Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks Drøbak. Organisasjonsnummer:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797"

Transkript

1 Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks Drøbak. Organisasjonsnummer:

2 Årsberetning 2011 Virksomheten Norsk Luftambulanse AS ble stiftet i 1977 og er et heleid datterselskap av NLA Holding AS. Selskapet har en unik kompetanse i grensesnittet mellom akutt- og flymedisin, flyoperasjoner og redningstekniske ferdigheter. Norsk Luftambulanse AS er den største legehelikopteroperatøren innenfor Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste i Norge. Selskapet er alene om å tilby et konsept til det offentlige, som integrerer flyoperative, redningstekniske og medisinske tjenester. I kontrakt med Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS) er Norsk Luftambulanse AS i dag operatør på åtte av elleve legehelikopterbaser Trondheim, Førde, Bergen, Stavanger, Arendal, Lørenskog, Dombås og Ål. Ved basen på Lørenskog er det to helikoptre i beredskap. Tjenesteleveransene har vært stabile i Norsk Luftambulanse AS har fløyet 5317 timer og gjennomført 6623 ambulanseoppdrag. Samlet regularitet for de åtte legehelikopterbasene selskapet opererer var i 2011 på 98,2 prosent. Etter avtale med St. Olavs Hospital HF og Helse Innlandet HF leverer selskapet også medisinsk bemanning til redningshelikopterbasen på Ørland i tillegg til legehelikopterbasen på Dombås. Selskapets hovedkontor ligger i Drøbak. Tekniske hovedbase, som utfører tungt vedlikehold på selskapets helikoptre, holder til på Langhus i Ski kommune. Det har i 2011 vært naturlige utskiftninger i selskapets styresammensetning. Selskapet har engasjert ekstern styreformann. Selskapet ble i 2011 forespurt om å delta i et prøveprosjekt i Danmark om å drifte en luftambulansebase på Jylland. I den forbindelse har selskapet etablert et datterselskap i Danmark som leverer luftambulansetjenester til det danske markedet. Medarbeidere og arbeidsmiljø Internkontrollforskriften er en integrert del av selskapets kvalitetssystem. Kvalitetssystemet er basert på NS-EN ISO 9000:2008 serien. Standarden er tilpasset virksomhetsområdene og omfatter all virksomhet i selskapet. Ved utgangen av 2011 hadde selskapet 101,2 årsverk (2010: 92,4 årsverk) fordelt på 114 ansatte (2010: 104 ansatte). Disse fordeler seg slik: Virksomhetsområde: Årsverk: Medisinsk drift: 6,4 Redningsteknisk avdeling 35 Flyoperativ avdeling 36 Teknisk avdeling + verksted 17 Administrasjon 6,8 Side 1

3 Arbeidsmiljøet i selskapet er godt. Det er også gjennomført basevise samlinger med faglig og sosialt innhold, der ledelsen har vært representert. De utfordringer den samlede virksomheten i selskapet har hatt i 2011 er utført av de ansatte med engasjement og godt samarbeid mellom enhetene. Sykefraværet i selskapet var 398 dager i 2011 (2010: 288 dager), noe som utgjorde 1,8 prosent (2010: 1,4 prosent). Det var ingen uhell med alvorlige personskader i selskapet. Verneombudsordningen er integrert i selskapet. Likestilling Norsk Luftambulanse AS er et operatørselskap, som rekrutterer medarbeidere innenfor mannsdominerte yrkesgrupper. Selskapet arbeider for å øke kvinneandelen og tilpasser driftsforholdene etter dette. Ansettelser er kjønnsnøytrale og gjennomføres ut fra kvalifikasjoner, egnethet og tester. Selskapet har mellomledere av begge kjønn i bedriften. Antall kvinner og menn i selskapet fordeler seg slik: Kvinner Menn Andel i virksomheten Administrasjon 4 6 Drift Styresammensetning 2 6 Diskriminering Diskrimineringslovens formål er å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og å hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamming, hudfarge, språk, religion og livssyn. Selskapet jobber målrettet for å fremme lovens formål innenfor våre virksomheter, ikke bare hva gjelder likestilling, men også på de andre områdene bl.a. gjennom vår rekrutteringspolitikk. Kvalitet og sikkerhet Sikkerhets- og kvalitetsarbeidet er høyt prioritert i selskapet. Selskapets styre og ledelse er engasjert i kvalitets- og sikkerhetsarbeidet og det fører igjen til fokus på dette viktige arbeidet i hele organisasjonen. Et integrert crewkonsept, samlokalisering av vaktmannskapene på de respektive basene og kontinuitet i tjenesten er viktige flysikkerhetsmessige faktorer i selskapet. Vaktmannskapene knyttes sammen i velfungerende enheter, som er i beredskap og som planlegger og utfører oppdrag. Crew Resource Management (CRM) gjennomføres årlig for alle crewmedlemmer. Gjensidig forståelse og respekt for hverandres ansvarsområder er en viktig faktor i CRM. En annen aktivitet som har stor betydning for kvalitet- og sikkerhetsarbeidet er systemrevisjoner. Det gjennomføres årlig revisjon av alle avdelinger og baser. Resultatet av disse bidrar til kontinuerlig forbedring av alle deler av virksomheten til beste for kunder, ansatte og selskapet. Selskapet jobber kontinuerlig med å oppmuntre de ansatte til å rapportere hendelser. Det er bl.a. gjennom slike rapporter forbedringsområder innen kvalitets- og sikkerhetsarbeidet avdekkes. I 2011 ble det rapportert 246 hendelser, hvorav ingen var karakterisert som alvorlig. Side 2

