tungt inn i prosjektet slik banken også gjorde den gang anlegget ble bygd. Ifølge Odd-Petter Hosen er det takket være støttespillerne, med banken og kommunen i spissen, at anlegget fremstår som et av de fineste kunstgressanleggene i Trøndelag. Dette er fotballgruppa svært glade for. Det brukes masse tid på det frivillige idrettsarbeidet i Åfjord, og derfor er det viktig å ha en slik støttespiller som Åfjord Sparebank som så til de grader verdsetter det arbeidet som gjøres blant barn og unge i bygda, avslutter oppmann Hosen. Tekst og foto: Lars Olafsen Åfjord Sparebank er sponsor for en rekke privatpersoner, lag og foreninger i Åfjord, Osen og Roan: Bjørgan By Skytterlag Drosjer Frode Skjærvik Drosje Janne Guttelvik Drosje Roger Karlsen Fiskefestivalen på Bessaker Foreningen Åfjordsbåten Galleriet Den Blå Katt Herfjord Skytterlag Ingeborg Eian Osen Jeger og Fisker Osenhælja Osen/Steinsdal Idrettslag Roan Grendalag Runa Grydeland Synne Reitan Steinsdal Skytterlag Sportsklubben Stoksund Stoksund Sommerfestival Sørdalsdagen Åfjord Motorklubb Åfjord idrettslag Åfjord idrettslag damelaget håndball Åfjord idrettslag herrelaget fotball Åfjord Janitsjar Åfjord Teaterlag Åset Stadion Åfjord Utvikling as Kontaktinformasjon Adresser: ÅFJORD SPAREBANK Stordalsvegen ÅFJORD Telefon Avd. Trondheim Søndre gt. 7 Postboks 112, Sentrum 7400 TRONDHEIM Telefon E-post: Åpningstider Man, tirs, ons, fredag kl Torsdag kl (Åfjord) Sommertid (15. mai -31. august) Man, tirs, ons, fredag Åfjord kl Sparebank n Hjertelig hilsen 1/ Torsdag kl (Åfjord)

12 Returadresse: Åfjord Sparebank Stordalsvegen Åfjord Enkelt med mobilbanken Ann-Kristin Jørgensen er en svært fornøyd bruker av Åfjord Sparebank sin mobilbank: Det er så enkelt sier hun, jeg har banken med meg overalt, uansett hvor jeg er, og kan betale regninger og føre over penger på en-to-tre. Jeg er blitt helt avhengig, sier hun med et smil, og legger til at det blir jo ikke så ofte hun har ærend i selve banken lengre. Men jeg treffer jo heldigvis mange av de som jobber der ellers og, så stort er det ikke i Åfjord! Mobilbank er genialt! De fleste hverdagslige gjøremål som å betale regninger, godkjenne efaktura, sjekke saldo, overføre penger mellom dine egne konti og andres gjør du raskt og enkelt i mobilbanken. Det er en smal sak å laste ned Åfjord Sparebank sin mobilapp, enten i App Store, eller Google Play. Søk på navnet, og du er bare noen få enkle trinn unna en enklere hverdag. Vi gir deg en enkel bruksanvisning, slik at du kan komme i gang. n Du må først aktivere mobilbanken din i nettbanken. Når du er inne i nettbanken, finner du mobilbank i menyen. n Velg «Aktiver» til høyre for «Mobil App til Iphone og Android». n Tast inn telefonnummeret mobilbanken skal aktiveres i. n Lag din egen PIN-kode. PIN-koden trenger du når du logger deg på mobilbanken og signerer regninger. n Klikk OK. Flere kontoer? Har du flere kontoer som skal aktiveres i mobilbank, velger du den avtalen du ønsker mens du er inne i nettbanken. Du velger «Endre» til høyre for «Mobil App til Iphone og Android». Mobilnummeret ble registrert i forrige runde, så du trenger ikke å legge det inn på nytt, og du bruker også samme PIN-kode. Trykk OK, og du har tilgang til en av dine andre avtaler/ konti i Åfjord Sparebank. Logg deg inn via mobil Første gang du logger deg inn i mobilbanken må du taste personnummeret og PIN-koden som du har valgt. Velger du «Husk personnummer», trenger du kun å logge deg på med PIN senere. Velg deretter de kontoene du vil skal vises på din startside i Mobilbanken. Vi håper mobilbanken vil bidra til å gi deg bedre oversikt over din økonomi, og at du bruker mindre tid på bank!