4 Miljørapportering Selskapet driver ikke produksjon som medfører forurensning av det ytre miljø, utover det som følger av den ordinære virksomheten. Regelverket om begrensning av forurensing er integrert i den daglige drift. Selskapet sluttet seg til NOX-avtalen i Resultat og balanse Norsk Luftambulanse AS hadde i 2011 driftsinntekter på 247,4 mkr. (2010: 225,7 mkr.) Driftsresultatet for 2011 ble på 17,5 mkr. (2010: 19,8 mkr.) Årets resultat ble et overskudd på 4,7 mkr. (2010: 5,7 mkr.) Selskapet hadde ved utgangen av 2011 en rentebærende gjeld på 252,7 mkr. (2010: 245,6 mkr.), som i hovedsak er knyttet til selskapets investeringer i helikoptre. Selskapets likvide midler utgjør ved årets utgang 18,5 mkr. (2010: 9,2 mkr.) Likviditetssituasjonen er under god kontroll. Totalkapitalen i selskapet var 351,7 mkr. ved utgangen av Selskapets egenkapital var ved årets utgang 62,3 mkr., hvorav fri egenkapital var 27,1 mkr. I samsvar med regnskapsloven 3-3 a bekreftes det at forutsetningene for fortsatt drift er til stede. Styret foreslår at årets overskudd i Norsk Luftambulanse AS på 4,7 mkr. disponeres som følger: Annen egenkapital Sum 4,7 mkr. 4,7 mkr. Finansiell risiko Siden selskapets kunder er offentlige institusjoner med god betalingsevne anses kredittrisikoen som liten. Selskapets kundeavtaler er langsiktige, men det er knyttet risiko til forlengelse av disse. Fornyelse skjer etter offentlige anbud. Selskapet har en balansert eksponering i euro og USD, hovedsakelig begrenset til vedlikeholdsavtaler på helikoptre. Selskapet har en balansert profil på sine finansielle leasingavtaler mellom fast og flytende rente. Det ble i januar 2010 innført et rentesikringsprogram for 3 av 4 leasingavtaler som er etablert med flytende rente. Dette rentesikringsprogrammet har en løpetid på 3 år med en rentesats 3,77 %. Disse avtalene er i utgangspunktet etablert med en grunnlagsrente lik 3 måneders NIBOR (pr ,89 %). Dette gir en rentedifferanse 0,88 % p.a. UB lånesaldo for disse leasingavtalene var 83,8 mkr. Side 3

5

6 Resultat regnskap Note Salgsinntekt Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnad Lønnskostnad 4, Avskrivning Nedskrivning Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Inntekt på inv. i datterselskaper Renteinntekt Annen finansinntekt Rentekostnad til foretak i samme konsern 0 0 Annen rentekostnad Annen finanskostnad Netto finansposter Ordinært resultat før skatt Skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Årets resultat Overføringer Overført til annen egenkapital Side 5

7 Balanse pr. 31. desember 11 Anleggsmidler Note Immatrielle eiendeler Utsatt skattefordel Varige driftsmidler Kontormaskiner, flyoperativt utstyr Biler, inventar, redn.tekn. utstyr, uniformer, samb.utstyr HKP utstyr, verktøy, med. utstyr, landingsplass, software Helikopter, US Parts Sum varige driftsmidler Finansielle eiendeler Investering i aksjer og andeler Pensjonsmidler Sum finansielle eiendeler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Materiell Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler Side 6

8

9 Kontantstrømoppstilling Ordinært resultat før skatt Resultatandel fra investering i datterselskap Ordinære avskrivninger Endring i varelager Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Endring i forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger i pensjonsordninger Endring i andre tidsavrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld Investeringer aksjer og andeler Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld 0 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring av kontanter og kontantekvivalenter Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr Side 8

10 Noter til regnskapet 2011 Note 1 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Salgsinntekter Inntekter knyttet til kontrakter regnskapsføres over kontraktsperioden og i takt med de utførte tjenester. Inntektsføring ved salg av varer og andre tjenester skjer på leveringstidspunktet. Vurdering og klassifisering av balanseposter Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie eller bruk i virksomheten. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til opptakskost. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til opptakskost. Selskapet benytter ikke muligheten til å klassifisere andel av langsiktig gjeld med forfall innen ett år som kortsiktig gjeld. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. Varebeholdninger Lager av innkjøpte varer er verdsatt til anskaffelseskost og virkelig verdi. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans. Valuta Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert til balansedagens kurs. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid dersom de har levetid over 3 år. Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives over resterende økonomisk levetid. Pensjoner Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening og er videre basert på forutsetninger om diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden, fremtidig avkastning på pensjonsmidler samt aktuarmessige forutsetninger om dødelighet, frivillig avgang, osv. Pensjonsmidler er vurdert til virkelig verdi og fratrukket i netto pensjonsforpliktelser i balansen. Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i pensjonsplaner som skyldes endringer i og avvik fra beregningsforutsetingene (estimatendringer og -avvik) fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Andre skattereduserende forskjeller er ikke utlignet, men balanseført dersom det er sannsynlig at foretaket kan utnytte dem, og eventuelt nettoført. Leasing Leieavtaler vurderes som finansiell eller operasjonell leasing etter en konkret vurdering av den enkelte avtale. Finansielle leieavtaler kjennetegnes ved at leietaker overtar det vesentlige av risiko og kontroll knyttet til leieobjektet. Finansielle leieavtaler balanseføres og avskrives over leieperioden, renteelementet i leiekostnaden klassifiseres som finanskostnad. For operasjonelle leieavtaler beholder utleier det vesentlige av risiko og kontroll knyttet til leieobjektet. Operasjonelle leieavtaler kostnadsføres lineært over leieperioden. Side 9

11 Noter til regnskapet 2011 Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Kontanter er foruten kassebeholdninger også bankinnskudd og likvide plasseringer hvor formålet er å møte nær forestående kontantutbetalinger, og som umiddelbart og med uvesentlig kursrisiko kan konverteres til kjente kontantbeløp (kontantekvivalenter). Note 2 - Bankinnskudd Konsernet NLA Holding AS og Norsk Luftambulanse AS' likviditet er organisert i en konsernkontoordning. Dette innebærer at datterselskapets kontantbeholdning formelt sett er fordring på morselskap, og alle konsernselskapene er solidarisk ansvarlig for de trekk konsernet har gjort. Bundne bankmidler utgjør kr ,- Norsk Luftambulanse AS har stillet en garanti overfor Luftfartsverket på kr ,- Note 3 - Materiell Reservedeler, fuel og forbruksmateriell Note 4 - Lønn, godtgjørelser, lån til ansatte m.v. Lønnskostnader Lønninger Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Antall årsverk: 101,2 Antall ansatte : 114,0 Lønn Pensjons- Andre Godtgjørelser utgifter godtgjørelser Administrerende direktør: Styret: Administrerende direktør har avtale om lønn 15 mnd etter fratreden fra sin stilling. Ledende ansatte har ikke avtale om bonus eller aksjebasert avlønning. Ansatte har lån i selskapet på tilsammen kr Disse lånene avdras over 5 år. Renten tilsvarer skattefri rentesats fastsatt av myndighetene. Det er ikke ytet lån eller stillet garantier til adm.dir, ansatte, styremedlemmer, aksjonærer eller andre nærstående parter. Ingen lån eller garantier utgjør mer enn 5 % av selskapets aksjekapital. Side 10