hilsen «Kjør for livet» valgte Åfjord Sparebank Side 4 Osen Bygdetun. Side 8 ÅfjordUng. Side 10 Sponsoravtale for skytterlagene.

hilsen «Kjør for livet» valgte Åfjord Sparebank Side 4 Osen Bygdetun. Side 8 ÅfjordUng. Side 10 Sponsoravtale for skytterlagene. Kundemagasin for Åfjord Sparebank. Nummer 1/2013. Årgang 5 Hjertelig hilsen Osen Bygdetun. Side 8 ÅfjordUng. Side 10 Sponsoravtale for skytterlagene. Side 11 «Kjør for livet» valgte Åfjord Sparebank Side

Detaljer

Skipelva Kraftverk. hilsen. BSU. Side 8 Forsikring for utenlandsstudenter. Side 10. Stolte grunneiere i Osen:

Skipelva Kraftverk. hilsen. BSU. Side 8 Forsikring for utenlandsstudenter. Side 10. Stolte grunneiere i Osen: Kundemagasin for Åfjord Sparebank. Nummer 2/2010. Årgang 2 Hjertelig hilsen Stolte grunneiere i Osen: Skipelva Kraftverk BSU. Side 8 Forsikring for utenlandsstudenter. Side 10 Nettbank. Side 9 David vs

Detaljer

hilsen En fremtid for gårdbrukeren Nye regler for pensjon Side 7 Bueskytter Marit Olaisen Side 8 Nytt piano. Side 9 Spaltisten.

hilsen En fremtid for gårdbrukeren Nye regler for pensjon Side 7 Bueskytter Marit Olaisen Side 8 Nytt piano. Side 9 Spaltisten. Kundemagasin for Åfjord Sparebank. Nummer 1/2010. Årgang 2 Hjertelig hilsen En fremtid for gårdbrukeren Side 4 Nye regler for pensjon Side 7 Bueskytter Marit Olaisen Side 8 Nytt piano. Side 9 Spaltisten.

Detaljer

Bessakerfestivalen fikk Hederspris Side. hilsen

Bessakerfestivalen fikk Hederspris Side. hilsen Kundemagasin for Åfjord Sparebank. Nummer 1/2014. Årgang 6 Hjertelig hilsen Topp moderne treningssenter i Åfjord. Side 3 Emil Sørheim. Side 7 Gærne damer i bresjen for Osenhælja. Side 6 Bessakerfestivalen

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Nr. 3 2012 Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Innhold Nr. 3 2012 4 Ungdom og boligsparing 6 Eget hjem egen forsikring?

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2013. Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé. Klæbu i vinterskrud. Den gamle mølla ved Tullbekken. Ekte eller falske penger?

Kundebladet. Nr. 3 2013. Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé. Klæbu i vinterskrud. Den gamle mølla ved Tullbekken. Ekte eller falske penger? Kundebladet Nr. 3 2013 Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé Klæbu i vinterskrud Den gamle mølla ved Tullbekken Ekte eller falske penger? Kundebladet Klæbu Sparebank. Hovedkontor: Tlf.: 04358 Faks:

Detaljer

Kundebladet. Nr. 2 2013. Les bl.a. om: Riktige kort på reisen. Nå er vi. Lego på lek og alvor. Mange gamle setre i Klæbu