12 Noter til regnskapet 2011 Godtgjørelse til revisor Lovpålagt revisjon Annen finansiell revisjon Skatterådgivning Andre attestasjonstjenester 0 0 Andre tjenester utenfor revisjonen 0 0 Alle beløp er eksklusiv mva. Note 5 - Pensjonskostnader og forpliktelser Selskapet har pensjonsordninger (en sikret ordning og en usikret ordning) som omfatter i alt 104 aktive og 17 pensjonister. Ordningene gir rett til fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene knyttet til den sikrede ordningen er dekket gjennom forsikringsselskap Årets opptjente pensjonsrettigheter Rentekostnad på opptjente pensjonsrettigheter Avkastning pensjonsmidler Administrasjonskostnader Resultatført planendring Avsetning underdekning gammel AFP ordning Resultatført virkning av estimatavvik Arbeidsgiveravgift Netto pensjonskostnad Estimert nåverdi av fremtidige pensjonsforpliktelser Estimerte pensjonsmidler Arbeidsgiveravgift Ikke resultatført virkning av estimatavvik Estimert pensjonsforpliktelse Avsetning fremtidige forpliktelse underdekning gammel AFP ordning Bokført pensjonsforpliktelse Økonomiske forutsetninger: Diskonteringsrente 3,8 % 3,8 % Forventet avkastning på pensjonsmidler 4,1 % 4,6 % Forventet lønnsregulering 3,5 % 4,0 % Forventet pensjonsøkning 0,1 % 0,5 % Forventet G-regulering 3,25 % 3,75 % Turnover 4,0 % 4,0 % Gammel AFP-ordning ble avviklet pr Gevinsten ved avviklingen av ordningen er inntektsført i 2010, og presentert som en reduksjon av lønnskostnader. En gjenværende avsetning gjelder selskapets egenandel for personer som er førtidspensjonister i den gamle ordningen. Ved avviklingen av den gamle AFP-ordningen viste det seg å være en betydelig underdekning i ordningen. Denne underdekningen må medlemsbedriftene dekke opp gjennom fortsatt innbetaling av premier for de kommende fem årene. Selskapets andel av denne underdekningen er estimert og avsatt for i regnskapet. Side 11

13 Noter til regnskapet 2011 Som erstatning for den gamle AFP-ordningen er det etablert en ny AFP-ordning. Den nye AFP-ordningen er, i motsetning til den gamle, ikke en førtidspensjonsordning, men en ordning som gir et livslangt tillegg på den ordinære pensjonen. De ansatte kan velge å ta ut den nye AFP-ordningen fra og med fylte 62 år, også ved siden av å stå i jobb, og den gir ytterligere opptjening ved arbeid fram til 67 år. Den nye AFP-ordningen er en ytelsesbasert flerforetakspensjonsordning, og finansieres gjennom premier som fastsettes som en prosent av lønn. Foreløpig foreligger ingen pålitelig måling og allokering av forpliktelse og midler i ordningen. Regnskapsmessig blir ordningen behandlet som en innskuddsbasert pensjonsordning hvor premiebetalinger kostnadsføres løpende, og ingen avsetninger foretas i regnskapet. Det betales ikke premie i den nye ordningen før i 2011, og da er premien fastsatt til 1,4 % av samlede utbetalinger mellom 1 G og 7,1 G til bedriftens arbeidstakere. Det er ikke fondsoppbygging i ordningen og det forventes at premienivået vil øke for de kommende årene. Note 6 - Varige driftsmidler Kontormaskiner, flyoperativt utstyr Biler, inventar, redn.tekn. utstyr, uniformer, samb. utstyr HKP utstyr, verktøy, med. utstyr, landingsplass Helikopter Sum Anskaffelseskost Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang/utrangering Ansk.kost Akk. avskr/nedskr Avgang/utrangering Akk. avskr/nedskr Bokført verdi Årets avskrivninger Økonomisk levetid 3 år 5 år 10 år 22 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær Selskapet leier 9 stk. helikopter av typen EC-135 og 1 stk. EC-145. Samtlige leieavtaler er finansielle leieavtaler. I tillegg leier selskapet 1 stk helikopter av typen EC-135. Dette er en operasjonell lease og er derfor ikke reflektert i varige driftsmidler. Selskapet arbeider med sertifisering av NVIS og installering av Lokus og Polycon i helikopterflåten. Det er påløpt kr ,- til dette arbeidet. Disse kostnadene er blitt i aktivert i januar 2012 da installasjonene er ferdige. Kostnadene avskrives over 3 år. Note 7 - Aksjer i andre foretak m.v. Nordic Air Ambulance A/S Torpomoen Drift AS Sum Eierandel 100 % 10 % Bokført verdi Stiftelse av selskap Andel årets resultat Bokført verdi Side 12

14 Noter til regnskapet 2011 Note 8 - Langsiktig gjeld Pantelån III LN-OOC, -OOD, OOE Pantelån IV LN-OOF, OOG, OOH Pantelån V LN-OOM Pantelån VI LN-OOI Pantelån VII LN-OOJ Pantelån VIII LN-OOK Pantelån IX LN-OOC Pantelån X LN-OOD Pantelån XI LN-OOE Sum Forfallsoversikt 1 år 2-5 år 5 år + Lån III Lån IV Lån V Lån VI Lån VII Lån VIII Lån IX Lån X Lån XI Lån III avsluttet november Restverdi helikopter Lån IV avsluttes desember Restverdi helikopter Lån V avsluttes desember Restverdi helikopter Lån VI avsluttes juli Restverdi helikopter Lån VII avsluttes juli Restverdi helikopter Lån VIII avsluttes mai Restverdi helikopter Lån IX avsluttes desember Restverdi helikopter Lån X avsluttes desember Restverdi helikopter Lån XI avsluttes desember Restverdi helikopter Pantelånene er finansielle leasingavtaler på selskapets helikoptermateriell Lån III NOK, Fastrente 4,14 % Lån IV NOK, Fastrente 5,15 % Lån V NOK, NIBOR + 1,35 % Lån VI og VII NOK, NIBOR + 1,15 % Lån VIII NOK, NIBOR + 1,15 % Lån IX NOK, NIBOR + 1,25 % Lån X NOK, NIBOR + 1,25 % Lån XI NOK, NIBOR + 1,25 % Det er fra januar 2010 etablert et rentesikringsprogram for pantelån V, VI og VII med en horisont på 3 år, rentesats 3,77 % plus margin. Det vil bli etablert ytterligere rentesikringsprogram i løpet av Side 13

15 Noter til regnskapet 2011 Note 9 - Mellomværende med selskap i samme konsern. Fordringer Stiftelsen Norsk Luftambulanse NLA Holding AS Sum Gjeld Stiftelsen Norsk Luftambulanse NLA Holding AS Sum Note 10 - Skatt Årets skattekostnad fremkommer slik: Betalbar skatt 0 0 Endring utsatt skatt Årets totale skattekostnad på ordinært resultat Årets betalbare skatt fremkommer som følger: Resultat før skatt Permanente forskjeller Endring i midlertidige forskjeller Benyttet fremførbart underskudd Grunnlag betalbar skatt 0 0 Skatt, 28%, som utgjør årets betalbare skatt 0 0 Midlertidige forskjeller: Endring Anleggsmidler Kundefordringer Varelager Pensjonsforpliktelser/-midler Gevinst og tapskonto Sum MF ekls underskudd til fremføring Underskudd til fremføring Sum MF inkl underskudd til fremføring Utsatt skattefordel Utsatt skattefordel er balanseført da det forventes inntjening i fremtidige år og realistisk skattetilpasning som gjør det mulig å utnytte fordelen. Note 11 - Egenkapital Aksjekapital Overkursfond Fond for vurderingsforskjeller Annen egenkapital Sum Egenkapital Årets resultat Egenkappital Side 14