Kundebladet. Nr. 2 2013. Les bl.a. om: Riktige kort på reisen. Nå er vi. Lego på lek og alvor. Mange gamle setre i Klæbu Kundebladet Nr. 2 2013 Les bl.a. om: Riktige kort på reisen Nå er vi Lego på lek og alvor Mange gamle setre i Klæbu Kundebladet Innhold Nr. 2 2013 4 Sommeren er kort.. med gode og riktige betalingskort

Detaljer

BALANSE. I full sving

BALANSE. I full sving BALANSE en utgivelse fra Svea Finans ÅRGANG 2 / #2.2012 I full sving Camilla Sagmo Voje har danset ballett i 16 år. Det hjelper når hun som avdelingsleder for Svea i Trondheim skal finne balansen mellom

Detaljer

Nr. 9-2013 - 96. årgang. Nord- Norges finanstopp. Side 17

Nr. 9-2013 - 96. årgang. Nord- Norges finanstopp. Side 17 Nr. 9-2013 - 96. årgang Nord- Norges finanstopp Side 17 N Y H E T E R Nå lager vi BankID 2.0! Thorbjørn Sundbøe er prosjektleder for «BankID 2.0», et av de største løftene som er gjort i BankID siden

Detaljer

Kundebladet. Nr. 1 2012. Les bl.a. om: Kormiljøet i Klæbu. Banken på selvbetjening. Han samler på motorsager. Bankens årsregnskap

Kundebladet. Nr. 1 2012. Les bl.a. om: Kormiljøet i Klæbu. Banken på selvbetjening. Han samler på motorsager. Bankens årsregnskap Kundebladet Nr. 1 2012 Les bl.a. om: Kormiljøet i Klæbu Banken på selvbetjening Han samler på motorsager Bankens årsregnskap for 2011 Kundebladet Innhold Nr. 1 2012 4 Ronny Fredrik roser banken 6 Nå vurderes

Detaljer

Spillerutvikling i en breddeklubb

Spillerutvikling i en breddeklubb Spillerutvikling i en breddeklubb AV: Morten Tandberg 1 1. Forord Denne oppgaven er skriftlig oppgave på UEFA-A lisens kurset 2012 og jeg skal se nærmere på hvordan vi driver spillerutvikling i Norge og

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 Nr. 1-2013 - 96. årgang Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 N Y H E T E R NIBOR: Påstander om manipulasjon tas alvorlig Påstandene om at den norske pengemarkedsrenten, NIBOR, skal ha vært manipulert

Detaljer

Stor trygghet I gode forsikringer

Stor trygghet I gode forsikringer Vigdis Rekdahl og ØiVind Clausen: LO-medlemmenes egne forsikringsguider sarah PeRsson: Gode fordeler også for unge medlemmer alfred skaiaa: Historisk tilbakeblikk fra medlemsbok til magnetstripe 7 4 14

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Nr. 5-2013 - 96. årgang. Tostrup turnerer landet rundt. Med banken i klasserommet. Side 6. Side 14

Nr. 5-2013 - 96. årgang. Tostrup turnerer landet rundt. Med banken i klasserommet. Side 6. Side 14 Nr. 5-2013 - 96. årgang Tostrup turnerer landet rundt Side 6 Med banken i klasserommet Side 14 ...og snart er det sommer... N Y H E T E R Sparebankbladet får færre utgivelser Sparebankforeningens styre

Detaljer

FRI for farer? NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22

FRI for farer? NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22 NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22 FRI for farer? Høyremagasinet / MULIGHETER 2-10 / 1 TRYGGE LOKALSAMFUNN Høyres politikk bygger

Detaljer

VERDEN PÅ TØYEN. Musikk- og kulturprogrammet. Læring gjennom musikk

VERDEN PÅ TØYEN. Musikk- og kulturprogrammet. Læring gjennom musikk VERDEN PÅ TØYEN Musikk- og kulturprogrammet Læring gjennom musikk Hvorfor gjenspeiler ikke barne- og ungdomsorganisasjonene det etniske mangfoldet vi har i Norge?! Hvordan øke mangfoldet i organisasjonene?