16 Noter til regnskapet 2011 Note 12 - Aksjekaptial og aksjonærinformasjon Aksjekapitalen i Norsk Luftambulanse AS pr består av følgende aksjeklasser: Antall Pålydende Balanseført A-aksjer , Morselskapet, NLA Holding AS, har forretningskontor i Drøbak og inngår i konsernet Stiftelsen Norsk Luftambulanse som utarbeider konsernregnskap hvor Norsk Luftambulanse AS inngår. Kopi av konsernregnskapet kan innhentes på selskapets kontor i Holtervn. 24 i Drøbak. Eierstruktur De største aksjonærene i Norsk Luftambulanse AS pr var: A-Aksjer Eierandel Stemme andel NLA Holding AS % 100 % Total antall aksjer Note 13 - Andre driftskostnader Leiekostnader Forsikring, drift og vedlikehold av helikoptre Utstyr og materiell Reisekostnader Konsulenthonorarer IT-kostnader, telefon Øvrige driftskostnader Sum Side 15

17

18

våle Bygg AS Årsrapport 2013

våle Bygg AS Årsrapport 2013 våle Bygg AS Årsrapport 2013 Jarlsø, sommeren 2013 våle bygg as Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Bolig 90 Nygårdveien Montør i stillas, Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Jarlsø trinn 3 Signalbygget Byggherre:

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS 1 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baltikum. Porteføljen består av 105 eiendommer med til sammen ca. 330.000 kvm bygningsmasse.

Detaljer

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 as ing. gunnar m. backe 1 2 3 4 Forsiden: Torshovdalen 1. 1 4: Christinedal CHRISTINEDAL Byggherre: Christinedal bolig AS, et selskap i Schage Eiendom AS Arkitekt:

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Torshovdalen 2, leiligheter og barnehage i front. Forsiden: Sofienberg ungdomsskole, mellombygg. (Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien) Torshovdalen

Detaljer

Det Norske Myntverket Årsrapport 2004

Det Norske Myntverket Årsrapport 2004 Det Norske Myntverket Årsrapport 2004 Innhold side 1 side 2 side 6 side 10 side 16 side 18 Rapport fra administrerende direktør Styrets årsberetning 2004 Regnskap Noter Revisors beretning Mynt- og medaljeproduksjon

Detaljer

forny AS Årsrapport 2013

forny AS Årsrapport 2013 forny AS Årsrapport 2013 forny AS Paviljong, Fornebuveien 7-13. Miljø: BREEAM NOR-sertifiseres Opprinnelsesår: 1994. 1998 og 2001 Areal: 9.000 kvm kontor + 5000 kvm kjeller Byggekost: Ca 100 MNOK INVESTERE

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2005 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 178 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 2,8 % 4,0 % 8,7 % 9,6

Detaljer

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper Årsrapport 2011 Innhold 2 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20 Årsmelding 2006 Innhold Innledning 1 Styrets beretning 3 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrøm 14 Noter til regnskapet 15 Revisors beretning 20 Produksjon: Dialecta Kommunikasjon as april 2007 Samspill

Detaljer

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS 10 Årsrapport/2010 Kristiansand Næringsselskap AS lillesand næringsarealer AS Årsrapport 2010 2 3 05 Selskapsoversikt 09 Knas Styrets beretning 2010 LINA Styrets beretning 2010 10 26 Knas Regnskap 2010

Detaljer

NRK AS Årsberetning 2005

NRK AS Årsberetning 2005 NRK AS Årsberetning 2005 NRKs virksomhet NRK har i 2005 befestet sin posisjon som landets ledende kringkastingsselskap med hovedansvar for å produsere og distribuere et radio- og fjernsynstilbud til hele

Detaljer

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3 ÅRSRAPPORT 2012 INNHOLD 4 Ledergruppen i LeasePlan Norge 5 Innledning 7 I form for fremtiden! Administrerende direktør har ordet 15 Styrets årsberetning 16 Organisasjon og miljø 17 Kommentarer til regnskapet

Detaljer

Styrets årsberetning. Årsregnskap. Grunneierfond. Styrets arbeid. Arbeidsmiljø og personal. Likestilling. Fremtidig utvikling

Styrets årsberetning. Årsregnskap. Grunneierfond. Styrets arbeid. Arbeidsmiljø og personal. Likestilling. Fremtidig utvikling 1 Årsrapport 2011 1 2 Styrets årsberetning Styrets arbeid Arbeidsmiljø og personal Likestilling Fremtidig utvikling Redegjørelse for årsregnskapet Finansiell risiko og risikostyring Disponering Grunneierfond