Detaljer

Kvinnelige gründere forteller. Baard Fiksdal

Kvinnelige gründere forteller. Baard Fiksdal Kvinnelige gründere forteller Baard Fiksdal NHO Service er den tredje største landsforeningen i NHO. Vi organi- serer 557 konsern med over 2.000 virksomheter, 58.000 årsverk og 38 milliarder kroner i omsetning

Detaljer

ALLE MENNESKER HAR ET STORT POTENSIALE!

ALLE MENNESKER HAR ET STORT POTENSIALE! N y h e t s m a g a s i n f r a M a r i t a S t i f t e l s e n N r. 1 2 0 1 5 2 3. å r g a n g FOTO: Kamilla Kvamme SIDE 4 SIDE 10 SIDE 14 JOSEF OG JOE NYTT LIV FOR FAR OG SØNN OSKAR ALLE MENNESKER HAR

Detaljer

Stavanger kan bli 10. største by

Stavanger kan bli 10. største by BEDRE RUSTET FOR MOTGANG side 38 2015 - ET ÅR FOR GRÜNDERE side 14 U37 - DE UNGE PÅ BANEN side 40 NÆRINGSLIVSMAGASINET NR. 2 2015 ÅRGANG 21 Rosenkilden Stavanger kan bli 10. største by Dersom Stavanger

Detaljer

VOKSER PÅ UTLENDINGER. Frykter monopol SIDE 8-9. Bekymret for utelivet SIDE 4-7. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

VOKSER PÅ UTLENDINGER. Frykter monopol SIDE 8-9. Bekymret for utelivet SIDE 4-7. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen SEPTEMBER 2011 VOKSER PÅ UTLENDINGER Tromsø verdens arktiske hovedstad er fullstendig avhengig av å importere arbeidskraft fra utlandet for å fortsette å vokse.

Detaljer

SITUASJON: For få timer i døgnet ØNSKE: En bank som tilpasser seg min bedrift

SITUASJON: For få timer i døgnet ØNSKE: En bank som tilpasser seg min bedrift 5 10 Tema: Brøttøra Er du opptatt av bedriftens forsikringer? Trondheim Assuranse AS tilbyr gjennomgang og betjening av hele bedriftens forsikringsbehov. Du får fast kontaktperson som kjenner bedriften.

Detaljer

Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg

Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg 2 selvhjelp - en innføring STIFTELSEN NORSK SELVHJELPSFORUM (NSF) Et nasjonalt kompetanse-

Detaljer

en utgivelse fra Svea Finans 1/2011 Et fruktbart samarbeid

en utgivelse fra Svea Finans 1/2011 Et fruktbart samarbeid BALANSE en utgivelse fra Svea Finans 1/2011 Et fruktbart samarbeid Det er næringslivets plikt å ta samfunnsansvar ved å støtte idrettslag og ideelle organisasjoner, mener administrerende direktør Olav

Detaljer

Magasinet Utgave 1 Februar 2011

Magasinet Utgave 1 Februar 2011 Magasinet Utgave 1 Februar 2011 01 Startlån fikk familien tilbake til Karlsøy Side 20-23 verdige vinnere Møt de tre vinnerne av KLPs arbeidsmiljøpris for 2010 Side 6-15 Innbruddsikring Askim videregående

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Dette tror vi om 2014

Dette tror vi om 2014 Rosenkilden Næringslivs magasinet nr. 1 2014 årgang 21 Dette tror vi om 2014 Ny all time high på norsk sokkel, lav, ledighet, lave renter og en svekket krone kurs som styrker eksportindustrien. Les hva

Detaljer

Der innflytteren tas vare på

Der innflytteren tas vare på Prosjektrapport nr. 7/2003 Der innflytteren tas vare på En studie av utvikling, strategisk tenkning og praktisk arbeid med inn- og tilbakeflytting i Tinn kommune Hanne Mari Førland SERA Hans Kjetil Lysgård

Detaljer