Detaljer

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern Årsrapport 2013 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Økonomi Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2014/566 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Årsregnskap 2013 styrets

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com årsrapport 2013 American Bistro Scandinavia AS Org.nr: 884 388 562 www.fridays.no King Food AS Org.nr: 984 388 608 www.burgerking.no Peppes Pizza AS Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no Umoe Restaurant Group

Detaljer

konsernregnskap amedia innhold

konsernregnskap amedia innhold konsernet amedia årsrapport 2012 konsernregnskap amedia innhold REGNSKAP Resultatregnskap 43 Utvidet resultatregnskap 44 Balanse 45 Kontantstrømoppstilling 46 Endringer i konsernets egenkapital 47 NOTER

Detaljer

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Sammendrag av årets virksomhet 2007 vil inngå som et merkeår i bankens historie. Banken ble etablert i 2003 og har dermed lagt bak seg sitt femte regnskapsår, det

Detaljer

Sektor Gruppen. Årsrapport

Sektor Gruppen. Årsrapport Sektor Gruppen Årsrapport 2011 B Sektor Gruppen årsrapport 2011 / styrets beretning Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet... 3 Utvikler varige verdier... 4 Butikkmiks og tilgjengelighet

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 6 589 4 717

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 6 589 4 717 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 Premieinntekter 2/3 Forfalt bruttopremie 483 629 497 466 Avgitte gjenforsikringspremier -162 004-144 649 Forfalt premie for egen regning 321

Detaljer

Årsberetning og regnskap. Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS Store Norske Boliger AS Store Norske Gull AS

Årsberetning og regnskap. Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS Store Norske Boliger AS Store Norske Gull AS Årsberetning og regnskap Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS Store Norske Boliger AS Store Norske Gull AS 2006 Store Norske Spitsbergen Kulkompani Aktieselskap

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS 1 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift av eiendommer. Selskapet er

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

ÅRSBERETNING 2010 FOR FORNEBU SPAREBANK

ÅRSBERETNING 2010 FOR FORNEBU SPAREBANK Årsrapport 2010 1 2 Innhold styrets ÅRSBERETNING... 4 resultatregnskap... 10 BALANSE... 11 KONTANTSTRØMANALYSE... 12 NOTER... 13 revisjonsberetning... 27 kontrollkomiteens BERETNING... 29 ANSATTE OG STYRENDE

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014 69. driftsår

Årsmelding og regnskap 2014 69. driftsår Innhold Årsmøtet... 4 Styrets beretning... 5 Lagets organer... 6 Medlemssparing og medlemmer... 7 Lagets drift... 7 Sluttord... 8 Resultatregnskap for Coop Hamarvik 2014... 9 Balanse for Coop Hamarvik

Detaljer

Årsrapport 2013 www.siemens.no

Årsrapport 2013 www.siemens.no Vi gjør fremtiden elektrisk Årsrapport 2013 www.siemens.no Innhold 03 Vi gjør fremtiden elektrisk 04 Nøkkeltall 05 Organisasjon 07 Årsberetning 19 Noter 15 Resultatregnskap 16 Balanse 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Innhold. 28 Øvrig informasjon 31 Dette er TRONDOS 32 Driftsorganisasjon 33 Medlemsorganisasjon 38 Medlemsfordeler KRETSÅRSMØTER

Innhold. 28 Øvrig informasjon 31 Dette er TRONDOS 32 Driftsorganisasjon 33 Medlemsorganisasjon 38 Medlemsfordeler KRETSÅRSMØTER ÅRSBERETNING 2014 INNHOLD KRETSÅRSMØTER Innhold 3 Kretsårsmøter 4 Kart over butikker 4 Styrets beretning 14 Regnskap og konsern m/kontrollkomiteens melding og revisors beretning 28 Øvrig informasjon 31

Detaljer

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve 1 2 3 ÅRSMELDING 2012 Konsernet Notodden Energi har hatt en svak reduksjon i omsetningen i 2012 i forhold til 2011. Lave kraftpriser gjennom hele året er hovedårsaken til svikten. Markedsprising på strøm

Detaljer